Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Nâng cao chất lượng giáo dục tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức ...

Tài liệu Nâng cao chất lượng giáo dục tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh cho cán bộ, đảng viên thành phố sông công, tỉnh thái nguyên​

.PDF
144
78
111

Mô tả:

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HOÀNG THỊ THANH NHUNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TUYÊN TRUYỀN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2017 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www. lrc.tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HOÀNG THỊ THANH NHUNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TUYÊN TRUYỀN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: LL&PPDH Bộ môn Lý luận Chính trị Mã số: 60.14.01.11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS. NGÔ THỊ LAN ANH THÁI NGUYÊN - 2017 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www. lrc.tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan những số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực chưa hề được sử dụng và công bố ở bất kỳ một công trình nào khác. Tôi xin cam đoan rằng các thông tin trích dẫn trong luận văn đều được xác định rõ nguồn gốc. Thái Nguyên, tháng 6 năm 2017 Tác giả Hoàng Thị Thanh Nhung Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www. lrc.tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Để hoàn thiện luận văn “Nâng cao chất lượng giáo dục tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên” trước hết tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với TS Ngô Thị Lan Anh, người đã tận tình hướng dẫn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo Khoa Giáo dục Chính trị, phòng Đào tạo và đặc biệt là các thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy các chuyên đề của toàn khoá học đã tạo điều kiện, đóng góp ý kiến cho tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn. Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn tới Khoa Giáo dục Chính trị, phòng Đào tạo trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đã tạo điều kiện, giúp đỡ, góp ý cho tôi trong quá trình hoàn thành luận văn. Tôi xin cảm ơn anh em, bạn bè đồng nghiệp đã động viên, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Tác giả luận văn Hoàng Thị Thanh Nhung Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www. lrc.tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .......................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................... ii MỤC LỤC ................................................................................................................... iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ...................................................................................... iv DANH MỤC BẢNG BIỂU .......................................................................................... v MỞ ĐẦU ...................................................................................................................... 1 1. Lý do chọn đề tài ...................................................................................................... 1 2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài ............................................................... 3 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................ 3 4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của đề tài ....................................... 4 5. Ý nghĩa khoa học của đề tài ...................................................................................... 5 6. Kết cấu của đề tài ...................................................................................................... 6 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TUYÊN TRUYỀN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH .............................................................. 7 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài ............................................................ 7 1.1.1. Các công trình nghiên cứu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ....................... 7 1.1.2. Các công trình nghiên cứu về việc học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh .. 10 1.2. Lý luận chung của việc nâng cao chất lượng giáo dục tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh................................................... 15 1.2.1. Khái quát tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ................................. 15 1.2.2. Nội dung của việc nâng cao chất lượng giáo dục tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh ...................................................... 28 Kết luận chương 1 ....................................................................................................... 45 Chương 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TUYÊN TRUYỀN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN - NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ................................. 46 2.1. Khái quát chung về Thành phố Sông Công và đội ngũ cán bộ, đảng viên Thành phố Sông Công........................................................................................ 46 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www. lrc.tnu.edu.vn/ 2.1.1. Khái quát chung về Thành phố Sông Công ...................................................... 46 2.1.2. Khái quát chung đội ngũ cán bộ, đảng viên Thành phố Sông Công ................ 49 2.2. Thực trạng chất lượng giáo dục tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tại Thành phố Sông Công.. 52 2.2.1. Công tác triển khai thực hiện việc giáo dục tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tại Thành phố Sông Công........................................................................................ 52 2.2.2. Chất lượng giáo dục tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên Thành phố Sông Công ............................. 64 2.3. Những vấn đề đặt ra đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tại Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.................................... 82 Kết luận chương 2 ....................................................................................................... 87 Chương 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TUYÊN TRUYỀN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN ..................................................................................... 88 3.1. Nguyên tắc đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên ......................................................... 88 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới ...................................... 89 3.2.1. Tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với việc giáo dục tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên .......................................................... 89 3.2.2. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức, phương tiện giáo dục tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn ................................................................................................................... 92 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www. lrc.tnu.edu.vn/ 3.2.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác giáo dục tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ............. 95 3.2.4. Đẩy mạnh tính tự giác học tập và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ........................................................... 98 3.2.5. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc giáo dục tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên ............................................................................................. 100 3.2.6. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương, các tổ chức, cơ quan trong việc giáo dục tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bô ̣, đảng viên .................................................. 102 3.3. Khảo nghiệm tính khả thi của các giải pháp ...................................................... 103 3.3.1. Khách thể điều tra ........................................................................................... 103 3.3.2. Kết quả khảo nghiệm các giải pháp ................................................................ 105 Kết luận chương 3 ..................................................................................................... 109 KẾT LUẬN CHUNG VÀ KHUYẾN NGHỊ ......................................................... 110 1.1. Kết luận chung ................................................................................................... 110 1.2. Khuyến nghị ....................................................................................................... 112 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................. 114 PHỤ LỤC Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www. lrc.tnu.edu.vn/ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BC : Báo cáo BCĐ : Ban Chỉ đạo BPGV : Bộ phận giúp việc BTGTU : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy BTGTW : Ban Tuyên giáo Trung ương BXD : Bộ Xây dựng CP : Chính phủ CT : Chỉ thị ĐA : Đề án HD : Hướng dẫn HĐBT : Hội đồng Bộ trưởng HĐND : Hội đồng nhân dân KH : Kế hoạch NĐ : Nghị định NQ : Nghị quyết Nxb : Nhà xuất bản QĐ : Quyết định THPT : Trung học phổ thông TU : Tỉnh ủy, Thị ủy, Thành ủy TW : Trung ương UBND : Ủy ban nhân dân UBTVQH : Ủy ban Thường vụ Quốc hội iv DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1. Nhận thức của cán bộ, đảng viên - là chủ thể tuyên truyền về tầm quan trọng của việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh tại Thành phố Sông Công ............. 65 Bảng 2.2. Các phương pháp, hình thức giáo dục tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên Thành phố Sông Công ........................................................... 66 Bảng 2.3. Đánh giá của chủ thể tuyên truyền về chất lượng tổ chức giáo dục tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên ở Thành phố Sông Công ........... 67 Bảng 2.4. Đánh giá của đối tượng được tuyên truyền về chất lượng tổ chức giáo dục tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên ở Thành phố Sông Công ... 67 Bảng 2.5. Đánh giá tính hiệu quả của việc thực hiện các phương pháp, hình thức giáo dục tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên ở Thành phố Sông Công .............................................................................. 69 Bảng 2.6. Các yếu tố tác động tới chất lượng giáo dục tuyên truyền học tập làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên ở thành phố Sông Công ................................................ 71 Bảng 3.1. Khách thể điều tra ....................................................................... 104 Bảng 3.2. Kết quả khảo nghiệm các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .... 105 v MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, Bộ Chính trị (khoá X) đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07/11/2006 về Tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong những năm qua, với sự chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của các cấp uỷ và tổ chức đảng; sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cuộc vận động đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Kết quả triển khai cuộc vận động đã khẳng định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất quan trọng và cần thiết, chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Bộ Chính trị (khoá XI) đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Sau 5 năm thực hiện, Chỉ thị số 03-CT/TW đã đạt được kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn có những hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên. Một trong những nguyên nhân dẫn đến hạn chế, tồn tại trên là do công tác tuyên truyền thực hiện tuy đã được quan tâm, song hình thức tuyên truyền còn đơn điệu, chưa tạo được sự lan toả mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; bản thân từng cá nhân chưa thực sự tự giác, tích cực trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 1 số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Bộ Chính trị (khoá XII) ban hành Chỉ thị số 05CT/TW, ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để triển khai tới các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Thực tiễn tại Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá X) và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) từ năm 2006 đến năm 2016 đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của nhiều người dân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, đảng viên; góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, xây dựng Đảng bộ Thành phố Sông Công trong sạch vững mạnh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện công tác tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng bộ Thành phố vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Hiệu quả của công tác tuyên truyền chưa cao, sức lan toả chưa rộng; mức độ, liều lượng tuyên truyền còn hạn chế so với yêu cầu; công tác tuyên truyền nhân rộng những điển hình tiên tiến trong thực hiện các chỉ thị, đề án của Trung ương, của tỉnh về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn hạn chế. Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Thành phố, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá tại địa phương vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đòi hỏi Đảng bộ cần tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt kết quả cao và hiệu quả hơn, một trong những yêu cầu đặt ra là phải nâng cao chất lượng giáo dục tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. 2 Xuất phát từ vị trí, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi quyết định chọn vấn đề “Nâng cao chất lượng giáo dục tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ của mình. 2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 2.1. Mục đích nghiên cứu Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phân tích làm sáng tỏ thực trạng chất lượng giáo dục tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tuyên truyền trên địa bàn Thành phố Sông Công; góp phần đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi sâu vào thực tiễn cuộc sống. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu - Khái quát hoá cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. - Phân tích thực trạng chất lượng giáo dục tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tại Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên theo Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá X), Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) trong thời gian từ năm 2006 đến năm 2016 và bước đầu của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) trong năm 2016. - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên tại Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng chất lượng giáo dục tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên và giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục tuyên truyền tại địa bàn. 3 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Nghiên cứu tại Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. - Phạm vi thời gian: Khảo sát thực trạng chất lượng giáo dục tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên theo Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá X) và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) trong thời gian từ năm 2006 đến năm 2016 và bước đầu của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) trong năm 2016. 4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của đề tài 4.1. Phương pháp luận Đề tài dựa trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử kết hợp với quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 4.2. Phương pháp nghiên cứu của đề tài * Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết - Phương pháp lịch sử - logic: Dựa vào các tài liệu lịch sử liên quan tới tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các công trình nghiên cứu xoay quanh chủ đề của đề tài, để nắm bắt được bản chất vấn đề nghiên cứu, thấy được tính logic trong khi tiến hành phân tích các nội dung liên quan đến việc triển khai nhiệm vụ của đề tài. - Phương pháp phân tích và tổng hợp lí thuyết: Trên cơ sở tập hợp dữ liệu thu thập được từ các tài liệu nghiên cứu, luận văn tiến hành phân tích, tổng hợp về mặt lý thuyết để xây dựng cơ sở lý luận cho việc đánh giá chất lượng giáo dục tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên ở Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ 2006 - 2016. - Phương pháp phân loại, hệ thống hoá lí thuyết: Dựa vào các tài liệu đã có, luận văn tiến hành phân loại, sàng lọc, lựa chọn các tài liệu, dữ liệu, thông tin khoa học làm căn cứ để xây dựng cơ sở lý luận trong việc đánh giá về chất lượng giáo dục tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên ở Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. 4 * Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp quan sát: Trên cơ sở tham gia làm việc trực tiếp tại Đảng bộ Thành phố Sông Công và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành uỷ, tiến hành quan sát, ghi chép các hình thức, biện pháp, cách thức tổ chức giáo dục tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại địa phương, ghi nhận lại kết quả đã thực hiện được để có cơ sở thực tiễn khi đánh giá chất lượng giáo dục tuyên truyền ở địa phương này. - Phương pháp trò chuyện, phỏng vấn: Tiến hành gặp gỡ cán bộ, đảng viên những người làm công tác tuyên truyền và những người là đối tượng tiếp nhận nội dung giáo dục tuyên truyền trên địa bàn Thành phố Sông Công để trò chuyện, phỏng vấn (thông qua những bảng hỏi đã được chuẩn bị sẵn) nhằm thu thập cơ sở thực tiễn cho công tác nghiên cứu của đề tài. - Phương pháp điều tra xã hội học bằng Anket: Tiến hành xây dựng mẫu phiếu trưng cầu ý kiến bằng việc soạn thảo hệ thống câu hỏi được chuẩn bị sẵn trên giấy theo những nội dung xác định (gồm câu hỏi đóng và câu hỏi mở) để khảo sát thực trạng chất lượng giáo dục tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên ở Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên làm căn cứ thực tiễn phục vụ cho quá trình nghiên cứu của đề tài. - Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia: Tham khảo các ý kiến của các nhà khoa học, những người làm công tác giáo dục tuyên truyền lâu năm, có kinh nghiệm để xây dựng các căn cứ khoa học khi đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên ở Thành phố Sông Công trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 4.3. Phương pháp bổ trợ: Sử dụng toán thống kê để xử lý kết quả nghiên cứu. 5. Ý nghĩa khoa học của đề tài - Đề tài hoàn thành sẽ góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Những giải pháp mà đề tài nêu ra sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay. 5 - Đề tài có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho đội ngũ cán bộ, đảng viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm công tác tuyên giáo; cho sinh viên, học viên cao học chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn lý luận chính trị khi nghiên cứu, học tập về tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh. 6. Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu, kế luận, danh mục tài liệu tham khảo, đề tài được kết cấu thành 3 chương, 8 tiết. 6 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TUYÊN TRUYỀN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài 1.1.1. Các công trình nghiên cứu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tìm hiểu về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có rất nhiều các công trình nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau. Cụ thể: Cuốn sách “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch”, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật. Cuốn sách kể lại một số sự kiện trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lúc Người ra đi tìm đường cứu nước cho đến những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Cuốn sách giúp bạn đọc hiểu thêm về thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quyết tâm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người “xây dựng một nước Việt Nam hoà bình thống nhất độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. “Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày này năm xưa”, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp với Tạp chí Xưa và Nay, báo Sài Gòn Giải phóng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, năm 2010. Bộ sách gồm hai tập, tập I và tập II. Nội dung bộ sách phản ánh phần nào sự liên tưởng theo bước đi của thời gian, khắc họa lại công việc thường ngày của Bác qua mỗi tháng, mỗi năm - một con người đã dành trọn đời mình cho dân tộc Việt Nam. Đây cũng là cách tiếp cận để mỗi một ngày trong năm chúng ta nhớ đến hình bóng, cùng ôn lại lịch sử về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với những bài học sâu sắc còn nguyên giá trị. Tác phẩm “Hồ Chí Minh - Vĩ đại một con người” của tác giả Trần Văn Giàu, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, tháng 01 năm 2015. Với niềm cảm phục và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà sử học Trần Văn Giàu muốn giúp chúng ta hiểu thêm về di sản đạo đức và tinh thần phong phú cùng những giá trị tư 7 tưởng đã trở nên vĩnh hằng của Người; đặc biệt có sự liên hệ, đối chiếu tình hình biến chuyển mạnh mẽ của cách mạng vô sản, nhất là ảnh hưởng sâu sắc của Cách mạng Tháng Mười Nga - theo các chiều hướng khác nhau, trên phạm vi thế giới ngày nay, để khẳng định thêm tầm vóc những tiên tri, tiên lượng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Là cán bộ từng giữ trọng trách và gắn bó mật thiết với phong trào cách mạng ở miền Nam, tác giả đã cố gắng thể hiện mối quan hệ đặc biệt Bác Hồ với miền Nam, miền Nam với Bác Hồ qua những trang viết công phu, với một tình cảm thiêng liêng: “miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam”. Cuốn sách đem đến cho độc giả một cách nhìn mới, sâu sắc và đầy đủ hơn trong nghiên cứu và nhận thức về cuộc đời, sự nghiệp tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như những cống hiến vô cùng to lớn của Người đối với dân tộc Việt Nam và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. Tác phẩm“Hồ Chí Minh trong ký ức bạn bè quốc tế”, do nhóm tác giả Đỗ Hoàng Linh và Phạm Hoàng Điệp, các cán bộ công tác tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, sưu tầm và biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. Từ một số tham luận tại Hội thảo quốc tế: Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá lớn; từ các sách báo, thư, điện chia buồn khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời; từ những dòng cảm tưởng của các chính khách, bạn bè quốc tế đến thăm Khu Di tích Phủ Chủ tịch và một số tư liệu, báo chí nước ngoài, nhóm biên soạn đã chọn lọc những trích đoạn tiêu biểu để đưa vào cuốn sách. Qua các trang sách, chúng ta thật sự xúc động trước những tình cảm chân thành, sự trân trọng của bạn bè quốc tế đối với Bác Hồ. Bằng những lời hay, ý đẹp nhất các tác giả đã ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, là khát vọng độc lập, tự do của các dân tộc yêu chuộng hoà bình và công lý trên trái đất. Người là nhà tư tưởng, nhà lý luận, nhà văn hoá đã kết hợp hài hoà văn hoá Việt Nam với tinh hoa văn hoá của nhân loại, một nhân cách lớn với những phẩm chất cao đẹp và bình dị. “Học Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chúng ta học gì”, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản lần thứ sáu, năm 2015. Cuốn sách được tuyển chọn từ một số bài nói và viết của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, một trong những người học trò xuất sắc nhất, một trong những người bạn chiến đấu gần gũi nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm cung cấp các tài liệu có giá trị phục vụ việc học tập và làm theo tấm gương đạo 8 đức Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới không còn nữa, song cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người mãi mãi là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo. Ở Người luôn thể hiện rõ nét chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết chiến đấu, đức tính giản dị, khiêm tốn, đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tinh thần vì dân, vì nước,... “Một số lời dạy và mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, tháng 01 năm 2017. Cuốn sách xuất bản nhằm cung cấp tài liệu phục vụ Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cuốn sách đã hệ thống tập hợp tương đối phong phú những lời dạy, bài nói, mẩu chuyện sinh động, điển hình và có ý nghĩa sâu sắc về giáo dục đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chúng ta. Mỗi một bài nói, bài viết, một lời căn dặn, một buổi gặp gỡ, công tác của Người đều chứa đựng ý nghĩa tư tưởng, hành vi và quan hệ đạo đức cách mạng sáng ngời. Con người, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người đều là tấm gương đạo đức cho toàn Đảng, toàn dân ta học tập suốt đời. “Ông Tiên sống mãi” là tác phẩm của nhà hoạt động xã hội Thái Lan Suprida Phanomjong, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, tháng 4 năm 2012. Cuốn sách giúp bạn đọc có thêm tư liệu nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua con mắt của bạn bè thế giới. Trong cuốn sách, tác giả đã tái hiện cuộc đời và sư nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh kể từ khi Người ra đi tìm đường cứu nước cho đến lúc qua đời. Xuyên suốt tác phẩm là tình cảm trân trọng, sự kính phục của tác giả đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tác giả nói: “Tôi viết cuốn sách này với tất cả tấm lòng kính trọng và ngưỡng mộ Người. Chính cuộc đời cách mạng, đạo đức, nhân cách và tấm lòng của Người trong việc xây dựng tình hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc, trong đó có quan hệ Việt Nam - Thái Lan đã thúc đẩy tôi viết cuốn sách này”. Tác phẩm “Khắc sâu những lời Bác dạy” của tác giả Nguyễn Văn Khoan, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, tháng 5 năm 2010. Là một nhà báo, nhà nghiên cứu lý luận, tác giả Nguyễn Văn Khoan đã có nhiều công trình, bài viết về tư tưởng Hồ Chí Minh, thân thế sự nghiệp của Người, trong đó có một số cuốn sách viết dưới dạng những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Với 34 mẩu chuyện về những 9 lời dạy của Bác trong cuốn sách này, có chỗ như nhắc qua vì hầu như ai cũng biết cả, đã được tác giả phân tích, bình luận, trao đổi với người đọc nhẹ nhàng, không chút gượng ép tạo được sự đồng cảm, cuốn hút, lay động và có ý nghĩa giáo dục lớn. Bằng cách tiếp cận mới, với lối viết khá dí dỏm, ngắn gọn, vừa như thủ thỉ kể chuyện, mạn đàm; vừa như bộc bạch cảm nhận sâu lắng từ cõi lòng; trước là để nhắc nhở mình, sau là để tuyên truyền, vận động người khác hãy nhớ những lời dạy, hàm xúc, sâu lắng của Bác Hồ kính yêu về đạo đức làm người, làm cách mạng để hành sự trong cuộc sống. 1.1.2. Các công trình nghiên cứu về việc học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh Ngoài các công trình nghiên cứu về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các nhà khoa học trong và ngoài nước còn bàn đến nội dung, cách thức thực hiện và tổng kết việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Cụ thể: “Mãi mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, tháng 9 năm 2009. Cuốn sách là tập hợp công trình nghiên cứu về những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh như trung với nước, hiếu với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; yêu thương quý trọng con người, luôn tin tưởng ở quần chúng, sống có tình có nghĩa; tinh thần quốc tế trong sáng. Thông qua những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những mẩu chuyện vô cùng xúc động về tấm gương đạo đức của Người được tập hợp trong cuốn sách, bạn đọc có thể hiểu rõ hơn tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, càng thêm quyết tâm nguyện suốt đời học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người. “Sống - Học tập - Làm việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh” là công trình nghiên cứu của Nhóm tác giả Nguyễn Như Ý, Nguyễn An Tiêm, Nguyễn Nguyên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 2015. Cuốn sách đã giới thiệu các quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những vấn đề cốt lõi của cách mạng Việt Nam như tư tưởng độc lập, tự do gắn liền với thống nhất đất nước và hạnh phúc của nhân dân; tính chất tiên phong của Đảng và tư cách người đảng viên; bản chất của Nhà nước dân chủ của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; tư tưởng lấy dân làm gốc; đoàn kết; phê bình, tự phê bình; phẩm chất, đạo đức người cán bộ… thông qua những câu nói ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ mang tính giáo huấn sâu sắc của Người. 10 “Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh”, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, năm 2016. Cuốn sách góp phần làm sáng tỏ hệ thống phong cách Hồ Chí Minh, để chúng ta hiểu sâu sắc hơn nữa những lời dạy của Người, đồng thời làm tài liệu tham khảo bổ ích trong học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh hiện nay đối với mỗi tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thể hiện cụ thể trong suy nghĩ và thực hiện công việc hàng ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) của Đảng. “Kỷ yếu Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, tháng 3 năm 2009. Cuốn sách giúp cung cấp đầy đủ những thông tin, quan điểm chỉ đạo của Trung ương, kinh nghiệm của những đơn vị, cơ sở tiêu biểu nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. “Văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2010 và hướng dẫn học tập làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, do nhóm tác giả Quý Long - Kim Thư sưu tầm và hệ thống hoá, Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin, năm 2010. Cuốn sách là tài liệu cần thiết và hữu ích cho công tác của các cấp uỷ đảng, các chi bộ, lãnh đạo cấp uỷ và các đảng viên. Nội dung cuốn sách gồm hai phần chính: Phần I. Hướng dẫn học tập làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phần II. Văn kiện mới chỉ đạo công tác xây dựng Đảng năm 2010. Tác phẩm “Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”, Nhà xuất bản Lao động - Xã hội. Cuốn sách là sự tập hợp theo chủ đề nội dung các bài nghiên cứu tiêu biểu, đã được xã hội hoá, liên quan đến tất cả các mặt công tác xây dựng Đảng theo quan điểm của Hồ Chí Minh; lựa chọn một số tấm gương điển hình trong quá trình làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm giữ gìn biểu tượng cao đẹp, trong sáng, làm phát sáng và lan toả các giá trị văn hoá, đạo đức của Đảng trong điều kiện hiện nay. Cuốn sách góp phần cung cấp một cách hệ thống tư liệu, phản ánh thành 11
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan