Tài liệu Việt sử tiêu án

  • Số trang: 122 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 683 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Xét theo thiên VũCống, nước Việt ở vềphía nam đất Dương Châu. Theo sách Thiên Quan, từsao Đẩu mười một độqua sao Khiên Ngưu đến sao Chức Nữ bảy độlà tinh kỷ. Kểvềsao thì ởvềngôi sửu, cùng một phận dã tinh truyện với nước Ngô. Cõi nam là Việt môn, có rất nhiều nước nhưÂu Việt, Mân Việt, Lạc Việt, cho nên gọi là Bách Việt. Bởi vì miền này ởphía nam Dương Châu, nên lại gọi là Nam Việt. Vùng đất từnúi NgũLĩnh xuống phía nam thuộc vềNam Việt. An Nam là miền đất ởphía nam nước Việt nay là quốc hiệu thường gọi.