Tài liệu Việt nam sử lược (trần trọng kim)

  • Số trang: 75 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1200 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Nước Việt Nam ta về đời Hồng Bàng (2879-258 tr. Tây lịch) gọi là Văn Lang, đời Thục An Dương Vương (257-207 tr. Tây lịch?) thì gọi là Âu Lạc. Đến nhà Tần (246-206 tr. Tây lịch) lược định phía nam thì đặt làm Tượng quận, sau nhà Hán (202 tr. Tây lịch - 220 sau Tây lịch) dứt nhà Triệu, chia đất Tượng quận ra làm ba quận là Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam. Đến cuối nhà Đông Hán, vua Hiến đế đổi Giao Chỉlàm GIao Châu. Nhà Đường (618-907) lại đặt là An Nam Đô hộ phủ.