Tài liệu Câu hỏi môn thực hành tốt gps (gsp gpp gdp glp gmp)

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 8397 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Câu 1. Anh (Chị) hãy cho biết nghĩa của “Good Pharmacy Practice” A. Thực hành tốt phân phối thuốc B. Thực hành tốt nhà thuốc C. Thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc D. Thực hành tốt sản xuất thuốc Câu 2. “Good Pharmacy Practice” viết tắc là: A. GMP B. GDP C. GSP D. GPP Câu 3. Nhà thuốc đạt chuẩn GPP phải xây dựng ít nhất mấy quy trình thao tác chuẩn (SOP): A. 4 quy trình B. 5 quy trình C. 6 quy trình D. 7 quy trình Câu 4. Quy trình nào sau đây không cần thiết phải có ở nhà thuốc GPP: A. Quy trình mua thuốc và kiểm soát chất lượng B. Quy trình bán thuốc theo đơn C. Quy trình bán thuốc không theo đơn D. Quy trình pha chế thuốc theo đơn Câu 5. Điều kiện nào là không bắt buộc đối với nhà thuốc đạt chuẩn GPP: A. Diện tích tối thiểu 10 m2 B. Có nơi ra lẻ thuốc C. Có nơi tư vấn riêng cho người bệnh D. Có kho bảo quản thuốc riêng