Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Công nghệ thông tin Cơ sở dữ liệu Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu (phần 1)...

Tài liệu Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu (phần 1)

.PDF
2
8003
172

Mô tả:

Mẫu một số bài tập về SQL
!"#$%!&'$(!)*$+,-.$/!0-1$*.'!2-$ $ 345$67$$ !"#$%&'#!()#*#+,-.#/&)0#/!%")1#/2'!#*3#4#56787 797:7;7<=#+&>#/&)0#0!%?#/!%")11#!&>@# ##F = {A D,AB DE,CE G,E H}# &=#AB@#C!"-&D# E=#F&-1#GH'!#I&?'J#1!%&K'#1!"#$%&'#!()#'&>LD# # ;.&M.N# &=#AB@#C!"-&N# AO#4#P6787 Q# A;#4#P:Q# # F.# ∅# :# 5F.#R#AO=# P6787 Q# P:76787 Q# 5F.#R#AO=3# *3# *3# S.(T%#C!"-&# P6787 Q# P:76787 Q# U!"-&# P6787 Q# # # V&)L#C!"-&#W&>#N#P6787 Q# # E=#F&-1#GH'!#I&?'J#1!%&K'N# A&#/!&XL#6#⊂#C!"-&7#6→9Y#9#W&>#/!%")1#/2'!#C!"T'J#C!"-&#⇒#/!%")1#/2'!#C!"T'J#C!"-&#C!"T'J# 0!%?#/!%")1#G&ZL#G%M#+&>"#C!"-&#⇒#*#C!"T'J#G&?/#1!%&K'#[# $ 345$87$$ !"#$%&'#!()#\!&'1"'J5\<] ^O;7_6`86`7O;6`U<7;]^U<=# "-#1&-1#G.(Z%#C.()'#a&>'J#E%")1#$%.#GH'!#b&%N# § _"c.#@&-L#E&L#1"-#@")/#J.,>#C!,M.#!&>'!#I%L#'!&X/D# § O(X%#E.(X/#0!.#1"T'J7#E.(X/#'J&>L#J.,>#C!,M.#!&>'!#/!B#E.(X/#Gd,?1#@&-L#E&L#I"#0!.#1"T'J# &XL#W&-.D# § O(X%#E.(X/#@&-L#E&L7#E.(X/#'J&>L#C!,M.#!&>'!#/!B#E.(X/#0!.#1"T'J#W&-.#1!%L(X'#E&L#&XLD# &= AB@#C!"-!"#$%&'#!()#\!&'1"'JD# E= *%&'#!()#'&>L#/!"M&#I&?'J#1!%&K'#'&>"#e# # ;.&̉.N# &=#AB@#C!"-&N# *3#4#P0!.1"'J7#@&LE&L7#'J&LC!7#J."C!Q# f#4#P@&LE&L#→#J."C!7# #####\!.1"'J7#'J&LC!7#J."C!#→#@&LE&L# #####_&LE&L7#'J&LC!#→#0!.1"'JQ# AO#4#P'J&LC!Q# Bai tap CSDL – Bai mau xac dinh dang chuan trang 1 A;#4#P@&LE&L70!.1"'J7J."C!Q# # F.# ∅# _&LE&L# \!.1"'J# ;."C!# _&LE&L7# 0!.1"'J# _&LE&L7# J."C!# \!.1"'J7# J."C!# _&LE&L7# 0!.1"'J7# J."C!# 5F.#R#AO=# OJ&LC!# _&LE&L7# 'J&LC!# \!.1"'J7# 'J&LC!# ;."C!7# 'J&LC!# _&LE&L7# 0!.1"'J7# 'J&LC!# _&LE&L7# J."C!7# 'J&LC!# \!.1"'J7# J."C!7# 'J&LC!# _&LE&L7# 0!.1"'J7# 'J&LC!7# J."C!# 5F.#R#AO=3# OJ&LC!# *3# \!.1"'J7# 'J&LC!# J."C!7# 'J&LC!# *3# *3# *3# *3# S.(T%#C!"-&# # _&LE&L7# 'J&LC!# U!"-&# # _&LE&L7# 'J&LC!# # # # # _&LE&L7# 0!.1"'J7# 'J&LC!# _&LE&L7# J."C!7# 'J&LC!# \!.1"'J7# J."C!7# 'J&LC!# _&LE&L7# 0!.1"'J7# 'J&LC!7# J."C!# # # \!.1"'J7# J."C!7# 'J&LC!# # # U!"-&#W&>N##Ug#4#P@&LE&L7'J&LC!QY#U[#4#P0!.1"'J7J."C!7'J&LC!Q# # E=#F&-1#GH'!#I&?'J#1!%&K'N# A&#/!&XL#$%&'#!()#/a(T'#C!"T'J#1"-#/!%")1#/2'!#C!"T'J#C!"-&#⇒#h&?/#I&?'J#1!%&K'#[D# F(-/#/.(X0#1"-#G&?/#I&?'J#1!%&K'#i#C!"T'Je# A"-#fg//#4#f# A&#/!&XL#@"?.#0!%?#/!%")1#!&>@#∈#fg//#G(Z%#1"-#+(X#0!&M.#∈#PJ."C!7#@&LE&L7#0!.1"'JQ#W&> # /!%")1#/2'!#C!"-&D#V&)L#$%&'#!()#\!&'1"'J#G&?/#I&?'J#1!%&K'#iD# F(-/#/.(X0#1"-#G&?/#I&?'J#1!%&K'#8 #C!"T'Je# A&#/!&XL#@&LE&L#→#J."C!7#@&>#@&LE&L#∉#/&)0#b.(T%#C!"-&#⇒#U!"T'J#G&?/#I&?'J#1!%&K'#8 D# Bai tap CSDL – Bai mau xac dinh dang chuan trang 2
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan