Tài liệu Kiểm toán 5 - bằng chứng kiểm toán

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1413 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Kiểm toán 5 - Bằng chứng kiểm toán
28/10/2011 Muïc ñích UEH  Giuùp ngöôøi hoïc hieåu roõ vieäc thu thaäp vaø ñaùnh giaù baèng chöùng kieåm toaùn. Baèng chöùng kieåm toaùn Vuõ Höõu Ñöùc Vuõ Höõu Ñöùc Noäi dung UEH 2 KHAÙI NIEÄM BAÈNG CHÖÙNG ° Khaùi nieäm vaø yeâu caàu ° Caùc kyõ thuaät thu thaäp Thöû nghieäm kieåm soaùt Taøi lieäu keá toaùn Baèng chöùng chöùng minh UEH  Laø thoâng tin, taøi lieäu chi tieát maø KTV thu thaäp ñeå laøm cô sôû cho yù kieán veà BCTC Thöû nghieäm cô baûn Vuõ Höõu Ñöùc 3 Vuõ Höõu Ñöùc 4 1 28/10/2011 YEÂU CAÀU CUÛA BAÈNG CHÖÙNG UEH UEH Thích hôïp Ñoä tin caäy Vaät chaát Phuø hôïp vôùi cô sôû daãn lieäu Ñaày ñuû Thôøi gian Côõ maãu ÑOÄ TIN CAÄY CUÛA BAÈNG CHÖÙNG Vuõ Höõu Ñöùc 5 Vuõ Höõu Ñöùc UEH Ñoä tin caäy cuûa baèng chöùng CAÙC NHAÂN TOÁ KHAÙC UEH Moãi tình huoáng döôùi ñaây bao goàm moät caëp hai baèng chöùng kieåm toaùn. Ñoái vôùi moãi tình huoáng haõy cho bieát baèng chöùng naøo thích hôïp hôn. Giaûi thích. 1. Xaùc nhaän nôï phaûi thu vôùi ñôn vò - Xaùc nhaän nôï phaûi thu vôùi khaùch haøng. 2. Kieåm tra vaät chaát ñoái vôùi saûn phaåm keùo saét - Kieåm tra vaät chaát ñoái vôùi caùc saûn phaåm laø thieát bò ñieän töû. 3. Kieåm tra chöùng töø do moät nhoùm nhaân vieân thöïc hieän qua nhieàu coâng ñoaïn - Kieåm tra chöùng töø do moät nhaân vieân thöïc hieän qua taát caû caùc coâng ñoaïn. 4. Thaûo luaän veà khaû naêng phaûi boài thöôøng cuûa moät vuï kieän vôùi coâng ty luaät laøm tö vaán phaùp lyù cho khaùch haøng - Thaûo luaän veà vaán ñeà ñoù vôùi kieåm toaùn vieân cuûa coâng ty tö vaán phaùp lyù ñoù. 1. Kieåm soaùt noäi boä lieân quan 2. Hieåu bieát veà chuyeân moân 3. Ñaëc ñieåm cuûa vaán ñeà caàn thu thaäp baèng chöùng 4. Söï keát hôïp cuûa caùc baèng chöùng Vuõ Höõu Ñöùc 6 7 Vuõ Höõu Ñöùc 8 2 28/10/2011 UEH 5. 6. 7. Xaùc nhaän soá dö tieàn göûi ngaân haøng vôùi Ngaân haøng - Xaùc nhaän tröõ löôïng moû daàu vôùi chuyeân gia ñòa chaát chuyeân veà ñaùnh giaù tröõ löôïng moû. Xaùc nhaän tieàn göûi ngaân haøng - Kieåm tra soå phuï ngaân haøng. Kieåm tra vaät chaát haøng toàn kho ñöôïc baûo quaûn bôûi moät Coâng ty quaûn lyù kho coâng coäng - Göûi thö xaùc nhaän veà haøng toàn kho ñoái vôùi coâng ty quaûn lyù kho ñoù. Vuõ Höõu Ñöùc 9 UEH HH Q-NV PS ÑÑ ÑGCX UEH PHUØ HÔÏP VÔÙI CÔ SÔÛ DAÃN LIEÄU Ñoùù khoâng phaûi laø baèng chöùng veà söï ñaày ñuû Toâi ñaõ göûi thö xaùc nhaän nôï Vuõ Höõu Ñöùc 10 Soá löôïng baèng chöùng caàn thieát? UEH TB-CB Chöùng kieán kieåm keâ taøi saûn coá ñònh treân danh saùch Göûi thö xaùc nhaän nôï phaûi thu Kieåm tra vieäc thu tieàn sau ngaøy khoùa soå cuûa NPT Côõ maãu Kieåm tra chöùng töø taêng TSCÑ trong kyø Ruûi ro Troïng yeáu Vuõ Höõu Ñöùc 11 Vuõ Höõu Ñöùc 12 3 28/10/2011 Caùc kyõ thuaät thu thaäp baèng chöùng ° Kieåm tra vaät chaát ° Kieåm tra taøi lieäu ° Quan saùt ° Xaùc nhaän ° Phoûng vaán ° Tính toaùn ° Phaân tích UEH THUÛ TUÏC PHAÂN TÍCH UEH Caùc phöông phaùp phaân tích chuû yeáu Phaân tích xu höôùng (Trend Analysis) Phaân tích tyû soá (Ratio Analysis) Phaân tích döï baùo (Expectation Analysis) Caùc nguoàn döõ lieäu cho phaân tích Soá lieäu kyø naøy - kyø tröôùc Soá lieäu thöïc teá - keá hoaïch Soá lieäu ñôn vò - Bình quaân ngaønh Soá lieäu taøi chính - Phi taøi chính Vuõ Höõu Ñöùc 13 Phaân tích xu höôùng Vuõ Höõu Ñöùc Phaân tích tyû soá UEH 500 400 300 Naêm 2001 200 Naêm 2002 14 UEH X laø moät coâng ty thöông maïi. Naêm nay, tyû leä laõi goäp cuûa ñôn vò suït giaûm töø 20% xuoáng coøn 14%. Döï ñoaùn caùc khaû naêng? Caùc thuû tuïc kieåm toaùn caàn thieát? 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bieåu ñoà bieán ñoäng doanh thu qua caùc thaùng naêm 2002, so vôùi 2001. Nhaän xeùt? Vuõ Höõu Ñöùc 15 Vuõ Höõu Ñöùc 16 4 28/10/2011 UEH THUÛ TUÏC PHAÂN TÍCH (THÍ DUÏ 1 ) Tình huoáng 1 Sau khi phoûng vaán Ban giaùm ñoác, kieåm toaùn vieân bieát ñôn vò coù moät soá khoaûn vay öu ñaõi vôùi laõi suaát thaáp laø 10% naêm. Keát quaû tính toaùn laïi : Laõi suaát 20% : Dö nôï vay bình quaân 1 tyû, chi phí laõi vay öôùc tính laø 200 trieäu Laõi suaát 10% : Dö nôï vay bình quaân laø 2 tyû, chi phí laõi vay öôùc tính laø 200 trieäu Trong naêm 2008, chi phí laõi vay phaûi traû theo soå saùch laø 390 trieäu ñoàng. Tình hình dö nô vay nhö sau (tyû ñoàng ) Thaùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dö nôï 2 3 4 2 1 4 2 3 2 1 4 8 Laõi suaát 20% naêm. Haõy xem xeùt söï hôïp lyù cuûa chi phí laõi vay soå saùch. Toång chi phí laõi vay öôùc tính laø 400 trieäu Keát luaän : Chi phí laõi vay 390 trieäu hôïp lyù Tình huoáng 2 Dö nôï vay bình quaân : 36 tyû : 12 = 3 tyû Keát quaû kieåm tra cho thaáy moät soá khoaûn chi phí laõi vay cuûa Ngaân haøng X chöa ghi cheùp laø 195 trieäu . Sau khi ñieàu chænh sai soùt naøy, chi phí laõi vay ñaõ ñieàu chænh: Chi phí laõi vay hôïp lyù : 3 tyû x 20% = 600 trieäu Keát luaän : Chi phí laõi vay theo soå saùch laø 390 trieäu laø khoâng hôïp lyù, caàn kieåm tra chi tieát ñeå tìm hieåu nguyeân nhaân. Vuõ Höõu Ñöùc 390 trieäu + 195 trieäu = 585 trieäu thì hôïp lyù. 17 UEH THUÛ TUÏC PHAÂN TÍCH (THÍ DUÏ 2) Soá lieäu naêm tröôùc : Saûn phaåm A B Khaùc Coäng Doanh thu theo baùo caùo naêm nay : Doanh thu 20.000 28.000 2.000 50.000 63.200 Döõ lieäu töø boä phaän kinh doanh veà tình hình tieâu thuï naêm nay Saûn phaåm Vuõ Höõu Ñöùc Giaù baùn Saûn löôïng A Taêng 20% Taêng 10% B Giaûm 3% Taêng 30% Khaùc Taêng töø 1% ñeán 7% Taêng töø 10% ñeán 15% Doanh thu öôùc tính naêm nay : Saûn phaåm A : Doanh thu naêm tröôùc : Taêng leân do saûn löôïng : ( 20.000 x 10% ) Taêng leân do giaù baùn : ( 22.000 x 20% ) Doanh thu öôùc tính naêm nay : Saûn phaåm B : Doanh thu naêm tröôùc : Taêng leân do saûn löôïng :(28.000 x 30%) Giaûm do giaù baùn : ( 36.400 x3%) Doanh thu öôùc tính naêm nay : Saûn phaåm khaùc : Doanh thu naêm tröôùc : Taêng do saûn löôïng : ( 2.000 x 12,5%) Taêng do giaù baùn : ( 2.250 x 4%) Doanh thu öôùc tính naêm nay : Toång doanh thu öôùc tính naêm nay : Doanh thu theo baùo caùo naêm nay : Cheänh leäch : 20.000 2.000 4.400 26.400 28.000 8.400 (1.092) 35.308 2.000 250 90 2.340 64.048 63.200 848 19 5 28/10/2011 UEH THUÛ TUÏC PHAÂN TÍCH (THÍ DUÏ 3) Chi phí hoa hoàng keá hoaïch ‘08 : Chi phí hoa hoàng thöïc teá ‘08 : Cheânh leäch : ? Chi phí hoa hoàng thöïc teá öôùc tính : 1. Tyû leä hoa hoàng bình quaân thöïc teá : 12.000 17.000 5.000 Phöông phaùp xaùc ñònh chi phí keá hoaïch Saûn Tyû leä phaåm hoa hoàng A B Coäng Hoa hoàng KH = Tyû leä hoa hoàng bình quaân ‘07 x Doanh thu döï kieán = 1,2% x 1.000.000 2% 1% Cô caáu Tyû leä hoa Cô caáu Tyû leä hoa doanh hoàng bình doanh thu hoàng bình thu ‘07 quaân ‘07 ‘08 quaân ‘08 20% 80% 100% 0,4% 0,8% 1,2% 60% 40% 100% 1,2% 0,4% 1,6% ? Caùc thay ñoåi trong ñieàu kieän ( doanh thu, chính saùch hoa hoàng ) 2. Chi phí hoa hoàng öôùc tính : Doanh thu thöïc teá : 1.100.000 Chính saùch hoa hoàng khoâng ñoåi ( Saûn phaåm A : 2%. Saûn phaåm B 1% ). 1,6% x 1.100.000 = 17.600 Cheânh leäch so vôùi soå saùch : 17.600 – 17.000 = 600 Keát luaän : Chi phí hoa hoàng 17.000 laø hôïp lyù Phaûi xem xeùt cô caáu doanh thu Vuõ Höõu Ñöùc 21 Möùc tin caäy cuûa thuû tuïc phaân tích UEH  Tính troïng yeáu cuûa caùc taøi khoaûn.  Caùc thuû tuïc kieåm toaùn khaùc coù cuøng muïc tieâu kieåm toaùn.  Ñaùnh giaù ruûi ro tieàm taøng & ruûi ro kieåm soaùt.  Ñoä chính xaùc coù theå döï kieán cuûa quy trình. Vuõ Höõu Ñöùc 23 6
- Xem thêm -