Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Mỹ thuật Giáo án mĩ thuật lớp 2 soan theo vnen...

Tài liệu Giáo án mĩ thuật lớp 2 soan theo vnen

.DOC
58
1945
115

Mô tả:

Giáo án Mĩ thuật lớp 2 soan theo VNEN
KHỐI 2 Thø ngµy MÜ thuËt 2 th¸ng n¨m 2010 Thø ngµy TuÇn 1 th¸ng VÏ trang trÝ: VÏ ®Ëm, vÏ nh¹t n¨m 2010 I/ Môc tiªu - Häc sinh nhËn biÕt ®îc ba ®é ®Ëm nh¹t chÝnh: §Ëm, ®Ëm võa, nh¹t - T¹o ®îc nh÷ng s¾c ®é ®Ëm nh¹t trong bµi vÏ trang trÝ, vÏ tranh. II/ ChuÈn bÞ GV: - Mét sè tranh, ¶nh, bµi vÏ trang trÝ cã c¸c ®é ®Ëm, ®é nh¹t. - H×nh minh ho¹ ba s¾c ®é ®Ëm, ®Ëm võa vµ nh¹t - PhÊn mµu HS :- GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 2, bót ch×, tÈy, mµu s¸p. III/ Ho¹t ®éng d¹y - häc Néi dung- TG Ho¹t ®éng GV Ho¹t ®éng HS KiÓm tra dông cô cña 1. KiÓm tra: - KiÓm tra dông cô cña HS- NhËn xÐtb¹nNhËn xÐt. Tuyªn d¬ng. ( 2-3p) 2. Bµi míi HĐ1: Quan - Gi¸o viªn giíi thiÖu tranh ¶nh vµ gîi ý + HS quan s¸t vµ nhËn biÕt: sát , nhận xét: HS: + §é ®Ëm - Gi¸o viªn tãm t¾t: ( 4-5 p) + §é ®Ëm võa + Trong tranh, ¶nh cã rÊt nhiÒu ®é ®Ëm + §é nh¹t. nh¹t kh¸c nhau. + Cã 3 s¾c ®é chÝnh: §Ëm - §Ëm võa Nh¹t. + Ngoµi ba ®é ®Ëm nh¹t chÝnh cßn cã c¸c møc ®é ®Ëm nh¹t kh¸c nhau ®Ó bµi vÏ sinh ®éng + Xem h×nh 5 ®Ó c¸c em - Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh më Vë nhËn ra c¸ch lµm bµi. HĐ2: Híng tËp vÏ 2. + ë phÇn thùc hµnh vÏ dÉn c¸ch vÏ h×nh 3 b«ng hoa gièng ®Ëm, vÏ nh¹t: + Yªu cÇu cña bµi tËp: nhau. * Dïng 3 mµu (tù chän) ®Ó vÏ hoa, nhÞ, ( 6-7 p) + H×nh 2,3,4. l¸ + C¸c ®é ®Ëm nh¹t: * Mçi b«ng hoa vÏ ®é ®Ëm nh¹t kh¸c * §é ®Ëm - §é võa - §é nhau (theo thø tù: §Ëm, ®Ëm võa, nh¹t nh¹t cña 3 mµu). * Cã thÓ dïng bót ch× ®Ó vÏ ®Ëm nh¹t nh: - Gi¸o viªn cho häc sinh xem h×nh minh ho¹ ®Ó häc sinh biÕt c¸ch vÏ: HĐ3 : Thực -Thùc hµnh vÏ vµo vë TV. + C¸ch vÏ: - Lu ý chän mµu phï hîp * VÏ ®Ëm: §a nÐt m¹nh, nÐt ®an dµy hành: ®Ó t«. * §é nh¹t: §a nÐt nhÑ tay h¬n, nÐt ®an (15-16p) + VÏ c¸c ®é ®Ëm nh¹t theo tha. - Cã thÓ vÏ b»ng ch× ®en hoÆc b»ng mµu. c¶m nhËn riªng. * VÏ ®Ëm, vÏ nh¹t vµo 3 b«ng hoa. Gîi ý cho H lóng tóng. Gv:NguyÔn ThÞ Thuý KHỐI 2 - Quan s¸t tõng bµn ®Ó gióp ®ì HS hoµn thµnh bµi ngay trªn líp . - Chän bµi vÏ ®Ñp. NhËn xÐt bµi b¹n . Tuyªn d¬ng bµi vÏ ®Ñp. HĐ4 : Đánh giá , nhận xét: ( 2-3p) * Củng cố, dặn dò:( 12p) Thø ngµy - NhËn xÐt tiÕt häc. DÆn vÏ nhµ. th¸ng n¨m 2010 Thø ngµy TuÇn 2 MÜ thuËt 2 th¸ng - NhËn xÐt bµi b¹n . Chän b¹n vÏ ®Ñp. + ThÓ hiÖn ®Ëm, nh¹t. +Bµi vÏ ®Ñp. - TL nghe. n¨m 2010 VÏ theo mÉu: VÏ l¸ c©y . I . Môc tiªu :  Hs nhËn biÕt ®îc h×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm ,vÎ ®Ñp cña mét lo¹i l¸ c©y .  BiÕt c¸ch vÏ l¸ c©y  VÏ ®îc mét l¸ c©y vµ vÏ mµu theo ý thÝch .  Häc sinh yªu thÝch m«n häc vÏ. II. §å dïng d¹y häc :  Tranh minh häa ,bµi vÏ cña HS n¨m tríc.  GiÊy vÏ, bót ch×, mµu . III. Ho¹t ®éng d¹y häc . Néi dung 1.Bµi cò 5' 2.Bµi míi Ho¹t ®éng 1.Quan s¸t nhËn xÐt .(6') Ho¹t ®éng 2 .c¸ch vÏ c¸i l¸ . (10') Ho¹t ®éng 3 Thùc Ho¹t ®éng cña T KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS . T: giíi thiÖu bµi ghi b¶ng . GV giíi thiÖu mét sè h×nh ¶nh c¸c lo¹i c©y . l¸ bëi , l¸ bµng , l¸ hoa hång ... KL .L¸ cã h×nh d¸ng mµu s¾c kh¸c nhau . Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh minh häa . híng dÉn vÏ . H×nh d¸ng chung cña c¸i l¸ tríc . Nh×n mÉu vÏ c¸c chi tiÕt cho gièng c¸i l¸ . VÏ mµu theo ý thÝch . GV cho HS xem sè bµi vÏ n¨m Ho¹t ®éng cña trß HS ®a dông cô . HS quan s¸t . HS nhËn xÐt . -Quan s¸t n¾m h×nh d¸ng cña l¸ c©y. HS nh¾c l¹i c¸ch vÏ . HS quan s¸t bµi lµm cña Gv:NguyÔn ThÞ Thuý KHỐI 2 hµnh(20') Ho¹t ®éng 4 NhËn xÐt -®¸nh gi¸ .(4') Ho¹t ®éng 5 dÆn dß(1') Thø ngµy MÜ thuËt 2 tríc . GV gîi ý bµi lµm . T: quan s¸t ®¸nh gi¸ . NhËn xÐt bµi lµm cña HS . Mµu s¾c h×nh d¸ng . GV bæ sung vµ xÕp lo¹i bµi vÏ . T: nhËn xÐt tiÕt häc hs n¨m tríc . HS thùc hµnh vÏ . HS nhËn xÐt bµi cña c¸c b¹n . HS su tÇm . Su tÇm tranh ¶nh vÒ c©y. th¸ng n¨m 2010 Thø ngµy TuÇn 3 th¸ng n¨m 2010 VÏ theo mÉu: VÏ l¸ c©y . I . Môc tiªu :  Hs nhËn biÕt ®îc h×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm ,vÎ ®Ñp cña mét lo¹i l¸ c©y .  BiÕt c¸ch vÏ l¸ c©y  VÏ ®îc mét l¸ c©y vµ vÏ mµu theo ý thÝch .  Häc sinh yªu thÝch m«n häc vÏ. II. §å dïng d¹y häc :  Tranh minh häa ,bµi vÏ cña HS n¨m tríc.  GiÊy vÏ, bót ch×, mµu . III. Ho¹t ®éng d¹y häc . Néi dung 1.Bµi cò 5' 2.Bµi míi Ho¹t ®éng 1.Quan s¸t nhËn xÐt .(6') Ho¹t ®éng 2 .c¸ch vÏ c¸i l¸ . (10') Ho¹t ®éng 3 Thùc hµnh(20') Ho¹t ®éng cña T KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS . T: giíi thiÖu bµi ghi b¶ng . GV giíi thiÖu mét sè h×nh ¶nh c¸c lo¹i c©y . l¸ bëi , l¸ bµng , l¸ hoa hång ... KL .L¸ cã h×nh d¸ng mµu s¾c kh¸c nhau . Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh minh häa . híng dÉn vÏ . H×nh d¸ng chung cña c¸i l¸ tríc . Nh×n mÉu vÏ c¸c chi tiÕt cho gièng c¸i l¸ . VÏ mµu theo ý thÝch . GV cho HS xem sè bµi vÏ n¨m tríc . GV gîi ý bµi lµm . Ho¹t ®éng cña trß HS ®a dông cô . HS quan s¸t . HS nhËn xÐt . -Quan s¸t n¾m h×nh d¸ng cña l¸ c©y. HS nh¾c l¹i c¸ch vÏ . HS quan s¸t bµi lµm cña hs n¨m tríc . HS thùc hµnh vÏ . HS nhËn xÐt bµi cña c¸c Gv:NguyÔn ThÞ Thuý KHỐI 2 Ho¹t ®éng 4 NhËn xÐt -®¸nh gi¸ .(4') Ho¹t ®éng 5 dÆn dß(1') Thø ngµy MÜ thuËt 2 T: quan s¸t ®¸nh gi¸ . NhËn xÐt bµi lµm cña HS . Mµu s¾c h×nh d¸ng . GV bæ sung vµ xÕp lo¹i bµi vÏ . T: nhËn xÐt tiÕt häc b¹n . HS su tÇm . Su tÇm tranh ¶nh vÒ c©y. th¸ng n¨m 2010 Thø ngµy TuÇn 4 th¸ng n¨m 2010 VÏ tranh: §Ò tµi vên c©y I. Môc tiªu: - Gióp HS nhËn biÕt mét sè loµi c©y trong vên. - VÏ ®îc tranh theo ®Ò tµi vên c©y vµ vÏ mµu theo ý thÝch - Gi¸o dôc HS biÕt yªu quý thiªn nhiªn, biÕt ch¨m sãc vµ b¶o vÖ c©y trång. II. §å dïng d¹y häc: - tranh vÏ ®Ò tµi vên c©y - Tranh HD c¸ch vÏ - Vë vÏ vµ dông cô vÏ. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu : Néi dung/ TG Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh - Tæ trëng kiÓm tra vµ b¸o c¸o 1. Bµi cò ( 1') - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS - NhËn xÐt sù chuÈn bÞ cña HS kÕt qu¶ Giíi thiÖu bµi - ghi ®Ò 2. Bµi míi - HS tù kÓ vên c©y nhµ m×nh H§1: HD t×m - Nhµ em cã vên c©y kh«ng? -Vên c©y nhµ em trång nh÷ng lo¹i néi dung c©y g×? tranh vÏ (5-7') - Cho HS quan s¸t mét sè tranh vÏ - Quan s¸t vµ nhËn xÐt theo vên c©y nhãm ®«i. + Trong tranh cã nh÷ng lo¹i c©y - Tr×nh bµy tríc líp nh÷ng g× nµo? mµ nhãm quan s¸t vµ nhËn + Em kÓ h×nh d¸ng vµ ®Æc ®iiÓm xÐt ®îc. mét sè c©y cã trong tranh mµ em biÕt? + Ngoµi c©y tranh cßn cã nh÷ng g×? + Mµu s¾c cña tranh nh thÕ nµo? - HD c¸ch vÏ: VÏ h×nh d¸ng - Quan s¸t GV híng dÉn H§2: HD tõng lo¹i c©y, vÏ thªm hoa, cá c©y c¸ch vÏ vµ vÏ mµu theo ý thÝch. ( 7') - Yªu cÇu HS vÏ vµo vë - VÏ vµo vë - Theo dâi - gióp ®ì HS yÕu H§3: Thùc - HD ®¸nh gi¸ bµi vÏ : Nªu tiªu chÝ - N¾m tiªu chÝ ®Ó ®¸nh gi¸ bµi Gv:NguyÔn ThÞ Thuý KHỐI 2 hµnh vÏ ( 15') H§4: §¸nh gi¸ ( 5') cho HS ®¸nh gi¸. vÏ cña b¹n + §¸nh gi¸ vÒ bè côc cña tranh vÏ + C¸ch vÏ c©y + MÇu s¾c cña tranh - HD häc sinh ®¸nh gi¸ - §¸nh gi¸ bµi vÏ cña b¹n 3. Cñng cè: 1' - NhËn xÐt chung vÒ bµi vÏ cña HS - Chän bµi vÏ m×nh thÝch - NhËn xÐt giê häc - dÆn dß Thø ngµy th¸ng MÜ thuËt 2 n¨m 2010 Thø ngµy th¸ng TuÇn 5 TNTD: vÏ con vËt n¨m 2010 I/ Môc tiªu - Häc sinh nhËn biÕt ®îc h×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm vµ vÎ ®Ñp mét sè con vËt. - BiÕt c¸ch vÏ con vËt. - VÏ ®îc con vËt theo ý thÝch. + §èi víi HS Kh¸ giái chó ý h×nh vÏ c©n ®èi, biÕt chän mµu , vÏ h×nh phï hîp. - Yªu quÝ vµ b¶o vÖ c¸c con vËt trong gia ®×nh. II/ ChuÈn bÞ GV: - Tranh, ¶nh mét sè con vËt quen thuéc( H§1) - H×nh gîi ý vÏ( H§2) , Bµi vÏ c¸c con vËt cña c¸c b¹n n¨m tríc …( H§3) HS : - Vë tËp vÏ 2, bót ch×, tÈy, mµu s¸p ( H§3). III/ Ho¹t ®éng d¹y - häc Néi dung- TG Ho¹t §éng GV Ho¹t ®éng HS 1. KiÓm tra: (1-2phót) 2. Bµi míi: * Giíi thiÖu bµi:(1-2 phót) H§1: Quan s¸t, nhËn xÐt: (4-5phót) - Môc tiªu: HS nhËn biÕt vÒ h×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm c¸c con vËt. - KiÓm tra ®å dïng häc vÏ. NhËn xÐt- Tuyªn d¬ng. - HS ®Æt dông cô lªn bµn ®Ó kiÓm tra. - Tæ chøc cho HS h¸t mét bµi h¸t vÒ mét con vËt quen thuéc. Bµi h¸t nh¾c ®Õn con vËt nµo? KÕt hîp giíi thiÖu bµi- Ghi ®Ò bµi lªn b¶ng. - Gi¸o viªn giíi thiÖu mét sè bµi tranh vÏ, vÒ con vËt vµ gîi ý ®Ó häc sinh nhËn biÕt: + Tªn con vËt? + C¸c phÇn chÝnh cña con vËt? + H×nh d¸ng cña c¸c con vËt thay ®æi nh thÕ nµo khi con vËt ®i, ®øng, ch¹y, ….? + Mµu s¾c cña con vËt? - KÓ mét vµi con vËt em biÕt? * GV chèt: Mçi con vËt cã mét h×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm kh¸c nhau nhng chóng ®Òu cã nÐt ®¸ng yªu. - Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh chän con vËt mµ c¸c em ®Þnh vÏ. - HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. H§2: Híng dÉn c¸ch vÏ con - Treo tranh quy tr×nh – Híng dÉn vÏ: vËt: + Muèn vÏ con vËt ®Çu tiªn chóng ta vÏ g×? GV vÏ mÉu kÕt hîp gi¶ng gi¶i. (4-5phót) - Môc tiªu: HS biÕt c¸ch vÏ con vËt. Gv:NguyÔn ThÞ Thuý + HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi: - HS TB-Y: … §Çu, th©n, ch©n… - HS KG tr¶ lêi. - KÓ mét vµi con vËt quen thuéc. - HS th¶o luËn chän con vËt ®Þnh vÏ. - HS TB-Y tr¶ lêi : VÏ c¸c bé phËn chÝnh: ®Çu, th©n, ch©n, … KHỐI 2 - VÏ thªm c©y cèi, nhµ cöa, m©y trêi…. + §Ó tranh sinh ®éng chóng ta ph¶i vÏ thªm - T« mµu… g×? + §Ó tranh ®Ñp chóng ta ph¶i lµm g×? * Lu ý HS t thÕ ngåi, tay cÇm bót, chän mµu t¬i s¸ng… * Yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸c bíc vÏ tranh? GV chèt c¸c bíc vÏ. H§3: Thùc hµnh: (17-18 phót) -Môc tiªu: VÏ ®îc tranh vÒ con vËt vµ t« mµu theo ý thÝch. + Tæ chøc cho HS quan s¸t bµi vÏ cña c¸c b¹n n¨m tríc- Rót kinh nghiÖm. + Gi¸o viªn tæ chøc- Híng dÉn cho HS thùc hµnh: - Quan s¸t tõng bµn ®Ó gióp ®ì nh÷ng HS cßn lóng tóng. - Gîi ý häc sinh N¨ng khiÕu c¸ch t¹o d¸ng con vËt b»ng c¸c ho¹t ®éng nh: ®i, ®øng, ch¹y, nh¶y… ®Ó bµi vÏ sinh ®éng. §éng viªn HS chËm cè g¾ng hoµn thµnh bµi vÏ cña m×nh. Lu ý HS chän mµu s¾c t¬i s¸ng.… - Tæ chøc cho HS chän mét sè bµi vÏ ®Ñp ®Ó nhËn xÐt- Theo dâi- Gîi ý cho H biÕt c¸ch nhËn xÐt bµi vÏ cña b¹n: + B¹n vÏ con vËt g×? + Con vËt ®ã ®ang lµm g×? Cã g× ®¸ng yªu? + Mµu s¾c trong bµi? - Chän bµi vÏ ®Ñp nhÊt- Tuyªn d¬ng H vÏ ®Ñp, cã tiÕn bé so víi tiÕt tríc… H§4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ (3-4phót) - Môc tiªu: BiÕt nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ bµi b¹n. BiÕt häc tËp b¹n vÏ ®Ñp. Yªu quý vµ b¶o vÖ con vËt trong gia ®×nh. 3.Cñng cè, dÆn * Nhµ em nu«i nh÷ng con vËt g×? dß: - Lîi Ých khi nu«i c¸c con vËt ®ã? ( 1-2phót) - NhËn xÐt tiÕt häc. Tuyªn d¬ng . - DÆn vÒ nhµ. Su tÇm tranh, ¶nh c¸c con vËt. - T×m vµ xem tranh d©n gian. Thø ngµy MÜ thuËt 2 th¸ng n¨m 2010 Thø ngµy TuÇn 6 th¸ng Gv:NguyÔn ThÞ Thuý - 2 HS KG nh¾c l¹i c¸ch vÏ + VÏ c¸c bé phËn chÝnh: ®Çu, th©n, ch©n… + VÏ thªm c©y cèi, nhµ cöa, m©y trêi…. + T« mµu… - HS quan s¸t bµi vÏ cña b¹n. Häc tËp cho bµi cña m×nh. - HS nhí l¹i h×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm, c¸c phÇn chÝnh cña vËt. - VÏ vµo vë . * HS N¨ng khiÕu: VÏ con vËt vµ c¶nh vËt xung quanh. * HS Trung b×nh: VÏ ®îc con vËt. - Häc sinh tù giíi thiÖu bµi vÏ tranh con vËt cña m×nh. - NhËn xÐt bµi b¹n – Chän bµi vÏ ®Ñp, cha ®Ñp…. + Hoµn thµnh A, A+. + Cha hoµn thµnh. - HS tr¶ lêi- Liªn hÖ. - TL nghe n¨m 2010 KHỐI 2 VTT: Mµu s¾c, c¸ch vÏ mµu vµo h×nh cã s½n (H×nh tranh Vinh hoa - Pháng theo tranh d©n gian §«ng Hå) I/ Môc tiªu - BiÕt thªm 3 mµu míi do c¸c cÆp mµu c¬ b¶n pha trén víi nhau: Da cam, tÝm, xanh l¸ c©y. - BiÕt sö dông c¸c mµu ®· häc - VÏ mµu vµo h×nh cã s½n theo ý thÝch. HSKG: BiÕt chän mµu , vÏ mµu phï hîp, t« mµu ®Òu, gän trong h×nh. Yªu quý tranh d©n gian. II/ ChuÈn bÞ *GV: - B¶ng mµu c¬ b¶n vµ 3 mµu míi do c¸c cÆp mµu c¬ b¶n pha trén (phãng to ®Ó häc sinh quan s¸t, nhËn xÐt). - Mét sè tranh, ¶nh cã hoa, qu¶, ®å vËt víi c¸c mµu: §á, vµng, xanh lam, da cam, tÝm, xanh l¸ c©y. - Mét sè tranh d©n gian: Gµ m¸i, Lîn n¸i, Vinh hoa, Phó quý ... *HS :- GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 2, bót ch×, tÈy, mµu s¸p. III/ Ho¹t ®éng d¹y - häc Néi dung- TG Ho¹t ®éng GV Ho¹t ®éng HS - HS ®Æt dông cô lªn bµn 1.KiÓm tra dông - KiÓm tra HS sù chuÈn bÞ cña HS. NhËn xÐt- Tuyªn d¬ng ®Ó kiÓm tra. NhËn xÐt. cô:( 2-3p) 2. Bµi míi H§1: Quan s¸t, * Gîi ý ®Ó häc sinh nhËn ra c¸c + HS quan s¸t tranh vµ tr¶ nhËn xÐt: 4-5p mµu: lêi: + Mµu ®á, mµu vµng, mµu *Y/c h/s t×m c¸c mµu trªn ë hép ch× lam. mµu, s¸p mµu *Giíi thiÖu h×nh minh ho¹ råi gîi ý + Mµu da cam, mµu tÝm, ®Ó h/s thÊy: mµu xanh l¸ c©y. + Mµu da cam do mµu ®á pha víi mµu vµng. + Mµu tÝm do mµu ®á pha víi mµu lam. + Mµu xanh l¸ c©y do mµu lam pha + Häc sinh nhËn ra c¸c víi mµu vµng h×nh: - Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh xem + Em bÐ, con gµ trèng, h×nh vÏ: b«ng hoa cóc ... §©y lµ bøc tranh pháng theo tranh H§2: C¸ch vÏ - Gîi ý h/s c¸ch vÏ mµu: Em bÐ, con d©n gian §«ng Hå (B¾c mµu:(4-5 p) gµ, hoa cóc vµ nÒn tranh.- Gi¸o viªn Ninh). nh¾c häc sinh chän mµu kh¸c nhau vµ + Tranh cã tªn lµ: Vinh vÏ mµu t¬i vui, rùc rì,cã ®Ëm,nh¹t hoa. - C¸ch vÏ mµu: Em bÐ, con gµ, hoa cóc vµ nÒn tranh. H§3: Híng dÉn - Gi¸o viªn gîi ý häc sinh chän mµu thùc hµnh: vµ vÏ mµu. (16-17p - Q/s¸t tõng bµn ®Ó gióp ®ì nh÷ng HS - NhËn xÐt bµi b¹n: + Mµu s¾c. H§4: NhËn xÐt, cßn lóng tóng. *Híng dÉn häc sinh nhËn xÐt vÒ. + C¸ch vÏ mµu. ®¸nh gi¸:(3- 4p) *Gîi ý häc sinh t×m ra bµi vÏ mµu ®Ñp. Gv:NguyÔn ThÞ Thuý KHỐI 2 - Quan s¸t vµ gäi tªn mµu ë hoa, qu¶, 3. Cñng cè, dÆn l¸. dß: (2-3p) Su tÇm tranh thiÕu nhi Thø ngµy th¸ng n¨m 2010 Thø ngµy th¸ng MÜ thuËt 2 TuÇn 7 - TL nghe. n¨m 2010 VÏ theo chñ ®Ò Em ®i häc I. Mục tiêu: - Cñng cè c¸ch vÏ tranh theo ®Ò tµi em ®i häc. - HSKG: VÏ ®îc tranh §Ò tµi Em ®i häc vµ S¾p xÕp h×nh vÏ c©n ®èi, biÕt chän mµu, vÏ mµu phï hîp. HTB-Y: Hoµn thµnh bµi vÏ buæi s¸ng. - Ch¨m ngoan, häc giái. II. Chuẩn bị: * GV: - Tranh ảnh ®Ò tµi nµy, Tranh quy tr×nh, bài vẽ của HS năm trước. * HS: - VTV2, THMT 2, màu, chì, tẩy. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung- TG 1.KiÓm tra dông cô:( 2-3p) 2. Bµi míi H§1:Cñng cè c¸ch vÏ tranh ®Ò tµi em ®i häc: (7-9p) Ho¹t ®éng GV - KiÓm tra HS sù chuÈn bÞ cña HS. NhËn xÐt- Tuyªn d¬ng - Gi¸o viªn giíi thiÖu tranh, ¶nh vµ gîi ý cho HS nhí l¹i c¸c néi dung ®Ò tµi vÒ em ®i häc: + Tranh vÏ g×? + B¹n mang theo nh÷ng g×? Trang phôc nh thÕ nµo? + H»ng ngµy em ®i häc cïng ai? + Mµu s¾c cña c©y cèi, …? - GV chèt. - Gi¸o viªn treo tranh quy tr×nh – Yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i c¸c bíc vÏ tranh? Ho¹t ®éng HS - HS ®Æt dông cô lªn bµn ®Ó kiÓm tra. NhËn xÐt. + B¹n ®i häc, trêng , c©y, con ®êng,... + Nhí l¹i tr¶ lêi. - Quan s¸t - Nh¾c l¹i c¸c bíc vÏ tranh. + Chän h×nh ¶nh cô thÓ ®Ó vÏ ®Ò tµi em ®i häc. + S¾p xÕp c¸c h×nh vÏ * Lu ý: Cã thÓ vÏ mét b¹n hay nhiÒu b¹n trong tranh. cïng ®Õn trêng. VÏ thªm h×nh ¶nh phô + VÏ thªm h×nh ¶nh cho tranh thªm sinh ®éng. kh¸c cho tranh thªm sinh ®éng. + VÏ mµu theo ý thÝch. - TL nghe. - GV cho HS xem c¸c bµi vÏ buæi s¸ng- Chän h×nh ¶nh ®Ó vÏ. H§2: Híng dÉn Rót kinh nghiÖm. + HSKG: S¾p xÕp h×nh - Tæ chøc cho HS thùc hµnh vÏ. thùc hµnh: - Gi¸o viªn gîi ý, ®éng viªn, khÝch lÖ ®Ó vÏ c©n ®èi, biÕt chän (16-17p) c¸c em m¹nh d¹n vÏ theo c¸ch nh×n, c¸ch mµu, vÏ mµu phï hîp. nghÜ riªng. Gîi ý cho H lóng tóng. +HTB-Y: Hoµn thµnh bµi vÏ buæi s¸ng. - GV cho HS xem c¸c bµi vÏ ®Ñp vµ khen - Häc sinh tù nhËn xÐt bµi vÏ cña m×nh, cña ngîi mét sè häc sinh lµm bµi tèt. Gv:NguyÔn ThÞ Thuý KHỐI 2 H§3: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸:(3- 4p) 3. Cñng cè, dÆn dß: (2-3p) Thø ngµy - Gi¸o viªn bæ sung nhËn xÐt cña häc sinh vµ chØ ra mét sè bµi vÎ ®Ñp. - Hoµn thµnh tèt bµi vÏ. - NhËn xÐt tiÕt häc- DÆn tiÕt sau. th¸ng n¨m 2010 Thø ngµy TuÇn 8 MÜ thuËt 2 th¸ng b¹n. - Chän bµi vÏ ®Ñp. - TL nghe. n¨m 2010 TTMT Xem Tranh Tiếng Đàn Bầu I. Môc tiªu - Học sinh làm quen, tiếp xúc, t×m hiÓu vÎ ®Ñp trong tranh của họa sĩ. - BiÕt c¸ch m« t¶, nhËn xÐt h×nh ¶nh, mµu s¾c trong tranh.HSKG: ChØ ®îc h×nh ¶nh vµ mµu s¾c trªn tranh mµ m×nh thÝch. - Cã ý thøc b¶o vÖ m«i trêng. II. ChuÈn bÞ GV: - Su tÇm mét sè tranh, ¶nh cña c¸c ho¹ sÜ. Tranh TiÕng ®µn bÇu… HS : - Su tÇm tranh,¶nh vÒ ®Ò tµi m«i trêng. - GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 2, bót ch×, tÈy. III. Ho¹t ®éng d¹y -häc Néi dung- TG 1. KiÓm tra: ( 2-3p) 2. Bµi míi Giíi thiÖu bµi: 2-3 p H§1: Xem tranh( 28-30p) Ho¹t ®éng GV - KiÓm tra dông cô cña HS- NhËn xÐtTuyªn d¬ng. Ho¹t ®éng HS - KiÓm tra dông cô - NhËn xÐt. - GV giíi thiÖu tranh ®Ó HS quan s¸t, gợi ý học sinh nhận biết thêm về các loại tranh: phong cảnh, sinh hoạt + HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi: - Yêu cầu học sinh quan sát tranh ở vở, gợi ý học sinh thảo luận theo nhóm bàn: + Em hãy nêu tên bức tranh và tên họa sĩ? + Tranh vẽ mấy người? + Anh bộ đội Em có bức tranh và hai em bé làm gì? + Em cã thÝch tranh này không? Vì sao? + Trong tranh họa sĩ sử dụng những màu nào? - Gọi lần lượt từng học sinh trả lời Gv:NguyÔn ThÞ Thuý - HS th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái. - §¹i diÖn nhãm nªu ý kiÕn… - HSKG tr¶ lêi. - Chän b¹n häc tÝch cùc. KHỐI 2 HĐ2: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸: ( 4-6 p) *DÆn dß HS: Thø ngµy - Thầy chốt qua một số nét về tranh => Học sinh học tập cách sắp xếp hình và cách vẽ màu. Yêu mến anh bộ đội - Nhận xét giờ học - Khen động viên - GV chèt l¹i kiÕn thøc - ChuÈn bÞ ®å dïng cho bµi häc sau. th¸ng n¨m 2010 Thø ngµy TuÇn 9 MÜ thuËt 2 th¸ng - H/s L¾ng nghe - TL nghe. n¨m 2010 VÏ theo mÉu VÏ c¸i mò I/ Môc tiªu - Häc sinh hiÓu ®îc h×nh d¸ng, vÎ ®Ñp, Ých lîi cña c¸c lo¹i mò (nãn). - BiÕt c¸ch vÏ c¸i mò- VÏ ®îc c¸i mò theo mÉu II/ ChuÈn bÞ GV: - Tranh, ¶nh c¸c lo¹i mò.- Mét sè bµi vÏ c¸i mò cña häc sinh n¨m tríc. - ChuÈn bÞ mét vµi c¸i mò cã h×nh d¸ng vµ mµu s¾c kh¸c nhau. - H×nh minh ho¹ híng dÉn c¸ch vÏ HS : - GiÊy vÏ hoÆc vë tËp vÏ- Bót ch×, tÈy, s¸p mµu hoÆc bót d¹. III/ Ho¹t ®éng d¹y - häc 1.Tæ chøc. (2’) - KiÓm tra sÜ sè líp. 2.KiÓm tra ®å dïng. - KiÓm tra ®å dïng häc vÏ, Vë tËp vÏ 2. 3.Bµi míi. a.Giíi thiÖu - Gv g/thiÖu mét sè d¹ng mò kh¸c nhau ®Ó HS nhËn biÕt ®îc ®2 h.d¸ng cña c¸c lo¹i mò. b.Bµi gi¶ng Ho¹t ®éng cña gi¸o Ho¹t ®éng cña häc viªn sinh - GV ®Æt c©u hái gîi ý Ho¹t ®éng 1 Quan cho HS t×m hiÓu vÒ c¸i s¸t, nhËn xÐt.5p mò: + HS quan s¸t tranh vµ + Em h·y kÓ tªn c¸c tr¶ lêi: lo¹i mò mµ em biÕt. + NhiÒu mµu kh¸c + H×nh d¸ng c¸c lo¹i nhau. mò cã kh¸c nhau kh«ng? * HS lµm viÖc theo + Mò thêng cã mµu g×? nhãm (4 nhãm) * Giíi thiÖu tranh, ¶nh + C¸c nhãm hái lÉn hoÆc h×nh vÏ giíi thiÖu nhau theo sù híng dÉn c¸c lo¹i mò vµ yªu cÇu cña GV. häc sinh gäi tªn cña chóng. VÝ dô: Mò trÎ s¬ sinh, mò lìi trai, mò bé ®éi, ... Gv:NguyÔn ThÞ Thuý KHỐI 2 Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn c¸ch vÏ c¸i mò:7p Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn thùc hµnh:17-20p Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn thùc hµnh:17-20p * DÆn dß: * Giíi thiÖu chiÕc mò mÉu råi minh häa lªn b¶ng theo c¸c bíc sau. +VÏ khung h×nh. + VÏ ph¸c h×nh d¸ng chung cña mÉu. + VÏ c¸c chi tiÕt cho gièng c¸i mò. + Sau khi vÏ xong h×nh, cã thÓ trang trÝ c¸i mò cho ®Ñp b»ng mµu s¾c tù chän. - Gi¸o viªn gîi ý häc sinh vÏ h×nh võa víi phÇn giÊy quy ®Þnh. Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt,®¸nh gi¸.3-5p - Yªu cÇu häc sinh chän mét sè bµi vÏ ®· hoµn thµnh vµ híng dÉn häc sinh nhËn xÐt bµi vÏ vÒ: + H×nh vÏ (®óng, ®Ñp). + Trang trÝ (cã nÐt riªng) - Yªu cÇu häc sinh t×m ra c¸c bµi vÏ ®Ñp theo ý thÝch cña m×nh, sau ®ã bæ sung, tæng kÕt bµi häc. - Su tÇm ch©n dung. - VÏ c¸c bé phËn cña c¸i mò vµ trang trÝ, vÏ mµu theo ý thÝch. +VÏ khung h×nh. + VÏ ph¸c h×nh d¸ng chung cña mÉu. + VÏ c¸c chi tiÕt cho gièng c¸i mò. + Sau khi vÏ xong h×nh, cã thÓ trang trÝ c¸i mò cho ®Ñp b»ng mµu s¾c tù chän. Thùc hµnh: Gv:NguyÔn ThÞ Thuý KHỐI 2 Thø ngµy th¸ng n¨m 2010 Thø ngµy th¸ng TuÇn 10 MÜ thuËt 2 VÏ tranh n¨m 2010 §Ò tµi tranh ch©n dung I/ Môc tiªu - Häc sinh tËp quan s¸t, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm khu«n mÆt ngêi. - Lµm quen víi c¸ch vÏ ch©n dung- VÏ ®îc mét bøc ch©n dung theo ý thÝch. II/ ChuÈn bÞ GV: - Mét sè tranh, ¶nh ch©n dung kh¸c nhau- Mét sè bµi vÏ ch©n dung häc sinh. HS :- GiÊy vÏ, hoÆc vë tËp vÏ- Bót ch×, mµu vÏ c¸c lo¹i. III/ Ho¹t ®éng d¹y - häc .KiÓm tra ®å dïng. - KiÓm tra ®å dïng häc vÏ, Vë tËp vÏ 2. .Bµi míi. a.Giíi thiÖu Giíi thiÖu tranh ¶nh ch©n dung ®Ó c¸c em nhËn biÕt ®îc ®Æc ®iÓm cña tõng khu«n mÆt. Gv:NguyÔn ThÞ Thuý KHỐI 2 b.Bµi gi¶ng Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn *G/thiÖu 1 sè tranh ch©n Ho¹t ®éng 1: dung vµ gîi ý ®Ó h/s thÊy ®c: T×m hiÓu vÒ tranh ch©n dung + Tranh ch©n dung vÏ khu«n mÆt ngêi lµ chñ yÕu. 5p + Tranh ch/dung nh»m diÔn t¶ ®2 cña ngêi ®îc vÏ. - GV gîi ý ®Ó h/s t×m hiÓu ®Æc ®iÓm khu«n mÆt ngêi. + H×nh khu«n mÆt ngêi? + Nh÷ng phÇn chÝnh trªn khu«n mÆt? + M¾t, mòi, miÖng, .... cña mäi ngêi cã gièng nhau kh«ng? (Gi¸o viªn cho HS quan s¸t b¹n ®Ó nhËn ra: cã ngêi m¾t to, m¾t nhá, miÖng réng, miÖng hÑp ...). -VÏ tranh ch/dung, ngoµi khu«n mÆt,cßn cã thÓ vÏ g×? - Em h·y t¶ khu«n mÆt cña «ng, bµ,cha, mÑ vµ b¹n bÌ. *Gîi t¶ thªm vÒ sù phong phó cña khu«n mÆt ngêi . *Cho h/sinh xem mét vµi ch©n dung cã nhiÒu c¸ch bè côc vµ ®Æc ®iÓm khu«n mÆt kh¸c nhau ®Ó HS n/xÐt: Ho¹t ®éng 2: H- + Bøc tranh nµo ®Ñp? V× sao? íng dÉn c¸ch vÏ + Em thÝch bøc tranh nµo? ch©n dung:7p *Minh häa c¸ch vÏ ch©n dung lªn b¶ng: + VÏ xong h×nh råi + VÏ h×nh khu«n mÆt cho võa víi phÇn giÊy ®· ch/ bÞ. + VÏ ph¸c h×nh khu«n mÆt, Ho¹t ®éng 3: H- cæ vai. íng dÉn thùc + VÏ chi tiÕt: tãc, m¾t, mòi, hµnh: 17-20p miÖng, tai ... sao cho râ®2 *Y/c HS vÏ ch©n dung ngêi mµ em yªu thÝch: *Nh¾c nhë HS : + VÏ ph¸c h×nh khu«n mÆt, cæ vai. + VÏ chi tiÕt: tãc, m¾t, mòi, miÖng, tai ... sao cho râ®2 + VÏ xong h×nh råi vÏ mµu. *GV chän vµ híng dÉn Ho¹t ®éng 4: HS nhËn xÐt mét sè bµi vÏ NhËn xÐt,®¸nh Ho¹t ®éng cña häc sinh + HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi: + Cã thÓ chØ vÏ khu«n mÆt, 1 phÇn th©n (b¸n th©n)…. + H×nh tr¸i xoan, lìi cµy, vu«ng ch÷ ®iÒn, ... + M¾t, mòi, miÖng, ... * HS lµm viÖc theo nhãm (4 nhãm) + C¸c nhãm hái lÉn nhau theo sù híng dÉn cña GV. Cã thÓ lµ «ng, bµ, bè, mÑ,.. + Khu«n mÆt.VÏ cæ, vai. + VÏ tãc, m¾t, mòi, miÖng, tai vµ c¸c chi tiÕt. + VÏ mµu: Mµu tãc, mµu da, mµu ¸o, mµu nÒn. + VÏ h×nh khu«n mÆt cho võa víi phÇn giÊy ®· ch/ bÞ. + VÏ ph¸c h×nh khu«n mÆt, cæ vai. + VÏ chi tiÕt: tãc, m¾t, mòi, miÖng, tai ... sao cho râ®2 Gv:NguyÔn ThÞ Thuý KHỐI 2 gi¸.5p * DÆn dß: Thø ngµy MÜ thuËt 2 ®Ñp, cha ®Ñp: + Mµu s¾c. + H×nh vÏ, bè côc (chó ý ®Õn ®Æc ®iÓm cña c¸c bé phËn trªn khu«n mÆt). - VÏ ch©n dung ngêi th©n («ng, bµ, bè, mÑ, anh chÞ em ...) th¸ng n¨m 2010 Thø ngµy HS vÏ ch©n dung ngêi mµ em yªu thÝch: th¸ng TuÇn 11 n¨m 2010 VÏ trang trÝ vÏ tiÕp ho¹ tiÕt vµo ®êng diÒm vµ vÏ mµu I/ Môc tiªu - Häc sinh biÕt c¸ch trang trÝ ®êng diÒm ®¬n gi¶n. - VÏ tiÕp ®îc ho¹ tiÕt vµ vÏ mµu vµo ®êng diÒm- ThÊy ®îc vÎ ®Ñp cña ®êng diÒm. II/ ChuÈn bÞ GV: - Mét vµi ®å vËt cã trang trÝ ®êng diÒm nh: C¸i ®Üa, c¸i qu¹t, giÊy khen, c¸i khay - H×nh minh ho¹ híng dÉn c¸ch trang trÝ ®êng diÒm. - Bµi vÏ ®êng diÒm cña HS n¨m tríc.- PhÊn mµu. HS : - GiÊy vÏ hoÆc vë tËp vÏ 2 - Thíc, bót ch×, mµu vÏ . III/ Ho¹t ®éng d¹y - häc .KiÓm tra ®å dïng. - KiÓm tra ®å dïng häc vÏ, Vë tËp vÏ 2. .Bµi míi. a.Giíi thiÖu - GV giíi thiÖu 1 sè ®å vËt cã tr2 ®êng diÒm ®Ó HS nhËn biÕt ®îc c¸ch tr2 ®êng diÒm. b.Bµi gi¶ng Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh + HS quan s¸t tranh vµ tr¶ Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, * Gi¸o viªn cho HS xem Gv:NguyÔn ThÞ Thuý KHỐI 2 nhËn xÐt 5p mét sè ®êng diÒm trang trÝ ë ®å vËt nh:... vµ gîi ý ®Ó HS nhËn biÕt thªm vÒ ®êng diÒm: + Trang trÝ ®êng diÒm lµm cho ®å vËt thªm ®Ñp. + C¸c h/tiÕt gièng nhau thêng vÏ = nhau vµ vÏ 1 mµu *Gi¸o viªn nªu yªu cÇu cña bµi tËp råi treo h×nh minh Ho¹t ®éng 2: C/vÏ h. häa híng dÉn c¸ch vÏ: tiÕt vµo ®/diÒm vµ vÏ + VÏ theo ho¹ tiÕt mÉu cho mµu:7p ®óng; + VÏ mµu ®Òu vµ cïng mµu ë c¸c ho¹ tiÕt gièng nhau hoÆc vÏ mµu kh¸c nhau xen kÏ gi÷a c¸c ho¹ tiÕt. *Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh 1 vµ h×nh 2 ë Vë tËp vÏ 2. *Híng dÉn HS vÏ mµu: + VÏ mµu ®Òu, kh«ng ra ngoµi ho¹ tiÕt (kh«ng vÏ nhiÒu mµu) + Nªn vÏ thªm mµu Ho¹t ®éng 3: H- nÒn,mµu nÒn kh¸c víi mµu h.tiÕt íng dÉn thùc hµnh:1520p *Híng dÉn häc sinh thùc hµnh. - C¸ nh©n: VÏ ®êng diÒm h×nh 1 (tuú chän). §êng diÒm h×nh 2 lµ bµi tËp vÒ nhµ. - VÏ theo nhãm: + VÏ trªn b¶ng (yªu cÇu 2 hoÆc 3 HS tù vÏ ®êng diÒm trªn b¶ng b»ng phÊn mµu). Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt,®¸nh gi¸.5p * DÆn dß: - *Híng dÉn HS nhËn xÐt vÒ: VÏ ho¹ tiÕt (®Òu hay cha ®Òu), c¸ch vÏ mµu häa tiÕt, mµu nÒn- HS t×m ra c¸c bµi vÏ ®Ñp theo ý thÝch. Gv:NguyÔn ThÞ Thuý lêi: + ¸o, v¸y, thæ cÈm hoÆc ®Üa, b¸t, lä, kh¨n, + C¸c nhãm hái lÉn nhau theo sù híng dÉn cña GV. *HS lµm viÖc theo4nhãm + H×nh 1: H×nh vÏ “hoa thÞ” h·y vÏ tiÕp h×nh ®Ó cã ®êng diÒm (vÏ theo nÐt chÊm). + H×nh 2: H·y nh×n h×nh mÉu ®Ó vÏ tiÕp h×nh hoa.. + Bµi tËp: VÏ tiÕp ho¹ tiÕt vµ vÏ mµu vµo ®êng diÒm. KHỐI 2 Thø ngµy MÜ thuËt 2 th¸ng n¨m 2010 Thø ngµy th¸ng TuÇn 12 n¨m 2010 VÏ theo mÉu vÏ cê tæ quèc hoÆc cê lÔ héi I/ Môc tiªu - Häc sinh nhËn biÕt ®îc h×nh d¸ng, mµu s¾c cña mét sè lo¹i cê. - Bíc ®Çu nhËn biÕt ý nghÜa cña c¸c lo¹i cê. VÏ ®îc mét l¸ cê. II/ ChuÈn bÞ GV: - ¶nh mét sè lo¹i cê hoÆc cê thËt nh: cê Tæ quèc, cê lÔ héi ... Gv:NguyÔn ThÞ Thuý KHỐI 2 - Tranh, ¶nh ngµy lÔ héi cã nhiÒu cê. HS : - Su tÇm tranh, ¶nh c¸c lo¹i cê trong s¸ch, b¸o – S¸p mµu, vë tËp vÏ 3, bót ch×,tÈy. III/ Ho¹t ®éng d¹y - häc .KiÓm tra ®å dïng. - KiÓm tra ®å dïng häc vÏ, Vë tËp vÏ 2. .Bµi míi. a.Giíi thiÖu *G/thiÖu 1sè tranh, ¶nh l¸ cê Tæ quèc, lÔ héi ®Ó HS nhËn biÕt vÒ ®2 h/d¸ng c¸c lo¹i l¸ cê. b.Bµi gi¶ng Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh * Giíi thiÖu c¸c lo¹i cê ®· Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, chuÈn bÞ ®Ó HS nhËn xÐt + HS q/s¸t tranh vµ tr¶ lêi: nhËn xÐt 5p nh:. + Cê Tæ quèc h×nh ch÷ - Gi¸o viªn cho HS xem xÐt nhËt, nÒn ®á mét sè h×nh ¶nh vÒ c¸c cã ng«i sao vµng n¨m c¸nh ngµy lÔ héi ®Ó HS thÊy ®îc ë gi÷a. h×nh ¶nh, mµu s¾c l¸ cê + Cê lÔ héi cã nhiÒu h×nh trong ngµy lÔ héi ®ã. d¹ng vµ mµu s¾c kh¸c nhau Ho¹t ®éng 2 Híng dÉn * Híng dÉn cho c¸c em * HS lµm viÖc theo nhãm c¸ch vÏ l¸ cê:7p c¸ch vÏ: (4 nhãm) - Cê Tæ quèc: + Gi¸o viªn vÏ ph¸c h×nh d¸ng l¸ cê lªn b¶ng ®Ó HS nhËn ra tØ lÖ nµo lµ võa. + VÏ mµu:* NÒn mµu ®á t¬i.Ng«i sao mµu vµng. + VÏ h×nh l¸ cê võa víi phÇn giÊy. - Cê lÔ héi: + VÏ ng«i sao ë gi÷a nÒn cê Cê lÔ héi cã 2 c¸ch vÏ: g¾ng vÏ 5 c¸nh ®Òu nhau +VÏ h.b/qu¸t,vÏ tua tríc,vÏ cè + VÏ h×nh d¸ng bÒ ngoµi trh.v trong l¸ cê sau. íc, chi tiÕt sau. + VÏ h×nh bao qu¸t tríc, vÏ + VÏ mµu theo ý thÝch. Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn h.vu«ng, vÏ tua sau. + VÏ mµu theo ý thÝch. - Gi¸o viªn gîi ý ®Ó HS: thùc hµnh:17-20p + Ph¸c h×nh gÇn víi tØ lÖ l¸ cê ®Þnh vÏ (cã thÓ vÏ cê ®ang bay). + VÌ mµu ®Òu, t¬i s¸ng. * Q/s¸t tõng bµn ®Ó gióp ®ì HS h.thµnh bµi t¹i líp. Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt,®¸nh gi¸.5p + Bµi tËp: VÏ mét l¸ cê vµ vÏ mµu. + VÏ l¸ cê võa víi phÇn giÊy ®· chuÈn bÞ hoÆc vë tËp vÏ. + C¸c nhãm hái lÉn nhau theo sù híng dÉn cña GV. - Thu mét sè bµi ®· hoµn thµnh vµ gîi ý HS nhËn xÐt mét sè bµi vÏ vµ tù xÕp Gv:NguyÔn ThÞ Thuý KHỐI 2 lo¹i. - Yªu cÇu häc sinh chän ra mét sè bµi vÏ ®Ñp- NhËn xÐt giê häc vµ ®éng viªn HS. * DÆn dß: - Quan s¸t vên hoa, c«ng viªn. Thø ngµy th¸ng n¨m 2010 Thø ngµy th¸ng TuÇn 13 n¨m 2010 MÜ thuËt 2 VÏ tranh : §Ò tµi Vên hoa hoÆc c«ng viªn I/ Môc tiªu - Häc sinh thÊy ®îc vÎ ®Ñp vµ Ých lîi cña vên hoa vµ c«ng viªn. - VÏ ®îc mét bøc tranh ®Ò tµi Vên hoa hay C«ng viªn theo ý thÝch. - Cã ý thøc b¶o vÖ thiªn nhiªn, m«i trêng. II/ ChuÈn bÞ GV: - Su tÇm ¶nh phong c¶nh vÒ vên hoa hoÆc c«ng viªn. - Su tÇm tranh cña ho¹ sÜ hoÆc thiÕu nhi- H×nh híng dÉn minh ho¹ c¸ch vÏ tranh HS : - GiÊy vÏ hoÆc vë tËp vÏ , Bót ch×, mµu vÏ. III/ Ho¹t ®éng d¹y häc .KiÓm tra ®å dïng. - KiÓm tra ®å dïng häc vÏ, Vë tËp vÏ 2. .Bµi míi Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh - Gv giíi thiÖu tranh, ¶nh Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, vµ gîi ý ®Ó HS nhËn biÕt: nhËn xÐt 4-5p + VÏ vên hoa hoÆc c«ng viªn lµ vÏ tranh phong + HS quan s¸t tranh vµ tr¶ c¶nh, víi nhiÒu lo¹i c©y, lêi: hoa, .... cã mµu s¾c rùc rì. + ë trêng, ë nhµ còng cã v- Gv gîi ý cho HS kÓ tªn ên hoa, c©y c¶nh víi nhiÒu 1vµi vên hoa, c«ng viªn mµ lo¹i hoa ®Ñp. c¸c em biÕt. + C«ng viªn Lª - nin, Thñ - Gi¸o viªn gîi ý HS t×m LÖ, T©y Hå ë HNéi, c«ng Ho¹t ®éng 2: C¸ch vÏ hiÓu thªm c¸c h×nh ¶nh viªn §Çm Sen, Suèi Tiªn ë Gv:NguyÔn ThÞ Thuý KHỐI 2 tranh vên hoa- c«ng viªn 4-5p Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn thùc hµnh: 16-17p Ho¹t ®éng 4:NhËn xÐt,®¸nh gi¸ 3-4p * DÆn dß: kh¸c nhau ë vên hoa, c«ng viªn: Chuång nu«i chim, thó quý hiÕm, ®u quay, cÇu trît, tîng, níc ... - Gi¸o viªn gîi ý ®Ó HS nhí l¹i mét gãc vên hoa ë n¬i c«ng céng hay ë nhµ m×nh ®Ó vÏ tranh. -Tranh vên hoa,c«ng viªn cã thÓ vÏ thªm ngêi, chim thó hoÆc c¶nh vËt kh¸c cho bøc tranh thªm sinh ®éng. + Yªu cÇu: - VÏ h×nh víi phÇn giÊy ®· chuÈn bÞ hoÆc vë tËp vÏ. - VÏ h×nh ¶nh chÝnh tríc vµ t×m c¸c h×nh ¶nh phô cho phï hîp néi dung. - VÏ mµu theo ý thÝch. - Gi¸o viªn híng dÉn HS nhËn xÐt mét sè tranh (vÏ ®óng ®Ò tµi, cã bè côc vµ mµu s¾c ®Ñp) - GV yªu cÇu HS tù t×m ra bµi vÏ ®Ñp. - VÒ nhµ nªn vÏ thªm tranh theo ý thÝch, vÏ vµo khæ giÊy tê h¬n. - Su tÇm tranh cña thiÕu nhi. Gv:NguyÔn ThÞ Thuý Thµnh phè Hå ChÝ Minh, .... hoÆc c«ng viªn ë ®Þa ph¬ng). * HS lµm viÖc theo nhãmNªu c¸ch vÏ: - T×m c¸c h×nh ¶nh chÝnh, h×nh ¶nh phô ®Ó vÏ. - VÏ mµu t¬i s¸ng vµ vÏ kÝn mÆt tranh - VÏ tranh ®Ò tµi vên hoa vµ vÏ mµu theo ý thÝch. - Lu ý bè côc c©n ®èi. - Häc sinh tù giíi thiÖu bµi vÏ tranh cña m×nh. - NhËn xÐt bµi b¹n vÒ: + Râ ®Ò tµi. + Bè côc c©n ®èi. + Mµu s¾c ®Ñp. - TL nghe KHỐI 2 Thø ngµy th¸ng n¨m 2010 Thø ngµy th¸ng TuÇn 14 n¨m 2010 MÜ thuËt 2 ` MÜ thuËt: VTT:VÏ tiÕp häa tiÕt vµo h×nh vu«ng vµ vÏ mµu I/ Môc tiªu - HS nhËn biÕt ®îc c¸ch s¾p xÕp bè côc mét sè ho¹ tiÕt ®¬n gi¶n vµo trong h×nh vu«ng. Gv:NguyÔn ThÞ Thuý
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan