Tài liệu Lab - cài đặt exchange server 2016

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 9705 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Exchange Server 2016: Thay đổi kiến trúc, bỏ đi CAS Role – nhập chung Mailbox Role. Anti-spam, và Anti-malware được giao lại cho Edge Role – không nằm ở Hub nữa. Cải thiện hiệu suất I/O, tối ưu hóa CPU + Network bandwidth Cải tiến trong triển khai HA (DAG) Cái mình thích nhất đó la Modern-Attachment Bổ sung các tiêu chuẩn compliance Thay đổI cơ chế phát triển Add-on …
TEST LAB EXCHANGE SERVER 2016 Exchange Server 2016:         ́ trúc, bỏ đi CAS Role – nhập chung Mailbox Role. Thay đổi kiên Anti-spam, và Anti-malware đượ c giao lại cho Edge Role – không nằm ở Hub nữ a. Cải thiện hiệu suât́ I/O, tối ưu hóa CPU + Network bandwidth Cải tiến trong triển khai HA (DAG) Cái mình thi ́ch nhât́ đó la Modern-Attachment Bổ sung các tiêu chuẩn compliance Thay đổI cơ chế phát triển Add-on … Các bạn nghiên cứ u thêm trong Product guide nhé: https://docs.com/user625120/2909/exchange-2016product-guide 1. Các yêu cầ̀ u cho Exchange Server 2016  Tải Exchange Server 2016: http://aka.ms/exchangeserver2016download (1.6GB – tả i trướ c trong khi đọ c nhé) pg. 1 TEST LAB EXCHANGE SERVER 2016  Exchange Server 2016 Architecure: CAS Role đã đượ c hợ p nhât́ vào Mailbox Role – kiến trúc bây giờ khá đơn giản! (ĐổI tớ I đổi lui bây giờ giống mô hình Exchange 2003 )  Yêu cầ̀ u phầ̀n cứ ng o CPU: x64/AMD o RAM: Mailbox Role – tốI thiểu 8GB; Edge Role – tối thiểu 8GB o HDD: Tối thiểu 30GB  Cù̀ ng “sống chung” vớ I các phiên bản Exchange trướ c: ́ nhận sống chung vớ I các đà n anh sau: Em Exchange 2016 chi ̉ châp o Exchange 2010 SP3 Ru11 về sau o Exchange 2013 CU10 và các CU mớ I hơn  Yêu cầ̀ u Domain cho Exchange Active Directory forest functionality level tốI thiểu Windows Server 2008 hoặc cao hơn. pg. 2 TEST LAB EXCHANGE SERVER 2016  Yêu cầ̀u hệ điề̀u cà̀ i đặt Exchange o Mailbox và Edge Transport server role:  Windows Server 2012 R2 Standard hoặc Datacenter  Windows Server 2012 Standard hoặc Datacenter o Management tools:  Windows Server 2012 R2 Standard hoặc Datacenter  Windows Server 2012 Standard hoặc Datacenter  64-bit edition hoặc Windows 10  64-bit edition hoặc Windows 8.1  Yêu cầ̀ u phiá Client o Outlook 2016 o Outlook 2013 o Outlook 2010 vớ I cập nhật KB2965295 o Outlook for Mac for Office 365 o Outlook for Mac 2011  Các yêu cầ̀u khác o Net Framework 4.5.2 o Windows Management Framework 4.0 o Unified Communications Managed API 4.0 o Office Web Apps Server (xem các tập tin Office đi ́nh kè m – cà I đặt ở mộ t Server riêng) 1. Chuẩn bi ̣ mô trườ̀ ng cà̀i đặt Exchange Server 2016  Chuẩn bi ̣ Active Directory o Cà i đặt .NET Framework 4.5.2 trên Server sẽ chuẩn bi ̣ môi trườ ng Active Directory (cà I trên Mailbox Server luôn). Khi cà i xong hệ thống sẽ yêu cầu khở i độ ng lại. o Cà i đặt Remote Tools Administration Pack: Install-WindowsFeature RSAT-ADDS o Extend Active Directory Schemma: Setup.exe /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms pg. 3 TEST LAB EXCHANGE SERVER 2016 o Active Directory Setup.exe /PrepareAD /OrganizationName:"Labhybrid Company" /IAcceptExchangeServerLicenseTerms o Active Directory Domain Setup.exe /PrepareAllDomains /IAcceptExchangeServerLicenseTerms pg. 4 TEST LAB EXCHANGE SERVER 2016  Chuẩn bi ̣ cho Server cà i đặt Mailbox Role Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPCover-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSATClustering-PowerShell, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, WebHttp-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-MgmtConsole, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-RequestMonitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation Khở i độ ng lại Mailbox Server Cà i đặt: Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit ́ hiǹ̀ h cơ bản 1. Cà̀ i đặt và̀ câu  Cà̀ i đặt Exchange Server 2016 Mailbox Role pg. 5 TEST LAB EXCHANGE SERVER 2016 pg. 6 TEST LAB EXCHANGE SERVER 2016 pg. 7 TEST LAB EXCHANGE SERVER 2016 pg. 8 TEST LAB EXCHANGE SERVER 2016 pg. 9 TEST LAB EXCHANGE SERVER 2016 pg. 10 TEST LAB EXCHANGE SERVER 2016 pg. 11 TEST LAB EXCHANGE SERVER 2016 pg. 12 TEST LAB EXCHANGE SERVER 2016 pg. 13 TEST LAB EXCHANGE SERVER 2016 pg. 14 TEST LAB EXCHANGE SERVER 2016 Bây giờ bạn hãy đi uống café, hay là m và i ván cờ rồI quay lại (mât́ khoảng 45 – 60 phút). pg. 15 TEST LAB EXCHANGE SERVER 2016 Nếu bạn không muốn dù ng Wizard thì cũ ng có thể thự c hiện việc cà i đặt Mailbox Role bằng dò ng lệnh: Setup.exe /Mode:Install /Role:Mailbox /IAcceptExchangeServerLicenseTerms  Cặt Edge Role o Cà̀ i đặt .NET Framework 4.5.2 Khi cà i xong hệ thống sẽ yêu cầu khở i độ ng lại. o ĐổI Primary DNS suffix pg. 16 TEST LAB EXCHANGE SERVER 2016 o Cà̀ i đặt ctive Directory Lightweight Directory Services (AD LDS): Install-WindowsFeature ADLDS o Chép Exchange Server 2016 o Cà̀ i đặt pg. 17 TEST LAB EXCHANGE SERVER 2016 pg. 18 TEST LAB EXCHANGE SERVER 2016  ́ hiǹ̀ h Câu Configure mail flow and client access New-EdgeSubscription -FileName "C:\Edge\EdgeSubscriptionInfo.xml" –Force New-EdgeSubscription -FileData ([byte[]]$(Get-Content -Path "C:\Edge\EdgeSubscriptionInfo.xml" Encoding Byte -ReadCount 0)) -Site "Default-First-Site-Name" pg. 19 TEST LAB EXCHANGE SERVER 2016 Kiểm tra Mail flow:  Thử nghiệm (Publish Port 25 và̀ o Edge Server) Gử i email từ bên trong ra Yahoo: pg. 20
- Xem thêm -