Tài liệu Tuyển tập 40 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 có đáp án

  • Số trang: 180 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 9471 |
  • Lượt tải: 4
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ®Ò thi Häc Sinh Giái m«n hãa 8 N¨m häc 2011-2012 (Thêi gian lµm bµi: 150 phót) Bài 1. C©u 1. H·y ®äc tªn c¸c muèi sau: NaHCO3, MgSO4, CuS, Ca(H2PO4)2 , FeCl3, Al(NO3)3 C©u2. H·y gi¶i thÝch v× sao: a. Khi nung miÕng ®ång ngoµi kh«ng khÝ th× thÊy khèi l-îng t¨ng lªn. b. Khi nung nãng canxicacbonat thÊy khèi l-îng gi¶m ®i. C©u 3. Hoµn thµnh c¸c PTHH sau: a. FeS2 + O2 → ? + ? b. NaOH + ? → NaCl + H2O c. Fe(OH)3 → ? + ? d. CH4 + ? → CO2 + H2O e. Fe + Cl2 → ? Bµi 2. LËp ph-¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c ph¶n øng theo s¬ ®å sau:(ghi râ ®iÒu kiÖn ph¶n øng nÕu cã) a) Fe(OH)2 + O2 + H2O Fe(OH)3 b) Fe3O4 + Al Fe + Al2O3 c) FexOy + HCl … + H2O d) FexOy + CO Fe + CO2 e) CnH2n+2 + O2 CO2 + H2O f) FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2 Bµi 3. Cho 2 cèc ®ùng 2 dung dÞch HCl vµ H2SO4 lo·ng vµo 2 ®Üa c©n sao cho c©n ë vÞ trÝ th¨ng b»ng. Sau ®ã lµm thÝ nghiÖm nh- sau: - Cho 25,44g Na2CO3 vµo cèc ®ùng dung dÞch HCl - Cho m g Al vµo cèc ®ùng dung dÞch H2SO4 C©n ë vÞ trÝ th¨ng b»ng. TÝnh m?. (Cho biÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn vµ Na2CO3 + HCl  2NaCl + H2O + CO2) Bµi 4. 1. Trén 300ml dung dÞch NaOH 1M víi 200ml dung dÞch NaOH 1,5M. H·y tÝnh nång ®é mol vµ nång ®é phÇn tr¨m cña dung dÞch thu ®-îc, biÕt khèi l-îng riªng cña dung dÞch nµy lµ 1,05g/ml. 2. Cho dung dÞch H2SO4 3M. Víi nh÷ng dông cô ®· cho trong phßng thÝ nghiÖm em h·y tr×nh bµy c¸ch pha chÕ 200g dung dÞch H2SO4 9,8% Bµi 5. §èt ch¸y hoµn toµn 68g hçn hîp hi®ro vµ c¸c bon oxÝt, ng-êi ta dïng hÕt 89,6 lÝt oxi. a/. ViÕt PTHH. b/. TÝnh thµnh phÇn % vÒ khèi l-îng vµ % vÒ thÓ tÝch cña mçi khÝ cã trong hçn hîp (khÝ ë ®ktc). c/. B»ng ph-¬ng ph¸p ho¸ häc lµm thÕ nµo ®Ó nhËn ra mçi khÝ H2 vµ CO riªng biÖt. (HS ®-îc sö dông b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn). Bµi 6.1, CaO th-êng ®-îc dïng lµm chÊt hót Èm (hót n-íc). T¹i sao ph¶i dïng v«i t«i sèng míi nung? 2, Nªu hiÖn t-îng vµ viÕt ph-¬ng tr×nh hãa häc x¶y ra khi hßa tan Fe b»ng HCl vµ sôc khÝ Cl2 ®i qua hoÆc cho KOH vµo dung dÞch ®Ó l©u ngoµi kh«ng khÝ. 3, Mçi hçn hîp khÝ cho d-íi ®©y cã thÓ tån t¹i ®-îc hay kh«ng? NÕu tån t¹i th× cho biÕt ®iÒu kiÖn? NÕu kh«ng tån t¹i th× chØ râ nguyªn nh©n: a, H2 vµ O2; b, O2 vµ Cl2; c, H2 vµ Cl2; d, SO2 vµ O2. .........................................................Hết............................................................ H-íng dÉn chÊm m«n Hãa häc 8 Thi chän häc sinh giái - N¨m häc 2011-2012 I. H-íng dÉn chung: - D-íi ®©y chØ lµ h-íng dÉn tãm t¾t cña mét c¸ch gi¶i. - Bµi lµm cña häc sinh ph¶i chi tiÕt, lËp luËn chÆt chÏ, tÝnh to¸n chÝnh x¸c míi ®-îc ®iÓm tèi ®a. - Bµi lµm cña häc sinh ®óng ®Õn ®©u cho ®iÓm tíi ®ã. - NÕu häc sinh cã c¸ch gi¶i kh¸c hoÆc cã vÊn ®Ò ph¸t sinh th× tæ chÊm trao ®æi vµ thèng nhÊt cho ®iÓm nh-ng kh«ng v-ît qu¸ sè ®iÓm dµnh cho c©u hoÆc phÇn ®ã. Bµi Bµi 1 3® Bµi 2 3® §¸p ¸n NaHCO3 : Natri hi®rocacbonat MgSO4 : Magiª sunfat CuS : ®ång (II) sunfua Ca(H2PO4)2 : Canxi ®ihi®roph«tphat FeCl3 : S¨t (III) Clorua Al(NO3)3 : Nh«m nit¬rat a. Khi nung nãng ®ång , ®ång t¸c dông víi oxi trong kh«ng khÝ t¹o thµnh CuO nªn khèi l-îng t¨ng. phÇn khèi l-îng t¨ng ®óng b»ng khèi l-îng oxi ®· t¸c dông Cu + O2 CuO t0 b. Khi nung nãng canxicacbonat ,nã bÞ ph©n hñy thµnh canxi oxit vµ khÝ cacbonic bay ®I nªn khèi l-îng gi¶m . phÇn khèi l-îng gi¶m ®óng b»ng khèi l-îng khÝ cacbonic bay ®i t0 CaCO3 CaO + CO2 a. 4FeS2 + 11 O2 → 2Fe2O3 + 8SO2 b. NaOH + HCl → NaCl + H2O c. 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O d. CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O e. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 a) 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O 4 Fe(OH)3 0 t b) 3Fe3O4 + 8Al 9 Fe + 4Al2O3 c) FexOy + 2y HCl xFeCl2y/x + yH2O t 0 xFe + yCO2 d) FexOy + yCO t0 3n  1 t0 e) CnH2n+2 + O2 nCO2 + (n+1)H2O 2 11 t0 f) 2FeS2 + O2 Fe2O3 + 4SO2 2 nNa2CO3 = nAl = M 25,44 106 mol = 0,24mol §iÓm 0,75đ HS làm đúng: 1-2 ý: 0,25đ 1-4 ý: 0,5đ 1-6 ý: 0,75đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 27 - Khi thªm dung dÞch Na2CO3 vµo cèc ®ùng dung dÞch HCl cã ph¶n øng: Na2CO3 + 2HCl  2NaCl + CO2 + H2O Bµi 3 3,5 ® 1mol 1mol 0,24mol 0,24mol 0,5đ Theo §LBT khèi l-îng, khèi l-îng cèc ®ùng HCl t¨ng thªm 25,44 - (0,24 . 44) = 14,88g 1đ - Khi thªm Al vµo cèc ®ùng dung dÞch H2SO4 cã ph¶n øng: 2Al + 3H2SO4  Al2(SO4)3 + 3H2 2mol 3mol m 27 0,5đ 3m mol 27.2 mol §Ó c©n th¨ng b»ng, khèi l-îng cèc ®ùng H2SO4 còng ph¶i t¨ng thªm 14,88g m = 3m 27.2 . 2 = 14,88 1đ m = 16,74g 1. Sè mol NaOH cã trong 300 ml dung dÞch NaOH 1M n NaOH1M = 1 . 0,3 = 0,3 (mol) 0,5đ Sè mol NaOH cã trong 200 ml dung dÞch NaOH 1,5M nNaOH1,5M = 1,5 . 0,2 = 0,3 (mol) 0,5đ Sau khi trén nång ®é mol cña dung dÞch lµ: n NaOH 0,3  0,3   1,2M Vdd 0,3  0,2 C M .M NaOH 1,2.40   4,57%  C % NaOH  10D 10.1,05 CMNaOH = 2. m H 2 SO4 9,8%  Bµi 4 3,5® 9,8.200  19,6( g ) 100 19,6  0,2(mol ) 98 n 0,2   0,067(l )  67ml  VH 2 SO4  CM 3 C¸ch pha chÕ: §ong 67ml dung dÞch axit H2SO4 3M cho vµo b×nh thñy tinh cã v¹ch chia ®é. Sau ®ã cho thªm n-íc võa ®ñ 200ml (200g) l¾c ®Òu ®-îc dung dÞch theo yªu cÇu.  n H 2 SO4  0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ nO2 = 89,6/22,4 = 4mol. Gäi nCO = x mol mCO = 28x nH2 = y mol mH2 = 2y Tæng m hçn hîp = 28x + 2y = 68 (1) Ph-¬ng tr×nh 2CO + O2 2CO2 x 0,5x mol 2H2 + O2 2H2O y 0,5y mol Tæng m O2 = 0,5x + 0,5y = 4 x + y = 8 (2) Tõ (1) vµ (2) ta cã hÖ, gi¶i hÖ x = 2 mol, y = 6 mol. mCO = 2*28 = 56g. C©u 5 mH2 = 68 – 56= 12g 4® % vÒ khèi l-îng. %CO = 50*100/68 = 82,3% %H2 = 100 – 82,3 = 17,7% % vÒ thÓ tÝch %CO = 2*100/(2 + 6) = 25%. %H2 = 100 – 25 = 75% NhËn biÕt Cho mÉu thö ®i qua CuO nung nãng råi tiÕp tôc lÊy s¶n phÈm khi cho qua n-íc v«i trong d-, s¶n phÈm lµm n-íc n-íc v«i vÈn ®ôc, khi ®ã lµ CO2, cßn l¹i H2. Ph-¬ng tr×nh H2 + CuO Cu + H2O CO +CuO Cu + CO2 CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O 1. Ph¶i dïng v«i sèng míi nung ®Ó hót Èm, v× v«i ®Ó l©u trong kh«ng khÝ cã h¬i n-íc vµ khÝ cacbonic lµm mÊt kh¶ n¨ng hót Èm do x¶y ra c¸c ph-¬ng tr×nh: CaO + CO2  CaCO3 CaO + H2O  Ca(OH)2 Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O 2. Hßa tan Fe b»ng dung dÞch HCl thÊy cã khÝ tho¸t ra: Fe + 2 HCl  FeCl2 + H2  Sau ®ã sôc Cl2vµo th× dung dÞch chuyÓn sang mÇu vµng: C©u 6 2 FeCl2 + Cl2  2 FeCl3 3® NÕu cho KOH vµo dung dÞch th× thÊy cã kÕt tña tr¾ng xanh: FeCl2 + 2 KOH  Fe(OH)2  + 2 KCl §Ó l©u ngoµi kh«ng khÝ th× kÕt tña chuyÓn thµnh n©u ®á: 4 Fe(OH)2 + O2 + 2 H2O  4 Fe(OH)3  3. a, H2 vµ O2: Tån t¹i ë nhiÖt ®é thÊp vµ kh«ng xóc t¸c. b, O2 vµ Cl2: Tån t¹i ë bÊt kú nhiÖt ®é nµo. c, H2 vµ Cl2: Tån t¹i ë nhiÖt ®é thÊp vµ trong bãng tèi. d, SO2 vµ O2: Tån t¹i ë nhiÖt ®é thÊp vµ kh«ng xóc t¸c. 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,75đ 0,5đ (Ý 2: Học sinh làm 1 trong 2 trường hợp cho 1,25đ) 1,25 đ UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NINH GIANG ®Ò THI Häc Sinh Giái m«n hãa 8 N¨m häc 2011 - 2012 (Thêi gian lµm bµi: 150 phót) Câu 1: (2đ) Cân bằng các phương trình hóa học sau và cho biết mỗi phản ứng thuộc loại nào?(Ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có) 1. Fe2O3 + CO  FexOy + ?  2. KMnO4 ? + O2 + ? 3. Al + FexOy Fe + ?  4. Fe + O2  FexOy  5. ? + H2O NaOH Câu 2: (2đ) Hãy viết lại các công thức sau cho đúng: Fe2(OH)3, Al3O2, K2Br3, H2NO3, Ca2(SO4)3, Na2H2PO4, BaPO4, Mg2(HSO3)3, Si2O4, NH4Cl2 và gọi tên các chất. Câu 3: (3đ) a. Từ các hóa chất có sẵn sau đây: Fe ; H2O với các thiết bị cần thiết đầy đủ. Hãy làm thế nào để có thể thực hiện được sự biến đổi sau: Fe  Fe3O4  Fe. b. Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các gói chất bột sau: vôi sống, magie oxit, điphotpho penta oxit, natriclorua, natri oxit. Câu 4 (3đ) Nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron và electron là 52.Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16. a. Tính số hạt mỗi lại của nguyên tử X b. Cho biết số electron tron mỗi lớp của nguyên tử X c. Tìm nguyên tử khối của X, biết mp ≈ mn ≈1,013 đvC d. Tính khối lượng bằng gam của X, biết khối lượng của 1 nguyên tử C là: 1,9926x 10-23 gam và C = 12 đvC Câu 5 : ( 2,5 đ) Nung hoàn toàn 15,15 gam chất rắn A thu được chất rắn B và 1,68 lít khí oxi (ở đktc). Trong hợp chất B có thành phần % khối lượng các nguyên tố: 37,65% oxi, 16,47% nitơ còn lại là kali. Xác định công thức hóa học của B và A. Biết rằng công thức đơn giản nhất chính là công thức hóa học của A, B. Câu 6 .(2đ) Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O và bao nhiêu gam dung dịch CuSO4 5 % để thu được 400 gam dung dịch CuSO4 10 %. Câu 7 . (2,5đ) Người ta dùng 4,48 lít khí H2 (đktc) để khử 17,4 gam oxit sắt từ.Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn A. 1. Viết phương trình phản ứng hoá học xảy ra và tính m. 2. Để hoà tan toàn bộ lượng chất rắn A ở trên cần dùng vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M.Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng và tính V. C©u 8 : ( 3đ) Hỗn hợp khí X gồm H2 và CH4 có thể tích 11,2 lít (đo ở đktc). Tỉ khối của hỗn hợp X so với oxi là 0,325.Trộn 11,2 lít hỗn hợp khí X với 28,8 gam khí oxi rồi thực hiện phản ứng đốt cháy, phản ứng xong làm lạnh để ngưng tụ hết hơi nước thì thu được hỗn hợp khí Y. 1. Viết phương trình các phản ứng hoá học xảy ra và xác định phần trăm thể tích các khí trong hỗn hợp X. 1 2. Xác định phần trăm thể tích và phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp Y. Đáp án Câu 1: Cân bằng các phương trình hóa học sau: t0 xFe2O3 + (3x-2y)CO  2 FexOy + (3x-2y)CO2 t0 2KMnO4  K2MnO4 + O2 + MnO2 t0 2yAl + 3 FexOy  3xFe + yAl2O3 t0 2xFe + yO2  2 FexOy Na2O + H2O  2NaOH -Phản ứng 4 và 5 là phản ứng hoá hợp - Phản ứng 2 là phản ứng phân huỷ,4 pư hoá hợp -phản ứng 1,2,3 và 4 là phản ứng oxi hoá khử (Nếu thiếu ĐK t0 ở các phản ứng 1,2,3,4 thì chỉ cho ½ số điểm của phản ứng đó) Câu 2: Viết lại các công thức cho đúng và gọi tên các chất. Fe(OH)3 : Sắt(III) hidroxit; Al2O3 : Nhôm oxit KBr : Kalibromua; HNO3: Axit nitric CaSO4: Canxi sunfat ; NaH2PO4: Natri đihidrophotphat Ba3(PO4)2 : Bari photphat; Mg(HSO3)2: Magie hiđrosunfit SiO2 : Silicđioxit NH4Cl : Amoniclorua. Câu 3: a. - Điều chế H2, O2 bằng cách điện phân nước đp - 2H2O 2H2 + O2 o t - 3Fe + 2O2 Fe3O4 o t - Fe3O4 + 4H2 3 Fe + 4H2O. b. - Trích các mẫu thử cho vào các ống nghiệm, đánh số thứ tự - Cho nước vào các mẫu thử khuấy đều. - Nhúng lần lượt giấy quỳ tím vào các ống nghiệm: + Mẫu chất rắn tan và quỳ tím không đổi màu là natriclorua NaCl. + Mẫu chất rắn tan và quỳ tím đổi thành màu xanh là natri oxit Na2O. Na2O + H2O → 2 NaOH. + Mẫu chất rắn tan và quỳ tím đổi thành màu đỏ là điphotpho penta oxit P2O5 + 3 H2O → 2H3PO4 + Mẫu chất rắn tan một phần tạo dung dịch đục và quỳ tím đổi thành màu xanh là vôi sống CaO: CaO + H2O → Ca(OH)2 + Mẫu chất rắn không tan và quỳ tím không đổi màu magie oxit MgO. Câu 4 a). Gọi số hạt proton, electron và nơtron lần lượt là p, e, n Theo đề ta có: p + e + n = 52 (1) p + e = n + 16 (2) --------------------------------------Lấy (2) thế vào (1) :  n + n + 16 = 52  2n + 16 = 52  n = (52-16) :2 = 18 2 Từ (1) => p + e = 52 – 28 = 34 Mà số p = số e  2p = 34  p = e = 34 : 2 = 17 Vậy số hạt proton, electron và nơtron lần lượt là 17,17 và 18 b) X là nguyên tố Clo: Lớp1 có 2e Lớp 2 có 8e Lớp 3 có 7e c) Nguyên tử khối của X là : 17 x 1,013 + 18 x 1,013 ≈ 35,5 d) Khối lượng tính bằng gam của 1 đvC là: (1,9926 x 10-23) : 12 = 0,16605 x 10-23 (g) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử X là : 0,16605 x 10-23 x 35,5 = 5,89 x 10-23 (g) C©u 5 . to Ta có sơ đồ: A B + O2 n O2 = 1,68/ 22,4 = 0,075 (mol).; m O2 = 0,075 x 32 = 2,4 ( gam). Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có: mA = mB + m oxi → mB = mA - moxi = 15,15 - 2,4 = 12,75(gam). Trong B: mO = 12,75 x 37,65% = 4,8(gam) mN = 12,75 x 16,47 % = 2,1( gam) mK = 12,75 - ( 4,8 + 2,1) = 5,85 (gam). → nO = 4,8 / 16 = 0,3 (mol); nN = 2,1 / 14 = 0,15(mol); nK = 5,85 / 39 = 0,15 ( mol) Gọi CTHH của B là KxNyOz ta có x : y : z = nK : nN : nO = 0,15 : 0,15 : 0,3 = 1 : 1 : 2 chọn x = 1, y = 1, z = 2 → công thức đơn giản nhất là KNO2 Theo gt  CTHH của B là KNO2. Trong A: theo định luật bảo toàn nguyên tố: moxi =4,8 + 2,4 = 7,2 (gam); nO = 7,2/16 = 0,45 (mol); nN = 0,15(mol).; nK = 0,15 ( mol) Gọi CTHH của A là KaNbOc ta có a : b : c = 0,15 : 0,15 : 0,45 = 1 : 1 : 3 ; chọn a = 1, b = 1, c =3 theo gt  CTHH của A là KNO3. C©u 6 Khối lượng CuSO4 trong 400 gam dung dịch CuSO4 10%: m= 400. 10 =40 gam 100 Gọi x là khối lượng CuSO4.5H2O cần lấy  Khối lượng dung dịch CuSO4 5% cần lấy là 400-x gam Khối lượng CuSO4 trong CuSO4.5H2O là: m1= 160x (g) 250 Khối lượng CuSO4 trong dung dịch CuSO4 5%: m2 = 5( 400  x) (g) 100 Từ đó ta có m1 + m2 = m  160x 5( 400  x) + = 40  x  33,9 gam. 250 100  mddCuSO45% = 400-33,9 = 366,1 gam. C©u 7 3 17,4 4,48 = 0,2 mol ; nFe3O4= = 0,075 mol 232 22,4 t0 PTPƯ: 4H2 + Fe3O4  3Fe + 4H2O (1) nH2= Theo (1) và bài cho ta suy ra H2 phản ứng hết, Fe3O4 dư nFe3O4pư = 0,25 nH2 = 0,05 mol  nFe3O4dư = 0,075-0,05 = 0,025 mol = 0,75= nH2= 0,15 mol nFe Chất rắn A gồm: Fe 0,15 mol và Fe3O4dư 0,025 mol  m= 0,15.56 + 0,025.232 = 14,2 gam Cho chất rắn A tác dụng với dd HCl: Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 (2) Fe3O4 + 8HCl  FeCl2 + 2 FeCl3 + 4H2O (3) Theo(2) và (3)  nFeCl2 = nFe + n Fe3O4dư= 0,175 mol Theo (3) nFeCl3 = 2 n Fe3O4dư = 0,05 mol  mmuối = mFeCl2 + nFeCl3 = 0,175.127+0,05.162,5=30,35 gam Theo (2) và (3) nHCl= 2nFe + nFe3O4dư = 0,5 mol  V= 0,5 1 = 0,5 lít = 500ml C©u 8 : Đặt x,y lần lượt là số mol H2 và CH4 trong X x + y = 11,2 = 0,5 mol 22,4 (I) d X O2 = 0,325  8,4x – 5,6y = 0 (II) Từ (I)và(II) ta có x = 0,2 mol, y = 0,3 mol Trong cùng ĐK nhiệt độ và áp suất thì %V=%n nên ta có: 0,2 .100%=40%; %VCH4 = 60%. 0,5 28,8 nO2 = =0,9 mol 32 t0 Pư đốt cháy X: 2H2 + O2  2H2O (1) t0 CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O (2) %VH2 = Từ (1)và(2) ta có nO2pư = 2nH2 + 2nCH4 = 0,7 mol Hỗn hợp khí Y gồm: O2dư 0,9-0,7= 0,2 mol và CO2 0,3 mol (nCO2 = nCH4)  %VO2dư= 40%; %VCO2 = 60%  %m VO2dư= 32,65% ; %mCO2 = 67,35%. 4 PHÒNG GD & ĐT HỒNG NGỰ ĐỀ THAM KHẢO THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN LỚP 8 THCS Năm học 2011 – 2012 Môn: Hóa học Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề) Đề thi có 01 trang Câu 1:(2,5 điểm): Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau ( ghi điều kiện phản ứng nếu có) và cho biết mỗi loại phản ứng trên thuộc loại phản ứng hóa học nào? a. KClO3 O2 P2O5 H3PO4 b. BaCO3 BaO Ba(OH)2 Câu 2: (3,0 điểm): Nung nóng hoàn toàn 632 gam kali pemanganat a. Viết phương trình hóa học của phản ứng. b. Tính khối lượng mangan đi oxít tạo thành sau phản ứng? c. Tính thể tích chất khí sinh ra sau phản ứng ( Ở đktc)? Câu 3: (2,5 điểm) Một hợp chất khí A gồm hai nguyên tố hóa học là lưu huỳnh và oxi, trong đó lưu huỳnh chiếm 40% theo khối lượng. Hãy tìm công thức hóa học của khí A. Biết tỉ khối của khí A so với không khí 2,759 Câu 4: ( 2,0 điểm) Có 4 khí : O2 , H2 , CO2_và N2 đựng trong 4 lọ riêng biệt . Hãy trình bày phương pháp hóa học nhận biết mỗi lọ khí và viết phản ứng. Câu 5 (3,5 điểm): Cho hỗn hợp gồm CuO và Fe3O4 tác dụng với khí H2 dư ở nhiệt độ cao. Hỏi nếu thu được 29.6 gam kim loại trong đó sắt nhiều hơn đồng là 4 gam thì thể tích khí H2 cần dùng (ở điều kiện tiêu chuẩn) là bao nhiêu.? Câu 6(3,0 điểm) Hòa tan 16,25 gam kim loại A (hóa trị II) vào dung dịch HCl, phản ứng kết thúc thu được 5,6 lít khí H2 ở đktc. a. Hãy xác định kim loại A b. Nếu dùng lượng kim loại trên tác dụng hết với dung dịch H2SO4 thì thu được 5,04 lít khí H2 ở đktc. Tính hiệu suất của phản ứng. Câu 7: (3,5 điểm) Cho 17, 2 gam hỗn hợp Ca và CaO tác dụng với lượng nước dư thì thu được 3,36 lít khí hidro ở đktc. a. Viết các phương trình hóa học xảy ra và tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp. b. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp. ( K=39 , S = 32 , O = 16 , , Cl = 35,5 , Cu = 64 , Ca = 40 ,C = 12 Zn = 65, Mn = 55 , Al = 27 , Fe = 56 , ) Hết HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI LỚP 8 Năm học 2011 – 2012 Môn : Hóa học Câu Nội dung cần đạt Điểm Câu1 a. 2KClO3 to 2KCl + 3O2 Phản ứng phân hủy o 5O2 + 4P t 2P2O5 Phản ứng hóa hợp – Phản ứng tỏa nhiệt ( 2,5 điểm ) P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 Phản ứng hóa hợp o b. BaCO3 t BaO + CO2 ↑ Phản ứng phân hủy BaO + H2O → Ba(OH)2 Câu 2 ( 3,0 điểm ) t° a. 2KMnO4 2 mol 4 mol Phản ứng hóa hợp K2MnO4 + 1 mol Theo đề bài ta có số mol O2 ↑ MnO2 + 1 mol 2 mol n KMnO4 = 632 0.5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 1 mol 2 mol = 4 mol 0,5 đ 158 n n Theo phương trình phản ứng ta có : MnO2 = O2 = 2 mol b. Vậy khối lượng mangan đi oxit tạo thành sau phản ứng là m n MnO2 = MnO2 x = 2 x c. Thể tích khí oxi sinh ra ở đktc là: V n O2 = O2 = 2 x x M MnO2 87 = 174 g 22,4 22,4 = 44,8 lít 0,5 đ 1đ 0,5 đ Câu 3 ( 2,5 điểm) Ta có MA = 2,759 x 29 = 80 đvC - Khối lượng của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất là: + 80 x 40 mS = = 32 g 100 0,5 0,5 80 x 60 mO = 0,5 = 48 g 100 - Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là: n S = 32 = 1mol , n 32 O = 48 = 3mol 16 Trong 1 phân tử hợp chất có : 1 nguyên tử S, 3 nguyên tử O CTHH của hợp chất là: SO3 Câu 4 ( 2,0 điểm) - Dùng nước vôi trong Ca(OH)2 nhận ra CO2 : do dung dịch bị vẫn đục CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O - Dùng CuO nhận ra H2 ( CuO từ màu đen thành Cu màu đỏ) H2 + CuO to Cu + H2O Đen Đỏ - Dùng que đóm để nhận ra O2 do O2 làm que đóm bùng cháy lên, còn N2 làm que đóm tắt. Câu 5 (3,5 điểm) CuO + to H2 0,2 mol to Fe3O4 + 4H2 0,5 0,4 mol 0,5 0,25 0, 5 0,25 0,5 0,5 Cu + H2O (1) 0,25 0,2 mol 0,25 3 Fe + 4H2O (2) 0,25 0,3 mol 0.25 Gọi a là khối lượng của Cu => a + 4 là khối lượng của Fe 0,5 Theo đề bài ta có : a + a + 4 = 29,4 => a = 12,8 gam 0,5 mCu = 12,8 g => n Cu = 12,8 = 0,2 mol 0,25 64 mFe = 4 + 12,8 = 16,8 g => n Fe = 16,8 = 0,3 mol 0,25 56 Theo phương trình phản ứng (1 ), (2) ta có số mol n H2 = 0,2 + 0,4 = 0,6 mol Vậy thể tích khí H2 cần dùng ở đktc là: V Câu 6 (3,0 điểm) H2 = n H2 = 0,6 a. Xác định kim loại A PTHH: A + 2HCl 1 mol 2mol 0,25 mol n Theo đề bài ta có H2 = x x 0,5 22,4 22,4 = 13,44 lít  ACl2 + 1 mol 0,5 H2 1 mol 0,25 mol 0,25 5,6 0,25 0,25 n 0,25 = 0,25 mol 22,4 Theo PT phản ứng ta có : A = 0,25 mol Khối lượng mol nguyên tử của A là : M A= m A n = A 16,25 Theo PTHH: hòa tan 65 gam Zn thì thu được 22,4 lít H2 Vậy: hòa tan 16,25 gam Zn thì thu được 5,6 lít H2 Câu 7 (3,5 điểm) 5,04 x100  90 % 5,6 0,25 0,25 Vậy A là kim loại kẽm ( Zn ) b. Tính hiệu suất của phản ứng. PTHH: Zn + H2SO4  ZnSO4 + H2 65g 22,4 l 16,25g 5,6 l Hiệu suất của phản ứng: H% = = 65g 0, 5 0, 25 0,25 0,25 0.5 PTHH: Ca + 2H2O  Ca(OH)2 + H2  1 mol 2 mol 1 mol 1 mol 0,15mol 0,15 mol 0,25 CaO + H2O  Ca(OH)2 1 mol 1 mol 1 mol n Theo đề bài ta có H2 = 3,36 = 0,15 mol 0,25 0,5 22,4 n n Theo PTPu: H2 = Ca = 0,15 mol * Khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp là: m Ca = 0,15 x 40 = 6 g 0,5 0,5 m CaO = 17,2 – 6 = 11,2 g b. Thành phần % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp là: %Ca = %CaO = 0,5 6 x100  34,89 % 17,2 0,5 11,2 x100  65,11 % 17,2 0,5 Chú ý: Học sinh có cách giải khác nhưng đúng đáp án vẫn được điểm tối đa. * Chú thích: Câu 1: Bài 27: Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy, SGK Hóa học 8 Câu 2: Bài 27: Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy, SGK Hóa học 8 Câu 3: Bài 20: Tỉ khối của chất khí, SGK Hóa học 8 Bài 21: Tính theo công thức hóa học SGK Hóa học 8 Câu 4: Bài 31: Tính chất cùa H2, SGK Hóa học 8 Bài 33: Điều chế khí hidro – Phản ứng thế, SGK Hóa học 8 Câu 5: Bài 31 Tính chất cùa H2, SGK Hóa học 8 Câu 6: Bài 33: Điều chế khí hidro – Phản ứng thế, SGK Hóa học 8 Câu 7: Bài 36: Nước, SGK Hóa học 8 §Ò thi chän häc sinh giái Ho¸ 8 LÇn 1 N¨m 2012- 2013 Bài 1. C©u 1. H·y ®äc tªn c¸c muèi sau: NaHCO3, MgSO4, CuS, Ca(H2PO4)2 , FeCl3, Al(NO3)3 C©u2. H·y gi¶i thÝch v× sao: a. Khi nung miÕng ®ång ngoµi kh«ng khÝ th× thÊy khèi l-îng t¨ng lªn. b. Khi nung nãng canxicacbonat thÊy khèi l-îng gi¶m ®i. C©u 3. Hoµn thµnh c¸c PTHH sau: a. FeS2 + O2 → ? + ? b. NaOH + ? → NaCl + H2O c. Fe(OH)3 → ? + ? d. CH4 + ? → CO2 + H2O e. Fe + Cl2 → ? Bµi 2. LËp ph-¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c ph¶n øng theo s¬ ®å sau:(ghi râ ®iÒu kiÖn ph¶n øng nÕu cã) a) Fe(OH)2 + O2 + H2O Fe(OH)3 b) Fe3O4 + Al Fe + Al2O3 c) FexOy + HCl … + H2O d) FexOy + CO Fe + CO2 e) CnH2n+2 + O2 CO2 + H2O f) FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2 Bµi 3. Cho 2 cèc ®ùng 2 dung dÞch HCl vµ H2SO4 lo·ng vµo 2 ®Üa c©n sao cho c©n ë vÞ trÝ th¨ng b»ng. Sau ®ã lµm thÝ nghiÖm nh- sau: - Cho 25,44g Na2CO3 vµo cèc ®ùng dung dÞch HCl - Cho m g Al vµo cèc ®ùng dung dÞch H2SO4 C©n ë vÞ trÝ th¨ng b»ng. TÝnh m?. (Cho biÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn vµ Na2CO3 + HCl  2NaCl + H2O + CO2) Bµi 4. 1. Trén 300ml dung dÞch NaOH 1M víi 200ml dung dÞch NaOH 1,5M. H·y tÝnh nång ®é mol vµ nång ®é phÇn tr¨m cña dung dÞch thu ®-îc, biÕt khèi l-îng riªng cña dung dÞch nµy lµ 1,05g/ml. 2. Cho dung dÞch H2SO4 3M. Víi nh÷ng dông cô ®· cho trong phßng thÝ nghiÖm em h·y tr×nh bµy c¸ch pha chÕ 200g dung dÞch H2SO4 9,8% Bµi 5. §èt ch¸y hoµn toµn 68g hçn hîp hi®ro vµ c¸c bon oxÝt, ng-êi ta dïng hÕt 89,6 lÝt oxi. a/. ViÕt PTHH. b/. TÝnh thµnh phÇn % vÒ khèi l-îng vµ % vÒ thÓ tÝch cña mçi khÝ cã trong hçn hîp (khÝ ë ®ktc). c/. B»ng ph-¬ng ph¸p ho¸ häc lµm thÕ nµo ®Ó nhËn ra mçi khÝ H2 vµ CO riªng biÖt. Bµi 6.1, CaO th-êng ®-îc dïng lµm chÊt hót Èm (hót n-íc). T¹i sao ph¶i dïng v«i t«i sèng míi nung? 2, Nªu hiÖn t-îng vµ viÕt ph-¬ng tr×nh hãa häc x¶y ra khi hßa tan Fe b»ng HCl vµ sôc khÝ Cl2 ®i qua hoÆc cho KOH vµo dung dÞch ®Ó l©u ngoµi kh«ng khÝ. 3, Mçi hçn hîp khÝ cho d-íi ®©y cã thÓ tån t¹i ®-îc hay kh«ng? NÕu tån t¹i th× cho biÕt ®iÒu kiÖn? NÕu kh«ng tån t¹i th× chØ râ nguyªn nh©n: a, H2 vµ O2; b, O2 vµ Cl2; c, H2 vµ Cl2; d, SO2 vµ O2. .........................................................Hết............................................................ H-íng dÉn chÊm m«n Hãa häc 8 Thi chän häc sinh giái ho¸ 8 lÇn 1- N¨m häc 2011-2012 I. H-íng dÉn chung: - D-íi ®©y chØ lµ h-íng dÉn tãm t¾t cña mét c¸ch gi¶i. - Bµi lµm cña häc sinh ph¶i chi tiÕt, lËp luËn chÆt chÏ, tÝnh to¸n chÝnh x¸c míi ®-îc ®iÓm tèi ®a. - Bµi lµm cña häc sinh ®óng ®Õn ®©u cho ®iÓm tíi ®ã. - NÕu häc sinh cã c¸ch gi¶i kh¸c hoÆc cã vÊn ®Ò ph¸t sinh th× tæ chÊm trao ®æi vµ thèng nhÊt cho ®iÓm nh-ng kh«ng v-ît qu¸ sè ®iÓm dµnh cho c©u hoÆc phÇn ®ã. Bµi Bµi 1 3® Bµi 2 3® §¸p ¸n NaHCO3 : Natri hi®rocacbonat MgSO4 : Magiª sunfat CuS : ®ång (II) sunfua Ca(H2PO4)2 : Canxi ®ihi®roph«tphat FeCl3 : S¨t (III) Clorua Al(NO3)3 : Nh«m nit¬rat a. Khi nung nãng ®ång , ®ång t¸c dông víi oxi trong kh«ng khÝ t¹o thµnh CuO nªn khèi l-îng t¨ng. phÇn khèi l-îng t¨ng ®óng b»ng khèi l-îng oxi ®· t¸c dông Cu + O2 CuO t0 b. Khi nung nãng canxicacbonat ,nã bÞ ph©n hñy thµnh canxi oxit vµ khÝ cacbonic bay ®I nªn khèi l-îng gi¶m . phÇn khèi l-îng gi¶m ®óng b»ng khèi l-îng khÝ cacbonic bay ®i t0 CaCO3 CaO + CO2 a. 4FeS2 + 11 O2 → 2Fe2O3 + 8SO2 b. NaOH + HCl → NaCl + H2O c. 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O d. CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O e. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 a) 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O 4 Fe(OH)3 0 t b) 3Fe3O4 + 8Al 9 Fe + 4Al2O3 c) FexOy + 2y HCl xFeCl2y/x + yH2O 0 t d) FexOy + yCO xFe + yCO2 t0 3n  1 t0 e) CnH2n+2 + O2 nCO2 + (n+1)H2O 2 11 t0 f) 2FeS2 + O2 Fe2O3 + 4SO2 2 nNa2CO3 = nAl = M 27 25,44 106 mol = §iÓm 0,75đ HS làm đúng: 1-2 ý: 0,25đ 1-4 ý: 0,5đ 1-6 ý: 0,75đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,24mol 0,5đ - Khi thªm dung dÞch Na2CO3 vµo cèc ®ùng dung dÞch HCl cã ph¶n øng: Bµi 3 3,5 ® Na2CO3 + 2HCl  2NaCl + CO2 + H2O 1mol 1mol 0,24mol 0,24mol Theo §LBT khèi l-îng, khèi l-îng cèc ®ùng HCl t¨ng thªm 25,44 - (0,24 . 44) = 14,88g 0,5đ 1đ - Khi thªm Al vµo cèc ®ùng dung dÞch H2SO4 cã ph¶n øng: 2Al + 3H2SO4  Al2(SO4)3 + 3H2 2mol 3mol m 27 0,5đ 3m mol 27.2 mol §Ó c©n th¨ng b»ng, khèi l-îng cèc ®ùng H2SO4 còng ph¶i t¨ng thªm 14,88g m = 3m 27.2 . 2 = 14,88 1đ m = 16,74g 1. Sè mol NaOH cã trong 300 ml dung dÞch NaOH 1M n NaOH1M = 1 . 0,3 = 0,3 (mol) 0,5đ Sè mol NaOH cã trong 200 ml dung dÞch NaOH 1,5M nNaOH1,5M = 1,5 . 0,2 = 0,3 (mol) 0,5đ Sau khi trén nång ®é mol cña dung dÞch lµ: n NaOH 0,3  0,3   1,2M Vdd 0,3  0,2 C M .M NaOH 1,2.40   4,57%  C % NaOH  10D 10.1,05 CMNaOH = 2. m H 2 SO4 9,8%  Bµi 4 3,5® 9,8.200  19,6( g ) 100 19,6  0,2(mol ) 98 n 0,2   0,067(l )  67ml  VH 2 SO4  CM 3 C¸ch pha chÕ: §ong 67ml dung dÞch axit H2SO4 3M cho vµo b×nh thñy tinh cã v¹ch chia ®é. Sau ®ã cho thªm n-íc võa ®ñ 200ml (200g) l¾c ®Òu ®-îc dung dÞch theo yªu cÇu.  n H 2 SO4  0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ nO2 = 89,6/22,4 = 4mol. Gäi nCO = x mol mCO = 28x nH2 = y mol mH2 = 2y Tæng m hçn hîp = 28x + 2y = 68 (1) Ph-¬ng tr×nh 2CO + O2 2CO2 x 0,5x mol 2H2 + O2 2H2O y 0,5y mol Tæng m O2 = 0,5x + 0,5y = 4 x + y = 8 (2) Tõ (1) vµ (2) ta cã hÖ, gi¶i hÖ x = 2 mol, y = 6 mol. mCO = 2*28 = 56g. C©u 5 mH2 = 68 – 56= 12g 4® % vÒ khèi l-îng. %CO = 50*100/68 = 82,3% %H2 = 100 – 82,3 = 17,7% % vÒ thÓ tÝch %CO = 2*100/(2 + 6) = 25%. %H2 = 100 – 25 = 75% NhËn biÕt Cho mÉu thö ®i qua CuO nung nãng råi tiÕp tôc lÊy s¶n phÈm khi cho qua n-íc v«i trong d-, s¶n phÈm lµm n-íc n-íc v«i vÈn ®ôc, khi ®ã lµ CO2, cßn l¹i H2. Ph-¬ng tr×nh H2 + CuO Cu + H2O CO +CuO Cu + CO2 CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O 1. Ph¶i dïng v«i sèng míi nung ®Ó hót Èm, v× v«i ®Ó l©u trong kh«ng khÝ cã h¬i n-íc vµ khÝ cacbonic lµm mÊt kh¶ n¨ng hót Èm do x¶y ra c¸c ph-¬ng tr×nh: CaO + CO2  CaCO3 CaO + H2O  Ca(OH)2 Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O 2. Hßa tan Fe b»ng dung dÞch HCl thÊy cã khÝ tho¸t ra: Fe + 2 HCl  FeCl2 + H2  Sau ®ã sôc Cl2vµo th× dung dÞch chuyÓn sang mÇu vµng: C©u 6 2 FeCl2 + Cl2  2 FeCl3 3® NÕu cho KOH vµo dung dÞch th× thÊy cã kÕt tña tr¾ng xanh: FeCl2 + 2 KOH  Fe(OH)2  + 2 KCl §Ó l©u ngoµi kh«ng khÝ th× kÕt tña chuyÓn thµnh n©u ®á: 4 Fe(OH)2 + O2 + 2 H2O  4 Fe(OH)3  3. a, H2 vµ O2: Tån t¹i ë nhiÖt ®é thÊp vµ kh«ng xóc t¸c. b, O2 vµ Cl2: Tån t¹i ë bÊt kú nhiÖt ®é nµo. c, H2 vµ Cl2: Tån t¹i ë nhiÖt ®é thÊp vµ trong bãng tèi. d, SO2 vµ O2: Tån t¹i ë nhiÖt ®é thÊp vµ kh«ng xóc t¸c. 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,75đ 0,5đ (Ý 2: Học sinh làm 1 trong 2 trường hợp cho 1,25đ) 1,25 đ PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 8 Năm học: 2012-2013 Môn: Hóa Học 8 Thời gian làm bài: 120 phút Đề thi này gồm 01 trang ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1. (2,0 điểm) 1) Chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng hãy nhận biết các chất rắn đựng trong các lọ mất nhãn: MgO, CuO, BaO, Fe2O3. 2) Chọn các chất thích hợp điền vào chỗ trống và hoàn thành các phản ứng hóa học sau:  ......+ ...... a) Ba + H2O   ...... + ....... + H2O b) Fe3O4 + H2SO4(loãng)   ........+ H2O c) MxOy + HCl   .....+ NaOb + .... d) Al + HNO3  Câu 2. (2,0 điểm) 1) Tổng số hạt proton (P), nơtron (N) và electron (E) của một nguyên tử nguyên tố X là 13. Xác định nguyên tố X? 2) Cho 27,4 gam Ba tác dụng với 100 gam dung dịch H2SO4 9,8%. a) Tính thể tích khí thoát ra (đktc). b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng. Câu 3. (2,25 điểm) 1) Cho m gam CaS tác dụng vừa đủ với m1 gam dung dịch axit HBr 9,72% thu được m2 gam dung dịch muối x% và 672 ml khí H2S (đktc). Tính m, m1, m2, x. 2) Cho V (lít) CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 400 ml dung dịch Ba(OH)2 1,5M, sau phản ứng thu được 98,5 gam kết tủa. Tính V? Câu 4. (1,5 điểm) Cho hỗn hợp khí A gồm CO2 và O2 có tỉ lệ thể tích tương ứng là 5:1. a) Tính tỉ khối của hỗn hợp khí A đối với không khí. b) Tính thể tích (đktc) của 10,5 gam khí A. Câu 5. (2,25 điểm) 1) Nhiệt phân 66,2 gam Pb(NO3)2 thu được 55,4 gam chất rắn. Tính hiệu suất của phản ứng nhiệt phân. Biết rằng Pb(NO3)2 bị nhiệt phân theo phản ứng: t  Pb(NO3)2  o PbO + NO2  + O2  2) Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam Fe vào dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch A và 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí B gồm NO và một khí X với tỉ lệ thể tích là 1:1. Xác định khí X. (Thí sinh được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học) ----------------HẾT----------------Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ tên thí sinh..........................................................................SBD:..................... UBND HUYỆN TAM DƯƠNG PHÒNG GD&ĐT KÌ THI GIAO LƯU HSG LỚP 8 NĂM HỌC 2012-2013 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: Hóa học 8 (HDC này gồm 03 trang) ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1: (2 điểm) Phần Nội dung trình bày Điểm Mỗi chất nhận biết đúng được 0,25 điểm 1) 1đ 2) 1,0 đ Cho dung dịch H2SO4 loãng vào các chất rắn: - Nếu thấy tan và tạo dung dịch màu xanh là CuO: CuO + H2SO4  CuSO4 + H2O - Nếu thấy tan và tạo dung dịch màu nâu đỏ là Fe2O3: Fe2O3 + 3H2SO4  Fe2(SO4)3 + 3H2O - Nếu thấy tan và tạo kết tủa màu trắng là BaO: BaO + H2SO4  BaSO4  + H2O - Còn lại là MgO MgO + H2SO4  MgSO4 + H2O  Ba(OH)2 + H2  a) Ba + 2H2O  0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ  FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O b) Fe3O4 + 4H2SO4(loãng)   x MCl 2y + yH2O c) MxOy + 2yHCl  x  (5a–2b)Al(NO3)3+ 3NaOb +(9a–3b)H2O d) (5a–2b)Al + (18a–6b)HNO3  Câu 2: ( 2,0 điểm) Phần Nội dung trình bày Điểm - Trong hạt nhân nguyên tử luôn có: P  N  1,5 P (I) 0,25 đ 1) P + N + E = 13 0,75đ - Theo bài ra: Hay 2P + N = 13 (do số P = số E ). Suy ra N = 13 – 2P thay vào (I) 0,25 đ ta có: P  13 – 2P  1,5 P + Với P  13 - 2p thì P  4,3 + Với 13 - 2P  1,5 P thì P  3,7 0,25 đ => 3,7  P  4,3 mà P là số nguyên nên P = 4. Vậy X là Beri (Be). 2) 27, 4 9,8  0, 2 (mol) ; n H2SO4   0,1(mol) a) n Ba  137 98 1,25 đ PTHH:  BaSO4  + H2  Ba + H2SO4  0,25 đ Trước phản ứng: 0,2 0,1 (mol) Phản ứng: 0,1 0,1 0,1 0,1 (mol) Sau phản ứng: 0,1 0 0,1 0,1 (mol) Sau phản ứng còn dư 0,1 mol Ba nên Ba sẽ tiếp tục phản ứng với H2O trong dung dịch:  Ba(OH)2 + H2  Ba + 2H2O  0,1 0,1 0,1 (mol) Tổng số mol H2 thu được sau 2 phản ứng: n H2  0,1  0,1 0, 2(mol) Thể tích khí thu được (đktc): VH2  0, 2  22, 4  4, 48(lít) 0,25 đ b) Dung dịch thu được sau phản ứng là dung dịch Ba(OH)2. Khối lượng Ba(OH)2 thu được là: mBa(OH)2  0,117117,1(g) . Khối lượng dung dịch sau phản ứng: 0,25 đ mdd  27, 4 100  mBaSO4  mH2  27, 4 100  0,1 233  0, 2  2 103,7(g) Nồng độ dung dịch sau phản ứng: C%dd Ba(OH)2  17,1 100%  16, 49% 103, 7 Câu 3: (2,25 điểm) Phần 0,25 đ 0,25 đ Nội dung trình bày 1) 1đ n H 2S  Điểm 0, 672  0, 03  mol  22, 4 CaS + 2HBr  CaBr2 + H2S  Theo phương trình: n CaS  n CaBr2  n H2S  0,03(mol); n HBr  0,06 mol; mHBr  0,0681 4,86(g) m  mCaS  0, 03  72  2,16 (gam); mCaBr2  0, 03  200  6(gam) 4,86  100  m1   50(gam) 9, 72 0,25 đ Áp dụng ĐLBTKL: m2  m ddCaBr2  50  2,16  34  0, 03  51,14(gam) x  C%CaBr2  2) 1,25đ 6  100  11, 73(%) 51,14 n Ba(OH)2  0, 4 1,5  0,6(mol) ; n BaCO3   0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 98,5  0,5(mol) 197 Trường hợp 1: Xảy ra 1 phản ứng (Ba(OH)2 dư)  BaCO3  + H2O CO2 + Ba(OH)2  0,5 0,5 0,5 0,25 đ (mol) n Ba(OH)2 (dư)  0,6  0,5  0,1(mol) 0,25 đ  VCO2  0,5  22, 4 11, 2(lít)  Trường hợp 2: Xảy ra 2 phản ứng (Ba(OH)2 hết)  BaCO3  + H2O CO2 + Ba(OH)2  0,6 0,6 0,6 0,25 đ (mol) Vì sau phản ứng thu được 0,5 mol kết tủa nên sau phản ứng này kết tủa phải tan đi 0,1 mol theo phản ứng:  Ba(HCO3)2 CO2 + BaCO3 + H2O  0,1 0,1  VCO2  (0,6  0,1)  22, 4 15,68(lít) Câu 4: (1,5 điểm) Phần Nội dung trình bày 0,25 đ (mol) 0,25 đ Điểm a) Gọi số mol O2 có trong hỗn hợp A là x (mol)  Số mol CO2 có trong A là 5x (mol). Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp khí A: 0,25 đ
- Xem thêm -