Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Lịch sử 25 đề thi học sinh giỏi môn lịch sử 11 của các trường trên toàn quốc có đáp án...

Tài liệu 25 đề thi học sinh giỏi môn lịch sử 11 của các trường trên toàn quốc có đáp án

.DOCX
116
101087
270

Mô tả:

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Lịch Sử 11 của một số trường trên toàn quốc có đáp án HỘI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN HỘI THI HỌC SINH GIỎI DUYÊN HẢI BẮC BỘ KHU VỰC DUYÊN HẢI BẮC BỘ LẦN THỨ VI Môn: Lịch sử - Lớp 11 Ngày thi:............ Thời gian làm bài: 180 phút Câu 1: (3,0 điểm) Vì sao cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX Nhật Bản thoát khỏi số phận là nước thuộc địa và trở thành nước đế quốc hùng mạnh? Câu 2: (3,0 điểm) Nêu ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? Liên hệ những ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga đối với Việt Nam? Câu 3: (2,5 điểm) Nguyên nhân, đặc điểm và hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 ở các nước tư bản? Nước Mĩ đã làm gì để vượt qua khủng hoảng? Câu 4: (2.5 điểm) Trình bày khái quát bối cảnh quốc tế những năm 1929 - 1939 để làm rõ con đường dẫn đến chiến tranh thế giới thứ 2? Câu 5: (3,0 điểm) Bằng những hiểu biết của mình về lịch sử Việt Nam giai đoạn 1858 – 1884, em hãy phân tích thái độ của triều Nguyễn và nhân dân trong cuộc đấu tranh chống Pháp xâm lược? Câu 6: (3,0 điểm) Trong chiếu Cần Vương có đoạn: “...Biết thì phải tham gia công việc, nghiến răng, dựng tóc thề giết hết giặc, nào ai là không có cái lòng như thế?...”. Qua nội dung chiếu Cần Vương, em hãy phân tích thái độ của các văn thân, sĩ phu và quần chúng nhân dân đối với chiếu Cần Vương? Vì sao phong trào Cần Vương thất bại? Câu 7: (3,0 điểm) So sánh sự khác nhau trong chủ trương và biện pháp cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh? Nêu điểm giống nhau trong tư tưởng cứu nước của hai ông? ------------------------Hết--------------------www.nbkqna.edu.vn 1 Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Lịch Sử 11 của một số trường trên toàn quốc có đáp án www.nbkqna.edu.vn 2 Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Lịch Sử 11 của một số trường trên toàn quốc có đáp án Câu HƯỚNG DẪN CHẤM – BIỂU ĐIỂM LỊCH SỬ - LỚP 11 Nội dung trả lời 1 Vì sao cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX Nhật Bản thoát khỏi số 2 phận là nước thuộc địa và trở thành nước đế quốc hùng mạnh? Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, hầu hết các nước ở châu Á đều trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây... Đến giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến Nhật Bản lâm vào khủng hoảng trầm trọng (kinh tế, xã hội)... Các nước đế quốc (Mĩ) đe dọa xâm lược Nhật Bản => Nhật đứng trước sự lựa chọn... Đầu năm 1868, Thiên hoàng Minh Trị lên ngôi và tiến hành cải cách về các mặt (chính trị, kinh tế, giáo dục, quân sự...) đưa đất nước thoát khỏi sự xâm lược từ bên ngoài... Cuộc cải cách Minh Trị đã mở đường cho CNTB phát triển ở Nhật, đưa Nhật trở thành nước tư bản hùng mạnh và đẩy mạnh chính sách xâm lược, bành trướng: chiến tranh Nga – Nhật... Nêu ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? Liên hệ những ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga đối với VN? - Đối với nước Nga: Điể m 3,0đ 0,5đ 0,75đ 0,25đ 0,75đ 0,75đ 3,0đ 0,75đ + Mở ra 1 kỉ nguyên mới, làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước và số phận hàng triệu người ở nước Nga. + Lần đầu tiên trong lịch sử nước Nga, giai cấp CN, nhân dân lao động và các dân tộc được giải phóng khỏi mọi gông xiềng nô lệ, đứng lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình. + xây dựng 1 XH mới ở Nga, XH tự do, hạnh phúc và công bằng do nhân dân nắm chính quyền. - Đối với thế giới: 0,75đ + Làm thay đổi cục diện chính trị thế giới, phá vỡ trận tuyến của CNTB, nó không còn là 1 hệ thống duy nhất trên thế giới. + Có ảnh hưởng mạnh mẽ đến PTCM thế giới, đặc biệt là phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc. + Cổ vũ mạnh mẽ PTCM của giai cấp công nhân quốc tế, chỉ cho họ con đường đi tới thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống CNTB. - Ảnh hưởng của CMT10 Nga đối với CMVN: 1,5đ + Năm 1920 Nguyễn Ái Quốc đọc bản “Luận cương về vấn đề dân www.nbkqna.edu.vn 3 Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Lịch Sử 11 của một số trường trên toàn quốc có đáp án tộc và thuộc địa” của Lênin và Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam... + Học tập Lênin, NAQ đã thành lập tổ chức Hội VNCMTN là tiền thân của Đảng và mở các lớp huấn luyện đào tạo cán bộ... + CMT10 Nga ảnh hưởng trực tiếp đến CMVN thông qua con đường sách báo bí mật. Các tác phẩm như Bản án chế độ thực dân Pháp, Đường cách mạng, mở lớp đào tạo cán bộ, gây cơ sở cách mạng trong nước. + Từ kinh nghiệm thắng lợi của CMT10 Nga, dưới sự lãnh đạo của Đảng công nhân XHDC Nga, Đảng CSVN ra đời 3/2/1930 đã lãnh 3 đạo CMVN đến thắng lợi cuối cùng. Nguyên nhân, đặc điểm và hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 2,5đ 1929 - 1933 ở các nước tư bản? Nước Mĩ đã làm gì để vượt qua khủng hoảng? * Nguyên nhân: 0,5đ Trong những năm 1924- 1929, sản xuất của chủ nghĩa tư bản tăng lên quá nhanh, nhưng nhu cầu và sức mua của quần chúng lại không có sự tăng lên tương ứng làm cho hàng hóa ngày càng giảm giá, trở nên ế thừa và dẫn tới suy thoái trong sản xuất, lµm mÊt c©n b»ng vÒ kinh tÕ => khủng hoảng... * Đặc điểm: 0,75đ Kh¸c víi c¸c cuéc khñng ho¶ng chu k× tríc ®©y cña CNTB, ®©y lµ cuéc khñng ho¶ng vÒ c¬ cÊu kinh tÕ cña CNTB, bao trïm toµn bé thÕ giíi TBCN, lín nhÊt vÒ ph¹m vi, trÇm träng nhÊt vÒ møc ®é vµ kÐo dµi nhÊt vÒ thêi gian so víi c¸c cuéc khñng ho¶ng tríc ®ã... *Hậu quả: 0,75đ + Về kinh tế: Tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước tư bản, đẩy hàng trăm triệu người (công nhân, nông dân và gia đình họ) vào tình trạng đói khổ. + Về chính trị - xã hội: bất ổn định. Những cuộc đấu tranh, biểu tình diễn ra liên tục khắp cả nước, lôi kéo hàng triệu người tham gia. + Để đối phó lại cuộc khủng hoảng kinh tế và đàn áp phong trào cách mạng, giai cấp tư sản cầm quyền ở các nước tư bản đã lựa chọn 2 lối thoát...=> hình thành 2 khối đế quốc đối lập => nguy cơ của 1 cuộc chiến tranh thế giới mới * Nước Mĩ: 0,5đ - Để đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng. Tổng thống mới đắc cử ở www.nbkqna.edu.vn 4 Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Lịch Sử 11 của một số trường trên toàn quốc có đáp án 4 Mĩ Ru-dơ-ven đã thực hiện chính sách mới nhằm khôi phục nước Mĩ... Trình bày khái quát bối cảnh quốc tế những năm 1929 - 1939 để 2,5đ làm rõ con đường dẫn đến chiến tranh thế giới thứ 2? - Tõ khi Liªn X« x©y dùng nhµ níc theo con ®êng XHCN, trªn thÕ 0,75đ giíi ®· x¶y ra m©u thuÉn gi÷a c¸c níc t b¶n víi c¸c níc x· héi chñ nghÜa mµ ®¹i diÖn lµ Liªn X«. - Trong nh÷ng n¨m 1929 - 1933, cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ ®· x¶y ra, tõ ®ã dÉn ®Õn viÖc h×nh thµnh 2 khèi ®Õ quèc m©u thuÉn nhau... Ngay sau khi thµnh lËp, c¸c níc ph¸t xÝt ®· t¨ng cêng c¸c ho¹t ®éng qu©n sù vµ g©y chiÕn tranh x©m lîc ë nhiÒu khu vùc kh¸c nhau trªn thÕ giíi:... Tríc tình hình đó, th¸i ®é cña c¸c níc lín khác nhau: 0,75đ + Liªn X«: kªu gäi Anh, Ph¸p, MÜ hîp t¸c ®Ó cïng chèng chñ nghÜa ph¸t xÝt vµ chiÕn tranh + Anh, Ph¸p, MÜ: khíc tõ v× Anh, Ph¸p, MÜ muèn duy tr× chÝnh s¸ch dung dìng, tho¶ hiÖp víi ph¸t xÝt nh»m ®Èy c¸c níc ph¸t xÝt tÊn c«ng Liªn X«. §Ønh cao cña chÝnh s¸ch dung dìng nµy lµ Héi nghÞ Muy-nÝch.... Sau khi chiÕm ®îc vïng Xuy-®Ðt, HÝt-le ®· th«n tÝnh toµn bé TiÖp 1,0đ Kh¾c (3-1939) vµ r¸o riÕt chuÈn bÞ tÊn c«ng Ba Lan. => §øc và Liªn X« ®· kÝ víi nhau b¶n HiÖp íc X« - §øc kh«ng x©m lîc nhau ngµy 23 - 8 – 1939 với mưu đồ riêng của mỗi nước... 5 => Như vậy, do 2 m©u thuÉn c¬ b¶n trªn thÕ giíi vµ do Anh, Ph¸p, MÜ kh«ng kiªn quyÕt chèng ph¸t xÝt cïng Liªn X« ®Ó phe ph¸t xÝt lÊn tíi g©y chiÕn tranh. §ã còng chÝnh lµ nguyªn nh©n s©u xa dÉn ®Õn chiÕn tranh thÕ giíi thø hai. Bằng những hiểu biết của mình về lịch sử Việt Nam giai đoạn 3,0đ 1858 – 1884, em hãy phân tích thái độ của triều Nguyễn và nhân 6 dân trong cuộc đấu tranh chống Pháp xâm lược? Từ 1858 – 1884, thực dân Pháp từng bước xâm lược Việt Nam thông 0,5đ qua các bản hiệp ước bất bình đẳng kí với nhà Nguyễn... Vua quan nhà Nguyễn thiếu quyết tâm, thiếu đường lối lãnh đạo đúng 1,25đ đắn...nên Việt Nam từng bước rơi vào tay Pháp... Trái hẳn với thái độ của nhà Nguyễn, ngay từ đầu nhân dân ta đã 1,25đ đứng lên chống Pháp, đến khi nhà Nguyễn đầu hàng họ vẫn kiên cường chống Pháp.... Trong chiếu Cần Vương có đoạn: “...Biết thì phải tham gia công 3,0đ www.nbkqna.edu.vn 5 Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Lịch Sử 11 của một số trường trên toàn quốc có đáp án việc, nghiến răng, dựng tóc thề giết hết giặc, nào ai là không có cái lòng như thế?...”. Qua nội dung chiếu Cần Vương, em hãy phân tích thái độ của các văn thân, sĩ phu và quần chúng nhân dân đối với chiếu Cần Vương? Vì sao phong trào Cần Vương thất bại? - Hoàn cảnh: 0,25đ Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế (7/1885) thất bại, Tôn Thất Thuyết nhân danh nhà vua xuống chiếu Cần vương, kêu gọi văn thân, sĩ phu cùng nhân dân cà nước đứng lên giúp vua cứu nước. - Nội dung chiếu Cần vương: 0,5đ + chiếu Cần vương tố cáo âm mưu xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp, sự phản bội, đầu hàng của 1 số quan lại. + Tính bất hợp pháp của triều đình Đồng Khánh do Pháp mới dựng lên + Khích lệ văn thân, sĩ phu và nhân dân cả nước quyết tâm kháng chiến đến cùng * Thái độ của văn thân, sĩ phu: 0,75đ + VT,SP là quan lại, trí thức trong xã hội phong kiến Việt Nam lúc đó. Họ bị chi phối nặng nề bởi tư tưởng Nho giáo, tư tưởng “trung quân ái quốc”. Sau khi chiếu Cần vương được ban ra họ đã sôi nổi hưởng ứng. + chiếu Cần vương đã đáp ứng lòng yêu nước, tư tưởng trung quân của họ, họ tập hợp nghĩa binh, nhân dân xây dựng căn cứ, đấu tranh quyết liệt với thực dân Pháp và tay sai trên địa bàn rộng lớn ở Bắc Kì và Trung Kì. Hàng trăm các cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ bùng nổ do các sĩ phu lãnh đạo, tiêu biểu là khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 – 1892) ở Hưng Yên của Nguyễn Thiện Thuật, khởi nghĩa Ba Đình (1886 – 1887) ở Thanh Hóa của Phạm Bành và Đinh Công Tráng, khởi nghĩa Hùng Lĩnh (1887 – 1892) ở Thanh Hóa của Tống Duy Tân và Cầm Bá Thước, khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1896) ở Hà Tĩnh của Phan Đình Phùng và Cao Thắng... www.nbkqna.edu.vn 6 Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Lịch Sử 11 của một số trường trên toàn quốc có đáp án * Thái độ của quần chúng nhân dân: 0,75đ + quần chúng nhân dân mà chủ yếu là nông dân, họ hiểu giá trị của độc lập, tự do, có lòng yêu nước, nhưng họ cũng bị chi phối bởi tư tưởng “trung quân ái quốc”. + chiếu Cần vương ban ra đã thổi bùng lên ngọn lửa yêu của nhân dân, họ được tập hợp dưới ngọn cờ của các văn thân sĩ phu, làm nên một phong trào vũ trang kháng Pháp rộng lớn, kéo dài hơn 10 năm cuối thế kỉ XIX, tạo ra cho thực dân Pháp nhiều khó khăn, tổn thất, cản trở công cuộc bình định của chúng ... - Vì sao phong trào Cần Vương thất bại: 0,75đ + Lãnh đạo là các văn thân, sĩ phu còn chịu ảnh hưởng của ý thức hệ phong kiến. + Khẩu hiệu Cần vương chỉ đáp ứng một phần nhỏ yêu cầu của nhân dân, chưa giải quyết triệt để yêu cầu khách quan của sự tiến bộ xã hội. Quyền lợi của lực lượng tham gia chủ yếu chưa được giải quyết, nên sức mạnh không được phát huy. + Hạn chế của lịch sử, người lãnh đạo không có khả năng lãnh đạo một phong trào kháng chiến mang tính toàn quốc, phong trào còn mang tính địa phương, cô lập với nhau, thiếu thống nhất ... phương cách tổ chức cổ điển, bị chi phối bởi tư tưởng cũ, không thật sự tin tưởng vào thắng lợi, không tin vào khả năng của nhân dân. + Thiếu một giai cấp tiên tiến đủ sức lãnh đạo và đề ra đường lối đúng đắn cho phong trào. + Ngọn cờ phong kiến đã lỗi thời, triều đình đầu hàng, không tập hợp đoàn kết được toàn dân tiến hành cuộc đấu tranh chống xâm lược. + Tương quan lực lượng chênh lệch: thực dân Pháp mạnh về lực lượng, trang bị, lực lượng khởi nghĩa còn yếu, bị hao mòn, đất nước 7 suy yếu. So sánh sự khác nhau trong chủ trương và biện pháp cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh? Nêu điểm giống nhau trong tư tưởng cứu nước của hai ông? www.nbkqna.edu.vn 7 3,0đ Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Lịch Sử 11 của một số trường trên toàn quốc có đáp án Nội dung Phan Bội Châu Phan Châu Trinh Chủ trương Chống đế quốc, giành độc lập dân Chống chế độ phong kiến giành tự cứu nước tộc bằng bạo động, bằng đấu tranh do dân chủ bằng phương pháp ôn (0,5đ) vũ trang, bằng dựa vào dân trong hòa không bạo động, bằng cuộc nước, dựa vào cả Nhật, cầu viện vận động cải cách duy tân đất Nhật chống Pháp. nước, bằng cả việc dựa vào Pháp chống phong kiến tiêu Giải phóng dân tộc (cứu nước để Cải cách dân chủ (cứu dân để cứu Mục trước mắt cứu dân) nước) (0,5đ) PP đtranh Bạo động vũ trang Cải cách, bất bạo động (0,5đ) Phương Bí mật, bất hợp pháp, có tổ chức Công khai hợp pháp, không xây thức động hoạt (Duy Tân hội, Việt Nam Quang dựng các tổ chức chính trị mà chỉ Phục hội) đứng ra kêu gọi, hô hào (0,5đ) Những hoạt - 1904 lập Duy Tân hội, tổ chức - Khởi xướng và tham gia nhiều động tiêu phong trào Đông Du đưa thanh hoạt động truyền bá tư tưởng mới, biểu niên Việt Nam sang Nhật vận động lập trường học, hội buôn, (1,0đ) - 1912 thành lập Việt Nam Quang tham gia giảng dạy và thuyết trình Phục hội theo tư tưởng cộng hòa, ở Đông Kinh nghĩa thục. tổ chức các hoạt động bạo động - Cùng Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng...khởi xướng cuộc vận động duy tân ở Trung Kì những năm 1906 – 1908. www.nbkqna.edu.vn 8 TổngDỤC hợpVÀ đề ĐÀO thi học sinh môn SỞ GIÁO TẠO BẮCgiỏi GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ XUẤT Lịch Sử 11 của một số trường trên toàn quốc có đáp án ĐỀ THI HSG KHU VỰC DH VÀ ĐB BẮC BỘ Năm học: 2012- 2013 Môn thi: Lịch sử lớp 11 ( Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề) Đề thi gồm 01 trang Câu 1: (3,0 điểm) Trình bày những nét chính và nêu nhận xét về phong trào yêu nước của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. Câu 2: ( 3,0 điểm) Hoàn cảnh ra đời, nội dung chủ yếu, kết quả và ý nghĩa của Chính sách kinh tế mới được thực hiện ở nước Nga xô viết trong những năm 1921 -1925. Câu 3: ( 2,5 điểm) Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -1933 đã nổ ra và để lại những hậu quả như thế nào đối với các nước tư bản. Câu 4: (2,5 điểm) Sự kiện tiêu biểu nào đánh dấu Chiến tranh thế giới thứ hai ( 1939 -1945) kết thúc. Nêu ý nghĩa của chiến thắng chống chủ nghĩa phát xít và bài học rút ra từ cuộc chiến tranh này. Câu 5: (3,0 điểm) Lập bảng tổng hợp các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào kháng chiến chống xâm lược của nhân dân Nam Kì từ năm 1859 đến năm 1875 ( về thời gian, tên cuộc khởi nghĩa, địa bàn hoạt động) và nêu nhận xét về các phong trào này. Câu 6: (3,0 điểm) Tóm tắt hai giai đoạn phát triển của cuộc khởi nghĩa Hương Khê ( 1885 -1896). Tại sao cuộc khởi nghĩa Hương Khê được coi là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất của phong trào Cần Vương. Câu 7: (3,0 điểm) Trình bày sự thành lập hoạt động chủ yếu và những đóng góp của Đông Kinh nghĩa thục đối với phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX. ------ Hết -------- www.nbkqna.edu.vn 9 Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Lịch Sử 11 của một số trường trên toàn quốc có đáp án ĐỀ XUẤT ĐÁP ÁN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG ĐỀ THI HSG KHU VỰC DH VÀ ĐB BẮC BỘ TRƯỜNG THPT CHUYÊN Năm học: 2012- 2013 Môn thi: Lịch sử lớp 11 Câu Nội dung 1 Trình bày những nét chính và nêu nhận xét về phong trào yêu nước của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. a) Những nét chính: * Nguyên nhân: -Do sự xâm lược của các nước đế quốc và thái độ thỏa hiệp của triều đình Mãn Thanh dẫn đến bùng nổ phong trào yêu nước chống đế quốc, chống phong kiến của nhân dân Trung Quốc. * Các phong trào tiêu biểu: - Khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc: 01/01/1851 Hồng Tú Toàn lãnh đạo nông dân Kim Điền ( Quảng Tây) khởi nghĩa, lan rộng nhiều địa phương kéo dài 14 năm ( 1851 -1864 ), xây dựng chính quyền ở Thiên Kinh ( Nam Kinh).... 7/1864 chính quyền Mãn Thanh câu kết với đế quốc đàn áp, khởi nghĩa thất bại. - Cuộc vận động Duy Tân Mậu Tuất: Năm 1898 hai nhà nho yêu nước Lương Khải Siêu, Khang Hữu Vi được sự ủng hộ của vua Quang Tự chủ trương tiến hành cuộc cải cách tiến bộ.... Sau 100 ngày thực hiện bị thất bại do sự chống đối của thế lực phong kiến thủ cựu... - Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn: Năm 1898 nông dân khởi nghĩa ở Sơn Đông, lan rộng khắp miền Bắc Trung Quốc. Nghĩa quân còn tấn công các sứ quán nước ngoài ở Bắc Kinh. Liên quân 8 nước đế quốc câu kết với phong kiến Mãn Thanh đàn áp phong trào thất bại. - Cách mạng Tân Hợi( 1911): + 10/10/1911 tổ chức Trung Quốc Đồng minh hội –chính đảng của giai cấp tư sản – phát động cuộc khởi nghĩa ở Vũ Xương nhằm đánh đổ MT, khôi phục Trung Hoa, thành lập Dân quốc... khởi nghĩa thắng lợi, lan rộng khắp miền Trung và miền Nam TQ. + 12/1911 Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh thành lập Trung Hoa Dân Quốc, bầu Tôn Trung Sơn làm Đại tổng thống, thông qua Hiến pháp lâm thời... + 3/1912 sau khi vua Phổ Nghi thoái vị, Tôn Trung Sơn bị ép phải từ chức, Viên Thế Khải -đại diện thế lực phong kiến quân phiệt lên làm Đại tổng thống Trung Hoa Dân Quốc. Cách mạng chấm dứt. b) Nhận xét: - Phong trào yêu nước của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX diễn ra sôi nổi trên phạm vi toàn quốc nhằm chống đế quốc www.nbkqna.edu.vn Điểm 10 3,0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Lịch Sử 11 của một số trường trên toàn quốc có đáp án phong kiến. Lãnh đạo: Đại diện giai cấp nông dân, sĩ phu tiến bộ, tư sản... Hình thức: Khởi nghĩa vũ trang, cải cách, cách mạng xã hội... 2 3 0,25 1 0,25 - Kết quả: Thất bại hoặc thắng lợi không triệt để do thiếu giai cấp tiên tiến, thiếu đường lối đúng đắn, bị đế quốc và phong kiến MT câu kết đàn áp. Hoàn cảnh ra đời, nội dung chủ yếu, kết quả và ý nghĩa của 3,0 chính sách kinh tế mới được thực hiện ở nước Nga xô viết trong những năm 1921 -1925. a) Hoàn cảnh: - 1921 sau khi nội chiến chấm dứt, nước Nga Xô Viết bước vào thời kì hòa bình xây dựng chế độ mới gặp nhiều khó khăn: chiến tranh tàn phá nặng nề..., khủng hoảng chính trị... Chính sách cộng sản thời chiến không 0,25 còn phù hợp... - 3/1921 Đảng Bônsêvich Nga quyết định chuyển từ Chính sách cộng sản thời chiến sang chính sách kinh tế mới (NEP) do Lê nin đề xướng... 0,25 b) Nội dung: - Nông nghiệp: Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực. Thuế lương thực nộp bằng hiện vật... 0,25 - Công nghiệp: Nhà nước tập trung khôi phục CN nặng, tư nhân hóa những xí nghiệp dưới 20 công nhân, khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư vào Nga. Nhà nước nắm các ngành chính kinh tế chủ chốt. 0,5 - Thương nghiệp và tiền tệ: Tư nhân được tự do buôn bán, trao đổi, nhà nước mở lại các chợ, phát hành đồng rúp mới năm 1924. 0,25 * Nhận xét: Thực chất là sự chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế mà Nhà nước nắm độc quyền mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần có sự điều tiết của Nhà nước... 0,5 c) Kết quả và ý nghĩa: - Đưa nước Nga Xô Viết vượt qua khủng hoảng kinh tế, chính trị: 0,25 + Sản xuất nông nghiệp phục hồi nhanh chóng, tạo điều kiện phục hồi và phát triển công nghiệp, thương nghiệp... 0,25 + Góp phần ổn định chính trị, xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, củng cố khối liên minh công nông... 0,25 - Để lại nhiều kinh nghiệm xây dựng CNXH đối với một số nước sau 0,25 này. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -1933 đã nổ ra và để lại những hậu 2,5 quả như thế nào đối với các nước tư bản. Nguyên nhân: Trong những năm 1924 -1929, các nước tư bản bước vào thời kì ổn định về chính trị, tăng trưởng nhanh về kinh tế. Tuy nhiên, sự phát triển diễn ra không đều giữa các nước tư bản. Hơn nữa, sự phát triển ồ ạt, chạy theo lợi nhuận, thiếu kế hoạch, không tương xứng với sự cải thiện đời sống nhân dân, “ cung” vượt quá xa “cầu”, đã dẫn tới khủng hoảng kinh 0,5 www.nbkqna.edu.vn 11 Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Lịch Sử 11 của một số trường trên toàn quốc có đáp án tế. - 10/1929, khủng hoảng kinh tế bùng nổ đầu tiên ở Mĩ, sau đó lan ra 0,5 toàn bộ thế giới tư bản, kéo dài đến năm 1933, trầm trọng nhất là năm 1932. - Hậu quả: + Khủng hoảng kinh tế đã tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước tư bản, đẩy hàng trăm triệu người ( công nhân, nông dân...) vào tình trạng mất việc, 0,5 đói khổ. 4 2 + Cuộc khủng hoảng gây hậu quả nghiêm trọng về chính trị - xã hội: Xã hội mất ổn định, nhiều cuộc đấu tranh, biểu tình... diễn ra liên tục, lôi kéo hàng triệu người tham gia. Sự tồn tại của CNTB bị đe dọa nghiêm trọng. + Quan hệ quốc tế thay đổi: Các nước tư bản lựa chọn con đường thoát khỏi khủng hoảng khác nhau. Mĩ, Anh, Pháp ( nhiều vốn, thị trường, thuộc địa) tiến hành cải cách kinh tế, xã hội...duy trì chế độ đại nghị, giữ nguyên hệ thống Véc xai –Oasinhtơn. Trái lại Đức, Italia, Nhật Bản ( thiếu vốn, thiếu nguyên liệu và thị trường) phát xít hóa chế độ chính trị, thiết lập chế độ độc tài phát xít... Vì vậy trên thế giới hình thành hai khối đế quốc đối lập...ráo riết chạy đua vũ trang báo hiệu nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới. Sự kiện tiêu biểu nào đánh dấu Chiến tranh thế giới thứ hai ( 1939 -1945) kết thúc. Nêu ý nghĩa của chiến thắng chống chủ nghĩa phát xít và những bài học rút ra từ cuộc chiến tranh này. a) Sự kiện tiêu biểu kết thúc chiến tranh: - 9/5/1945 nước Đức kí hiệp định đầu hàng không điều kiện, chiến tranh kết thúc ở châu Âu. - 15/8/1945 Nhật Bản kí hiệp định đầu hàng không điều kiện, kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai. b) Ý nghĩa của chiến thắng chống CNPX: -Thắng lợi của lực lượng Đồng minh và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới trong cuộc chiến tranh chống CNPX có ý nghĩa lịch sử trọng đại, tạo nên chuyển biến căn bản của tình hình thế giới sau chiến tranh: + Phong trào cách mạng CNXH phát triển, hệ thống XHCN thế giới hình thành... +Tương quan lực lượng giữa các nước TBCN thay đổi: Các nước phát xít bị tiêu diệt, Anh và Pháp đều suy yếu, Mĩ vươn lên thành siêu cường... +Phong trào giải phóng dân tộc thế giới phát triển, làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của CNĐQ, nhiều quốc gia độc lập ra đời... + Trật tự hai cực Ianta hình thành... c) Bài học rút ra từ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai: -Loài người luôn cảnh giác trước CNPX và nguy cơ chiến tranh... www.nbkqna.edu.vn 12 0,5 0,5 2,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Lịch Sử 11 của một số trường trên toàn quốc có đáp án 5 - Tăng cường đoàn kết thành lập mặt trận nhân dân thế giới để bảo vệ nền 0,25 hòa bình nhân loại... 0,25 Lập bảng tổng hợp các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào 3,0 kháng chiến chống xâm lược của nhân dân Nam Kì từ năm 1859 đến năm 1875 ( về thời gian, tên cuộc khởi nghĩa, địa bàn hoạt động) và nêu nhận xét về các phong trào này. a) Lập bảng tổng hợp: 3 Thời gian Tên cuộc khởi nghĩa 1859-1864 Khởi nghĩa Trương Định 1859-1868 1867-1868 Địa bàn hoạt động Gia Định, Tân Hòa, Tân Phước 0,5 ( Gò Công) Khởi nghĩa Nguyễn Trung Vàm cỏ Đông, Hòn Chông – 0,5 Trực Kiên Giang, Phú Quốc Khởi nghĩa Phan Tôn – Bến Tre, Vĩnh Long, Sa Đéc 0,5 Phan Liêm 1875 6 Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Tân An-Mĩ Tho Huân b) Nhận xét: -Trong khi triều đình phong kiến nhà Nguyễn vì lợi ích giai cấp hẹp hòi thiếu kiên quyết, nhân nhượng, thỏa hiệp thực dân Pháp thì nhân dân vẫn kiên cường kháng chiến. Các cuộc khởi nghĩa nổ ra liên tục, rộng khắp và quyết liệt, vừa chống ngoại xâm vừa phần nào chống phong kiến đầu hàng. -Do bị triều đình bỏ rơi và tương quan lực lượng quá chênh lệch nên các cuộc khởi nghĩa đều thất bại. Tóm tắt hai giai đoạn phát triển của cuộc khởi nghĩa Hương Khê ( 1885 -1896). Tại sao cuộc khởi nghĩa Hương Khê được coi là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất của phong trào Cần Vương. a) Tóm tắt hai giai đoạn phát triển của cuộc KN Hương Khê: - Năm 1885 hưởng ứng chiếu Cần Vương, sĩ phu Phan Đình Phùng lãnh đạo nhân dân KN ở Hương Khê –Hà Tĩnh nhằm chống TD Pháp, khôi phục độc lập dân tộc. - Giai đoạn 1885 -1888: giai đoạn chuẩn bị, nghĩa quân xây dựng lực lượng, xây dựng cơ sở chiến đấu. +Chiêu tập lực lượng, huấn luyện binh sĩ... +Sắm sửa, chế tạo khí giới... - Giai đoạn 1889 -1896: Nghĩa quân mở rộng địa bàn, tổ chức chiến đấu quyết liệt, đẩy lui nhiều cuộc càn quét của địch, tổ chức nhiều cuộc tấn công... +Năm 1893 nghĩa quân bị bao vây, gặp nhiều khó khăn, Cao Thắng hi sinh...song vẫn cố gắng đánh trả những cuộc vây quét, giành thắng lợi lớn www.nbkqna.edu.vn 13 0,5 0,5 0,5 3,0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Lịch Sử 11 của một số trường trên toàn quốc có đáp án 7 trong trận Vụ Quang ngày 17/10/1894... +28/12/1895 Phan Đình Phùng hi sinh, phong trào tiếp tục một thời gian rồi dần tan rã. b) KN Hương Khê là cuộc KN tiêu biểu của phong trào Cần Vương: -Thời gian kéo dài nhất (1885 -1896) -Quy mô cuộc khởi nghĩa to lớn, địa bàn hoạt động rộng khắp 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. -Tổ chức chặt chẽ, lực lượng tham gia đông đảo, huy động cao độ sự ủng hộ và tiềm năng to lớn của nhân dân. -Phương thức tác chiến linh hoạt, chủ động, sáng tạo...lập được nhiều chiến công và gây cho địch tổn thất nặng nề. Trình bày sự thành lập hoạt động chủ yếu và những đóng góp của Đông Kinh Nghĩa Thục đối với phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX. 4 a) Sự thành lập: -3/1907 Lương Văn Can –Sĩ phu yêu nước tiến bộ -thành lập ở Hà Nội trường Đông Kinh nghĩa thục nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao lòng yêu nước, truyền bá nếp sống văn minh, tự lực, tự cường dân tộc. b) Hoạt động: -Xây dựng chương trình dạy học với nhiều môn học: Lịch sử, Văn học, Địa lí, Toán pháp, Kinh tế, Ngoại ngữ, Thể dục-Vệ sinh...với nội dung đề cao truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc. -Vận động phong trào bài trừ văn hóa lạc hậu cổ hủ phong kiến, hô hào cải cách kinh tế, văn hóa xã hội theo hướng DCTS. -Tổ chức nhiều buổi bình văn, bình thơ, diến thuyết, cổ động tự do, dân chủ, bình đẳng xã hội. -11/1907 thực dân Pháp đàn áp: đóng cửa trường, cấm tuyên truyền sách báo của trường, bắt giam một số nhân vật chủ chốt.... ĐKNT tan rã. c) Đóng góp của Đông Kinh nghĩa thục: -Cổ vũ phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ. - Góp phần bài trừ văn hóa cổ hủ lạc hậu, xây dựng nền kinh tế- văn hóa theo hướng văn minh tiến bộ. -ĐKNT vừa là tổ chức cách mạng, vừa là cuộc cải cách văn hóa lớn hưởng ứng cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng DCTS đầu thế kỉ XX. www.nbkqna.edu.vn 14 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 3,0 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Lịch Sử 11 của một số trường trên toàn quốc có đáp án 5 www.nbkqna.edu.vn 15 Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Lịch Sử 11 của một số trường trên toàn quốc có đáp án SỞ GD&ĐT HÀ NỘI ĐỀ DỰ THI TẠI TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ - TP HẢI PHÒNG NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn : Lịch sử 11 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề Đề thi gồm 01 trang ---------------------- Câu 1 ( 3,0 điểm). Em hãy nêu và nhận xét về những cải cách của Minh Trị ở Nhật Bản ? Tại sao gọi chủ nghĩa đế quốc Nhật là chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt? Câu 2 (3,0 điểm). Vì sao năm 1917 nước Nga lại nổ ra hai cuộc cách mạng? Em hãy trình bày và rút ra tính chất của hai cuộc cách mạng đó? Ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và liên hệ với cách mạng Việt Nam? Câu 3: ( 2,5 điểm). Nước Đức và nước Mĩ đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 -1933 bằng cách nào? Hãy nêu nhận xét của em về hai cách giải quyết khủng hoảng của hai nước này? Câu 4: (3 điểm) Thông qua việc trình bày về phong trào chống Pháp của nhân dân ta (1858 1884) hãy rút ra tính chất và đặc điểm của phong trào? Câu 5: (3 điểm) Lập bảng về các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX theo các nội dung sau: Tên cuộc khởi nghĩa, thời gian, người lãnh đạo, căn cứ chính, địa bàn chủ yếu, cánh đánh. Từ bảng trên hãy chỉ ra vì sao các cuộc khởi nghĩa đó lại thất bại? Câu 6: (3 điểm) Trình bày nội dung chính về các giai đoạn của cuộc khởi nghĩa Yên Thế và rút ra một số đặc điểm chính của cuộc khởi nghĩa? Câu 7 (2,5 điểm) Những yếu tố nào đã đưa đến phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX? www.nbkqna.edu.vn 16 Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Lịch Sử 11 của một số trường trên toàn quốc có đáp án PHẦN ĐÁP ÁN Câu 1 ( 3điểm). *) Năm 1868, Thiên hoàng Minh Trị trở lại nắm quyền và tiến hành cải cách - Về chính trị: + Chấm dứt chế độ Mạc phủ, thành lập chính phủ mới, tổ chức theo kiểu châu Âu gồm 12 bộ, có đại diện quí tộc, tư sản tham gia, đóng vai trò quan trọng là tầng lớp quí tộc hóa (Samurai) (0,25đ) + Nhiều quan chức được đào tạo từ phương Tây, có sử dụng chuyên gia ngoại quốc (0,25đ) + Ban hành Hiến pháp 1889, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến, Thiên hoàng là nguyên thủ tối cao, có quyền hạn lớn; Quốc hội gồm hai viện,....(0,5đ) - Về kinh tế: thống nhất tiền tệ, thống nhất thị trường, cho phép mua bán ruộng đất, phát triển kinh tế TBCN ở nông thôn,...(0,5đ) - Về giáo dục: Chế độ giáo dục bắt buộc, coi giáo dục là chìa khóa cho sự phát triển, nội dung khoa học và kĩ thuật được tăng cường giảng dạy, cho học sinh đi du học ở phương Tây (0,5đ) - Về quân sự: quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu của phương Tây, sản xuất vũ khí, đóng tàu, nhờ chuyên gia phương Tây giúp đỡ (0,5đ) *) Gọi chủ nghĩa đế quốc Nhật là chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt vì: Nhật còn duy trì quyền sở hữu ruộng đất phong kiến, tầng lớp quí tộc, đặ biệt là giới võ sĩ Samurai vẫn chiếm ưu thế chính trị lớn (0,5đ) Câu 2 (3 điểm) * Lý do năm 1917, nước Nga bùng nổ hai cuộc cách mạng (0.5đ) - Tình hình chính trị: Chế độ phong kiến chuyên chế lạc hậu kìm hãm sự phát triển kinh tế - Tình hình kinh tế: Lạc hậu - Xã hội: mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt,... - Nước Nga tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918) làm mâu thuẫn xã hội lên cao, nước Nga đứng trước tình thế một cuộc cách mạng,... * Tính chất:(1đ) Cách mạng tháng Hai là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới (0,5đ) + Mục đích: lật đổ chế độ phong kiến www.nbkqna.edu.vn 17 Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Lịch Sử 11 của một số trường trên toàn quốc có đáp án + Lãnh đạo: giai cấp vô sản + Động lực: công nhân, nông dân, binh lính + Hướng phát triển: XHCN Cách mạng tháng Mười là cuộc cách mạng XHCN (0,5đ) + Mục đích: lật đổ giai cấp tư sản + Lãnh đạo: giai cấp vô sản + Động lực: công nhân, nông dân, binh lính + Hướng phát triển: XHCN *) Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười (1đ) + Đối với nước Nga: Mở ra một kỷ nguyên mới, làm thay đổi tình hình đất nước và số phận của hàng triệu người Nga. Lần đầu tiên trong lịch sử giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc được giải phóng, đứng lên làm chủ đất nước, xây dựng một chế độ mới, chế độ XHCN,... (0,5đ) + Đối với thế giới: - Phá vỡ trận tuyến của CNTB,... - Xuất hiện nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới, đối lập với hệ thống TBCN - Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng của giai cấp công nhân quốc tế, mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới..... *) Liên hệ với Việt Nam (0.5đ) Nguyễn Ái Quốc đã đọc được Sơ thảo lần thứ nhất "Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa" vào năm 1920 và quyết định đưa cách mạng Việt Nam đi theo con đường của cách mạng tháng Mười Nga - con đường cách mạng vô sản. Câu 3 ( 2.5 điểm). - Nước Đức: phát xít hóa bộ máy chính quyền, chuần bị chiến tranh đòi chia lại thế giới (những việc làm của chính quyền Hít le) (1,0đ) - Nước Mĩ: Tiến hành cải cách (nội dung cơ bản những cải cách của Rudơven....) (1,0đ) Nhận xét: Chính sách hiếu chiến của Đức cùng với chính sách đối ngoại của Mĩ giai đoạn này đã góp phần bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai. (0,5đ) Câu 4 (3 điểm) www.nbkqna.edu.vn 18 Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Lịch Sử 11 của một số trường trên toàn quốc có đáp án a. Phong trào chống Pháp.... - Khi Pháp đánh Đà Nẵng; nhân dân đã phối hợp với quân triều đình kháng chiến làm thất bại kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp 0.25 điểm - Khi Pháp đánh Nam Kì: + Khi Pháp đánh Gia Định và 3 tỉnh miền Đông, nhân dân đã hỗ trợ và phối hợp với quân triều đình chống Pháp mà tiêu biểu là khởi nghĩa của Nguyễn Trung Trực và Trương Định... 0.25 điểm + Sau khi triều đình kí với Pháp Hiệp ước 1862 và ra lệnh bãi binh nhưng nhân dân vẫn tiếp tục kháng chiến, tiêu biểu là tư tưởng và hành động của Trương Định khi ở lại lãnh đạo nhân dân... 0.25 điểm + Năm 1867, khi Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây thì phong trào chống Pháp của nhân dân đã chuyển từ miền Đông sang miền Tây với các cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Huân, Phan Tôn, Phan Liêm... 0.25 điểm - Khi Pháp đánh Bắc Kì: + Năm 1873, khi Pháp đánh Bắc kì lần I thì nhân dân Hà Nội đã phối hợp với quân của Nguyễn Tri Phương chống giặc... sau Hiệp ước 1874, nhân dân đã kháng chiến chống cả Pháp và triều đình. 0.25 điểm + Năm 1882, khi Pháp đánh Bắc Kì lần II, nhân dân đã phối hợp với quân của Hoàng Diệu chống Pháp bằng nhiều hình thức... khi Pháp mở rộng chiếm đóng đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của nhân dân các địa phương 0.25 điểm b. Tính chất, đặc điểm: - Tính chất: Đây là phong trào mang tính dân tộc và nhân dân sâu sắc, là phong trào vũ trang rộng lớn có sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân nhằm đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập dân tộc - 0.75 điểm Đặc điểm: + Phong trào của nhân dân không hoàn toàn do triều đình phong kiến lãnh đạo mà chủ yếu do các văn thân, sĩ phu yêu nước và nhân dân đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp và thậm chí chống cả triều đình... 0.25 điểm + Đây là lần đầu tiên nhân dân ta phải kháng chiến chống lại một kẻ thù mới là thực dân Pháp đang trong giai đoạn chuyển sang chủ nghĩa đế quốc 0.25 điểm + Hình thức đấu tranh chủ yếu là khởi nghĩa vũ trang nặng về đánh du kích, mang nặng tư tưởng cục bộ vì vậy chưa tạo ra một phong trào chung. 0.25 điểm Câu 5 (3 điểm) www.nbkqna.edu.vn 19 Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Lịch Sử 11 của một số trường trên toàn quốc có đáp án a. Lập bảng thống kê Tên khởi Thời Lãnh đạo nghĩa Kn Ba gian 1886 – Đình Căn cứ Địa bàn Cách Điể chính Phạm Bành và Ba Đình chủ yếu Nga Sơn đánh Phòng m 0.5đ 1887 Đinh Công (Thanh ngự Kn Bãi 1883 – Tráng Nguyễn Thiện Bãi Sậy Hóa) Hưng Yên Du kích 0.5đ Sậy 1892 Thuật và vùng Kn Hùng 1887 – Yên) Tống Duy Tân Hùng lân cận Miền núi Du kích 0.5đ Lĩnh 1892 và Cầm Bá Lĩnh Thanh Hóa Thước (Thanh Bốn tỉnh Chính 0.5đ (Hưng Kn 1885 – Phan Đình Hóa) Vụ Hương 1896 Phùng và Cao Quang Thanh quy kết Thắng ( Hà Hóa, Nghệ hợp với Tĩnh) An, Hà du kích Khê Tĩnh, Quảng Bình b. Nguyên nhân thất bại - Khách quan: + Con đường cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến cuối thế kỉ XIX đã không còn phù hợp.... 0.25 điểm + Thực dân Pháp đang chuyển sang giai đoạn đế quốc, mạnh hơn ta về nhiều mặt.... 0.25 điểm - Chủ quan: + Thiếu sự lãnh đạo thống nhất, thiếu sự liên kết giữa các cuộc khởi nghĩa... 0.25 điểm + Chiến thuật nặng về phòng ngự thủ hiểm, vũ khí thô sơ... 0.25 điểm Câu 6 (3 điểm) a. Nội dung các giai đoạn: www.nbkqna.edu.vn 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan