Tài liệu BÀI TẬP VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CÓ CẢ HÌNH VẼ 3D CHI TIẾT HAY

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 11218 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

BÀI TẬP VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ CÓ CẢ HÌNH VẼ 3D CHI TIẾT
18 9 3.10 6 R1 B 22 15 A B-B 1.5 9 A-A 9 3.50 R6 0 .5 R3 4 16 50 R . 11 8 6 B A 33.50 47.50 CAN PHAM DINH XUAN 11CDT1 .5 0 4.98 22 5 14 17 M8 19 48 13.17 1 .23 R7 27.68 ĐẦU NỐI PHẠM ĐÌNH XUÂN 11CDT1 mép vát 1,5x45* mép vát 1x45* 6 11 2lô M4 11 41 54 63 5.50 63 19 R8 2lô 79.08 8 ĐẾ 21 PHẠM ĐÌNH XUÂN 11CDT1 3 5.50 59 18 18 5 5 7 30 R1 R1 19 33 18 11 SỐ 12 ĐẾ QUAY PHẠM ĐÌNH XUÂN 11CDT1 BÀI SỐ 6 52 16 R4.5 9 0 R3 17 4. R3 0 .5 11 8 .5 0 39 71 80 68 11 4 9 25 17 5.50 4.50 32 ĐẾ XOAY PHẠM ĐÌNH XUÂN 11CDT1 1.50 8 19 1.50 7.26 R5 6 6.68 R5 10 18 34 4.50 6 ĐÒN BẨY PHẠM ĐÌNH XUÂN 11CDT1 19.50 6.50 4 1.50 2 16 11 18 5.50 12.50 R 2lô 5.50 4.5 0 R3 11 18.63 10.50 21.50 mép vát 3x60* 59 9.40 R5 6.55 6.50 21 .25 49 .50 6 M 15.50 R3 31.50 MÁ CỐ ĐỊNH PHẠM ĐÌNH XUÂN 11CDT1 2.50 9.72 6 5 6 1 R1 R5 14 35 10 20 4loM3 48 0 .5 R7 4 23 MA DONG PHAM DINH XUAN 11CDT1 6 12 A 5 A R9 2lô 2Lô 2ô .50 3.03 2 9.70 46 SECTION A-A 7 35 94 R7 10 2 9.30 11 52 2lô 11.70 7 10 10 2 4 11 12 MÁ ĐỘNG 62 PHẠM ĐÌNH XUÂN 11CDT1 8 6 .78 6 R3 M7.4 6 4lô 6L ôM 6 4 3 14.50 67 19 37 R26 9.47 2 1.50 2.50 2.46 35 1 19 13 3 67 MẶT BÍCH PHẠM ĐÌNH XUÂN 11CDT1 8 R6 66 5 MEP VAT 7X45* 11 11 6 6 6 .50 4 R5 9 12 MEP VAT 1.5X60* 27 30 5 5 4LO 18 39 66 10 20 5 R2 12 6 R2 NAP PHAM DINH XUAN 11CDT1 64 6 R2 6lô 6 6 2 1.50 mép vát 2x45* 37 M7 22 4.10 mép vát 2,5x45* 2.50 9.50 NẮP PHẠM ĐÌNH XUÂN 11CDT1 30 48 7 11 6 16 R2 4 M17 R1 11 9 10 4 5 5 R1 8 ONG NGAM PHAM DINH XUAN 11CDT1 0 R1 12.50 R3 21.50 B B 20.69 20.31 .50 28 9 SECTION B-B 21.69 48.69 18 44 R16.50 44 8 12.50 19 54 74 103 16 ỐNG NGANG PHẠM ĐÌNH XUÂN 11CDT1 24 8 5 26 22 0 2.65 1.50 2L0 M2X2 82 2LO 3 2 22 2.50 7 2 20 Sq33x7LH 4 23 M1 28 ONG VIT REN TRAI PHAM DINH XUAN 11CDT1 3lô 30 38 mép vát 1.5x45* 2 4.9 24 20 0 18 3lô 3.50 2.20 0.48 1.33 4 25 20 23 33 3 16 6 73 51 ỐNG LÓT PHẠM ĐÌNH XUÂN 11CDT1 R6 .7 4 32 5 54 19 22.50 6 7 11 17 22 PHIẾN BẢN LỀ PHẠM ĐÌNH XUÂN 11CDT1 A R1 A-A 11 3.50 1 24 A 67 13 19 8 R1 39 25 TAY QUAY PHAM DINH XUAN 11CDT1 11 M 5X 9 6L 0 13.50 30 R2 9 7 1 18 8 59 83 42 5 76 50 39 62 1 R3 66 4L 77 0M 8X 15 29 34 41 6L 0 9 THAN 12 PHAM DINH XUAN 11CDT1 M 6 62 6 24 8 27 70 94 R5 90 38 THAN KICH PHAM DINH XUAN 11CDT1
- Xem thêm -