Tài liệu Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu (phần 1)

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 8003 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Mẫu một số bài tập về SQL
!"#$%!&'$(!)*$+,-.$/!0-1$*.'!2-$ $ 345$67$$ !"#$%&'#!()#*#+,-.#/&)0#/!%")1#/2'!#*3#4#56787 797:7;7<=#+&>#/&)0#0!%?#/!%")11#!&>@# ##F = {A D,AB DE,CE G,E H}# &=#AB@#C!"-&D# E=#F&-1#GH'!#I&?'J#1!%&K'#1!"#$%&'#!()#'&>LD# # ;.&M.N# &=#AB@#C!"-&N# AO#4#P6787 Q# A;#4#P:Q# # F.# ∅# :# 5F.#R#AO=# P6787 Q# P:76787 Q# 5F.#R#AO=3# *3# *3# S.(T%#C!"-&# P6787 Q# P:76787 Q# U!"-&# P6787 Q# # # V&)L#C!"-&#W&>#N#P6787 Q# # E=#F&-1#GH'!#I&?'J#1!%&K'N# A&#/!&XL#6#⊂#C!"-&7#6→9Y#9#W&>#/!%")1#/2'!#C!"T'J#C!"-&#⇒#/!%")1#/2'!#C!"T'J#C!"-&#C!"T'J# 0!%?#/!%")1#G&ZL#G%M#+&>"#C!"-&#⇒#*#C!"T'J#G&?/#1!%&K'#[# $ 345$87$$ !"#$%&'#!()#\!&'1"'J5\<] ^O;7_6`86`7O;6`U<7;]^U<=# "-#1&-1#G.(Z%#C.()'#a&>'J#E%")1#$%.#GH'!#b&%N# § _"c.#@&-L#E&L#1"-#@")/#J.,>#C!,M.#!&>'!#I%L#'!&X/D# § O(X%#E.(X/#0!.#1"T'J7#E.(X/#'J&>L#J.,>#C!,M.#!&>'!#/!B#E.(X/#Gd,?1#@&-L#E&L#I"#0!.#1"T'J# &XL#W&-.D# § O(X%#E.(X/#@&-L#E&L7#E.(X/#'J&>L#C!,M.#!&>'!#/!B#E.(X/#0!.#1"T'J#W&-.#1!%L(X'#E&L#&XLD# &= AB@#C!"-!"#$%&'#!()#\!&'1"'JD# E= *%&'#!()#'&>L#/!"M&#I&?'J#1!%&K'#'&>"#e# # ;.&̉.N# &=#AB@#C!"-&N# *3#4#P0!.1"'J7#@&LE&L7#'J&LC!7#J."C!Q# f#4#P@&LE&L#→#J."C!7# #####\!.1"'J7#'J&LC!7#J."C!#→#@&LE&L# #####_&LE&L7#'J&LC!#→#0!.1"'JQ# AO#4#P'J&LC!Q# Bai tap CSDL – Bai mau xac dinh dang chuan trang 1 A;#4#P@&LE&L70!.1"'J7J."C!Q# # F.# ∅# _&LE&L# \!.1"'J# ;."C!# _&LE&L7# 0!.1"'J# _&LE&L7# J."C!# \!.1"'J7# J."C!# _&LE&L7# 0!.1"'J7# J."C!# 5F.#R#AO=# OJ&LC!# _&LE&L7# 'J&LC!# \!.1"'J7# 'J&LC!# ;."C!7# 'J&LC!# _&LE&L7# 0!.1"'J7# 'J&LC!# _&LE&L7# J."C!7# 'J&LC!# \!.1"'J7# J."C!7# 'J&LC!# _&LE&L7# 0!.1"'J7# 'J&LC!7# J."C!# 5F.#R#AO=3# OJ&LC!# *3# \!.1"'J7# 'J&LC!# J."C!7# 'J&LC!# *3# *3# *3# *3# S.(T%#C!"-&# # _&LE&L7# 'J&LC!# U!"-&# # _&LE&L7# 'J&LC!# # # # # _&LE&L7# 0!.1"'J7# 'J&LC!# _&LE&L7# J."C!7# 'J&LC!# \!.1"'J7# J."C!7# 'J&LC!# _&LE&L7# 0!.1"'J7# 'J&LC!7# J."C!# # # \!.1"'J7# J."C!7# 'J&LC!# # # U!"-&#W&>N##Ug#4#P@&LE&L7'J&LC!QY#U[#4#P0!.1"'J7J."C!7'J&LC!Q# # E=#F&-1#GH'!#I&?'J#1!%&K'N# A&#/!&XL#$%&'#!()#/a(T'#C!"T'J#1"-#/!%")1#/2'!#C!"T'J#C!"-&#⇒#h&?/#I&?'J#1!%&K'#[D# F(-/#/.(X0#1"-#G&?/#I&?'J#1!%&K'#i#C!"T'Je# A"-#fg//#4#f# A&#/!&XL#@"?.#0!%?#/!%")1#!&>@#∈#fg//#G(Z%#1"-#+(X#0!&M.#∈#PJ."C!7#@&LE&L7#0!.1"'JQ#W&> # /!%")1#/2'!#C!"-&D#V&)L#$%&'#!()#\!&'1"'J#G&?/#I&?'J#1!%&K'#iD# F(-/#/.(X0#1"-#G&?/#I&?'J#1!%&K'#8 #C!"T'Je# A&#/!&XL#@&LE&L#→#J."C!7#@&>#@&LE&L#∉#/&)0#b.(T%#C!"-&#⇒#U!"T'J#G&?/#I&?'J#1!%&K'#8 D# Bai tap CSDL – Bai mau xac dinh dang chuan trang 2
- Xem thêm -