Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Kỹ thuật - Công nghệ Cơ khí chế tạo máy Bộ khuôn mảng sàn xe - nhiều tác giả, 89 trang...

Tài liệu Bộ khuôn mảng sàn xe - nhiều tác giả, 89 trang

.PDF
89
379
76

Mô tả:

Bộ Khuôn Mảng Sàn Xe - Nhiều Tác Giả, 89 Trang
Ch−¬ng tr×nh KC.05 - Dù ¸n KC.05.DA.13 Trung T©m Ph¸t triÓn C«ng nghÖ ¤ t« ******************* Bé khu«n M¶NG sµn xe 6091-20 Hµ Néi 6-2006 Ký hiÖu (Code) K03-01-01-00 Tªn chi tiÕt (Name of autopart) Khu«n khung tr¸i tr−íc 1 Ký hiÖu (Code) K03-01-01-01 Tªn chi tiÕt (Name of autopart) Khu«n tÊm mÆt ®Çu 2 Ký hiÖu (Code) K03-01-01-02 Tªn chi tiÕt (Name of autopart) Khu«n tai mãc 3 Ký hiÖu (Code) K03-01-01-03 Tªn chi tiÕt (Name of autopart) Khu«n mãc gµi d©y 4 Ký hiÖu (Code) K03-01-02-00 Tªn chi tiÕt (Name of autopart) Khu«n khung ph¶i tr−íc 5 Ký hiÖu (Code) K03-01-02-01 Tªn chi tiÕt (Name of autopart) Khu«n tÊm mÆt ®Çu 6 Ký hiÖu (Code) K03-01-02-01 Tªn chi tiÕt (Name of autopart) Khu«n tai mãc 7 Ký hiÖu (Code) K03-01-03-00 Tªn chi tiÕt (Name of autopart) Khu«n khung tr¸i gi÷a 8 Ký hiÖu (Code) K03-01-03-01 Tªn chi tiÕt (Name of autopart) Khu«n miÕng ®Öm 9 Ký hiÖu (Code) K03-01-03-02 Tªn chi tiÕt (Name of autopart) Khu«n tai mãc hai lç 10 Ký hiÖu (Code) K03-01-03-03 Tªn chi tiÕt (Name of autopart) Khu«n tai mãc mét lç d−íi 11 Ký hiÖu (Code) K03-01-04-00 Tªn chi tiÕt (Name of autopart) Khu«n khung ph¶i gi÷a 12 Ký hiÖu (Code) K03-01-04-01 Tªn chi tiÕt (Name of autopart) Khu«n miÕng ®Öm 13 Ký hiÖu (Code) K03-01-05-00 Tªn chi tiÕt (Name of autopart) Khu«n khung tr¸i sau 14 Ký hiÖu (Code) K03-01-05-01 Tªn chi tiÕt (Name of autopart) Khu«n ch©n d−íi 15 Ký hiÖu (Code) K03-01-05-01-01 Tªn chi tiÕt (Name of autopart) Khu«n tÊm èp ch©n d−íi 16 Ký hiÖu (Code) K03-01-05-02 Tªn chi tiÕt (Name of autopart) Khu«n tai mãc d−íi 17 Ký hiÖu (Code) K03-01-05-03 Tªn chi tiÕt (Name of autopart) Khu«n ®Öm khung 18 Ký hiÖu (Code) K03-01-05-04 Tªn chi tiÕt (Name of autopart) Khu«n Mãc 19
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan