Tài liệu Đề thi cao học trường đại học bình dương năm 2011 - môn: toán kinh tế

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 305 |
  • Lượt tải: 77

Mô tả:

Cong Hoa X a hoi Chii Nghla Viet N a m TRlTOfNG D A I H O C B I N H DlTONG Doc lap - Tu- do - H a n h phiic H D T S S A U D A I H O C N A M 2011 D E T H I T U Y E N S I N H C A O H O C N A M 2011 MON THI:TOAN KINH TE T h M g i a n l a m b a i : 180 p h u t ( K h o n g su- d u n g t a i l i e u ) C a u 1 ( 1 , 5 d i e m ) . Giai va bien luan he phuang trinh sau theo tham so thuc m: Xj Xj + mxg + Xj + 2 x 2 1 Xg X 2 2X3 = + mxg = 2 2 C a u 2 ( 1 , 5 d i e m ) . Xet mo hinh Input - Output ma g6m 3 nganh kinh te vai ma tran he so dau vao la 0,1 0,2 0,3 0 , 1 0,2 0 , 1 0,3 0,2 0,1 a) Neu y nghia kinh te cua he so aj^,. b) Tim muc san lugng cua 3 nganh kinh te ung vai lugng san phim yeu cau cua nganh kinh te ma tri gia (130, 69, 79). C a u 3 ( 1 , 0 d i e m ) . Tinh giai han l i m e^^ -l-2x C a u 4 ( 1 , 0 d i e m ) . Tim cue tri cua ham s6 z = - 6xy + y'^ + x - 3y. Trang 1 D e thi gom 2 trang C a u 5 ( 1 , 0 d i e m ) . Co hai 16 hang I va II. L6 I chiia 8 san pham tot va 6 san pham xau. L6 I I chua 10 san pham t6t va 5 san pham xau. Chon ngau nhien tu moi 16 2 san pham. Tinh xac suat chon dugc 2 san pham tot va 2 san pham xau. C a u 6 ( 1 , 0 d i e m ) . Mot 16 hang chua 10 san pham, trong d6 c6 8 san pham tot. Mot may san xuat san pham cung loai vai t i le loai tot la 60%. Cho may san xuat 2 san pham roi bo vao 16 hang, sau do lay ra tir 16 hang 2 san pham. Goi X la s6 san pham tot C O trong 2 san pham lay ra tu 16 hang. a) Tim luat phan ph6i cua X . b) Xac dinh ky vong va phuang sai cua X. C a u 7 ( 3 , 0 d i e m ) . Khao sat trong lucmg X cua mot loai vat nuoi trong mot n6ng trai nguai ta c6 ket qua sau: X(kg) S6 con 20-22 10 22-24 24-26 24 26-28 28-30 30-32 34 16 25 32 .a) Nhung con c6 trong lugng tu 28kg tra len dugc xep vao loai A. iTac lugng ti le con loai A vai do tin cay 95%. b) Truac day, trong lugng trung binh cua mot con vat la 27kg. Cac s6 lieu tren thu thap dugc sau khi da ap dung mot phuang phap chan nu6i mai. Hay nhan dinh ve phuang phap mai vai muc y nghia Wo. G h i c h u : (p(l,96) = 0,475; (p(2,06) = 0,48; (|)(2,17) = 0,485; (p(2,33) = 0,49; (p(2,58) = 0,495 ((p(x) la ham Laplace). Can bg coi thi kh6ng giai thich gi them Trang 2 De thi gom 2 t r a n g
- Xem thêm -