Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Kế toán - Kiểm toán Kế toán Kiểm toán 2 - kiểm toán và môi trường kiểm toán...

Tài liệu Kiểm toán 2 - kiểm toán và môi trường kiểm toán

.PDF
7
1109
98

Mô tả:

Môn học này cung cấp các kiến thức cơ bản về bản chất, chức năng, đối tượng, phương pháp của kiểm toán, các loại kiểm toán, các khái niệm và quy trình cơ bản sử dụng trong việc chuẩn bị, thực hiện và hoàn thành một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, tổ chức công tác kiểm toán và bộ máy kiểm toán trong các loại hình kiểm toán khác nhau. Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể: Hoạch định và tổ chức công tác kiểm soát, kiểm tra kế toán trong các tổ chức. Hiểu được quy trình kiểm toán mang tính chuyên nghiệp. Có kiến thức nền tảng để tiếp tục nghiên cứu về kiểm toán.
28/10/2011 Muïc ñích Giôùi thieäu khaùi nieäm kieåm toaùn vaø phaân bieät caùc loaïi hình kieåm toaùn Cung caáp kieán thöùc cô baûn veà moâi tröôøng kieåm toaùn Toång quan veà Kieåm toaùn vaø moâi tröôøng kieåm toaùn Vuõ Höõu Ñöùc Vuõ Höõu Ñöùc Caùc noäi dung chính Khaùi nieäm kieåm toaùn Phaân loaïi kieåm toaùn Moâi tröôøng cuûa hoaït ñoäng kieåm toaùn Vuõ Höõu Ñöùc 3 2 KIEÅM TOAÙN LAØ GÌ ? CAÙC THÍ DUÏ ° Kieåm toaùn baùo caùo taøi chính naêm 20x0 cuûa Coâng ty Coå phaàn Huøng Vöông ñeå coâng boá cho caùc coå ñoâng ° Cô quan thueá duyeät quyeát toaùn thueá naêm 20x0 cuûa coâng ty TNHH Nam Long ° Kieåm toaùn Ngaân saùch tænh Khaùnh Hoøa naêm 20x0 ° Kieåm tra vaø ñaùnh giaù hoaït ñoäng cuûa Chi nhaùnh TPHCM, Coâng ty Hieäp Long, ñeå tìm giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng Vuõ Höõu Ñöùc 4 1 28/10/2011 KIEÅM TOAÙN LAØ GÌ ? Ñònh nghóa Caùc thoâng tin caàn kieåm tra Caùc KTV Ñuû naêng löïc Ñoäc laäp Thu thaäp & Ñaùnh giaù Baèng chöùng Söï phuø hôïp Kieåm toaùn laø vieäc thu thaäp vaø ñaùnh giaù caùc baèng chöùng veà moät thoâng tin nhaèm xaùc ñònh vaø baùo caùo veà söï phuø hôïp cuûa thoâng tin naøy vôùi caùc tieâu chuaån ñöôïc thieát laäp. Vieäc kieåm toaùn caàn ñöôïc thöïc hieän bôûi caùc kieåm toaùn vieân ñuû naêng löïc vaø ñoäc laäp Baùo caùo Caùc tieâu chuaån ñöôïc thieát laäp Vuõ Höõu Ñöùc 5 PHAÂN LOAÏI KIEÅM TOAÙN NGÖÔØI SÖÛ DUÏNG THOÂNG TIN PHAÂN LOAÏI THEO MUÏC ÑÍCH KIEÅM TOAÙN NOÄI BOÄ NHAØ QUAÛN LYÙ K/ TOAÙN HOAÏT ÑOÄNG Kieåm toaùn vieân noäi boä Ñieàu haønh hoaït ñoäng kinh doanh Ñaùnh giaù hoaït ñoäng Ñeà xuaát bieän phaùp NHAØ NÖÔÙC KIEÅM TOAÙN TUAÂN THUÛ Thu thueá Kieåm tra vieäc chaáp haønh luaät phaùp Xem xeùt vieäc chaáp haønh quy ñònh NGÖÔØI THÖÙ BA KIEÅM TOAÙN BCTC Cho vay Ñaàu tö Lieân doanh Söï trung thöïc vaø hôïp lyù cuûa baùo caùo taøi chính Kieåm toaùn thueá Kieåm toaùn nhaø nöôùc Thanh tra KIEÅM TOAÙN ÑOÄC LAÄP Coâng ty kieåm toaùn 6 SÖÏ KHAÙC BIEÄT GIÖÕA CAÙC LOAÏI KIEÅM TOAÙN PHAÂN LOAÏI THEO NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN K/ TOAÙN CUÛA NHAØ NÖÔÙC Vuõ Höõu Ñöùc Xe du lòch duøng ñeå chôû nöôùc maém ñöôøng Saøigoøn Vuõng Taøu, 3 chuyeán moät ngaøy. Tyû leä khaáu hao laø 10% moät naêm. Kieåm toaùn vieân thueá? Kieåm toaùn vieân ñoäc laäp ? Kieåm toaùn vieân noäi boä ? Vuõ Höõu Ñöùc 8 2 28/10/2011 KIEÅM TOAÙN ÑOÄC LAÄP SÖÏ QUOÁC TEÁ HOÙA HOAÏT ÑOÄNG KIEÅM TOAÙN SÖÏ RA ÑÔØI VAØ PHAÙT TRIEÅN Sau Caùch Maïng Coâng nghieäp Kieåm toaùn phuïc vuï cho chuû nhaân, nhaèm phaùt hieän gian laän cuûa nhaân vieân 1900 ñeán nay Kieåm toaùn phuïc vuï cho coå ñoâng coâng ty nhaèm xaùc ñònh tính trung thöïc cuûa baùo caùo taøi chính 1. Caùc coâng ty kieåm toaùn quoác teá (Big Four ) 2. Caùc chuaån Chuaån möïc keá toaùn quoác teá möïc quoác teá Chuaån möïc kieåm toaùn quoác teá •Laáy maãu kieåm toaùn •Ñaùnh giaù heä thoáng kieåm soaùt noäi boä •Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh •Kieåm toaùn trong moâi tröôøng CIS Vuõ Höõu Ñöùc 9 KIEÅM TOAÙN ÑOÄC LAÄP TAÏI VIEÄT NAM 5 .1991 Thaønh laäp Coâng ty kieåm toaùn ñaàu tieân ôû VN 1. 1994 Ban haønh Quy cheá veà hoaït ñoäng kieåm toaùn Ban haønh 4 chuaån möïc kieåm toaùn ñaàu tieân 3.2004 Ban haønh Quy cheá môùi veà hoaït ñoäng kieåm toaùn ñoäc laäp (Nghò ñònh 105/2004/NÑ-CP) 4.2005 12.2005 4.2011 Vuõ Höõu Ñöùc Vuõ Höõu Ñöùc 10 TOÅ CHÖÙC COÂNG TY KIEÅM TOAÙN ñoäc laäp ( Nghò ñònh 07/CP ) 9 .1999 Deloitte Touche Tohmatsu Ernst & Young KPMG PriceWaterhouse & Coopers Caùc loaïi hình Doanh nghieäp tö nhaân Coâng ty hôïp danh Coâng ty TNHH Thaønh laäp VACPA Caùc caáp baäc Chuû phaàn huøn ( partner) ngheà nghieäp Chuû nhieäm ( manager ) Kieåm toaùn vieân chính ( Senior auditor ) Kieåm toaùn vieân phuï ( Staff assistant ) Coù taát caû 38 chuaån möïc kieåm toaùn ñöôïc ban haønh Luaät Kieåm toaùn ñoäc laäp ñöôïc ban haønh 11 Vuõ Höõu Ñöùc 12 3 28/10/2011 QUY TRÌNH KIEÅM TOAÙN CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂNG TY KIEÅM TOAÙN Dòch vuï xaùc nhaän Dòch vuï keá toaùn Kieåm toaùn Soaùt xeùt Kieåm tra theo thuû tuïc thoûa thuaän CHUAÅN BÒ KIEÅM TOAÙN Tieàn keá hoaïch Laäp keá hoaïch Giöõ soå saùch keá toaùn Laäp baùo caùo taøi chính Tö vaán keá toaùn Dòch vuï thueá Tö vaán thueá/Hoaïch ñònh thueá Tö vaán quaûn lyù Tö vaán taøi chính, Xaây döïng chieán löôïc Caùc dòch vuï khaùc Ñaøo taïo Head hunter Vuõ Höõu Ñöùc THÖÏC HIEÄN KIEÅM TOAÙN Tìm hieåu kieåm soaùt noäi boä Thöïc hieän caùc thöû nghieäm cô baûn HOAØN THAØNH KIEÅM TOAÙN Ñaùnh giaù toång quaùt Baùo caùo kieåm toaùn 13 a) Chöùng kieán kieåm keâ haøng toàn kho b) Göûi thö xaùc nhaän nôï phaûi thu, phaûi traû c) Ñoïc baùo caùo taøi chính ñeå döï ñoaùn nhöõng khoaûn muïc coù khaû naêng sai soùt cao d) Toång hôïp sai soùt phaùt hieän ñöôïc xem coù troïng yeáu khoâng? e) Tìm hieåu veà khaùch haøng tröôùc khi kyù hôïp ñoàng f) Kieåm tra chöùng töø veà taøi saûn coá ñònh mua trong kyø g) Tìm hieåu veà cô caáu toå chöùc khaùch haøng h) Laäp baùo caùo kieåm toaùn i) Kyù hôïp ñoàng kieåm toaùn j) Kieåm tra soå saùch keá toaùn coù toát nhö khaùch haøng trình baøy khoâng? Vuõ Höõu Ñöùc 14 CAÙC LOAÏI YÙ KIEÁN TREÂN BAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙN Chaáp nhaän toaøn phaàn Trung thöïc vaø hôïp lyù Chaáp nhaän töøng phaàn • Tuøy thuoäc vaøo Trung thöïc vaø hôïp lyù tuøy thuoäc vaøo…. • Ngoaïi tröø Trung thöïc vaø hôïp lyù ngoaïi tröø…. Khoâng chaáp nhaän Khoâng trung thöïc vaø hôïp lyù Töø choái nhaän xeùt Chuùng toâi khoâng theå ñöa ra yù kieán Vuõ Höõu Ñöùc 16 4 28/10/2011 Kieåm toaùn vieân seõ noùi gì treân baùo caùo kieåm toaùn neáu: 1. Baùo caùo taøi chính coù nhieàu sai soùt nhöng ñôn vò ñaõ söûa chöõa theo yeâu caàu cuûa kieåm toaùn vieân? 2. Chæ coù moät ít sai soùt khoâng troïng yeáu nhöng ñôn vò khoâng ñoàng yù söûa theo yeâu caàu cuûa kieåm toaùn vieân. KHAÙI QUAÙT VEÀ MOÂI TRÖÔØNG KIEÅM TOAÙN Nhöõng ñaëc ñieåm cuûa ngheà kieåm toaùn 3. Coù nhieàu sai soùt nhöng ñôn vò khoâng chòu söûa khieán baùo caùo taøi chính khoâng coøn trung thöïc vaø hôïp lyù nöõa? profession 4. Coù moät soá lôùn khoaûn muïc (50% taøi saûn) maø kieåm toaùn vieân khoâng kieåm tra ñöôïc vì thieáu chöùng cöù thuyeát phuïc. •Traùch nhieäm ñoái vôùi xaõ hoäi •Tính chuyeân moân cao 5. Baùo caùo taøi chính thì trung thöïc vaø hôïp lyù rieâng haøng toàn kho (7% taøi saûn) thì khoâng baûo ñaûm vì kieåm toaùn vieân khoâng chöùng kieán kieåm keâ ñöôïc? •Tieâu chuaån ñeå haønh ngheà 6. Coù moät taøi saûn ñang tranh chaáp coøn tuyø thuoäc vaøo phaùn xöû cuûa Toøa aùn xem coù thuoäc quyeàn sôû höõu ñôn vò khoâng? •Nieàm tin cuûa coâng chuùng 7. Baùo caùo taøi chính vaãn trung thöïc hôïp lyù rieâng haøng toàn kho thì sai soùt troïng yeáu? Vuõ Höõu Ñöùc KHAÙI QUAÙT VEÀ MOÂI TRÖÔØNG KIEÅM TOAÙN 18 CHUAÅN MÖÏC KIEÅM TOAÙN Caùc nhaân toá vaø caùc ñònh cheá Laø thöôùc ño chaát löôïng kieåm toaùn Toå chöùc laäp quy •Yeâu caàu cuûa xaõ hoäi •Yeâu caàu cuûa Nhaø nöôùc •Yeâu caàu cuûa toå chöùc ngheà nghieäp Vuõ Höõu Ñöùc Toå chöùc ngheà nghieäp Nhaø nöôùc CHUAÅN MÖÏC KIEÅM TOAÙN Söï caàn thieát ÑAÏO ÑÖÙC NGHEÀ NGHIEÄP Ñoái vôùi ngöôøi söû duïng keát quaû Ñoái vôùi kieåm toaùn vieân Ñoái vôùi xaõ hoäi TRAÙCH NHIEÄM KTV 19 Vuõ Höõu Ñöùc 20 5 28/10/2011 ÑAÏO ÑÖÙC NGHEÀ NGHIEÄP GIÔÙI THIEÄU CHUAÅN MÖÏC KIEÅM TOAÙN VIEÄT NAM Caùc quy taéc ñaïo ñöùc maø moät thaønh vieân ngheà nghieäp phaûi tuaân thuû ñeå öùng xöû coù traùch nhieäm ñoái vôùi xaõ hoäi. Do Hoäi ngheà nghieäp ban haønh ñeå baûo veä uy tín ngheà nghieäp tröôùc xaõ hoäi. Baét ñaàu soaïn thaûo töø naêm 1997, ñeán nay ñaõ ban haønh ñöôïc 38 VSA. Soaïn thaûo döïa treân caùc chuaån möïc quoác teá coù ñieàu chænh cho phuø hôïp vôùi Vieät Nam. Ban haønh theo quyeát ñònh cuûa Boä tröôûng Boä Taøi chính Coù keát caáu 2 phaàn (Quy ñònh chung vaø Noäi dung chuaån möïc), caùc ñoaïn in ñaäm coù tính chaát nguyeân taéc. Hieän nay VACPA ñang soaïn thaûo caùc chuaån möïc kieåm toaùn môùi. Vuõ Höõu Ñöùc Ñoäc laäp. Chính tröïc. Khaùch quan. Naêng löïc chuyeân moân & tính thaän troïng. Tính bí maät. Tö caùch ngheà nghieäp. Tuaân thuû chuaån möïc chuyeân moân 21 22 TRAÙCH NHIEÄM KIEÅM TOAÙN VIEÂN Chuaån möïc veà ñaïo ñöùc ngheà nghieäp Ban haønh theo Quyeát ñònh 87/2005/QÑ-BTC ngaøy 1.12.2005 cuûa Boä Taøi chính, aùÙp duïng cho taát caû nhöõng ngöôøi haønh ngheà keá toaùn, kieåm toaùn Bao goàm ba phaàn chính: Phaàn A: AÙp duïng cho taát caû ngöôøi laøm keá toaùn vaø ngöôøi laøm kieåm toaùn; Phaàn B: AÙp duïng cho kieåm toaùn vieân haønh ngheà, nhoùm kieåm toaùn vaø coâng ty kieåm toaùn; Phaàn C: AÙp duïng cho ngöôøi coù Chöùng chæ kieåm toaùn vieân hoaëc Chöùng chæ haønh ngheà keá toaùn ñang laøm vieäc trong caùc doanh nghieäp, toå chöùc Vuõ Höõu Ñöùc Vuõ Höõu Ñöùc 23 TRAÙCH NHIEÄM CUÛA NGÖÔØI QUAÛN LYÙ Vieäc laäp vaø trình baøy baùo caùo taøi chính laø traùch nhieäm cuûa ngöôøi quaûn lyù. Ngöôøi quaûn lyù cuõng coù traùch nhieäm toå chöùc vaø duy trì moät heä thoáng kieåm soaùt noäi boä höõu hieäu nhaèm baûo ñaûm moät caùch hôïp lyù veà vieäc ngaên chaën vaø phaùt hieän sai soùt vaø gian laän cuõng nhö söï tuaân thuû luaät phaùp vaø caùc quy ñònh. TRAÙCH NHIEÄM CUÛA KIEÅM TOAÙN VIEÂN Traùch nhieâäm cuûa kieåm toaùn vieân laø thieát keá vaø thöïc hieän moät cuoäc kieåm toaùn ñeå baûo ñaûm moät caùch hôïp lyù laø baùo caùo taøi chính khoâng coù caùc sai leäch troïng yeáu Vuõ Höõu Ñöùc 24 6 28/10/2011 TRAÙCH NHIEÄM PHAÙP LYÙ CUÛA KTV. Haïn cheá tieàm taøng cuûa kieåm toaùn Söû duïng phöông phaùp kieåm tra choïn maãu vaø aùp duïng caùc thöû nghieäm; Nhöõng haïn cheá tieàm taøng cuûa heä thoáng keá toaùn vaø heä thoáng kieåm soaùt noäi boä Phaàn lôùn caùc baèng chöùng kieåm toaùn thöôøng coù tính xeùt ñoaùn vaø thuyeát phuïc nhieàu hôn söï ñaûm baûo chaéc chaén vaø khaúng ñònh. Söï xeùt ñoaùn ngheà nghieäp cuûa kieåm toaùn vieân Caùc tröôøng hôïp daãn ñeán traùch nhieäm phaùp lyù: Vuõ Höõu Ñöùc Vuõ Höõu Ñöùc 25 Caåu thaû Gian laän Caùc loaïi traùch nhieäm: Traùch nhieäm daân söï Traùch nhieäm hình söï 26 NHÖÕNG ÑOÁI TÖÔÏNG KIEÅM TOAÙN VIEÂN COÙ THEÅ PHAÛI CHÒU TRAÙCH NHIEÄM PHAÙP LYÙ Ngöôøi thöù 3 thuï höôûng Kieåm toaùn vieân Khaùch haøng Nhöõng ngöôøi sôû höõu chöùng khoaùn 7
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan