Tài liệu Gửi hương cho gió

  • Số trang: 75 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 413 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ 1 II GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ (In laåi theo àuáng baãn in lêìn àêìu, 1945) 2 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ LÚÂI THÚ VAÂO TÊÅP GÛÃI HÛÚNG Töi laâ con chim àïën tûâ nuái laå, Ngûáa cöí haát chúi, Khi gioá súám vaâo reo um khoám laá, Khi trùng khuya lïn uã möång xanh trúâi. Chim ngêåm suöëi àêåu trïn caânh bõn rõn, Kïu tûå nhiïn, naâo biïët búãi sao ca. Tiïëng to nhoã chùèng xui chuâm traái chñn; Khuác huy hoaâng khöng giuáp núã böng hoa. Haát vö ñch, thïë maâ chim vúä cöí, Heáo tim xanh cho quaá àöå taâi tònh. Ca aánh saáng bao lêìn dêy maáu àoã, Röìi möåt ngaây sa ruång giûäa bònh minh. Töi reáo rùæt, chùèng qua trúâi bùæt vêåy. Chiïëc thuyïìn loâng, nûúác àêíy phaãi tröi theo. Gioá àaä thöíi, cho nïn buöìn phaãi dêåy; Höìn vu vú, töåi êëy úã mêy àeâo! Nghiïåp taâi tûã nghòn xûa àöng lùæm chùæc; Chuáng töi huân laâm möåt kiïëp àa duyïn Caãm nïëp traán cuãa ngûúâi lo saáu khùæc, Thûúng nùm canh nûúác mùæt nhûäng ai phiïìn. 3 4 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Nghïì lûåa chûä, thöi möåt troâ treã nhoã! Dùm cêu vui àùæp àöëi vúái cêu sêìu; Sûúng vúái boáng, khöng nghôa gò toã roä; Xin àûâng cûúâi! àúâi coá nghôa chi àêu? Tiïëng töi haát chùèng laâm ai tûúi núã, Nhûng saách naây, töi àïí caã traái tim; Giúã cho kheáo, keão loâng töi àöång vúä; Höìn ngûúâi tònh moãng lùæm, xïëp cho ïm! Nùæng cuä phai röìi, loâng töi vêîn cêët Möåt chiïìu ong vaâng àeåp sùæc nùm mêy. Xuên vöåi bûúác, nhûng maâ hûúng chùèng mêët: Töi vúái tay giam giûä úã trong nêìy. Nïëu trang giêëy coá àöång mònh tuyïët baåch, ÊËy laâ töi daâo daåt vúái êm thanh. Höìn thùæc mùæc vêîn ài vïì vúái saách, Dûúái tay ai xem laåi nöîi loâng mònh. Vêng, àaáng leä laâm xong töi giûä lêëy; Vui gò àêu maâ àûa àêíy dûúng tranh, Nhûng, cuäng laå! nöîi tònh àau khöí êëy, Àïí riïng têy, nhû coá chöî khöng àaânh. Thöi thò àoá, noái cuâng nhau cho thoãa. Ai coá thûúng thò töi cuäng caãm ún, Ai coá gheát, töi cuäng cûúâi khuêy khoãa; Löîi vò töi, töi àêu daám giêån húân. GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ Nhûng nghô laåi: söëng vêîn laâ hún chïët; Gêìn hún xa; yïu mïën ngoåt ngaâo thay! Nïn, thuá thêåt, töi mong nhiïìu keã biïët Xem nhiïìu thú vaâ nhúá laåi nhiïìu ngaây. Vaâ nghô ngúåi: “Ai maâ ai oaán thïë! ÚÃ núi àêu maâ gioång noái tiïu tao!” Thûa, möåt kiïëp ai khöng tûâng nhoã lïå? Ta cuâng buöìn: mún trúán vuöët ve nao! Vaâ haäy yïu töi, möåt giúâ cuäng àuã, Möåt giêy cuäng cam, möåt chuát cuäng àaânh; Khöí töi haát, loaâi ngûúâi xin chúá phuå! Cö haäy dõu daâng; chêìm chêåm, thûa anh! Thú töi àoá, gioá luâa àem toãa khùæp! Vaâ loâng töi, múâi moåc baån chia nhau. Tröng thêëy nghòn möi rûúåu muâa ùm ùæp, Töi seä vui àûúåc coá têëm loâng sêìu. Töi laâ con chim àïën tûâ nuái laå, Ngûáa cöí haát chúi; Haäy nghe lêëy. Coân nhû sao ró raã, Hoãi laâm chi! Töi khöng biïët traã lúâi. 5 6 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU NGUYÏÅT CÊÌM Trùng nhêåp vaâo giêy cung nguyïåt laånh, Trùng thûúng, trùng nhúá, húäi trùng ngêìn. Àaân buöìn, àaân lùång, öi àaân chêåm! Möîi gioåt rúi taân nhû lïå ngên. Mêy vùæng, trúâi trong, àïm thuãy tinh; Linh lung boáng saáng böîng rung mònh Vò nghe nûúng tûã trong cêu haát Àaä chïët àïm rùçm theo nûúác xanh. Thu laånh caâng thïm nguyïåt toã ngúâi, Àaân ghï nhû nûúác, laånh, trúâi úi... Long lanh tiïëng soãi vang vang hêån: Trùng nhúá Têìm Dûúng, nhaåc nhúá ngûúâi. Böën bïì aánh nhaåc: biïín pha lï. Chiïëc àaão höìn töi rúån böën bïì. Sûúng baåc laâm thinh, khuya nñn thúã Nghe sêìu êm nhaåc àïën sao Khuï. GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ BUÖÌN TRØNG Gioá saáng bay vïì, thi sô nhúá; Thûúng ai khöng biïët, àûáng buöìn trùng. Huy hoaâng trùng röång, nguy nga gioá, Xanh biïëc trúâi cao, baåc àêët bùçng. Mêy trùæng ngang haâng tûå thuúã xûa, Bao giúâ viïîn voång àïën bêy giúâ. Sao vaâng leã möåt, trùng riïng chiïëc; Àïm ngoåc tï ngúâi men vúái tú... Khùæp biïín trúâi xanh, chùèng bïën trúâi. Mùæt tòm thïm rúån aánh khúi vúi. Trùng ngaâ lùång leä nhû buöng tuyïët, Trong suöët khöng gian, tõch mõch àúâi. Gioá noå maâ bay lïn nguyïåt kia Thïm àem sûúng laånh xuöëng àêìm àòa. Ngêíng àêìu ngùæm maäi chûa xong nhúá, Hoa bûúãi thúm röìi: àïm àaä khuya. 7 8 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU LÚÂI KYÄ NÛÄ Khaách ngöìi laåi cuâng em trong chöëc nûäa; Vöåi vaâng chi, trùng saáng quaá, khaách úi. Àïm nay rùçm: yïën tiïåc saáng trïn trúâi; Khaách khöng úã, loâng em cö àöåc quaá. Khaách ngöìi laåi cuâng em! àêy göëi laã, Tay em àêy, múâi khaách ngaã àêìu say; Àêy rûúåu nöìng. Vaâ höìn cuãa em àêy, Em cung kñnh àùåt dûúái chên hoaâng tûã. Chúá àaåp höìn em! Trùng tûâ viïîn xûá Ài khoan thai lïn ngûå àónh trúâi troân; Gioá theo trùng tûâ biïín thöíi qua non; Buöìn theo gioá lan xa tûâng thoaáng rúån. Loâng kyä nûä cuäng sêìu nhû biïín lúán, Chúá àïí riïng em phaãi gùåp loâng em; Tay aái ên - du khaách haäy laâm reâm, Toác xanh töët em xin nguyïìn dïåt voäng. GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ 9 Àêíy höå höìn em triïìn miïn trïn soáng, Tröi phiïu lûu khöng voång bïën hay gaânh; Vò mònh em khöng àûúåc quêën chên anh, Toác khöng phaãi nhûäng giêy tònh vûúáng vñu. Em súå lùæm. Giaá bùng traân moåi neão. Trúâi àêìy trùng laånh leäo suöët xûúng da. Ngûúâi giai nhên: bïën àúåi dûúái cêy giaâ; Tònh du khaách: thuyïìn qua khöng buöåc chùåt. Lúâi kyä nûä àaä vúä vò nûúác mùæt. Cuöåc yïu àûúng gay gùæt võ laâng chúi. Ngûúâi viïîn du loâng bêån nhúá xa khúi, Gúä tay vûúáng àïí theo lúâi gioá nûúác. Xao xaác tiïëng gaâ. Trùng ngaâ laånh buöët. Mùæt run múâ, kyä nûä thêëy söng tröi. Du khaách ài. - Du khaách àaä ài röìi. Haâ Nöåi - 1939 10 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ Biïët bao hoa àeåp trong rûâng thùèm Àem gûãi hûúng cho gioá phuå phaâng! Mêët möåt àúâi thúm trong keä nuái, Khöng ngûúâi du tûã àïën nhùçm hang! Hoa ngúä àem hûúng gûãi gioá kiïìu, Laâ truyïìn tin thùæm goåi tònh yïu. Song le hoa àúåi caâng thïm tuãi: Gioá mùåc höìn hûúng nhaåt vúái chiïìu. Taãn maác phûúng ngaân laåc gioá cêm. Dûúái rûâng hûúng àeåp chùèng tri êm; Trïn rûâng hoa àeåp rúi trïn àaá, Lùång leä hoaâng hön phuã bûúác thêìm. Tònh yïu muön thuãa vêîn laâ hûúng; Biïët mêëy loâng thúm múã giûäa àûúâng, Àaä mêët tònh yïu trong gioá ruãi, Khöng ngûúâi thêëu roä àïën nguöìn thûúng! Thiïn haå vö tònh nhêån ûúác mú, Nhêån röìi khöng hiïíu möång vaâ thú... Ngûúâi si muön kiïëp laâ hoa nuái, Uöíng nhuåy loâng tûúi tùång khaách húâ! GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ BAÂI THÛÁ NØM Tiïëng truác tûâ àêu than tõch mõch! Höìn naâo ai boã giûäa trùng khöng? Baäi xa cuäng muöën laâm sa maåc, Chùèng boáng ai ài - buöìn, húäi loâng! Chó coá mú maâng möåt baäi xa, Tuyïåt muâ chó coá nhaåt phai vaâ Veáo von tiïëng chúã lûu ly möång Trong khoaãng àïm trûúâng ma goåi ma. Mïnh möng ai laåc dûúái voâm sûúng Caãm khaái cêu ca truác voä vaâng! Canh daâi vêîn thûác nhúá tiïn nûä, Hoåa coân vûâng trùng nghiïng mùåt thûúng. 11 12 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU MÚÂI YÏU Ngaây trong lùæm, laá ïm, hoa àeåp quaá, Nhan sùæc úi, cêy coã choái àêìy sao. Thaáng giïng cûúâi, khöng e leå chuát naâo, Bùçng trùm caánh cuãa bûúám chim röëi rùæm. Ai coá biïët muâa xuên lïn nùång lùæm Trïn caânh höìng vaâ trong nhûäng traái tim? Nghe àiïåu loâng hûúãng ûáng vúái ca chim, Töi tûå thêëy laåc loaâi trong nùæng múái. Múã miïång vaâng... vaâ haäy noái yïu töi... Dêìu chó laâ trong möåt phuát maâ thöi... Àaä bao luác maâu hoa àem nhúá túái; Biïët nhúá ai! àaânh chó nhúá xa xöi. Lúâi aái ên ngûâng laåi úã núi möi, Mùåc aánh saáng tha höì reo trïn nöåi. Nùm nay laåi vûúng böìi höìi gioá súåi; Nùm nay hûúng gêy laåi túái böìi höìi; Möåt trúâi mú àang cêìu nguyïån trong töi, Chúâ möåt tiïëng àïí bûâng nïn haånh phuác. Múã miïång vaâng... vaâ haäy noái yïu töi, Dêìu chó laâ trong möåt phuát maâ thöi... GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ Cêìn chi biïët ngaây mai hay bûäa trûúác? Gêìn höm nay, thò yïu dêëu laâ nïn. Töi ûng àuâa, ngûúâi haäy cúåt thaãn nhiïn: Ta tûúãng tûúång möåt tònh duyïn múái nuå. Ngûúâi àûúåc noái, töi àûúåc nghe laâ àuã; Thûåc caâng hay, maâ giaã döëi laåi sao? Gùåp nhau àêy, ai biïët tûå thúâi naâo; Xa nhau nûäa, ai àoaán ngaây taái höåi! Múã miïång vaâng, vaâ haäy noái yïu töi, Dêìu chó laâ trong möåt phuát maâ thöi! Húäi nhan sùæc, ngaåi nguâng chi khöng noái, Cho trúâi thïm xanh, cho caãnh caâng xinh. Cho dû êm vang àöång cuãa lúâi tònh Laâm ïm êëm àöi ngaây xuên tröëng traãi. Töi lùæng àúåi! nhõp loâng töi dûâng laåi! Töi cêìn tin! töi khao khaát àûúåc nhêìm! Cho töi mú möåt aão tûúãng thêm trêìm, Vaâ mùåc kïå, nïëu àoá laâ döëi traá! Múã miïång vaâng! vaâ haäy noái yïu töi! Dêìu chó laâ trong möåt phuát maâ thöi! 13 14 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU PHÚI TRAÃI Súåi buöìn se vúái tú lûu luyïën; Töi dïåt ngaây töi vúái súåi buöìn. Töi dïåt höìn töi bùçng aánh nguyïåt, Mong manh cho dïî bõ nhaâu luön. Loâng töi böën phña múã cho trùng; Khaách laåi mûúâi phûúng cuäng àaäi àùçng: Nûúác ngoåt sùén tuön, vûúân àúåi haái, Àûúâng khöng ngùn cêëm, coã chúâ bùng... Coá keã treâo cêy, keã ngùæt hoa. Àuã röìi, lêìn lûúåt keáo ài xa. Traái lay àaä tröëng vûúân hûúng mêåt, Laåi trôu loâng töi mïën khaách qua. Töi nhû con bûúám àùæm tònh thûúng, Bay voâng hoa àeåp àïí vêy hûúng. Caánh con phêën moãng, maâ hûúng röång! Tham chiïëm höìn ai, chó àoaån trûúâng. GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ DAÅI KHÚÂ Ngûúâi ta khöí vò thûúng khöng phaãi caách, Yïu sai duyïn, vaâ mïën chùèng nhùçm ngûúâi. Coá kho vaâng nhûng tùång chùèng tuây núi, Ngûúâi ta khöí vò xin khöng phaãi chöî. Àûúâng ïm quaá, ai ài maâ nhúá ngoá! Àïën khi hay, gai nhoån àaä vaâo xûúng. Vò thaã loâng khöng kiïìm chïë giêy cûúng, Ngûúâi ta khöí vò lui khöng àûúåc nûäa. Nhûäng mùæt caån cuäng cho rùçng sêu chûáa; Nhûäng tim khöng maâ tûúãng tûúång traân àêìy; Muön ngaân àúâi tòm cúá doäi sûúng mêy, Dêën thên maäi àïí kiïëm trúâi dûúái àêët. Ngûúâi ta khöí vò cöë chen ngoä chêåt, Cûãa àoáng bûng nïn caâng quyïët xöng vaâo. Röìi bõ thûúng, ngûúâi ta giûä gûúm àao, Khöng muöën chûäa, khöng chõu laânh thuá àöåc. 15 16 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU CHÓ ÚÃ LOÂNG TA Tùång Ûng Tyã Chó laâ gioá, nhûng loâng töi thaã bûúám, Thïm phêët phú cho húi thúã vûâa hiïìn; Chó laâ trùng; nhûng töi thêëy thêìn tiïn Nhû tuyïåt diïåu: búãi höìn töi xanh quaá. Vaâ ngûúâi êëy vêîn nhû bao keã laå, Cuäng sùæc hûúng, laâ luåa, cuäng dung nhan: Chó laâ tònh; nhûng töi rêët mï man, Göìm vuä truå gûãi núi hònh cêím thaåch. Cuöåc àúâi cuäng àòu hiu nhû dùåm khaách, Maâ tònh yïu nhû quaán troå bïn àûúâng. Maái tranh taâng àúä reát möåt àïm sûúng, Voâ nûúác laä maát xoaâng àöi buöíi nùæng. Nhaâ quï kiïíng coá àêu cúm gaåo trùæng, Thên lûä cö, àûâng giêån quaán tranh ngheâo! Ta chó giaâu nhûäng cuãa sùén mang theo; Giûäa hiu quaånh, àûúåc nghó nhúâ àaä quyá. GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ Thiïn Muöën Muöën Muöën àûúâng cuäng úã trong rûúng haânh lyá: say sûa, phaãi àem sùén rûúåu nöìng; ïm àïìm, phaãi coá sùén göëi böng; mú möång, phaãi sùén trêìm, sùén nhaåc. Töi vöën biïët cuöåc àúâi thûúâng àaåm baåc, Nïn mang theo tûâng suöëi rûúåu, nguöìn tònh. Àem mïën yïu laâm cho caãnh thïm xinh. Cûá phong nhaä àïí cho ngûúâi búát tuåc. Àïí lêy lûãa chuyïín nhûäng loâng giaá àuác Phaãi êëm lïn vò bùæt chûúác töi nöìng; Àïí bûâng tia trong nhûäng mùæt tï àöng, Vaâ gúåi nhõp khiïën höìn lûúâi phaãi thûác; Àïí giuåc tiïëng chim cuãa niïìm raåo rûåc, Àïí thay caánh ruång cuãa nöîi phai taân; Àïí tûúi cûúâi maâ êu yïëm nhên gian, Töi coá sùén möåt mùåt trúâi giûäa ngûåc. 17 18 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU GIUÅC GIAÄ Mau vúái chûá, vöåi vaâng lïn vúái chûá, Em, em úi, tònh non àaä giaâ röìi; Con chim höìng, traái tim nhoã cuãa töi, Mau vúái chûá! thúâi gian khöng àûáng àúåi. Tònh thöíi gioá, maâu yïu lïn phêëp phúái; Nhûng àöi ngaây, tònh múái àaä thaânh xûa. Nùæng moåc chûa tin, hoa ruång khöng ngúâ, Tònh yïu àïën, tònh yïu ài, ai biïët! Trong gùåp gúä àaä coá mêìm ly biïåt; Nhûäng vûúân xûa, nay àoaån tuyïåt dêëu haâi; Gêëp ài em, anh rêët súå ngaây mai; Àúâi tröi chaãy, loâng ta khöng vônh viïîn. Vûâa xõch göëi chùn, möång vaâng tan biïën; Dung nhan xï àöång, sùæc àeåp tan taânh. Vaâng son àûúng löång lêîy buöíi chiïìu xanh, Quay mùåt laåi: caã lêìu chiïìu àaä vúä. GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ Vò chuát mêy ài, theo laân vuát gioá. Biïët thïë naâo maâ chêåm raäi, em úi? Súám nay sûúng xï xñch caã chên trúâi, Giuåc höìng nhaån thiïn di vïì coäi bùæc. Ai noái trûúác loâng anh khöng phaãn trùæc; Maâ loâng em, sao laåi chùæc trú trú? - Haái möåt muâa hoa laá thuúã mùng tú, Àöët muön nïën saánh mùåt trúâi choái loái; Thaâ möåt phuát huy hoaâng röìi chúåt töëi, Coân hún buöìn le loái suöët trùm nùm. Em vui ài, rùng núã aánh trùng rùçm, Anh huát nhuåy cuãa möîi giúâ tònh tûå. Mau vúái chûá! vöåi vaâng lïn vúái chûá! Em, em úi! tònh non sùæp giaâ röìi... 19 20 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU BUÖÍI CHIÏÌU Buöíi chiïìu ài laãng úã chên mêy. Hoa tñm trïn song thoaãng àiïåu gêìy. Cûãa àúåi kheáp thïm àöi mñ laã; Maái tranh nghe êëm möåt niïìm têy. Buöíi chiïìu ài laãng úã chên mêy... Khoái moãng lïn giêy moác xoám laâng Vúái trúâi khöng sùæc àûáng nghiïm trang. Êm thêìm coá nhûäng cêu than thúã Trong rêåm lau phú chêëm buåi vaâng. Noán xa ài khuêët maäi vïì têy, Möåt àiïím mong nhaâ giûäa boáng sêy. Tûåa ngoä bùçng tre nhòn eán liïång, Nhûäng naâng thön nûä àûáng, thú ngêy. GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ Buöíi chiïìu ài laãng úã chên mêy... Con àûúâng nguöìn göëc tûå vu vú Laånh leäo chên qua, àïí buåi múâ. Thúâ thêîn cêy àa trïn bïën cuä Àïm àïm nhû nhúá chõ àoâ xûa. Thoaáng trong àöi súåi gioá hêy hêy Möåt thoaãng hûúng xa chûáa möång àêìy. Coá leä vong höìn nùm thaáng cuä Trúã vïì phaãng phêët luyïën àêu àêy. Buöíi chiïìu ài laãng úã chên mêy... 21 22 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU TØÅNG BAÅN BÊY GIÚÂ Ta biïët ngaây mai em coá vúå, Ài laâm hai bûäa, töëi vïì thùm. Cúm xong, cheán nûúác chúâ bïn caånh Em bïë thùçng con àûúåc mêëy nùm. Chó mêëy nùm thöi, àuã phêån chöìng, Chaâng trai tú múãn àaä thaânh öng. Khöng coân möång dïî ngaây tûúi treã, Mùæt saáng phai röìi, maá hoáp khöng. Ta cuäng nhû em hïët treã röìi. Nhûng loâng ta vêîn haát khöng thöi. Xuên ta àaä cêët trong thú phuá, Tuöíi treã trong thú thùæm vúái àúâi. Em ngöìi tröng vúå, thêëy naâng tiïn Laâ möåt ngûúâi thöi, möång haäo huyïìn! Ta bûúác bïn àûúâng kïu goåi maäi, Nhúá ngûúâi baån cuä thuúã anh niïn. Em nghe tï taái dûúái haâng mi, Tiïëc thuúã say nöìng, nhúá baån si. Kheáp mùæt buöìn xa, em seä baão: - Coá chaâng Xuên Diïåu, thuúã xûa kia... GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ XUÊN RUÅNG Sùæc taân, hûúng nhaåt, muâa xuên ruång! Nhûäng mùåt höìng chia raä hïët cûúâi. Àúä lêëy àaâi xiïu, nûng lêëy nhõ, Höìn úi, phong caãnh cuäng laâ ngûúi! Duyïn moãng bay theo àúä sùæc buöìn Cho mònh hoa ruång cûá xinh luön. Phuát giêy hoáa bûúám lòa cêy daåo, Àïën àêët khöng nghe möåt tiïëng húân. Gioá tuy nhiu nhñu chó àûa húi, Sûúng dêîu chûa buöng lïå aám trúâi, Nhûng boáng chiïìu mau sa nùång lùæm Maâ hoa thò nheå: caánh rúi... rúi... Trïn àöìng loãng leão khoái giúâ cúm; ÊËy luác sao em hiïån mêëy choâm. Thêìn chïët thûúát tha nûúng boáng heáo Bùæt àêìu ài nhùåt nhûäng höìn thúm. 23 24 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU HÛ VÖ Nhûng maâ töi seä chïët, than öi! Töi keã àûa rùng bêëu mùåt trúâi, Keã àûång traái tim tròu maáu àêët, Hai tay chñn moáng baám vaâo àúâi. Keã uöëng tònh yïu dêåp caã möi Nhûng maâ töi seä chïët, than öi! Toác ngúâi mai möët khöng àen nûäa, Tuöíi treã khö ài, mùåt xêëu röìi. Giaâ nua àaä boá sùén hai tay, Höm êëy ta tröng gûúång aánh ngaây; Bïånh hoaån cùæn xûúng nhû rùæn ruác, Ta ngöìi goáp lûåc nhúá höm nay. GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ Choáng choáng ngaây thú vuåt àïën xuên; Mau mau ngaây maånh yïëu phai dêìn. Ngaây giaâ vöåi vöåi mang sûúng àïën, Tuöíi chïët àêy röìi! boáng luåt chên. Àïm kia ta thûác, möåt mònh àau, Nghe tiïëng giúâ ài, naäo daå sêìu. Baån úã bïn mònh duy ngoån nhoã Con àeân chöëng choåi vúái àïm thêu. Töi run nhû laá, taái nhû àöng, Traán chaãy möì höi, mùæt lïå phöìng. Nùm àêíy, thaáng döìi, töi àaä àïën Trûúác búâ laånh leäo cuãa hû khöng. 25 26 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU TÒNH CÚÂ Mùæt êëm àïm kia, saáng bûäa nêìy Laånh luâng tröng xuöëng maá hêy hêy. AÁi tònh àïën àoá soi gûúng nûúác. Àaä biïën. Sao phai dûúái neát maây. Nhûäng thoaáng ên tònh chaåy thoaãng qua, Ài khöng biïët trûúác, àïën khöng ngúâ. Nhõp nhaâng mùæt àeåp nhòn trong mùæt, Möåt phuát gêìn nhau, hûúng thoaãng àûa. Möåt chúáp mï man, höìn gùåp höìn. Loâng chûa kõp hiïíu mùæt trao hön. Khöng hïì mùåc caã, khöng quen biïët, Tay àaä kïì tay, ngûåc àaánh döìn. Röìi hïët thêìn tiïn, búä ngúä xa. Àúâi thûúâng, teã nhaåt, laåi tröi qua. Sau giúâ lùång leä nghe chung möåt, Laåi coá riïng “ngûúâi”, laåi coá “ta”. Nhû möåt chiïm bao rêët möång thú, Bêng khuêng töi nghô chuyïån tònh cúâ Cuãa hai thuyïìn laå phiïu trïn biïín, Böîng möåt lêìn kia àöî möåt búâ. GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ TÒNH QUA Töi daåo thanh bònh giûäa phöë àöng, Tûå cûúâi sao chúã nuái vaâ thöng Àïën àêy aáng trúã ngûúâi qua laåi; Böîng lûúát ngang töi möåt thoaáng höìng. Têm trñ coân kinh trêån gioá ngûúâi! Böën bïì khöng khñ böîng reo tûúi. Möåt luöìng aánh saáng xö qua mùåt, Thùæm caã àûúâng ài, rûåc caã àúâi. Töi traãi yïu thûúng dûúái goát giaây, Öm chûâng boáng laå giûäa mï say. Loâng buöìn lûäng thûäng vûúng sau aáo, Bûúác àeåp sao maâ kheáo toãa giêy. Thiïn haå vïì àêu? Sao vöåi ài? Bao giúâ gùåp nûäa? Coá tònh chi? - Loâng töi theo bûúác ngûúâi qua êëy Cho àïën höm nay vêîn chùèng vïì. 27 28 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU THU Noän naâ sûúng ngoåc quanh thïìm àêåu; Nùæng nhoã bêng khuêng chiïìu lúä thò. Hû vö boáng khoái trïn àêìu haånh; Caânh biïëc run run chên yá nhi. Gioá thêìm, mêy lùång, daáng thu xa. Múái taånh mûa trûa, chiïìu àaä taâ. Buöìn úã söng xanh nghe àaä laåi, Mú höì trong möåt tiïëng chim qua. Bïn cûãa ngûâng kim thïu bûác gêëm, Hêy hêy thuåc nûä mùæt nhû thuyïìn. Gioá thu hoa cuác vaâng lûng àêåu, Sùæc maånh huy hoaâng aáo traång nguyïn. GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ 29 BUÅI MÛA MÚÂ CUÄ Buåi mûa múâ cuä gûúng trùng, Hoa lau trùæng àaä kïët bùçng tiïu tao. Àïm àïm trúâi nhaåt vúi sao, Söng Ngên gioâng baåc cuäng hao boáng vaâng. Gioá mûa, mûa gioá êm u; Dûúái trêìn maâ àaä nghe thu laånh röìi. Caâng cao caâng laånh chao öi, Trïn cung xanh vùæng laånh thöi mêëy chûâng! Trùng thu thûúâng thêëy trùæng phau, ÊËy maâu cuãa tuyïët, êëy maâu cuãa bùng. Laånh thay! laâ caãnh cö Hùçng Laånh trong cung laånh, trong trùng laånh luâng. Qui Nhún - 1935 30 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU NGÊÍN NGÚ Ta liïëc theo sau nhûäng àoáa höìng, Nhûäng naâng con gaái súám phai böng; Nhûäng cö hêy hêíy coân àöi taám, Xö àuöíi tònh yïu, vöåi lêëy chöìng. Ta àaä tòm thùm nhûäng nêëm möì Vö tònh chön giûäa traái tim thú; Vö hònh öm êëp bao di tñch Cuãa nhûäng tònh thûúng bõ hûäng húâ. Gioá laånh röìi àêy! sùæp nhúá nhung! Sûúng the laãng àaãng baåc cêy tuâng. Tûâng nhaâ múã cûãa tûúng tû nùæng, Sùæp sûãa loâng ta àïí laånh luâng! Muâa cuác nùm nay sùæc àaä giaâ. Ai tòm ta höå daáng thu qua? Nhûäng buöìn xûa cuä, nay àêu mêët? Öi! phûúång bao giúâ laåi núã hoa! GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ TÒNH THÛÁ NHÊËT Anh chó coá möåt tònh yïu thûá nhêët. Anh cho em, keâm vúái möåt laá thú. Em khöng lêëy, vaâ tònh anh àaä mêët Tònh àaä cho, khöng lêëy laåi bao giúâ. Thû thò moãng nhû suöët àúâi möång aão; Tònh thò buöìn nhû têët caã chia ly. Giêëy phong kyä mang thêìm trong tuái aáo; Maäi trùm lêìn viïët laåi múái àûa ài. Loâng e theån theo túâ vuång daåi, Túái bïn em, chúâ àúåi maäi khöng vïì. Em àaä xeá loâng non cuâng giêëy múái, - Mêy àêìy trúâi höm êëy phuã sún khï. Cuäng may mùæn, loâng anh coân treã quaá. Maáu muâa xuên chûa núä hïët böng hoa; Vûúân mûa gioá coân nghe chim röån raä, Anh laåi coân yïu, böng lûåu, böng traâ. 31 32 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Nhûng giêy phuát àêìu say hoa bûúám thùæm, Àaä nghòn lêìn anh bùæt àûúåc anh mú Àöi mùæt súå chùèng bao giúâ daám ngùæm, Àöi tay yïu khöng àûúåc nùæm bao giúâ. Anh vêîn tûúãng chuyïån àuâa khi tuöíi nhoã, Ai coá ngúâ loâng vúä àaä tûâ bao! Mùæt khöng ûúát, nhûng bao haâng lïå nhoã Len tó tï thêìm tröåm chaãy quay vaâo. Hoa thûá nhêët coá möåt muâi trinh baåch; Xuên àêìu muâa trong saåch veã ban sú. Hûúng múái thêëm bïìn ghi nhû thiïët thaåch; Sûúng nguyïn tiïu, trúâi àêët cuäng chung múâ. Túâ laá thùæm àaä laåc gioâng u uêët, AÁnh mai soi cuäng pha nhaåt maâu öi. Anh chó coá möåt tònh yïu thûá nhêët, Anh cho em, nïn anh àaä mêët röìi! GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ 33 XUÊN ÀÊÌU Trúâi xanh thïë! haâng cêy thú biïët mêëy! Vûúân non sao! àûúâng coã möång bao nhiïu, Khi Phaåm Thaái gùåp Quyânh Nhû thuúã êëy, Khi chaâng Kim vûâa àûúåc thêëy naâng Kiïìu. Húäi nùm thaáng vöåi ài laâm quaá khûá! Trúã vïì àêy! vaâ àem trúã vïì àêy Rûúåu núi mùæt vúái khi nhòn ûúám thûã, Gêëm trong loâng vaâ khi àûâng chúâ ngêy. Vaâ nhaåc phêët dûúái chên mûâng saánh bûúác; Vaâ tú giùng trong lúâi nhoã khúi ngoâi; Taâ aáo múái cuäng say muâi gioá nûúác; Rùång mi daâi xao àöång aánh dûúng vui. Thiïng liïng quaá, nhûäng chiïìu khöng daám noái, Nhûäng tay e, nhûäng àêìu ngûúång cuái mau; Chim giûäa nùæng sao maâ kïu àïën choái! Öi vö cuâng trong möåt phuát nhòn nhau! Cho ta xin, cho ta xin sùæc àoã, Xin maâu xanh vïì tö laåi khung àúâi... Trúâi úi, trúâi úi, àêu röìi tuöíi nhoã? Höm xûa àêu röìi, trúâi úi! trúâi úi! Haâ Nöåi - 1937 34 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU TROÂ CHUYÏÅN VÚÁI THÚ THÚ Ngoaãnh laåi khi naâo, thoùæt böën nùm! Biïët bao thûúng nhúá, xiïët bao thêìm Àau loâng cuöåc thïë nhanh, ai ngúä Àaä gûãi vaâo àêy hoa thaáng, nùm. Nùm thaáng vui tûúi thuúã bêëy giúâ, Sên trûúâng, lúáp hoåc cuäng laâm thú! Sûúng rêy mùåt àêët öm chên bûúác, Trùng gioá ban àêìu dïî ngêín ngú. Tröëng rïìn buöíi saáng, guöëc hiïn trûa, Baån hoåp ban chiïìu, àïm nhaåc mûa, Cuäng khiïën loâng ta tï caãm xuác: Vaâi mûúi, àöi chñn, tuöíi vûâa ûa! Thú úã bïn mònh cûá vêën vûúng, Dûát ài khöng àûúåc. Àïën lïn giûúâng, Ruã maân böîng thêëy trùng mú saáng, Thöi giêåy tröng ngoaâi àïm toãa hûúng. Trïn göëi canh ba viïët “Nhõ höì”. “Giúâ taân” chuã nhêåt, naäo hû vö! Mai kia baån boã nïn than thúã: “Trong mùæt coân nguyïn veã hûäng húâ”. GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ Vûâa àöå trai tú, xuên laåi sang. Hoa tûúi, thïm laåi Huïë mú maâng! Men trúâi sûåc nûác; - nhûng mau taå, Biïët trûúác cho nïn àaä “vöåi vaâng”. Tuöíi hoåc rúâi xa, Huïë cuäng ài. Nhúá baâi thú cuä, thûåc tiïn tri! Baån vaâng thuúã trûúác nïn öng caã, Gaái nhoã khi nao thoùæt giêåy thò. Xuên húäi! trúâi úi, xuên sùæc úi! Say mï ta vêîn nñu chên ngûúâi. Sao maâ vöåi vaä ài nhanh quaá! - Hoåa coá ta coân quyïët treã trai. Giûäa ngaây àöng cùæt raãi thï lûúng, Laâ luác khoan thai xuên lïn àûúâng. Im tûå sen nöìng sang cuác giaá, Hoa lan vûúng giaã vêîn thêìm hûúng. Àaân ta àêu àaä chõu ngûâng êm; Cung bêåc khöng vang, laá haát thêìm. Chïët àûúåc laâm sao trong laånh leäo! Àúâi ong nguyïån chïët giûäa hoa têm. Ta coân yïu dêëu àïën cuâng húi, Nhûng nghôa àêìu tiïn chó möåt ngûúâi, Chó möåt thú àêìu löng tuyïët phuã, Nhû àêìu xuên chó möåt hoa tûúi. Àïën nay laåi gûãi hûúng cho gioá, Hûúng chñn toan ài rûåc coäi búâ, Luöëng tûúãng rûâng hoa khi múái nuå. Nguöi laâm sao àûúåc buöíi Thú Thú! 35 36 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU LÛU HOÅC SINH Möåt tiïëng coâ qua trong gioá mau Àûa höìn nhúá caãnh àaä phai maâu Tûâ nùm giöëng aái vûâa gieo haåt, Cho àïën bêy giúâ möång chñn au. Khi êëy loâng xanh múái àoaán tònh. Raâo trûúâng ngùn giûä kñn vûúân xinh. Chaâng trai nhoã nheã, töi khi êëy, Ài giûäa thiïn nhiïn àïí kiïëm mònh. Laá nhû con mùæt cuåm cêy nhòn; Traái tûåa hònh tim, chim hoát xin. Gioá êëy àêìu hoa ngang ngûãa thùæm: Nhõ vaâng hoa caånh liïëc hoa bïn. GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ Àöi khi ngaây nhaåt, tiïëng chim qua Xui ngûúác àêìu lïn àïí nhúá xa. Caánh mêët coân lûa àûúâng reä trùæng; Nghô buöìn quan aãi, rúån laân da. Ai traã cho töi nhûäng möång àêìu, Ngûúâi con gaái nhoã aáo sai bêu, Àoaån tònh thûá nhêët sûúng bao êëp, Hoa coã àûa thú, laá bùæc cêìu? Trong tiïëng coâ nay vûúng nùæng xûa. Thu sang chim trùæng vöåi bay ngûâa. Cöí daâi reä biïëc kïu vö àõnh. Trúã laåi bïn loâng súåi gioá thûa. 37 38 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU ÀÏM THÛÁ NHÊËT Àïm thûá baãy, chñnh laâ àïm thûá nhêët! Chùèng bao giúâ ngùn àûúåc goát thanh niïn Khi boáng töëi cuäng reo hoâ: chuã nhêåt! Vaâ aáo maâu laâm gioá, phêët qua hiïn. Sùén kho xuên, quïn caã tuái khöng tiïìn; Giaây khùèng khaái cûá rïìn vang mùåt àêët. Nöîi vui vêìy tûâ àêu àïën tûå nhiïn: Àïm thûá baãy, chñnh laâ àïm thûá nhêët. Phöë àeåp, ngûúâi xinh, laâ àúâi baánh mêåt; Mùåt tûúi, möi àêåm, laâ gaä trai tên Röån tuöíi treã dûúái aánh àeân ngêy ngêët, Reo aái tònh trong nhõp maáu phên vên. Nhûng àïm qua, chên vùåm moãi dêìn dêìn; Niïìm vui haäo chùèng loâng ai àoán cêët. Trïn gaác vïì tröëng laånh caã loâng xuên, Àïm thûá baãy, chñnh laâ àïm thûá nhêët! GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ NÛÚÁC ÀÖÍ LAÁ KHOAI Loâng ta laâ möåt cún mûa luä, Àaä gùåp loâng em laâ laá khoai Mûa biïëc tha höì rúi gioåt ngoåc, Laá xanh khöng ûúát àïën da ngoaâi. Ta truát bêng quú möåt trêån loâng, Biïët rùçng àau khöí giûäa hû khöng. Khoác mònh uöíng lïå rúi vö lyá, Mûa vêîn cêìn rúi lïå vaån gioâng. Ta nhû cö khaách khoaãng àòu hiu Àaä gùåp chiïìu höm, laåi bûúác liïìu; Muöën tröën sêìu àún muön vaån kiïëp, Laåi tòm sa maåc cuãa tònh yïu. Ngaây mai nùæng moåc, mûa rúi hïët, Mùæt taånh cún àiïn, loâng caån höì, Ta seä thöi yïu nhû àaä dêëu, Khöng hïì oaán hêån laá khoai khö. 39 40 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU NHÛÄNG KEÃ ÀÚÅI CHÚÂ Húäi caác anh ài daáng hûäng húâ, Àêìu cao, toác ngûúåc, mùæt theo mú, Àïí daânh möåt phuát thûúng ai vúái! Öi! biïët bao nhiïu keã àúåi chúâ. Hoå chûa hïì àeåp; luác xuên sang Àem sùæc, àem duyïn àiïím moåi naâng, Àöi chuát höìng àaâo lïn maá núã, Röìi thöi; - hoå chùèng daám nhòn gûúng... Son phêën bao giúâ àuã töët tûúi; Sùæc maâu àeåp quaá, aáo hún ngûúâi. Thû tònh khöng laåc trong tay moãi Àaä naãn thïu thuâa, kim chó úi! GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ Möîi ngaây, tröng nhûäng thiïëu niïn qua Goát vùåm kïu nhanh trûúác cûãa nhaâ. Hoå chûáa nhúá thûúng; - vaâ möîi töëi, ÊËy laâ sa maåc cuãa buöìng hoa... Muâa àöng trïn göëi reát tï böng; Maáu giûäa loâng àún uöíng êëm nöìng; Höìn ûúác chung àöi; thên lùång leä Vaâo nùçm chia laånh vúái chùn khöng. Hoå noái: thöi mong gùåp gúä gò! Xuên mònh têët caã àaä tröi ài... - Thïë röìi hoå khoác khöng nghe tiïëng Trong luác trùng taân baåt gioá khuya. 41 42 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU NHÚÁ MÖNG LUNG Muön nghòn thûúng nhúá túái bïn töi; Töi túái bïn cêy lùèng lùång ngöìi. AÁnh saáng vêën vûúng chiïìu uïí oaãi; Sùæc heâ böng phûúång rúát tûâng àöi. Sùæc haå ruång rung rinh böën phña heâ... Höìn ai hiu hùæt laá xanh tre? Dõu daâng nhû coá, nhû khöng coá, Biïín úã xa xùm gûãi gioá vïì. Hûúng ngêy töåi löîi raãi mú maâng Da thõt du dûúng cuãa nhûäng naâng Tïn tuöíi múâ bay, thên chùèng àõnh, Mùæt buöìn àêu àaä kheáp trong sûúng. Coá ai àïën nhúá giûäa loâng töi Phong caãnh trùm nùm, buöìn vaån àúâi. Trong gioá? trong mêy? trong nùæng ngaã? Tûâ àêu àûa laåi tiïëng chúi vúi! Maâ nhúá àiïìu chi? hay nhúá ai? Cuäng khöng biïët nûäa. - Nhúá nhung hoaâi! Nhûäng trúâi xa lùæm, xûa, xûa quaá, Àïën nöîi trong loâng sùæc àaä phai. GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ SÛÚNG MÚÂ Sûúng lan múâ, búâ söng tûúãng gêìn nhau, Sûúng lan múâ, vaâ höìn töi nghe àau. Sûúng baåc lêëp caã möåt trúâi trùæng sûäa; Sûúng möng lung nhû giûäa khoaãng giang haâ. Mùæt tuy múã maâ loâng khöng thêëy nûäa, Höìn laåc röìi, khöng biïët ngoä naâo ra. Sûúng lan múâ, cêy gêìn cuäng nhû xa; Sûúng lan bay, ngaây àûáng cuäng nhû taâ. Nhûäng sao cuä chûa saáng bûâng trúã laåi, Trong àïm tùm ài maäi biïët ngûâng àêu? Buöìm giûäa baåc biïët phûúng mö trúã laái; Tònh xa xöi khöng ai veä nïn mêìu. Sûúng lan múâ, búâ söng tûúãng gêìn nhau, Sûúng lan múâ, vaâ höìn töi nghe àau... 43 44 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU IM LØÅNG Yïu thûúng maâ chùèng noái nùng, Nhúá nhung maâ chùèng than rùçng nhúá nhung. Giûäa àïm, loâng laånh vö cuâng, Mú maâng trïn göëi hoa dung gêìn gêìn. Ngoåc ngaâ tay chùèng giao thên; Chuöët trau daáng àiïåu, muön phêìn ûúác mú. Sûúng bay... trúâi àuåc, cêy múâ; Tònh riïng lêín khuêët nhû búâ vi lau. “Ngoá em khöng daám ngoá lêu, ”Ngoá qua möåt chuát àúä sêìu maâ thöi. “Loâng ta thûúng baån khöng nguöi, ”Nûúác sao nhû nûúác chêíy xuöi möåt bïì". Caânh thûúng chim nhúá bay vïì, Tiïëng kïu than thúã, buöìn nghe naäo sêìu. Lùång im cuãa boáng àïm sêu; Lùång im vônh viïîn cuãa mêìu thúâi gian; Ba canh sao lùång leä taân, Hang rûâng lùång leä böng lan ruång mònh Laånh luâng trong khoaãng vö minh Loâng ta muön kiïëp öm tònh, lùång im. GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ 45 KHI CHIÏÌU GIØNG LÛÚÁI Tùång Bùçng Vên Khi chiïìu giùng lûúái qua muön göëc cêy, Khi con chim eán tòm khöng ra bêìy, Khi nûúác suöëi àaä lúâ àúâ kheáp mùæt, Khi laá lòa, mùåt àêët cuäng buöìn lêy, Vaâ trïn trúâi múâ aãnh möåt laân mêy; Khi rûâng vùæng bú vú trong gioá röång, Khi gioá àún lûu laåc giûäa rûâng gêìy; Mùæt ngú ngaác, vaâ thên hònh aão möång, Coá con nai thaânh tûúång giûäa chiïìu xêy... Chên vûúáng rïî rêy, Loâng vûúng muön giêy, Coá con nai hiïìn, Àöi sûâng thú ngêy, Chên hûäng húâ, vaâ höìn kheä ngaåc nhiïn Khöng hiïíu sao buöìn chúã möåt höìn àêìy... Sûúng lan dêìn, coân biïët ngoä naâo àêy? Chiïìu tû bïì, khöng phaá nöíi truâng vêy... - Töi laâ con nai bõ chiïìu àaánh lûúái, Khöng biïët ài àêu, àûáng sêìu boáng töëi. Yïn Phuå - 1938 46 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU NGAÄ BA Nhúá nhung vïì àûáng ngaä ba, Buöìn thûúng chia neão döìn xa dùåm daâi. Con chim nùm trûúác bay röìi, Caânh cêy lùång leä rúi àöi boáng chiïìu. Khoám lau buöìn thöíi cö liïu, Àûáng ba àûúâng caái, nhòn theo böën trúâi. Àûúâng ài khöng biïët àêu núi, Coã xuöi nûúng doäi bûúác ngûúâi viïín vöng. Boáng höm àaä laånh sûúng àöìng, Nöíi lïn phûúng bùæc muön gioâng gioá lau, Mêy daân röång, gioá daân mau, Neão chûâng àaä khuêët, loâng àau coân chúâ. GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ TØÅNG THÚ Àêy giêy thú e êëp àaä lêu röìi, Chòm trong coã möåt vûúân hoa boã vùæng; Loâng töi àoá, möåt vûúân hoa chaáy nùæng; Xin loâng ngûúâi múã cûãa ngoá loâng töi. Tûå ngaân xûa ngûúâi ta heáo, than öi! Vò mang phaãi nhûäng sùæc loâng tûúi quaá. Töi khöng biïët, khöng biïët gò nûäa caã, Chó yïu nhiïìu laâ töi biïët maâ thöi. Haäy àïí yïn töi dïåt thùæm tïn ngûúâi; Ai lyá luêån vúái ên tònh cho àaáng! Trúâi reo nùæng thò chim reo tiïëng saáng, Xuên coá höìng thò töi coá tònh töi. 47 48 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Tiïëc nhau chi, mai möët àaä xa röìi; Xa laâ chïët; haäy tùång tònh luác söëng. Chúá chia reä - dïî gò ta gùåp möång! Nhûäng gioâng àúâi muön kiïëp àaä chia tröi. Chñnh höm nay gioá daåi túái trïn àöìi, Cêy khöng heån àïí ngaây mai seä maát. Trúâi àaä thùæm, leä àêu vûúân cûá nhaåt? Àùæn ào gò cho lúä möång song àöi! Töi gûãi loâng töi, töi gûãi höìn töi Khöng dêëu giïëm, nhû möåt con àûúâng thùèng. Laá húi uáa, vaâ muâi hoa húi àùæng, Àêy giêy thú töi àaä rûát vò ngûúâi. GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ 49 KYÃ NIÏÅM Tùång Ngö Nhêåt Quang Öi ngùæn nguãi laâ nhûäng giúâ hoåp mùåt! Öi vöåi vaâng laâ nhûäng phuát trao yïu! Vûâa nùæng mai sao àaä àïën sûúng chiïìu? Em húâ hûäng, àïí cho loâng anh laånh. Em coá nhúá möåt buöíi chiïìu yïn tõnh Chuáng ta chòm trong möåt biïín aái ên, Chuáng ta say trong cheán rûúåu tuyïåt trêìn, Maâ tònh aái roát àêìy dêng baån múái. Anh goåi nhoã kïì tai em: “Em húäi!” Trïn tay anh em beân viïët: “Anh úi”. 50 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Röìi ngoá mï nhau, ta móm mùæt cûúâi, Vaâ lùång leä thêëy loâng cao chñn bïå. Khöng cêìn noái. Traái tim dûúâng múã heá, Hoa muön nùm nghe núã tiïëng thêìn tiïn Traái tim ngûâng trong möåt luác vö biïn: Thúâi gian hïët; àêët trúâi khöng coá nûäa ... Em luác êëy nhòn anh nhû lïå ûáa, Ïm aái nhû trong ngoá coá muâi hûúng. Trong mùæt em anh tûúãng thêëy thiïn àûúâng, Öi haånh phuác! Anh guåc àêìu, nhùæm mùæt... Sao ngùæn nguãi laâ nhûäng giúâ hoåp mùåt? Sao vöåi vaâng laâ nhûäng phuát trao yïu? Vûâa nùæng mai, sao àaä àïën sûúng chiïìu Em húâ hûäng, àïí cho loâng anh laånh. Haâ Nöåi - 1936 GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ HÏËT NGAÂY HÏËT THAÁNG Hïët ngaây, hïët thaáng, hïët! em öi! Kinh haäi khöng gian quùån tiïëng coâi. Anh ngoáng tòm em, tuy thêëy àoá. Sùæp xa thöi cuäng tûåa xa röìi! Àêìu nghiïng, möi gûúång, mùæt mún da, Chên luyïën bïn chên, thïë nghôa laâ... Öi nhûäng baân tay khöng dûát àûúåc, Öi lúâi cùng thêëp gioång hoâ ba! Khùæc giúâ tan luån, daå chon von, Khöng daám nhòn xa sùæc nuái non. - Haäy nhúá ngoaãnh àêìu khi khuêët hùèn, Cho anh tûúãng tûúång: vêîn àang coân. 51 52 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Àïm qua mûa gioá laånh luâng trúâi, Anh úã, em ài, laånh leäo ngûúâi. Coâi theát nhû gûúm, tay hoaãng àûát, Khoái àuân mêy baåc, lïå lïn ngûúi! Em ài, mûa phuã, khuêët ên tònh. Anh úã: trúâi tan trïn mùæt anh. Vûâa àoá nhòn nhau, nay tûúãng ngoáng. Khöng gian úã giûäa caách hai mònh. Chiïìu goáa khöng em laånh leäo sao! Möåt mònh anh laåc dûúái thu cao. Sùæc trúâi: sûúng àoång; non: mêy toãa, Khöng biïët loâng ài túái chöën naâo... GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ YÏU MÏËN Bao nhiïu sêìu, öi sêìu biïët bao nhiïu Khi yïu tònh, khi theo maäi tònh yïu! Möåt phuát gùåp thöi laâ muön buöíi nhúá; Vaâi giêy tröng khúi möëi vaån ngaây theo. Möång bay chúi nhùçm möåt buöíi trúâi chiïìu, Gùåp toác biïëc; tûúãng sùæc ngaây xûa núã! Nûãa cêu noái, möåt chuát cûúâi, àöi tiïëng thúã Tònh cúâ qua trïn miïång múã quaá xinh: Ta ngêy thú vöåi tûúãng hoå yïu mònh, Vïì dêng vöåi caã ên tònh thûá nhêët. Àûúng vûúng chuã ta böîng thaânh haânh khêët, Chó vò nghe möåt lúâi hûáa nhû chim. Öi àöi chên! sao maâ chuáng hay tòm! Öi caái ngûåc! sao ngûúi thûúâng àêåp maånh! Toãa thûúng nhúá àïí öm choaâng boáng aãnh, Nhûäng chiïìu thu goáp laånh giûäa muâ sûúng. Nhûäng àïm àöng giaåt bûúác úã trïn àûúâng, Gioá khuya khoùæt giêåy cún buöìn laá uáa; Sao raãi raác nhû lïå vaâng àïm nhoã, Mûa lú phú nhû daå khoác êm thêìm! Nhûäng mai mong, töëi àúåi, nhûäng trûa cêìm, Àïën phong caãnh cuäng mûúån laâm nöîi thaãm... Bao nhiïu sêìu! Öi sêìu biïët bao nhiïu Khi yïu tònh, khi theo maäi tònh yïu? 53 54 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU GIAÄ TÛÂ THÊN THÏÍ... Giaä tûâ thên thïí muön yïu dêëu! Ngûúâi seä vïì tay ai, biïët àêu! Chúá möång caánh tay caânh chuöët ngoåc, Mú chi con mùæt lùång gieo sêìu. Thöi nheá tûâ àêy thöi beán vûúng Bïn nhaâ raâo dêåu chùæn yïu àûúng. Thöi nheá, loâng úi, thöi hïët nheá, Hïët maâ! ly biïåt giûäa tònh thûúng. Ngûúâi seä nùçm ïm khöng nhúá töi; Àïm àïm hoa biïëc núã àöi höìi Trong maân hoan laåc. - Töi mú thûác ÚÃ phña trúâi naây, khöng möåt ai. Nhúá, nhúá laâm chi! Xin nguã yïn! Cho töi têët caã gaánh thûúng phiïìn. Kho sêìu khöng muöën chia àöi nûãa, Töi giûä mònh töi, - em cûá quïn. Giaä tûâ thên thïí, thöi tûâ giaä! Ly biïåt linh höìn, àaä biïåt ly! Trïn giêëy naây àêy hön cuöëi choát, Nhêån chùng, möi laånh, tiïîn tònh ài? GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ ÀI DAÅO Töi laâ möåt keã laâm thú... thêín, Ài hoãi tònh yïu giûäa caãnh trúâi. Gioá chaãi trong àêìu khöng biïët lûúåc, Mêy vúân qua mùæt chûáa xa khúi. Cuãa nhaânh trôu trôu, laá êm êm Töi hiïíu chúâ riïng vúái muöën thêìm. Tiïëng nhoã vûâa lan trong keã biïëc, ÊËy laâ vaån vêåt nûác xuên têm. Töi àïí da tay yá dõu traân Gûãi vaâo cêy coã chuát mún man. Chûn trêìn sung sûúáng nghe da àêët, Töi nhêån xa xöi cuãa dùåm ngaân. Bûúác bûúác giang höì giûäa maát tûúi, Ài thò coá chöî, àïën khöng núi. Röìi khi nghó nhoåc trong thên gioá, Töi húáp trong tay nhûäng vöëc trúâi... Vûúng vêën bïn mònh möåt möëi thûúng Nhû chim nùång nghôa vúái böng hûúâng, Töi laâ möåt keã laâm thú thêín Cuái nhùåt thú rúi giûäa soãi àûúâng. 55 56 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU YÁ THOAÁNG YÁ töi laâ nhûäng caânh trinh nûä Trong coã e deâ laá höí ngûúi; Kheáp neáp ngoaâi sûúng hoa mùæc cúä, Run run giêy nhoã theån tay ngûúâi. Du dûúng nhû nhûäng gaái thúâi xûa Àöång boáng chaâng trai, vöåi tröën ngûâa; Ai ngúä sau maânh àang thêëp thoaáng, Duyïn thêìm se seä mùæt len àûa. Hún gioá thay húi, nûúác chuyïín maâu, YÁ töi laâ nhûäng thoaáng qua mau: Sao xuyïn trúâi möång mong manh saáng, Mùåt ngêíng nhòn cao vú vêín thu. Muâa xuên bay lûúån bûúám nhû thú, Caánh àeåp trïn hoa vûâa gheá húâ. Vöìn vaä àûa tay; àêu nûäa bûúám? Caánh vaâng rúi haåt phêën lú thú. GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ MÚ XÛA Ai coá nhúá nhûäng thúâi hûúng phaãng phêët, Haåc theo trùng, tiïn coân lêîn vúái ngûúâi; Nhûäng thúâi xa chim phûúång xuöëng trêìn chúi, Hoa cuác núã coá ngûúâi chúâ àúåi trûúác. Ngûúâi thuúã êëy du dûúng tûâng kiïíu bûúác, Thên mònh thúm khoáa buöåc giaãi hûúng la, Son phêën dõu daâng. - Tay aáo thûúát tha, Chaâng trai treã cuäng xinh dûúâng thiïëu nûä. Gioá mêy àïën úã trong trûúâng tònh tûå; Trùng vaâng xinh khöng boã giûäa àïm khuya, Coá keã nhòn hûáng lêëy gioåt pha lï. Vaâ phong caãnh àùæm say mú diïîm lïå, Cho àïën nöîi sen coân chung möåt àïë, Chim so bay, cêy cuäng chùæp liïìn caânh. Bûác thú tònh choaâng êëp àïm nùm canh; Ngaây saáu khùæc tûúãng mú vaâng àaá nùång. Thûúng laâ vêåy, ai phuå thïì cho àùång! Hïî xa nhau thöi thûúng nhúá voä vaâng. Gioá liïîu chiïìu coân nhúá keã dûúng quan, Àûa nûúác mùæt haâng dûúng qua möåt phña. 57 58 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Nhûäng Chiïu dûúng, nhûäng Hêåu àònh traáng lïå Àeåp vò chûng xêy vúái oaán cung phi. Cung nhaâ Têìn truâng àiïåp maái lêm ly, Haán Cao Töí àöët chñn ngaây múái hïët; Têìn cung nûä ba mûúi trùm, chùèng biïët Goát sen vaâng liïîu yïëu chaåy vïì àêu? Nhûäng thi sô xûa suöët thaáng nghiïng bêìu, Buång àïí húã, gùåp caãnh gò cuäng luyïën; Höì Ngoåc möåt muâa sen luön mêëy chuyïën; Sûúng múái muâa thu giùng cûãa song múâ, Nùæng cuä muâa vaâng sa mùåt söng thú; Tuyïët bay muâa àöng trùæng phú tûåa biïín; Röìi xuên àïën, dêîu ca canh muáa yïën, Cuäng dõu daâng nhû thïí möåt muâa thu! Chuáng ta nay trong cuöåc thïë ao tuâ Àöët àiïëu thuöëc chiïu höìn sûúng quaá khûá Möîi khi thu àua gioá vaâng lûúäng lûå. Coá buöìn chùng, loâng bêån úã àêu xûa? Goâ Cöng - 1942 GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ 59 HEÂ Tùång Xuên Viïåt Chó coân laåi cuãa muâa xuên quaá vaäng Möåt chuát hûúng vûúng vêën buåi höìng taân, Gioá thïm noáng, ngaây daâi thïm aánh saáng, Ve thïm sêìu; - em cuäng keám dung nhan. Muâa haå chaáy úã dûúái trúâi àöët trùæng; Nùæng höìng nung, mêy baåc chaãy ngên nga. Caãnh thûa thúát chó möåt con àûúâng vùæng, Caái am xûa, hay àöi chiïëc bia giaâ. Tiïëng gaâ gaáy buöìn nghe nhû maáu ûáa, Chïët khöng gian, khö heáo caã höìn cao! Thùæm tuyïåt voång hai haâng böng phûúång lûãa; Thï lûúng àúâi nhû traãi mêëy binh àao. Hêån trúâi àêët töi lêy cho khoám coã, Cho caânh hoa, cho con bûúám ngu ngú. Muöën ài chïët úã trong loâng nùæng àoã, Àïí loâng taân, thiïu huãy caã hû vö. 60 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU KEÃ ÀI ÀAÂY Húäi öi! Nûúác cuöån loâng söng àoã, Mêy baåc tröi trong nùæng gúån trúâi; Huïë chùèng coân tùm, Haâ Nöåi boã; Coân gò àêu nûäa, aái tònh öi! Loâng ta sinh tuå úã núi kia, Töí êëm àang vui, sao phaá ài. Nhòn voäi böën phûúng khöng boáng daáng, Luöëng thûúng trai treã giûäa lûúng thò. Ai giam cung nûä chñn lêìn tûúâng, Ai ngùæt hoa xuên àang àöå hûúng. Cung nûä cúá chi taân maá thùæm; Hoa xuên àêu núä àïí rúi àûúâng. Mêëy thu cöng chuáa maäi khöng chöìng, Ngaây thaáng rúi xuên sang ruång àöng! Khoác dêëu khöng hay àïm caån hïët, Tònh sûúng tröng lïå: göëi ra höìng. Giai nhên ai àêåy giûäa quan taâi Cho liïîu ngûúâi khö, ngoåc mùæt phai. Rúân raä con chim ca nûãa khuác, Tïn sêu ai dûát chuöîi chêu cûúâi. GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ 61 Ngheån cöí böng hoa, chïët daáng sûúng, Raä rúâi kim caãi, giïët uyïn ûúng: Nghô cuâng thiïn haå àau bao thuúã; Thûúng vêín laâm chi, nïn tûå thûúng! Nhûäng ngûúâi xûúng thõt cuãa ta àêu? Tiïëng thuöåc lúâi quen chùèng coá nhau. Ai àêíy loâng ta vaâo coäi laånh, Cho thöi höm muöån, àïën àïm sêìu! Rúi ài nûúác mùæt luåt ngang maây! Múã hïët cho tuön maåch maáu ngêy! Vônh viïîn giaâ nua, xuên ngùæn nguãi, Maái xanh hûúng àûúåm chöëc sûúng àêìy. Suöëi cao chi lùæm suöëi xa úi, Suöëi úã chên mêy choái mùåt trúâi, Ta phaãi guåc àêìu khöng daám ngoá, Khaát maâ chùèng àûúåc àïën gêìn núi! Myä Tho - 1940-1943 62 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU RIÏNG TÊY Trúâi mûa gioá höm nay ta àoáng cûãa, Nùçm riïng têy trong nöîi nhúá ngaân àúâi; Göëi êm thêìm nêng àúä toác buöng rúi, Chùn im lùång phuã truâm vai raä rûúåi. Chiïìu chi vêåy àïí loâng ta chïët nuöëi. Giûäa loâng ta thûúng tiïëc nöîi mïnh mang. Ngoá ra: rung rinh lïå ngoåc hai haâng, Biïín nûúác mùæt cuãa loâng thûúng baát ngaát. Trïn trêìn laånh thêín thú dùm boáng nhaåt; Gúån laân khöng, sêìu lúáp lúáp ài qua... Ta nùçm àêy nhû möåt aãi quan xa. Suöët nùm thaáng chùèng coá ngûúâi tiïëp nöëi, Viïn tûúáng treã àïm àïm nùçm boá göëi, Chùn giaá àún vang döåi reát biïn thuây; Cho àïën nhû con ngûåa phêån truy tuây, Cuäng nhúá nûúác thêîn thúâ nhai miïëng coã. GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ Ta buöìn baä riïng têy nhû àûáa nhoã Meå boã ài, voâ voä kiïëm àöì chúi; Khöng ai thûúng nïn chùèng daám heá lúâi, Biïët thên phêån, ghò möi khöng muöën khoác. Ngoaâi kia mûa bay, mêy luâa, gioá thöëc, Cêy rung, nûúác laånh, ai keã song pha Àöåi möåt trúâi àïí tûúãng túái loâng ta, Ai gheá àïën? - Thöi ta gaâi thïm cûãa, Chùèng mong ai, coá thùæp àeân chi nûäa, Lùång maâ nghe thúâi khùæc xuöëng ïm ïm, Hûäng húâ tröng ngaây tranh thúã vúái àïm. Chiïëu xa vùæng möåt mònh ta úã giûäa; Nhúá hûúng xûa, goåi laâ thïm chuát lûãa, Àùæp thïm chùn im lùång cho àùçm... - Nguã ài, nguã ài, sêìu hêån muön nùm. 63 64 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU TRUYÏÅN CAÁI THÛ Coá nhûäng phong thû buãa truâm quang tuyïën, Àaáng leä chim àûa, nhûng nhúâ maáy chuyïín, Mang ra ngoaâi nghòn dùåm kïët uyïn ûúng - Keã biïn thû múái súám àaä kïu thûúng, Trûa goåi nhúá, khuya xong, coân giêåy tiïëc. Giêëy xanh moãng úã trong bò moãng biïëc. Bao túâ mêy saát laåi, àïí nhiïìu cêu. Möîi möåt haâng, bao nhiïu chûä nûúng nhau Keão lêu nhúá, ngûúâi xa e sûác vúåi. Khi thû gûãi, giêëy coân nguyïn sùæc múái; Thû àïën xong, giêëy àeåp àaä hoe vaâng! Mêëy ngaây qua, thû cuäng nhuöëm taâ dûúng, Traãi söng nuái, buöìn vûúng trïn möîi neát. Con taâu chúã phong thû khi vuåt theát, Khi duâng dùçng nhû chùèng vöåi gò qua; GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ Khaách lûä haânh mïåt moãi nöîi àûúâng xa, Àêu ngúä àïën phong thû cuâng möåt chuyïën... Lúâi yïu dêëu nùçm lêu nghe maáy chuyïín, Thûúng ngûúâi mong, àïm àïën nguã khöng an: Taâu àïm nay ài túái Haãi Vên Quan, Taâu mai saáng qua xong chêu Böë Traåch; Nhûäng thùæc mùæc cho àöi loâng ly caách, Chûä ên tñnh thoùæt núã gêëm hoa thïu! Röìi möåt súám mai trúâi saáng, chim kïu, Thû khoan khoaái àïën möåt toâa nghiïm chónh. Phaâ àiïëu thuöëc, ngûúâi phaát thû àuãng àónh, Mang hoâm tin, xöëc aáo bûúác lïn xe; Möîi phong bò nhû veä caã sún khï... Qua trùm phöë, coá ngûúâi ngöìi chúáp mùæt, Trïn gaác cao sùæp tuãi húân dùåm àêët; Böîng aáo vaâng àiïìm tônh giêåt chuöng to. Vña lïn mêy, vöåi vaä xuöëng thang: - ÖÌ! 65 66 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU RAÅO RÛÅC Tú liïîu giong gêìn tú liïîu ïm. Bûúám bay laåi saánh bûúám bay keâm. Nghòn àöi chim hoát, - chaâng trai êëy Khöng coá ngûúâi yïu àïí goåi “em”. Mùåt trúâi vûâa múái cûúái trúâi xanh, Duyïn àeåp höm nay seä töët laânh. Son seã trúâi nhû mûúâi saáu tuöíi, Maá höìng phún phúát, mùæt long lanh. Coá phaãi chaâng tú àïën tuöíi röìi; Ra àûúâng ngúä àûúåc thêëy khoa khöi, Uöíng cho aáo múái mûâng xuên röån! Ai àúåi chaâng àêu! Chó nùæng cûúâi. Ghen tuöng nhòn ngoån gioá chen cêy; Chim leão khöng im, liïîu cûá gêìy. Vaâ caác möi hoa nhû sùæp noái: AÁi tònh àeåp túå chuáng em àêy! GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ DÊNG Àêy Àêy Àêy Àêy chuâm thûúng nhúá, khoám yïu àûúng, nuå mú moâng àúåi aánh sûúng, laá bêng khuêng run trûúác gioá; em, caânh theån lêín caânh thûúng. Têët caã vûúân anh rêët àúåi chúâ. Búãi vò em coá ngoán tay thú, Àïën àêy em haái giuâm àöi löåc, Keão töåi loâng anh tuãi ûúác mú. Bûúác àeåp em vûâa gûãi túái àêy, Chim hoa rñu rñt, liïîu vui vêìy. Haäy laâm daáng àiïåu xuên öm êëp: AÁnh saáng ban tûâ möåt neát tay. 67 68 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU CHIÏÌU ÀÚÅI CHÚÂ Höm nay chiïìu àúåi chúâ Nùæng nhoã caânh vûúng vêën. Sûúng höìng cêy ûúác mú; Em àïën: loâng van khêën. Chên thúm mang gioá laåi. Tay àeåp ngúä ngaâng chi. Ngoaãnh àêìu che sùæc theån. Nghiïng àêìu im boáng mi. Loâng töi rung àöång nhû Hoa höìng trong cöëc nûúác. Chim cao ïm aái vïì. Àïm ngaái triïìn miïn bûúác. Ai àïí baân tay ngoåc Run run hoa laá gêìn. Thoaãng maâu àöi mùæt loåc, Bïn loâng vang gioá ngên. Cho Cho Cho Cho loâng loâng loâng loâng xin xin xin xin chuát chuát chuát chuát hûúng. lûãa. thûúng. nûäa... GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ 69 SÊÌU Ngûúâi vïì àêëy, loâa xoâa lï aáo cuä, Húäi Sêìu Tû che dêëu mùåt êm u! Coi, töåi chûa, àêìu chêët buåi thiïn thu Khöng ngêíng àûúåc, vaâ toác thò queát àêët. Buöìn thïë hïå ta cuäng àang u uêët; Chuáng ta àau, thöi em túái àêy maâ! Mún man naâo, em àûâng khoác, àöi ta Thïë, riïët thïë, haäy voâng tay chêåt nûäa. Cho em huát nhûäng chuát höìn àaä rûäa; Cho em chuyïìn húi àöåc rêët tï ngon; Em, rùæn ïm, moi nhûäng vuån tim moân, Àuân khoái ngaåt vïì àêy, em, gioá laå! Khñ laånh nhû thu, höìn ngêy ngêët quaá, Rúi, rúi, rúi... chòm lùån xuöëng hû khöng. Riïët thïm em, em riïët nûäa... göëi böng Cho ta mûúån, keão àêìu taân sùæp ruång. Chùn boáng töëi em phuã giuâm voác möång, 70 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Haái luön ài hoa aão voång, úi Sêìu. Sêìu úi Sêìu! Em coá biïët diïìu hêu Àaä ùn xeá möåt loâng thú non daåi? Àïën ta kïí ngûúâi naâo chung bïën aái Hoå... - Maâ thöi! ai cheáp sûã tï mï! Thuúã xûa kia... - Em àûâng lùæng tai nghe! Thuúã xûa êëy chùèng coá gò hïët caã. Ai rïn ró? Phaãi ta chùng than thúã? Hoa taân û? Sûúng böëi röëi dûúâng ni! Chöën nêìy àau, khöng phaãi chöî mï ly, Muâi vûåc thêëp xöng lïn vûâa laånh úán. Ta baá cöí nhûäng con röìng gioá lúán, Khöng gian àêu! Thuyïìn ta vûúåt truâng dûúng! Loâng vúä tung, ta say khûúát àau thûúng, Muöën ài gêëp cho xûúng rúân töëc àöå; Cho vùng xeá tay chên, cho raä riïng àêìu cöí, Maái cheâo àêåp mau! ta thoaát ngoaâi ta! Chñn con röìng! nöíi gioá àïí buöìm xa! Myä Tho - 1943 GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ MÏNH MÖNG Loâng röång quaá chùèng chõu khung naâo hïët, Chên tûå do àaåp phùng caã haâng raâo; Ta mang höìn treâo lïn nhûäng àónh cao Àïí hoáng gioá cuãa ngaân phûúng gûãi túái. Hoa coã maånh xöng lïn muâi xûá múái, Àêët nöìng thúm dûúng traáng tûåa chaâng trai. Söng nuái phúi xa, àûúâng saá vûún daâi: Ta hùng maáu chaåy tòm duyïn treã maånh. Tay thoùæt múã àöi höìi nghe nêíy caánh, Daå yïu àúâi thoãa mêëy vêîn chûa an, Vaâ loâng ta nhû vêåy àoá, nhên gian! Ta coá quaán àïí vui vêìy nguåm nûúác, Ta coá chên àïí huy hoaâng cêët bûúác, Ta coá lúâi àïí kïu giêåy gêìn xa, Vaâ coá loâng tin tûúãng àïí ngêm ca. Khöng muöën biïët maâu nêu hay sùæc thùæm. Hònh oáng aã cuäng mï nhû neát vùåm, Noái cuâng ta nghòn thuúã möång hoa hûúng; Vaâ loâng ta nhû ngûåa treã khöng cûúng. Con ngûåa treã ngêët ngêy àûúâng diïåu viïîn, Chên nöíi gioá cûá mùåt trúâi thùèng àïën, Quïn lùæng nghe búâ buåi tó tï nhau, Vaâ tha höì choá suãa úã àùçng sau. 71 72 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU ÀEÅP Mai yïëu àuöëi, sao bùçng thöng maånh meä? Daáng yïu kiïìu, sao bùçng veã huâng anh Nhûäng chaâng trai àûúng sûác lûåc tûúi xanh, Bûúác vaåm vúä nhû laâ ài chinh phuåc. Em àeåp, khi em phöìng neát ngûåc Hñt khöng gian vaâ ngoá thùèng trúâi xa, Khi caánh tay dang öm caã sún haâ, Chên vuát thùèng sùæp lïn àûúâng vûúåt traãi. Em àeåp quaá khi maây em nhñu laåi, Cùåp maây xanh nhû rûâng biïëc chen cêy. Em thanh thúi nhû buöíi saáng àêìu ngaây, Em maånh meä nhû buöíi chiïìu giûäa haå. Mûúâi chñn tuöíi! mùåt trúâi àang oáng aã, AÁnh saáng ca, lanh laãnh tiïëng àúâi ngên; Böng haånh cûúâi; mûúâi chñn tuöíi thanh tên, Gaánh nheå nhoäm trïn thên hònh mùng moåc. Mûúâi chñn tuöíi, húäi nhûäng naâng maá ngoåc, Rñu rñt chim, laâ tuöíi ûúác mú hoa! Húäi chaâng trai kiïìu diïîm maäi vui ca, Mûúâi chñn tuöíi! Chùèng hai lêìn hoa núã! GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ 73 THANH NIÏN Thanh niïn úi, ngûúi àang úã cuâng ta, Röån tiïëng muâa, vaâ thay àöíi cûúâi hoa. Ngûúi rñu rñt nhû möåt rûâng chim nuái, Ngûúi xön xao nhû möåt vaån cêy rûâng; Nao loâng ta bùçng muön caánh yïu àûúng, Laâm rúån ngúåp nhû phêët cúâ treã maånh. ÚÃ trong maáu thùæm vò xuên tröån aánh, Suöëi ngûúi ài, roác raách gioång höìng vaâng, Xui chên vöìng thaânh nhûäng bûúác nghïnh ngang Vaâ goát nhõp theo möåt lúâi hûáa heån. Miïång thöíi saáo, maây nghiïng àûa mùæt beán, Ta liïëc àúâi bùçng nhûäng khoáe ham mï; Ngûúi treo àeân, ngûúi múã nhaåc, tung huï, Vaâ ta àoáng nhûäng voâng tay thêåt chùåt. Thïë maâ cuäng coá möåt ngaây khe khùæt Ta úã àêy maâ ngûúi boã ngûúi ài. Öi Thanh Niïn! ngûúi mang hïët xuên thò, Hònh ngûåc núã, nuå cûúâi tûúi, maâu toác laáng. Giaâ seä àïën, giú tay xua aánh saáng, Àuöíi bûúám chim, laâm súå caã hoa hûúng; Vaâ dêìn daâ caâng roä rïåt böå xûúng Maâ baån hûäu seä àùåt nùçm dûúái àêët. Khöng coân ngûúi, thöi caái gò cuäng mêët: 74 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Taâi nùng chi, Danh voång kïí laâm chi, Kïí chi Tiïìn vúái möåt keã mï si Chó thêëy nghôa trong AÁi tònh vônh viïîn! Cheâo nùm thaáng vöåi àûa ta túái bïën, Thuyïìn möång hoa khöng chúã keã taân xuên, Höì thêìn tiïn rêìu rô boáng taâ huên, Ta àau àúán bûúác lïn búâ thûåc sûå, Cö àún quaá, búãi khöng coân ngûúi nûäa! Ngûúi ài röìi, thöi khöí súã bao nhiïu! Thêëy sao àaânh sùæc lúåt vúái hònh xiïu, Chõu sao nöíi nhûäng ngaây giúâ laånh leäo Thúâi gian roát tûâng gioåt buöìn tï heáo, Sûå söëng ài nhû hûúng boã hoa chiïìu; Nguåc àúâi ngûúâi khöng coá mùåt trúâi yïu, Vaâ anh yïën chùèng thùm vûúân nhaåt teã... Nhòn tuöíi treã cûúâi ta xûa àaä treã, Hoå àûúåc yïu, maâ ta chó àûúåc thûúng; Ta, noâi tònh, maâ giaá ngùæt vò sûúng Cuãa laänh àaåm, thöi khaác naâo àaä chïët? Ngûúi àaä mêët, thöi caái gò cuäng hïët... Ngûúâi àûúng úã cuâng ta, öi Thanh Niïn! Ta öm choaâng, öm riïët baánh thêìn tiïn, Ta öm boá, caánh tay ta laâm rùæn, Laâm giêy da quêën quñt caã mònh xuên; Khöng muöën ài, maäi maäi úã vûúân trêìn, Chên hoáa rïî àïí huát muâa dûúái àêët. Thanh Niïn húäi! loâng ngûúi thúm quaá mêët! Ta uöëng mï vaâo húi thúã cuãa ngûúi; Ta bêëu rùng vaâo da thõt cuãa àúâi, GÛÃI HÛÚNG CHO GIOÁ 75 Ngoaâm sûå söëng àïí laâm ïm àoái khaát. Muön nöîi êëm, vúái ngaân muön nöîi maát, Ta àïìu ùn, nhùæm nhña rêët ngon laânh; Ngûåc thúã trúâi, mònh huát nùæng tûúi xanh, Ta goáp kïët nhûäng voâng hoa múái laå. Ngûúi àang úã! ta vöåi vaâng dûä quaá! Söëng toaân tim! toaân trñ! söëng toaân höìn! Söëng toaân thên! vaâ thûác nhoån giaác quan, Vaâ thûác caã trong giêëc nöìng phaãi nguã; Söëng, têët caã söëng, chùèng bao giúâ àuã, Chêët chen kho möång chùæc vúái tònh bïìn, Àïí àïën ngaây Thanh Niïn vöåi lïn yïn, Nghe nhaåc hoâa, tûúãng coân maäi Thanh Niïn! 1938
- Xem thêm -