Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Kỹ năng mềm Tâm lý - Nghệ thuật sống 14 dạng người không thể không đề phòng khi kết bạn...

Tài liệu 14 dạng người không thể không đề phòng khi kết bạn

.PDF
258
1233
67

Mô tả:

MÖÔØI BOÁN DAÏNG NGÖÔØI KHOÂNG THEÅ KHOÂNG ÑEÀ PHOØNG KHI KEÁT BAÏN LEÂ QUAÂN (toång hôïp, bieân soaïn) LÔØI NOÙI ÑAÀU Caïnh tranh trong xaõ hoäi hieän ñaïi ngaøy nay laø caïnh tranh veà thöïc löïc, noäi haøm cuûa thöïc löïc heát söùc phong phuù, coù theå noùi laø thöïc löïc veà tieàn voán, cuõng coù theå noùi laø nguoàn voán veà trí löïc, bao goàm nguoàn taøi nguyeân quan heä nhaân teá. Theo söï phaùt trieån xaõ hoäi hoùa, hoïc taäp laøm vieäc haøng ngaøy cuûa con ngöôøi raát caàn coù söï hôïp taùc vôùi ngöôøi khaùc, cuïc dieän ñôn thöông ñoäc maõ tung hoaønh thieân haï nhö tröôùc kia e raèng khoâng coøn khaû naêng xaûy ra nöõa. Vì vaäy baát luaän chuùng ta muoán trôû thaønh ngöôøi noåi troäi hay an phaän thuû thöôøng laøm toát coâng vieäc cuûa baûn thaân, ñeàu caàn phaûi hôïp taùc vôùi ngöôøi khaùc, ñeàu caàn phaûi giao tieáp vaø caàn coù raát nhieàu moái quan heä khaùc nhau. Ngheä thuaät keát baïn ñaõ trôû thaønh naêng löïc vaø toá chaát caên baûn khoâng theå thieáu cuûa moät ngöôøi nhaèm gaët haùi thaønh coâng vaø giaønh ñöôïc ñòa vò nhaát ñònh trong xaõ hoäi. Chí ít cuõng laø phaùp baûo hoä thaân giuùp cho chuùng ta saùng suoát giöõ mình, traùnh ñöôïc nhöõng coâng kích töø moïi phía trong moái quan heä phöùc taïp choàng cheùo trong xaõ hoäi hieän ñaïi. Trong theá giôùi ngaøy nay, ngöôøi xöùng danh ‚khieâm khieâm quaân töû‛ coù leõ ñaõ chaúng coøn maáy, coøn ngöôøi hoaøn myõ khoâng chuùt tyø veát e raèng laïi caøng ít hôn. Moät soá ngöôøi coù theå seõ laøm cho baïn laøm chôi aên thaät, coù ngöôøi laïi coù theå khieán baïn chòu thieät thoøi, thaäm chí khieán baïn thaân baïi danh lieät… … Vì theá khi keát baïn nhaát ñònh phaûi nhaän bieát ñöôïc chaân töôùng cuûa nhieàu haïng ngöôøi, trong quan heä vôùi nhöõng ngöôøi coù khaû naêng seõ khieán baïn thieät thoøi, nhaát ñònh phaûi caån thaän ñoái phoù, phoøng hoïa khi chöa xaûy ra. Quyeån saùch naøy ñaõ xuaát phaùt töø goùc ñoä cuï theå ñoù trình baøy vaø phaân tích moät soá haïng ngöôøi khoâng theå khoâng ñeà phoøng khi keát baïn. Vôùi nhöõng caâu chuyeä n nheï nhaøng hoùm hænh, mang tính chaát vöøa chôi vöøa hoïc ñaõ moâ taû boä maët thaät söï cuûa nhöõng haïng ngöôøi naøy, ñoàng thôøi vaïch traàn baûn chaát noäi taâm cuûa hoï baèng ngoân ngöõ roõ raøng maïch laïc, saâu saéc deã hieåu, 1 ñoàng thôøi keát hôïp vôùi nhöõng ví duï thöïc teá chaân thöïc sinh ñoäng ñeå laøm saùng toû theâm nhöõng kyõ naêng trong giao tieáp quan heä. Chuùng toâi ñaõ heát söùc coá gaéng nhaèm ñaït ñöôïc söï keát hôïp hoaøn myõ giöõa tính thuù vò vaø tính thöïc duïng, vöøa coù theå khieán ñoäc giaû giaûi khuaây trong luùc traø dö töûu haäu, vöøa coù theå giuùp ñoäc giaû qua ñoù naâng cao kyõ naêng giao tieáp, vöøa coù theå khieán nhöõng ngöôøi ñang doác loøng trôû thaønh nhaân vaät thaønh coâng hoïc hoûi ñöôïc ít nhieàu, vöøa coù theå khieán nhöõng ngöôøi bình thöôøng laõnh ngoä ñöôïc ñaïo lyù laøm ngöôøi. MUÏC LUÏC LÔØI NOÙI ÑAÀU KEÛ LAÄT LOÏNG 1. Xu nònh 2. Caàn ‚nghóa‛ hay caàn ‚lôïi ‛ 3. Coù ai nònh bôï baïn khoâng? 4. Keû nònh bôï ñaùng gheùt 5. Chöõ lôïi laøm ñaàu 6. Con ‚laät ñaät‛ choán quan tröôøng 7. Trong hoaïn naïn môùi thaáy chaân tình 8. ‚Theá lôïi nhaõn‛ 9. Ñöøng cheát moät caùch oan uoång KHOAÙC LAÙC ÑAÏI VÖÔNG 1. Khoaùc laùc laø moät loaïi beänh lyù 2. Coù ngöôøi laïi thích khoaùc laùc 3. Laáy khieâm toán cheá ngöï khoaùc loaùc 4. Khoaùc laùc chæ khieán ‚chöõa toát thaønh xaáu‛ 5. Keát cuïc cuûa ngoâng cuoàng laø thaát baïi 6. Loät maët naï keû löøa bòp KEÛ NHIEÀU CHUYEÄN 1. Ñaëc tröng ñieån hình cuûa keû laém ñieàu nhieàu chuyeän 2. Ngöôøi laém ñieàu nhieàu chuyeän thích theå hieän baûn thaân 3. Ngoài leâ ñoâi maùch 4. Caån thaän söï taán coâng cuûa nhöõng lôøi ñoàn ñaïi 5. Baïn beø cuõng coù theå phaûn boäi baïn 6. Ñöøng sôï coù ngöôøi vu caùo baïn 7. Bò boâi nhoï thì laøm theá naøo? 8. Laøm cho keû vu caùo khoâng coøn choán dung thaân 9. Baûy baø taùm coâ laém chuyeän thò phi 10. Haõy ñeå keû tuøy tieän traùnh xa baïn 11.Giöõ bí maät cho baïn beø 2 TUØY TIEÄN HÖÙA HEÏN 1. Nhaän roõ ngöôøi hay quyû 2. Höõu tín môùi höõu duïng 3. Laàn sau nhaát ñònh seõ laøm ñöôïc 4. Löøa moät laàn ñaõ ñuû roài ö? 5. Chuyeän cuûa Taèng Tham 6. Ñieàu chænh ‚giaù trò kyø voïng‛ cuûa baïn 7. Thaønh tín laø ñieàu ñaùng quyù 8. Laøm aên vôùi keû höùa cuoäi phaûi kheùo leùo 9. Höùa heân laø moät loaïi caûm giaùc 10. Söùc maïnh cuûa lôøi höùa heát söùc to lôùn 11. Thaát tín seõ phaûi traû giaù ñaét 12. Quan heä con ngöôøi ñeàu döïa vaøo söï tin töôûng laãn nhau LOØNG LANG DAÏ THUÙ 1. Tri kyû moät ngöôøi cuõng khoù tìm 2. Choán thöông tröôøng khoâng coù baïn beø 3. Moái quan heä chieán höõu bieán chaát 4. Anh em cuõng löøa gaït 5. Baïn beø ‚tam sinh höõu haïnh‛? 6. Chieám ñoaït tuyeán haøng haûi 7. Phaân bieät keû tieåu nhaân 8. Loøng toát khoâng ñöôïc baùo ñaùp 9. Ñoá kî laø con dao hai löôõi 10. Ñoá kî laø chuyeän khoù traùnh khoûi 11. Naém vöõng quy luaät cuûa ñoá kî 12. Caûm taï söï ñoá kî 13. Khoâng neân laøm chuù cöøu non theá toäi 14. Caâu traû lôøi cuûa gaáu 15. Ngöôøi aên xin cuõng phaûi toân troïng 16. Keát baïn phaûi coù tình ngöôøi 17. Traùnh xa baïn beø loøng daï thaâm hieåm KEÛ GIAÛ DOÁI 1. Ngöôøi phuû ñònh taát caû 2. Keû loõi ñôøi khoù öùng phoù 3. Coâ beù ngoài khoùc beân doøng soâng 4. Haõy môû roäng taâm hoàn baïn 5. Noä khí xung thieân 6. Keû ñeo maët naï nham hieåm 7. Ngöôøi traàm laëng raát khoù tieáp xuùc KHAÅU PHAÄT TAÂM XAØ 1. Khoâng neân queân ngöôøi thöù ba 2. Baïn beø cuõng phaûi giöõ khoaûng caùch 3. Dieâm vöông deã gaëp tieåu quyû khoù gaàn 3 4. Nhöõng toån thöông ñeán töø baïn beø 5. Trai coø töông tranh ngö oâng ñaéc lôïi 6. Toâi nhaát ñònh giöõ bí maät cho baïn 7. ñaèng sau veû chí coâng voâ tö 8. ‚Nöûa ñeâm goõ cöûa loøng khoâng lo sôï‛ 9. Khoâng neân tuøy tieän giô ñaàu chòu baùng 10. Vaïch traàn nhöõng troø tieåu nhaân HAÙO SAÉC QUYÛ 1. Tai hoïa do saéc ñeïp gaây ra 2. Myõ nhaân quan khoù qua 3. Saéc ñeïp laø moät vuõ khí 4. Nhöõng lôøi ‚hoùm hænh‛ 5. Ñöøng ñeå ngöôøi khaùc lôïi duïng taùn tænh 6. Nhöõng kieåu quaáy roái khaùc 7. Haõy giöông chieác duø baûo veä baûn naêng nöõ giôùi 8. Duõng caûm noùi khoâng vôùi caáp treân 9. Nhöõng haïn cheá veà maët tình caûm cuûa nöõ laõnh ñaïo KEÛ NHAM HIEÅM 1. Veû töôi cöôøi bò boùp meùo 2. Dieâm vöông cuõng thích nònh bôï 3. Thöông tröôøng nhö chieán tröôøng 4. nhöõng lôøi baøn taùn ñoàn ñaïi coù duïng yù 5. Caån thaän ñeà phoøng keû tieåu nhaân ñaàu cô truïc lôïi 6. Ñaèng sau veû thaân tình cuûa caáp treân 7. Mieäng nam moâ buïng moät boà dao gaêm 8. Sau löng ñaâm dao tröôùc maët töôi cöôøi 9. Ñeà phoøng baïn beø thoïc gaäy baùnh xe 10. Moät ñieàu nhòn chín ñieàu laønh 11. Xung ñoät trong caïnh tranh 12. Cô sôû cuûa tình baïn laø söï töông trôï KEÛ NAÙT RÖÔÏU 1. Nhöõng vieäc toát cuûa keû nghieän röôïu 2. Keû naùt röôïu vôùi muoân hình vaïn traïng 3. Chuyeän hai sinh vieân 4. Loøng tham laøm lôõ vieäc 5. Röôïu laø vaät haïi ngöôøi NGHÒCH TÖÛ 1. Phaän con chöõ hieáu laøm ñaàu 2. Thaáu hieåu cha meï, phuïng döôõng cha meï 4 3. Ngöôøi hieáu thuaän cuõng seõ noã löïc laøm vieäc 4. Xoùa boû khoaûng caùch theá heä 5. Haønh vi traùi leõ thöôøng tình 6. Ai laø ngöôøi xöùng ñaùng keá thöøa taøi saûn? BAØ QUAÛN GIA 1. Ngöôøi khoáng cheá baïn khoâng phaûi ngöôøi baïn thaät söï 2. Ñöøng ñeå baø quaûn gia loäng haønh 3. Baïn beø cuõng coù khi khoù hôïp taùc 4. Caáp treân noùng naûy 5. Ñöøng quan taâ m ñeán anh ta 6. Haõy ñaáu tranh vì quyeàn lôïi chính ñaùng cuûa baûn thaân 7. Ñöøng ñeå caáp döôùi baét naït baïn 8. Boû chuùt thôøi gian ñeå chuaån bò 9. Caáp döôùi yû giaø hoáng haùch 10. Haõy laø moät ngöôøi ñoä löôïng 11. Caáp treân yû maïnh hieáp yeáu VOÂ LYÙ NGANG NGÖÔÏC 1. Chæ trích vaø pheâ bình 2. Tìm ñuùng ñieåm yeáu cuû a keû chæ trích 3. Baát chaáp lyù leõ 4. Khoâng neân thaát thoá 5. Thuyeát phuïc caáp treân chuyeân quyeàn ngang ngöôïc 6. Ñöøng ñeå bò chuïp muõ ‚coâng kích‛ 7. Haõy ñeå anh ta ñoäc thoaïi 8. Haõy ñeå ngöôøi khaùc theå hieän xuaát saéc hôn baïn 9. Traùnh nhöõng cuoäc tranh chaáp khoâng caàn thieát 10. Duøng mô hoà cheá phuïc mô hoà 11. Nghòch phaûn bieän luaän MA CÔØ BAÏC 1. Côø baïc khoâng coù keát cuïc toát ñeïp 2. Vôï cuõng trôû thaønh vaät theá chaáp 3. Vaên nhaân cuõng thích côø baïc 4. ‚Baèng höõu, mau mang tieàn ñeán chuoäc toâi‛ 5. Con baïc ñoät nhieân töû vong. ----------------------0-------------------------- 5 KEÛ LAÄT LOÏ N G Haïng ngöôøi laät loïng gioáng nhö coû daïi moïc ñaàu theàm, gioù chieàu naøo ngaû nghieâng theo chieàu ñoù. Ñaëc ñieåm noåi baät nhaát cuûa haïng ngöôøi naøy laø “ñöùng nuùi naøy troâng nuùi noï”, “tham vaøng boû ngaõi”, beân naøo coù lôïi lieàn ngaû theo beân ñoù. Vì vaäy caùch ñoái nhaân xöû theá cuûa haén ta laø laáy “lôïi” laøm tieâu chí vaø cuõng seõ vì “lôïi” maø phaûn boäi laïi löông taâm. Hoâm nay toát vôùi baïn, ngaøy mai ñaõ coù theå ñaåy baïn vaøo choã cheát. Khoâng neân quan heä vôùi haïng ngöôøi naøy vì seõ khoâng heà coù tình caûm vaø ñieàu gì toát ñeïp, traùnh vieäc haén voâ côù ñem ñeán phieàn toaùi cho baïn. XU NÒNH Loaïi ngöôøi chæ bieát nghó lôïi cho baûn thaân, thaáy lôïi maø queân nghóa khoâng thích hôïp laøm baïn trong cuoäc soáng cuûa chuùng ta. Coù moät xí nghieäp, luùc A laøm giaùm ñoác, moät nhaân vieân caáp cao thöôøng ñeán nhaø nònh hoùt taâng boác, hôn nöõa coøn mang ñeán raát nhieàu quaø caùp quyù giaù. Nhöng khi A maát chöùc, B leân laøm giaùm ñoác, vò nhaân vieân noï laäp töùc mang quaø ñeán nhaø B ñoàng thôøi heát lôøi chæ trích A, ca tuïng B laø ngöôøi laõnh ñaïo anh minh saùng suoát nhaát. Laõnh ñaïo B ñaõ töøng nghe phaûn aùnh cuûa quaàn chuùng neân thaúng thaén töø choái moái quan heä khoâng ñaùng coù naøy. Taät xaáu coá höõu cuûa haïng ngöôøi naøy laø khi baïn ñang coù quyeàn theá, haén heát lôøi taùn döông nònh hoùt baïn leân taän maây xanh, nhöng khi baïn thaát theá haén saün saøng ‚giaäu ñoå bìm leo‛, ñaïp baïn xuoáng taän buøn ñen. Haén khoâng theå hieåu ñöôïc theá naøo laø loøng chaân thaønh maø chæ bieát moät ñieàu duy nhaát laø 6 quyeàn theá. Vì vaäy haïng ngöôøi naøy khoâng theå trôû thaønh baèng höõu. Vöông An Thaïch vaø Loã Hueä ñôøi Toáng laø hai ngöôøi baïn, nhöng hoï khoâng phaûi laø baïn beø theo yù nghiaõ thaät söï maø ñôn thuaàn chæ laø moái quan heä döïa treân söï keát hôïp giöõa quyeàn theá vaø lôïi ích. Loã Hueä laø ngöôøi xaûo traù nham hieåm, khaùc xa vôùi tính caùch cuûa Vöông An Thaïch. Luùc ñaàu haén nònh bôï Vöông An Thaïch vì oâng ta coù quyeàn theá, sau khi ñaït ñöôïc muïc ñích haén lieàn quay ngoaét 180o , tìm moïi caùch haõm haïi trieät haï Vöông An Thaïch ñeå cuûng coá lôïi ích cuûa mình. Töø coå chí kim, haïng ngöôøi böùc haïi aân nhaân, laáy oaùn baùo aân, baùn ñöùng baïn beø ñeå laäp coâng laõnh thöôûng ñôøi naøo cuõng coù. Giôø neáu moät ngöôøi naøo ñoù laø quan taïi nhieäm, laäp töùc seõ taïo neân xung quanh mình raát nhieàu ngöôøi, coù theå noùi laø ‚ñoâng nhö traåy hoäi‛. Coù ngöôøi duøng moïi thuû ñoaïn chieâu thöùc nhaèm laøm quen, thieát laäp moái quan heä vôùi vò quan ñoù. Neáu vò quan ñoù töø nhieäm, nhöõng ngöôøi xung quanh boãng choác bieán maát saïch khoâng coøn moät boùng. Taïi sao vaäy? Vì anh ta ñaõ khoâng coøn quyeàn löïc, anh ta chaúng coøn gì ñeå ngöôøi ta coù theå lôïi duïng ñöôïc nöõa. Cuõng coù ngöôøi luùc baïn ñang laøm quan khoâng ñeán nhaø taâng boác nònh bôï nhöng laïi thöôøng ñeán nhaø thaêm hoûi vaán an luùc baïn ñaõ töø nhieäm. Ñoù môùi chính laø ngöôøi ñaùng keát baïn nhaát. Cho duø luùc ñaàu baïn cho raèng ngöôøi naøy ngoác ngheách khoâng bieát giao thieäp, nhöng ‚soáng laâu môùi hieåu loøng ngöôøi‛, luùc naøy baïn seõ hoái haän veà caùch suy nghó tröôùc kia cuûa mình. Ngöôøi nhö vaäy voán laø ngöôøi höõu duïng ñaùng tin caäy, sao luùc tröôùc ta khoâng nhaä n ra chöù? Moät ngöôøi nöôùc Sôû coù hai ngöôøi vôï raát xinh ñeïp. Coù chaøng trai raát thích hai myõ nhaân naøy beøn ra tay taùn tænh ngöôøi vôï lôùn. Khoâng ngôø ngöôøi vôï lôùn buoâng lôøi chöûi maéng: ‚Ngöôi laø haïng tieåu nhaân chaúng baèng loaøi caàm thuù. Mau cuùt ñi!‛ Chaøng trai ñaønh cuùi ñaàu boû ñi. Caàu thaân baát thaønh, anh ta lieàn chuyeån muïc tieâu sang ngöôøi vôï beù, lieân tuïc taëng quaø caùp baøy toû tình yù. Hai ngöôøi mau choùng keát thaønh ñoâi. Khoâng laâu sau, choàng cuûa hai ngöôøi vôï ñoù cheát. Coù ngöôøi noùi vôùi anh ta: ‚Choàng ngöôøi ta ñaõ cheát, anh ñònh laáy ngöôøi naøo laøm vôï?‛ Anh ta noùi: ‚Toâi muoán laáy ngöôøi vôï lôùn.‛ Ngöôøi kia hoûi: ‚Ngöôøi vôï lôùn töøng chöûi maéng anh, ngöôøi vôï nhoû thuaän theo anh, sao laïi muoán laáy ngöôøi vôï lôùn?‛ Anh ta beøn noùi: ‚Luùc coâ ta laø vôï ngöôøi khaùc thì muoán coâ ta thuoäc veà mình toâi. Baây giôø laøm vôï toâi thì laïi mong coâ ta cö xöû nhö töøng chöûi maéng toâi luùc tröôùc.‛ Chæ coù söï chaân thaønh môùi taïo neân loøng tin vôùi ngöôøi khaùc. Chaøng trai sôû dó khoâng muoán laáy ngöôøi vôï beù chính vì coâ ta laø haïng ngöôøi khoâng trung thaønh, khoâng ñaùng tin caäy. 7 Nhöõng ngöôøi chaân thaønh, ñaõ töøng traûi qua söï tìm hieåu laâu daøi luoân ñaùng tin caäy. Khoâng neân tin vaøo haïng ngöôøi chæ bieát ñeán lôïi ích cuûa baûn thaân, coù vaäy môùi traùnh khoûi tai hoïa vaø phieàn toaùi, vaïn söï môùi xuoâi buoàm thuaän gioù. CAÀN “NGHÓA” HAY CAÀN “LÔÏI” Tieâu chuaån phaân bieät baèng höõu laáy nghóa laøm troïng hay laáy lôïi laøm troïng? Neáu laøm roõ ñieàu naøy thì seõ khoâng bao giôø naûy sinh nhöõng sai laàm. Thôøi Tam quoác, sau khi Toân Saùch ñoaït ñöôïc Ñôn Döông, Loã Phaïm yeâu caàu ñöôïc taïm thôøi giöõ chöùc ñoâ ñoác Ñôn Döông. Toân Saùch noùi: ‚Ngöôi giôø trong tay thieân binh vaïn maõ, sao ñaønh ñeå ngöôi giöõ chöùc quan nhoû nhö vaäy ñöôïc?‛ Loã Phaïm noùi: ‚Taïi haï töø boû queâ nhaø theo phoø taù töôùng quaân chính laø vì muoán cuøng ngaøi gaây döïng ñaïi nghieäp. Hai ta nhö cuøng ngoài chung thuyeàn vöôït bieån, soáng cheát töông quan, chæ hôi baát caån moät chuùt seõ gaëp thaát baïi. Ñoù laø noãi lo laéng cuûa taïi haï , khoâng chæ cuûa rieâng mình ngaøi! Giôø ñaây Ñôn Döông laø nôi troïng yeáu aûnh höôûng ñeán toaøn cuïc nhö vaäy, coøn tính toaùn ñeán chöùc quan lôùn nhoû hay sao?‛ Toân Saùch raát caûm ñoäng, cho raèng oâng ta laø baïn beø coù theå soáng cheát beân nhau, lieàn giao Ñôn Döông cho Loã Phaïm. Thôøi Xuaân thu, coâng thaàn Quaûn Troïng töøng phoø taù Teà Tuyeân Coâng xöng baù Trung nguyeân laø baïn vôùi Baøo Thuùc Nha. Sôû dó oâng ta ñöôïc Teà Tuyeân Coâng heát loøng tin caån hoaøn toaøn laø do söï tieán cöû cuûa Baøo Thuùc Nha, vì vaäy Quaûn Troïng thöôøng noùi vôùi moïi ngöôøi raèng: ‚Cha meï sinh ra ta, nhöng hieåu ta chæ coù Baøo Thuùc Nha‛. Nhöng luùc Quaûn Troïng saép cheát, Teà Tuyeân Coâng hoûi: ‚Sau khi ngöôi cheát, ñeå Baøo Thuùc Nha leân thay chöùc vuï cuûa ngöôi, ngöôi thaáy theá naøo?‛. Quaûn Troïng nghe vaäy, suy nghó moät laùt roài noùi: ‚Baøo Thuùc Nha laø aân nhaân vaø laø baïn toát cuûa toâi, hôn nöõa laïi laø moät baäc quaân töû chính tröïc, nhöng toâi nghó oâng ta khoâng thích hôïp naém giöõ vieäc trieàu chính‛. Teà Tuyeân Coâng hoûi taïi sao? Quaûn Troïng ñaùp raèng: ‚Baøo Thuùc Nha maët naøo cuõng toát, nhöng ñoái vôùi thieän aùc phaân ñònh quaù raïch roøi, ngöôøi khaùc coù moät chuùt khuyeát ñieåm oâng ta cuõng khoâng theå tha thöù. Haønh xöû treân ñôøi, luoân ghi nhôù öu ñieåm cuûa ngöôøi khaùc thì ñöôïc, nhöng ñoái vôùi baát kyø khuyeát ñieåm sai laàm naøo cuõng ñeàu khoâng theå tha thöù thì ai maø chòu ñöïng noåi chöù?‛. Teà Tuyeân Coâng ñoàng yù vôùi lôøi cuûa Quaûn Troïng, cuoái cuøng choïn Taäp Baèng leân thay. Khoâng ngôø chuyeän naøy bò beà toâi cuûa Teà Tuyeân Coâng laø Dòch Nha nghe ñöôïc. Do Quaûn Troïng töøng khuyeán caùo Teà 8 Tuyeân Coâng khoâng neân gaàn guõi vôùi haïng ngöôøi nhö Dòch Nha, vì vaäy Dòch Nha luoân mang moái haän ñoù trong loøng. Baây giôø coù ñöôïc cô hoäi toát, lieàn aâm thaàm kích ñoäng Baøo Thuùc Nha : ‚Quaûn Troïng sôû dó coù theå leân laøm teå töôùng hoaøn toaøn nhôø söï tieán cöû cuûa ngaøi. Baây giôø haén ta beänh naëng, ñaïi vöông hoûi haén ai coù theå leân thay, haén laïi noùi ngaøi khoâng thích hôïp, hôn nöõa coøn tieán cöû Taäp Baèng! Ngaøi xem, thaät chaúng xöùng laø baèng höõu.‛ Baøo Thuùc Nha nghe vaäy, cöôøi nhaït noùi: ‚Ñuùng vaäy, ñoù chính laø lyù do taïi sao ta tieán cöû Quaûn Troïng. Quaûn Troïng trung vôùi nöôùc, khoâng maøng chuyeän rieâng tö, khoâng taâng boác xu nònh baïn beø, caùc ngöôi laøm sao coù theå hieåu ñöôïc. Neáu ñaïi vöông giao ta chöùc Tö khaáu chuyeân tröøng trò boïn nònh thaàn thì raát thích hôïp. Neáu ñeå ta naém giöõ vieäc trieàu chính, caùc ngöôi chaéc khoâng coøn choã dung thaân‛. Dòch Nha nghe vaäy xaáu hoå khoâng bieát troán vaøo ñaâu, voäi vaøng chuoàn maát. Quaûn Troïng vaø Baøo Thuùc Nha ñeàu laø baïn toát, luaän veà tình caûm ñeàu raát noàng haäu, luaän veà ñoái nhaân xöû theá treân phöông dieän lyù trí cuõng raát chuaån xaùc, nhöng hoï vaãn coù theå phaân ñònh raïch roøi giöõa hai khía caïnh ñoù, khoâng laøm aûnh höôûng ñeán moái quan heä vôùi ngöôøi khaùc veà maët tình vaø lí. Raát nhieàu ngöôøi khoâng phaân ñònh roõ giöõa lyù vaø tình, trôû thaønh vaät hy sinh cuûa tình caûm. Ñoù laø ñieåm chuùng ta löu yù trong khi keát baïn. COÙ AI NÒNH BÔÏ BAÏN KHOÂNG? Ngöôøi nònh bôï thì ñaâu ñaâu cuõng coù. Hoï thuoäc haïng ngöôøi luoân gaây raéc roái phieàn toaùi. Haïng ngöôøi naøy coù moät ñaëc tröng: khoâng bao giôø phaûn ñoái hay baùc boû yù kieán chæ thò cuûa caáp treân. Trong baát kyø tröôøng hôï p naøo, keû nònh bôï chæ bieát laøm ñoäng taùc gaät ñaàu ñoàng yù vôùi moãi lôøi noùi cuûa thöôïng caáp. Haäu quaû tröïc tieáp laø laøm giaûm tính naêng ñoäng, aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån laâu daøi cuûa coâng ty. Trong thaâm taâm hoï chæ tin töôûng moät chaân lyù, ñoù laø keû naøo ñoàng yù vôùi caáp treân seõ ñöôïc caáp treân öu aùi, coøn ngöôïc laïi seõ chæ chuoác laáy nhöõng raéc roái khoâng caàn thieát. Raát nhieàu caáp treân luoân mieäng toû ra mình raát daân chuû phoùng khoaùng, saün saøng tieáp thu yù kieán hay pheâ bình veà moïi maët, nhöng thöïc ra raát gheùt caáp döôùi chæ ra sai laàm cuûa hoï, vì vaäy voâ hình trung ñaõ taïo ra moâi tröôøng cho haïng ngöôøi naøy toàn taïi. Treân thöïc teá, ñaïi ña soá caáp treân ñeàu thích caáp döôùi taùn ñoàng suy nghó hoaëc ñeà nghò cuûa mình. Neáu söï thaät ñaõ laø nhö theá, vaäy caàn gì phaûi toán coâng toán söùc voâ ích, ngay töø ñaàu cöù thaúng thaén gaät ñaàu ñeán cuøng cho xong!? Haïng caáp döôùi nònh bôï luoân tìm cho mình moät caáp treân quyeàn uy ñeå baûo veä hoï. Coøn veà nhöõng caùi goïi laø loøng töï troïng, sai laàm ñích thöïc… töø laâu ñaõ ñöôïc choân sau döôùi chín taác ñaát! 9 Muïc tieâu lôùn nhaát cuûa hoï laø laøm sao cho laõnh ñaïo ñöôïc vui nhaèm kieám lôïi cho baûn thaân, ngoaøi ra khoâng quan taâm ñeán baát kyø ñieàu gì khaùc. Caáp döôùi loaïi naøy ngoaøi vieäc nònh hoùt khoâng heà bieát ñöa ra yù kieán hay kieán nghò gì coù tính xaây döïng ñoùng goùp, vì baûn thaân ñaõ maát ñi chuû kieán, trôû thaønh haïng ngöôøi voâ tích söï. Nhöng neáu caáp treân duøng hoï vaøo nhöõng vieäc mang tính caù nhaân vuïn vaët thì laïi raát lyù töôûng. Veà phöông dieän naøy chaéc chaén hoï coù theå thöïc hieän moät caùch chu toaøn thoûa ñaùng. Ngoaøi ra vì hoï khoâng heà coù chuû kieán, chæ nhaát möïc phuïc tuøn g neân raát khoù ñöôïc giao vò trí coâng vieäc cao hôn nhö quaûn lyù nghieäp vuï hay nhaân söï. Haïng ngöôøi naøy sôû dó coù theå toàn taïi trong coâng ty laø vì hoï naém roõ ñieåm yeáu cuûa con ngöôøi (caáp treân luoân thích nghe nhöõng lôøi nònh bôï) , hôn nöõa hoï raát kheùo leùo trong kyõ naêng naøy vì coù vaäy hoï môùi nhaát thôøi ñöôïc oai phong, leân maët vôùi ngöôøi khaùc. Caùch thích hôïp nhaát ñoái vôùi haïng ngöôøi naøy laø giaùng caáp hoaëc ñieàu chuyeån hoï sang boä phaän coâng taùc khaùc ñeå laøm göông. Ñöông nhieân ñeå öùng phoù vôùi haïng ngöôøi phieàn toaùi naøy, chæ coù caáp treân chính tröïc saùng suoát môùi coù theå laøm nhö vaäy. Haïng ngöôøi naøy trong coâng ty chuyeân nònh bôï caáp treân, hôn nöõa hoï coù nhöõng kyõ naêng ñaëc bieät trong laõnh vöïc naøy, ví duï nhö luoân bieát aån mình chôø thôøi cô, khieán baïn rôi vaøo baãy cuûa hoï töø bao giôø maø khoâng heà hay bieát. Thöïc ra coù khoâng ít caáp treân bò nònh hoùt meâ muoäi caû ñaàu oùc. Ngöôøi naøo luoân vaâng daï cung kính ton hoùt nònh bôï, chöùng toû söï phuïc tuøng seõ ñöôïc anh ta ñaëc bieät quan taâm öu aùi, ban ôn khen thöôûng. Chính nhöõng caáp treân nhö vaäy ñaõ nuoâi döôõng cho söï phaùt trieån traøo löu nònh bôï ñang raát thònh haønh naøy. Ngöôøi laõnh ñaïo saùng suoát luoân caêm gheùt vaø khinh thò nhöõng nhaân vieân nònh bôï. Ngöôøi laõnh ñaïo phaûi luoân giöõ ñaàu oùc tænh taùo. Phaûi phaân bieät vaø nhaän bieát roõ ñaâu laø nhöõng lôøi pheâ bình ñoùng goùp thöïc söï, ñaâu laø nhöõng lôøi xu nònh bôï ñôõ; ngöôøi naøo xuaát phaùt töø loøng chaân tình nhöng coù nhöõng lôøi khen ngôïi hôi quaù ñaùng, ngöôøi naøo thoâng qua söï nònh bôï nhaèm ñaït ñöôïc möu ñoà caù nhaân; trong soá nhöõng lôøi nònh bôï ñoù ñaâu laø nhöõng lôøi mang noäi dung coù theå chaáp nhaän ñöôïc, ñaâu laø nhöõng lôøi taùn höôu taùn vöôïn, taâng boác nònh hoùt saùo roãng. Ñoái vôùi haïng chuyeân nònh bôï vaø khoâng heà coù naêng löïc coâng taùc, caùch ñôn giaûn nhaát laø môøi anh ta nghæ vieäc. Ñöông nhieân cuõng neân cho nghæ neáu ngöôøi naøo ñoù thöïc söï baát taøi, huoáng hoà anh ta laïi laø haïng ngöôøi chuyeân a dua nònh bôï. Baïn noùi thöû xem caûm giaùc cuûa baïn seõ theá naøo neáu beân caïnh baïn luoân coù moät quaû bom khoâng bieát khi naøo seõ phaùt noå nhö vaäy!? Vì theá caùch toát nhaát laø kòp thôøi cho anh ta nghæ vieäc. 10 Ñoái vôùi nhöõng nhaân vieân coù naêng löïc nhaát ñònh nhöng laïi thích nònh bôï, toát nhaát laø tìm cho anh ta moät vò trí coâng taùc thích hôïp. Loaïi ngöôøi naøy khoâng deã daøng sa thaûi vì anh ta vaãn coù naêng löïc nhaát ñònh, cuõng khoâng theå giao phoù troïng traùch vì anh ta khoâng nhöõng chæ coù naêng löïc bình thöôøng maø laïi coøn thích nònh bôï. Neáu giao troïng traùch sôùm muoän gì cuõng seõ phaù hoûng söï nghieäp cuûa baïn. Trong coâng ty baïn phaûi bieát taän duïng moïi nguoàn löïc saün coù, khoâng nhöõng bieát söû duïng moät caùch hieäu quaû nhöõng nhaân taøi, maø coøn phaûi bieát söû duïng moät caùch höõu hieäu nhöõng ngöôøi coù naêng löïc bình thöôøng nhöng coù vaøi thoùi hö taät xaáu. Loaïi ngöôøi ñoù coù luùc chieám soá löôïng raát ñoâng, laø moät löïc löôïng khoâng theå xem thöôøng. Ñoái vôùi haïng ngöôøi naøy phaûi chuù yù ñeán coâng taùc giaùo duïc pheâ bình ñoàng thôøi phaûi duøng nhieàu phöông thöùc bieän phaùp khaùc nhau, phaûi kieân nhaãn khoâng neân noùng voäi mong muoán ñaït ñöôïc muïc ñích. Thoùi xaáu naøy hình thaønh vaø phaùt trieån khoâng phaûi trong moät sôùm moät chieàu, vì vaäy khi söûa ñoåi chaéc chaén cuõng chaúng deã daøng. Luùc naøy baïn phaûi heát söùc chuù yù ñeán saùch löôïc vaø thaùi ñoä, tranh thuû thay ñoåi treân cô baûn nhaän thöùc cuûa hoï, giuùp hoï söûa chöõa taät xaáu. Ñöông nhieân tröôùc heát phaûi baét ñaàu ngay töø chính baûn thaân baïn, xoùa boû ngay moïi haønh vi a dua nònh bôï ñeå laøm göông. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coù naêng löïc töông ñoái toát nhöng laïi thích nònh bôï, baïn nhaát ñònh phaûi ñoái xöû caån thaän vì nhöõng ngöôøi naøy khoâng chöøng seõ gaây ra nhöõng phieàn phöùc voâ cuøng to lôùn. Baïn phaûi bieát caên cöù vaøo naêng löïc thöïc teá cuûa hoï ñeå giao phoù chöùc vuï töông öùng. Tröôùc heát trong maét hoï baïn khoâng theå laø moät laõnh ñaïo khoâng bieát quyù troïng taøi naêng. Ñieàu naøy aûnh höôûng ñeán nhieät tình coâng taùc cuûa hoï, hôn nöõa coøn taùc ñoäng xaáu ñeán nhöõng nhaân vieân khaùc. Ngoaøi ra coøn coù nhöõng nhaân vieân raát coù naêng löïc nhöng cuõng coù nhöõng haønh vi nònh bôï thaáp heøn. Neáu chæ thaáy thoùi hö taät xaáu ñoù maø khoâng nhìn nhaän taøi naêng cuûa hoï, hôn nöõa khoâng giao cho hoï nhöõng chöùc vuï töông öùng vôùi khaû naêng, nhöõng ngöôøi coù naêng löïc ñoù seõ boû baïn ra ñi. Taát nhieân hoï ra ñi seõ laø moät toån thaát ñoái vôùi baïn. KEÛ CHUYEÂN NÒNH BÔÏ ÑAÙNG GHEÙT Choán ñoâng ngöôøi luùc naøo cuõng coù haïng nònh bôï xuaát hieän. Thöïc ra nònh bôï cuõng khoâng theá thuoäc vaøo loaïi toäi aùc ‚trôøi tru ñaát dieät ‛ gì, nhöng neáu nònh bôï ngöôøi naøo ñoù treân cô sôû haï thaáp ngöôøi khaùc thì quaû thaät voâ cuøng ñaùng gheùt. Löu Cöôøng chính laø ngöôøi nhö vaäy. Thuû ñoaïn sôû tröôøng cuûa haén laø möôïn gioù beû maên g, gioù chieàu naøo che chieàu aáy. Chæ caàn ñaùnh hôi thaáy coù giaù trò lôïi 11 duïng lieàn nònh bôï khoâng töø moät ai, töø laõnh ñaïo ñeán ñoàng söï. Nhöng ñieàu ñaùng gheùt nhaát laø khi nònh hoùt anh ta thöôøng duøng caùch haï thaáp ngöôøi khaùc. Coù laàn khi bieát ñöôïc ñoàng nghieäp Tieåu Ngoïc laø em vôï cuûa toång giaùm ñoác, anh ta lieàn xun xoe taâng boác Tieåu Ngoïc: ‚OÀ, chieác aùo veùt maøu baïc naøy thaät voâ cuøng hôïp vôùi chieác aùo loâng cuûa coâ. Neáu laø Tieåu Lyù maëc thì laïi xaáu voâ cuøng, coâ aáy khoâng traéng nhö coâ, aên maëc laïi queâ muøa troâng chaúng khaùc gì chieác maéc aùo thaûm haïi‛. Moïi ngöôøi thöôøng bò anh ta haï thaáp sæ nhuïc nhö vaäy, trong loøng raát töùc giaän nhöng khoâng muoán tröïc tieáp tranh chaáp ñoâi co phieàn phöùc. Ñeå tröøng phaït anh ta, Tieåu Lyù beøn laøm nhö voâ tình noùi vôùi moät ñoàng nghieäp raát thích ‚buoân chuyeän‛ raèng Tieåu Ngoïc laø moät fan haâm moä cuoàng nhieät cuûa Michael, baïn trai cuûa coâ aáy raát to cao ñeïp trai, ngoaøi ra Tieåu Ngoïc coøn haùt raát hay chaúng khaùc gì sieâu sao ca nhaïc Vöông Phi. Nhöõng lôøi noùi naøy nhanh choùng ñeán tai Löu Cöôøng . Hoâm sau anh ta lieàn taëng Tieåu Ngoïc boä tuyeån taäp ñóa nhaïc cuûa Micheal Jackson, Tieåu Ngoïc xua tay noùi: ‚Khoâng. Khoâng nghe ñaâu. Toâi raát gheùt Michael Jackson, nam chaúng ra nam, nöõ chaúng ra nöõ. Löu Cöôøng raát ngaïc nhieân, nhöng nhanh choùng chuyeån ñeà taøi: ‚Thöïc ra toâi cuõng khoâng thích anh ta. AØ, nghe noùi ban trai cuûa coâ laø caàu thuû raát xuaát saéc, khi naøo coù dòp cho toâi xin thænh giaùo moät chuùt nheù?‛. Tieåu Ngoïc nghe vaäy toû veû khoâng vui: ‚Toâi khoâng thích noùi chuyeän rieâng tö‛. Löu Cöôøng thaáy vaäy laïi voäi vaøng laùi sang chuyeän khaùc: ‚Toái nay coâ raûnh khoâng? Chuùng ta cuøng ñi haùt Karaoke nheù? Cuoái tuaàn cuõng neân giaûi trí moät chuùt cho saûng khoaùi. Tieåu Ngoïc laéc ñaàu noùi khoâng ñi. Löu Cöôøng naên næ: ‚Ñi ñi maø! Toâi noùi vôùi baïn beø raèng coâ laø Vöông Phi thöù hai ñaáy. Hoâm nay ñaõ höùa vôùi hoï seõ ruû ‚nöõ hoaøng ca nhaïc‛ cuøng ñi chung roài‛. Tieåu Ngoïc noùi: ‚Anh haõy ruû Tieåu Lyù thì hay hôn. Hoài coøn ñi hoïc coâ aáy môùi laø ‚nöõ hoaøng ca nhaïc‛ cuûa tröôøng chuùng toâi‛. Löu Cöôøng nghe vaäy chaúng bieát noùi sao, ngöôïng ngaäp quay veà phoøng laøm vieäc cuûa mình. Coù leõ anh ta ñaõ hieåu ra ñieàu gì ñoù qua thaùi ñoä laïnh nhaït cuûa Tieåu Ngoïc. Sau naøy anh ta môùi bieát, hoaù ra Tieåu Ngoïc raát gheùt Michael Jackson, coøn baïn trai cuûa Tieåu Ngoïc chaân bò taät ñi laïi raát khoù khaên, gioïng cuûa Tieåu Ngoïc thì khaøn nhö vòt ñöïc, xöa nay khoâng heà thích ca haùt. Töø ñoù moãi khi nònh hoùt, Löu Cöôøng khoâng bao giôø laáy ngöôøi khaùc ra laøm ‚vaät ñeäm ‛ nöõa. Gaëp haïng ngöôøi nhö vaäy, nhaát thieát khoâng neân bò meâ hoaëc, boàng beành treâ n maây bôûi nhöõng lôøi taâng boác nònh hoùt cuûa anh ta. Phaûi heát söùc caån troïng, coá gaéng duy trì moät khoaûng caùch nhaát ñònh vôùi haïng ngöôøi naøy. Bình tónh quan saùt moïi haønh vi cöû chæ vaø phaân tích chuaån xaùc ñoäng cô muïc ñích thaät söï cuûa hoï. 12 Neáu anh ta haï thaáp baïn ñeå nònh hoùt ngöôøi khaùc, haõy öùng phoù baèng chieâu thöùc ‚gaäy oâng ñaäp löng oâng‛, tröïc tieáp vaïch traàn chaân töôùng vaø nhöõng haønh vi tieåu nhaân, ñeå haén ta khoâng coøn maët muõi naøo laøm haïi ngöôøi khaùc ñöôïc nöõa. Neân nhôù coù theå caêm gheùt haønh vi tieåu nhaân, nhöng tuyeät ñoái khoâng neân caêm gheùt baûn thaân con ngöôøi cuûa hoï. Khi phaûn ñoái chæ trích nhöõng thoùi hö taät xaáu, nhaát thieát khoâng ñöôïc laøm toån thöông ñeán loøng töï troïng cuûa ngöôøi khaùc. CHÖÕ “LÔÏI” LAØM ÑAÀU Haïng ngöôøi laät loïng, gioù chieàu naøo ngaû nghieâng theo chieàu ñoù, khi haønh xöû thöôøng hay ‚trôû maët‛. Phaùt hieän ra ngöôøi naøo ñoù coù lôïi cho mình lieàn toû ra voâ cuøng gaàn guõi deã meán, sau khi coù ñöôïc ñieàu mình muoán laäp töùc laïnh nhaït nhö ngöôøi xa laï, nhöng heã khi khoâng ñaït ñöôïc muïc ñích anh ta saün saøng trôû maët uy hieáp ñe doïa, duøng moïi thuû ñoaïn eùp buoäc baïn ñem lôïi ích naøo ñoù ñeán cho anh ta. Coù moät thöông nhaân ñeán noùi vôùi ngöôøi haøng xoùm raèng: ‚ Thoân beân coù ngöôøi muoán baùn haøng, chuû nhaân laïi laø baïn cuûa anh. Neáu anh mua toâi tin raèng nhaát ñònh anh ta seõ baùn vôùi giaù thaáp nhaát. Anh haõy caàm tieàn mua giuùp toâi soá haøng ñoù, neáu thaønh coâng toâi baûo ñaûm nhaát ñònh seõ traû coâng haäu hó‛. Ngöôøi haøng xoùm caàm tieàn sang thaêm baïn, vì laø baïn beø neân ngöôøi chuû haøng saün loøng chæ baùn vôùi giaù moät nöûa. Gaõ thöông nhaân nghe ñöôïc tin naøy voâ cuøng möøng rôõ, roái rít caûm ôn ñoàng thôøi laáy laïi soá tieàn coøn thöøa, nhöng khoâng heà nhaéc ñeán chuyeän traû coâng ñaõ voäi vaøng caùo töø. Ngöôøi haøng xoùm ngay töø ñaàu ñaõ bieát gaõ moàm mieäng xaûo quyeät seõ giôû troø naøy, lieàn cöôøi tuûm tæm noùi: ‚Khoan haõy ñi voäi, neáu anh coù höùng thuù toâi seõ cho anh bieát moät chuyeän‛. Gaõ thöông nhaân nghó chaéc coøn chuyeän gì ñoù coù lôïi, voäi vaøng quay laïi cung kính laéng nghe. Ngöôøi haøng xoùm noùi: ‚Hôïp ñoàng mua baùn ñoù ñöôïc kyù baèng teân cuûa toâi ñaáy‛. Gaõ thöông nhaân nghe vaäy ñöùng haù hoác moàm cheát laëng. Trong suy nghó cuûa haïng ngöôøi laáy chöõ ‚lôïi‛ laøm ñaàu tuyeät nhieân khoâng heà coù chöõ ‚nghóa‛, quan heä ñoái nhaân xöû theá khoâng heà coù tình caûm maø chæ coù lôïi ích maø thoâi. Haïng ngöôøi ích kyû döôøng nhö khoâng coù tình caûm, tình caûm cuûa anh ta chæ laø nhaèm lôïi duïng ngöôøi khaùc mang ñeán cho mình caøng nhieàu lôïi ích caøng toát. Moät ngöôøi khaùch ngoài uoáng bia trong quaùn. Sau khi uoáng xong hai coác, quay sang hoûi chuû quaù n: ‚Quaùn cuûa oâng moät tuaàn coù theå baùn heát maáy thuøng bia?‛ ‚35 thuøng‛. Chuû quaùn hueânh hoang noùi. 13 ‚Neáu vaäy toâi nghó ra moät caùch coù theå giuùp oâng baùn moät tuaàn heát 70 thuøng‛. Ngöôøi khaùch noùi. Chuû quaùn vöøa möøng rôõ vöøa ngaï c nhieân hoûi: ‚Caùch gì?‛ ‚Raát ñôn giaûn‛, ngöôøi khaùch mæa mai noùi: ‚OÂng chæ caàn moãi laàn baùn ñeàu ñoå ñaày bia vaøo ly laø ñöôïc roài.‛ CON “LAÄT ÑAÄT” CHOÁN QUAN TRÖÔØNG (Con laät ñaät: laø moät loaïi ñoà chôi, laéc lö nghieâng ngaû caùc höôùng nhöng khoâng bao giôø ñoå.) Buøi Cöû ñôøi Tuøy laø keû tieâu bieåu cho haïng ngöôøi naøy. OÂng ta töøng haàu haï Baéc Teà, Tuøy Döông Ñeá, Tuøy Vaên Ñeá, Vuõ Vaên, Ñaäu Kieán Ñöùc, Ñöôøng Cao Toå, Ñöôøng Thaùi Toâng, toång coäng ba vöông trieàu, baûy ñôøi chuû, döôùi ñôøi chuû naøo oâng ta cuõng raát ñöôïc suûng aùi. Tuøy Döông Ñeá laø ngöôøi ham thích laäp neân nhöõng chieán coâng hieån haùch. Luùc môùi keá vò raát muoán laøm neân söï nghieäp löøng laãy, suoát ngaøy chæ nghó ñeán chuyeän môû roäng bieân cöông bôø coõi. Buøi Cöû nhìn thaáu daõ taâm cuûa Tuøy Döông Ñeá beøn laäp ra moät keá hoaïch voâ cuøng chi tieát tæ mæ. OÂng ta khoâng töø gian khoå, ñích thaân ñeán caùc nöôùc vuøng Taây vöïc ñeå söu taàm phong tuïc taäp quaùn, ñaëc ñieåm ñòa lyù, söï phaân boá daân cö, ñaëc saûn vaø trang phuïc cuûa töøng nôi, sau ñoù tuyeån choïn bieân soaïn thaønh quyeån ‚Taây vöïc ñoà kyù‛. Quaû nhieân Tuøy Döông ñeá raát haøi loøng, ban taëng 500 suùc tô luïa, haøng ngaøy ñeàu trieäu Buøi Cöû ñeán beân long ngöï hoûi han töôøng taän tình hình Taây vöïc, ñoàng thôøi phong leân laøm ‚Hoaøng moân thò lang‛, chuyeân xöû lyù coâng vieäc lieân quan ñeán caùc nöôùc vuøng Taây vöïc. Buøi Cöû khoâng phuï loøng mong moûi cuûa hoaøng ñeá, thuyeát phuïc möôøi maáy nöôùc chö haàu quy phuïc nhaø Tuøy. Naêm noï, Tuøy Döông Ñeá phaûi ñeán tuaàn thò vuøng Taây baéc. Buøi Cöû saün loøng boû ra bieát bao tieàn cuûa thuyeát phuïc 27 tuø tröôûng vuøng Taây vöïc phuïc trang loäng laãy, ñaøn ca muùa haùt hai beân ñöôøng ñeå baùi kieán. Ngoaøi ra coøn leänh cho nam nöõ baù taùnh ñòa phöông aên maëc trang ñieåm röïc rôõ, tieàn hoâ haäu uûng chaøo ñoùn keùo daøi haøng maáy traêm daëm, coù theå noùi raàm roä xöa nay chöa töøng thaáy. Tuøy Döông Ñeá voâ cuøng haøi loøng, laïi phong cho Buøi Cöû leân chöùc ‚Ngaân thanh quang luïc‛ ñaïi phu. Buøi Cöû thaáy chieâu naøy nhieàu laàn thaønh coâng, beøn naûy ra moät yù töôûng ñaëc bieät. Buøi Cöû khuyeân Döông ñeá ñem caùc loaïi taïp kyû troø vui ñaëc saéc cuûa thieân haï töù phöông nhö ñi daây, ñaáu vaät, nhaøo loän, caû ñaù gaø ñua ngöïa… ñeàu taäp trung veà Ñoâng ñoâ Laïc Döông, leänh cho caùc tuø tröôûng vaø söù giaû vuøng Taây vöïc ñeán thöôûng ngoaõn nhaèm khoa tröông quoác uy, thôøi gian toå 14 chöùc leã hoäi keùo daøi trong voøng moät thaùng. Trong thôøi gian ñoù, treân caùc phoá cuûa Laïc Döông ñaët nhöõng quaày haøng baøy saün röôïu thòt ñeå nhöõng ngöôøi ngoaïi quoác coù theå tuyø yù aên uoáng no say hoaøn toaøn mieãn phí. Luùc ñoù moät soá tri thöùc ngöôøi nöôùc ngoaøi cuõng nhaän ra raèng ñoù chæ laø troø phuø phieám xa hoa, höõu danh voâ thöïc, nhöng Tuøy Döông Ñeá laïi voâ cuøng maõn nguyeän, heát lôøi khen ngôïi Buøi Cöû raèng: ‚Buøi Cöû quaù hieåu ta, phaøm nhöõng ñieàu oâng ta trình taáu ñeàu laø nhöõng ñieàu ta ñaõ nghó ñeán töø laâu, nhöng khoâng ñôïi ta noùi ra oâng ta ñaõ nhaéc ñeán roài. Neáu khoâng phaûi ngöôøi luùc naøo cuõng löu taâm ñeán vieäc nöôùc sao coù theå laøm ñöôïc nhö vaäy chöù?‛ Theá laø laïi ban taëng 40 vaïn tieàn cuøng voâ soá da loâng quyù hieám vaø baùu vaät cuûa vuøng Taây vöïc. Buøi Cöû ñöôïc aân suûng nhö vaäy nhöng laïi gaây ra ñaïi hoïa cho quoác gia vaø baù taùnh. Cuoäc chieán thaûo phaït Lieãu Ñoâng toäi aùc ñöôïc phaùt ñoäng döôùi söï xuùi baåy cuûa chính Buøi Cöû. Chieán tranh keùo daøi, caøng ñaùnh caøng thua ñaõ laøm suy toån cuøng kieät veà tieàn cuûa nhaân löïc cuûa nhaø Tuøy, daãn ñeán quoác loaïn daân cuøng, khaép nôi vang tieáng oaùn than, cuoái cuøng ñaåy nhaø Tuøy ñeán choã dieät vong. Khi nghóa quaân noåi daäy khaép nôi nôi, Döông Ñeá bò vaây khoán taïi Döông Chaâu. Trong tình caûnh beá taéc ñoù, Buøi Cöû nhaän ra vò hoaøng ñeá naøy ñaõ ôû böôùc ñöôøng cuøng, neáu cöù tieáp tuïc baùm ñuoâi bôï ñôõ seõ chæ coù haïi maø chaúng ñöôïc lôïi loäc gì. Haén beøn chuyeån muïc tieâu sang nhöõng quan quaân binh só trieàu ñình ñang lo laéng baát an. Moãi khi gaëp hoï haén luoân khom löng cuùi ñaàu, cho duø laø quan laïi coù ñòa vò thaáp keùm haén cuõng töôi cöôøi chaøo hoûi. Hôn nöõa haén coøn kieán nghò vôùi Döông ñeá: ‚Beä haï ñeán Tuaàn Chaâu ñaõ hai naêm, binh só ôû ñaây moät thaân moät mình khoâng ai thaân caän chia seû, ñoù chaúng phaûi laø keá saùch laâu daøi. Xin beä haï cho pheùp binh só ñöôïc laáy vôï thaønh thaân ôû ñaây. Ñem taát caû coâ nöõ quaû phuï, nöõ nhi ñaïo coâ trong ngoaøi Döông Chaâu ban phaùt cho binh só, baát kyø ai coù tình yù muoán laáy nhau ñeàu ñöôïc thöøa nhaän‛. Döông ñeá raát taùn thöôûng kieán nghò naøy, laäp töùc pheâ chuaån chaáp haønh. Binh só voâ cuøng möøng vui khoâng ngôùt lôøi khen ngôïi Buøi Cöû: ‚Ñaây laø aân hueä cuûa Buøi ñaïi nhaân‛. Khi binh só phaùt ñoäng chính bieán gieát cheát Tuyø Döông Ñeá, voán caùc quan laïi caän thaàn ñeàu bò xöû töû, duy chæ coù Buøi Cöû ñöôïc binh só ñoàng thanh noùi laø ngöôøi toát neân may maén thoaùt naïn. Sau naøy khi Tö Maõ Quang baøn ñeán söï ‚bieán hoùa‛ù cuûa Buøi Cöû ñaõ töøng noùi: ‚Coå nhaân coù caâu: ‚Quaân minh thaàn tröïc‛: vua saùng môùi coù toâi hieàn. Buøi Cöû nònh Tuøy nhöng trung vôùi Ñöôøng khoâng phaûi do baûn tính cuûa oâng ta ñaõ thay ñoåi. Vua gheùt nghe nhöõng lôøi chæ ra caùi sai cuûa mình thì trung thaàn seõ bieán thaønh gian thaàn, vua thích nghe nhöõng lôøi thaúng thaén thì gian thaàn bieán thaønh trung thaàn‛. Caâu noùi naøy quaû nhieân hoaøn toaøn coù lyù. Vua laø coät moác cuûa quoác gia, coät moác thaúng thì 15 boùng cuûa noù thaúng, neáu leäch thì boùng noù taát seõ nghieâng. Söï xuaát hieän cuûa trung thaàn toâi hieàn xuaát phaùt töø söï tu döôõng boài ñaép, söï khôûi xöôùng laøm göông cuûa chính nhaø vua, ngöôïc laïi söï xuaát hieän cuûa boïn gian thaàn nònh hoùt cuõng chính töø söï thoâng ñoàng buoâng loûng cuûa vua maø ra. Trong lòch söû coù raát nhieàu ñaïi thaàn voán khoâng phaûi ngöôøi xaáu, chæ vì tö töôûng trò quoác sai laàm cuûa vua khieán hoï cuõng theo ñoù maø böôùc vaøo con ñöôøng laàm laïc. Vua thích laäp leân söï nghieäp chieán coâng hieån haùch, hoï beøn nhao nhao xuùi baåy thaày duøi. Vua thích ñaáu ñaù, hoï beøn soáng cheát coâng kích chaø ñaïp laãn nhau. Raát nhieàu ñaïi thaàn thaân baïi danh lieät, thöïc ra chæ laø vaät hy sinh cho nhöõng haønh vi sai traùi cuûa nhaø vua. Nhöng chaúng leõ caùc ñaïi thaàn khoâng heà coù chuùt traùch nhieäm naøo ö? Quoác gia thieát laäp ra caùc ñaïi thaàn chaúng phaûi muoán hoï trôû thaønh nhöõng keû phuï hoïa, a dua nònh bôï. Coå nhaân coù caâu, ‚daân vi quyù, xaõ taéc thöù chi, quaân vi khinh‛. Taïm dòch: daân laø quyù nhaát, tieáp ñoù laø xaõ taéc, vua chæ laø thöù yeáu . Laø moät ñaïi thaàn tröôùc heát phaûi bieát möu caàu haïnh phuùc cho daân, tröø haïi cho nöôùc. Khi vua laøm lôïi cho daân cho nöôùc ñöông nhieân heát loøng coå vuõ phoø taù, nhöng khi vua sai laàm gaây toån haïi cho nöôùc nhaø , leõ naøo vaãn a dua phuï hoïa? Tieác raèng nhieàu ñaïi thaàn xöa nay quan nieäm hoaøn toaøn sai leäch veà ba moái töông quan naøy. Trong suy nghó cuûa hoï vua môùi laø ngöôøi toái quan troïng. Ñeå chieàu theo yù vua, hoï coù theå baát chaáp söï soáng cheát cuûa baù taùnh, söï an nguy cuûa quoác gia. Hoï laø haïng ngöôøi ‚trôï Truï vi ngöôïc‛, neân ñoái vôùi nhöõng haønh vi sai laàm baïo ngöôïc cuûa vua, hoï cuõng chaúng theå naøo leân tieáng can giaùn khuyeân giaûi. (Chuù giaûi : Trôï Truï vi ngöôïc coù nghóa laø noái giaùo cho giaëc. Giuùp ñôõ keû aùc, xuùi baåy che chôû cho keû aùc laøm vieäc xaáu. Do tích : sau khi chieám ñöôïc nhaø Taàn, thaáy cung ñieän cuûa vua Taàn nguy nga traùng leä, ñaày söï xa xæ, Löu bang ñònh ôû laïi, thöøa höôûng söï giaøu sang phuù quyù naøy. Phaøn Khoaùi can ngaên nhöng Löu Bang vaãn khoâng chòu. Thaáy vaäy, Tröông Löông môùi khuyeân raèng, sôû dó nhaø Taàn maát vì soáng treân söï xa hoa aáy, baây giôø chieám ñöôïc thaønh naøy maø Löu Bang laïi höôûng thuï ngay thì khaùc naøo Trôï Kieät vi ngöôïc. Löu Bang tænh ngoä, boû cung thaønh ñeán ñoùng quaân ôû nôi khaùc. Veà sau ngöôøi ñôøi duøng caâu Trôï Truï vi ngöôïc. Vì caû vua Kieät, vua Truï ñeàu laø nhöõng oâng vua baïo ngöôïc trong lòch söû Trung quoác). Nhöõng ngöôøi khoân ngoan bieát suy ñoaùn khoâng chæ phaûi hieåu taâm lyù, baûn tính, sôû thích ham muoán cuûa caáp treân maø coøn phaûi hieåu ñöôïc hoaøn caûnh vaø moái quan heä nhaân söï hieän taïi cuûa anh ta. Coù nhö vaäy môùi coù theå luoân tieân lieäu tröôùc nhöõng vieäc seõ xaûy ra nhaèm chuû ñoäng tìm nhöõng bieän phaùp giaûi quyeát toái öu nhaát . Taát nhieân haïng ngöôøi xu nònh bôï ñôõ thì ñaâu ñaâu cuõng coù, nhöng ‚thöôïng baát chính; haï taéc loaïn‛, chính söï khuyeán khích, 16 ñeà xöôùng cuûa ngöôøi naém quyeàn löïc cao nhaát luoân laø nguyeân nhaân quan troïng caøng laøm naûy sinh nhöõng haønh vi thaáp heøn naøy. Hoïc giaû Löu Höôùng thôøi Taây Haùn trong taùc phaåm ‚Thuyeát Uyeån-Thaàn thuaät‛ cuûa mình cuõng töøng nhaéc ñeán haïng ngöôøi naøy nhö sau: ‚… phaøm nhöõng ñieàu vua noùi ñeàu khen hay, nhöõng ñieàu vua laøm ñeàu cho laø ñuùng, luoân tìm hieåu sôû thích cuûa vua sau ñoù taáu trình ñeå laøm haøi loøng vua, meâ hoaëc xuùi baåy vua aên chôi höôûng laïc baát chaáp haäu quaû‛. Buøi Cöû thuoäc haïng ngöôøi naøy, chính hoï laø nguyeân nhaân chính yeáu daãn ñeán söï dieät vong cuûa nhaø Tuøy. TRONG HOAÏN NAÏN MÔÙI THAÁY CHAÂN TÌNH Moät trong nhöõng thoùi quen cuûa con ngöôøi laø thích quan heä giao du vôùi nhöõng ngöôøi öu tuù xuaát saéc, coù baûn lónh vaø taøi naêng. Neáu coù theå gaày döïng moái quan heä vôùi ngöôøi thaønh coâng treân nhieàu laõnh vöïc, seõ coù theå hoïc hoûi vaø lôïi duïng raát nhieàu ñieàu töø moái quan heä ñoù . Ñieàu naøy tuy laø moät hieän töôïng taâm lyù ñöông nhieân, nhöng ñoái töôïng keát giao trong tình huoáng ñoù thoâng thöôøng khoâng theå xaây döïng neân moái quan heä ñaùng tin caäy. Vì khi moïi chuyeän thuaän lôïi thì ai cuõng muoán keát giao vôùi anh ta, neáu ñöùng treân laäp tröôøng cuûa anh ta maø suy xeùt, thì coù theå nhaän ra raèng anh ta khoâng theå naøo coù söï hieåu bieát thaáu ñaùo ñoái vôùi suy nghó tính toaùn cuûa töøng ngöôøi trong moái quan heä cuûa hoï vôùi anh ta. Traùi laïi, moät ngöôøi naøo ñoù tìm ñeán khi baïn sa cô thaát theá thì moái quan heä ñoù laïi voâ cuøng beàn vöõng. Trong tình caûnh bò moïi ngöôøi xem thöôøng, ngay caû ngöôøi xöa nay voán coù quan heä maät thieát cuõng boû ñi, thì neáu coù ai ñoù tìm ñeán luùc naøy seõ luoân khieán ngöôøi ta ñem loøng caûm kích. Ngöôøi ñöa tay trôï giuùp luùc baïn gaëp khoù khaên luoân ñaùng ñeå keát baïn suoát ñôøi. Ví duï hieån thò roõ raøng nhaát giöõa ngöôøi thaønh coâng vaø thaát baïi coù theå thaáy ñöôïc trong vieäc tranh cöû. Trong phoøng laøm vieäc cuûa ngöôøi ñaéc cöû, thì ngay caû ngöôøi xöa nay khoâng heà quen bieát cuõng aøo aøo keùo ñeán, neáu baïn laø ngöôøi khoâng truùng cöû thì phoøng cuûa baïn laïi chaúng ai ñeán thaêm hoûi. Neáu quan saùt kyõ, nhöõng ngöôøi voán töøng uûng hoä baïn trong suoát thôøi gian tuyeån cöû cuõng ñang tìm ñeán nöông nhôø ñoái thuû tranh cöû cuûa baïn. Ñoù laø tình caûnh voâ cuøng chaùn naûn vaø tuyeät voïng. Sau cuoäc tranh cöû thaát baïi, tình caûnh bò boû rôi ñoù caøng khieán baïn caûm thaáy ñau loøng. Neáu cuoäc tranh cöû laàn tröôùc baïn laø ngöôøi ñaéc cöû thì tình caûnh laïi caøng ñaùng thöông hôn nöõa. Vì vaäy luùc naøy neáu coù ngöôøi naøo ñeán phoøng baïn thaêm hoûi, baïn chaéc chaén seõ caûm thaáy ñöôïc an uûi vaø chia seû. Neáu coù ñöôïc söï khích leä 17 ñoäng vieân chaân thaønh töø ngöôøi ñoù, ‚tranh cöû laàn tôùi nhaát ñònh phaûi coá gaéng leân nheù‛, seõ khieán baïn caûm thaáy haêng haùi phaán chaán, tieáp tuïc maïnh meõ vöôn tôùi phía tröôùc. Moái quan heä ñöôïc thieát laäp trong tình caûnh ñoù seõ khoâng deã daøng tan vôõ vì nhöõng nguyeân nhaân hay trôû ngaïi vuïn vaët. Hôn nöõa ngöôøi ñang thaát baïi vò taát seõ maõi maõi ôû trong tình caûnh ñoù! Neáu baïn hy voïng raèng laàn sau ngöôøi ñoù seõ ñaéc cöû vaø seõ keát thaønh baïn taâm giao, thì ngay baây giôø haõy mau choùng ñöa tay trôï giuùp. Treân choán thöông tröôøng, vinh nhuïc thònh suy laø chuyeän thöôøng thaáy. Coù ngöôøi leân ñænh cao danh voïng thì cuõng coù ngöôøi saûy chaân thaát baïi. Keû thaønh coâng thì coù bieát bao ngöôøi vaây quanh caàu caïnh, ngöôøi thaát baïi thì chaúng thaáy ai tìm ñeán. Nhöõng ngöôøi töøng thaát baïi nhöng nhôø moät cô duyeân naøo ñoù khoâi phuïc laïi nhö xöa chaúng phaûi laø chuyeän hieám. Neáu ñôïi khi ñoái phöông thaønh coâng trôû laïi môùi tìm ñeán nöông nhôø keát giao thì ñaõ quaù muoän roài. Gioáng nhö nhöõng coå phieáu rôùt giaù ñöôïc mua vaøo vôùi giaù reû maït nhöng vaãn coù theå moät ngaøy naøo ñoù seõ sinh lôøi, baïn ñöa tay giuùp ñôõ giaûi quyeát khoù khaên khi ngöôøi khaùc sa cô thaát theá laø haønh vi voâ cuøng quan troïng treân phöông dieän xaây döïng moái quan heä toát ñeïp giöõa con ngöôøi vôùi nhau. Neáu laø baïn, baïn coù muoán khi mình sa cô thaát theá, nhìn thaáy caûnh nhöõng ngöôøi xöa nay voán laø ‚baïn beø‛ thaân thieát aøo aøo boû rôi baïn sang nöông nhôø ñoái thuû cuûa baïn khoâng? Neáu khoâng muoán thì haõy traùnh xa nhöõng haïng ngöôøi ‚laät loïng‛ naøy moät chuùt nheù ! “THEÁ LÔÏI NHAÕN ” Trong cuoäc soáng thöïc teá , chuùng ta khoâng theå khoâng töông trôï giuùp ñôõ laãn nhau, nhöng coù moät soá ngöôøi trong moái quan heä vôùi ngöôøi khaùc luoân ñaët tính hieäu quaû vaø lôïi ích leân treân heát. Baïn coù lôïi cho anh ta, baïn coù theå giuùp anh ta giaûi quyeát moät vaán ñeà naøo ñoù hoaëc baïn coù nhöõng moái quan heä maø anh ta coù theå lôïi duïng ..v.v… thì anh ta môùi quan heä vôùi baïn. Khi chuùng ta nhaän ra moät ñoàng nghieäp naøo ñoù trong moái quan heä vôùi chuùng ta luoân mang nhöõng ñoäng cô nhö vaäy, baïn coù coøn muoán tieáp tuïc quan heä vôùi ngöôøi ñoù nöõa hay khoâng? Treân thöïc teá, moãi caù nhaân chuùng ta döôøng nhö ñeàu ñang lôïi duïng ngöôøi khaùc, hôn nöõa cuõng ñang bò ngöôøi khaùc lôïi duïng. Trong moái quan heä vôùi ñoàng nghieäp, baïn khoâng neân yeâu caàu hay ñoøi hoûi hoï vôùi tö caùch laø moät ngöôøi baïn. Moái quan heä qua laïi giöõa caùc ñoàng nghieäp luoân coù giôùi haïn nhaát ñònh, khoâng theå gioáng nhö quan heä baïn beø ñöôïc xaây döïng treân cô sôû cuøng chung sôû thích chí höôùng vaø tin töôûng laãn nhau, vaø 18 cuõng khoâng theå tuyeät ñoái trong saùng. Vì vaäy baïn khoâng theå ñaët kyø voïng quaù cao vaøo nhöõng moái quan heä nhö vaäy, cuõng khoâng neân hy voïng trong ñoù chöùa ñöïng nhieàu tình caûm toát ñeïp nhö trong quan heä vôùi baïn beø. Vì theá cho duø phaùt hieän ñang bò ngöôøi naøo ñoù lôïi duïng, baïn cuõng khoâng neân quaù töùc giaän hoaëc caét ñöùt quan heä, maø chæ caàn xaùc ñònh roõ möùc ñoä, chöøng möïc cuûa moái quan heä ñoù laø ñöôïc. Ñöông nhieân chuùng ta cuõng neân nhaän bieát muïc ñích vaø tính chaát cuûa vieäc lôïi duïng ñoù. Coù moät soá ngöôøi coá yù loâi keùo taïo moái quan heä thaân maät , thöôøng laø ñeå keùo beø keát phaùi nhaèm ñaït muïc ñích khoâng trong saùng naøo ñoù. Trong tröôøng hôïp nhö vaäy baïn neân kòp thôøi töø choái vaø ngaên chaën, nhaát thieát khoâng neân trôû thaønh bia ñôõ ñaïn cho moät nhoùm ngöôøi naøo ñoù. Neáu anh ta chaúng qua chæ laø muoán nhôø vaøo moät soá öu theá hay quan heä naøo ñoù cuûa baïn ñeå giaûi quyeát moät vaøi khoù khaên thöïc teá, thì baïn vaãn coù theå duy trì moái quan heä ñoù moät caùch bình thöôøng töï nhieân. Neáu chaúng may baïn laø ñoàng nghieäp vôùi haïng ngöôøi naøy, caøng khoâng may hôn nöõa laø anh ta laïi thöôøng xem baïn laø muïc tieâu ñeå lôïi duïng, baïn nhaát ñònh seõ caûm thaáy buoàn böïc uû ruõ, thaäm chí coøn caûm thaáy ñau khoå cho tình caûnh cuûa mình, nhöng laïi khoâng bieát laøm theá naøo ñeå thoaùt ra ñöôïc. Chæ coù theå ngaøy ngaøy ngoài oaùn thaùn trong loøng: ‚Mình chæ lo laøm thay cho anh ta(nhöõng chuyeän voán chính anh ta phaûi laøm) maø vieäc cuûa mình thì boû maëc khoâng ngoù ngaøng ñeán. Mình khoâng heà muoán tieáp tuïc nhö theá naøy nöõa, nhöng heã khi anh ta tìm ñeán mình laïi khoâng nôõ töø choái thoaùi thaùc…‛. Baûn chaát cuûa vieäc lôïi duïng ngöôøi khaùc chính laø söï ‚töï tö töï lôïi‛. Haïng ngöôøi naøy suoát ngaøy toan tính laøm theá naøo ñeå lôïi duïng ngöôøi khaùc nhöng xöa nay khoâng heà bieát caûm kích hay laøm ñieàu gì ñoù ñeå ñeàn ñaùp. Laøm vieäc chung moät cô quan vôùi haïng ngöôøi naøy, nhaát thieát phaûi naém vöõng moät vaøi kyõ naêng vaø nguyeân taéc öùng ñoái, neáu khoâng baïn seõ trôû thaønh keû laøm möôùn khoâng coâng, ‚aên côm nhaø vaùc tuø vaø haøng toång‛, coøn coâng vieäc cuûa chính baûn thaân thì laïi beâ treã. Vaäy laøm theá naøo ñeå traùnh khoâng bò lôïi duïng vaø thoaùt khoûi tình caûnh bò ngöôøi khaùc lôïi duïng? Ngoaøi vieäc nhaän roõ baûn chaát cuûa keû lôïi duïng, chuùng ta coøn neân vaïch roõ giôùi haïn cuûa haønh vi lôïi duïng ngöôøi khaùc. Baát kyø ngöôøi chính tröïc naøo cuõng ñeàu caêm gheùt haønh vi lôïi duïng. Lôïi duï ng ngöôøi khaùc laø haønh vi ñaùng hoå theïn, maø bò ngöôøi khaùc lôïi duïng thì quaû thaät voâ cuøng ñaùng thöông. Keû lôïi duïng ngöôøi khaùc luoân luoân lôïi duïng moái quan heä giao tieáp nhaèm ñaït muïc ñích naøo ñoù cuûa baûn thaân, thaäm chí coù theå noùi, coù ngöôøi sôû dó choïn baïn laøm ñoái töôïng giao tieáp chính laø vì öu theá naøo ñoù cuûa baïn phuø hôïp vôùi nhu caàu naøo ñoù cuûa anh ta. Neáu moät khi baïn maát ñi giaù trò lôïi duïng, hoï laäp töùc seõ trôû maët, ñöôøng ai naáy ñi nhö ngöôøi xa laï. Trong quan heä vôùi moïi ngöôøi , 19 chuùng ta khoâng theå chaáp nhaän nhöõng haønh vi chæ quan taâm ñeán lôïi ích caù nhaân, caøng khoâng theå chaáp nhaän haønh vi gaây toån haïi cho ngöôøi khaùc, toån haïi cho lôïi ích cuûa taäp theå ñeå thoûa maõn ham muoán caù nhaân cuûa thaønh vieân caù bieät naøo ñoù. Nhöng neáu bình taâm suy xeùt , baïn seõ nhaän ra trong quan heä giao tieáp qua laïi laãn nhau, luoân coù söï thoáng nhaát giöõa quyeàn lôïi vaø nghóa vuï , bao haøm söï hy voïng mong muoán cuûa töøng caù nhaân ñoái vôùi ngöôøi khaùc. Loaïi boû ñi nhöõng thaønh phaàn phi nguyeân taéc, toån haïi ñeán lôïi ích cuûa ngöôøi khaùc, boâi ñi nhöõng maøu saéc mang tính ham muoán caù nhaân cao ñoä, thì trong quan heä giao tieáp luoân caàn coù söï thoûa maõn laãn nhau. Ñieàu ñoù caàn phaûi vaïch ra giôùi haïn nguyeân taéc moät caùch caån troïng vôùi nhöõng haønh vi lôïi duïng ngöôøi khaùc, giuùp ñoái töôïng quan heä quay laïi trong phaïm vi nguyeân taéc, ñoàng thôøi baèng moïi khaû naêng theå hieän söï coáng hieá n töông trôï cuûa chính baûn thaân baïn. Ví duï moät ngöôøi naøo ñoù luoân muoán coù ñöôïc söï ñeà baït cuûa laõnh ñaïo vaø söï toân troïng cuûa ngöôøi khaùc, ñoù laø bieåu hieän cuûa chí tieán thuû vaø loøng töï toân. Neáu chuùng ta giuùp anh ta töø boû möu ñoà thoâng qua quan heä caù nhaân ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích, maø phaûi thoâng qua söï noã löïc cuûa chính baûn thaân thì mong muoán ñoù khoâng theå coi laø chuyeän xaáu. Traùi laïi anh ta döïa vaøo naêng löïc cuûa baûn thaân ñeå theo ñuoåi muïc tieâu thì baïn neân coù söï giuùp ñôõ uûng hoä moät caùch ñaày ñuû. Moät ai ñoù coù nhu caàu veà maët vaät chaát ñoù laø ñieàu hoaøn toaøn chính ñaùng. Neáu chuùng ta giuùp anh ta töø boû ñoäng cô lôïi duïng quyeàn theá cuûa ngöôøi khaùc ñeå ñaït muïc ñích, ñoàng thôøi ñöa ra nhöõng kieán nghò ñuùng ñaén, phuø hôïp vôùi nguyeân taéc thì ñieàu ñoù cuõng hoaøn toaøn hôïp tình hôïp lyù. Toùm laïi, vaïch ra giôùi haïn nguyeân taéc vôùi nhöõng haønh vi lôïi duïng, caét ñöùt quan heä lôïi duïng vaø bò lôïi duïng, ñaët chuùng ra ngoaøi giôùi haïn nguyeân taéc, baïn cuõng seõ khoâng phaùt sinh caûm giaùc bò lôïi duïng. Cöï tuyeät moät caùch quaù ñôn giaûn hoaëc thoâ baïo seõ laøm phöùc taïp theâm moái quan heä giöõa caùc ñoàng nghieäp. Vaïch roõ giôùi haïn laø phöông phaùp höõu hieäu öùng phoù vôùi keû lôïi duïng, trong quan heä giao tieáp vôùi anh ta phaûi vaän duïng moät caùch kheùo leùo. Neáu khoâng theå vaïch roõ giôùi haïn vôùi haønh vi lôïi duïng, baïn raát coù khaû naêng ñaùnh maát nguyeân taéc laäp tröôøng cuûa baûn thaân tröôùc nhöõng ngöôøi thaân hay baïn beø, vaø trôû thaønh keû bò lôïi duïng ñaùng thöông. Ñoái maët vôùi haønh vi naøy, neáu khoâng sôùm vaïch roõ giôùi haïn, baïn seõ luoân phaûi laøm vieäc thay ngöôøi khaùc moät caùch voâ nguyeân taéc, cuoái cuøng chæ coù theå trôû thaønh naác thang cho ngöôøi khaùc treøo leân, coøn baûn thaân thì laïi chaúng laøm neân troø troáng gì. Nghieâm troïng hôn nöõa, neáu ñoái phöông ñeå baïn laøm thay nhöõng vieäc vi phaïm phaùp luaät , vaø baïn cuõng laøm theo moät caùch voâ nguyeân taéc thì baïn seõ trôû thaønh chuù cöøu non theá toäi ñaùng thöông. Toùm laïi, trong quan heä giao tieáp baïn nhaát ñònh phaûi vaïch roõ giôùi haïn vôùi nhöõng haønh vi lôïi duïng ngöôøi khaùc. 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan