Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Kinh nghiệm của các nước asean trong việc giải quyết tranh chấp biên giới, lãnh ...

Tài liệu Kinh nghiệm của các nước asean trong việc giải quyết tranh chấp biên giới, lãnh thổ trên biển thông qua cơ chế tài phán quốc tế

.PDF
109
326
89

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT MAI HẠNH TRANG KINH NGHIÖM CñA C¸C N¦íC ASEAN TRONG viÖc GI¶I QUYÕT TRANH CHÊP BI£N GiíI, L·NH THæ TR£N BIÓN TH¤NG QUA C¥ CHÕ TµI PH¸N quèc tÕ LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT MAI HẠNH TRANG KINH NGHIÖM CñA C¸C N¦íC ASEAN TRONG viÖc GI¶I QUYÕT TRANH CHÊP BI£N GiíI, L·NH THæ TR£N BIÓN TH¤NG QUA C¥ CHÕ TµI PH¸N quèc tÕ Chuyên ngành: Luật quốc tế Mã số: 60 38 01 08 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS NGUYỄN BÁ DIẾN HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác, tin cậy và trung thực. Tôi đã hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi có thể bảo vệ Luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI CAM ĐOAN Mai Hạnh Trang MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các từ viết tắt MỞ ĐẦU ................................................................................................ 1 Chƣơng 1: TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ TRANH CHẤP BIÊN GIỚI - LÃNH THỔ TRÊN BIỂN .............................................. 6 1.1. Khái quát về chủ quyền quốc gia trên biển ............................... 6 1.1.1. Khái niệm chủ quyền quốc gia ..................................................... 6 1.1.2. Chủ quyền trên biển của quốc gia ................................................ 7 1.2. Khái quát tranh chấp chủ quyền biên giới - lãnh thổ trên biển ...... 11 1.2.1. Khái niệm tranh chấp quốc tế ..................................................... 11 1.2.2. Tranh chấp chủ quyền biên giới - lãnh thổ trên biển ................... 12 1.3. Phân loại tranh chấp chủ quyền biên giới - lãnh thổ trên biển ...... 14 1.3.1. Tranh chấp vùng biển chồng lấn ................................................ 14 1.3.2. Tranh chấp vùng nước lịch sử .................................................... 16 1.3.3. Tranh chấp đảo, quần đảo .......................................................... 18 1.4. Giải quyết tranh chấp biên giới - lãnh thổ trên biển thông qua cơ chế tài phán quốc tế ........................................... 19 1.4.1. Tòa trọng tài quốc tế Lahaye (PCA) ........................................... 19 1.4.2. Tòa án quốc tế về Luật biển (ITLOS) ......................................... 26 1.4.3. Tòa trọng tài về Luật biển theo phụ lục VII ................................ 29 1.4.4. ICJ (ICJ) .................................................................................... 32 Chƣơng 2: MỘT SỐ VỤ TRANH CHẤP VỀ BIÊN GIỚI-LÃNH THỔ TRÊN BIỂN CỦA CÁC NƢỚC ASEAN ĐƢỢC GIẢI QUYẾT THÔNG QUA CƠ CHẾ TÀI PHÁN QUỐC TẾ ...............37 2.1. Vụ tranh chấp giữa Malaisia và Indonesia về chủ quyền đối với đảo Pulau Ligitan và Pulau Sipadan ........................... 37 2.1.1. Nội dung vụ việc ................................................................................ 37 2.1.2. Phán quyết của Tòa án ....................................................................... 41 2.2. Vụ tranh chấp giữa Malaisia và Singapore về chủ quyền đối với đảo Đá trắng, các đá “South Ledge” và “Middle Rocks” ....... 51 2.2.1. Nội dung vụ việc ................................................................................ 51 2.2.2. Phán quyết của Tòa án ............................................................... 54 2.3. Tranh chấp giữa Bangladesh và Myanmar về phân định biên giới hàng hải trên vịnh Bengal......................................... 65 2.3.1. Nội dung vụ việc ................................................................................ 65 2.3.2. Phán quyết của Tòa án ............................................................... 67 Chƣơng 3: VẬN DỤNG KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƢỚC ASEAN CHO VIỆT NAM TRONG VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BIÊN GIỚI -LÃNH THỔ TRÊN BIỂN HIỆN NAY .......... 68 3.1. Kinh nghiệm rút ra từ phán quyết của Tòa án đối với các vụ tranh chấp chủ quyền trên biển của các nƣớc ASEAN ...... 68 3.1.1. Từ vụ tranh chấp giữa Malaisia và Indonesia về chủ quyền Pulau Ligitan và Pulau Sipadan .................................................. 68 3.1.2. Từ vụ tranh chấp giữa Malaisia và Singapore về chủ quyền đối với đảo Đá Trắng, các đá “South Ledge” và “Middle Rocks” ......... 69 3.1.3. Từ vụ tranh chấp giữa Bangladesh và Myanmar về phân định hàng hải trên vịnh Benagal ................................................. 70 3.1.4. Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ trên biển của Việt Nam ..... 71 3.2. Kinh nghiệm về kiềm chế tranh chấp và lựa chọn hƣớng giải quyết tranh chấp ............................................................... 76 3.2.1. Kiềm chế và quản lý tranh chấp ......................................................... 76 3.2.2. Đưa tranh chấp ra bên thứ ba ............................................................. 77 3.2.3. Lựa chọn cơ quan tài phán để giải quyết tranh chấp ................... 79 3.3. Kinh nghiệm về việc chuẩn bị đƣa tranh chấp ra cơ quan tài phán quốc tế ........................................................................ 83 3.3.1. Lựa chọn nội dung khởi kiện ............................................................. 83 3.3.2. Lựa chọn luật áp dụng giải quyết ....................................................... 90 3.3.3. Xây dựng hệ thống tư liệu .................................................................. 90 3.3.4. Chuẩn bị nhân sự ................................................................................ 92 3.3.5. Nghiên cứu phán quyết của các cơ quan tài phán........................ 94 3.3.6. Tranh thủ sự ủng hộ của dư luận ........................................................ 95 KẾT LUẬN .......................................................................................... 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................. 99 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ASEAN Association of Southeast Asian Nations Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á COC Code of Conduct Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông DOC Declaration on Conduct of the Parties Tuyên bố về ứng xử các bên ở in the South China Sea Biển Đông ICJ International Court of Justice ITLOS International Tribunal for the Law of the Sea Tòa án luật biển quốc tế PCA Presentation de la Cour Permanent Tòa trọng tài thường trực Lahaye d‟Arbitrage UNCLOS United Nations Convention on the Law Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển of the Sea Tòa án Công lý Quốc tế MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Biển cả có một vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh. Tiềm năng của biển về giao thông vận tải, về du lịch và về tài nguyên thiên nhiên đem lại những lợi ích kinh tế rất lớn và tầm quan trọng đặc biệt của biển trong lĩnh vực an ninh quốc phòng là động lực thúc đẩy các quốc gia mở rộng chủ quyền của mình ra biển. Nhận thức được rõ về tầm quan trọng của biển, các quốc gia trên thế giới đã và đang xây dựng chiến lược tiến ra biển, làm chủ biển một cách bài bản, khoa học và toàn diện. Tuy nhiên, việc rất nhiều quốc gia trên thế giới đều muốn mở rộng chủ quyền của mình ra biển sẽ dễ dẫn đến mâu thuẫn về mặt lợi ích giữa các quốc gia. Hơn nữa, việc các quốc gia đều cố gắng mở rộng yêu sách chủ quyền, quyền chủ quyền, đẩy mạnh khả năng và phạm vi khai thác tài nguyên của quốc gia mình ra biển càng làm cho các mâu thuẫn, tranh chấp trở nên gay gắt. Tình hình tranh chấp trên biển giữa các quốc gia trên thế giới hiện nay diễn biến ngày càng căng thẳng và phức tạp. Từ nhiều năm nay, nhất là những năm đầu của thập kỷ 70 của thế kỷ XX đến nay trên Biển Đông đang tồn tại những tranh chấp biển đảo rất quyết liệt và phức tạp, tiềm ẩn những nhân tố mất ổn định, tác động đến quốc phòng và an ninh nước ta. Trên Biển Đông vùng biển nước ta tiếp giáp với vùng biển 7 nước trong khu vực là: Trung Quốc (phía Bắc), Campuchia và Thái Lan (Tây Nam), Philippin, Malaysia, Indonesia, Brunây (phía Đông, Đông Nam và Nam). Nơi đây đang diễn ra những tranh chấp phức tạp và quyết liệt về chủ quyền giữa các quốc gia, đẩy tới xu hướng tăng cường lực lượng quân sự, đặc biệt là hải quân của các nước trong khu vực, nhất là những nước có tiềm lực lớn về kinh tế, quân sự. Những tranh chấp trên Biển Đông đã và đang trở thành vấn đề được không chỉ khu 1 vực mà cả thế giới đều quan tâm. Rất nhiều hội thảo quốc tế về Biển Đông đã được tổ chức thu hút sự quan tâm của dư luận. Bên cạnh đó, các nước ASEAN cũng không ngừng nỗ lực trong việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông. Nỗ lực nổi bật gần đây giữa các bên tranh chấp là việc Philippin kiện Trung Quốc ra Tòa án Trọng tài được thành lập và hoạt động dựa trên các quy định trong Phụ lục VII của UNCLOS vào ngày 22/10/2013. Trước đó, một số nước ASEAN cũng đã đưa những tranh chấp về chủ quyền trên biển của họ ra giải quyết ở ICJ. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Philippin cũng như một quốc gia khác trong khu vực như Singapore, Malaisia, Indonesia sẽ là kinh nghiệm quý báu cho các quốc gia khác trong đó có Việt Nam trong giải quyết tranh chấp với Trung Quốc. Theo đó, Việt Nam có thể học hỏi từ vụ khởi kiện của Philippin cũng như một số phán quyết của ICJ về giải quyết tranh chấp chủ quyền trên biển giữa một số quốc gia trong khu vực từ đó rút ra những kinh nghiệm cho riêng mình trong việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông thông qua cơ chế tài phán quốc tế. Vấn đề giải quyết tranh chấp về biên giới lãnh thổ trên biển Đông trước đây đã được đề cập trong một số bài viết nghiên cứu dưới các góc độ khác nhau như: Áp dụng các nguyên tắc về thụ đắc lãnh thổ trong Luật quốc tế giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông (PGS.TS Nguyễn Bá Diến), Pháp luật quốc tế với việc vạch biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam với các quốc gia láng giềng (Ths Huỳnh Minh Chính), Khai thác chung Biển Đông và những nguyên tắc công bằng (Dương Danh Huy), Quy chế pháp lý quốc tế giải quyết tranh chấp chủ quyền ở biển Đông, Lý luận và thực tiễn (TS.Đinh Xuân Thảo), Tòa trọng tài thường trực La Haye và vấn đề giải quyết tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông của Việt Nam (Bành Quốc Tuấn). Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều luận văn, luận án tiến sĩ, các công trình nghiên cứu khoa học đã nghiên cứu về vấn đề này dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên, 2 những công trình nghiên cứu khoa học kể trên còn thiên về lý luận. Còn những bài viết liên quan đến thực tiễn pháp lý, về kinh nghiệm giải quyết tranh chấp trên biển của các nước trên thế giới cũng như các nước trong khu vực ASEAN thì chưa thực sự đa dạng và đồng bộ. Trước tình hình diễn biến trên Biển Đông đang leo thang căng thẳng, đặc biệt là sự hung hăng của Trung Quốc cùng các hoạt động xây dựng với quy mô lớn làm thay đổi nguyên trạng các đảo đá trên Biển Đông đang gây ra sự quan ngại không chỉ đối với Việt Nam mà còn các nước trong khu vực và trên thế giới thì việc giải quyết tranh chấp và đảm bảo an ninh trên Biển Đông đang là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Chính vì vậy, việc tìm hiểu, nghiên cứu sâu về kinh nghiệm giải quyết tranh chấp trên biển của các nước ASEAN cũng như các cơ chế giải quyết tranh chấp quốc tế, đặc biệt là tranh chấp trên biển là một vấn đề cấp bách và cần được lưu tâm. Chính vì những lý do đó, học viên xin chọn đề tài luận văn với nội dung “Kinh nghiệm của các nước ASEAN trong việc giải quyết tranh chấp biên giới, lãnh thổ trên biển thông qua cơ chế tài phán quốc tế”. 2. Mục tiêu nghiên cứu Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài này là nghiên cứu về việc giải quyết những tranh chấp quốc tế trên biển thông qua con đường tài phán quốc tế cũng như các cơ quan tài phán quốc tế có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trên biển. Đề tài là về kinh nghiệm của các nước ASEAN trong việc giải quyết tranh chấp trên biển vì vậy học viên sẽ tìm hiểu một số phán quyết của ICJ (ICJ), ITLOS quốc tế (ITLOS) giải quyết tranh chấp chủ quyền trên biển của một số nước ASEAN. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng con đường tài phán, cụ thể như lựa chọn cơ quan tài phán, chuẩn bị hồ sơ pháp lý, lựa chọn nội dung khởi kiện… đồng thời phân tích những thuận lợi và cả những bất lợi của Việt Nam khi đưa những tranh chấp ra cơ quan tài phán quốc tế. 3 3. Tính mới và những đóng góp của luận văn Xuất phát từ thực tiễn giải quyết tranh chấp biên giới-lãnh thổ trên biển, nội dung của luận văn sẽ đi sâu tìm hiểu từ những kinh nghiệm thực tế trong vấn đề giải quyết tranh chấp trên biển của các nước ASEAN đồng thời góp phần đề xuất giải pháp cho Việt Nam trong việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng con đường tài phán. Phân tích một số khó khăn Việt Nam gặp phải nếu lựa chọn con đường tài phán để giải quyết các tranh chấp đồng thời có thể gợi ý hướng đi trong tương lai. 4. Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu về khái niệm tranh chấp quốc tế, tranh chấp quốc tế trên biển và phân loại; cơ sở pháp lý để giải quyết các tranh chấp trên biển trong đó có quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam; thực tiễn giải quyết tranh chấp trên biển của các nước ASEAN thông qua con đường tài phán, và các cơ quan tài phán có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp quốc tế trên biển. Do giới hạn của một luận văn thạc sĩ, việc nghiên cứu chỉ tập trung vào những vấn đề cơ bản nhất đó là những khái niệm cơ bản về chủ quyền quốc gia trên biển, tranh chấp quốc tế trên biển và cơ sở để giải quyết các tranh chấp quốc tế trên biển; thực tiễn giải quyết tranh chấp trên biển của một số nước ASEAN. Từ đó đề xuất những giải pháp cho Việt Nam trong việc giải quyết các tranh chấp trên biển hiện nay. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài Cơ sở phương pháp luận của đề tài được nghiên cứu là chủ nghĩa MácLenin, phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp duy vật lịch sử, những quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về chủ quyền biên giới-lãnh thổ trên biển. Ngoài ra, trong quá trình nghiên cứu, học viên còn sử dụng những phương pháp nghiên cứu khoa học khác như phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp và phương pháp thực tiễn. 4 6. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành 3 chương với nội dung như sau. Chương 1: Tổng quan lý luận về tranh chấp biên giới-lãnh thổ trên biển Chương 2: Một số tranh chấp về biên giới-lãnh thổ trên biển của các nước ASEAN được giải quyết thông qua cơ chế tài phán. Chương 3: Vận dụng kinh nghiệm của các nước ASEAN cho Việt Nam trong vấn đề giải quyết tranh chấp biên giới-lãnh thổ trên biển hiện nay 5 Chương 1 TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ TRANH CHẤP BIÊN GIỚI - LÃNH THỔ TRÊN BIỂN 1.1. Khái quát về chủ quyền quốc gia trên biển 1.1.1. Khái niệm chủ quyền quốc gia Quốc gia là chủ thể chủ yếu của luật quốc tế và là một chủ thể đặc biệt. Bởi khác với các chủ thể khác, quốc gia là chủ thể có thuộc tính chính trị, pháp lý đặc thù là chủ quyền. Từ trước đến nay tồn tại nhiều học thuyết khác nhau về chủ quyền quốc gia đặc biệt là Thuyết chủ quyền tuyệt đối xuất hiện vào khoảng thế kỷ XV-XVI. Nội dung của thuyết chủ quyền tuyệt đối là chủ quyền quốc gia phải được đặt lên trên tất cả mọi quyền lợi khác. Về phương diện đối nội, chủ quyền quốc gia chỉ bị giới hạn bởi pháp luật thiên nhiên. Về phương diện đối ngoại, chủ quyền quốc gia chỉ bị hạn chế bởi hoàn cảnh, không có quyền lực nào ở trên chủ quyền quốc gia. Tuy nhiên ngày nay học thuyết chủ quyền tuyệt đối được cho là không phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế. Việc áp dụng thuyết chủ quyền tuyệt đối dẫn đến hệ quả các quốc gia không bắt buộc phải tôn trọng và thực thi luật quốc tế. Các nguyên tắc cơ bản, quy phạm của luật quốc tế không có tính cưỡng chế mà chỉ mang tính chất ngoại giao. Vì vậy thuyết chủ quyền tuyệt đối không được nhiều quốc gia ủng hộ bởi nó đi ngược lại với lợi ích và sự phát triển của cộng đồng quốc tế. Trong luật quốc tế hiện đại, chủ quyền quốc gia được hiểu là quyền tối cao của quốc gia trong phạm vi lãnh thổ của mình và quyền độc lập của quốc gia trong quan hệ quốc tế. Quan điểm đồng nhất hai khái niệm chủ quyền và độc lập được trọng tài Max Huber ghi nhận và khẳng định trong phán quyết 6 nổi tiếng về Đảo Palmas: “Trong quan hệ giữa các quốc gia, chủ quyền quốc gia đồng nghĩa với độc lập”. Điều này có nghĩa rằng các quốc gia có quyền tự chủ, không lệ thuộc vào các quốc gia khác thông qua hai nội dung chủ yếu là đối nội và đối ngoại. Về mặt đối nội, quốc gia có quyền tối cao trong phạm vi lãnh thổ của mình, thể hiện chủ yếu thông qua việc thực hiện thẩm quyền mang tính hoàn toàn, tuyệt đối và riêng biệt trên hai phương diện quyền lực và vật chất: - Về phương diện quyền lực, quốc gia có quyền bất khả xâm phạm về lãnh thổ; quyết định đường lối phát triển đất nước; thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp thông qua hệ thống cơ quan Nhà nước từ trung ương đến địa phương; thực hiện thẩm quyền đối với các cá nhân và tổ chức đang hoạt động trên lãnh thổ quốc gia. - Về phương diện vật chất, quốc gia có quyền khai thác, sử dụng, bảo vệ nguồn tài nguyên nằm phía trong biên giới quốc gia, bao gồm tài nguyên vùng lòng đất, tài nguyên đất, nước, không khí…Quốc gia thực hiện quyền lực của mình một cách đầy đủ, trọn vẹn, trên cơ sở tôn trọng lợi ích cộng đồng dân sư sinh sống trên vùng lãnh thổ đó đồng thời phù hợp với các quyền dân tộc cơ bản. Về mặt đối ngoại, các quốc gia có quyền thiết lập hay tham gia các quan hệ pháp luật quốc tế cụ thể, thực hiện mọi quyền hạn phù hợp với những nguyên tắc, quy phạm của luật quốc tế. Quốc gia hoàn toàn độc lập, không lệ thuộc vào bất kỳ chủ thể nào trong việc tham gia vào một quan hệ pháp luật quốc tế cụ thể. Việc ký kết các điều ước quốc tế, thiết lập quan hệ ngoại giao, lãnh sự hay gia nhập các tổ chức quốc tế… là những biểu hiện điển hình của việc thực hiện chủ quyền đối ngoại của quốc gia [18]. 1.1.2. Chủ quyền trên biển của quốc gia Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 đã quy định rõ về 7 vùng biển tiếp giáp lãnh thổ quốc gia ven biển gồm: vùng nội thủy; vùng lãnh hải; vùng tiếp giáp lãnh hải; vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Quốc gia ven biển có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển trên [15], cụ thể: Vùng nội thủy: Điều 8 khoản 1 UNCLOS quy định: “Nội thủy là các vùng nước phía trong của đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải”. Luật Biển Việt Nam quy định: “Nhà nước thực hiện chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối và đầy đủ đối với nội thủy như trên đất liền” [28, Điều 9]. Nội thủy là một bộ phận lãnh thổ gắn bó mật thiết với phần lục địa của quốc gia ven biển, các vùng nước nội thủy được coi như lãnh thổ đất liền, tại đó quốc gia ven biển thực hiện chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối và đầy đủ. Chủ quyền này bao gồm cả vùng trời phía trên, vùng đáy biển và vùng lòng đất dưới đáy biển của vùng nước nội thủy. Đặc trưng cho tính chất quyền chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối này là mọi sự ra vào nội thủy của tàu thuyền cũng như phương tiện bay nước ngoài trên vùng trời nôi thủy đều phải xin phép. Thời gian xin phép đối với từng loại tàu do pháp luật của từng quốc gia quy định. Khi hoạt động trong nội thủy nếu tàu thuyền nước ngoài có sự vi phạm, quốc gia ven biển có quyền thực hiện quyền tài phán dân sự. Đối với tàu thuyền được hưởng quyền miễn trừ như tàu thuyền nhà nước dùng vào mục đích phi thương mại và tàu thuyền quân sự nước ngoài khi có vi phạm, quốc gia ven biển có quyền buộc tàu thuyền đó rời khỏi vùng nội thủy của mình và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền quốc gia mà tàu mang cờ trừng trị các vi phạm đó. Quốc gia mà tàu mang cờ chịu trách nhiệm mọi thiệt hại do hành vi phạm pháp của tàu thuyền đó gây ra. Vùng lãnh hải: mỗi quốc gia đều có quyền ấn định chiều rộng lãnh hải của mình, chiều rộng này không vượt quá 12 hải lý kể từ đường cơ sở. Ranh giới ngoài của lãnh hải là đường chạy song song với đường cơ sở và cách đều 8 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi đường cơ sở một khoảng cách tối đa là 12 hải lý. Ranh giới ngoài của lãnh hải được coi là đường biên giới quốc gia trên biển. Chủ quyền lãnh hải không phải là tuyệt đối như trên các vùng nước nội thủy. Luật Biển Việt Nam quy định “Nhà nước thực hiện chủ quyền đầy đủ và toàn vẹn đối với lãnh hải và vùng trời, đáy biển và lòng đất dưới đáy biển của lãnh hải phù hợp với Công ước của LHQ về Luật biển 1982” [28, Điều 12]. Điều 17 UNCLOS cũng quy định quyền đi qua lại không gây hại của tàu thuyền nước ngoài ở lãnh hải. Tuy nhiên pháp luật quốc gia ven biển quy định quyền qua lại không gây hại của tàu thuyền với những điều kiện cụ thể và phải tuân thủ pháp luật của quốc gia ven biển… Cần luu ý là quyền đi qua không gây hại không áp dụng đối với vùng trời trên lãnh hải. Phương tiện bay nước ngoài muốn bay qua vùng trời trên lãnh hải của một nước ven biển phải xin phép nước ven biển đó. Quốc gia ven biển có quyền thực hiện quyền tài phán của mình đối với một vụ vi phạm hình sự xảy ra trên con tàu khi nó đi qua lãnh hải và hậu quả của nó mở rộng đến quốc gia ven biển; vụ vi phạm đó có tính chất phá hoại hòa bình, an ninh trật tự của quốc gia ven biển; thuyền trưởng hay viên chức lãnh đạo của quốc gia mà tàu mang cờ yêu cầu. Bên cạnh đó, Công ước cũng quy định quyền của quốc gia ven biển áp dụng mọi biện pháp trừng phạt hoặc đảm bảo về mặt dân sự mà luật nước mình quy định đối với tàu đi qua lãnh hải sau khi rời khỏi nội thủy của quốc gia đó. Vùng tiếp giáp lãnh hải: là vùng biển nằm ngoài lãnh hải và tiếp giáp với lãnh hải, phạm vi của vùng tiếp giáp không vượt quá 24 hải lý tính từ đường cơ sở. Trong vùng tiếp giáp lãnh hải quốc gia ven biển thực hiện các thẩm quyền có tính riêng biệt và hạn chế đối với các tàu thuyền nước ngoài. Vùng đặc quyền kinh tế: là vùng biển nằm ở phía ngoài vùng tiếp giáp lãnh hải, đặt dưới một chế độ pháp lý riêng, theo đó các quyền chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia ven biển cũng như các quyền và các quyền tự do 9 của các quốc gia khác đều do các quy định thích hợp của Công ước điều chỉnh. Quốc gia thực hiện các quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với vùng tiếp giáp lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế theo quy định của UNCLOS và quy định của pháp luật quốc gia ven biển. Chế độ pháp lý đối với vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế thực hiện theo quy định pháp luật của từng quốc gia. Đối với Việt Nam, chế độ pháp lý đối với vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế thực hiện theo điều 14, 16 luật biển Việt Nam. Thềm lục địa của một quốc gia ven biển bao gồm đáy biển và lòng đất dưới đáy biển bên ngoài lãnh hải của quốc gia đó, trên toàn bộ phần kéo dài tự nhiên của lãnh thổ đất liền của quốc gia đó cho đến bờ ngoài của rìa lục địa, hoặc đến cách đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải 200 hải lý, khi bờ ngoài của rìa lục địa của quốc gia đó có khoảng cách gần hơn. Trong trường hợp khi bờ ngoài của rìa lục địa của một quốc gia ven biển kéo dài tự nhiên vượt quá khoảng cách 200 hải lý tính từ đường cơ sở; quốc gia ven biển này có thể xác định ranh giới ngoài của thềm lục địa của mình tới một khoảng cách không vượt quá 350 hải lý tính từ đường cơ sở hoặc cách đường đẳng sâu 2.500 m một khoảng cách không vượt quá 100 hải lý, phù hợp với các quy định cụ thể về việc xác định ranh giới ngoài của thềm lục địa trong Công ước và phù hợp với các kiến nghị của Uỷ ban Ranh giới thềm lục địa được thành lập trên cơ sở Phụ lục II của Công ước. Quốc gia thực hiện các quyền thuộc chủ quyền của mình về thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên, đây là những quyền có tính chất đặc quyền của quốc gia, được quy định tại điều 79-Công ước luật biển và điều 18-luật biển Việt Nam. Đối với quốc gia quần đảo, lãnh hải nằm ngoài và tiếp liền với lãnh thổ và vùng nước quần đảo của quốc gia quần đảo đó. Đối với các đảo riêng biệt, đáp ứng đúng định nghĩa đảo nêu trong pháp luật quốc tế (Điều 121, UNCLOS về Luật biển 1982) thuộc về một quốc gia ven biển, nhưng nằm 10 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi ngoài lãnh hải chung của quốc gia đó, thì lãnh hải của từng đảo này cũng được xác định như trên. Đa số các quốc gia trên thế giới quy định chiều rộng lãnh hải từ 3-12 hải lý. UNCLOS 1982 quy định chiều rộng lãnh hải của quốc gia ven biển không quá 12 hải lý, kể từ đường cơ sở được vạch ra theo đúng công ước. Chế độ pháp lý đối với các đảo, quần đảo được quy định tương tự trong công ước luật biển và pháp luật quốc gia. 1.2. Khái quát tranh chấp chủ quyền biên giới - lãnh thổ trên biển 1.2.1. Khái niệm tranh chấp quốc tế Trong quá trình cùng tồn tại, hợp tác và đấu tranh cùng phát triển giữa các quốc gia, việc tranh chấp phát sinh và tồn tại giữa các quốc gia là điều tất yếu. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi các mối quan hệ hợp tác giữa các quốc gia ngày càng trở nên phổ biến, sâu sắc thì nguy cơ phát sinh tranh chấp ngày càng trở nên thường trực. Mặc dù trên thực tế, các tranh chấp quốc đã và đang tiếp tục xuất hiện và các chủ thể luật quốc tế nhận thức được tác động tiêu cực của tranh chấp quốc tế đến quan hệ quốc tế nhưng cho đến này vẫn còn nhiều quan điểm, định nghĩa khác nhau về tranh chấp quốc tế và chưa có một định nghĩa thống nhất trong các văn bản pháp lý về tranh chấp quốc tế. Theo Pháp viện thường trực quốc tế-cơ quan giải quyết tranh chấp của Hội quốc liên (tiền thân của Liên hợp quốc), tranh chấp là sự bất đồng về một quy phạm pháp luật hoặc sự kiện nào đó giữa các chủ thể nhất định (trong trường hợp này là giữa các quốc gia) khi một trong các bên đưa ra yêu sách, đòi hỏi đối với bên kia nhưng bên đó không chấp nhận hoặc chỉ chấp nhận một phần. Hiến chương Liên hợp quốc, điều 34, 35 đã đề cập đến “tình thế” tức là khả năng dẫn đến tranh chấp. Quan điểm về tranh chấp nói trên đã có sự phân biệt về “tình thế” đối với quan điểm trước đây của Pháp viện thường trực, là tình trạng căng thẳng phát sinh khi có sự va chạm về quyền lợi các bên, không gắn liền với các yêu sách rõ ràng giữa họ với nhau. 11 Căn cứ vào thực tiễn quốc tế, tranh chấp quốc tế có thể được hiểu là một trạng thái hay tình huống quốc tế mà trong đó các chủ thể tham gia có sự bất đồng, mâu thuẫn với nhau về quan điểm, có những đòi hỏi quyền lợi trái ngược nhau. Điều này có nghĩa tranh chấp chỉ xảy ra khi các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật có những xung đột về mặt lợi ích. Xung đột có thể bắt nguồn từ việc giải thích, thực hiện pháp luật quốc tế hoặc nghĩa vụ pháp lý quốc tế và các chủ thể đã cam kết, hoặc từ việc quốc gia thực hiện quyền chủ quyền của mình nhưng ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến quyền và lợi ích của các chủ thể khác của luật quốc tế. Ngoài ra, tranh chấp quốc tế còn được khái quát là sự mâu thuẫn, bất đồng trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ pháp lý quốc tế hoặc về quan điểm pháp lý trong việc giải thích, thực hiện các quy định của pháp luật quốc tế. Tính chất quốc tế của tranh chấp được thể hiện ở các bên tham gia tranh chấp chính là chủ thể của luật quốc tế, bao gồm các quốc gia (chủ thể chủ yếu của luật quốc tế), các dân tộc đang đấu tranh nhằm thực hiện quyền dân tộc tự quyết, các tổ chức quốc tế liên chính phủ (ASEAN, EU, WTO…) và các chủ thể đặc biệt khác. Việc giải quyết tranh chấp phải được dựa trên cơ sở điều ước quốc tế, tập quán quốc tế đã được thừa nhận và áp dụng để giải quyết tranh chấp quốc tế theo quy định tại khoản 1, điều 38 Quy chế ICJ. Căn cứ vào nhiều tiêu chí khác nhau mà có thể phân loại tranh chấp quốc tế. Nếu căn cứ vào số lượng chủ thể tham gia thì bao gồm tranh chấp song phương và tranh chấp đa phương. Nếu căn cứ vào tính chất của vụ tranh chấp thì gồm tranh chấp mang tính chính trị và tranh chấp có tính pháp lý. Nếu căn cứ vào đối tượng tranh chấp thì gồm tranh chấp về kinh tế, tranh chấp về lợi ích. 1.2.2. Tranh chấp chủ quyền biên giới - lãnh thổ trên biển Xuất phát từ những lợi ích to lớn về kinh tế, chính trị, an ninh quốc 12 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi phòng mà biển và đại dương đã, đang và sẽ mang lại cho các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia có biển. Chính vì vậy, từ trước đến nay trên thế giới đã xảy ra rất nhiều tranh chấp giữa các quốc gia đối với các vùng biển thuộc chủ quyền (nội thủy, lãnh hải) và quyền chủ quyền quốc gia (tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế và thềm lục địa). Các tranh chấp về biển từ trước đến nay là một trong những loại tranh chấp quốc tế có nguy cơ làm bùng nổ chiến tranh, xung đột giữa các quốc gia, có nguy cơ đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế. Có thể kể đến một số tranh chấp trên biển hiện nay đang tạo nên xung đột, căng thẳng về chính trị giữa các quốc gia hiện nay như tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản đối với chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, tranh chấp giữa Nhật Bản và Hàn Quốc xung quanh quần đảo Docdo/Takeshima, hoặc trong khu vực là tranh chấp giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực như Trung Quốc, Malaisia, Philippin, Bruneil và vùng lãnh thổ Đài Loan liên quan đến chủ quyền, quyền chủ quyền trên Biển Đông nói chung và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nói riêng. Về phương diện pháp luật quốc tế từ những năm 50, 60 của thế kỷ XX, các quốc gia đã nỗ lực xây dựng một “Bộ luật” quốc tế về biển trong đó có các biện pháp giải quyết các tranh chấp biển. Cụ thể, tại Hội nghị quốc tế về biển lần thứ nhất họp tại Jeneve năm 1958, cộng đồng quốc đã đề ra giải pháp giải quyết có tính chất bắt buộc những tranh chấp về đánh cá ở biển quốc tế. Thế nhưng trên thực tế, các quy tắc giải quyết tranh chấp này không được áp dụng trên thực tế. Ngoài ra, cộng đồng quốc tế cũng dự thảo một nghị định thư trao cho Tòa án quốc tế quyền giải quyết những tranh chấp thuộc nội dung của các Công ước về biển khác nhưng do không đạt được số lượng 2/3 số phiếu tán thành, nên nghị định the này đã không được thông qua [15]. Khi Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển được kí kết và có hiệu lực ngày 16/11/1994, với các nội dung cơ bản, toàn diện về các vấn đề liên 13
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan