Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Kế toán - Kiểm toán Kế toán mau bien ban truy thu bhxh...

Tài liệu mau bien ban truy thu bhxh

.DOCX
4
503
87

Mô tả:

chi tiết nội dung truy thu
Mẫu D04h-TS (Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN Làm việc về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm, Luật An toàn, Vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Quyết định 595/QĐ- BHXH, ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; Căn cứ hồ sơ điện tử tháng…….. của Công ty CPXD Thuỷ lợi VN gồm: Mẫu DS01 – TS Bảng kê thông tin; Mẫu DS02- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN tháng ……. Mẫu TK1-TS tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT. Hôm nay, ngày ……………. , tại trụ sở Công ty CPXD Thuỷ lợi VN, tiến hành làm việc về việc truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp cho người lao động cụ thể như sau: I. Thành phần 1. Đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Ninh - Ông Đặng Văn Sản Chức vụ: Giám đốc phụ trách - Ông Trần Việt Đức Chức vụ: Chuyên viên 2. Đại diện đơn vị Công ty Cổ phần Xâydựng Thuỷ lợi VN - Ông Nguyễn Thì Tân Chức vụ: Giám đốc - Ông Cao Thị Nhung Chức vụ: Kế toán II. Nội dung 1. Tình hình đơn vị Tổng số lao động của đơn vị: 15 người. Trong đó: a) Số lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hoặc đang đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở đơn vị khác: 0 người. b) Số lao động đang đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại đơn vị:15 người. c) Số lao động cần truy thu là 15 người thời gian truy thu thời gian đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ tháng 01/2018 đến tháng 03/2018 Cụ thể Stt Họ và tên Mã số BHXH Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, nơi làm việc Hệ số/Mức lương truy thu Từ tháng 1/2018 Đến tháng 3/2018 Chú ý 1 Nguyễn Thì Tân 2709001342 Giám đốc điều hành 9,178,000 01/2018 03/2018 Theo điều lệ và nghị quyết HĐQT 2 Hà Văn Phan 2196034461 Phó giám đốc 7,942,500 01/2018 03/2018 Theo điều lệ, Hợp đồng số 01/HĐLĐ ngày 01/01/2018 3 Cao Thị Nhung 2709006824 Kế toán trưởng 6,671,700 01/2018 03/2018 Hợp đồng số 02/HĐLĐ ngày 01/01/2018 4 Trần Văn Hiếu 8503004291 Kế toán 4,659,600 01/2018 03/2018 Hợp đồng số 03/HĐLĐ ngày 01/01/2018 5 Nguyễn Đức Thành 2717094270 Kế toán 4,094,800 01/2018 03/2018 Hợp đồng số 04/HĐLĐ ngày 01/01/2018 6 Hoàng Văn Hưng 2708007601 Kỹ thuật 4,377,200 01/2018 03/2018 Hợp đồng số 05/HĐLĐ ngày 01/01/2018 7 Cao Đình Định 2717094269 Kỹ thuật 4,094,800 01/2018 03/2018 Hợp đồng số 06/HĐLĐ ngày 01/01/2018 8 Nguyễn Văn Tâm 0106063381 CN Sửa chữa 4,200,700 01/2018 03/2018 Hợp đồng số 07/HĐLĐ ngày 01/01/2018 9 Nguyễn Xuân Khá 8503001590 CN Sửa chữa 4,800,800 01/2018 03/2018 Hợp đồng số 08HĐLĐ ngày 01/01/2018 10 Đàm Bá Thương 2708007592 Lái máy đào 4,412,500 01/2018 03/2018 Hợp đồng số 09/HĐLĐ ngày 01/01/2018 11 Phùng Văn Kiên 7508139083 CN khoan nổ 4,200,700 01/2018 03/2018 Hợp đồng số 10/HĐLĐ ngày 01/01/2018 12 Trần Bá Quang 2708007570 CN lái xe ôtô 4,236,000 01/2018 03/2018 Hợp đồng số 11/HĐLĐ ngày 01/01/2018 13 Trịnh Văn Hiệu 2196034459 CN lái xe ôtô 4,447,800 01/2018 03/2018 Hợp đồng số 12/HĐLĐ ngày 01/01/2018 14 Đào Hồng Sơn 2708021973 Lái máy ủi 4,200,700 01/2018 03/2018 Hợp đồng số 13/HĐLĐ ngày 01/01/2018 15 Nguyễn Hữu Mạnh 107056922 3,777,100 01/2018 03/2018 Hợp đồng số 14/HĐLĐ ngày 01/01/2018 Nhân viên 2. Ý kiến của Cơ quan Bảo hiểm xã hội: Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Qua kiểm tra hồ sơ bao gồm: Hợp đồng số 01/HĐLĐ ; 02/HĐLĐ; 03/HĐLĐ; 04/HĐLĐ; 05/HĐLĐ; 06/HĐLĐ; 07/HĐLĐ ; 08/HĐLĐ; 09/HĐLĐ; 10/HĐLĐ; 11/HĐLĐ; 12/HĐLĐ ; 13/HĐLĐ; 14/HĐLĐ ; 15/HĐLĐ ngày 01/01/2018. - Bảng lương tháng 03/2018 có truy thu tháng 01/2018, tháng 02/2018, tháng 3/2018 - Kiểm tra thực tế người lao động có đi làm tại đơn vị. Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Ninh đồng ý cho truy thu thời gian tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của 15 lao động cụ thể : St t Họ và tên Mã số BHXH Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, nơi làm việc Hệ số/Mức lương truy thu Từ tháng 1/2018 Đến tháng 3/2018 Chú ý 1 Nguyễn Thì Tân 2709001342 Giám đốc điều hành 9,178,000 01/2018 03/2018 Theo điều lệ và nghị quyết HĐQT 2 Hà Văn Phan 2196034461 Phó giám đốc 7,942,500 01/2018 03/2018 Theo điều lệ, Hợp đồng số 01/HĐLĐ ngày 01/01/2018 3 Cao Thị Nhung 2709006824 Kế toán trưởng 6,671,700 01/2018 03/2018 Hợp đồng số 02/HĐLĐ ngày 01/01/2018 4 Trần Văn Hiếu 8503004291 Kế toán 4,659,600 01/2018 03/2018 Hợp đồng số 03/HĐLĐ ngày 01/01/2018 5 Nguyễn Đức Thành 2717094270 Kế toán 4,094,800 01/2018 03/2018 Hợp đồng số 04/HĐLĐ ngày 01/01/2018 6 Hoàng Văn Hưng 2708007601 Kỹ thuật 4,377,200 01/2018 03/2018 Hợp đồng số 05/HĐLĐ ngày 01/01/2018 7 Cao Đình Định 2717094269 Kỹ thuật 4,094,800 01/2018 03/2018 Hợp đồng số 06/HĐLĐ ngày 01/01/2018 8 Nguyễn Văn Tâm 0106063381 CN Sửa chữa 4,200,700 01/2018 03/2018 Hợp đồng số 07/HĐLĐ ngày 01/01/2018 9 Nguyễn Xuân Khá 8503001590 CN Sửa chữa 4,800,800 01/2018 03/2018 Hợp đồng số 08HĐLĐ ngày 01/01/2018 10 Đàm Bá Thương 2708007592 Lái máy đào 4,412,500 01/2018 03/2018 Hợp đồng số 09/HĐLĐ ngày 01/01/2018 11 Phùng Văn Kiên 7508139083 CN khoan nổ 4,200,700 01/2018 03/2018 Hợp đồng số 10/HĐLĐ ngày 01/01/2018 12 Trần Bá Quang 2708007570 CN lái xe ôtô 4,236,000 01/2018 03/2018 Hợp đồng số 11/HĐLĐ ngày 01/01/2018 13 Trịnh Văn Hiệu 2196034459 CN lái xe ôtô 4,447,800 01/2018 03/2018 Hợp đồng số 12/HĐLĐ ngày 01/01/2018 14 Đào Hồng Sơn 2708021973 Lái máy ủi 4,200,700 01/2018 03/2018 Hợp đồng số 13/HĐLĐ ngày 01/01/2018 15 Nguyễn Hữu Mạnh 107056922 3,777,100 01/2018 03/2018 Hợp đồng số 14/HĐLĐ ngày 01/01/2018 Nhân viên 3. Ý kiến của đơn vị ......................................................................................................... 3.1 ...................................................................................................................................... 3.2 ...................................................................................................................................... Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị như nhau được thông qua các bên đều nhất trí, Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Ninh giữ 03 bản, công ty CPXD Thuỷ lợi VN giữ 01 bản. ĐẠI DIỆN ĐẠI DIỆN CÔNG TY CPXD THUỶ LỢI VN BHXH THÀNH PHỐ BẮC NINH
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan