Tài liệu Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất thép ở việt nam

 • Số trang: 12 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 173 |
 • Lượt tải: 0

Mô tả:

1 345789 3 !!"#$%&'&"()"!*!+,-./0123/45/0678/09:/;6/02$"1/=?)@A09:/;6/BC@&"D!"A'E!+F!A!GH#!@I JK"!+L"M!"#$N)D!OLPJQR*(#P!+SJ=T1/U=6V-./W1DJK" !+L"'&"@&JK"!+L"@IX$"YPZ[J")$"\X!%CGNC) P]J!)S()2PX[?99*58012'3'64 !59878 @ABCDEAFG9:9HI8 !J9K 18 J)*+, LMNOPQRSTUSTVWXSUYZ[UU \$ 8 9 98  88 5)]K 5/8 ^KJ_`57 * !17a"9 !59 b99 c_#$%&'($d \e<9>:;<99 8 9 98 8012'3'64 !59 b99 c_#$%&'($d \$>?98012'3'64 !59 b99 c_#$%&'($U fVghUiWUSTVWXSUYZ[ 4 /_9 j98<80kl *)*878#$%&'($K 9m15n_ 878#$8c oaI895**p8 q8 89 !59K 59 r19 b 79=stuvv9-s1wx-d yz{|}O~|}O}€O‚NOƒ„O…POz†‡OPzˆ‰PŠO‹ŒO‹ˆ‰| o]:Ž;a990ko9oa‘a’a:9> F’89a’a“”D•D–—˜l™šap8 8 9KJ›œ:aJ kžk’8`Ÿ?99n9)q8dAG’ k˜¡o]:9¢9£ k p9o¤¥a¦9"’:9o¤J’k>’H>§ yz{|}O~„Öˆ©PO‚NOª«POª¬OP­O®¯PO°ˆ±O|}zN²|O‡Zˆ³ @qkFG“a´o’¥9*?%1& ('(&%)-%&6@&A%)&)*B%1&2C%&%)#&(D#&6)E%1&6:%&():&4)F&67=%1&6G%1& %)HI&JKLM&6)N4&O:P6&K+IQ& RSTUVWXYZ[\]^_`\\]3ab\cd_ efe\85gh578i8j klmnopqrnmstuvwxyxkz{|}nono~np€{p‚2ƒ&%)$n„qPn kz{p…}mps(&%†%1‡{p…}nˆq„tno‰qnp{C‡{p…}Š@q‹tŒnpPuqŠsm 2ˆp}Ž6&2ˆnou~{p…}‰pA%†%1&;#.&%Ž‚mŒmpq‚p‘ ef’“ig”•–—578i8j klmnopqrnms#&2vtmp}|˜no™š€x‚pAq›$‚„0{}ln›qnpp}Ž{ 2<œžŸ‰q<Š }l{mpq‚p¡&¢£¤&2'%)&1:'&¥C{‹tA{p0mpqPn‰Cp}Žmpmpq ‚p{Žqmlm{|tno{¦Š{|lmpnpqPŠ‡1Ÿ„0§l}mpq‚p‘¨©{pC‡„0{}ln 2*3(&2vm$‚{|}nomlmnopqrnmstmpªCtmp«¬}Œª‹tŒnp„0{}ln mpq‚p An‚p­Šu~„0{}lnmpq‚p§ˆ‚p$n‘ X®¯°±²³5878i8j±´±±²µ!¶578³ i8j ·¹̧¸·º»¼½º¾¿ÀÁÂú¾¿¼¾ºÄ¼½ºÅÆÇÈÉÊÈËÉÌÈÍÉÎÏÐÑÒÇÉÎÈÓÇÔ Õ)*5%1&4)'4&():&4)F&6)0m{C2*3(&2v¬tÖ{np˜Š‚p×mu×{npoql {p~np An‚p­Šu~›$‚§l}ml}{~qmpnp‡{mØoql{|ÙpÚ{|3mp}‹tAn {|Ùmpq‚p‘xlmoqAšotªÛnzpÜÝqŒnoÞߞàŸmp}|˜nonp؊™š ‹tªŠáuGŒu~npâ{p©l‚„×%1&4)*5%1&4)'4&mpq‚p{p0m{C‡mãnmlm ™š‹tªŠá›n{p©l‚„×%1&4)*5%1&4)'4&mpq‚p6)E%1&6)*?noä1å‘ šopqrnmstuv‚)*5%1&4)'4&mpq‚p{qrtmpt­n{|}nomlm™š€ {p‚mpªCt›~Šá{A‹tª{|©np{p0mpqPn‡‚p¦n{mpmprnp›Pmpmpq ‚p‚p×mu׉q<Š }l{mpq‚p{Žqmlm§ˆ‚p$%¡&2'%)&1:'&67'()&%):PŠ ‹tAn{|Ùu~„0§l}›3qnpt$n‘ æçèçéÉÉêÔÈËëÇÉÊìÐÉíÒɽ¼½º¾¿ÀÁÂú¾¿¼¾ºÄ¼½ºÅÆÇÈÉîïÉÈËðºÅñËÉ 1 3456789 859565785!"#$84 %&'()!849*9+3,-5./ 9078856 159" 2938564*584&'(6789:;584&'(6<1=5 0 85(>,-5?!&'(6@$A855956B8&'(!849*9+3,- 5.CD E8567865"F 69G85H848456789 8IE#J65K6 15L845M2 E$8495!9984I85298N O5.C34!I6653 549*9 8456789 8IE95P0#QRSTU789:;58495 VWX;/5 9148J646HVYZ[STYZ\]V 955M^V_`96M8156&'(a15b NbE85F 9956 56@0#U7c]7cUJ7#/8495 5 I5b8955L84689565559 595! 6B9d E4#85C< D!8484I85298N O#e][fg5#7hRi/9 jUgVklmn7]opp#Y\pQV#]q7rsRqV]tp_7VUqR uvwwxy7zTgVz"656B d 9168549!69{469F9565 | 8 H84C35H8414d 9#R/9a*5TX !845Toj}ji7~Id 989*9+3,-DD 84 J9 "#/99565F5#7hRi C 3456789 9GVtm€Rn7STtp_7VUqRuvwwvy‚wƒ 90 485B5J8416MF2!*9565*95856BF%„?2!826|6@6E(!2 (!8!@,E2?F…„((,)"6†8+8‡F$+3,-5.D 84 J9CD5995O#WXzTB5J84145/46H14!*8*95856BF I 16MF2!*956585ˆFF5967 9{469F9565]#:z/685 08C 35H845I859L84"7‰VŠViP5B5J8416MF2!*9565 |ˆ84*95856BFd 98@IF$9L849516MF2!*956556B d 9 !84|J699858 816854D 84 J9F‹9ŒCD"66B3F6 34 EŽf~7Vuvw‘y’89859*9+3,-5.938“ 95 95B5J84”DD5?!FL5A8514!*8*95856BF9565M 16MF2!*9565•RV^7V#:z/685 0]–845—64{8*95 1 3456789834 353 378454343 3 !"534#$34% &98345'38()*+,-.8/345. "4$834.0121&3 33 34843345645,67,8967:9;,86<+,9( 3 43 =967>834 8? 4435384548@$3A5BCDE6FGH. !8985 5494I4>GJGK,87>8L' 8? 3AM% NOPQRSTUV NQTWXVYZVY[\]V^_V̀aVbcd]Ve[f]VbghVijkVljmVV nopVVqrsVtuvwVtxyVz{Vw|}sV~rsVw€Vtu‚Vƒu„V …†‡ˆ‡‰Š‹Œ‹Ž‹‘’“”‹’•‹–—˜‹’•‹’™”š‹†‡ˆ‡‹”’›Ž‹–œ”š‹–‘‹ ’ž”š‹Ÿ”‹‰Š‹‘’ –‹¡ ‹¢œ£”‹¤¥‹¦‹–’§¨©ª«¬5"49535673 L ­®¯®°±7>85²8/,*+,³):,89843 3 % non¾^y‚Vw€¿VtxyVwuÀsÁVw‚sVtu‚Vƒu„Vw€|sÁV~rsVw€VÂ|ysuVsÁu‚ÃVV ĪĪūƙŸ‹¡ÇŸ‹–’§¨«ÈÉÈÊ«Ë̑‹Í΋’ÏЖ’‹‹ 1443538454¹Ñ9ÒÓÔ $3Õ,8H4Ö344 343'3464´3 #×93"4438µ4435384544Ö"4438µ#×93"4434H 43»Ø3 Ù3A×9H5H3"4$5"²4969Ú,8,67Û6Ü,88µ843 8¶HJ,689-Þ$% ßàáàßâ´5584(9,ã,8Ø84(84×84563 1443538454.43A 43A 44353 $3Õ3 5ä34 3åJ9,67>843$ "443$59 8<:ã,896¸æ¸:,6,86<6GH;,6ѳ) 38µ4H"4º5 <. 84ç3489843 434´5A53 Ù3A×834¼Ý456 ´<7)àè8¸Ñ<6Ü,8<,96<G6=é.8984334 38ê3 1 345678596 537 7 6365945566!" 6#$#%&57'659() 7*57+5959+'7,-37+59645./7059 678596 55+'9 1 7233674575737359 7567 6557059678367-3 57059'9:;659() 7*56#$#%&57'6597 <35 =>46?@A 67B 653597 6 . CDEDCFGHIJKLIJMNOPFQRQSFTUVWJXYZ[J\IVWJ]^_X` a4@#4bc%d>37 7 >e%#$#%&>#>@!fg>eAh4 678596 537 7 i<>%dh$>%&>)">#$#%&c jg>$k>l)m*"h#>#>h$cmnbop#4bc%d>37 7 67,5#$#%&>q>#37 7 rhdh %&>)->!"*!"l%fg4jdhAcst4bg$ !>s#ugop#4bc%d>37 7 >e%@vgcjg>h4>q># 37 7 rhdh%&>)hgnlAcjg>"r*!bdkb?h" cjg>"twmedmr!@#4bc%d>h>tuxybb8h>#zghw>#b 37 7 op#4bc%d>37 7 >e%#$#%&>#zg>8hkgt!@#4b ,5637 7 >#m*!"37 7 ??#"r*hgk4"lsh i{">gr!hdh@%37 7 tug@%h$l)m*ld!o |DED}FGHUF~LUFPOPFQRQSF€F‚ƒ„…†F‡ˆQJ ‰dhfgk>Afg>eAe>$i&>uŠr‹#@Œ%&>) w&">eg&"i!#&r!t#zfg$r#6hci8hdh gŽt#zgfg$>e24t<$h2mu d>s#ugo ‘’“”•–“—˜™—“š›“œžŸž ¡¢Ÿ£¤—“¥¦§¦”¨“š©ª—«“–•–“¬­®¯“ °<753( 66 5734678596 5±6&,7<753( 66 353 5)#igr!mu>Š367 457 3535) ²593³´µ´¶·. /705957¸56s6&,7<753( 66 5734678596 5¶· 783 8 567A?t!¹º»¼! 57²,57½¾¿36713:-67+59½À¿Á 67*6 +½Â¿6Ã37Š35Ä. 1 1  345678  8 6 !"#"$%&'()*+),)-.,)/ 0&1234523678)9:3;<=>349)(?),)-.0*,@A&),)-. ;<7BCD3;?@ABCDEFGHIFJK?LMNOPQRSOHTFDAUVA?DWFG?XFUDX CDYHTZ[Z\]M^\_`aFGUDbACDYUDc?DIdUeUNOPQRSOUfFDAUVA ?DWFG?XFUDXCDYHTZ[Z\]M^\_`aFGUDbACDYghijklLBFCDmJnjolJp LBFCDmJq\rst\]uv\]w_\xyvzq\r{t\z^|^\]}~FLBFAI?nj€lDc~_\]KFGnjl ‚KCDƒFnj„l…DeUDxyvz†\‡ˆv\Z‰Hhc…>?@ABCDEFGHIFngAƒFeFeU ]bFD‚X>FFDAUVA?DWFG?XFUDXCDYCDŠUHŠ@ABF?‹bUeUNOPQRSO ]`aZ\]}\Œ`FG‚ŽFG„gc~^\_xvz\_^v\Zx^\x‘\_’“v\”y\]`aUJ•Df–?D—c ?D‰?˜?™š\Zx}\]>v\›†\œxvz\_^v\Z\]`aZ\][vx\z^[\Œy\Z\vxž\ZVA…DX J‰Z\]^Ÿ \][vx\z^[\¡¢vx\£ž¤v\_™s\]^ŸJ?‹¥g¦F§ !"#"#%%&'(%)*+,-./0¨%)56-7©1-ª¨«%«¬­+;-3®/-+,4-694-3,:+;-3/+-6,/1,<---¯AƒFeF°[Z\]bFDD–X‚X>v\Zu\ZIA?±UD‰UHh…²?DAƒ?ghUeU‚X>F ]KUgƒ\_[Z\]Kvz\]>F‚X>FCDŠ?DAKUghFDAUVA?DWFG?XFUDXCDY CDŠUHŠ@ABF?‹b§ ³´µ¶·¸¹º»¹¼½·¾¿´À¿ STJw?gÁ?DAd>?nUeU‚KCDƒF?‹cFGNO]`aU?±UD‰U?DhFDUeU …XŸAJWDÂFDijklJWDÂFD?±UD‰Z\]uv\z^BFnjolJWDÂFD?±UD‰U ?D—c‚KCDƒFUD‰Z\vˆvzq\rst\ \x¢vx\_±UD‰U‚KCDƒF?‹˜U?Ad>Fà UD‰Z\vˆvzq\r{t\ \x¢vx\_±UD‰U‚KCDƒF?D—cLBFCDm Ä]b|\Å`ÄÆx[Zx\ xyvzÄ\]uv\”bUDX>v\Œ`aUnj€lJWDÂFD?±UD‰U?D—cJ–?‹ƒF§N˜–?‹¦F …DAFGgÁ?DAd>?HTZu\ZIA?±UD‰U‚KCDƒFngAƒv\[v\°[Z\]bFD‚X>v\Zu\ UIA?±UD‰Z\]`aZ\]}\Œ`FG?DWFG@A–UeUJWDÂFD?±UD‰U‚KCDÇF§ œx|vz\]}\Zx}\¡^>FFhdŒy\_x|vz\]}\]bFDȖFDHÉX€UI\]K§ ʳ´µ¶·¸ËÌ·´½Í·ÎÏÀ¹»ÐÑ·´ÒÏÓÔÒÕÖ׿´½ØÔ¿´ÙÚÔÙ¶·´ÛÜ 1 34567859  7!"#"$% & ' ( )*+, -5 .&67/ 051)2+3784 1)5+3784 5 671)8+&. 5 679 3:;45 <-=>& 7?-& @-@A;BA!;#$;BA!C"D-5 E 5- ;"F;BA!#G%A!HI: 8J7&767 59K& -L747 M 1 -LN!"#"$% 9OP- Q 3M737M 59J 137MAIARI;K S 5T,U 5 7M5AVWA!@ 7&75 E 5- & -7 '59 &.&XYZ[\OY & ' 3><:&45 <-=>& 7?-& @-@A]^_B̀45-@A4& 3MI;4A!@ -@ 7 a5 74&3> 7&75 E 5- & -7 '7 a&=a & 67 59KXYZ[\OY9b cdedcfghifjklmnoponlmqlnrsntqunvwnmxlnomynozwn{|}|~nnn OP--15.&-RI;K S 5TS8 9 % & @59 =-4;I: 7&75 E 5- & -7 '& €\\‚ƒ& ' 3>&.& S 5T5 74&=L,U5 7M5€\\‚ƒ9‚.& S 5T5 74&=L,U5 7M5& ' 3>&.& S 5T 4-5%- 8 „-&.& , .& & ' 3>&.&47 M &75 > €\\‚ƒ9‚.&47 M &75 > €\\‚ƒ…†‡ˆK <:&1)2+‰Š$IA‹†Œˆ;I;VA!I RI;K & -7 '1)8+7 S 5'& 5 E 5- & -7 '7 a&=a9678@5 K 9 ŽŽ‘’“”•–—˜™š™˜›œ˜ž—Ÿ ¡ž˜ž¢£–›˜¤¥˜—¦–—˜–›—œ§–˜™¨Ÿ˜ ©ª©ª«n¬­®nrm¯uyrnlm°±f²hifjklmnlm¯no³¯nrm´ltnr­lnom­nµm¶nn ^H,-HK ŠAVW &;;75·& :&=><:;45 < -=>& 7?-& @-@ 1 -J &:N/59&.&-5 78@5 7( ¸-5 78@5¹*(‚„ Š, .&-45=L 7&75 E 5- & -7 '59 ;I;Aº»¼½¾¿À¼;º;;75·& :&, .& 7 ¸-5 78@5¹2(‚„ Š, .&-45=L 7&75 E 5- ‚ƒ59 &.& „<XYZ[\OY&„<:;45 <-=>& 7?-& @-@ , .& 7 n n 12 4545689    !"#$!"#%!&%'()*+,-.+/)-.01-2!"&(!34!!"5! &6&789:;:<=>:?@!!"AB@!#C)-.DE-FGHI-0I-.JKAL#"%M#AB6#NO PN%Q!&R!#S!#5%TU#VW#$!"#%!&%'(XJ)0)-.WY-Z+/!"&[A'( \]-^_`_ab-ZcdIe-)0)-fghi_jg-)*+,-.01-2Ie-.+/)k 45454l9   m nmo  pn9q9 m n r nstuvw xy z%M#AB6#N{|NQ#W!e-.[!T2)-.}-.01-2Ie-.+/&B@A&~A3H' €#‚!&%'()*d-)0)-.WY-Z+/!"&[A'(> z%M#AB6#Nƒ|NQ#WIe-.[!T2&&„MI*-*+…!"#†%T2)-.U.012!"!A&~A#$!"#%!&%'(&789:;:<=> z%M#AB6#Nƒ8|NQ#WIe-.[!T2&&4!"‡#?/3H'€#‚!&% '(#W#*ˆI-Z*‰-)]Ie-F]\-eY,-ZŠIe-\2)-.U.01-2!"!A&~A#$!"#%! &%'(> z%M#AB6#Nƒ‹|NQ#WIe-.[!T2)-)]Ie-.~Œ-.7Z*‰-)]Ie-.012!"#W#!A&~A#$!"#%!&%'(> pn9q9 m n r nŽ l 9 ‘ ’“”%“\-.[!3%QAQ#W!"€#‚!#?!"&‚&•–—:˜g-)D-.012Ie-.+/&B@A&~A!4B8B”$!"™"%M#AB6#Nš›-PNQ#W!"€#‚! &%'(.}-.01-2!"B@A&~A3H'”65&™”%“\-œd0Z-]-.0I*-eY0-ž6# ŸAM5Z-.UIek  pn9q9 m n¡¢£¤stu¡¢¥¡u¦¥§uvw 9 ‘ z%M#AB6#N¨P)0)-1*+ˆIe-1*01-©0)-.[!&%'(”‚&!8AVª .01-2!"!A&~A#$!"#%!&%'(ž*0)-I*,Gk-!«T”%“\-.[!TW% ŸA8!QZ0)-.U!""%8X%Q&‚'¬Ie-)0)-1*+ˆIe-1*01-©0)-.[!&% '(.6!X%Q)-.01-2!"!A&~A#$!"#%!&%'(XJ.WY-Z+/!"&[A'(> pn9q9 m n­ll 9 ‘ Ž 9r 11 345679   66  79 9 !"# $ %&' ( )# &*+,%-. %# &*/012340159 796$%7 8# &*+,%9:66  9;9<9  ! (   =>="# $ $ 6?@ABCD@7 8# &*+,9EFG' 6>H.79I9 ! (  J%  66   $ 6 ?@ABCD@7 KLMNOPMNQRSTNQRUQNVLNWRUQNVXYRNVRZQ[NVMQN\]NWR^YNO^N_`aQNVbcN 34F 4'* d >H.79I9 ! (   =>="# $ )# &*+e%fghi7ijk/l7j 9;9 <9 ! (   =>="# $  $ 6 mnopqrns340t5fuv' 6>H.79I9 ! ( J%  66 w  (  $ 6 F.?@AB xD/n2ys9 79H5z7 {|}~~€‚ƒ„~…€†…~ƒ„€‡ˆƒ~‰Š‹Œ d 6 GŽ'* j<j–* = I7 —˜™˜š›œžŸ ¡›¢£¢› ¡¤¥ ›¦§¨›©cQRNVXQRN u7j<jz 6 w 6 z$«)"% G6 79 %>¬ “ ’/­® 94 ¯  °C±CE²7 ³7́7171±&$¯  j< 6 ª >z h–19E µ .¶’77mnopqrn94 ª >z E6·%  9 % µ ª >z -.C¸ ( & xD@%.)( &¸ ! % xC 6@&“ )( &¸ ! d9i40¹2ºj/»7¼</½7¸ ! "*o04»7¼</½ 12 4566789 949949 99 !4"5 #9$9#9% & '(9)9*"+9*" + ,99$9*"+ ,-./012.34.-04.567.86-./012.9:;.<6.=> ?9 -@.A0:B-C.2062.80(9*D;.E4.20:B-C.2062.80(9*D 9D 9#9 F:G2HIJ& K9 ,9 L?9 9 M J+#9+GN.868.=ON./:P9?9 9Q KN.CNR-.34.=S =N>*7T+I K9)> L?9 -@.USR.=N>*?9 9 VW.-C:K X8+KY &/.=S-0.=>(Z >/[RW.=\*\*( -.=Q F:G]HM9 8)8-.0:G9D9?9 9)"9 X^ _8-.0:G9D9?9 9)"9 ;./[`8.=:P79 8 X#9 J 9+a & QJ& "9Y 89 XSb 9Y 99c9 9#9%;.8d.ENe-.f;R-.=&-.=Q/4N.=:P Xg9)\80:B-C.h.34. 80:B-C.i.E;I9"9 F:GjH4,9?9 9 U>  I9c9 9 9)k;-C.54.lm-C.C0N.n5.o0p-C./0> 9I9$ "87q'9)89!?9 99 #9*D;.=> 9I9 9 9Q L?9 9 F:G8.r@.A0:B-C.2062.20n-./s80./0p-C./N-.20?9 9tu/.lm-C 49)L 9 9 v L?9 97T=:PI9I *" b99 b X9w92jJ> v KN.=N>*?9 9)x9 "+I)89 O9J# 9 9?9 9 ]j12y 97" 8.=S y 97" 8.=SR.=:P ,9 9*"+ ,99$9 *"+ ,-./012.34.-04.567.86-./012.9:;.<6.E4.868.=B-.3S X L z9 99 !4"5 #9t9*""9O9 z9 9Y O &{B-.|4@.}'8.=s80.8zY 97" 8.=S 12 45678679 67 6 86 7 7 86 79  7!"# 865$ 7 7% 86 7&'( 2()(1(2* 7+ ,-!./0 712!"34 7 7 * 7+ ,-!./0 712!"345!6756!"/16787 6 69 7: ; 67< =7* 8+ 69 7: 8>6?@A5!BCD!EF5G! 6=*HH 865I8 JK5!LM5G!"4678679 67 6 7 6?6 6I85G!"N 7',49 86 69 71 7 7% "N56!E63!26O!E6M!EPE!">3!/1 7N8 7%49 Q5 7I 6%77 7% 7RR7;8?!"N 78 6N( STUTVWXYZ[\]W^Y_^W\]Yà\WbcdWefghijZkgli 2()(m(1=9 674'n85'n8 7+ ,8( =9 674 7+ ,8451o2p*qr=s*5'n8 7+ ,845to p*qr=s*(u6/A5G!26P2!E6v 'n8 n-!563w5!xC!26/A5G!26P2! 7v 'n8 7I 69( yz{z|z|!u6/A5G!26P2!6-!69 }48 J.w5!EA!~Q?5!€C!65G!"M!E6M!EPEQ?5!"‚!"/1 "N 786 7678679 }4-!~A!E Qƒ 7?-!"3-!.!"/16? 6C56!56/!~-„ …/†1(q 67 7?-!"3-!.!"4‡7667ˆ …/†m‰H5 67 7?-!"386; …/†2‰Š7675 7 7?-!"3-!.!"4678679 67 6 ‰Š7?8 "386;7% 767,‹"/1 ˆ"?5!5G/06406to 66 'n87v 67 8;' 6Œ Œ66 RŽ 4ŒpŒ8; "/05G!/-!"3 7 640Qƒ5G!"3 675 7 68 (=70 ; 7675 7 7?-!"386;61t‘’‘m“11(q>x/1 7?8 76;Q; ”'Q , 5Q '•!–"/16% 767Œ> 4: ˆŒ';4765G!5G/0—45)’“ 7?8( …/†)‰=? 79 7?-!"386;59 79667 6 12 456789 79 !"#$% 7&'77(7)"#*"+#,-"+#./#*"+#0512 73 4565754#8+5!"$#9+:9#9+;"#,-<+#./#=%2>#*7(7?) @ABCDEFGHDCIJKCILMCN?),#OPQ#O7#517R2>#*S R2>#*&TUV?WXYZW[ \] RV^_V R)1`[6`a b7 aWXYZWSR2>#*cTT3 @ABCDEFGHDCIdMCN?)O4#517R2>#*eV]Tf V `T gf T [ _7&h&TiVR gT 3C @ABCDEFGHDCIjMCN?),#O6#517R2>#*SR2>#* &T V `TggT [6(]* & (kl3C @ABCDEFGHDCImMCN?),#On#517R2>#*S ,5!"$# opq"#!"#8rqstu"3C @ABCDEFGHDCIvMCN?),#Ow#517R2>#*SR2>#* &T V `TgT [6(]* & (kl3C @ABCDEFGHDCIxCMC\2>#*?)yzSR2>#*&T UV?WXYZW[ \] RV_V 3C @ABCDEFGHDCI{MC\2>#*?)y|VSR2>#*&T V `TgT [6(]* & (kl3\2>#*?)y| SR2>#*&TUV?WXYZW3C @ABCDEFGHDCI}CMCN?),#O~q#517R2>#*S&T V `T gT [6(]*tu#t:"+#,##4#./#O~€#517R2>#*SR2 *\] RV_V 3C ‚ƒ„…†‡ˆ‰ Š‹Œ‰Ž‰‘’“”‰•–Ž‰ —˜™‰š›‰œžŸ ‰¡¢Ÿ£‰Ÿ£ ¤‰¥¦‰¡ §‰¨ ©‰ª«Ÿ‰¬š­œ‰œ ®¨‰‰‰ ¯°e±`& 7²b³0́<#5q#"$pµ¶"#0%·[ & h',#¸`]¹V2Vu9º1»\V(7[ 7))V¼ ¹½¼º¾» ?Vºl»h'`·¼º2»¿(±`3ÀV 12 4567789 7 647 6 77 6 !"#$%&'(5%)4*$+!%,%)-./%)4017 87 23 4 567 %%.%)-6+$.&4./70 82 9 :;< =>?@ABC@DEFGHIJHKLHMNOMHPQRSHTUHKVWHMXMHYZ[\]^ZH _4`a b7 7cd e7 c7 9 f762 ghijklh 6 87 m777 4`9 n 647 "#$%&'4./o `a%-pq5r&stu%-vstu%4w% a7x n y7 o z 17 $%,%){vstu%o z 1%q54w%{| 4%-./;}~ n y7 o z 17789 7 '4+0 7 2zf7 ~`9 nx $4 ~ ~8 € 4z47x8b-./7 `a7|$%)%.‚b-./7 8a7 ƒ 8a7 „xzb…8a7„8n7 87 %)†‡ .%)‚ˆ7 2zf7 7 8 $4 ‰7`97`a7Š‹e%4477 m n7 7 … ŒŒ`a7|62z 177 2gh n y7 o 7 27 ~ y7 27 ~; ŽH‘HKRHG’QHS“NW”SHMOQH _4 • – 67 m%&+%,s4+~—d˜™š›œœ447žŸ 1¡x8b 4 8Ÿ¢¢ 4'.w%)7 5f a7 £2x¢¤;i~ 7 62 4a–7 n7 /f8b 4 /f8ŸŸ 4; ¥(5%)4*$*œ¦§+47 a82Š747¨~7 8`a7|8£© 4 7 a82Š747¨~7427`a7| …;_4`a b7 7c  92ghijklh n y7 o z 1%4w%)+a78 %,%)$+4 5(5%)$&5$ª%$#$4w%{| 4%-./ 4 567  w%†«m 42ghijklh87 ¬7 gh`9 n7 ­8d~ ® ~ ~ 9$&+)+&+45677 € 4z47xgh ~ ~d¯44%§)+&+4567 4 567 ;h ¬7 gh ~ ~ a§)+&+45677 € 4z4%-v°‡$*$w$z 17 47 -./x7 ¬7 gh ® ~ ~ )+&+4567 m 4-v°‡$*$w$ 12 456789 9 79   !7"6#$ %&!7"6!'%7(%45678!7)*+,7-7%7(. 9/9 0  1 !7-%2+,7-7!'%7(%45678%7(. 9/9 3%%7459 678%9 :;75!%&%<=%&!7"6#>?@AB!!7)*C57*%7#>?@AB! D 9 3!7$E%&%<=!7?+E4?!> !FGH!7-@ AB!!7)*C57*%7$%7I59 JKJLMNOLPQOLRNSTULRVTLWXLYNZPL[ZL\O]TLR^_LP`PLaMbcdeML f/9 .(#$*C5!gC4h i7E4!75!:1%2!7hC5!8%&% jklm .n . .B!'%7(%45678C7&%7?%27%;!7,E !4%7467o#p.q. r 78E%7i67oC7&%7?9stC7&%44!$Fu 7B!G9n .q. .n . .B456789 9 #$%7459 678% 979 vw9 vq. x!E4?456789 9 #$45678%7(. 9/9 E*4!F>!7,E!4%7467o!7)*7* 5E9yE!'E786C5!g C4h i7E4!75!:z%7*!7B%&%<=%2+(. 5!7?+E4?#$* %7{4%75445C7&%7?%27%;!7,E!4%7467oC7&%7?#p .q. r 78E%7i67o9stC7&%44!Fu7B!|+G7?472+<=  }~  9 }~ € 9 JKL‚ƒTLPN„LP…†L‡dˆdWXLR^‰TUL[VŠ‹ŒŽŒTULTNOLPQOL\O]TL R^_LP`PLaMbcdeML ‘5!gC4h i7%7*!7B‘’“’”•!F*E%&%<=s–’—=E; 97 .7 q˜ (9 78%7%;!7,E!4%7467o#p.q. r 78E %7i67o79 w9 9 q˜ (9 78%4$7E!7,E!4+$ 7$g!Fi%2+(%7%;!7B69 JK™LMNšTULTN›TLRœLU›L^†LNƒTLPN„LP…†L‡dˆdWXLR^‰TULP`PL aMbcdeML žŸ Ÿ¡¢£¤¥¦¢§¨¢¤©¢§¤¨ª«¬­®¦¤¢̄°±¢§²³¢±´±¢µ£¶·¸¹£¢ : !7r9 i7+(%%7467o74! º9 .q. jklm .7 q˜ (9 78%H%;86»t!*&45678#$%7¼ q˜ (EG+(% 12 45678 7 !"#$%&' ()* +',-4./7 0 123 84)* 5 /6 )' 787+'9:+'&:;5-<= <'>'7?@AB7 #"#72C 12 D E78 ()* FG H?#7IJK"'yzI{>\ /6 )78 FG+' ||,-=#")* F[ /6 )78 FG)* 7}78 =~3 ./4 €2 /7 84/ D#7"4 5'!&' K'x>yzI{>,<4./7 4‚7 ƒ* F[ 8C $:#6 „';5 ^_`_…† cdefbghb‡ˆ‰Š‹Œ‡ˆŽ‡Ž‘’fdbmdnbodpbb T FQ78 6 /6 # FG|'L;#7 Q7 6 FQ78 4 E78 4 F]78 €2 6 FQ78 6 /6 * 4 6 /6 “”@77 NO *P *Q *R7;5-#7 1FG* 4 *P U6 F'|78 6 FQ78 “”@777 *[. Q7 */* 6 FQ78 6 /6 D /*S •/* NO /6 W|' */* 6 FQ78 6 /6 U/* (=%7J–)* 5 /6 )' 787+'D /* 7 [6 7 F78 NO /6 W|78 6 FQ78 6 /6 @77–)* 5 /6 )'787+'% R{&* U/* (\ FG&7 y”<;5- I-:—78 NO *P *Q *R7;5-7 Q7 84\U/* ( –S •/* NO *P *Q *R7;5-)* 7}78 €2 ;5-#7 1FG'<4 ˜. *E78 ."K„L' GK%'<7™'  12 45654 89 9 9  9 9 9 9 !"#$%&%&'()"*'!+,-./012 345677809:;/,;?@("A"''() (BCB&DE"FGHIJ"K#LDE"FGM"'NO/PQ=/P;RCL& "A"'"F2%$%&%&'()HS!"#$%&%&'()45 67T741NO/,;?KUVB=>/,W,-=:/>Q-/XQ!&L"LYN&Z X[/,;?9/.:-P/:\=:/,GY]L"%2)"^'%"FG(BCB& +,Z_/,Q̀LH 4565a 89 9 9 9 9 9b cb def gh 6i"j"(k")'()"F&%lmn7o41NpLK& K%'q5'()"*"NCL'()V*"&%&r'()"*"NY] $%&%&Cs'Y]Pt;sCL+VupZ'RC'!9/v-9/,G$'N=/,J"w '()xJP/9-9:/9y/:zCL"j("F41NCL&^x%V&5 '!./9{/9y/9@"w09/,y=/>QE&r9/9y/9@$J(j09/=|=>}/ 1~~%lmn7oY'(k")$'N=/,J=>/9:Q/.:€/,`YA Cs'(ZxC'&ZP/,JH8%$%&%&(k")'()+:;s"s' ,-./012345LDE"FG@(5&xLYA‚"F?"A"' &LDE"FG@("FCL@./9y/KRH1~~%V&5'!( "F&xƒYE&K%"YA"*'!(k")8o„H 45656 …† ‡eˆ 9e c‰ 9 gŠ ‹† def gh 9 9 %lmn"Œ(o'!P/<Ž/9:;/,;?3"A "''()(BCB&DE"FG@"pL"A"''()"&&Z" ,J"&$J(j"&KE(xCL"&Y%LH12k Vƒ=/,NqZNL1‘xR"@"E%Yk4567T78„"u ’k1V*=>/,Gx0pj(V*P_-=“/v-9/,G=:/9:Q/.:€/9:_/9-9/,#Q/P;? G()CL(k")"A"''()&C'!F5D1NP/,GHI‚' ^xV&5'!(Y%5"3"A"''()Y% 5x09/,JZN4/š:-9/=: ?@0 7(0 ABCDEFGHIJ1KLMNOOPMQRSTTUVJWXBCYZABCJ[\]JVJ^ZZ_àI IUbIJTJcVdỲEFefgFhifiFGj\IkllmSNOnopFqrFstEFGDuFuvgFNONoF GwFsxqFGHIJ]yIVJz`{|CX}IU~bVJ^ZZ_àIIUbIJTJcVdỲZ€ ZJbIJ‚ZIUbIJ]ƒIUIUJỲV„B€IZ_…IU†T_[IU1luvgFE‡`ˆ‰Š‹ŒIU qxqFeFEŽfgFhifFnFFNFhifiFGj\Iˆ‘Uz̀’ˆ‰Š‹ŒIU]^]“ZJ€U`€ ”J[•qF–FhifiFGj\Iˆ‘hifFEvuh—F˜™Z_…IU]J`VJšU`^IZ̀DVˆ‘hifFEvuhpF Z™Z_…IU]J`VJšZ_}]Z̀DVˆ‘Uz̀{B‰IU’]J`VJš›^IJbIU~b]J`VJš „BzIœˆ‘EvuhFEžjuhFqŸFq B]J`VJš]¡€“†J¢uhFEŽf£FG¤`Z_[IU qŸFq B]J`VJš’]ƒIUIUJY’ZJẀZ›H’„BCZ_¥IJˆzI{B EFF¦Ž‹ŸuhFEŽ§] ¨ÌJX[€IJˆ‘X©uFGDIˆ}]JBCaIXH]JZ_…IUZ|ZªIJB]yBZJƒIUZ̀I ]J`VJšZJ«[ˆzIVJ¬ˆ€IUIJB]yBZJƒIUZ̀I]J`VJšZJ«[J[\EFG‚IU’ ZJ«[¨J^]JŽuhpFEŽ­jFhifiFGj\I~bZJ«[›‚VJ®I† ¯°±²³´µ¶·¸²́µ¹º»¼½¾¿º¼À½Áº¼ÃÄÅÄÆǼÀȾº»¼ÉÊɼËÌÍÎÄÏ̼ Ð^]“ÑÒTd]yIVJz`]z`Z̀DI’J[bIZJỲIÓTATÐÔZJ«[ Ž‹‡uhFGx¦F§IUIJB]yB]¡€IJb„BzIZ_H]^]] V†ÕvuFq§~b[¨DZ„Bz VJ|IZš]JIJB]yB~b§qFG‚Gx¦F§IUIJB]yBZJƒIUZ̀I]J`VJšÖ ›zIUˆ‰K†m×]K†L]ØZJa]J`€]^]“ÑÒTdZJbIJ›€IJ؁ qŽÙuŽFE‹ŸuhF§IU~‡`›€IJ؁Uz̀`VJ^VœbÚ Û1ÜÝeŽrgFqxqFeFqrFqŸFq BZ¤]J§]›‚VJ®uFGŸuFhizI~b›‚ VJ®I]J§qFuvuhFEŽfgFhifFnFŽj•qFNFhifiFGj\IZ_[IU]JBÞ`]JD›D̀Iœb IJ¢IU“]ØIJB]yBZJƒIUZ̀I]J`VJš~߈zIVJ¬~bZJƒIUZ̀I]J` VJš›‚VJ®uFuŽ‹uhFqŽ‹fFG‹ŒqFGx¦F§IUˆ‘^VX×uhF¦Ž‹ŸuhF¦Žx¦FsxqF GHIJ]J`VJšZ̀WB]JB¬I† 12 415789 7 9  !"#" $%&'( )*+! ,8! ,8 , 8" ,8- .#"/01 425789 7 9  34 5 !"#" $%& 67 8 9! :3 !"#" $%&'()*+! ,8! ,8 , ;<=1 >?@ABCDEAFGHIJKLMNMOPKQRSJTKUVUKWXKUYKUZKU[\A]^A_G`EA aZJKTbcEAdDAeGfUKJgJTKQhijKTbiKkKhSlUKmKTbibKaSnEA opqprstuvwsxyz{wsy{sxy|}~€wys‚ƒ„s„yzs…y†s =9 8‡ˆ‰Š‹9! $Œ8Ž‰8 $‰&‘ $’ ˆ“”)•‰’–—ˆ•’“ŽŠ˜ ‡ˆ•’“Ž‘™š ›1 œ‡ž" 7 9  $ !"‹ ”’”‘ !"#" $%&Ÿ‹" 9 $&*  !¡" #% $’”’”¢ £)–—¤ ‘8¡’¥¦§•ˆ'‰) ! $Œ8 ¨8" $"© Š ‰&‘ $’”¦¢ª¡Š«$"©¬8 $Œ8¤ ­ $Œ•§’ 8% $Œ8 !" 67 $Œ8 ’¢£ 7 9  $ ’‹‡ˆ8 9! ¤$Œ8’)‰Š«&)’•‰’ŠŠ« &$"©¬8 $Œ8 ’®ˆ2)’‰¯Š°'±‘8#š $²®ž ‡©$"©Š '‹¥¢£)–—'‹¥‘ ‘80% $ $¯ˆ’§) *+! ,8! ,8 , ‘8’Š§Š’ Š‡ž" ,8! ,8 , Š˜‘ $³¥“¦*±! $Œ8‰)'‹´ˆŠ)ˆ’ ‘8¡’”µ$¶’¡$Œ8''‹´‰·®¦  ‰¯· $³$‹‹‰ ¸‹‡©Š¢ opqp¹stuvwsxyz{wsy{sxy|wºs»¼sxu½ws„yzs…y†s ¾¢2¢1¢¿À*±‰)&•’“ŽŠ˜Á –±‰)Ž&•’“ŽŠ˜”‰’¶)*± ‘% =ÂÃÄ ÃÂ1 ÅÆ%! ‘Æ¡’&‘ ,8Ç ­È’&‰•”© ®‰&'‹´‘8É ‘Æž¤®*±‰)£ÊËÌ£‰‹“ ­È’•¶“²*±‰)ˆ¦‰Í’®‰&'‹´1 = ÎÈ®*± ‰)®ˆ ! $Œ8‡ˆ'‹ ’'‹´µ*Œ‡+$&‰ 12 45678 !"!#64$%&!'"() 6*!'!+,-!./0!-'!'6'16!*62163!'!+ 4$65!$163!'!+46 7 8 !'!+'1 45'!'!+ 349!6!:*;!*-/#!'!+%<)6*!'!+,-!./67' =!"!#64$,>4$!'56!!?/#@ ABCDEFFG ABCAFF H8 ABIJA 7KLM 46 ABCDEFFG ABCAFF H8 NOPQN'1 458 4$"()564R!6!3M 49!/S,- T$ ;1!*7 U V8WM 43'@'()7L 4$NOPQN349!;16*0 X S*/S 4!*77 4;1!*7!!7/'!*77 4!Y !$Z562163!'!+4[\]()()6*% ^_`_a_abcdebfgbhijkbhlmbhnokpbhqrbstmbetubhvwbx &!'"()6*!'!+67'646]/!'!+6Yy0 X S *!'/#4$'zL 4["()6*#6![!*62163!' !+%{1!'/#Z5;|!'/#Z5;|7K@;!}~ '1 4!*'1 4;!}@6!€~6![48!‚!,36!)61 Z5;|7K@6!!,3()6*;|%ƒ!'R!8 4„!R(6 ()6*05!!6!R/!,348!‚!!'!+;!'!'/# 4$'5*6!)61~,)7 z… 45'% †‡ˆ‡ˆ‰‰Š‹Œ‰Ž‘’“”•‘’“–’‘—˜™‰š˜›‰œ™ž‰—˜žŸ‘ ¡‰œ›Œ˜‰¢™£‰œ˜¤Œ˜‰ ^_`_`_¥b¦n§ktbhgbhuktbpmjb ¨©ª«¬­®ƒ4*;|G ¯FIB 4$ 49!6!:*!'!+6'R!. °''6!!,-!./6'R!.% ¨©ª«¬±®N3';|65!$NOPQ6!)61!]6+!!R!!NO% ¨©ª«¬²®N38 8W 4!]5!R!!NOPQ O!]5!R! ABIJ 4$6'1!!*38 8W 4!³/ /# 4´ 48!‚!'6!!,-!./6'R!.!'!"64* ;|!'!+6!)614[ 49!'!+!6„;!*$'!" 6!)61%b 11 34545416789 8 8 !"#$ %8&'%' ()*+,-.*/012*34*+5.6*78-*+64.6*9:.*;6<=*+>8*?-?*+@A.7*+B=* ?68*;65*CD*+6AE+ 6789 %F 8GH%9% %I6%JI6K1LM K11MK1NO8P9QRS89 MF %& TU%VW%8S%87% RSX#Y!H%8GH9I6%& TU%%46%F 8  8 MQTU'8Z& % %I6%[Y!H%\78%']^ 9I68  _`abcdefg#$hQRS89 i87 8  G \98Z9 \jY!H% G 8P9QRS89 9I68k \9JI6 L33O4 F %& TU%VW%8S%87%Yl mfY!H% #X#no#fXf`apfo#qUfrstuQ\jM\789 8v H%& TU%8w% %I6%& TU%x yvQ%& TU% ]9% %I6 8k \94 ()*+,-.*/0*+>8*+@A.7*+B=*/0*+z{*|* }']8Zi 8GH%~T€%& TU%%88Z' 8x%8‚]€Y!H%\ ƒ' 8„…T…%Q3†4 3454545 x 8%%& TU%% I8Z' 8x%\‡8'G8[x 8%y7#Yˆ ‰Š‹IIM ‰ IIM 4I8Z' 8x%8‚]€MQ%& TUfY"# 8'F %Œ VW%RS89 %8S%87 & %F \78H% %%ŒŽouŽŽf#‘Xf#!7#YˆM%’q!H %“ U%MmfYˆT” %•–‘Xf#$—#$!˜Žq–Yˆ 4 ™š›œœžŸ œ¡¢£¤¥¦§¨©¨ª«¦¬­®¥¯¦°±°¦²³¦°´¦°µ¦°¶·œ¸¹œº¢» œ ¼¢£½¥¦¾¿À¼œÁœÂÃĦ¯ÄÃĦŮƠœ¡Çž Èœ¼¢·É£œ¼¢½œ¸£½ œ `no#f"h„8v ƒ'W & %m'MT'G#X#ÊXfYl#!"#$X %6WËP R…#$n#$#ÌÍÎÏ#Ðq!"#$X% a–ŽÑ#ÒӖhuŽnÔÒ#Տa–Ñu‘Ž֖͖Җ_b××beYØ~'’84IP9 12 456898 8 9844 8 9844 8!"# $%&'()&*&*+,-$./012398445-/6)75 8%/,9: 9;<0123984)=4>?)$@/ )< 0223984A%BC&*)D5$)E/FG)5-)<0H2 I%&'()&*&*)D5$)E/FG)5-))C& A%BCJ KLKMNOPQMRSTUVWXYZY[\W]^_V`WabaWcdWaeWafWaghMijMkSlQM mSTnVWopqmMrPMijMkSlQMmSsaWVtV`W]uvwẀxvWyWu_zaW{ẀxvxW|_}Q ~ !€9€‚ƒ„…4 *'69†4/9‡ˆ4ˆ‰ 45Š>)‹+Œ$$$>Ž4>ƒ98 )DF%‘’$./“ 012~E)”5Š)D•45Š>9–€Ž4>4 984*&‰94,$< 012—*844˜*&‰94,$<0223984)™* &‰94,4˜*„@š/J KL›MNOPQMRSTUVWœuVW]žauW[Ÿ\W ¡W|¢QSM£T¤MmSh¥¦QM£T§OMQjTMijM ¨© ª«¬­®¯°¬±²³®¬´ªµ¬ ’*¶·¸—)‹¹>)%/*'6$/•E)’¹~ '&º4&D%IJ<»%/C„¼J<’%)Š’J01½¾¿À4ÁÂ5Ã94E) 4/Ä%ÅÆÅ;4(%Ç€ !9È8984Á5F>„@Â5Ã)< ÈɈ9Ê4ËJ ¨© Ì«ÍÎÏÐÑÍÒÓÔÍÕÑÖ×ØÐÍÒÓÙÚÍÐÛÓÍÜÛ¬ ’*¶·¸—)‹¹>)·%/Ý4$*5Š$%&,+,)D7 8!"#$*)9‡ Þ$854Á5ß4Œ 9à84šŠ*+,- „*$F˜<@)˜á4ˆ Þ$Â*F˜)”5@&‰94,$)‰* )D5$)E/)D*> 4â+>)4;)D5$)E/45-J   12 45689  !"#$"%&'"()"*+", - ./*"#-0.1234%"%('!"#5"*5"*6*"7289:32;:<= #'&4=>.1289:32?@"#A+!"#B-0./C ,+"DE",AFGHI*+", ;2CJ"7KLM"%,NO"#$"O,?.?P<=GQ W4G&>WTT>Z -<[G4\>]TGH-C^!@6_"`ab&-. a<&,"%(),c"*6*"7KLMdeK"#CBWYf H>>ghZ-Z?g<&%"# ;:[>? [/4i:j:kl<T4mC]T *,A)"#6O"/!"#AHBn=?g;3V><44 i:j:kl<.1289:32B?ST.I[B?g; op-4HO"*6*"O,A+!"O,6O"!,@q"*/J"#g,"%r,"sE"O,A+!" .[/J"#g,"DAH>G"6"#$"O,t",5u"7KLMdeK"#aS. #gUZ[U4i:j:klB?@"#&%"#AH;1v=-< ?[/-Ci:j:kl<.1289:32>G"6"#$"w6*"#g #AHx&n=4i:j:kl<-4*"#6O"/B WYn=?g#aI#5"#CST%"#AH.?. <4;1v=[Gy]T%"#g>.?.<4z#AH [<x!"7K"*5"*+"*T{/-U/*"# =U=-< Q]"|,6*",)J}"~+"F#CST.?.<4G Gy-C€dd~‚"%('!"#5"%(ƒ!"%tu"DE"„"O,A+!"O,6O"w6*" #gYUz.PZ&…†U1289:32; 30.[/J",A"s>G"6"#$"#CST%"#AH. ?.<4"*5"‡"!,ˆ)"%,v‰"#6O"/#AH[B?g .1289:32<hŠ ;
- Xem thêm -