Tài liệu 500 câu hỏi trắc nghiệm môn sử 11 có đáp án

  • Số trang: 75 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 276562 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN SỬ 11 CÓ ĐÁP ÁN Câu 1 A B C D Đáp án Câu 2 A B C D Đáp án Câu 3 A B C D Đáp án Câu 4 Pháp dựa vào giai cấp nào để thống trị nhân dân ta? Nông dân Công nhân Tiểu tư sản Địa chủ phong kiến d Ở châu Á, Đảng Cộng sản nước nào ra đời sớm nhất? Inđônêxia Trung Quốc Ấn Độ Việt Nam. a Lãnh tụ nào của Ấn Độ được nhân dân tôn sùng như vị thánh? Ti-lắc Gan-đi A-sô-ka Cả a, b, c. b Người dám mạnh dạn bày tỏ ý kiến cải cách duy tân bị vua Tự Đức A B C D Đáp án Câu 5 A B C D Đáp án Câu 6 A B C D Đáp án Câu 7 khép tội chết là: Nguyễn Lộ Trạch . Nguyễn Trường Tộ Nguyễn Quyền Cả a, b, c. b Người được nhân dân phong Bình Tây đại nguyên soái là: Trương Quyền Nguyễn Trung Trực Trương Định Cả a, b, c. c Người được xem là đứng đầu phe chủ chiến trong triều đình Huế là: Nguyễn Tri Phương Nguyễn Văn Tường Tôn Thất Thuyết Cả a, b, c. c Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ở Việt Nam ngoài thực dân Pháp, còn có giai cấp nào trở thành đối tượng của cách mạng Việt A B C D Nam? Giai cấp nông dân Giai cấp công nhân Giai cấp đại địa chủ phong kiến Giai cấp tư sản, dân tộc đáp án Câu 8 C Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp tư A B C sản dân tộc Việt Nam như thế nào? Có thái độ kiên định với Pháp Có thái độ không kiên định, dễ thoải hiệp, cải lương khi đế quốc mạnh Có tinh thần đấu tranh cách mạng triệt để trong sự nghiệp giải phóng dân D Đáp án Câu 9 tộc. Tất cả các câu trên đều đúng. B Lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam sau A B C D đáp án Câu 10 A B C D Đáp án Câu 11 chiến tranh thế giới thứ nhất? Công nhân Nông dân Tiểu tư sản Tư sản dân tộc B Cuộc Chiến tranh Nga -Nhật diễn ra vào thời gian: Từ năm 1904 đến năm 1905. Từ năm 1903 đến năm 1904. Từ năm 1903 đến năm 1905. Từ năm 1904 đến năm 1906. A Đặc điểm của chủ bản đế quốc Mĩ là: A A. B. C. D. Sự hình thành các Tờ-rớt khổng lồ với những tập đoàn tài chính hùng B C D Đáp án Câu 12 mạnh. Đế quốc thực dân với hệ thống thuộc địa rộng lớn và đông dân. Đế quốc cho vay nặng lãi. Xuất hiện nhiều mâu thuẫn trong nội bộ. A Sự kiện lịch sử chứng tỏ Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13 A B C D Đáp án Câu 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ là: Kí kết hoà ước Véc-xai ở Pháp tháng 9 – 1873. Mĩ thông qua Hiến pháp năm 1787. Thông qua bản tuyên ngôn độc lập ngày 4 –7 -1776. Chiến thắng Xa-ra-tô-ga ngày 17 – 10 – 1777. D Trần Dân Tiên viết: “việc đó tuy nhỏ nhưng nó báo hiệu bắt đầu thời đại đấu tranh dân tộc như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”. Sự kiện nào sau A B C D Đáp án đây phản ánh điều đó? Cuộc bãi công của công nhân Ba Son. Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925). Phong trào để tang Phan Châu Trinh (1926) Tiếng bom Phạm Hồng Thái tại Sa Diện- Quảng Châu (6/1924) D Câu 14 Nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới A B C D thứ nhất (1914-1918) là: Mâu thuẫn giữa nhân dân các nước thuộc địa với các nước đế quốc. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa. Mâu thuẫn giữa phe Hiệp ước (Anh, Nga, Pháp)với phe Liên minh (Đức, Đáp án Câu 15 Áo-Hung,I-ta-li-a). C Trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa mâu thuẫn xã hội ngày càng gay A B C gắt là vì: Sự tranh chấp giữa các nước đế quốc về thuộc địa. Sự xâm luợc các thuộc địa của các nước đề quốc. Sự hình thành các tổ chức độc quyền với sự ra đời tầng lớp tư bản tài D Đáp án Câu 16 chính. Tất cả đều đúng. D Hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp ở các nước châu Âu từ cuối A B C D Đáp án Câu 17 A B C D Đáp án Câu 18 thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX là: Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản ở châu Âu. Thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp và giao thông. Góp phần giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phố. Hình thành giai cấp tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp. D Để thống nhất đất nước Đức đã sử dụng biện pháp: Nội chiến để thống nhất đất nước. Con đường từ dưới lên. Dùng bạo lực để thống nhất đất nước. Con đường từ trên xuống. D Lĩnh vực được đặc biệt coi trọng trong cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật A B C D Đáp án Câu 19 Bản là: Kinh tế Chính trị Giáo dục Quân sự C Trong thời kỳ cận đại, cuộc cách mạng tư sản được xem là triệt để A B C D Đáp án Câu 20 nhất là: Cách mạng tư sản Hà Lan. Cách mạng tư sản ở Băc Mĩ Cách mạng tư sản Pháp. Cách mạng tư sản Anh. C Nguyên nhân cơ bản nhất đưa nền kinh tế của Mĩ vươn lên đứng đầu thế giới là: A B Giàu tài nguyên thiên nhiên, có nguồn nhân lực dồi dào. Phát triển sau nên áp dụng đựơc những thành tựu khoa học – kĩ thuật và C D Đáp án Câu 21 kinh nghiệm của các nước đi trước. Có thị trường rộng lớn. Thu được nhiều lợi nhuận trong chiến tranh. B Đứng truớc chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc quyền lợi của chúng ta là thống nhất, các bạn hãy nhớ lời kêu gọi của Các Mác: “Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại!”. Hãy cho biết đoạn văn trên của ai, viết trong tác phẩm A B C D Đáp án Câu 22 A B C D Đáp án Câu 23 nào? Của Lênin – trong sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa Của Mác- Ănghen trong tuyên ngôn Đảng Cộng sản Của Nguyễn ái Quốc trong tuyên ngôn của Hội liên hiệp thuộc địa Tất cả đều sai C Chiến tranh thế giới thứ nhất chính thức bùng nổ vào thời gian: Ngày 28 tháng 6 năm 1914. Ngày 28 tháng 7 năm 1914. Ngày 28 tháng 8 năm 1914. Ngày 28 tháng 9 năm 1914. D Câu 39. Chế độ chính trị ở Mĩ là nơi điển hình của chế độ hai đảng, đó A B C D Đáp án Câu 24 A B C D Đáp án Câu 25 A B C D Đáp án Câu 26 A B C D Đáp án là Đảng Tự do và Đảng Cộng hoà. Đảng Cộng hoà và Đảng Dân chủ. Đảng dân chủ và đảng bảo thủ. Đảng Dân chủ và Đảng Tự do B Pháp dựa vào giai cấp nào để thống trị nhân dân ta? Nông dân Công nhân Tiểu tư sản Địa chủ phong kiến D Ở châu Á, Đảng Cộng sản nước nào ra đời sớm nhất? Inđônêxia Trung Quốc Ấn Độ Việt Nam. A Lãnh tụ nào của Ấn Độ được nhân dân tôn sùng như vị thánh? Ti-lắc Gan-đi A-sô-ka Cả a, b, c. B Câu 27 Người dám mạnh dạn bày tỏ ý kiến cải cách duy tân bị vua Tự Đức A B C D Đáp án Câu 28 A B C D Đáp án Câu 29 A B C D Đáp án Câu 30 khép tội chết là: Nguyễn Lộ Trạch . Nguyễn Trường Tộ Nguyễn Quyền Cả a, b, c. b Người được nhân dân phong Bình Tây đại nguyên soái là: Trương Quyền Nguyễn Trung Trực Trương Định Cả a, b, c. C Người được xem là đứng đầu phe chủ chiến trong triều đình Huế là: Nguyễn Tri Phương Nguyễn Văn Tường Tôn Thất Thuyết Cả a, b, c. C Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ở Việt Nam ngoài thực dân Pháp, còn có giai cấp nào trở thành đối tượng của cách mạng Việt A B C D đáp án Câu 31 Nam? Giai cấp nông dân Giai cấp công nhân Giai cấp đại địa chủ phong kiến Giai cấp tư sản, dân tộc C Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp tư A B C sản dân tộc Việt Nam như thế nào? Có thái độ kiên định với Pháp Có thái độ không kiên định, dễ thoải hiệp, cải lương khi đế quốc mạnh Có tinh thần đấu tranh cách mạng triệt để trong sự nghiệp giải phóng dân D Đáp án Câu 32 tộc. Tất cả các câu trên đều đúng. B Lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam sau A B C D đáp án Câu 33 A B C chiến tranh thế giới thứ nhất? Công nhân Nông dân Tiểu tư sản Tư sản dân tộc B Cuộc Chiến tranh Nga -Nhật diễn ra vào thời gian: Từ năm 1904 đến năm 1905. Từ năm 1903 đến năm 1904. Từ năm 1903 đến năm 1905. D Đáp án Câu 34 Từ năm 1904 đến năm 1906. A Đặc điểm của chủ bản đế quốc Mĩ là: A A. B. C. D. Sự hình thành các Tờ-rớt khổng lồ với những tập đoàn tài chính hùng B C D Đáp án Câu 35 mạnh. Đế quốc thực dân với hệ thống thuộc địa rộng lớn và đông dân. Đế quốc cho vay nặng lãi. Xuất hiện nhiều mâu thuẫn trong nội bộ. A Sự kiện lịch sử chứng tỏ Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13 A B C D Đáp án Câu 36 thuộc địa ở Bắc Mĩ là: Kí kết hoà ước Véc-xai ở Pháp tháng 9 – 1873. Mĩ thông qua Hiến pháp năm 1787. Thông qua bản tuyên ngôn độc lập ngày 4 –7 -1776. Chiến thắng Xa-ra-tô-ga ngày 17 – 10 – 1777. D Trần Dân Tiên viết: “việc đó tuy nhỏ nhưng nó báo hiệu bắt đầu thời đại đấu tranh dân tộc như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”. Sự kiện nào sau A B C D Đáp án Câu 37 đây phản ánh điều đó? Cuộc bãi công của công nhân Ba Son. Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925). Phong trào để tang Phan Châu Trinh (1926) Tiếng bom Phạm Hồng Thái tại Sa Diện- Quảng Châu (6/1924) D Nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới A B C D thứ nhất (1914-1918) là: Mâu thuẫn giữa nhân dân các nước thuộc địa với các nước đế quốc. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa. Mâu thuẫn giữa phe Hiệp ước (Anh, Nga, Pháp)với phe Liên minh (Đức, Đáp án Câu 38 Áo-Hung,I-ta-li-a). C Trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa mâu thuẫn xã hội ngày càng gay A B C gắt là vì: Sự tranh chấp giữa các nước đế quốc về thuộc địa. Sự xâm luợc các thuộc địa của các nước đề quốc. Sự hình thành các tổ chức độc quyền với sự ra đời tầng lớp tư bản tài D Đáp án Câu 39 chính. Tất cả đều đúng. D Hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp ở các nước châu Âu từ cuối A thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX là: Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản ở châu Âu. B C D Đáp án Câu 40 A B C D Đáp án Câu 41 Thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp và giao thông. Góp phần giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phố. Hình thành giai cấp tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp. D Để thống nhất đất nước Đức đã sử dụng biện pháp: Nội chiến để thống nhất đất nước. Con đường từ dưới lên. Dùng bạo lực để thống nhất đất nước. Con đường từ trên xuống. D Lĩnh vực được đặc biệt coi trọng trong cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật A B C D Đáp án Câu 42 Bản là: Kinh tế Chính trị Giáo dục Quân sự C Trong thời kỳ cận đại, cuộc cách mạng tư sản được xem là triệt để A B C D Đáp án Câu 43 nhất là: Cách mạng tư sản Hà Lan. Cách mạng tư sản ở Băc Mĩ Cách mạng tư sản Pháp. Cách mạng tư sản Anh. C Nguyên nhân cơ bản nhất đưa nền kinh tế của Mĩ vươn lên đứng đầu thế giới là: A. A B B. C. D. Giàu tài nguyên thiên nhiên, có nguồn nhân lực dồi dào. Phát triển sau nên áp dụng đựơc những thành tựu khoa học – kĩ thuật và C D Đáp án Câu 44 kinh nghiệm của các nước đi trước. Có thị trường rộng lớn. Thu được nhiều lợi nhuận trong chiến tranh. B Các giai cấp nào mới ra đời do hậu quả của cuộc khai thác thuộc địa lần A B C D Đáp án Câu 45 A) B) thứ hai của Pháp ở Việt Nam? Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc Công nhân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc Công nhân, tư sản dân tộc, địa chủ phong kiến Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc, tiểu tư sản, địa chủ phong kiến B Nguyên nhân nào dẫn đến chế độ Mạc phủ ở Nhật Bản sụp đổ ? Các nước Phương Tây dùng quân sự đánh bại Nhật Bản. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân vào những năm 60 của thế kỷ XIX. C) D) Đáp án Câu 46 A) B) C) D) Đáp án Câu 47 Thất bại trong cuộc chiến tranh với nhà Thanh. Chế độ Mạc phủ suy yếu tự sụp đổ. B Cuộc Duy tân Minh Trị được tiến hành trong lĩnh vực nào ? Kinh tế. Chính trị. Quân sự. Tất cả các lĩnh vực. D Những chính sách nào về chính trị, xã hội mà thực dân Anh không thực A) B) C) D) Đáp án Câu 48 hiện ở Ấn Độ ? Chia để trị. Mua chuộc tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến bản xứ. Khơi sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội. Đưa đẳng cấp lớp trên vào bộ máy trực tiếp cai trị ấn Độ. D Cuộc khởi nghĩa của quân Xipay và nhân dân Mi-rút ở ấn Độ diễn ra vào A) B) C) D) Đáp án Câu 49 A) B) C) D) Đáp án Câu 50 A) B) C) D) Đáp án Câu 51 thời gian nào ? Năm 1857 Năm 1858 Năm 1859 Năm 1860 A Thự c dân Anh đã dựa vào cớ nào để xâm luợc Trung Quốc ? Triều đình nhà Thanh cấm đạo, siết đạo. Chính quyền nhà Thanh bế quan toả cảng. Chính quyền nhà Thanh gây hấn với thực dân Anh. Chính quyền nhà Thanh tịch thu và đốt thuốc phiện của các tàu buôn Anh. D Lãnh đạo của cuộc cuộc Duy tân ở Trung Quốc là ai ? Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu. Vua Quang Tự. Tôn Trung Sơn. Từ Hi Thái Hậu. A Tôn Trung Sơn là lãnh tụ của phong trào cách mạng theo khuynh hướng A) B) C) D) Đáp án Câu 52 nào ? Phong kiến. Dân chủ tư sản. Vô sản. Trung lập. B Giữa thế kỉ XIX các nước Đông Nam Á đang tồn tại dưới chế độ xã hội A) B) C) nào? Chiếm hữu nô lệ. Phong kiến. Tư bản. D) Đáp án Câu 53 Xã hội chủ nghĩa. B Những nước nào trong khu vực Đông Nam á không bị các nước thực dân A) B) C) D) Đáp án Câu 54 A) B) C) D) Đáp án Câu 55 Phương Tây xâm lược ? Việt Nam. Thái Lan. In-đô-nê-xi-a. Ma-lai-xi-a. B Hà Lan hoàn thành xâm lược Phi-lip-pin vào thời gian nào ? Năm 1897 - 1898 Năm 1898 - 1900 Năm 1899 - 1902 Năm 1900 - 1902 D Các nước châu Phi bị thực dân phương Tây xâm lược mạnh nhất vào A) B) C) D) Đáp án Câu 56 khoảng thời gian nào ? Thế kỉ XV Thế kỉ XVI Thế kỉ XVII Những năm 70, 80 của thế kỉ XIX D Các nước phương Tây hoàn thành việc xâm lược châu Phi vào khoảng thời A) B) C) D) Đáp án Câu 57 A) B) C) D) Đáp án Câu 58 A) B) C) D) Đáp án Câu 60 A) B) C) D) Đáp án gian nào ? Cuối thế kỉ XVIII Đầu thế kỉ XIX Giữa thế kỉ XIX Cuối thế kỉ XIX B Cuộc khởi nghĩa Áp-đen Ca-đe diễn ra ở nước nào ? An-giê-ri Ai Cập Xu-đăng Ê-ti-ô-pi-a A Sau cách mạng 1905 - 1907, Nga theo thể chế chính trị nào ? Xã hội chủ nghĩa Dân chủ đại nghị Quân chủ chuyên chế Quân chủ lập hiến C Cuộc cách mạng tháng Hai ở Nga là cuộc cách mạng có tính chất gì ? Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ Cách mạng vô sản Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới Cách mạng văn hoá C Câu 61 Đỉnh cao của hình thức đấu tranh trong cuộc Cách mạng tháng Hai - 1917 A) B) C) D) Đáp án Câu 62 ở Nga là gì ? Khởi nghĩa từng phần Biểu tình thị uy Chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang Tổng khởi nghĩa giành chính quyền C Sau khi chính quyền Xô Viết được thành lập, trong hoàn cảnh khó khăn, A) B) C) D) Đáp án Câu 63 chính quyền Xô viết đã thực hiện biện pháp gì để đối phó? Đầu hàng các nước đế quốc Hoà hoãn, bắt tay với các nước đế quốc Thực hiện chính sách cộng sản thời chiến Nhờ sự giúp đỡ của các nước khác C Nước Nga Xô viết bước vào thời kì hoà bình xây dựng đất nước vào thời A) B) C) D) Đáp án Câu 64 gian nào? Năm 1917 Năm 1918 Năm 1920 Năm 1921 D Chính sách kinh tế mới của Lê-nin khởi xướng được Đảng Bôn-sê-vích A) B) C) D) Đáp án Câu 65 thực hiện vào thời gian nào? Tháng 10/1917 Tháng 01/1921 Tháng 02/1921 Tháng 03/1921 D Việc thực hiện chính sách kinh tế mới, vai trò của kinh tế Nhà nước như A) B) C) D) Đáp án Câu 66 thế nào? Thả nổi nền kinh tế cho tư nhân Nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt nền kinh tế nhiều thành phần Tư bản trong nước lũng đoạn chi phối nền kinh tế Kinh tế nước Nga Xô viết phụ thuộc vào kinh tế tư bản nước ngoài B Công cuộc xây dựng đã đòi hỏi như thế nào cho các dân tộc trên lãnh thổ A) nước Nga Xô viết? Liên minh, đoàn kết chặt chẽ với nhau nhằm tăng cường sức mạnh về mọi B) C) D) Đáp án Câu 67 mặt Độc lập với nhau để phát huy sức mạnh riêng của mỗi nước. Liên kết với nước đế quốc bên ngoài để nhận sự giúp đỡ Một hai dân tộc liên minh với nhau A Sau khi hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế, Liên Xô bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội với nhiệm vụ trọng tâm gì? A) B) C) D) Đáp án Câu 68 Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại Công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa Mở rông giao lưu buôn bán với các nước bên ngoài Đẩy mạnh xây dựng nền chủ nghĩa quốc phòng hiện đại B Mĩ phải công nhận thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô vào thời gian A) B) C) D) Đáp án Câu 69 nào? Năm 1917 Năm 1922 Năm 1932 Năm 1933 D Các nước thắng trận tổ chức Hội nghị ở Véc-xai và Oasinhtơn nhằm mục A) B) C) D) Đáp án Câu 70 đích gì? Hợp tác kinh tế Hợp tác quân sự Ký hoà ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi Bàn giải quyết hậu quả của chiến tranh C Nguyên nhân nào dẫn đến sự bùng nổ của cao trào cách mạng ở châu Âu A) trong những năm 1918 - 1923? Do hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất và thắng lợi của cách mạng B) C) D) Đáp án Câu 71 A) B) C) D) Đáp án Câu 72 A) B) C) D) Đáp án Câu 73 tháng mười Nga 1917 Do đời sống của nhân dân các nước châu Âu khổ cực Sự áp đặt bóc lột của chính quyền các nước Do sự kêu gọi của chính phủ Liên Xô A Quốc tế Cộng sản được thành lập vào thời gian nào? Tháng 1/1919 Tháng 2/1919 Tháng 3/1919 Tháng 4/1919 C Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933? Lan ra và ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới tư bản Chấm dứt thời kỳ ổn định của chủ nghĩa tư bản Chấm dứt thời kỳ tăng trưởng của chủ nghĩa tư bản Cả A, B, C D Hậu quả của cuộc khủng hoảng 1929 - 1933 đối với kinh tế - xã hội các A) B) C) D) Đáp án nước tư sản? Tàn phá nặng nề nền kinh tế Hàng chục triệu người thất nghiệp Nông dân mất ruộng đất, sống nghèo túng Cả A, B, C D Câu 74 A) B) C) D) Đáp án Câu 75 A) B) C) D) Đáp án Câu 76 A) B) C) D) Đáp án Câu 77 A) B) C) D) Đáp án Câu 78 A) B) C) D) Đáp án Câu 79 A) Phe Liên minh do các nước đế quốc lập ra gồm những nước nào? Đức áo-Hung I-ta-li-a Cả A, B, C D Đức kí hiệp định đầu hàng không điều kiện vào thời gian nào? Tháng 9/1918 Tháng 10/1918 Tháng 11/1918 Tháng 12/1918 C Cuộc Cách mạng tư sản nổ ra đầu tiên trên thế giới là: Cách mạng tư sản Anh. Cách mạng tư sản Pháp. Cách mạng tư sản Đức. Cách mạng tư sản Hà Lan. D Những mâu thuẫn nảy sinh trước cuộc cách mạng tư sản Anh là: Mâu thuẫn giữa nông dân với quý địa chủ. Mâu thuẫn giữa quý tộc mới, giai cấp tư sản với chế độ quân chủ. Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc mới. Mâu thuẫn giữa quý tộc địa chủ với tư sản. B Thời gian và địa điểm thành lập Quốc tế thứ nhất là: Ngày 29 - 8 -1864, Quốc tế thứ nhất thành lập tại Luân Đôn (Anh). Ngày 20 - 9 -1864, Quốc tế thứ nhất thành lập tại Pa-ri (Pháp). Ngày 28 -9 - 1864, Quốc tế thứ nhất thành lập tại Luân Đôn (Anh). Ngày 28- 9 - 1864, Quốc tế thứ nhất thành lập tại Béc-lin (Đức). C Vai trò to lớn của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân là: Đấu tranh chống các trào lưu tư tưởng trái với lập trường của giai cấp công B) C) D) Đáp án Câu 80 A) B) C) D) nhân. Lên án các cuộc chiến tranh thuộc địa. Thúc đẩy phong trào công nhân phát triển. Đòi thủ tiêu chế độ tư bản chủ nghĩa. C Mục đích của quốc tế thứ nhất là: Nhằm truyền bá học thuyết Mác, chóng lại tư tưởng lệch lạc trong xã hội. Nhằm truyền bá học thuyết của Mác và Ăng – ghen. Nhằm truyền bá học thuyết của Mác, chống lại tư tưởng tư sản Nhằm truyền bá học thuyết của Mác, Ăng - ghen chóng lại tư tưởng lệch Đáp án Câu 81 A) B) C) lạc trong nộ bộ. C Thời gian và địa điểm thành lập Quốc tế thứ hai là: Ngày 14 -6 -1889, Quốc tế thứ hai thành lập tại Luân Đôn (Anh). Ngày 14 -7 -1889, Quốc tế thứ hai thành lập tại Pa-ri (Pháp). Ngày 14 -8- 1889, Quốc tế thứ hai thành lập tại Pa-ri (Pháp). D) Đáp án Câu 82 A) B) C) D) Đáp án Câu 83 Ngày 14-9 - 1889, Quốc tế thứ hai thành lập tại Béc-lin (Đức). B Giai cấp vô sản thế giới xuất thân chủ yếu từ: Nông dân mất ruộng đi làm thuê. Thợ thủ công phá sản. Nô lệ bị bắt trong chiến tranh hoặc buôn bán. Câu A và B đúng D Nguyên nhân khách quan dẫn đến sự bùng nổ Cách mạng 1905- 1907 A) ở Nga: Sự thất bại trong cuộc chiến tranh Nga- Nhật (1904-1905) khiến cho mâu B) C) thuẫn xã hội càng thêm sâu sắc. Công thương nghiệp phát triển, các công ty độc quyền ra đời. Chế độ Nga hoàng kìm hãm sản xuất, bóp nghẹt tự do dân chủ đời sống D) Đáp án Câu 84 A) B) C) D) Đáp án Câu 85 nhân dân, công nhân cực khổ. Tất cả các nguyên nhân trên. D Tính chất của cuộc Cách mạng 1905 - 1907 ở Nga là: Cách mạng vô sản. Cách mạng dân chủ tư sản. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. Cách mạng vô sản kiểu mới. A Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội thành lập Đảng Công nhân xã A) B) C) D) Đáp án Câu 86 A) B) C) D) Đáp án Câu 87 hội dân chủ Nga là: Năm 1903. ở Luân Đôn (Anh). Năm 1905. ở Mát-xcơ-va (Liên Xô). Năm 1907. ở Pê-téc-bua (Nga). Năm 1903. ở Pa-ri (Pháp). A V.I.Lê-nin tuyên bố thành lập chính quyền Xô viết vào ngày: Ngày 7 tháng 10 năm 1917. Ngày 7 tháng 11 năm 1917. Ngày 17 tháng 10 năm 1917. Ngày 17 tháng 11 năm 1917. B Chính sách kinh tế mới (NEP) do V.I.Lê-nin đề xướng được thực hiện A) B) C) D) Đáp án Câu 88 A) B) vào: Tháng 2 năm 1921 Tháng 2 năm 1922. Tháng 3 năm 1921. Tháng 3 năm 1922. D Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập vào: Tháng 12 năm 1920. Tháng 12 năm 1921. C) D) Đáp án Câu 89 A) B) C) D) Tháng 12 năm 1922. Tháng 12 năm 1923. C Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là gì? Bù vào những thiệt hại trong cuộc khai thác lần thứ nhất. Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam. Để bù đắp những thiệt hại do Chiến tranh thế giới lần thứ nhất gây ra. Để tăng cường sức mạnh về kinh tế của Pháp đối với các nước tư bản chủ Đáp án Câu 90 nghĩa. C Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều A) B) C) D) Đáp án Câu 91 A) B) C) D) Đáp án Câu 92 nhất vào các ngành nào? Công nghiệp chế biến. Nông nghiệp và khai thác mỏ. Nông nghiệp và thương nghiệp. Giao thông vận tải. B Vì sao tư bản Pháp chú trọng đến việc khai thác mỏ than ở Việt Nam? ở Việt Nam có trữ lượng than lớn. Than là nguyên liệu chủ yếu phục vụ cho công nghiệp chính quốc. Để phục vụ cho nhu cầu công nghiệp chính quốc Tất cả cùng đúng. D Vì sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, tư bản Pháp hạn chế A) B) phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam? Cột chặt nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào kinh tế Pháp. Biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hóa do nền công nghiệp C) D) Đáp án Câu 93 Pháp sản xuất Biến Việt Nam thành căn cứ quân sự và chính trị của Pháp Câu A và B đều đúng D Thành tựu nào quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau Chiến tranh thế A) B) giới thứ hai? Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo C) của trái đất. Năm 1961, Liên Xô đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin bay vòng quanh trái D) đất. Đến thập kỉ 60 của thế kỷ XX, Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đáp án Câu 94 đứng thứ hai trên thế giới (sau Mĩ). D Các giai cấp nào mới ra đời do hậu quả của cuộc khai thác thuộc địa lần A) thứ hai của Pháp ở Việt Nam? Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc B) C) D) Đáp án Câu 95 A) B) Công nhân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc Công nhân, tư sản dân tộc, địa chủ phong kiến Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc, tiểu tư sản, địa chủ phong kiến B Nguyên nhân nào dẫn đến chế độ Mạc phủ ở Nhật Bản sụp đổ ? Các nước Phương Tây dùng quân sự đánh bại Nhật Bản. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân vào những năm 60 của thế C) D) Đáp án Câu 96 A) B) C) D) Đáp án Câu 97 kỷ XIX. Thất bại trong cuộc chiến tranh với nhà Thanh. Chế độ Mạc phủ suy yếu tự sụp đổ. B Cuộc Duy tân Minh Trị được tiến hành trong lĩnh vực nào ? Kinh tế. Chính trị. Quân sự. Tất cả các lĩnh vực. D Những chính sách nào về chính trị, xã hội mà thực dân Anh không thực A) B) C) D) Đáp án Câu 98 hiện ở Ấn Độ ? Chia để trị. Mua chuộc tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến bản xứ. Khơi sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội. Đưa đẳng cấp lớp trên vào bộ máy trực tiếp cai trị ấn Độ. D Cuộc khởi nghĩa của quân Xipay và nhân dân Mi-rút ở ấn Độ diễn ra vào A) B) C) D) Đáp án Câu 99 A) B) C) D) Đáp án Câu 100 A) B) C) D) Đáp án Câu 101 thời gian nào ? Năm 1857 Năm 1858 Năm 1859 Năm 1860 A Thự c dân Anh đã dựa vào cớ nào để xâm luợc Trung Quốc ? Triều đình nhà Thanh cấm đạo, siết đạo. Chính quyền nhà Thanh bế quan toả cảng. Chính quyền nhà Thanh gây hấn với thực dân Anh. Chính quyền nhà Thanh tịch thu và đốt thuốc phiện của các tàu buôn Anh. D Lãnh đạo của cuộc cuộc Duy tân ở Trung Quốc là ai ? Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu. Vua Quang Tự. Tôn Trung Sơn. Từ Hi Thái Hậu. A Tôn Trung Sơn là lãnh tụ của phong trào cách mạng theo khuynh hướng A) B) nào ? Phong kiến. Dân chủ tư sản. C) D) Đáp án Câu 102 Vô sản. Trung lập. B Giữa thế kỉ XIX các nước Đông Nam Á đang tồn tại dưới chế độ xã hội A) B) C) D) Đáp án Câu 103 nào? Chiếm hữu nô lệ. Phong kiến. Tư bản. Xã hội chủ nghĩa. B Những nước nào trong khu vực Đông Nam á không bị các nước thực dân A) B) C) D) Đáp án Câu 104 A) B) C) D) Đáp án Câu 105 Phương Tây xâm lược ? Việt Nam. Thái Lan. In-đô-nê-xi-a. Ma-lai-xi-a. B Hà Lan hoàn thành xâm lược Phi-lip-pin vào thời gian nào ? Năm 1897 - 1898 Năm 1898 - 1900 Năm 1899 - 1902 Năm 1900 - 1902 D Các nước châu Phi bị thực dân phương Tây xâm lược mạnh nhất vào A) B) C) D) Đáp án Câu 106 A B C D Đáp án Câu 107 A B C D Đáp án Câu 108 A B C D khoảng thời gian nào ? Thế kỉ XV Thế kỉ XVI Thế kỉ XVII Những năm 70, 80 của thế kỉ XIX D Sau chiến tranh thế giới thứ 2, Nam Phi đấu trang chống thế lực nào? Chống chủ nghĩa đế quốc Chống chủ nghĩa thực dân Chống chủ nghĩa phát xít Chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc D Pháp dựa vào giai cấp nào để thống trị nhân dân ta? Nông dân Công nhân Tiểu tư sản Địa chủ phong kiến d Ở châu Á, Đảng Cộng sản nước nào ra đời sớm nhất? Inđônêxia Trung Quốc Ấn Độ Việt Nam. Đáp án Câu 109 A B C D Đáp án Câu 110 a Lãnh tụ nào của Ấn Độ được nhân dân tôn sùng như vị thánh? Ti-lắc Gan-đi A-sô-ka Cả a, b, c. b Người dám mạnh dạn bày tỏ ý kiến cải cách duy tân bị vua Tự Đức A B C D Đáp án Câu 111 A B C D Đáp án Câu 112 A B C D Đáp án Câu 113 khép tội chết là: Nguyễn Lộ Trạch . Nguyễn Trường Tộ Nguyễn Quyền Cả a, b, c. b Người được nhân dân phong Bình Tây đại nguyên soái là: Trương Quyền Nguyễn Trung Trực Trương Định Cả a, b, c. c Người được xem là đứng đầu phe chủ chiến trong triều đình Huế là: Nguyễn Tri Phương Nguyễn Văn Tường Tôn Thất Thuyết Cả a, b, c. c Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ở Việt Nam ngoài thực dân Pháp, còn có giai cấp nào trở thành đối tượng của cách mạng Việt A B C D đáp án Câu 113 Nam? Giai cấp nông dân Giai cấp công nhân Giai cấp đại địa chủ phong kiến Giai cấp tư sản, dân tộc C Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp tư A B C sản dân tộc Việt Nam như thế nào? Có thái độ kiên định với Pháp Có thái độ không kiên định, dễ thoải hiệp, cải lương khi đế quốc mạnh Có tinh thần đấu tranh cách mạng triệt để trong sự nghiệp giải phóng dân D Đáp án Câu 114 tộc. Tất cả các câu trên đều đúng. B Lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam sau A B chiến tranh thế giới thứ nhất? Công nhân Nông dân C D đáp án Câu 115 A B C D Đáp án Câu 116 Tiểu tư sản Tư sản dân tộc B Cuộc Chiến tranh Nga -Nhật diễn ra vào thời gian: Từ năm 1904 đến năm 1905. Từ năm 1903 đến năm 1904. Từ năm 1903 đến năm 1905. Từ năm 1904 đến năm 1906. A Đặc điểm của chủ bản đế quốc Mĩ là: A A. B. C. D. Sự hình thành các Tờ-rớt khổng lồ với những tập đoàn tài chính hùng B C D Đáp án Câu 117 mạnh. Đế quốc thực dân với hệ thống thuộc địa rộng lớn và đông dân. Đế quốc cho vay nặng lãi. Xuất hiện nhiều mâu thuẫn trong nội bộ. A Sự kiện lịch sử chứng tỏ Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13 A B C D Đáp án Câu 118 thuộc địa ở Bắc Mĩ là: Kí kết hoà ước Véc-xai ở Pháp tháng 9 – 1873. Mĩ thông qua Hiến pháp năm 1787. Thông qua bản tuyên ngôn độc lập ngày 4 –7 -1776. Chiến thắng Xa-ra-tô-ga ngày 17 – 10 – 1777. D Trần Dân Tiên viết: “việc đó tuy nhỏ nhưng nó báo hiệu bắt đầu thời đại đấu tranh dân tộc như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”. Sự kiện nào sau A B C D Đáp án Câu 119 đây phản ánh điều đó? Cuộc bãi công của công nhân Ba Son. Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925). Phong trào để tang Phan Châu Trinh (1926) Tiếng bom Phạm Hồng Thái tại Sa Diện- Quảng Châu (6/1924) D Nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới A B C D thứ nhất (1914-1918) là: Mâu thuẫn giữa nhân dân các nước thuộc địa với các nước đế quốc. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa. Mâu thuẫn giữa phe Hiệp ước (Anh, Nga, Pháp)với phe Liên minh (Đức, Đáp án Câu 120 Áo-Hung,I-ta-li-a). C Trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa mâu thuẫn xã hội ngày càng gay A B C gắt là vì: Sự tranh chấp giữa các nước đế quốc về thuộc địa. Sự xâm luợc các thuộc địa của các nước đề quốc. Sự hình thành các tổ chức độc quyền với sự ra đời tầng lớp tư bản tài D Đáp án Câu 121 chính. Tất cả đều đúng. D Hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp ở các nước châu Âu từ cuối A B C D Đáp án Câu 122 A B C D Đáp án Câu 123 thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX là: Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản ở châu Âu. Thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp và giao thông. Góp phần giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phố. Hình thành giai cấp tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp. D Để thống nhất đất nước Đức đã sử dụng biện pháp: Nội chiến để thống nhất đất nước. Con đường từ dưới lên. Dùng bạo lực để thống nhất đất nước. Con đường từ trên xuống. D Lĩnh vực được đặc biệt coi trọng trong cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật A B C D Đáp án Câu 124 Bản là: Kinh tế Chính trị Giáo dục Quân sự C Trong thời kỳ cận đại, cuộc cách mạng tư sản được xem là triệt để A B C D Đáp án Câu 125 nhất là: Cách mạng tư sản Hà Lan. Cách mạng tư sản ở Băc Mĩ Cách mạng tư sản Pháp. Cách mạng tư sản Anh. C Nguyên nhân cơ bản nhất đưa nền kinh tế của Mĩ vươn lên đứng đầu thế giới là: A. A B B. C. D. Giàu tài nguyên thiên nhiên, có nguồn nhân lực dồi dào. Phát triển sau nên áp dụng đựơc những thành tựu khoa học – kĩ thuật và C D Đáp án Câu 126 A B C D kinh nghiệm của các nước đi trước. Có thị trường rộng lớn. Thu được nhiều lợi nhuận trong chiến tranh. B Pháp dựa vào giai cấp nào để thống trị nhân dân ta? Nông dân Công nhân Tiểu tư sản Địa chủ phong kiến Đáp án Câu 127 A B C D Đáp án Câu 128 A B C D Đáp án Câu 129 d Ở châu Á, Đảng Cộng sản nước nào ra đời sớm nhất? Inđônêxia Trung Quốc Ấn Độ Việt Nam. a Lãnh tụ nào của Ấn Độ được nhân dân tôn sùng như vị thánh? Ti-lắc Gan-đi A-sô-ka Cả a, b, c. b Người dám mạnh dạn bày tỏ ý kiến cải cách duy tân bị vua Tự Đức A B C D Đáp án Câu 130 A B C D Đáp án Câu 131 khép tội chết là: Nguyễn Lộ Trạch . Nguyễn Trường Tộ Nguyễn Quyền Cả a, b, c. b Người được nhân dân phong Bình Tây đại nguyên soái là: Trương Quyền Nguyễn Trung Trực Trương Định Cả a, b, c. c Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ở Việt Nam ngoài thực dân Pháp, còn có giai cấp nào trở thành đối tượng của cách mạng Việt A B C D đáp án Câu 132 Nam? Giai cấp nông dân Giai cấp công nhân Giai cấp đại địa chủ phong kiến Giai cấp tư sản, dân tộc C Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp tư A B C sản dân tộc Việt Nam như thế nào? Có thái độ kiên định với Pháp Có thái độ không kiên định, dễ thoải hiệp, cải lương khi đế quốc mạnh Có tinh thần đấu tranh cách mạng triệt để trong sự nghiệp giải phóng dân D Đáp án Câu 133 tộc. Tất cả các câu trên đều đúng. B Lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam sau A B chiến tranh thế giới thứ nhất? Công nhân Nông dân
- Xem thêm -