Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Kế toán - Kiểm toán Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán thu, chi ngân sách xã ở ủy ban nhân dân xã m...

Tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán thu, chi ngân sách xã ở ủy ban nhân dân xã mỹ tịnh an

.PDF
80
318
132

Mô tả:

Ngan sach nha nu6c la m<)t ph(;lm tru kinh tS- lich sir g~n liSn v6i S\f ra dai cua nha nu6c, g~n liSn v6i nSn kinh tS hang hoa -tiSn t~. Noi each khac, S\f ra dai cua nha nu6c va S\f ra dai cua nSn kinh tS hang hoa -tiSn t~ nhu nhfrng diSu ki~n c~n va du cho S\f phat sinh, tfm t(;li va phat triSn cua Ngan sach Nha nu6c. v 6i tu each la m<)t cong C\l tai chinh rfit quan trQng, vi v~y trong nSn kinh tS hang hoa tiSn t~, Nha nu6c da sir dvng hinh thilc tiSn t~ trong phan ph6i nhu thuS b~ng tiSn, vay nq ... dS t(;lo l~p quy tiSn t~ rieng co cua Ngan sach Nha nu6c nh~m phvc V\l cho ho(;lt d<)ng cua minh, hinh thanh nen b<) ph~n quan trQng nhfit cua khu vvc tai chinh Nha nu6c. Dfmg thai Nha nu6c dva vao S\1' v~n d<)ng d<)c l~p cua tiSn t~ dS t(;!O l~p, phan ph6i, sir dvng quy tiSn t~ cho cac mvc dich cua nha nu6c. Quan tri~t tinh th~n do, Dang va Nha nu6c ta trong qua trinh d6i m6i nSn kinh tS da rfit chu trQng dSn cong tac quan ly quy Ngan sach Nha nu6c nh~m dS quan ly th6ng nhfit nSn tai chinh qu6c gia, nang cao tinh chu d<)ng va trach nhi~m CUa cac CO' quan, t6 chile ca nhan trong vi~c quan ly va sir dvng quy Ngan sach Nha nu6c, cling c6 ky lu~t tai chinh, sir dvng tiSt ki~m, co hi~u qua ngan sach va tai san nha nu6c, tang tich luy nh~m thvc hi~n CNH -l-IDH dfit nu6c theo hu6ng XHCN, dap ilng yeu c~u phat triSn kinh tS -xa h<)i, nang cao dai s6ng nhan dan, dam bao qu6c phong, an ninh, d6i ngo(;li. Trong nhfrng nam g~n day, cung v6i S\f phat triSn kinh tS cua ca nu6c, xa My Tinh An tilng bu6c da d(;lt duqc nhiSu thanh qua trong cong tac quan ly thu, chi Ngan sach. Tuy nhien trong qua trinh diSu hanh cong tac thu va kiSm soat chi tieu ngan sach hi~n nay la m9t vfin dS bile xuc c~n nan giai. Xufit phat tu nhfrng vfin dS neu tren, trong nhfrng nam hQc vua qua, sau khi tiSp thu duqc kiSn thilc do truang Cao DAng Nong Nghi~p Nam B<) truySn d';!t. Hom nay toi xin chQn dS tai "K~ tmin thu, chi Ngan sach xa" dS lam bao cao t6t nghi~p. v 6i kha nang, kiSn thuc va qua trinh tht;rc t~p cua ban than co h(;ln thi dS tai ch~c ch~n se khong tranh khoi nhfrng thiSu sot. Kinh mong duqc st;r dong gop cua quy th~y co, ban lanh d(;lo va t~p thS cong chile UBND xa My Tinh An dS giup da cho ban than hoan thanh t6t chuyen dS t6t nghi~p nay
BO. NONG NGHIEP . & PHAT TRIEN NONG THON TRUONG CAO DANG NONG NGHIEP . NAM BO. KHOA: TAl CHINH- KE TOAN {7 {7 BAOCAO 1lR1C TAJP TOT NGHTIJEJP 0 0 0 Cnuyenle: , ~ KETOANTHU, , CHI NGAN SACH XA ~ Ngu(ri hu·o·ng d§n: Nguy~n Thanh Dan HQ va ten hQc sinh: Nguy~n Thj Bich Tuy~n f>o·n vj tht}'C t~p: UBND xa My Tjnh An Kh6a hQc: 2007-2009 Lo·p hQc: 11K3C My Tho, Ngay 26 thang 6 nam 2009 -A - , ;;;:. A A BO• NONG NGHIEP & PHAT TRIEN NONG THON • TRUONG CAO DANG NONG NGHIEP NAM BO• • KHOA: TAl CHINH- KE TOAN 17 17 JEAO CAO THUC TAJF TOT NGHTIEJP 0 Cliuyen 0 0 ae:' , ;:. KETOANTHU, CHI NGAN SACH XA A , - NguOi hu6ng din: Nguy~n Thanh Dan HQ va ten hqc sinh: Nguy~n Thj Bich Tuy~n Don vj thl}'c t~p: UBND xi My Tjnh An Khoa hQc: 2007-2009 L6'p hqc: 11K3C My Tho, Ngay 26 thang 6 nam 2009 ac di~m tinh hinh k~ tmin cua dO'n vi: 2.t.i Khai ni~m va nhi~m VI}. cua k~ toa~ hanh chinh St}.' nghi~p a- Khai ni~m b- Nhi~m VI}. 2.1.2 Qua trinh hinh thanh va phat tri~n cua xa 2.1.3 Chtl-c nang- nhi~m VI}. cua xa 2.1.4 SO' dB tA chtl-c b{) may, chtl-c nang- nhi~m VI}. cua cac dO'D vi a- SO' dB tA chuc b{) may b- Chuc nang- nhi~m VI}. cua cac b{) ph'n 2.1.5 llinh thuc ghi sA k~ toan 2.1.6 Trinh tt}.' ghi sA 2.2 Tht}.'c tr~ng cong tack~ toan thu, chi Ngan sach ir dja phuO'ng: 2.2.1 K~ toan thu Ngan sach: 2.2.1.1 N{)i dung thu Ngan sach Nha nu&c 2.2.1.2 K~ toan chi ti~t a- Chung tir k~ toan b- sA k~ toan 2.2.1.3 K~ toan tAng hQ'p a- Tai khmin sir dt}.ng b- PhuO'ng phap h~ch toan * M{)t sa vi dt}. minh ho~ 2.2.2 K~ toan chi Ngan sach: 2.2.2.1 N{)i dung chi Ngan sach 2.2.2.2 K~ toan chi ti~t: a- Chung tir k~ toan b- sA k~ toan 2.2.2.3 K~ toan tAng hQ'p: a- Tai khoan sir dt}.ng b- PhuO'ng phap h~ch tmin 111(3C 'Trang 4 *M()t sB vi dy minh hQa 2.3 Quy~t tmin thu, chi Ngan sach: 2.3.1 Bao cao tAng hQll thu Ngan sach 2.3.2 Bao cao tAng hQ'p chi Ngan sach 2.3.3 Bang can dBi quy~t toan Ngan sach xa 2.3.4 Bang can dBi tai khoan thang 6 2.3.5 Phan tich bao cao quy~t toan thu, chi Ngan sach PHAN III: Kit Lu~n Va Kiin Nghj 3.1 K~t lu~n 3.2 Ki~n nghi Nh~n Xet Cua Don Vi Tht}'c T~p Nh~n Xet Cua Giao Vien Hrr6'ng D~n 111(3C m6i do c~p tren ban hanh chua dugc b6 tri trong dv toan cua nam d~u thai ky 6n djnh. 111(3C CJ'rang 8 • H6 trq thgc hi~n cac chinh sach, chS d9 m6i do c~p tren ban hanh chua duqc b6 tri trong dg toan cua nam dAu thai ky 6n djnh. • Hf> trq thgc hi~n cac chuang trinh mvc tieu qu6c gia giao cho dia phuang. • Hf> trq thgc hi~n dAu tu xay dgng cac cong trinh thu()c CO' sa h~ tAng kinh tS - xa h()i a dia phuang. • H6 trq m()t phAn dS giai quySt kh6 khan do thien tai, hoa ho~n gay ra di~n r()ng, sau khi Ngan sach dja phuang da su dvng quy dg phong va quy dg tru tai chinh cua dia phuang nhung chua dap (rng nhu cAu. • H6 trq thgc hi~n m()t s6 nhi~m vv cAn thiSt va c~p bach. • Sf> bf> sung theo ffi\lC tieu dUQ'C xac djnh hang nam can cu vao kha nang can dBi Ngan sach c~p tren va yeu cAu mvc tieu c~p du6i. Vi~c su dvng kinh phi b6 sung theo mvc tieu phai theo dung qui djnh. 1.4 N()i dung chi Ngan sach: 1.4.1 Chi thuirng xuyen bao gAm: - Chi ve ho~t d()ng S\1' nghi~p giao dvc, dao t~o, d~y nghe, y tS, xa h()i, van hoa, thong tin, van hQc ngh~ thu~t, thS dvc thS thao, khoa hQc va cong ngh~, moi truang va cac S\1' nghi~p khac. - Chi ve ho~t d()ng S\1' nghi~p kinh tS - Chi ve ho~t d()ng cua cac CO' quan quan ly Nha nu6c -Chive ho~t d()ng cua cac CO' quan thu()c Dang c()ng san Vi~t Nam. - Chi ve ho~t d()ng S\1' nghi~p cua cac CO' quan t6 chile Chinh tri- Xa h()i. - Chi ve qu6c phong, an ninh va tr~t tg xa h()i - Cac khoan chi khac theo qui dinh cua phap !Ngu; n 7lij CBicfi 'I'u~ n 111(3C lu~t 'I'rang 9 CBao Cdo rrfiy:c ~P rfot :Ngn~p - Chi tn\ ng g6c tiSn cho Chinh phu vay. Tlit ca cac khoan ng trong va ngoai nu6c khi t6i h:~m, Nha nu6c phai nhanh chong thanh toan tiSn vay g6c. 0 nu6c ta hi~n nay, ng Nha nu6c dugc b~t ngu6n tir tinh tr~g n()i chi keo dai cua Ngan sach Nha nu6c va tir nhu cfru chi dfru tu phat triSn kinh tS. s6 ng nu6c ngoai cua Ngan sach Nha nu6c phai tra tang len kha 16n trong do bao g6m ca ng qua h~n. Hang nam, s6 chi tra ng cua Ngan sach Nha nu6c dugc b6 tri theo m()t cy 1~ nhlit djnh trong t6ng s6 chi cua Ngan sach Nha nu6c. 1.4.2 Chi diu tu phat tri~n: - Chi dfru tu phat triSn dugc clip phat chu ySu tir Ngan sach trung uong va m()t b9 ph~n dang kS tir Ngan sach dja phuong. Khoan chi nay mang tinh chlit tich luy, co anh hu6ng trgc tiSp dsn nang sulit xa h9i va d6i vai cac quan h~ can d6i 16n trong nSn kinh ts qu6c dan, bao g6m cac khoan chi ca ban sau: + Cac khoan chi dfru tu xay dgng cong trinh kSt cliu h~ tAng kinh ts xa h9i dugc phan clip. + Dfru tu va h6 trg v6n cho cac doanh nghi~p Nha nu6c. + Gop v6n c6 phfrn lien doanh vao cac doanh nghi~p. + Chi cho quy h6 trg dfru tu qu6c gia va cac quy h6 trg phat trisn d6i vai cac dg an phat triSn kinh ts. + Chi dg trfr Nha nu6c. 1.5 K~ toan thu Ngan sach: 1.5.1 K~ toan chi ti~t: 1.5.1.1 Chung tir k~ toan: - Chilng tir g6c cua kS toan nh~p quy va thu Ngan sach Nha nu6c. - Cac giliy n()p tiSn do T6ng Cvc thuS in, quan ly va phan ph6i su dvng. - L~nh thu Ngan sach Nha nu6c. - L~nh thoai thu Ngan sach Nha nu6c. - Bao cao tinh hinh thu cua Ngan sach clip tren. - Ngoai ra, con co "Giliy bao Co". 1.5.1.2 sA k~ toan: - S6 Nh~t kY thu Ngan sach tren dja ban. 111{3C CJ'rang 10 (}VJIJD: Wgu~n %anti C])Jn - s6 chi tiSt thu Ngan sach - S6 t6ng hqp thu Ngan sach - s6 chi tiSt t~m thu - s6 chi tiSt thoai thu 1.5.2 K~ tmin tBng hQ'p: 1.5.2.1 Tai khmin sfr dyng: - TK 714: Thu Ngan sach - TK 719: T~m thu Ngan sach 1.5.2.2 PhU'O'ng phap h~ch toan: ( 1) Hang ngay, din cu chilng tir thu hqp 1~, hqp phap do kho b~c Nha nu6c chuySn sang vS s6 thu Ngan sach Nha nu6c da phan tich theo Mvc h,1c Ngan sach Nha nu6c va phan chia s6 thu theo ty 1~ phan chia gifra cac cfip Ngan sach, kS toan ghi s6 s6 thu Ngan sach cfip minh duqc hu&ng: Nq TK 112: TiSn gui Ngan sach C6 TK 714: Thu Ngan sach (2) Hang ngay, din cu chilng tu thu do kho b~c Nha nu6c chuySn sang vS s6 t~m thu ho~c cac nghi~p vv thvc tS phat sinh da thu tiSn vao quy Ngan sach nhung n()i dung chua ro rang, c&n theo doi dS tiSp t\lc xu 1y, kS toan ghi: Nq TK 112: TiSn gui Ngan sach C6 TK 719: T~m thu Ngan sach (3) Khi phan anh tinh hinh giai quyst s6 t~m thu a- NSu chuySn t~m thu thanh thu chinh thuc, kS toan ghi: Nq TK 719: T~m thu Ngan sach C6 TK 714: Thu Ngan sach b- NSu hoan tra s6 t~m thu cho nguai n()p, kS toan ghi: Nq TK 719: T~m thu Ngan sach C6 TK 112: TiSn gui Ngan sac (4) Khi nh~n chilng tu thu cua Kho b~c Nha nu6c chuySn sang vS cac khoan thu tru6c cho nam sau, kS toan ghi: Nq TK 112: TiSn gui Ngan sach C6 TK 311: Cac khoan thu tru6c cho nam sau 11'1(3C Trang 11 CBao Cao rr'nv:c CJlp rfot :Ngli~p (5) Khi phat sinh sd thu giam chi Ngan sach do cac khoan chi sai nhung tru&c d6 da duy~t quy~t toan va ghi chi Ngan sach, k~ toan ghi: Nq TK 112: TiSn gui Ngan sach C6 TK 814: Chi Ngan sach. 1.6 K ~ toan chi Ngan sach: 1.6.1 K~ tmin chi ti~t: 1.6.1.1 Chu·ng tir k~ toan: K~ toan xu~t quy va chi Ngan sach sir dvng cac chling tir k~ toannhu: - Thong tri duy~t y dg toan - Gi~y rut h~n muc kinh phi Ngan sach kiem llnh tiSn m~t - Gi~y rut h~n muc kinh phi Ngan sach kiem chuySn khoan, chuySn tiSn thu - di~n, c~p src 1 bao chi - L~nh chi tiSn - Thong bao duy~t quy~t toan 1.6.1.2 sA k~ toan: - S6 nh~t kY c~p phat Ngan sach - S6 chi ti~t c~p phat Ngan sach - S6 t6ng hqp c~p phat Ngan sach - S6 chi ti~t chi Ngan sach - s6 chi ti~t t~m thu - S6 theo doi trq c~p cho Ngan sach c~p du&i 1.6.2 K~ toan tAng hQ'p: 1.6.2.1. Tai khmin sir dt}ng: - TK 814: Chi Ngan sach - TK 819: T~m chi Ngan sach 1.6.2.2 PhU'O'ng phap h~ch toan: ( 1) Hang thang phan anh sd sinh ho~t phi, ph\1 c~p da chi tra cho can b(), dln cu vao chling tir chi va bang thanh toan sinh ho~t phi, k~ toan ghi: Nq TK 819: T~m chi Ngan sach C6 TK 111: TiSn m~t C6 TK 152: V~t li~u 111(3C IJ'rang 12 (}o/J[(]): !Ngu~ n 7fianfi (/)an (2) Hang thang bito hiSm xa h()i, bao hiSm y tS (nSu co) da chuySn n9p CO' quan bao hiSm tinh vao t?m chi Ngan sach, kS toan ghi: Nq TK 819: T?m chi Ngan sach Co TK 111: TiSn m?t Co TK 112: TiSn gui Kho h?c (1121- TiSn Ngan sach t?i Kho b?C ). (3) DSn cu6i ngay 31112, nSu xa con nq tiSn sinh ho?t phi cua can b9 xa va tiSn bao hiSm cua CO' quan bao hiSm, din Clr chilng tir phan anh s6 nq vao t?m chi Ngan sach xa, kS taon ghi: Nq TK 819: T?m chi Ngan sach Co TK 331: Cac khoan phai tra (4) Dinh ky, l~p bang kS to an theo chilng tir g6c lam thu Wc ghi chi Ngan sach Nha nu&c t?i kho h?c, kS toan ghi: Nq TK 814: Chi Ngan sach Co TK 819: T?m chi Ngan sach (5) Cu6i ngay 31112 nSu tren tai khoan 819 "T?m chi Ngan sach xa" con s6 du thi se chuySn sang d~u nam sau dS Slr ly tiSp. *Noi dung va k~t c~u cua mot sB tai khmin: - TK 111: Ti~n m~t TKlll XXX + + XXX Ben nQ': tang do - Nh~p quy tiSn m?t. - s6 thua quy phat hi~n khi kiSm ke. Ben co: giam do - Xu~t quy tiSn m?t - s6 thiSu hvt quy phat hi~n khi kiSm ke. SB dU' n(}': cac khoan tiSn m?t, ngan phiSu con t6n quy 11'1(3C rr'rang 13 CBao Cao rrfil!c ~p rfot :Ngli~p PhuO"ng phap h~ch toan: • Rut tiSn ngan sach ti:r kho b~c vS quy xa dS chi tieu, kS toan ghi: Nq TK 111: TiSn m~t Co TK 112: TiSn gui •Thu quy dong gop cua nhan dan b&ng tiSn m~t dS hinh thanh quy cong chuyen dung, ks to an ghi: NqTK 111: TiSnm~t Co TK 431: Cac quy cua xa .xu~t quy tiSn m~t chi ngan sach xa vs cac khoan chi thu0ng xuyen can cu vao phiSu chi, ks toan ghi: Nq TK 819: T~ chi ngan sach xa Co TK 111: TiSn m~t - TK 112: Ti~n gUi TK112 !!! + + XXX Ben n(}': ghi tang cac khoan tiSn cua xa gui t~i kho b~c. Ben co: ghi giam cac khoan tiSn cua xa gui t~i kho b~c. dU' n(}': s6 tiSn cua xa con tren tai khoan kho b~c. sa PhuO'ng phap h~ch toan: *Cac khmin thu: .Khi thu ngan sach xa b&ng tiSn m~t n9p vao kho b~c, ks toan ghi: Nq TK 1121: TiSn ngan sach t~i kho b~c Co TK 111: TiSn m~t .Khi thu diSu tist thus gia tri gia tang n9p vao ngan sach xa, kS toan ghi: Nq TK 1121: TiSn ngan sach t~i kho b~c Co TK 7142: Thu ngan sach da qua kho b~c nam nay 111(3C rrrang 14 CBao Cao '11i1].'c ~p rfot :Ngli~p *Cac khmin chi: .Rut ti@n m~t tu tai khofm ti@n gui ngan sach t~i kho b~c, kS toan ghi: Nq TK 111: Ti@n m~t C6 TK 1121 : Ti@n ngan sach t~i kho b~c .Chi thanh toan cong trinh b&ng tiSn gui, kS toan ghi: Nq TK 814: Chi ngan sach xa C6 TK 1121 : Ti@n ngan sach t~i kho b~c •Thanh toan cho nguai ban b&ng ti@n gui kho b~c N Q' TK 3311 : Phai tra cho nguai ban C6 TK 1128: Ti@n gui khac t~i kho b~c - TK 336 - Cac khoan thu h(}, chi h(}: TK336 !!! + + XXX . *Cac khmin thu ho: - s6 thu da n()p c~p tren. - s6 thu lao thu h9 cho c~p tren dS l~i cho xa. * Cac khoan chi h(): - s6 da chi h9 c~p tren. - s6 thu lao chi h9 khong hSt n9p l~i c~p tren, thu lao thu h9 duqc hu6ng. Ben co: - Cac khoan da thu h9 phai n()p c~p tren. - Nh~n duqc ti@n do c~p tren chuySn v@ nha chi h() .. - Nh~n duqc kinh phi uy quy@n cho ca quan tai chinh chuySn cho xa thl,!C hi~n chuang trinh ffi\lC tieu t~i xa. 111(3C rrrang 15 ()o/J[CJJ: Ngu; n %anti CJJan .1.. So dU' n(}': - Cac khoim da thu h() chua n()p len c~p tren. - s6 tiSn chi h9 xa da nh~n nhung chua chi. - Kinh phi uy quySn thu()c cac chuong trinh mvc tieu cua nha nu6c, xa da nh~n con chua thanh toan. PhU'«ng phap h'ch toan: •Thu cua nhan dan dong g6p can cu bien lai thu, l~p phiSu thu lam thu tvc, nh~p quy s6 tiSn thu h() ho~c l~p phiSu nh~p kho s6 hi~n v~t thu dugc, kS toan ghi: Ng TK 111: tiSn m~t. Ng TK 152: v~t tu, hang hoa. C6 TK 3361: cac khm1n thu h() . •N()p tiSn thu h() len c~p tren, kS toan ghi: Ng TK 3361: cac khoan thu h() C6 TK 111 : tiSn m~t C6 TK 1128: tiSn gui khac .Khi nh~n dugc tiSn c~p tren chuySn vS nha chi h(), kS toan ghi: Ng TK 112: tiSn gui C6 TK 3362: cac khoan chi h() - TK 714- Thu ngan sach xa: TK714 XXX + + XXX Ben nQ': - s6 thoai thu ngan sach xa. - KSt chuySn s6 thvc thu tren TK chenh l~ch thu, chi ngan sach xa sau khi da hoan thanh vi~c chinh ly quySt toan. 111(3C rr'rang 16 CBao Cao CJJiyc ~P cfot :Ngli~p qo/JFD: :Ngu~n CJJianli CIJan - Khofm t~m chi thu(mg xuyen, chi mua skim tai san, chi do d~u tU xay dl,lllg CO' ban nhung chua ghi VaO tai khoan chi ngan sach nha nUOC t~i kho b~c. Ben c6: - Cac khoan ghi chi thu0ng xuyen da lam thu tvc ghi chi ngan sach nha nu6c t~i kho b~c - Cac khoan chi vS mua skim tai san c6 dinh va t~m chi cho d~u tu xay dl,lllg CO' ban cong trinh hoan thanh va quySt toan cong trinh da duqc duy~t chuySn thanh s6 du ngan sach nha nu6c t~i kho b~c. J.. So dung: - Cac khoan chi thu0ng xuyen va chi d~u tu nhung chua lam thu tvc ghi chi ngan sach nha nu6c t~i khao b~c. Phu«ng phap h'ch toan: • Thanh toan t:;tm ling h:;tch toan vao chi ngan sach thu0ng xuyen: - Khi t:;tm ling cho can b9 di cong tac, ks toan ghi: Nq TK 3111: Cac khoan thu khac C6 TK 111: TiSn m~t - Can cu vao ban thanh toan t:;tm ling duqc duy~t, ghi vao t:;tm chi ngan sach thu(mg xuyen, kS toan ghi: Nq TK 8192: Chi thu0ng xuyen Co TK 3111: Cac khoan phai thu - Khi nh~n duqc hoa dan vS cac khoan thu mua ngoai (TiSn di~n, tiSn nuac ... ) phia can cu vao hoa dan, kS toan ghi: Nq TK 8192: Chi thu(mg xuyen Co TK 331: Cac khoan phai tra - Chi dv an d~u tu va xay dl,lllg CO' ban duqc c~p c6 thftm quySn phe duy~t, xa tiSn hanh ky hqp d6ng xay dl,lllg vai nguai nh~n th~u: + Khi ling tiSn cho nguai nh~n th~u, kS toan ghi: Nq TK 3311: Cac khoan phai tra C6 TK 111: TiSn m~t 111(3C CJ'rang 20 C6 TK 1121: TiSn gui kho b~c + Khi cong trinh ho~m th~mh, b~m giao cong trinh, xa tiSn hanh nghi~m thu va phan anh gia tri cong trinh vao t~m chi ngan sach vao d~u tu, kS toan ghi: Nq TK 8191: Chi d~u tu C6 TK 3311: Cac khoan phai tra 111(3C rr'rang 21
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan