Tài liệu Nghiên cứu xác định hàm lượng các chất hữu cơ trong nước vùng trồng lúa bị ngập và sự dịch chuyển của ddt, endosulfan và fenobucarb từ đất vào nước.

  • Số trang: 151 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 462 |
  • Lượt tải: 0