Tài liệu Ký hiệu mối hàn theo tiêu chuẩn ISO và AWS

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 16536 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

2005-06 Công nghệ hàn ®¹i häc 1.1.3 KÝ HIỆU HÀN TRÊN BẢN VẼ b¸ch khoa • Lợi ích của việc ký hiệu quy ước mối hàn trên bản vẽ G 6 8 30o 5 (7) GMAW 3 3 – 7 – 5 ĐHBK Hà Nội 2004 ®¹i häc b¸ch khoa Mèi hµn gi¸p mèi gÊp mÐp – 6 Ngô Lê Thông - B/m Hàn & CNKL 1 Ký hiệu mối hàn trên bản vẽ ISO 2553-1984 Gia c«ng ph¼ng Mèi hµn gi¸p mèi kh«ng v¸t mÐp Mèi hµn gi¸p mèi v¸t mÐp ch÷ V • Ký hiệu phụ Låi Lâm Mèi hµn gi¸p mèi v¸t mÐp nöa ch÷ V Mèi hµn gi¸p mèi v¸t mÐp ch÷ Y Mèi hµn gi¸p mèi v¸t mÐp nöa ch÷ Y Mèi hµn gi¸p mèi v¸t mÐp ch÷ U Mèi hµn gi¸p mèi v¸t mÐp ch÷ J Mèi hµn ch©n (®¸y) Mèi hµn gãc Mèi hµn khe Mèi hµn lç, mèi hµn ®iÓm • Ký hiệu chính Sinh viên cần nắm vững hệ thống ký hiệu này. Tài liệu tham khảo: Trần Hữu Quế Nguyễn Văn Tuấn, Bản vẽ kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế, NXB Giáo dục, 1998. Trang 84-110. Mèi hµn ®−êng (hµn ¸p lùc) ĐHBK Hà Nội 2004 Ngo Le Thong Ngô Lê Thông - B/m Hàn & CNKL 2 1 2005-06 Công nghệ hàn ®¹i häc Ký hiệu hàn trên bản vẽ kỹ thuật b¸ch khoa Mèi hµn gi¸p mèi gÊp mÐp Mèi hµn gi¸p mèi v¸t mÐp ch÷ J Mèi hµn gi¸p mèi kh«ng v¸t mÐp Mèi hµn ch©n (®¸y) Mèi hµn gi¸p mèi v¸t mÐp ch÷ V Mèi hµn gãc Mèi hµn gi¸p mèi v¸t mÐp nöa ch÷ V Mèi hµn khe Mèi hµn gi¸p mèi v¸t mÐp ch÷ Y Mèi hµn lç, mèi hµn ®iÓm Mèi hµn gi¸p mèi v¸t mÐp nöa ch÷ Y Mèi hµn ®−êng (hµn ¸p lùc) Hµn ngÊu toµn bé chiÒu dµy Hµn vßng quanh Hµn ngoµi hiÖn tr−êng Mèi hµn gi¸p mèi v¸t mÐp ch÷ U Kim lo¹i phô (ch÷ nhËt) • Ký Ký hiệu chính - AWS Kim lo¹i phô (vu«ng) hiệu phụ BÒ mÆt låi ĐHBK Hà Nội 2004 BÒ mÆt ph¼ng BÒ mÆt lâm Ngô Lê Thông - B/m Hàn & CNKL 3 ®¹i häc b¸ch khoa Ký hiệu mối hàn – AWS. Vị trí chuẩn của các yếu tố trong một ký hiệu đầy đủ Ký hiÖu gia c«ng bÒ mÆt mèi hµn Gãc r·nh hµn (gãc v¸t mÐp) Ký hiÖu bÒ mÆt mèi hµn Khe ®¸y, chiÒu s©u ®iÒn víi mèi hµn nót, mèi hµn c¾t F A Quy ®Þnh, qu¸ tr×nh hµn hoÆc tham chiÕu kh¸c T R ChiÒu dµi mèi hµn B−íc hµn §u«i (bá khi kh«ng dïng tham chiÕu) Ký hiÖu mèi hµn c¬ b¶n hoÆc tham chiÕu chi tiÕt }L-P } Ký hiÖu hµn t¹i hiÖn tr−êng Ký hiÖu hµn vßng quanh phÝa bªn kia { { c¶ hai S(E) phÝa ChiÒu s©u v¸t mÐp, hoÆc kÝch th−íc ®èi víi mét sè mèi hµn phÝa mòi tªn KÝch th−íc mèi hµn v¸t mÐp (N) Sè l−îng mèi hµn ®iÓm, ®−êng, v.v. §−êng tham chiÕu Mòi tªn nèi ®−êng tham chiÕu víi chi tiÕt phÝa mòi tªn cña liªn kÕt C¸c yÕu tè trong vïng nµy vÉn gi÷ nguyªn khi ®¶o chiÒu mò tªn vµ ®u«i ĐHBK Hà Nội 2004 Ngo Le Thong Ngô Lê Thông - B/m Hàn & CNKL 4 2 2005-06 Công nghệ hàn ®¹i häc ĐƯỜNG THAM CHIẾU, MŨI TÊN VÀ ĐUÔI (MỐI HÀN GÓC) b¸ch khoa ĐƯỜNG THAM CHIẾU (PHÍA ) (PHÍA ) MŨI TÊN ĐUÔI PHÍA PHÍA 9 6 6 6 ĐHBK Hà Nội 2004 Ngô Lê Thông - B/m Hàn & CNKL 5 ®¹i häc THỂ HIỆN KÍCH THƯỚC MỐI HÀN GÓC b¸ch khoa (5 x 6) 12 12 6 9 6 16 b) a) 6 6 (9 X 6) 100 c) 6 ĐHBK Hà Nội 2004 Ngo Le Thong d) 100 Ngô Lê Thông - B/m Hàn & CNKL 6 6 3 2005-06 Công nghệ hàn ®¹i häc THỂ HIỆN KÍCH THƯỚC MỐI HÀN GÓC b¸ch khoa 1500 1500 7450 50-100 12 12 12 12 50-100 12 8 12 12 150 a) 100 150 b) 6 45 6 45 6 50-150 d) c) ĐHBK Hà Nội 2004 Ngô Lê Thông - B/m Hàn & CNKL 7 ®¹i häc THỂ HIỆN KÍCH THƯỚC MỐI HÀN GÓC b¸ch khoa 8 30–230 8 30–230 112 37 a) 6 75 b) 450 9 50-100 1400 50 50 9 50-150 8 9 ĐHBK Hà Nội 2004 Ngo Le Thong Ngô Lê Thông - B/m Hàn & CNKL 200 9 200 8 4 2005-06 Công nghệ hàn ®¹i häc THỂ HIỆN KÍCH THƯỚC MỐI HÀN GÓC b¸ch khoa 350 9 50–350 9 50–350 175 a) 6 50–400 6 50–400 b) 50–125 50–125 6 c) ĐHBK Hà Nội 2004 d) Ngô Lê Thông - B/m Hàn & CNKL 9 ®¹i häc KÝ HIỆU HOÀN THIỆN BỀ MẶT MỐI HÀN b¸ch khoa b) a) DIỄN GIẢI GỘP TẤT CẢ CÁC PHẦN CỦA KÝ HIỆU 6 6 50 500 50 500 12 6 12 ĐHBK Hà Nội 2004 Ngo Le Thong 12 Ngô Lê Thông - B/m Hàn & CNKL 10 5 2005-06 Công nghệ hàn ®¹i häc DIỄN GIẢI GỘP TẤT CẢ CÁC PHẦN CỦA KÝ HIỆU b¸ch khoa 12 (6x12) 6 12 12 12 12 12 12 12 12 ĐHBK Hà Nội 2004 Ngô Lê Thông - B/m Hàn & CNKL 11 ®¹i häc 6 DIỄN GIẢI GỘP TẤT CẢ CÁC PHẦN CỦA KÝ HIỆU 125 75 250 75 75 75 150 Ngô Lê Thông - B/m Hàn & CNKL Bố trí mối hàn tại 2 đầu liên kết 150 50 50 50 Bố trí mối hàn tại 2 đầu liên kết 50 50 50 75–250 Ngo Le Thong 100 100 100 100 Bố trí mối hàn tại 2 đầu liên kết ĐHBK Hà Nội 2004 75–250 50–150 50–100 50–150 b¸ch khoa 12 6 2005-06 Công nghệ hàn ®¹i häc DIỄN GIẢI GỘP TẤT CẢ CÁC PHẦN CỦA KÝ HIỆU b¸ch khoa Liên kết A Liên kết B Liên kết A Liên kết B ĐHBK Hà Nội 2004 Ngô Lê Thông - B/m Hàn & CNKL 13 ®¹i häc KÝ HIỆU MỐI HÀN GIÁP MỐI b¸ch khoa 4 a) 1,6 5 1,6 60o 1,6 17,4 (19) ĐHBK Hà Nội 2004 Ngo Le Thong 60o 1,6 19 b) 1,6 Ngô Lê Thông - B/m Hàn & CNKL 14 7 2005-06 Công nghệ hàn ®¹i häc KÝ HIỆU MỐI HÀN GIÁP MỐI CÓ VÁT MÉP b¸ch khoa 45o 45o 45o 45o 50o a) 38 51 50o G 12 b) 38 (41) 19 c) ĐHBK Hà Nội 2004 Ngô Lê Thông - B/m Hàn & CNKL 15 ®¹i häc b¸ch khoa KÝ HIỆU MỐI HÀN NGẤU HOÀN TOÀN 1,6 1,6 1,6 45o 1,6 ĐHBK Hà Nội 2004 Ngo Le Thong Ngô Lê Thông - B/m Hàn & CNKL 16 8 2005-06 Công nghệ hàn ®¹i häc b¸ch khoa KÝ HIỆU MỐI HÀN NGẤU HOÀN TOÀN H G ĐHBK Hà Nội 2004 C Ngô Lê Thông - B/m Hàn & CNKL 17 ®¹i häc KÝ HIỆU LÓT ĐÁY MỐI HÀN b¸ch khoa Chú thích 1 – Hàn rãnh trước khi hàn lót đáy Chú thích 1 Đường hàn lót đáy Chú thích 1 – Hàn rãnh sau khi hàn lót đáy Chú thích 1 Đường hàn lót đáy ĐHBK Hà Nội 2004 Ngo Le Thong Ngô Lê Thông - B/m Hàn & CNKL 18 9 2005-06 Công nghệ hàn ®¹i häc KÝ HIỆU KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY MỐI HÀN SỐ LƯỢNG KiỂM TRA (N) QUY ĐỊNH HOẶC THAM CHIẾU KHÁC PHÍA BÊN KIA T PHẦN ĐUÔI PHÍA MŨI TÊN ĐƯỜNG THAM CHIẾU CẢ HAI PHÍA b¸ch khoa L KÝ HiỆU KiỂM TRA CƠ BẢN ĐHBK Hà Nội 2004 Ngô Lê Thông - B/m Hàn & CNKL 19 ®¹i häc b¸ch khoa KÝ HIỆU KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY MỐI HÀN AET – Acoustic emission: ET – Eddy current: LT – Leak: MT – Magnetic particle: NRT – Neutron radiographic: PT – Penetrant: DPT – Dye penetrant: FPT – Fluorescent penetrant: PRT – Proof test: RT – Radiographic: UT – Ultrasonic: VT – Visual: ĐHBK Hà Nội 2004 Ngo Le Thong Ngô Lê Thông - B/m Hàn & CNKL 20 10 2005-06 Công nghệ hàn ®¹i häc KÝ HIỆU KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY MỐI HÀN b¸ch khoa 30 o NRT RT MT 50% MT 80 MT 80 MT 80 250 MT 80 ĐHBK Hà Nội 2004 RT 25% Ngô Lê Thông - B/m Hàn & CNKL 21 ®¹i häc b¸ch khoa KÝ HIỆU KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY MỐI HÀN VT + RT UT RT RT+FPT LT RT+LT DPT+ET PT+NRT (mm) MT 8 RT 4 PT 100 PRT 10 ĐHBK Hà Nội 2004 Ngo Le Thong Ngô Lê Thông - B/m Hàn & CNKL 22 11 2005-06 Công nghệ hàn ®¹i häc b¸ch khoa KÝ HIỆU KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY MỐI HÀN UT (2) UT FPT UT MT ĐHBK Hà Nội 2004 Ngo Le Thong Ngô Lê Thông - B/m Hàn & CNKL 23 12
- Xem thêm -