Tài liệu Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tại cửa hàng xăng dầu hoằng phong

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 15728 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Hoằng Phong MỤC LỤC MỞ ĐẦU…………………………………………………………………...……1 I. ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN...............................................................3 1. Vị trí địa lý :.......................................................................................................3 2. Khí tượng thủy văn:...........................................................................................3 2.1. Khí Tượng.......................................................................................................3 2.2. Thủy văn.........................................................................................................4 II. TÍNH CHẤT, QUY MÔ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ CỦA CƠ SỞ..................5 1. Quy mô xây dựng của cơ sở:.............................................................................5 2. Hoạt động của cơ sở:..........................................................................................5 3. Đặc điểm kinh tế của cơ sở................................................................................5 III. LỰC LƯỢNG VÀ PHƯƠNG TIỆN THAM GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU HIỆN CÓ CỦA CƠ SỞ.................................................................6 1. Lực lượng ứng phó của cơ sở:...........................................................................6 2. Phương tiện tham gia ứng phó hiện có của cơ sở..............................................6 3. Nguồn nhân lực bên ngoài tham gia phối hợp...................................................7 IV. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA CHỦ YẾU..........................................7 1. Phòng chống sự cố môi trường do cháy nổ xăng dầu:.......................................7 2. Ngoài phòng chống sự cố môi trường do cháy nổ xăng dầu, cửa hàng xăng dầu còn thực hiện các biện pháp phòng ngừa sụ cố tràn dầu:................................8 3. Biện pháp trong công tác phòng ngừa SCTD đối với bể ngầm và đường ống công nghệ...............................................................................................................9 V. NGUYÊN TẮC CHUNG GIẢI QUYẾT SỰ CỐ TRÀN DẦU...................9 1. Thông tin báo cáo:.............................................................................................9 2. Triển khai lực lượng ứng phó sự cố tràn dầu..................................................10 VI. CÁC KHU VỰC VÀ NGUYÊN NHÂN GÂY TRÀN DẦU.....................11 1. Khu vực có khả năng gây tràn dầu...................................................................11 1 Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Hoằng Phong 2. Nguyên nhân gây tràn dầu...............................................................................11 2.1. Nguyên nhân chủ quan..................................................................................11 2.2. Nguyên nhân khách quan..............................................................................11 VII. DỰ KIẾN TÌNH HUỐNG PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU.. .12 1. Tình huống 1....................................................................................................12 1.1. Giả định........................................................................................................12 1.2. Phương án ứng cứu sự cố.............................................................................12 2. Tình huống 2....................................................................................................13 2.1. Giả định........................................................................................................13 2.2. Phương án ứng cứu sự cố.............................................................................13 3. Tình huống 3....................................................................................................15 3.1. Giả định.........................................................................................................15 3.2. Phương án ứng cứu.......................................................................................15 4 . Tình huống thứ 4.............................................................................................16 4.1. Giả định.........................................................................................................16 4.2. Phương án ứng phó.......................................................................................16 VIII. THU GOM HIỆN TRƯỜNG..................................................................18 1. Thu gom tập kết rác thải, dầu thu hồi tại hiện trường:.....................................18 2. Phương án quản lý chất thải tại hiện trường:...................................................18 IX. GIẢI QUYẾT SAU SỰ CỐ..........................................................................19 1.Các tài liệu cần thiết liên quan:.........................................................................19 2. Giải quyết hậu quả do sự cố gây ra:.................................................................19 X. ĐÀO TẠO DIỄN TẬP VỀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU........................20 1. Đào tạo diễn tập...............................................................................................20 2. Cập nhật, triển khai kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu vào báo cáo.....................21 2 Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Hoằng Phong MỞ ĐẦU Cửa hàng bán lẻ xăng dầu xã Hoằng Phong của Công ty TNHH Thắng Ngọ nằm trên địa bàn xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu đã đáp ứng được nhu cầu về nhiên liệu của người tiêu dùng trong khu vực, phục vụ các hoạt động sản xuất và kinh doanh của người dân trên địa bàn. Sự tồn tại và phát triển của cơ sở đã tạo được công việc làm và thu nhập cho người lao động trong đó đa số là lao động tại địa bàn, tạo nguồn thu cho Ngân sách, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Do trong hoạt động kinh doanh xăng dầu nên rất nhạy cảm đối với sự cố môi trường, nhất là ô nhiễm do dầu tràn. Vì vậy việc đảm bảo an toàn môi trường là điều quan trọng, do đó cần thiết phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu nhằm ngăn ngừa và khắc phục khi xảy ra sự cố tràn dầu. Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của là cơ sở thực hiện, triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện tại chỗ khi có sự cố tràn dầu xảy ra và việc phối hợp giữa các đơn vị liên quan. Kế hoạch được soạn thảo, xây dựng dựa trên tình hình hiện thực, khả năng các tình huống giả định bán sát với thực tế có thể xảy ra. Từ đó có biện pháp phòng ngừa và đề ra phương án một cách cụ thể, sẵn sàng ứng phó nhanh, hiệu quả đối với sự cố tràn dầu và giảm thiểu tối đa tác hại ô nhiễm môi trường. Đồng thời Kế hoạch cũng xác định nhiệm vụ của các Bộ phận, cá nhân có liên quan trong việc phối hợp ứng phó sự cố tràn dầu và trách nhiệm của các bộ phận trong việc xử lý các tình huống sự cố theo phạm vi quản lý của mình. Quy định các công việc cần thiết, các thủ tục cần được thực hiện (báo cáo, thông tin liên lạc, cách thức xử lý tình huống…) khi sự cố tràn dầu xảy ra. Các từ viết tắt: - SCTD: Sự cố tràn dầu. - BVMT: Bảo vệ môi trường - ƯPSCTD: Ứng phó sự cố tràn dầu. 3 Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Hoằng Phong - PCCC: Phòng cháy chữa cháy. - CHXD: Cửa hàng xăng dầu. - NVBH: Nhân viên bán hàng - BCHQS: Ban Chỉ huy quân sự - BCHPCLB-TKCN: Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. - STNMT: Sở Tài nguyên và Môi trường - UBND: Ủy ban nhân dân Cơ sở pháp lý: - Luật Bảo vệ môi trường 2014; - Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động Ứng phó sự cố tràn dầu; - Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015 quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường; - Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. - Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn phê duyệt tại Quyết định số 172/QĐ-UB ngày 23/5/2014. - Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015 quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường; - Quyết định số 4487/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 4 Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Hoằng Phong - Hướng dẫn số 01/HD-STNMT ngày 20/01/2015 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa về hướng dẫn lập Kế hoạch ƯPSCTD cho các đối tượng kinh doanh, vận chuyển xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. I - ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 1. Vị trí địa lý: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu xã Hoằng Phong trực thuộc Công ty TNHH Thắng Ngọ, được xây dựng trên lô đất thuộc bản đồ địa chính xã Hoằng Phong, gồm một phần thửa số 95, tờ bản đồ số 02, bản đồ địa chính xã Hoằng Phong, tỷ lệ 1/2000, đo vẻ năm 1996, trên diện tích đất là 3.135 m 2 đã chuyển sang đất kinh doanh. Cửa hàng xăng dầu xã Hoằng Phong có chiều rộng mặt tiền là 14 m. Vị trí xây dựng đã được Sở công thương chấp thuận địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu tại xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa theo văn bản số 105/SCT- QLTM ngày 21 tháng 01 năm 2015. Ranh giới tiếp giáp cửa hàng được xác định như sau: - Phía Đông giáp đất sản xuất nông nghiệp. - Phía Tây giáp đường liên xã (ĐH – HH -16) - Phía Nam giáp đất sản xuất nông nghiệp. - Phía Bắc giáp đất sản xuất nông nghiệp. (Có Mặt bằng quy hoạch của CHXD kèm theo phần Phụ lục) 2. Khí tượng thủy văn. 2.1. Khí tượng. Cửa hàng xăng dầu xã Hoằng Phong nằm trên địa bàn huyện Hoằng Hóa, đặc điểm khí tượng thủy văn khu vực cửa hàng gắn liền với đặc điểm của huyện Hoằng Hóa thuộc vùng khí hậu khu vực khí hậu vùng ven Biển tỉnh Thanh Hóa. Theo số liệu khí tượng thủy văn tại trạm Khí tượng thủy văn Thị xã Sầm Sơn đặc trưng khí hậu khu vực như sau: Hoằng Hóa nằm trong vùng khí hậu vùng ven biển có các đặc trưng sau: a. Nhiệt độ: Nền nhiệt độ cao, mùa Đông không lạnh lắm: 5 Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Hoằng Phong - Tổng nhiệt độ năm 8.500 - 8 600 0C, biên độ năm 110 – 130 0C, biên độ ngày 5 – 7 0C. - Nhiệt độ trung bình tháng trong 1:16,5 – 17 0C, thấp nhất tuyệt đối chưa dưới 5 0C. - Nhiệt độ trung bình của tháng 7: 28,5 - 29,5 0C. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ≤ 41 0C. - Có 4 tháng nhiệt độ trung bình ≤ 20 0C (XII - III) và có 5 tháng nhiệt độ trung bình ≥ 25 0C (V - IX). - Sự rét lạnh trong mùa đông không liên tục mà thành từng đợt, sự giao động nhiệt độ trong mùa đông khá lớn. - Chế độ nhiệt trong mùa hè ổn định hơn, chênh lệch giữa các tháng không lớn. b. Mưa: Lượng mưa trung bình 1.500 - 1.900 mm kéo dài từ tháng V đến tháng X, chiếm 86 - 90% tổng lượng mưa cả năm, nhưng mưa tập trung từ tháng VI đến tháng IX, lượng mưa phân bố không đồng đều. Tháng ít mưa nhất tháng I và tháng II (bình quân mỗi tháng 18 - 22 mm). Tháng mưa nhiều nhất là tháng VIII và tháng IX (bình quân mỗi tháng 800 - 900 mm). Có lúc mưa tập trung thường xảy ra úng lụt cục bộ, gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, ảnh hởng đến đời sống nhân dân. Mức ngập lụt cao nhất là 800 mm, thời gian ngập thường kéo dài lâu nhất từ 3-5 ngày, Lượng bốc hơi trung bình 968 mm. c. Độ ẩm không khí: Trung bình 85 - 86%, các tháng có độ ẩm không khí cao nhất là tháng II, III, xấp xỉ 90% rất dễ dàng cho sâu bệnh và các mầm mống sâu bệnh phát triển, ảnh hưởng đến cây trồng và vật nuôi. d. Gió: Chịu ảnh hưởng của 2 hướng gió chính: Gió mùa Đông Bắc vào mùa đông và gió Đông Nam vào mùa hè, tốc độ gió trung bình năm 1,5 - 1,8 m/s. và khi gió mùa Đông Bắc là khoảng 25 m/s. Ngoài hai hướng gió chính trên, về mùa hè thỉnh thoảng còn xuất hiện các đợt gió Tây Nam khô nóng. 6 Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Hoằng Phong đ. Bão: Gió bão ở Hoằng Hóa khá mạnh cao nhất 30 - 40 m/s, kéo dài khoảng 10 - 15 giờ, bão thường xuất hiện vào tháng 6 đến tháng 9. Trung bình khoảng 3, 47 lần/ năm. (Nguồn: Trạm Khí Tượng Thủy Văn Thị Xã Sầm Sơn, Thanh Hóa ) Từ khi đi vào hoạt động đến nay tại khu vực cửa hành xăng dầu xã Hoằng Phong chưa từng xảy ra ngập lụt, nên không có số liệu thống kê ngập lụt tại khu vực cửa hàng. II - TÍNH CHẤT, QUY MÔ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ CỦA CƠ SỞ 1. Quy mô xây dựng của cơ sở. Căn cứ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu tại văn bản số 105/STM-QLTM ngày 21/01/2015 Sở Thương mại cấp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu xã Hoằng Phong thuộc loại quy mô vừa và nhỏ (loại IV); Bản vẽ mặt bằng số ….cơ quan phê duyệt ngày………………. (hoặc bản vẽ thiết kế…………) Cửa hàng xăng dầu có các công trình cơ bản sau: Các công trình cơ bản của Cửa hàng: - Nhà mái che cột bơm bán xăng dầu có chiều dài 20 m, diện tích 80 m 2, chiều cao 4,5m. - Cụm bể ngầm gồm 02 bể thép, tổng dung tích 50 m3 được chôn ngầm dưới đất có hệ neo đảm bảo chắc chắn, chống thép, xung quanh các bể được hàn nối với các cọc tiếp địa liên kết với cột thu sét cao 9m. Trong đó: 01 bể chứa dầu Điêzen 25m3, 01 bể chứa xăng Ron 92 thể tích 25 m3. - Số lượng cột bơm : 03 cột bơm điện tử. Trong đó 01 cột bơm dầu, 02 cột bơm xăng . - Số lượng vòi bơm: 03 vòi bơm (01 vòi bơm dầu, 02 vòi bơm xăng). - Các công trình phụ trợ: Nhà bán hàng, văn phòng có diện tích là 80m2 . Nhà kho 28m2 , nhà để máy phát điện 03 m2 và các công trình vệ sinh,… - Các công trình được xây dựng tại cửa hàng xăng dầu Hoằng Phong được thiết kế xây dựng đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN - 4530 : 1998. 7 Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Hoằng Phong (Có sơ đồ mặt bằng kèm theo tại phụ lục ) 2. Hoạt động kinh doanh của cơ sở: Cở sở chủ yếu kinh doanh xăng, dầu, dầu nhờn, các loại. - Nhập xăng dầu bằng đường bộ: Từ Ôtô xi téc vào bể chứa ngầm qua hệ thống công nghệ nhập kín. - Xuất xăng dầu bán lẻ: Xuất bán qua cột bơm cho các phương tiện. 3. Đặc điểm kinh tế của cơ sở Cửa hàng xăng dầu Hoằng Phong, với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu đã đáp ứng được nhu cầu về nhiên liệu của người tiêu dùng trong khu vực, phục vụ các hoạt động sản xuất và kinh doanh của người dân trên địa bàn. Sự tồn tại và phát triển của cơ sở đã tạo được công việc làm và thu nhập cho người lao động trong đó đa số là lao động tại địa bàn, tạo nguồn thu cho Ngân sách, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. III - LỰC LƯỢNG VÀ PHƯƠNG TIỆN THAM GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU HIỆN CÓ CỦA CƠ SỞ. 1. Lực lượng ứng phó của cơ sở: Tổng số lao động tại cơ sở là 08 người, quản lý 02 người, lao động trực tiếp là 06 người. Lực lượng tham gia ứng phó là toàn bộ công nhân viên làm việc tại cửa hàng xăng dầu gồm: 06 người (01 cửa hàng trưởng, 05 nhân viên bán hàng và kế toán). Lực lượng thường trực ứng phó (lực lượng thường trực chữa cháy): 04 người thường xuyên có mặt tại cửa hàng. 2. Phương tiện tham gia ứng phó hiện có của cơ sở Hiện tại cửa hàng xăng dầu mới trang bị các phương tiện PCCC, bao gồm: - 01 bình chữa cháy MFZT35. - 06 bình chữa cháy MFZ4. - 02 chăn chiên 8 Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Hoằng Phong - 01 bể nước có dung tích 03 m3 - 01 bể cát có thể tích 03 m3 - Ngoài ra còn có xô, chậu dùng để chữa cháy khi có sự cố cháy xảy ra. Kế hoạch đầu tư, mua sắm các trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu: - Bộ bơm hút dầu tràn: 01 bộ - Thùng đựng chất thải nguy hại loại (2000 Lít): 02 cái; - Cuộn giấy thấm dầu tràn: Thấm dầu loang trên nền sàn, kích thước: 24cm x 240m hoặc 41cm x 46m: 60 cuộn - Gối thấm dầu rơi vãi, rò rỉ trên nền sàn: Dùng làm lớp lọc dầu lẫn trong nước thải công nghiệp hay có thể đặt dưới các vị trí có dầu rò rỉ để thấm hút dầu, kích thước thông dụng: 35cm x 35cm hoặc 46cm x 46cm: 10 cái. - Phao quây thấm hút dầu tràn trên mặt nền xi măng (loại phao vừa quây tạo bờ, vừa có tác dụng thấm hút) chiều dài 10 - 30m: 02 cái. Hình ảnh minh họa 3. Nguồn nhân lực bên ngoài tham gia phối hợp. Khi xảy ra SCTD vượt quá khả năng ứng cứu của cửa hàng, nhanh chóng báo cáo về: UBND huyện Hoằng Hóa; UBND xã Hoằng Phong, Lực lượng Phòng cảnh sát PCCC số 1 Thanh Hóa; công an huyện Hoằng Hóa; Trung tâm Y tế huyện, tỉnh; UBND tỉnh Thanh Hóa; Sở TN&MT; Văn Phòng thường trực 9 Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Hoằng Phong BCĐ ƯPSCTD - Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Tỉnh Thanh Hóa, người dân địa phương xung quanh khu vực cửa hàng…. để được hỗ trợ ứng phó từ các lực lượng, phương tiện ứng phó từ các ban ngành chức năng. IV - CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA CHỦ YẾU 1. Phòng chống sự cố môi trường do cháy nổ xăng dầu: Hơi xăng dầu rất rễ cháy khi hỗn hợp với không khí trong khoảng tỷ lệ 4,6 – 4.8%, khi có tia lửa thị hỗn hợp khí trên có thể gây cháy nổ. Để tránh gây cháy nổ cần tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy trong kho xăng dầu tại tất cả các khâu công tác: xuất nhập, bảo quản xăng dầu, kiểm tra, bảo dưỡng bồn chứa, trang thiết bị. Tại tất cả những vị trí dễ cháy nổ trong khu vực cửa hàng đều lắp đặt hệ thống chữa cháy, đường ống dẫn nước phục vụ cho cứu hỏa, các thiết bị tạo bọt và các thiết bị dập cháy thủ công. Tại những nơi có nguy hiểm cháy nổ công nhân không được hút thuốc, không dùng lửa, không mang vật liệu nổ vào kho. Trang bị đầy đủ các biển báo PCCC, nội quy quy định định vận hành máy móc thiết bị. Đảm bảo mặt bằng thông thoáng cho xe cứu hỏa có thể kéo vòi nước vào tất cả các hạng mục công trình khi cần thiết. Đường dây diện sáng bảo vệ quanh cửa hàng là dây cáp bọc PVC. Các thiết bị điện đều là loại phòng nổ. Trực bảo vệ cửa hàng 24/24 giờ hàng ngày. Tùy thuộc vào thực tế khách quan, thời gian, thời tiết và đặc điểm địa hình nơi xảy ra cháy nổ mà mức độ sự cố môi trường có khác nhau. Hậu quả của sự cố môi trường do cháy nổ xăng dầu thường là nghiêm trọng, không những gây thiệt hại về kinh tế mà còn làm ô nhiễm các thành phần môi trường như đất, nước, không khí, mất câng bằng môi trường sinh thái, ảnh hưởng đến đời sống, tính mạng, sức khỏe của người người…. 10 Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Hoằng Phong 2. Ngoài phòng chống sự cố môi trường do cháy nổ xăng dầu, cửa hàng xăng dầu còn thực hiện các biện pháp phòng ngừa sụ cố tràn dầu: - Tuyên tuyền, nhắc nhở nâmg cao nhận thức CBCNV ý thức, trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy trình xuất, nhập, dự trữ xăng dầu tránh sự cố tràn dầu. - Thường xuyên kiểm tra bảo quản, bảo dưỡng các bồn chứa xăng dầu và các trang thiết bị định kỳ ứng phó SCTD, - Trang bị đầy đủ công cụ, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó sự cố tràn dầu và PCCC. - Định kỳ hàng năm cửa hàng kiểm tra các bể chứa dựa trên Đồng hồ đo và mức tiêu hao bất thường trong quá trình kinh doanh để khắc phục kịp thời sự cố. - Do vị trí của hàng thuộc khu vực ven biển nên hàng năm trước mùa mưa bảo cửa hàng tiến hành kiểm tra cột thu lôi, và đo điện trở tiếp địa. 3. Biện pháp trong công tác phòng ngừa SCTD đối với bể ngầm và đường ống công nghệ. - Bể ngầm của cửa hàng phủ 2 lớp bằng thép, có lớp phủ tăng cường để phòng tránh và ngăn ngừa khả năng rò rỉ chất nguy hại như: xăng dầu, hóa chất... nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho xăng dầu chứa trong bể, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ. - Đường ống công nghệ của cửa hàng (ống nhập, họng nhập kín, ống xuất và các ống dẫn hơi) được chế tạo từ thép chống mài mòn; đảm bảo kín, bền cơ học và hóa học. Van thở của cửa hàng có hệ thống chống sét đánh thẳng riêng cũng như nằm trong vùng bảo vệ của hệ thống chống sét đánh thẳng chung của cửa hàng xăng dầu V - NGUYÊN TẮC CHUNG GIẢI QUYẾT SỰ CỐ TRÀN DẦU 1. Thông tin báo cáo: Tại cửa hàng xăng dầu: Người phát hiện sự cố tràn dầu phải lập tức thông báo cho Cửa hàng trưởng. 11 Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Hoằng Phong Cửa hàng trưởng báo ngay (bằng điện thoại, bộ đàm...) cho các nhân viên bán hàng của cửa hàng xăng dầu, Giám đốc công ty, đồng thời báo cáo về: UBND huyện Hoằng Hóa; UBND xã Hoằng Phong, Lực lượng Phòng cảnh sát PCCC số 1; Công an huyện Hoằng Hóa; Trung tâm Y tế huyện Hoằng Hóa; Văn Phòng thường trực BCĐ ƯPSCTD - Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Tỉnh Thanh Hóa, người dân địa phương xung quanh khu vực cửa hàng…. để được hỗ trợ ứng phó từ các lực lượng, phương tiện ứng phó từ các ban ngành chức năng. Mẫu thông báo sự cố: Nội dung báo cáo nhanh sự cố phải ngắn gọn, dễ hiểu, tối thiểu đủ các thông tin: - Địa điểm, thời gian xảy ra sự cố. - Tóm tắt diễn biễn sự cố, nguyên nhân sơ bộ gây sự cố, loại hàng dầu tràn. - Mức độ, quy mô, khối lượng dầu tràn và quy mô vùng bị dầu ảnh hưởng. - Các phương tiện gây ra sự cố và đang có mặt tại vùng sự cố. - Thiệt hại về người, tài sản. - Các công tác khắc phục và ứng cứu ban đầu. - Tình hình ứng cứu tại thời điểm báo cáo và hướng triển khai tiếp theo. - Các đề nghị hỗ trợ cấp thiết. 2. Triển khai lực lượng ứng phó sự cố tràn dầu - Công tác chỉ huy, chỉ đạo Khi xảy ra sự cố, cửa hàng Trưởng có trách nhiệm nhanh chóng chỉ huy tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện tại cửa hàng để ƯPSCTD, đồng thời báo cáo Giám đốc Công ty về tình hình và công tác triển khai ứng phó sự cố tràn dầu. Khi Giám đốc Công ty có mặt tại hiện trường thì Cửa hàng trưởng báo cáo nhanh về tình hình sự cố và các nội dung đã triển khai để Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ huy xử lý sự cố. - Triển khai lực lượng tham gia phối hợp: Đối với sự cố tràn dầu lớn hoặc gây hậu quả nghiêm trọng. Cửa hàng xăng dầu không đủ nhân lực, phương tiện, khả năng ứng phó thì Cửa hàng trưởng báo cáo nhanh cho Giám đốc công ty về tình hình sự cố, đồng thời báo cáo về 12 Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Hoằng Phong UBND huyện Hoằng Hóa; UBND xã Hoằng Phong, Lực lượng Phòng cảnh sát PCCC số 1; Công an huyện Hoằng Hóa; Trung tâm Y tế huyện Hoằng Hóa; Văn Phòng thường trực BCĐ ƯPSCTD - Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Y tế tỉnh; UBND tỉnh Thanh Hóa; Sở TN&MT; người dân địa phương xung quanh khu vực cửa hàng…. để được hỗ trợ ứng phó từ các lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời từ các ban ngành chức năng. - Thứ tự các bước xử lý sự cố: + Tại Cửa hàng: Người phát hiện sự cố tràn dầu lập tức báo cho Cửa hàng trưởng. + Cửa hàng trưởng phải báo cáo ngay (bằng điện thoại) cho Giám đốc Công ty để chỉ đạo ứng phó kịp thời. (Danh bạ điện thoại kèm theo ở phần phụ lục 02) Giám đốc có trách nhiệm: - Tổ chức chỉ huy lực lượng, phương tiện để triển khai ứng phó kịp thời; - Chịu trách nhiệm chỉ huy hiện trường; - Khắc phục hậu quả do sự cố tràn dầu gây ra. VI - CÁC KHU VỰC VÀ NGUYÊN NHÂN GÂY TRÀN DẦU 1. Khu vực có khả năng gây tràn dầu - Tại bãi nhập xăng dầu từ ô tô xi téc xuống các bể chứa. - Khu vực bể chứa xăng, dầu; đường ống công nghệ dẫn từ bể sang cột bơm. - Tại cột bơm. 2. Nguyên nhân gây tràn dầu 2.1. Nguyên nhân chủ quan - Cán bộ, công nhân của cửa hàng không tuân thủ các quy trình, quy phạm, nội quy trong việc xuất, nhập, bơm chuyển xăng dầu. - Sự phối hợp giữa công nhân với lái xe, nhân viên đo bể với lãnh đạo cửa hàng và người vận hành máy bơm không tốt trong thao tác kỹ thuật, vận hành máy bơm. 13 Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Hoằng Phong - Công tác kiểm tra, bảo dưỡng tình trạng kỹ thuật tuyến ống không thường xuyên dẫn đến đứt ống mềm, hở zoăng mặt bích, thủng đường ống công nghệ. - Do hạn chế về tay nghề và kinh nghiệm công nhân trong quá trình vận hành máy bơm. - Không đo đạc, theo dõi thường xuyên mức chứa hàng. 2.2. Nguyên nhân khách quan - Các phương tiện, ô tô trong quá trình tham gia vào chờ xuất, nhập va chạm vào xe đang tại cửa hàng xuất, nhập. - Do động đất gây nứt vỡ các bể chứa, hệ thống đường ống công nghệ dẫn từ bể sang các cột bơm. - Do thiên tai, thời tiết bất thường không dự báo được: sét đánh gây hiện tượng, nổ bể, đường ống; nhiệt độ thay đổi đột ngột làm thể tích dầu tăng gây ra hiện tượng phụt bể chứa. VII - DỰ KIẾN TÌNH HUỐNG VÀ PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU. 1. Tình huống 1 1.1. Giả định Trong khi đang nhập xăng dầu từ xe ô tô xi téc vào bể chứa của cửa hàng, xe ô tô téc bị bục, vỡ ống mềm dẫn đến dầu tràn ra môi trường (bãi nhập). - Thời điểm xảy ra: Vào ban ngày. - Khối lượng: Khối lượng xăng hoặc dầu tràn ra ngoài khoảng 0,5 – 1 tấn loang trên mặt bãi nhập. 1.2. Phương án ứng cứu sự cố - Khi phát hiện sự cố tràn dầu nhân viên của cửa hàng lập tức thông báo cho Cửa hàng trưởng, đồng thời dừng ngay việc nhập hàng, nhanh chóng thông tin có sự cố xảy ra; lập tức cắt điện cầu dao tổng của cửa hàng. - Cửa hàng Trưởng lập tức thông tin bằng miệng khẩu lệnh đến các nhân viên có mặt tại cửa hàng xăng dầu. 14 Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Hoằng Phong - Dừng ngay việc nhập xăng dầu, đóng các van có liên quan áp dụng ngay các biện pháp tạo ra vùng ngăn cháy, cách ly hoàn toàn với nguồn xăng dầu phía sau. Đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống cháy nổ. - Tìm mọi biện pháp cứu người bị nạn thoát ra khỏi vùng nguy hiểm (nếu có), để đảm bảo an toàn. Thông báo cho các phương tiện di rời ra khu vực an toàn, nghiêm cấm việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị dụng cụ phát sinh tia lửa gây cháy. - Tìm mọi biện pháp ngăn không cho xăng dầu từ nguồn gây ô nhiễm tiếp tục chảy và loang rộng ra để cô lập vùng bị ô nhiễm. - Dùng mọi biện pháp, sử dụng lực lượng, phương tiện: phao quây dầu tràn, giấy thấm dầu… hiện có tại CHXD ngăn không cho xăng dầu chảy, loang rộng để cô lập vùng bị ô nhiễm. - Sử dụng lực lượng, phương tiện: bơm hút dầu triển khai tổ chức thu hồi dầu, rác thải dính dầu vào các thùng chứa lưu trữ (tạm thời) và đưa về nơi an toàn để xử lý và làm sạch đảm bảo môi trường. Đồng thời triển khai phương tiện phòng chống cháy nổ, chữa cháy kịp thời khi có cháy. - Đồng thời báo cáo sự cố theo quy định tại Nguyên tắc chung giải quyết sự cố tràn dầu để ban chỉ đạo ƯPSCTD tỉnh, các sở, ban ngành liên quan biết và theo dõi. - Ngay lập tức gọi điện báo cháy cho Phòng Cảnh sát PCCC số 1 qua số điện thoại 114 hoặc 0373.917. 808, chính quyền địa phương; phối hợp với nhân viên tìm mọi cách đưa người bị nạn thoát ra nơi an toàn; sau đó sử dụng các bình chữa cháy phun vào đám cháy khống chế, ngăn chặn chống cháy tràn lan. - Thông báo cho những người không phận sự rời khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn. - Thông báo huy động lực lượng dân cư lân cận cùng các phương tiện sẵn có ứng cứu kịp thời hạn chế thiệt hại mức thấp nhất có thể. 15 Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Hoằng Phong - Trung cấp cấp cứu y tế tỉnh số: 115 (nếu có người bị nạn) - Đón xe chữa cháy, xe cứu thương, Công an huyện Hoằng Hóa đến làm nhiệm vụ, những người không có nhiệm vụ không cho vào khu vực cháy. - Nắm bắt tình hình, diễn biến của đám cháy cung cấp cho cơ quan điều tra. - Nếu dầu tràn ra đường giao thông phải có người điều tiết giao thông (có parie cảnh báo) để hướng dẫn cho người tham gia giao thông, phương tiện giao thông không ra vào khu vực dầu tràn. 2. Tình huống 2 2.1. Giả định Nhân viên bán hàng xuất xăng dầu từ hệ thống cột bơn cho khách hàng bị bục, vỡ ống mềm của cột bơn dẫn đến dầu tràn ra môi trường. - Thời điểm xảy ra: Vào ban ngày. - Khối lượng: Khối lượng xăng hoặc dầu tràn ra ngoài khoảng 0,5 – 1 tấn loang trên mặt cửa hàng xăng dầu. 2.2. Phương án ứng cứu sự cố - Khi phát hiện sự cố tràn dầu nhân viên của cửa hàng lập tức thông báo cho Cửa hàng trưởng, đồng thời dừng ngay việc nhập hàng, nhanh chóng thông tin có sự cố xảy ra; lập tức cắt điện cầu dao tổng của cửa hàng. - Cửa hàng trưởng lập tức thông tin bằng miệng khẩu lệnh đến các nhân viên có mặt tại cửa hàng xăng dầu. - Dừng ngay việc nhập xăng dầu, đóng các van có liên quan áp dụng ngay các biện pháp tạo ra vùng ngăn cháy, cách ly hoàn toàn với nguồn xăng dầu phía sau. Đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống cháy nổ. - Tìm mọi biện pháp cứu người bị nạn thoát ra khỏi vùng nguy hiểm (nếu có), để đảm bảo an toàn. Thông báo cho các phương tiện di rời ra khu vực an toàn, nghiêm cấm việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị dụng cụ phát sinh tia lửa gây cháy. - Tìm mọi biện pháp ngăn không cho xăng dầu từ nguồn gây ô nhiễm tiếp tục chảy và loang rộng ra để cô lập vùng bị ô nhiễm. 16 Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Hoằng Phong - Dùng mọi biện pháp, sử dụng lực lượng, phương tiện: phao quây dầu tràn, giấy thấm dầu… hiện có tại CHXD ngăn không cho xăng dầu chảy, loang rộng để cô lập vùng bị ô nhiễm. - Sử dụng lực lượng, phương tiện: bơm hút dầu triển khai tổ chức thu hồi dầu, rác thải dính dầu vào các thùng chứa lưu trữ (tạm thời) và đưa về nơi an toàn để xử lý và làm sạch đảm bảo môi trường. Đồng thời triển khai phương tiện phòng chống cháy nổ, chữa cháy kịp thời khi có cháy. - Đồng thời báo cáo sự cố theo quy định tại Nguyên tắc chung giải quyết sự cố tràn dầu để ban chỉ đạo ƯPSCTD tỉnh, các sở, ban ngành liên quan biết và theo dõi. - Ngay lập tức gọi điện báo cháy cho Phòng Cảnh sát PCCC số 1 qua số điện thoại 114 hoặc 0373.917. 808, chính quyền địa phương; phối hợp với nhân viên tìm mọi cách đưa người bị nạn thoát ra nơi an toàn; sau đó sử dụng các bình chữa cháy phun vào đám cháy khống chế, ngăn chặn chống cháy tràn lan. - Thông báo cho những người không phận sự rời khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn. - Thông báo huy động lực lượng dân cư lân cận cùng các phương tiện sẵn có ứng cứu kịp thời hạn chế thiệt hại mức thấp nhất có thể. - Trung cấp cấp cứu y tế tỉnh số: 115 (nếu có người bị nạn) - Đón xe chữa cháy, xe cứu thương, Công an huyện Hoằng Hóa đến làm nhiệm vụ, những người không có nhiệm vụ không cho vào khu vực cháy. - Nắm bắt tình hình, diễn biến của đám cháy cung cấp cho cơ quan điều tra. - Nếu dầu tràn ra đường giao thông phải có người điều tiết giao thông (có parie cảnh báo) để hướng dẫn cho người tham gia giao thông, phương tiện giao thông không ra vào khu vực dầu tràn. 3. Tình huống 3. 3.1. Giả định 17 Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Hoằng Phong Bồn chứa dầu bị rò rỉ, dầu thấm vào đất và tràn ra khu vực xung quanh, được người dân phát hiện, báo cáo cho cửa hàng. - Thời điểm phát hiện: Vào ban ngày. - Tình trạng: Khối lượng dầu DO tràn ra ngoài Khoảng 2 tấn loang ra khu vực xung quanh và tràn ra đường giao thông khi có nhiều phương tiện qua lại. 3.2. Phương án ứng cứu. - Cửa hàng trưởng tiếp nhận thông tin báo cáo sự cố. Chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin sự cố. - Đồng thời báo cáo sự cố theo quy định tại Nguyên tắc chung giải quyết sự cố tràn dầu để BCĐ ƯPSCTD tỉnh, các sở, ban ngành liên quan biết và theo dõi. - Dùng mọi biện pháp, sử dụng lực lượng, phương tiện: phao quây dầu tràn, giấy thấm dầu… hiện có tại CHXD ngăn không cho xăng dầu chảy, loang rộng để cô lập vùng bị ô nhiễm. - Sử dụng lực lượng, phương tiện: bơm hút dầu triển khai tổ chức thu hồi dầu, rác thải dính dầu vào các thùng chứa lưu trữ (tạm thời) và đưa về nơi an toàn để xử lý và làm sạch đảm bảo môi trường. Đồng thời triển khai phương tiện phòng chống cháy nổ, chữa cháy kịp thời khi có cháy. - Đồng thời báo cáo sự cố theo quy định tại Nguyên tắc chung giải quyết sự cố tràn dầu để ban chỉ đạo ƯPSCTD tỉnh, các sở, ban ngành liên quan biết và theo dõi. - Ngay lập tức gọi điện báo cháy cho Phòng Cảnh sát PCCC số 1 qua số điện thoại 114 hoặc 0373.917. 808, chính quyền địa phương; phối hợp với nhân viên tìm mọi cách đưa người bị nạn thoát ra nơi an toàn; sau đó sử dụng các bình chữa cháy phun vào đám cháy khống chế, ngăn chặn chống cháy tràn lan. - Thông báo cho những người không phận sự rời khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn. 18 Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Hoằng Phong - Thông báo huy động lực lượng dân cư lân cận cùng các phương tiện sẵn có ứng cứu kịp thời hạn chế thiệt hại mức thấp nhất có thể. - Sau khi bồn chứa dầu đã được làm sạch bằng nước thì tiến hành kiểm tra, phát hiện điểm dò rỉ. - Nếu bồn chứa dầu chỉ bị dò rỉ nhẹ thì có thể hàn lại vết dò rỉ. 4 . Tình huống thứ 4 4.1. Giả định - Do động đất gây nứt vỡ các bể chứa, hệ thống đường ống công nghệ dẫn từ bể sang các cột bơm. - Do thiên tai, thời tiết bất thường không dự báo được: sét đánh gây hiện tượng, nổ bể, nứt, vỡ đường ống; nhiệt độ thay đổi đột ngột làm thể tích dầu tăng gây ra hiện tượng phụt bể chứa. - Khối lượng dầu tràn trên 20 tấn. - Thời điểm phát hiện: Vào ban Ngày - Tình trạng: Bục vỡ téc chứa dầu, khối lượng dầu bị rò rỉ tràn ra ngoài khoảng 20 tấn nguy cơ chảy tràn ra khu vực xung quanh rất lớn, nguy cơ cháy nổ cao. 4.2. Phương án ứng phó Sự cố tràn dầu diễn ra là do nguyên nhân khách quan, khối lượng tràn dầu lớn vượt khả năng ứng phó của công ty. Trình tự xử lý sự cố như sau. Bước 1:Xử lý ban đầu - Cửa hàng trưởng tiếp nhận thông tin báo cáo sự cố. Chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin sự cố. - Cửa hàng Trưởng lập tức báo cáo Giám đốc Công ty ( Trưởng ban chỉ huy ứng phó sự cố tràn dầu của công ty) để chỉ đạo hoạt động ứng phó. - Giám đốc công ty làm công văn và liên lạc qua đường dây nóng đến UBND huyện Hoằng Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa thông báo diễn biến sự cố tràn dầu để có hướng dẫn và biện pháp ứng phó. 19 Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Hoằng Phong Trong thời gian chờ lực lượng ứng phó hỗ trợ, Cửa hàng trưởng tổ chức lực lượng ứng phó tại chỗ, thu hồi dầu tràn bằng bơm hút, ca phễu các phương tiện, thiết bị hiện có, phát tín hiệu cho các phương tiện, con người di dời về nơi an toàn. Chờ phương tiện, nhân lực ứng phó phối hợp. - Cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương xã Hoằng Phong chuẩn bị di rời trang thiết bị, vật nuôi của các hộ gia đình gần nơi có sự cố tràn dầu. Phòng chống cháy nổ do hiện tượng dầu tràn. Triển khai đặt các biển báo hai phía vào ra cửa hàng, thông báo khu vực đang có sự cố tràn dầu để người, phương tiện đang lưu thông trên tuyến đường qua cửa hàng xăng dầu không qua lại trong thời gian đang tổ chức ứng phó sự cố. Bước 2. Triển khai phương án - Dùng mọi biện pháp, sử dụng lực lượng, phương tiện: phao quây dầu tràn, giấy thấm dầu… hiện có tại CHXD ngăn không cho xăng dầu chảy, loang rộng để cô lập vùng bị ô nhiễm. - Sử dụng lực lượng, phương tiện: bơm hút dầu triển khai tổ chức thu hồi dầu, rác thải dính dầu dầu vào các thùng chứa lưu trữ (tạm thời) và đưa về nơi an toàn để xử lý và làm sạch đảm bảo môi trường. Đồng thời triển khai phương tiện phòng chống cháy nổ, chữa cháy kịp thời khi có cháy. - Cửa hàng Trưởng lập tức báo cáo Giám đốc Công ty để chỉ đạo hoạt động ứng cứu. Đồng thời báo cáo nhanh về UBND tỉnh, Ban chỉ đạo ứng phó SCTD tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ban, ngành liên quan và chính quyền địa phương để UBND tỉnh trực tiếp chỉ huy nhân lực, phương tiện trang thiết bị của cơ sở và các ban, ngành trên địa bàn tỉnh ứng phó kịp thời. - CHXD xã Hoằng Phong tham gia vào hoạt động chung ứng phó sự cố tràn dầu theo sự điều động, chỉ huy thống nhất của UBND tỉnh Thanh Hóa và có trách nhiệm thực hiện việc đánh giá, xác định mức độ thiệt hại và giải quyết bồi thường thiệt hại do sự cố tràn dầu gây ra. 20
- Xem thêm -