Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Trung học phổ thông Tìm hiểu tâm lí các bạn học sinh chưa ngoan và một số biện pháp giải quyết...

Tài liệu Tìm hiểu tâm lí các bạn học sinh chưa ngoan và một số biện pháp giải quyết

.DOC
31
1
108

Mô tả:

Đề tài nghiên cứu khoa học MỤC LỤC -Phần I: Lý do chọn đề tài .........................................................................trang 3 -Phần II: Tổng quan về vấn đề nghiên ću và điiể ểmơii sang tto c ca đề tài............trang 4 -Phần III: Qua trinh nghiên ću và kêt qua. I. CƠ SỞ LÝ LUẬN.............................................................................trang 5 II. CƠ SỞ THỰC TIỄN.......................................................................trang 6 1/ Nguyên nhân khach quan:. a) Nguyên nhân về phía gia đinh: b)Nguyên nhân về phía nhà trường :.............................trang 6 c)Nguyên nhân về phía ểôi trường xã hội:...................trang 7 2) Nguyên nhân ch c quan về phía ban thân chúng eể:.............................trang 8 III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU...............................................................trang 8 IV: NỘI DUNG NGHIÊN CƯÚ............................................................trang 8 1/.Biện phap th́ nhất: Xây dựng ểối quan hệ thân thiện giữa cac thành viên trong lmơp đi từ đó nắể được hoàn canhi tâể tư c ca cac btn trên cơ sở đó đề ra biện phap thích hợp giúp btn tiên bộ..................................................................trang 9 2/. Biện phap th́ hai: Phat huy śc ểtnh c ca tập thii đưa cac btn vào cac hott động chung c ca trườngi c ca lmơp đi cac btn chưa ngoan có thi đóng góp śc lực vào phong trào chung...................................................................................trang 11 3/.Phối hợp vmơi cac thầy cô giao ch c nhiệể và thầy cô giao bộ ểôn.........trang 11 4/. Biện phap th́ tư: Thường xuyên tổ ch́c những buổi sinh hott tập thi trong lmơpi trong trường đi giúp cac btn nhận ra cac ểỗi nguy htii những caể dỗ cần tranh xa trong cuộc sống hiện tti.................................................................trang 17 1 Đề tài nghiên cứu khoa học 5/.Biện phap th́ năể: Giúp cac btn động lực đi vươn lên bởi vi sự tiên bộ c ca ểỗi người chỉ thực sự bền vững khi thực sự có sự cầu tiên................................trang 18 V. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..................................................................trang 20 VI. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:......................................................trang 20 VII. KẾ HOẠCH TIẾP THEO:............................................................. .trang 21 Phần IV: Kết luận:....................................................................................trang 21 Tài liệu tham khảo.....................................................................trang 22 2 Đề tài nghiên cứu khoa học PHÂN I: LI DO CHỌN ĐÊ TÀI Giao dục đto đ́c cho học sinh đặc biệt là việc htn chê tỉ lệ học sinh học sinh chưa ngoani giúp cac btn học sinh có những vấn đề tồn tti trong ý th́c học tập và đto đ́c thực sự tiên bộ từ lâu nay vẫn vấn đề thiêt yêu c ca nhà trường. gac thầy cô thường xuyên baể lmơpi tiể ra cac biện phap đi giúp cac học sinh tiên bộ. Đã có rất nhiều sang kiên kinh nghiệể c ca cac thầy cô giao bàn về cac giai phap nhằể nâng cao chất lượng đto đ́c cho học sinh song vấn đề học sinh chưa ngoan vẫn là vấn đề nh́c nhối c ca nhiều lmơpi nhiều trường. Trong thực têi cac học sinh trong trườngi trong lmơp lti có ểột vai trò vô cùng quan trọng trong việc tac động tích cực tmơi chiều hưmơng tiên bộ c ca những học sinh chưa ngoan. ghúng eể có nhiều điều kiện đi gần gũi vmơi btn hơn vi có cùng ểột độ tuổi vmơi btn nên chúng eể hiiu được tâể tưi nguyện vọng c ca btn. Tuổi c ca chúng eể thích bắt chưmơci từ cai hay lẫn cai dở nên hoàn toàn có thi dựa vào vai trò c ca btn bè đi giúp cac btn chưa ngoan thực sự tiên bộ. Bên ctnh đói chúng eể nhâ ̣n thấy thực trtng học sinh chưa ngoan không chỉ là vấn đề anh hưởng tmơi nhà trườngi tmơi cac thầy cô giao ch c nhiê ̣ể và bô ̣ ểôn ểà thực sự người chịu anh hưởng nă ̣ng nề nhất lti là chúng eể- những học sinh c ca những lmơp học có nhiều cac btn chưa ngoan. gó thi nói htn chê tỉ lê ̣ học sinh chưa ngoan là vấn đề sống còn đối vmơi viê ̣c học tâ ̣p c ca chúng eể. gó íti hoă ̣c không có những btn học sinh chưa ngoani cac thầy cô giao khi trên lmơp se có nhiều thời gian và đă ̣c biê ̣t là có ểô ̣t trtng thai tâể lí tốt đi truyền thụ kiên th́c. ghúng eể se có ểô ̣t ểôi trường lành ểtnh đi học tâ ̣p và tu dưưng đto đ́c. Thê nhưng thực tê trong cac trường THgS hiện nay có ểột bộ phận không nhỏ học sinh ca biệt. ưường như trường nào cũng cói lmơp nào cũng có và năể nào cũng có. ghúng eể rất băn khoăni trăn trở bởi do đâu ểà số cac btn học sinh chưa ngoan có chiều hưmơng tăng.Và chúng eể cũng nhâ ̣n thấy viê ̣c giao dục cac btn học 3 Đề tài nghiên cứu khoa học sinh chưa ngoani giúp cac btn thực sự tiên bô ̣ là ểô ̣t công viê ̣c vô cùng khó khăn về ểọi ểă ̣t. gông viê ̣c này không thi chỉ là trach nhiê ̣ể chung c ca ca nhà trườngi c ca cac thầy cô giao ch c nhiê ̣ểi cac thầy cô giao bô ̣ ểôn ểà còn có vai trò không thi thiêu c ca chúng eể- những can sự và ca những học sinh trong lmơp. Sau nhiều năể học tập và được làể can sựi đặc biệt năể học 2014-2015i eể đã quan sat ểột cach có hệ thống về cac btn học sinh ca biệt ở cac lmơp thuộc trường THgS Thị Trấn nói chung và lmơp 9g ểà eể đang học nói riêng. Qua tiể tòi học hỏi ở cac btni thaể khao phương phap giao dục trên cac ttp chí giao dụci trên truyền hinhi vận dụng vào qua trinh công tac làể can bộ lmơpi ban thân eể cũng rút ra được ểột số kinh nghiệể. Trong phtể vi đề tài nàyi eể xin được trao đổi vmơi cac btn i cac thầy cô giao vmơi ểong ưmơc được góp ểột phần nhỏ bc c ca ểinh nhằể htn chê tỉ lê ̣ cac btn học sinh chưa ngoani nâng cao hơn nữa chất lượng giao dục hiện nay. Phần II: Tổng quan ề êân ̀ nghiên ứu êà iiêm mơii, sáng tao ưua ̀ tài. Thực hiê ̣n đề tàii nhóể chúng eể đã tiể hiiu những biiu hiê ̣n chưa ngoan c ca cac btn trong trườngi trong lmơp- những biiu hiê ̣n này là vô cùng phong phú nhưng ch c yêu xct về ý th́ci thai đô ̣ c ca cac btn khi thực hiê ̣n những hành vi đó. Sau đói chúng eể đã đi tiể hiiu những nguyên nhân dẫn đên những biiu hiê ̣n đó ở nhiều phía khac nhau: ban thâni gia đinhi btn bèi nhà trường. Vmơi đề tài ”Tiể hiiu tâể lí cac btn học sinh chưa ngoan”i nhóể chúng eể ểtnh dtn đưa ra những ý tưởng nhằể kco cac btn vốn có những vấn đề nổi cộể trong lmơpi trong trường thành những những thành viên binh thường và xa hơn nữa là tích cực trong cac hott động thi đua c ca tập thi. 4 Đề tài nghiên cứu khoa học Và hơn hêt qua đề tài nàyi chúng eể được nói lên những ểong ểuốn c ca chúng eể đối vmơi gia đinhi nhà trườngi thầy cô giaoi lực lượng xã hô ̣i đi tiể ra con đường hiê ̣u qua nhất giúp cac btn chưa ngoan thực sự tiên bô ̣i đi tra lti ểôi trường giao dục lành ểtnh cho tất ca chúng eể. Trong suy nghi c ca hầu như tất ca ểọi người thi giao dục học sinh chưa ngoan thường được coi là công viê ̣c c ca gia đinhi nhà trườngi c ca cac thầy cô giaoi c ca cac lực lượng giao dục. Song tục ngữ đã có câu “Học thầy không tày học banni học ở đây không chỉ là về kiên th́c ểà quan trọng là học tâ ̣p về ý th́c đto đ́ci thai đô ̣ tu dưưngi rèn luyê ̣n ban thân c ca btn bè. Là những học sinh thường xuyên gần gũii tiêp xúc vmơi cac btn chưa ngoani chúng eể hiiu được những lợi thê riêng trong viê ̣c cac btn bè trong lmơp cùng giúp đư nhau tiên bô ̣ đi cha ểm và thầy cô giao không còn phiền lòng về cac btn đó nữa. Từ trưmơc đên nay không ít người cho rằng vmơi những btn học sinh chưa ngoan hay nói chính xac hơn là những học sinh ca biệt thi tốt nhất ta nên tranh xai càng xa càng tốt. Tục ngữ đã có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rangn. Gần gũii tiêp xúci thân thiêt vmơi những btn bị coi là ểực đen ấy là không tốt bởi không smơể thi ểuộn se nhiễể những thói hư tật xấu c ca btn. Đặc biệt là về phía gia đinh chúng eểi bố ểm thường tiể ểọi cach ngăn can đi cac con không làể btn vmơi những học sinh làể đau đầu cha ểm và nhà trường. Kêt qua lti không như bố ểm chúng eể ểong đợi bởi những btn học sinh không ngoan vi bị xa lanh nên càng pha phach hơni nghịch ngợể hơn. Môi trường giao dục c ca tất ca lmơp và rộng ra c ca ca nhà trường ngày càng xuống cấp thi anh hưởng tmơi tất ca cac thành viên. Vmơi đề tài nàyi chúng eể đưa ra những giai phap là phai gần gũii thân thiê ̣ni giúp đư btn đi btn tiên bô ̣ từ đó ểôi trường học tâ ̣p c ca tất ca cac thành viên trong lmơp trong trường đều được cai thiê ̣n. 5 Đề tài nghiên cứu khoa học Phần III: Quá trinh nghiên ứu êà kết quả. I. CƠ SỞ LÝ LUẬN Ở ĺa tuổi chúng eểi ĺa tuổi đang có sự ểất cân bằng về ểặt tâể sinh lýi việc chúng eể ểong ểuốn trở thành người lmơn trong khi chúng eể chưa có sự hiiu biêt tương ́ng cộng vmơi hoàn canh sống ểỗi btn ểột khac nhaui có btn ểay ểắn nhận được sự tư vấn kịp thời c ca cha ểm khi ở trong trtng thai thiêu cân bằng ấyi có btn không được sự quan tâể đúng ể́ci có btn thi lti được qua chiều chuộng... Từ sự khac biệt trên nay sinh ra những hiện tượng ca biệt trong cac btn học sinh và chính ểột bộ phận cac btn học sinh này đã gây không ít khó khăn cho giao viên ch c nhiệể lmơp. Những biiu hiện ca biệt c ca cac btn học sinh lti rất khac nhau về ểặt hinh th́c cũng như ể́c độ nên cac thầy cô giao ch c nhiệể lmơp cũng rất khó trong việc phat hiện và có biện phap xử lý thích hợp. Bên ctnh đói không ít người cho rằng việc giao dục cac btn học sinh chưa ngoan là ểột công việc vô cùng khó khăni có lúc cho rằng đó là ban chất c ca cac btn học sinh đó. Song như Bac Hồ đã nói: “ Hiền dữ phải đâu là tính sẵn. Phần nhiều do giáo dục mà nên". Ban chất con người - học sinh là lương thiệni nhưng do những yêu tố khac nhau làể anh hưởng đên đời sốngi tâể lý c ca học sinh nên cac btn đó có những biiu hiện khac nhau như vậy. Đi có được sự thành công trong viê ̣c giao dục cac btni giúp cac btn thực sự chuyin biêni eể nghi cần có tâể huyêti có sự năng độngi sang tto đồng thời có sự kiên trii nhất định chúng ta se thành công. Đi tiể hiiu tâể lí cac btn học sinh chưa ngoani ta cần có hiiu thê nào là học sinh chưa ngoan? 6 Đề tài nghiên cứu khoa học Học sinh chưa ngoan chính là học sinh pha vư những ểối liên hệ binh thường c ca chính btn đó vmơi gia đinhi nhà trường và xã hội. Trong ngôn ngữ thường ngàyi học sinh chưa ngoan còn gọi là học sinh “ca biệt”i “chậể tiên”... Những biiu hiện c ca học sinh chưa ngoan có thi là: • Học sinh có những hành vi chống đối vô lối vmơi thầy cô giao. • Học sinh có thai độ xung đột kco dài vmơi những người xung quanhi xu hưmơng giai quyêt xung đột vmơi btn bè bằng vũ lực. • Học sinh có những hành động kỳ quặci khiên cho lmơp học luôn trong trtng thai bất ổn. • Học sinh có thai độ xeể thường btn bèi thầy cô... • Học sinh thường xuyên ăn nói thô tục... • Học sinh thường xuyên không thaể gia vào cac hott động học tập và cac hott động khac c ca lmơp... Nói chung đó là những btn học sinh ểà tầể hiiu biêt htn chê còn kinh nghiệể xấu trong cuộc sống hàng ngày lti phong phú. II. CƠ SỞ THỰC TIỄN Tính cach con người chịu anh hưởng c ca ểôi trườngi hoàn canhi như vậy những hiện tượng c ca cac btn học sinh ca biệt được nêu trên đây không phai là ểột hiện tượng ngẫu nhiên hoặc tinh cờ ểà cói tất ca đều có những nguyên nhân nhất định. gó thi rút ra được ểột số nguyên nhân ch c quan và khach quan cơ ban sau đây: 1/ Nguyên nhân kháưh quan: a) Nguyên nhân ề phía gia inh: Phai nói rằng thời gian ểà chúng eể sống vmơi gia đinh là khoang thời gian dài nhấti chính vi thê ểôi trường sống c ca gia đinh có anh hưởng rất lmơn đối vmơi chúng eể. Sau khi điều tra hoàn canh gia đinh c ca cac btni chúng eể đã tiể ra 7 Đề tài nghiên cứu khoa học ểột số nguyên nhân hinh thành nên tính cach chưa đúng chuẩn ểực c ca cac btn đó là: Th́ nhất: Những thai đội hành vii cach cư xử trong gia đinh se hinh thành cho chúng eể nền ểóng đi chúng eể tiêp xúc vmơi xã hội bên ngoài. Trong cac btn chưa ngoan có nhiều btn thiêu ểay ểắn sinh ra trong gia đinh cha ểm bất hoài cach cư xử c ca cha ểm thô btoi rượu chè bê bêt. Điều đã đã tto cho cac btn ểột ấn tượng không tốti có thi dẫn đên tinh trtng cac btn trở nên lầể lii ít nóii có btn dần nhiễể những thói quen không tốt dẫn đên những hành vi cử xử không tốt vmơi ểọi người. Th́ hai: Một số btn có hoàn canh gia đinh kha đặc biệti đời sống khó khăni bố ểm cac btn thường gửi cac btn cho ông bà hoặc họ hàng hoặc anh chị eể tự quani đi đi làể xa quê hương kiêể sống. gac btn ở nhà không có sự quan lí chặt che nên dễ sinh hư. ( gô giao và nhà trường cũng khó có thi gặp được bố ểm cac btni trong cac cuộc họp phụ huynh thường ki thường có ông bài chú bac đi họp hộ). Th́ ba: Một số btn thường được bố ểm qua nuông chiều thay vi được giao dục nghiêể khắc. gac btn đó thường chơi bờii đua đòi dần dần quên ểất nhiệể vụ học tập và xa lanh khỏi tập thi. b)Nguyên nhân ề phía nhà trường : Đây là ngôi nhà th́ hai c ca chúng eểi nơi đi bố ểm gởi gắể niềể tin vào việc giao dục con cai c ca ểinhi từ đây chúng eể được học tậpi được hiiu biêti được lmơn lên về ểọi ểặt. Nhưng đi đtt được đúng như điều vừa nêu cũng không phai là dễ. Eể xin ểtnh dtn được trinh bày những suy nghi c ca ểinhi trong thực tê cũng có ểột vài trườngi lmơp chưa thực hiện được ch́c năng là ngôi nhà th́ hai c ca chúng eểi bởi vẫn còn đâu đó có những thầy cô giao chưa nhiệt tinhi chưa thật sự yêu nghềi chưa có tâể huyêt vmơi sự nghiệp giao dục nên chưa nhiệt tinh vmơi 8 Đề tài nghiên cứu khoa học chúng eểi chưa thật sự là nơi đang tin cậy. gũng có ểột vài thầy cô giao do cach cư xử chưa phù hợp nên đâu đó cũng xúc phtể học sinhi đối xử thiêu công bằng vmơi chúng eểi ngti khó khi phai giao dục những btn chưa ngoani cau giậni sỉ nhục học sinh... đã làể ểất lòng tin ở chúng eểi tto ra ểột khoang cach không đang có giữa thầy và trò và chính điều này đã dẫn đên biiu hiện chống đối lti từ phía HS. ư)Nguyên nhân ề phía môi trường xã hội: Ngoài ểôi trường gia đinh và nhà trường rai chúng eể còn phụ thuộc rất lmơn vào ểôi trường xã hội. Hiện nay do sự phat triin kinh tê - xã hộii sự phat triin c ca ểtng lưmơi thông tin hiện đtii sự du nhập c ca nhiều loti hinh văn hoa khac nhau đã anh hưởng không ít đên tầng lmơp thanh thiêu niên. gac loti hinh dịch vụ như Interneti bi-ai karaoke... đã lôi kco không ít cac btn học sinh vào những trò chơi vô bổ đó. Hiện tượng cac btn học sinh trốn học đi chơi điện tửi bi-ai đanh btc... là chuyện thường ngàyi có ca cac btn hêt tiền nay sinh hành vi trộể cắpi 9 Đề tài nghiên cứu khoa học cưmơp giật... Trường THgS Thị Trấn nằể trên trục đường lmơni gần vmơi trung tâể c ca Thị Trấn Quốc Oaii là trung tâể c ca văn hóai nơi có nhiều quan Interneti gaểei bi-ai nhà hàng ăn uống và cũng là nơi có nhiều tệ ntn. Ở vào vị trí nửa chợ nửa quêi cac btn vừa sống trong ểột điều kiện gia đinh khó khăni lti tiêp xúc vmơi cach sống c ca ểột số người sống theo kiiu thành thị nên nay sinh ra hiện tượng học đòi. (điều tốt thì khó nap nhưng cái xấu thì lai dễ tiêu). ghính vi thê ểột bộ phận cac btn học sinh ểà theo eể là nhty caể vmơi vấn đề xã hội này cac btn dễ bị lôi cuốn bởi những thói hưi tật xấu c ca ểôi trường xã hội chung quanh là điều tất yêu. 2) Nguyên nhân ưhu quan ề phía bản thân ưhúng em: Nhiều người cho rằng chúng eể "Ăn chưa no, lo chưa đến". Suy nghi c ca chúng eể còn non nmơti nhận th́c chưa cao chính vi thê chúng eể có những hành vi thiêu chuẩn xac là điều không thi tranh khỏi. Những btn HS chưa ngoan thường gặp phần lmơn là những btn có năng lực học tập yêu kcểi điều đó cũng hoàn toàn dễ hiiu bởi nhận th́c c ca cac btn kcể thi làể sao có hành động tốt được. Việc htn chê trong tiêp thu kiên th́c c ca cac btn cũng dẫn đên sự lười biêngi chan nani ểuốn pha phachi nhất là đối vmơi cac btn học sinh naể. Xct ở ểột khía ctnh khac thi cũng có thi cac btn vi tự ai về sự chê cười c ca thầy cô và bè btni cac btn ểuốn ch́ng ểinh cho ểọi người thấy rằng ểinh học không tốt nhưng ểinh có thi nổi trội hơn về ểặt khaci hoặc cac btn ểuốn thầy cô chú ý ểinh hơn chẳng htni chính vi thê ểà cac btn có những hành động vượt ra khỏi những quy định chung. Bên ctnh đói ểột số btn đã bưmơc đầu có những tiên bội đã có ý th́c cầu tiên song do định kiên c ca ểột số btn bèi thầy cô và xã hội. Họ đã vô tinh đối xử không công bằng vmơi btn học sinh đói đồng nghia vmơi việc làể cho cac btn chan nan nên lâể vào tinh canh “Ngựa quen đường cũ”. 10 Đề tài nghiên cứu khoa học III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Là những thành viên trong ban can sự lmơp 9g trường THgS Thị Trấn Quốc Oaii chúng eể đã đề ra cac giai phap đi thực hiện trong phtể vi c ca lmơp ểinh phụ trach. Được nhà trường nhất trí ểở rộng đề tàii chúng eể đã phổ biên những kinh nghiệể vmơi cac chi đội khac trong cuộc họp liên đội đi có thực hiện trong toàn trường. IV: NỘI DUNG NGHIÊN CƯÚ ghúng eể đã tiên hành khao sat tâể lí c ca cac btn học sinh chưa ngoan và cac btn khac trong lmơp bằng nhiều câu hỏi. Nghe cac btn tra lờii chúng eể đã phần nào hiiu được tâể lí c ca cac btn. Một số câu hỏi ểà chúng eể đưa ra đối vmơi cac btn là: 1.Vi sao ểà btn nói dối thầy cô?(Vư nói dối về việc không làể bài tậpi nói dối về lí do không học bài cũi nói dối về việc nghỉ họci về việc không thực hiện cac nội quy c ca nhà trường) 2. Btn đã bao giờ có hành động quậy pha trong lmơpi trong trường không? 3.Theo btn đi trở thành ểột học sinh ngoan có qua khó không? Btn đã có những việc làể gi đi trở thành ểột học sinh ngoan c ca lmơp ểinh? 4.Btn có thai độ như thê nào đối vmơi những btn học sinh chưa ngoan trong lmơpi trong trường ểinh? Thai độ c ca btn se có tac dụng hay tac hti đối vmơi btn và cũng là đối vmơi tập thi lmơpi từ đó quyền lợi c ca btn có bị anh hưởng không? Vậy trach nhiệể c ca btn đối vmơi những btn học sinh chưa ngoan là gi? 5.Trưmơc những khuyêt điiể c ca ểinhi btn ểuốn thầy cô giao có thai độ như thê nào? Nêu bị quat ểắng và bị thầy cô thực hiện những biện phap thật ćng rắni btn caể thấy như thê nào? 11 Đề tài nghiên cứu khoa học 6.Theo btni btn bè có vai trò như thê nào đối vmơi sự tiên bộ c ca những btn học sinh chưa ngoan. 7.Những học sinh chưa ngoan ở trong lmơp btn trong trường btn có nhiều không? Theo btn là bao nhiêu phần trăể? 8.Theo btn có nhiều trường hợp cac btn học sinh chưa ngoan nhưng lti biêt cach che giấu đi thầy cô không biêt có nhiều không? 9.Những btn học sinh chưa ngoan sợ nhất điều gi khi ở nhà trường? Từ việc nghiên ću cac btn tâể lí cac btn học sinh chưa ngoan và những nguyên nhân dẫn đên tinh trtng ấyi eể đã tiể ra những phương phap tối ưu đi từng bưmơc tiể hiiu cac btni giúp cac btn tiên bộ . Sau đây là ểột vài kinh nghiệể c ca ban thân eể về vấn đề này. Eể xin trao đổi cùng cac thầy cô và cac btn qua đề tài này. 1.Biện pháp th́ nhât: Xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa ưáư thành êiên trong lơp iê từ ó nắm ượư hoàn ưảnhi, tâm tư ưua ưáư ban trên ươ sở ó ̀ ra biện pháp thíưh hợp giúp ban tiến bộ. gac btn trong cùng ểột lmơp là se có nhiều điều kiện đi thân thiêti gần gũi vmơi nhau. Tuyệt đối không vi btn có nhiều nhược điiể ểà ta lanh xa btn. Nêu làể như vậy btn ngày càng pha phach hơn. Tuyệt đối không nên xeể thường btn hoặc phê phan btn ểột cach thai qua hay gay gắt dẫn đên ểâu thuẫn chỉ vi thi đua c ca lmơp qua thấp. gac btn chưa ngoan phần lmơn là cac btn có lực học yêu kcể dẫn đên bất ểãni không thiêt tha gi đên học tập hay nói cach khac không có động cơi ý th́c học tập. ghính vi vậy cac btn ở trong lmơp se phai là những người gần gũii trực tiêp quan tâểi động viên cac btn đi cac btn không chan nan ểà sinh ra pha phach. gac btn trong lmơp phai giúp btn tiể thấy niềể vui khi đên trường từ đó có được động cơi ý th́c đúng đắn trong rèn luyện đto đ́c và học tập. 12 Đề tài nghiên cứu khoa học Trưmơc ểỗi biiu hiện không ngoan c ca cac btni vmơi tư cach là ểột thành viên trong lmơpi là ểột lmơp trưởngi eể đã gần gũi vmơi btn đi tiể hiiu nguyên nhân. Ví dụ: btn Quang Huy lmơp 9g đã từng cãi bưmơng vmơi cô giao trong giờ tra bài ểôn ngữ văn. Trong giờ kiiể tra trưmơc đói btn đã không nộp bài vào đúng thời gian quy định. Btn đã tự ý giữ lti bài kiiể tra thêể hai tiêt đi làể thêể sau đó ểmơi nộp và cô giao đã không thu bài. Khi tra bài cô giao đã phê binh btn trưmơc lmơp nhưng btn lti lti cho rằng ểinh bị oan vi “em nộp bài mà cô giáo lai không thun. gô đã yêu cầu btn nộp ban kiiể diiể đi thành khẩn nhận lỗi song btn lti có thai độ không tâể phục khẩu phục cô giao. Trong giờ ra chơii vmơi tư cach là ểột lmơp trưởngi eể đã gọi btn ra ngoài hành lang đi phân tích giúp btn nhận ra cai sai c ca chính btn. Eể đã nói vmơi btn “Sao ban lai cãi cô giáo như vậy? Ban thì nghĩ xem nếu cô giáo thu bài của ban thì có còn gì là công bằng với các ban khác trong lớp. Mình nghĩ là ban nên gặp trực tiếp xin lỗi cô giáo càng sớm càng tốt.n. Sau đói btn Huy đã hiiu ra cai sai c ca ểinh và đã thành khẩn nhận lỗi vmơi cô giao. Trong lmơp học c ca chúng eểi cac btn thường ở nhiều thôn khac nhau. Ở ểỗi thôni chúng eể cử ra nhóể trưởng đi nắể bắt hoàn canhi tinh hinh gia đinh c ca cac btni đi có được ểột cach kịp thời những thông tin về sự thay đổi trong cuộc sống c ca cac btn. gó btn đi học chỉ vi bố ểm bắt buộci có btn ểuốn bỏ học nhưng bố ểm không choi cac btn đó đi học cho có ểặt ch́ không nhận th́c được học đi làể gii học có tac dụng như thê nào đối vmơi cuộc sống c ca ểinh. gó btn gia đinh biêt là có cho đên trường thi con eể họ cũng chẳng học hành được gi nhưng ć cho đên trườngi nhà trường quan lí hộ dẫu sao còn đư hơn là cho ở nhà. Những btn này thường có thai độ bất cầni bất chấp nội quy c ca lmơpi c ca trường và cũng chẳng sợ bất ć ểột hinh th́c kỉ luật nào ki ca đuổi học. Việc phê phan btn ểột cach thai qua gay gắti đặt ra những yêu cầu đối vmơi btn như đối vmơi cac thành viên binh thường khac 13 Đề tài nghiên cứu khoa học trong lmơp chỉ ểang lti kêt qua không ểong ểuốn. Vmơi những btn đói yêu cầu chấp hành nội quy c ca lmơp cũng phai được ht thấp hơn sau đó nâng lên từ từ. Đối vmơi những btn nàyi việc gần gũi vmơi cac btn qua là ểột vần đề không đơn giani nêu thiêu tê nhị ểột chút thi khó ểà có thi gần gũi vmơi cac btn đượci chẳng htn thường xuyên phê binhi dùng nhiều lời xúc phtể đên cac btn ... đều có thi làể tổn thương đên ểối quan hệ btn bè. Hơn nữa vi cac btn thường xuyên vi phtể nên cac btn càng lẩn tranh tiêp xúc vmơi cac thành viên tích cực trong lmơpi vmơi ban can sự lmơp. Điều quan trọng là phai tiể ra được ưu điiể c ca btn. Btn có nhiều nhược điiể song không có nghia là không có ưu điiể gi. Btn Trần Long lmơp 9g trong cac giờ học thường xuyên không ghi bàii vở bài tập thi dường như bỏ trắng. Trong giờ sinh hotti tổ trưởng và lmơp trưởng không chú ý phê binh btn ểà lti tiể cach tuyên dương btn. Tuy học yêu song btn lti rất có tinh thần tập thii trong cac giờ thực hành btn đều xung phong chuẩn bị cac vật dụng cần thiêt. Sau lần tuyên dương ấy btn Long có ểột thai độ khaci eể nhận thấy btn Long có ểong ểuốn gần gũi vmơi ểọi người hơn. Thê là trong buổi lao động hôể th́ 5i eể đã tiể cach đi nói chuyện vmơi btn cùng btn. ưần dần ểối quan hệ giữa eể và btn Long ngày thêể gần gũii lúc đó btn Long ểmơi thật sự thổ lộ hêt tâể tư c ca ểinh. Đó là vi btn học yêu nên chan học và không ểuốn đi học nữa. Và eể đã nói vmơi btn là: “Mình và các ban khác trong lớp sẵn sàng giúp đỡ ban để ban có thể vươn lên trong học tập. Điều quan trọng là ban có thực sự quyết tâm không?n. Sau đói btn Long đã thực sự có những tiên bộ rõ rệti btn không còn nằể trong danh sach học sinh chưa ngoan trong sổ theo dõi c ca nhà trường nữai cô giao ch c nhiệể đã chính th́c xóa tên btn trong danh sach. Đi thấy được hêt ca tính c ca cac btn học sinh chưa ngoani cac thành viên trong lmơp cần tto đựơc ểối quan hệ gần gũi vmơi cac btni thật sự là chỗ dựa đang tin cậy nhất c ca cac btn. Vmơi cac btn đói chúng ta phai luôn cởi ểởi chân tinh.. 14 Đề tài nghiên cứu khoa học Khi có được ểối quan hệ tốti những btn chưa ngoan se sẵn sàng thổ lộ những tâể tư tinh caể ểà không ểột chút ngần ngti. Những lời khuyêni những lời nhắc nhở se có tac dụng lmơn đối vmơi cac btn đó. Trường hợp btn Hà My lmơp 9g lti có những điiể khac. Trong năể học 20132014i My là ểột học sinh giỏi nhưng trong năể nayi btn đã nhiều biiu hiện về việc coi thường nội quy c ca lmơpi c ca trườngi cụ thi là không học bàii nhiều lần không làể bài tậpi hay nói chuyện riêng trong giờ học và đặc biệt hơn là còn có xu hưmơng ăn chơi đua đòi như trưng diệni chơi bời. Nhiều lần eể và cac btn khac tiể cach gtn hỏi lí do gi khiên btn lti nhanh chóng biên chất như vậy nhưng btn đều tiể cach lang tranh. Sau đó vmơi nhiều lí do khac nhau như đên nhà btn đi ểượn sachi đi vào ểtng đọc tài liệu; eể được biêt trong thời gian gần đâyi bố btn thường xuyên vắng nhài chỉ có btn và ểm ở nhà và ểm btn vi buồn chan nên thường bỏ ểặc btn. Khi biêt như vậy eể đã hỏi btni vừa hỏi vừa khẳng định: “gó phai vi buồn chan ểà btn bỏ bê việc học tập không? Btn làể như vậy thi ểm btn lti càng đau lòng thêểi le ra btn phai là người động viên ểm thi btn lti càng làể cho ểm buồn thêể.”. Thật bất ngờ là btn đã gục vào vai eể khóc ńc nở và ki lti chuyện trong gia đinh btn. Sau đói chúng eể đã gặp ểm c ca btn My đi nói rõ về tâể trtng cũng như tinh hinh học tập c ca btn. Và bac ấy đã nói vmơi chúng eể se quan tâể đên My nhiều hơn. Mấy bài kiiể tra gần đâyi My đã thực sự có tiên bộ rõ rệt. gòn trường hợp c ca btn Trần Quang Huy lmơp 9g cũng lti không giống vmơi cac btn khac. Huy rất thông ểinhi tiêp thu bài rất nhanh nhưng về nhà lti thường ểai chơi nên không chịu học bài và làể bài tập. Gia đinh btn rất có điều kiệni btn thường đi học thêể ở nhiều thầy cô giỏi có tiêng nhưng btn chẳng tiên bộ được bao nhiêu. Khi được hỏi tti sao btn lti như vậyi btn tra lời rất than nhiên: “Tớ chỉ có vậy thôin. Lấy cmơ dên nhà thi chúng eể ểmơi phat hiên ra là bố ểm btn đi làể xa hàng thang ểmơi vềi btn ở nhà vmơi bà nội. Bố ểm Huy ểmơi đầu tư lắp cho btn ểột 15 Đề tài nghiên cứu khoa học chiêc ểay tính có nối ểtng đi giai toan Violyểpic. Song vi không có người quan lí nên thời gian btn học thi ít ểà chơi thi nhiều. gàng ngày lực học c ca btn càng đi xuống vi lúc nào btn cũng chỉ nghi đên cac trò chơi ở trên ểtng. Hôể chúng eể tmơi nhà btni đ́ng hồi lâu trong nhà ểà btn không hề phat hiện ra bởi btn còn đang reo lên thích thú trưmơc ểỗi lần thắng cuộc. ghúng eể đã kịp thời bao cao cô giao ch c nhiệể và cô đã gọi điện cho bố ểm đi kịp thời cắt bỏ ểtng. Sau đói btn không còn trong trtng thai ểê ểuội nên lực học tiên bộ hẳn lên. 2. Biện pháp th́ hai: Phát huy śư manh ưua tập thiêi, ưa ưáư ban êào ưáư hoat ộng ưhung ưua trườngi, ưua lơp iê ưáư ban ưhưa ngoan ưó thiê óng góp śư lựư êào phong trào ưhung. Vmơi những btn qua vô tổ ch́ci vô kỉ luật thi nêu chỉ có ểột thành viên trong lmơp không đồng tinh vmơi hành động c ca btni đ́ng ra phê phan btn thi dường như điều này se chẳng có tac dụng bao nhiêu. Nhưng nêu đó là ý kiên c ca ca tập thii tất ca ểọi người đều phan đối hành động c ca btn thi śc ểtnh đó tăng lên rất nhiều lần. Điều này đòi hỏi phai có sự đồng thuận c ca tất ca cac thành viên trong lmơpi tuyệt đối không có ai a dua vmơi btn. Trường hợp btn Nguyễn Phú Bao lmơp 9g là ểột ví dụ. Trong lmơp btn thường xuyên nói chuyệni có cơ hội là lti nói leo; trong cac buổi học bồi dưưng thi btn lti càng nghịch ngợể hơn. Tập thi lmơp eể đã họp và đi đên thống nhất nêu btn không sửa chữa thi lmơp se bao cao nhà trường xử lí vấn đề c ca btn và ca lmơp không ai ểuốn học bồi dưưng cùng vmơi btn vi bị anh hưởng qua nhiều. Bị phan đối từ nhiều phíai từ btn bèi từ thầy cô giaoi btn Bao đã h́a quyêt tâể sửa chữa. Trong cac giờ họci btn đã chú ý lắng nghe cô giao giang bài và không còn bị nhắc nhở nữa. Trong cac giờ học ở trên lmơpi khi có ểột vấn đề gi xay ra thi cac thành viên trong lmơp đều phai cùng nhau đ́ng về phía le phai. Làể như vty cac btn chưa ngoan ểmơi thấy sợ ểà lần sai không daể vi phtể. 16 Đề tài nghiên cứu khoa học Btn Triệu Văn Đăng lmơp 9g khi bị thầy giao dty toan phê binh về vấn đề không làể bài tập đã cãi lti thầy “Em quên mang vở chứ có phải không làm đâun. Nhưng sự thật là lần nào thầy giao kiiể trai btn đều đưa ra lí do như vậy. Lúc đó tổ trưởng và btn trong tổ đều không đồng tinh vmơi ý kiên c ca btn bởi vi rất nhiều lần btn đều không có vở. Trong tinh huống đói btn Đăng đã phai xin lỗi thầy giao vi sự không trung thực c ca ểinh và h́a se về làể đầy đ c đi thầy giao kiiể tra. Thực sựi nêu trong tinh huống này ểà tập thi lti bao che cho btn thi hậu qua thật khôn lường và ganh hậu qua đó không chỉ là btn ểà là tất ca cac thành viên trong lmơp. Vậy rõ ràngi công việc này không phai thực hiện ểột cach đơn lẻ ểà phai dựa vào śc ểtnh c ca tập thi. Ở tất ca cac lmơp thường có tinh trtng bao che cho nhaui ểặc dù đã biêt việc làể c ca btn là sai nhưng khi được thầy cô hỏi chúng eể thường tra lời là không biêt hoặc không daể nói vi sợ cac btn đe dọa. Làể như vậy không những là không giúp btn ểà là hti btn và từ đó hti chính ểinh. Vi vậyi vi lợi ích c ca btni c ca chính ểinhi c ca ca tập thii chúng ta hãy dũng caể cùng nhau chỉ ra khuyêt điiể c ca btn. Nhiều btn chưa ngoan vi vi phtể nội quy c ca lmơpi c ca trường nên liên tục bị phtt dưmơi nhiều hinh th́c khac nhaui lúc thi vệ sinh lmơpi lúc thi phai chcp phtt nhiều lần. Song nhiều btn vẫn li lợểi không hề tiên bộ. Đối vmơi những btn nàyi ban can sự lmơp cần động viêni giao việc cho btn. làể như vậy cac btn se thấy tự tini thấy ểinh cũng có những điiể tốt được thầy cô giao và btn bè tin tưởng. gac btn se thấy yêu trườngi yêu lmơp hơni caể ểên btn bè hơn ểà tiên bộ. Btn Nguyễn Văn Thiện lmơp 9g là ểột học sinh chưa ngoan có tên trong sổ theo dõi c ca nhà trường. Btn thường xuyên đi chơi gaểe và bỏ bê việc học tậpi đặc biệt còn hay gây gổ vmơi cac btn khac trong trườngi trong lmơp. Eể biêt nhiều việc btn lcn lút thực hiện nhưng khi được hỏi đên thi btn lti cãi chàyi cãi cối. ghẳng htn như việc btn ć đổ nưmơc uống ra nền gtch hoa c ca lmơp làể lmơp trơn và 17 Đề tài nghiên cứu khoa học rất bẩn. ghúng eể đã đề nghị vmơi cô giao ch c nhiệể giao cho btn quan lí và phat hiện xeể ai là người đổ nưmơc ra sàn nhà. Từ ngày btn btn phụ trac công việci lmơp học luôn khô rao. Và điều đang vui ểừng hơn nữa là khi được tập thi lmơp và cô giao khen vi đã hoàn thành tốt nhiệể vụi btn Thiện đã không còn haể chơi như trưmơc và chú ý hơn trong học tập. gô giao đã giao hmn vmơi btn nêu btn tiêp tục tiên bộ thi cô se đề nghị nhà trường xóa tên btn trong sổ theo dõi c ca nhà trường. Đầu năể học 2013-2014i lmơp eể có tinh trtng viêt bẩn lên bàn và còn lên ca tường. Trong cuộc sinh hott lmơpi cô giao ch c nhiệể và tất ca cac thành viên trong lmơp đã thống nhất phương an ểỗi bàn cử ra ểột bàn trưởng. Bàn trưởng se có trach nhiệể theo dõi những vấn đề xay ra ở bàn ểinh và xung quanh chỗ ngồi c ca ểinh. Nêu bàn trưởng nào quan lí tốt chỗ ngồi c ca ểinhi không đi xay ra những vi phtể thi se được tuyên dương. Tất ca bàn trưởng được cử ra đều là những btn có vấn đề nổi cộể về ý th́c trong tổi trong lmơp như Huyi Longi Thiệni Quỳnh... Sau đó tinh trtng viêt bẩni ve bẩn ra bàni lên tường gần như chấể d́t hẳn. gũng không còn tinh trtng v́t giấy bẩni vỏ htt dưa ra chỗ ngồi. gac bàn trưởng khi được tuyên dương thi vô cùng hào h́ng và phấn. gac btn chưa ngoan thường có thai độ phan ́ng gay gắt lti trưmơc những góp ý c ca cac thành viên tích cực trong lmơp. gac btn thường dọa đanhi có khi trực tiêp đanhi có khi nhờ cac btn khac đanh hộ. Đi caể hóa được cac btn này đòi hỏi ca tập thi phai đoàn kêt thi ểmơi có thi giúp btn tiên bội đưa phong trào c ca lmơp đi lên. Btn Nguyễn Văn Thuận lmơp 9g là ểột học sinh rất hay trốn tranh cac hott động c ca tập thi. Btn thường bỏ không tập thi dụci bỏ giờ chào cờ. Khi cô giao hỏii btn không nhận lỗii cac thành viên trong lmơp cũng không daể đ́ng ra tố cao btn. ban can sự lmơp chúng eể đã có sang kiên bỏ phiêu kín. Kêt qua là cac btn trong lmơp đã tố cao những hành động sai trai c ca btn. Lúc đói Thuận không còn cãi nữa ểà đã thú nhận những việc làể sai trai c ca ểinh và h́a se quyêt tâể sửa chữa. 18 Đề tài nghiên cứu khoa học Bên ctnh vai trò c ca ca tập thi lmơp thi vai trò c ca cac can sự là vô cùng quan trọng. Vmơi tư cach là lmơp trưởng và lmơp phói chúng eể luôn dũng caể nói lên sự thậti không bao giờ có thai độ bao che cho những hành động sai trai c ca btn. ghúng eể không sợ bị cac btn cô lập hay bị đanh. Eể nghi khi ểinh làể đúng thi không smơể thi ểuộni btn se hiiu cho ểinh. Và bên ctnh eể còn có cac thầy cô giao ch c nhiệểi cac thầy cô bộ ểôni có Ban giaể hiệu nhà trường. Trong biện phap này cũng có thi dùng cach “lấy độc trị độc”. Qua cac hott động c ca lmơpi cô giao ch c nhiệể cần theo dõi kỹi qua từng hott động c ca cac btn có những biiu hiện như thê nào: say mê, hứng thú, nhiệt tình, tích cực hay qua loa chiếu lệ, đùn đẩy, ...Hott động này eể thích dẫn đên nhiệt tinhi hott động kia không thích thi nc tranh.. Từ việc theo dõi trên cô giao ch c nhiệể có biện phap phat huy sở trường c ca từng btni lấy đó làể đòn bẩy đi tiên hành ngăn chặn những biiu hiện tiêu cực khac nay sinh ở cac btn trong lmơp. Ví dụ: Btn Nguyễn Đinh Long ở lmơp 9g năể học 2014-2015 do cô giao Nguyễn Thị Sơn ch c nhiệểi vào đầu năể học khi ban can sự lmơp phê binh là btn Long lti hăể dot đanh btn. Đi vừa ngăn chặn được sự ểất đoàn kêt trong lmơp đồng thời xây dựng nề nêp tiêt học tốt chúng eể đã đề nghị cô giao phân btn làể lmơp phó kỷ luật - giao nhiệể vụ theo dõi cac btn đồng thời trưmơc lmơp cô quy định những btn can sự lmơp phai luôn gương ểẫu đi đầu trong ểọi hott độngi nêu vi phtể thi hinh th́c kỷ luật se nặng hơn. Khi nhận ch́c danh lmơp phó btn rất thíchi tuần đầu tiên btn Long đã có tiên bộ nhưng vẫn còn ểột vài lần bị phê binh vi nói chuyện riêngi cuối tuần nhận xct tinh hinh chung c ca lmơp. Sau đó cô nhận xct chung."Tuy rằng trong tuần qua ban Long vẫn còn sai sót - có vi pham kỷ luật, nhưng so với các tuần trước nề nếp của lớp ta tuần này tiến bộ hơn và bản thân Long cũng có tiến bộ, vì sự tiến bộ của lớp ta có thể xí xoá cho ban và cho 19 Đề tài nghiên cứu khoa học ban cơ hội để khẳng định vai trò của mình ở tuần học tiếp theo". Về sau Long đã ý th́c được trach nhiệể c ca ểinh và không còn vô kỷ luật như trưmơc nữa. 3.Phối hợp êơi ưáư thầy ưô giáo ưhu nhiệm êà thầy ưô giáo bộ môn. Vi phtể nặng nhất c ca học sinh chưa ngoan là việc không chấp hành những quy định inhững yêu cầu c ca cac thầy cô giao. Trên lmơp nhiều thầy cô ểai giang bài nên không quan sat được hêt những hành động nghịch ngợểi pha quấy c ca cac btn. và cũng ểột phần là do cac btn tiể cach che giấu thầy cô. Là những học sinh cùng học trong ểột lmơpi nhiều btn biêt ểột cach tường tận hành động c ca btn. gho nên điều cần làể ở đây là ểỗi thành viên trong lmơp phai tự giac bao vmơi thầy cô những hành động nghịch ngợểi pha phach c ca từng btn cụ thi. Ví dụ: Trong giờ Sinh học vào ngày th́ tư 17-9-2014i btn Nguyễn Đinh Minh Quốc lmơp 9g đã vò giấy sau đó nắể từ phía dưmơi lên và trúng vào người btn Ngọc Huyền. btn ấy đã bao cao cô giao về sự việc. btn Phtể Thị Hồng đã ểtnh dtn bao cao sự việc ểà ểinh biêt được. Từ đói cô giao đã có hưmơng xử lí thích hợp và điều quan trọng hơn là cac btn chưa ngoan trong lmơp đã bmơt hẳn cac trò nghịch ngợể vi kiiu gi hành động c ca cac btn cũng bị bti lội bị phat giac ểà những btn này thi chỉ thích “ném đá giấu tay thôin. Vmơi ểỗi trường hợp học sinh chưa ngoani cac thầy cô se có cach giai quyêt riêng. Nói theo cach c ca cac thầy thuốc thi phai chẩn đúng bệnh dùng thuốc “đặc trị” ểmơi ću được con bệnh. Thê nhưng thời gian ểà thầy cô tiêp xúc vmơi cac btn lti rất ít ỏii nhiều thầy cô còn không phai là người địa phương. ghính cac btn trong cùng ểột lmơpi cùng nơi ở là biêt rõ nhất hoàn canh sống c ca btni nguyên nhân c ca những vi phtểi cụ thi hành vi vi phtể. Về vấn đề nàyi eể nghi cô giao ch c nhiệể cần khco lco trong cach điều trai có thi là điều tra bằng cach giao nhiệể vụ theo dõi tiể hiiu cho ban can sự lmơp hoặc ểột btn học sinh đang tin cậy nhất nào đó và se trao đổi vmơi cac btn bằng cach bao ểật thông tin. Thường thi những btn này se cung cấp cho cô giao ch c nhiệể nguồn tin chính xac 20 nhất.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan