Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty cienco 5...

Tài liệu Công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty cienco 5

.PDF
26
465
61

Mô tả:

Luận văn khảo sát thực trạng lập báo cáo tài chính hợp nhất\r\ntại Tổng công ty công trình giao thông 5. Từ ñó,vận dụng cơ sở lý\r\nluận và các chuẩn mực kế toán, ñể ñưa ra các giải pháp hoàn thiện ñể\r\nviệc cung cấp thông tin trên Báo cáo tài chính tại Tổng công ty công\r\ntrình giao thông 5 một cách chính xác và hiệu quả hơn

Tài liệu liên quan

Tài liệu vừa đăng