Đăng ký Đăng nhập

Tài liệu Trắc nghiệm tin 10

.DOC
5
3667
60

Mô tả:

1/ Đĩa khởi động là đĩa ................ ađĩa cứng bđĩa CD cchứa các chương trình khởi động d phục vụ việc khởi động máy 2/ Phát biểu nào sau đây không phải là đặc trưng của hệ thống quản lý tệp? a Tổ chức bảo vệ thông tin b Khôi phục dữ liệu bị mất c Sử dụng bộ nhớ ngoài một cách hiệu quả d Độc lập giữa thông tin và phương tiện mang thông tin 3/ Ở chế độ ngủ đông, trạng thái làm việc của máy được lưu ở ... a ROM b RAM c bộ nhớ ngoài d Tất cả đều đúng 4/ Hệ điều hành đơn nhiệm một người dùng ..... a các chương trình phải được thực hiện lần lượt b cho phép nhiều người dùng được đăng nhập vào hệ thống c có thể kích hoạt cho hệ thống thực hiện đồng thời nhiều chương trình d a, b, c đều đúng 5/ Hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng .... a cho phép nhiều người cùng đăng nhập vào hệ thống b cho phép thực hiện đồng thời nhiều chương trình c Các chương trình phải được thực hiện lần lượt d a, b đều đúng 6/ Khi hệ thống đang bị treo, cách nào sau đây dùng để nạp lại hệ điều hành? a Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Del b Nhấn nút nguồn (power) trên thân máy c Cả 3 cách trên d Nhấn nút reset trên thân máy 7/ Nếu ví mỗi thư mục như một cành thì tệp được ví như là ... của cây. a lá b hoa c trái d Tất cả đều đúng 8/ Có mấy cách để người dùng cung cấp thông tin cho hệ thống ? a 3 b 4 c 2 d 1 9/ Lựa chọn nào sau đây không phải là chế độ ra khỏi hệ thống? a Stand by b Hibernate c Turn off d Restart 10/ Hệ thống quản lý tệp không cho phép .... a sao chép, di chuyển các tệp và thư mục b xem nội dung thư mục và tệp c tạo, đổi tên, xoá tệp và thư mục d quản lý những người dùng là chủ sở hữu các tệp và thư mục 11/ Hệ thống quản lý tệp có nhiệm vụ .... a đảm bảo có thể đồng thời truy cập tới các tệp b cung cấp dịch vụ để đọc/ghi thông tin trên bộ nhớ ngoài c tổ chức thông tin trên bộ nhớ ngoài d tất cả đều đúng 12/ Hệ điều hành dùng phần mở rộng của tệp để làm gì? a Xác định tên tệp b Phân loại tệp c Để mở tệp d Tất cả đều sai 13/ Trong hệ điều hành Windows, tên tệp nào sau đây không hợp lệ? a onthitotnghiep.doc b bai8pas c bangdiem.xls d lop?cao.a 14/ Trong hệ điều hành Windows, tên tệp nào sau đây là hợp lệ: a bangdiem”xls b bai8:\pas c Van ban.mau.doc d nghiep.doc onthi? 15/ Ưu điểm của việc giao tiếp với hệ thống bằng lệnh là: a Việc giao tiếp được thực hiện dễ dàng b Người dùng không phải thao tác với bàn phím nhiều c Hệ thống thực hiện ngay lập tức d Người dùng không phải nhớ các tham số 16/ Thư mục gốc của một ổ đĩa .... a tự nhiên có c do hệ điều hành tạo tự động b d do người sử dụng tạo tự động Không có loại thư mục này 17/ Hệ điều hành nào dưới đây không phải là hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng ? a MS DOS b Window 7 c Window 10 d Window XP 18/ Tệp hay tập tin là.... a tập các thông tin được ghi trên bộ nhớ ngoài c một đơn vị đo thông tin d b tập các dữ liệu được lưu trong RAM một văn bản 19/ Thư mục dùng để .... a chứa các tệp đặc biệt và không có phần mở rộng c tra cứu thông tin 20/ Trong hệ điều hành MS DOS, tên tệp ... a không chứa dấu cách c phân biệt chữ hoa chữ thường d b d chứa các tệp và thư mục con quản lý ổ đĩa b phần mở rộng bắt buộc phải có không quá 255 ký tự 21/ Chế độ nào dùng để ra khỏi hệ thống một cách an toàn? a Hibernate b Shut down c Reset d Stand by 22/ Muốn mở xem nội dung của một tệp, ta thao tác: a Nhắp chuột vào tên tệp rồi gõ phím Enter b Nhắp đúp chuột vào tên tệp c Nhắp chuột phải vào tên tệp rồi chọn Open d Các thao tác đều được 23/ Hệ điều hành không đảm nhiệm việc nào dưới đây? a Tổ chức lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài b Tìm kiếm thông tin trên Internet c Quản lí thông tin trên bộ nhớ ngoài d Giao tiếp giữa người dùng với máy tính 24/ Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau: a Hệ điều hành window có giao diện đồ họa b Hệ điều hành window không cung cấp khả năng giao tiếp bằng dòng lệnh c Chuột là công cụ giúp người dùng giao tiếp với hệ thống d Hệ điều hành window là hệ điều hành đơn nhiệm 25/ Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau: a Một thư mục có thể chứa tệp cùng tên với nó b Một thư mục và một tệp cùng tên có thể nằm trong một thư mục mẹ c Hai tệp cùng tên phải ở trong hai thư mục khác nhau d Hai thư mục cùng tên phải ở trong hai tệp khác nhau 26/ Tệp được lưu trữ lâu dài trên : a RAM b Bộ nhớ trong c Bộ nhớ ngòai 27/ Chọn tên tệp hợp lệ trong hệ điều hành MS DOS? a Cả 3 b BAOCAO. ABC c BAOCAO d ROM d Bai-cao.doc 28/ Quá trình nạp hệ điều hành được tiến hành theo trình tự nào? 1. Máy tính tự kiểm tra phần cứng 2. Bật máy 3. Nạp hệ điều hành 4. Tìm chương trình khởi động nạp vào RAM a 1-2-3-4 b 2-3-1-4 c 2-4-1-3 d 2-1-4-3 29/ Thành phần nào của hệ điều hành thực hiện việc quản lí tệp? a Thành phần phục vụ việc tổ chức thông tin trên bộ nhớ ngoài b Các chương trình điều khiển và chương trình tiện ích c Thành phần đảm bảo việc đối thoại giữa người dùng và hệ thống d Thành phần cung cấp tài nguyên cho các chương trình khác 30/ Nút Reset trên thân máy có tác dụng ... a tắt máy b làm cho máy tạm ngưng c nạp lại hệ điều hành d không có nút này 31/ Chọn phát biểu sai a Thư mục có thể chứa tệp và thư mục conb Thư mục chứa thư mục con gọi là thư mục mẹ c Tệp có thể chứa thư mục con d HĐH là một phần mềm hệ thống 32/ Tên của thư mục gốc ở ổ đĩa C là.... a Không có tên b c:\ c c: d :\ 33/ Khi đặt tên tệp trong window cần tuân theo quy định nào sau đây? a Tên tệp không quá 255 kí tự b Phần mở rộng không quá 3 kí tự c Tên tệp không chứa một trong các kí tự: \ / * : ? < > | d Cả a và c 34/ Ở chế độ tạm ngưng (stand by), nếu xảy ra mất điện đột ngột thì..... a máy tạm nghỉ b máy sẽ bị hư c dữ liệu chưa được lưu sẽ bị mất d trạng thái làm việc trước đó vẫn còn 35/ Hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng là hệ điều hành.... a Chỉ cho phép các chương trình thực hiện lần lượt b Giúp người dùng biết thời gian cần thiết để hoàn thành một chương trình c Cho phép thực hiện một lúc nhiều chương trình d Ghi nhớ những thông tin của từng người dùng 36/ Hệ điều hành là phần mềm ............. a Ứng dụng b Hệ thống c Tiện ích d Công cụ 37/ Hệ thống quản lý tệp cho phép tồn tại hai tệp với đường dẫn nào sau đây? a C:\Baitap\Bai 1.doc và C:\Baitap\BAI 1.doc b C:\Baitap\Bai 1.doc và C:\Baitap\Bai 1.doc c D:\Baitap\BAI 1.doc và D:\Baitap\Bai 1.doc d C:\Baitap\Bai 1.doc và D:\Baitap\BAI 1.doc 38/ Chọn phát biểu đúng. Hệ điều hành được khởi động: a Trước khi các chương trình ứng dụng thực hiện b Trước khi kiểm tra phần cứng c Trong khi các chương trình ứng dụng được thực hiện d Cùng lúc với các chương trình ứng dụng khác 39/ Các hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được lưu trữ ở .... a Trong RAM b Trong ROM c Trong CPU d Ổ đĩa C 40/ Ký tự nào dùng để phân cách tên các thư mục và tên tệp trong đường dẫn đến tệp? a / b | c : d \ Đáp án 1c 9d 17a 25d 33d 2b 10d 18a 26c 34c 3c 11d 19b 27a 35c 4a 12b 20a 28d 36b 5d 13d 21b 29a 37d 6d 14c 22d 30c 38a 7d 15c 23b 31c 39d 8c 16c 24b d 32a 40d
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan