Tài liệu Kiểm toán 2 - kiểm toán và môi trường kiểm toán

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1109 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Môn học này cung cấp các kiến thức cơ bản về bản chất, chức năng, đối tượng, phương pháp của kiểm toán, các loại kiểm toán, các khái niệm và quy trình cơ bản sử dụng trong việc chuẩn bị, thực hiện và hoàn thành một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, tổ chức công tác kiểm toán và bộ máy kiểm toán trong các loại hình kiểm toán khác nhau. Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể: Hoạch định và tổ chức công tác kiểm soát, kiểm tra kế toán trong các tổ chức. Hiểu được quy trình kiểm toán mang tính chuyên nghiệp. Có kiến thức nền tảng để tiếp tục nghiên cứu về kiểm toán.