Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Kỹ năng mềm Tâm lý - Nghệ thuật sống Tuyển tập đàm phương nữ sư q4...

Tài liệu Tuyển tập đàm phương nữ sư q4

.PDF
37
919
110

Mô tả:

TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 1 KIM TUÁ CÊÌU BI TÒNH TIÏÍU THUYÏËT I Àïm Trung thu úã chöën àö thaânh, vûâng trùng vùçng vùåc saáng quùæc nhû ban ngaây, gioá àûa ngaânh quïë ngaâo ngaåt hûúng bay; trong möåt caãnh hoa viïn kia; lêìu, àaâi, trò, taå cêy cöëi riïìm raâ, caách sang quñ hònh nhû böìng lai, laäng uyïín, thêëp thoaáng laåi coá boáng höìng vaâo ra; khi vin hoa vñt liïîu, khi nhùæm boáng soi hònh, luác laåi dûåa mònh bïn khuác lan can, bùæt mùåt tröng lïn chõ hùçng maâ lêm nhêm khêín niïåm mêëy àiïìu têm sûå. Noái thïë tuy chûa hiïíu thêëu nguöìn cún, song àaä biïët ngay laâ möåt ngûúâi con gaái coá vûúng möëi tú tònh quyïën luyïën, bi thu, sêìu xuên, chi àêy, nïn múái taã ra caái caãnh tûúång nhû thïë. Ngûúâi con gaái êëy laâ ai? Tûác laâ cö Kim Tuá Cêìu, ngûúâi chuã àöång trong chuyïån naây vêåy. Höìi ba, böën mûúi nùm vïì trûúác, úã xûá Kinh1, thuöåc vïì con àûúâng Àöng Ba, ài xuöëng daång Ao Höì, ngaã Taã Duïå, thúâi phêìn nhiïìu phuã àïå caác àûác öng àûác baâ úã rêët àöng, nhaâ cûãa, lêìu àaâi chöìng chêåp, naâo raåp haát, trûúâng gaâ, àua ngûåa, àaánh quêìn; cuöåc chúi àêìy thaáng, thiïn haå nö nûác ài xem, höìng àua tña núã, núi núi traãi gêëm 1 Xûá Kinh: chó kinh àö Huïë http://ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 2 phúi laâ, thiïåt laâ möåt caãnh thaái bònh dêåt laåc biïët bao?! Ngoaâi phûúng dên àiïìn cû theo àoá, thúâi cuäng toaân laâ phuá quñ trêm anh hïët thaãy, chúá nhaâ têìm thûúâng thön daä, khöng bao giúâ lêîn vaâo trong àaám phöìn hoa àö höåi àoá maâ úã àûúåc. Cö Tuá Cêìu laâ con gaái möåt võ hûu quan, nïn chi caái thaái àöå nhaâ cö cuäng coá phêìn àùåc sùæc trong haâng danh giaá lùæm; huöëng chi caái tû dung cuãa cö Tuá Cêìu khöng noái nguyïåt theån hoa nhûúâng, nhaån sa caá neáp, maâ thaânh ra lúâi noái phoãng; chó xin àöåc giaã nhêån ngay cêu chuyïån trïn naây àaä kïí; caãnh êëy ngûúâi êëy, coá leä cuäng khöng khaác gò möåt bûác tranh hoåa naâng Thöi Oanh Oanh, àûáng dûúái maái têy sûúng àúåi chúâ trùng lïn vêåy. Thïë àaä roä daáng con ngûúâi yïíu àiïåu taâi tònh, bêët têët phaãi taã ra, vò taã ra thò chó súå neát buát chûa tinh, laâm mêët caái phong vêån cuãa möåt ngûúâi giai nhên thúâi e khöng àaáng. Tñnh cö Tuá Cêìu trêìm mùåc, ñt cûúâi, ñt noái, möîi khi trûúác gioá, dûúái trùng, hay ngêåm nguâi, tû tûúãng, thûúâng laåi tyã mònh nhû möåt àoáa hoa phuâ dung, muön ngaân ngûúâi thêëy cuäng yïu, nhûng khöng biïët ai laâ keã chung tònh, trùm nùm dêìu tñnh cuöåc vuöng troân, thúâi cuäng phaãi doâ cho àïën ngoån nguöìn laåch söng. Ngûúâi àïën daåm hoãi cö thúâi àöng, maâ chûa núi naâo laâ xûáng yá caã, chó coá chaâng Ngoåc Lan laâ anh em cö cêåu cuâng Tuá Cêìu thúâi ngûúâi àaä phong nhaä thanh tuá, maâ laåi àa tònh hún hïët. Tuá Cêìu cuâng Ngoåc Lan tûâ beá cuâng hoåc vúái nhau möåt trûúâng; hai cha meå àïìu lêëy tònh thên qua caát, khöng tyå hiïìm nghi, cho hai ngûúâi qua laåi chúi àuâa vúái nhau, húi tiïëng quen nhau, yá tûá biïët nhau; Kõp àïën khi khön lúán, thò laåi caâng thên mêåt böåi phêìn. Khi baâi thú, khi cung àaân, vêån hoâa tri kyã, toã yá cêìu thên, tuy chûa phûúång chaå loan chung, song àaä têët giao gùæn boá; vò thïë maâ hai bïn hön sûå cha meå eáp naâi, núi naâo cuäng khöng chõu lúâi hïët thaãy, maâ tûå hai ngûúâi noái ra, cuäng khöng daám àûúâng àöåt; vò höìi bêëy giúâ coân úã trong phaåm vi boá buöåc, gia phaáp töëi nghiïm, quyïìn sùæp àùåt úã cha meå, con caái chûa dïî baây lúâi keán choån mong moãi cuãa mònh àùång. Sûå àêu soáng gioá bêët kyâ, dõp vûâa tiïët haå khûá, thu lai, chaâng Ngoåc Lan bêån vò viïåc nhaâ phaãi ài Quaãng Nghôa, thúâi naâng Tuá Cêìu http://ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 3 laåi coá keã àïën noái hön sûå, phuå thên cö rêët bùçng loâng, maâ cö thúâi thöëi thaác khöng chõu, baâ meå cö phong vùn chuyïån kñn cuãa hai ngûúâi ñt nhiïìu, beân múái thuêåt laåi cho thên phuå cö biïët, caái nguyïn do vò thïë maâ thaânh ra ngùn trúã, phuå thên cö laâ ngûúâi cöë chêëp bònh sinh hay tin thuêåt söë, trûúác coá boái queã tûã vi cho con gaái, sau naây àõnh lêëy möåt ngûúâi chöìng vinh hoa hïët sûác. “Lêåp cöng khöín ngoaåi, phaã hûäu troång quyïìn”, maâ bêy giúâ ngûúâi àïën noái àêy, laåi laâ möåt võ tûúác quan, chùæc ngöi maång phuå àûúâng àûúâng khöng sai, vò vêåy maâ öng quyïët àõnh möåt lúâi, lêëy cêu nghiïm huêën daåy rùçng: “Thên con laâ cuãa cha meå, giaá kï tuây kï, giaá khuyïín tuây khuyïín, huöëng höì laâ ta àaä keán lûåa nhiïìu phen, múái choån àûúåc chöî xûáng àaáng, trao tú phaãi lûáa, gieo cêìu vûâa àöi; thúâi khöng àûúåc traái mïånh lïånh cuãa ta, thaânh ra con bêët hiïëu àoá, con aå!” Tuá Cêìu cuái àêìu khoác nûác núã khöng noái nùng gò, baâ phu nhên biïët yá, beân liïåu lúâi khuyïn giaãi maâ noái: Nhaâ ta àaä “mêëy àúâi quan tûúác linh àònh, con gaái cuäng lêëy chöìng nhêët nhò phêím hïët thêíy, ài voäng àïìu tûâ trong trûáng maâ ài ra, cho nïn caái nïì nïëp khöng thïí thay àöíi àûúåc, nay con muöën kïët duyïn cuâng Ngoåc Lan, hùæn chùèng qua laâ möåt tïn hoåc troâ danh tiïëng, chúá àaä laâm chi nïn nöíi, veã vang cho nhaâ ta àùång, phuå thên con thúâi giaâ röìi, em con coân daåi, laâm sao cuäng cêìn ngûúâi giuáp àúä, dòu dùæt chuáng noá lïn vaâi cêëp, múái mong kïë nöëi quan chûác vïì sau; laåi chñnh con àaâo thú liïîu yïëu, cha meå nûng niu nhû hoân ngoåc baáu trïn tay, nay tuy gaã cho ngûúâi quyïën thuöåc, song cuäng khöng khoãi laâm dêu laâm con ngûúâi ta, nay tiïëng naây, mai tiïëng noå, con chõu laâm sao cho nöíi, úã nhaâ vúái cha meå thúâi khöng hïì nhuáng tay laâm möåt viïåc gò, àïën khi chõu khoá, chõu nhoåc, gaánh vaác lêëy viïåc nhaâ ngûúâi ta, nïëu khöng kham, chi khoãi nùång nheå, laâm thïm àau loâng cho cha meå”. Tuá Cêìu nghe lúâi song thên taái tam caån tiïëng, àinh ninh thúâi ban àêìu naâng nhêët àõnh khöng chõu, song sau cuäng phaãi miïîn cûúäng vêng lúâi, vïì àïën phoâng thïu cuãa naâng, möåt mònh khoaãng vùæng canh chêìy, àaâng xa nghô nöîi may ruãi, ruãi may, sau naây khöng biïët thïë naâo? Maâ àûúng súå ngûúâi àêu gùåp gúä laâm chi, àïí cho tònh duyïn lùng lñu, chûa thùèng àaä duân, mònh khöng phuå baåc ngûúâi ta, cuäng nhû phuå baåc; thïë naâo caái tin naây cuäng loåt vaâo tai chaâng Ngoåc http://ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 4 Lan, chaâng biïët cho ta laâ khöng thïí naâo traái lïånh cha meå àûúåc, maâ dung thûá cho ta, chùèng noái laâm chi, nïëu chaâng khùng khùng möåt niïìm àau àúán thaãm sêìu, traách ta löîi heån, thúâi ta cuäng liïìu tñnh maång cho cam vúái tònh. II Àoaån chaâng Ngoåc Lan úã quï nhaâ nûãa nùm trúã ra, laåi chñnh ngaây thên nghinh cö Tuá Cêìu, vu qui nhaâ Vûúng thõ, hoå haâng àöng àuã, keã quyá ngûúâi sang, lïî vêåt uy nghi, trûúác sau röån rõp, quên hêìu toaân aáo àoã, noán dêëu, möåt àaám rûúác dêu rêët linh àònh, ai xem thêëy cuäng têëm tùæc khen ngúåi; tiïëng cûúâi reo, tiïëng phaáo nöí, vang dêåy möåt vuâng trúâi; trong àaám haâng trùm nghòn ngûúâi àûúng vui veã, böîng coá möåt tiïëng thúã daâi nghe rêët caãm àöång, ai nêëy lêëy laâm laå, quay àêìu maâ nhòn xem, coá keã nhêån ra mùåt ngûúâi thûúng têm aão naäo, tûác laâ chaâng Ngoåc Lan vêåy; röìi tiïëp àïën àaám rûúác ài qua, tiïëng sanh ca diïìu dùåt, xe ngûåa öìn aâo, khöng coân ai biïët keã àau àúán êëy ài vïì àêu mêët; coân naâng Tuá Cêìu tûâ khi àeåp phêån thêët gia, khöng bao lêu chi àoá, võ quan tûúác êëy àûúåc thiïn böí ra tónh ngoaâi. Dõp àêu may mùæn laå thûúâng! Tiïíu Vuä laåi bùæt àûúåc mêëy tïn giùåc cûúáp, beân thùng thûúãng luön hai ba trêåt, danh dûå caâng nöíi, sûå nghiïåp caâng to, chñnh phuâ húåp vúái queã boái cuãa phuå thên cö Kim Tuá Cêìu khi trûúác, cho nïn öng tûå phuå lùæm, ài àïën àêu cuäng khoe khoang vúái chuáng baån rùçng: mònh tinh thuêåt söë. Öng nguyïn coá hai ngûúâi con trai laâ em cö Tuá Cêìu, ngûúâi lúán tïn laâ Kim Hêåu, ngûúâi nhoã tïn laâ Kim Löåc, tuöíi àöå 14, 15 hiïån nay cuäng coá cho ài hoåc trûúâng trong thaânh, nhûng tñnh hai cêåu lûúâi biïëng, chó ham àua tranh caách ùn chúi sang sûúáng, nay àaân mai haát, töëi rûúåu súám traâ, laå chi caác nhaâ thïë phiïåt, thûúâng nghô mònh sinh trûúãng phuá quñ, cuãa nûúác tiïìn non, chùèng chúi cuäng thiïåt, coân mònh laâ nhúâ caái vinh quang mònh roåi xuöëng, cuäng nïn cho chuáng noá nïëm traãi caác http://ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 5 muâi khoaái laåc trïn àúâi. “Biïët söëng àïën mai, maâ àïí cuã khoai àïën saáng”. ÊËy caái têåp quaán húi tiïëng cuãa nhaâ sang laâ thïë; ñt ai muöën keâm thuác con caái hoåc haânh, vïì àûúâng chñnh kinh, têåp luyïån nhûäng caách lao àöång cho quen dêìu coá möåt vaâi ngûúâi biïët lo biïët laâm àöi tyá, thúâi hoå àïìu cûúâi, cho laâ boån cùçm cuåi àiïìu xaá nö. Búãi thïë, nïn caái sûå nghiïåp möîi möåt àúâi ngûúâi trûúác kinh doanh ra, laåi coá möåt àúâi ngûúâi khaác kïë thûá chung lung nhau maâ phaá àöí, hònh nhû caái thiïn chûác cuãa ngûúâi sau, têët phaãi tuên theo cöng lïå sùén, khöng phaãi chó möåt nhaâ hoå Kim maâ thöi... Trong khoaãn giûäa, chûâng mûúâi lùm nùm trúã vïì àêy, àaä thêëy möåt nhaâ cûãa nguy nga nhû kia, maâ nay caái veã àiïu taân nhû thïë, khiïën ngûúâi baâng quan ài ngang qua àoá, têët phaãi chaånh loâng caãm kim truy tñch, thûúng tiïëc cho ai, “Dêëu xûa xe ngûåa höìn thu thaão, nïìn cuä lêu àaâi boáng tõch dûúng”. III ÚÃ nuái Hûúng Sún Thanh Hoáa, coá möåt caãnh chuâa sû nûä, laâm trïn àónh nuái, hoa coã àòu hiu, rûâng cêy thanh vùæng, xung quanh laâng xoám àïìu xa caã, chó coá con söng nho nhoã chaãy trûúác cûãa tam quan; thûúâng ngaây coá caác chuyïën thuyïìn buön qua laåi àoá maâ thöi, trong chuâa chó böën nùm dò vaäi, vúái möåt baâ sû cuå... Möåt höm chuöng tröëng múái xong, thò böîng thêëy möåt ngûúâi con gaái, tuöíi chûâng 19, 20 goä cûãa bûúác vaâo, phuåc xuöëng laåy vaái khoác kïu cêìu cûáu, baâ sû cuå kinh ngaåc, hoãi han sûå thïí laâm sao, naâng nûác núã khoác thûa rùçng: “Töi laâ con gaái nhaâ lûúng gia, xaãy lûå sûå tai naån, theo thên phuå ài vïì quï nhaâ, àïën giûäa àûúâng gùåp keã cûúáp giêåt, tiïìn cuãa lêëy hïët, xö àêíy xuöëng söng, khi cha con phên reä, thúâi khöng hiïíu söëng chïët dûúâng naâo? Möåt mònh töi tröi nöíi àïën àêy, daám nhúâ lûúång röång tûâ bi, thûúng keã cö khöí lûu laåc, may sau truâng phuâng dêìu hoåa coá khi, ên àûác êëy muön àúâi ghi taåc”. http://ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 6 Baâ sû nhòn ngûúâi con gaái, aáo quêìn lûúát mûúát, nhûng xem ra daáng con ngûúâi phïët thoái, cuäng duãloâng yïu, daåy rùçng: “ÚÃ àêy cûãa phêåt cuäng khöng heåp gò, nhûng muöëi dûa cûåc khöí, e naâng khöng kham nöíi, thïë maâ taåm nûúng naáu möåt vaâi tuêìn cuäng àùång, röìi doâ hoãi tin tûác, seä nhùæn thên quyïën àûa vïì. Ngûúâi con gaái mûâng rúä, lau nûúác mùæt, theo xuöëng lïìu sau maâ sêëy quêìn aáo. Baâ sû baão caác vaäi lêëy cúm nûúác cho ngûúâi con gaái ùn; baát cúm vúái möåt quaã caâ muöëi, naâng bûng baát cúm ùn, laåi nghe coá tiïëng goä cûãa maånh, ngûúâi trong chuâa ai nêëy chùm mùæt nhòn naâng... Ngûúâi con gaái laåi phuåc xuöëng göëi baâ sû maâ khoác xin nhúâ cûáu giuáp.Ngûúâi con gaái noái: ÊËy chuáng àuöíi theo con àoá, trùm laåy baâ lêëy lúâi che chúã maâ cûáu söëng cho. Baâ sû vöåi vaâng lêëy tay khoaác naâng vaâo phoâng trong, khoáa chùåt cûãa laåi, ài ra múã cûãa thuyïìn viïån maâ tiïëp khaách. Baâ sû noái: Mö phêåt, àïm höm töëi tùm, caác ngaâi hoãi viïåc gò? Thúâi thêëy möåt ngûúâi àaân öng söì söå àûáng ngay mònh noái to lïn rùçng: Nhaâ sû coá biïët möåt ngûúâi àaân baâ treã tuöíi êín mùåc vaâo àêy khöng? Baâ sû noái: Thûa khöng coá àïën. Ngûúâi àaân öng noái: Noá thûåc vaâo àêy khi naäy, ai cuäng noái nhû vêåy, coá leä nhaâ sû giêëu ta chùng? Baâ sû noái: Mö phêåt, xin ngaâi cûá cho ngûúâi soaát thûã xem. Ngûúâi àaân öng noáng naãy, chaåy lui chaåy túái mêëy bûúác, röìi noái rùçng: Vêåy thúâi ta sang taã ngaån bïn kia söng àuöíi bùæt noá àaä, nïëu khöng àûúåc, ta lui vïì nhúâ nhaâ sû chó höå cho, vûâa noái vûâa chaåy ra cûãa Tam quan, nghe tiïëng ngûúâi ài theo xaát xaát rêët àöng, öìn aâo vang dêåy dûúái bïën. Caác dò vaäi trong chuâa àïìu thêët sùæc, duy möåt baâ sû giaâ ngöìi àiïìm nhiïn khöng noái cêu gò, cuäng khöng hoãi han gò naâng nûäa, lêìn hïët chuöîi haåt böì àïì röìi tùæt àeân ài nguã. Saáng mai dêåy súám, baâ cho goåi ngûúâi àaân baâ treã tuöíi àïën möåt núi tõnh thêët, baâ ngùæm nghña naâng höìi lêu, quaã nhiïn xinh àeåp laå thûúâng, cûúâi maâ noái rùçng: Sûå tònh naâng thïë naâo, thúâi kïí thêåt töi nghe, röìi töi baây kïë giuáp naâng, chúá nhû úã àêy khöng àûúåc lêu röìi, http://ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 7 vò caái ngûúâi höm qua vûâa ài tòm naâng, àoá laâ chñnh möåt tïn àaåi búåm úã tónh thaânh naây, hùæn gian hiïím laåi quaá boån tröåm cûúáp kia nûäa. Ngûúâi àaân baâ treã tuöíi nûúác mùæt dêìm dïì thûa rùçng: Töi tïn laâ Kim Tuá Cêìu, quï úã àêët Kinh, vúå kïë thêët quan àïì àöëc Möí. Khi quan töi thêët löåc, thúâi caác ngaâi àöìng liïu àûa ra taåm quyïìn taáng úã laâng Thoå Haåc, àïí àúåi ngûúâi nhaâ ra hêìu linh cûäu vïì; àêët khaách quï ngûúâi, chiïëc thên böì liïîu; höìi trûúác coân quan töi, thò keã túái ngûúâi lui têëp nêåp, àïën bêy giúâ àïìu vùæng veã, khöng ai laâ keã àoaái hoaâi, nïëu coá, thúâi nhûäng keã duång têm truåc lúåi, boân hoát cuãa caãi, khi thúâi quyïën anh ruã eán, troâ chuyïån nhöë nhùng, töi khöng bùçng loâng, múái àõnh laâm nhaâ möåt bïn möå àõa maâ úã, nhên thïë, luä aác thiïëu khi chöî vùæng veã, thûúâng ngaây nhuäng nhiïîu, lùæm caách khöng thïí chõu àûúåc, bêët àùæc dô töi phaãi thûa quan trûâng trõ, naâo ngúâ sûå kïët oaán vúái tiïíu nhên, thaânh ra di hoåa, luåy àïën ngaây nay. Baâ sû noái: Sau thúâi chuáng noá laâm sao? Búãi baâ vuång liïåu, khöng thiïn cû vïì tónh, maâ nûúng dûåa vúái caác bêåc nhên haâo, ngûúâi ta giuáp sûác cho. Tuá Cêìu thúã daâi maâ noái rùçng: Thûa cuå, con cuäng nghô thïë; tûå quên aác thiïëu phaái phaách, vïì sau con beân doån àöì vêåt vïì úã nguå vúái hai öng baâ phaán, deâ àêu, quan lúán thò nghô tònh xûa sau hïët sûác tûã tïë; úã àûúåc mûúi ngaây liïìn thêëy yá baâ phaán àöíi khaác, lêëy leä noå àiïìu kia maâ giam cêìm àûáa úã, con súå mang àiïìu höí theån vúái ngûúâi àúâi, laåi phaãi lui vïì chöën cuä, hún luöìn cuái ngûúâi ta, têët tuãi àïën chöìng núi chñn suöëi. Than öi! Àïën àoaån naây laâ cú nguy hiïím cuãa con àaä döìn dêåp maâ túái àêy; luác tûâ taå hai öng baâ phaán, doån àöì vïì àïën núi; àaây túá ly taán, têm tònh khaác xûa, khöng theo chó cûã cuãa mònh, tiïìn cuãa mêët maát, àöì vêåt hao moân, lêëy laâm khöí súã quaá; coá ngûúâi thñch thuöåc úã Nghïå An, viïët thú cho con, baão sang àoá maâ úã, nêën naá àúåi tin, cho qua ngaây thaáng; höm êëy con àõnh mûúán thuyïìn àem hïët gia tû xuöëng yïn trñ maâ ài; naâo hay bûäa cúm xong, thuyïìn múái xuöi soáng, thúâi àaánh giêëc say mï nguã thiïëp khöng biïët, kõp àïën khi tónh giêëc dêåy, túá àêìy àêu hïët, tiïìn cuãa àïìu khöng, möåt mònh ngöìi trong chiïëc thuyïìn con, thêëy hai ngûúâi khaách laå, àûúng cheán thuâ cheán taåc vúái http://ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 8 nhau, laåi buöng lúâi trïu gheåo, lùæm tiïëng khoá nghe, con àõnh thêìn nghô maäi giúâ lêu, vêîn mú maâng coân tûúãng mònh úã trong giêëc möång, böîng nghe coá mêëy tiïëng chuöng chuâa, maâ nhêån ra laâ sûå thêåt, haäi huâng xiïët bao, ngaãnh àêìu tröng lïn trúâi, thêëy mêëy ngöi sao lêëp loaáng; quanh mònh hiu hùæt, gioá thaãm söng sêìu, nghô thên phêån khöng sao thoaát khoãi tay àûáa gian aác, söëng nhuåc thaác vinh, bïì naâo cuäng tñnh cho xong möåt bïì, múái gieo mònh giûäa doâng nûúác chaãy, ngúâ àêu söë coân nùång núå maá àaâo, ngûúâi dêìu muöën thaác, trúâi naâo àaä cho. Baâ sû nghe loåt mêëy lúâi, cuäng àöång loâng rúi luåy, maâ phuã uãy Tuá Cêìu rùçng: Ngûúâi ta sinh úã àúâi, traánh sao cho khoãi sûå bô thaái tuêìn hoaân, maâ cuäng do búãi nghiïåp duyïn kiïëp trûúác, nïn múái àïìn böìi ngaây nay; baâ nïn súám mau saám höëi, qui y cûãa Phêåt, röìi cuäng àûúåc giaãi thoaát tai naån. Tuá Cêìu nghe noái, cuäng chùæp tay niïåm Phêåt, xin sû dêîn àïën trûúác Tam baão lïî Phêåt, röìi cêìu thïë phaáp qui y; höm sau sû laåi vúâi naâng àïën maâ noái rùçng: Töi rêët yïu baâ, nay töi muöën giuáp baâ möåt kïë àïí traánh khoãi tai ûúng; söë laâ töi coá ngûúâi àaåo huynh tu haânh nhiïìu nùm, trûúâng trai khöí haånh, tñnh nghiïm giúái luêåt, truå trò möåt caãnh chuâa rêët tônh mõch, ñt ngûúâi lai vaäng, coá leä yïn lùång hún àêy, nïëu sang àoá úã taåm ñt lêu, röìi sau seä liïåu àûúâng khûá tûåu cuäng nïn; Tuá Cêìu cuái àêìu thêìm nghô, troát àaä sa cú lûu laåc, biïët àêu hoåa phuác maâ lûúâng, thöi thò nghe àêu maâ àùång chöën an nhaân, khoãi nöîi linh àinh laâ quñ, liïìn ûáa nûúác mùæt maâ thûa rùçng: Nhúâ ún cuå taái sinh àûác lúán, phêån heân chùèng daám tûå chuã, chó xin vêng maång maâ thöi. Sû noái: Nam mö A di àaâ Phêåt, töi cho tiïíu àaåo naây àûa baâ sang bïn Linh ÊÍn tûå maâ úã, keão àêy quên tröåm cûúáp noá àaä rònh moâ, e nay mai khöng khoãi lêåu tiïëng chuáng noá biïët, thaânh ra sûå hiïìm khñch cho nhaâ chuâa, maâ thên baâ cuäng coá nhiïìu viïåc khöng yïn öín nûäa. Tuá Cêìu caãm taå ún sû, röìi nghiïng mònh laâm lïî, roán reán theo tiïíu àaåo, núi con àûúâng nho nhoã trong rûâng maâ ài, cêy cöëi um tuâm soãi àaá lúãm chúãm, ngûúâi tiïíu àaåo thò ài quen chên, khöng lêëy laâm http://ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 9 khoá nhoåc. Chó duy naâng Tuá Cêìu thúâi möîi bûúác möîi thúã than, ngêåp ngûâng ài khöng nöíi, vò xûa nay baân chên ngaâ ngoåc khöng tûâng boã giaây deáp ra khoãi, nay gùåp caãnh truên chuyïn, trùm chiïìu thaãm naäo, ruöåt têìm muöën àûát, bûúác àûúâng thïm àau. Ngûúâi tiïíu àaåo noái: Thûa baâ, gùæng túái, keão tûâ àêy sang àoá coân xa lùæm, àuãng àónh thïë naây, thò xïë boáng mùåt trúâi chûa chùæc túái núi. Tuá Cêìu thúã daâi khöng noái gò, laåi gûúång gaåo ài, ài àûúåc mêëy bûúác, laåi àûáng rïn ró höìi lêu. Ngûúâi tiïíu àaåo noái: Kòa caái lïìu tranh bïn àûúâng, chuáng ta haäy ài cho mau, túái àoá taåm nghó cuäng àùång. Tuá Cêìu noái: Nhaâ ai thïë? Tiïíu àaåo cûúâi noái rùçng: Lïìu tranh cuãa boån laâm àêët rêîy àêëy. Tuá Cêìu noái: ÛÂ, chuáng ta vaâo àoá xin baát nûúác uöëng keão khaát lùæm. Tiïíu àaåo cûúâi sùåc sùåc lïn maâ noái rùçng: Baâ khaátnûúác lùæm aâ? ÚÃ àoá laâm chi coá nûúác, lïìu khöng boã tröëng, töëi laåi múái coá ngûúâi àïën canh thöi. Tuá Cêìu ngú ngêín höìi lêu, nghô laåi cuäng tûå mònh buöìn cûúâi cho mònh, vò khöng bao giúâ bûúác chên ra ngoaâi, nïn khöng biïët caái thuá thön trang ùn laâm, lúâi noái chùèng dêåp daån vaâo àêu. Khi hai ngûúâi vaâo lïìu tranh, ngöìi trïn möåt caái choäng tre thêëp thêëp, möåt bïn laåi coá àöëng tro, vaâi ba öëng tnuác àïí ngang àïí ngûãa dûúái àêët. Tiïíu àaåo chó àöëng raå cho Tuá Cêìu coi, bûng miïång maâ cûúâi. Tuá Cêìu noái: Caái gò thïë? Tiïíu àaåo noái: Raå àïí àun nûúác àoá. Tuá Cêìu nhòn quanh böën mùåt, thêëy nhûäng cêy cao buåi rêåm nuái non löë nhöë, haäi huâng trong daå, höìi tûúãng caái thên thïë mònh vinh hoa phuá quñ, nhû möåt giêëc möång àïm xuên. Song thên goác bïí chên trúâi, coá hay con àïën nöîi naây gian nan, biïët ngaây naâo thên oan cho haã daå, biïët ngaây naâo taái höåi gia hûúng, beâo mêy tan taác, àêët khaách bú vú, nghô thöi suåt suâi luåy nhoã àöi haâng; trong khoaãng yïn http://ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 10 lùång, böîng coá tiïëng ve kïu rñu rñt, vûúån haát veáo von, hoâa lêîn vúái tiïëng than tiïëng khoác cuãa naâng, caãnh sùæc caâng thïm thaãm àaåm. Tiïíu àaåo noái: Baâ nïn búát cún phiïìn naäo, raáng dêåy maâ ài, ÚÃ àêy àûúâng saá quaånh queä, súå quên phaá rêîy noá höîn haâo, khöng tiïån àònh truá lêu àùång. Tuá Cêìu nghe noái, caâng giêåt mònh kinh haäi, nhû con chim bõ naá, súå quaâng muäi tïn, chên run lêíy bêíy, bûúác thêëp bûúác cao theo ngûúâi tiïíu àaåo, quanh co dùåm noå, löëi kia möì höi nûúác mùæt, aão naäo khöng chûâng, ài maäi àïën khi mùåt trúâi gaác boáng chïnh chïnh, múái tröng thêëy cûãa giaâ lam trûúác mùåt, thúâi naâng Tuá Cêìu àaä moãi luåy hai àêìu göëi, khöng thïí àûáng nöíi, beân ngöìi xuöëng göëc cêy cöí thuå maâ thúã, noái vúái tiïíu àaåo rùçng: Mïåt quaá, cho töi nghó möåt laát, röìi seä vaâo chuâa. Ngûúâi tiïíu àaåo vêîn coân khoãe sûác, chaåy lui chaåy túái, noái cûúâi nhû thûúâng, tòm caác thûá quaã tûâ trong nuái maâ ùn, laåi àûa ra múâi naâng, naâng cuäng nïí mêët loâng cêìm lêëy, nhûng bêëy giúâ trong loâng naâng àau àúán tûâng khuác ruöåt, phêìn thò thaãm vïì nöîi phêån mònh lûu laåc, phêìn thò khöí nöîi dêìm sûúng daäi nùæng, àaåp soãi dêìy saânh, goát sen lêëm laáp, phaá raách mêëy chöî, maáu chaãy lïình lang, xoát xa khoá nöíi àûáng ngöìi. Hoáa nhi thiïåt kheáo núä loâng, laâm chi voâ thuáy, vêìy höìng thïm thûúng. IV Hai ngûúâi coân àûúng ngöìi dûúái göëc cêy, chúåt nghe sau lûng coá tiïëng hoãi rùçng: Hai ngûúâi coá biïët löëi ra àûúâng caái àêu? Xin chó cho vúái, naâng vaâ ngûúâi tiïíu àaåo quay àêìu laåi nhòn, thò laâ möåt keã du khaách phûúng xa ài àïën, ngûúâi êëy ùn mùåc kiïíu kinh, àöåi noán goâ gùng, chên ài giaây dûâa, mònh mùåc aáo the àen, traång maåo cuäng http://ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 11 phong nhaä tuêën tuá. Naâng Tuá Cêìu bêëm tay ngûúâi tiïíu àaåo, khöng traã lúâi ra sao caã. Khaách laåi hoãi: Hai chõ em cö coá biïët laâng naây laâ laâng gò? Chuâa êëy cuãa ai? Ngûúâi tiïíu àaåo lêëy tay chó vaâo trong dêåu tre, noái rùçng: Chuâa tïn Linh ÊÍn, sû cuå truå trò úã àêëy cuäng ngûúâi kinh sû. Ngûúâi du khaách mûâng rúä noái rùçng: Coá phaãi sû Àaåi Thiïåu khöng? Lúâi noái chûa dûát, thò thêëy möåt öng cuå giaâ toác baåc da möìi, mùåt muäi phûúng phi, tay chöëng caái gêåy truác, lûäng thûäng trong cûãa chuâa bûúác ra. Ngûúâi tiïíu àaåo vöåi vaâng chùæp tay Nam mö Phêåt, bûúác túái mêëy bûúác, baåch sû rùçng: Tiïíu úã am ngoaâi,vêng lõnh sû trûúãng àûa ngûúâi naây vaâo baái yïët Àaåi sû, vaâ coá bûác vên tiïn trònh àùång ngaâi hiïíu, öng sû giaâ cêìm lêëy caái giêëy xem xong, baão hai ngûúâi vaâo chuâa. Ngûúâi du khaách cuäng húán húã laåi gêìn thi lïî, thûa rùçng: Töi tïn laâ Vi Vùn, nhên toâng cöng vuå àïën tónh lyå naây, gêìn hai thaáng nay, ngaây trûúác ra ài, nghiïm thên coá dùån, phaãi tòm quñ thuác maâ hêìu thùm, cho biïët khúãi cû cêån traång, keão têëm loâng hoaâi voång rêët lêu. Sû giaâ lêëy tay che ngang maây, nheo laåi möåt con mùæt, nhòn ngûúâi du khaách noái rùçng: Vi Vùn, Vi Vùn sao ta laåi lûãng caái tïn Vi Vùn ài kòa. Ngûúâi du khaách laåi noái: Thûa chuá, chaáu laâ trûúãng quan Haân Vuä sûá àêy chuá aå. Sû cuå cûúâi to beân noái rùçng: Teá ra chaáu nhaâ àêy! Chaáu öi! Nhûäng tûúãng nuái söng caách trúã, khöng hay höåi ngöå coá ngaây. Töët a! Chaáu diïån maåo khöi ngö, giöëng anh nhû hïåt, nùm nay phûúng niïn bao nhiïu röìi? Vi Vùn àaáp: Daå thûa 24 tuöíi. Sû cuå cêìm lêëy tay Vi Vùn dùæt vïì núi tõnh thêët, troâ chuyïån höìi lêu, múái baây tiïåc cúm chay, hai chuá chaáu ùn xong ài nghó. http://ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 12 Khi Vi Vùn möåt mònh thong thaã, nùçm trong phoâng khaách, chuöng lêìu múái giuåc, thoã baåc doâm sang, tònh caãnh àêu àêu, noá xaãy khïu ra möëi tûúãng tûúång, bêng khuêng têëc daå, giêëc àiïåp khön yïn. Caái ngûúâi con gaái ban chiïìu, laâ ngûúâi chi chi, maâ xem phong vêån thanh tên khaác tuåc, neát mùåt daâu daâu nhû coá veã bi thaãm, soáng thu lai laáng, maâu xuên ûúám àûúåm, thûåc coá caái veã àaáng yïu, laâm cho ngûúâi ta khöng thïí nguöi loâng ài àûúåc, bêy giúâ biïët tñnh laâm sao cho thêëu nöíi nguöìn cún, nïëu coá cú giuáp giuâm cho naâng, ta cuäng quyïët ra tay thaáo cuäi söí löìng nhû chúi, nghô thöi laåi buöìn, buöìn laåi muöën ài, raão bûúác trûúác thïìm, ngùæm tröng phong caãnh, böën bïì toâng im boáng rúåp nuái dûång quanh heâ, tiïëng ve daâi dùåc nghe thïm thaãm, mùåt nguyïåt troân um ngùæm dïî thûúng. Ngay dûúái maái hiïn nhaâ hêåu, phûúãng phêët cuäng coá möåt ngûúâi, àûúng than thên tuãi phêån buâi nguâi, thêëy trùng maâ laåi theån lúâi non söng, thúâi caái boáng chaâng Vi Vùn böîng liïån qua trûúác mùæt, laâm cho ngûúâi êëy phaãi giêåt mònh trúã laåi. Khi chaâng Vi Vùn nghe tiïëng àoáng cûãa rêët maånh, múái hiïíu laâ ngûúâi con gaái raão bûúác ngang qua, trong loâng lêëy laâm tiïëc, vò khöng ngúâ maâ böîng laåi gùåp, song gùåp laåi khöng hoãi han àûúåc cêu gò, chöëc laåi phên reä, àoâi àoaån bûác tûác, chua xoát biïët bao? Ngöìi suöët canh thêu, tröng cho àïën saáng roä mùåt àïí laåi yïët kiïën sû cuå, maâ doâ hoãi caái töng tñch cuãa naâng. Khi sû cuå àaä àûa caái thú cuãa baâ sû nûä ra cho chaâng coi, thúâi chaâng têm sinh nhêët kïë, noái vúái sû rùçng: Ngûúâi naây thêåt con gaái quan Kim thõ lang, vöën nhaâ sang quñ, chùèng may gùåp bûúác gian nan, tûúãng tònh àöìng xûá, cuäng nïn cûáu vúát lêëy keã lûu ly; cûá nhû lúâi cuãa võ sû nûä àaä giúái thiïåu naâng cho quñ thuác biïët, laâ cöët àïí tòm löëi àûa naâng vïì Kinh, nay àaä gùåp chaáu àêy, chaáu xin hïët sûác giuáp cho, thöng tin cho song thên naâng biïët, àïí khiïën ngûúâi nhaâ ra àoán naâng vïì, keão chêìy ngaây laåi biïën cúá khaác, chöën êm thuyïìn khöng phaãi laâ chöî nhûäng ngûúâi tuöíi treã úã àûúåc lêu. Sû cuå cho laâ phaãi, múái goåi naâng ra maâ baão rùçng: Baâ sû Minh Tên muöën giûä naâng úã àêy, laâ cöët chúâ àúåi tin tûác, coá dõp naâo àïí àûa naâng vïì; vêåy nhên chaáu giaâ cuäng ngûúâi thaânh thûåc, biïët yïu àaäi keã http://ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 13 àöìng xûá vúái nhau, naâng nïn viïët möåt phong thû gúãi vïì quñ phuã, hoùåc trong möåt vaâi thaáng may ra coá cú höìi phaãn cöë hûúng chùng. Tuá Cêìu mûâng quaá, cuái àêìu laåy taå sû cuå vaâ Vi Vùn, Vi Vùn àûáng dêåy àaáp lïî, Tuá Cêìu khoác thûa rùçng: Nhúâ ún tïë àöå, vúát ngûúâi trêìm luên, nïëu nùæm xûúng taân maâ àùång thêëy tûã phêìn coá phen, àïìu laâ àöåi cöng àûác cuãa hai ngaâi hïët thaãy. Sû cuå laåi baão ngûúâi àöìng tûã àûa buát nghiïn cho Tuá Cêìu, naâng tiïëp lêëy, àûáng dûåa bïn thû aán, tay thaão möåt thiïn gia tñn, xïëp laåi tûã tïë, bûúác túái chöî Vi Vùn ngöìi, khuám nuám trònh lïn thûa rùçng: Troát àaä thi ên cûáu tûã, xin cho trõnh troång möåt lúâi, keão töi àaä nhiïìu ngaây àau àúán biïåt ly, e khöng söëng nöíi maâ àúåi ngaây hêåu höåi. Vi Vùn töín taå àaáp lïî, cêìm lêëy caái thú boã vaâo tuái aáo, laåi thung dung ngöìi xuöëng. Tuá Cêìu ài vaâo hiïn sau; Hai chuá chaáu laåi kïí chuyïån haân huyïn viïåc nhaâ, àïën saáng höm sau Vi Vùn caáo tûâ. V Nguyïn Vi Vùn cuäng laâ con nhaâ doâng doäi thû hûúng, cha meå chaâng sinh àûúåc hai ngûúâi con, möåt trai möåt gaái, chaâng laâ anh trûúãng, em gaái tïn goåi Thöë Nhi mûúi mûúâi lùm tuöíi, nhan sùæc nhaä àaåm, tûâ beá thûúâng theo chaâng hoåc haânh, tinh thöng saách sûã, tñnh lanh lúåi, biïët xem soác cöng viïåc trong nhaâ; höìi Vi Vùn têåp êëm thuå, böí ra laâm quan úã Thanh, phuå thên cho ài theo vúái Vi Vùn; vò trong nhaâ phuå thên chaâng coân coá ngûúâi tiïíu thiïëp hêìu haå; Baâ thên mêîu chaâng súám mêët, cho nïn tònh yïu mïën cuãa àöi ngaânh àûúâng àïå rêët àöîi àêåm àaâ, bao nhiïu viïåc gò lúán nhoã Vi Vùn cuäng àïìu cho Thöë Nhi biïët àïí thûúng nghõ vúái nhau. Höìi Vi Vùn biïåt caãnh chuâa Linh ÊÍn, vïì àïën nhaâ, nhêët nhêët àïìu thuêåt laåi cho Thöë Nhi nghe, vaâ toã ra yá quyïën luyïën Tuá Cêìu, http://ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 14 khen ngúåi tû dung naâng xinh àeåp thïë naâo, phêím taâi naâng mêîn thiïåp thïë naâo, tay cêìm quaãn buát khöng phaãi nghô ngúåi, viïët chûä nhû bay, caách phoãng trêm hoa, taâi phen võnh nhûá; möåt àoaån noái nhû hoa nhû gêëm, laâm cho naâng Thöë Nhi tûác quaá, chó mong trong giêy phuát àûúåc thêëy mùåt möåt phen múái thoãa, Vi Vùn laåi noái: Nïëu tiïíu muöåi muöën gùåp naâng thò thêåm dïî, chó nïn tñnh kïë laâm sao maâ lûu naâng cuâng nhau sum hoåp möåt nhaâ, thïm àûúåc möåt ngûúâi baån töët, khi hoåc têåp kim chó, khi xûúáng hoåa vùn chûúng, chùèng laâ hay biïët bao? Thöë Nhi cûúâi rùçng: Tuåc ngûä coá cêu: “Muöën cho chùæc, laåi dùæt cho ngûúâi”; cuäng phaãi àoá. Vi Vùn noái: Thöë Nhi em úi! Em khöng nïn ngúâ lúâi noái cuãa anh laâ khöng àñch àaáng àêu? Anh khöng phaãi mï àùæm möåt ngûúâi têìm bêåy àêu, baãn thên xûa nay laâ möåt ngûúâi lên taâi tuêët naån vêåy. Thöë Nhi noái: Caái loâng lên taâi êëy, thúâi em cuäng xin biïíu àöìng tònh vúái anh, song lên taâi laâ lên taâi laâm sao kia, chúá nhû chuáng ta múâi naâng vïì àêy, sau coân coá àiïìu gò biïåt ngaåi nûäa khöng? Vi Vùn noái: Em bêët têët phaãi àa têm, viïåc gò àaä coá anh àêy àaãm àang hïët thaãy, chó cêåy em möåt àiïìu, khöng biïët em coá nhêån lúâi cho chùng? Thöë Nhi noái: Xin anh cûá noái, viïåc coá thïí laâm àûúåc, khi naâo em laåi daám traái yá anh. Vi Vùn cûúâi noái: Mûúi höm nûäa chuáng ta cuâng nhau lïn hêìu chuá, seä noái nhû thïë... nhû thïë... Thöë Nhi cûúâi röìi gêåt àêìu. Caách àöå mûúi höm, hai anh em cuâng ài, ài àûúåc ba dùåm àûúâng, thúâi phaãi àïí caáng voäng laåi möåt bïn quaán troå, röìi keáo nhau böå haânh möåt àöíi múái túái cûãa chuâa; sû cuå tiïëp àaäi hai anh em Vi Vùn rêët tûã tïë, maâ caác ngûúâi trong chuâa cuäng àïìu thaânh thêåt hoan nghïnh. Naâng Tuá Cêìu nghe noái caái thû cuãa mònh àaä gúãi vïì Kinh röìi, thò thêìm caãm thõnh tònh cuãa Vi Vùn khöng biïët mêëy, laåi gia dó thêëy Thöë Nhi ên cêìn luyïën aái, möåt àiïìu xûng chõ, hai àiïìu xûng http://ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 15 em, ngoåt ngaâo nhû mêåt roát vaâo tai, nhêån ngay Thöë Nhi laâ ngûúâi tri kyã, beân àem hïët têm sûå maâ noái vúái naâng, khöng coân giêëu giïëm chuát naâo, Thöë Nhi biïët àûúåc caái àoaån nhên duyïn trûúác cuãa Kim Tuá Cêìu, laâ xuêët û sûå bêët àùæc dô, chúá chûa phaãi thûåc keã têm àêìu yá húåp cuãa naâng, cho nïn möîi khi nhúá àïën nöîi riïng, riïng nhûäng ngêåm nguâi cho duyïn; tuy àaä öm àaân bûúác qua thuyïìn khaác, maâ loâng vêîn coân höëi hêån àau ngêìm höm mai, kõp àïën luác hoaån naån, laåi caâng nguöi hïët caái sûå phuá quñ cuãa nhaâ hoå Vûúng, vò thïë maâ Thöë Nhi ngön thñnh kïë tuâng, ngaây höm sau, Thöë Nhi baão Vi Vùn vïì trûúác, sûãa soaån nhaâ cûãa, röìi haäy lïn àoán hai chõ em vïì. Vi Vùn maän têm hoan hyã, tûúãng laâ sûå àaä àêìu cú, caá traân vaâo lûúái, khöng deâ khi chaâng sùæp àùåt yïn röìi trúã lïn, thúâi thêëy phong caãnh àòu hiu, moåi ngûúâi trong chuâa àïìu than thúã múã miïång khöng ra húi, chó tröng nhau maâ gaåt nûúác mùæt, coá yá sùæng söët laå thûúâng, àöì vêåt boã nghiïng ngûãa àoâi núi khöng ai doån deåp hïët thaãy. Vi Vùn kinh súå thêët sùæc, hoãi ra múái biïët möåt sûå kyâ hoåa, múái xaãy ra trong àïm höm qua, höìi chaâng vûâa múái bûúác khoãi sún tûå. Söë laâ quên sún khêëu laâm sao doâ xeát àûúåc naâng Tuá Cêìu laâ ngûúâi quöëc sùæc, vaâ laåi laâ con nhaâ cûå töåc, muöën bùæt naâng àïí sung chûác “aáp traåi phu nhên”, hay laâ huyïìn giaãi thûúãng bùæt chuöåc, cuäng coá möåt moán tiïìn to, búãi vêåy maâ caái dêy oan traái laåi buöåc cho ngûúâi höìng nhan; khi boån cön àöì sêën vaâo lïìu sau, chuã yá troác hoaåch naâng, may àêu laåi àûúåc caã naâng Thöë Nhi, thúâi thñch quaá. Tuá Cêìu xem thêëy caãnh khöën bûác, àaä khöng phûúng àaâo tyå cho àùång, toan bïì tòm löëi quyïn sinh, boån êëy gaåt ài maâ rùçng: Naâng khöng nïn tñnh quêín nhû thïë, caái chuâa naây cuäng vúä tan theo mêët laåi haåi lêy àïën tñnh mïånh mêëy ngûúâi trong chuâa thúâi sao? Vò chuáng töi ài coá vêng mïånh traåi chuã, phaãi baão toaân ngoåc thïí, àïí àûa vïì chúâ ngûúâi àõnh àoaåt, nhûúåc bùçng coá sai thêët àïìu gò, thúâi chuáng töi phaãi töåi löîi hïët thaãy. Tuá Cêìu nghe noái khoác oâa lïn, böîng laåi thêëy sû cuå vaâ caác ngûúâi trong chuâa, àïìu vaái laåy cêìu xin àûâng phaá taáng àêët giaâ lam, thúâi naâng rêët àöång loâng, nghô laåi sinh ra àïën cú sûå naây, laâ taåi búãi caái oan nghiïåp cuãa mònh gêy nïn, tai biïën cho coäi thanh tõnh, khiïën caác keã tiïíu chuáng vö cúá thoå hoåa, sao choàaânh loâng, múái duäng caãm maâ noái to lïn rùçng: Úi caác chuá, caác chuá chó bùæt ta thöi, thò http://ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 16 àûúåc, ta cuäng bùçng loâng maâ ài, nhûng trûúác khi ài, ta xin khöng àûúåc ai quêëy nhiïîu trong chuâa möåt caái gò hïët, vò ta àaä liïìu mònh maâ baão höå cho têët caã tñnh mïånh taâi saãn cuãa moåi ngûúâi àêy. Boån cûúáp cûúâi noái rùçng: Phaãi lùæm. Tuá Cêìu laåi thêëy Thöë Nhi àûáng möåt bïn mònh, àûúng run lêíy bêíy, khoác nûác khoác núã, beân vöåi vaâng noái: Ngûúâi thiïëu nûä naây laâ chaáu võ laäo tùng, xin dung thûá cho, keã töåi nghiïåp quaá. Boån cûúáp noái: Phu nhên chúá ngaåi, traåi chuã laâ ngûúâi röång lûúång, nïëu àaä tin cêåy phu nhên, thò khöng coá viïåc gò laâ khöng cêìu àùång; bêy giúâ haäy àïí cho tiïíu thû theo cuâng cho coá baån, sau nïëu coá lïånh, chuáng töi xin àûa vïì traã laåi; noái xong lêåp tûác phoâ hai naâng lïn ngûåa, möåt àoaân keáo ài, tûâ höìi canh ba, cho àïën trûa mai. VI Vi Vùn múái àïën, àöå àûúâng àêët ài cuäng chûa xa, chaâng liïìn phi ngûåa àuöíi theo, maäi àïën chiïìu töëi, cuäng chûa tòm ra tung tñch, àöëi ngoån rûâng xanh, rúi haâng lïå trùæng, maâ phaãi lui bûúác, vïì àïën nhaâ ngaä ngêët ngûúâi ra, mï mêín têm thêìn, ba böën ngaây cúm chaáo ùn khöng àùång, chaâng tûå vêën têm, ùn nùn khöng kõp, tònh thêm cöët nhuåc, thaãm thiïët biïët bao, thên haânh àïën cûãa thûúång ty minh oan cho em, nhûng àaä troát thaáng maâ khöng ra möëi, chaâng tûác giêån àêìy ruöåt, buöng lúâi àï xuác, nhiïìu tiïëng bêët bònh, laåi phaãi quan trïn quúã traách möåt phen rêët nùång; coân nhû viïåc naâng Tuá Cêìu khi trûúác, thúâi xeát ra múái biïët, khöng phaãi nhaâ hoå Kim thiïëu chi thïë lûåc, maâ àïën nöîi möåt naâng con gaái nhû vaâng nhû ngoåc, maâ laåi vúå möåt öng quan danh giaá nhû kia, àïën khi ngûúâi cuãa àïìu mêët, haá keã thên thuöåc cam têm boã qua ài hay sao, song vò khöng thïí laâm sao cho àùång. Ngûúâi mònh xûa nay àaä khöng coá caái tû caách trinh thaám, viïåc laåi ûng laâm http://ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 17 lêëy röìi lêìn cho qua, chó lêëy viïåc trûúác mùæt maâ noái, coá ngûúâi baão rùçng: Viïåc naâng Tuá Cêìu, laâ búãi naâng quaá tin ngûúâi, nïn hoå múái lûâa cho, tuöíi taác coân non, khöng cam phêån úã goáa, nïn thêu toám tiïìn cuãa tröën ài, giaã vu cho tröåm cûúáp cuäng coá, möåt àöìn thaânh hai, nùm àöìn thaânh mûúâi; búãi vêåy maâ song thên naâng tin ngúâ khöng nhêët àõnh, böëi röëi thûúng con, buöìn rêìu thaânh ra öëm nùång, kïë thûá tûâ trêìn. Viïåc nhaâ hoå Kim bêy giúâ àaä thêëy sa suát, vò hai ngûúâi con trai laâ Kim Hêåu vaâ Kim Löåc, tûâ khi àûúåc hûúãng caái di saãn àïí laåi, ùn chúi phaá taán, khöng bao lêu maâ cûãa nhaâ tan naát, vûúân ruöång saåch sanh, möîi cêåu coân laåi möåt bïånh laâ bïånh phong lûu, ùn thuöëc phiïån, vaâ nghiïìn rûúåu. Trong khoaãng vaâi ba nùm, bêìn cuâng vö súã y yã, phaãi tòm phûúng xa maâ laánh mònh; coân khi trûúác nhûäng nhaâ thên thuöåc vúái nhaâ hoå Kim, sang troång nhû thïë, maâ nay mûúâi nhaâ àaä àïën baãy taám nhaâ àaåo baåc nhû thïë caã. Chó coá möåt ngûúâi ngoaåi thñch laâ chaâng Ngoåc Lan, thúâi hiïån nay sang quñ laå thûúâng, thi àöî cûã nhên, sung chûác haân lêm, veã vang maây mùåt, vinh hiïín meå cha. Duyïn vò caái loâng phêîn khñch cuãa chaâng, maâ gêy nïn caái sûå nghiïåp ngaây nay. Höìi úã Quaãng Nghôa, àûúåc caái tin àau àúán cuãa naâng Tuá Cêìu phên trêìn vúái mònh, thúâi nghô thêìm phêån moãng caánh chuöìn, khöng thïí lêëy tònh nghôa maâ àõch laåi vúái kim tiïìn cho nöíi, laâm sao röìi cuäng bõ thïë lûåc kim tiïìn lêën phêìn hún; nïn chi chaâng khöng oaán traách chi naâng; vò cha meå naâng eáp uöíng naâng maâ sinh ra nöng nöîi thïë, nhûng xoát loâng noáng ruöåt, chó muöën ra cho thêëy mùåt ngûúâi yïu lêìn cuöëi cuâng maâ thöi, nhûng hiïím thay! Nûãa àûúâng laåi gùåp lïî thên nghinh, sûå uyïn bay thuáy reã, chùèng àùång möåt lúâi, traách naâo maâ chaâng chùèng khö heáo tûâng laá gan, cùm tûác öng trúâi xanh kia, sao úã hêåu bô, baåcthûã chi lùæm taá! ÚÃ àúâi thïë ra chó coá hai chûä thïë lúåi laâ maånh hún hïët, baâ con khöng coá thïë lúåi, thúâi khöng mùån nöìng, tònh duyïn khöng coá thïë lúåi, tònh duyïn khöng gùæn boá, cho àïën khi giao thiïåp vúái ai, maâ khöng coá thïë lûåc kim tiïìn, cêu noái cuäng tûåa höì vö võ kia nûäa maâ. http://ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 18 Öi! Ta sinh ra àúâi, chûa àûúåc bao lêu maâ àaä troát vò hai chûä thïë lúåi laâm haån chïë ta àïën nhû vêåy, nïëu àaä phaãi thuâ vúái thïë lúåi, têët lêëy thïë lúåi traã thuâ múái xong. Trong khoaãng hai ba nùm trúâi, lao thêìn tiïu tûá, coá cöng duâi maâi, àeo àuöíi vïì àûúâng tiïën thuã, khi àaä thaânh danh, thiïëu chi keã àïën cêìu hön, chaâng thaãy chöëi tûâ, sinh loâng gheát boã hïët thaãy moåi ngûúâi àaân baâ trong thïë gian. Nùm êëy nhên quan Kinh lûúåc ra Bùæc Kyâ, chaâng àûúåc taåm böí tuây phaái; ài àûúâng böå ra kinh qua tónh Nghïå An, thúâi ngaâi coá lûu laåi àoá mêëy höm, thûâa dõp raãnh rang, beân raão bûúác ra chúi phûúâng phöë, phong caãnh xûá Hoan Chêu cuäng laâ möåt núi àö höåi thõ trûúâng, àuã caác haång ngûúâi, ngûåa xe qua laåi nhû thoi dïåt, nhû tïn bay, töëi laåi löå àùng saáng choang, chùèng keám trùng trúâi, ngûúâi du khaách, nam thanh nûä tuá, tuåm ba, tuåm nùm, chen chuác dûúái boáng liïîu dûúng, hai bïn vïå àûúâng ài laåi khöng dûát. Chaâng Ngoåc Lan àûúng thú thêín nhòn sau ngoá trûúác, böîng coá ngûúâi vöî vaâo vai noái rùçng: Anh lêu ngaây coân nhúá töi chùng? Ngoåc Lan quay àêìu laåi, thò laâ möåt ngûúâi baån àöìng song vúái mònh thuúã nhoã, laâ chaâng Vi Vùn. Hai ngûúâi beân bùæt tay nhau mûâng rúä. Ngoåc Lan hoãi: Hiïìn khïë nghe nhû úã Thanh Hoáa, nhên sao laåi haånh ngöå chöën naây? Vi Vùn noái: Thûa anh, tûâ chia tay Nam Phöë, gian quan luöëng nhûäng ngêåm nguâi, riïng tûúãng cöng àeân saách mêëy thu dû, thò àûúâng danh lúåi cuäng nïn nïëm muâi chua ngoåt vúái ngûúâi ta chúá, naâo ngúâ bïí hoaån soáng to gioá caã, bao phen gùæng göí tay cheâo, nhûng khöng àõch nöíi cuöìng àaâo nöå laäng, thöi thò àaânh phêån phaãi cuöën dêy tûâ àoá, cuöåc àua chen xin gaác ngoaâi voâng, nay em àaä maãng vui theo thuá yïn haâ, mai laâm baån taác, haåc laâm ngûúâi quen, tïå xaá cuäng gêìn àêy, xin nhên huynh chiïëu cöë. Ngoåc Lan vêng lúâi theo baån. Nhaâ Vi Vùn thanh tõnh u nhaä, baâi trñ möåt caách àaåm baåc vö cuâng, gian giûäa treo böën bûác cöí hoåa thuãy maåc, trïn giaá saách àuã caác thûá taåp chñ, nhêåt baáo àöng têy; bïn taã bñch, huyïìn mêëy cêy àaân, naâo nguyïåt, naâo tranh, naâo tyâ, naâo nhõ, vaâi cùåp öëng: àõch coá, saáo coá, http://ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 19 tiïu coá; bïn hûäu bñch coá cûãa nguyïåt àöång, tröng ra vûúân hoa, àöìng boåc vaâi àûáa pha nûúác chêm àoám, tröng cuäng ra chiïìu phong lûu. Ngoåc Lan noái: Anh àaä àõnh bïì gia thêët chûa? Vi Vùn noái: Thûa chûa, vò viïåc nhaâ coân bêån chuát chûa xong, beâo mêy tan húåp, súám úã chiïìu ài, cöng viïåc khöng laâm, buön baán khöng coá, thúâi coân cûúái vúå vïì maâ laâm gò? Ngoåc Lan noái: Thïë ra anh cuäng khöng àõnh úã àêy lêu, vêåy coân kinh doanh nhaâ cûãa laâm chi cho phiïìn. Vi Vùn noái: Thûa anh, em coá hoåc nghïì laâm thuöëc bùæc, nïëu khöng coá nhaâ thúâi khöng tiïån chöî cho quan khaách àïën chêín maåch. Ngoåc Lan noái: Hay lùæm! Saách coá cêu: “Bêët vi lûúng tûúáng, tùæc vi lûúng y”, anh thêåt laâ ngûúâi coá ñch cho xaä höåi vêåy. Vi Vùn noái: Nhên huynh kheáo àùåt chuyïån ra lùæm! Chúá tiïíu àïå laâm thïë naây, chùèng qua cuäng sûå taåm haânh cöng àûác, chûa àaä thûåc chi maâ quaá dûå, laâm cho thïm phêìn höí theån. Ngoåc Lan noái: Cúá sao vêåy? Vi Vùn thöín thûác höìi lêu röìi noái: Em coá möåt sûå bñ mêåt àau khöí trong loâng; duyïn vò coá hai ngûúâi con gaái mùæc quên gian tïë cûúáp mêët àaä lêu ngaây, tung tñch vùæng teo, nïn àïå phaãi êín tñch giang höì, maâ quyïët doâ xeát cho ra, khi lêm hùæc, luác thõ thaânh, mûúån caái nghïì laâm thuöëc, cho quen àûúåc nhiïìu ngûúâi, möîi khi ài laåi àïí thaám thñnh tin tûác, khoãi ai nghi oan chi mònh, viïåc êëy trûâ núi anh, thò em khöng daám giêëu giïëm chuát naâo, xin anh àûâng tiïët löå cho ai biïët. Ngoåc Lan nghe noái coá hai ngûúâi con gaái mùæc naån, thúâi vöåi vaâng hoãi taánh danh, àïí phoâng khi coá cú höåi do thaám giuáp cho baån chùng. Vi Vùn kïí ra àêìu àuöi cêu chuyïån chûa xong, chúåt thêëy Ngoåc Lan biïën sùæc, cûã chó thêët thöë, tay chên run lêíy bêíy, àaánh rúi caái cheán nûúác traâ xuöëng àêët. Vi Vùn lêëy laâm laå, beân hoãi: Sao nhên huynh laåi caãm àöång àïën nhû thïë? http://ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 20 Ngoåc Lan chùèng chõu noái, gaån maäi, chó thêëy than thúã suöët giúâ. Vi Vùn noái: Viïåc gò bñ mêåt àïën àêu, töi àïìu khöng giêëu anh, nay anh laåi ngúâ cho töi laâ ngûúâi khöng kñn àaáo, núä phuå têëm loâng cuãa töi lùæm ru?! Ngoåc Lan toan múã miïång noái, nûúác mùæt laåi traâo dêìm dïì, liïìn gaåt ài maâ gûúång noái rùçng: Hiïìn khïë úi! Naâng Tuá Cêìu laâ ngûúâi baån cuãa töi, laâ ngûúâi yïu mïën cuãa töi suöët àúâi àoá, hiïìn khïë aå, tuy hai chuáng töi khöng àûúåc gùåp gúä nhau, cuäng búãi song thên naâng tham taâi vuång tñnh, chúá naâng thò chó quyïët theo töi, àinh ninh möåt daå, nhûng töi khöng muöën àïí cho naâng traái àaåo laâm con, nïn luác àoá töi coá viïët thû phuác laåi cho naâng, khuyïn naâng phaãi theo lúâi súã sinh súã àõnh, bêy giúâ gûúng vúä, bònh tan, thêåt cha laâm röëi chuyïån con, nhûng töi cuäng khöng phaãi laâ khöng coá löîi, vò baãy thûúác àûúâng àûúâng nam tûã, laåi khöng coá can àaãm, binh vûåc àûúåc möåt keã yïëu àuöëi phuå nhên, àaä troát yïu mònh, maâ khöng biïët lo toan mûu kïë giuáp àúä lêîn nhau, núä naâo vuâi lêëp bïí aáinguöìn ên, laâm nhû khaách löå baâng, thò coân ra gò; Öi! Caái thên naâng khöí nhuåc àïën thïë laâ cuâng, coân töi, töi quyïët cûáu naâng múái thöi. Noái xong vöî tay vaâo baân, khoác daâo nhû mûa. VII Vi Vùn sûãng söët nhû möång múái tónh, röìi cuäng thiïët tha toã ra yá chia sêìu cuâng baån. Hai ngûúâi noái chuyïån àûúng mùån nöìng, böîng nghe àöìng höì àaánh mûúâi möåt tiïëng. Ngoåc Lan àûáng dêåy caáo tûâ, Vi Vùn àûa baån ra àïën cûãa múái lui vaâo. Coân möåt mònh chaâng Ngoåc Lan luãi thuãi vûâa ài vûâa nghô, nghô àïën nguöìn cún maâ theån vúái trúâi xanh, tûúãng nöng nöîi maâ giêån cuâng trùng baåc, traáo traác sinh chi chuyïån quaái, trûúác àaä muöën dûát ài, nay hoáa laåi vûúng mang, laâ vûúng mang laâm sao rûáa hûã? Hay thûã sinh noá muöën chön ta vaâo http://ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 21 àaám tònh thiïn hêåu haãi naây maäi hay sao? Möåt àoaån tû tûúãng coân phên vên, chûa giaãi quyïët, thöët nhiïn trûúác mùæt ngang qua thêëy möåt cöî xe song maä hai ngûúâi ngöìi, àeân xe àûúng saáng choang, thònh lònh tùæt hïët möåt lêìn, ngûúâi àaánh xe phaãi bûúác xuöëng sûãa àeân, trïn xe hai ngûúâi chuã cuäng bûúác söëng ài daåo xem trùng. Höm àoá chñnh vaâo àöå rùçm thaáng taám, cho nïn àïm caâng khuya trùng laåi caâng toã; Ngoåc Lan àêìu kia ài laåi, xaáp mùåt hai ngûúâi noå, tònh cúâ ngoaãnh mùåt nhòn lïn, thêëy möåt ngûúâi taác àaä trung niïn, coân ngûúâi thiïëu niïn traång maåo tuêën tuá laå thûúâng, vaâ caái daáng àiïåu húi quen quen, nhûng khöng nhúá ra laâ ai, hònh nhû mònh àaä coá gùåp nhiïìu lêìn thò phaãi; chaâng múái àõnh thêìn chuá muåc ngûúâi thiïëu niïn, ngûúâi thiïëu niïn cuäng nhû coá yá höåi; cùåp mùæt rêët tinh thêìn, loáng la, loáng laánh, laåi nghiïîm nhiïn nhû möåt ngûúâi con gaái, laâm cho chaâng höìn xiïu phaách laåc, nûãa ngúâ nûãa tin, thúâi xe àaä àöët àeân, hai ngûúâi chuã àïìu lïn xe, àaánh ngûåa ài thùèng. Ngoåc Lan luöëng cuöëng kïu lïn rùçng! Àoá chùèng phaãi laâ naâng Tuá Cêìu, thúâi laâ ai nûäa? Chao öi! Caái gò laå vêåy! Coá phaãi laâ töi úã trong aão tûúãng möång mõ, cúá sao caãnh tûúång laåi mï ly àïën dûúâng naây. Chaâng cuái àêìu nghô thêìm möåt mònh laåi noái rùçng: Khöng, khöng phaãi möång mõ, àaâo say thùæm àaä in thuá võ, liïîu húân xanh laåi giöëng phong quang lùæm nûäa maâ! Chaâ, chaâ dêîu ngûúâi thiïëu niïn naây maâ laâ con gaái, thúâi cuäng khöng phaãi laâ naâng Tuá Cêìu, vò naâng Tuá Cêìu àaä traãi phong trêìn àaây àoåa, coá àêu laåi coân àûúåc tûúi töët nhû xûa, maâ khöng phaãi naâng nûäa, thúâi coân laâ ai? Ai maâ àûúåc nhan sùæc tuyïåt vúâi nhû vêåy, nïëu quaã laâ naâng, thò ngûúâi ài theo àoá, chùèng phaãi laâ àûáa thuâ nghõch cuãa naâng chùng? Sao ta chùèng bùæt lêëymaâ hoãi, thêåt tiïëc, tiïëc laâm sao laâ tiïëc. Àûúng cêu nghô chûa xong, bïn tai vùng vùèng laåi nghe coá tiïëng Vi Vùn kïu: Coá caái quaåt ngaâ cuãa anh quïn laåi nhaâ em, xin dûâng bûúác maâ lêëy. Ngoåc Lan giú tay tiïëp lêëy caái quaåt ngaâ; nguyïn höìi naäy lêåt àêåt ra ài, nïn boã rúi laåi, beân noái caám ún anh, vêåy chúá hiïìn khïë coân coá ài àêu nûäa khöng? Chúá saá chi vêåt moån, maâ anhphaãi lêåt àêåt nhû vêåy. AÂ! Vûâa röìi töi thêëy caái xe song maä ài qua, anh coá gùåp chùng? Ai ngöìi trong xe thïë? Vi Vùn noái: Phaãi, töi cuäng gùåp, song khöng nhêån biïët laâ ai. http://ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 22 Ngoåc Lan beân thuêåt laåi cho Vi Vùn nghe, Vi Vùn cûúâi noái rùçng: Thiïn haå ngûúâi giöëng ngûúâi cuäng thûúâng, leä naâo laåi coá viïåc quaái laå nhû thïë. Ngoåc Lan noái: Ngûúâi naây dêîu àaân öng, thò Liïîu Trûúng Tûå hònh kia cuäng khoá vñ, maâ xem Xûúng Tön mùåt noå cuäng khön bò, töi quïn ài anh aå; coá möåt àiïìu laâ dïî nhêån ra lùæm, khi hoaãng höët laåi boã qua ài mêët, söë laâ naâng Tuá Cêìu coá möåt nöët ruöìi son bïn caånh tai, thuúã àöìng niïn chúi àuâa vúái nhau, töi cúåt naâng, goåi laâ “nhêët àiïím höìng”, coá yá vñ naâng nhû hoa lang nhêët àiïím höìng vêåy, nïëu bêy giúâ gùåp mùåt, thûã hö nhêët àiïím höìng xem ngûúâi êëy coá ûáng khöng thúâi biïët ngay. Vi Vùn noái: Trûúác mùåt laåi àïí lêìm qua möåt viïåc rêët àaáng tiïëc; thöi vêåy haäy àïí vêåy àaä, anh vïì nguå súã, töi coân phaãi àïën thùm ngûúâi bïånh àaä heån, cuäng úã gêìn dêîy phöë cûãa àöng àêy. VIII Ngoåc Lan cuâng dùæt tay nhau àuãng àónh ài, lêìn hïët ngoä haånh, laåi ngang qua vûúân àaâo, tröng àaám cêy cöëi im lùång, túâ múâ nhûäng ngoån àeân xuyïn qua cûãa maåch caác daäy nhaâ gaåch, thûåc vùæng veã laånh luâng, möåt àöi chöî coân coá tiïëng hoåc troâ hoåc, nhûng cuäng àaä nghï nga ra caãnh àïm khuya moãi mïåt, coân nhûäng tiïëng gioá thöíi reo reo, dïë ngêm thoaäng thoaäng, trong buåi tre giaâ, thò caâng thïm sêìu uêët nûãa. Trïn con àûúâng caái quan, chó coá hai ngûúâi vûâa ài vûâa khaão chuyïån àoá maâ thöi; àoaån laåi reä ra ngaä ba cûãa àöng múái, phöë xaá truâng àiïåp, lêìu traâ quaán rûúåu bêy giúâ cuäng vùæng khaách laåi qua, phöë doåc haâng ngang, àïìu thêëy cûãa gaâi then àoáng. Vi Vùn noái vúái baån rùçng: Quaá canh röìi, e em àïën thùm nhaâ kia khöng tiïån nûäa, vêåy anh coá muöën em àûa anh vïì nguå súã luön thïí, em xin theo hêìu. Ngoåc Lan noái: Vêng, hiïìn khïë sùén loâng töi caám ún lùæm; Vi Vùn laåi dùæt tay Ngoåc Lan reä qua con àûúâng vaâo http://ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 23 thaânh, ài chûa mêëy luác, chúåt thêëy möåt cöî xe ngûåa àïí sùén bïn vïå àûúâng, nhaâ êëy cûãa múã, àeân thùæp saáng choang, ngûúâi noái xön xao, hònh nhû yïën tiïåc gò vêåy. Khi hai ngûúâi ài ngang qua trûúác cûãa, thúâi Ngoåc Lan chuá yá nhêån kyä, thêëy coá böën ngûúâi ngöìi ùn uöëng vûâa xong, àaây túá àûúng doån deåp, àoaån Ngoåc Lan nhòn cöî xe, thò ra cöî xe mònh múái gùåp úã chùång àûúâng khi naäy, beân bêëm tay Vi Vùn maâ noái thêìm, anh coá biïët caái phöë naây cuãa ai khöng? Vi Vùn noái:Àoá laâ möåt hiïåu buön cuãa ngûúâi Trung Hoa. Ngoåc Lan noái: Cöî xe àïí bïn àûúâng, chñnh laâ cöî xe em múái gùåp maâ noái vúái anh àoá, chuáng ta nïn àûáng laåi àêy, chúâ xem àöång tônh ra thïë naâo anh heâ! Vi Vùn nghô trong buång rùçng: ta àaä noáng vïì cöng chuyïån êëy, coi ra anh naây laåi gêëp bùçng ba, chöëc laåithêëy Ngoåc Lan bêëm Vi Vùn maâ noái rùçng: ÊËy! ÊËy quaã nhiïn tïì, gaä thiïëu niïn, gaä thiïëu niïn! Vi Vùn chùm nhòn vaâo trong nhaâ, chó thêëy coá böën ngûúâi àïìu traåc lúán tuöíi hïët thaãy, coá ai laâ gaä thiïëu niïn àêu, vûâa toan muöën hoãi, thò Ngoåc Lan laåi noái: Öi! Coi nhû gaä öëm thò phaãi, mùåt muäi daâu daâu ra thïë naây. Vi Vùn haäi huâng noái: Quaái laå! Hay anh naây mú nguã chùng? Chúá naâo coá gaä thiïëu niïn àêu. Ngoåc Lan noái: Gaä àau àúán lùæm! Töåi nghiïåp chûa, Ngoåc Lan laåi kïì miïång vaâo tai Vi Vùn noái: Kòa! Kòa! (tay chó vaâo nhaâ), Vi Vùn quay àêìu chùm mùåt Ngoåc Lan xem coá phaãi chaâng phaát cuöìng loâa mùæt ài chùng; Ngoåc Lan noái: Vêåy thò anh quaáng thêåt, khöng tröng xa àûúåc hay sao? Kòa tröng bûác cûãa kñnh trïn gaác, coá phaãi gaä thiïëu niïn àoá khöng? Vi Vùn múái ngêíng àêìu tröng lïn thò dûúái ngoån àeân saáng choang, quaã coá möåt ngûúâi thiïëu niïn xinh àeåp laâm sao, àûúng nùçm trïn möåt caái ghïë phö túi úã trïn nhaâ gaác tröng ra ngoaâi àûúâng, song daáng ngûúâi coá veã buöìn rêìu, chöëc chöëc laåi nhùn maây, nûúác mùæt nhû coân ûúám àûúåm chaãy quanh troâng, thúâi kïu lïnmöåt tiïëng, phaãi röìi! Öi! Phaãi röìi! May! May! Àoá röìi chúá coân ai. Tiïëng noái vûâa dûát, böîng coá möåt ngûúâi xöìng xöåc trong cûãa chaåy ra, laåi tiïëp nghe coá http://ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 24 tiïëngngûúâi trong nhaâ kïu trúã laåi; laäo Àaåi, chuã nhên coân dùån ngûúâi phaãi lêëy thuöëc nûäa. Nghe! Khi êëy thúâi thêëy moåi ngûúâi trong nhaâ xön xao, keã bûúác lïn thang gaác, keã sùæp sûãa doån baân ùn. Ngûúâi tïn laâ laäo Àaåi bùn khoùn chaåy vaâo röìi laåi chaåy trúã ra, miïång lêím bêím noái thêìm rùçng: Bêy giúâ thêìy baâ úã àêu, maâ biïíu múâi biïíu rûúác, röån tinh röån tang, thûåc bûåc mònh quaá sûác! Vi Vùn nghe loåt mûâng rúä khön xiïët, noái nhoã vúáiNgoåc Lan rùçng: Cú höåi khaã thûâa röìi, beân goåi laäo Àaåi laåi maâ hoãi rùçng: Coá phaãi chuã nhên khiïën ngûúâi tòmthêìy thuöëc chùng? ÚÃ quñ hiïåu coá ai caãm maåo? Laäo Àaåi thêëy Vi Vùn, thúâi nhêån ngay laâ öng thêìy thuöëc, mûâng maâ noái rùçng: Thïë ra tiïn sinh úã àêy, chêu öi! May cho töi quaá! Söë laâ ngûúâi baån vúái chuã nhên úã phûúng xa laåi chúi, ngêîu caãm phong sûúng, cuäng khöng lêëy gò laâm nùång, nhûng khöng coá thuöëc chûäa gêëp, àùång ài bêy giúâ. Vi Vùn noái: Àûúåc, töi xin giuáp cho, liïìn baão laäoÀaåi vaâo thöng tin trûúác, àïí chuã nhên coá triïåu töi seä ûáng hêìu. Laäo Àaåi bûúác vaâo trong phoâng, giêy phuát liïìn trúã ra àûa hai ngûúâi vaâo, thúâi thêëy ngûúâi chuã mùåt muäi vêåm vaåp, traåc àöå böën mûúi bûúác ra tiïëp khaách, traâ nûúác tiïëp àaäi xong, thúâi àïí Ngoåc Lan ngöìi laåi gian giûäa maâ chúi, coân chuã nhên tûå möåt mònh àûa Vi Vùn lïn gaác thùm bïånh, chuã nhên vûâa ài vûâa noái: Ngûúâi baån töi bêím chêët baåc nhûúåc, khöng khaác gò àaân baâ con gaái mêëy chuát, y laâ con möåt nhaâ giaâu coá sinh bònh khöng tûâng ài chúi àêu xa, nay nhên theo töi du lõch caác tónh, vûâa mïåt nhoåc laåi trúã nûúác, vêåy nïn söët lùæm, nhiïåt àöå lïn àïën böën mûúi, nhúâ tiïn sinh chêm chûúác chûäa cho mau khoãi, töi xin hêåu taå. Vi Vùn noái: Vêng, vêng, trong loâng lêëy laâm nghi hoùåc, nhûng vêîn laâm böå trêën tônh; kõp àïën têìng gaác trïn, chuã nhên vùån khoáa cûãa bûúác vaâo, thúâi coá möåt ngûúâi nûä tyâ cêìm cêy àeân saáp àûa àûúâng, hai ngûúâi dùæt tay ài quanh caånh phoâng, chúåt thêëy bïn caånh phoâng kia coá möåt caái giûúâng treo bûác trûúáng böë vi trùæng, ngoaâi coá mêëy caái http://ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 25 ghïë baânh ngöìi, ngûúâi thiïëu niïn àûúng nùçm trïn caái ghïë phö túi, sùæc mùåt xanh nhúåt, mùæt nhùæm thiu thiu nguã. Chuã nhên se seä ài àïën bïn caånh, giú tay vuöët ve möåt höìi, àaánh tónh giêëc dêåy, xem daáng chuã nhên trên troång ngûúâi thiïëu niïn möåt caách laå thûúâng. Vi Vùn loâng caâng thïm nghi nûäa, khi chaâng thiïëu niïn mú maâng múái tónh, thò nghe hoãi rùçng: Laâm caái gò thïë! Khoá chõu trong mònh lùæm, thöi, La Vinh, ài ra ài; chuã nhên cûúâi mún noái rùçng: Khöng hïì chi, cöng tûã cûá yïn têm, töi àaä cho múâi tiïn sinh àïën àiïìu trõ àêy, trong möåt vaâi höm thò khoãi bïånh. Thiïëu niïn nghe noái beân múã bûâng mùæt nhòn lïn, röìi rñu rñu nhùæm laåi. Chuã nhên lêëy tay vêîy Vi Vùn ra möåt bïn, baão xem maåch thûã ra laâm sao, laåi dùån nhoã baão àûâng cho bïånh nhên biïët, vaâ àûâng noái chuyïån gò, àûâng hoãi han gò. Vi Vùn gêåt àêìu, y nhû pheáp chêín maåch, laåi quan saát hònh sùæc möåt höìi, röìi liïìn gheá qua bïn kia maâ àûáng, chuã nhên roán reán laåi hoãi nhoã, Vi Vùn gêåt àêìu toã ra yá coá caách chûäa àûúåc. Chuã nhên hoãi: Bêy giúâ àõnh khai phaái, hay laâ lêëy thuöëc taåi nhaâ tiïn sinh? Vi Vùn noái: Coá thuöëc linh àún rêët hay, bêy giúâ cêìn nûúác noáng lêåp tûác, uöëng xong truâm chùn kñn seä búát. Chuã nhên baão àûáa thõ tyâ ài àun nûúác noáng, vaâ doån giûúâng nùçm, coân tûå mònh cuäng bùng xùng sûãa caái naây caái khaác, múã cûãa phoâng bïn caånh ài vaâo, coân Vi Vùn möåt mònh ngöìi trïn ghïë baânh, bùæt mùåt tröng qua chaâng thiïëu niïn, möåt laát laåi thêëy chaâng rïn ró, chöëc laåi trúã mònh; trong loâng Vi Vùn höìi êëy mûâng súå böëi röëi, nghô ngûúâi naây coân àûúng tónh, muöën doâ thûã cêu chuyïån, beân mûúån chûä vö tònh maâ noái; dêìu ai nghe cuäng chùèng can gò; Vi Vùn chuá muåc vaâo chaâng maâ noái rùçng: “Nhêët àiïím höìng”, “Nhêët àiïím höìng”! Kòa! Kòa! “Nhêët àiïím höìng”! Chaâng thiïëu niïn thêët kinh, hoaãng höët ngöìi phùæt dêåy, trong phoâng chuã nhên laåi bûúác ra, chuã nhên thêëy thiïëu niïn àaä tónh, http://ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 26 mûâng lùæm! Vöåi vaâng bûúác túái àúä chaâng thiïëu niïn vaâo giûúâng nùçm, noái rùçng: Haäy khoan dêåy, àïí uöëng thuöëc àaä. Thiïëu niïn khöng noái gò, cûá nùçm yïn, bêy giúâ àöi mùæt trûâng trûâng khöng chúáp, möì höi toaát ra nhû mûa, thêìn sùæc súán saác, nhû ngêy nhû daåi, laâm cho chuã nhên cuäng phaát hoaãng theo, tröng Vi Vùn maâ hoãi rùçng: Sao cöng tûã sûãng söët nhû thïë, coá àiïìu gò nhúâ tiïn sinh baão cho. Vi Vùn noái: Thûa khöng, xin ngaâi phaãi gêëp gêëp cho nûúác noáng mau thò töët hún. Chuã nhên noái: Àûúåc, àûúåc, töi xin ài ngay bêy giúâ. Vi Vùn nghe tiïëng giaây ài àaä xa, beân se seä túái gêìn chaâng thiïëu niïn maâ hoãi rùçng: “Nhûát àiïím höìng” Than öi! “Nhûát àiïím höìng”. Chaâng thiïëu niïn böîng traâo nûúác mùæt lai laáng, tay chên run cêìm cêåp. Vi Vùn caâng tin laâ thêåt, mûâng quaá, nhûng súå chuã nhên thêëy tònh caãnh thïë sinh nghi, beân hoãi nhoã rùçng: Thûa naâng, sûå tònh àau àúán, troát mêëy nùm thûâa, bêy giúâ möåt lúâi kïí sao cho xiïët, Vi Vùn töi daám hoãi lai lõch Thöë Nhi ra laâm sao? Xin quñ nûúng baão giuáp. Thiïëu niïn lau nûúác mùæt maâ noái rùçng: Ngaâi vêîn maånh gioãi, töi vò ngûúâi em ngaâi maâ nhuåc nhaä khöng biïët bao cú, nay àoaån trûúâng seã ruát tïn ra, coá chùng laâ cuäng nhên cú höåi naây. Nhaâ ngaâi coá gêìn àêy khöng? Hiïån taåi Ngoåc Lan cuäng coá úã àêy nûäa phaãi khöng? Vi Vùn noái: Thûa phaãi, cêu chuyïån múái àaáp àûúåc möåt tiïëng, thúâi nghe dêëu giaây àaä giêåm saåt saåt úã tûâ cêìu thang dûúái bûúác lïn, hai ngûúâi khoaác tay nhau baão im lùång. Vi Vùn laåi cûá ngöìi nhû chöî khi trûúác. Chuã nhên cuâng àûáa thõ tyâ xaách nûúác ài vaâo phoâng, Vi Vùn traách sao chêåm chaåp nhû thïë, laâm böå vöåi vaä múã tuái lêëy thuöëc, hoâa nûúác, bùng xùng vûâa nghiïìn vûâa taán, röìi àûa chuã nhên bûng àïën cho thiïëu niïn uöëng. Vi Vùn noái: Phaãi nïn àïí cöng tûã tônh dûúäng http://ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 27 vaâi ba höm, àûâng cho ra gioá, vaâ ngûúâi thùm viïëng vaäng lai cuäng nïn cêëm chó ài, thúâi nhiïn hêåu bïånh múái giaãm. Chuã nhên caãm taå, àûa Vi Vùn xuöëng gaác, heån töëi mai àuáng chñn giúâ seä laåi àêy, vaâ coá cho thuöëc gò cuäng xin baão trûúác, keão töi coân bêån nhiïìu viïåc, ban ngaây khöng coá úã nhaâ. IX Vi Vùn vêng lúâi, cuâng Ngoåc Lan caáo tûâ ra vïì, hai ngûúâi thuêåt chuyïån vúái nhau. Ngoåc Lan noái vúái Vi Vùn rùçng: Cûá nhû lúâi anh noái, em coi yá naâng cuäng bêët àùæc kyâ chñ lùæm, súå nhêët àoán Thöë Nhi trúã vïì àïën nhaâ, thúâi e chuáng ta khöng àûúåc gùåp mùåt naâng nûäa thöi. Vi Vùn thúâi trong loâng mûâng rúä quaá chûâng, vò bêëy lêu àûúng tröng àúåi tin tûác em mònh, maâ nay nghe àûúåc cú höåi truâng phuâng, rêët phó nguyïån ûúác ao, nay nghe Ngoåc Lan noái vêåy, thúâi cuäng noái àûa mêëy cêu rùçng: Khöng coá leä, naâng laâ ngûúâi baãn tñnh nhu nhûúåc, chùæc khöng coá leä laåi tiïìm àoaãn kiïën àêu, maâ anh ngaåi, song noái thïë, maâ Ngoåc Lan vêîn cûá khû khû tröng mong cho gùåp mùåt Tuá Cêìu möåt phen múái thoãa; nay nghe cêu noái cuãa naâng, àoaån trûúâng seä ruát tïn ra, thïë laâ naâng àõnh quyïët tuyïåt, khöng cêìu taái höåi, caái hy voång cuãa mònh chùèng cuängtröi mêët hïët ru? Àïm êëy chaâng khöng nguã àûúåc, saáng mai laåi phaãi vaâo cöng thûå; tröng cho túái ngaâygiúâ àaä heån, múái cuâng Vi Vùn laåi àïën hiïåu Àöìng Lúåi. Tröng maäi tröng hoaâi, ngaây giúâ caâng daâi àùçng àùéng, ngöìi àûáng khöng yïn, chöëc laåi ra nom boáng mùåt trúâi, chöëc laåi vaâo coi àöìng höì, vò caái giúâ khùæc êëy, maâ ai cho möåt ngaân vaâng, biïíu hai ngûúâi êëy ài lêëy, quyïët khöng ai chõu ài, chó chùm chùm maâ àúåi cho àïën chñn giúâ töëi, khi êëy múái khoan khoaái loâng daå, dùæt tay nhau ra phöë, höìi vö àïën núi hoãi chuã nhên, thúâi coá ngûúâi thú kyá úã phöë àoá, noái ài vùæng röìi, hai http://ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 28 ngûúâiàïìu hoãi: Ài bao giúâ vïì? Coá dùån chi chuáng töi khöng? Bõnh nhên àaä khoãi chûa? Ngûúâi thú kyá noái: Coá àïí laåi phong thú giao laäoÀaåi àûa cho ngaâi, nhûng maâ laäo Àaåi múái ài àêu khoãi, laát nûäa tiïn sinh àïën àêy múái coá. Hai ngûúâi hoãi: Thïë thò chuã nhên vaâ chaâng thiïëu niïn cöng tûã bêy giúâ khöng coá àêy nûäa hay sao? Ngûúâi thú kyá noái: Khöng úã àêy nûäa, y coá súã àöìn àiïìn trïn kia, vaâ buön baán caác tónh àûúâng trong, möåt nùm, nùm baãy thaáng múái vïì chúi úã àêy möåt vaâi bûäa àoá maâ thöi. Hai ngûúâi nghe noái, nhû seát àaánh vaâo àêìu, taái caã mùåt maây; höìi lêu Vi Vùn múái noái nhoã vúái NgoåcLan rùçng: Chuáng ta chúâ laäo Àaåi vïì àêy seä tñnh, bêy giúâ khöng nïn tiïët löå cho boån hoå biïët. Ngoåc Lan noái: Hay laâ caái tònh caãnh töëi höm qua, anh laâm sao khöng àûúåc kñn àaáo, cho nïn hùæn nghi, maâ àem naâng traánh mùåt ài chöî khaác. Vi Vùn cuäng noái nhoã laåi rùçng: Khöng, töi quyïët rùçng hùæn khöng biïët, nhûng ngûúâi chuã nhên àoá thêåt laâ chñnh ngûúâi laå phûúng xa múái àïën, em úã àêy àaä lêu, maâ chûa tûâng thêëy khi naâo, cho nïn hoùåc giaã noá ài àoá cuäng laâ sûå ngêîu nhiïn. Hai ngûúâi coânàûúng thêìm thò noái nhoã vúái nhau, thúâi laäo Àaåi ài vaâo, thi lïî chaâo hai ngûúâi, röìi ài laåi àûúâng tuã, keáo caái ngùn ra lêëy thú àûa cho Vi Vùn maâ noái rùçng:Öng chuã àöìn àiïìn coá àûa caái thú cho töi dêng ngaâi. Vi Vùn tiïëp lêëy thú xeá ra àoåc, chó coá hai haâng chûä, vùæn tùæt noái rùçng: Söë baåc 5$ naây, töi xin taå ún ngaâi, daám tröng ngaâi nhêån lêëy, töi rêët caãm taå, kyâ sau coá dõp raãnh, töi seä àïën hêìu ngaâi. Dûúái kyá tïn laâLam Àiïìn chuã nhên baái. Vi Vùn àûa thú cho Ngoåc Lan coi, röìi hai ngûúâi buöìn bûåc cuâng nhau ra vïì, khi ài àûúâng cûá bûác tûác khöng muöën vïì nhaâ, beân àem nhau àïën chöî khoaãng vùæng àïí ngöìi baân baåc. Vi Vùn noái: Viïåc àêu traáo trúã kyâ dõ khöng chûâng, ta gùåp naâng, hay laâ chiïm bao mú tûúãng, ngûúâi ta hay laâ ma quó, maâ àiïn http://ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 29 àaão, àaão àiïn, laâm cho trñ khön mêët hïët, em ngöìi àêy maâ hònh nhû möåt àöëng xûúng khö, tinh thêìn röëi loaån hïët anh aå, noái xong thò guåc àêìu bïn göëc cêy maâ thúã daâi. Ngoåc Lan cuäng chûáa chan nöîi thaãm maâ noái rùçng: Viïåc àaä xoay ra vêåy, dêìu chuáng ta phiïìn naäo cuäng chùèng ñch gò, chi bùçng khöng gùåp phûúng naây laåi tòm chûúác khaác, cöë cöng tòm sao cho ra manh möëi múái nghe. Vi Vùn noái: Töi bêy giúâ tû tûúãng böëi röëi, chùèng coân nghô ngúåi àùång àiïìu gò, xin anh coá diïåu kïë chi thò baão giuáp cho. Ngoåc Lan noái: Anh coá thïí kïu laäo Àaåi àïën àêy àûúåc khöng? Vi Vùn noái: Àùång, töi kïu thò noá àïën ngay, vò thaáng trûúác töi coá chûäa thuöëc cho vúå noá, maâ töi khöng lêëy tiïìn. Ngoåc Lan noái: Thïë thò hay lùæm! Anh mau mautrúã laåi goåi laäo Àaåi laåi àêy, may ra viïåc naây coá thaânh cöng, cuäng phaãi nhúâ sûác hùæn möåt phêìn. Vi Vùn àûáng dêåy ra ài, khöng bao lêu laäo Àaåi cuäng àïën. Ngoåc Lan àûa mùæt cho Vi Vùn, Vi Vùn hiïíu yá,liïìn vöî vïì laäo Àaåi möåt caách tûã tïë, noái rùçng: Chuáng töi muöën biïët ngûúâi chuã nhên höm trûúác maâ úã taåi hiïåu ngûúi laâm viïåc, àïí nhúâ öng chuã êëy möåt àiïìu, ngûúi gùæng giuáp cöng thaânh sûå, chuáng ta xin hêåu taå. Laäo Àaåi noái: Thûa ngaâi muöën hoãi àiïìu gò? Vi Vùn noái: Chuã nhên êëy tïn hoå laâ gò? Quï quaán úã àêu? Súã àöìn àiïìn vaâ coá cêìn duâng ngûúâi laâm viïåc, ngûúi nïn giúái thiïåu cho ngûúâi baån cuãa ta àêy, phoãng coá chöî duâng cöng, quyïët khöng quïn ngûúi àoá. Laäo Àaåi noái: Ngûúâi êëy quï quaán tïn tuöíi töi khöng àûúåc roä, nhûng töi xin hïët loâng doâ xem tin tûác, seä bêím laåi vúái ngaâi. Vi Vùn noái: naây 5$ cuãa chuã nhên tùång cho ta, ta khöng muöën laänh, song khöng biïët traã laåi cho ai, bêy giúâ ngûúi laâm ún viïåc êëy, caái quaâ diïn ngên ngûúi phaãi thêu lêëy cho bùçng loâng ta. Laäo Àaåi noái: Khöng daám laänh sûå quaá hêåu nhû vêåy. http://ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 30 Vi Vùn noái: Nïëu ngûúi khöng nhêån söë baåc êëy, thò ta khöng daám nhúâ cêåy viïåc gò hïët. Laäo Àaåi noái: Thûa ngaâi, nhaâ chuáng töi rêët àöåi ún ngaâi giuáp àúä cho khoãi têåt bõnh, cöng àûác chûa chuát baáo àïìn, nay ngaâi àaä coá viïåc cêìn duâng àïën, töi leä naâo tûâ chöëi, nhûng töi biïët àùång chûâng naâo xin thûa chûâng nêëy, vaã ngûúâi êëy töi cuäng coá biïët àûúåc nhiïìu ñt tung tñch, hònh nhû bñ mêåt lùæm, haânh tung khöng àõnh núi naâo, nghe nhû va cuäng bûác lo vïì viïåc nhaâ laâm sao àoá, àöi khi laåi thûúng thuyïët vúái chuã nhên töi, àõnh muöën ài xa, maâ chuã nhên töi coá can àoán khöng cho ài, cho nïn chûâng nùm baãy bûäa nûäa, va cuäng àïën taåi hiïåu, giaãi quyïët caái vêën àïì êëy, coân ngûúâi thiïëu niïn àöìng haânh vúái va, cuäng tûåa höì coá viïåc gò löi thöi úã trong, thûúâng khöng muöën cho keã àöìng baån biïët; khi ùn uöëng cuäng biïåt àaäi riïng ra möåt phoâng, chùèng hïì giao tiïëp vúái ai. Vi Vùn noái: Laäo Àaåi úi! Hiïån chuáng ta coá àiïìu höì nghi vïì viïåc àoá, vò ta xem gaä thiïëu niïn cûã àöång àaä giöëng ngûúâi baãn xûá, ngön tûâ khaác hùèn keã kiïìu cû, thïë naâo khöng biïët taåi laâm sao, kïët giao vúái öng chuã àöìn àiïìn rêët laâ thên mêåt. Ngoåc Lan cuäng noái tiïëp àïën, phaãi, con mùæt anh thûåc tinh àúâi, phuâ húåp vúái yá töi lùæm. Nhûng thöi chuyïån êëy haäy khoan, baân baåc laâm chi, chó nhúâ laäoÀaåi phoãng vêën lêìn lêìn röìi àêy cuäng hiïíu. Laäo Àaåi noái: Daå, töi xin laâm cho hai ngûúâi thoãa daå tin cêåy. X Vi Vùn cuâng Ngoåc Lan hïët sûác khen ngúåi, höm êëy khöng coá viïåc gò, vaâi ngaây sau múái nghe tin baáo rùçng: súã àöìn àiïìn êëy sùæp vúä, öng chuã tïn laâ La Vinh hiïån nay àaä tröën vïì Vên Nam, nghe àêu vò ngûúâi vúå caã ghen tuöng laâm sao, phoáng hoãa àöët nhaâ, thön dên liïn luåy nhiïìu chöî hùæn súå quan bùæt, nïn àaä àaâo tõ. Laåi coá tin rùçng: nhaâ http://ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 31 La Vinh nguyïn coá hai ngûúâi thú kyá, nay böîng thêëy möåt ngûúâi tûå tûã úã trong tû thêët chaâng, coân möåt ngûúâi vùæng tanh hònh daång, tòm maäi chûa ra. Vi Vùn àûúåc tin nhû thïë vöåi vaâng thûúng nghõ vúái Ngoåc Lan, hai ngûúâi quyïët kïë àùng trònh, tröng túái têån chöî thûåc tñch maâ doâ xeát. Ngûåa vûâa thùæng yïn, goát toan nheå bûúác, thöët nhiïn trûúác thïìm, möåt ngûúâi bûúác vaâo, kïu to lïn rùçng: Nhaâ anh Vi Vùn úã àêy phaãi khöng? Vi Vùn vaâ Ngoåc Lan giêåt mònh àïìu noái: Phaãi, phaãi. Ngûúâi êëy mònh mùåc aáo vùæn, chên ài khöng deáp, tuy phuåc sûác nam nhi, maâ daáng dõu daâng eão laã, coá phïët thoái con gaái. Ngoåc Lan saáng tñnh, àoaán ngay laâ naâng Thöë Nhi coân Vi Vùn àûáng ngêåp ngûâng muöën hoãi, thúâi ngûúâi êëy xêy mùåt vaâo vaách maâ hoãi: Anh Vi Vùn öi! Coá chöî naâo kñn àaáo cho töi hoãi möåt cêu chuyïån rêët cêìn. Vi Vùn khi êëy múái tónh ngöå, öm àêìu ngûúâi êëy khoác maâ noái rùçng: Chao öi! Em töi àaä vïì àêy! Trúâi öi! Mêëy nùm lûu laåc, möîi ngûúâi möåt phûúng, ai ngúâ coân àùång coá ngaây àoaân viïn. Hai anh em mûâng mûâng, tuãi tuãi, kïí lïí haân huyïn. Bêy giúâ möåt mònh chaâng Ngoåc Lan tröng thêëy tònh caãnh laåi àöång loâng muöën hoãi han, maâ chûa daám hoãi, liïìn nghe Vi Vùn giúái thiïåu mònh cho em gaái biïët, múái bûúác túái chaâo naâng. Thöë Nhi àoã höìng hai maá, tröng daáng höí theån, laåi nghe Vi Vùn noái tiïëp, vêåy chúá naâng Tuá Cêìu úã àêu? Quñ huynh àêy laâ ngûúâi quen biïët vúái naâng àoá em aå. Thöë Nhi nghe hoãi, luåy tuöng laä chaä, noái khöng ra tiïëng, höìi lêu thúã daâi noái rùçng: Naâng laâ ên nhên cuãa em, em maâ àûúåc miïång coåp söëng thûâa, toaân nhúâcaái trñ thûác cuãa naâng, than öi! Àïën ngaây hoan höåi, keã mêët ngûúâi coân, trong cún hoaån naån thúâi chung vai thñch caánh, noái àïën àêy hai chaâng àïìu nhúán nhaác àûáng dêåy hoãi: Vêåy ra naâng Tuá Cêìu àaä quyïn trêìn röìi hay sao? Thöë Nhi khoác oâa lïn, khöng noái àùång cêu gò nûäa. Ngoåc Lan cuäng ngêët ngûúâi teá ngaä ra bïn caái ghïë, may sao Vi Vùn lanh tay àúä http://ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 32 àùång, múái phoâ chaâng nùçm lïn trïn bûác vaán ngûåa. Chêåp chúân cún tónh cún mï, höìn mai phûúãng phêët, boáng quïë mú maâng, chúåt thêëy ngûúâi thõ giaã àûa caái thiïëp danh múâi chaâng. Ngoåc Lan xem tïn àïì “Phuâ dung thaânh chuã” kñnh baåch, thúâi ngêìn ngaåi khöng muöën ài, ngûúâi thõ giaã thöi thuác nùm baãy lêìn, chaâng múái chõu rúâi goát; àûúâng ài voåi voåi, hïët nuái laåi söng, cêìu daâi saáu nhõp, cêy moåc àöi haâng, àoaån laåi lêìu àaâi chöìng chêåp, cûãa röång nhaâ cao, ngoaâi tûúâng liïîu nhuã thûúát tha, tiïëng chim goåi baån nhû xa nhû gêìn. Khi qua àïën àoá, ngûúâi thõ giaã àûáng ngûâng laåi, maâ múâi chaâng vaâo, chaâng Ngoåc Lan bùæt mùåt tröng lïn biïín àïì trïn cûãa, thêëy coá ba chûä: “Höåi Phûúng viïn”, kinh ngaåc noái thêìm rùçng: Chöî naây laâ chöî naâo? Maâ caái tïn laåi giöëng nhû caái vûúân nhaâ hoå Kim khi trûúác, vaã laåi caái phong caãnh vûâa qua mùæt, cuäng giöëng nhû caái phong caãnh chöën thêìn kinh, quaái thêåt, ta ài àêy laâ ài àêu? Tûâ ngaây naâng Tuá Cêìu viïîn biïåt àïën giúâ, laâ mònh khöng mêëy khi lai vaäng, súå nûäa thêëy caãnh nhúá ngûúâi, vuä kim truy tñch, biïët bao nhiïu tònh thï thaãm vò ai, nay cúá gò laåi àûa ta vaâo àêy, coá khi... ÛÂ ài thò ài, chúá ngaåi laâm sao. Chaâng cûá thong thaã bûúác theo ngûúâi thõ giaã, lêìn lûúåt àïën trûúác thïìm baåch thaåch möåt toâa cöí viïån, saáo boã saát àêët, ba gian thanh vùæng nghiïm trang, hai bïn coá hai daäy höìi lang, laåi coá huyïìn caác thûá quaái àiïíu tröng rêët vui mùæt, laåi caác thûá hoa, núã àêìy böìn chêåu, muâi hûúng thoang thoaãng trêån gioá bay qua, ngaâo ngaåt ïm aái, möåt caái phong caãnh vêåt àaáng nïn thú, múái biïët quï mön cuäng nhiïìu vêån sûå thêåt. Chaâng Ngoåc Lan cûá ài ài, laåi laåi, ngoá quanh ngoá quêín, nghô trûúác nghô sau; chúåt tröng laåi sau lûng, böîng vùæng ngûúâi thõ giaã, lêëy laâm laå, chûa kõp hoãi han, thúâi trong reâm nhû coá tiïëng ngûúâi chaâo thûa, tiïëng rêët trong treão, noái rùçng: Töi kñnh chaâo ngûúâi, àaä chùèng sai lúâi ûúác heån, haå cöë haân gia, vêåy xin cuâng nhau caån cheán traâ lam, cho thiïëp baây lúâi têm sûå vúái naâo. Ngoåc Lan chûa kõp traã lúâi, àaä thêëy ngûúâi trong saáo bûúác ra, chñnh laâ naâng Tuá Cêìu vêåy, giú tay àêíy chaâng vaâo nhaâ, miïång cûúâi tuãm tóm, mùåt ngoåc vui tûúi, mûúâi phêìn xuên ûúác gêìy möåt vaâi phên, http://ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 33 maâ caái soáng sùæc cuãa con ngûúâi àa tònh úã chên maây khoáe mùæt cuäng coân chûa bao giúâ phai laåt ài àûúåc. Khi hai ngûúâi cêìm tay daâi vùæn thúã than, bao nhiïu àoaån thaãm tònh thûúng, kïí khöng xiïët kïí,Ngoåc Lan noái: ÚÃ àúâi coá luác tiïën, coá luác thûúâng, chêëp kinh cuäng phaãi coá khi toâng quyïìn, naâng khöng nïn lêëy thïë laâm phiïìn, tûúãng tuác duyïn chûa dûát, múái coá ngaây nay, dêìu àem duyïn cêìm sùæt maâ àöíi ra cêìm kyâ, laâ loâng naây cuäng vêîn ao ûúác xûa nay nhû vêåy. Tuá Cêìu daâu daâu neát mùåt khöng noái. Ngoåc Lan laåi noái: Naâng nghi cho töi phaãi khöng? Töi xin thïì cho naâng vûäng daå. Tuá Cêìu noái: Thûa chaâng, khöng phaãi nhû thïë,thiïëp tröåm nghô: Àaä àem vaâo bêåt böë kinh, àaåo toâng phu lêëy chûä trinh laâm àêìu, nay maång baåc àaä khöng àûúåc phuåc sûå quên tûã, phong trêìn lûu laåc laåi laâm àiïëm nhuåc gia phong, söëng coá danh dûå múái mong sûå söëng, nïëu danh dûå àaä mêët, thò dêìu ngûúâi yïu ta bao nhiïu, maâ loâng ta xêëu höí laåi caâng sêu thïm bêëy nhiïu. Nghô naâo coân mong taái höåi nûäa. Ngoåc Lan noái: Thïë thò naâng chùèng phuå loâng töi lùæm sao? Vò naâng maâ töi traãi trùm cay ngaân àùæng, toác xanh muöën baåc, loâng khöí hoáa tro cuäng nïn, vñ ngaây naâo cuäng nhû ngaây naâo thïë thöi, thaâ rùçng: trûúác sau thò cuäng möåt lêìn... Tuá Cêìu khöng àïí cho chaâng noái hïët lúâi, vöåi vaâng ngùn laåi maâ noái rùçng: Hay cho ngûúâi tònh lang cuãa töi chûa? Xûa nay chuáng ta yïu nhau möåt caách rêët khaác hùèn moåi keã têìm thûúâng biïët bao? Xin chaâng nhúá laåi, caái kïët quaã dúã dang àêy dêìu thïë naâo, maâ cuäng vò caái sú têm cuãa ta chñnh àaáng, khöng daám àïí traái gia phaáp, chïët vúái tû tònh, tû duåc, chïët möåt caách khöng phên minh, súå töåi vúái trúâi àêët, maâ khöng daám chïët, àïën bêy giúâ thiïëp àaânh thên phêån, chúá danh giaá chaâng sao? Haá phaãi keã ùn xöíi úã thò, maâ khöng lo sûå kiïën cöng thoå nghiïåp, lêåp thên nam tûã, núä hû sinh nhêët thïë, tònh si ai coá khen gò Vô sinh. http://ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 34 Ngoåc Lan cuái àêìu thêìm nghô mêëy lúâi nhûng cuäng khöng nguöi àûúåc têëm loâng luyïën aái àöëi vúái naâng, beân noái: Naâng Tuá Cêìu úi! Töi yïu naâng, töi khöng muöën traái yá naâng chuát naâo, sao naâng laåi noái baåc tïå, coân àõnh baão töi àïën àêy laâm gò. Tuá Cêìu noái: Thûa chaâng, thiïëp rêët caãm thõnh tònh lang quên lùæm! Khöng àúåi phaãi caån tiïëng àinh ninh, múái laâ biïët nhau. Tuy tònh luyïën aái àïën cûåc àiïím, maâ vêîn àem vïì àûúâng chñnh, àïí cho thiïn haå, si nam, oan nûä, ngoä hêìu biïët caái chñ khuynh hûúáng cuãa chuáng ta, maâ àöíi caái taâ têm voång niïåm, khöng nïn vò sûå cêíu hiïåp maâ nïn gia àaåo àûúåc. Thiïëp vúái chaâng dêìu coá aái tònh, song khöng phaåm àïën lïî nghôa, vêån maång coá ghen gheát, maâ lûúng têm thêåt khöng quúã traách khi naâo; nhûng tûâ ngöå biïën àïën giúâ, tûúãng caái lõch sûã êëy, chaâng coân chûa roä, nhên àêy kïí qua maâ nghe cho biïët: söë laâ trong chuâa gùåp luä cûúáp boác, naâo phaãi laâ ai xa laå, chñnh thùçng baåc aác Löî Thêm, nguyïn boån aác thiïëu khi trûúác, noá thûúâng hay doâm gioã cuãa caãi, nhûäng ngûúâi thêët cú lúä vêån, àaân baâ con gaái, ai coá nhan sùæc, tòm mûu haäm haåi, nhû thiïëp laâ àaä bao phen khöí súã vò hùæn, kïët cuöåc hùæn coân laâm nghïì baán thõt buön ngûúâi; Khi hai chõ em töi àaä mùæc vaâo lûúái, thò quyïët liïìu mònh ba böën thûá, song chuáng giûä gòn rêët cêín mêåt, khöng taâi naâo thoaát nöíi. Möåt höm Thöë Nhi bõ chuáng treo lïn hoãi töåi, töi súå quaá, phaãi lêëy mònh che chúã cho naâng, xin thûá phaåt, tûâ sau khöng daám tröën traánh, khinh sanh nûäa, hùæn àùæc thïë, múái eáp gaã töi cho tïn Ngö thûúng 1000 lûúång baåc, Thöë Nhi laâm con nuöi, lêëy giaá 500. Laäo La êëy laâ möåt ngûúâi àùæm sùæc, coân ngûúâi vúå thò hay ghen vaâ dûä; laäo súå úã khöng yïn, múái doån hïët gia saãn trúã vïì àêët àöìng bùçng; chûa bao lêu, laåi phaãi dúâi sang tónh khaác, möåt nùm àöíi chöî coá nùm bêíy lûúåt; coân chõ em töi thúâi phaãi hoáa trang àöíi phuåc, aáo quêìn ra daång nam nhi; khi treâo non lùån suöëi, vûúåt bïí qua vúâi, khöng àõnh núi naâo laâ núi truá tûác, ngaây thaáng dêåt dúâ, lùæm luác cuäng buöìn cho thên phêån, chua chaát nöîi tònh àúâi, àaä khöng biïët söëng laâ vui, nhûng thûúng haåi cho Thöë Nhi, àêìu xanh àaä töåi tònh chi, maâ phaãi àaây àoåa, nïn töi phaãi dêìn daâ kiïëm caách cho naâng thoaát thên. Höìi àûúåc tin Vi Vùn taåi lêìu khaách saån, laåi gùåp dõp con àöë phuå haânh hung, phaá tan caãnh àiïìn gia trang, ngûúâi trong nhaâ êëy àïìu phaãi tòm phûúng tröën traánh hïët thaãy, thiïëp múái goáp nhùåt cho Thöë http://ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 35 Nhi möåt ñt nûä trang, vaâ àûa cho möåt phong thú, dùån ra àïën neão vùæng seä múã àoåc, coân thiïëp thò... noái àïën àoá thò ngûâng laåi khöng noái nûäa. Ngoåc Lan giêåt mònh noái rùçng: Coân naâng thò sao? Thïë ra naâng khöng coân úã chöën nhên gian naây nûäa phaãi khöng? Tuá Cêìu uã mùåt buöìn thiu, gûúång cûúâi noái: phaãi, nhûng maâ khöng can gò, chaâng àûâng súå, thiïëp döëc loâng vò nghôa, dêîu thaác cuäng vui loâng. Nay vúâi chaâng àïën àêy, laâ muöën trao möåt möëi chó höìng, cho hai hoå àùång phó nguyïìn giai laäo lêëy vúå khöng nïn choån sùæc àeåp, nïët na múái laâ ngûúâi haånh phuác gia àònh, Thöë Nhi mêîn thiïåp thöng minh, chùæc laâ giuápcho chaâng möåt tay nöåi trûúáng rêët vûäng. Àaânh ài, àïí cho thiïëp àùång traã chuát nghôa chaâng, àöi ta vônh biïåt, trên troång mêëy lúâi. Ngoåc Lan caãm àöång, beân khoác röëng lïn möåt tiïëng rêët to, chúåt tónh giêëc dêåy, thò thêëy bïn mònh ngöìi quanh Vi Vùn, Thöë Nhi cuâng hai àûáa gia àinh àûúng thoa boáp tay chên, thuöëc thang chûåc giûä, ai nêëy thêëy cún höåi tónh, mûâng rúä khön xiïët, keã goåi ngûúâi thûa, àöí thang vêng thuöëc, giúâ lêu nghe khoeã sûác chaâng múái ngöìi dûåa bïn ghïë, nhúá laåi höìi trong möång aão, ngùæm qua naâng Thöë Nhi, thêëy àaä thay aáo àöíi xiïm, àoan trang möåt ngûúâi con gaái, taác trung tung khöng gêìy khöng beáo, tuy khöng sùæc saão nhû ai, (ai laâ chó Tuá Cêìu) song cuäng coá duyïn àùçm thùæm, àoaái coi laåi Vi Vùn, thúâi thêëy ên cêìn lo lùæng khuyïn döî hïët àïìu, maâ phaãi nïí loâng, àem tònh sêu traã tònh sêu, thöi thò lêëp thaãm dêåp sêìu cho qua. Khi êëy múái cuâng nhau sùæp àùåt haânh lyá, àïìu trúã vïì cöë hûúng, muön ngaân dùåm thùèng loâng thïm bêån, nùm baãy nùm dû luöëng àïí thûúng. Dêìu cho lyá àöíi thay àaâo Caâng êu duyïn múái caâng daâo nghôa xûa. http://ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 36 LÚÂI BAÂN CUÃA TAÁC GIAÃ Xeát trong möåt àoaån lõch sûã cuãa naâng Kim Tuá Cêìu, thò khöng coá àiïìu gò laå, àïí cho ngûúâi xem àaáng khen hay laâ àaáng chï; Ban àêìu thò con gaái lúán lïn gaã chöìng, kïët cuöåc chöìng chïët, gia saãn bõ lûâa gaåt, maâ phaãi lûu laåc àêët khaách quï ngûúâi, kõp àïën gian nhên cûúáp boác, àem baán cho ngûúâi Hoa kiïìu, phaãi tay vúå caã nöìng naâng, röìi tûå tûã; chuyïån têìm thûúâng nhû vêåy, tûúãng khöng nïn ghi cheáp laâm chi, song coá möåt caái bi quan vïì phong tuåc vïì thúâi àaåi, coá aãnh hûúãng vaâ quan hïå cho phuå nûä nûúác ta rêët nhiïìu. Vò lêëy caái tû caách naâng Tuá Cêìu, khöng phaãi laâ möåt àûáa con gaái lùèng lú, maâ caãnh ngöå traáo chùæc, gùåp sûå ruöíi ro cho àaáng, thïë thò taåi ai xui khiïën? Chúá nhû nghe lúâi cha meå laâ hiïëu, cûáu giuáp baån beâ laâ nghôa, söëng thaác phên minh, chùèng coá höëi hêån àïìu gò, laâ chñ khñ; dêîu cho bêåc trûúång phu xûã trñ viïåc àúâi, haá chùèng phaãi cuäng ngêìn êëy maâ thöi û? Giaã sûã phong tuåc thuêìn tuyá, giaáo duåc chñnh àaáng, àêu coá nhûäng ngûúâi laâm cha meå huã baåi ài tin thuêåt söë; troång sûå lúåi danh, maâ laâm röëi duyïn con; Nïëu maâ thúâi àaåi thanh bònh, phaáp luêåt nghiïm minh, àêu coá nhûäng sûå traái pheáp, diïîn ra giûäa chöën tónh thaânh, gian cûúáp tûá tung, maâ quan gia khöng tòm phûúng naä trõ, àïí möåt ngûúâi àaân baâ con gaái, con nhaâ trêm anh, vúå ngûúâi chûác tûúác, maâ tiïìn cuãa mêët saåch thên thïë phiïu lûu, khöng ai nhòn àïën, coá oan maâ khöng chöî kïu, bú vú soáng dêåp gioá vuâi, úã trong möåt caái hoaân caãnh hùæc ùæm, phêìn thò gia àònh chön lêëp, phêìn thúâi xaä höåi vaây voâ. Sinh thên ngûúâi con gaái àaân baâ höìi bêëy giúâ, chùèng coân coá cöng lyá, tûå chuã gò hïët thaãy, àau àúán thay! Khöëc haåi thay? Nhûäng ngûúâi laâm cha meå haá chùèng nïn lêëy àoá maâ laâm gûúng hay sao? Nhên noái àïën àêy, chúåt nhúá laåi nhûäng cêu chuyïån hön thuá maâ cuäng thuöåc vïì caái thúâi àaåi luác êëy, nhû nhaâ naâo coá con gaái àeåp, maâ caác bêåc quyïìn mön quñ höå àaä doâm doã àïën, thúâi dêìu gaã hêìu nhû mûúâi hai cuäng phaãi gaã, bêët kïí chöî êëy laâ thiïn àûúâng hay laâ àõa nguåc, bêët kïí àûáa con gaái coá ûng hay khöng, cha meå chó nhùæm mùæt gaã liïìu, cöët laâ àûúåc giûä vûäng thên danh cuãa mònh, lêy lêët maâ http://ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP ÀAÅM PHÛÚNG NÛÄ SÛÃ 37 hûúãng sûå sung sûúáng cuäng nïn. Tuy khöng coá yá haåi con, maâ thêåt laâ phaåm möåt àiïìu luêåt giïët con vêåy. Àï tiïån taân nhêîn khöng gò cho bùçng. So vúái chuyïån Kim Tuá Cêìu naây cuäng laâ möåt phaái ngûúâi nhû nhau. Phong tuåc suy àöìi, nhên tònh àiïn àaão chñnh do caác gia àònh trong xaä höåi taåo nhên ra caã. Búãi vêåy nïn phaãi kñp mau boã hïët nhûäng caái têåp quaán xêëu xa êëy ài, múái mong vaän höìi vêån maång, maâ taåo thaânh phuác quaã cho nhûäng nhên loaåi võ lai vêåy. http://ebooks.vdcmedia.com
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan