Tài liệu Học tập, làm theo 6 điều bác hồ dạy công an nhân dân ở công an thị xã hồng ngự, tỉnh đồng tháp trong giai đoạn hiện nay

  • Số trang: 114 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 14567 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHAN THANH HÙNG HỌC TẬP, LÀM THEO 6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CÔNG AN NHÂN DÂN Ở CÔNG AN THỊ XÃ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ ĐỒNG THÁP, 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHAN THANH HÙNG HỌC TẬP, LÀM THEO 6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CÔNG AN NHÂN DÂN Ở CÔNG AN THỊ XÃ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: Chính trị học Mã số: 60 31 02 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ Người hướng dẫn khoa học: TS Đinh Trung Thành ĐỒNG THÁP, 2015 Lời cảm ơn Để hoàn thành luận văn này, tôi xin bày tỏ tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc, Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo khoa Giáo dục Chính trị. Phòng Đào tạo Sau đại học trường Đại học Vinh, xin cảm ơn lãnh đạo Công an Thị xã Hồng Ngự, Đội Tổng hợp Công an Thị xã Hồng Ngự, cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của các ban ngành hữu quan, các đồng chí, đồng nghiệp. Đặc biệt tôi luôn ghi nhớ và trân trọng công sức, sự chỉ dẫn tận tình, cùng lòng biết ơn sâu sắc đến TS Đinh Trung Thành, người đã trực tiếp hướng dẫn và đã gíúp tôi hoàn thành luận văn. Dù đã rất cố gắng và nỗ lực cao, nhưng luận văn chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong các nhà giáo, nhà khoa học giúp đỡ, góp ý để đề tài luận văn hoàn thiện hơn. Đồng Tháp, ngày 25/6/2015 Tác giả luận văn Phan Thanh Hùng MỤC LỤC A. MỞ ĐẦU............................................................................................................................1 1. Lý do chọn đề tài.................................................................................................................1 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn...........................................................3 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn....................................................................................5 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.......................................................................................6 5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của đề tài.........................................................6 6. Những đóng góp về khoa học của luận văn........................................................................7 7. Kết cấu luận văn..................................................................................................................7 B. NỘI DUNG........................................................................................................................8 Chương 1.................................................................................................................................8 Yêu cầu khách quan của việc học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân........................................................................................................................................... 8 1.1. Sự ra đời và ý nghĩa khoa học, thực tiễn của 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân............................................................................................................................................8 1.2. Sự cần thiết của việc học tập, làm theo sáu điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam ................................................................................................................................................15 Chương 2........................................................................................................................... 43 Thực trạng học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân ở công an Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp...................................................................................43 2.1. Khái quát truyền thống lực lượng Công an nhân dân Thị xã Hồng ngự, Tỉnh Đồng Tháp..............................................................................................................................43 2.2. Học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân ở công an Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp trong những năm qua........................................................................46 2.3. Kết quả của việc thực hiện học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân ở công an Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp thời gian qua........................................56 Chương 3........................................................................................................................... 69 Phương hướng và giải pháp đẩy mạnh phong trào học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân ở công an Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay ...............................................................................................................69 3.1 Phương hướng đẩy mạnh phong trào học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân ở Công an Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp ...............................................69 3.2. Một số giải pháp đẩy mạnh phong trào học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân ở công an Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp ......................................79 C. KẾT LUẬN................................................................................................................104 D. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................106 BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT ________ - CAND : Công an nhân dân - ANTQ : An ninh Tổ quốc - CBCS : Cán bộ chiến sĩ - ANQG : An ninh quốc gia - CNXH : Chủ nghĩa xã hội - ANTT : An ninh trật tự - BVTQ : Bảo vệ Tổ quốc - TTXH : Trật tự xã hội - CSGT : Cảnh sát giao thông - TTATXH : Trật tự an toàn xã hội - CNH - HĐH : Công nghiệp hóa – hiện đại hóa - TDBVANTQ : Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc _________________ 1 A. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho lực lượng Công an nhân dân (CAND) sự quan tâm, chăm lo từ việc xác định quan điểm, đường lối, biện pháp công tác đến xây dựng tổ chức, bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt và có những lời dạy ân cần, động viên, thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ Công an. Những nội dung ngắn gọn, xúc tích trong thư Bác Hồ gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu XII, ngày 11/3/1948 là những lời dạy ân cần của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với toàn lực lượng CAND. 6 điều Bác Hồ dạy chứa đựng một tư tưởng lớn, mang tầm chỉ đạo chiến lược trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Việc tổ chức học tập, thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy là biểu thị tình cảm sâu sắc của lực lượng CAND đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; là hành động thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Công an, thể hiện sự trung thành tuyệt đối với Đảng, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Những năm qua, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” được triển khai gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, đạt được những kết quả rất quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” là một trong những phong trào mà Đảng ủy - Ban lãnh đạo Công an thị xã Hồng Ngự triển khai, phát động trong lực lượng Công an từ thị xã đến xã - phường gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, phong trào thi đua “Vì an 2 ninh Tổ quốc”; xây dựng “Đơn vị văn hóa”, “Đơn vị kiểu mẫu về điều lệnh Công an nhân dân” tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, gắn với tính tự giác học tập, rèn luyện của mỗi cán bộ chiến sĩ. Năm năm qua (từ năm 20082014), việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Công an về phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong Công an thị xã Hồng Ngự được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, sâu sắc. Nội dung thực hiện thiết thực với nhiều biện pháp cụ thể, sát chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế và sự chỉ đạo của cấp trên. Trong công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ, chiến sĩ “Học tập 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn gắn với việc nêu gương người tốt việc tốt, khắc họa về hình ảnh người chiến sĩ CAND trong bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) ở cơ sở có tác dụng cổ vũ động viên mạnh mẽ phong trào, song song đó, là tổ chức hội thi, hội diễn, hái hoa dân chủ tìm hiểu về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền tiểu phẩm cuộc đời sự nghiệp của Bác để cán bộ, chiến sĩ noi theo góp phần quan trọng trong giáo dục phẩm chất đạo đức lối sống, đổi mới phong cách làm việc mang lại hiệu quả cao. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, lực lượng CAND thị xã Hồng Ngự cần đưa phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” lên một tầm cao mới, sâu sắc, toàn diện hơn; kết hợp với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; lồng ghép với các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác của toàn đơn vị; đồng thời nâng cao phẩm chất, bản lĩnh chính trị, rèn luyện tư cách đạo đức của người chiến sĩ CAND trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi chọn vấn đề: “Học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công 3 an nhân dân ở Công an thị xã Hồng Ngự Tỉnh Đồng Tháp” làm đề tài luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Chính trị học . 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Vấn đề tư tưởng Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh với Công an nhân dân là một trong những chủ đề thu hút sự chú ý và quan tâm của các nhà lãnh đạo, quản lý, của giới lý luận, các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước từ nhiều năm nay. Đã có nhiều công trình nghiên cứu đăng tải trên các tạp chí, công bố ở các nhà xuất bản của Trung ương và địa phương, đề cập đến vấn đề này ở những góc độ khác nhau. 2.1 Một số Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của ngành Công an về học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân: - Ngày 25/6/1980, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 92 CT/TW về cuộc vận động xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh và đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. - Quán triệt sự chỉ đạo của Ban Bí thư, lãnh đạo Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ban hành Chỉ thị số 04 ngày 23/5/1983, Chỉ thị số 03 ngày 02/6/1984, nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào CAND học tập thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy. - Bộ Công an (2013), Chỉ thị số 05/CT – BCA – X11 Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”, Giai đoạn 2013 – 2018. Chỉ thị nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đòi hỏi toàn lực lượng Công an nhân dân phải nỗ lực cố gắng không ngừng; không quản ngại gian khổ, hy sinh; giữ vững tư cách người Công an cách mạng theo sáu điều Bác Hồ dạy. Theo đó, phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy", giai đoạn 2013 - 2018 cần được phát triển lên một tầm cao mới, sâu sắc, toàn diện hơn. 4 - Tổng Cục xây dựng lực lượng Công an nhân dân (2013), Đề cương tuyên truyền 65 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 - 11/3/2013) Nội dung Đề cương nêu rõ: Lời dạy của Bác Hồ về “Tư cách người công an cách mệnh” đã trở thành di sản tinh thần thiêng liêng vô giá, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, là chuẩn mực đạo đức, lối sống, mục tiêu phấn đấu, phương châm hành động của cán bộ chiến sĩ Công an qua các thời kỳ cách mạng. 2.2 Hồ Chí Minh, Toàn tập, từ tập 1 đến tập 12 do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản năm 1995. Toàn bộ công trình giúp người đọc cái nhìn tổng quan về cuộc đời hoạt động, các bài viết, bài nói của Hồ Chí Minh từ năm 1919 đến khi Người về cõi vĩnh hằng năm 1969. 2.3 Các sách nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, về đạo đức cách mạng, với Công an nhân dân. Tiểu biểu cho các công trình này có thể kể đến: - Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân Việt Nam, Nhà xuất bản CAND ấn hành năm 2007; - Cao Minh (2008), Chủ tịch Hồ Chí Minh với xây dựng Đảng, NXB Thanh niên; - Bùi Đình Phong (2007), Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, NXB Lao động; - Bùi Đình Phong (2010), Giá trị di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay, NXB Thanh niên; - Nguyễn Văn Đương (2010), Giá trị di sản tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần xây dựng con người mới Việt Nam, NXB Văn hóa Thông tin; - Ban Tuyên giáo Trung ương (2012), Giới thiệu một số tác phẩm của chủ tịch Hồ Chí Minh, NXB CTQG 5 Đặc biệt cuốn "Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam" do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chủ biên, Nxb Chính trị quốc gia ấn hành năm 1997. Tác giả đã khẳng định truyền thống yêu nước của dân tộc đã phát triển thành chủ nghĩa yêu nước. Và chính chủ nghĩa yêu nước đó đã thúc đẩy Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. Chủ nghĩa yêu nước là một trong những nguồn gốc chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh. Những kết quả nghiên cứu của tác giả trên là nguồn tư liệu quý giá để tôi tham khảo và kế thừa có chọn lọc trong quá trình thực hiện đề tài luận văn của mình. 2.4 Các bài viết về phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh được đăng tải trên các Tạp chí, cổng Thông tin điện tử như: - PGS.TS Trần Minh Trường (2013), “Điều đầu tiên trong 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là xuất phát điểm, phạm trù gốc”, Tạp chí Cộng sản, số 850, tháng 8 năm 2013; - Đại tướng Trần Đại Quang (2014), “Lực lượng Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Như vậy trên phương diện lý luận và thực tiễn, công trình khoa học của các tác giả nêu trên đã phân tích khá thấu đáo vấn đề tư tưởng Hồ Chí Minh với Công an nhân dân. Những công trình khoa học đó đã cung cấp cơ sở phương pháp luận hết sức quan trọng trong việc tiếp cận vấn đề học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có công trình nào đề cập và nghiên cứu một cách toàn diện vấn đề “Học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân ở Công an thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp” dưới góc độ Khoa học Chính trị. Công trình nghiên cứu của tác giả không trùng với các đề tài đã công bố. 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn 3.1. Mục đích: - Làm rõ thêm tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, rèn luyện phẩm chất, tư cách đạo đức của người chiến sĩ Công an nhân dân và đề xuất phương 6 hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân ở Công an thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 3.2. Nhiệm vụ: - Làm rõ cơ sở hình thành, nội dung chủ yếu, ý nghĩa lý luận và thực tiễn 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. - Đánh giá thực trạng học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. - Đề xuất phương hướng, giải pháp để nâng cao hiệu quả học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân ở Công an thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp trong tình hình mới. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu: - Các bài nói bài viết trong Hồ Chí Minh toàn tập và cuộc đời, sự nghiệp của Người với lực lượng Công an nhân dân. - Các văn kiện, Chỉ thị của Đảng và Bộ Công an về xây dựng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. - Phong trào Học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân ở Công an thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp. 4.2. Phạm vi nghiên cứu: Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu những quan điểm của Hồ Chí Minh về phẩm chất, đạo đức, tư cách của người chiến sĩ Công an nhân dân và việc học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân ở Công an thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp trong tình hình hiện nay. 5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 5.1. Cơ sở lý luận: Luận văn vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, những quan điểm của Đảng về xây dựng lực lượng Công an nhân dân. 5.2. Phương pháp nghiên cứu: 7 Luận văn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, phương pháp lịch sử và lôgic, phương pháp phân tích tổng hợp, điều tra khảo sát thực tiễn và các phương pháp chuyên ngành trong nghiên cứu và thể hiện đề tài. 6. Những đóng góp về khoa học của luận văn - Luận văn góp phần làm sáng tỏ thêm những vấn đề cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh với Công an nhân dân. Làm rõ vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh với Công an nhân dân trong hình thành nhân cách người chiến sĩ Công an nhân dân hiện nay. - Đánh giá có căn cứ khoa học thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân ở Công an thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp . 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, các phụ lục, nội dung của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Yêu cầu khách quan của việc học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân Chương 2: Thực trạng học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân ở Công an thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp Chương 3: Phương hướng và giải pháp đẩy mạnh phong trào học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân ở Công an thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay. 8 B. NỘI DUNG Chương 1 YÊU CẦU KHÁCH QUAN CỦA VIỆC HỌC TẬP, LÀM THEO SÁU ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CÔNG AN NHÂN DÂN 1.1 Sự ra đời và ý nghĩa khoa học, thực tiễn của 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân 1.1.1 Bối cảnh ra đời sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân Cách mạng tháng tám 1945 thành công cùng với sự ra đời của chính quyền cách mạng, lực lượng Công an được thành lập. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, được nhân dân tin yêu đùm bọc và giúp đỡ, Công an nhân dân Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn thách thức, đoàn kết, tận tụy trong công tác, dũng cảm mưu trí sáng tạo trong chiến đấu góp phần đập tan mọi âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch bảo vệ vững chắc an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong mọi tình hình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho. Ngày 25/01/1948, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ II được tổ chức tại Tuyên Quang. Hội nghị đã phát động phong trào thi đua “Rèn cán bộ, lập chiến công” trong toàn lực lượng CAND. Hưởng ứng phong trào này, các sở, ty Công an đã tổ chức giao ước thi đua và có giải thưởng cho các tập thể, cá nhân lập công xuất sắc. Phong trào “Rèn cán bộ, lập chiến công”, “Gây cơ sở, phá kỷ lục” đã tạo khí thế thi đua hăng say, nhiệt huyết trong công tác, chiến đấu, rèn luyện đạo đức, lối sống giữa các đơn vị và cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an. Cùng với tờ nội san “Rèn luyện” của Nha Công an Trung ương, nhiều khu, sở, ty Công an cũng ra nội san nhằm tuyên truyền giáo dục chính trị, huấn luyện nghiệp vụ và hướng dẫn công tác cho CBCS Công an. Tờ nội san “Bạn Dân” của Công an Khu XII là một trong những nội san tiêu biểu trong công tác tuyên truyền về phong trào “Rèn cán bộ, lập chiến công”. Sau khi dự Hội nghị 9 Công an toàn quốc lần thứ II, đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII đã viết thư kính gửi lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và biếu Người tờ nội san “Bạn Dân” số Tết Mậu Tý (1948). Trong thư, đồng chí ca ngợi công đức của Đảng, của Bác và báo cáo với Bác về niềm tin, niềm tự hào, phấn khởi của quân và dân ta sau chiến thắng Thu - Đông năm 1947, đồng thời có nguyện vọng xin ý kiến chỉ đạo của Bác về: nhiệm vụ, biện pháp công tác, nội dung giáo dục đạo đức, tác phong cho CBCS Công an. Đáp ứng nguyện vọng đó, ngày 11/3/1948, Bác Hồ đã có thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu XII, trong thư Bác viết: “… Trên báo cần thường xuyên làm cho anh chị em Công an nhận rõ Công an của ta là Công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc. Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có hàng chục triệu tai, mắt, tay, chân. Nếu biết dựa vào nhân dân thì việc gì cũng xong. Trên tờ báo phải luôn nhắc nhở anh em rèn luyện tư cách, đạo đức. Tư cách người công an cách mệnh là: Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo. Nói tóm lại là những đạo đức và tư cách mà người Công an cách mệnh phải có, phải giữ đúng. Những điều đó, chẳng những nên luôn luôn nêu trên báo mà lại nên viết thành ca dao cho mọi người Công an học thuộc, nên viết thành khẩu hiệu dán tại những nơi các anh em Công an thường đến (bàn giấy, bàn ăn, phòng ngủ…). Ngoài ra, Công an thường xuyên phải kiểm soát nhân viên và công việc của mình. Mỗi Công an viên đóng ở chỗ nào thì cần dạy cho dân quân, tự vệ nơi đó cách điều tra, xét giấy, phòng gian,… Dạy cho dân ở nơi đó giữ bí mật. 10 Và tự mình phải luôn luôn giữ lễ phép. Tránh hách dịch,…”[23 tr. 405 - 407]. Những nội dung ngắn gọn, xúc tích trong thư Bác Hồ gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu XII là những lời dạy ân cần của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với toàn lực lượng CAND. 6 điều Bác Hồ dạy chứa đựng một tư tưởng lớn, mang tầm chỉ đạo chiến lược trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Việc tổ chức học tập, thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy là biểu thị tình cảm sâu sắc của lực lượng CAND đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; là hành động thiết thực của CBCS Công an thể hiện sự trung thành tuyệt đối với Đảng, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 67 năm qua, 6 điều dạy của Bác Hồ về “Tư cách người Công an cách mệnh” vẫn còn nguyên giá trị và luôn có tính thời sự sâu sắc; nhất là vào thời điểm hiện nay, khi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 1.1.2 Nội dung cơ bản của sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân Nội dung 6 điều Bác Hồ dạy là sự khái quát hình mẫu người cán bộ, chiến sĩ CAND với những phẩm chất quan trọng: Có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, có ý chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng do Đảng và Bác Hồ lựa chọn; sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, chế độ xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; hết lòng vì nhân dân phục vụ, lấy niềm vui và hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình. Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND đã trở thành phong trào thi đua rộng lớn, liên tục trong 67 năm qua, luôn là nội dung trọng tâm công tác chính trị, tư tưởng của lực lượng CAND trong các giai đoạn cách mạng trước đây, cũng như trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH - HĐH) đất nước, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế ngày nay. Thực tế đã chứng minh 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là chuẩn mực về nhân cách, đạo đức của người chiến sĩ cách mạng, là phương châm và 11 thái độ đối nhân xử thế mà mỗi cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân phải rèn luyện, phấn đấu suốt đời. Sáu điều Bác Hồ dạy với nội dung phong phú, sâu sắc đã bao hàm đầy đủ ý nghĩa và nội dung cách mạng và khoa học, lý luận và thực tiễn, phẩm chất và năng lực của người cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân. 67 năm qua sức lan tỏa của sáu điều Bác Hồ dạy CAND đã thực sự tạo nên những phong trào thi đua lập công trên tất cả các mặt trận. Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước đã liên tục phát động phong trào với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo nhằm vận dụng, thực hiện 6 điều dạy của Bác vào từng lĩnh vực công tác chuyên môn và rèn luyện hằng ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Các phong trào “Hành động cách mạng theo 6 điều Bác Hồ dạy, xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện” gắn với việc giáo dục truyền thống cách mạng qua các đợt sinh hoạt chính trị “Hành quân theo bước chân những người anh hùng”, “Hành quân theo chân Bác” và thực hiện các khẩu hiệu hành động “Công an nhân dân Việt Nam trung thành với Đảng, tận tụy với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Làm hết việc, chứ không phải làm hết giờ”; “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”; “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”... đã trở thành cuộc vận động sâu rộng, không những được thực hiện trong lực lượng CAND mà cả trong lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Hình ảnh các trụ sở Công an luôn sáng ánh đèn và cán bộ, chiến sĩ Công an ngày đêm có mặt trên khắp mọi miền của Tổ quốc “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình” là niềm tin yêu, là chỗ dựa tin cậy của các tầng lớp nhân dân. Chiến công của các anh hùng liệt sĩ Lâm Văn Thạnh (Công an tỉnh Lâm Đồng), Lưu Thế Hà (Cục Cảnh sát bảo vệ), Lê Thanh Á (Công an TP Hải Phòng), Lê Thế Bùi (Công an TP Hồ Chí Minh), Phạm Văn Chiến (Công an tỉnh Hà Giang), Nguyễn Văn Ngữ (Công an TP Hà Nội)… và hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Công an không tiếc máu xương, chiến đấu kiên cường, dũng cảm bảo vệ an ninh, trật tự của Tổ quốc, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân là những bằng chứng sinh động về kết quả to lớn của phong 12 trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong 67 năm qua. Có thể khẳng định, ở đâu và khi nào mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND quán triệt, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy thì ở đó, khi đó, an ninh trật tự được bảo đảm, Công an được nhân dân tin yêu, cấp ủy, chính quyền tin cậy. Với ý nghĩa đó, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an quyết định lấy ngày 11/3/1948, ngày Bác Hồ viết Thư về “Tư cách người Công an cách mệnh”, làm ngày truyền thống công tác xây dựng lực lượng CAND. Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trong bối cảnh thế giới đầy biến động, tiềm ẩn nhiều bất trắc, khó lường. Âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam vẫn không thay đổi. Trong khi đó, những biểu hiện xa rời mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên đang tác động đáng kể đến lòng tin của cán bộ, nhân dân, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đe dọa sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự đang đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng CAND phải ra sức phát huy truyền thống vẻ vang, kết quả học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong 67 năm qua. Sáu điều Bác Hồ dạy CAND hàm chứa những giá trị tư tưởng, đạo đức nhân văn cao quý, thể hiện sự nhất quán giữa lời nói và việc làm, giữa giáo dục đạo đức và tự mình nêu gương thực hành đạo đức, mãi mãi là di sản tinh thần vô giá để xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó 1.1.3 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của 6 điều Bác Hồ dạy đối với công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân 13 Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân đã thể hiện sâu sắc bản chất giai cấp công nhân của Công an nhân dân. Ngay từ khi ra đời CAND Việt Nam được xác định là công cụ của Nhà nước chuyên chính vô sản trấn áp bọn phản cách mạng và tội phạm khác. CAND là lực lượng vũ trang trọng yếu đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước CHXHCN Việt Nam, vì lợi ích của nhân dân mà phục vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân, mang tính nhân dân sâu sắc. Chính vì vậy trong điều dạy của Bác đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ CAND phải biết “Tuyệt đối trung thành” với Đảng với Nhà nước, nhận thức rõ “Chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng là còn mình”. Không những tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, bản chất giai cấp công nhân của CAND thể hiện đậm nét ở mỗi cán bộ chiến sĩ CAND luôn tu dưỡng và rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng “Cần, kiệm, liêm, chính” có lối sống trong sạch, lành mạnh có tình yêu thương, “Thân ái, giúp đỡ” đồng đội đồng chí, “Tận tụy” với công việc, “Kính trọng lễ phép” gắn bó mật thiết với nhân dân, một lòng sắc son vì nước vì dân “Vì nước, vì dân quên thân phục vụ”. Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân đã thể hiện mối quan hệ hữu cơ giữa đường lối cách mạng của Đảng và đạo đức cách mạng của người chiến sĩ Công an trong công cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Người Công an muốn hoàn thành nhiệm vụ thì phải nắm vững lý luận, đường lối chủ trương chính sách của Đảng, đồng thời phải có đạo đức cách mạng để có điều kiện gần dân, chuyển tải chủ trương đường lối của Đảng đến quần chúng nhân dân, phải biết vận động tổ chức nhân dân, phải hết lòng giúp đỡ nhân dân và dựa vào lực lượng hùng mạnh của nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân nhằm đập tan âm mưu chống phá của các thế lực thù địch đảm bảo ANQG và giữ gìn TTATXH. Sinh thời Bác thường hay nhắc nhở lực lượng Công an nhân dân rằng: “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công 14 nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”, “Công an của ta là Công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc”, “Nếu biết dựa vào dân thì việc gì cũng xong”, “Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”, “Dân khí mạnh thì quân lính nào, súng ống nào cũng không chống lại nổi”.Vì vậy trong lời dạy của Bác mỗi người chiến sĩ CAND phải khắc ghi lòng trung thành với Đảng, tận hiếu với dân, tận tụy với công việc và kiên quyết khôn khéo với kẻ thù. Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là di sản tinh thần vô giá, thể hiện đậm nét nhất tư tưởng của Người về xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng suốt đời vì dân, vì nước là tiêu chí để xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch vững mạnh. Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng 6 điều Bác Hồ dạy CAND mãi là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời 6 điều Bác Hồ dạy CAND trở thành tiềm thức, hành động, việc làm hằng ngày của mỗi cán bộ chiến sĩ Công an. Nếu mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tốt thì đơn vị tốt, đơn vị Công an tốt thì lực lượng CAND trong sạch vững mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao. Chỉ khi nào tất cả cán bộ chiến sĩ Công an đều thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy thì lực lượng CAND mới đạt được bản chất cách mạng của mình. Thực tế nhiều năm qua đã khẳng định: ở đâu và khi nào mà cán bộ, chiến sĩ Công an luôn thắm nhuần sâu sắc và thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy thì ở đó, khi đó nội bộ đơn vị đoàn kết thống nhất, an ninh trật tự được đảm bảo, lực lượng Công an được nhân dân tin yêu, được Đảng, Chính phủ tin cậy. Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân thể hiện đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam và là một chỉnh thể thống nhất các mối quan hệ ứng xử của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam được thể hiện trong lời dạy của Bác, dạy cho con người biết đạo lý làm người, làm người phải có trách nhiệm đối với Tổ quốc, đối với cộng đồng dân tộc, làm gương sáng cho người
- Xem thêm -