Tài liệu Kiểm toán 4 - chuẩn bị kiểm toán

 • Số trang: 14 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 957 |
 • Lượt tải: 104

Mô tả:

Kiểm toán 4 - Chuẩn bị kiểm toán
28/10/2011 Muïc tieâu Hieåu ñöôïc caùc khaùi nieäm troïng yeáu vaø ruûi ro kieåm toaùn Naém ñöôïc quy trình chuaån bò kieåm toaùn nhaèm: Naâng cao tính höõu hieäu vaø hieäu quaû cuûa moät cuoäc kieåm toaùn Phuïc vuï cho vieäc kieåm soaùt chaát löôïng kieåm toaùn Chuaån bò kieåm toaùn Vuõ Höõu Ñöùc Vuõ Höõu Ñöùc Noäi dung 2 Troïng yeáu vaø ruûi ro kieåm toaùn Troïng yeáu vaø ruûi ro kieåm toaùn Giai ñoaïn tieàn keá hoaïch Giai ñoaïn laäp keá hoaïch Vuõ Höõu Ñöùc Troïng yeáu Ruûi ro kieåm toaùn Quan heä giöõa troïng yeáu vaø ruûi ro kieåm toaùn 3 Vuõ Höõu Ñöùc 4 1 28/10/2011 Troïng yeáu Troïng yeáu trong keá toaùn Khaùi nieäm Trong keá toaùn Trong kieåm toaùn Vaän duïng trong kieåm toaùn Laäp keá hoaïch kieåm toaùn Ñaùnh giaù sai leäch phaùt hieän ñöôïc vaø löïa choïn keát luaän phuø hôïp Vuõ Höõu Ñöùc Thoâng tin ñöôïc xem laø troïng yeáu khi söï trình baøy sai hay thieáu soùt veà noù seõ gaây aûnh höôûng ñeán quyeát ñònh cuûa ngöôøi söû duïng baùo caùo taøi chính. Möùc troïng yeáu phuï thuoäc vaøo ñoä lôùn hay tính chaát cuûa khoaûn muïc hay sai soùt ñöôïc xeùt ñoaùn trong töøng tröôøng hôïp cuï theå. (Chuaån möïc chung) 5 Troïng yeáu Vuõ Höõu Ñöùc 6 Troïng yeáu trong keá toaùn trong kieåm toaùn Kieåm toaùn vieân baûo ñaûm hôïp lyù raèng baùo caùo taøi chính khoâng coù nhöõng sai leäch troïng yeáu. Caùc döõ lieäu thuoäc veà ñôn vò, coù theå ñöa leân baùo caùo taøi chính Troïng yeáu ñöôïc xaùc ñònh treân hai cô sôû ñònh löôïng vaø ñònh tính • Veà maët ñònh löôïng, troïng yeáu ñöôïc söû duïng nhö soá tieàn sai leäch toái ña coù theå chaáp nhaän ñöôïc cuûa baùo caùo taøi chính Troïng yeáu • Veà maët ñònh tính, troïng yeáu ñöôïc söû duïng ñeå ñaùnh giaù aûnh höôûng cuûa caùc sai soùt, gian laän ñeán ngöôøi ñoïc beân caïnh khía caïnh ñònh löôïng. Caùc döõ lieäu thöïc teá ñöôïc ñöa leân baùo caùo taøi chính Vuõ Höõu Ñöùc 7 Vuõ Höõu Ñöùc 8 2 28/10/2011 Khoâng khai baùo veà phöông phaùp khaáu hao thì baùo caùo taøi chính laøm sao so saùnh ñöôïc? Sai soùt quaù 100 trieäu thì khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc TOÅNG TAØI SAÛN: ÑÖÔØNG THAÚNG HAY GIAÛM DAÀN ? 10 TYÛ ÑOÀNG 20% HAY 5% ? Ngöôøi söû duïng baùo caùo taøi chính Moät thí duï Vaän duïng troïng yeáu Ñeå laäp keá hoaïch kieåm toaùn Chính saùch cuûa coâng ty kieåm toaùn Möùc troïng yeáu toång theå (M1) = 5% Lôïi nhuaän tröôùc thueá Xaùc ñònh möùc troïng yeáu toång theå Xaùc ñònh möùc troïng yeáu khoaûn muïc Möùc troïng yeáu khoaûn muïc (M2) = 50% M1 Vaän duïng vaøo coâng ty ABC Lôïi nhuaän tröôùc thueá: 28.000 M1 = 28.000 x 5% = 1400 M2 = 50% M1 = 700 Vuõ Höõu Ñöùc 11 Vuõ Höõu Ñöùc 12 3 28/10/2011 BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Taøi saûn Tieàn 500 Nôï phaûi thu 20.000 Haøng toàn kho 19.500 Taøi saûn coá ñònh 40.000 Coäng 80.000 Phaûi traû ngöôøi baùn 24.400 Phaûi traû ngöôøi LÑ Voán ñaàu tö CSH LN chöa pp Coäng 600 NÔÏ PHAÛI THU Quyeát ñònh cuûa kieåm toaùn vieân 31.12.200X Cty A 3.000 Cty B 2.200 Cty C 1.800 Cty D 1.000 Cty E 600 Ñoái vôùi nôï phaûi thu, caàn chuù yù caùc thöû nghieäm chi tieát soá dö, göûi thö xaùc nhaän sau ngaøy khoùa soå (Giaû söû ruûi ro xaùc ñònh laø trung bình) Xaùc nhaän caùc khaùch haøng A,B,C,D Caùc khaùch haøng coøn laïi choïn maãu ñeå xaùc nhaän: [(20.000 - 8.000) : 700] x 1,5 = 26 khaùch haøng 95 Cty khaùc 11.400 döôùi 500 Coäng 20.000 (Giaû söû heä soá ruûi ro laø : 1,5) 50.000 5.000 80.000 Vuõ Höõu Ñöùc Vaän duïng troïng yeáu 14 Thí duï (tieáp theo) •KEÁT QUAÛ XAÙC NHAÄN NÔÏ PHAÛI THU Ñeå ñaùnh giaù keát quaû Khaùch haøng A,C,D ñuùng. Khaùch haøng B sai 600, ñôn vò ñaõ ñoàng yù ñieàu chænh. Trong 26 khaùch haøng kieåm tra maãu coù 2 khaùch haøng khai cao hôn soå saùch, soá tieàn laø : 111, khoâng coù daáu hieäu gian laän, ñôn vò ñaõ ñoàng yù ñieàu chænh sai soùt 111. Coù chaáp nhaän moät khoaûn muïc laø hôïp lyù khoâng? Ñònh löôïng Ñònh tính Coù chaáp nhaän toaøn boä baùo caùo taøi chính khoâng? Ñònh löôïng Ñònh tính Vuõ Höõu Ñöùc Sai leäch öôùc tính cuûa toång theå laø: [(111 : 26) x 96] - 111 = 300 (nhoû hôn möùc troïng yeáu) Keát luaän: Nôï phaûi thu cuûa khaùch haøng hieän höõu trong thöïc teá. 15 Vuõ Höõu Ñöùc 16 4 28/10/2011 KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA TOAØN BOÄ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH BAÛNG TOÅNG HÔÏP SAI LEÄCH CHƯA ÑIEÀU CHÆNH (A) KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA TOAØN BOÄ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH BAÛNG TOÅNG HÔÏP SAI LEÄCH CHƯA ÑIEÀU CHÆNH (B) Aûnh höôûng ñeán Sai leäch Lôïi nhuaän tröôùc thueá Phaùt hieän Döï phoøng Nôï phaûi thu döôùi möùc Voán hoùa Taøi saûn coá ñònh Aûnh höôûng ñeán Sai leäch Phaùt hieän 90 240 Döï phoøng Nôï phaûi thu döôùi möùc Voán hoùa Taøi saûn coá ñònh 330 Döï kieán Tính giaù Haøng toàn kho Xaùc nhaän Nôï phaûi thu TOÅNG HÔÏP 240 300 540 870 KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA TOAØN BOÄ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH BAÛNG TOÅNG HÔÏP SAI LEÄCH CHƯA ÑIEÀU CHÆNH (C) Lôïi nhuaän tröôùc thueá Phaùt hieän Döï phoøng Nôï phaûi thu döôùi möùc Voán hoùa Taøi saûn coá ñònh Döï kieán Tính giaù Haøng toàn kho Xaùc nhaän Nôï phaûi thu TOÅNG HÔÏP Tính giaù Haøng toàn kho Xaùc nhaän Nôï phaûi thu TOÅNG HÔÏP 240 300 540 1530 KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA TOAØN BOÄ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH BAÛNG TOÅNG HÔÏP SAI LEÄCH CHƯA ÑIEÀU CHÆNH (D) Aûnh höôûng ñeán Sai leäch Lôïi nhuaän tröôùc thueá Phaùt hieän 50 750 Döï phoøng Nôï phaûi thu döôùi möùc 250 Voán hoùa Taøi saûn coá ñònh 550 800 Döï kieán 90 900 990 Aûnh höôûng ñeán Sai leäch Lôïi nhuaän tröôùc thueá 140 300 440 1240 800 Döï kieán Tính giaù Haøng toàn kho Xaùc nhaän Nôï phaûi thu TOÅNG HÔÏP 250 300 550 1350 5 28/10/2011 Troïng yeáu Ruûi ro kieåm toaùn Nhöõng vaán ñeà trong vaän duïng khaùi nieäm troïng yeáu trong kieåm toaùn Cô sôû tính Tyû soá duøng ñeå tính Phöông phaùp phaân boå Vaán ñeà thuoäc veà söï xeùt ñoaùn ngheà nghieäp Chuaån möïc vaø khoaûng troáng daønh cho kieåm toaùn vieân Quyeát ñònh vaø töï chòu traùch nhieäm Chi phí vaø söï an toaøn Vuõ Höõu Ñöùc Laø khaû naêng kieåm toaùn vieân ñöa ra nhaän xeùt khoâng thích hôïp veà baùo caùo taøi chính trong khi baùo caùo taøi chính coù sai leäch troïng yeáu. Khi naøo KTV gaëp RRKT Ruûi ro vaø xaùc suaát Ruûi ro vaø troïng yeáu 21 Ruûi ro kieåm toaùn Vuõ Höõu Ñöùc 22 Ruûi ro kieåm toaùn Hai möùc ñoä ruûi ro RRKT ôû möùc ñoä toång theå BCTC RRKT ôû möùc ñoä khoaûn muïc Ba yeáu toá cuûa RRKT Ruûi ro tieàm taøng Ruûi ro kieåm soaùt Ruûi ro phaùt hieän Ruûi ro toång theå Ruûi ro khoaûn muïc Ruûi ro khoaûn muïc Ruûi ro khoaûn muïc Vuõ Höõu Ñöùc 23 Vuõ Höõu Ñöùc 24 6 28/10/2011 Ruûi ro kieåm toaùn Ruûi ro tieàm taøng Khaû naêng coù sai leäch troïng yeáu trong caùc soá dö hoaëc nghieäp vuï maø chöa xeùt ñeán caùc quy cheá kieåm soaùt noäi boä lieân quan Ruûi ro tieàm taøng Ruûi ro kieåm soaùt Ruûi ro phaùt hieän Vuõ Höõu Ñöùc 25 Ruûi ro kieåm soaùt Khaû naêng coù sai leäch troïng yeáu trong soá dö hoaëc nghieäp vuï maø heä thoáng kieåm soaùt noäi boä khoâng phaùt hieän vaø ngaên chaën ñöôïc Möùc ñoä baùo caùo taøi chính Söï trung thöïc cuûa ngöôøøi quaûn lyù Kinh nghieäm vaø naêng löïc cuûa ngöôøi quaûn lyù Söùc eùp baát thöôøng Tính chaát ngaønh ngheà AÛnh höôûng cuûa moâi tröôøng kinh doanh ñeán ngaønh ngheà Möùc ñoä khoaûn muïc Tính nhaïy caûm cuûa khoaûn muïc Söï phöùc taïp nghieäp vuï Söï ñoøi hoûi xeùt ñoaùn Tính nhaïy caûm cuûa taøi saûn Vuõ Höõu Ñöùc 26 Ruûi ro phaùt hieän Moâi tröôøng kieåm soaùt yeáu keùm Khaû naêng coù caùc sai leäch troïng yeáu trong soá dö hoaëc nghieäp vuï maø caùc thöû nghieäm cô baûn cuûa kieåm toaùn vieân khoâng phaùt hieän ñöôïc Thieáu thuû tuïc kieåm soaùt Thuû tuïc kieåm soaùt khoâng höõu hieäu Vuõ Höõu Ñöùc 27 Thôøi gian thöû nghieäm cô baûn Noäi dung thöû nghieäm cô baûn Phaïm vi thöû nghieäm cô baûn Vuõ Höõu Ñöùc 28 7 28/10/2011 Baøi taäp nhoû Moâ hình ruûi ro kieåm toaùn 1.Keá toaùn kho kieâm nhieäm thuû kho 2. KTV chính khoâng giaùm saùt KTV phuï 3. Côõ maãu nhoû khoâng ñaïi dieän cho toång theå Ruûi ro kieåm toaùn 4. Khaùch haøng laø coâng ty coå phaàn nieâm yeát = Ruûi ro Tieàm taøng x Ruûi ro Kieåm soaùt Ruûi ro Phaùt hieän x 5.Chöùng töø khoâng ñöôïc ñaùnh soá tröôùc lieân tuïc 6. Giaùm ñoác ñöôïc traû löông theo lôïi nhuaän 7.Saûn phaåm laø ñoà trang söùc baèng vaøng, ñaù quyù Ruûi ro Phaùt hieän 8.Khoaûn muïc döï phoøng nôï phaûi thu khoù ñoøi 9.Khoâng coù ñieàu leä ñaïo ñöùc ngheà nghieäp Vuõ Höõu Ñöùc = Ruûi ro Tieàm taøng Ruûi ro Kieåm soaùt x 29 Ma traän ruûi ro phaùt hieän Vuõ Höõu Ñöùc 30 Baøi taäp nhoû Xaùc ñònh Ruûi ro phaùt hieän. Nhaän xeùt Ñaùnh giaù ruûi ro kieåm soaùt Ñaùnh giaù ruûi ro tieàm taøng Ruûi ro kieåm toaùn RR kieåm toaùn RR tieàm taøng RR kieåm soaùt RR phaùt hieän Cao Trung bình Thaáp Cao Thaáp nhaát Thaáp Trung bình Trung bình Thaáp Trung bình Cao Thaáp Trung bình Cao Cao nhaát Vuõ Höõu Ñöùc 31 1% 20% 50% - 1% 50% 50% - 5% 20% 50% - 5% 50% 50% - 5% 50% 100% - 10% 20% 50% - Vuõ Höõu Ñöùc 10% 50% 50% - 32 8 28/10/2011 Giaûm ruûi ro kieåm toaùn Giaûm ruûi ro kieåm toaùn RRKT ôû möùc ñoä toång theå Tìm hieåu khaùch haøng tröôùc khi nhaän lôøi Xaùc ñònh möùc RRKT chaáp nhaän ñöôïc ôû khoaûn muïc RRKT ôû möùc ñoä khoaûn muïc Hieåu bieát khaùch haøng -> RRTT, RRKS Xaùc ñònh RR Phaùt hieän thích hôïp töø ñoù xaùc ñònh noäi dung, thôøi gian vaø phaïm vi TNCB Giaùm saùt chaát löôïng kieåm toaùn Ruûi ro kieåm toaùn Möùc ñoä Khoaûn muïc Möùc ñoä toång theå Ruûi ro Tieàm taøng Ruûi ro Kieåm soaùt Ruûi ro Tieàm taøng Ruûi ro Kieåm soaùt Ruûi ro Laáy maãu Ruûi ro Phaùt hieän Ruûi ro ngoaøi Laáy maãu Vuõ Höõu Ñöùc 33 Vuõ Höõu Ñöùc 34 Giai ñoaïn tieàn keá hoaïch Moái quan heä troïng yeáu vaø ruûi ro kieåm toaùn Tieáp nhaän khaùch haøng môùi vaø duy trì khaùch haøng cuõ. Thoûa thuaän sô boä vôùi khaùch haøng Kyù hôïp ñoàng kieåm toaùn hoaëc thö heïn kieåm toaùn Quan heä giöõa ruûi ro kieåm toaùn vaø möùc troïng yeáu Vuõ Höõu Ñöùc 35 Vuõ Höõu Ñöùc 36 9 28/10/2011 Tieáp nhaän khaùch haøng môùi, duy trì khaùch haøng cuõ Laäp keá hoaïch kieåm toaùn Muïc ñích : Tìm hieåu vaø ñaùnh giaù khaû naêng coù theå kieåm toaùn cuûa khaùch haøng (Auditability ) Noäi dung tìm hieåu : 1. Tính trung thöïc cuûa ngöôøi quaûn lyù. 2. Ruûi ro chung cuûa hôïp ñoàng 3. Möùc ñoä phöùc taïp cuûa coâng vieäc vaø khaû naêng ñaùp öùng cuûa kieåm toaùn vieân 4. Tính ñoäc laäp cuûa kieåm toaùn vieân. Phöông phaùp tìm hieåu : 1. Tìm hieåu caùc thoâng tin ñaõ coâng boá, tìm hieåu qua ngöôøi thöù ba. 2. Tieáp xuùc Uûy ban kieåm toaùn cuûa khaùch haøng. 3. Tieáp xuùc kieåm toaùn vieân tieàn nhieäm. Vuõ Höõu Ñöùc Muïc ñích : Thieát keá chöông trình kieåm toaùn chi tieát. Trình töï : 1. Tìm hieåu khaùch haøng 2. Xaùc ñònh chieán löôïc kieåm toaùn 3. Laäp keá hoaïch toång quaùt 4. Thieát keá chöông trình chi tieát. 37 Hieåu bieát veà khaùch haøng Vuõ Höõu Ñöùc •Thöïc traïng neàn kinh teá •Laõi suaát vaø khaû naêng taøi chính •Möùc laïm phaùt vaø giaù trò tieàn teä •Caùc chính saùch cuûa Chính phuû •Tyû giaù ngoaïi teä vaø kieåm soaùt ngoaïi hoái Noäi dung tìm hieåu : 1. Tình hình kinh doanh 2. Heä thoáng kieåm soaùt noäi boä Phöông phaùp tìm hieåu : 1. Thu thaäp vaø nghieân cöùu taøi lieäu 2. Phoûng vaán 3. Quan saùt 4. Phaân tích •Caùc yeâu caàu veà moâi tröôøng •Thò tröôøng vaø caïnh tranh •Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng (chu kyø, thôøi vuï…) •Söï thay ñoåi coâng ngheä •Ruûi ro kinh doanh •Nhöõng ñieàu kieän baát lôïi •Caùc tyû soá quan troïng vaø soá lieäu thoáng keâ •Chuaån möïc cheá ñoä keá toaùn •Quy ñònh phaùp luaät •Nguoàn cung caáp vaø giaù caû. Vuõ Höõu Ñöùc 39 •Caùc ñaëc ñieåm veà sôû höõu vaø quaûn lyù •Tình hình kinh doanh cuûa ñôn vò •Khaû naêng taøi chính •Moâi tröôøng laäp baùo caùo •Yeáu toá luaät phaùp 38 Hieåu bieát chung veà neàn kinh teá Moâi tröôøng vaø lónh vöïc hoaït ñoäng Caùc nhaân toá noäi taïi cuûa ñôn vò 10 28/10/2011 Xaùc ñònh chieán löôïc kieåm toaùn Phaân tích trong giai ñoaïn laäp keá hoaïch Phaân loaïi nghieäp vuï Muïc ñích Tìm hieåu tình hình kinh doanh Phaùt hieän nhöõng khu vöïc coù ruûi ro Löu yù veà tính hoaït ñoäng lieân tuïc Trình töï Laäp Baûng so saùnh Tính tyû soá Xem xeùt caùc quan heä baát thöôøng So saùnh vaø ghi nhaän caùc bieán ñoäng tuyeät ñoái lôùn So saùnh vaø ghi nhaän caùc xu höôùng bieán ñoäng baát thöôøng So saùnh vaø ghi nhaän quan heä baát thöôøng giöõa caùc tyû soá Vuõ Höõu Ñöùc Nghieäp vuï bình thöôøng Nghieäp vuï baát thöôøng Öôùc tính keá toaùn Ñaùnh giaù ruûi ro tieàm taøng vaø ruûi ro kieåm soaùt Löïa choïn phöông thöùc tieáp caän Tieáp caän heä thoáng Kieåm tra chi tieát 41 Vuõ Höõu Ñöùc 42 Keá hoaïch kieåm toaùn toång quaùt Phöông thöùc tieáp caän Moâ taû khaùch haøng: Tìm hieåu heä thoáng kieåm soaùt noäi boä Tìm hieåu heä thoáng kieåm soaùt noäi boä Thöû nghieäm kieåm soaùt Thuû tuïc phaân tích Thuû tuïc phaân tích Thöû nghieäm chi tieát TIEÁP CAÄN HEÄ THOÁNG Thoâng tin cô baûn ( loaïi hình, voán, hoäi ñoàng quaûn trò vaø ban giaùm ñoác, ngaân haøng…) Tình hình kinh doanh (ngaønh ngheà, thò tröôøng, nhaø cung caáp, khaùch haøng…) Moâi tröôøng kieåm soaùt chung. Phaân tích toång theå. Nhaän xeùt. Muïc ñích, phaïm vi kieåm toaùn. Caùc muïc ñích phuï hoaëc dòch vuï khaùc. Trình töï thôøi gian. Nhaân söï. Nhöõng vaán ñeà caàn löu yù. Möùc troïng yeáu döï tính. Keá hoaïch kieåm toaùn sô khôûi caùc khoaûn muïc. Thöû nghieäm chi tieát KIEÅM TRA CHI TIEÁT Vuõ Höõu Ñöùc 43 Vuõ Höõu Ñöùc 44 11 28/10/2011 Caùc loaïi thöû nghieäm aùùp duïng cho nôï phaûi thu Thieát keá chöông trình kieåm toaùn Khaùi nieäm chöông trình kieåm toaùn Noäi dung chöông trình kieåm toaùn Thöû nghieäm kieåm soaùt Thöû nghieäm cô baûn Muïc tieâu kieåm toaùn toång quaùt Khaùi nieäm Caùc muïc tieâu kieåm toaùn Cô sôû daãn lieäu THÖÛ NGHIEÄM KIEÅM SOAÙT THUÛ TUÏC PHAÂN TÍCH THÖÛ NGHIEÄM CHI TIEÁT Vuõ Höõu Ñöùc • Thöû nghieäm nghieäp vuï baùn haøng • Tính soá voøng quay nôï phaûi thu hoaëc soá ngaøy thu tieàn bình quaân • Göûi thö xaùc nhaän nôï • Kieåm tra khoaù soå baùn haøng • Kieåm tra laäp döï phoøng 45 Hieän höõu Muïc tieâu kieåm toaùn toång quaùt Caùc khía caïnh kieåm toaùn vieân caàn quan taâm khi thieát keá chöông trình kieåm toaùn moät khoaûn muïc ñeå thu thaäp baèng chöùng ñaày ñuû veà söï trình baøy hôïp lyù cuûa khoaûn muïc Caùc muïc tieâu kieåm toaùn 1. Hieän höõu vaø phaùt sinh 4. Ghi cheùp chính xaùc 2. Quyeàn vaø nghóa vuï 5. Ñaùnh giaù 3. Ñaày ñuû 6. Trình baøy vaø coâng boá Vuõ Höõu Ñöùc 47 Kieåm toaùn vieân phaûi chuùng minh raèng caùc TAØI SAÛN VAØ NÔÏ PHAÛI TRAÛ maø ñôn vò khai baùo treân baùo caùo taøi chính thì hieän höõu trong thöïc teá Phaùt hieän caùc taøi saûn hoaëc khoaûn phaûi traû khoâng coù thöïc Kieåm keâ taøi saûn höõu hình Xaùc nhaän taøi saûn do ngöôøi khaùc quaûn lyù, söû duïng Kieåm tra giaù goác vaø lôïi ích töông lai cuûa taøi saûn voâ hình Xaùc nhaän nôï phaûi traû Kieåm tra chöùng töø nôï phaûi traû Vuõ Höõu Ñöùc 48 12 28/10/2011 Phaùt sinh Kieåm toaùn vieân phaûi chuùng minh raèng caùc NGHIEÄP VUÏ maø ñôn vò khai baùo treân baùo caùo taøi chính thì phaùt sinh trong thöïc teá vaø thuoäc veà ñôn vò Quyeàn vaø nghóa vuï Kieåm tra chöùng töø goác cuûa caùc nghieäp vuï phaùt sinh Kieåm toaùn vieân phaûi chuùng minh raèng caùc TAØI SAÛN thì thuoäc quyeàn kieåm soaùt cuûa ñôn vò vaø caùc KHOAÛN PHAÛI TRAÛ laø nghóa vuï cuûa ñôn vò Kieåm tra giaùn tieáp thoâng qua kieåm tra söï hieän höõu cuûa taøi saûn vaø nôï phaûi traû Phaùt hieän caùc nghieäp vuï khoâng coù thöïc hoaëc thuoäc veà ñôn vò Kieåm tra chöùng töø veà quyeàn sôû höõu/kieåm soaùt cuûa ñôn vò ñoái vôùi taøi saûn Kieåm tra veà nghóa vuï cuûa ñôn vò ñoái vôùi caùc khoaûn phaûi traû Phaùt hieän caùc taøi saûn hoaëc khoaûn phaûi traû khoâng thuoäc veà ñôn vò Vuõ Höõu Ñöùc 49 Ñaày ñuû Vuõ Höõu Ñöùc 50 Ghi cheùp chính xaùc Kieåm toaùn vieân phaûi chuùng minh raèng ñôn vò ñaõ khai baùo treân baùo caùo taøi chính taát caû TAØI SAÛN, NÔÏ PHAÛI TRAÛ VAØ NGHIEÄP VUÏ Tìm hieåu kieåm soaùt noäi boä Phaùt hieän caùc taøi saûn, nôï phaûi traû hoaëc nghieäp vuï chöa khai baùo Kieåm tra vieäc khoùa soå Kieåm toaùn vieân phaûi chuùng minh raèng ñôn vò ñaõ tính toaùn, coäng doàn chính xaùc vaø soá lieäu treân baùo caùo khôùp ñuùng vôùi Soå caùi vaø soå chi tieát Keát hôïp kieåm tra söï hieän höõu vaø phaùt sinh Kieåm tra taøi khoaûn lieân quan Phaùt hieän söï khoâng thoáng nhaát giöõa toång hôïp vaø chi tieát Thuû tuïc phaân tích Vuõ Höõu Ñöùc 51 Yeâu caàu ñôn vò cung caáp soá dö hoaëc phaùt sinh chi tieát Ñoái chieáu vôùi soå chi tieát Kieåm tra toång coäng vaø ñoái chieáu toång coäng vôùi soå caùi Vuõ Höõu Ñöùc 52 13 28/10/2011 Ñaùnh giaù Kieåm toaùn vieân phaûi chuùng minh raèng ñôn vò ñaõ ñaùnh giaù TAØI SAÛN, NÔÏ PHAÛI TRAÛ VAØ NGHIEÄP VUÏ phuø hôïp vôùi cheá ñoä, chuaån möïc keá toaùn hieän haønh Trình baøy vaø coâng boá Xem xeùt phöông phaùp ñaùnh gaù maø ñôn vò söû duïng coù phuø hôïp chuaån möïc, cheá ñoä keá toaùn hieän haønh khoâng Xem xeùt phöông phaùp ñaùnh giaù coù ñöôïc aùp duïng nhaát quaùn khoâng Phaùt hieän vieäc aùp duïng caùc phöông phaùp ñaùnh giaù khoâng phuø hôïp hoaëc khoâng nhaát quaùn Phaùt hieän vieäc trình baøy khoâng phuø hôïp hoaëc caùc coâng boá sai, thieáu Vuõ Höõu Ñöùc 53 Cô sôû daãn lieäu (Management assertions) Khaúng ñònh cuûa ngöôøi quaûn lyù (coù theå döôùi daïng ngaàm hieåu) veà caùc khoaûn muïc treân baùo caùo taøi chính Hieän höõu Phaùt sinh Quyeàn vaø nghóa vuï Ñaày ñuû Kieåm toaùn vieân phaûi chuùng minh raèng baùo caùo taøi chính ñöôïc trình baøy vaø coâng boá phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa cheá ñoä, chuaån möïc keá toaùn hieän haønh Ñaùnh giaù Chính xaùc Trình baøy vaø coâng boá Vuõ Höõu Ñöùc Xem xeùt vaán ñeà trình baøy baùo caùo taøi chính: Phaân loaïi khoaûn muïc Vieäc caán tröø soá lieäu Xem xeùt caùc yeâu caàu veà coâng boá thoâng tin boå sung treân baùo caùo taøi chính Vuõ Höõu Ñöùc 54 Hieän höõu: Caùc taøi saûn hay khoaûn phaûi traû toàn taïi vaøo thôøi ñieåm ñöôïc xem xeùt. Quyeàn vaø nghóa vuï: Caùc taøi saûn hay khoaûn phaûi traû thuoäc veà ñôn vò vaøo thôøi ñieåm ñöôïc xem xeùt. Phaùt sinh: Caùc nghieäp vuï hay söï kieän ñaõ xaûy ra vaø thuoäc veà ñôn vò trong thôøi kyø ñöôïc xem xeùt. Ñaày ñuû: Toaøn boä taøi saûn, nôï phaûi traû vaø nghieäp vuï ñaõ xaûy ra lieân quan ñeán baùo caùo taøi chính phaûi ñöôïc ghi cheùp. Ñaùnh giaù: Caùc taøi saûn hay khoaûn phaûi traû ñöôïc ghi cheùp theo giaù trò thích hôïp. Chính xaùc: Caùc nghieäp vuï hay söï kieän ñöôïc ghi cheùp ñuùng soá tieàn, doanh thu vaø chi phí ñöôïc ñöôïc phaân boå ñuùng kyø, ñuùng khoaûn muïc vaø ñuùng veà toaùn hoïc. Trình baøy vaø coâng boá: Caùc khoaûn muïc ñöôïc coâng boá, phaân loaïi vaø dieãn giaûi phuø hôïp vôùi chuaån möïc keá toaùn hieän haønh. 55 14
- Xem thêm -