Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Nghiên cứu xác định hàm lượng các chất hữu cơ trong nước vùng trồng lúa bị ngập ...

Tài liệu Nghiên cứu xác định hàm lượng các chất hữu cơ trong nước vùng trồng lúa bị ngập và sự dịch chuyển của ddt, endosulfan và fenobucarb từ đất vào nước.

.PDF
151
462
121

Mô tả:

Ụ H C VI N KHOA H C VÀ CÔNG NGH ----------------------------- Ơ Ứ ƯỢNG CÁC CHẤT HỮU ƯỚC VÙNG TRỒNG LÚA B NGẬP VÀ SỰ D CH Ừ Ấ CHUYỂ ƯỚ Ậ HÀ N I - 2016 Ụ H C VI N KHOA H C VÀ CÔNG NGH ----------------------------- Ứ HỮ Ơ SỰ D CH CHUYỂ ƯỢNG CÁC CHẤT ƯỚC VÙNG TRỒNG LÚA B NGẬP VÀ Ừ Ấ ƯỚ Ậ Chuyên ngành: Hoá Phân tích Mã số: 62.44.01.18 Người hướng dẫ h h 1. PGS. TS. Lê Trường Giang 2. GS.TS. Bjarn W. Strobel Hà Nội - 2016 Ờ T ư ư ệ , ế ả ê r T ơ , PGS.TS Lê Trườ r r . rằng mọi s rích d n trong lu G r GS. TS. ư ê r ư rê W. S r úp ỡ cho việc th c hiện lu y ề ư c chỉ rõ nguồn g c. gi ậ . r ã ư c cảm Ờ Ơ Lu y ư c hoàn thành tại Học viên Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việ N ư i s ư ng d n khoa học c PGS.TS Lê Trườ G GS.TS r W. S r .T y ế ơ PGS.TS Lê Trườ G GS.TS r W. S r , ườ y ã ư , úp ỡ ạ ọ ề ệ ê ả . T ệVệ N ê ế 10.PO4. VI ã ả Trườ ư r ơ ạ ọ O p p p Tr r ê ệ ã ạ M rườ - V ệ H ọ ,P Vệ H K ọ ệ Chemistry and Physics, Department of p , Mạ . T r rọ T ả ê ư ệ ỡ r ọ ã ệp r ờ ả ơ ạ ã ọ p ế , ê ê ọ ệ p ã úp ỡ ế P H ệ M rườ ệ r S , ạ ọ p ề ế ả ườ ệ, . Tác gi luậ , ư úp ỡ, ư ư , , ồ , ã Vệ H ọ ,T p M rườ - V ệ Vệ N , P Pla r ả ơ . ơ ế ơ . Vệ H K , Mạ : N ê r ờ ệ y. h h yê r úp Ụ Ụ MỤC LỤC.....................................................................................................................I DANH SÁCH BẢNG.................................................................................................IV DANH SÁCH HÌNH...................................................................................................VI DANH SÁCH PHỤ LỤC ........................................................................................VIII DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT......................................................................................IX MỞ ẦU.......................................................................................................................1 H NG 1: T NG QU N.......................................................................................5 1.1. ư ng nghiên c u.............................................................................................5 1.1.1. H 1.1.2. T ả ệ r r rườ 1.1.3. Ô nhiễ 1.2. Chiế .............................................................................5 p 1.2.1. P ươ p p 1.2.2. P ươ p pp ê u..........................................................7 ư d ng HCBVTV ở Việt Nam...................9 H VTV r ư c.....................................................13 ế H VTV r H VTV.............................................................17 ư c.........................................13 1.2.2.1. P ươ p p LIS ..........................................................................17 1.2.2.2. P ươ p p 1.2.2.3. P ươ p p c ký l ng hiệ ă (HPL )..............................18 (G )............................................................19 1.3. Ph n mềm AIQS - DB tích h p rê G /MS p ồng thời g n 950 ch t ơ .........................................................................................................................22 h 1.4. Mô hình hóa th c nghiệm b 1.5. Tình hình nghiên c r .......................................................26 ư ê ến lu n án.......................32 1.5.1. Ứng d ng ph n mềm AIQS - DB trên thiết bị GC/MS.............................32 1.5.2. Các nhân t ả H ưở NG 2. IỀU KIỆN V PH ến nhả h p ph TTS r NG PH P TH t bị ng p..............33 NGHIỆM..........................38 2.1. Thiết bị và hóa ch t..............................................................................................38 2.1.1. Thiết bị.......................................................................................................38 2.1.2. H t.....................................................................................................38 2.2. Th c nghiệm.........................................................................................................39 2.2.1. Chuẩn bị m u dùng cho thí nghiệm...........................................................39 I 2.2.1.1. L y ư 2.2.1.2. ẩ ị 2.2.1.3. ẩ ị 2.2.2. t................................................................................40 ..................................................................................41 ê ế ệ ............43 ơ r ư p rê G /MS ết h p IQS - DB.....................................................................................................43 2.2.3. ế 2.2.4. T p r , ệ ả T r pp r ế ồ 2.3. P ươ ả p p pp ê ị ả 2.2.5. Mô hình hóa th c nghiệ ư .............44 ưở r ồ p...............................45 ờ O ,S S O ........................................................46 u......................................................................................48 2.3.1. P ươ p p ị 2.3.2. P ươ p pp ư ng m u trên GC/MS...............................................48 ồng thời g n 950 ch r ư c l t trên GC/MS kết h p AIQS - DB..............................................................................................49 2.3.3. P ươ H p p lý s liệu.........................................................................51 NG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN..............................................................53 3.1. P ươ p p ế ị ồng thời fenobucarb, endosulfan và DDT trong ư c.............................................................................................................................53 3.1.1. P ươ p p ị ư ồ ờ r , T rê GC/MS.................................................................................................................53 3.1.1.1. K ả ề 3.1.1.2. X y ườ ệ ...................................................................53 ẩ r , p ươ 3.1.1.3. Xác nh n giá trị s d ng c 3.1.2. Q y r ế ơ r p p........................................60 r , ịnh thành ph , 3.2. Nghiên c h ồng thời fenob T...........57 , T r ư .......61 ư ng và nguồn phân tán các ch t ô nhiễm ư c l t..................................................................................................65 3.2.1. Ki m soát ph n mềm AIQS - DB bằng th c nghiệm và sai s .................65 3.2.2. 3.2.3. T ễ r 3.2.4. S lan truyề ơ r ư ...................................................70 ơ th ễ r 3.3. Nghiên c u nhả h p ph thu c tr sâu t c II ặ r ư ư c l t..................76 ..........................................78 t bị ng p....................................79 3.3.1. Ả ưở ồ 3.3.2. Ả ưở ồ r O 3.4. Mô hình hóa th c nghiệm, ả ế ưở ả ...................................81 pp r ồng thời c O ,S S ..................83 O ến nhả h p ph c a thu c tr sâu............................................................................................85 3.4.1. P ươ 3.4.2. Ả r ưở ồ ..................................................................................85 ồ O ,S S O ế ả pp r sâu........................................................................................................................90 3.4.3. T ư ả pp r .................................................93 KẾT LUẬN HUNG..................................................................................................95 NHỮNG ÓNG GHÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN.........................................................98 DANH MỤ ÔNG TRÌNH Ã ÔNG Ố...................................................99 T I LIỆU TH M KHẢO.........................................................................................100 PHỤ LỤC III Ụ ả 1.1. T ả 1.2. ả 1.3. T ọ r r ư ở ồ ằ r ởTề G ả T, endosulfan, fenobucarb........ ............9 Hồ rê r ú ...........................11 r ú - T ơ............................................................................................12 1.4. M p ươ p pp , ế T, r ư ....................................................................................................................23 Bảng 1.5. M c thí nghiệm c a các yếu t ả ả 1.6. ả r rị , y ả 2.1. ả 2.2. Vị r ả 2.3. M ả 2.4. ả 2.5. M r ả 3.1. ưởng.................................................28 rư ế ạ r 2......................................................................................................30 ạ ư y r ê .................................39 ..............................................................................................41 ọ ế r ế ề ê ệ ế ệ ả ị .........................42 ế ế ệ ..........................47 ế ả ệ .........................48 ư r , T rê ế ị G /MS.....................................................................................................................55 ả 3.2. Mả ả 3.3. Nồ ả 3.4. LO p ẩ ệ p p ả p p ả 3.8. Nồ p ươ p p p r p ép lặp lại c ồ ...........................56 ị ẩ ....................58 ại các nồ khác nhau.......................61 r , α, β- p,p‟- T p ươ ế SP .............................................................................62 - 3.7. H ệ ế p r , α, β-endosulfan và DDT............................60 3.6. H ệ ế ư LOQ Bảng 3.5. Sai s ả ờ ồ p r , T p ươ ..................................................................................................63 - r ế , ệ ế, ệ ẩ chí .....................................................................................63 - ả 3.9. S p ươ ả 3.10. ả 3.11 . T ư ơ( /L) r ư .........................72 ả 3.11 . T ư ơ( /L) r ư .........................73 ồ p p ế ã ả RS ẩ IV ................................................63 ồ r ư ........69 ả 3.12 . T ư ơ( /L) r ả 3.12 . T ư ơ( /L) r ả 3.13. Kế ả ả pp ư rư ư ...............74 rư ..............75 r , T ị p.............................................................................................................................80 ả 3.14. M r ả 3.15. G ả rị ế ế ệ pp ả 3.16. P ả 3.17. S ệ ồ r ( ế ế ả ệ .......................85 ã ) p ươ r ồ ...............................................................................87 p ươ ế ệ ồ ở p ươ V ...................................88 r ồ .............94 Ụ Ì H 1.1. ạ T......................................................................... 7 H 1.2. ạ ...............................................................7 H 1.3. ạ r ...............................................................8 H 1.4. Sơ ồ H 1.5. Sơ ồ ề ạ ế r ị ...........................................................20 p ồ ờ 950 ơ p IQS-DB trên GC/MS.......................................................................................26 H 2.1. Sơ ồ ị r H 2.2. Sơ ồ ế H 3.1. S ồ y .....................................................................................40 ị G /MS..................................................................................49 ẩ r , p,p‟- T ạ ề ệ ọ .......................................................................................................................56 H 3.2. P r .............................................................................56 H 3.3. P α-endosulfan .......................................................................56 H 3.4. P β-endosulfan .......................................................................57 H 3.5. P p,p‟-DDT...............................................................................57 H 3.6. S H 3.7. H 3.8. S H 3.9. ườ H 3.10. S H 3.11. ườ H 3.12. S H 3.13. ườ H 3.14. Sơ ồ ồ r ở ồ ườ ẩ ồ r .....................................................................59 α– ẩ ở ồ ẩn............................................59 α –endosulfan.................................................................59 ồ β-endosu ẩ ồ ở ồ ẩn .........................................59 β –endosulfan .............................................................59 p,p‟- ẩ Tở ồ ẩn...............................................59 p,p‟- DDT.....................................................................59 y r ế ờ Hình 3.15. Kết quả Hình 3.16. Thờ ẩn................................................59 ư - l ng m ư , ư c..............................................65 c ph c a các n-alkanes.................................66 a các n-alkanes................................................................67 ư Hình 3.17. C p nh t thờ a các n-alkanes..................................................67 Hình 3.18. S c ph phân tích các h p ch t h ơ r ư c l t phân tích bằng GC/MS kết h p AIQS - DB.........................................................................................70 H 3.19. p ơ ặ r ư rư ( ) r ( )...........................................................................................................................71 VI H 3.20. S p H 3.21. Tr 3 3.22. H 3.23. Nồ 72 ờ ươ ị r r ...............76 ả pp ả y ..............................79 r , ( ). T ệ ỉ pp ệ ( ), ( ) Hình 3.25. Ả ị r 24, 48 ị ồ .................................................................................................82 3.24. Nồ ề ạ ................................................................................79 p rê ( ), ( ) ươ rư ệp, y ồp r H ư ồ ệp ạ H r ế r , p T ư ồ O ề r ệ ư ( )..........................................................................................84 ưởng c a hệ s các biến (DOC, SDS, Oxa) lên hàm hồi quy nồ nhả h p ph c a fenobucarb........................................................................................89 Hình 3.26. Ả ưởng c a hệ s các biến (DOC, SDS, Oxa) lên hàm hồi quy nồ nhả h p ph c a endosulfan.........................................................................................89 Hình 3.27. Ả ưởng c a hệ s các biến (DOC, SDS, Oxa) lên hàm hồi quy nồ nhả h p ph c a DDT..................................................................................................89 H ị 3.28. Nồ ư ả ả pp r , ưở O , S S O T r ươ ( ), ( ) (c).................................................................................................................................91 H 3.29. ồ ị O ,S S H 3.30. ồ 3.31. ồ O ị O ,S S H ặ ê ồ ặ O ị O ,S S ê ồ ặ O ả ê ê ồ ườ ả ê ê ườ ườ ả VII ồ pp ồ ỉr a fenobucarb ỉr pp ồ pp ả ưở ươ ....................92 ả ưở ươ .........................92 ỉr ả ưở ươ T...................................93 DANH SÁCH PHỤ LỤC Phụ lụ 1 hi ụ g Phụ lục 2: Hình nh lấy mẫ g ghi ứ hự ước lụt tại Thanh Hóa Phụ lục 3: Các chất dùng trong phần mềm AIQS-DB VIII ghi m Ụ AIQS - DB ANOVA CV DCM DDT DOC EPA GC GC/ECD GC/EI-MS GLC GC/MS HCBVTV HPLC LC LOQ LOD MS Oxa ppm ppb ReT RSD Rev SD SDS SPE TCVN TTS UV/VIS WHO Ừ Ắ Hệ ị ạ ị ư P p ươ Hệ biế ng c p ép Dichloromethane Dichlorodiphenyltrichloroethane r ơ ơ ảo vệ M rường Mỹ S S r ế ệ S r S S p H ả ệ S ệ ă S G ạ ị ư G ạ p ệ P ư Sodium oxalate Nồ p rệ Nồ ph n tỷ T ờ ư ệ ẩ ươ ồ ệ ẩ Sodium dodecyl sulfate ế p r Tê ẩ Vệ Thu c tr sâu Quang ph h p th phân t T Y ế ế IX r p MỞ ẦU Việt Nam nằm trong vùng khí h u nhiệ khu v c Châu Á - T ê . ươ , ường xuyên phả ặc biệt trong m y ă y, r i gió mùa, m ê ă bão c a i mặt v i các loại hình ảy ra trên kh p các khu v c trong cả ư c gây t n th t r t l n về ười và tài sản, gây nên các dịch bệnh ở v t s ng, cây trồ , ế Tr , ư ng x ă rườ [11]. ặc biệt là khu v c miền ng tr n bão bi n và tình trạng ng p l t ở nhiề Tại Việ N , ơ 80% bao gồm trồng trọ , ã y ê nh ng tr n ĩ c nông nghiệp, ơ. ê làm việ ă ú ế rồng th y sản. Cùng v i nó là việc s d ng các loại phân bón hóa học, hóa ch t bảo vệ th c v t, thu ảm bả ă r ặc l , ư ư làm cải thiện ch ng ê , t nông ư c. ến các ch ưỡng và tr m tích y ê khuếch tán các ch t t, các hóa ch t bảo vệ th c v t trên cây trồng và t ư c.v.v. Tình trạng càng tr m trọ ư c s d ng quá liề ư ng d ơ ến tồ ú [16, 80], trên ru ê .T y .N ư , ư ô nhiễm tồn tạ r ư ởi vì các hóa ch t nông nghiệp ư ề r ư ường d ng fenobucarb y t và tr m tích v t vào t ô nhiễm ư ichlorodiphenyltrichloroethane (DDT), endosulfan, v.v. [60]. Bên bền v ng , cạ ă n tiếp t ường là th phạm chính gây ô nhiễm nguồ K bảo vệ t. S d ng các hóa ch t nông nghiệp ã 20 ă y nghiệp ă ười, ư ng vết các ch t s loạ ư r r i ười [101]. v N r p ệp ườ rồ ư ú . Nư , ồ, ư [84]. Tă ệp, ư ươ ệ ồ y ả ở , ườ ưở ư ả ả pp ư ư ị p ườ ả ê r r y ê ú . Khi rạ t bảo vệ th c v t sẽ 1 ảy r ễ ă ườ y ưở ế ế ả , ư pp ặ [33, 132] rê .N ư ê yế y ạ ề r p ư ư ư ú , yế ư sâu t rư m ả , ê ư ư r ê ú ạ, , .V ả pp ả ơ ơ r nhiễm h ơ y ế ê r ư . ê ờ ọ ế ề p ế ươ r ọ p ươ p p ồ . ú rã r ĩ ệp [83] .V y c nghiệm b c ờ ế t s yếu t ồ ư c. ề thành ph , ư cl ư , p rườ ồ ệ ưở c tr sâu t hi u biế p p y ã ư d ê ả ờ [88, 125], y p r ư ả yr ưở ồ ê p ẩ ư ỹ ả ê . Kỹ pp yế ơ y ê ô nhiễ ư ê , ic a ả r Mô hình hóa th c nghiệm b ệ ơ ạ y ồ ư ư c thả ờ ả ệp ị p ư ồ ế ư ồ yế p ưở ư ề ặ ưở ư ề thoát ra t rễ c ả ả rườ ệp[110], ư ề ơ [135], , r r ồ r [34, 55, 75, 142], t bảo vệ th c v rê ặ. t bảo vệ th c v ơ ề ư ư ng và nguồn phân tán các ch t ô ặc biệt là quá trình dịch chuy n các thu c tr sâu t ư ả ưở ồng thời c a m t s yếu t ư c chúng tôi l a chọ h p ph c a thu c tr sâu t ến nồ ệ nhả ề : ―Nghiên cứu xác định hàm lượng các chất hữu cơ trong nước vùng trồng lúa bị ngập và sự dịch chuyển của DDT, endosulfan và fenobucarb từ đất vào nước‖. : N ưở ê ị yế ế p ả ễ pp r 2 r ư , ả ư ị ng p, ả r ưở yế ế ồ ả pp . ứ 1- Ứng d ễ : p ươ ơ r p p ư ằ ế p ồ G /MS ết h p ph n mề ịnh thành ph , các ch t AIQS ơ r c a các ch t ô nhiễm h ư cl ờ ịnh dạ ư ở 950 ị ư rồ ú ị ư ng ồn phân tán p tại khu v c miền Trung, Việt Nam. p ươ 2- Nghiên c p p r , T r 3- N p ế ê ả p ồng thời h n h p ư c trên GC/MS. pp T, r ị ư . 4- S ưở 2 c nghiệ ồ ờ ồ r (S S) ơ (O ) ế r ê ( O ), ồ ả ả y pp T, ư . 3 Chương 1: T r ề ư ê p p ư ê ế Chương 2: N p ươ p ế p ươ ê . p p ê ê ệ p r ề , r : - P ươ r p p ế p ồ ờ 950 ễ ơ ư c trên GC/MS kết h p AIQS-DB. - Q y r ế p r -N T r ê ả ư ư ồ rê ế pp ị p p. 3 ờ p r ị G /MS. r r , T, ệ -S d ưở ồ ờ p O , r ế ả -K ả ề ệ ị p , ơ r ê ị ả p r 4 p ồ ả p ư r rê ồ ạ ế ế ả p ế O , S S ị G /MS. lan truyề ú bị ng p. ư .T ề ệ ề y O r r O , ệ , : p p rồ ả ờ T, ưở r , pp ả ờ ư ư ư -M ồ ặ S S T r ễ ư ề ế r , -N ạ ả . Chương 3: P -X ê ệ ọ ế ả ều kiện t ả p p . ả ưở T, ư ồ nhả h p ph c a các thu c tr sâu này. ú ị y ọ ư ề ê p ả ồ rườ ê ề ế p ồ ưở rằ ả ê ồ p ờ ề ờ ú yế ưở ư , rườ ọ yế rườ ẽ ả ư ẽ ế ả ả 4 rườ ê r ê pp úp ê ẽ ị ư .N pp p ọ ơ, rườ ế ư , ả ễ r rườ ặ r ệ ề ặ ễ . ƯƠ 1.1. ối ượ g ghi 1 Ổ ứ 111 (H Hóa ch t bảo vệ th c v ạ rã ả ả p ẩ p ẩ .N ệ ệ r ến khả ă ề ệ yr r H ệ rườ y rườ p p ườ . yê ệnh do nh ng biế r Y ếT ế .V ĩ i về y ờ (WHO) [136], H ạ 3 ạ ạ ư ạ , ạ, ạ , ơp p , VTV ọ . T ạ I: .T ơ ạ II: ọ H r ạ ạ ở VTV ư pyr r p 4 [108, 118]. chất ảo v thực vật cơ clo (organochlorine): Là các d n xu t clo ơ c a m t s h p ch t h ư bao gồm nh ng h p ch t h p y , y ơ r t bền v r ư , y r r bán phân huỷ dài, r s khuế ệ p ẩ . ạ Nh m h ơ ư, r T ạ III: ng th c v , ưởng di truyền cho các thế hệ , ạ VTV ư , ư ườ ệ ê ĩ rường và d n , VTV rê ư ã ư p ả, ệp r rườ y ạ c u trúc gen..., có th gây ả ư ả [117]. Bên cạnh nh ng mặt tích c c thì H u quả c a việc h p thu và tích luỹ H T r t y ư ngày càng nhiề yr r ư rọ c hại, bền v ng, khó bị phân huỷ r HCBVTV v ư r ịnh và không th thiế biện pháp có tính quyế ệ VTV) ại sinh học theo dây chuyền th ă loại hóa ch t này t nh 70 c m t tháng 6/1994 [64], ư [64], r ệ [121] ặ , ỡ y t và gây nên ế gi S ến nay chúng v n tồ ã m s d ng các [128]. Việt Nam có lệnh ư r ệp[105, 122]. M 5 .N rường t nhiên và thời gian ă . Trê ư z , rườ r ư yê ú Vì v y, việ y pp p ư tồ ú r H ồ ư, ồng thời chất ảo v thực vật cơ ph t pho org nophosphorus : Gồ ơ este, các d n xu t h p ă kinh c a côn trùng bằ ơ bao gồm m t s h p ch Nh m h p r .K y i nh ơ ưp r , ú r ư c s d ng r , c gi carbamate gồm nh ng hoá ch t ít bền v ơ ế ơ H VTV r quá lâu trên nông sả pyr r r , Nh m h y . . n xu t h ư r ơ a axit r ry , r , p . c c a thu pr p . N rường t nhiên, an toàn ơp rườ . ơ p ú hông tồ iv nóng r t khác nhau, tùy thu c vào loại thu . ại diệ ư: ơ .N ng tr c tiếp vào men cholinestraza c a hệ th ơ iv rã , m t :L y y, ng vào th n ết. Nhóm này có thời gian chất ảo v thực vật c r carbamic. Khi s d ú ản s tạo thành men cholinestaza làm cho th n ơ, ng kém, làm yế bán phân huỷ ng v ặc ười và các sinh v t s ng khác. bảo vệ s c kh e c kinh hoạ . rường có t m quan trọ biệt, nhằm bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao nh n th c c a c Nh m h VTV ã ị ng v t máu y r , r , chất ảo v thực vật pyr throi : N y ư r y… ng thu c tr sâu có nguồn g c t nhiên, là h n h p c a các este khác nhau v i c u trúc ph c tạp ư c tách ra t hoa c a nh ng gi ú . ại diện c a nhóm này gồm cypermethrin, permethrin, fenvalarate, deltamethrin.... ê ,…) ạ ặ H t s H VTV VTV ồn g c t vi khuẩn, n vi khuẩ …). 6 ơ ( p ch t c r ( ồng, th y c tr n m, tr 112 ứ C14H9Cl5; M = 354.48g/mol 11 ạ T - Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT): L ến trong vòng 60 - 70 ă r y, r êp, ườ ú ã ư T ã ư ạ ả yr huỷ (thời gian bán huỷ r ư, tt ế ă . d ng t vài ba th p kỉ rư ơ ườ y rườ ơ ó phân a), hệ s tích luỹ sinh học ơ ng v t nên nhiề sinh v t qua ư ã ms y [128]. Việc c m s d ng nh ng loại thu c tr sâu T ã ư c th c hiện ở Việt Nam t m rọ ải và tích luỹ iv rã rư . DDT là ch t h 10 ă ( i v i cá là 127.000), chúng ít bị chu i th r ê ư c biết ư ng và ph tác d i tiếng cả về mặt sả ( ệ r sâu, m i mọt, mu i, chu t). ơ c tr ư ng hạn chế, ch yế ă 1993. H ện nay DDT chỉ ư c sản xu t diệt mu i truyền bệnh s t rét. Sản phẩm chuy n hóa c a DDT là DDD và DDE. C9H6Cl6O3S; M = 406.90 g/mol 1 2. ạ - Endosulfan: T ơ , ã ư c s d ng r ng rãi trên thế gi p sâu bệnh trong nông nghiệp, y ạ ườ rê rê ệ . . ễ trong danh sách các ch PCB, dioxin...) c n loại tr r c hại th 22 ơ ề ế . 7 diệt tr r ư rườ S ( ư DDT, Lê H p
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan