Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Trung học phổ thông Skkn lựa chọn và áp dụng một số bài tập nhằm phát triển sức mạnh để nâng cao thà...

Tài liệu Skkn lựa chọn và áp dụng một số bài tập nhằm phát triển sức mạnh để nâng cao thành tích chạy 100m cho nam học sinh

.DOC
14
112
116

Mô tả:

I. §Æt vÊn ®Ò ( 1-2) II. môc ®Ých, nhiÖm vô, ph¬ng ph¸p, tæ chøc nghiªn cøu (2-3) 1. Môc ®Ých nghiªn cøu 2. NhiÖm vô nghiªn cøu 3. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu 4. Tæ chøc nghiªn cøu III. KÕt qu¶ vµ ph©n tÝch kÕt qu¶ nghiªn cøu (3-14) 1. Gi¶i quyÕt nhiÖm vô 1 (3-5) 2. Gi¶i quyÕt nhiÖm vô 2 (6-14) IV. kÕt luËn Vµ kiÕn nghÞ (14-15) 1. KÕt luËn 2. KiÕn nghÞ I. §Æt vÊn ®Ò TDTT lµ mét hoạt động x· héi, ra ®êi cïng víi sù h×nh thµnh x· héi loµi ngêi. NÕu lao ®éng s¸ng t¹o loµi ngêi, lao ®éng s¸ng t¹o thÕ giíi nh ¡nghen ®· nãi, th× qu¸ tr×nh sèng, nh÷ng h×nh thøc rÌn luyÖn th©n thÓ còng ®îc ph¸t sinh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh»m ®¸p øng nhu cÇu gi÷ g×n søc khoÎ n©ng cao n¨ng lùc vËn ®éng con ngêi, gãp phÇn ph¸t triÓn s¶n xuÊt, c¶i thiÖn ®êi sèng, ph¸t triÓn x· héi. V× vËy còng cã thÓ coi GDTC lµ mét trong nh÷ng h×nh thøc gi¸o dôc ra ®êi sím nhÊt cña x· héi loµi ngêi. §èi víi ngêi ViÖt Nam, ngay tõ n¨m 1941, trong ch¬ng tr×nh cøu níc ViÖt Minh, §¶ng ta ®· x¸c ®Þnh râ vÞ trÝ vai trß cña søc khoÎ vµ TDTT ®îc thÓ hiªn nh sau: "CÇn ph¶i khuyÕn khÝch gióp ®ì nÒn thÓ thao quèc d©n, lµm cho nßi gièng ngµy thªm khoÎ m¹nh". 1 Ngµy nay trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa, c«ng t¸c TDTT nãi chung vµ GDTC trong nhµ trêng nãi riªng còng ®îc §¶ng vµ Nhµ níc quan t©m. §iÒu 41 cña HiÕn ph¸p níc CHXHCN ViÖt Nam n¨m 1992 ®· ghi: "Quy ®Þnh chÕ ®é GDTC b¾t buéc trong trêng häc". Môc ®Ých cña GDTC trong c¸c trêng THPT lµ n©ng cao søc khoÎ gãp phÇn thùc hiện môc tiªu d¹y vµ häc, qu¶n lý kinh tÕ, v¨n ho¸ x· héi, ph¸t triÓn hµi hoµ, cã thÓ chÊt cêng tr¸ng, ®¸p øng nhu cÇu chuyªn m«n, nghÒ nghiÖp vµ cã kh¶ n¨ng tiÕp cËn víi thùc tiÔn lao ®éng, s¶n xuÊt cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña ch¬ng tr×nh GDTC lµ m«n §iÒn Kinh, trong ®ã cã cù ly ch¹y 100m. §©y lµ mét cù ly héi tô nhiÒu yÕu tè ®ßi hái ngêi tËp ph¶i ph¸t huy tèi ®a: Søc m¹nh, tèc ®é, søc bÒn, ý chÝ, quyÕt t©m cao, t©m lý vµ b¶n lÜnh v÷ng vµng. Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y, học tập và rèn luyện t¹i trêng THPT, t«i nhËn thÊy häc sinh nãi chung và Nam häc sinh nói riêng khi häc m«n ch¹y cù ly 100m cßn yÕu vÒ søc m¹nh, lµm ¶nh hëng rÊt lín ®Õn thµnh tÝch. Víi kiÕn thøc ®îc trang bÞ trong nh÷ng n¨m c«ng t¸c, häc tËp và rÌn luyÖn t¹i trêng THPT Lª Lai, ®îc sù quan t©m chØ dÉn cña tæ bé m«n, sù ®éng viªn gióp ®ì cña c¸c thÇy c«, b¹n bÌ ®ång nghiÖp, víi sù mong muèn ¸p dông nh÷ng bµi tËp ®· ®îc ph©n tÝch, lùa chän ®Ó n©ng cao thµnh tÝch cho Nam häc sinh trêng THPT Lª Lai trong cù ly ch¹y 100m t«i m¹nh d¹n nghiªn cøu ®Ò tµi: "Lùa chän vµ ¸p dông mét sè bµi tËp nh»m ph¸t triÓn søc m¹nh ®Ó n©ng cao thµnh tÝch ch¹y 100m cho Nam häc sinh trêng THPT Lª Lai - Ngäc LÆc - Thanh Ho¸". II. môc ®Ých, nhiÖm vô, ph¬ng ph¸p, tæ chøc nghiªn cøu 1. Môc ®Ých nghiªn cøu Trªn c¬ së ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ¶nh hëng cña tè chÊt thÓ lùc c¬ b¶n, trong ®ã cã søc m¹nh. §èi víi Nam häc sinh trêng THPT trong ch¹y cù ly 100m, ®Ò xuÊt mét sè bµi tËp nh»m ph¸t triÓn søc m¹nh, lùa chän c¸c bµi tËp phï hîp víi Nam häc sinh trêng THPT, ¸p dông trong giê häc ®Ó nh»m n©ng cao thµnh tÝch ch¹y 100m cho ®èi tîng nghiªn cøu, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y. 2. NhiÖm vô nghiªn cøu §Ó ®¹t ®îc môc ®Ých ®Ò ra cña ®Ò tµi, t«i x¸c ®Þnh hai nhiÖm vô nghiªn cøu sau: 2 - §¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña viÖc sö dông c¸c bµi tËp trong gi¶ng d¹y ch¹y cù ly 100m cho Nam häc sinh trêng THPT Lª Lai - Ngäc LÆc - Thanh Ho¸. - Nghiªn cøu, øng dông mét sè bµi tËp nh»m ph¸t triÓn søc m¹nh ®Ó n©ng cao thµnh tÝch ch¹y 100m cho Nam häc sinh trêng THPT Lª Lai - Ngäc LÆc - Thanh Ho¸. 3. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu Muèn gi¶i quyÕt c¸c nhiÖm vô nghiªn cøu cña ®Ò tµi t«i sö dông c¸c ph¬ng ph¸p nghiªn cøu sau: 3.1. Ph¬ng ph¸p tæng hîp vµ ph©n tÝch tµi liÖu 3.2. Ph¬ng ph¸p pháng vÊn 3.3. Ph¬ng ph¸p quan s¸t s ph¹m 3.4. Ph¬ng ph¸p kiÓm tra s ph¹m. 3.5. Ph¬ng ph¸p thùc nghiÖm s ph¹m. 3.6. Ph¬ng ph¸p to¸n häc thèng kª. 4. Tæ chøc nghiªn cøu 4.1. Thêi gian nghiªn cøu T«i tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ò tµi tõ th¸ng 9 n¨m 2010 ®Õn th¸ng 4 n¨m 2011 vµ ®îc chia lµm 3 giai ®o¹n. 4.2. §èi tîng nghiªn cøu: C¸c bµi tËp ®· lùa chän ®îc vËn dông trªn ®èi tîng Nam häc sinh Khèi 10 trêng THPT Lª Lai - Ngäc LÆc - Thanh Ho¸. 4.3. §Þa ®iÓm nghiªn cøu. §Ò tµi ®îc nghiªn cøu t¹i trêng THPT Lª Lai - Ngäc LÆc - Thanh Ho¸. III. KÕt qu¶ vµ ph©n tÝch kÕt qu¶ nghiªn cøu 1. Gi¶i quyÕt nhiÖm vô 1 "§¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña viÖc sö dông c¸c bµi tËp trong gi¶ng d¹y cù ly 100m cho Nam häc sinh trêng THPT Lª Lai - Ngäc LÆc - Thanh Ho¸". 1.1. Thùc tr¹ng, møc ®é ph¸t triÓn søc m¹nh cña Nam häc sinh Khèi 10 trong viÖc sö dông c¸c bµi tËp gi¶ng d¹y cù ly 100m. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña tËp luyÖn TDTT, Nam häc sinh Khèi 10 trêng THPT Lª Lai cÇn ph¶i ph¸t triÓn n¨ng lùc søc m¹nh. Trong ®ît kiÓm tra ban ®Çu n¨m häc 2010 - 2011 cña Nam häc sinh Khèi 10 trêng THPT Lª Lai th× nh×n chung lµ søc m¹nh cßn yÕu (kiÓm tra søc m¹nh th«ng qua test ch¹y 100m). 3 KÕt qu¶ ch¹y 100m cña Nam häc sinh Khèi 10 trêng THPT Lª Lai trung b×nh: Nhãm thùc nghiÖm 17"29 ± 0"28; Nhãm ®èi chøng 17"22 ± 0"51. Víi kÕt qu¶ nµy, søc m¹nh cña Nam häc sinh Khèi 10 trêng THPT Lª Lai chØ xÕp lo¹i trung b×nh. Trong kiÓm tra 64 Nam häc sinh, xÕp lo¹i giái lµ: 6 häc sinh: ChiÕm 9 %, lo¹i kh¸ 14 häc sinh: ChiÕm 22%, lo¹i trung b×nh 36 häc sinh: ChiÕm 57%, lo¹i yÕu 4 häc sinh: ChiÕm 6%, lo¹i kÐm 4 häc sinh: ChiÕm 6%. Ngoµi ra cßn sö dông test ch¹y 30m, test bËt xa t¹i chç ®Ó hæ trî cho viÖc ®¸nh gi¸ søc m¹nh cña Nam häc sinh 10C7 trêng THPT Lª Lai. NÕu tÝnh thµnh tÝch theo thang ®iÓm 10 th× so víi qui ®Þnh ch¹y 100m cña Nam häc sinh 10C7 trêng THPT Lª Lai trung b×nh chØ t¬ng øng víi 5,8 ®iÓm. Qua kÕt qu¶ kiÓm tra ban ®Çu, kh¶o s¸t cho thÊy n¨ng lùc søc m¹nh cña Nam häc sinh 10C7 trêng THPT Lª Lai míi ë møc trung b×nh, søc m¹nh cha ph¸t triÓn t¬ng øng víi c¸c tè chÊt thÓ lùc kh¸c nªn thµnh tÝch ch¹y 100m thÊp. Do vËy cÇn ph¶i ph¸t triÓn søc m¹nh ®Ó n©ng cao thµnh tÝch, v× søc m¹nh ¶nh hëng lín ®Õn thµnh tÝch ch¹y 100m. 1.2. Nh÷ng thùc tr¹ng h¹n chÕ ph¸t triÓn søc m¹nh cña Nam häc sinh Khèi 10 trêng THPT Lª Lai trong viÖc sö dông c¸c bµi tËp cho gi¶ng d¹y ch¹y cù ly 100m. Theo nghiªn cøu cña t«i, cã nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n dÉn ®Õn sù ph¸t triÓn cha t¬ng xøng cña tè chÊt søc m¹nh trong Nam häc sinh Khèi 10 trêng THPT Lª Lai. Thø nhÊt Nam häc sinh trêng THPT Lª Lai tuÇn tËp 2 buæi, kü thuËt ®éng t¸c cha ®óng hoµn toµn, phong trµo tËp luyÖn ph¸t triÓn søc m¹nh trong häc sinh cha thùc sù ®îc phæ biÕn réng d·i. Theo quan s¸t thêng ngµy vµo buæi s¸ng trªn s©n vËn ®éng trêng THPT Lª Lai sè lîng häc sinh tËp luyÖn ph¸t triÓn søc m¹nh rÊt Ýt. Vµo c¸c buæi chiÒu phÇn Ýt häc sinh tËp Bãng ChuyÒn, mét sè Ýt ch¬i CÇu L«ng, §¸ CÇu, Bãng Ræ viÖc tËp luyÖn c¸c m«n Bãng, CÇu L«ng, §¸ CÇu, cã ¶nh hëng tèt ®Õn søc m¹nh chung nhng chØ giíi h¹n ë møc hç trî cho søc m¹nh chung mµ Ýt ¶nh hëng ®Õn søc m¹nh trong ch¹y 100m cña häc sinh. Bëi vÞ trÝ tËp luyÖn cña m«n Bãng ChuyÒn, §¸ CÇu, CÇu L«ng, Bãng Ræ kh«ng ®îc tho¶i m¸i, thÝch hîp sè lîng ngêi ch¬i 4 qu¸ ®«ng, s©n tËp Ýt, ngêi ®i qua l¹i qu¸ nhiÒu, ®Æc biÖt điều kiện s©n bãi kh«ng thÓ ph¸t huy hÕt tèc ®é ch¹y vµ søc m¹nh cÇn thiÕt. Thứ hai c¸c líp hÇu nh kh«ng ai quan t©m ®Õn phong trµo luyÖn tËp TDTT. Mét ®Õn vµi n¨m trêng míi tæ chøc gi¶i §iÒn Kinh, nhng hÇu hÕt c¸c häc sinh kh«ng tham gia, sè tham gia rÊt Ýt, có chẳng qua chỉ vài học sinh tham gia tập luyện để đi thi học sinh giỏi, dÉn ®Õn sù ¶nh hëng phong trµo một phÇn bÞ gi¶m sót. VÒ mÆt t©m lý: Do kh«ng cã phong trµo tËp luyÖn thêng xuyªn nªn häc sinh rÊt ng¹i ®i tËp c¸ nh©n, mµ chØ cã Ýt häc sinh ®i tËp khi gÇn ®Õn kú thi, c¸c häc sinh cã thÓ tËp hîp c¸c nhãm ®i tËp ngoµi giê c¸c m«n Bãng ChuyÒn, Bãng Ræ, CÇu L«ng, §¸ CÇu Ýt häc sinh ®i tËp ngoµi giê m«n ch¹y ng¾n ®Ó ph¸t triÓn søc m¹nh. Theo dâi nh÷ng häc sinh Nam tËp m«n ch¹y ng¾n dêng nh kh«ng cã, cã chØ mét vµi ngêi. Thèng kª sæ ®Çu bµi khèi 10 nhËn thÊy, sè buæi nghØ häc chÝnh khãa m«n ch¹y ng¾n cña häc sinh Nam t¬ng ®èi nhiÒu. Víi thùc tr¹ng trªn, viÖc tæ chøc tËp luyÖn nghiªm tóc ®Ó ph¸t triÓn tè chÊt søc m¹nh cho Nam häc sinh trong giai ®o¹n hiÖn nay lµ v« cïng cÇn thiÕt. §ßi hái ph¶i cã biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó thóc ®Èy häc sinh Nam thêng xuyªn luyÖn tËp ph¸t triÓn søc m¹nh ®Ó n©ng cao thµnh tÝch ch¹y 100m. Bªn c¹nh ®ã c¸c tè chÊt thÓ lùc còng ¶nh hëng rÊt lín ®Õn thµnh tÝch ch¹y 100m, ®Æc biÖt lµ tè chÊt søc nhanh, ®©y lµ tè chÊt mµ kh¶ n¨ng cña con ngêi hoµn thµnh nh÷ng ho¹t ®éng vËn ®éng trong kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt. §èi víi søc m¹nh phô thuéc vµo sù c¨ng c¬, lùc t¸c dông vµ ho¹t ®éng cña hÖ thÇn kinh, cßn víi søc nhanh th× phô thuéc vµo ®é dµi cña bíc ch¹y, cô thÓ lµ phô thuéc vµo ®é dµi cña 2 ch©n vµ bíc ®¹p sau. ChÝnh v× vËy muèn ph¸t huy ®îc thµnh tÝch ch¹y 100m kh«ng chØ chó ý ®Õn m×nh søc nhanh hay søc m¹nh mµ cÇn ph¶i cã sù phèi hîp, tæng hîp cña c¸c yÕu tè thÓ lùc, tuú tõng néi dung mµ yÕu tè thÓ lùc nµo gi÷ vai trß quan träng. 2. Gi¶i quyÕt nhiÖm vô 2 "Nghiªn cøu, øng dông mét sè bµi tËp nh»m ph¸t triÓn søc m¹nh ®Ó n©ng cao thµnh tÝch ch¹y cù ly 100m cho Nam häc sinh trêng THPT Lª Lai Ngäc LÆc - Thanh Ho¸". 2.1. Nh÷ng c¨n cø ®Ó lùa chän bµi tËp Trªn c¬ së tæng hîp vµ lý luËn, còng nh thùc tr¹ng m«n häc ch¹y 100m cña Nam häc sinh trêng THPT ®· tr×nh bÇy ë phÇn tríc t«i x¸c ®Þnh khi x©y 5 dùng bµi tËp ph¸t triÓn thµnh tÝch cho ®èi tîng nghiªn cøu cÇn ph¶i dùa vµo nh÷ng c¨n cø sau: 2.1.1. C¸c bµi tËp ®îc x©y dùng ph¶i cã néi dung vµ h×nh thøc phï hîp víi môc ®Ých, nhiÖm vô cña qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y - huÊn luyÖn. 2.1.2. C¸c bµi tËp ®îc sö dông mét c¸ch thÝch hîp ®Ó ph¸t triÓn c¸c tiÒn ®Ò thµnh tÝch cÇn thiÕt cho häc sinh, kü thuËt ®éng t¸c ph¶i phï hîp víi yªu cÇu cña cÊu tróc bµi tËp, kh¶ n¨ng chÞu dùng LV§ ph¶i dîc n©ng cao mét c¸ch liªn tôc. 2.1.3. Bµi tËp cÇn x©y dùng trªn c¬ së ®Æc ®iÓm tr×nh ®é, còng nh ®iÒu kiÖn trang thiÕt bÞ tËp luyÖn cña ®èi tîng tËp gi¶ng d¹y- huÊn luyÖn. 2.2. Lùa chän mét sè bµi tËp ®Ó n©ng cao thµnh tÝch trong m«n ch¹y 100m 2.2.1. X©y dùng néi dung bµi tËp Dùa trªn c¬ së sinh lý vµ lý luËn chuyªn nghµnh chóng t«i ®Ò ra mét sè bµi tËp nh»m ph¸t triÓn søc m¹nh cho Nam häc sinh trêng THPT. Nhng víi ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt trong trêng THPT Lª Lai cha thÓ ¸p dông réng d·i ®îc. Do ®ã chóng t«i ®a ra 12 bµi tËp gióp cho viÖc ph¸t triÓn søc m¹nh nh»m n©ng cao hiÖu qña ch¹y 100m (B¶ng 1). B¶ng 1: Khèi lîng vµ cêng ®é mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh Thø Môc ®Ých Ph¬ng Néi dung Khèi lîng Cêng ®é tù ph¸t triÓn ph¸p T¹i chç tËp ®¸nh tay Søc m¹nh LÆp l¹i víi 2 - 3(lÇn) CËn cùc ®¹i 1 lu«n phiªn 30 gi©y (lÇn). cña tay qu·ng nghØ 50 - 60 ng¾n (gi©y) Ngåi xæm trªn mét ch©n Søc m¹nh LÆp l¹i víi 2 - 3(lÇn) Lín 2 40 gi©y (lÇn) cña ch©n qu·ng nghØ 40 - 60 ®Çy ®ñ (gi©y) Lß cß mét ch©n 30m Søc m¹nh LÆp l¹i 4(lÇn) Cùc ®¹i 3 (lÇn) vµ søc nghØ gi÷a 2 90m nhanh phót BËt cãc 20m (lÇn) Søc m¹nh LÆp l¹i 4(lÇn) Cùc ®¹i 4 cña 2 ch©n nghØ 3 phót 60m BËt nh¶y t¹i chç ®æi Søc m¹nh LÆp l¹i 3(lÇn) Cùc ®¹i 5 ch©n liªn tôc 30 gi©y vµ søc qu·ng nghØ 40 (gi©y) (lÇn) nhanh ng¾n BËt nh¶y b»ng 2 ch©n (1 Søc m¹nh LÆp l¹i 3(lÇn) Cùc ®¹i ch©n) víi 2 tay vµo vËt vµ søc qu·ng nghØ 60 (gi©y) 6 chuÈn trªn cao 30 gi©y nhanh 2 phót (lÇn) Ch¹y ®¹p sau 30 m Søc m¹nh LÆp l¹i 4(lÇn) Cùc ®¹i 7 (lÇn) vµ søc nghØ gi÷a 2 90 (gi©y) nhanh phót 8 §øng lªn ngåi xuèng cã Søc m¹nh LÆp l¹i 4(lÇn) Cùc ®¹i mang träng vËt kho¶ng nghØ qu·ng 90 (gi©y) 6 15 kg (Nam) 30 gi©y gi÷a 3 phót (lÇn) N»m sÊp chèng ®Èy 10 Søc m¹nh LÆp l¹i Cùc ®¹i 4(lượt) 9 cña tay nghØ gi÷a lÇn/ lượt (Nam) 20 (lÇn) 1 phót BËt xa t¹i chç mçi tæ 5 Søc m¹nh LÆp l¹i víi tæng sè 10 Cùc ®¹i 10 (lÇn) cña ch©n qu·ng nghØ lÇn bµi tËp 2 phót (2 tæ) BËt nh¶y co gèi trªn c¸t Søc m¹nh LÆp l¹i víi 4 - 5 tæ/buæi Nhá trung 11 30 gi©y (lÇn) nhãm c¬ qu·ng nghØ b×nh 30ch©n dµi 75% Nh¶y d©y 3 phót (lÇn) Søc bÒn vµ LÆp l¹i víi 2 - 3 tæ/buæi trung b×nh kh¶ n¨ng qu·ng nghØ 12 phèi hîp ®Çy ®ñ vËn ®éng 2.2.2. Lùa chän, ¸p dông mét sè bµi tËp søc m¹nh nh»m n©ng cao thµnh tÝch ch¹y 100m. Lùa chän vµ ¸p dông mét sè bµi tËp mµ t«i ®Ò ra ë trªn, do ®ã t«i ®· lùa chän mét sè bµi tËp ®Ó ¸p dông cho viÖc ph¸t triÓn søc m¹nh nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña ch¹y 100m. Trªn c¬ së kÕt qña pháng vÊn h×nh thøc c¸c bµi tËp thu ®îc vµ c¸c nguån t liÖu kh¸c nhau, do c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña nhµ trêng vµ tr×nh ®é cña c¸c em cßn h¹n chÕ, còng nh ý kiÕn cña chuyªn gia, t«i tiÕn hµnh lùa chän mét sè bµi tËp ph¸t triÓn thµnh tÝch ch¹y 100m cho Nam häc sinh (B¶ng 2). KÕt qu¶ thu ®îc chØ cã 6/12 nhãm h×nh thøc c¸c bµi tËp ®îc lùa chän sö dông ®Ó n©ng cao thµnh tÝch cho ®èi tîng nghiªn cøu, ®ã lµ c¸c bµi tËp (1, 2, 3, 4, 5, 6). B¶ng 2: Mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh ®Ó n©ng cao thµnh tÝch ch¹y 100m. Thø Môc ®Ých Ph¬ng Néi dung Khèi lîng Cêng ®é tù ph¸t triÓn ph¸p T¹i chç tËp ®¸nh Søc m¹nh LÆp l¹i víi 2 - 3 lÇn CËn cùc ®¹i 1 tay lu«n phiªn cña tay qu·ng nghØ 50 - 60 30gi©y (lÇn). ng¾n (gi©y) Ngåi xæm trªn Søc m¹nh LÆp l¹i víi 2 - 3 lÇn Lín mét ch©n 40 cña ch©n qu·ng nghØ 40 - 60 2 gi©y (lÇn) ®Çy ®ñ (gi©y) 3 4 5 6 Lß cß mét ch©n Søc m¹nh 30m (lÇn) vµ søc nhanh BËt cãc 20m Søc m¹nh (lÇn) cña 2 ch©n BËt nh¶y t¹i chç Søc m¹nh ®æi ch©n liªn tôc vµ søc 30 gi©y (lÇn) nhanh BËt nh¶y b»ng 2 Søc m¹nh LÆp l¹i nghØ gi÷a 2 phót 4 lÇn 90m Cùc ®¹i LÆp l¹i nghØ 3 4 lÇn phót 60m LÆp l¹i qu·ng 3 lÇn nghØ ng¾n 40 (gi©y) Cùc ®¹i LÆp l¹i qu·ng Cùc ®¹i 7 3 lÇn Cùc ®¹i ch©n (1 ch©n) víi 2 tay vµo vËt chuÈn trªn cao 30 gi©y (lÇn) vµ søc nhanh nghØ 2 phót 60 (gi©y) §Ó lùa chän, ¸p dông mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh nh»m n©ng cao thµnh tÝch ch¹y 100m. Ngoµi c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm søc m¹nh trong ch¹y 100m vµ thùc tr¹ng søc m¹nh cña Nam häc sinh. T«i cßn c¨n cø vµo kÕt qu¶ tham kh¶o ý kiÕn cña c¸c chuyªn gia b»ng ph¬ng ph¸p pháng vÊn qua phiÕu. 2.2.3. Ph¬ng ph¸p tËp luyÖn - VËn dông c¸c ph¬ng ph¸p tËp luyÖn thêng xuyªn ®îc sö dông trong gi¶ng d¹y vµ huÊn luyÖn; Ph¬ng ph¸p lÆp l¹i vµ ph¬ng ph¸p lÆp l¹i cã biÕn ®æi. - Thêi lîng vËn dông cho nhãm thùc nghiÖm (B¶ng3) + Sè tuÇn ¸p dông c¸c bµi tËp: 14 tuÇn. + Sè buæi tËp 1 buæi/tuÇn: 14 buæi. + Mçi buæi tËp thêi gian: 45 phót. - LV§ trong 14 buæi tËp: Ph©n chia lµm 3 giai ®o¹n. + Giai ®o¹n I: Nh÷ng bµi tËp biÕn ®æi (5 buæi) víi khèi lîng t¬ng ®èi cao, cêng ®é lín. + Giai ®o¹n II: (5 buæi) gi÷ nguyªn khèi lîng nh giai ®o¹n I, cêng ®é cËn cùc ®¹i. + Giai ®o¹n III: (4 buæi) khèi läng gi¶m so víi giai ®o¹n I vµ II nhng cêng ®é cùc ®¹i. B¶ng 3: Ph©n phèi c¸c bµi tËp Buổi Bài tập Buổi Bài tập 1 3+1 8 5 2 3+5 9 6+4 3 3+6 10 4+1 4 4 11 5+4 5 2+1 12 6 6 5+6 13 3+2 7 3+4 14 2+4 Qua (b¶ng 3) ta thÊy: * §Ó tËp luyÖn hiÖu qu¶, t«i ph©n 32 häc sinh trong nhãm thùc nghiÖm thµnh 3 tæ dùa vµo n¨ng lùc chuyªn m«n cña các em. - Tæ 1: C¸c häc sinh có thµnh tÝch kiÓm tra ban ®Çu < 16"59 ( 2 häc sinh) - Tæ 2: C¸c häc sinh cã thµnh tÝch tõ 16"60 đến 17"19 (8 häc sinh) - Tæ 3: C¸c häc sinh cã thµnh tÝch > 17"20 (22 häc sinh). 8 Trong c¸c buæi tËp, mçi tæ thùc hiÖn theo yªu cÇu riªng vÒ lîng vËn ®éng (khèi lîng vµ cêng ®é thÝch hîp). 2.3 HiÖu qu¶ cña c¸c bµi tËp ®ã §Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thuËn lîi t«i kiÓm tra thµnh tÝch tríc vµ sau thùc nghiÖm cña 6 bµi tËp ®· lùa chän víi Nam häc sinh trêng THPT ®· cho kÕt qu¶: (B¶ng 4) B¶ng 4: Thµnh tÝch trung b×nh cña 6 bµi tËp tríc vµ sau thùc nghiÖm Tríc thùc Sau thùc Chªnh lÖch nghiÖm nghiÖm thµnh tÝch Nội dung XB  XA §øng lªn, ngåi xuèng b»ng 1 ch©n (lÇn) T¹i chç tËp ®¸nh tay lu«n phiªn (lÇn) BËt nh¶y t¹i chç ®æi ch©n liªn tôc (lÇn) BËt nh¶y b»ng 2 ch©n víi vËt chuÈn trªn cao (lÇn) Lß cß mét ch©n (lÇn) BËt cãc (lÇn) 8,35 13,44 5,09 67,74 76,23 8,49 18,63 26,96 8,33 19,76 29,25 9,49 32,61 21 28,31 18,03 - 4,3 - 2,97 Nh×n vµo b¶ng 4 ta thÊy thµnh tÝch trung b×nh cña 6 bµi tËp sau 14 tuÇn tËp luyÖn ®Òu t¨ng ®¸ng kÓ, riªng bµi tËp 3 vµ 4 chªnh lÖch thµnh tÝch Âm, sè lần gi¶m thµnh tÝch t¨ng lªn râ dÖt. - §èi víi bµi tËp ®øng lªn, ngåi xuèng b»ng 1 ch©n tríc thùc nghiÖm thµnh tÝch trung b×nh lµ 8,35 (lÇn), sau thùc nghiÖm ®· lªn tíi 13,44 (lÇn), t¨ng 5,09 (lÇn). Nãi lªn sù kh¸c biÖt gi÷a 2 sè trung b×nh trước vµ sau thùc nghiÖm lµ ®¸ng kÓ, ®iÒu ®ã chøng tá møc ®é ¶nh hưởng cña c¸c bµi ®Õn thµnh tÝch ch¹y 100m. - §èi víi bµi tËp t¹i chç tËp ®¸nh tay lu«n phiªn tríc thùc nghiÖm thµnh tÝch trung b×nh lµ 67,74 (lÇn), sau thùc nghiÖm lµ 76,23 (lÇn), t¨ng 8,49 (lÇn). §iÒu nµy nãi lªn sù kh¸c biÖt gi÷a 2 sè trung b×nh trước vµ sau thùc nghiÖm lµ ®¸ng kÓ. Số 8,49 (lần) đ¸nh gi¸ sù t¨ng trung b×nh tríc vµ sau thùc nghiÖm, ®©y lµ kÕt qña cña b¸o hiÖu sù t¨ng vÒ sè lượng dÉn ®Õn t¨ng vÒ søc m¹nh cña người tËp. - §èi víi bµi tËp bËt nh¶y t¹i chç b»ng mét ch©n, thµnh tÝch trung b×nh tríc thùc nghiÖm lµ 18,63 (lÇn), sau thùc nghiÖm lµ 26,96 (lÇn) t¨ng 8,33 (lÇn). KÕt qu¶ nhËn ®îc nãi lªn sù kh¸c biÖt thµnh tÝch trung b×nh cña 2 sè tríc thùc nghiÖm vµ sau thùc nghiÖm lµ ®¸ng kÓ. Sè 8,33 (lÇn) nãi ®Õn møc ®é 9 chªnh lÖch thµnh tÝch trung b×nh vµ ®¸nh gi¸ møc ®é ¶nh hëng cña bµi tËp tíi søc m¹nh cña người tËp. - §èi víi bµi tËp bËt nh¶y b»ng 2 ch©n víi vËt chuÈn trªn cao thµnh tÝch trung b×nh tríc thùc nghiÖm lµ 19,76 (lÇn), sau thùc nghiÖm lµ 29,25 (lÇn) t¨ng 9,49 (lÇn). Møc ®é chªnh lÖch thµnh tÝch víi sè lượng 9,49 (lÇn) ®¸nh gi¸ sù kh¸c biÖt 2 sè trung b×nh tríc vµ sau thùc nghiÖm, ®iÒu ®ã nãi lªn møc ®é ph¸t triÓn cña bµi tËp lµ ®¸ng kÓ. - Bµi tËp lß cß 1 ch©n tríc thùc nghiÖm lµ 32,61 (lÇn), sau thùc nghiÖm lµ 28,31 (lÇn), gi¶m (- 4,3) (lÇn). §iÒu nµy nãi lªn sù kh¸c biÖt gi÷a 2 sè trung b×nh tríc vµ sau thùc nghiÖm. - §èi víi bµi tËp bËt cãc trước thùc nghiÖm lµ 21 (lÇn), sau thùc nghiÖm lµ 18,03 (lÇn), gi¶m (- 2,97) (lÇn). Nãi lªn sù ph¸t triÓn thµnh tÝch, søc m¹nh cña người tËp tríc vµ sau thùc nghiÖm. Sè Âm biÓu hiÖn sè lîng c¸i gi¶m, ph¸t huy søc m¹nh vµ thµnh tÝch cña ngêi tËp sau 14 tuÇn tËp luyÖn. C¸c bµi tËp nµy ¶nh hëng rÊt lín ®Õn kÕt qu¶ ch¹y 100m cña ngêi tËp. 2.4. KÕt qu¶ tËp luyÖn - Nhãm thùc nghiÖm gåm 32 häc sinh líp 10C7. - Nhãm ®èi chøng gåm 32 häc sinh líp 10C8. Néi dung tËp: + Nhãm thùc nghiÖm tËp theo ch¬ng tr×nh t«i lùa chän ®· nªu. + Nhãm ®èi chøng tËp theo ph¬ng ph¸p truyÒn thèng. * KiÓm tra thµnh tÝch ch¹y 100m tríc khi thùc nghiÖm (B¶ng 5) B¶ng 5: KÕt qu¶ kiÓm tra ch¹y 100m cña 2 nhãm tríc thùc nghiÖm Néi dung ch¹y 100m (gi©y) Nhãm thùc nghiÖm 17"29 ± 0"28 So s¸nh Nhãm ®èi chøng 17"22 ± 0"51 0"07 T P 0,7 > 0,05 Nhãm thùc nghiÖm: Thµnh tÝch ch¹y 100m trung b×nh 17"29 ± 0"28. Trong 32 häc sinh cã: 2 häc sinh thµnh tÝch ®¹t < 16"59; 8 häc sinh ®¹t thµnh tÝch tõ 16"60 ®Õn 17"19; 22 häc sinh cã thµnh tÝch > 17"20. Vµ cã kho¶ng tin cËy cña sè trung b×nh céng lµ (17"19 ®Õn 17"39). 10 Nhãm ®èi chøng: Thµnh tÝch ch¹y 100m trung b×nh ®¹t 17"22 ± 0"51. Trong 32 häc sinh cã: 2 häc sinh ®¹t thµnh tÝch < 16"59; 8 häc sinh ®¹t thµnh tÝch tõ 16"60 ®Õn 17"19; 22 häc sinh cã thµnh tÝch > 17"20. Vµ cã kho¶ng tin cËy cña sè trung b×nh céng lµ (17"04 ®Õn 17"40). Qua kiÓm tra thµnh tÝch ban ®Çu cho thÊy: Sù kh¸c biÖt vÒ thµnh tÝch ch¹y 100m gi÷a 2 nhãm thùc nghiÖm vµ ®èi chøng tríc thùc nghiÖm lµ kh«ng cã ý nghÜa thèng kª khi T(tÝnh) = 0,7 < T(b¶ng) = 2 vµ P > 0,05. Chªnh lÖch thµnh tÝch lµ 0"07. KÕt qu¶ trªn chøng tá r»ng thµnh tÝch ban ®Çu cña 2 nhãm tríc thùc nghiÖm lµ t¬ng ®¬ng nhau. Kh«ng cã sù kh¸c biÖt gi÷a 2 nhãm häc sinh, kh«ng cã ý nghÜa thèng kª. * KÕt qu¶ cña 2 nhãm tríc vµ sau thùc nghiÖm: (Bảng 6) B¶ng 6: Thµnh tÝch ch¹y 100m cña 2 nhãm tríc vµ sau thùc nghiÖm Nhãm thùc nghiÖm: Nam häc sinh 10C7. Tríc thùc So s¸nh nghiÖm Sau thùc Néi dung nghiÖm T P ch¹y 100m (gi©y) 17"29 ± 0"28 16"96 ± 0"62 0"33 2,75 < 0,05 Nhóm đối chứng: Nam học sinh 10C8 Néi dung ch¹y 100m (gi©y) Tríc thùc nghiÖm 17"22 ± 0"51 So s¸nh Sau thùc nghiÖm 17"19 ± 0"31 0"03 T P 2,73 < 0,05 Nhãm thùc nghiÖm: Sau 14 tuÇn tËp, thµnh tÝch ch¹y 100m gi¶m trung bình cña nhãm thùc nghiÖm lµ ®¸ng kÓ vµ cã ý nghÜa khi T(tÝnh) = 2,75 > T(b¶ng) = 2 vµ P < 0,05 , cã thÓ ®¹i diÖn ®îc. Nhãm ®èi chøng: Sau 14 tuÇn tËp luyÖn, thµnh tÝch ch¹y 100m còng gi¶m trung b×nh lµ 0"03 (17"19 so víi 17"22 tríc thùc nghiÖm). Sù t¨ng thµnh tÝch ch¹y cña nhãm ®èi chøng sau khi thùc nghiÖm cã sù kh¸c biÖt 11 gi÷a 2 sè trung b×nh lµ cã ý nghÜa thèng kª khi T(tÝnh) = 2,73 > T(b¶ng) = 2 , P < 0,05 vµ cã thÓ ®¹i diÖn ®îc cho tæng thÓ. Tãm l¹i: Thµnh tÝch ch¹y 100m cña 2 nhãm sau thùc nghiÖm lµ cã sù kh¸c biÖt gi÷a 2 sè trung b×nh. Thµnh tÝch sau gi¶m so víi tríc, nhng thµnh tÝch cña nhãm thùc nghiÖm tèt h¬n thµnh tÝch cña nhãm ®èi chøng sau thùc nghiÖm lµ do nhãm thùc nghiÖm ¸p dông c¸c bµi tËp cã sù chän läc cßn nhãm ®èi chøng tËp luyÖn theo ph¬ng ph¸p th«ng thêng truyÒn thèng. * So s¸nh kÕt qu¶ cña 2 nhãm thùc nghiÖm vµ nhãm ®èi chøng sau thùc nghiÖm qua (Bảng 7). B¶ng 7: KÕt qu¶ ch¹y 100m cña 2 nhãm sau thùc nghiÖm. Nhãm thùc Nhãm ®èi So s¸nh nghiÖm chøng Néi dung T X B  Xch¹y A 100m (gi©y) 16"96 ± 0"62 17"19 ± 0"31 0"23 4 P < 0,05 Nhãm thùc nghiÖm cã kho¶ng tin cËy cña sè trung b×nh céng lµ (16"74 ®Õn 17"18). Nhãm ®èi chøng cã kho¶ng tin cËy cña sè trung b×nh céng lµ (17"08 ®Õn 17"30). So s¸nh kÕt qu¶ thµnh tÝch ch¹y 100m sau thùc nghiÖm cña 2 nhãm cho thÊy T(tÝnh) = 4 > T(b¶ng) = 2 ë ngìng s¾c suÊt P < 0,05 Sù chªnh lÖch thµnh tÝch cña 2 nhãm sau thùc nghiÖm lµ cã ý nghÜa vµ cã thÓ ®¹i diÖn ®îc cho tæng thÓ. Nh vËy sau 14 tuÇn tËp luyÖn víi nh÷ng bµi tËp ®Æc thï cã chän läc, søc m¹nh trong ch¹y 100m cña Nam häc sinh Trêng THPT Lª Lai ®· ®îc t¨ng lªn mét bíc ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn thµnh tÝch cña nhãm thùc nghiÖm tèt h¬n râ dÖt so víi nhãm ®èi chøng lµ do cã sù lùa chän vµ ¸p dông c¸c bµi tËp. Víi bíc ®Çu vËn dông cã thÓ kh¼ng ®Þnh c¸c bµi tËp ®îc chän läc lµ kh¸ phï hîp vµ cã hiÖu qu¶ ®Ó n©ng cao n©ng lùc søc m¹nh cho Nam häc sinh trêng THPT vµ t¨ng ®¸ng kÓ thµnh tÝch ch¹y 100m cho Nam häc sinh. IV. kÕt luËn Vµ kiÕn nghÞ 1. KÕt luËn 12 Sau thêi gian tham kh¶o vµ ph©n tÝch tµi liÖu c¨n cø vµo nh÷ng kÕt qu¶ cïng víi sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o, ®ång nghiÖp. T«i ®· rót ra ®îc mét sè kÕt luËn sau 1.1.Thùc tr¹ng søc m¹nh cña Nam häc sinh trêng THPT cßn yÕu, cha t¬ng xíng víi tÇm vãc vµ c¸c tè chÊt thÓ lùc kh¸c. ViÖc lùa chän c¸c bµi tËp tiªu biÓu ¸p dông trong tËp luyÖn ®Ó n©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o lµ hoµn toµn cÇn thiÕt. 1.2. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu chóng t«i ®· x¸c ®Þnh ®îc 6 bµi tËp ®Ó tËp luyÖn n©ng cao søc m¹nh cho Nam häc sinh trêng THPT trong ch¹y 100m ®ã lµ: Bµi tËp 1, 2, 3, 4, 5, 6. C¸c bµi tËp ®Òu cã ý nghÜa vµ t¸c dông ngang nhau trong ®ã cã bµi tËp 1 vµ 3 cã ý nghÜa quan träng nhÊt. 1.3. Nh÷ng bµi tËp mµ chóng t«i ®· lùa chän vµ øng dông cã ¶nh hëng tÝch cùc tíi hiÖu qña trong viÖc gi¶ng d¹y vµ huÊn luyÖn nh»m ph¸t triÓn søc m¹nh cho Nam häc sinh trêng THPT. Sau 14 tuÇn tËp luyÖn thµnh tÝch ch¹y 100m cña nhãm thùc nghiÖm t¨ng h¬n h¼n nhãm ®èi chøng cã sù kh¸c biÖt vµ cã ý nghÜa thèng kª khi T(tÝnh) = 4 > T(b¶ng) = 2 ë ngìng s¾c suÊt P < 0,05. 2. KiÕn nghÞ Qua nghiªn cøu ®Ò tµi xuÊt ph¸t tõ suy nghÜ cña b¶n th©n ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ch¬ng tr×nh GDTC t«i cã mét sè kiÕn nghÞ sau: 2.1.Häc sinh nãi chung vµ häc sinh Nam nãi riªng cÇn ®îc cung cÊp ®ñ kiÕn thøc ®Ó hiÓu râ h¬n vÒ vai trß vÞ trÝ cña rÌn luyÖn søc m¹nh trong tËp luyÖn TDTT. Trong tËp luyÖn m«n søc m¹nh cÇn ph©n nhãm theo tr×nh ®é thÓ lùc ®Ó ¸p dông LV§ thÝch hîp víi têng lo¹i ®èi tîng míi n©ng cao ®îc hiÖu qu¶ cña gi¶ng d¹y vµ thµnh tÝch thÓ thao. 2.2. C¸c bµi tËp mµ chóng t«i lùa chän trong ®Ò tµi ®îc tiÕp tôc nghiªn cøu, vËn dông thÝch hîp trong gi¶ng d¹y cho häc sinh c¸c khãa tiÕp theo ®Ó n©ng cao chÊt lîng m«n häc. 2.3. CÇn cã tæ chøc c¸c h×nh thøc phong phó ®Ó thu hót ®«ng ®¶o häc sinh tham gia rÌn luyÖn th©n thÓ, b¶o vÖ vµ n©ng cao søc khác gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ cña GDTC. 13 Lêi c¶m ¬n Trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c, häc tËp, nghiªn cøu, ®Ó hoµn thiÖn s¸ng kiÕn kinh nghiÖm, t«i ®· nhËn ®îc ý kiÕn ®ãng gãp quý b¸u vµ gióp ®ì tËn t×nh cña b¹n bÌ vµ ®ång nghiÖp. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n: - Ban gi¸m hiÖu nhµ trêng cïng tæ: ThÓ Dôc - Quèc Phßng trêng THPT Lª Lai. - C¸c thÇy c« gi¸o bé m«n kh¸c trong vµ ngoµi trêng. T«i xin bµy tá lßng biÕt ¬n tíi, C«ng ®oµn vµ ®oµn thanh niªn ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn, dµnh thêi gian tËn t×nh híng dÉn, gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn s¸ng kiÕn kinh nghiÖn. Sau cïng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n gia ®×nh, b¹n bÌ và các em học sinh ®· ®éng viªn khuyÕn khÝch t¹o mäi ®iÒu kiÖn gióp ®ì t«i trong suèt thêi gian qua. Víi thêi gian nghiªn cøu ng¾n, ®èi tîng Ýt, tµi liÖu tham kh¶o cßn khan hiÕm, tr×nh ®é chuyªn m«n cã giíi h¹n nªn qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi t«i kh«ng thÓ tr¸nh khái thiÕu sãt. V× vËy mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c tæ chøc, thÇy c« gi¸o, c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó t«i cã thÓ tiÕp tôc nghiªn cøu s©u h¬n n÷a (®Ó ®Ò tµi ®îc hoµn thiÖn) nh»m c¶i tiÕn vµ t×m ra ph¬ng ph¸p ¸p dông vµo c«ng t¸c gi¶ng d¹y vµ huÊn luyÖn ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. Mét lÇn n÷a xin ch©n thµnh c¶m Ngäc LÆc, n¨m 2011 Gi¸o viªn NguyÔn V¨n Anh 14
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan