Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Kỹ thuật - Công nghệ Cơ khí chế tạo máy Giáo trình plc - nguyễn huy mạnh, 139 trang...

Tài liệu Giáo trình plc - nguyễn huy mạnh, 139 trang

.PDF
139
319
77

Mô tả:

Giáo Trình PLC - Nguyễn Huy Mạnh, 139 Trang
Gi¸o Tr×nh PLC S−u tÇm : NguyÔn Huy M¹nh Môc lôc Néi dung Trang Ch−¬ng 1: LÝ thuyÕt c¬ së 1.1. Nh÷ng niÖm c¬ b¶n ....................................................................................................................... 2 1.2. C¸c ph−¬ng ph¸p biÓu diÔn hµm logic.............................................................................. 7 1.3. C¸c ph−¬ng ph¸p tèi thiÓu ho¸ hµm logic...................................................................... 9 1.4. C¸c hÖ m¹ch logic............................................................................................................................ 13 1.5. Grafcet – ®Ó m« t¶ m¹ch tr×nh tù trong c«ng nghiÖp ......................................... 15 Ch−¬ng 2: Mét sè øng dông m¹ch logic trong ®iÒu khiÓn 2.1. C¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn ................................................................................................................. 24 2.2. C¸c s¬ ®å khèng chÕ ®éng c¬ r«to lång sãc.................................................................. 25 2.3. C¸c s¬ ®å khèng chÕ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé r«to d©y quÊn........................... 29 2.4. Khèng chÕ ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu...................................................................................... 31 Ch−¬ng 3: Lý luËn chung vÒ ®iÒu khiÓn logic lËp tr×nh PLC 3.1. Më ®Çu....................................................................................................................................................... 33 3.2. C¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña mét bé PLC........................................................................... 34 3.3. C¸c vÊn ®Ò vÒ lËp tr×nh................................................................................................................... 37 3.4. §¸nh gi¸ −u nh−îc ®iÓm cña PLC ....................................................................................... 43 Ch−¬ng 4: Bé ®iÒu khiÓn PLC – CPM1A 4.1. CÊu h×nh cøng....................................................................................................................................... 45 4.2. GhÐp nèi.................................................................................................................................................... 49 4.3. Ng«n ng÷ lËp tr×nh............................................................................................................................. 51 Ch−¬ng 5: Bé ®iÒu khiÓn PLC – S5 5.1. CÊu t¹o cña bé PLC – S5.......................................................................................................... 54 5.2. §Þa chØ vµ g¸n ®Þa chØ..................................................................................................................... 55 5.3. Vïng ®èi t−îng.................................................................................................................................... 57 5.4. CÊu tróc cña ch−¬ng tr×nh S5.................................................................................................... 58 5.5. B¶ng lÖnh cña S5 – 95U............................................................................................................ 59 5.6. Có ph¸p mét sè lÖnh c¬ b¶n cña S5..................................................................................... 60 Ch−¬ng 6: Bé ®iÒu khiÓn PLC – S7 - 200 6.1. CÊu h×nh cøng........................................................................................................................................ 70 6.2. CÊu tróc bé nhí...................................................................................................................................... 73 6.3. Ch−¬ng tr×nh cña S7- 200.............................................................................................................. 75 6.4. LËp tr×nh mét sè lÖnh c¬ b¶n cña S7- 200 .................................................................... 76 Ch−¬ng 7: Bé ®iÒu khiÓn PLC – S7-300 7.1. CÊu h×nh cøng....................................................................................................................................... 78 7.2. Vïng ®èi t−îng..................................................................................................................................... 81 7.3. Ng«n ng÷ lËp tr×nh ............................................................................................................................ 83 7.4. LËp tr×nh mét sè lÖnh c¬ b¶n...................................................................................................... 84 Phô lôc 1: C¸c phÇn mÒm lËp tr×nh PLC I. LËp tr×nh cho OMRON...................................................................................................................... 86 II. LËp tr×nh cho PLC- S5....................................................................................................................... 92 III. LËp tr×nh cho PLC – S7-200.................................................................................................... 97 IV. LËp tr×nh cho PLC – S7-300.................................................................................................... 101 Phô lôc 2: B¶ng lÖnh cña c¸c phÇn mÒm 1. B¶ng lÖnh cña PLC – CPM1A.................................................................................................... 105 2. B¶ng lÖnh cña PLC – S5.................................................................................................................. 112 3. B¶ng lÖnh cña PLC – S7 -200...................................................................................................... 117 4. B¶ng lÖnh cña PLC – S7-300 ....................................................................................................... 128 1 Gi¸o Tr×nh PLC S−u tÇm : NguyÔn Huy M¹nh PhÇn 1: Logic hai tr¹ng th¸i vµ øng dông Ch−¬ng 1: LÝ ThuyÕt C¬ S¬ §1.1. Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n 1. Kh¸i niÖm vÒ logic hai tr¹ng th¸i Trong cuéc sèng c¸c sù vËt vµ hiÖn t−îng th−êng biÓu diÔn ë hai tr¹ng th¸i ®èi lËp, th«ng qua hai tr¹ng th¸i ®èi lËp râ rÖt cña nã con ng−êi nhËn thøc ®−îc sù vËt vµ hiÖn t−îng mét c¸ch nhanh chãng b»ng c¸ch ph©n biÖt hai tr¹ng th¸i ®ã. Ch¼ng h¹n nh− ta nãi n−íc s¹ch vµ bÈn, gi¸ c¶ ®¾t vµ rÎ, n−íc s«i vµ kh«ng s«i, häc sinh häc giái vµ dèt, kÕt qu¶ tèt vµ xÊu... Trong kü thuËt, ®Æc biÖt lµ kü thuËt ®iÖn vµ ®iÒu khiÓn, ta th−êng cã kh¸i niÖm vÒ hai tr¹ng th¸i: ®ãng vµ c¾t nh− ®ãng ®iÖn vµ c¾t ®iÖn, ®ãng m¸y vµ ngõng m¸y... Trong to¸n häc, ®Ó l−îng ho¸ hai tr¹ng th¸i ®èi lËp cña sù vËt vµ hiÖn t−îng ng−êi ta dïng hai gi¸ trÞ: 0 vµ 1. Gi¸ trÞ 0 hµm ý ®Æc tr−ng cho mét trang th¸i cña sù vËt hoÆc hiÖn t−îng, gi¸ trÞ 1 ®Æc tr−ng cho tr¹ng th¸i ®èi lËp cña sù vËt vµ hiÖn t−îng ®ã. Ta gäi c¸c gi¸ trÞ 0 hoÆc 1 ®ã lµ c¸c gi¸ trÞ logic. C¸c nhµ b¸c häc ®· x©y dùng c¸c c¬ së to¸n häc ®Ó tÝnh to¸n c¸c hµm vµ c¸c biÕn chØ lÊy hai gi¸ trÞ 0 vµ 1 nµy, hµm vµ biÕn ®ã ®−îc gäi lµ hµm vµ biÕn logic, c¬ së to¸n häc ®Ó tÝnh to¸n hµm vµ biÕn logic gäi lµ ®¹i sè logic. §¹i sè logic còng cã tªn lµ ®¹i sè Boole v× lÊy tªn nhµ to¸n häc cã c«ng ®Çu trong viÖc x©y dùng nªn c«ng cô ®¹i sè nµy. §¹i sè logic lµ c«ng cô to¸n häc ®Ó ph©n tÝch vµ tæng hîp c¸c hÖ thèng thiÕt bÞ vµ m¹ch sè. Nã nghiªn cøu c¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c biÕn sè tr¹ng th¸i logic. KÕt qu¶ nghiªn cøu thÓ hiÖn lµ mét hµm tr¹ng th¸i còng chØ nhËn hai gi¸ trÞ 0 hoÆc 1. 2. C¸c hµm logic c¬ b¶n Mét hµm y = f ( x 1 , x 2 ,..., x n ) víi c¸c biÕn x1, x2, ... xn chØ nhËn hai gi¸ trÞ: 0 hoÆc 1 vµ hµm y còng chØ nhËn hai gi¸ trÞ: 0 hoÆc 1 th× gäi lµ hµm logic. Hµm logic mét biÕn: y = f ( x ) Víi biÕn x sÏ nhËn hai gi¸ trÞ: 0 hoÆc 1, nªn hµm y cã 4 kh¶ n¨ng hay th−êng gäi lµ 4 hµm y0, y1, y2, y3. C¸c kh¶ n¨ng vµ c¸c ký hiÖu m¹ch r¬le vµ ®iÖn tö cña hµm mét biÕn nh− trong b¶ng 1.1 B¶ng 1.1 Tªn hµm B¶ng ch©n lý ThuËt to¸n logic x 0 1 Hµm kh«ng y0 0 0 Hµm ®¶o y1 1 0 Ký hiÖu s¬ ®å KiÓu r¬le y0 = 0 y 0 = xx y1 = x x y1 KiÓu khèi ®iÖn tö x 2 y1 x 1 y1 Ghi chó Gi¸o Tr×nh PLC Hµm lÆp (YES) y2 Hµm ®¬n vÞ y3 S−u tÇm : NguyÔn Huy M¹nh 0 y2 = x 1 1 x y3 = 3 y3 = x + x 1 x y2 x y2 x 1 y2 y3 x Trong c¸c hµm trªn hai hµm y0vµ y3 lu«n cã gi¸ trÞ kh«ng ®æi nªn Ýt ®−îc quan t©m, th−êng chØ xÐt hai hµm y1 vµ y2. Hµm logic hai biÕn y = f ( x1 , x 2 ) Víi hai biÕn logic x1, x2, mçi biÕn nhËn hai gi¸ trÞ 0 vµ 1, nh− vËy cã 16 tæ hîp logic t¹o thµnh 16 hµm. C¸c hµm nµy ®−îc thÓ hiÖn trªn b¶ng1.2 B¶ng 1.2 Tªn hµm Hµm kh«ng Hµm Piec Hµm cÊm x1 B¶ng ch©n lý x1 1 1 0 0 x2 1 0 1 0 y0 0 0 0 0 ThuËt to¸n logic Ký hiÖu s¬ ®å KiÓu r¬le y 0 = x1x1 Hµm lu«n b»ng 0 + x2x 2 y1 = x1x 2 y1 y2 0 0 0 0 0 1 1 0 = x1 + x 2 y 2 = x1x 2 x1 x 2 y1 x1 x2 y1 x1 x 2 y2 x1 x2 x1 x2 y2 INHIBIT x1 Hµm ®¶o x1 Hµm cÊm x2 y3 y4 0 0 0 1 1 0 1 0 y 3 = x1 x1 y 3 y 4 = x1x 2 x1 x 2 y4 INHIBIT x2 Hµm ®¶o x2 KiÓu khèi ®iÖn tö y5 0 1 0 1 y5 = x 2 x2 y 5 3 Ghi chó x1 x2 x1 x2 x1 x2 & y2 y3 y4 & y4 y5 Gi¸o Tr×nh PLC Hµm hoÆc lo¹i trõ XOR Hµm Cheffer y6 0 S−u tÇm : NguyÔn Huy M¹nh 1 1 0 y 6 = x1x 2 + x1x 2 y7 0 1 1 1 y 7 = x1 + x 2 x2 = x1x 2 x1 Hµm vµ AND y8 1 0 0 0 y8 = x1x 2 Hµm cïng dÊu y9 1 0 0 1 y 9 = x1x 2 Hµm lÆp x2 Hµm kÐo theo x2 Hµm lÆp x1 Hµm kÐo theo x1 Hµm hoÆc OR x1 x 2 y 9 y10 1 0 1 0 y10 = x 2 y11 1 0 1 1 y11 = x1 + x 2 y12 1 1 0 0 y12 = x1 y13 1 1 0 1 y13 = x1 + x 2 Hµm ®¬n vÞ y 1 15 1 1 1 1 0 1 y7 x1 x 2 y8 + x1x 2 y14 1 x1 x 2 y 6 x1 x 2 x1 x 2 x2 y 10 x2 y11 x1 x1 y 12 y14 = x1 + x 2 y15 = ( x 1 + x1 ) (x 2 + x 2 ) x1 y13 x2 x1 y14 x2 x1 x 2 y 15 x1 x 2 x2 x1 x2 x1 ⊕ =1 y6 y6 x2 x1 y7 x x12 x2 x1 y8 x2 x1 & y8 ⊕ x2 ChØ phô thuéc x2 y11 x1 y12 x1 x2 x1 x1 x1 x1 y9 y10 x2 x1 x1 x2 x1 x2 Céng mod ule ChØ phô thuéc x1 y13 y14 ≥1 y14 y15 Hµm lu«n b»ng 1 Ta nhËn thÊy r»ng, c¸c hµm ®èi xøng nhau qua trôc n»m gi÷a y7 vµ y8, nghÜa lµ y 0 = y15 , y1 = y14 ... 4 Gi¸o Tr×nh PLC S−u tÇm : NguyÔn Huy M¹nh Hµm logic n biÕn y = f ( x1 , x 2 ,..., x n ) Víi hµm logic n biÕn, mçi biÕn nhËn mét trong hai gi¸ trÞ 0 hoÆc 1 nªn ta cã 2 tæ hîp biÕn, mçi tæ hîp biÕn l¹i nhËn hai gi¸ trÞ 0 hoÆc 1, do vËy sè hµm logic n n tæng lµ 2 2 . Ta thÊy víi 1 biÕn cã 4 kh¶ n¨ng t¹o hµm, víi 2 biÕn cã 16 kh¶ n¨ng t¹o hµm, víi 3 biÕn cã 256 kh¶ n¨ng t¹o hµm. Nh− vËy khi sè biÕn t¨ng th× sè hµm cã kh¶ n¨ng t¹o thµnh rÊt lín. Trong tÊt c¶ c¸c hµm ®−îc t¹o thµnh ta ®Æc biÖt chó ý ®Õn hai lo¹i hµm lµ hµm tæng chuÈn vµ hµm tÝch chuÈn. Hµm tæng chuÈn lµ hµm chøa tæng c¸c tÝch mµ mçi tÝch cã ®ñ tÊt c¶ c¸c biÕn cña hµm. Hµm tÝch chuÈn lµ hµm chøa tÝch c¸c tæng mµ mçi tæng ®Òu cã ®ñ tÊt c¶ c¸c biÕn cña hµm. 3. C¸c phÐp tÝnh c¬ b¶n Ng−êi ta x©y dùng ba phÐp tÝnh c¬ b¶n gi÷a c¸c biÕn logic ®ã lµ: 1. PhÐp phñ ®Þnh (®¶o): ký hiÖu b»ng dÊu “-“ phÝa trªn ký hiÖu cña biÕn. 2. PhÐp céng (tuyÓn): ký hiÖu b»ng dÊu “+”. (song song) 3. PhÐp nh©n (héi): ký hiÖu b»ng dÊu “.”. (nèi tiÕp) 4. TÝnh chÊt vµ mét sè hÖ thøc c¬ b¶n 4.1. C¸c tÝnh chÊt TÝnh chÊt cña ®¹i sè logic ®−îc thÓ hiÖn ë bèn luËt c¬ b¶n lµ: luËt ho¸n vÞ, luËt kÕt hîp, luËt ph©n phèi vµ luËt nghÞch ®¶o. + LuËt ho¸n vÞ: x1 + x 2 = x 2 + x1 x 1 .x 2 = x 2 .x 1 + LuËt kÕt hîp: x1 + x 2 + x 3 = ( x1 + x 2 ) + x 3 = x1 + ( x 2 + x 3 ) x1 .x 2 .x 3 = ( x1 .x 2 ).x 3 = x1 .( x 2 .x 3 ) + LuËt ph©n phèi: ( x 1 + x 2 ).x 3 = x1 .x 3 + x 2 .x 3 x 1 + x 2 .x 3 = ( x 1 + x 2 ).( x1 + x 3 ) Ta cã thÓ minh ho¹ ®Ó kiÓm chøng tÝnh ®òng ®¾n cña luËt ph©n phèi b»ng B¶ng 1.3 c¸ch lËp b¶ng 1.3 x1 x2 x3 ( x 1 + x 2 ).( x 1 + x 3 ) x 1 + x 2 .x 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 Gi¸o Tr×nh PLC S−u tÇm : NguyÔn Huy M¹nh LuËt ph©n phèi ®−îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å r¬le h×nh 1.1: x1 x1 x1 nh− x2 x3 x2 x3 H×nh 1.1 + LuËt nghÞch ®¶o: x 1 .x 2 = x1 + x 2 ; x 1 + x 2 = x 1 .x 2 Ta còng minh ho¹ tÝnh ®óng ®¾n cña luËt nghÞch ®¶o b»ng c¸ch thµnh lËp B¶ng 1.4 b¶ng 1.4: x1 x2 x1 x2 x1 + x 2 x1 .x 2 x1 + x 2 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 LuËt nghÞch ®¶o ®−îc thÓ hiÖn qua m¹ch r¬le nh− trªn h×nh 1.2: x1 1 1 1 0 p x2 p x1 .x 2 = x1 x 2 y y H×nh 1.2 LuËt nghÞch ®¶o tæng qu¸t ®−îc thÓ hiÖn b»ng ®Þnh lý De Morgan: x 1 .x 2 .x 3 .... = x 1 + x 2 + x 3 + ... ; x 1 + x 2 + x 3 + ... = x1 .x 2 .x 3 ... 4.2. C¸c hÖ thøc c¬ b¶n Mét sè hÖ thøc c¬ b¶n th−êng dïng trong ®¹i sè logic ®−îc cho ë b¶ng 1.5: B¶ng 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 x+0= x x.1 = x x .0 = 0 x +1 = 1 x+x=x x.x = x x + x =1 x.x = 0 10 11 12 13 14 15 16 17 9 x1+ x 2 = x 2 + x1 18 6 x1.x 2 = x 2 .x1 x1+ x1x 2 = x1 x 1 ( x 1 + x 2 ) = x1 x1.x 2 + x1.x 2 = x1 ( x1+ x 2 )( x1 + x 2 ) = x1 x1+ x 2 + x 3 = ( x1 + x 2 ) + x 3 x1.x 2 .x 3 = ( x1.x 2 ).x 3 x1+ x 2 = x1.x 2 x1.x 2 = x1 + x 2 Gi¸o Tr×nh PLC S−u tÇm : NguyÔn Huy M¹nh §1.2. C¸c ph−¬ng ph¸p biÓu diÔn hµm logic Cã thÓ biÓu diÔn hµm logic theo bèn c¸ch lµ: biÓu diÔn b»ng b¶ng tr¹ng th¸i, biÓu diÔn b»ng ph−¬ng ph¸p h×nh häc, biÓu diÔn b»ng biÓu thøc ®¹i sè, biÓu diÔn b»ng b¶ng Karnaugh (b×a Can«). 1. Ph−¬ng ph¸p biÓu diÔn b»ng b¶ng tr¹ng th¸i: ë ph−¬ng ph¸p nµy c¸c gi¸ trÞ cña hµm ®−îc tr×nh bµy trong mét b¶ng. NÕu hµm cã n biÕn th× b¶ng cã n + 1 cét (n cét cho biÕn vµ 1 cét cho hµm) vµ 2n hµng t−¬ng øng víi 2n tæ hîp cña biÕn. B¶ng nµy th−êng gäi lµ b¶ng tr¹ng th¸i hay b¶ng ch©n lý. VÝ dô: mét hµm 3 biÕn y = f ( x1 , x 2 , x 3 ) víi gi¸ trÞ cña hµm ®· cho tr−íc ®−îc biÓu diÔn thµnh b¶ng 1.6: B¶ng 1.6 ¦u ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p biÓu diÔn b»ng b¶ng lµ dÔ nh×n, Ýt nhÇm lÉn. Nh−îc ®iÓm lµ cång kÒnh, ®Æc biÖt khi sè biÕn lín. TT tæ hîp biÕn 0 1 2 3 4 5 6 7 x1 0 0 0 0 1 1 1 1 x2 0 0 1 1 0 0 1 1 x3 0 1 0 1 0 1 0 1 y 1 0 1 1 0 0 1 0 2. Ph−¬ng ph¸p biÓu diÔn h×nh häc Víi ph−¬ng ph¸p h×nh häc hµm n biÕn ®−îc biÓu diÔn trong kh«ng gian n chiÒu, tæ hîp biÕn ®−îc biÓu diÔn thµnh mét ®iÓm trong kh«ng gian. Ph−¬ng ph¸p nµy rÊt phøc t¹p khi sè biÕn lín nªn th−êng Ýt dïng. 3. Ph−¬ng ph¸p biÓu diÔn b»ng biÓu thøc ®¹i sè Ng−êi ta chøng minh ®−îc r»ng, mét hµm logic n biÕn bÊt kú bao giê còng cã thÓ biÓu diÔn thµnh c¸c hµm tæng chuÈn ®Çy ®ñ vµ tÝch chuÈn ®Çy ®ñ. C¸ch viÕt hµm d−íi d¹ng tæng chuÈn ®Çy ®ñ - Hµm tæng chuÈn ®Çy ®ñ chØ quan t©m ®Õn tæ hîp biÕn mµ hµm cã gi¸ trÞ b»ng 1. Sè lÇn hµm b»ng 1 sÏ chÝnh lµ sè tÝch cña c¸c tæ hîp biÕn. - Trong mçi tÝch, c¸c biÕn cã gi¸ trÞ b»ng 1 ®−îc gi÷ nguyªn, cßn c¸c biÕn cã gi¸ trÞ b»ng 0 th× ®−îc lÊy gi¸ trÞ ®¶o; nghÜa lµ nÕu x i = 1 th× trong biÓu thøc tÝch sÏ ®−îc viÕt lµ x i , cßn nÕu x i = 0 th× trong biÓu thøc tÝch ®−îc viÕt lµ x i . C¸c tÝch nµy cßn gäi lµ c¸c mintec vµ ký hiÖu lµ m. - Hµm tæng chuÈn ®Çy ®ñ sÏ lµ tæng cña c¸c tÝch ®ã. VÝ dô: Víi hµm ba biÕn ë b¶ng 1.6 trªn ta cã hµm ë d¹ng tæng chuÈn ®Çy ®ñ lµ: f = x1 .x 2 .x 3 + x 1 .x 2 .x 3 + x 1 .x 2 .x 3 + x 1 .x 2 .x 3 = m 0 + m 2 + m 3 + m 6 7 Gi¸o Tr×nh PLC S−u tÇm : NguyÔn Huy M¹nh C¸ch viÕt hµm d−íi d¹ng tÝch chuÈn ®Çy ®ñ - Hµm tÝch chuÈn ®Çy ®ñ chØ quan t©m ®Õn tæ hîp biÕn mµ hµm cã gi¸ trÞ b»ng 0. Sè lÇn hµm b»ng kh«ng sÏ chÝnh lµ sè tæng cña c¸c tæ hîp biÕn. - Trong mçi tæng c¸c biÕn cã gi¸ trÞ 0 ®−îc gi÷ nguyªn, cßn c¸c biÕn cã gi¸ trÞ 1 ®−îc lÊy ®¶o; nghÜa lµ nÕu x i = 0 th× trong biÓu thøc tæng sÏ ®−îc viÕt lµ x i , cßn nÕu x i = 1 th× trong biÓu thøc tæng ®−îc viÕt b»ng x i . C¸c tæng c¬ b¶n cßn ®−îc gäi tªn lµ c¸c Maxtec ký hiÖu M. - Hµm tÝch chuÈn ®Çu ®ñ sÏ lµ tÝch cña c¸c tæng ®ã. VÝ dô: Víi hµm ba biÕn ë b¶ng 1.6 trªn ta cã hµm ë d¹ng tÝch chuÈn ®Çy ®ñ lµ: f = ( x1 + x 2 + x 3 )( x1 + x 2 + x 3 )( x1 + x 2 + x 3 )( x1 + x 2 + x 3 ) = M1 + M 4 + M 5 + M 7 4. Ph−¬ng ph¸p biÓu diÔn b»ng b¶ng Karnaugh (b×a can«) Nguyªn t¾c x©y dùng b¶ng Karnaugh lµ: - §Ó biÓu diÔn hµm logic n biÕn cÇn thµnh lËp mét b¶ng cã 2n «, mçi « t−¬ng øng víi mét tæ hîp biÕn. §¸nh sè thø tù c¸c « trong b¶ng t−¬ng øng víi thø tù c¸c tæ hîp biÕn. - C¸c « c¹nh nhau hoÆc ®èi xøng nhau chØ cho phÐp kh¸c nhau vÒ gi¸ trÞ cña 1 biÕn. - Trong c¸c « ghi gi¸ trÞ cña hµm t−¬ng øng víi gi¸ trÞ tæ hîp biÕn. VÝ dô 1: b¶ng Karnaugh cho hµm ba biÕn ë b¶ng 1.6 nh− b¶ng 1.7 sau: x2, x3 x1 00 0 0 01 11 1 3 2 1 1 4 10 5 7 1 6 1 1 VÝ dô 2: b¶ng Karnaugh cho hµm bèn biÕn nh− b¶ng 1.8 sau: x1, x2 x3, x4 00 0 00 01 11 1 3 2 1 1 4 10 5 7 6 01 11 1 12 8 10 1 1 13 15 9 11 1 8 1 14 10 Gi¸o Tr×nh PLC S−u tÇm : NguyÔn Huy M¹nh §1.3. C¸c ph−¬ng ph¸p tèi thiÓu ho¸ hµm logic Trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch vµ tæng hîp m¹ch logic, ta ph¶i quan t©m ®Õn vÊn ®Ò tèi thiÓu ho¸ hµm logic. Bëi v×, cïng mét gi¸ trÞ hµm logic cã thÓ cã nhiÒu hµm kh¸c nhau, nhiÒu c¸ch biÓu diÔn kh¸c nhau nh−ng chØ tån t¹i mét c¸ch biÓu diÔn gän nhÊt, tèi −u vÒ sè biÕn vµ sè sè h¹ng hay thõa sè ®−îc gäi lµ d¹ng tèi thiÓu. ViÖc tèi thiÓu ho¸ hµm logic lµ ®−a chóng tõ mét d¹ng bÊt kú vÒ d¹ng tèi thiÓu. Tèi thiÓu ho¸ hµm logic mang ý nghÜa kinh tÕ vµ kü thuËt lín, ®Æc biÖt khi tæng hîp c¸c m¹ch logic phøc t¹p. Khi chän ®−îc mét s¬ ®å tèi gi¶n ta sÏ cã sè biÕn còng nh− c¸c kÕt nèi tèi gi¶n, gi¶m ®−îc chi phÝ vËt t− còng nh− gi¶m ®¸ng kÓ x¸c suÊt háng hãc do sè phÇn tö nhiÒu. VÝ dô: Hai s¬ ®å h×nh 1.3 ®Òu cã chøc n¨ng nh− nhau, nh−ng s¬ ®å a sè tiÕp ®iÓm cÇn lµ 3, ®ång thêi cÇn thªm 1 r¬le trung gian p, s¬ ®å b chØ cÇn 2 tiÕp ®iÓm, kh«ng cÇn r¬le trung gian. Thùc chÊt viÖc tæi thiÓu ho¸ hµm logic lµ t×m d¹ng biÓu diÔn ®¹i sè ®¬n gi¶n nhÊt cña hµm vµ th−êng cã hai nhãm ph−¬ng ph¸p lµ: x1 p x2 p x1 x 2 = y y b, a, H×nh 1.3 - Ph−¬ng ph¸p biÕn ®æi ®¹i sè - Ph−¬ng ph¸p dïng thuËt to¸n. 1. Ph−¬ng ph¸p tèi thiÓu ho¸ hµm logic b»ng biÕn ®æi ®¹i sè ë ph−¬ng ph¸p nµy ta ph¶i dùa vµo c¸c tÝnh chÊt vµ c¸c hÖ thøc c¬ b¶n cña ®¹i sè logic ®Ó thùc hiÖn tèi gi¶n c¸c hµm logic. Nh−ng do tÝnh trùc quan cña ph−¬ng ph¸p nªn nhiÒu khi kÕt qu¶ ®−a ra vÉn kh«ng kh¼ng ®Þnh râ ®−îc lµ ®· tèi thiÓu hay ch−a. Nh− vËy, ®©y kh«ng ph¶i lµ ph−¬ng ph¸p chÆt chÏ cho qu¸ tr×nh tèi thiÓu ho¸. VÝ dô: cho hµm f = x1x 2 + x1x 2 + x1x 2 = ( x1x 2 + x1x 2 ) + ( x1x 2 + x1x 2 ) = x 2 ( x1 + x1 ) + x1 ( x 2 + x 2 ) = x1 + x 2 2. Ph−¬ng ph¸p tèi thiÓu ho¸ hµm logic dïng thuËt to¸n Ph−¬ng ph¸p dïng b¶ng Karnaugh §©y lµ ph−¬ng ph¸p th«ng dông vµ ®¬n gi¶n nhÊt, nh−ng chØ tiÕn hµnh ®−îc víi hÖ cã sè biÕn n ≤ 6 . ë ph−¬ng ph¸p nµy cÇn quan s¸t vµ xö lý trùc tiÕp trªn b¶ng Karnaugh. Qui t¾c cña ph−¬ng ph¸p lµ: nÕu cã 2n « cã gi¸ trÞ 1 n»m kÒ nhau hîp thµnh mét khèi vu«ng hay ch÷ nhËt th× cã thÓ thay 2n « nµy b»ng mét « lín víi sè 9 Gi¸o Tr×nh PLC S−u tÇm : NguyÔn Huy M¹nh l−îng biÕn gi¶m ®i n lÇn. Nh− vËy, b¶n chÊt cña ph−¬ng ph¸p lµ t×m c¸c « kÒ nhau chøa gi¸ trÞ 1 (c¸c « cã gi¸ trÞ hµm kh«ng x¸c ®Þnh còng g¸n cho gi¸ trÞ 1) sao cho lËp thµnh h×nh vu«ng hay ch÷ nhËt cµng lín cµng tèt. C¸c biÕn n»m trong khu vùc nµy bÞ lo¹i bá lµ c¸c biÕn cã gi¸ trÞ biÕn ®æi, c¸c biÕn ®−îc dïng lµ c¸c biÕn cã gi¸ trÞ kh«ng biÕn ®æi (chØ lµ 0 hoÆc 1). Qui t¾c nµy ¸p dông theo thø tù gi¶m dÇn ®é lín c¸c «, sao cho cuèi cïng toµn bé c¸c « ch−a gi¸ trÞ 1 ®Òu ®−îc bao phñ. Còng cã thÓ tiÕn hµnh tèi thiÓu theo gi¸ trÞ 0 cña hµm nÕu sè l−îng cña nã Ýt h¬n nhiÒu so víi gi¸ trÞ 1, lóc bÊy giê hµm lµ hµm phñ ®Þnh. VÝ dô: Tèi thiÓu hµm f = x.y.z + x.y.z + x.y.z + x.y.z + x.y.z + x.y.z = m 0 + m1 + m 3 + m 4 + m 5 + m 7 + LËp b¶ng Karnaugh ®−îc nh− b¶ng 1.9. B¶ng Karnaugh cã 3 biÕn víi 6 mintec cã gi¸ trÞ 1. B¶ng 1.9 z x, y 00 0 0 11 2 1 1 1 01 6 4 1 B 7 3 1 10 5 1 1 1 A + T×m nhãm c¸c « (h×nh ch÷ nhËt) chøa c¸c « cã gi¸ trÞ b»ng 1, ta ®−îc hai nhãm, nhãm A vµ nhãm B. + Lo¹i bít c¸c biÕn ë c¸c nhãm: Nhãm A cã biÕn z = 1 kh«ng ®æi vËy nã ®−îc gi÷ l¹i cßn hai biÕn x vµ y thay ®æi theo tõng cét do vËy mintec míi A chØ cßn biÕn z: A = z . Nhãm B cã biÕn x vµ z thay ®æi, cßn biÕn y kh«ng ®æi vËy mintec míi B chØ cßn biÕn y : B = y . KÕt qu¶ tèi thiÓu ho¸ lµ: f = A + B = z + y Ph−¬ng ph¸p Quine Mc. Cluskey §©y lµ ph−¬ng ph¸p cã tÝnh tæng qu¸t, cho phÐp tèi thiÓu ho¸ mäi hµm logic víi sè l−îng biÕn vµo lín. a, Mét sè ®Þnh nghÜa + §Ønh: lµ mét tÝch chøa ®Çy ®ñ c¸c biÕn cña hµm, nÕu hµm cã n biÕn th× ®Ønh lµ tÝch cña n biÕn. §Ønh 1 lµ ®Ønh mµ hµm cã gi¸ trÞ b»ng 1. §Ønh 0 lµ ®Ønh mµ hµm cã gi¸ trÞ b»ng 0. §Ønh kh«ng x¸c ®Þnh lµ ®Ønh mµ t¹i ®ã hµm cã thÓ lÊy mét trong hai gi¸ trÞ 0 hoÆc 1. 10 Gi¸o Tr×nh PLC S−u tÇm : NguyÔn Huy M¹nh + TÝch cùc tiÓu: lµ tÝch cã sè biÕn lµ cùc tiÓu ®Ó hµm cã gi¸ trÞ b»ng 1 hoÆc kh«ng x¸c ®Þnh. + TÝch quan träng: lµ tÝch cùc tiÓu mµ gi¸ trÞ hµm chØ duy nhÊt b»ng 1 ë tÝch nµy. b, Tèi thiÓu ho¸ b»ng ph−¬ng ph¸p Quine Mc. Cluskey §Ó râ ph−¬ng ph¸p ta xÐt vÝ dô minh ho¹, tèi thiÓu ho¸ hµm f ( x1 , x 2 , x 3 , x 4 ) víi c¸c ®Ønh b»ng 1 lµ L = 2, 3, 7, 12, 14, 15 vµ c¸c ®Ønh cã gi¸ trÞ hµm kh«ng x¸c ®Þnh lµ N = 6, 13. C¸c b−íc tiÕn hµnh nh− sau: B−íc 1: T×m c¸c tÝch cùc tiÓu • LËp b¶ng biÓu diÔn c¸c gi¸ trÞ hµm b»ng 1 vµ c¸c gi¸ trÞ kh«ng x¸c ®Þnh øng víi m· nhÞ ph©n cña c¸c biÕn theo thø tù sè sè 1 t¨ng dÇn (b¶ng 1.10a). • XÕp thµnh tõng nhãm theo sè l−îng ch÷ sè 1 víi thø tù t¨ng dÇn. (b¶ng 1.10b ta cã 4 nhãm: nhãm 1 cã 1 sè chøa 1 ch÷ sè 1; nhãm 2 gåm 3 sè chøa 2 ch÷ sè 1; nhãm 3 gåm 3 sè chøa 3 ch÷ sè 1, nhãm 4 cã 1 sè chøa 1 ch÷ sè 1). • So s¸nh mçi tæ hîp thø i víi tæ hîp thø i +1, nÕu hai tæ hîp chØ kh¸c nhau ë mét cét th× kÕt hîp 2 tæ hîp ®ã thµnh mét tæ hîp míi, ®ång thêi thay cét sè kh¸c nhau cña 2 tæ hîp cò b»ng mét g¹ch ngang (-) vµ ®¸nh dÊu v vµo hai tæ hîp cò (b¶ng 1.10c). VÒ c¬ së to¸n häc, ë ®©y ®Ó thu gän c¸c tæ hîp ta ®· dïng tÝnh chÊt: xy + xy = x • Cø tiÕp tôc c«ng viÖc. Tõ b¶ng 1.10c ta chän ra c¸c tæ hîp chØ kh¸c nhau 1 ch÷ sè 1 vµ cã cïng g¹ch ngang (-) trong mét cét, nghÜa lµ cã cïng biÕn võa ®−îc gi¶n −íc ë b¶ng 1.10c, nh− vËy ta cã b¶ng 1.10d. B¶ng 1.10 a b Sè thËp C¬ sè 2 x1x2x3x4 ph©n 2 0010 3 0011 6* 12 7 13 * 14 15 0110 1100 0111 1101 1110 1111 c d Sè ch÷ sè 1 Sè thËp ph©n C¬ sè 2 1 2 0010v Liªn x1x2x3x4 kÕt 2,3 001-v 3 0011v 2,6 0-10v 6 12 7 13 14 15 0110v 1100v 0111v 1101v 1110v 1111v 3,7 6,7 6,14 12,13 12,14 7,15 13,15 14,15 0-11v 011-v -110v 110-v 11-0v -111v 11-1v 111-v 2 3 4 x1x2x3x4 11 Liªn kÕt x1x2x3x4 2,3,6,7 2,6,3,7 6,7,14,15 6,14,7,15 12,13,14,15 0-1-1111- - Gi¸o Tr×nh PLC S−u tÇm : NguyÔn Huy M¹nh C¸c tæ hîp t×m ®−îc ë b¶ng 1.10d lµ tæ hîp cuèi cïng, c¸c tæ hîp nµy kh«ng cßn kh¶ n¨ng kÕt hîp n÷a, ®©y chÝnh lµ c¸c tÝch cùc tiÓu cña hµm ®· cho. Theo thø tù x1x 2 x 3 x 4 , chç cã dÊu (-) ®−îc l−îc bá, c¸c tÝch cùc tiÓu ®−îc viÕt nh− sau: 0-1- (phñ c¸c ®Ønh 2,3,6,7) øng víi: x1x 3 -11- (phñ c¸c ®Ønh 6,7,14,15) øng víi: x 2 x 3 11- - (phñ c¸c ®Ønh 12,13,14,15) øng víi: x1x 2 B−íc 2: T×m c¸c tÝch quan träng ViÖc t×m c¸c tÝch quan träng còng ®−îc tiÕn hµnh theo c¸c b−íc nhá. Gäi Li lµ tËp c¸c ®Ønh 1 ®ang xÐt ë b−íc nhá thø i, lóc nµy kh«ng quan t©m ®Õn c¸c ®Ønh cã gi¸ trÞ kh«ng x¸c ®Þnh n÷a. Zi lµ tËp c¸c tÝch cùc tiÓu ®ang ë b−íc nhá thø i. Ei lµ tËp c¸c tÝch quan träng ë b−íc nhá thø i. • Víi i = 0 L 0 = (2,3,7,12,14,15) Z 0 = ( x1x 3 , x 2 x 3 , x1x 2 ) X¸c ®Þnh c¸c tÝch quan träng E0 tõ tËp L0 vµ Z0 nh− sau: + LËp b¶ng trong ®ã mçi hµng øng víi mét tÝch cùc tiÓu thuéc Z0, mçi cét øng víi mét ®Ønh thuéc L0. §¸nh dÊu “x” vµo c¸c « trong b¶ng øng víi tÝch cùc tiÓu b¶ng 1.11 (tÝch x1x 3 øng víi c¸c ®Ønh 2,3,7; tÝch x 2 x 3 øng víi c¸c ®Ønh 7,14,15; tÝch x1x 2 øng víi c¸c ®Ønh 12,14,15 b¶ng 1.10) B¶ng 1.11 L0 Z0 x1x 3 2 3 7 (x) (x) x x 2x3 12 14 15 x x x x x (x) x1x 2 XÐt tõng cét, cét nµo chØ cã mét dÊu “x” th× tÝch cùc tiÓu (hµng) øng víi nã lµ tÝch quan träng, ta ®æi thµnh dÊu “(x)’. VËy tËp c¸c tÝch quan träng ë b−íc nµy lµ: E 0 = ( x1 x 3 , x1 x 2 ) • Víi i = 1 T×m L1 tõ L0 b»ng c¸ch lo¹i khái L0 c¸c ®Ønh 1 cña E0. 12 Gi¸o Tr×nh PLC S−u tÇm : NguyÔn Huy M¹nh T×m Z1 tõ Z0 b»ng c¸ch lo¹i khái Z0 c¸c tÝch trong E0 vµ c¸c tÝch ®· n»m trong hµng ®· ®−îc chän tõ E0. Khi ®· t×m ®−îc L1 vµ Z1, lµm l¹i nh− b−íc i = 0 ta sÏ t×m ®−îc tÝch quan träng E1. C«ng viÖc cø tiÕp tôc cho ®Õn khi Lk = 0. Trong vÝ dô nµy v× E 0 = ( x1x 3 , x1x 2 ) mµ c¸c ®Ønh 1 cña x1x 3 lµ 2,3,7; c¸c ®Ønh 1 cña x1x 2 lµ 12,14,15 (bá qua ®Ønh 6, 13 lµ c¸c ®Ønh kh«ng x¸c ®Þnh); do ®ã L1 = 0, qu¸ tr×nh kÕt thóc. KÕt qu¶ d¹ng hµm tèi thiÓu chÝnh lµ tæng cña c¸c tÝch cùc tiÓu. VËy hµm cùc tiÓu lµ: f = x1x 3 + x1x 2 §1.4. C¸c hÖ m¹ch logic C¸c phÐp to¸n vµ ®Þnh lý cña ®¹i sè Boole gióp cho thao t¸c c¸c biÓu thøc logic. Trong kü thuËt thùc tÕ lµ b»ng c¸ch nèi cæng logic cña c¸c m¹ch logic víi nhau (theo kÕt cÊu ®· tèi gi¶n nÕu cã). §Ó thùc hiÖn mét bµi to¸n ®iÒu khiÓn phøc t¹p, sè m¹ch logic sÏ phô thuéc vµo sè l−îng ®Çu vµo vµ c¸ch gi¶i quyÕt b»ng lo¹i m¹ch logic nµo, sö dông c¸c phÐp to¸n hay ®Þnh lý nµo. §©y lµ mét bµi to¸n tèi −u nhiÒu khi cã kh«ng chØ mét lêi gi¶i. Tuú theo lo¹i m¹ch logic mµ viÖc gi¶i c¸c bµi to¸n cã nh÷ng ph−¬ng ph¸p kh¸c nhau. VÒ c¬ b¶n c¸c m¹ch logic ®−îc chia lµm hai lo¹i: + M¹ch logic tæ hîp + M¹ch logic tr×nh tù 1. M¹ch logic tæ hîp M¹ch logic tæ hîp lµ m¹ch mµ ®Çu ra t¹i bÊt kú thêi ®iÓm nµo chØ phô thuéc tæ hîp c¸c tr¹ng th¸i cña ®Çu vµo ë thêi ®iÓm ®ã. Nh− vËy, m¹ch kh«ng cã phÇn tö nhí. Theo quan ®iÓm ®iÒu khiÓn th× m¹ch x y1 1 M¹ch tæ tæ hîp lµ m¹ch hë, hÖ kh«ng cã ph¶n håi, x y2 nghÜa lµ tr¹ng th¸i ®ãng më cña c¸c phÇn tö 2 hîp M trong m¹ch hoµn toµn kh«ng bÞ ¶nh h−ëng M xn ym cña tr¹ng th¸i tÝn hiÖu ®Çu ra. S¬ ®å m¹ch logic tæ hîp nh− h×nh 1.4 H×nh 1.4 Víi m¹ch logic tæ hîp tån t¹i hai lo¹i bµi to¸n lµ bµi to¸n ph©n tÝch vµ bµi to¸n tæng hîp. + Bµi to¸n ph©n tÝch cã nhiÖm vô lµ tõ m¹ch tæ hîp ®· cã, m« t¶ ho¹t ®éng vµ viÕt c¸c hµm logic cña c¸c ®Çu ra theo c¸c biÕn ®Çu vµo vµ nÕu cÇn cã thÓ xÐt tíi viÖc tèi thiÓu ho¸ m¹ch. + Bµi to¸n tæng hîp thùc chÊt lµ thiÕt kÕ m¹ch tæ hîp. NhiÖm vô chÝnh lµ thiÕt kÕ ®−îc m¹ch tæ hîp tho¶ m·n yªu cÇu kü thuËt nh−ng m¹ch ph¶i tèi gi¶n. Bµi to¸n tæng hîp lµ bµi to¸n phøc t¹p, v× ngoµi c¸c yªu cÇu vÒ chøc n¨ng logic, viÖc tæng 13 Gi¸o Tr×nh PLC S−u tÇm : NguyÔn Huy M¹nh hîp m¹ch cßn phô thuéc vµo viÖc sö dông c¸c phÇn tö, ch¼ng h¹n nh− phÇn tö lµ lo¹i: r¬le - c«ng t¾c t¬, lo¹i phÇn tö khÝ nÐn hay lo¹i phÇn tö lµ b¸n dÉn vi m¹ch... Víi mçi lo¹i phÇn tö logic ®−îc sö dông th× ngoµi nguyªn lý chung vÒ m¹ch logic cßn ®ßi hái ph¶i bæ sung nh÷ng nguyªn t¾c riªng lóc tæng hîp vµ thiÕt kÕ hÖ thèng. x2 VÝ dô: vÒ m¹ch logic tæ hîp nh− h×nh 1.5 x2 x1 x3 2. M¹ch logic tr×nh tù x3 y1 x1 y2 H×nh 1.5 M¹ch tr×nh tù hay cßn gäi lµ m¹ch d·y x (sequential circuits) lµ m¹ch trong ®ã tr¹ng 1 th¸i cña tÝn hiÖu ra kh«ng nh÷ng phô thuéc xn tÝn hiÖu vµo mµ cßn phô thuéc c¶ tr×nh tù t¸c ®éng cña tÝn hiÖu vµo, nghÜa lµ cã nhí c¸c tr¹ng th¸i. Nh− vËy, vÒ mÆt thiÕt bÞ th× ë m¹ch tr×nh tù kh«ng nh÷ng chØ cã c¸c phÇn tö ®ãng më mµ cßn cã c¶ c¸c phÇn tö nhí. y1 y2 … ym M¹ch tæ hîp β H×nh 1.6 S¬ ®å nguyªn lý m¹ch logic tr×nh tù nh− h×nh 1.6 XÐt m¹ch logic tr×nh tù nh− h×nh 1.7. Ta xÐt ho¹t ®éng cña m¹ch khi thay ®æi tr¹ng th¸i ®ãng më cña x1 vµ x2. BiÓu ®å h×nh 1.7b m« t¶ ho¹t ®éng cña m¹ch, trong biÓu ®å c¸c nÐt ®Ëm biÓu hiÖn tÝn hiÖu cã gi¸ trÞ 1, cßn nÐt m¶nh biÓu hiÖn tÝn hiÖu cã gi¸ trÞ 0. x1 1 2 1 2 3 2 1 4 5 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 x1 x2 y y x2 y x2 y z z a, b, H×nh 1.7 Tõ biÓu ®å h×nh 1.7b ta thÊy, tr¹ng th¸i z = 1 chØ ®¹t ®−îc khi thao t¸c theo tr×nh tù x1 = 1 , tiÕp theo x 2 = 1. NÕu cho x 2 = 1 tr−íc, sau ®ã cho x1 = 1 th× c¶ y vµ z ®Òu kh«ng thÓ b»ng 1. §Ó m« t¶ m¹ch tr×nh tù ta cã thÓ dïng b¶ng chuyÓn tr¹ng th¸i, dïng ®å h×nh tr¹ng th¸i Mealy, ®å h×nh tr¹ng th¸i Moore hoÆc dïng ph−¬ng ph¸p l−u ®å. Trong ®ã ph−¬ng ph¸p l−u ®å cã d¹ng trùc quan h¬n. Tõ l−u ®å thuËt to¸n ta dÔ dµng chuyÓn sang d¹ng ®å h×nh tr¹ng th¸i Mealy hoÆc ®å h×nh tr¹ng th¸i Moore. vµ tõ ®ã cã thÓ thiÕt kÕ ®−îc m¹ch tr×nh tù. Víi m¹ch logic tr×nh tù ta còng cã bµi to¸n ph©n tÝch vµ bµi to¸n tæng hîp. 14 Gi¸o Tr×nh PLC S−u tÇm : NguyÔn Huy M¹nh §1.5. Grafcet - ®Ó m« t¶ m¹ch tr×nh tù trong c«ng nghiÖp 1. Ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ c«ng nghiÖp theo logic tr×nh tù Trong d©y truyÒn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc th−êng ho¹t ®éng theo mét tr×nh tù logic chÆt chÏ nh»m ®¶m b¶o chÊt l−îng s¶n phÈm vµ an toµn cho ng−êi vµ thiÕt bÞ. Mét qu¸ tr×nh c«ng nghÖ nµo ®ã còng cã thÓ cã ba h×nh thøc ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng sau: + §iÒu khiÓn hoµn toµn tù ®éng, lóc nµy chØ cÇn sù chØ huy chung cña nh©n viªn vËn hµnh hÖ thèng. + §iÒu khiÓn b¸n tù ®éng, qu¸ tr×nh lµm viÖc cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn c¸c thao t¸c liªn tôc cña con ng−êi gi÷a c¸c chuçi ho¹t ®éng tù ®éng. + §iÒu khiÓn b»ng tay, tÊt c¶ ho¹t ®éng cña hÖ ®Òu do con ng−êi thao t¸c. Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc ®Ó ®¶m b¶o an toµn, tin cËy vµ linh ho¹t, hÖ ®iÒu khiÓn cÇn cã sù chuyÓn ®æi dÔ dµng tõ ®iÒu khiÓu b»ng tay sang tù ®éng vµ ng−îc l¹i, v× nh− vËy hÖ ®iÒu khiÓn míi ®¸p øng ®óng c¸c yªu cÇu thùc tÕ. Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc sù kh«ng b×nh th−êng trong ho¹t ®éng cña d©y truyÒn cã rÊt nhiÒu lo¹i, khi thiÕt kÕ ta ph¶i cè g¾ng m« t¶ chóng mét c¸ch ®Çy ®ñ nhÊt. Trong sè c¸c ho¹t ®éng kh«ng b×nh th−êng cña ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn mét d©y truyÒn tù ®éng, ng−êi ta th−êng ph©n biÖt ra c¸c lo¹i sau: + H− háng mét bé phËn trong cÊu tróc ®iÒu khiÓn. Lóc nµy cÇn ph¶i xö lý riªng phÇn ch−¬ng tr×nh cã chç h− háng, ®ång thêi ph¶i l−u t©m cho d©y truyÒn ho¹t ®éng lóc cã h− háng vµ s½n sµng chÊp nhËn l¹i ®iÒu khiÓn khi h− háng ®−îc söa ch÷a xong. + H− háng trong cÊu tróc tr×nh tù ®iÒu khiÓn. + H− háng bé phËn chÊp hµnh (nh− h− háng thiÕt bÞ chÊp hµnh, h− háng c¶m biÕn, h− háng c¸c bé ph©n thao t¸c...) Khi thiÕt kÕ hÖ thèng ph¶i tÝnh ®Õn c¸c ph−êng thøc lµm viÖc kh¸c nhau ®Ó ®¶m b¶o an toµn vµ xö lý kÞp thêi c¸c h− háng trong hÖ thèng, ph¶i lu«n cã ph−¬ng ¸n can thiÖp trùc tiÕp cña ng−êi vËn hµnh ®Õn viÖc dõng m¸y khÈn cÊp, xö lý t¾c nghÏn vËt liÖu vµ c¸c hiÖn t−îng nguy hiÓm kh¸c. Grafcel lµ c«ng cô rÊt h÷u Ých ®Ó thiÕt kÕ vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu cña hÖ tù ®éng cho c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ kÓ trªn. 2. §Þnh nghÜa Grafcet Grafcet lµ tõ viÕt t¾t cña tiÕng Ph¸p “Graphe fonctionnel de commande Ðtape transition” (chuçi chøc n¨ng ®iÒu khiÓn giai ®o¹n - chuyÓn tiÕp), do hai c¬ quan AFCET (Liªn hîp Ph¸p vÒ tin häc, kinh tÕ vµ kü thuËt) vµ ADEPA (tæ chøc nhµ n−íc vÒ ph¸t triÓn nÒn s¶n xuÊt tù ®éng ho¸) hîp t¸c so¹n th¶o th¸ng 11/1982 ®−îc ®¨ng ký ë tæ chøc tiªu chuÈn ho¸ Ph¸p. Nh− vËy, m¹ng grafcet ®· ®−îc tiªu 15 Gi¸o Tr×nh PLC S−u tÇm : NguyÔn Huy M¹nh chuÈn ho¸ vµ ®−îc c«ng nhËn lµ mét ng«n ng÷ thÝch hîp cho viÖc m« t¶ ho¹t ®éng d·y cña qu¸ tr×nh tù ®éng ho¸ trong s¶n xuÊt. M¹ng grafcet lµ mét ®å h×nh chøc n¨ng cho phÐp m« t¶ c¸c tr¹ng th¸i lµm viÖc cña hÖ thèng vµ biÓu diÔn qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn víi c¸c tr¹ng th¸i vµ sù chuyÓn ®æi tõ tr¹ng th¸i nµy sang tr¹ng th¸i kh¸c, ®ã lµ mét ®å h×nh ®Þnh h−íng ®−îc x¸c ®Þnh bëi c¸c phÇn tö lµ: tËp c¸c tr¹ng th¸i, tËp c¸c ®iÒu kiÖn chuyÓn tr¹ng th¸i. M¹ng grafcet m« t¶ thµnh chuçi c¸c giai ®o¹n trong chu tr×nh s¶n xuÊt. M¹ng grafcet cho mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lu«n lu«n lµ mét ®å h×nh khÐp kÝn tõ tr¹ng th¸i ®Çu ®Õn tr¹ng th¸i cuèi vµ tõ tr¹ng th¸i cuèi vÒ tr¹ng th¸i ®Çu. 3. Mét sè ký hiÖu trong grafcet - Mét tr¹ng th¸i (giai ®o¹n) ®−îc biÓu diÔn b»ng mét h×nh vu«ng cã ®¸nh sè thø tù chØ tr¹ng th¸i. G¾n liÒn víi biÓu t−îng tr¹ng th¸i lµ mét h×nh ch÷ nhËt bªn c¹nh, trong h×nh ch÷ nhËt nµy cã ghi c¸c t¸c ®éng cña tr¹ng th¸i ®ã h×nh 1.8a vµ b. Mét tr¹ng th¸i cã thÓ t−¬ng øng víi mét hoÆc nhiÒu hµnh ®éng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - Tr¹ng th¸i khëi ®éng ®−îc thÓ hiÖn b»ng 2 h×nh vu«ng lång vµo nhau, thø tù th−êng lµ 1 h×nh 1.8c. - Tr¹ng th¸i ho¹t ®éng (tÝch cùc) cã thªm dÊu “.” ë trong h×nh vu«ng tr¹ng th¸i h×nh 1.8d. Khëi ®éng ®éng c¬ 3 4 a, H·m ®éng c¬ 1 3. b, c, d, H×nh 1.8 - ViÖc chuyÓn tiÕp tõ tr¹ng th¸i nµy sang tr¹ng th¸i kh¸c chØ cã thÓ ®−îc thùc hiÖn khi c¸c ®iÒu kiÖn chuyÓn tiÕp ®−îc tho¶ m·n. Ch¼ng h¹n, viÖc chuyÓn tiÕp gi÷a c¸c tr¹ng th¸i 3 vµ 4 h×nh 1.9a ®−îc thùc hiÖn khi t¸c ®éng lªn biÕn b, cßn 3 5 b 4 c t/9/2s d 6 a, 9 7 10 8 b, c, H×nh 1.9 16 d, Gi¸o Tr×nh PLC S−u tÇm : NguyÔn Huy M¹nh chuyÓn tiÕp gi÷a tr¹ng th¸i 5 vµ 6 ®−îc thùc hiÖn ë s−ên t¨ng cña biÕn c h×nh 1.9b, ë h×nh 1.9c lµ t¸c ®éng ë s−ên gi¶m cña biÕn d. ChuyÓn tiÕp gi÷a tr¹ng th¸i 9 vµ 10 h×nh 1.9d sÏ x¶y ra sau 2s kÓ tõ khi cã t¸c ®éng cuèi cïng cña tr¹ng th¸i 9 ®−îc thùc hiÖn. - Ký hiÖu ph©n nh¸nh nh− h×nh 1.10. ë s¬ ®å ph©n nh¸nh l¹i tån t¹i hai lo¹i lµ s¬ ®å rÏ nh¸nh vµ s¬ ®å song song. S¬ ®å rÏ nh¸nh lµ phÇn s¬ ®å cã hai ®iÒu kiÖn liªn hÖ gi÷a ba tr¹ng th¸i nh− h×nh 1.10a vµ b. S¬ ®å song song lµ s¬ ®å chØ cã mét ®iÒu kiÖn liªn hÖ gi÷a 3 tr¹ng th¸i nh− h×nh 1.10c vµ d. ë h×nh 1.10a , khi tr¹ng th¸i 1 ®ang ho¹t ®éng, nÕu chuyÓn tiÕp t12 tho¶ m·n th× tr¹ng th¸i 2 ho¹t ®éng; nÕu chuyÓn tiÕp t13 tho¶ m·n th× tr¹ng th¸i 3 ho¹t ®éng. ë h×nh 1.10b nÕu tr¹ng th¸i 7 ®ang ho¹t ®éng vµ cã t79 th× tr¹ng th¸i 9 ho¹t ®éng, nÕu tr¹ng th¸i 8 ®ang ho¹t ®éng vµ cã t89 th× tr¹ng th¸i 9 ho¹t ®éng. ë h×nh 1.10c nÕu tr¹ng th¸i 1 ®ang ho¹t ®éng vµ cã t123 th× tr¹ng th¸i 2 vµ 3 ®ång thêi ho¹t ®éng. ë h×nh 1.10d nÕu tr¹ng th¸i 7 vµ 8 ®ang cïng ho¹t ®éng vµ cã t789 th× tr¹ng th¸i 9 ho¹t ®éng. 1. 7. t79 t13 t12 2 8. t89 3 9 b, a, 1. 7. 8. t123 2 t789 3 9 d, c, H×nh 1.10 17 Gi¸o Tr×nh PLC S−u tÇm : NguyÔn Huy M¹nh - Ký hiÖu b−íc nh¶y nh− h×nh 1.11. 6 2 H×nh 1.11a biÓu diÔn grafcet cho phÐp thùc hiÖn b−íc nh¶y, khi a tr¹ng th¸i 2 ®ang ho¹t ®éng nÕu cã ®iÒu kiÖn a th× qu¸ tr×nh sÏ chuyÓn ho¹t ®éng tõ tr¹ng th¸i 2 sang tr¹ng th¸i 5 bá qua c¸c tr¹ng th¸i trung gian 3 vµ 4, nÕu ®iÒu kiÖn a kh«ng ®−îc tho¶ m·n th× qu¸ tr×nh chuyÓn tiÕp theo tr×nh tù 2, 3, 4, 5. d a 7 3 e b 8 4 f c H×nh 1.11b khi tr¹ng th¸i 8 ®ang ho¹t ®éng nÕu tho¶ m·n ®iÒu kiÖn f th× qu¸ tr×nh chuyÓn sang tr¹ng th¸i 9, nÕu kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn 8 th× qu¸ tr×nh quay l¹i tr¹ng 7. 5 9 a, b, H×nh 1.11 4. C¸ch x©y dùng m¹ng grafcet §Ó x©y dùng m¹ng grafcet cho mét qu¸ tr×nh nµo ®ã th× tr−íc tiªn ta ph¶i m« t¶ mäi hµnh vi tù ®éng bao gåm c¸c giai ®o¹n vµ c¸c ®iÒu kiÖn chuyÓn tiÕp, sau ®ã lùa chän c¸c dÉn ®éng vµ c¸c c¶m biÕn råi m« t¶ chóng b»ng c¸c ký hiÖu, sau ®ã kÕt nèi chóng l¹i theo c¸ch m« t¶ cña B- B+ B d grafcet. b0 VÝ dô: ®Ó kÑp chÆt chi tiÕt c vµ khoan trªn b1 ®ã mét lç h×nh 1.12 th× tr−íc tiªn ng−êi ®iÒu khiÓn Ên nót khëi ®éng d ®Ó khëi a1 R0 R A+ ®éng chu tr×nh c«ng nghÖ tù ®éng, qu¸ tr×nh b¾t ®Çu tõ giai ®o¹n 1: A A0 c + Giai ®o¹n 1: S1 pÝtt«ng A chuyÓn ®éng theo chiÒu A+ ®Ó kÑp chÆt chi tiÕt c. Aa0 Khi lùc kÑp ®¹t yªu cÇu ®−îc x¸c ®Þnh H×nh 1.12 bëi c¶m biÕn ¸p suÊt a1 th× chuyÓn sang giai ®o¹n 2. + Giai ®o¹n 2: S2 ®Çu khoan B ®i xuèng theo chiÒu B+ vµ mòi khoan quay theo chiÒu R, khi khoan ®ñ s©u, x¸c ®Þnh b»ng nót b1 th× kÕt thóc giai ®o¹n 2, chuyÓn sang giai ®o¹n 3. + Giai ®o¹n 3: S3 mòi khoan ®i lªn theo chiÒu B- vµ ngõng quay. Khi mòi khoan lªn ®ñ cao, x¸c ®Þnh b»ng b0 th× khoan dõng vµ chuyÓn sang giai ®o¹n 4. + Giai ®o¹n 4: S4 pÝtt«ng A trë vÒ theo chiÒu A- níi láng chi tiÕt, vÞ trÝ trë vÒ ®−îc x¸c ®Þnh bëi a0, khi ®ã pÝtt«ng ngõng chuyÓn ®éng, kÕt thóc mét chu kú gia c«ng. 18 Gi¸o Tr×nh PLC Ta cã s¬ ®å grafcet nh− h×nh 1.13 S−u tÇm : NguyÔn Huy M¹nh 2S0 5. Ph©n tÝch m¹ng grafcet c 5.1. Qui t¾c v−ît qua, chuyÓn tiÕp - Mét tr¹ng th¸i tr−íc chØ chuyÓn tiÕp sang tr¹ng th¸i sau khi nã ®ang ho¹t ®éng (tÝch cùc) vµ cã ®ñ ®iÒu kiÖn chuyÓn tiÕp. - Khi qu¸ tr×nh ®· chuyÓn tiÕp sang tr¹ng th¸i sau th× giai ®o¹n sau ho¹t ®éng (tÝch cùc) vµ sÏ khö bá ho¹t ®éng cña tr¹ng th¸i tr−íc ®ã (giai ®o¹n tr−íc hÕt tÝch cùc). S1 Ên nót khëi ®éng a1 S2 S4 chi tiÕt ®· ®−îc kÑp chÆt R, B+ quay vµ mòi khoan tiÕn vµo b1 S3 giai ®o¹n kÑp vËt A+ ®· khoan thñng B- lïi mòi khoan b0 ®· rót mòi khoan ra A- më kÑp a0 ®· më kÑp xong Víi c¸c ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng H×nh 1.13 nh− trªn th× cã nhiÒu khi s¬ ®å kh«ng ho¹t ®éng ®−îc hoÆc ho¹t ®éng kh«ng tèt. Ng−êi ta gäi: + S¬ ®å kh«ng ho¹t ®éng ®−îc lµ s¬ ®å cã nh¸nh chÕt. (S¬ ®å cã nh¸nh chÕ cã thÓ vÉn ho¹t ®éng nÕu nh− kh«ng ®i vµo nh¸nh chÕt). S0 + S¬ ®å kh«ng s¹ch lµ s¬ ®å mµ t¹i mét vÞ trÝ nµo ®ã ®−îc ph¸t lÖnh hai lÇn. VÝ dô 1: S¬ ®å h×nh 1.14 lµ s¬ ®å cã nh¸nh chÕt. S¬ ®å nµy kh«ng thÓ lµm viÖc ®−îc do S2 vµ S4 kh«ng thÓ cïng tÝch cùc v× gi¶ sö hÖ ®ang ë tr¹ng th¸i ban ®Çu S0 nÕu cã ®iÒu kiÖn 3 th× S0 hÕt tÝch cùc vµ chuyÓn sang S3 tÝch cùc. Sau ®ã nÕu cã ®iÒu kiÖn 4 th× S3 hÕt tÝch cùc vµ S4 tÝch cùc. NÕu lóc nµy cã ®iÒu kiÖn 1 th× S1 còng kh«ng thÓ tÝch cùc ®−îc v× S0 ®· hÕt tÝch cùc. Do ®ã kh«ng bao giê S2 tÝch cùc ®−îc n÷a mµ ®Ó S5 tÝch cùc th× ph¶i cã S2 vµ S4 tÝch cùc kÌm ®iÒu kiÖn 5 nh− vËy hÖ sÏ n»m im ë vÞ trÝ S4. Muèn s¬ ®å trªn lµm viÖc ®−îc ta ph¶i chuyÓn m¹ch rÏ nh¸nh thµnh m¹ch song song. 3 1 S1 S3 2 4 S2 S4 5 S5 6 H×nh 1.14 VÝ dô 2: S¬ ®å h×nh 1.15 lµ s¬ ®å kh«ng s¹ch. M¹ng ®ang ë tr¹ng th¸i ban ®Çu nÕu cã ®iÒu kiÖn 1 th× sÏ chuyÓn tr¹ng th¸i cho c¶ S1 vµ S3 tÝch cùc. NÕu cã ®iÒu kiÖn 3 råi 4 th× sÏ chuyÓn cho S5 tÝch cùc. Khi ch−a cã ®iÒu kiÖn 6 mµ l¹i cã ®iÒu 19 Gi¸o Tr×nh PLC S−u tÇm : NguyÔn Huy M¹nh S0 S0 1 3 1 S1 S3 2 S1 3 S2 2 S4 5 S3 4 S2 S4 5 4 S5 6 S5 6 7 H×nh 1.15 H×nh 1.16 kiÖn 2 råi 5 tr−íc th× S5 l¹i chuyÓn tÝch cùc lÇn n÷a. Tøc lµ cã hai lÇn lÖnh cho S5 tÝch cùc, vËy lµ s¬ ®å kh«ng s¹ch. VÝ dô 3: S¬ ®å h×nh 1.16 lµ s¬ ®å s¹ch. ë s¬ ®å nµy nÕu ®· cã S3 tÝch cùc (®iÒu kiÖn 3) th× nÕu cã ®iÒu kiÖn 1 còng kh«ng cã nghÜa v× S0 ®· hÕt tÝch cùc. Nh− vËy, m¹ch ®· rÏ sang nh¸nh 2, nÕu lÇn l−ît cã c¸c ®iÒu kiÖn 4 vµ 6 th× S5 sÏ tÝch cùc sau ®ã nÕu cã ®iÒu kiÖn 7 th× hÖ l¹i trë vÒ tr¹ng th¸i ban ®Çu. 5.2. Ph©n tÝch m¹ng grafcet Nh− ph©n tÝch ë trªn th× nhiÒu khi m¹ng grafcet kh«ng ho¹t ®éng ®−îc hoÆc ho¹t ®éng kh«ng tèt. Nh−ng ®èi víi c¸c m¹ng kh«ng ho¹t ®éng ®−îc hoÆc ho¹t ®éng kh«ng tèt vÉn cã thÓ lµm viÖc ®−îc nÕu nh− kh«ng ®i vµo nh¸nh chÕt. Trong thùc tÕ s¶n xuÊt mét hÖ thèng cã thÓ ®ang ho¹t ®éng rÊt tèt, nh−ng nÕu v× lý do nµo ®ã mµ hÖ thèng ph¶i thay ®æi chÕ ®é lµm viÖc (do sù cè tõng phÇn hoÆc do thay ®æi c«ng nghÖ...) th× cã thÓ hÖ thèng sÏ kh«ng ho¹t ®éng ®−îc nÕu ®ã lµ nh¸nh chÕt. Víi c¸ch ph©n tÝch s¬ ®å nh− trªn th× khã ®¸nh gi¸ ®−îc c¸c m¹ng cã ®é phøc t¹p lín. Do ®ã ta ph¶i xÐt mét c¸ch ph©n tÝch m¹ng grafcet lµ dïng ph−¬ng ph¸p gi¶n ®å ®iÓm. §Ó thµnh lËp gi¶n ®å ®iÓm ta ®i theo c¸c b−íc sau: + VÏ mét « ®Çu tiªn cho gi¶n ®å ®iÓm, ghi sè 0. XuÊt ph¸t tõ giai ®o¹n ®Çu trªn grafcet ®−îc coi lµ ®ang tÝch cùc, giai ®o¹n nµy ®ang cã dÊu “.”, khi cã mét ®iÒu kiÖn ®−îc thùc hiÖn, sÏ cã c¸c giai ®o¹n míi ®−îc tÝch cùc th×: - §¸nh dÊu “.” vµo c¸c giai ®o¹n võa ®−îc tÝch cùc trªn grafcet. - Xo¸ dÊu “.” ë giai ®o¹n hÕt tÝch cùc trªn grafcet. 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan