Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Lịch sử Trắc Nghiệm Lịch Sử Ôn Thi THPT QG Có Đáp Án Cuối Trang + Tặng kèm 5 đ...

Tài liệu Trắc Nghiệm Lịch Sử Ôn Thi THPT QG Có Đáp Án Cuối Trang + Tặng kèm 5 đề thi thử (369 trang)

.PDF
369
34781
158

Mô tả:

Trắc Nghiệm Lịch Sử Ôn Thi THPT QG Có Đáp Án Cuối Trang + Tặng kèm 5 đề thi thử (369 trang)
– – , 2017 1|Page - hi THPT Q : https://goo.gl/ugRPcH - : https://goo.gl/nuhrQ4 - : https://goo.gl/Ske5VP thi THPT Q : https://goo.gl/WDUUcX - : https://goo.gl/VbUcTg - : https://goo.gl/MkHW80 - : https://goo.gl/MXRmQU - : https://goo.gl/wGmkzO - : https://goo.gl/lOjzjJ - -L : https://goo.gl/NTfnsk - : https://goo.gl/uy5zKJ - : https://goo.gl/bmIkcn - : https://goo.gl/YPzAgn - : https://goo.gl/3dP8Xo - : https://goo.gl/Yu6rGy - : https://goo.gl/rNMVqE - : https://goo.gl/8ytG46 - : https://goo.gl/ipoFYL - : https://goo.gl/lmtM3y - : https://goo.gl/2oJtUV - : https://goo.gl/ZosvFJ 1 : : L L : L : : Câu - : L L ô, : a/. Lênin. b/. Xtalin. d/. Enxin. L ---- : ---: L L : – 1948 – 1950 - 1949 - 1951. : 2 : L : L . : -8-1967 -8-1987 c/. -8-1977 -8-1997 : a/. Manila. L b/. Rangun, d/. Giacacta. 1979: a/. : "L " : L : a/. Angiêri c/. Ghinê d/. Tuynid.i : -1960, -1991. -1954 -1975 " ": : a/. Angiêri c/. Ghinê d/. Tuynidi : " " " " "L " " " : b/. H 3 : L " " : : L L : – 1948 – 1950 - 1949 - 1951. : : L : L : -8-1967 -8-1987. -8-1977. -8-1997. : a/. Manila. c L b/. Rangun, d/. Giacacta. 1979: : 4 "L " : L : a/. Angiêri. c/. Ghinê. d/. Tuynid.i : -1960, -1991. -1954. -1975. " ": : a/. Angiêri, c/. Ghinê. d/. Tuynidi. : " " " " "L " " " : d/ : L " " : L : O L L : -L L : - 1967. - 1987. - 1977, - 1997. : 5 L L : d/. L : L : a/. 24/10/1945, c/. 20/11/1945. Câu 8. N b/. 4/10/1946. d/. 27/7/1945. L : L : : a/. Anh. d/. - : : L L : ng, Câu1: Câu 2: L - L 6 L Câu 3: : Câu 4: : L L Câu 5: : C Câu 1: L hai L : Câu 2: c/ Câu 3: -1948 -1950 -1949 -1951 : : Câu 4: L Câu 5: Câu 6: b/. Angiêri Câu 7: a/. 1945-1954 c/.1960-1975 Câu 8: c/. Êtiôpi d/. Tuynidi b/.1954-1960 d/.1975-1991 " " d/. Câu 9: c/. Êtiôpi Câu 10: " " Câu 11: b/. Angiêri d/. Tuynidi : " " "L " " " 7 L " " Câu 1: hai - Câu 2: L - Câu 3: " " - Câu 4: L L c Câu 5: -1949 -1957 -1955 -1958 Câu 1: L L L Câu 2: L Câu 3: -1967 -1987 -1977 -1997 L Câu 4: L : Câu 1: a/. Anh Câu 2: - - 8 Câu 3: a/. 1940 c/. 1945 Câu 4: L b/. 1942 d/.1946 - L : : - L : L L : L : L L L L . : L : L 1949 1957 1961 : L : L 19/8/1991 25/12/1991 : : CNXH. 9 : : L : : a/. 14/8/1954 c/. 20/7/1947 b/. 20/6/1946 d/. 1/10/1947 : : a/. NATO c/. SEATO : b/. CENTO d/. ASEAN : Lan, Indonexia. L L L : L : - 1954 - 1969 : : :L sao? : : b/. Tuynidi c/. Angiêri c/. Angôla : : " " - 10 : " : " "L a/. Achentina b/. Chi lê c/. Nicanagoa d/. Cuba : : " - 50. - 70. - 60. - 80. : : : d/. G. Bush : : : - - -L - p. - : " " - : L L : : L : : Câu 26: Nhân c/. Xtalin : " " L L : 11 : : : - : - : ? b/. Liên Xô : - : : -1930 : : : : : : : : : 12 a/. : " " : a/. Công nhân b/. Nông dân : : : L L : a/. L : : : a/. -L : -L " " - Lênin VN : -L : : A B L 13 : : 5/6/1911 : - 1930) : - Q) : : " " : : : L : : : L L : : : - L - : - : - 14 Nam -L : : a/. L :L b/. Công nhân, nôn : - : - 1930 - 1930 - 1930 - 1930 : - : - 1931? - 1933 : - : - " " " " " " " " " " " " " " " " : : L L L L : : 15 : - duy tâm 1933 - 1935) " " " " : : a/. 19 - 4 - 1931 b/. 14 - 9 - 1931 c/. 19 - 4 - 1932 d/. 14 - 9 - 1932 : - 1939 : - 1939 ? : - 1939? d/. : - 1939 ? ai : - - c/. 1 - 5 - 1 - - - : - nâng cao : - : - 1945) : : - - 16 : - : - - - - Câu 5: Nguyên nhân chun L : L L : (1945 - 1946) : : : - - - - - Tuyên Quang : - - : : : - - : (1946 - 1950) : L - 5 1946) - 1946) - : L - 12 - 1946) - 12 - 1946) 17 " " - 12 - 1947 : : : - " " - - - L " " " u sai " : - L : : - : : - - (1951 - 1953) - - : L a/. 12 - 9 - 1950 b/. 5 - 6 - 1951 c/. 3 - 3 - 1951 d/. 3 - 6 - 1951 : " " : - 1952 : :L - Câu 2: - Nam : - Xuân 1953 - 1954? - 1954 Câu 4: : 18 L : - 1975 ) : : - : : L : : : : L L : - : : (1954 - 1965) : " " " : " - ? " - " : L - 12 - 1960) : 19
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan