Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Kỹ thuật - Công nghệ Cơ khí chế tạo máy Cấu tạo bảo dưỡng sửa chữa thông thương ô tô...

Tài liệu Cấu tạo bảo dưỡng sửa chữa thông thương ô tô

.PDF
18
401
95

Mô tả:

CÊu t¹o, b¶o d−ìng vµ söa ch÷a th«ng th−êng xe «t« Gåm 19 h×nh vÏ, ®−îc ký hiÖu tõ h×nh 1 ®Õn h×nh 19. H×nh 1 C¸c hÖ thèng,tæng thµnh chñ yÕu cña xe «t« Th©n vá xe «t« C¸c hÖ thèng, tæng thµnh chñ yÕu 1 H×nh 2 §éng c¬ xe «t« §éng c¬ 4 kú, 4xi lanh th¼ng hµng §éng c¬ 4 kú, 6 xilanh kiÓu ch÷ V (V6 ) §éng c¬ 4 kú, 8 xi lanh kiÓu ch÷ V (V8 ) 2 H×nh 3 Nguyªn lý ho¹t ®éng cña ®éng c¬ ®èt trong 4 kú,sö dông nhiªn liÖu x¨ng S¬ ®å nguyªn lý ho¹t ®éng VÞ trÝ lµm viÖc cña pÝt t«ng 3 H×nh 4 C¬ cÊu xu p¸p ®éng c¬ xe «t« 1.§Õ xu p¸p 2.Xu p¸p ¤ngs dÉn h−íng xu p¸p 4.Lß xo xó p¸p 5.Mãng h·m xó p¸p 6. §Üa tú cña lß xo xu p¸p 7. Bu l«ng ®iÒu chØnh khe hë xu p¸p 8. §ai èc h·m 9.Con ®éi xu p¸p 10. Trôc cam Xu p¸p ®Æt 1. §Õ xu p¸p 2. Xu p¸p ¤ngs dÉn h−íng xup¸p 4. Lß xo xu p¸p 5. Mãng h·m xu p¸p 6. §Üa tú cña lß xo xu p¸p 7. VÝt ®iÒu chØnh khe hë xu p¸p 8. §ai èc h·m 9. Con ®éi xu p¸p 10.Trôc cam 11. §ßn bÈy xu p¸p 12. Thanh ®Èy Xu p¸p treo 4 H×nh 5 HÖ thèng b«i tr¬n ®éng c¬ xe «t« H×nh 6 HÖ thèng lµm m¸t ®éng c¬ xe «t« 5 H×nh 7 HÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu ®éng c¬ xe «t« Bè trÝ hÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu ®éng c¬ x¨ng xe «t« 1.BÇu läc kh«ng khÝ; 2.èng dÉn nhiªn liÖu thõa; Vßi phun cao ¸p; 4.§−êng èng cao ¸p; 5.B×nh läc th«; 6.B×nh läc tinh; 7.C¶m biÕn møc nhiªn liÖu; 8.Thïng nhiªn liÖu; 9.Van; 10.B¬m chuyÓn nhiªn liÖu; 11.§−êng èng nhiªn liÖu d− thõa; 12.B¬m cao ¸p. Bè trÝ hÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu ®éng c¬ Diezel xe «t« Côm vßi phun vµ b¬m phun cao ¸p ®éng c¬ Diezel xe «t« 6 H×nh 8 HÖ thèng truyÒn lùc trªn xe «t« Bè trÝ hÖ thèng truyÒn lùc xe «t« * TruyÒn ®éng FR : Xe «t« bè trÝ ®éng c¬ phÝa tr−íc, cÇu chñ ®éng phÝa sau, qu¸ tr×nh truyÒn lùc nh− sau: §éng c¬ => Ly hîp => Hép sè => C¸c ®¨ng => CÇu chñ ®éng => B¸nh xe chñ ®éng * TruyÒn ®éng FF : Xe «t« bè trÝ ®éng c¬ phÝa tr−íc,cÇu chñ ®éng phÝa tr−íc, qu¸ tr×nh truyÒn lùc nh− sau: §éng c¬ => Ly hîp => Hép sè => CÇu chñ ®éng => B¸nh xe chñ ®éng * TruyÒn ®éng RR :Xe «t« bè trÝ ®éng c¬ phÝa sau, cÇu chñ ®éng phÝa sau,qu¸ tr×nh truyÒn lùc nh− sau: §éng c¬ => Ly hîp => Hép sè => CÇu chñ ®éng => B¸nh xe chñ ®éng 7 H×nh 9 Ly hîp trªn xe «t« Bè trÝ ly hîp trªn xe «t« DÉn ®éng ly hîp CÊu t¹o cña ly hîp 8 H×nh 10 Hép sè trªn xe «t« S¬ ®å bè trÝ hép sè c¬ khÝ S¬ ®å bè trÝ hép sè tù ®éng CÇn sè hép sè tù ®éng Hép sè ly hîp kÐp( DCT) víi 6 tèc ®é, ®−îc ph¸t triÓn nhanh t¹i Ch©u ¢u. DCT kh«ng cã bµn ®¹p ly hîp . Bé ®«i ly hîp ma s¸t −ít ®−îc ®iÒu khiÓn b»ng c¬ cÊu thñy lùc-®iÖn tõ. Hai ly hîp nµy ho¹t ®éng hoµn toµn ®éc lËp víi nhau, mét ly hîp ®iÒu khiÓn c¸c b¸nh r¨ng cÊp sè lÎ( 1,3,5), ly hîp cßn l¹i ®iÒu khiÓn c¸c b¸nh r¨ng gµi sè ch½n (2,4,6 vµ sè lïi) . Ly hîp 1 ®ãng §iÒu khiÓn c¸c b¸nh r¨ng cÊp sè lÎ 1,3 vµ 5 Ly hîp 2 ®ãng §iÒu khiÓn c¸c b¸nh r¨ng cÊp sè ch½n 2,4 6 vµ sè lïi 9 H×nh 11 TruyÒn ®éng c¸c ®¨ng trªn xe «t« TruyÒn ®éng cÇu sau chñ ®éng Trôc c¸c ®¨ng kh¸c tèc TruyÒn ®éng cÇu tr−íc chñ ®éng víi c¸c ®¨ng ®ång tèc 1. N¹ng trôc chñ ®éng ; 4. Trôc quay ®øng ; 7. Bi truyÒn lùc ; 2.N¹ng trôc bÞ ®éng ; Khíp c¸c ®¨ng ®ång tèc ; 5. Vá c¸c ®¨ng ®ång tèc ; 6. Vßng bi ®ì ; 8. Bi ®Þnh t©m ; 9. §−êng dÉn khÝ nÐn b¬m lèp tù ®éng 10 H×nh 12 CÇu chñ ®éng trªn xe «t« CÇu chñ ®éng khi xe «t« chuyÓn ®éng th¼ng Khi xe «t« chuyÓn ®éng th¼ng trªn ®−êng b»ng ph¼ng søc c¶n chuyÓn ®éng ë b¸nh xe hai bªn b»ng nhau, vi sai b¶o ®¶m cho c¸c b¸nh xe chñ ®éng quay víi tèc ®é b»ng nhau ( C¸c b¸nh r¨ng hµnh tinh gièng nh− chªm, nèi cøng c¸c b¸nh r¨ng b¸n trôc, tÊt c¶ c¸c chi tiÕt cña bé vi sai cïng quay víi nhau nh− mét khèi thèng nhÊt khiÕn tèc ®é ë hai b¸nh xe nh− nhau). 1. Truc b¸nh r¨ng c«n chñ ®éng; 2. B¸nh r¨ng c«n chñ ®éng; B¸nh r¨ng c«n bÞ ®éng; 4. Vá hép vi sai; 5. B¸nh r¨ng hµnh tinh; 6. Trôc b¸nh r¨ng hµnh tinh; 7. B¸nh r¨ng b¸n trôc, khíp víi b¸n trôc 8 b»ng r·nh then hoa; 8. B¸n trôc. CÇu chñ ®éng cã vi sai trªn xe «t« Khi xe «t« quay vßng hoÆc ch¹y trªn ®−êng kh«ng b»ng ph¼ng søc c¶n chuyÓn ®éng ë b¸nh xe hai bªn kh«ng b»ng nhau, t¹o ra chªnh lÖch vËn tèc ë hai b¸nh xe, nÕu kh«ng cã vi sai c¸c b¸nh xe sÏ bÞ kÐo tr−ît trªn mÆt ®−êng. Lóc xe qua khóc quoanh , b¸nh xe ë phÝa ngoµi v¹ch mét vßng cung trßn dµi h¬n b¸nh xe ë phÝa trong, nghÜa lµ quay nhanh h¬n b¸nh xe trong, lóc nµy nhê cã vi sai c¸c b¸nh r¨ng hµnh tinh quay quanh trôc cña nã vµ l¨n trªn b¸nh r¨ng b¸n trôc trong, nh»m tù ®éng ®iÒu chØnh cho b¸nh r¨ng trong quay chËm h¬n b¸nh r¨ng b¸n trôc ë phÝa ngoµi (xa t©m quay vßng), b¶o ®¶m cho c¸c b¸nh xe kh«ng bÞ kÐo tr−ît. 11 H×nh 13 Th©n vá vµ khung xe «t« Th©n vá vµ khung xe «t« 4x4 ( 04 banh xe chñ ®éng ) Khung xe lo¹i hë, b»ng thÐp dËp hoÆc c¸n ®Þnh h×nh Khung xe lo¹i kÝn, d¹ng hép t¨ng kh¶ n¨ng chèng xo¾n cña hÖ khung vá 12 H×nh 14 HÖ thèng treo trªn xe «t« C¸c lo¹i hÖ thèng treo a) HÖ thèng treo phô thuéc b) vµ c) HÖ thèng treo ®éc lËp 1. Mâ nhÝp tr−íc; 2. Khung xe; VÊu h¹n chÕ dao ®éng; 4. Gi¶m chÊn èng; 5. VÊu h¹n chÕ va ®Ëp; 6. Mâ nhÝp sau; 7,12. §ßn; 8. Lß xo ®µn håi; 9. Chèt ®øng ; 10. §Çu trôc b¸nh xe. HÖ thèng treo ®éc lËp trªn xe «t« con ( concept car – xe mÉu ) 13 H×nh 15 HÖ thèng l¸i trªn xe «t« Bè trÝ hÖ thèng l¸i trªn xe «t« 1. V« l¨ng l¸i; 2. C¬ cÊu l¸i; §ßn quay ®øng; 4. §ßn chuyÓn h−íng däc; 5. §ßn kÐo däc; 6. §ßn kÐo ngang; 7. Trôc quay ®øng; 8. Trôc b¸nh xe. HÖ thèng l¸i trªn xe «t« cã hÖ thèng treo phô thuéc 1. V« l¨ng l¸i; 2 . C¬ cÊu l¸i; §ßn quay ngang; 4. §ßn quay bªn; 5 . §ßn kÐo bªn; 6. §ßn kÐo gi÷a; 7. §ßn l¾c ngang; 8. Trôc b¸nh xe. HÖ thèng l¸i trªn xe «t« cã hÖ thèng treo ®éc lËp 14 H×nh 16 HÖ thèng phanh trªn xe «t« Bè trÝ chung hÖ thèng phanh dÇu trªn xe «t« S¬ ®å dÉn ®éng phanh dÇu C¬ cÊu phanh trèng Phanh tay sö dông c¬ cÊu phanh chung víi phanh ch©n S¬ ®å dÉn ®éng phanh khÝ nÐn C¬ cÊu phanh ®Üa Phanh tay kiÓu phanh tang trèng 15 H×nh 17 HÖ thèng ®iÖn trªn xe «t« 1. ¸c quy; 2.M¸y khëi ®éng ®iÖn; Bé ®iÒu chØnh ®iÖn; 4. M¸y ph¸t ®iÖn; 5.C«ng t¨c r¬ le khëi ®éng; 6.Khãa ®iÖn; 7.§Ìn b¸o; 8.BiÕn ¸p ®¸nh löa; 9. TiÕp ®iÓm ng¾t m¹ch; 10. Bé chia ®iÖn. S¬ ®å hÖ thèng ®iÖn trªn xe «t« 1. ¾c quy; 2. Khãa ®iÖn; C«ng t¾c; 4. §iÖn trë phô; 5. BiÕn ¸p ®¸nh löa; 6. Tranzito; 7. NÕn ®¸nh löa; 8. Bé chia ®iÖn. S¬ ®å hÖ thèng ®¸nh löa b¸n dÉn cã tiÕp ®iÓm 1. Khung tõ; 2. Cuén d©y; Khãa ®iÖn; 4. §iÖn trë; 5. ¾c quy; 6. R« to c¶m biÕn; 7.§iÓm nèi; 8. Tô ®iÖn 9. Bé rung b¸n dÉn; 10. Bé chuyÓn pha; 11. Bé khuyÕch ®¹i dßng; 12.Cuén d©y s¬ cÊp; 1 Cuén d©y thø cÊp; 14.Con quay chia ®iÖn; 15. N¾p bé chia ®iÖn; 16. NÕn ®¸nh löa; 17,18,19. C¸c d¹ng xung ®iÖn. S¬ ®å hÖ thèng ®¸nh löa b¸n dÉn kh«ng tiÕp ®iÓm 16 H×nh 18 M¸y khëi ®éng ®iÖn vµ m¸y ph¸t ®iÖn trªn xe «t« Khëi ®éng ®iÖn l¾p trªn xe «t« Khëi ®éng ®iÖn 1. TiÕp ®iÓm cña r¬ le ®iÒu khiÓn; 2. TiÕp ®iÓm ®ãng m¹ch ®iÖn trë bæ sung cña biÕn ¸p ®¸nh löa; Cuén d©y cña r¬ le ®iÒu khiÓn; 4.PhÇn øng cña r¬ le ®iÒu khiÓn; 5.Thanh ®Èy; 6. Vá b¶o vÖ cÇn ®¶y; 7. CÇn ®¶y; 8. VÝt ®iÒu chØnh hµnh tr×nh cña b¸nh r¨ng khëi ®éng; 9. N¾p khëi ®éng ®iÖn( PhÝa b¸nh r¨ng khëi ®éng); 10. Vßng ®Öm; 11. B¸nh r¨ng khëi ®éng; 12.Khíp mét chiÒu; 1 Lß xo; 14. Khíp nèi dÉn ®éng; 15. Th©n m¸y khëi ®éng ®iÖn; 16. PhÇn øng m¸y khëi ®éng ®iÖn; 17.VÝt kÐo; 18. Cæ gãp; 19. N¾p m¸y khëi ®éng ®iÖn ( PhÝa cæ gãp ); 20. Cuén d©y kÝch thÝch; 21. Chæi than. M¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu 17 H×nh 19 KiÓm tra ®iÒu chØnh th−êng xuyªn KiÓm tra, bæ sung dÇu b«i tr¬n Kiªmtra,bæ sung dÇu phanh, dÇu ly hîp KiÓm tra, ®iÒu chØnh ®é d¬ gãc cña v« l¨ng l¸i kh«ng lín h¬n quy ®Þnh ®èi víi tõng loai xe «t« ( Tõ 25 ®Õn 40mm ) KiÓm tra, bæ sung dung dÞch n−íc lµm m¸t KiÓm tra, bæ sung dÇu trî l¸i KiÓm tra ®iÒu chØnh d©y ®ai T¸c dông mét lùc 10KG vµo ®iÓm gi÷a d©y ®ai, ®é vâng kh«ng v−ît qu¸ 10mm. KiÓm tra,bæ sung, dung dÞch röa kÝnh ch¾n giã Thø tù xiÕt ®ai èc b¸nh xe Khi thay,®¶o lèp ph¶i xiÕt chÆt c¸c ®ai èc theo ®óng ren tr¸i hoÆc ph¶i vµ ®óng thø tù nh− h×nh vÏ 18
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan