Tài liệu Các câu lệnh trong access

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1141 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Tổng hợp các câu lệnh trong Access từ cơ bản đến nâng cao
c¸c lÖnh trong Access 1) LÖnh rÏ nh¸nh IF...THEN...ENDIF D¹ng 1: IF <§iÒu kiÖn> THEN ENDIF D¹ng 2: IF <§iÒu kiÖn> THEN ELSE ENDIF 2) LÖnh SELECT CASE SELECT CASE CASE CASE ....... CASE CASE ELSE END SELECT 3) LÖnh lÆp FOR...NEXT FOR = TO [STEP ] ` NEXT 4) LÖnh lÆp DO...LOOP D¹ng 1: DO WHILE <§iÒu kiÖn> LOOP Chõng nµo <®iÒu kiÖn> cßn ®óng th× thùc hiÖn , khi ®iÒu kiÖn sai th× ra khái vßng lÆp vµ thùc hiÖn nhãm lÖnh sau LOOP nÕu cã. D¹ng 2: Ng­îc víi d¹ng 1 DO UNTIL <§iÒu kiÖn> LOOP Chõng nµo <§iÒu kiÖn> vÉn cßn sai th× thùc hiÖn trong th©n vßng lÆp tõ (DO UNTIL ®Õn LOOP). Khi <§iÒu kiÖn> ®óng th× ra khái vßng lÆp vµ thùc hiÖn nhãm lÖnh sau LOOP. D¹ng 3: DO LOOP WHILE <§iÒu kiÖn> Thùc hiÖn xong råi kiÓm tra <®iÒu kiÖn> nÕu ®óng th× thùc hiÖn tiÕp nÕu ®iÒu kiÖn sai th× thùc hiÖn nhãm lÖnh sau nã. D¹ng 4: DO LOOP UNTIL <§iÒu kiÖn> Thùc hiÖn xong th× kiÓm tra <®iÌu kiÖn> nÕu sai th× thùc hiÖn tiÕp cßn nÕu ®óng th× thùc hiÖn nh÷ng nhãm lÖnh sau nã.
- Xem thêm -