Tài liệu Bài tập trắc nghiệm lịch sử 12 có đáp án

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37970 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Sách Giải – Người Thầy của bạn http://sachgiai.com/ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12 C©u 1 A) B) C) D) §¸p ¸n C©u 2 A) B) C) D) §¸p ¸n C©u 3 A) b) c) d) §¸p ¸n C©u 4 a) b c d §¸p ¸n C©u 5 a b c d ®¸p ¸n C©u 6 a b c d §¸p ¸n Môc ®Ých khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø hai cña Ph¸p ë ViÖt Nam lµ g×? Bï vµo nh÷ng thiÖt h¹i trong cuéc khai th¸c lÇn thø nhÊt. §Ó bï ®¾p nh÷ng thiÖt h¹i do ChiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø nhÊt g©y ra. §Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi ë ViÖt Nam. §Ó t¨ng c­êng søc m¹nh vÒ kinh tÕ cña Ph¸p ®èi víi c¸c n­íc t­ b¶n chñ nghÜa. B Trong cuéc khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø hai, thùc d©n Ph¸p ®Çu t­ vèn nhiÒu nhÊt vµo c¸c ngµnh nµo? C«ng nghiÖp chÕ biÕn. N«ng nghiÖp vµ khai th¸c má. N«ng nghiÖp vµ th­¬ng nghiÖp. Giao th«ng vËn t¶i. B V× sao t­ b¶n Ph¸p chó träng ®Õn viÖc khai th¸c má than ë ViÖt Nam? ë ViÖt Nam cã tr÷ l­îng than lín. Than lµ nguyªn liÖu chñ yÕu phôc vô cho c«ng nghiÖp chÝnh quèc. §Ó phôc vô cho nhu cÇu c«ng nghiÖp chÝnh quèc TÊt c¶ cïng ®óng. -d V× sao trong qu¸ tr×nh khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø hai, t­ b¶n Ph¸p h¹n chÕ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nÆng ë ViÖt Nam? Cét chÆt nÒn kinh tÕ ViÖt Nam lÖ thuéc vµo kinh tÕ Ph¸p. BiÕn ViÖt Nam thµnh thÞ tr­êng tiªu thô hµng hãa do nÒn c«ng nghiÖp Ph¸p s¶n xuÊt BiÕn ViÖt Nam thµnh c¨n cø qu©n sù vµ chÝnh trÞ cña Ph¸p C©u A vµ B ®Òu ®óng -d Thµnh tùu nµo quan träng nhÊt mµ Liªn X« ®¹t ®­îc sau ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai? N¨m 1949, Liªn X« chÕ t¹o thµnh c«ng bom nguyªn tö N¨m 1957, Liªn X« lµ n­íc ®Çu tiªn phãng thµnh c«ng vÖ tinh nh©n t¹o cña tr¸i ®Êt. N¨m 1961, Liªn X« ®­a nhµ du hµnh vò trô Ga-ga-rin bay vßng quanh tr¸i ®Êt. §Õn thËp kØ 60 cña thÕ kû XX, Liªn X« trë thµnh c­êng quèc c«ng nghiÖp ®øng thø hai trªn thÕ giíi (sau MÜ). D C¸c giai cÊp nµo míi ra ®êi do hËu qu¶ cña cuéc khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø hai cña Ph¸p ë ViÖt Nam? C«ng nh©n, n«ng d©n, t­ s¶n d©n téc C«ng nh©n, tiÓu t­ s¶n, t­ s¶n d©n téc C«ng nh©n, t­ s¶n d©n téc, ®Þa chñ phong kiÕn C«ng nh©n, n«ng d©n, t­ s¶n d©n téc, tiÓu t­ s¶n, ®Þa chñ phong kiÕn B 1 Sách Giải – Người Thầy của bạn C©u 7 a b c d ®¸p ¸n C©u 8 A B C D §¸p ¸n C©u 9 A B C D ®¸p ¸n C©u 10 a B C D §¸p ¸n C©u 11 A b c d §¸p ¸n C©u 12 a b c d http://sachgiai.com/ Sau chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø nhÊt, ë ViÖt Nam ngoµi thùc d©n Ph¸p, cßn cã giai cÊp nµo trë thµnh ®èi t­îng cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam? Giai cÊp n«ng d©n Giai cÊp c«ng nh©n Giai cÊp ®¹i ®Þa chñ phong kiÕn Giai cÊp t­ s¶n, d©n téc C D­íi ¸ch thèng trÞ cña thùc d©n Ph¸p, th¸i ®é chÝnh trÞ cña giai cÊp t­ s¶n d©n téc ViÖt Nam nh­ thÕ nµo? Cã th¸i ®é kiªn ®Þnh víi Ph¸p Cã th¸i ®é kh«ng kiªn ®Þnh, dÔ tho¶i hiÖp, c¶i l­¬ng khi ®Õ quèc m¹nh Cã tinh thÇn ®Êu tranh c¸ch m¹ng triÖt ®Ó trong sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc. TÊt c¶ c¸c c©u trªn ®Òu ®óng. B Lùc l­îng nµo h¨ng h¸i vµ ®«ng ®¶o nhÊt cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam sau chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt? C«ng nh©n N«ng d©n TiÓu t­ s¶n T­ s¶n d©n téc B Qu¸ tr×nh x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë Liªn X« (tõ 1950 ®Õn nöa ®Çu nh÷ng n¨m 70 cña thÕ kØ XX), sè liÖu nµo sau ®©y cã ý nghÜa nhÊt? NÕu n¨m 1950, Liªn X« s¶n xuÊt ®­îc 27,3 triÖu tÊn thÐp th× ®Õn n¨m 1970 s¶n xuÊt ®­îc 115,9 triÖu tÊn N¨m 1950, tæng s¶n l­îng c«ng nghiÖp cña Liªn X« s¶n xuÊt t¨ng 73% so víi tr­íc chiÕn tranh Tõ 1951 ®Õn 1975, møc t¨ng tr­ëng cña Liªn X« hµng n¨m ®¹t 9,6% Tõ gi÷a thËp kØ 70 cña thÕ kØ XX, s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña Liªn X« ®¹t kho¶ng 20% s¶n l­îng c«ng nghiÖp cña thÕ giíi. D Nh÷ng tæ chøc chÝnh trÞ nh­: ViÖt Nam NghÜa ®oµn, Héi Phôc ViÖt, Héi H­ng Nam, §¶ng Thanh Niªn lµ tiÒn th©n cña tæ chøc nµo? Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng thanh niªn. ViÖt Nam quèc d©n ®¶ng. T©n ViÖt c¸ch m¹ng ®¶ng §«ng D­¬ng Céng s¶n ®¶ng C Nh÷ng tê b¸o tiÕn bé cña tÇng líp tiÓu t­ s¶n trÝ thøc xuÊt b¶n trong phong trµo yªu n­íc d©n chñ c«ng khai (1919-1926) lµ: “Chu«ng rÌ”, “An Nam trΔ, “Nhµnh lóa”... “Tin tøc”, “Thêi míi”, “TiÕng d©n” ... “Chu«ng rÌ”, “Tin tøc”, “Nhµnh lóa”, ... “Chu«ng rÌ”, “An Nam trΔ, “Ng­êi nhµ quª” ... 2 Sách Giải – Người Thầy của bạn §¸p ¸n C©u 13 a b c d §¸p ¸n C©u 14 a b c d §¸p ¸n C©u 15 a b c d §¸p ¸n C©u 16 a B C d §¸p ¸n C©u 17 a b c d §¸p ¸n C©u 18 a b http://sachgiai.com/ D TrÇn D©n Tiªn viÕt: “viÖc ®ã tuy nhá nh­ng nã b¸o hiÖu b¾t ®Çu thêi ®¹i ®Êu tranh d©n téc nh­ chim Ðn nhá b¸o hiÖu mïa xu©n”. Sù kiÖn nµo sau ®©y ph¶n ¸nh ®iÒu ®ã? Cuéc b·i c«ng cña c«ng nh©n Ba Son. Cuéc ®Êu tranh ®ßi nhµ cÇm quyÒn Ph¸p th¶ Phan Béi Ch©u (1925). Phong trµo ®Ó tang Phan Ch©u Trinh (1926) TiÕng bom Ph¹m Hång Th¸i t¹i Sa DiÖn- Qu¶ng Ch©u (6/1924) D Trong nh÷ng nguyªn nh©n sau ®©y, nguyªn nh©n nµo lµ nguyªn nh©n chñ quan lµm cho phong trµo yªu n­íc d©n chñ c«ng khai (19191926) cuèi cïng bÞ thÊt b¹i? HÖ t­ t­ëng d©n chñ t­ s¶n ®· trë nªn lçi thêi, l¹c hËu. Thùc d©n Ph¸p cßn m¹nh, ®ñ kh¶ n¨ng ®µn ¸p phong trµo. Giai cÊp t­ s¶n d©n téc do yÕu kÐm vÒ kinh tÕ nªn ­¬n hÌn vÒ chÝnh trÞ; tÇng líp tiÓu t­ s¶n do ®iÒu kiÖn kinh tÕ bÊp bªnh nªn kh«ng thÓ l·nh ®¹o phong trµo c¸ch m¹ng Do chñ nghÜa M¸c – Lª nin ch­a ®­îc truyÒn b¸ s©u réng vµo ViÖt Nam C ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña Liªn X« tõ 1945 ®Õn nöa ®Çu nh÷ng n¨m 70 Muèn lµm b¹n víi tÊt c¶ c¸c n­íc ChØ quan hÖ víi c¸c n­íc lín Hßa b×nh vµ tÝch cùc ñng hé c¸ch m¹ng thÕ giíi ChØ lµm b¹n víi c¸c n­íc x· héi chñ nghÜa. C Nhµ th¬ ChÕ Lan Viªn viÕt: “Phót khãc ®Çu tiªn lµ phót B¸c Hå c­êi”. C©u th¬ ®ã nãi lªn ®iÒu g×? B¸c Hå ra ®i t×m ®­êng cøu n­íc. B¸c Hå ®äc tuyªn ng«n ®éc lËp. B¸c Hå ®äc s¬ th¶o luËn c­¬ng cña Lªnin B¸c Hå ®­a yªu s¸ch ®Õn Héi nghÞ Vecxai. C Sù kiÖn nµo ®¸nh dÊu giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam ®i vµo ®Êu tranh tù gi¸c Cuéc b·i c«ng cña c«ng nh©n thî nhuém Chî Lín (1922) Cuéc tæng b·i c«ng cña c«ng nh©n B¾c Kú (1922) B·i c«ng cña thî m¸y x­ëng Ba Son c¶ng Sµi Gßn ng¨n c¶n tµu chiÕn Ph¸p ®i ®µn ¸p c¸ch m¹ng ë Trung Quèc (8/1925) Cuéc b·i c«ng cña 1000 c«ng nh©n nhµ m¸y sîi Nam §Þnh C Sù kiÖn nµo thÓ hiÖn: “T­ t­ëng c¸ch m¹ng th¸ng M­êi Nga ®· thÊm s©u h¬n vµo giai cÊp c«ng nh©n vµ b¾t ®Çu biÕn thµnh hµnh ®éng cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam”. B·i c«ng cña thî m¸y x­ëng Ba Son c¶ng Sµi Gßn (8/1925) NguyÔn ¸i Quèc ®äc s¬ th¶o LuËn c­¬ng cña Lªnin vÒ vÊn ®Ò d©n téc vµ thuéc ®Þa (7/1920) 3 Sách Giải – Người Thầy của bạn c d §¸p ¸n C©u 19 a b c D §¸p ¸n C©u 20 a b c d §¸p ¸n C©u 21 a b c d §¸p ¸n C©u 22 A B C D §¸p ¸n C©u 23 A B C D §¸p ¸n C©u 24 A http://sachgiai.com/ TiÕng bom cña Ph¹m Hång Th¸i vang déi ë Sa DiÖn-Qu¶ng Ch©u (6/1924) NguyÔn ¸i Quèc göi yªu s¸ch ®Õn Héi nghÞ Vecxai (1919) A Sù kiÖn nµo ®¸nh dÊu NguyÔn ¸i Quèc b­íc ®Çu t×m thÊy con ®­êng cøu n­íc ®óng ®¾n NguyÔn ¸i Quèc ®­a yªu s¸ch ®Õn Héi nghÞ vecxai (18/6/1919) NguyÔn ¸i Quèc tham gia s¸ng lËp §¶ng Céng s¶n Ph¸p (12/1920) NguyÔn ¸i Quèc ®äc s¬ th¶o luËn c­¬ng cña Lªnin vÒ vÊn ®Ò d©n téc vµ thuéc ®Þa (7/1920) NguyÔn ¸i Quèc thµnh lËp tæ chøc Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng thanh niªn(6/1925) C C¸ch m¹ng d©n chñ nh©n d©n ë c¸c n­íc ®«ng ¢u ®· lµm g× ®Ó xãa bá sù bãc lét cña ®Þa chñ phong kiÕn ®èi víi n«ng d©n TriÖt ph¸ ©m m­u lËt ®æ chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng cña bän ph¶n ®éng C¶i c¸ch ruéng ®Êt Quèc h÷u hãa xÝ nghiÖp cña t­ b¶n Thùc hiÖn c¸c quyÒn tù do d©n chñ cho nh©n d©n B §øng truíc chñ nghÜa t­ b¶n vµ chñ nghÜa ®Õ quèc quyÒn lîi cña chóng ta lµ thèng nhÊt, c¸c b¹n h·y nhí lêi kªu gäi cña C¸c M¸c: “V« s¶n tÊt c¶ c¸c n­íc ®oµn kÕt l¹i!”. H·y cho biÕt ®o¹n v¨n trªn cña ai, viÕt trong t¸c phÈm nµo? Cña Lªnin – trong s¬ th¶o luËn c­¬ng vÒ vÊn ®Ò d©n téc vµ thuéc ®Þa Cña M¸c- ¡nghen trong tuyªn ng«n §¶ng Céng s¶n Cña NguyÔn ¸i Quèc trong tuyªn ng«n cña Héi liªn hiÖp thuéc ®Þa TÊt c¶ ®Òu sai -c Vµo thêi gian nµo, NguyÔn ¸i Quèc rêi Pari ®i Liªn X«, ®Êt n­íc mµ tõ l©u Ng­êi m¬ ­íc ®Æt ch©n tíi Th¸ng 6/1924 Th¸ng 6/1922 Th¸ng 12/1923 Th¸ng 6/1923 D Sù kiÖn ngµy 17/6/1924 g¾n víi ho¹t ®éng nµo cña NguyÔn ¸i Quèc ë Liªn X«, ®ã lµ Ng­êi dù ®¹i héi N«ng d©n quèc tÕ Ng­êi dù ®¹i héi lÇn thø V cña quèc tÕ céng s¶n Ng­êi dù ®¹i héi quèc tÕ phô n÷ Ng­êi dù ®¹i héi quèc tÕ VII cña quèc tÕ céng s¶n B T¸c dông trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña NguyÔn ¸i Quèc tõ n¨m 1919 ®Õn 1925 lµ g×? Qu¸ tr×nh chuÈn bÞ vÒ t­ t­ëng chÝnh trÞ vµ tæ chøc cho sù thµnh lËp §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam 3/2/1930 4 Sách Giải – Người Thầy của bạn B C D §¸p ¸n C©u 25 a b c d §¸p ¸n C©u 26 A B C D §¸p ¸n C©u 27 A B C D §¸p ¸n C©u 28 A B C D §¸p ¸n C©u 29 A B C D http://sachgiai.com/ Qu¸ tr×nh truyÒn b¸ chñ nghÜa M¸c – Lªnin vµo ViÖt Nam Qu¸ tr×nh thµnh lËp ba tæ chøc Céng s¶n ë ViÖt Nam Qu¸ tr×nh thùc hiÖn chñ tr­¬ng “V« s¶n hãa” ®Ó truyÒn b¸ chñ nghÜa M¸c – Lªnin vµo ViÖt Nam A Lý do chñ yÕu nµo chøng minh sù th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng d©n chñ nh©n d©n cña c¸c n­íc §«ng ¢u cã ý nghÜa quèc tÕ: C¶i thiÖn mét b­íc ®êi sèng cho nh©n d©n Thùc hiÖn mét sè quyÒn tù do d©n chñ cho nh©n d©n T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó §«ng ¢u b­íc vµo giai ®o¹n x©y dùng chñ nghÜa x· héi T¨ng c­êng søc m¹nh b¶o vÖ hßa b×nh thÕ giíi vµ gãp phÇn h×nh thµnh hÖ th«ng x· héi chñ nghÜa tõ n¨m 1949 D Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng thanh niªn ®­îc thµnh lËp vµo thêi gian nµo? ë ®©u? Th¸ng 5/1925 ë Qu¶ng Ch©u (Trung Quèc). Th¸ng 6/1925 ë H­¬ng C¶ng (Trung Quèc) Th¸ng 7/1925 ë Qu¶ng Ch©u (Trung Quèc) Th¸ng 6/1925 ë Qu¶ng Ch©u (Trung Quèc) D Ba t­ t­ëng sau ®©y ®­îc tr×nh bµy trong t¸c phÈm nµo cña NguyÔn ¸i Quèc + C¸ch m¹ng lµ sù nghiÖp cña quÇn chóng + C¸ch m¹ng ph¶i do §¶ng theo chñ nghÜa M¸c – Lªnin l·nh ®¹o + C¸ch m¹ng ViÖt Nam ph¶i g¾n bã vµ ®oµn kÕt víi c¸ch m¹ng thÕ giíi T¹p chÝ Th­ tÝn Quèc tÕ “B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p” “§­êng c¸ch mÖnh” TÊt c¶ cïng ®óng C H·y nªu râ thµnh phÇn vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng cña T©n ViÖt c¸ch m¹ng ®¶ng? C«ng nh©n vµ n«ng d©n, ho¹t ®éng ë Trung K× T­ s¶n d©n téc, c«ng nh©n, ho¹t ®éng ë B¾c K× TrÝ thøc trÎ vµ thanh niªn tiÓu t­ s¶n, ho¹t ®éng ë Trung K× TÊt c¶ c¸c giai cÊp vµ tÇng líp, ho¹t ®éng ë Nam K× C T©n ViÖt c¸ch m¹ng ®¶ng ®· ph©n hãa nh­ thÕ nµo d­íi t¸c ®éng cña Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng thanh niªn? Mét sè ®¶ng viªn tiªn tiÕn chuyÓn sang Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng thanh niªn Mét sè tiªn tiÕn cßn l¹i tÝch cùc chuÈn bÞ tiÕn tíi thµnh lËp mét chÝnh ®¶ng kiÓu míi theo chñ nghÜa M¸c – Lªnin. Mét sè gia nhËp vµo ViÖt Nam quèc d©n ®¶ng C©u A vµ B ®Òu ®óng 5 Sách Giải – Người Thầy của bạn §¸p ¸n C©u 30 A B C D §¸p ¸n C©u 31 A B C D §¸p ¸n C©u 32 A B C D §¸p ¸n C©u 33 A B C D §¸p ¸n C©u 34 A B C D §¸p ¸n C©u 35 A B C D §¸p ¸n C©u 36 http://sachgiai.com/ -d Sau khi ®· hoµn thµnh c¸ch m¹ng d©n chñ nh©n d©n, c¸c n­íc §«ng ¢u ®·: TiÕn lªn chÕ ®é x· héi chñ nghÜa. TiÕn lªn chÕ ®é t­ b¶n chñ nghÜa. Mét sè n­íc tiÕn lªn x· héi chñ nghÜa, mét sè n­íc tiÕn lªn t­ b¶n chñ nghÜa. Mét sè n­íc thùc hiÖn chÕ ®é trung lËp A Môc tiªu cña ViÖt Nam quèc d©n ®¶ng lµ g×? §¸nh ®uæi thùc d©n Ph¸p. xãa bá ng«i vua. §¸nh ®uæi thùc d©n Ph¸p, thiÕt lËp d©n quyÒn §¸nh ®uæi giÆc Ph¸p, ®¸nh ®æ ng«i vua, thiÕt lËp d©n quyÒn §¸nh ®æ ng«i vua, ®¸nh ®uæi giÆc Ph¸p, lËp nªn n­íc ViÖt Nam ®éc lËp C Cuéc khëi nghÜa cña ViÖt Nam quèc d©n ®¶ng næ ra ®ªm 9/2/1930 ë Yªn B¸i, sau ®ã næ ra ë c¸c tØnh nµo? ë Phó Thä, H¶i D­¬ng, Hµ TÜnh ë Hßa B×nh, Lai Ch©u, S¬n La ë VÜnh Yªn, Phóc Yªn, Yªn ThÕ ë Phó Thä, H¶i D­¬ng, Th¸i B×nh D Qu¸ tr×nh ph©n hãa cña Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng thanh niªn ®· dÉn ®Õn sù thµnh lËp c¸c tæ chøc céng s¶n nµo trong n¨m 1929? §«ng D­¬ng céng s¶n ®¶ng, An Nam céng s¶n ®¶ng §«ng D­¬ng céng s¶n ®¶ng, An Nam céng s¶n ®¶ng vµ §«ng D­¬ng céng s¶n liªn ®oµn §«ng D­¬ng céng s¶n ®¶ng, §«ng d­¬ng céng s¶n liªn ®oµn TÊt c¶ ®Òu sai -a B¸o “Bóa liÒm” lµ c¬ quan ng«n luËn cña tæ chøc céng s¶n nµo ®­îc thµnh lËp n¨m 1929 ë ViÖt Nam? §«ng D­¬ng céng s¶n liªn ®oµn §«ng D­¬ng céng s¶n ®¶ng An Nam céng s¶n ®¶ng §«ng D­¬ng céng s¶n ®¶ng vµ An Nam céng s¶n ®¶ng B N­íc nµo ë §«ng ¢u ®­îc mÖnh danh lµ “§Êt n­íc cña triÖu ng­êi khÊt thùc” trong nh÷ng n¨m ®Çu sau ChiÕn tranh thÕ giíi thø 2 Céng hßa d©n chñ §øc TiÖp Kh¾c Rumani Hunggari D Tæ chøc ViÖt Nam quèc d©n ®¶ng chÞu ¶nh h­ëng s©u s¾c cña hÖ t­ t­ëng nµo? 6 Sách Giải – Người Thầy của bạn A B C D §¸p ¸n C©u 37 A B C D §¸p ¸n C©u 38 A B C D §¸p ¸n C©u 39 A B C D §¸p ¸n C©u 40 A B C D §¸p ¸n C©u 41 A B C D §¸p ¸n http://sachgiai.com/ T­ t­ëng cña chñ nghÜa M¸c – Lªnin T­ t­ëng Tam d©n cña T«n Trung S¬n T­ t­ëng d©n chñ t­ s¶n cña ®¶ng Quèc §¹i ë Ên §é T­ t­ëng cña c¸ch Minh TrÞ ë NhËt B¶n B Nh÷ng ng­êi ®óng ra thµnh lËp ViÖt Nam quèc d©n ®¶ng lµ ai NguyÔn Th¸i Häc, Ph¹m TuÊn Tµi, NguyÔn Kh¸c Nhu, T«n Trung S¬n NguyÔn Th¸i Häc, Ph¹m TuÊn Tµi, NguyÔn Kh¾c Nhu, Phã §øc ChÝnh NguyÔn Th¸i Häc, Ph¹m TuÊn Tµi, NguyÔn Kh¾c Nhu, NguyÔn Phan Long NguyÔn Th¸i Häc, NguyÔn Phan Long, Bïi Quang Chiªu, Phã §øc ChÝnh B §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi lµ sù kÕt hîp c¸c yÕu tè nµo? Chñ nghÜa M¸c – Lªnin víi phong trµo c«ng nh©n Chñ nghÜa M¸c – Lªnin víi t­ t­ëng Hå ChÝ Minh Chñ nghÜa M¸c – Lªnin víi phong trµo c«ng nh©n vµ phong trµo yªu n­íc Chñ nghÜa M¸c – Lªnin víi phong trµo c«ng nh©n vµ phong trµo t­ s¶n yªu n­íc C T¹i Héi nghÞ hîp nhÊt ba tæ chøc céng s¶n, kh«ng cã sù tham gia cña c¸c tæ chøc céng s¶n nµo? §«ng D­¬ng céng s¶n ®¶ng, An Nam céng s¶n ®¶ng §«ng D­¬ng céng s¶n ®¶ng §«ng D­¬ng céng s¶n liªn ®oµn An Nam céng s¶n ®¶ng C Chç dùa chñ yÕu cña c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë c¸c n­íc §«ng ©u: Thµnh qu¶ cña c¸ch m¹ng d©n chñ nh©n d©n (1946-1949) vµ nhiÖt t×nh cña nh©n d©n Sù ho¹t ®éng vµ hîp t¸c cña Héi ®ång t­¬ng trî kinh tÕ (SEV) Sù gióp ®ì cña Liªn X« Sù hîp t¸c gi÷a c¸c n­íc §«ng ¢u A Con ®­êng c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®­îc x¸c ®Þnh trong C­¬ng lÜnh chÝnh trÞ ®Çu tiªn do ®ång chÝ NguyÔn ¸i Quèc khëi th¶o, ®ã lµ: Lµm c¸ch m¹ng t­ s¶n d©n quyÒn vµ c¸ch m¹ng ruéng ®Êt ®Ó tiÕn lªn chñ nghÜa céng s¶n Thùc hiÖn c¸ch m¹ng ruéng ®Êt cho triÖt ®Ó TÞch thu hÕt s¶n nghiÖp cña bän ®Õ quèc §¸nh ®æ ®Þa chñ phong kiÕn, lµm c¸ch m¹ng thæ ®Þa sau ®ã lµm c¸ch m¹ng d©n téc A 7 Sách Giải – Người Thầy của bạn C©u 42 A B C D §¸p ¸n C©u 43 A B C D §¸p ¸n C©u 44 A B C D §¸p ¸n C©u 45 A B C D §¸p ¸n C©u 46 a b c d §¸p ¸n http://sachgiai.com/ Lùc l­îng c¸ch m¹ng ®Ó ®¸nh ®æ ®Õ quèc vµ phong kiÕn ®­îc nªu trong C­¬ng lÜnh chÝnh trÞ ®Çu tiªn cña §¶ng do ®ång chÝ NguyÔn ¸i Quèc khëi th¶o lµ lùc l­îng nµo? C«ng nh©n vµ n«ng d©n C«ng nh©n, n«ng d©n vµ c¸c tÇng líp tiÓu t­ s¶n, trÝ thøc, trung n«ng C«ng nh©n, n«ng d©n, tiÓu t­ s¶n, t­ s¶n vµ ®Þa chñ phong kiÕn TÊt c¶ ®Òu ®óng -b §iÓm gièng nhau gi÷a C­¬ng lÜnh chÝnh trÞ ®Çu tiªn cña §¶ng do ®ång chÝ NguyÔn ¸i Quèc khëi th¶o vµ LuËn c­¬ng chÝnh trÞ do ®ång chÝ TrÇn Phó so¹n th¶o. C¸ch m¹ng ViÖt Nam tr¶i qua hai giai ®o¹n: c¸ch m¹ng t­ s¶n d©n quyÒn vµ c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa Nh©n tè quyÕt ®inh mäi th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ §¶ng cña giai cÊp v« s¶n l·nh ®¹o NhiÖm vô cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ ®¸nh ®Õ quèc tr­íc, ®¸nh phong kiÕn sau? C©u A vµ B ®óng -d S¸ch gi¸o khoa lÞch sö líp 12, trang 25, cã viÕt: “NhiÖm vô cña c¸ch m¹ng t­ s¶n d©n quyÒn ë n­íc ta lµ ®¸nh ®æ bän ®Õ quèc Ph¸p; bän phong kiÕn vµ giai cÊp t­ s¶n ph¶n c¸ch m¹ng, lµm cho n­íc ViÖt Nam ®­îc ®éc lËp ...”. §©y lµ mét trong nh÷ng néi dung cña v¨n kiÖn nµo? LuËn c­¬ng chÝnh trÞ th¸ng 10 n¨m 1930 do ®ång chÝ TrÇn Phó so¹n th¶o Lêi kªu gäi Héi nghÞ hîp nhÊt thµnh lËp §¶ng (2-1930) C­¬ng lÜnh chÝnh trÞ cña §¶ng do ®ång chÝ NguyÔn ¸i Quèc khëi th¶o C©u A vµ B ®Òu ®óng -c Nguyªn nh©n chÝnh cña sù ra ®êi liªn minh phong thñ V¸c-sa-va (145-1955) §Ó t¨ng c­êng t×nh ®oµn kÕt gi÷a Liªn X« vµ c¸c n­íc §«ng ¢u §Ó t¨ng c­êng søac m¹nh cña c¸c n­íc x· héi chñ nghÜa §Ó ®èi phã víi khèi qu©n sù NATO §Ó ®¶m b¶o hßa b×nh vµ an ninh ë Ch©u ¢u C Trong c¸c néi dung sau ®©y, néi dung nµo kh«ng thuéc luËn c­¬ng chÝnh trÞ th¸ng 10/1930 C¸ch m¹ng ViÖt Nam ph¶i tr¶i qua hai giai ®o¹n: c¸ch m¹ng t­ s¶n d©n quyÒn vµ c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa. C¸ch m¹ng do §¶ng cña giai cÊp v« s¶n l·nh ®¹o C¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ mét bé phËn cña c¸ch m¹ng thÕ giíi Lùc l­îng ®Ó ®¸nh ®uæi ®Õ quèc vµ phong kiÕn lµ c«ng n«ng. §ång thêi “ph¶i biÕt liªn l¹c víi tiÓu t­ s¶n, tri thøc, trung n«ng ... ®Ó kÐo hä vÒ phe v« s¶n giai cÊp” D 8 Sách Giải – Người Thầy của bạn C©u 47 a b c d §¸p ¸n C©u 48 a b c d §¸p ¸n C©u 49 a b c D §¸p ¸n C©u 50 a b c d §¸p ¸n C©u 51 a B c d http://sachgiai.com/ Trong c¸c nguyªn nh©n sau nguyªn nh©n nµo lµ c¬ b¶n nhÊt, quyÕt ®Þnh sù bïng næ phong trµo c¸ch m¹ng 1930- 931 ¶nh h­ëng cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ 1929-1933 Thùc d©n Ph¸p tiÕn hµnh khñng bè tr¾ng sau khëi nghÜa Yªn B¸i §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi, kÞp thêi l·nh ®¹o c«ng nh©n vµ n«ng d©n ®øng lªn chèng ®Õ quèc vµ phong kiÕn §Þa chñ phong kiÕn cÊu kÕt víi thùc d©n Ph¸p ®µn ¸p, bãc lét thËm tÖ ®èi víi n«ng d©n C Hai khÈu hiÖu mµ §¶ng ta ®· vËn dông trong phong trµo c¸ch m¹ng 1930-1931 lµ khÈu hiÖu nµo? “§éc lËp d©n téc” vµ “ruéng ®Êt d©n cµy” “Tù do d©n chñ” vµ “c¬m ¸o hßa b×nh” “TÞch thu ruéng ®Êt cña ®Õ quèc viÖt gian” vµ “tÞch thu ruéng ®Êt cña ®Þa chñ phong kiÕn” “Chèng ®Õ quèc” vµ “chèng ph¸t xÝt”` A C¸c sè liÖu sau ®©y, sè liÖu nµo ®óng nhÊt Riªng trong th¸ng 5/1930, c¶ n­íc cã 50 cuéc ®Êu tranh cña n«ng d©n, 20 cuéc ®Êu tranh cña c«ng nh©n, 8 cuéc ®Êu tranh cña häc sinh vµ d©n nghÌo thµnh thÞ Riªng trong th¸ng 5/1930 c¶ n­íc cã 30 cuéc ®Êu tranh cña n«ng d©n, 40 cuéc ®Êu tranh cña c«ng nh©n vµ 4 cuéc ®Êu tranh cña häc sinh vµ d©n nghÌo thµnh thÞ Riªng trong th¸ng 5/1930 c¶ n­íc cã 34 cuéc ®Êu tranh cña n«ng d©n, 16 cuéc ®Êu tranh cña c«ng nh©n vµ 4 cuéc ®Êu tranh cña häc sinh vµ d©n nghÌo thµnh thÞ Riªng trong th¸ng 5/1930 c¶ n­íc cã 16 cuéc ®Êu tranh cña n«ng d©n, 34 cuéc ®Êu tranh cña c«ng nh©n vµ 4 cuéc ®Êu tranh cña häc sinh vµ d©n nghÌo thµnh thÞ C Tæ chøc HiÖp ­íc phßng thñ V¸c-sa-va mang tÝnh chÊt Mét tæ chøc kinh tÕ cña c¸c n­íc x· héi chñ nghÜa ë Ch©u ¢u Mét tæ chøc liªn minh phßng thñ vÒ qu©n sù cña c¸c n­íc x· héi chñ nghÜa ë Ch©u ¢u Mét tæ chøc liªn minh chÝnh trÞ cña c¸c n­íc x· héi chñ nghÜa ë Ch©u ¢u Mét tæ chøc liªn minh phßng thñ vÒ chÝnh trÞ vµ qu©n sù cña c¸c n­íc x· héi chñ nghÜa ë Ch©u ¢u D C¸c sù kiÖn sau ®©y, sù kiÖn nµo ®óng? Th¸ng 2/1930, 3000 c«ng nh©n ®ån ®iÒn Phó RiÒng b·i c«ng Ngµy 1/5/1930, 3000 n«ng d©n huyÖn Thanh Ch­¬ng næi dËy ph¸ ®ån ®iÒn TrÝ ViÔn Ngµy 12/9/1930, h¬n hai v¹n n«ng d©n H­ng Nguyªn, Nam §µn, NghÖ An næi dËy biÓu t×nh TÊt c¶ c¸c sù kiÖn trªn ®Òu ®óng 9 Sách Giải – Người Thầy của bạn §¸p ¸n C©u 52 A B C D §¸p ¸n C©u 53 A B C D §¸p ¸n C©u 54 A B C D §¸p ¸n C©u 55 A B C D §¸p ¸n C©u 56 A B C D §¸p ¸n C©u 57 A B C D §¸p ¸n C©u 58 A http://sachgiai.com/ -d ChÝnh quyÒn X« viÕt - NghÖ TÜnh ®· tá râ b¶n chÊt c¸ch m¹ng cña m×nh. §ã lµ chÝnh quyÒn cña d©n, do d©n vµ v× d©n. TÝnh chÊt ®ã ®­îc biÖu hiÖn ë nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n nµo? Thùc hiÖn c¸c quyÒn tù do d©n chñ Chia ruéng ®Êt cho d©n nghÌo, b·i bá c¸c thø thuÕ v« lý Xãa bá c¸c tËp tôc l¹c hËu, x©y dùng ®êi sèng míi TÊt c¶ ®Òu ®óng -d Qua thùc tÕ l·nh ®¹o phong trµo c¸ch m¹ng 1930-1931, §¶ng ta ®· tr­ëng thµnh nhanh chãng. Do ®ã, th¸ng 4/1931 §¶ng ta ®­îc quèc tÕ céng s¶n c«ng nhËn: Lµ mét chi bé cña quèc tÕ céng s¶n Lµ mét §¶ng trong s¹ch v÷ng m¹nh Lµ mét §¶ng ®ñ kh¶ n¨ng l·nh ®¹o c¸ch m¹ng Lµ mét §¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam A HÖ thèng §¶ng trong n­íc nãi chung ®· ®­îc kh«i phôc vµo thêi gian nµo? §Çu n¨m 1932 §Çu n¨m 1933 Cuèi n¨m 1935 Cuèi n¨m 1934 ®Çu n¨m 1935 D §©u lµ mÆt h¹n chÕ trong ho¹t ®éng cña Héi ®ång t­¬ng trî kinh tÕ (SEV) Thùc hiÖn quan hÖ hîp t¸c, gióp ®ì nhau vÒ kinh tÕ gi÷a c¸c thµnh viªn Phè hîp gi÷a c¸c n­íc thµnh viªn trong c¸c kÕ ho¹ch kinh tÕ dµi h¹n Gióp nhau øng dông kinh tÕ khoa häc trong s¶n xuÊt “KhÐp kÝn cöa” kh«ng hßa nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi D Chi bé céng s¶n ®Çu tiªn cña n­íc ta ®­îc thµnh lËp ë ®©u? ë Nam K× ë B¾c K× ë Trung K× ë Trung Quèc B Tæ chøc céng s¶n nµo ra ®êi ë Trung K×? §«ng D­¬ng céng s¶n ®¶ng An Nam céng s¶n ®¶ng §«ng D­¬ng céng s¶n liªn ®oµn C¶ ba tæ chøc trªn -c T¹i Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (3/2/1930) ®¹i biÓu cña tæ chøc céng s¶n nµo ë B¾c K× tham dù? An Nam céng s¶n ®¶ng 10 Sách Giải – Người Thầy của bạn B C D §¸p ¸n C©u 59 A B C D §¸p ¸n C©u 60 A B C D §¸p ¸n C©u 61 A B C D §¸p ¸n C©u 62 A B C D §¸p ¸n C©u 63 A B C D §¸p ¸n C©u 64 A B C D §¸p ¸n C©u 65 A B http://sachgiai.com/ §«ng D­¬ng céng s¶n ®¶ng §«ng D­¬ng céng s¶n liªn ®oµn §«ng D­¬ng céng s¶n ®¶ng vµ §«ng D­¬ng céng s¶n liªn ®oµn B Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®­îc triÖu tËp ë ®©u? ë H­¬ng C¶ng – Trung Quèc ë Qu¶ng Ch©u – Trung Quèc ë Hµ Néi – ViÖt Nam ë Th­îng H¶i – Trung Quèc a C«ng cuéc “c¶i tæ” cña Liªn X« ®· mang l¹i hÖ qu¶ g×? §Êt n­íc tho¸t khái khñng ho¶ng C¶i tæ ®­îc hÖ thèng chÝnh trÞ C¶i tæ ®­îc x· héi §Êt n­íc l©m vµo khñng ho¶ng D C­¬ng lÜnh chÝnh trÞ ®Çu tiªn cña §¶ng do ai khëi th¶o TrÇn Phó NguyÔn ¸i Quèc Lª Hång Phong NguyÔn V¨n Cõ B C­¬ng lÜnh chÝnh trÞ ®Çu tiªn cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam gåm c¸c v¨n kiÖn nµo? ChÝnh c­¬ng v¾n t¾t vµ §iÒu lÖ v¾n t¾t ChÝnh c­¬ng v¾n t¾t, S¸ch l­îc v¾n t¾t vµ §iÒu lÖ v¾n t¾t ChÝnh c­¬ng v¾n t¾t vµ S¸ch l­îc v¾n t¾t ChÝnh c­¬ng v¾n t¾t vµ S¸ch l­îc v¾n t¾t vµ Lêi kªu gäi cña NguyÔn ¸i Quèc B N¬i diÔn ra Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng lÇn thø nhÊt th¸ng 10 n¨m 1930 ë ®©u H­¬ng C¶ng – Trung Quèc Qu¶ng Ch©u – Trung Quèc Hµ Néi – ViÖt Nam Kh«ng ph¶i c¸c ®Þa ®iÓm trªn -A Lùc l­îng c¸ch m¹ng ®­îc nªu ra trong LuËn c­¬ng chÝnh trÞ th¸ng 10 n¨m 1930 lµ: C«ng nh©n, n«ng d©n C«ng nh©n, n«ng d©n vµ tiÓu t­ s¶n C«ng nh©n, n«ng d©n, t­ s¶n vµ tiÓu t­ s¶n C«ng nh©n, n«ng d©n vµ trÝ thøc A N­íc nµo ë §«ng Nam ¸ gia nhËp vµo khèi ASEAN n¨m 1991 ViÖt Nam Lµo 11 Sách Giải – Người Thầy của bạn C D §¸p ¸n C©u 66 A B C D §¸p ¸n C©u 67 A B C D §¸p ¸n C©u 69 A B C D §¸p ¸n C©u 70 A B C D §¸p ¸n C©u 71 A B C D §¸p ¸n C©u 72 A B C D §¸p ¸n http://sachgiai.com/ Campuchia Brun©y C Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng lÇn thø nhÊt ®· quyÕt ®Þnh ®æi tªn §¶ng ta thµnh: §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam §¶ng Céng s¶n §«ng D­¬ng §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam §«ng D­¬ng céng s¶n ®¶ng B Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng lÇn thø nhÊt bÇu ai lµm Tæng bÝ th­ NguyÔn ¸i Quèc Tr­êng Chinh TrÇn Phó Hµ Huy TËp C Sù kiÖn nµo d­íi ®©y kh«ng thuéc C­¬ng lÜnh chÝnh trÞ ®Çu tiªn cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam n¨m 1930 C¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ mét bé phËn cña c¸ch m¹ng thÕ giíi C¸ch m¹ng ViÖt Nam tr­íc hÕt lµm c¸ch m¹ng t­ s¶n d©n quyÒn sau ®ã lµm c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa Lùc l­îng cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ c«ng nh©n vµ n«ng d©n Vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh mäi th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam C BiÕn ®æi lín nhÊt cña c¸c n­íc §«ng Nam ¸ sau ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai lµ g×? C¸c n­íc §«ng Nam ¸ ®Òu giµnh ®­îc ®éc lËp C¸c n­íc §«ng Nam ¸ ®Òu gia nhËp ASEAN C¸c n­íc §«ng Nam ¸ trë thµnh n­íc c«ng nghiÖp míi (NIC) TÊt c¶ ®Òu ®óng -A Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng lÇn thø nhÊt do ai chñ tr×? TrÇn Phó NguyÔn ¸i Quèc NguyÔn V¨n Cõ Hµ Huy TËp A ý nghÜa lín nhÊt vÒ sù ra ®êi cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lµ g×? Lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ®Êu tranh giai cÊp vµ d©n téc ë ViÖt Nam Më ra mét b­íc ngoÆt lÞch sö v« cïng quan träng trong lÞch sö d©n téc ViÖt Nam ChÊm døt thêi k× khñng ho¶ng vÒ ®­êng lèi cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam Lµ b­íc chuÈn bÞ tÊt yÕu cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh cho sù nh¶y vät vÒ sau cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam B 12 Sách Giải – Người Thầy của bạn C©u 73 A B C D §¸p ¸n C©u 74 A B C D §¸p ¸n C©u 75 A B C D §¸p ¸n C©u 76 A B C D §¸p ¸n C©u 77 A B C D §¸p ¸n C©u 78 A B C D §¸p ¸n C©u 79 A B C D §¸p ¸n http://sachgiai.com/ Trong c¸c niªn ®¹i sau ®©y, niªn ®¹i nµo g¾n víi LuËn c­¬ng chÝnh trÞ do ®ång chÝ TrÇn Phó so¹n th¶o Th¸ng 10 – 1930 Th¸ng 9 - 1930 Th¸ng 2 – 1930 Th¸ng 3 – 1930 A Vai trß to lín cña NguyÔn ¸i Quèc ®èi víi c¸ch m¹ng ViÖt Nam tõ n¨m 1920 ®Õn n¨m 1930 lµ g×? T×m ra con ®­êng gi¶i phãng d©n téc ®óng ®¾n S¸ng lËp ra §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam §Ò ra ®­êng lèi c¬ b¶n cho c¸ch m¹ng ViÖt Nam C©u b vµ c©u c ®óng -a Khèi SEATO lµ liªn minh chÝnh trÞ qu©n sù do n­íc nµo cÇm ®Çu? Anh MÜ Liªn X« §øc B Chñ nghÜa M¸c – Lªnin ®­îc truyÒn vµo ViÖt Nam b»ng con ®­êng nµo lµ c¬ b¶n nhÊt? Ho¹t ®éng cña c¸c thñy thñ trªn tµu viÔn d­¬ng Ho¹t ®éng cña NguyÔn ¸i Quèc Qua s¸ch b¸o tõ n­íc ngoµi göi vÒ trong n­íc C©u a vµ b ®óng -b NguyÔn ¸i Quèc ®· thµnh lËp tæ chøc nµo ®Ó th«ng qua ®ã truyÒn b¸ chñ nghÜa M¸c – Lªnin vµo trong n­íc ? ViÖt Nam c¸ch m¹ng ®ång chÝ héi T©n ViÖt c¸ch m¹ng ®¶ng T©m t©m x· Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng thanh niªn D Khi míi thµnh lËp, §¶ng ta lÊy tªn lµ g×? §¶ng Céng s¶n §«ng D­¬ng §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam §«ng D­¬ng céng s¶n ®¶ng B Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng chÝnh thøc ®­îc bÇu t¹i Héi nghÞ lÇn thø nhÊt (10/1930) gåm bao nhiªu ®¹i biÓu Cã 05 ®¹i biÓu Cã 06 ®¹i biÓu Cã 07 ®¹i biÓu Cã 09 ®¹i biÓu C 13 Sách Giải – Người Thầy của bạn C©u 80 A B C D §¸p ¸n C©u 82 A B C D §¸p ¸n C©u 83 A B C D §¸p ¸n C©u 84 A B C D §¸p ¸n C©u 85 A B C D §¸p ¸n C©u 86 A B C D §¸p ¸n C©u 87 A B C D http://sachgiai.com/ Ên §é tuyªn bè ®éc lËp vµo thêi gian nµo? Ngµy 26-1-1950 Ngµy 26-2-1950 Ngµy 26-1-1951 Ngµy 19-2-1950 A NguyÔn ¸i Quèc ®Õn Qu¶ng Ch©u – Trung Quèc tiÕp xóc víi tæ chøc cña ng­êi ViÖt Nam ®Çu tiªn ®ã lµ tæ chøc nµo? T©m t©m x· Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng thanh niªn T©n ViÖt c¸ch m¹ng ®¶ng Kh«ng ph¶i c¸c tæ chøc trªn -a ¶nh h­ëng cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ 1929-1933 nÆng nÒ nhÊt ®èi víi ngµnh s¶n xuÊt nµo cña ViÖt Nam N«ng nghiÖp C«ng nghiÖp Thñ c«ng nghiÖp Th­¬ng nghiÖp A Nguyªn nh©n chñ yÕu lµm bïng næ phong trµo c¸ch m¹ng 1930-1931 Thùc d©n Ph¸p t¨ng c­êng v¬ vÐt, bãc lét nh©n d©n ta Lßng yªu n­íc nång nµn vµ c¨m thï giÆc s©u s¾c cña mäi tÇng líp nh©n d©n Sù ra ®êi cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam víi ®­êng lèi chÝnh trÞ ®óng ®¾n ¶nh h­ëng cña phong trµo c¸ch m¹ng thÕ giíi C Nhê ®©u Ên §é tõ mét n­íc ph¶i nhËp l­¬ng thùc trë thµnh mét n­íc tù tóc ®­îc l­¬ng thùc? “c¸ch m¹ng xanh” trong n«ng nghiÖp Khai hoang c¸c vïn ®Êt míi N«ng d©n h¨ng h¸i s¶n xuÊt TÊt c¶ c¸c nguyªn nh©n trªn -a Phong trµo c¸ch m¹ng 1930-1931 ph¸t triÓn lªn ®Õn ®Ønh cao vµo thêi gian nµo? Th¸ng 2 ®Õn th¸ng 4 n¨m 1930. Th¸ng 5 ®Õn th¸ng 8 n¨m 1930 Th¸ng 9 ®Õn th¸ng 10 n¨m 1930 Th¸ng 2 ®Õn th¸ng 5 n¨m 1931 C ChÝnh quyÒn X« ViÕt NghÖ TÜnh tån t¹i trong thêi gian nµo? Tõ 4 ®Õn 5 th¸ng Tõ 5 ®Õn 6 th¸ng Mét n¨m Hai n¨m 14 Sách Giải – Người Thầy của bạn §¸p ¸n C©u 88 A B C D §¸p ¸n C©u 89 A B C D §¸p ¸n C©u 90 A B C D §¸p ¸n C©u 91 A B C D §¸p ¸n C©u 92 A B C D §¸p ¸n C©u 93 A B C D §¸p ¸n C©u 94 http://sachgiai.com/ A Trong th¸ng 5 n¨m 1930, c¶ n­íc cã bao nhiªu cuéc ®Êu tranh cña c«ng nh©n, cña n«ng d©n? 20 cuéc ®Êu tranh cña c«ng nh©n, 34 cuéc ®Êu tranh cña n«ng d©n 16 cuéc ®Êu tranh cña c«ng nh©n, 34 cuéc ®Êu tranh cña n«ng d©n 18 cuéc ®Êu tranh cña c«ng nh©n, 30 cuéc ®Êu tranh cña n«ng d©n 20 cuéc ®Êu tranh cña c«ng nh©n, 43 cuéc ®Êu tranh cña n«ng d©n B ChÝnh quyÒn X« ViÕt NghÖ TÜnh ®­îc thµnh lËp b»ng c¸ch nµo? Do d©n bÇu ra. Ban chÊp hµnh n«ng héi x· qu¶n lý chÝnh quyÒn d­íi sù l·nh ®¹o cña chi bé §¶ng Chi bé §¶ng ë ®Þa ph­¬ng ®øng ra n¾m lÊy chÝnh quyÒn C«ng nh©n ®øng ra n¾m lÊy chÝnh quyÒn B N­íc Céng hßa d©n chñ nh©n d©n TriÒu Tiªn ®­îc thµnh lËp vµo n¨m nµo? N¨m 1947 N¨m 1948 N¨m 1949 N¨m 1950 B Bµi häc kinh nghiÖm vÒ lùc l­îng c¸ch m¹ng ®­îc rót ra trong phong trµo c¸ch m¹ng 1930-1931 lµ g×? X©y dùng sù ®oµn kÕt gi÷a c«ng-n«ng víi c¸c lùc l­îng c¸ch m¹ng kh¸c X©y dùng khèi liªn minh c«ng n«ng X©y dùng khèi ®oµn kÕt d©n téc TÊt c¶ ®Òu ®óng. -a YÕu tè nµo d­íi ®©y thÓ hiÖn tÝnh réng kh¾p cña phong trµo c¸ch m¹ng 1930-1931 Phong trµo næ ra trªn kh¾p toµn quèc Phong trµo kÐo dµi tõ ®Çu n¨m 1930 ®Õn cuèi n¨m 1930 Phong trµo do §¶ng Céng s¶n §«ng D­¬ng l·nh ®¹o C©u a vµ b ®óng -d YÕu tè nµo d­íi ®©y biÓu hiÖn tÝnh triÖt ®Ó cña phong trµo c¸ch m¹ng 1930-1931 Phong trµo ®· sö dông h×nh thøc vò trang khëi nghÜa vµ ®· giµnh ®­îc chÝnh quyÒn ë n«ng th«n NgÖ TÜnh Phong trµo ®· cã sù liªn minh c«ng – n«ng v÷ng ch¾c Phong trµo ®· ®¸nh b¹i thùc d©n Ph¸p vµ phong kiÕn tay sai TÊt c¶ c¸c yÕu tè ®ã -a §¹i héi lÇn thø nhÊt cña §¶ng Céng s¶n §«ng D­¬ng häp ë ®©u? Vµo thêi gian nµo? 15 Sách Giải – Người Thầy của bạn A B C D §¸p ¸n C©u 95 a B C D §¸p ¸n C©u 96 A B C D §¸p ¸n C©u 97 A B C D §¸p ¸n C©u 98 A B C D §¸p ¸n C©u 99 A B C D §¸p ¸n C©u 100 A B C http://sachgiai.com/ ë H­¬ng c¶ng- Trung Quèc, vµo th¸ng 3 n¨m 1930 ë Qu¶ng Ch©u – Trung Quèc, vµo th¸ng 5 n¨m 1935 ë Ma Cao – Trung Quèc, vµo th¸ng 3 n¨m 1935 ë Cöu Long – Trung Quèc, vµo th¸ng 3 n¨m 1935 C Sau ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai, ®Õ quèc nµo më réng cuéc chiÕn tranh x©m l­îc khu vùc Trung §«ng §Õ quèc Ph¸p §Õ quèc MÜ §Õ quèc Anh §Õ quèc §øc B Tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 8 n¨m 1930, phong trµo c¸ch m¹ng næ ra m¹nh nhÊt ë ®©u? ë miÒn B¾c ë miÒn Nam ë miÒn trung Trong c¶ n­íc c §©u lµ nguyªn nh©n thuéc vÒ kinh tÕ dÉn ®Õn sù bïng næ phong trµo c¸ch m¹ng 1930-1931 Thùc d©n Ph¸p ¸p bøc bãc lét nÆng nÒ, thªm vµo ®ã lµ cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ 1929-1933 lµm cho ®êi sèng nh©n d©n ta v« cïng khèn khæ Thùc d©n Ph¸p thùc hiÖn cuéc khñng bè tr¾ng §¶ng ra ®êi ®Ò ra khÈu hiÖu “§éc lËp d©n téc” vµ “Ruéng ®Êt d©n cµy” TÊt c¶ c¸c nguyªn nh©n nªu trªn -a Sù kiÖn nµo d­íi ®©y g¾n víi ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 1930 B·i c«ng cña c«ng nh©n Vinh – BÕn Thñy Næi dËy cña n«ng d©n H­ng Nguyªn – Nam §µn – NghÖ An Næi dËy cña n«ng d©n Thanh Ch­¬ng ph¸ ®ån ®iÒn TrÝ ViÔn B·i c«ng cña c«ng nh©n ®ån ®iÒn cao su DÇu TiÕng B Ba ngh×n n«ng d©n Thanh Ch­¬ng kÐo ®Õn ph¸ ®ån ®iÒn TrÝ ViÔn vµo thêi gian nµo? Ngµy 21 th¸ng 9 n¨m 1930 Ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 1930 Ngµy 1 th¸ng 5 n¨m 1930 Ngµy 1 th¸ng 8 n¨m 1930 C Sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai, phong trµo gi¶i phãng d©n téc bïng næ sím nhÊt ë vïng nµo cña Ch©u Phi B¾c Phi §«ng Phi Nam Phi 16 Sách Giải – Người Thầy của bạn D §¸p ¸n C©u 101 A B C D §¸p ¸n C©u 102 A B C D §¸p ¸n C©u 103 A B C D §¸p ¸n C©u 104 A B C D §¸p ¸n C©u 105 A B C D §¸p ¸n C©u 106 A B C D §¸p ¸n C©u 107 A B C http://sachgiai.com/ T©y Phi A §iÓm næi bËt nhÊt cña phong trµo c¸ch m¹ng 1930 – 1931 lµ g×? Vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng vµ thùc hiÖn liªn minh c«ng n«ng TËp hîp ®«ng ®¶o quÇn chóng thµnh lËp ®éi qu©n chÝnh trÞ §¶ng kiªn ®Þnh trong ®Êu tranh TÊt c¶ cïng ®óng -a Hai khÈu hiÖu “®éc lËp d©n téc” vµ “ruéng ®Êt d©n cµy” ®­îc thÓ hiÖn râ nÐt nhÊt trong thêi kú c¸ch m¹ng nµo? 1930 -1931 1932 -1935 1936 -1939 1939 -1945 A Phong trµo c¸ch m¹ng 1930 -1931 ®¹t ®Õn ®Ønh cao trong thêi ®iÓm lÞch sö nµo? Tõ th¸ng 2 – 4/1930 Tõ th¸ng 5 – 8/1930 Tõ th¸ng 9 – 10/1930 Tõ th¸ng 1 – 5/1931 C C«ng t¸c mÆt trËn ®­îc x©y dùng thêi kú c¸ch m¹ng 1930- 1931 gäi tªn lµ g×? MÆt trËn nh©n d©n ph¶n ®Õ §«ng D­¬ng MÆt trËn d©n chñ §«ng D­¬ng Héi ph¶n ®Õ §«ng D­¬ng MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt ph¶n ®Õ §«ng D­¬ng C Vµo th¸ng 8/1954 Angiªri diÔn ra sù kiÖn lÞch sö tiªu biÓu nµo? MÆt trËn d©n téc gi¶i phãng Angiªri ®­îc thµnh lËp §Êt n­íc Angiªri b­íc vµo kû nguyªn ®éc lËp tù do Qu©n gi¶i phãng Angiªri ®­îc thµnh lËp Cuéc khëi nghÜa vò trang lan réng kh¾p n¬i A Môc tiªu ®Êu tranh trong thêi kú c¸ch m¹ng 1930 – 1931 lµ g×? Chèng ®Õ quèc vµ phong kiÕn ®ßi ®éc lËp d©n téc vµ ruéng ®Êt d©n cµy Chèng bän ph¶n ®éng thuéc ®Þa vµ tay sai cña chóng, ®ßi tù do, d©n chñ, c¬m ¸o, hßa b×nh Chèng ®Õ quèc vµ ph¸t xÝt Ph¸p – NhËt, ®ßi ®éc lËp cho d©n téc Chèng ph¸t xÝt, chèng chiÕn tranh, b¶o vÖ hßa b×nh A Th¸ng 5/1930 cã bao nhiªu cuéc ®Êu tranh cña c«ng nh©n Cã 34 cuéc ®Êu tranh Cã 16 cuéc ®Êu tranh Cã 25 cuéc ®Êu tranh 17 Sách Giải – Người Thầy của bạn D §¸p ¸n C©u 108 A B C D §¸p ¸n C©u 109 A B C D §¸p ¸n C©u 110 A B C D §¸p ¸n C©u 111 A B C D §¸p ¸n C©u 112 A B C D §¸p ¸n C©u 113 A B C D §¸p ¸n C©u 114 A B http://sachgiai.com/ Cã 18 cuéc ®Êu tranh B Sù kiÖn lÞch sö nµo n¨m 1930 ®· chøng tá “thêi kú ®Êu tranh kÞch liÖt” ®· ®Õn Cuéc ®Êu tranh cña 3000 n«ng d©n ë Thanh Ch­¬ng Cuéc tæng b·i c«ng cña c«ng nh©n Vinh – BÕn Thñy Cuéc biÓu t×nh cña h¬n 2 v¹n n«ng d©n H­ng Nguyªn TÊt c¶ c¸c sù kiÖn trªn -b B­íc ngoÆt cña phong trµo c¸ch m¹ng 1930 -1931 ®­îc ®¸nh dÊu b»ng cuéc ®Êu tranh cña c¸c tÇng líp nh©n d©n trong c¶ n­íc næ ra vµo thêi gian nµo? Ngµy 1/5/1930 Ngµy 1/8/1930 Ngµy 12/9/1930 Ngµy 16/5/1930 A Sau chiÕn tranh thÕ giíi thø 2, Nam Phi ®Êu trang chèng thÕ lùc nµo? Chèng chñ nghÜa ®Õ quèc Chèng chñ nghÜa thùc d©n Chèng chñ nghÜa ph¸t xÝt Chèng chñ nghÜa ph©n biÖt chñng téc D Sau cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ n¨m 1929 -1933, chñ nghÜa ph¸t xÝt ®· n¾m ®­îc chÝnh quyÒn ë ®©u? §øc, Ph¸t, NhËt §øc, T©y Ban Nha, ý §øc, Italia, NhËt §øc, ¸o, Hung C §¹i héi quèc tÕ céng s¶n lÇn VII häp vµo thêi gian nµo, ë ®©u? 6/1934 t¹i Macao – Trung Quèc 7/1935 t¹i Maxcova – Liªn X« 3/1935 t¹i Macao – Trung Quèc 7/1935 t¹i Ianta – Liªn X« B §¹i héi lÇn VII cña quèc tÕ céng s¶n ®· x¸c ®Þnh kÎ thï nguy hiÓm tr­íc mÆt cña nh©n d©n thÕ giíi lµ bän nµo? Chñ nghÜa ®Õ quèc, thùc d©n Chñ nghÜa qu©n phiÖt vµ chñ nghÜa ®Õ quèc Kh«ng ph¶i lµ chñ nghÜa ®Õ quèc nãi chung mµ lµ chñ nghÜa ph¸t xÝt Chñ nghÜa ph©n biÖt chñng téc C KÎ thï cô thÓ tr­íc m¾t cña nh©n d©n §«ng D­¬ng trong nh÷ng n¨m 1936 – 1939 lµ bän nµo? Thùc d©n Ph¸p nãi chung Bän ph¶n ®éng thuéc ®Þa vµ tay sai cña chóng 18 Sách Giải – Người Thầy của bạn C D §¸p ¸n C©u 115 A B C D §¸p ¸n C©u 116 A B C D §¸p ¸n C©u 117 A B C D §¸p ¸n C©u 118 A B C D §¸p ¸n C©u 119 A B C D §¸p ¸n C©u 121 A B C D §¸p ¸n http://sachgiai.com/ Bän ph¸t xÝt Bän phong kiÕn tay sai B Sau chiÕn trang thÕ giíi thø hai, phong trµo gi¶i phãng d©n téc ë Mü La Tinh ®­îc mÖnh danh lµ g×? “Lôc ®Þa míi trçi dËy” “Lôc ®Þa thøc tØnh” “Lôc ®Þa bïng ch¸y” “Lôc ®Þa gi¶i phãng” C Chñ tr­¬ng thµnh lËp mÆt trËn trong thêi kú c¸ch m¹ng 1936 – 1939 cã tªn gäi lµ g×? MÆt trËn ph¶n ®Õ §«ng D­¬ng MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt ph¶n ®Õ §«ng D­¬ng MÆt trËn nh©n d©n thèng nhÊt ph¶n ®Õ §«ng D­¬ng MÆt trËn ViÖt Minh C Phong trµo §«ng D­¬ng ®¹i héi diÔn ra trong thêi gian nµo? Tõ n¨m 1936 - 1939 Tõ cuèi n¨m 1936 ®Õn cuèi n¨m 1937 Tõ gi÷a n¨m 1936 – 3/1938 Tõ gi÷a n¨m 1936 – 9/1936 D Cuéc mÝt tinh lín nhÊt trong cuéc vËn ®éng d©n chñ 1936 – 1939 diÔn ra vµo thêi gian nµo ë ®©u? Vµo ngµy 1/8/1936 t¹i qu¶ng tr­êng Ba §×nh Hµ Néi Vµo ngµy 1/5/1938 t¹i BÕn Thñy - Vinh Vµo ngµy 1/5/1939 t¹i Hµ Néi Vµo ngµy 1/5/1938, t¹i §Êu X¶o, Hµ Néi D Trong cuéc vËn ®éng d©n chñ 1936-1939, cã hai sù kiÖn tiªu biÓu nhÊt, ®ã lµ sù kiÖn nµo? Phong trµo §¹i héi §«ng D­¬ng vµ phong trµo ®Êu tranh ®ßi d©n sinh, d©n chñ Phong trµo ®Êu tranh trªn lÜnh vùc b¸o chÝ vµ nghÞ tr­êng Phong trµo ®ãn Go®a vµ ®Êu tranh nghÞ tr­êng Phong trµo b¸o chÝ vµ ®ßi d©n sinh d©n chñ A C¨n cø vµo t×nh h×nh thÕ giíi, trong n­íc vµ tiÕp thu ®­êng lèi cña Quèc tÕ céng s¶n, §¶ng Céng s¶n §«ng D­¬ng nhËn ®Þnh kÎ thï tr­íc m¾t cña nh©n d©n §«ng D­¬ng lµ bän nµo? Thùc d©n Ph¸p Bän ph¶n ®éng thuéc ®Þa cïng bÌ lò tay sai kh«ng chÞu thi hµnh chÝnh s¸ch cña MÆt trËn nh©n d©n Ph¸p Bän phong kiÕn C©u A vµ B ®óng -a 19 Sách Giải – Người Thầy của bạn C©u 122 A B C D §¸p ¸n C©u 123 A B C D §¸p ¸n C©u 124 A B C D §¸p ¸n C©u 125 A B C D §¸p ¸n C©u 126 A B C D §¸p ¸n C©u 127 A B C D §¸p ¸n C©u 128 http://sachgiai.com/ NhiÖm vô c¸ch m¹ng cña §¶ng ta x¸c ®Þnh trong thêi kú 1936-1939 lµ g×? §¸nh ®uæi ®Õ quèc Ph¸p, §«ng D­¬ng hoµn toµn ®éc lËp TÞch thu ruéng ®Êt cña ®Þa chñ phong kiÕn chia cho d©n cµy Chèng ph¸t xÝt, chèng chiÕn tranh ®Õ quèc, chèng bän ph¶n ®éng thuéc ®Þa, ®ßi tù do, d©n chñ, c¬m ¸o, hßa b×nh. TÊt c¶ ®Òu ®óng -c Ngay tõ n¨m 1936, §¶ng ta ®Ò ra chñ tr­¬ng thµnh lËp mÆt trËn víi tªn gäi lµ g×? MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt ph¶n ®Õ §«ng D­¬ng MÆt trËn nh©n d©n ph¶n ®Õ §«ng D­¬ng MÆt trËn d©n chñ §«ng D­¬ng MÆt trËn ViÖt Minh B §Õn th¸ng 3/1938, tªn gäi cña mÆt trËn ë §«ng D­¬ng lµ g×? MÆt trËn d©n chñ thèng nhÊt §«ng D­¬ng MÆt trËn thèng nhÊt ph¶n ®Õ §«ng D­¬ng MÆt trËn nh©n d©n ph¶n ®Õ §«ng D­¬ng MÆt trËn ViÖt Minh A Sau sù kiÖn lÞch sö nµo, Cuba tuyªn bè b¾t ®Çu b­íc vµo tiÕn hµnh c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa vµ x©y dùng chñ nghÜa x· héi Batixta bá ch¹y ra n­íc ngoµi ChiÕn th¾ng Hir«n ChÕ ®é ®éc tµi Batixta bÞ sôp ®æ TÊt c¶ c¸c sù kiÖn trªn -b VÒ h×nh thøc vµ ph­¬ng ph¸p ®Êu tranh trong thêi kú 1936-1939 diÔn ra nh­ thÕ nµo? Hîp ph¸p vµ nöa hîp ph¸p, c«ng khai vµ nöa c«ng khai KÕt hîp gi÷a ®Êu tranh chÝnh trÞ víi ®Êu tranh vò trang Lîi dông t×nh h×nh thÕ giíi vµ trong n­íc ®Êu tranh c«ng khai ®èi mÆt víi kÎ thï §Êu tranh trªn lÜnh vùc nghÞ tr­êng lµ chñ yÕu A NÐt næi bËt nhÊt cña cuéc vËn ®éng d©n chñ 1936-1939 lµ g×? Uy tÝn vµ ¶nh h­ëng cña §¶ng ®­îc më réng vµ ¨n s©u trong quÇn chóng nh©n d©n T­ t­ëng vµ chñ tr­¬ng cña §¶ng ®­îc phæ biÕn, tr×nh ®é chÝnh trÞ vµ c«ng t¸c cña ®¶ng viªn ®­îc n©ng cao TËp hîp ®­îc mét lùc l­îng c«ng – n«ng hïng m¹nh §¶ng ®· tËp hîp ®­îc mét lùc l­îng quÇn chóng ®«ng ®¶o, sö dông h×nh thøc, ph­¬ng ph¸p ®Êu tranh phong phó D Mét sè t¸c phÈm mang tÝnh chÝnh trÞ ®­îc phæ biÕn réng r·i nh»m tuyªn truyÒn chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ chÝnh s¸ch cña §¶ng ®ã lµ t¸c 20
- Xem thêm -