Tài liệu Vượt khỏi bạo lực - krishnamurti

  • Số trang: 324 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1200 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

“Thuộc công nghệ, con người đã tiến bộ\r\nkhông thể tin được, tuy nhiên anh ấy vẫn\r\ncòn như anh ấy đã là trong suốt hàng ngàn\r\nnăm, đánh nhau, tham lam, ganh ghét, chứa\r\nđầy đau khổ khôn cùng.”