Tài liệu Kiểm toán 1 - tổng quan báo cáo tài chính

 • Số trang: 9 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 1412 |
 • Lượt tải: 0

Mô tả:

Môn học này cung cấp các kiến thức cơ bản về bản chất, chức năng, đối tượng, phương pháp của kiểm toán, các loại kiểm toán, các khái niệm và quy trình cơ bản sử dụng trong việc chuẩn bị, thực hiện và hoàn thành một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, tổ chức công tác kiểm toán và bộ máy kiểm toán trong các loại hình kiểm toán khác nhau. Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể: Hoạch định và tổ chức công tác kiểm soát, kiểm tra kế toán trong các tổ chức. Hiểu được quy trình kiểm toán mang tính chuyên nghiệp. Có kiến thức nền tảng để tiếp tục nghiên cứu về kiểm toán.
28/10/2011 UEH Mục đích Hiểu được bản chất của BCTC (cho ai, vì ai?) Thế nào là trung thực và hợp lý Vấn đề ghi nhận và đánh giá các khoản mục trên BCTC Tổng quan về Báo cáo tài chính Vũ Hữu Đức Vũ Hữu Đức Các nội dung chính 2 UEH Mục đích của BCTC UEH Cung cấp thông tin cho người sử dụng Mục đích của BCTC Các giả định cơ bản Các yêu cầu chất lượng Ghi nhận và đánh giá các yếu tố của BCTC Ngöôøi söû duïng Thoâng tin caàn thieát Döõ lieäu hoaït ñoäng Vũ Hữu Đức 3 Vũ Hữu Đức Heä thoáng keá toaùn Baùo caùo taøi chính Quyeát ñònh kinh teá 4 1 28/10/2011 Mục đích của BCTC UEH Bảng cân đối kế toán Báo cáo về tình hình tài chính Thông tin nào cần thiết? Khaû naêng thanh toaùn ? Nguoàn löïc kinh teá (tình hình taøi saûn) •Tình hình taøi saûn •Tình hình nguoàn voán •Khaû naêng thanh toaùn Nôï ngaén haïn Taøi saûn ngaén haïn Nôï daøi haïn Taøi saûn daøi haïn Voán chuû sôû höõu •Keát quaû hoaït ñoäng Vũ Hữu Đức 5 Báo cáo kết quả HĐKD UEH Doanh thu Thu nhaäp taøi chính Thu nhaäp khaùc Chi phí Chi phí taøi chính Chi phí khaùc 6 Báo cáo kết quả HĐKD UEH Báo cáo về khả năng tạo ra lợi nhuận Laõi, loã khaùc Laõi, loã HÑ kinh doanh Cô caáu taøi chính (tình hình nguoàn voán) Vũ Hữu Đức Báo cáo về khả năng tạo ra lợi nhuận Toång laõi tröôùc thueá Laõi sau thueá Vũ Hữu Đức UEH 7 Lôïi nhuaän 2.000 Ñònh phí 3.000 Bieán phí 5.000 Doanh thu 10.000 Vũ Hữu Đức 120% 120% 12.000 8 2 28/10/2011 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ UEH Báo cáo về các dòng tiền của doanh nghiệp Thu tieàn baùn haøng Hoaït ñoäng kinh doanh Doøng tieàn chung cuûa ñôn vò Chi ñaàu tö, XDCB Hoaït ñoäng ñaàu tö Chi mua yeáu toá SXKD Löu chuyeån tieàn thuaàn töø HÑ kinh doanh Baùn TSCÑ, caùc khoaûn ñaàu tö Löu chuyeån tieàn thuaàn töø HÑ ñaàu tö Löu chuyeån tieàn thuaàn töø HÑ taøi chính Hoaït ñoäng taøi chính Phaùt haønh coå phieáu Ñi vay • Khả năng tạo ra tiền của doanh nghiệp Phaân phoái laõi Traû nôï vay • Tình hình sử dụng tiền của doanh nghiệp Vũ Hữu Đức 9 Bản thuyết minh BCTC UEH Mục đích của BCTC Kết luận Các thông tin bổ sung về đơn vị ? Vũ Hữu Đức UEH ° Chính saùch keá toaùn ° Thoâng tin chi tieát ° Nôï tieàm taøng ° Söï kieän sau ngaøy keát thuùc nieân ñoä ° Nghieäp vuï quan troïng vôùi caùc beân lieân quan 11 Vũ Hữu Đức 12 3 28/10/2011 UEH Các giả định cơ bản Cơ sở dồn tích UEH (accruals basis) BCTC được lập trên cơ sở dồn tích Giả định doanh nghiệp hoạt động liên tục Caùc nghieäp vuï ñöôïc ghi nhaän vaø baùo caùo vaøo thôøi kyø noù phaùt sinh vaø coù quan heä chöù khoâng phaûi khi thu tieàn hay thanh toaùn. Nguyeân taéc ghi nhaän doanh thu Nguyeân taéc töông xöùng Nguyeân taéc phaân kyø Vũ Hữu Đức 13 Hoạt động liên tục UEH (going concern) 14 Các yêu cầu chất lượng UEH Có thể hiểu được Thích hợp Đáng tin cậy Có thể so sánh Baùo caùo taøi chính ñöôïc laäp treân cô sôû giaû ñònh raèng doanh nghieäp ñang hoaït ñoäng vaø coøn tieáp tuïc hoaït ñoäng, nghóa laø khoâng bò hoaëc khoâng caàn phaûi giaûi theå hay thu heïp hoaït ñoäng trong moät thôøi gian coù theå thaáy ñöôïc. Khi giaû thieát naøy bò vi phaïm, baùo caùo taøi chính coù theå phaûi laäp treân moät cô sôû khaùc, khi ñoù phaûi khai baùo veà cô sôû naøy treân baùo caùo taøi chính. Vũ Hữu Đức Vũ Hữu Đức Trung thực và hợp lý là gì? 15 Vũ Hữu Đức 16 4 28/10/2011 Có thể hiểu được UEH Thích hợp Thông tin nào cần thiết đưa lên BCTC Thông tin cần trình bày sao cho có thể hiểu được. Thoâng tin treân baùo caùo taøi chính chæ höõu ích khi ngöôøi ñoïc coù theå hieåu ñöôïc chuùng. Ngöôøi ñoïc ñöôïc giaû thieát laø coù moät kieán thöùc nhaát ñònh veà kinh teá, kinh doanh vaø keá toaùn. Vũ Hữu Đức Thoâng tin höõu ích khi noù thích hôïp vôùi nhu caàu ñöa ra quyeát ñònh cuûa ngöôøi söû duïng. Thoâng tin thích hôïp khi noù coù theå giuùp ngöôøi ñoïc ñaùnh giaù quaù khöù, hieän taïi hoaëc töông lai. Thích hôïp lieân quan ñeán noäi dung vaø möùc troïng yeáu cuûa thoâng tin. 17 Trọng yếu UEH Vũ Hữu Đức UEH 18 Đáng tin cậy UEH Thông tin nào có thể được đưa lên BCTC Thoâng tin ñöôïc goïi laø troïng yeáu khi söï sai leäch hay boû soùt noù coù theå gaây aûnh höôûng ñeán caùc quyeát ñònh cuûa ngöôøi söû duïng baùo caùo taøi chính. Tính troïng yeáu tuøy thuoäc vaøo soá tieàn vaø tính chaát cuûa thoâng tin hoaëc sai soùt ñöôïc ñaùnh giaù trong hoaøn caûnh cuï theå. Vũ Hữu Đức 19 Ñaùng tin caäy nghóa laø khoâng coù sai soùt troïng yeáu vaø khoâng bò thieân leäch, ñoàng thôøi phaûn aûnh trung thöïc vaán ñeà caàn phaûi trình baøy. Thí duï : Vaøo thaùng 10.20x6, Coâng ty myõ phaåm ALAMA bò khaùch haøng kieän vì saûn phaâm gaây thieät haïi cho ngöôøi tieâu duøng, soá tieàn ñoøi boài thöôøng leân ñeán 10 trieäu USD. Toaø seõ xöû vaøo thaùng 8.20x7. Söï kieän naøy seõ phaûn aûnh theá naøo treân baùo caùo taøi chính ngày 31.12.20x6? Vũ Hữu Đức 20 5 28/10/2011 Phản ảnh trung thực UEH Nội dung quan trọng hơn hình thức Thoâng tin ñaùng tin caäy khi noù phaûn aûnh trung thöïc caùc söï kieän vaø nghieäp vuï muoán trình baøy. Ñeå phaûn aûnh trung thöïc, caùc thoâng tin phaûi trình baøy phuø hôïp vôùi baûn chaát chöù khoâng chæ caên cöù vaøo hình thöùc phaùp lyù. Sự phản ảnh trung thực trên cả hai phương diện: số liệu và từ ngữ. Vũ Hữu Đức 21 Một thí dụ UEH Vũ Hữu Đức UEH 22 Trung lập UEH Để đáng tin cậy, thông tin phải trung lập, nghĩa là không bị thiên lệch. Thông tin bị thiên lệch nếu việc lựa chọn và trình bày báo caó tài chính nhằm tác động đến việc ra quyết định theo một kết quả định trước. nội dung quan trọng hơn hình thức Veà hình thöùc phaùp lyù, TSCÑ thueâ taøi chính chöa thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa ñôn vò, nhöng veà maët baûn chaát, haàu heát quyeàn lôïi vaø ruûi ro gaén vôùi quyeàn sôû höõu ñaõ ñöôïc chuyeån giao. Thận trọng Tuy nhieân, khi coù nhöõng vaán ñeà chöa roõ raøng, caàn phaûi xeùt ñoaùn thaän troïng ñeå khoâng laøm cho taøi saûn vaø thu nhaäp bò thoåi phoàng, cuõng nhö nôï phaûi traû vaø chi phí bò giaáu bôùt. Boeing 777 Vũ Hữu Đức 23 Vũ Hữu Đức 24 6 28/10/2011 Đầy đủ UEH Có thể so sánh được UEH Thông tin phải được xác định và trình bày để có thể so sánh được Thông tin không những trung thực mà còn phải đầy đủ, nghĩa là không bỏ sót một phần thông tin. Baùo caùo taøi chính chæ höõu ích khi coù theå so saùnh vôùi baùo caùo taøi chính cuûa naêm tröôùc, baùo caùo taøi chính cuûa doanh nghieäp khaùc Ñeå coù theå so saùnh ñöôïc, baùo caùo taøi chính phaûi : Tóm lại, thông tin đáng tin cậy cần phải phản ảnh trung thực, coi trọng nội dung hơn hình thức, trung lập, thận trọng và đầy đủ. Vũ Hữu Đức 25 Trung thực và hợp lý 1. Aùp duïng caùc nguyeân taéc keá toaùn nhaát quaùn 2. Khai baùo veà chính saùch keá toaùn söû duïng 3. Söï thay ñoåi chính saùch keá toaùn caàn ñöôïc aùp duïng hoài toá Vũ Hữu Đức UEH Yêu cầu cao nhất đối với BCTC 26 Các yếu tố của BCTC UEH Quan hệ giữa các yếu tố Ghi nhận các yếu tố Đánh giá các yếu tố Ñöôïc hieåu laø thöïc hieän ñaày ñuû caùc ñaëc ñieåm chaát löôïng vaø caùc chuaån möïc keá toaùn. Ñoøi hoûi söï xeùt ñoaùn Vũ Hữu Đức 27 Vũ Hữu Đức 28 7 28/10/2011 Quan hệ giữa các yếu tố Tài sản Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu UEH Tài sản Định nghĩa và điều kiện ghi nhận THU NHAÄP CHI PHÍ ÑÒNH NGHÓA: Nguồn lực kinh tế: ÑIEÀU KIEÄN GHI NHAÄN • Do ñôn vò kieåm soaùt •Coù khaû naêng mang laïi lôïi ích töông lai • Laø keát quaû söï kieän qua ùkhöù • Mong ñôïi mang laïi lôïi ích töông lai Vũ Hữu Đức 29 Nợ phải trả UEH Vũ Hữu Đức ÑIEÀU KIEÄN GHI NHAÄN •Coù khaû naêng ñôn vò phaûi boû ra nhöõng lôïi ích kinh teá ñeå thanh toaùn •Soá tieàn coù theå xaùc ñònh moät caùch ñaùng tin caäy 31 •Coù giaù goác hoaëc giaù trò coù theå xaùc ñònh moät caùch ñaùng tin caäy. Vũ Hữu Đức 30 Thu nhập Định nghĩa và điều kiện ghi nhận ÑÒNH NGHÓA •Nghóa vuï hieän taïi cuûa ñôn vò •Phaùt sinh töø moät söï kieän trong quaùkhöù •Vieäc thanh toaùn laøm chuyeån giao lôïi ích kinh teá UEH UEH Định nghĩa và điều kiện ghi nhận ÑÒNH NGHÓA ÑIEÀU KIEÄN GHI NHAÄN Caùc khoaûn lôïi ích taêng leân trong kyø: oKhi coù söï gia taêng lôïi ích kinh teá lieân quan ñeán söï gia taêng taøi saûn hay giaûm nôï phaûi traû. o Do taêng taøi saûn hay giaûm nôï phaûi traû o Laøm cho voán chuû sôû höõu taêng leân nhöng khoâng phaûi do goùp voán. Vũ Hữu Đức oSoá tieàn naøy coù theå xaùc ñònh moät caùch ñaùng tin caäy. 32 8 28/10/2011 Chi phí UEH Đánh giá các yếu tố Định nghĩa và điều kiện ghi nhận ÑÒNH NGHÓA ÑIEÀU KIEÄN GHI NHAÄN Caùc khoaûn lôïi ích kinh teá giaûm xuoáng : •Khi coù lôïi ích kinh teá giaûm xuoáng lieân quan ñeán giaûm taøi saûn hay taêng nôï phaûi traû. ° Do giaûm taøi saûn hay taêng nôï phaûi traû ° Laøm cho voán chuû sôû höõu giaûm xuoáng nhöng khoâng phaûi do phaân phoái voán Vũ Hữu Đức UEH Chủ yếu là đánh giá tài sản Giaù goác (Historical cost): Chi phí boû ra ñeå coù taøi saûn taïi thôøi ñieåm nhaän taøi saûn Giaù hieän haønh (Current cost): chi phí boû ra ñeå coù taøi saûn taïi thôøi ñieåm hieän taïi Giaù coù theå thöïc hieän (Realisable value): Soá tieàn coù theå thu ñöôï c khi baùn taøi saûn taïi thôøi ñieåm hieän taïi Hieän giaù (Present value) : Giaù trò quy veà thôøi ñieåm hieän taïi cuûa nhöõng chuoãi tieàn trong töông lai •Soá tieàn coù theå xaùc ñònh moät caùch ñaùng tin caäy. 33 Vũ Hữu Đức 34 9
- Xem thêm -