Tài liệu Skkn sử dụng tài liệu lịch sử thành văn kết hợp với đồ dùng trực quan quy ước theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử bài 20” (sgk lịch sử 12, c.

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1756 |
  • Lượt tải: 0