Tài liệu Giáo trình cơ sở dữ liệu - phan tấn quốc

  • Số trang: 114 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 861 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Giáo trình cơ sở dữ liệu này được biên soạn theo chương trình đào tạo chuyên ngành tin học ởbậc đại học và cao đẳng của BộGiáo Dục Đào Tạo. Giáo trình trình bày những vấn đềcốt lõi nhất của môn cơsởdữliệu. Các bài học được trình bày ngắn gọn, có nhiều ví dụminh hoạ. Cuối mỗi chương đều có bài tập đểsinh viên luyện tập.Cuối giáo trình còn có một số đềthi trong những năm gần đây.