Tài liệu Skkn lựa chọn và áp dụng một số bài tập nhằm phát triển sức mạnh để nâng cao thành tích chạy 100m cho nam học sinh

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 112 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

I. §Æt vÊn ®Ò ( 1-2) II. môc ®Ých, nhiÖm vô, ph¬ng ph¸p, tæ chøc nghiªn cøu (2-3) 1. Môc ®Ých nghiªn cøu 2. NhiÖm vô nghiªn cøu 3. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu 4. Tæ chøc nghiªn cøu III. KÕt qu¶ vµ ph©n tÝch kÕt qu¶ nghiªn cøu (3-14) 1. Gi¶i quyÕt nhiÖm vô 1 (3-5) 2. Gi¶i quyÕt nhiÖm vô 2 (6-14) IV. kÕt luËn Vµ kiÕn nghÞ (14-15) 1. KÕt luËn 2. KiÕn nghÞ I. §Æt vÊn ®Ò TDTT lµ mét hoạt động x· héi, ra ®êi cïng víi sù h×nh thµnh x· héi loµi ngêi. NÕu lao ®éng s¸ng t¹o loµi ngêi, lao ®éng s¸ng t¹o thÕ giíi nh ¡nghen ®· nãi, th× qu¸ tr×nh sèng, nh÷ng h×nh thøc rÌn luyÖn th©n thÓ còng ®îc ph¸t sinh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh»m ®¸p øng nhu cÇu gi÷ g×n søc khoÎ n©ng cao n¨ng lùc vËn ®éng con ngêi, gãp phÇn ph¸t triÓn s¶n xuÊt, c¶i thiÖn ®êi sèng, ph¸t triÓn x· héi. V× vËy còng cã thÓ coi GDTC lµ mét trong nh÷ng h×nh thøc gi¸o dôc ra ®êi sím nhÊt cña x· héi loµi ngêi. §èi víi ngêi ViÖt Nam, ngay tõ n¨m 1941, trong ch¬ng tr×nh cøu níc ViÖt Minh, §¶ng ta ®· x¸c ®Þnh râ vÞ trÝ vai trß cña søc khoÎ vµ TDTT ®îc thÓ hiªn nh sau: "CÇn ph¶i khuyÕn khÝch gióp ®ì nÒn thÓ thao quèc d©n, lµm cho nßi gièng ngµy thªm khoÎ m¹nh". 1 Ngµy nay trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa, c«ng t¸c TDTT nãi chung vµ GDTC trong nhµ trêng nãi riªng còng ®îc §¶ng vµ Nhµ níc quan t©m. §iÒu 41 cña HiÕn ph¸p níc CHXHCN ViÖt Nam n¨m 1992 ®· ghi: "Quy ®Þnh chÕ ®é GDTC b¾t buéc trong trêng häc". Môc ®Ých cña GDTC trong c¸c trêng THPT lµ n©ng cao søc khoÎ gãp phÇn thùc hiện môc tiªu d¹y vµ häc, qu¶n lý kinh tÕ, v¨n ho¸ x· héi, ph¸t triÓn hµi hoµ, cã thÓ chÊt cêng tr¸ng, ®¸p øng nhu cÇu chuyªn m«n, nghÒ nghiÖp vµ cã kh¶ n¨ng tiÕp cËn víi thùc tiÔn lao ®éng, s¶n xuÊt cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña ch¬ng tr×nh GDTC lµ m«n §iÒn Kinh, trong ®ã cã cù ly ch¹y 100m. §©y lµ mét cù ly héi tô nhiÒu yÕu tè ®ßi hái ngêi tËp ph¶i ph¸t huy tèi ®a: Søc m¹nh, tèc ®é, søc bÒn, ý chÝ, quyÕt t©m cao, t©m lý vµ b¶n lÜnh v÷ng vµng. Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y, học tập và rèn luyện t¹i trêng THPT, t«i nhËn thÊy häc sinh nãi chung và Nam häc sinh nói riêng khi häc m«n ch¹y cù ly 100m cßn yÕu vÒ søc m¹nh, lµm ¶nh hëng rÊt lín ®Õn thµnh tÝch. Víi kiÕn thøc ®îc trang bÞ trong nh÷ng n¨m c«ng t¸c, häc tËp và rÌn luyÖn t¹i trêng THPT Lª Lai, ®îc sù quan t©m chØ dÉn cña tæ bé m«n, sù ®éng viªn gióp ®ì cña c¸c thÇy c«, b¹n bÌ ®ång nghiÖp, víi sù mong muèn ¸p dông nh÷ng bµi tËp ®· ®îc ph©n tÝch, lùa chän ®Ó n©ng cao thµnh tÝch cho Nam häc sinh trêng THPT Lª Lai trong cù ly ch¹y 100m t«i m¹nh d¹n nghiªn cøu ®Ò tµi: "Lùa chän vµ ¸p dông mét sè bµi tËp nh»m ph¸t triÓn søc m¹nh ®Ó n©ng cao thµnh tÝch ch¹y 100m cho Nam häc sinh trêng THPT Lª Lai - Ngäc LÆc - Thanh Ho¸". II. môc ®Ých, nhiÖm vô, ph¬ng ph¸p, tæ chøc nghiªn cøu 1. Môc ®Ých nghiªn cøu Trªn c¬ së ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ¶nh hëng cña tè chÊt thÓ lùc c¬ b¶n, trong ®ã cã søc m¹nh. §èi víi Nam häc sinh trêng THPT trong ch¹y cù ly 100m, ®Ò xuÊt mét sè bµi tËp nh»m ph¸t triÓn søc m¹nh, lùa chän c¸c bµi tËp phï hîp víi Nam häc sinh trêng THPT, ¸p dông trong giê häc ®Ó nh»m n©ng cao thµnh tÝch ch¹y 100m cho ®èi tîng nghiªn cøu, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y. 2. NhiÖm vô nghiªn cøu §Ó ®¹t ®îc môc ®Ých ®Ò ra cña ®Ò tµi, t«i x¸c ®Þnh hai nhiÖm vô nghiªn cøu sau: 2 - §¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña viÖc sö dông c¸c bµi tËp trong gi¶ng d¹y ch¹y cù ly 100m cho Nam häc sinh trêng THPT Lª Lai - Ngäc LÆc - Thanh Ho¸. - Nghiªn cøu, øng dông mét sè bµi tËp nh»m ph¸t triÓn søc m¹nh ®Ó n©ng cao thµnh tÝch ch¹y 100m cho Nam häc sinh trêng THPT Lª Lai - Ngäc LÆc - Thanh Ho¸. 3. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu Muèn gi¶i quyÕt c¸c nhiÖm vô nghiªn cøu cña ®Ò tµi t«i sö dông c¸c ph¬ng ph¸p nghiªn cøu sau: 3.1. Ph¬ng ph¸p tæng hîp vµ ph©n tÝch tµi liÖu 3.2. Ph¬ng ph¸p pháng vÊn 3.3. Ph¬ng ph¸p quan s¸t s ph¹m 3.4. Ph¬ng ph¸p kiÓm tra s ph¹m. 3.5. Ph¬ng ph¸p thùc nghiÖm s ph¹m. 3.6. Ph¬ng ph¸p to¸n häc thèng kª. 4. Tæ chøc nghiªn cøu 4.1. Thêi gian nghiªn cøu T«i tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ò tµi tõ th¸ng 9 n¨m 2010 ®Õn th¸ng 4 n¨m 2011 vµ ®îc chia lµm 3 giai ®o¹n. 4.2. §èi tîng nghiªn cøu: C¸c bµi tËp ®· lùa chän ®îc vËn dông trªn ®èi tîng Nam häc sinh Khèi 10 trêng THPT Lª Lai - Ngäc LÆc - Thanh Ho¸. 4.3. §Þa ®iÓm nghiªn cøu. §Ò tµi ®îc nghiªn cøu t¹i trêng THPT Lª Lai - Ngäc LÆc - Thanh Ho¸. III. KÕt qu¶ vµ ph©n tÝch kÕt qu¶ nghiªn cøu 1. Gi¶i quyÕt nhiÖm vô 1 "§¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña viÖc sö dông c¸c bµi tËp trong gi¶ng d¹y cù ly 100m cho Nam häc sinh trêng THPT Lª Lai - Ngäc LÆc - Thanh Ho¸". 1.1. Thùc tr¹ng, møc ®é ph¸t triÓn søc m¹nh cña Nam häc sinh Khèi 10 trong viÖc sö dông c¸c bµi tËp gi¶ng d¹y cù ly 100m. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña tËp luyÖn TDTT, Nam häc sinh Khèi 10 trêng THPT Lª Lai cÇn ph¶i ph¸t triÓn n¨ng lùc søc m¹nh. Trong ®ît kiÓm tra ban ®Çu n¨m häc 2010 - 2011 cña Nam häc sinh Khèi 10 trêng THPT Lª Lai th× nh×n chung lµ søc m¹nh cßn yÕu (kiÓm tra søc m¹nh th«ng qua test ch¹y 100m). 3 KÕt qu¶ ch¹y 100m cña Nam häc sinh Khèi 10 trêng THPT Lª Lai trung b×nh: Nhãm thùc nghiÖm 17"29 ± 0"28; Nhãm ®èi chøng 17"22 ± 0"51. Víi kÕt qu¶ nµy, søc m¹nh cña Nam häc sinh Khèi 10 trêng THPT Lª Lai chØ xÕp lo¹i trung b×nh. Trong kiÓm tra 64 Nam häc sinh, xÕp lo¹i giái lµ: 6 häc sinh: ChiÕm 9 %, lo¹i kh¸ 14 häc sinh: ChiÕm 22%, lo¹i trung b×nh 36 häc sinh: ChiÕm 57%, lo¹i yÕu 4 häc sinh: ChiÕm 6%, lo¹i kÐm 4 häc sinh: ChiÕm 6%. Ngoµi ra cßn sö dông test ch¹y 30m, test bËt xa t¹i chç ®Ó hæ trî cho viÖc ®¸nh gi¸ søc m¹nh cña Nam häc sinh 10C7 trêng THPT Lª Lai. NÕu tÝnh thµnh tÝch theo thang ®iÓm 10 th× so víi qui ®Þnh ch¹y 100m cña Nam häc sinh 10C7 trêng THPT Lª Lai trung b×nh chØ t¬ng øng víi 5,8 ®iÓm. Qua kÕt qu¶ kiÓm tra ban ®Çu, kh¶o s¸t cho thÊy n¨ng lùc søc m¹nh cña Nam häc sinh 10C7 trêng THPT Lª Lai míi ë møc trung b×nh, søc m¹nh cha ph¸t triÓn t¬ng øng víi c¸c tè chÊt thÓ lùc kh¸c nªn thµnh tÝch ch¹y 100m thÊp. Do vËy cÇn ph¶i ph¸t triÓn søc m¹nh ®Ó n©ng cao thµnh tÝch, v× søc m¹nh ¶nh hëng lín ®Õn thµnh tÝch ch¹y 100m. 1.2. Nh÷ng thùc tr¹ng h¹n chÕ ph¸t triÓn søc m¹nh cña Nam häc sinh Khèi 10 trêng THPT Lª Lai trong viÖc sö dông c¸c bµi tËp cho gi¶ng d¹y ch¹y cù ly 100m. Theo nghiªn cøu cña t«i, cã nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n dÉn ®Õn sù ph¸t triÓn cha t¬ng xøng cña tè chÊt søc m¹nh trong Nam häc sinh Khèi 10 trêng THPT Lª Lai. Thø nhÊt Nam häc sinh trêng THPT Lª Lai tuÇn tËp 2 buæi, kü thuËt ®éng t¸c cha ®óng hoµn toµn, phong trµo tËp luyÖn ph¸t triÓn søc m¹nh trong häc sinh cha thùc sù ®îc phæ biÕn réng d·i. Theo quan s¸t thêng ngµy vµo buæi s¸ng trªn s©n vËn ®éng trêng THPT Lª Lai sè lîng häc sinh tËp luyÖn ph¸t triÓn søc m¹nh rÊt Ýt. Vµo c¸c buæi chiÒu phÇn Ýt häc sinh tËp Bãng ChuyÒn, mét sè Ýt ch¬i CÇu L«ng, §¸ CÇu, Bãng Ræ viÖc tËp luyÖn c¸c m«n Bãng, CÇu L«ng, §¸ CÇu, cã ¶nh hëng tèt ®Õn søc m¹nh chung nhng chØ giíi h¹n ë møc hç trî cho søc m¹nh chung mµ Ýt ¶nh hëng ®Õn søc m¹nh trong ch¹y 100m cña häc sinh. Bëi vÞ trÝ tËp luyÖn cña m«n Bãng ChuyÒn, §¸ CÇu, CÇu L«ng, Bãng Ræ kh«ng ®îc tho¶i m¸i, thÝch hîp sè lîng ngêi ch¬i 4 qu¸ ®«ng, s©n tËp Ýt, ngêi ®i qua l¹i qu¸ nhiÒu, ®Æc biÖt điều kiện s©n bãi kh«ng thÓ ph¸t huy hÕt tèc ®é ch¹y vµ søc m¹nh cÇn thiÕt. Thứ hai c¸c líp hÇu nh kh«ng ai quan t©m ®Õn phong trµo luyÖn tËp TDTT. Mét ®Õn vµi n¨m trêng míi tæ chøc gi¶i §iÒn Kinh, nhng hÇu hÕt c¸c häc sinh kh«ng tham gia, sè tham gia rÊt Ýt, có chẳng qua chỉ vài học sinh tham gia tập luyện để đi thi học sinh giỏi, dÉn ®Õn sù ¶nh hëng phong trµo một phÇn bÞ gi¶m sót. VÒ mÆt t©m lý: Do kh«ng cã phong trµo tËp luyÖn thêng xuyªn nªn häc sinh rÊt ng¹i ®i tËp c¸ nh©n, mµ chØ cã Ýt häc sinh ®i tËp khi gÇn ®Õn kú thi, c¸c häc sinh cã thÓ tËp hîp c¸c nhãm ®i tËp ngoµi giê c¸c m«n Bãng ChuyÒn, Bãng Ræ, CÇu L«ng, §¸ CÇu Ýt häc sinh ®i tËp ngoµi giê m«n ch¹y ng¾n ®Ó ph¸t triÓn søc m¹nh. Theo dâi nh÷ng häc sinh Nam tËp m«n ch¹y ng¾n dêng nh kh«ng cã, cã chØ mét vµi ngêi. Thèng kª sæ ®Çu bµi khèi 10 nhËn thÊy, sè buæi nghØ häc chÝnh khãa m«n ch¹y ng¾n cña häc sinh Nam t¬ng ®èi nhiÒu. Víi thùc tr¹ng trªn, viÖc tæ chøc tËp luyÖn nghiªm tóc ®Ó ph¸t triÓn tè chÊt søc m¹nh cho Nam häc sinh trong giai ®o¹n hiÖn nay lµ v« cïng cÇn thiÕt. §ßi hái ph¶i cã biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó thóc ®Èy häc sinh Nam thêng xuyªn luyÖn tËp ph¸t triÓn søc m¹nh ®Ó n©ng cao thµnh tÝch ch¹y 100m. Bªn c¹nh ®ã c¸c tè chÊt thÓ lùc còng ¶nh hëng rÊt lín ®Õn thµnh tÝch ch¹y 100m, ®Æc biÖt lµ tè chÊt søc nhanh, ®©y lµ tè chÊt mµ kh¶ n¨ng cña con ngêi hoµn thµnh nh÷ng ho¹t ®éng vËn ®éng trong kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt. §èi víi søc m¹nh phô thuéc vµo sù c¨ng c¬, lùc t¸c dông vµ ho¹t ®éng cña hÖ thÇn kinh, cßn víi søc nhanh th× phô thuéc vµo ®é dµi cña bíc ch¹y, cô thÓ lµ phô thuéc vµo ®é dµi cña 2 ch©n vµ bíc ®¹p sau. ChÝnh v× vËy muèn ph¸t huy ®îc thµnh tÝch ch¹y 100m kh«ng chØ chó ý ®Õn m×nh søc nhanh hay søc m¹nh mµ cÇn ph¶i cã sù phèi hîp, tæng hîp cña c¸c yÕu tè thÓ lùc, tuú tõng néi dung mµ yÕu tè thÓ lùc nµo gi÷ vai trß quan träng. 2. Gi¶i quyÕt nhiÖm vô 2 "Nghiªn cøu, øng dông mét sè bµi tËp nh»m ph¸t triÓn søc m¹nh ®Ó n©ng cao thµnh tÝch ch¹y cù ly 100m cho Nam häc sinh trêng THPT Lª Lai Ngäc LÆc - Thanh Ho¸". 2.1. Nh÷ng c¨n cø ®Ó lùa chän bµi tËp Trªn c¬ së tæng hîp vµ lý luËn, còng nh thùc tr¹ng m«n häc ch¹y 100m cña Nam häc sinh trêng THPT ®· tr×nh bÇy ë phÇn tríc t«i x¸c ®Þnh khi x©y 5 dùng bµi tËp ph¸t triÓn thµnh tÝch cho ®èi tîng nghiªn cøu cÇn ph¶i dùa vµo nh÷ng c¨n cø sau: 2.1.1. C¸c bµi tËp ®îc x©y dùng ph¶i cã néi dung vµ h×nh thøc phï hîp víi môc ®Ých, nhiÖm vô cña qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y - huÊn luyÖn. 2.1.2. C¸c bµi tËp ®îc sö dông mét c¸ch thÝch hîp ®Ó ph¸t triÓn c¸c tiÒn ®Ò thµnh tÝch cÇn thiÕt cho häc sinh, kü thuËt ®éng t¸c ph¶i phï hîp víi yªu cÇu cña cÊu tróc bµi tËp, kh¶ n¨ng chÞu dùng LV§ ph¶i dîc n©ng cao mét c¸ch liªn tôc. 2.1.3. Bµi tËp cÇn x©y dùng trªn c¬ së ®Æc ®iÓm tr×nh ®é, còng nh ®iÒu kiÖn trang thiÕt bÞ tËp luyÖn cña ®èi tîng tËp gi¶ng d¹y- huÊn luyÖn. 2.2. Lùa chän mét sè bµi tËp ®Ó n©ng cao thµnh tÝch trong m«n ch¹y 100m 2.2.1. X©y dùng néi dung bµi tËp Dùa trªn c¬ së sinh lý vµ lý luËn chuyªn nghµnh chóng t«i ®Ò ra mét sè bµi tËp nh»m ph¸t triÓn søc m¹nh cho Nam häc sinh trêng THPT. Nhng víi ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt trong trêng THPT Lª Lai cha thÓ ¸p dông réng d·i ®îc. Do ®ã chóng t«i ®a ra 12 bµi tËp gióp cho viÖc ph¸t triÓn søc m¹nh nh»m n©ng cao hiÖu qña ch¹y 100m (B¶ng 1). B¶ng 1: Khèi lîng vµ cêng ®é mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh Thø Môc ®Ých Ph¬ng Néi dung Khèi lîng Cêng ®é tù ph¸t triÓn ph¸p T¹i chç tËp ®¸nh tay Søc m¹nh LÆp l¹i víi 2 - 3(lÇn) CËn cùc ®¹i 1 lu«n phiªn 30 gi©y (lÇn). cña tay qu·ng nghØ 50 - 60 ng¾n (gi©y) Ngåi xæm trªn mét ch©n Søc m¹nh LÆp l¹i víi 2 - 3(lÇn) Lín 2 40 gi©y (lÇn) cña ch©n qu·ng nghØ 40 - 60 ®Çy ®ñ (gi©y) Lß cß mét ch©n 30m Søc m¹nh LÆp l¹i 4(lÇn) Cùc ®¹i 3 (lÇn) vµ søc nghØ gi÷a 2 90m nhanh phót BËt cãc 20m (lÇn) Søc m¹nh LÆp l¹i 4(lÇn) Cùc ®¹i 4 cña 2 ch©n nghØ 3 phót 60m BËt nh¶y t¹i chç ®æi Søc m¹nh LÆp l¹i 3(lÇn) Cùc ®¹i 5 ch©n liªn tôc 30 gi©y vµ søc qu·ng nghØ 40 (gi©y) (lÇn) nhanh ng¾n BËt nh¶y b»ng 2 ch©n (1 Søc m¹nh LÆp l¹i 3(lÇn) Cùc ®¹i ch©n) víi 2 tay vµo vËt vµ søc qu·ng nghØ 60 (gi©y) 6 chuÈn trªn cao 30 gi©y nhanh 2 phót (lÇn) Ch¹y ®¹p sau 30 m Søc m¹nh LÆp l¹i 4(lÇn) Cùc ®¹i 7 (lÇn) vµ søc nghØ gi÷a 2 90 (gi©y) nhanh phót 8 §øng lªn ngåi xuèng cã Søc m¹nh LÆp l¹i 4(lÇn) Cùc ®¹i mang träng vËt kho¶ng nghØ qu·ng 90 (gi©y) 6 15 kg (Nam) 30 gi©y gi÷a 3 phót (lÇn) N»m sÊp chèng ®Èy 10 Søc m¹nh LÆp l¹i Cùc ®¹i 4(lượt) 9 cña tay nghØ gi÷a lÇn/ lượt (Nam) 20 (lÇn) 1 phót BËt xa t¹i chç mçi tæ 5 Søc m¹nh LÆp l¹i víi tæng sè 10 Cùc ®¹i 10 (lÇn) cña ch©n qu·ng nghØ lÇn bµi tËp 2 phót (2 tæ) BËt nh¶y co gèi trªn c¸t Søc m¹nh LÆp l¹i víi 4 - 5 tæ/buæi Nhá trung 11 30 gi©y (lÇn) nhãm c¬ qu·ng nghØ b×nh 30ch©n dµi 75% Nh¶y d©y 3 phót (lÇn) Søc bÒn vµ LÆp l¹i víi 2 - 3 tæ/buæi trung b×nh kh¶ n¨ng qu·ng nghØ 12 phèi hîp ®Çy ®ñ vËn ®éng 2.2.2. Lùa chän, ¸p dông mét sè bµi tËp søc m¹nh nh»m n©ng cao thµnh tÝch ch¹y 100m. Lùa chän vµ ¸p dông mét sè bµi tËp mµ t«i ®Ò ra ë trªn, do ®ã t«i ®· lùa chän mét sè bµi tËp ®Ó ¸p dông cho viÖc ph¸t triÓn søc m¹nh nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña ch¹y 100m. Trªn c¬ së kÕt qña pháng vÊn h×nh thøc c¸c bµi tËp thu ®îc vµ c¸c nguån t liÖu kh¸c nhau, do c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña nhµ trêng vµ tr×nh ®é cña c¸c em cßn h¹n chÕ, còng nh ý kiÕn cña chuyªn gia, t«i tiÕn hµnh lùa chän mét sè bµi tËp ph¸t triÓn thµnh tÝch ch¹y 100m cho Nam häc sinh (B¶ng 2). KÕt qu¶ thu ®îc chØ cã 6/12 nhãm h×nh thøc c¸c bµi tËp ®îc lùa chän sö dông ®Ó n©ng cao thµnh tÝch cho ®èi tîng nghiªn cøu, ®ã lµ c¸c bµi tËp (1, 2, 3, 4, 5, 6). B¶ng 2: Mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh ®Ó n©ng cao thµnh tÝch ch¹y 100m. Thø Môc ®Ých Ph¬ng Néi dung Khèi lîng Cêng ®é tù ph¸t triÓn ph¸p T¹i chç tËp ®¸nh Søc m¹nh LÆp l¹i víi 2 - 3 lÇn CËn cùc ®¹i 1 tay lu«n phiªn cña tay qu·ng nghØ 50 - 60 30gi©y (lÇn). ng¾n (gi©y) Ngåi xæm trªn Søc m¹nh LÆp l¹i víi 2 - 3 lÇn Lín mét ch©n 40 cña ch©n qu·ng nghØ 40 - 60 2 gi©y (lÇn) ®Çy ®ñ (gi©y) 3 4 5 6 Lß cß mét ch©n Søc m¹nh 30m (lÇn) vµ søc nhanh BËt cãc 20m Søc m¹nh (lÇn) cña 2 ch©n BËt nh¶y t¹i chç Søc m¹nh ®æi ch©n liªn tôc vµ søc 30 gi©y (lÇn) nhanh BËt nh¶y b»ng 2 Søc m¹nh LÆp l¹i nghØ gi÷a 2 phót 4 lÇn 90m Cùc ®¹i LÆp l¹i nghØ 3 4 lÇn phót 60m LÆp l¹i qu·ng 3 lÇn nghØ ng¾n 40 (gi©y) Cùc ®¹i LÆp l¹i qu·ng Cùc ®¹i 7 3 lÇn Cùc ®¹i ch©n (1 ch©n) víi 2 tay vµo vËt chuÈn trªn cao 30 gi©y (lÇn) vµ søc nhanh nghØ 2 phót 60 (gi©y) §Ó lùa chän, ¸p dông mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh nh»m n©ng cao thµnh tÝch ch¹y 100m. Ngoµi c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm søc m¹nh trong ch¹y 100m vµ thùc tr¹ng søc m¹nh cña Nam häc sinh. T«i cßn c¨n cø vµo kÕt qu¶ tham kh¶o ý kiÕn cña c¸c chuyªn gia b»ng ph¬ng ph¸p pháng vÊn qua phiÕu. 2.2.3. Ph¬ng ph¸p tËp luyÖn - VËn dông c¸c ph¬ng ph¸p tËp luyÖn thêng xuyªn ®îc sö dông trong gi¶ng d¹y vµ huÊn luyÖn; Ph¬ng ph¸p lÆp l¹i vµ ph¬ng ph¸p lÆp l¹i cã biÕn ®æi. - Thêi lîng vËn dông cho nhãm thùc nghiÖm (B¶ng3) + Sè tuÇn ¸p dông c¸c bµi tËp: 14 tuÇn. + Sè buæi tËp 1 buæi/tuÇn: 14 buæi. + Mçi buæi tËp thêi gian: 45 phót. - LV§ trong 14 buæi tËp: Ph©n chia lµm 3 giai ®o¹n. + Giai ®o¹n I: Nh÷ng bµi tËp biÕn ®æi (5 buæi) víi khèi lîng t¬ng ®èi cao, cêng ®é lín. + Giai ®o¹n II: (5 buæi) gi÷ nguyªn khèi lîng nh giai ®o¹n I, cêng ®é cËn cùc ®¹i. + Giai ®o¹n III: (4 buæi) khèi läng gi¶m so víi giai ®o¹n I vµ II nhng cêng ®é cùc ®¹i. B¶ng 3: Ph©n phèi c¸c bµi tËp Buổi Bài tập Buổi Bài tập 1 3+1 8 5 2 3+5 9 6+4 3 3+6 10 4+1 4 4 11 5+4 5 2+1 12 6 6 5+6 13 3+2 7 3+4 14 2+4 Qua (b¶ng 3) ta thÊy: * §Ó tËp luyÖn hiÖu qu¶, t«i ph©n 32 häc sinh trong nhãm thùc nghiÖm thµnh 3 tæ dùa vµo n¨ng lùc chuyªn m«n cña các em. - Tæ 1: C¸c häc sinh có thµnh tÝch kiÓm tra ban ®Çu < 16"59 ( 2 häc sinh) - Tæ 2: C¸c häc sinh cã thµnh tÝch tõ 16"60 đến 17"19 (8 häc sinh) - Tæ 3: C¸c häc sinh cã thµnh tÝch > 17"20 (22 häc sinh). 8 Trong c¸c buæi tËp, mçi tæ thùc hiÖn theo yªu cÇu riªng vÒ lîng vËn ®éng (khèi lîng vµ cêng ®é thÝch hîp). 2.3 HiÖu qu¶ cña c¸c bµi tËp ®ã §Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thuËn lîi t«i kiÓm tra thµnh tÝch tríc vµ sau thùc nghiÖm cña 6 bµi tËp ®· lùa chän víi Nam häc sinh trêng THPT ®· cho kÕt qu¶: (B¶ng 4) B¶ng 4: Thµnh tÝch trung b×nh cña 6 bµi tËp tríc vµ sau thùc nghiÖm Tríc thùc Sau thùc Chªnh lÖch nghiÖm nghiÖm thµnh tÝch Nội dung XB  XA §øng lªn, ngåi xuèng b»ng 1 ch©n (lÇn) T¹i chç tËp ®¸nh tay lu«n phiªn (lÇn) BËt nh¶y t¹i chç ®æi ch©n liªn tôc (lÇn) BËt nh¶y b»ng 2 ch©n víi vËt chuÈn trªn cao (lÇn) Lß cß mét ch©n (lÇn) BËt cãc (lÇn) 8,35 13,44 5,09 67,74 76,23 8,49 18,63 26,96 8,33 19,76 29,25 9,49 32,61 21 28,31 18,03 - 4,3 - 2,97 Nh×n vµo b¶ng 4 ta thÊy thµnh tÝch trung b×nh cña 6 bµi tËp sau 14 tuÇn tËp luyÖn ®Òu t¨ng ®¸ng kÓ, riªng bµi tËp 3 vµ 4 chªnh lÖch thµnh tÝch Âm, sè lần gi¶m thµnh tÝch t¨ng lªn râ dÖt. - §èi víi bµi tËp ®øng lªn, ngåi xuèng b»ng 1 ch©n tríc thùc nghiÖm thµnh tÝch trung b×nh lµ 8,35 (lÇn), sau thùc nghiÖm ®· lªn tíi 13,44 (lÇn), t¨ng 5,09 (lÇn). Nãi lªn sù kh¸c biÖt gi÷a 2 sè trung b×nh trước vµ sau thùc nghiÖm lµ ®¸ng kÓ, ®iÒu ®ã chøng tá møc ®é ¶nh hưởng cña c¸c bµi ®Õn thµnh tÝch ch¹y 100m. - §èi víi bµi tËp t¹i chç tËp ®¸nh tay lu«n phiªn tríc thùc nghiÖm thµnh tÝch trung b×nh lµ 67,74 (lÇn), sau thùc nghiÖm lµ 76,23 (lÇn), t¨ng 8,49 (lÇn). §iÒu nµy nãi lªn sù kh¸c biÖt gi÷a 2 sè trung b×nh trước vµ sau thùc nghiÖm lµ ®¸ng kÓ. Số 8,49 (lần) đ¸nh gi¸ sù t¨ng trung b×nh tríc vµ sau thùc nghiÖm, ®©y lµ kÕt qña cña b¸o hiÖu sù t¨ng vÒ sè lượng dÉn ®Õn t¨ng vÒ søc m¹nh cña người tËp. - §èi víi bµi tËp bËt nh¶y t¹i chç b»ng mét ch©n, thµnh tÝch trung b×nh tríc thùc nghiÖm lµ 18,63 (lÇn), sau thùc nghiÖm lµ 26,96 (lÇn) t¨ng 8,33 (lÇn). KÕt qu¶ nhËn ®îc nãi lªn sù kh¸c biÖt thµnh tÝch trung b×nh cña 2 sè tríc thùc nghiÖm vµ sau thùc nghiÖm lµ ®¸ng kÓ. Sè 8,33 (lÇn) nãi ®Õn møc ®é 9 chªnh lÖch thµnh tÝch trung b×nh vµ ®¸nh gi¸ møc ®é ¶nh hëng cña bµi tËp tíi søc m¹nh cña người tËp. - §èi víi bµi tËp bËt nh¶y b»ng 2 ch©n víi vËt chuÈn trªn cao thµnh tÝch trung b×nh tríc thùc nghiÖm lµ 19,76 (lÇn), sau thùc nghiÖm lµ 29,25 (lÇn) t¨ng 9,49 (lÇn). Møc ®é chªnh lÖch thµnh tÝch víi sè lượng 9,49 (lÇn) ®¸nh gi¸ sù kh¸c biÖt 2 sè trung b×nh tríc vµ sau thùc nghiÖm, ®iÒu ®ã nãi lªn møc ®é ph¸t triÓn cña bµi tËp lµ ®¸ng kÓ. - Bµi tËp lß cß 1 ch©n tríc thùc nghiÖm lµ 32,61 (lÇn), sau thùc nghiÖm lµ 28,31 (lÇn), gi¶m (- 4,3) (lÇn). §iÒu nµy nãi lªn sù kh¸c biÖt gi÷a 2 sè trung b×nh tríc vµ sau thùc nghiÖm. - §èi víi bµi tËp bËt cãc trước thùc nghiÖm lµ 21 (lÇn), sau thùc nghiÖm lµ 18,03 (lÇn), gi¶m (- 2,97) (lÇn). Nãi lªn sù ph¸t triÓn thµnh tÝch, søc m¹nh cña người tËp tríc vµ sau thùc nghiÖm. Sè Âm biÓu hiÖn sè lîng c¸i gi¶m, ph¸t huy søc m¹nh vµ thµnh tÝch cña ngêi tËp sau 14 tuÇn tËp luyÖn. C¸c bµi tËp nµy ¶nh hëng rÊt lín ®Õn kÕt qu¶ ch¹y 100m cña ngêi tËp. 2.4. KÕt qu¶ tËp luyÖn - Nhãm thùc nghiÖm gåm 32 häc sinh líp 10C7. - Nhãm ®èi chøng gåm 32 häc sinh líp 10C8. Néi dung tËp: + Nhãm thùc nghiÖm tËp theo ch¬ng tr×nh t«i lùa chän ®· nªu. + Nhãm ®èi chøng tËp theo ph¬ng ph¸p truyÒn thèng. * KiÓm tra thµnh tÝch ch¹y 100m tríc khi thùc nghiÖm (B¶ng 5) B¶ng 5: KÕt qu¶ kiÓm tra ch¹y 100m cña 2 nhãm tríc thùc nghiÖm Néi dung ch¹y 100m (gi©y) Nhãm thùc nghiÖm 17"29 ± 0"28 So s¸nh Nhãm ®èi chøng 17"22 ± 0"51 0"07 T P 0,7 > 0,05 Nhãm thùc nghiÖm: Thµnh tÝch ch¹y 100m trung b×nh 17"29 ± 0"28. Trong 32 häc sinh cã: 2 häc sinh thµnh tÝch ®¹t < 16"59; 8 häc sinh ®¹t thµnh tÝch tõ 16"60 ®Õn 17"19; 22 häc sinh cã thµnh tÝch > 17"20. Vµ cã kho¶ng tin cËy cña sè trung b×nh céng lµ (17"19 ®Õn 17"39). 10 Nhãm ®èi chøng: Thµnh tÝch ch¹y 100m trung b×nh ®¹t 17"22 ± 0"51. Trong 32 häc sinh cã: 2 häc sinh ®¹t thµnh tÝch < 16"59; 8 häc sinh ®¹t thµnh tÝch tõ 16"60 ®Õn 17"19; 22 häc sinh cã thµnh tÝch > 17"20. Vµ cã kho¶ng tin cËy cña sè trung b×nh céng lµ (17"04 ®Õn 17"40). Qua kiÓm tra thµnh tÝch ban ®Çu cho thÊy: Sù kh¸c biÖt vÒ thµnh tÝch ch¹y 100m gi÷a 2 nhãm thùc nghiÖm vµ ®èi chøng tríc thùc nghiÖm lµ kh«ng cã ý nghÜa thèng kª khi T(tÝnh) = 0,7 < T(b¶ng) = 2 vµ P > 0,05. Chªnh lÖch thµnh tÝch lµ 0"07. KÕt qu¶ trªn chøng tá r»ng thµnh tÝch ban ®Çu cña 2 nhãm tríc thùc nghiÖm lµ t¬ng ®¬ng nhau. Kh«ng cã sù kh¸c biÖt gi÷a 2 nhãm häc sinh, kh«ng cã ý nghÜa thèng kª. * KÕt qu¶ cña 2 nhãm tríc vµ sau thùc nghiÖm: (Bảng 6) B¶ng 6: Thµnh tÝch ch¹y 100m cña 2 nhãm tríc vµ sau thùc nghiÖm Nhãm thùc nghiÖm: Nam häc sinh 10C7. Tríc thùc So s¸nh nghiÖm Sau thùc Néi dung nghiÖm T P ch¹y 100m (gi©y) 17"29 ± 0"28 16"96 ± 0"62 0"33 2,75 < 0,05 Nhóm đối chứng: Nam học sinh 10C8 Néi dung ch¹y 100m (gi©y) Tríc thùc nghiÖm 17"22 ± 0"51 So s¸nh Sau thùc nghiÖm 17"19 ± 0"31 0"03 T P 2,73 < 0,05 Nhãm thùc nghiÖm: Sau 14 tuÇn tËp, thµnh tÝch ch¹y 100m gi¶m trung bình cña nhãm thùc nghiÖm lµ ®¸ng kÓ vµ cã ý nghÜa khi T(tÝnh) = 2,75 > T(b¶ng) = 2 vµ P < 0,05 , cã thÓ ®¹i diÖn ®îc. Nhãm ®èi chøng: Sau 14 tuÇn tËp luyÖn, thµnh tÝch ch¹y 100m còng gi¶m trung b×nh lµ 0"03 (17"19 so víi 17"22 tríc thùc nghiÖm). Sù t¨ng thµnh tÝch ch¹y cña nhãm ®èi chøng sau khi thùc nghiÖm cã sù kh¸c biÖt 11 gi÷a 2 sè trung b×nh lµ cã ý nghÜa thèng kª khi T(tÝnh) = 2,73 > T(b¶ng) = 2 , P < 0,05 vµ cã thÓ ®¹i diÖn ®îc cho tæng thÓ. Tãm l¹i: Thµnh tÝch ch¹y 100m cña 2 nhãm sau thùc nghiÖm lµ cã sù kh¸c biÖt gi÷a 2 sè trung b×nh. Thµnh tÝch sau gi¶m so víi tríc, nhng thµnh tÝch cña nhãm thùc nghiÖm tèt h¬n thµnh tÝch cña nhãm ®èi chøng sau thùc nghiÖm lµ do nhãm thùc nghiÖm ¸p dông c¸c bµi tËp cã sù chän läc cßn nhãm ®èi chøng tËp luyÖn theo ph¬ng ph¸p th«ng thêng truyÒn thèng. * So s¸nh kÕt qu¶ cña 2 nhãm thùc nghiÖm vµ nhãm ®èi chøng sau thùc nghiÖm qua (Bảng 7). B¶ng 7: KÕt qu¶ ch¹y 100m cña 2 nhãm sau thùc nghiÖm. Nhãm thùc Nhãm ®èi So s¸nh nghiÖm chøng Néi dung T X B  Xch¹y A 100m (gi©y) 16"96 ± 0"62 17"19 ± 0"31 0"23 4 P < 0,05 Nhãm thùc nghiÖm cã kho¶ng tin cËy cña sè trung b×nh céng lµ (16"74 ®Õn 17"18). Nhãm ®èi chøng cã kho¶ng tin cËy cña sè trung b×nh céng lµ (17"08 ®Õn 17"30). So s¸nh kÕt qu¶ thµnh tÝch ch¹y 100m sau thùc nghiÖm cña 2 nhãm cho thÊy T(tÝnh) = 4 > T(b¶ng) = 2 ë ngìng s¾c suÊt P < 0,05 Sù chªnh lÖch thµnh tÝch cña 2 nhãm sau thùc nghiÖm lµ cã ý nghÜa vµ cã thÓ ®¹i diÖn ®îc cho tæng thÓ. Nh vËy sau 14 tuÇn tËp luyÖn víi nh÷ng bµi tËp ®Æc thï cã chän läc, søc m¹nh trong ch¹y 100m cña Nam häc sinh Trêng THPT Lª Lai ®· ®îc t¨ng lªn mét bíc ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn thµnh tÝch cña nhãm thùc nghiÖm tèt h¬n râ dÖt so víi nhãm ®èi chøng lµ do cã sù lùa chän vµ ¸p dông c¸c bµi tËp. Víi bíc ®Çu vËn dông cã thÓ kh¼ng ®Þnh c¸c bµi tËp ®îc chän läc lµ kh¸ phï hîp vµ cã hiÖu qu¶ ®Ó n©ng cao n©ng lùc søc m¹nh cho Nam häc sinh trêng THPT vµ t¨ng ®¸ng kÓ thµnh tÝch ch¹y 100m cho Nam häc sinh. IV. kÕt luËn Vµ kiÕn nghÞ 1. KÕt luËn 12 Sau thêi gian tham kh¶o vµ ph©n tÝch tµi liÖu c¨n cø vµo nh÷ng kÕt qu¶ cïng víi sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o, ®ång nghiÖp. T«i ®· rót ra ®îc mét sè kÕt luËn sau 1.1.Thùc tr¹ng søc m¹nh cña Nam häc sinh trêng THPT cßn yÕu, cha t¬ng xíng víi tÇm vãc vµ c¸c tè chÊt thÓ lùc kh¸c. ViÖc lùa chän c¸c bµi tËp tiªu biÓu ¸p dông trong tËp luyÖn ®Ó n©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o lµ hoµn toµn cÇn thiÕt. 1.2. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu chóng t«i ®· x¸c ®Þnh ®îc 6 bµi tËp ®Ó tËp luyÖn n©ng cao søc m¹nh cho Nam häc sinh trêng THPT trong ch¹y 100m ®ã lµ: Bµi tËp 1, 2, 3, 4, 5, 6. C¸c bµi tËp ®Òu cã ý nghÜa vµ t¸c dông ngang nhau trong ®ã cã bµi tËp 1 vµ 3 cã ý nghÜa quan träng nhÊt. 1.3. Nh÷ng bµi tËp mµ chóng t«i ®· lùa chän vµ øng dông cã ¶nh hëng tÝch cùc tíi hiÖu qña trong viÖc gi¶ng d¹y vµ huÊn luyÖn nh»m ph¸t triÓn søc m¹nh cho Nam häc sinh trêng THPT. Sau 14 tuÇn tËp luyÖn thµnh tÝch ch¹y 100m cña nhãm thùc nghiÖm t¨ng h¬n h¼n nhãm ®èi chøng cã sù kh¸c biÖt vµ cã ý nghÜa thèng kª khi T(tÝnh) = 4 > T(b¶ng) = 2 ë ngìng s¾c suÊt P < 0,05. 2. KiÕn nghÞ Qua nghiªn cøu ®Ò tµi xuÊt ph¸t tõ suy nghÜ cña b¶n th©n ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ch¬ng tr×nh GDTC t«i cã mét sè kiÕn nghÞ sau: 2.1.Häc sinh nãi chung vµ häc sinh Nam nãi riªng cÇn ®îc cung cÊp ®ñ kiÕn thøc ®Ó hiÓu râ h¬n vÒ vai trß vÞ trÝ cña rÌn luyÖn søc m¹nh trong tËp luyÖn TDTT. Trong tËp luyÖn m«n søc m¹nh cÇn ph©n nhãm theo tr×nh ®é thÓ lùc ®Ó ¸p dông LV§ thÝch hîp víi têng lo¹i ®èi tîng míi n©ng cao ®îc hiÖu qu¶ cña gi¶ng d¹y vµ thµnh tÝch thÓ thao. 2.2. C¸c bµi tËp mµ chóng t«i lùa chän trong ®Ò tµi ®îc tiÕp tôc nghiªn cøu, vËn dông thÝch hîp trong gi¶ng d¹y cho häc sinh c¸c khãa tiÕp theo ®Ó n©ng cao chÊt lîng m«n häc. 2.3. CÇn cã tæ chøc c¸c h×nh thøc phong phó ®Ó thu hót ®«ng ®¶o häc sinh tham gia rÌn luyÖn th©n thÓ, b¶o vÖ vµ n©ng cao søc khác gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ cña GDTC. 13 Lêi c¶m ¬n Trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c, häc tËp, nghiªn cøu, ®Ó hoµn thiÖn s¸ng kiÕn kinh nghiÖm, t«i ®· nhËn ®îc ý kiÕn ®ãng gãp quý b¸u vµ gióp ®ì tËn t×nh cña b¹n bÌ vµ ®ång nghiÖp. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n: - Ban gi¸m hiÖu nhµ trêng cïng tæ: ThÓ Dôc - Quèc Phßng trêng THPT Lª Lai. - C¸c thÇy c« gi¸o bé m«n kh¸c trong vµ ngoµi trêng. T«i xin bµy tá lßng biÕt ¬n tíi, C«ng ®oµn vµ ®oµn thanh niªn ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn, dµnh thêi gian tËn t×nh híng dÉn, gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn s¸ng kiÕn kinh nghiÖn. Sau cïng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n gia ®×nh, b¹n bÌ và các em học sinh ®· ®éng viªn khuyÕn khÝch t¹o mäi ®iÒu kiÖn gióp ®ì t«i trong suèt thêi gian qua. Víi thêi gian nghiªn cøu ng¾n, ®èi tîng Ýt, tµi liÖu tham kh¶o cßn khan hiÕm, tr×nh ®é chuyªn m«n cã giíi h¹n nªn qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi t«i kh«ng thÓ tr¸nh khái thiÕu sãt. V× vËy mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c tæ chøc, thÇy c« gi¸o, c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó t«i cã thÓ tiÕp tôc nghiªn cøu s©u h¬n n÷a (®Ó ®Ò tµi ®îc hoµn thiÖn) nh»m c¶i tiÕn vµ t×m ra ph¬ng ph¸p ¸p dông vµo c«ng t¸c gi¶ng d¹y vµ huÊn luyÖn ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. Mét lÇn n÷a xin ch©n thµnh c¶m Ngäc LÆc, n¨m 2011 Gi¸o viªn NguyÔn V¨n Anh 14
- Xem thêm -