Tài liệu Quản lý hoạt động phong trào đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh của các trường thpt trên địa bàn quận cẩm lệ thành phố đà nẵng (tt)

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 111 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN QUANG VŨ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CỦA CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẨM LỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 8 140114 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Đà Nẵng - Năm 2019 Công trình được hoàn thành tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Người hướng dẫn khoa học: TS. BÙI VIỆT PHÚ Phản biện 1: TS. Nguyễn Thị Trâm Anh Phản biện 2: TS. Võ Trung Minh Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Giáo dục học họp tại Trường Đại học Sư phạm vào ngày 16 tháng 02 năm 2019. Có thể tìm hiểu luận văn tại: Thư viện Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng Khoa Tâm lý giáo dục, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2016 – 2020 được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta đã xác định:"Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nên giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên là khâu then chốt. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp." Trong môi trường giáo dục ở nước ta hiện nay đa phần học sinh đều tham gia tổ chức Đoàn Thanh niên. Trong những nỗ lực chung, công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã có nhiều bước phát triển và đạt được những thành tích đáng khích lệ. Tuy nhiên, việc quản lý các hoạt động phong trào còn nhiều lúng túng, chưa đi sâu vào thực tiễn, đôi khi còn hình thức, dẫn tới hiệu quả của một số hoạt động còn chưa cao, chưa đáp ứng được nhiệm vụ giáo dục cho học sinh. Điều này đòi hỏi Đoàn thanh niên – Hội LHTN của nhà trường cần phải có nhiều hoạt động phong trào có hiệu quả để thu hút, định hướng, giáo dục kỹ năng cho học sinh, góp phần nâng cao hiệu quả của quá trình đào tạo,giáo dục trong nhà trường Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị- xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng cộng sản Việt Nam, là đội quân xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ, là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam. Đoàn là thành viên của hệ thống 2 chính trị hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhận thức được vai trò, vị trí của thanh niên, đã có những chính sách cụ thể để phát huy những tiềm năng, thế mạnh của thanh niên, để thanh niên có đóng góp xứng đáng trong tiến trình cách mạng của dân tộc. Bước vào sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, trước những biến đổi nhanh chóng của tình hình thế giới, Đảng ta một lần nữa khảng định: Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỉ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không phần lớn tuỳ thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Đúng như Bác Hồ đã nói “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng Người”, vì vậy vấn đề thanh niên phải đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực của con ngườiĐà nẵng là một thành phố trọng điểm trong quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, có vị trí điạ lý đặc biệt, có núi, có biển, có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch, dịch vụ... Bên cạnh đó phát sinh vấn đề phức tạp, gây nhiều khó trong quản lý văn hóa xã hội và giáo dục thanh, thiếu niên. Dưới góc độ quản lý phong trào thanh niên của một Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng, chúng tôi có nhiều trăn trở về những nguyên nhân lệch lạc trong lối sống của thanh, thiếu niên, học sinh, có những suy tư về những biện pháp giáo dục chưa có hiệu quả của Đoàn Thanh niên ở các trường trung học phổ thông hiện nay. Do vậy, chúng tôi lựa chọn đề tài: “Quản lý hoạt động phong trào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của các trường THPT trên địa bàn Quận Cẩm Lệ Thành phố Đà Nẵng” làm luận văn tốt nghiệp của mình. 3 2. Mục tiêu nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng quản lý hoạt động phong trào Đoàn thanh niên của các trường THPT trên địa bàn Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà nẵng, đề xuất những biện pháp quản lý góp phần nâng cao chất lượng toàn diện cho học sinh. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Hoạt động phong trào Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong các trường THPT. 3.2. Đối tượng nghiên cứu. Quản lý các hoạt động phong trào Đoàn viên Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của các trường THPT trên địa bàn Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà nẵng 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động phong trào đoàn thanh niên trong các trường trung học phổ 5.2. Khảo sát thực trạng quản lý hoạt động phong trào đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của các trường THPT trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. 5.3. Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động phong trào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của các trường THPT trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. trong giai đoạn hiện nay. 5. Phạm vi nghiên cứu. Luận văn được chúng tôi tập trung làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản của hoạt động Đoàn và quản lý hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Khảo sát thưc trạng hoạt động phong trào Đoàn Thanh Niên của 3 trường THPT trên địa bàn Quận Cẩm Lệ TPĐN từ 2015 đến 2018. Biện pháp QL hoạt động phong trào Đoàn TN CSHCM quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng giai đoạn 2018 - 2023. 6. Giả thuyết khoa học. Công tác quản lý các hoạt động phong trào đoàn TNCS Hồ Chí Minh của các trường THPT trên địa bàn Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà nẵng còn nhiều bất cập, chưa đi sâu vào thực tiễn, đôi khi còn hình thức dẫn tới hiệu quả của một số hoạt động còn 4 chưa cao, chưa đáp ứng được nhiệm vụ giáo dục cho học sinh. Nếu đề xuất được các biện pháp quản lý hoạt động phong trào phù hợp thì sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào và chất lượng giáo dục cho học sinh trong các trường THPT trên địa bàn. 7. Phương pháp nghiên cứu 7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết. Đề tài sử dụng các phương pháp lý luận sau đây để xử lý khung lý thuyết của đề tài: Phân tích, tổng hợp từ các công trình đã có và các tài liệu thu thập nhằm hệ thống hoá khái niệm và các nội dung cơ bản về quản lý hoạt động phong trào của Đoàn thanh niên trong giai đoạn hiện nay. 7.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn Áp dụng khảo sát thực trạng của vấn đề nghiên cứu - Phương pháp điều tra viết: Bằng việc xây dựng hệ thống câu hỏi, điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng việc quản lý hoạt động phong trào của Đoàn thanh niên, từ đó khắc phục những hạn chế và phát huy những mặt mạnh nhằm thực hiện tốt vai trò quản lý hoạt động phong trào Đoàn. - Phương pháp phỏng vấn: Hỏi ý kiến trực tiếp các đối tượng khảo - Phương pháp quan sát: Sử dụng phương pháp này nhằm tiếp cận và xem xét các hoạt động quản lý hoạt động phong trào, qua đó tìm hiểu thực trạng công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động phong trào của Đoàn trong thời gian qua. - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Trên cơ sở quan sát, đánh giá thực tiễn việc thực hiện vai trò quản lý hoạt động phong trào đoàn thanh niên trong 5 năm trở lại đây, đề tài nghiên cứu tổng kết, đánh giá đúng thực trạng để đưa ra những biện pháp đổi mới hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động phong trào đoàn thanh niên. 7.3. Nhóm các phương pháp bổ trợ - Phương pháp toán thống kê: Để xử lý kết quả điều tra, khảo sát. - Phương pháp chuyên gia: Dùng để tham khảo ý kiến chuyên gia về tính cấp thiết và tính khả thi 5 8. Cấu trúc luận văn - Phần mở đầu - Phần nội dung gồm ba chương: + Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động phong trào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong trường trung học phổ thông + Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động phong trào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của các trường THPT trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. + Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động phong trào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của các trường THPT trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. - Kết luận và khuyến nghị - Phụ lục - Tài liệu tham khảo CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CỦA CÁC TRƯỜNG THPT 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.2. Các khái niệm chính 1.2.1. Quản lý Quản lý là thực hiện những công việc có tác dụng định hướng, điều tiết, phối hợp các hoạt động của cấp dưới, của những người dưới quyền. Biểu hiện cụ thể qua việc, lập kế hoạch hoạt động, đảm bảo tổ chức, điều phối, kiểm tra, kiểm soát. 1.2.2. Hoạt động phong trào Đoàn Thanh niên Hoạt động phong trào của Đoàn thanh niên là các hoạt động mang tính rộng lớn với mục tiêu thu hút đông đảo thanh niên tham gia. 1.2.3. Quản lý hoạt động phong trào Đoàn Thanh niên Quản lý hoạt động phong trào đoàn thanh niên là sự tác động 6 của chủ thể lên các hoạt động phong trào Đoàn thanh niên, góp phần đạt được các mục tiêu của tổ chức Đoàn thanh niên, thực hiện tốt các chức năng của tổ chức Đoàn là định hướng tư tưởng, nâng cao chất lượng giáo dục cho đoàn viên thanh niên, tạo môi trường rèn luyện thanh niên vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì tương lai và hạnh phúc của tuổi trẻ. 1.3. Hoạt động phong trào của đoàn thanh niên trong trường THPT 1.3.1. Ý nghĩa của hoạt động phong trào Đoàn Thanh niên đối với công tác giáo dục học sinh THPT 1.3.2. Nhiệm vụ của tổ chức Đoàn Thanh niên trong trường THPT 1.3.3. Nội dung hoạt động phong trào Đoàn Thanh niên trong trường THPT Nội dung hoạt động Đoàn trong các nhà trường được biểu hiện cụ thể thông qua các kế hoạch, chương trình hoạt động phong trào thanh niên và các mặt công tác của Đoàn (công tác giáo dục đạo đức, công tác xây dựng tổ chức Đoàn, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên…) được Đại hội cấp Đoàn trường biểu quyết nhất trí và điều hành thông qua Ban Chấp hành Đoàn trường, Ban Thường vụ Đoàn trường. Triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”: 1.3.3.1. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên học tập chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” 1.3.3.2. Xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị trong các nhà trường 1.3.3.3. Xung kích tình nguyện vì cộng đồng 1.3.3.4. Xung kích giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa 1.3.3.5. Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ; mưu sinh, lập nghiệp 7 1.3.3.6. Đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần 1.3.3.7. Đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao kỹ năng thực hành xã hội, đẩy mạnh công tác quốc tế thanh niên 1.3.3.8. Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị đối với hoạt động của Hội Học sinh Việt Nam, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên trường học 1.3.3.9. Xây dựng Đoàn vững về chính trị, mạnh về tổ chức 1.3.4. Các hình thức hoạt động phong trào của đoàn viên thanh niên trong trường THPT 1.3.4.1. Ba phong trào phát huy thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Phong trào thanh niên tình nguyện Phong trào tuổi trẻ sáng tạo Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc 1.3.4.2. Ba chương trình đồng hành - Chương trình đồng hành với thanh thiếu nhi trong học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ - Chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp - Chương trình đồng hành với thanh thiếu nhi phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần 1.4. Quản lý hoạt động phong trào đoàn thanh niên của các trường THPT 1.4.1. Quản lý mục tiêu hoạt động phong trào đoàn thanh niên trường THPT 1.4.2. Quản lý nội dung tổ chức hoạt động phong trào đoàn thanh niên trường THPT a. Quản lý về chính sách đường lối phong trào b. Quản lý công tác tổ chức các phong cách mạng phát huy thanh niên trường học trong xây dựng, bảo vệ tổ quốc c. Quản lý tổ chức thực hiện các chương trình đồng hành 8 1.4.3. Quản lý các phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động phong trào đoàn thanh niên trường THPT a. Triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” b. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”; tăng cường các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức- lối sống, pháp luật cho thanh niên trường học c. Quản lý phong trào 5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc d. Quản lý phong trào 4 đồng hành với thanh niên mưu sinh, lập nghiệp 1.4.4. Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động phong trào đoàn thanh niên của các trường THPT 1.4.5. Quản lý sự phối hợp của các trường và quận Đoàn Cẩm Lệ Tiểu kết chương 1 Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CỦA CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1. Khái quát quá trình điều tra khảo sát thực trạng 2.1.1. Mục đích điều tra Công tác quản lý các hoạt động phong trào đoàn thanh niên còn nhiều hạn chế, chưa đi sâu vào thực tiễn, đôi khi còn hình thức dẫn tới hiệu quả thực tiễn một số hoạt động còn chưa cao, chưa đáp ứng được nhiệm vụ giáo dục cho học sinh và nhiệm vụ của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, đặc biệt là khu vực trường THPT tại Quận Cẩm Lệ. Để làm làm rõ thực trạng phong trào đoàn tại các trường THPT trong địa bàn Quận Cẩm Lệ, tác giả tiến hành điều tra nhằm mục đích thống kê, phân tích tình hình thục trạng, rút ra những hạn chế. Cuối cùng từ kết quả điều tra đề xuất các biện pháp quản lý như xây 9 dựng kế hoạch hoạt động, quản lý nội dung hoạt động, quản lý mục tiêu của từng hoạt động cũng như của phong trào, quản lý thành phần tham gia hoạt động phong trào, quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá, khen thưởng… thì sẽ nâng cao được hiệu quả hoạt động phong trào của học sinh THPT tại Quận Cẩm Lệ. 2.1.2. Đối tượng điều tra học sinh Giới hạn về đối tượng điều tra: Cán bộ đoàn, giáo viên, học sinh đã gia nhập đoàn TNCS. Cụ thể: - Cán bộ đoàn: 30 người - Giáo viên làm công tác chủ nhiệm: 30 người - Học sinh: 200 người 2.1.3. Nội dung điều tra - Thực trạng nhận thức của CBQL, GV, HS và PH về hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên - Thực trạng các biện pháp quản lý của Ban Chấp hành Đoàn trường đối với hoạt động phong trào - Thực trạng kết quả hoạt động phong trào của Đoàn Thanh niên của các trường THPT trên địa bàn quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng 2.1.4. Phương pháp điều tra - Phương pháp điều tra bảng câu hoi: bằng việc xây dựng hệ thống câu hỏi, điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng việc quản lý hoạt động phong trào của Đoàn thanh niên tại các trường THPT trên địa bàn quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng, từ đó khắc phục những hạn chế và phát huy những mặt mạnh nhằm thực hiện tốt vai trò quản lý hoạt động phong trào Đoàn. - Phương pháp phỏng vấn: hỏi ý kiến trực tiếp các đối tượng khảo sát từ đó có thể quan sát dễ dàng và khách quan các đối tượng khảo sát mà không sợ bị lầm lẫn quá nhiều. Mặt khác, các đối tượng khảo sát sẽ cảm thấy tự nhiên hơn, và có dịp đưa ra những quan niệm, những ý tưởng cùng những nhận xét của họ. Sử dụng toán thống kê để xử lý số liệu khảo sát được, dùng thống kê mô tả và thống kê suy luận rút ra các kết luận cần thiết. 10 2.2. Vài nét về các trường THPT trên địa bàn quận Cẩm Lệ 2.3. Thực trạng hoạt động phong trào đoàn thanh niên của trường trên địa bàn quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 2.3.1. Thực trạng nhận thức của CBQL, GV, HS và PH về hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên 2.3.3. Thực trạng các biện pháp quản lý của Ban Chấp hành Đoàn trường đối với hoạt động phong trào Bảng 2.1. Đánh giá về mức độ cần thiết sử dụng các BPQL HĐPT N = 200 Các biện pháp quản lý Tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng của học sinh Quản lý xây dựng nội dung, hình thức tổ chức hoạt động Quản lý các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho HĐPT Đoàn Bồi dưỡng, tập huấn năng lực cho cán bộ tổ chức HĐPT Đoàn Quản lý mục tiêu hoạt động phong trào Quản lý kế hoạch hoạt động Quản lý công tác xã hội hoá hoạt động Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá Mức độ Bình Cần thiết thường SL % SL % Không cần thiết SL % X Thứ bậc 193 96,5 7 3,5 2,97 1 170 85 30 15 2,85 7 186 93 14 7 2,93 4 190 95 10 5 2,95 2 168 84 32 16 2,84 8 176 88 24 189 94,5 11 180 90 20 12 5,5 10 2,88 2,94 2,9 6 3 5 2.3.4. Thực trạng kết quả hoạt động phong trào của Đoàn Thanh niên của các trường THPT trên địa bàn quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng Bảng 2.2. Đánh giá mức độ tổ chức các hoạt động phong trào của HS Nội dung Hoạt động các ngày lễ lớn Hoạt động tình nguyện Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao Hiến máu nhân đạo Sinh hoạt câu lạc bộ Thường xuyên SL % 144 72 102 51 Mức độ Thỉnh thoảng SL % 56 28 80 40 145 72,5 55 27,5 93 65 46,5 32,5 92 87 46 43,5 Không bao giờ SL % 18 9 5 48 2,5 24 11 Giữ gìn an toàn giao thông 96 48 72 36 32 16 Bảng 2.3. Đánh giá mức độ tổ chức các hoạt động phong trào của giáo viên Nội dung Hoạt động các ngày lễ lớn Hoạt động tình nguyện Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao Hiến máu nhân đạo Sinh hoạt câu lạc bộ Giữ gìn an toàn giao thông Thường xuyên SL % 24 80 20 70 Mức độ Thỉnh thoảng SL % 6 20 10 30 27 90 3 10 15 9 6 50 30 20 15 18 21 50 60 70 Không bao giờ SL % 3 3 10 10 e. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng f. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội Bảng 2.4. Kết quả phân loại đoàn viên Xếp loại Xuất sắc Khá TB Yếu Năm học 2014 - 2015 (6.571 ĐV) SL Tỷ lệ % 3.841 58.45% 2.621 39.89% 73 1.11% 36 0.55% Năm học 2015 - 2016 (7.314ĐV) SL Tỷ lệ % 4.043 55.07% 3.036 41.51% 168 2.30% 57 1.12% Năm học 2016 - 2017 (8.267 ĐV) SL Tỷ lệ % 4.011 48.52% 3.540 42.48% 470 5.69% 246 2.29% g. Phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục, thể thao 2.3. Thực trạng quản lý hoạt động phong trào đoàn thanh niên của các trường THPT trên địa bàn quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 2.3.1. Thực trạng quản lý mục tiêu 2.3.2. Thực trạng quản lý nội dung tổ chức hoạt động 2.3.3. Thực trạng quản lý các hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động a. Công tác giáo dục, tuyên truyền b. Tổ chức các phong trào phát huy vai trò thanh niên trường học trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Bảng 2.6. Kết quả phân loại chi đoàn trường THPT tại Quận 2.3.4. Thực trạng quản lý công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động 12 2.4. Đánh giá chung thực trạng 2.4.1. Những thành tự đạt được 2.4.2. Những mặt còn hạn chế 2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế a. Nguyên nhân chủ quan b. Nguyên nhân khách quan Tiểu kết chương 2 CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO ĐOÀN THANH NIÊN CỦA CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1. Các nguyên tắc chung xây dựng biện pháp 3.1.1. Đảm bảo mục tiêu giáo dục THPT Tất cả các biện pháp tác động (ảnh hưởng giáo dục) phải hướng vào việc xây dựng mẫu người mà giáo dục đã đặt ra, đó là những nhân cách phát triển toàn diện, cân đối cả phẩm chất và năng lực, cả đức và tài. Đoàn thanh niên với tư cách là tổ chức chính trị - xã hội, do vậy nhiệm vụ trước tiên là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, công tác đoàn trong các trường còn phải trang bị cho học sinh hiểu biết sâu sắc về quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và đặc biệt là giáo dục đào tạo,... giúp nhanh chóng nắm bắt được những thay đổi về chương trình, nội dung và phương pháp giáo dục, trong tình hình mới. Đoàn Thanh niên trong các trường THPT đóng vai trò to lớn trong việc tham mưu, phối hợp tổ chức các hoạt động, từ đó giúp học sinh có những kĩ năng cơ bản trong ứng sử, sinh hoạt tập thể. Đoàn thanh niên trong các trường luôn luôn xác định mọi hoạt động của Đoàn trường phải tạo điều kiện và hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên hoàn 13 thành tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện Đoàn viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Bên cạnh đó, công tác đoàn là một bộ phận quan trọng trong quá trình rèn luyện kĩ năng mềm cho học sinh mang tính thường xuyên liên tục. Trong bối cảnh thế giới đang phát triển như vũ bão về thông tin, khoa học kĩ thuật,... đất nước mở cửa để hội nhập cần có những kĩ năng phù hợp để thành công trong môi trường làm việc của thế kỉ XXI. 3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi HĐPT có đặc trưng khác với hoạt động học tập văn hoá trên giảng đường và mang những nét đặc trưng riêng: nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, việc đánh giá định lượng khó định lượng, chưa có tiêu chí cụ thể, rõ ràng, khó huy động người tham gia tổ chức, quản lý, hoạt động. Chính vì lý do này mà người tổ chức và quản lý HĐPT phải biết cách lựa chọn những biện pháp phù hợp, không dùng mệnh lệnh hành chính để điều hành công việc. Hơn nữa, học sinh là lớp người luôn có nhiều ước mơ, hoài bão, tự tin, năng động, luôn có xu hướng thích khám phá, thích giao tiếp và đặc biệt học sinh cũng là đối tượng rất nhạy cảm với các vấn đề xã hội và tâm lí dễ kích động… vì thế khi tổ chức và quản lý HĐPT cần lưu ý đến các yếu tố liên quan đến tâm lý của học sinh, nắm bắt và xây dựng chương trình phù hợp với tâm lý chung, phát huy những mặt mạnh để khuyến khích, định hướng theo mục tiêu của tổ chức Đoàn. 3.1.3. Đảm bảo cùng tham gia tổ chức và quản lý hoạt động phong trào của các đối tượng Một trong những yêu cầu của hiện nay là phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh với tư cách là chủ thể nhận thức, chủ thể tự trong các hoạt động chung của nhà trường. Trong HĐPT, có nhiều lực lượng tham gia nhưng chủ thể chính vẫn là cán bộ Đoàn và đoàn viên, đặc biệt là cán bộ chi đoàn, các hạt nhân có năng khiếu: văn, thơ, ca hát, thể dục thể thao… Vai trò chủ thể của học sinh không chỉ thể hiện ở sự tham gia phong trào mà họ còn là chủ thể với tư cách là những người tổ 14 chức, quản lý HĐPT. Để phát huy tối đa vai trò của chủ thể của học sinh thì một yêu cầu đặt ra là phải tổ chức các HĐPT theo quy mô vừa và nhỏ để thu hút nhiều hơn học sinh tham gia vào các hoạt động. Bên cạnh đó, cán bộ đoàn, nhất là giáo viên cán bộ cần tôn trọng và tin tưởng, tích cực giao quyền tự chủ cho học sinh để phát huy hết khả năng, năng lực và tính sáng tạo cho HĐPT. Cần thường xuyên động viên, khích lệ và có những điều chỉnh kịp thời để định hướng tốt các HĐPT. 3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi Các biện pháp đưa ra phải phù hợp với năng lực tổ chức, quản lý của cán bộ đoàn, với khả năng của học sinh cũng như những điều kiện của Nhà trường phụ vụ cho các HĐPT. Cơ sở để xác định ba phương pháp cơ bản trên là do công đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội mang tính chất giai cấp của giai cấp công nhân và tính chất quần chúng rộng lớn nên sức mạnh của công đoàn biểu hiện ở chỗ thuyết phục, vận động, tập hợp được đông đảo quần chúng tự nguyện, tự giác tham gia các hoạt động của công đoàn. Công đoàn có vai trò là trường học quản lý, trường học kinh tế và là trường học chủ nghĩa cộng sả Như vậy, bốn nguyên tắc trên là cơ sở quan trọng để xây dựng các biện pháp quản ký HĐPT trong nhà trường, góp phần nâng cao hiệu quả của HĐPT, từ đó tạo ra môi trường thuận lợi cho học sinh rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống. 3.2. Biện pháp quản lý hoạt động phong trào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của các trường THPT trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 3.2.1. Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ đoàn a. Mục đích, ý nghĩa của biện pháp Vấn đề cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn đã được đặt ra từ lâu, ở nhiều kỳ đại hội, hội nghị các cấp của Đoàn, song chưa được đề cập, xem xét một cách toàn diện, cụ thể. Thực tiễn cũng đã đang đặt ra nhiều vấn đề bức xúc trong công tác cán bộ Đoàn, tình 15 trạng cán bộ Đoàn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thiếu nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm, thiếu trình độ, năng lực, kiến thức, hạn chế về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn còn khá phổ biến. Cán bộ Đoàn trong trường học có vị trí quan trọng và giữ vai trò quyết định trong việc phát triển phong trào thanh niên, học sinh và xây dựng tổ chức Đoàn trong nhà trường. Vì vậy lựa chọn cán bộ Đoàn là khâu rất quan trọng, có ảnh hưởng quyết định đến chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác xây dựng Đoàn, sự phát triển phong trào học sinh. Do cán bộ Đoàn trường là người hoạt động chính trị- xã hội trong thanh niên học sinh nên việc lực chọn cán bộ tốt nhất là thông qua các hoạt động thực tiễn của phong trào học sinh. Từ phong trào học sinh và công tác của tổ chức Đoàn phát hiện những người có năng lực, phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, hăng hái, ham thích và có khả năng hoạt động chính trị, xã hội, có khả năng tập hợp học sinh, được học sinh yêu quý, tín nhiệm lựa chọn để làm cán bộ Đoàn, đồng thời cần chú ý kiểm tra xem xét những mặt về học lực, trình độ chuyên môn, sức khoẻ, ngoại hình, khả năng diễn đạt ngôn ngữ... b. Nội dung của biện pháp 3.2.2. Bồi dưỡng, tập huấn năng lực cho cán bộ Đoàn trường THPT a. Mục đích, ý nghĩa của biện pháp Nhận thức rõ vai trò, vị trí của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới là một công việc có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, góp phầm đáp ứng ngày càng tốt hơn những yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước. Là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác cán bộ, do đó công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải thiết thực, thường xuyên đổi mới về nội dung, phương thức trên cơ sở xác định mục tiêu, kế hoạch từ đó có những biện pháp quản lý phù hợp trong từng giai đoạn nhất định. Để tăng cường bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ chỉ đạo và tổ chức HĐPT Đoàn trong nhà trường, theo chúng tôi, người cán bộ Đoàn 16 trực tiếp tổ chức HĐPT Đoàn phải có những tiêu chuẩn sau: + Nhiệt tình, tâm huyết, tự nguyện làm công tác. + Có khả năng nhạy bén, phát hiện những vấn đề thời sự cấp bách, những việc mới, việc khó để đề xuất hoạt động thu hút sự tham gia của thanh niên. + Có uy tín cao đối với cán bộ giáo viên trong trường, với đoàn viên giáo viên, học sinh. Có khả năng phối hợp với ban ngành, đoàn thể, phối hợp và vận động đoàn viên học sinh để xác lập và huy động nguồn lực cho hoạt động. + Có điều kiện và sức khoẻ để "đồng cam, cộng khổ" với hoạt động phong trào. Trong quá trình hoạt động phong trào phải kịp thời trao đổi rút kinh nghiệm với lãnh đạo, Đảng uỷ, Ban giám hiệu để chỉ đạo HĐPT có hiệu quả. Như vậy để làm tốt công tác này chúng tôi đề xuất biện pháp quản lý công tác này như sau. b. Nội dung của biện pháp 3.2.3. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Quận đoàn với Ban Giám hiệu các trường THPT a. Mục đích, ý nghĩa của biện pháp Đảng định ra đường lối, chính sách cán bộ và quyết định bố trí, quản lý đội ngũ cán bộ, Đảng thành lập và trực tiếp lãnh đạo công tác Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, Đảng lãnh đạo công tác Đoàn, chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn thông qua đường lối, chủ trương, chính sách thông qua đội ngũ cán bộ, đoàn viên và các tổ chức của Đảng. Đảng kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyết định, chủ trương của Đảng về công tác Đoàn, đảm bảo cho công tác Đoàn được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng hướng. Vì vậy, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc quản lý công tác Đoàn của khối các trường Trung học phổ thông Quận Cẩm Lệ là một yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định làm cho tổ chức Đoàn phát triển mạnh mẽ thực sự là một tổ chức chính trị xã hội của Đoàn viên học sinh 17 trong nhà trường, nhằm đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường là dạy thật tốt và học thật tốt. Đưa ra các cơ chế liên kết (những quy định) trách nhiệm, quyền hạn, quyền lợi và nghĩa vụ; xác định được cách thức liên kết, ai chịu trách nhiệm quản lý, điều hành? ai phối hợp hoạt động? những việc phải làm theo quy trình....nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý và chỉ đạo thống nhất, đồng bộ, thường xuyên của các cấp chính quyền địa phương và ngành giáo dục. Tiếp tục chỉ đạo và gương mẫu thực hiện phong trào thi đua “Hai tốt”, cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” đánh giá, xếp loại, khen thưởng kỷ luật nghiêm minh trong nhà trường. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và vận đồng, tập hợp được sự tham gia của toàn xã hội vào việc xây dựng duy trì, phát triển công tác Đoàn trong nhà trường. Có những ý kiến tham mưu, đề xuất kịp thời nhằm góp phần kiện toàn bộ máy tổ chức chi bộ Đảng, xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên vững mạnh là một trong những biện pháp tốt nhất để góp phần thực hiện tốt nội dung quản lý công tác Đoàn của các nhà trường Trung học phổ thông b. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp Tiếp tục thực hiện chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về củng 3.2.4. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá HĐPT Đoàn cho thanh niên a. Mục đích, nghĩa của biện pháp - Phối hợp các lực lượng giáo dục: Nhân cách của học sinh được hình thành dưới ảnh hưởng tác động của giáo dục, gia đình, nhà trường và xã hội. Trong đó vai trò chủ đạo là giáo dục nhà trường, bởi vậy nhà trường phải biết phối hợp các lực lượng giáo dục đào tạo, các tổ chức đoàn thể cùng tham gia giáo dục. Bác Hồ đã căn dặn (cán bộ Đảng trong ngành giáo dục. Tháng 6/1957) "Giáo dục trong nhà trường chỉ là một phần, còn cần phải có sự giáo dục ngoài xã hội và trong gia đình, để giúp việc giáo dục nhà trường tốt hơn - Giáo dục nhà trường 18 dù tốt đến mấy, nhưng thiếu giáo dục trong gia đình và ngoài xã hội thì kết quả cũng không hoàn toàn". b. Nội dung của biện pháp 3.2.5. Nâng cao chất lượng Đoàn viên và kiểm tra công tác quản lý phong trào a. Mục đích, ý nghĩa của biện pháp Đoàn viên là thanh niên Việt Nam có độ tuổi từ 15 – 30, tích cực học tập, lao động và bảo vệ tổ quốc được học và tán thành Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đoàn, có lý lịch rõ ràng được cơ sở Đoàn ra quyết định và chi đoàn tổ chức kết nạp. Đoàn viên là thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì lý tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh, có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, có lối sống lành mạnh cần kiệm, trung thực, gương mẫu trong học tập, lao động, hoạt động xã hội và bảo vệ tổ quốc, gắn bó mật thiết với thanh niên, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nhà nước, quy ước của cộng đồng và điều lệ đoàn. Mọi chủ trương, nhiệm vụ được tổ chức Đoàn các cấp triển khai, đoàn viên là người thực hiện cuối cùng. Đoàn viên có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại của tổ chức Đoàn. Đoàn viên trong trường học là những thanh niên học sinh tiên tiến luôn đòi hỏi cao những nét mới, chất trí tuệ và văn hoá trong các hoạt động Đoàn bởi họ là lớp người có trí tuệ, năng động và sáng tạo. Trong bối cảnh, điều kiện mới, do sự tác động nhiều mặt của mặt trái cơ chế thị trường, chất lượng của đoàn viên còn có nhiều yếu kém. Đó là: chưa thiết tha gắn bó với tổ chức Đoàn, chưa xác định được động cơ, mục đích, lý tưởng phấn đấu, nhận thức mơ hồ về chính trị, ít hoặc không tham gia các hoạt động xã hội…. b. Nội dung của biện pháp 3.3. Khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất 3.3.1. Mục đích khảo nghiệm Các giải pháp quản lý công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ
- Xem thêm -