Tài liệu Kiểm toán 6 - hoàn thành kiểm toán

 • Số trang: 8 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 1119 |
 • Lượt tải: 143

Mô tả:

Kiểm toán 6 - Hoàn thành kiểm toán
28/10/2011 Muïc ñích LOGO Naém ñöôïc caùc böôùc chuaån bò hoaøn thaønh coâng vieäc kieåm toaùn Giaûi thích ñöôïc noäi dung baùo caùo kieåm toaùn vaø caùc yù kieán cuûa kieåm toaùn vieân Hoaøn thaønh kieåm toaùn Vuõ Höõu Ñöùc Vuõ Höõu Ñöùc Noäi dung LOGO ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ 2 LOGO °AÙp duïng thuû tuïc phaân tích Chuaån bò hoaøn thaønh kieåm toaùn °Ñaùnh giaù söï ñaày ñuû cuûa baèng chöùng °Ñaùnh giaù keát quaû °Ñaùnh giaù toång hôïp sai soùt Baùo caùo kieåm toaùn °Raø soaùt laïi hoà sô kieåm toaùn °Khaùi nieäm vaø vai troø °Yeâu caàu cung caáp thö giaûi trình °Caùc yeáu toá cuûa baùo caùo °Kieåm tra caùc coâng boá treân Baûng thuyeát minh °Caùc loaïi yù kieán °Xem xeùt caùc thoâng tin ñính keøm vôùi baùo caùo taøi chính Vuõ Höõu Ñöùc 3 Vuõ Höõu Ñöùc 4 1 28/10/2011 Ñaùnh giaù toång hôïp sai soùt LOGO Xaùc ñònh toång sai soùt chöa ñieàu chænh So saùnh vôùi möùc troïng yeáu cuûa toaøn boä baùo caùo taøi chính Löïa choïn caùch giaûi quyeát thích hôïp cho moãi tình huoáng KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA TOAØN BOÄ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH BAÛNG TOÅNG HÔÏP SAI LEÄCH CHƯA ÑIEÀU CHÆNH (A) Aûnh höôûng ñeán Sai leäch Lôïi nhuaän tröôùc thueá Phaùt hieän Döï phoøng Nôï phaûi thu döôùi möùc Voán hoùa Taøi saûn coá ñònh 90 240 330 Döï kieán Tính giaù Haøng toàn kho Xaùc nhaän Nôï phaûi thu Vuõ Höõu Ñöùc Tình huoáng A TOÅNG HÔÏP Möùc troïng yeáu toång theå: 1400 Möùc troïng yeáu khoaûn muïc: 700 240 300 540 870 5 LOGO Sai leäch chöa ñieàu chænh nhoû hôn nhieàu so vôùi möùc troïng yeáu KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA TOAØN BOÄ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH BAÛNG TOÅNG HÔÏP SAI LEÄCH CHƯA ÑIEÀU CHÆNH (B) Aûnh höôûng ñeán Sai leäch Lôïi nhuaän tröôùc thueá Phaùt hieän Döï phoøng Nôï phaûi thu döôùi möùc Voán hoùa Taøi saûn coá ñònh 90 900 990 Döï kieán Tính giaù Haøng toàn kho Xaùc nhaän Nôï phaûi thu Vuõ Höõu Ñöùc TOÅNG HÔÏP Möùc troïng yeáu toång theå: 1400 Möùc troïng yeáu khoaûn muïc: 700 240 300 540 1530 7 2 28/10/2011 Tình huoáng B LOGO Sai leäch chöa ñieàu chænh lôùn hôn möùc troïng yeáu KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA TOAØN BOÄ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH BAÛNG TOÅNG HÔÏP SAI LEÄCH CHƯA ÑIEÀU CHÆNH (C) Aûnh höôûng ñeán Sai leäch Lôïi nhuaän tröôùc thueá Phaùt hieän Döï phoøng Nôï phaûi thu döôùi möùc Voán hoùa Taøi saûn coá ñònh Möùc troïng yeáu toång theå: 1400 Möùc troïng yeáu khoaûn muïc: 700 50 750 800 Döï kieán Tính giaù Haøng toàn kho Xaùc nhaän Nôï phaûi thu Vuõ Höõu Ñöùc TOÅNG HÔÏP 140 300 440 1240 9 Tình huoáng C Sai leäch chöa ñieàu chænh nhoû hôn nhieàu so vôùi möùc troïng yeáu, nhöng LOGO coù khoaûn muïc sai leäch troïng yeáu KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA TOAØN BOÄ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH BAÛNG TOÅNG HÔÏP SAI LEÄCH CHƯA ÑIEÀU CHÆNH (D) Aûnh höôûng ñeán Sai leäch Lôïi nhuaän tröôùc thueá Phaùt hieän Döï phoøng Nôï phaûi thu döôùi möùc 250 Voán hoùa Taøi saûn coá ñònh 550 800 Döï kieán Tính giaù Haøng toàn kho Xaùc nhaän Nôï phaûi thu Vuõ Höõu Ñöùc TOÅNG HÔÏP Möùc troïng yeáu toång theå: 1400 Möùc troïng yeáu khoaûn muïc: 700 250 300 550 1350 11 3 28/10/2011 Tình huoáng D LOGO Sai leäch chöa ñieàu chænh xaáp xæ gaàn baèng vôùi möùc troïng yeáu BAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙN LOGO 1. Vai troø cuûa Baùo caùo kieåm toaùn Keát tinh keát quaû coâng vieäc kieåm toaùn Gaén vôùi traùch nhieäm kieåm toaùn vieân Giaûi thích roõ cho ngöôøi söû duïng 2. Chuaån hoùa baùo caùo kieåm toaùn Noäi dung YÙ kieán Vuõ Höõu Ñöùc 13 CAÙC YEÁU TOÁ CUÛA BAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙN Teân vaø ñòa chæ CTKT Soá hieäu BCKT Tieâu ñeà BCKT Ngöôøi nhaän BCKT Ñoaïn môû ñaàu LOGO •Chuaån möïc kieåm toaùn •Baûo ñaûm hôïp lyù •Coâng vieäc vaø thuû tuïc ñaõ thöïc hieän Kieåm tra treân cô sôû choïn maãu Ñaùnh giaù vieäc tuaân thuû Ñaùnh giaù caùc öôùc tình vaø xeùt ñoaùn Ñaùnh giaù vieäc trình baøy toaøn boä •Cô sôû hôïp lyù YÙù kieán cuûa kieåm toaùn vieân Ñòa ñieåm vaø thôøi gian laäp BCKT Chöõ kyù vaø ñoùng daáu Vuõ Höõu Ñöùc 14 CAÙC LOAÏI YÙ KIEÁN TREÂN BAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙN LOGO Chaáp nhaän toaøn phaàn • Ñoái töôïng kieåm toaùn • Traùch nhieäm ngöôøi quaûn lyù vaø kieåm toaùn vieân Phaïm vi vaø caên cöù thöïc hieän Vuõ Höõu Ñöùc • Khoâng coù ñoaïn nhaán maïnh • Coù ñoaïn nhaán maïnh Chaáp nhaän töøng phaàn • Tuøy thuoäc vaøo • Ngoaïi tröø Khoâng chaáp nhaän Töø choái nhaän xeùt 15 Vuõ Höõu Ñöùc 16 4 28/10/2011 CHAÁP NHAÄN TOAØN PHAÀN KHOÂNG COÙ ÑOAÏN NHAÁN MAÏNH LOGO CHAÁP NHAÄN TOAØN PHAÀN KHOÂNG COÙ ÑOAÏN NHAÁN MAÏNH "Theo yù kieán cuûa chuùng toâi, baùo caùo taøi chính ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu tình hình taøi chính cuûa coâng ty ABC taïi ngaøy 31/12/X, cuõng nhö keát quaû kinh doanh vaø caùc luoàng löu chuyeån tieàn teä trong naêm taøi chính keát thuùc taïi ngaøy 31/12/X, phuø hôïp vôùi chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam hieän haønh vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan./. Baùo caùo Taøi chính khoâng coù sai leäch troïng yeáu Baùo caùo taøi chính coù sai leäch troïng yeáu nhöng ñaõ ñaõ ñieàu chænh Caùc thay ñoåi chính saùch keá toaùn ñaõ ñöôïc khai baùo ñaày ñuû. Vuõ Höõu Ñöùc CHAÁP NHAÄN TOAØN PHAÀN COÙ ÑOAÏN NHAÁN MAÏNH 17 LOGO Khi muoán löu yù ngöôøi ñoïc BCTC veà moät vaán ñeà khoâng aûnh höôûng ñeán yù kieán cuûa KTV: Thoâng tin ñính keøm vôùi BCTC khoâng nhaát quaùn vôùi BCTC Giaû thieát tính hoaït ñoäng lieân tuïc coù theå bò vi phaïm Vuõ Höõu Ñöùc 19 LOGO Vuõ Höõu Ñöùc CHAÁP NHAÄN TOAØN PHAÀN COÙ ÑOAÏN NHAÁN MAÏNH 18 LOGO "Theo yù kieán cuûa chuùng toâi, baùo caùo taøi chính ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu …….. phuø hôïp vôùi chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam hieän haønh vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan. ÔÛ ñaây chuùng toâi khoâng phuû nhaän yù kieán chaáp nhaän toaøn phaàn nhö treân, maø chæ muoán löu yù ngöôøi ñoïc baùo caùo taøi chính ñeán ñieåm X trong phaàn thuyeát minh baùo caùo taøi chính: khoaûn loã thuaàn cuûa ñôn vò laø ZZZ trong naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 20X0 vaø taïi ngaøy naøy, khoaûn nôï ngaén haïn cuûa ñôn vò vöôït quaù toång taøi saûn laø ZZZ. Nhöõng ñieàu kieän naøy, cuøng vôùi nhöõng vaán ñeà khaùc ñöôïc neâu trong ñieåm X trong phaàn thuyeát minh, chæ ra söï toàn taïi cuûa yeáu toá khoâng chaéc chaén troïng yeáu coù theå gaây ra söï nghi ngôø ñaùng keå veà khaû naêng hoaït ñoäng lieân tuïc cuûa ñôn vò". Vuõ Höõu Ñöùc 20 5 28/10/2011 CHAÁP NHAÄN TÖØNG PHAÀN, DAÏNG TUØY THUOÄC VAØO LOGO Khi toàn taïi moät tình huoáng chöa roõ raøng, phuï thuoäc vaøo moät söï kieän trong töông lai naèm ngoaøi khaû naêng kieåm soaùt cuûa KTV vaø ñôn vò. Vuõ Höõu Ñöùc LOGO "Theo yù kieán cuûa chuùng toâi, baùo caùo taøi chính ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu …. phuø hôïp vôùi chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam hieän haønh vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan, tuøy thuoäc vaøo: - Khoaûn doanh thu XX VNÑ ñöôïc chaáp nhaän; - Khoaûn chi XY VNÑ ñöôïc Hoäi ñoàng quaûn trò thoâng qua. 21 CHAÁP NHAÄN TÖØNG PHAÀN, DAÏNG NGOAÏI TRÖØ DO GIÔÙI HAÏN LOGO PHAÏM VI KIEÅM TOAÙN Giôùi haïn phaïm vi kieåm toaùn khi kieåm toaùn vieân khoâng thöïc hieän ñöôïc caùc thuû tuïc kieåm toaùn caàn thieát maø khoâng coù thuû tuïc thay theá phuø hôïp. Vaán ñeà giôùi haïn phaïm vi chöa aûnh höôûng ñeán tôûng theå cuûa BCTC. Vuõ Höõu Ñöùc CHAÁP NHAÄN TÖØNG PHAÀN, DAÏNG TUØY THUOÄC VAØO 23 Vuõ Höõu Ñöùc CHAÁP NHAÄN TÖØNG PHAÀN, DAÏNG NGOAÏI TRÖØ DO GIÔÙI HAÏN PHAÏM VI KIEÅM TOAÙN 22 LOGO Chuùng toâi ñaõ khoâng theå tham gia kieåm keâ haøng toàn kho vaøo ngaøy 31/12/X, vì taïi thôøi ñieåm ñoù chuùng toâi chöa ñöôïc boå nhieäm laøm kieåm toaùn. Vôùi nhöõng taøi lieäu hieän coù ôû ñôn vò, chuùng toâi cuõng khoâng theå kieåm tra ñöôïc tính ñuùng ñaén cuûa soá löôïng haøng toàn kho taïi thôøi ñieåm treân baèng caùc thuû tuïc kieåm toaùn khaùc. Theo yù kieán chuùng toâi, ngoaïi tröø nhöõng aûnh höôûng ñeán baùo caùo taøi chính vì lyù do neâu treân, baùo caùo taøi chính ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu ... phuø hôïp vôùi chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam hieän haønh vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan. Vuõ Höõu Ñöùc 24 6 28/10/2011 CHAÁP NHAÄN TÖØNG PHAÀN, DAÏNG NGOAÏI TRÖØ DO KHOÂNG NHAÁT TRÍ VÔÙI GIAÙM ÑOÁC LOGO Khi khoâng nhaát trí vôùi Giaùm ñoác daãn ñeán caùc sai leäch troïng yeáu treân BCTC Tuy nhieân, sai leäch chöa aûnh höôûng ñeán toång theå BCTC Vuõ Höõu Ñöùc CHAÁP NHAÄN TÖØNG PHAÀN, DAÏNG NGOAÏI TRÖØ DO KHOÂNG NHAÁT LOGO TRÍ VÔÙI GIAÙM ÑOÁC "... Nhö ñaõ neâu trong phaàn thuyeát minh X cuûa baùo caùo taøi chính, ñôn vò ñaõ khoâng tính khaáu hao TSCÑ, trong khi TSCÑ naøy ñaõ thöïc söï ñöôïc söû duïng treân 6 thaùng, vôùi möùc khaáu hao ñaùng leõ phaûi tính laø XXX VNÑ. Do vaäy, chi phí kinh doanh ñaõ bò thieáu vaø giaù trò thuaàn cuûa TSCÑ ñaõ cao hôn thöïc teá vôùi giaù trò töông ñöông XXX VNÑ, laøm cho laõi taêng giaû taïo XXX VNÑ. Theo yù kieán cuûa chuùng toâi, ngoaïi tröø aûnh höôûng (neáu coù) ñeán baùo caùo taøi chính cuûa söï kieän treân, baùo caùo taøi chính ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu..." 25 LOGO Vuõ Höõu Ñöùc TÖØ CHOÁI ÑÖA RA YÙ KIEÁN TÖØ CHOÁI ÑÖA RA YÙ KIEÁN Giôùi haïn veà phaïm vi kieåm toaùn ñaõ aûnh höôûng ñeán toång theå, khieán cho KTV khoâng ñuû baèng chöùng ñöa ra yù kieán veà BCTC nhö laø moät toång theå. KHOÂNG CHAÁP NHAÄN Khi khoâng nhaát trí vôùi Giaùm ñoác maø vaán ñeà naøy ñaõ aûnh höôûng ñeán toång theå BCTC, khieán cho BCTC khoâng coøn trung thöïc vaø hôïp lyù nöõa. Vuõ Höõu Ñöùc 26 LOGO Do nhöõng haïn cheá töø phía ñôn vò maø chuùng toâi ñaõ khoâng theå kieåm tra ñöôïc toaøn boä doanh thu, cuõng khoâng nhaän ñöôïc ñuû caùc baûn xaùc nhaän nôï phaûi thu töø khaùch haøng, vaø vì tính troïng yeáu cuûa caùc söï kieän naøy, chuùng toâi khoâng theå ñöa ra yù kieán cuûa mình veà baùo caùo taøi chính cuûa ñôn vò. 27 Vuõ Höõu Ñöùc 28 7 28/10/2011 KHOÂNG CHAÁP NHAÄN LOGO Tình huoáng Trong baùo caùo taøi chính, giaù trò TSCÑ laø XXX VNÑ; khoaûn vay coâng ty B laø XY VNÑ ñaõ khoâng phaûn aùnh trong soå keá toaùn vaø khoâng coù chöùng töø keá toaùn xaùc minh... Theo yù kieán cuûa chuùng toâi, vì aûnh höôûng troïng yeáu cuûa nhöõng vaán ñeà noùi treân, baùo caùo taøi chính ñaõ phaûn aùnh khoâng trung thöïc vaø khoâng hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu tình hình taøi chính cuûa coâng ty ABC taïi ngaøy 31/12/X, cuõng nhö keát quaû kinh doanh vaø caùc luoàng löu chuyeån tieàn teä trong naêm taøi chính keát thuùc taïi ngaøy 31/12/X, khoâng phuø hôïp vôùi chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam hieän haønh vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan. Vuõ Höõu Ñöùc Khoâng troïng yeáu Troïng yeáu nhöng chöa aûnh höôûng ñeán toång theå BCTC Troïng yeáu ñeán möùc aûnh höôûng toång theå BCTC Tình huoáng chöa roõ raøng Giôùi haïn veà phaïm vi Khoâng nhaát trí vôùi GÑ Thay ñoåi chính saùch keá toaùn, ñaõ khai baùo ñaày ñuû Thoâng tin ñính keøm khoâng nhaát quaùn vôùi BCTC 29 8
- Xem thêm -