Tài liệu Kiểm tra bền và bền mỏi cụm trục máy nghiền côn

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 121 |
  • Lượt tải: 68

Mô tả:

MUCLUC Trang MÒ DAU ChUo'ng 1 ó MÒ TÀ KET CAU CIJM TRUC MÀY NGHIÉN CON VA LUA C H O N PHUONG PHÀP KIÉM TRA DO BEN 1.1 Tóng quan mày nghién con 6 1.1.1 Còng dung va phàn Inai mày. 6 1.1.2 Nguyén ly làm viéc va eàu tao Ioai mày nghién con vira va nhó ó 1.1.2.1 Sa dò nguyén ly. 6 1.1.2.2 Càu tao chung. 7 i. 1.2.3 Dàc tmh ky thuàl cùa mày nghicn con duge kiém tra. ^) 1.1.2.4 Tuoi Ihg làm viéc mot sd chi liét quan Irong cua mày 10 nghién con. 1.2 Tong quan ciim truc m.ày nghién con 1I 1.2.1 Bàn ve che tao va nhirng yèn càu ky thuàl cùa cum truc mày ]1 1.2.2 Lue tàc dung trén cum truc mày nghién con. 11 1.2.2.1 Phàn lich lue tàc dung 11 1.2.2.2 Ti'nh toàn già tri càc lue 14 1.3 NhCrng già thiét dal ra trong bài loàn va phirang phàp kiem tra ben. 16 1.3.1 Nhirng già thiél dal ra trong bài toàn. 16 1.3.2 Phuang phàp kiém tra ben. 16 Clmrngl 18 LfNG SUAT TRÈN CUM TRUC CON DÒNG 2-1 Ung suàt Irèn con dóng 18 2.1.1 Hàm phàn bd lire nghién 18 2.1.2 Su thay ddi àp lue nghién theo thdi gian 26 2.1.3 Uhg suàt trèn bl màt con dóng 30 2.1.3.1 Thiét làp bài loàn tinh ling suàt 30 2.1.3.2 Giài bài toàn ùfng suàt 32 2.1.3.3 Su thay dòi ung suàt theo ihdi gian 36 2.2 Ung suàt trèn truc con dóng 36 2.2.1 Phàn lich lue tàc dung 36 2.2.2 Tinh ung suàt lai màt càt nguy hiém 37 2.2.3 Suihay dòi ùng suàt theo thdi gian 38 CììKo'n'^ 3 40 KIÉM TRA DÒ BEN CUM TRUC MÀY N G H I É N CON 3. ì Kiém tra dò ben con dóng 40 ^ 3.1.1 Thóng sd che tao va dàc imh ky thuàt con dgng. 40 3.1.2 Kiém tra he sd an loàn llnh. 40 3.1.3 Kiem tra he sd an toàn mói 41 3.1.4 Kiém Ira lón thuang mói trén ca sd ly thuyét u'in thuong 46 tich luy cùa Miner-Palmgren 3.1.4.1 Ly thuyét tdn thuang tich luy cùa Miner-Palmgren 46 3.1.4.2 Dudng cong mòi 46 3.1.4.3 Tdn thuang mòi 49 3.2 Kiem tra dò ben trite con dóng 50 3.2.1 Thóng so che tao va dac tinh ky thuàl truc con dóng 50 3.2.2 Kiem tra he sd an loàn tinh 51 3.2.3 Kiém tra he sd an toàn mòi 51 3.1.4 Kiem tra tdn thuang mòi trèn ca sa ly thuyét tòn thuang 56 tich luy cùa Miner-Palmgren 3.1.4.1 Xày dung dudng cong mòi do irng suàt tiép 56 3.1.4.2 Tinh tdn thuang mòi do ung suàt tiép 57 3.1.4.3 Xày dimg dudng cong mòi do ling suàt phàp 58 3.1.4.4 Tinh tdn thuang mòi do ung suàt phàp 59 Clnn/ng 4 60 KÈT LU.AN VA KIEN NGHI 60 TÀI LIÉU THAM KHÀO ó2 MODAU Kiem nghièm ben trong thiét ké chi tiè't mày là mot nhiém vu khòng thè thiéu duge trong quy pham thiét ké che tao mày. Do diéu kién làm vice cùa càc chi tiét mày phiic tap nèn linh thiét ké thudng duge don gian hoà va mang tinh chat gàn dung. Tu càc két càu va kich thuóc dà ehon, qua bude tfnh kiém nghièm se quyét dinh làn cuòi già tri cùa càc thóng sd va kieh Ihuóe ca bàn cùa chi tiét mày. Vide kiém nghièm ed the cho phép thay ddi che dò còng nghè che tao de cho phù hgp vai dac tinh làm viéc cùa bó truyén. Dac bièt trong ngành khai thàc vài lièu xày dung, mot sd thiél bi làm viéc trong che dò tài khàc nghiét, duói tàc dung tài Irong thay ddi. nhirug chi lièi bi phà hòng mot càch lièn tue va phài Ihudng xuyén thay thè mac dù chua dén dinh ky thay thè sua chùa. Su phà hòng càc ehi tiét này nhiéu khi khó giài thieh màc dù chung duge thiét ké theo dung màu mày dà co san hoac dirgc kiém tra ben theo ly thuyét sue ben vài lièu. Vi the vice tinh toàn ihiéi ké chi liét mày theo ùng suàì cho phép ddi vai tiét mày chiù tài irong ihay dòi lo ra chua dù dò Un càv. Cùng vói su phàt trién cùa khoa hoc va ky thuàt. hién tugng phà huy ìriòrdàUufg'e nghién cuu va xày dung ihành mòl ly ihuyéi, nàm trong càc ly thuyét cùa sue ben vàt lièu. Dò ben mòi cùa vài lièu eó thè hiéu nhu mot khà nàng cùa bàn thàn vàt lièu chóng lai su tàc dona cùa naoai lue bién ddi theo thdi gian. ed già tri ling suàt ddi dàu hay khòng dòi dàu, nhirng già tri tuyél ddi Idn nhàt chua vugt qua gidi han dàn hói. Hién lugng mói kim Ioai duge nghién cuu ròng rài, nhàt là tir nhirng nàm 20 cùa the ky này. Càc nhà khoa hoc nhiéu nude, trong dò eó càc nhà khoa hoc Nga nhu Ordin, Ivanova. Xerenxen...eàc nhà khoa hoc phuang lày nhu Wohler. Gafa... dà tién hành nghién ciiu ca sd va vàt ly dò ben cùa kim Ioai dudi tàc dung lai trong thay ddi - dò ben mòi, xày dung ly thuyét va tién hành càc thuc nghièm kiém ehiing. Ly thuyét mòi ra ddi dà cho phép tinh toàn thiét ké va dành già ludi thg mdi cùa càc ehi liét mày. tu dd cho phép xàc dinh hgp ly két càu, hình dàng va tdi un hoà càc cum chi liét va thiét bi. De tài thac si "Kiém tra bln va ben mdi cum truc mày nghién con" duge nghién culi vai muc dich ùng dung ly Ihuyét mói vào kiém tra dò ben 1 cum truc cùa mot mày nghién dà dang con - trong day truyén khai thàc dà. Mày nghién dà dang con trong de tài thac si này do Vièn Nghién ci'ru Co" khi che tao thuòc de tài càp Nhà nude KHCN 05-08 trién khai nàm 1999. Do thdi gian co han, de lai chi nghién cuu cóng nghè che tao trén ca sd mòl màu mày cùa Due co san ma khòng de càp viéc kiém tra ben càc chi tiél, dàc biél bò phàn quan trong va chiù lue là cum truc. Dirai tàc dung cùa phàn bd tài Irgng ihay ddi theo thdi gian, cum truc này cùng ed thè sé bi phà huy mdi. De hiéu bàn chat cùa su phà huy ciun truc mày nghién con. de tài thac si dà làp trung kiém Ira dò ben llnh. ben m()i, tfnh lón ihuong tich luy moi va phàn n'ch niìùn.^ yéu lo ành hudng lai su phà huy cùa chi lièi, O Viél Nani, ly thuyét mòi con lì duge biéì tói va lai lhò"i dièm nay no chira duge giàng day nhu mot man hoc chinh Ihdng trong eàc Iru'dng dai hoc ky thuàl. Vice dua ly thuyét m.òi vào dành già càc còng Irình co tmh dà so dà duge mot sd càc nhà khoa hoc nghién cuu va cóng ho qua càc bài bào, luàn vàn tién sy hoac sàch chuyèn khào: "Phàn ti'eh ludi tho mói cùa két càu thép ngoài bién" cùa PCS. TS. Phan Vàn Khói. luàn àn PTS KHKTcùa Pham Vàn He "Mot phuang phàp dành già kha nàng chiù mói con lai cùa giàn càu thép dudng sài ed xét idi ành hudng cùa àn m ò n " va mot sd nhà khoa hoc khàc nhu PGS. TS. Ngò vàn Quyét, GS. TSKH. Nguyén Cao Ménh dac bièt nguòi di dàu trong nghién cuu linh toàn mói chi tiét mày là |GS. TS. Nguyén Trong Hièpt. Viéc nghién ei'fu ly ihuyét mòi dòi hòi phài ed eàc sd lièu ihire nghièm kiém chung trén dung vai lièu che tao ra nò va co mòl he thóng co sd ly thuyét vùng chàc. De tài thac si chi dimg lai d vide ung dung ly thuyét mdi vào tinh toàn cho chi tiét quan trong cùa mày nghién con. Càc sd lièu dua vào tinh toàn là dua trén sd lièu lièu chuan hoac do càc nhà khoa hoc khàc làm thuc nghièm trèn dung vai liéu càn kiém tra. Han nùa khi khào sài su phàn bd lue tàc dung. làc già cùng de xuàt mot hàm sd dang da ihùc xàp xi nhu biéu dò thuc nghièm dà biét. Vói phirang phàp nghién cuu dà duge lua chgn, sau khi tinh toàn, (ié tài này cùng sé rùt ra nhung két luàn ve dò ben tinh va ben mói {dóng lue) cùa cum truc mày nghién con. Khi xcl càc yéu td ành huang cùa vàt liéu che tao cùng cho phép rut ra nhùng kiè'n nghi ve thiét ké va che tao. Chirang 1 MÒ TÀ KET CÀU CUM TRUC MAY NGHIÉN CON VA LlJA CHON P H I / 6 N G P H À P K I É M TRA DÒ l.l BEN TÓNG QU.\N MAY NGHIÉN CON 1.1.1 Còng dung va phàn Ioai mày Mày nghién con duge su dung ròng rài trong ngành khai thàc vài liéu dà xày dung. nò co vi tri quan trong trong day truyén de tao ra càc Ioai dà eó kieh thuóc nhò tir I0mm-60mm dóng dcu ve kich ihudc. ve tròn càc canh sàc de nàng ca tinh cùa vài liéu vói nàng suàt va hiéu qua kinh té tuang ddi cao. Tuy theo miic dò nghién. ngudi la phàn mày nghién con thành mày nghién ihó (NCT), mày nghién con vùa (NCV) va nhò (NCN). Mày NCT duac dac Irirng bang ehiéu ròng cùa cùa nap eó thè nhàn nhCrng khdi dà nghién eó kfcli thirdc ti^r 400 -^ 1200 mm vói nàng suàl 150 -^2300 mVh khi khe xà 75 -^ 300 mm. Mày NCV liep nhàn càc vièn dà co kich ihuó'c 60 ^ 300 mm, cho nàng suàl 12 -^ 580 mVh khi khe xà 12 -^ 60 mm. Ma)' NCN tiép nhàn càc vièn dà 35 -^ 100 mm, nàng suàl 12 ^ 220 mVh. khi kho xà 3 -^ 15 mm. 1.1.2 Nguyén ly làm viéc va càu tao Ioai mày nghién con vira va nhò 1.1.2.1 So'do nguyén ly Nguyén ly làm viéc duge mò hình hoà theo hình LI Buóng nghién trong mày nghién con duge tao nén bòi hai màt con, trong dò mot mal con ed dinh (2) va mal kia di dóng (3). Con di dòng (3) gàn cù'ng vói truc con ma dàu dudi cùa nd duge long vào bae lènh làm (4) sao cho dudng tàm cùa truc con lèch mot gde 6 nào dò so vói duòng tàm cùa mày nghién (dudng truc cùa chuyèn dóng quay tran). 0 mày nghién NCV va NCN. con di dòng duge dàt trèn bd da hình càu. Bdi vày, nhirng mày nghién này con ggi là mày nghién con ed truc con còng xòn. Bac lénh tàm duge dàn dòng quay tròn nhò ca càu dàn dóng nèn con di dóng nhàn duge chuyèn dòng làc. Hình LI Nguyén ly tàm viéc mày nghién con vfta va nlu> O mày NCT, tàm làc O Irùng vói làm d treo iruc con. con d mày NCV \'à NCN. tàm làc O chfnh là giao diém cùa dudng làm truc con vói diróng làm mày nghién. * Khi mày nghién con làm viéc, dudng tàm cùa truc con di dòng vach thành mot mal non co dinh là diém O, khi dò càc dudng sinh cùa mal con di dòng làn lugl tién sài vào mal con ed dinh, rói sau dò lai tàch xa nhau nhu thè màt con di dòng làn trén mal con ed dinh qua Idp dà nghién trong buóng nghién. Do vày, viéc nghién dà lièn tue duge thuc hién. 1.1.2.2 Con tao chung Dira vào nguyén ly trén, mày nghién con Ioai vira va nhò duge che tao nhu hình L2. Cum con di dòng góm eó truc (1), thàn con (2), con nghién (3). bang thép hgp kim man - gan. Khe hd giùa càc bé mal cùa con nghién va thàn con duge dién day bang kèm hoac vùa xi màng de con nghién khòng bi bién dang ...Ji k- ft W ti ili \- _ ._ /?. .7]:^i->'! ìk::Ui^m •^;-;rt:l; ! . 'i '/ ^ . • ' ' • ^ - : - i;i t ;!: h r !.. •>H .-... - • ^ : . ^ / Ih t^ ::'.- ^- Ji' / ì 1 ^' ^m f Lt-^ if:-.K- Hlìilì L 2 ncin ve' chung nur; n^'^hàen con ioni vù'j vù nho khi nghién vài liéu. Con nghién ditac dal vào ó dò hình càu (12). qua vòng lói dòn^ ihanh (11). Dàu uuói cùa truc dàt vào iò léch làm cùa bac iécli iàni (15), 5^1 àm cho truc nghién vói thàn m.ày mot góc lénh y = 2.0 - 2.5 dò. O trung tàm (16). nàm phia duó'i thàn mày duge lói bac dóng (17). Bac lót (18), duge ép vào lo léch làm cùa bac iénh tàm (i5). Bành ràng con ( 13). duge én chat \'ào bac (15). va àn khdp vói bành ràng con chu dòng cùa irne dàn dóng ( 14). Càc vòng chan (19)., bang Ihép va bang dòng tiép nhàn lai ?rong thàng dung cua ca cum ièch tàm. va banh rang de truyén vào nàp dà cùa thàn mày. Vórig tua (S), iàp ghép wóì mal bich (9). cùa thàn mày bang ma sài tao ra bai càc lo xo ( ìO). Càc lo xo này duge bd tri d chu vi vdi lugng tir 20 -^ 30 chiéc. Vdng tua (8), con làp ghép vdi thàn con ed dinh (7), bang ren. Mal trong cùa thàn con ed dinh làp ghép vdi con nghién co djnh (6), bang thép man - gan. Cung nhu cum con di dóng, khe ha giùa càc bé mal tua cùa con ed dinh duge dién day bang kèm hoac vùa xi màng. Né'u xoay thàn con ed dinh, nd dóng thdi di chuyèn lén hoac xudng (tuy theo chiéu quay) làm thay ddi kich ihude eira xà. Ngudi la thuc hién xoay ihàn con nhd ed ca càu eòe dac bièt. Nhu vày d eàu ( 12). chiù toàn bò tài trong dung do cum con di dòng truyén vào. O trung tàm (16), chiù phàn lue ngang. Tri sd lue nghién Idn nhàt duge xàc dinh bang tdng lire nén cùa càc lo xo (10). Càc Iò xo giù vai Irò cùa ca càu an toàn. Nèu co vài khòng nghién nàm Irong buóng nghién, lue ép tàng cao han già tri linh loàn ihì lo xo bi nén bd sung. vòng tua duge nàng lén de mcV ròng cùa xà va vài khòng nghién rai ra khói buóng nghién. Vài liéu nghién ditac nap vào miéng thu (5). rói qua dia phàn phòi (4), tdi buóng nghién. Dia phàn phói (4), làc de phàn déu cho buóng nghién. i .1.2.3 Dàc tinti tcy tliiiàt aia mày ngtiién con difo'c ÌKÌCÌÌI tra Còng suàt dòng ca: N= 110 kw, 980 v/ph So vòng quay bac léch làm: 280 v/ph Dudng kinh con nghién: 1230 mm Góc nghiéng con dóng vói day: y=47"26'49"=0.82811 (rad) Góc nghiéng truc con dòng va bac léch tàm: ò=2"l7'=0.03985 rad Dò léch tàm e (trèn day con dòng): 25.65 mm Kieh thuóc dà vào: D^,,= 130 mm Kfch thudc dà ra: D<=60 mm Nàng suàt 100-150 T/h Kich thudc mày: HxWxL-3200x2200x2700 mm , IO San pham dà sau khi nghién co kich thuóc duge chia thành 3 Ioai: - Loai 1: 10^20mm, V=48,56^ 116m'/h - Loai 2: 20 -^40mm. V=48.56 ^ 1 \6m% - Loai 3: 40 -^60mm, V=145,68^ 349,63m-Vh LI.2.4 Tuoi ttìo làm viéc mot sdclii tiét quan trong cùa mày ngtiién con Sau khoàng thdi gian mày nghién con làm viéc. càc chi tiét cùa mày bi mòn dàn va dàn dén phà huy. Theo thdng ké thuc té làm viéc, thdi gian sir dung càc chi lièi nhu sau: - Tàm phàn phdi liéu (nàp trèn cum truc con dòng): tu 8-24 thàng. - Truc con dòng: 2 - 5 nàm. - Màng lót de Ihào san pham: 5- 12 thàng. - Bac léch tàm: 18 -24 thàng. - O chàn bac lèch tàm: khoàng 1 nàm. - Bac cùa truc truyén dòng: khoàng 1 nàm. - Bành ràng non: 3-5 nàm. • - Dàc bièt ehi tiét con dòng va con linh eó thè che lao bang nhiéu loai vài liéu va eó ludi tho nhu sau: Con dòng Tuoi tho (h) phu thuóc vào dò cùììg vàt liéu (N/cm") Dò cùng thàp Dò cùng \'ùa Dò cùng cao a<=117N/cnr a <=137 N/cnr a =235^390 N/cnr Thcp hgp kim (I37oMn) 5000 2300 600 Thép càc bon (5% Mn) 1400 600 270 Thép càc bon due 2500 1100 260 Gang tràng 1000 370 140 Gang due 340 75 140 1 j 11 Trong thuc té, ddi vdi nhùng mày do Viét Nam che tao, con dóng va con tinh eó tuoi thg thàp nhàt. Nhùng chi tiét này bi hòng do tróc rò bé mal va mòn qua gidi han cho phép. Truc eó ludi tho cao han co thè kéo dai 2 - 4 nàm va truc hóng ehù yéu do gay va mòn. Vice che tao thay thè càc chi tiét bi hòng khi làm viéc thudng xày ra rat phùc tap va ành hudng tói tién dò cho day truyén khai thàc dà. Vói yéu càu thuc té, viéc tién hành kiém tra ben càc chi tiét hay hòng de tìm ra nguyén nhàn là vàn de càp thiét ddi vdi mày nghién con. Tinh toàn càc chi tiét này con làm ca sd cho viéc bào dudng tich citc de nàng cao nàng suàt va hiéu qua kinh té cho nghành khai thàc vài liéu xày dung. Ì.2 TÓNG QUAN CUM TRUC MAY NGHIÉN CON 1.2.1 Bàn ve che tao va nhùrng yéu cau ky thuàt cùa cum truc mày Cum truc con dòng duge che tao trèn ca so làp ghép càc chi lièi thành khdi, irong dò càc bò phàn chiù lue chinh là: - Con dòng - bò phàn chinh iham già su nghién vàt liéu. - Truc con dòng - iham già truyén chuyèn dóng cho con dòng - Thàn dà con dòng - irugt trèn bac eàu Irong qua trình làm viéc. , - Bò phàn rài lièu - càp lièu va rài déu trong buóng nghién. - Mot sd càc chi tiél phu. Tal cà càc chi tiét duac ve theo bàn chun» hình 1.3 CI" 1.2.2 Lire tàc dung trén cum truc mày nghién con L2.2.I Phan tich tii'c tàc dung Sa do dàt lue nhu hình 1.4 góm càc lue '^' Lue ngang T do bac léch tàm làc dung: Cd phuang vuòng góc vdi truc con dóng va huóng theo chiéu quay W,, cùa bac lèch tàm. CO (3 0:=97238.6;Lq:=745;LT:=1350;g:=0.82811 ; e q l : = Q * L q - T*LT; a q 2 : = Q * c c s (g) - R'-^cos (q) ; e q 3 ; = Q + 3 Ì n (g) - T - R * s i n ( q ) ; solve({eql=0,eq2=0,eq3=0},{R,q,T}); 0 : = 97238.6 Lq := 745 LT= 1350 -:-0.828 i I ei/I :-0.724427570 1 0 ' - 1350 7 eq2 := 65759Al453 - Rcosdf) ec/S - 71631.25603- T- RsuMcj) { 7 -- 53661.3014^ R - -68170.5783^ q = -2.874S37460;, I q - 0.2667551940 R = 68170.5783H T= 53661.30148; Lày ké'l qua tu phép giài bang mày tmh trén, la co: T = 53661,3N R = 68I70,5N e = 0.266755 rad =15,3' b. Lue dòng trén cum truc Khi mày nghién con làm viéc, qua trình dòng lue hoc xày ra lirang dòi phùc tap. Truc con dòng vùa quay xung quanh truc mày va vùa quay tu do quanh truc cùa nò do lue ma sàt giùa dà va con dòng tao ra. Toc dt) quay quanh truc cùa nò phu thuòc vào hgp lue nghién. lue ma sàt giùa dà va con dòng. giùa truc vói bac léch tàm. De khào sàt quy luàt ihay dòi lue dòng trong cum irne con dòng ta phài giài quyét bài toàn tìm già toc quay cùa truc con dóng trén ca sa so liéu do thuc le. Lue dòng tàc dung vào con dòng trong qua irình làm vice do càc nguyén nhàn chinh: - Chuyèn dòng con dòng vùa quay xung quanh triic cùa nò va vùa làc qua tàm Irne cùa bac léch làm tao ra su phàn bò àp lue trén con dòng thay dòi tuàn hoàn theo thòi uian. 16 • - Con dòng quay quanh triic cùa nò a dang tu do va phu ihuòc vào lue ma sàt giùa dà nghién va con dòng. Toc dò quay thay dòi do dò su phàn bò àp lue trén con dòng cung Ihay dòi - Su càp dà vào buóng nghién khòng dóng déu ve nàng suàl cùng lao ra su* phàn bó lue nghién thay dòi. - Su rài càp liéu iheo vi tri trong buóng nghién khòng déu cùng sinh ra su phàn bó lue nghién khòng déu. 1.3 N H C N G GIÀ THlÈT DÀT RA TRONG BÀI TOÀN VA PHLfONCi PHÀP KIÉM TRA BEN L3.1 Nhùng già thiét dat ra trong bài toàn - Kiém tra bài toàn khi toc dò quay con dòng va bac léch tàm là khòng dói (n,,. Ui^eonsl). - Khào sài su phàn bò bò lue nghién dà theo thire nghièm eó dò lón khòng thay dòi va vi tri thay dói tuàn hoàn theo Ihói gian. - Càc he so ùng xù mòi cùa vài liéu che tao lày theo càc so lay va ihco ihuc nghièm theo dùng vài liéu che tao ra chung. 1.3.2 Phuang phàp kiém tra dò ben Kiém tra ben cum truc mày nghién con la chi dùng lai ò viéc kiém tra dò ben cùa ehùng. Kiém tra dò ben cum truc mày nghién con. ta kiém tra 2 chi lièi quan trong trén cum Iriic dò là con dóng va triic con dóng. Dòi vói mói chi liét càn kiém tra cà iTnh va mòi. Kiém tra tmh: Diéu kién ben duge dành già thóng qua viéc so sành he so an toàn ihuc va he so an loàn cho phép S > [S] (theo lai trong giói han) trén ca so ly thuyét dàn hói - ùng suàl khóng bién dòi theo Ihói gian Kiém tra mòi : Cùng hoàn loàn gióng nhu kiém tra llnh nhimg trén ca so ly ihuyéì mòi - ùng suàt ihay dòi theo ihói gian. Ngoài ra la con kiém ira lòn 17 Ihuang mòi cùa con dòng va Iriic con dòng trén ca sa ly thuyét lón thuang tich luy cùa Miner - Palmgren. r: V'A//o//'f 18 Chuang 2 LfNG SUÀT TRÉN CUM TRUC CON DÒNG 2.! ÙNG SUÀT TRÈN CON DONG 2,LI Hàm phàn bò lue nghién Tlieo thuc nghièm [L lr57] khi nghién vai liéu, lue sinh ra trén bé mat cùa con dóng phàn bò tàp trung a phia con dóng gàn vói con tinh. già Iri cùa àp lue cùng bién dói dàn, nò eó già trj cuc dai lai vi tri con dóng gàn vói con iTnh nhàt. Su phàn bó àp lue trong Ihuc nghièm duge mò là trén he truc loa dò cuc co dang nhu hình 2.1. Duòng Iròn làm O, biéu ihi duòng tròn trung bình cùa con dóng, duóng tròn làm 0 . biéu Ihi duòng tròn irung bình cùa con iTnh. Lày truc Iga dò XO,Y di qua làm cùa con dòng va khi vi irf cùa con dóng gàn con iTnh nhàt. la eó càc bàn kinh là càc già tri cùa àp lue phàn bò theo chu \ i. Tai góc a < 30" hoac a > 270" thì p = 0; con góc a =180 ihì p=Pmax. hgp lue làp trung 0 dal a góc a=( 18()-5"45'). 1 •-W' \ .. : . ••••••• •^ / / : ' V : . - N ''. "1 X .. _^ jt~~^'' '/ n ' / •'-'•"A Hình 2.1 Supluìn hdàp lifc ngtiién trén chu vi con dóng ttico loa do ci/c
- Xem thêm -