Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Luyện thi - Đề thi Thi THPT Quốc Gia Sinh học [HOT] Tuyển tập 50 đề thi thử thpt quốc gia môn sinh học có đáp án chi tiết và b...

Tài liệu [HOT] Tuyển tập 50 đề thi thử thpt quốc gia môn sinh học có đáp án chi tiết và bình luận (tuyensinh247)-512 trang

.PDF
512
2032
64

Mô tả:

Tuyển tập 50 đề thi thử thpt quốc gia môn sinh học có đáp án chi tiết và bình luận (tuyensinh247)
TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC CỦA TUYENSINH247 (có đáp án chí tiết và giải thích từng câu) Tp. Hồ Chí Minh, năm 2016 SỞ GDĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẰN 1 NĂM 2015 MÔN: SINH HỌC Thời gian: 90 phút không kể thời gian giao đề MÃ ĐỀ 132 Họ và tên: ................................................................. SBD: ................................ Câu 1: (ID: 83164) Ở ruồi giấm, gen B quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen b quy định thân đen; gen V quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen V quy định cánh cụt. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường và cách nhau 17cM. Lai hai cá thể ruổi giấm thuần chủng (P) thân xám, cánh cụt với thân đen, cánh dài thu được F1. Cho các ruồi giấm F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau. Tính theo lí thuyết, ruồi giấm có kiểu hình thân xám, cánh dài ở F2 chiếm ti lệ A. 56,25% B. 64,37% C. 50% D.41,5% Câu 2: (ID: 83165) Gen là một đoạn ADN... A. Tham gia vào cơ chế điều hoà hoạt động gen. B. Mang thông tin qui định tổng hợp phân tử ARN vận chuyển. C. Mang thông tin mã hoá cho 1 sản phẩm xác định (chuỗi pôlipeptit hay ARN). D. Mang thông tin qui định tổng hợp phân tử ARN thông tin. Câu 3: (ID: 83166) Menđen đã phát hiện ra qui luật di truyền phân li độc lập ở 7 cặp tính trạng tương phản. Sau này các gen tương ứng qui định 7 cặp tính trạng này được tìm thấy trên 4 NST khác nhau. Phát biểu nào sau đây là phù hợp để giải thích cho kết luận trên? A. Hệ gen đơn bội của đậu Hà Lan chỉ có 4 NST. B. Mặc đù một sổ gen liên kết, song khoảng cách trên NST cùa chúng xa đến mức mà tần sổ tái tổ hợp của chúng đạt 50%. C. Mặc dù một số gen liên kết, song trong các thí nghiệm cúa Menđen, chúng phân li độc lập một cách tình cờ. D. Mặc dù một số gen liên kết, song kết quả các phép lải cho kiểu hình phân li độc lập vì sự tái tổ hợp trong giảm phân không xày ra. Câu 4: (ID: 83167) Cho các thông tin sau: 1. Trong tế bào chất của một số vi khuẩn không có plasmit. 2. Vi khuẩn sinh sản nhanh, thời gian thế hệ ngắn. 3. Chất nhân chỉ chứa 1 phân t ử A D N kép vòng, nhờ nên các đột biến khi xảy ra đều biểu hiện ra ngay kiểu hình. 4. Vi khuẩn cỏ thể sống kí sinh, hoại sinh hoặc tự dưỡng 5. Vi khuẩn không chỉ có khả năng truyền gen theo chiều dọc và còn có khả năng truyền gen theo chiều ngang. Có mấy thông tin đúng được dùng làm căn cứ để giải thích sự thay đổi tần số alen trong quẩn thể vi khuẩn nhanh hơn so với sự thay đổi tần số alen của quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội? A. 4. B.2. C. 5. D 3. Câu 5: (ID: 83168) Để phát hiện ra các quy luật di truyền, phương pháp nghiên cứu của Menđen là: A. phân tích cơ thể lai B. lai thuận nghịch C. lai phân tích D. tự thụ phấn Câu 6: (ID: 83169) Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về tháp sinh thái? A. Tháp số lượng bao giờ cũng có dạng đáy lớn đỉnh nhỏ. B. Tháp sinh khối không phải lúc nào cũng có đáy lớn đinh nhỏ. C. Tháp số lượng được xây dựng dựa trên số lượng cá thể của mỗi bậc dinh dưỡng. D. Tháp năng lượng bao giờ cũng có dạng đáy lớn đinh nhỏ. Câu 7: (ID: 83170) Trong cấu trúc cùa ADN ở sinh vật nhân chuẩn, hai mạch polynuclêôtit có chiều A. 3’ → 5’ B. 5’ →3’ C. 5’ →3’ và 3’ →5’ D 5’ → 5’ và 3’ →3’ Câu 8: (ID: 83253) Mười tế bào sinh dục sơ khai của 1 loài nguyên phân liên tiếp 1 số đợt đòi hỏi môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 2480 nhiễm sắc thể đơn. Các tế bào con tạo ra đều buớc vào giảm phân, môi trường cung cấp thêm nguyên liệu tương đương 2560 nhiễm sắc thể đơn cho quá trình giảm phân. Bộ nhiễm sắc thể của loài là A. 32. B. 4. C. 8. D. 16. Câu 9: (ID: 83254) Thực hiện phép lai sau: ♀ AABb x ♂AaBb, biết trong quá trình giảm phân cơ thể dùng >> Vui lòng truy cập trang http://tuyensinh247.com/ đề tham khảo nhiều đề hay khác 1/13 làm bố có 1 số tế bào rối loạn phân li ở giảm phân I của cặp nhiễm sắc thể mang Aa. Biết rằng tất cả các loại tinh trùng đều có khả năng thụ tinh và các họp tử được tạo thành đều có khả năng sống sót. Theo lí thuyết đời con cùa phép lai trên có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen? A. 14. B. 16. C 12. D. 6. Câu 10: (ID: 83171) Giả sử thế hệ thứ nhất của một quần thể thực vật ở trạng thái cân bằng di truyền có q(a) = 0,2; p(A) = 0,8. Thế hệ thứ hai của quần thể có cấu trúc 0,72AA : 0,16Aa : 0,12aa. cấu trúc di truyền của quần thể ở thể hệ thứ ba sẽ như thế nào? Biết rằng cách thức sinh sản tạo ra thế hệ thứ ba cũng giống như cách thức sinh sản tạo ra thế hệ thứ hai. A. 0,64AA + 0,32Aa + 0,04aa B. 0,76AA + 0,08Aa + 0,16aa C. 0,78AA + 0,0,04Aa + 0,18aa D. 0,72AA + 0,16Aa + 0,12aa Cậu 11: (ID: 83172) Những quá trình nào sau đâỵ không tạo ra được biến dị di truyền? A. Cho lai hữu tính giữa các cá thể có kiểu gen khác nhau. B. Chuyển gen từ té bào thực vật vào tế bào vi khuẩn. C. Dung hợp tế bào trần, nuôi cấy hạt phấn sau đó lưỡng bội hoá. D. Cấy truyền phôi và nhân bản vô tính động vật. Câu 12: (ID: 83173) Ở một loài thú gen A qui định lông đen là trội hoàn toàn so với gen a qui định lông trắng . Phép lai thuận nghịch giữa con cái đen thuần chủng với con đực trắng được F1 toàn con đen, cho F1 tạp giao, thu được ở F2 tỉ lệ 3 đen: 1 trắng trong đó ở phép lai thuận con trắng toàn là con đực, ở phép lai nghịch con trắng toàn là cái. Có thể kết luận A. gen A nằm trên vùng tương đồng của cặp nhiễm sắc thể XY B. gen A nằm trên nhiễm sắc thể thường. C. gen A nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X D. gen A nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể Y Câu 13: (ID: 83174) Trên 1 mạch đơn của gen có có số nu loại A = 60, G=120, X= 80, T=30. Khi gen nhân đôi liên tiếp 3 lần, môi trường cung cấp số nuclêôtit mỗi loại là A. A = T= 630, G = X = 1400. B. A = T = 180,G = X = 400 C. A = T = 90, G = X=200 D. A=T = 270, G = X = 600. Câu 14: (ID: 83175) Một động vật ăn thịt chủ chốt trong quần xã có thể duy trì sự đa dạng loài trong quần xã đó nếu chúng A. cạnh tranh và xua đuổi các loài động vật ăn thịt khác ra khỏi quần xã. B. chi săn bắt các loài chiếm ưu thế trone quần xã làm thức ăn. C. cho phép các loài động vật ăn thịt khác nhập cư vào quần xã. D. chi săn bắt các loài có mức phổ biến thấp nhât trong quần xã làm thức ăn. Câu 15: (ID: 83176) Trong giảm phân cặp nhiễm sắc thể giới tính XY có hoạt động nào sau đây khác với cặp nhiễm sắc thể thường? A. Luôn không xảy ra tiếp hợp. B. Luôn không xảy ra trao đổi chéo, C. Phân li về các cực của tế bào. D. Đóng xoắn và tháo xoắn trong chu kì tế bào. Câu 16: (ID: 83177) Gen A và gen B cách nhau 12 đơn vị bản đồ. Môt cá thể dị hơp có cha mẹ là Ab/Ab và aB/aB tạo ra các giao tử với các tần số nào dưới đây? A. 6% AB ; 44% Ab ; 44% aB ; 6% ạb B. 12% ẠB_; 38% Ab ; 38% aB ; 12% ab C. 44% ẠB ; 6% Ạb ; 6% aB ; 44% ạb D. 6% AB ; 6% Ab ; 44% aB ; 44% ab Câu 17: (ID: 83178) Ở ruồi giấm, màu thân vàng và mắt trắng đều do gen lặn liên kết với nhiễm sac the X qui định. Các con đực kiểu dại lai với ruồi cái thân vàng, mắt trắng, F1 được tạo ra có các kiêu hình được Nhóm cá thê con (a) (b) (c) (d) Kiểu hình và giới tính đời con Con cái kiểu dại Con đực thân vàng, mắt trắng Con cái thân vàng, mắt trắng Con đực kiểu dại >> Vui lòng truy cập trang http://tuyensinh247.com/ đề tham khảo nhiều đề hay khác 2/13 Cách giải thích nào dưới đây là đúng nhất cho sự xuất hiện nhóm cá thể con (c) và (d)? Tái tổ hợp xảy ra ở giảm phân I Đột biến xôma xuất hiện ở các con ruồi kiểu dại. C. Không phân ly cặp nhiễm sắc thể giới tính trong giảm phân D. tái tổ hợp xảy ra ở giảm phân II Câu 18: (ID: 83179) Cho phép lai sau đây: AaBbCcDdEe X aaBbccDdee Biết gen trội là trội hoàn toàn, mỗi gen qui định 1 tính trạng, không có đột biến phát sinh. Có mấy kêt luận sau đây là đúng với phép lai trên: (1) : ti lệ đời con có kiểu hình lặn về tất cả tinh trạng là 1/128. (2) : sổ loại kiểu hình dược tạo thành là 32. (3) : ti lệ kiểu hình trội về tất cả các tính trạng là: 9/128 (4) : số loại kiểu gen được tạo thành: 64 A. 4. B. 3 C. 1. D. 2. Câu 19: (ID: 83180) Một gen cấu trúc ở tế bào nhân chuẩn A. Không bao giờ thaỵ đổi trật tự nuclêôtit. B. luôn tạo ra sản phẩm tham gia vào kiểm soát hoạt động của các gen khác. C. luôn được biểu hiện ra kiểu hình. D. có thể được phiên mã và dịch mã ra nhiều chuỗi pôlipeptit khác nhau. Câu 20: (ID: 83181) Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và di truyền lặn trội hoàn toàn; tần số hoán vị gen giữa A và B là 20%. Xét phép lai x Y kiểu hình A-bbddE- ở đời con chiếm tỉ lệ A. 45%. B. 35%. C.40%. D.22,5%. Câu 21: (ID: 83182) Một số gen trội có hại trong quàn thể vẫn có thể được di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Giải thích nào dưới đây không đúng về nguyên nhân cùa hiện tượng này? A. Gen trội chỉ gây gây hại ở trạng thái đồng hợp. B. Gen trội này liên kết chặt chẽ với một gen có lợi khác, C. gen trội này là gen đa hiệu. D. Gen trội này được biểu hiện trước tuổi sinh sản. Câu 22: (ID: 83183) Ở một loài thực vật, màu sắc hoa được hình thành do sự tác động của hai cặp gen không alen(A,a và B,b).Gen A và gen B tác động đến sự hình thành màu sắc hoa theo sơ đồ: A. B. Gen A Gen B Enzyme A Enzyme B Chất không màu 1 Chất không màu 2 Sản phẩm màu tía Các alen a và b không có chức năng trên. Lai hai cây hoa trắng và hoa đỏ đều thuần chủng khác nhau thu được F1 gồm toàn cây có hoa màu tía. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2. Lấy ngẫu nhiên 2 cây hoa đỏ ở F2 cho giao phấn, ở F3 xuất hiện cây hoa trắng đồng hợp lặn chiếm tỉ lệ A. 1/4. B.4/9. C. 1/9. D 1/6. Câu 23: (ID: 83184) Giả sử cỏ một giống lúa có gen A gây bệnh vàng lùn. Để tạo thể đột biến mang kiểu gen aa có khả năng kháng bệnh trên, người ta thực hiện các bước sau 1. xử lí hạt giống bằng tia phóng xạ để gậy đột biến rồi gieo hạt mọc thành cây. 2. chọn lọc các cây có khả năng kháng bệnh. 3. cho các cây con nhiễm tác nhân gây bệnh. 4. cho các cây kháng bệnh lai vớii nhau hoặc cho tự thụ phấn để tạo dòng thuần. >> Vui lòng truy cập trang http://tuyensinh247.com/ đề tham khảo nhiều đề hay khác 3/13 Quy trình tạo giống theo thứ tự A. 2,3,4,1. B. 1,2,3,4. C. 1,3, 4,2 D. 1,3,2,4. Câu 24: (ID: 83185) Loại đột biến làm thay đổi số lượng cùa một hoặc một vài cặp NST trong bộ nhiễm sắc thể của các tế bào cơ thể được gọi là A. thể lệch bội. B. thể khảm. C. đột biến lệch bội. D. đột biến đa bội. Câu 25: (ID: 83186) Ở một loài thực vật, alen quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng.Cho 5 cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn, ti ỉệ phân li kiểu hình ở đời lai F1 là: a) 3 đỏ : 1 vàng b) 5đỏ : 3 vàng c) 9 đò : 1 vàng d) 4 đỏ : 1 vàng e) 19 đỏ : 1 vàng . f) 100% đỏ g) 17 đỏ : 3 vàng h) 5 đỏ : 1 vàng Tổ hợp đáp án đúng gồm A.a,c,d,e, f,g. C. a, b, c ,d, e, f. B. c ,d, e, f, g, h. D.b c ,d, e, f, h. Câu 26: (ID: 83187) Châu chấu cái có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX(2n = 24), chầu chấu đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XO (2n =23). Khi châu chấu đực giảm phân có khả năng cho bao nhiêu loại giao tử trong trường hợp không xảy ra đột biên và trao đổi chéo, các cặp NST tương đồng đều mang cặp gen dị hợp? A.211 + 1 B. 212. C.211. D. 212 + 1. Câu 27: (ID: 83188) Ở người, mắt nâu là trội so với mắt xanh, da đen trội so với da trắng, hai cặp tính trạng này do hai cặp gen năm trên 2 cặp NST thường quy định. Một cặp vợ chông có mắt nâu và da đen sinh đứa con đẩu lòng có mắt xanh vả da trắng. Xác suất để họ sinh đứa con thứ hai là gái và có kiểu hình giống mẹ là A. 6,25%. B.56.25%. C. 28,125%. D. 18,75%. Câu 28: (ID: 83189) Một quần thể khởi đầu (I0) đậu Hà lan đều cho hạt màu vàng, gồm 20% số cây có kiểu gen BB, 80% số cây có kiểu gen Bb. Nếu cho tự thụ phấn liên tiếp, thì ở thế hệ I3 thành phần kiểu gen sẽ A. 55% BB : 10% Bb : 35% b B. 10% BB : 70%Bb : 30% bb D. 80% BB : 20% Bb. D. 43,75% BB : 12,5% Bb : 43,75% bb. Câu 29: (ID: 83190) Một cơ thể đực mang cặp NST giới tính XY, trong quá trình giảm phân hình thành tinh trùng người ta phát hiện thấy một số ít tế bào rối loạn phân li NST ờ lần giảm phân I, nhóm tế bào khác rối loạn phân li NST ở lần giảm phân. Cơ thể trên có thể cho ra tối đa bao nhiêu loại tinh trùng. Trong số những loại tinh trùng cho sau đây: X ; Y ; XX ; YY ; XY ; O. A. 4 B. 5 C. 6 D. 2 Câu 30: (ID: 83191) Trong tổng hợp prôtêin. tARN có vai trò A. vận chuyển các nuclêotit tham gia vào quá trình giải mã. B.vận chuyên các tiêu phân nhỏ của ribôxôm. C. gắn với axitamin trong môi trường nội bào. D. vận chuyển axitamin đặc trưng đến riboxom và đối mã di truyền. Câu 31: (ID: 83192) Ở một loài, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, gen nằm trên NST thường. Một quần thể có 2000 con trong đó có 40 con đực và 360 con cái thân đen, số còn lại đều thân xám. Cho biết tỉ lệ đực cái là 1 : 1 và cân bằng alen ở 2 giới tính. Khi quần thể ở trạng thái cân bằng, người ta cho các cá thể thân xám giao phối ngẫu nhiên với nhau, hãy tính xác suất xuất hiện cá thể thân đen trong quần thể ? A.4/49. B. 16/49. C. 1/4. D. 4/7. Câu 32: (ID: 83193) Trong qui luật di truyền phân ly độc lập, với các gen trội lặn hoàn toàn. Nếu p thuần chủng khác nhau bởi n cặp tính trạng tương phản thì số loại kiểu gen khác nhau ở F2 là A. 2n B. (3 : 1) n C. 3 n D. (1 : 2 : 1) n Câu 33: (ID: 83194) Quy trình kĩ thuật của liệu pháp gen không có bước nào sau đây? A. Tế bào mang ADN tái tổ hợp được đưa vào cơ thể bệnh nhân để sản sinh ra những tế bào bình thường thay thế những tế bào bệnh. B. Dùng vỉut sống trong cơ thể người làm thể truyền sau khi đã loại bỏ đi những gen gây bệnh của virut. C. Dùng plasmit làm thể truyền để chuyển gen lành vào cơ thể người bệnh D. Thê truyền được gắn gen lành cho xâm nhập vào tế bào của bệnh nhân. >> Vui lòng truy cập trang http://tuyensinh247.com/ đề tham khảo nhiều đề hay khác 4/13
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan