Tài liệu Kim dung giữa đời tôi 1

  • Số trang: 202 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 690 |
  • Lượt tải: 95

Mô tả:

KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 1 MUÅC LUÅC 1. KHAÁI QUAÁT PHONG CAÁCH XÊY DÛÅNG NHÊN VÊÅT .......................................................... 3 2. VOÄ CÖNG TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG ................................................... 9 3. RÛÚÅU TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG ....................................................... 14 4. ÊM NHAÅC TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG ................................................ 24 5. HOA TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG .......................................................... 35 6. Y HOÅC TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG....................................................... 42 7. TÒNH YÏU TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG................................................ 52 8. TÒNH DUÅC TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG ............................................... 56 9. CHÊËT HAÂI TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG................................................ 60 10. GHEN TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG ..................................................... 70 11. CHÊËT THÚ TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG............................................. 73 12. NGÖN NGÛÄ BÒNH DÊN TRONG VÙN CHÛÚNG KIM DUNG........................................ 80 13. SÖË PHÊÅN NHÛÄNG BÖÅ SAÁCH TRONG TAÁC PHÊÍM VOÄ HIÏÅP KIM DUNG .................... 84 14. “THÚÂI TRANG” TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG...................................... 91 15. NHÛÄNG NHÊN VÊÅT QUAÁI DÕ TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG............. 96 16. NGHÏÌ KYÄ NÛÄ TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG...................................... 103 17. CON TRÊU TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG........................................... 110 18. NGÛÚÂI TÊY DÛÚNG TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG.......................... 114 19. CAÁC KYÄ THUÊÅT TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG .................................. 117 20. THÛÁC ÙN TRUNG HOA TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG..................... 122 21. TINH THÊÌN PHÊÅT GIAÁO TRONG TAÁC PHÊÍM TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG ..................................................................................................................................................... 128 http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 2 22. THÛÃ NHÒN LIBIDO QUA TAÁC PHÊÍM KIM DUNG......................................................... 132 23. NGHÏÅ THUÊÅT TIÏÍU THUYÏËT CUÃA KIM DUNG ........................................................... 137 24 KIM DUNG ÀÙÅT LAÅI MÊËY VÊËN ÀÏÌ LÕCH SÛÃ ................................................................. 146 25. KIM DUNG VAÂ NGÖN NGÛÄ XAÄ HÖÅI HOÁA ...................................................................... 150 26. KIM DUNG - HÖÌN TÑNH LAÄNG MAÅN PHÛÚNG ÀÖNG ............................................... 154 27. KIM DUNG VAÂ NHÛÄNG ÖNG THÊÌN SI TÒNH ............................................................... 159 28. KIM DUNG VAÂ "THIÏN NGOAÅI HÛÄU THIÏN" ............................................................... 164 29. KIM DUNG VAÂ VAÅN SÛÅ GIAI KHÖNG ............................................................................ 170 30. KIM DUNG VAÂ CHÛÄ XUÊN............................................................................................... 174 31. KIÏËM LUÊÅN......................................................................................................................... 177 32. ÀAO LUÊÅN ........................................................................................................................... 183 33. CAÂNH MAI TRÏN THIÏN SÚN ......................................................................................... 189 34. THÛ PHAÁP VAÂ VOÄ CÖNG .................................................................................................. 192 35. SUY NIÏÅM KYÁ TIÏÍU HÛÄU ................................................................................................. 198 http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 3 1. KHAÁI QUAÁT PHONG CAÁCH XÊY DÛÅNG NHÊN VÊÅT Trong nhûäng nùm trûúác 1975 taåi miïìn Nam ngûúâi àoåc xem Kim Dung tiïn sinh, tiïíu thuyïët gia Höìng Köng, laâ möåt nhaâ vùn lúán. Nhûäng taác phêím tiïíu thuyïët voä hiïåp cuãa öng, àûúåc àùng baáo dûúái daång feuilleton hoùåc in thaânh saách, àaä hêëp dêîn haâng triïåu ngûúâi àoåc Viïåt Nam. Vùn cuãa öng àaä àûúåc tuyïín traåch àïí àûa vaâo giaáo trònh vùn cêëp trung hoåc vaâ àaåi hoåc taåi Àaâi Loan, Höìng Köng vaâ Hoa Luåc. Vaâ ngay trong loâng nûúác Myä, ngûúâi Hoa àaä lêåp ra “Kim Dung hoåc höåi”, chuyïn nghiïn cûáu, giúái thiïåu vaâ dõch nhûäng taác phêím cuãa öng ra tiïëng Anh, Phaáp, Têy Ban Nha... Àiïìu maâ ngûúâi ta dïî nhêån ra nhêët laâ buát lûåc cuãa Kim Dung rêët huâng hêåu. Möîi taác phêím laâ möåt böå (thûúâng trïn 10 quyïín, trung bònh khoaãng 500, 600 trang möåt quyïín). Chuáng töi chó xin giúái thiïåu àêìu tiïn möåt khña caånh trong kyä thuêåt tiïíu thuyïët cuãa öng: phong caách xêy dûång nhên vêåt. Trûúác nùm 1975, saách Kim Dung àûúåc in göìm: 1. Thû kiïëm ên cûâu luåc 2. Bñch huyïët kiïëm 3. Anh huâng xaå àiïu 4. Thêìn àiïu hiïåp lûä 5. Tuyïët Sún phi höì 6. Phi höì ngoaåi truyïån (Laänh nguyïåt baão àao) 7. YÃ thiïn Àöì long kyá 8. Liïn thaânh quyïët (Töë têm kiïëm) 9. Thiïn Long baát böå (Luåc maåch thêìn kiïëm truyïån) 10. Hiïåp khaách haânh 11. Tiïëu ngaåo giang höì http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 4 12. Löåc Àónh kyá Möåt àiïìu cêìn lûu yá laâ nïëu chuáng ta phên biïåt roä 4 khaái niïåm: Truyïån (tiïíu thuyïët hoaân toaân hû cêëu), Kyá (taác phêím vùn xuöi viïët vïì ngûúâi thêåt, viïåc thêåt) vaâ Luåc (cuöën saách) thò Kim Dung sûã duång 3 khaái niïåm àoá vúái möåt yá nghôa duy nhêët àïí chó caác böå tiïíu thuyïët voä hiïåp cuãa öng. Khuynh hûúáng cuãa Kim Dung laâ thûúâng àùåt nhûäng cuöën tiïíu thuyïët cuãa mònh vaâo nhûäng hoaân caãnh lõch sûã cuå thïí cuãa Trung Quöëc. Böå Thiïn Long baát böå àûúåc àùåt vaâ khung caãnh lõch sûã triïìu Töëng (1127-1279) vúái sûå tûúng tranh, tûúng giao cuãa 6 thïë lûåc phong kiïën: Töëng, Àaåi Lyá, Khiïët Àan (Liïu), Têy Haå, Thöí Phöìn vaâ Yïn (Tiïn Ti, àaä suy taân). Böå Löåc Àónh kyá àûúåc àùåt vaâo khung caãnh lõch sûã triïìu Khang Hy (1662-1722) nhaâ Thanh, khi maâ caác thïë lûåc chöëng Thanh nhû Àûúâng Vûúng, Quïë Vûúng, Löî Vûúng vaâ Thiïn Àõa höåi hoaåt àöång maånh... Chñnh vò thïë, trong tiïíu thuyïët cuãa öng, coá nhûäng nhên vêåt lõch sûã nhû Triïåu Huá (Töëng Triïët Töng), Gia Luêåt Höìng Cú (hoaâng àïë Àaåi Liïu), Àoaân Chñnh Minh (hoaâng àïë Àaåi Lyá), Khang Hy (hoaâng àïë Thanh), Trêìn Vônh Hoa (Trêìn Cêån Nam, töíng àûúâng chuã Thiïn Àõa höåi)... Bïn caånh àoá laâ nhûäng nhên vêåt thuêìn tuyá hû cêëu, thûúâng laâ nhên vêåt chñnh cuãa tiïíu thuyïët... Trong Thiïn Long baát böå, àoá laâ Kiïìu Phong, Àoaân Dûå, Hû Truác, Du Thaãn Chi, Àinh Xuên Thu...Trong Löåc Àónh kyá, àoá laâ Vi Tiïíu Baão. Nhûäng nhên vêåt tiïíu thuyïët cuãa öng kïët húåp vúái nhên vêåt lõch sûã taåo thaânh möåt phong caách tiïíu thuyïët hû hû, thûåc thûåc. Phong caách naây khaá àêåm neát khi öng xêy dûång cùåp nhên vêåt Khang Hy - Vi Tiïíu Baão trong Löåc Àónh kyá. Tûâ möåt thùçng beá lûu manh trong àöång àiïëm Lïå Xuên viïån thaânh Dûúng Chêu, Vi Tiïíu Baão àaä bõ hoaân caãnh àêíy àûa lïn Bùæc Kinh giaã laâm thaái giaám röìi thên cêån vúái vua Khang Hy, gia nhêåp Thiïn Àõa höåi laâm möåt thûá giaán àiïåp hai mang, trúã thaânh cöng tûúác triïìu Thanh, nhêån nhiïåm vuå kyá hoaâ ûúác lõch sûã Hùæc Long giang 1684 vúái Phñ Diïu Àa La (Feáodore) cuãa Nga Ta Lû! Taác giaã coá ghi chuá roä vïì chuyïån hû cêëu cuãa mònh nhûng àiïìu êëy vêîn khöng laâm giaãm ài sûå thuá võ trong loâng ngûúâi àoåc. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 5 Möåt caách khaái quaát, nhên vêåt trong tiïíu thuyïët Kim Dung thûúâng àûúåc chia laâm 2 tuyïën: chñnh phaái (hay baåch àaåo) vaâ taâ phaái (hay hùæc àaåo). Tuy nhiïn, trong taác phêím Kim Dung khöng hïì rúi vaâo chuã nghôa cöng thûác: nhûäng keã maâ öng xïëp vaâo haâng taâ thûúâng laâ nhûäng chñnh nhên quên tûã, nhûäng keã maâ öng giúái thiïåu nhû laâ chñnh nhên quên tûã laåi laâ keã chùèng ra gò. Bêët kyâ ngûúâi Trung Quöëc naâo cuäng goåi Minh giaáo (tûác Baái hoaã giaáo) tûâ Ba Tû truyïìn sang laâ taâ àaåo. Trong YÃ thiïn Àöì long kyá, Kim Dung àaä chûáng minh ngûúåc laåi: Minh giaáo laâ möåt chñnh giaáo, nöìng naân tònh caãm yïu nûúác, xaã thên àïí cûáu trùm hoå ra khoãi aách thöëng trõ cuãa Möng Cöí. Nhûäng Trûúng Vö Kyå, Dûúng Tiïu, Vi Nhêët Tiïëu, Phaåm Dao, Hên Thiïn Chñnh... laâ nhûäng con ngûúâi quang minh löîi laåc, haânh sûå trong saáng, söëng rêët ngûúâi. Vaâ chñnh nghôa thuöåc vïì hoå, chûá khöng phaãi thuöåc vïì nhên vêåt Chu Nguyïn Chûúng, vöën àêìy thuã àoaån chñnh trõ, àaä cûúáp cöng Minh giaáo àïí lïn ngöi múã ra nhaâ Minh. Coân coá ai àeåp hún Quên tûã kiïëm Nhaåc Bêët Quêìn, chûúãng mön phaái Hoa Sún trong Tiïëu ngaåo giang höì? Thïë nhûng tûâ cuöën 9 trúã ài, Nhaåc Bêët Quêìn dêìn dêìn hiïån nguyïn hònh laâ möåt keã àöåc aác; duâng con gaái laâm bêåc thang àïí leo lïn, giïët caã rïí, lûâa vúå, giïët hoåc troâ, quyïët chiïëm àûúåc ngöi Minh chuã Nguä Nhaåc phaái, tûå thiïën àïí trúã thaânh keã laåi caái. Nguyå quên tûã vêîn nguy hiïím hún chên tiïíu nhên! Nhûäng nhên vêåt chñnh trong taác phêím cuãa Kim Dung thûúâng laâ nhûäng con ngûúâi bao dung, àön hêåu, khöng huã nho, cêu nïå, khöng laâm böå laâm tõch. Àoá laâ Kiïìu Phong tûå tûã ngoaâi Nhaån Mön quan àïí mûu cêìu hoaâ bònh cho trùm hoå Töëng-Liïu. Àoá laâ tiïíu anh huâng Höì Phó (Phi höì ngoaåi truyïån) tòm ra keã thuã giïët cha maâ vêîn khöng xuöëng tay haå saát. Àoá laâ Quaách Tônh (Anh huâng xaå àiïu) liïìu chïët àïí giûä thaânh Tûúng Dûúng, laâ Thaåch Phaá Thiïn chó biïët söëng thuêìn phaác khöng hïì haåi ai... Hoå chñnh laâ mêîu “ngûúâi huâng” lyá tûúãng theo nhêån thûác àaåo àûác Trung Hoa. Chuáng ta khöng nùæm roä lùæm vïì thên thïë Kim Dung. Nhûng truyïån cuãa öng thûúâng daânh tònh caãm cho nhûäng con ngûúâi xuêët thên rêët têìm thûúâng, nhûäng àûáa beá möì cöi khöng cha meå hoùåc khöng biïët ai laâ cha meå. Lïånh Höì Xung, Höì Phó, Thaåch Phaá Thiïn, http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 6 Trûúng Vö Kyå, Dûúng Qua... laâ nhûäng chaâng trai, nhûäng cêåu beá nhû vêåy. Àúâi àaä daåy hoå caách söëng vaâ vöën söëng. Vaâ hoå àaä thaânh ngûúâi, nhûäng con ngûúâi rêët trung thûåc, àaåo àûác. Kim Dung àùåt tïn cho nhûäng nhên vêåt cuãa mònh rêët hay. Coá nhûäng nhên vêåt maâ caái tïn biïíu hiïån àêìy àuã tñnh caách cuãa mònh: Nhêåm Ngaä Haânh (chó laâm theo yá mònh), Nhaåc Bêët Quêìn (khöng chúi vúái ai) nhûng laåi coá rêët nhiïìu baån beâ. Thöng thûúâng, trûúác möîi tïn nhên vêåt, taác giaã àùåt cho möåt ngoaåi hiïåu. Àiïìu thuá võ laâ loaåi nhên vêåt caâng xoaâng xônh thò ngoaåi hiïåu caâng “kïu”: Àoaån ngaåc tam quyïìn, Àoaåt mïånh tam quyïìn, Nhêët kiïëm chêën Thiïn Nam... Nhên vêåt coá ngoaåi hiïåu daâi nhêët laâ Giang dûúng àaåi àaåo vaån lyá àöåc haânh thaái hoa dêm tùåc khoaái àao Àiïìn Baá Quang (tûúáng cûúái àûúâng söng biïín, tïn dêm tùåc chuyïn haäm hiïëp phuå nûä, ngaân dùåm ài möåt mònh, àaánh àao rêët nhanh) vaâ Àaã biïën thiïn haå vö àõch thuã kim diïån Phêåt Miïu Nhên Phûúång (àaánh khùæp thiïn haå khöng ai àõch nöíi, Phêåt mùåt vaâng). Coá ngoaåi hiïåu laâm cho ngûúâi àoåc nhêån lêìm laâ 3 nhên vêåt khaác nhau nhû Cön Lön tam thaánh Haâ Tuác Àaåo (YÃ thiïn Àöì long kyá). Thûåc sûå, “tam thaánh” laâ lúâi ngûúâi àúâi xûng tuång Haâ Tuác Àaåo cêìm thaánh, kyâ thaánh, kiïëm thaánh chûá khöng phaãi laâ “3 öng thaánh”. Coá nhûäng nhên vêåt thoaåt àoåc ngoaåi hiïåu cûá tûúãng laâ möåt ngûúâi hoaá ra 2 nhû Hoaâng Haâ Laäo Töí (Laäo Àêìu Tûã vaâ Töí Thiïn Thu söëng trïn söng Hoaâng Haâ - Tiïëu ngaåo giang höì). Nhûäng nhên vêåt chñnh, siïu viïåt thûúâng khöng coá ngoaåi hiïåu hoùåc ngoaåi hiïåu rêët ngùæn: Kiïìu Phong, Hû Truác, Àoaân Dûå, Bùæc caái Höìng Thêët... Ngay caách àùåt tïn nhên vêåt cuäng àaä noái lïn taâi nùng cuãa Kim Dung. Àêy cuäng laâ chöî giuáp ngûúâi àoåc phên biïåt truyïån thêåt cuãa Kim Dung vaâ nhûäng nguyå taác. Truyïån cuãa Kim Dung thûúâng coá nhûäng nhên vêåt quaái dõ, möîi nhên vêåt mang möåt phong caách riïng, khöng giöëng ai. Àoá laâ Tiïu Tûúng daå vuä Maåc Àaåi tiïn sinh (Tiïëu ngaåo giang höì), chûúãng mön phaái Haânh Sún, vêîn ùn mùåc raách rûúái, giêëu thanh kiïëm moãng nhû laá luáa trong cêy àaân; laâ Àoaân Dûå, Du Thaãn Chi (Thiïn Long baát böå) suöët àúâi si tònh, chaåy theo nhan sùæc; laâ Vi Tiïíu Baão (Löåc Àónh kyá) lûu manh nhûng chùèng bao giúâ cêìn che giêëu tñnh lûu manh... Loaåi nhên vêåt naây tiïu biïíu cho quan àiïím “hoaâ nhi bêët http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 7 àöìng” (coá hoaâ mònh vêîn khöng giöëng àûúåc) cuãa Nho giaáo. Nhûäng nhên vêåt cuãa öng söëng vúái caã tñnh caách, àùåc àiïím cuãa mònh. Hoå coá thïí söëng rêët töët, cuäng coá thïí rêët xêëu nhûng möîi con ngûúâi nhû vêåy - duâ chó xuêët hiïån trong möåt àoaån ngùæn nguãi - vêîn àïí laåi nhûäng êën tûúång sêu àêåm trong loâng ngûúâi àoåc. Àiïìu êëy àaä bao nhiïu nhaâ vùn laâm àûúåc. Kim Dung sûã duång phong caách xêy dûång nhên vêåt nhû möåt caách àaánh lûâa àöåc giaã vaâ gêy cho àöåc giaã sûå thuá võ khi àûúåc “bõ lûâa” nhû vêåy. Múã àêìu Tiïëu ngaåo giang höì laâ hònh aãnh töët àeåp cuãa Lêm Bònh Chi. Sau àoá, Lêm Bònh Chi bõ lêm naån nhaâ tan, ngûúâi chïët, phaãi lûu laåc tha hûúng. Ai cuäng nghô Lêm Bònh Chi laâ nhên vêåt trung têm, con ngûúâi chñnh nhên quên tûã. Nhûng khöng! Àoåc hïët böå saách chuáng ta múái thêëy caái rúãm àúâi cuãa Lêm Bònh Chi, caái chên thêåt cuãa Lïånh Höì Xung. Haånh phuác thuöåc vïì nhûäng con ngûúâi chên thêåt. Àoåc Hiïåp khaách haânh, ta cûá ngúä Thaåch Phaá Thiïn laâ möåt tïn tiïíu ma àêìu taân baåo, dêm aác, lûâa loåc. Nhûng khöng, cêåu chó coá möåt caái töåi: giöëng hïåt ngûúâi anh ruöåt taân aác, dêm àaäng Thaåch Trung Ngoåc. Chó coá àöi mùæt treã thú cuãa A Tuá múái nhòn ra àûúåc chöî khaác biïåt töët àeåp àoá, àiïìu maâ têët caã moåi ngûúâi lúán khöng nhòn ra. Vaâ cuöëi cuâng, Thaách Phaá Thiïn àaä tòm ra àûúåc pho voä cöng thûúång thùång êín trong baâi thú Hiïåp khaách haânh cuãa Thi tiïn Lyá Baåch, khöng phaãi do nghiïn cûáu àûúåc yá nghôa cuãa baâi haânh, maâ nhúâ chó nhòn neát viïët (vò cêåu khöng biïët chûä). Kim Dung muöën chûáng mònh möåt àiïìu: caái chên thêåt, caái döët naát vêîn thùæng àûúåc caái cú têm, caái hiïíu biïët röång raäi nhêët. Ai khöng thuá võ vúái nhûäng àõnh àïì nhû vêåy? Seä rêët thiïëu soát nïëu nhû chuáng ta boã quïn nhûäng nhên vêåt nûä trong taác phêím Kim Dung. Tuy mang danh laâ truyïån voä hiïåp nhûng taác phêím Kim Dung thûåc chêët laâ nhûäng tiïíu thuyïët vïì tònh yïu àöi lûáa. Caác nhên vêåt nûä cuãa öng xuêët thên trong xaä höåi phong kiïën nhûng söëng vaâ yïu rêët laäng maån - têët nhiïn trong sûå cho pheáp cuãa lïî giaáo Trung Hoa. Àoá laâ nhûng con ngûúâi biïët yïu say àùæm vaâ biïët xaã thên vò ngûúâi yïu: Nhêåm Doanh Doanh - Lïånh Höì Xung (Tiïëu ngaåo giang höì), Triïåu Mêîn — Trûúng Vö Kyå (YÃ thiïn Àöì long kyá), Viïn Tûã Y - Höì Phó (Laänh nguyïåt baão àao), A Tuá http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 8 Thaåch Phaá Thiïn (Hiïåp khaách haânh), A Chêu - Kiïìu Phong (Thiïn Long baát böå). Tuy nhiïn trong moåi tònh huöëng, hoå vêîn giûä àûúåc tiïët saåch giaá trong cuãa ngûúâi phuå nûä phûúng Àöng. Noái nhû vêåy, khöng coá nghôa laâ Kim Dung vêîn giûä nhên vêåt nûä cuãa mònh bo bo trong voâng tû duy cöí àiïín cuãa lïî giaáo Trung Hoa. Khöng, öng àaä taåo ra nhûäng tònh huöëng coá vêën àïì: Kyã Hiïíu Phuâ àaä hûáa hön vúái Hên Lúåi Hanh nhûng laåi thêët thên vúái Dûúng Tiïu, sinh ra àûáa con gaái vaâ àùåt tïn laâ Bêët Höëi (khöng höëi hêån) (YÃ thiïn Àöì long kyá). Tiïíu Long Nûä laâ sû phuå, àaä bõ keã khaác cûúäng dêm nhûng vêîn yïu say àùæm àöì àïå cuãa mònh laâ Dûúng Qua (Thêìn àiïu hiïåp lûä). Nhûäng nhên vêåt nûä cuãa öng biïët àaánh kiïëm, àaánh chûúãng, aám khñ, ghen tuöng, giêån húân, àau xoát vò chia ly. Hoå coá möåt veã àeåp riïng tûâ ngoaåi hònh àïën têm höìn, rêët lyá tûúãng, nhûng cuäng rêët thêåt. Cuäng coá thïí noái Kim Dung laâ nhaâ vùn lúán phûúng Àöng thïë kyã XX. Vïì mùåt trûúác taác, taác phêím cuãa öng àöì söå hún bêët cûá nhaâ vùn naâo khaác. Buát phaáp cuãa öng löi cuöën, hêëp dêîn ngûúâi àoåc möåt caách laå luâng. Vaâ hïå thöëng kiïën thûác cuãa öng tûâ y hoåc àïën àõa lyá, lõch sûã, voä thuêåt, têm lyá, bïånh hoåc, tön giaáo... hoaân chónh möåt caách vö song. Tiïëc thay möåt nhaâ vùn nhû vêåy laâ chûa coá tïn trong nhûäng nhaâ vùn àûúåc nhêån giaãi Nobel vùn hoåc. Nhûng duâ gò ài nûäa, nhûäng nhaâ vùn khaác cuäng àaä hoåc têåp àûúåc tûâ Kim Dung nhiïìu kinh nghiïåm tiïíu thuyïët. Öng xûáng àaáng laâ nhaâ vùn bêåc thêìy cuãa nhûäng bêåc thêìy trong thïë kyã chuáng ta http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 9 2. VOÄ CÖNG TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG Caác nhên vêåt trong taác phêím cuãa Kim Dung húåp laåi thaânh möåt giúái - giúái voä lêm — vaâ àûúng nhiïn, sinh hoaåt cuãa hoå laâ sûå thïí hiïån voä cöng àïí giïët ngûúâi, mûu àöì àõa võ quyïìn lûåc; voä cöng àïí cûáu ngûúâi, trûâ gian diïåt baåo, biïíu dûúng caái leä cöng bùçng úã àúâi. Noái àïën nhûäng nhên vêåt cuãa Kim Dung, khöng thïí khöng noái àïën voä cöng. Möåt caách khaái quaát, Kim Dung àaä àùåt vaâo cho nhûäng nhên vêåt cuãa mònh nhûäng loaåi hònh voä cöng (hay cöng phu, kungfu) maâ hoå cêìn phaãi coá. Caác loaåi hònh voä cöng bao göìm chûúãng phaáp (pheáp àaánh bùçng tay), quyïìn phaáp (pheáp àaánh bùçng nùæm tay), chó phaáp (pheáp àaánh bùçng ngoán tay), cêìm naä thuã phaáp (pheáp àaánh bùçng cêu, bùæt, moác, giêåt) traão phaáp (pheáp chuåp bùçng ngoán tay), cûúác phaáp (pheáp àaá), böå phaáp (pheáp di chuyïín), khinh cöng (pheáp ài nhanh). Nïëu caác nhên vêåt cuãa öng chuyïn sûã duång vuä khñ thò möîi loaåi vuä khñ àûúåc kïët húåp vúái möåt phaáp àïí hònh thaânh voä cöng riïng cho hoå (àao phaáp, thûúng phaáp, kiïëm phaáp, trûúång phaáp, cön phaáp... Àöëi vúái möåt söë nhên vêåt àùåc biïåt, Kim Dung àaä taåo ra cho hoå nhûäng thûá voä cöng àùåc biïåt: thêìn cöng Sû tûã höëng (tiïëng röëng cuãa sû tûã) cuãa Taå Töën (YÃ thiïn Àöì long kyá), Hêëp tinh àaåi phaáp (pheáp huát kònh lûåc vaâ cöng lûåc keã khaác laâm cöng lûåc vaâ kònh lûåc cuãa mònh) cuãa Nhêåm Ngaä Haânh (Tiïëu ngaåo giang höì), Nhiïëp höìn àaåi phaáp (pheáp thöi miïn) cuãa Àinh Xuên Thu (Thiïn Long baát böå)... Kim Dung taåo ra cho nhên vêåt cuãa mònh nhûäng hoaân caãnh, nhûäng tònh huöëng àïí hoå thuã àùæc voä cöng. Coá nhûäng nhên vêåt khöng chõu hoåc voä, suöët ngaây chó lo hoåc saách thaánh hiïìn, hoåc kinh Phêåt nhû vûúng tûã Àaåi Lyá Àoaân Dûå hay nhû nhaâ sû treã Hû Truác cuâng bõ àêíy àûa vaâo hoaân caãnh phaãi hoåc voä cöng àïí tûå cûáu mònh vaâ cûáu ngûúâi, trúã thaânh bêåc thûúång thûâa. Coá keã say mï voä cöng, ài http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 10 tòm suöët àúâi maâ chùèng thêëy. Con àûúâng maâ Kim Dung dêîn dùæt nhûäng nhên vêåt trung têm cuãa mònh àïën vúái caác thûá voä cöng khöng khoãi khiïën cho ngûúâi àoåc cûúâi thêìm. Nhên vêåt cuãa Kim Dung thïí hiïån voä cöng qua kònh lûåc. Àûáng trïn quan àiïím triïët hoåc Trung Hoa, öng chia kònh lûåc ra laâm hai loaåi: dûúng cûúng vaâ êm nhu. Dûúng cûúng laâ loaåi kònh lûåc maänh liïåt, khi xuêët chiïu phaát ra tiïëng àöång. Êm nhu laâ kònh lûåc mïìm maåi, khi xuêët chiïu khöng phaát ra tiïëng àöång. Hai loaåi kònh lûåc àoá loaåi naâo cuäng coá thïí giïët ngûúâi, laâm tan bia vúä àaá! Öng lêëy Nhu chïë Cûúng, lêëy Cûúng chïë Nhu. Keã thùæng cuöåc laâ keã coá cöng lûåc cao hún. Cùn cûá vaâo voä hoåc Trung Hoa, Kim Dung àïí cho caác nhên vêåt cuãa mònh thi triïín voä cöng theo hai caách: trûåc tiïëp vaâ giaán tiïëp. trong caách àaánh trûåc tiïëp; chûúãng, traão, chó, quyïìn... phaãi àuång àïën ngûúâi àõch thuã. trong caách àaánh giaán tiïëp; chûúãng, traão, chó, quyïìn... khöng àuång àïën ngûúâi àõch thuã, Kim Dung goåi àoá laâ caách khöng. Caách khöng àiïím huyïåt chó phaáp cuãa Kiïìu Phong, Luåc maåch thêìn kiïëm cuãa Àoaân Dûå, Thêët thûúng quyïìn cuãa Taå Töën... àïìu coá caái khaã nùng caách khöng naây. Àùåc biïåt Kim Dung coá àïì cêåp àïën Caách sún àaã ngûu thêìn cöng (thêìn cöng àaánh con trêu caách traái nuái). Trong Thiïn Long baát böå, öng àaä àïí cho quöëc sû nûúác Thöí Phöìn duâng Tiïíu Tu ni chûúãng àaánh vaâo àónh àöìng bïn naây, àónh àöìng khöng phaát ra tiïëng àöång vaâ vêîn laânh lùån nhûng phña bïn kia laåi luãng. Caách diïîn taã nhû vêåy nghe húi phi khoa hoåc nhûng laåi laâm thoaã maän trñ tûúãng tûúång vöën phong phuá cuãa con ngûúâi. Kim Dung àùåt tïn cho caác loaåi voä cöng rêët àöåc àaáo vaâ riïng trong khña caånh naây, öng cuäng àaä tûå chûáng mònh àûúåc trònh àöå viïët tiïíu thuyïët cuãa mònh. Möåt laâ — voä cöng thûúâng gùæn liïìu vúái nguöìn göëc xuêët thên. Thñ duå caác nhaâ sû xuêët thên tûâ phaái Thiïëu Lêm thò phaãi biïët sûã La Haán quyïìn, Niïm hoa chó, Thiïëu Lêm trûúâng quyïìn, Di Àaâ chûúãng, Giaáng ma trûúång... Ai xuêët thên tûâ àaåo gia Voä Àang thò coá Thaái cûåc quyïìn, Voä Àang miïn chûúãng. Hû Truác hoåc àûúåc voä cöng cuãa phaái Thiïn Sún thò voä cöng àoá àûúåc goåi laâ Thiïn Sún luåc dûúng chûúãng, Thiïn Sún luåc dûúng chó, Thiïn Sún chiïët mai thuã... Hai laâ — tïn cuãa voä cöng thûúâng gùæn liïìn vúái nhûäng chiïu thûác, àoân thïë cuãa mön voä cöng êëy. Trong tinh thêìn http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 11 naây, ngûúâi àoåc tòm thêëy Haâng long thêåp baát chûúãng (18 chûúãng haå röìng), Liïn hoaân thêåp tam cûúác (13 thïë àaá liïìn nhau), Àöåc Cö cûãu kiïëm (9 thïë kiïëm cuãa Àöåc Cö Cêìu Baåi). Ba laâ — tïn cuãa mön voä cöng thûúâng gùæn liïìn vúái sinh hoaåt, àùåc àiïím cuãa àöång vêåt. Trong tinh thêìn naây, ta thûúâng gùåp trong taác phêím cuãa Kim Dung nhûäng Xaâ quyïìn (rùæn), Àaåi Thaánh quyïìn (khó), AÁp hònh cöng (võt), Haâm mö cöng (ïëch), Ûng traão cöng (chim ûng), Kï traão cöng (gaâ). Ngay caã àïën con röìng - möåt àöång vêåt trong linh thoaåi cöí Trung Hoa — cuäng coá cöng phu: Long traão cöng. Böën laâ — tïn cuãa voä cöng gùæn liïìn vúái tñnh chêët, hêåu quaã khi sûã duång voä cöng àoá. Trong tinh thêìn naây, ta thûúâng gùåp Tam tiïëu tiïu dao taán (thuöëc böåt laâm ngûúâi ta cûúâi 3 lêìn trûúác khi chïët), Thêët thûúng quyïìn (loaåi quyïìn phaáp muöën luyïån àûúåc phaãi bõ 7 thûá nöåi thûúng trong phuã taång), Hoaá thi phêën (loaåi thuöëc böåt laâm tan xaác chïët ra nûúác)... Kim Dung coá möåt bïì daây kiïën thûác vïì y hoåc cöí Trung Hoa. Möåt söë nhên vêåt cuãa öng thûúâng vûâa gioãi voä cöng, vûâa tinh thêm y thuêåt, phöëi húåp y thuêåt vúái voä cöng hoùåc àïí cûáu ngûúâi, hoùåc àïí chïë ngûå ngûúâi. Trong Tiïëu ngaåo giang höì, ta bùæt gùåp nhên vêåt Saát nhên danh y Bònh Nhêët Chó, cûáu ngûúâi chó cêìn möåt ngoán tay vaâ giïët ngûúâi cuäng chó cêìn möåt ngoán tay. Trong YÃ thiïn Àöì long kyá, ta gùåp Àiïåp cöëc y tiïn Höì Thanh Ngûu vaâ sau àoá laâ Trûúng Vö Kyå, gioãi vïì chûäa thûúng, phuåc höìi kyâ kinh baát maåch. Thuöëc àöåc vaâ phoáng àöåc cuäng laâ möåt loaåi voä cöng. Trong Tiïëu ngaåo giang höì, ta gùåp Lam Phûúång Hoaâng, giaáo chuã Nguä àöåc giaáo Vên Nam. Trong Phi höì ngoaåi truyïån, ta gùåp Àöåc thuã dûúåc vûúng chuyïn àaánh thuöëc àöåc. Cuäng theo Kim Dung, êm nhaåc cuäng laâ möåt daång voä cöng coá thïí chïë ngûå àõch thuã. Möåt söë nhên vêåt cuãa öng nhû Cön Lön tam thaánh Haâ Tuác Àaåo (YÃ thiïn Àöì long kyá), Cêìm àiïn Khang Quaãng Lùng (Thiïn Long baát böå), Nhêåm Doanh Doanh vaâ Lûu Chñnh Phong (Tiïëu ngaåo giang höì)... àaä duâng tiïëng àaân, tiïëng saáo, hoùåc àïí chûäa thûúng, hoùåc àïí khùæc chïë àõch thuã. Àoaån caãm àöång nhêët laâ àoaån Doanh Doanh àaân khuác Thanh têm phöí thiïån truá àïí xoa dõu thêìn kinh cho Lïånh Höì Xung khi chaâng trai naây bõ troång thûúng. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 12 Viïët vïì voä cöng nïn kiïën thûác voä hoåc cuãa Kim Dung rêët uyïn baác. Öng Yïn Thõ Àöì Cêíu Khaách trïn túâ Tên Hoaå baáo cho biïët rùçng Kim Dung thûúâng tham khaão yá kiïën cuãa caác voä sû vïì àoân thïë, vïì caách xuêët chiïu, nhaã kònh lûåc cuãa tûâng thïë voä. Öng dung húåp voä cöng vúái y hoåc Trung Hoa, taåo cho ngûúâi àoåc sûå thuá võ tuyïåt vúâi, àiïìu maâ nhûäng taác giaã truyïån voä hiïåp khaác chûa laâm àûúåc. Àùåc biïåt, khi viïët vïì nhûäng voä cöng cuãa caác bang höåi, giaáo phaái khaác ngoaâi laänh thöí Trung Quöëc, kiïën thûác voä hoåc cuãa öng àaä àûúåc thûåc hiïån rêët tinh tûúâng. Àaåi thi haâo Ba Tû Omar Khayan àaä ghi nhêån voä cöng Baái hoaã giaáo (Minh giaáo) Ba Tû àûúåc ghi laåi trïn 8 têëm theã Thaánh hoaã lïånh vaâ têm phaáp thò àûúåc ghi laåi trïn nhûäng têëm da dï. Kim Dung nghiïn cûáu àoaån kinh múã àêìu cuãa Baái hoaã giaáo Ba Tû, àaä dung húåp yá kiïën cuãa Omar Khayan àïí xêy dûång nïn nhûäng àoaån mö taã vïì sinh hoaåt cuãa Minh giaáo Trung Hoa (YÃ thiïn Àöì long kyá). Möåt àiïìu cêìn chuá yá laâ Kim Dung khöng laåm duång khuynh hûúáng àa saát trong tiïíu thuyïët voä hiïåp, àiïìu maâ ta thûúâng gùåp trong caác loaåi phim cao böìi Viïîn Têy (Myä) vaâ phim chûúãng Höìng Köng cuäng nhû úã möåt söë tiïíu thuyïët gia khaác viïët truyïån voä hiïåp. Trong 12 böå tiïíu thuyïët, Kim Dung coá mö taã 2 trêån àa saát: möåt laâ àoaån Kiïìu Phong bõ quêìn huâng Trung Nguyïn vêy haäm úã Tuå hiïìn trang (Thiïn Long baát böå), hai laâ àoaån phaái Tung Sún bõt mùåt giaã laâm ngûúâi cuãa Ma giaáo vêy haäm phaái Hùçng Sún úã Long Tuyïìn (Tiïëu ngaåo giang höì). Chûä Nhên cuãa àaåo Khöíng àaä àûúåc öng tön troång möåt caách hïët sûác nghiïm tuác àuáng nhû quan niïåm cuãa Khöíng Tûã: “Nhên giaã nhên daä” (Àaåo nhên laâ àaåo cuãa con ngûúâi vêy). Àoåc vùn cuãa öng, ngûúâi ta chó thêëy caái thiïån chïë ngûå caái aác, caái chñnh nghôa thùæng caái gian taâ vaâ tinh thêìn nhên àaåo àûúåc àïì cao triïåt àïí. Nhûäng nhên vêåt bònh thûúâng nhêët cuäng biïët tha thûá cho keã thuâ, cuäng noái àûúåc “Oaán thuâ nïn giaãi chûá khöng nïn kïët” hoùåc “Höìi àêìu thõ ngaån” (Quay àêìu laâ búâ)... Vaâ hoå àaä tha thûá cho nhau. Nhûäng nhên vêåt ma àêìu, àêìy mònh töåi löîi nhû Àinh Xuên Thu, Du Thaãn Chi, Lêm Bònh Chi, Thaåch Trung Ngoåc,... cuöëi cuâng röìi cuäng chó bõ phïë voä cöng, àûa cho nhûäng ngûúâi nhên hêåu quaãn http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 13 chïë àïí khoãi ài gieo rùæc caái aác. Khöng coá ai bõ giïët, bõ haânh haå, bõ traã thuâ àau àúán. Têët caã nöî lûåc cuãa Kim Dung nhùçm mònh hoaå möåt nguyïn tùæc lúán: chûä Voä khöng bùçng chûä Hiïåp. Caác nhên vêåt chñnh phaái cuãa öng haânh hiïåp cûáu àúâi, xaã thên vò cuöåc söëng, cûáu vúát keã trêìm luên, àaánh àuöíi giùåc ngoaåi xêm, baão vïå hoaâ bònh haånh phuác cho trùm hoå. Hoå khöng mûu cêìu lúåi danh, àõa võ cho riïng mònh. Àoaån tiïu biïíu nhêët cho caái Hiïåp trong taác phêím Kim Dung laâ àoaån Trûúng Vö Kyå, giaáo chuã Minh giaáo, chó huy caác lûåc lûúång khaáng Nguyïn, bõ möåt thuöåc tûúáng cuãa mònh laâ Chu Nguyïn Chûúng àaánh thuöëc mï vaâ bùæt giam. Chu Nguyïn Chûúng coá tham voång lïn ngöi thöëng laänh. Trûúng Vö Kyå coá thïí giïët Chu Nguyïn Chûúng chó vúái möåt ngoán tay, nhûng àaä khöng laâm àiïìu àoá. Anh àaä lùång leä boã ra ài àïí àûúåc suöët àúâi ngöìi veä löng maây cho ngûúâi yïu laâ Triïåu Minh. Chu Nguyïn Chûúng khaáng chiïën chöëng quên Nguyïn thaânh cöng lïn ngöi cûãu nguä, múã ra nhaâ Minh, truyïìn àûúåc 263 nùm (1380-1643). Caái maâ ngûúâi ta tòm àûúåc trong taác phêím Kim Dung chñnh laâ loâng nhên aái. Loâng nhên aái àoá àùåt trïn cú súã cuãa tû tûúãng Khöìng giaáo, Phêåt giaáo, Àaåo giaáo phûúng Àöng. Trong khi caác nhên vêåt cuãa öng sûã duång voä cöng àïí àaánh nhau, hoå vêîn tön troång loâng nhên aái maâ “haå thuã lûu tònh” (xuöëng tay nhûng vêîn giûä àûúåc tònh ngûúâi). Hai keã thuâ àaánh nhau, àïën khi chia tay vêîn coá thïí noái àûúåc lúâi tûâ biïåt: “Non xanh trú àoá, nûúác biïëc coân àêy, coân ngaây gùåp gúä.” Chiïu thûác naâo coá tïn goåi àöåc aác quaá, àûúåc àöíi tïn ngay: Thïë Lûúäng baåi cêu thûúng (àöi bïn cuâng chïët) cuãa phaái Voä Àang àûúåc àöíi tïn thaânh Thiïn àõa àöìng thoå (àêët trúâi cuâng töìn taåi) vaâ àûúåc khuyïën khñch khöng àem ra sûã duång. Voä cöng laâm nïn tiïíu thuyïët voä hiïåp nhûng khöng quyïët àõnh nöåi dung tiïíu thuyïët voä hiïåp. Caái quyïët àõnh chñnh laâ chûä Hiïåp, àûáng sau chûä Voä. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 14 3. RÛÚÅU TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG Cuäng nhû nhiïìu dên töåc khaác úã vaâo vuâng khñ hêåu laånh, dên töåc trung Hoa thûúâng thñch rûúåu. Khaái niïåm rûúåu àaä àûúåc ngûúâi xûa kïët húåp vúái khaái niïåm lïî, khöng coá rûúåu khöng thaânh lïî nghi (vö tûãu bêët thaânh lïî). Rûúåc laâ thûác uöëng kñch thñch niïìm saãng khoaái, àûúåc duâng trong y dûúåc Trung Hoa nhû möåt chêët xuác taác. Thúâi Tam Hoaâng, Nguä Àïë àaä coá nhûäng baâi thuöëc ngêm rûúåu, nhûäng caách xöng húi rûúåu ra àúâi. Trong nhûäng taác phêím voä hiïåp tiïu biïíu cuãa Kim Dung, rûúåu luön luön coá mùåt, daân traãi khùæp caã cêu chuyïån. Chùæc hùèn nhûäng baån àoåc taác phêím Kim Dung àïìu àöìng yá rùçng àoaån tûãu luêån cuãa Töí Thiïn Thu trong Tiïëu ngaåo giang höì laâ àoaån gêy saãng khoaái nhêët. Vúái àoaån vùn naây, Kim Dung àaä nêng nghïå thuêåt uöëng rûúåu lïn thaânh möåt thûá àaåo: tûãu àaåo - vaâ vúái caách diïîn àaåt taâi tònh, daân caãnh oaái ùm, Kim Dung àaä thûåc sûå cuöën huát ngûúâi àoåc. Töí Thiïn thu biïët àûúåc Lïånh Höì Xung, ngûúâi yïu cuãa Thaánh cö Nhêåm Doanh Doanh, àang bõ bïånh mêët hïët cöng lûåc. Anh ta beân ùn cùæp Tuåc mïånh baát hoaân (8 viïn thuöëc duy trò maång söëng) cuãa möåt ngûúâi baån thên laâ Laäo Àêìu Tûã, hoâa vaâo rûúåu àïí dêîn duå cho Lïånh Höì Xung uöëng. Nguyïn Laäo Àêìu Tûã àaä boã ra 18 nùm àïí ùn cùæp nhûäng kyâ trên, dûúåc vêåt trïn thïë gian, chïë ra 8 hoaân thuöëc thuêìn êm, chûäa trõ chûáng "Tiïn thiïn bêët tuác" (möåt daång suy dinh dûúäng) cho con gaái mònh laâ Tiïíu Di. Trong khi àoá, bïånh cuãa Lïånh Höì Xung thuöåc traång thaái khñ êm haân. Cho nïn, àem thuöëc thuêìn êm cho keã dû khñ êm haân uöëng khaác naâo söng Trûúâng Giang nûúác àaä àêìy, laåi àûúåc thaáo nûúác höì Baân Dûúng, höì Àöång Àònh àûa vaâo cho nûúác thïm àêìy lïn, hoáa ra caâng thïm haåi. Töí Thiïn Thu biïët Lïånh Höì Xung laâ ngûúâi khaãng khaái, khöng chõu uöëng thuöëc ùn cùæp nïn y baây àùåt ra chuyïån tûãu luêån, http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 15 kñch thñch tinh thêìn Lïånh Höì Xung. Theo y, bêåc danh sô phaãi biïët uöëng tûâng thûá rûúåu vúái tûâng thûá chung riïng: rûúåu Böì àaâo uöëng chung Daå quang; rûúåu Truác diïåp thanh phaãi uöëng cheán Dûúng chi baåch ngoåc maâ phaãi Dûúng chi baåch ngoåc àúâi Bùæc Töëng; rûúåu trùæng phaãi uöëng trong sûâng trêu, lêëy muâi tanh cuãa sûâng chïë ngûå muâi men nöìng cuãa rûúåu; rûúåu Baách thaão myä tûãu àûúåc chïë vúái 100 thûá hoa coã thúm, phaãi àûúåc uöëng vúái chung bùçng truác àïí thúm hún...Y noái möåt húi 8 thûá rûúåu vaâ moác trong boåc ra 8 thûá cheán, roát rûúåu vaâo múâi Lïånh Höì Xung. Lïånh Höì Xung tûác khñ, nuöët saåch 8 cheán rûúåu; coá cheán thum thuãm muâi caá ûún, coá cheán cay seâ, coá cheán raâo raåt nhû ngaân dao àêm vaâo cöí hoång...Thiïån yá cuãa Töí Thiïn Thu laâ cûáu ngûúâi, vò hùæn döët naát vïì y lyá hoáa ra laâm haåi ngûúâi. Trong Tiïëu ngaåo giang höì, Kim Dung xêy dûång nhên vêåt Lïånh Höì Xung, àaåi àïå tûã phaái Hoa Sún, laâ möåt chaâng du tûã laäng maån, quyá rûúåu hún tñnh maång mònh. Àoaån buöìn cûúâi nhêët laâ àoaån Lïånh Höì Xung xin rûúåu Hêìu nhi tûãu cuãa laäo ùn xin dûúái chên thaânh Haânh Dûúng. Lïånh Höì Xung chó xin uöëng möåt túåp vaâ laäo cuäng chó àöìng yá cho uöëng möåt túåp maâ thöi. Naâo ngúâ, nghe húi rûúåu ngon, Lïånh Höì Xung àaä vêån höîn nguyïn khñ cöng uöëng saåch bêìu rûúåu. Laäo ùn xin lùn àuâng ra khoác vò tiïëc bêìu rûúåu. Lïånh Höì Xung àaânh phaãi xin löîi vaâ múâi laäo vaâo tûãu lêu, àaäi laäo möåt chêìu tuyá luyá caân khön. Trong khi uöëng rûúåu, caác nhên vêåt cuãa Kim Dung thûúâng thïí hiïån phêím caách ngûúâi àöëi êím vúái mònh. Àoaån uöëng rûúåu àeåp nhêët vaâ khiïën cho ngûúâi àoåc kinh ngaåc nhêët laâ àoåan Àiïìn Baá Quang múâi rûúåu Lïånh Höì Xung. Lïånh Höì Xung bõ sû phuå phaåt giam trïn àónh Ngoåc Nûä Phong àïí ùn nùn, saám höëi. Biïët baån rêët nhúá rûúåu, Àiïìn Baá Quang àaä vûúåt 5000 dùåm vïì túái kinh àö Laåc Dûúng, vaâo trong Tuyá tiïn lêu, hoaâng cung cuãa vua Töëng, ùn cùæp 2 huä Thiïåu Hûng nûä nhi höìng. Thêëy trong hêìm rûúåu cuãa hoaâng cung coân àïën mêëy ngaân huä Thiïåu Hûng, Àiïìn Baá Quang phoáng cûúác àaá bïí têët caã àïí "boån vua quan khöng coân àûúåc uöëng thûá rûúåu quyá naây nûäa", vò trïn àúâi naây "chó coân Àiïìn möî vúái Lïånh Höì huynh àïå múái xûáng àaáng àûúåc uöëng noá maâ thöi". Tuy nhiïn, gaánh 2 huä rûúåu lïn Ngoåc Nûä Phong laâ chuyïån dïî, maâ àûúåc àöëi êím vúái Lïånh Höì Xung laâ http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 16 chuyïån cûåc kyâ khoá vò Àiïìn Baá Quang vöën rêët súå sû phuå cuãa Lïånh Höì Xung laâ Nhaåc Bêët Quêìn. Hùæn beân nghô caách àiïåu höí ly sún laâm Nhaåc Bêët Quêìn lêìm mûu xuöëng nuái ài tòm Àiïìn Baá Quang. Thïë laâ hùæn ung dung lïn Ngoåc Nûä Phong àöëi êím vúái Lïånh Höì Xung. Nhaâ Nho coá cêu :"Bêåc quên tûã lêëy vùn kïët baån" (quên tûã dô vùn höåi hûäu). Kim Dung àaä mûúån cheán rûúåu cho nhûäng nhên vêåt voä lêm cuãa mònh giao kïët vúái nhau. Trong tònh baån hay trong tònh yïu, cheán rûúåu vêîn laâm vai troâ cuãa cú duyïn höåi ngöå. Àoåc Thiïn Long baát böå, ta thêëy cuöåc höåi ngöå giûäa Kiïìu Phong, bang chuáa Caái Bang vaâ Àoaân Dûå, vûúng tûã nûúác Àaåi Lyá, laâ cuöåc höåi ngöå trong hûúng rûúåu nöìng. Thoaát ra khoãi caãnh giam cêìm úã Thaái Höì, Àoaân Dûå tòm àïën möåt quaán rûúåu ngoaâi thaânh Vö Tñch thò bùæt gùåp :"Möåt àaåi haán mùæt saáng nhû àiïån, traåc ngoaâi 30, thên thïí cao lúán, mùåc aáo vaãi maâu tro, phuåc sûác sú saâi, möåc maåc" àang ngöìi àöåc êím. Àoaân Dûå nhêån àõnh :"Àêy chùæc chùæn laâ haâo khaách cuãa Yïn, Triïåu; Giang Nam quyïët khöng thïí coá nhên vêåt thïë naây". Ngoaåi hònh Kiïìu Phong àaä khiïën Àoaân Dûå kñnh ngûúäng, beân múâi Kiïìu Phong uöëng rûúåu. Kiïìu Phong goåi têët caã 30 cên rûúåu (khoaãng 18 lñt) vaâ àïì nghõ Àoaân Dûå uöëng bùçng baát lúán. Àoaân Dûå naâo biïët uöëng rûúåu? Cho nïn uöëng xong baát àêìu tiïn, anh àaä muöën guåc xuöëng taåi chöî; Kiïìu Phong chó nhòn anh maâ tuãm tóm cûúâi. Àïën àêy thò Kim Dung "cûáu" nhên vêåt cuãa mònh. Vöën Àoaân Dûå àaä hoåc àûúåc tuyïåt kyä Luåc maåch thêìn kiïëm, quy khñ lûåc vaâo huyïåt Àan àiïìn röìi vêån cöng phoáng kiïëm khñ vö hònh ra 6 ngoán tay. Tûâ kiïëm khñ, Kim Dung cho pheáp nhên vêåt cuãa mònh phoáng ra ...kiïëm tûãu. Àoaân Dûå naåp hïët söë rûúåu vûâa uöëng vaâo huyïåt Àaåi truy, röìi dêîn rûúåu ài qua caác huyïåt Thiïn tön, Kiïn chên, Tiïíu haãi, Chi chñnh, Dûúäng laäo, Dûúng cöëc, Hêåu thoaát vaâ "phoáng" rûúåu ra núi ngoán Thiïëu traåch (ngoán uát). Anh ta cûá gaác tay traái lïn vaách quaán rûúåu, uöëng bao nhiïu vêån nöåi lûåcphoáng rûúåu ra bêëy nhiïu khiïën Kiïìu Phong kinh hoaâng, tûúãng tûãu lûúång chaâng thû sinh cao khöng kïí xiïët! Tûâ cuöåc àêëu rûúåu hi hûäu àoá, hoå nhêån ra phêím chêët cuãa nhau vaâ kïët nghôa anh em. Cuöåc àöëi êím giûäa Kiïìu Phong vaâ Àoaân Dûå laâm cho ngûúâi àoåc vûâa saãng khoaái vûâa buöìn cûúâi. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 17 Rûúåu nöëi kïët tònh baån vaâ cuäng chñnh rûúåu taåo ra haâo khñ. Trong Thiïn Long baát böå, coá àoaån nhaâ sû Hû Truác, cung chuã cung Linh Thûáu, baái kïët Kiïìu Phong laâm àaåi ca trûúác mùåt quêìn huâng Trung Nguyïn khi Kiïìu Phong àang bõ quêìn huâng vêy haäm. Tûâ nûúác Khêët Àan, Kiïìu Phong dêîn 18 tïn lñnh trung thaânh goåi laâ Yïn Vên thêåp baát kyå, mang theo 36 da dï àûång rûúåu quay vïì chuâa Thiïëu Lêm, tónh Höì Nam. Núi àêy, anh bõ quêìn huâng vêy haäm. Trong caãnh nguy nan, böîng dûng Àoaân Dûå xuêët hiïån. Hai anh em àang bûng rûúåu lïn uöëng thò möåt nhaâ sû xêëu xñ trong àöåi nguä chuâa Thiïëu Lêm chaåy ra: "Àaåi ca vúái tam àïå uöëng rûúåu sao khöng goåi ta?". Nhaâ sû àoá laâ Hû Truác. Hû Truác àaä kïët nghôa vúái Àoaân Dûå nhûng chûa àûúåc baái kiïën Kiïìu Phong. Mùåc duâ quy luêåt giúái tûãu (cêëm rûúåu) cuãa chuâa Thiïëu Lêm rêët khùæt khe nhûng khi àaä thêëy àaåi ca vaâ tam àïå uöëng rûúåu àïí chuêín bõ cho cuöåc chiïën àêëu, Hû Truác cuäng nöíi haâo khñ, muöën uöëng rûúåu trûúác mùåt quêìn huâng àïí chia seã vúái hai ngûúâi anh em nhûäng hoaån naån seä xaãy ra. Vaâ quaã nhiïn bêìu rûúåu nghôa tònh àoá àaä laâm nïn àaåi sûå. Kiïìu Phong chïë ngûå àûúåc keã àaåi aác Du Thaãn Chi, vûún tay xaách cöí Cö Tö Möå Dung Phuåc nhû ngûúâi ta xaách möåt con gaâ. Àoaân Dûå sûã duång 6 thïë Luåc maåch thêìn kiïëm àaánh cho Möå Dung Phuåc thêët àiïn baát àaão, laâm phúi baây toaân böå êm mûu àen töëi cuãa nhaâ Möå Dung. Hû Truác vêån Bùæc minh chên khñ, biïën nhûäng gioåt rûúåu cuãa àaåi ca thaânh bùng laâm möåt thûá Sinh tûã phuâ cêëy vaâo ngûúâi gaä àaåi aác Àinh Xuên Thu, chïë ngûå vaâ sanh cêìm gaä. Boån Yïn Vên thêåp baát kyå, möîi ngûúâi möåt tuái rûúåu, phanh cöí aáo àïí löå ra hònh tûúång con choá soái àûúåc xùm trïn ngûåc cuãa dên töåc Khêët Àan, huá lïn nhûäng tiïëng hoang daä vaâ ngûãa cöí uöëng rûúåu, thïí hiïån quyïët têm cuäng liïìu chïët vúái chuã tûúáng Kiïìu Phong. Chûa coá möåt àoaån naâo trong tiïíu thuyïët cöí kim miïu taã haâo khñ cuãa con ngûúâi trûúác gian nan thûã thaách hay hún àoaån cuãa Kim Dung viïët vïì cuöåc höåi ngöå cuãa 3 anh em Kiïìu Phong — Hû Truác — Àoaân Dûå dûúái chên nuái Thiïëu Thêët. Nhûng rûúåu trong taác phêím voä hiïåp cuãa Kim Dung khöng chó uöëng trong luác àoaân viïn, maâ coân àûúåc uöëng trong khi lêm biïåt àêìy maáu vaâ nûúác mùæt. Nhû trong trêån aác àêëu cuãa Kiïìu Phong taåi Tuå hiïìn trang. Tûâ khi biïët mònh laâ ngûúâi Khêët Àan, Kiïìu Phong http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 18 chó mong tòm vïì bïn kia Nhaån mön quan àïí suöët àúâi sùn chöìn àuöíi thoã, tuyïåt khöng dñnh dêëp àïën giúái voä lêm Trung Quöëc nûäa. Nhûng hoaân caãnh àaä boá buöåc öng phaãi cûáu lêëy cö beá A Chêu, vaâ öng àaä bïë naâng túái Tuå hiïìn trang ra mùæt Tiïët Möå Hoa, nhúâ viïn thêìn y naây giuáp àúä. Hoáa ra Kiïìu Phong àaä tûå dêën thên vaâo chöën hung hiïím: quêìn huâng Trung Nguyïn àang hoåp nhau taåi Tuå hiïìn Trang àïí baân kïë saách diïåt öng, loaâi Liïu cêíu man rúå! Kiïìu Phong nhòn nhûäng keã àang vêy haäm mònh. Hoå laâ nhûäng anh em ruöåt thõt cuãa öng ngaây trûúác úã Caái Bang, laâ nhûäng baån beâ töët cuãa öng thuöåc caác voä phaái Trung Quöëc, laâ nhûäng ngûúâi maâ öng cha bao giúâ coá yá niïåm thuâ hùçn, cùm gheát. Nhûng cuåc diïån úã Tuå hiïìn trang luác àoá laâ möåt mêët möåt coân, laâ ta söëng thò ngûúâi chïët. Kiïìu Phong àaä àïì nghõ anh em Du Kyá, Du Cêu - chuã nhên Tuå hiïìn trang - cho xin mêëy voâ rûúåu lúán. Öng roát rûúåu ra baát lúán, múâi anh em Caái bang uöëng trûúác àïí noái lúâi cuöëi cuâng, dûát tònh àoaån nghôa. Öng uöëng rûúåu vúái baån beâ caác mön phaái möîi ngûúâi möåt baát. Coá keã bûng tö rûúåu dûát tònh vúái Kiïìu Phong maâ nûúác mùæt tuön rúi. Röìi sau àoá, Kiïìu Phong àaåi khai saát giúái, tòm con àûúâng söëng riïng cho mònh, chaåy vïì bïn kia aãi Nhaån mön quan nghòn truâng xa caách. Coá trûúâng húåp uöëng rûúåu tûúãng nhû chia biïåt laåi hoáa ra àoaân viïn. Àoá laâ trûúâng húåp uöëng rûúåu kyâ cuåc cuãa Cêíu Taåp Chuãng (Thaåch Phaá Thiïn), möåt thiïëu niïn ngêy thú, trong trùæng trûúác hai öng anh kïët nghôa àêìy mûu mö xaão quyïåt laâ Trûúng Tam vaâ Lyá Tûá. Trûúng Tam, Lyá Tûá thêåt ra chó laâ tïn giaã maåo; hoå chñnh laâ hai sûá giaã Thûúãng Thiïån vaâ Phaåt AÁc cuãa àaão Long Möåc ngoaâi biïín Àöng. Trûúng Tam, Lyá Tûá cuäng giaã vúâ kïët nghôa vúái Thaåch Phaá Thiïn, cuäng thïì àöìng sinh àöìng tûã, nhûng trong buång hai laäo chó muöën chaâng thiïëu niïn naây chïët ài cho khuêët mùæt. Trûúng Tam coá bêìu rûúåu dûúng cûúng, Lyá Tûá coá bêìu rûúåu êm nhu, möîi laäo tûå uöëng bêìu rûúåu cuãa mònh vaâ laäo naây rêët súå bêìu rûúåu cuãa laäo kia. Kïët nghôa xong, chaâng thiïëu niïn Thaåch Phaá Thiïn àïì nghõ... uöëng rûúåu. Thaåch Phaá Thiïn ngêy ngö, xin àûúåc uöëng hai thûá rûúåu trong duã hai bêìu. Trûúng Tam, Lyá Tûá caã mûâng vò àinh ninh thïë naâo thùçng nhoã naây cuäng chïët tûúi vò hai thûá rûúåu xung àöåt nhau. Möåt lêìn nûäa, Kim Dung laåi "cûáu” nhên vêåt ngêy thú, trong trùæng http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 19 cuãa mònh. Thaåch Phaá Thiïn àaä tûâng ngöå kyâ duyïn, con ngûúâi chaâng ta dung hoâa àûúåc caã hai loaåi chêët àöåc dûúng cûúng vaâ êm nhu. Cho nïn uöëng rûúåu xong, chùèng nhûäng chaâng trai treã khöng chïët maâ cöng lûåc coân tùng tiïën. Trûúng Tam, Lyá Tûá höëi hêån vaâ xêëu höí vö cuâng. Tûâ tònh baån giaã traá, hoå àaä àöíi ra tònh baån chên thaânh. Cêíu Taåp Chuãng trúã thaânh ngûúâi em töët cuãa Thûúãng Thiïån vaâ Phaåt AÁc. Àoá laâ chûúng uöëng rûúåu thuá võ nhêët trong toaân böå böå truyïån Hiïåp khaách haânh. Rûúåu trong truyïån voä hiïåp Kim Dung coân laâm nïn tònh yïu lûáa àöi, giaâu chêët thú laäng maån. Coá nhûäng lûáa àöi gùåp gúä lêìn àêìu tiïn qua cheán rûúåu vaâ tònh yïu bùæt nguöìn tûâ àoá. Trong YÃ thiïn Àöì long kyá, Trûúng Thuáy Sún laâm quen vúái Hên Töë Töë qua cheán rûúåu trïn con thuyïìn nhoã àêåu giûäa loâng Thaái Höì. Trûúng Vö Kyå cuäng gùåp gúä vaâ yïu quêån chuáa Triïåu Minh qua cheán rûúåu. Àoaån giaâu chêët thú nhêët cuãa YÃ thiïn Àöì long kyá laâ àoaån Triïåu Minh nhúá Vö Kyå, tòm lïn tûãu lêu vaâ ngöìi àuáng vaâo caái baân maâ hai ngûúâi àaä tûâng ngöìi àöëi êím. Thiïëu vùæng Vö Kyå, cö cuäng goåi bònh rûúåu, thûác ùn, hai caái cheán, hai àöi àuäa, hai chung rûúåu. Cö roát rûúåu ra àuã hai chung, uöëng möåt chung vaâ nûúác mùæt rúi. Àuáng luác àoá thò Trûúng Vö Kyå xuêët hiïån. Vaâ hoå tòm laåi àûúåc húi êëm tònh yïu trong chung rûúåu àöëi êím. Trong Tiïëu ngaåo giang höì, Lïånh Höì Xung thûúâng àöëi êím vúái ngûúâi yïu laâ Doanh Doanh. Möåt nhên vêåt khaác, Lam Phûúång Hoaâng, giaáo chuã Nguä àöåc giaáo Vên Nam, cuäng rêët say àùæm Lïånh Höì Xung. Cö mang voâ rûúåu Nguä àöåc myä tûãu, trong àoá coá ngêm nùm thûá truâng àöåc, tûâ Vên Nam àïën Giang Nam àïí chûäa bïånh cho Lïånh Höì Xung. Caãm xuác têëm thõnh tònh àoá, Lïånh Höì Xung àaä uöëng rûúåu cho cö vui loâng. Taác giaã Kim Dung àaä àïí cho Lam Phûúång Hoaâng hön Lïånh Höì Xung trûúác mùåt moåi ngûúâi, kïí caã sû phuå cuãa Lïånh Höì Xung laâ Nhaåc Bêët Quêìn. Trong con mùæt cuãa Lam Phûúång Hoaâng, keã biïët uöëng rûúåu cuãa cö múái laâ ngûúâi töët. Trong Thiïn Long baát böå, möîi khi trúã vïì Nhaån mön quan, Kiïìu Phong nhúá A Chêu laâ tòm àïën chung rûúåu giaãi sêìu. Àoaån àeåp nhêët trong möëi tònh hai ngûúâi laâ àoaån Kiïìu Phong ngöìi nghe A Chêu têm sûå: "Àaåi ca úi, tiïíu nûä nguyïån suöët àúâi ài theo àaåi ca vïì http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 20 Nhaån mön quan sùn chöìn àuöíi thoã, söëng cuöåc àúâi ung dung khoaái laåc". Nghe cö beá têm sûå, Kiïìu Phong cao hûáng. Trong caái quaán ngheâo ngoaâi biïn giúái khöng coá möåt gioåt rûúåu, öng cuäng giaã vúâ nêng caái cheán khöng lïn, ngûãa cöí ra nhû àang thûåc sûå thûúãng thûác men rûúåu nöìng. Trong Thêìn àiïu hiïåp lûä, coá cö beá Quaách Tûúng, 16 tuöíi, say mï ngûúâi anh hoå mònh laâ Thêìn àiïu àaåi hiïåp Duúng Qua. Mùåc duâ Dûúng Qua chaåy theo hònh boáng cuãa sû phuå laâ Tiïíu Long Nûä, khöng nghô àïën möëi tònh si cuãa Quaách Tûúng, Quaách Tûúng vêîn vûúåt ngaân dùåm ra ài tòm anh. Trong tuái haânh trang cuãa cö beá, luön luön coá möåt bêìu rûúåu. Cö chó coá möîi ûúác mong: cuâng Dûúng Qua àöëi êím. Nhûng ûúác mong àoá khöng bao giúâ thaânh hiïån thûåc. Quaách Tûúng lïn nuái ài tu, trúã thaânh sû töí phaái Nga Mi. Nhûäng lûáa àöi yïu nhau cuãa taác phêím Kim Dung uöëng rûúåu nhû ta uöëng caâ phï. Hoå gùåp nhau laâ múâi nhau cheán rûúåu, trang troång, cung kñnh. Khöng coá ai uöëng rûúåu àïën nöîi quêìn aáo xöëc xïëch, ong búám laã lúi. Cheán rûúåu trong tònh yïu cuãa tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung mang theo tñnh caách àaåo àûác mùåc duâ khung caãnh uöëng rûúåu laäng maån vö kïí: uöëng trong quaán khuya vùæng ngûúâi, uöëng trong cùn phoâng chó coá hai ngûúâi, giûäa àïm muâa döng tuyïët rúi laã taã; uöëng trïn con thuyïìn nhoã chúi vúi giûäa àïm trùng trïn doâng Trûúâng Giang möng mïnh. Nhên vêåt Tiïu Tûúng Daå Vuä Maåc Àaåi tiïn sinh, chûúãng mön phaái Haânh Sún trong Tiïëu ngaåo giang höì luön luön gùæn liïìn têm höìn mònh vúái cheán rûúåu. Kim Dung mö taã Maåc Àaåi :"Tûúáng maåo tiïn sinh àiïu linh cöí quaái, luác naâo cuäng nhû ba phêìn tónh, baãy phêìn say". Maåc Àaåi coá cêy dao cêìm rêët cuä kyä, trong cêy dao cêìm laåi giùæt möåt lûúäi kiïëm moãng nhû laá luáa. Tiïn sinh xuêët hiïån dûúái chên nuái Haânh Sún, trong quaán rûúåu àêìy êën tûúång. Quêìn huâng göìm 7 gaä, uöëng 7 chung traâ, àang ngöìi nghõ luêån rùçng voä cöng Maåc Àaåi coân keám thua sû àïå mònh laâ Lûu Chñnh Phong vò Lûu Chñnh Phong àaánh ra möåt àûúâng kiïëm laâ àûát àêìu 5 con chim nhaån. Luác àang noái chuyïån cao hûáng thò möåt öng giaâ gêìy goâ ài àïën, ngheåo cöí nhòn caác haán tûã vaâ baão: "Caác ngûúâi noái thuái lùæm!". Röìi böîng dûng, caác gaä haán tûã chó thêëy trûúác mùæt hoa lïn möåt caái nhû coá möåt luöìng http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 21 aánh saáng lêëp laánh. Öng giaâ gêìy goâ boã ài, tiïëng àaân tònh tang xa dêìn. Möåt cún gioá nheå thöíi qua trïn baân ruúåu, 7 caái miïång cheán bõ cùæt àûát lòa lêìn lûúåt rúi xuöëng mùåt baân, vúä tan. Hoáa ra keã lam luä êëy laâ Maåc Àaåi tiïn sinh. Öng giaâ say êëy ruát kiïëm khi naâo, cheám 7 miïång cheán khi naâo, àuát kiïëm vaâo àaáy cêy dao cêìm khi naâo, khöng ai nhòn roä àûúåc. Chó vúái möåt àûúâng kiïëm tiïån àûát 7 miïång chung thò 7 àêìu chim nhaån phoãng coá laâ bao! Roä raâng, trong àoaån naây coá hai thûá: möåt thûá traâ sinh noái bêåy cuãa 7 haán tûã vaâ möåt thûá rûúåu cûåc kyâ tónh taáo cuãa Maåc Àaåi tiïn sinh. Rûúåu trong truyïån voä hiïåp cuãa Kim Dung cuäng biïën thaânh möåt thûá voä khñ. Trong Thiïn Long baát böå, boån Dû Baâ Baâ cuãa cung Linh Thûáu tung bò rûúåu lïn thaânh thïë Maän thiïn hoa vuä (mûa hoa àêìy trúâi) cho chuã nhên mònh laâ Hû Truác duâng Bùæc minh chên khñ hoáa rûúåu thaânh bùng, khöëng chïë àõch thuã. Rûúåu àûúåc duâng àïí pha àöåc àûúåc, trûâng trõ nhûäng anh haáo sùæc. Vúå cuãa Maä Àaåi Nguyïn laâ Ön Thõ tû tònh vúái Àoaân Chñnh Thuêìn, em ruöåt nhaâ vua nûúác Àaåi Lyá. Giêån Chñnh Thuêìn loâng daå lang chaå, Ön Thõ àaä pha bònh Mï xuên tûãu duå cho Àoaân Chñnh Thuêìn uöëng, röìi troái laåi vaâ bùæt àêìu... cùæn tûâng miïëng thõt cuãa Àoaân Chñnh Thuêìn àïí traã thuâ. Trong Löåc Àónh kyá, Vi Tiïíu Baão àaä biïët duâng Mï xuên tûãu tûâ thuúã beá. Meå cuãa y laâ Vi Xuên Hoa, laâm àiïëm trong thaânh Dûúng Chêu àaä tûâng pha thuöëc mï vaâo rûúåu cho boån laâng chúi uöëng, àïí trêën löåt tiïìn taâi vêåt duång. Àùæc thuã àûúåc baâi hoåc lûu manh àoá khi laâm quan lúán úã Bùæc Kinh, Vi Tiïíu Baão cuäng pha chïë nhûäng bònh Mï xuên tûãu àïí haäm haåi, vu caáo nhûäng keã thuâ cuãa mònh. Tûâ rûúåu àöåc, Vi Tiïíu Baão nghô ra nhûäng troâ àêìu àöåc khaác tïå haåi hún vaâ têët nhiïn mûåc àöå lûu manh haå cêëp cao hún. Rûúåu trúå lûåc cho nhûäng maân taác oai, taác quaái cuãa boån quan laåi triïìu Thanh. Àïí haânh haå Trõnh Khùæc Saãng, keã tònh àõch ngaây trûúác cuãa mònh, Vi Tiïíu Baão àaä cho tiïìn àïí boån thõ vïå dûúái quyïìn uöëng rûúåu thoaãi maái. Uöëng xong, chuáng keáo qua tû dinh Trõnh Khùæc Saãng, àoâi núå cho "cöng tûúác" Vi Tiïíu Baão. Chuáng àêåp phaá nhaâ cûãa, taâi saãn, lùng nhuåc Trõnh Khùæc Saãng vaâ vúå con, bùæt coác, giïët ngûúâi röìi vu caáo... http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 22 Àoåc taác phêím Kim Dung, ta biïët àûúåc ngûúâi Trung Quöëc coá nhiïìu thûá rûúåu danh tiïëng: Thiïåu Hûng Nûä nhi höìng, Thiïåu Hûng Traång nguyïn höìng, Truác diïåp thanh, Mai quïë löå, Baách thaão tûãu, Biïn taái tûãu, Hêìu nhi tûãu, Böì àaâo tûãu, Nguä gia bò, Kim tûúác tûãu... Àoåc Kim Dung, ta múái biïët àûúåc phong caách uöëng rûúåu cuãa ngûúâi Trung Quöëc: rûúåu thûúâng àûúåc hêm noáng trûúác khi uöëng, nhêët laâ vaâo muâa àöng. Thónh thoaãng, trong vaâi tònh huöëng àùåc biïåt, khi cöng nghiïåp laâm nûúác àaá chûa ra àúâi, taác giaã àaä àïí cho nhên vêåt mònh laâm ra bùng àïí uöëng rûúåu. Trong Tiïëu ngaåo giang höì, coá àoaån Lïånh Höì Xung cuâng Hûúáng Vêën Thiïn tòm vïì Cö Mai sún trang úã Giang Nam gùåp gúä Giang Nam tûá hûäu. Àïí múâi rûúåu Lïånh Höì Xung giûäa muâa heâ noáng bûác, Àan Thanh tiïn sinh àaä nhúâ anh mònh laâ Hùæc Baåch Tûã duâng Haân bùng chûúãng hoáa nûúác thaânh ra nûúác àaá ûúáp laånh rûúåu böì àaâo Thöí Löî Phöìn! Àoåc Kim Dung, ta múái biïët àûúåc nhûäng caách uöëng rûúåu khaác nhau. Àöëi êím laâ hai ngûúâi uöëng, thûúâng laâ tònh nhên hoùåc baån hûäu thên thiïët. Àöåc êím laâ uöëng möåt mònh, trong loâng àang lo nghô hoùåc tûúãng nhúá. Cöång êím hay Quêìn êím laâ möåt nhoám ngûúâi cuâng uöëng vúái nhau. Loaån êím laâ möåt àaám àöng cuâng uöëng. Trong Tiïëu ngaåo giang höì, àoaån loaån êím hay nhêët laâ àoaån boån taâ ma ngoaåi àaåo thïët tiïåc Lïånh Höì Xung àïí lêëy loâng Thaánh cö Doanh Doanh. Thûúng nhau, quyá nhau, ngûúâi ta múái tùång rûúåu. Quêìn haâo Caái bang Trung Quöëc, tuy laâ ài ùn maây, àaáng leä chó xin cúm, thò ngûúâi ta coân xin caã rûúåu nûäa. Cheán rûúåu cuãa Kim Dung àaä laâm cho nhûäng nhên vêåt cuãa öng nöíi tiïëng. Höìng Thêët Cöng nöíi tiïëng chuyïn uöëng rûúåu vúái thõt choá. Kiïìu Phong nhúâ rûúåu múái phaát huy àûúåc thêìn oai, caâng uöëng caâng maånh, caâng tónh taáo. Hû Truác nhúâ uöëng rûúåu phaá giúái maâ tòm ra àûúåc cö vúå sùæc nûúác hûúng trúâi: cöng chuáa Vùn Nghi cuãa nûúác Têy Haå. Thaåch Phaá Thiïn nhúâ uöëng hai thûá rûúåu àöåc maâ hoáa giaãi àûúåc sûå xung àöåt cuãa êm dûúng nhõ khñ, àaåt àïën mûác thûúång thûâa trong voä hoåc... úã chûâng mûåc naâo àoá, Kim Dung àaä nghô àïën cêu cöí thi: http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 23 Cöí lai thaánh hiïìn giai tõch mõch Duy hûäu êím giaã lûu kyâ danh (Xûa nay thaánh hiïìn àïìu lùång leä Chó ngûúâi uöëng rûúåu múái coân danh) (Lyá Baåch) Taác phêím cuãa Kim Dung traân àêìy rûúåu vaâ ruúåu. Trûâ nhûäng nhaâ sû, caác nhên vêåt cuãa öng ñt nhiïìu àïìu biïët àïën cheán rûúåu. Rûúåu laâm nïn sûå hûng phêën cho cuöåc àêëu tranh chöëng caái aác, biïíu dûúng caái thiïån vaâ leä cöng bùçng úã àúâi. Uöëng rûúåu nhiïìu têët coá tònh traång say rûúåu xaãy ra. Nhûäng ngûúâi say trong taác phêím Kim Dung cuäng say möåt caách tûã tïë. Trong nhûäng höåi loaån êím, hoå xai quyïìn thaách àöë nhau hoùåc caäi coå chûãi búái. Duy nhêët trong 12 böå truyïån, coá möåt nhên vêåt say rûúåu phaåm vaâo töåi àaåi aác, trúã thaânh möåt thûá tûãu tùåc. Nhên vêåt àoá laâ Thaânh Khön, sû phuå cuãa Taå Töën trong YÃ thiïn Àöì long kyá. Thaânh Khön giaã say rûúåu, àaä laâm nhuåc vaâ giïët haåi vúå con cuãa àöì àïå mònh. Y leãn vaâo chuâa Thiïëu Lêm laâm möåt nhaâ tu giaã maåo dûúái phaáp danh Viïn Chên. Keã tûãu tùåc êëy àaä bõ tòm ra, bõ trûâng trõ nhûng röìi cuöëi cuâng cuäng àûúåc tha thûá. Rûúåu trong truyïån voä hiïåp Kim Dung khaác xa vúái rûúåu úã miïìn Viïîn Têy Myä trong phim cao böìi, khaác xa vúái rûúåu trong caác höåp àïm trïn toaân thïë giúái vaâ cuäng khaác xa vúái "rûúåu" trong caác quaán bia öm. Chñnh vò thïë, töi maånh daån goåi rûúåu trong truyïån Kim Dung laâ möåt loaåi rûúåu àaåo àûác. Rûúåu trong truyïån Kim Dung thïí hiïån triïët lyá nhên sinh gêìn guäi cuöåc söëng. Noá laâm nïn tònh yïu, tònh baån, hêån thuâ, sûå tha thûá, möëi hoaâi caãm, niïìm höëi tiïëc. Qua rûúåu, Kim Dung heá múã cho chuáng ta nhòn thêëy möåt khoa hoåc múái: tûãu hoåc. Vúái möåt chûä Rûúåu, Kim Dung àaä vûúåt xa hún bêët kyâ nhaâ vùn naâo khaác. Rûúåu cuãa öng coá baâi baãn, coá tñnh chêët triïët lyá tïì chónh. Noá goáp phêìn laâm nïn caái àeåp cho àúâi söëng con ngûúâi. Men rûúåu kïët húåp vúái men tònh, men voä khiïën ta khöng “uöëng” àûúåc taác phêím maâ loâng vêîn say. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 24 4. ÊM NHAÅC TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG Kim Dung quan niïåm êm nhaåc cuäng nhû möåt thûá voä cöng, coá thïí giuáp ngûúâi ta dûúäng thûúng, chûäa bïånh, mï hoùåc vaâ khùæc chïë àõch thuã. Trïn möåt àêët nûúác Trung Hoa röång lúán, àa chuãng töåc vaâ sùæc töåc, nhiïìu loaåi hònh êm nhaåc àaä ra àúâi vaâ hònh thaânh. Trong nhûäng taác phêím voä hiïåp cuãa mònh, Kim Dung àaä daânh cho êm nhaåc möåt võ trñ quan troång. Êm nhaåc coá úã khùæp moåi núi. Trong taác phêím voä hiïåp cuãa öng, ta bùæt gùåp "caái voã" laâ sûå àêëu tranh cuãa voä lêm àêìy àau thûúng, sùæt maáu nhûng "caái ruöåt" chñnh laâ têm höìn nghïå sô khoaáng dêåt, thanh thoaát... Coá nhûäng taác phêím maâ êm nhaåc nhû möåt súåi chó xuyïn suöët, trúã thaânh cöët loäi, chi phöëi toaân böå vaâ taåo nïn caái höìn cho taác phêím. Àoá laâ trûúâng húåp cuãa Tiïëu ngaåo giang höì. Taác phêím naây lêëy chuã àïì tûâ möåt baãn nhaåc cêìm tiïu húåp têëu giûäa baåch àaåo vaâ hùæc àaåo, giûäa chñnh vaâ taâ. Àoá laâ baãn nhaåc húåp soaån giûäa hai ngûúâi nghïå sô, hai nhên vêåt voä lêm tiïu biïíu: Lûu Chñnh Phong, sû àïå cuãa chûúãng mön phaái Haânh Sún vaâ Khuác Dûúng, trûúãng laäo cuãa Triïu Dûúng thêìn giaáo. Vöën xûa, hoå laâ hai ngûúâi àûáng úã hai thaái cûåc, hai thïë lûåc àöëi nghõch vúái nhau, coi nhau laâ cûâu hêån. Nhûng röìi êm nhaåc àaä nöëi kïët tònh baån cuãa Lûu-Khuác laåi vaâ ngûúâi naây nhòn ra baãn chêët nghïå sô taâi hoa cuãa ngûúâi kia. Khuác Tiïëu Ngaåo giang höì ra àúâi nhû kïët quaã cuãa hai têm höìn àöìng thanh, àöìng àiïåu vaâ àöìng caãm, möåt khuác nhaåc coá khaã nùng hoaá giaãi sûå khaác biïåt giûäa hùæc vaâ baåch. Lûu Chñnh Phong vaâ Khuác Dûúng, möåt cêìm möåt tiïu, àaä hoaâ têëu baãn naây àaåt túái àónh cao nhêët cuãa êm nhaåc "khoan hoaâ trung chñnh, khi mau sêìm sêåp, khi khoan thai, chöî trêìm lùæng, chöî cao vuát", tûúng thöng têm yá. Lûu Chñnh Phong ùn mûâng thoå 60 tuöíi, muöën rûãa tay gaác kiïëm àïí tòm nhûäng thaáng ngaây ung dung tûå taåi giûäa möåt àúâi àêëu tranh traá nguåy. Thïë nhûng, phaái Tung Sún maâ http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 25 laänh tuå laâ Taã Laänh Thiïìn àaä huy àöång hïët lûåc lûúång cuãa Hoa Sún, Hùçng Sún, Thaái Sún nhùçm ngùn caãn haânh àöång cuãa Lûu Chñnh Phong, vu caáo rùçng "Lûu Chñnh Phong kïët baån taâ ma", buöåc Lûu Chñnh Phong phaãi tòm caách giïët Khuác Dûúng, chùåt àûát möëi quan hïå vúái Triïu Dûúng thêìn giaáo. Khöng àöìng yá vúái caách söëng baán baån cêìu vinh, Lûu Chñnh Phong àaä chõu möåt thaãm kõch àau àúán: nhaâ tan ngûúâi chïët, baãn thên bõ troång thûúng. Khuác Dûúng nhanh tay cûáu baån, àûa baån chaåy vïì dûúái nuái Haânh Sún. Núi àêy, hai àaåi cao thuã àaä húåp têëu lêìn sau cuâng trûúác khi qua àúâi röìi trao baãn nhaåc cho àïå tûã phaái Hoa Sún laâ Lïånh Höì Xung. Phaãi chùng khaát voång Tiïëu Ngaåo giang höì laâ khöng bao giúâ coá thïí thûåc hiïån àûúåc giûäa möåt cuöåc söëng àêìy àua tranh, thuâ hêån, chia reä vaâ baåo lûåc? Cêìm baãn àaân cuãa hai bêåc tiïìn böëi, Lïånh Höì Xung phiïu baåt giang höì, thên danh taân taå, bõ khinh miïåt, bõ àaánh, bõ vuä nhuåc, bõ vu caáo. Ngûúâi ta cûá àinh ninh rùçng àoá laâ möåt loaåi bñ luåc voä cöng thûúång thùång! Lïånh Höì Xung gùåp naâng Doanh Doanh trong ngoä Luåc Truác thaânh Laåc Dûúng, ngoã hïët nöîi àau thûúng cuãa àúâi mònh, trong àoá coá niïìm àau vïì möëi tònh àêìu tan vúä. Doanh Doanh àaä daåy cho Lïånh Höì Xung khuác àaân Thanh têm phöí thiïån truá àïí duy trò maång söëng. Êm nhaåc trúã thaânh möåt liïìu thuöëc chûäa bïånh têm thêìn, taåo nïn sûå hûng phêën, àem laåi nguöìn söëng cho Lïånh Höì Xung. Àoaån dïî thûúng nhêët cuãa Tiïëu ngaåo giang höì laâ àoaån Doanh Doanh àaân Thanh Têm Phöí Thiïån Truá ru cho Lïånh Höì Xung nguã. Cuöëi cuâng, êm nhaåc cuäng khöng àuã taác duång vûåc dêåy möåt têm höìn àau thûúng trong möåt thïí xaác àaä suy taân, naâng àaânh coäng tònh lang lïn chuâa Thiïëu Lêm, chõu bõ cêìm tuâ àïí tònh lang àûúåc chûäa trõ. Kïët thuác Tiïëu ngaåo giang höì laâ möåt kïët thuác thêåt àeåp. Lïånh Höì Xung chûäa àûúåc thûúng thïë, cuâng Doanh Doanh húåp têëu baãn Tiïëu ngaåo giang höì, söëng cuöåc àúâi thanh bònh, haånh phuác. Tiïëu ngaåo giang höì àûa ra möåt luêån àiïím triïët lyá sêu sùæc: con ngûúâi sinh ra khöng thïí söëng möåt mònh, cuäng khöng thïí söëng hai mònh khi têm yá chùèng tûúng thöng. Khaát voång cuãa Tiïëu ngaåo giang höì chñnh laâ tònh thûúng yïu con ngûúâi àùçm thùæm. Sûå giao http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 26 hoaâ êm nhaåc taåo nïn giao hoaâ tònh yïu vaâ chó coá tònh yïu chên chñnh múái àaåt àïën haånh phuác laâm ngûúâi. Trong Tiïëu ngaåo giang höì, ta bùæt gùåp möåt loaåi hònh êm nhaåc khaác - êm nhaåc lang thang cuãa chûúãng mön phaái Haânh Sún Tiïu Tûúng daå vuä Maåc Àaåi tiïn sinh. Vúái voác daáng "àiïu linh cöí quaái", ngûúâi chûúãng mön êëy tûâ chöëi quyïìn lûåc vaâ danh voång, mang möåt cêy dao cêìm trong coá dêëu möåt thanh kiïëm moãng nhû laá luáa, vui chúi böën biïín nùm höì. Kiïëm àïí trûâ diïåt keã aác, dao cêìm àïí di dûúäng têm höìn. Maåc Àaåi tiïn sinh chñnh laâ hònh tûúång maâ Nam Hoa Kinh cuãa Trang Tûã thûúâng mú ûúác: "Khi cao lïn 9000 dùåm, nûúng mêy cúäi gioá maâ bay". Tiïëc thay, öng ta chûa àaåt àûúåc phong caách thêìn tiïn thoaát tuåc àoá búãi caái khuác Tiïu Tûúng daå vuä maâ tiïn sinh thûúâng hay haát laâ möåt "baâi ca buöìn baä coá ài maâ khöng coá laåi". Tiïëng haát cuãa tiïn sinh laâ tiïëng haát lïnh àïnh trong aão aãnh sûúng khoái vaâ suöët àúâi, tiïn sinh chó laâ möåt nghïå sô lang thang. Maåc Àaåi laâ nhaâ du ca lúán nhêët trong Tiïëu ngaåo giang höì vaâ trong toaân böå tiïíu thuyïët voä hiïåp cuãa Kim Dung, möåt thûá thêìn tiïn bõ àoåa phaãi nhêåp thïí vaâ nhêåp thïë. Nïëu Doanh Doanh chúi nhaåc thñnh phoâng thò êm nhaåc cuãa Maåc Àaåi laâ nhaåc du ca. Nhûng Tiïëu ngaåo giang höì khöng phaãi chó coá chûâng àoá daång êm nhaåc. Tiïëu ngaåo giang höì coân coá khuác "Sún ca Phuác Kiïën" cuãa Lêm Bònh Chi mang vïì nuái Hoa Sún daåy cho Nhaåc Linh San haát. "Chõ em lïn nuái haái cheâ", cêu sún ca àoá laâm tan höìn naát ruöåt Lïånh Höì Xung vò möîi khi Nhaåc Linh San haát lïn, anh biïët naâng ta àang nghô túái Lêm Bònh Chi vaâ phuå rêîy möëi tònh àêìu cuãa mònh. Tiïëu ngaåo giang höì coân coá möåt baâi ca rêët buöìn cûúâi maâ boån giaáo chuáng Triïu Dûúng thêìn giaáo àöìng thanh húåp ca àïí têng böëc Nhêåm Ngaä Haânh khi laäo vûâa chiïëm laåi àûúåc ngöi giaáo chuã: "Thaánh giaáo vùn thaânh voä àûác, nhên nghôa anh minh, thiïn thu trûúâng trõ, nhêët thöëng giang höì. Boån thuöåc haå àûa lúâi cung nghinh thaánh giaáo chuã thûúng sinh traåch bõ, ún khùæp lï dên..." Nguyïn caái loaåi "êm nhaåc" naây phaát xuêët tûâ thúâi giaáo chuã Àöng Phûúng Bêët Baåi. Khi Àöng Phûúng Bêët Baåi trúã thaânh "têët baåi", boån giaáo chuáng Triïu Dûúng thêìn giaáo múái duâng noá àïí ca ngúåi Nhêåm Ngaä Haânh. Caã http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 27 ngaân ngûúâi cuâng haá miïång hoâ ca chêën àöång caã löî tai ngûúâi nghe! Thûá "êm nhaåc" naây bõ coi laâ nhaåc sïën! Trong böå YÃ thiïn Àöì long kyá, Kim Dung àaä àïí cho êm nhaåc xuêët hiïån trûúác tiïn vúái nhên vêåt Cön Lön tam thaánh Haâ Tuác Àaåo. Haâ Tuác Àaåo tuöíi ngoaâi 40, khuön mùåt xûúng xûúng, gioãi kiïëm, gioãi cúâ, gioãi àaân, àûúåc xûng tuång laâ tam thaánh, tûâ Cön Lön xuöëng Trung Nguyïn. Öng ta coá möåt khuác àaân tuyïåt vúâi, coá thïí sai khiïën trùm chim tuå hoåp vïì nhaãy muáa, ca hoát goåi laâ Khöng sún àiïíu ngûä. Cö beá Quaách Tûúng, 19 tuöíi, ài tòm Dûúng Qua, àaä gùåp ngûúâi trung niïn taâi hoa Haâ Tuác Àaåo ngoaâi rûâng chuâa Thiïëu Lêm, àûúåc nghe khuác Baách àiïíu triïìu phuång vaâ tiïëng muön chim ca hoát. Hònh aãnh trong saáng, tûúi àeåp cuãa cö àaä in ngay vaâo trong têm höìn chaâng nghïå sô trung niïn. Höm sau, khi chiïën àêëu vúái ba cao thuã Thiïëu Lêm Têy Vûåc trûúác sûå chûáng kiïën cuãa Quaách Tûúng, Haâ Tuác Àaåo chó duâng àïën möåt tay, tay coân laåi vêån Caách khöng chó phoáng vaâo cêy dao cêìm àang àïí dûúái àêët, múâi Quaách Tûúng nghe baãn nhaåc mònh múái saáng taác tùång cö. Kiïëm chûúãng thò saát phaåt sùæt maáu, tiïëng àaân laåi laäng maån xuên tònh, u uêët thûúng nhúá. Caái cöng phu phên yá cuãa Haâ Tuác Àaåo quaã thêåt hy hûäu! Cö beá Quaách Tûúng thú ngêy nghe hïët cung àaân, caãm àöång vaâ àoã mùåt vò biïët Haâ Tuác Àaåo àang duâng êm nhaåc toã tònh vúái mònh. Thïë nhûng möëi tònh cuãa Haâ Tuác Àaåo cuäng chùèng túái àêu. Haâ Tuác Àaåo àaánh thua sû Giaác Viïîn, höí theån chaåy vïì nuái Cön Lön. Quaách Tûúng yïu Dûúng Qua maâ tòm nhau khöng gùåp, lïn nuái Nga My ài tu, múã ra phaái Nga My. Êm nhaåc cuãa Haâ Tuác Àaåo cuäng "coá ài maâ khöng coá laåi". Noá trúã thaânh baâi biïåt ca cuãa tònh yïu. Nhûng êm nhaåc hay nhêët, àeåp nhêët, mang giaá trõ nhên baãn cao nhêët vêîn laâ baâi Hoaã ca cuãa giaáo chuáng Minh giaáo (tûác Baái Hoaã giaáo), truyïìn tûâ Ba Tû (tïn cuä: Perse - thúâi êëy chûa goåi Iran) sang Trung Quöëc. Àêy laâ baâi ca àûúåc haát trïn Quang Minh Àónh khi quêìn huâng Trung Quöëc bao vêy quêìn huâng Minh giaáo, vu caáo hoå laâ taâ giaáo, coá yá muöën àuöíi têån diïåt. Theo taác giaã Kim Dung, baâi Hoaã http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 28 ca lêëy tûâ thú cuãa nhaâ thú lúán Ba Tû Omar Khayam, coá nhûäng cêu àûúåc dõch thoaát ra nhû thïë naây: Àöët taân thên xaác cuãa ta Ngoån lûãa thaánh böëc chaáy lïn àoã rûåc Söëng àaä chùèng coá chi laâ haånh phuác Thò chïët ài naâo coá khöí àau gò. Vò thiïån lûúng, ta trûâ caái aác Neão quang minh cûá vêåy maâ ài Hyã, Laåc, Sêìu, Bi xin gúãi vïì caát buåi Töåi nghiïåp thay ngûúâi àúâi hoaån naån lùæm khi. Giûäa caãnh àang bõ cûúâng àõch bao vêy, giaáo chuáng Minh giaáo vêîn ung dung tûå taåi haát lïn baâi Hoaã ca dêng lïn àûác Giaáo chuã Minh Tön Di Laåc, baây toã têëm loâng cuãa mònh vúái cuöåc àúâi vaâ thïí hiïån khñ phaách hiïn ngang trûúác caái chïët. Trûúng Vö Kyå àaä nghe àûúåc baâi ca àoá vaâ nhêån ra rùçng Minh giaáo laâ möåt àaåo nhên baãn, rùçng nhûäng lúâi kïët aán Minh giaáo laâ baâng mön taã àaåo laâ nhûäng lúâi xuyïn taåc, rùçng viïåc chöëng laåi ngûúâi Minh giaáo laâ haânh àöång phi nhên. Vaâ chaâng àaä xaã thên cûáu quêìn huâng Minh giaáo, nguyïån hiïën têëm thên vò trùm hoå àïí cho giaáo chuáng Minh giaáo àûúåc söëng. Chaâng àûúåc Minh giaáo Trung Hoa bêìu lïn laâm giaáo chuã, huy àöång caác lûåc lûúång Minh giaáo chöëng laåi quên Nguyïn, giaânh laåi àûúåc giang sún tûâ giöëng noâi di töåc. Chu Nguyïn Chûúng lïn ngöi cuäng coân biïët nhúá nguöìn göëc cuãa mònh xuêët thên tûâ Minh giaáo nïn àùåt àïë hiïåu laâ Minh Thaânh Töí. Ngûúâi Minh giaáo mùåc aáo àaåo baâo trùæng, trûúác ngûåc aáo coá veä ngoån lûãa àoã, gùåp nhau chaâo bùçng hai baân tay chùæp laåi thaânh hònh ngoån lûãa. Vaâ thaánh ca cuãa hoå chñnh laâ baâi Hoaã ca, baâi mang möåt giaá trõ nhên baãn, nhên àaåo tuyïåt vúâi. Trong Thiïn Long baát böå, êm nhaåc múái phong phuá laâm sao. Trûúác hïët, ngûúâi ta dïî nhêån ra baâi ca "chiïën thùæng" ï a cuãa boån lñnh Khêët Àan sau nhûäng cuöåc "haânh quên" qua thaão nguyïn ngoaâi aãi Nhaån Mön Quan. Boån chuáng bùæt àaân baâ, giïët treã em, tûúác http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 29 àoaåt taâi vêåt cuãa nhûäng gia àònh lûúng dên Trung Quöëc. ÊËy thïë maâ chuáng vêîn haát àûúåc! Cuäng trong böå truyïån naây, ngûúâi àoåc thêåt sûå caãm thêëy thuá võ vúái baâi ca búå àñt cuãa boån àïå tûã phaái Tinh Tuá nhùçm ca ngúåi Tinh Tuá laäo quaái Àinh Xuên Thu. Möîi khi Àinh Xuên Thu xuêët hiïån hay lêm trêån, boån àïå tûã àöìng thanh haát: Tinh Tuá laäo tiïn Danh lûâng Trung thöí Oai lûåc vö biïn Àaánh àêu thùæng àoá Nhên vêåt Bao Bêët Àöìng, möåt thuöåc haå cuãa Cö Tö Möå Dung Phuåc àaä laâm cho phaái Tinh Tuá mùæc lúäm khi cêët gioång solo baâi naây dûúái chên nuái Thiïëu Thêët àïí boån Tinh Tuá “húåp ca” theo: Tinh Tuá laäo tiïn Danh lûâng Trung thöí Oai lûåc vö biïn ...Thöëi hún rùæm choá Àem “rùæm choá” vaâo trong baâi ca àïí “hûúáng dêîn” boån àöì àïå Tinh Tuá haát theo laâm troâ cûúâi cho thiïn haå, caách phï phaán thoái nõnh cuãa Kim Dung vûâa bònh dên, vûâa baác hoåc hïët chöî noái. Noái àïën êm nhaåc trong Thiïn Long baát böå, ta khöng thïí quïn hai nhên vêåt quaái dõ trong nhoám Haâm Cöëc baát hûäu (taám ngûúâi baån úã Haâm Cöëc) laâ Cêìm àiïn Khang Quaãng Lùng vaâ Hñ mï Lyá Quyä Löîi. Cêìm àiïn Khang Quaãng Lùng àaánh àõch bùçng cêy dao cêìm. Nghe tiïëng àaân cuãa laäo, traái tim ngûúâi ta nhaãy loaån lïn, àêìu oác trúã thaânh u mï, höì àöì. Tiïëng àaân cuãa laäo thoaåt àöng, thoaåt têy; khi trïn, khi dûúái khiïën ngûúâi ta tûúãng khinh cöng cuãa laäo xuêët thêìn nhêåp hoaá. Nhaåc sô Khang Quaãng Lùng naây rêët höì àöì. Laäo tin rùçng tiïëng àaân cuãa laäo coá thïí laâm ngûúâi chïët söëng laåi: "Vêåy möå cuãa Huyïìn Khöí àaåi sû chön úã àêu ? Dêîn ta àïën mau, ta àaân cho àaåi sû nghe möåt khuác, khöng chûâng àaåi sû coá thïí söëng laåi (?)". Ngûúåc laåi vúái Khang Quaãng Lùng, nhên vêåt Lyá Quyá Löîi laâ möåt con haát. Anh http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 30 ta vûâa àaánh, vûâa haát böåi, thêåm chñ khi bõ àaánh gaäy chên, thay vò rïn la, anh ta laåi múã miïång haát (!). Hai nhên vêåt chúi nhaåc trong Haâm Cöëc baát hûäu laâ hai con ngûúâi höìn nhiïn nhû treã con. Hoå xuêët hiïån rêët ngùæn nhûng àïí laåi êën tûúång rêët sêu trong loâng ngûúâi àoåc. Trong Thiïn Long baát böå, ngûúâi ta coân nghe baâi ca "Xin cúm" cuãa anh em Caái bang, möåt baâi haát khöng duâng vaâo viïåc xin cúm thöng thûúâng maâ àïí kïët Àaã cêíu trêån, khùæc chïë àõch nhên hung haän. Khi viïët vïì êm nhaåc, kiïën thûác êm nhaåc cuãa Kim Dung tiïn sinh cuäng rêët tinh tûúâng vaâ phong phuá. Trong Löåc Àónh kyá, öng àaä trñch laåi baâi ca cuãa danh sô Ngö Mai Thön noái vïì Trêìn Viïn Viïn möåt danh kyä cuöëi Minh àêìu Thanh, ngûúâi tònh cuãa Lyá Sêëm vaâ Bònh Têy Vûúng Ngö Tam Quïë. Trêìn Viïn Viïn àûúåc mö taã "mùåt àeåp nhû Quan Êm", söëng möåt cuöåc àúâi àau thûúng chòm nöíi àuáng nhû àõnh àïì cöí àiïín cuãa vùn hoåc "höìng nhan àa truên". Têët caã nhûäng àau thûúng àoá àïìu àûúåc àuác kïët thaânh Viïn Viïn khuác. Khi ài tu, Viïn Viïn vêîn haát khuác ca Ngö Mai Thön viïët cho mònh vúái cêy dao cêìm. Ngö Tam Quïë nghe àûúåc vaâi chuåc cêu, Myä àao vûúng Höì Dêåt Chi nghe àûúåc dùm ba cêu. Chó coá Vi Tiïíu Baão, möåt keã chùèng hiïíu êm nhaåc laâ gò, laåi coá höìng phûúác nghe àûúåc troån baâi. Viïn Viïn khuác nghe thêåt buöìn baä, àuáng laâ möåt baâi ca mêët nûúác chùèng khaác gò Hêåu àònh hoa cuãa Lyá Hêåu chuã trong thú Àöî Muåc: Thûúng nûä bêët tri vong quöëc hêån Caách giang do xûúáng Hêåu àònh hoa (Con haát biïët àêu húân vong quöëc Bïn söng coân haát Hêåu àònh hoa) Löåc Àónh kyá coân coá möåt loaåi "êm nhaåc" ngöå nghônh khaác: nhûäng baâi ca nõnh búå cuãa boån Thêìn Long giaáo. Àoá laâ nhûäng baâi ca mang tñnh chêët tûå kyã aám thõ duâng trong luác àaánh nhau, àaä àûúåc Kim Dung viïët vúái möåt gioång vùn thö thiïín, phuâ húåp vúái "trònh àöå" cuãa boån giaáo chuáng ngu muöåi: Höìng giaáo chuã thêìn thöng quaãng àaåi Giaáo chuáng ta àaánh baåi khùæp núi http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 31 Àõch nhên thêëy boáng chaåy túi búâi Cûáng rùæn cuäng tan taânh xaác phaáo Höìng giaáo chuã ra oai sêëm seát Chuáng àö nhi sûác maånh phi thûúâng Ta möåt ngûúâi trùm àõch khön àûúng Àõch haâng vaån trùm quên àuã thùæng Höìng giaáo chuã thêìn kinh nhû àiïån Chiïëu nhaän quang ra khùæp muön phûúng.... Nhûäng baâi haát nhû vêåy mang tñnh kinh àiïín, khêíu hiïåu, quï muöåi, tûå noá àaä noái lïn àûúåc kiïíu lûâa bõp traá nguåy cuãa nhûäng taâ giaáo thûá thiïåt. Caái hay cuãa Kim Dung laâ öng chó mö taã sûå kiïån, tûúâng thuêåt vêën àïì khöng bònh luêån. Nhûng thöng qua sûå kiïån, vêën àïì, ngûúâi àoåc nhêån biïët àûúåc yá àöì cuãa öng, hiïíu àûúåc öng muöën noái lïn àiïìu gò. Baâi ca têåp thïí laå luâng cuãa giaáo chuáng Thêìn long giaáo sau àêy khiïën ngûúâi ta nghô àïën “baâi ca” cuãa caác tiïíu tûúáng Höìng vïå binh úã Trung Quöëc trong thúâi kyâ Caách maång vùn hoáa: Baão huêën cuãa giaáo chuã Thúâi khùæc ghi trongloâng Lêåp cöng vaâ thùæng àõch Trûúâng thoå vúái non söng. Trong truyïån voä hiïåp cuãa Kim Dung, êm nhaåc xuêët hiïån khùæp moåi núi trïn àêët nûúác Trung Hoa röång lúán. Trong Phi höì ngoaåi truyïån, ta nghe àûúåc tiïëng haát vuâng Sún Àöng - Triïët Giang cuãa tiïíu anh huâng Höì Phó. Trong Anh huâng xaå àiïu, ta nghe àûúåc khuác saáo ma quaái, nhiïëp höìn cuãa Àöng taâ Hoaâng Dûúåc Sû. Trong Tiïëu ngaåo giang höì, ta nghe àûúåc tiïëng haát cuãa dên töåc Miïu Cûúng cuãa giaáo chuã Nguä Àöåc giaáo Vên Nam Lam Phûúång Hoaâng. Trong Löåc Àónh kyá, ta nghe àûúåc baâi ca Trêìm Giang huâng traáng trñch tûâ taác phêím dên ca Àaâo hoa phiïën, ca ngúåi caái chïët anh huâng cuãa nhaâ yïu nûúác Sûã Caác Böå, ngûúâi chõu hy sinh àïí giaânh laåi http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 32 àêët nûúác trong baân tay di töåc. Nhûng khöng phaãi ai cuäng coá thïí haát àûúåc khuác Trêìm Giang. Ài trïn söng Liïîu Giang giûäa àïm mûa gioá, caã mêëy chuåc ngûúâi maâ chó coá Trêìn Cêån Nam - Töíng àûúâng chuã cuãa Thiïn Àõa höåi - vaâ Ngö Luåc Kyâ - àûúâng chuã Höìng Thuêån àûúâng cuãa Thiïn àõa höåi - múái àuã cöng lûåc cêët lïn tiïëng haát aát caã tiïëng cuöìng phong sêåu vuä: Àêìy loâng phêîn nöå ngoã cuâng ai Gioåt lïå giaâ nua daå aái hoaâi Trong chöën cö thaânh mong cûáu viïån Taân quên huyïët chiïën luöëng bi ai Àoaái tröng cöë quöëc loâng àau xoát Truâng vêy khöng nöîi vûúåt ra ngoaâi Trûúâng giang möåt daãi ba ngaân dùåm Núä àïí vïì tay keã khaác loaâõ.. Vaâ: Non nûúác ngaân thu àïí tiïëng truyïìn Àau loâng huyïët lïå khùæp Têy Xuyïn... Trong Thiïn Long baát böå, ta nghe àûúåc tiïëng haát baâi ca "Haái sen úã Giang Nam" (Giang Nam khaã thaái liïn) hoaâ vúái tiïëng àaân höì cêìm thaánh thoát cuãa cö gaái àeåp A Bñch taåi Yïën tûã öí, Giang Nam: Giang Nam khaã thaái liïn Liïn àiïåp haâ àiïìn àiïìn Ngû hyá liïn àiïåp àöng Ngû hyá liïn àiïåp têy... (Giang Nam ta haäy haái sen Laá sen daây khñt moåc chen thaânh àöìng Caá àuâa bïn laá sen phña àöng Caá àuâa bïn laá sen phña têy...) http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 33 Nhûng tiïëng haát àeåp nhêët, mang nùång tñnh chêët triïët lyá nhêët laâ vêîn laâ tiïëng haát cuãa Tiïíu SIïu, cö gaái lai ngûúâi Ba Tû. Tiïíu Siïu laâ cö beá 16 tuöíi, àûúåc meå laâ Àaåi Y Ty àûa vaâo "nùçm vuâng" trong Minh giaáo Trung Quöëc, len loãi lïn Quang Minh Àónh àïí tòm caách àaánh cùæp böå thêìn cöng Àaåi naä di têm phaáp. Cö trúã thaânh con hêìu cuãa giaáo chuã Trûúng Vö Kyå vaâ thêìm yïu tröåm nhúá Trûúng Vö Kyå. Nhûng cö àaä tiïn caãm àûúåc rùçng möëi tònh àoá khöng àïën àêu, söë phêån cuãa cö khöng biïët seä tröi daåt vïì àêu. Nöîi u oaán àoá biïíu hiïån lïn trong nhûäng khi cö haát cho giaáo chuã Minh giaáo Trûúng Vö Kyå nghe. Lúâi ca nguyïn laâ 1 trong 101 baâi thú cuãa Nga Maåc (Omar Khayam) - thi haâo Ba Tû àaä àûúåc Quaách Maåt Nhûúåc dõch qua tiïëng Quan Thoaåi. Triïët lyá trong lúâi ca laâ caái khaát voång cùæt nghôa cho àûúåc nhûäng vêën àïì gêìn guäi nhêët cuãa con ngûúâi: cuöåc söëng, tònh yïu vaâ caái chïët: Lai nhû lûu thuãy hïì thïå nhû phong Bêët tri haâ xûá lai hïì haâ súã chung (Chúåt àïën nhû gioâng söng nûúác chaãy Thoùæt tan nhû gioá qua mau Chùèng biïët tûâ àêu maâ àïën Cuäng chùèng biïët vïì núi àêu) Baâi ca naây laâ möåt baâi thaánh ca cuãa Baái hoãa giaáo Ba Tû vaâ tiïëng haát cuöëi cuâng laâ tiïëng haát cuãa Hên Ly trong cún mï saãng trûúác khi chïët trïn möåt haãi àaão vuâng Àöng Bùæc Trung Quöëc. Trong lõch sûã vùn minh Trung Quöëc, khöng coá biïn giúái giûäa Thi vaâ Ca. Trûúâng phaái thú Àûúâng àaä dung naåp möåt caách tûå nhiïn êm nhaåc vaâo thi ca; biïën phong caách naây trúã thaânh truyïìn thöëng: Súã thanh phong àõch ly àònh vaän Quên hûúáng Tiïu Tûúng ngaä hûúáng Têìn Hoùåc: Khûúng àõch haâ tu oaán Dûúng liïîu? Xuên phong bêët àöå Ngoåc mön quan http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 34 Kim Dung àaä àûa êm nhaåc vaâo tiïíu thuyïët àuáng nhû truyïìn thöëng cuãa Àûúâng thi nhûng laänh vûåc phaãn aánh cuãa öng röång hún vaâ mûác àöå phaãn aánh sêu sùæc hún. Êm nhaåc àoá hoaá giaãi àûúåc tñnh chêët àêëu tranh gay gùæt, phûác taåp cuãa baãn chêët truyïån voä hiïåp. Noá laâm nïn caái höìn tñnh laäng maån cho tiïíu thuyïët voä hiïåp, àem laåi chêët haâi hûúác vui nhöån cho tiïíu thuyïët voä hiïåp. Noái laâ êm nhaåc, nhûng noá chñnh laâ voä cöng, laâ cöng phu, laâ y àaåo, vaâ àöìng thúâi laâ phûúng thûác biïíu löå tònh yïu. Ngay chñnh trong caách dung naåp naây, Kim Dung àaä chûáng toã àûúåc rùçng öng laâ bêåc thêìy trong kyä thuêåt viïët tiïíu thuyïët. Àoåc Kim Dung laâ lùæng nghe chêët êm nhaåc trong tiïíu thuyïët cuãa Kim Dung, nhúâ êm nhaåc, ngûúâi ta thêëy àûúåc niïìm tin, duâ trong àau thûúng hay trong haånh phuác. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 35 5. HOA TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG Vùn chûúng tiïíu thuyïët, kïí caã vùn chûúng tiïíu thuyïët voä hiïåp, luön coá nhûäng àoaån taã caãnh. Caãnh quan thiïn nhiïn hiïån ra trong vùn chûúng àaä trúã thaânh möåt thûá quy luêåt têët yïëu, khöng thïí thiïëu àûúåc. Vaã chùng, ngûúâi Trung Hoa àaä quan niïåm “Vaån vêåt àöìng nhêët thïí” maâ con ngûúâi cuäng laâ möåt vêåt trong vaån vêåt cho nïn con ngûúâi khöng thïí tûå taách mònh ra khoãi thiïn nhiïn, ra khoãi caãnh quan vaâ möi trûúâng söëng. Vùn chûúng tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung cuäng vêåy. Con ngûúâi trong tiïíu thuyïët cuãa öng luön luön gùæn liïìn vúái thiïn nhiïn, söëng giûäa thiïn nhiïn vaâ hoaåt àöång vúái thiïn nhiïn. Nhûng vûúåt lïn trïn têët caã cung caách mö taã thiïn nhiïn, Kim Dung àaä daânh cho hoa nhiïìu caãm tònh nhêët. Hoa xuêët hiïån trongg 12 böå tiïíu thuyïët voä hiïåp cuãa öng nhû laâ biïíu tûúång cho böën muâa. Hoa tiïu biïíu cho chiïìu sêu trñ tuïå vaâ têm höìn cuãa ngûúâi tröìng hoa vaâ chúi hoa. Hoa laâ saãn phêím àùåc trûng cuãa tûâng vuâng àêët maâ àêët Trung Hoa vö cuâng röång lúán nïn hoa cuäng cûåc kyâ phong phuá vïì chuãng loaåi, àùåc sùæc vïì ngoaåi hònh. ÚÃ möåt chûâng mûåc naâo àoá, ta coá thïí thêëy Kim Dung àaä thïí hiïån kiïën thûác cuãa möåt nhaâ hoa hoåc trong nhûäng böå tiïíu thuyïët cuãa mònh. Trong Thiïn Long baát böå, theo goát chên laäng du cuãa vûúng tûã Àaåi Lyá Àoaân Dûå, taác giaã àûa chuáng ta ài vïì vuâng Giang Nam nûúác Töëng. Muâa xuên vïì trïn Thaái Höì, Giang Nam, ta bùæt gùåp hoa sen vaâ hoa höìng lùng khoe sùæc thùæm, thoang thoaãng hûúâng àûa trong gioá. Röìi taác giaã àûa chuáng ta vïì Maån Àaân sún trang cuãa Vûúng phu nhên, thûúãng thûác hoa traâ. Àoaån lyá luêån vïì hoa traâ cuãa Àoaân Dûå coá thïí coi laâ möåt chûúng hoa hoåc kyâ thuá trong Thiïn Long baát böå. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 36 Hoa traâ - tiïëng Phaån laâ Maån àaâ la — laâ möåt loaâi hoa nöíi tiïëng àûúåc tröìng phöí biïën khùæp vuâng Vên Nam. Luác bêëy giúâ, Vên Nam thuöåc nûúác Àaåi Lyá. Hoa traâ trúã thaânh quöëc hoa cuãa Àaåi Lyá. Vên Nam coá khñ hêåu êëm, mûáa nhiïìu quanh nùm, dên daä bònh thûúâng cuäng biïët tröìng hoa traâ àïí thûúãng ngoaån. Thïë nhûng,Vûúng phu nhên laâ àem hoa traâ tûâ Vên Nam (Àaåi Lyá) vïì tröìng úã Giang Nam (Töëng) maâ laåi thiïëu kinh nghiïåm chùm soác khiïën caác goåi laâ Maån àaâ sún trang cuãa phu nhên dûúái mùæt Àaâon Dûå chùèng àaáng möåt xu. Vöën gheát tñnh caách taân baåo, ngang ngûúåc cuãa Vûúng phu nhên, Àoaân Dûå thùèng thûâng phï phaán sûå döët naát cuãa baâ khi tröìng traâ: “Tyã nhû khoám traâ hoa naây chùæc phu nhên cho laâ quyá lùæm? Caái lan can bïn caånh múái thûåc laâ àeåp.”. Khen nhû vêåy khaác naâo khen quyïín saách in àeåp maâ nöåi dung röîng tuïëch. Nhûäng kiïën thûác vïì hoa traâ cuãa Àoaân Dûå khiïën Vûúng phu nhên vûâa kinh haäi, vûãa theån thuâng. Chêåu hoa maâ phu nhên goåi laâ “Nguä sùæc traâ hoa” (hoa tra nùm maâu) thò Àoaân Dûå goåi laâ “Laåc àïå tuá taâi” (tuá taâi thi hoãng). Àoaân Dûå cho biïët loaåi hoa traá quyá nhêët laâ “Thêåp baát hoåc sô” (18 võ hoåc sô) göìm 18 böng, maâu sùæc khöng böng naâo giöëng böng naâo (toaân höìng, toaân trùæng, toaân tña...khöng höîn taåp), cuâng núã möåt luác vaâ cuâng taân möåt giúâ. Sau “Thêåp baát hoåc sô” laâ “Baát tiïn quaá haãi” (8 võ tiïn qua biïín) chó coá möåt göëc, núã ra cuâng luác 8 böng vúái 8 maâu khaác nhau. Sau “Baát tiïn quaá haãi” laâ “Thêët tiïn nûä” (7 tiïn nûä) chó coá möåt göëc núã ra 7 böng. Sau “Thêët tiïn nûä” laâ “Phong trêìn tam hiïåp” (3 hiïåp khaách phong trêìn) chó coá 1 göëc núã ra àuáng 3 böng. Röìi “Nhõ Kiïìu” (hai naâng hoå Kiïìu), röìi chia haång chaánh, phoá... àuã kiïíu chúi. Vûúng phu nhên coân khen ngúåi loaåi traâ “Maän nguyïåt” (trùng troân). Àoaân Dûå baác ngay vaâlyá luêån àoá phaãi laâ loaåi “YÃ lan Kiïìu' (naâng Kiïìu e theån dûåa vaâo lan can). Tröìng “YÃ lan Kiïìu” phaãi choån núi nûãa kñn nûãa húã àïí xûáng vúái cêu thú: E theån öm àaân che nûãa mùåt Ai kïu ai goåi cuäng laâm thinh. Viïët àïën àêu, Kim Dung trñch dêîn thú ca àïën àoá: Xuên cêu thuyã àöång traâ hoa baåch Haå cöëc vên sinh lïå tûã höìng http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 37 (Doâng xuên nûúác gúån hoa traâ trùæng Non haå mêy vûúng traái vaãi höìng) Hoùåc: Thanh quêìn ngoåc diïån nhû tûúng thûác Cûãu nguyïåt traâ hoa maän àöå khai (Quêìn xanh voác ngoåc nhû tûâng gùåp Thaáng chñn, hoa traâ rúåp löëi ài) Thêåt sûå, Trung Quöëc àaä tûâng coá taác phêím Àiïìn trung traâ hoa kyá nghiïn cûáu vïì hoa traâ trong àoá coá àoaån: “Àaåi Lyá traâ hoa töëi giaáp haãi nöåi, chuãng loaåi thêët thêåp nhõ, àaåi û mêîu àún. Nhêët voång nhûúåc hoãa tïì vên cêím, thûúác nhêåt chûng haâ.” (Hoa traâ Àaåi Lyá àûáng àêìu thiïn haå, göìm 72 loaåi khaác nhau, coá loaåi lúán hún caã hoa mêîu àún, khiïën ta àûáng xa vêîn tröng àoã roä möåt goác trúâi nhû mêy gêëm hoaâ vaâo cho maâu trùæng ban mai thïm rûåc rúä). Thêåt ñt coá nhaâ vùn naâo àaåt àûúåc kiïën thûác hoa hoåc vaâ vêån duång kiïën thûác êëy - vöën thuöåc phaåm vi sinh hoåc — vaâo vùn chûúng möåt caách nhuêìn nhuyïîn nhû Kim Dung. Àuáng laâ Kim Dung àaä àûa hoa vaâo taác phêím vùn chûúng voä hiïåp cuãa mònh, duâng hònh aãnh tûúi àeåp cuãa hoa àïí chïë ngûå búát tñnh chêët cùng thùèng vaâ àöi khi taân nhêîn cuãa thïë giúái voä hiïåp. Hoa laâ biïíu tûúång cho möåt daång cöng lûåc thûúång thûâa, Keã luyïån nöåi cöng àïën mûác cao siïu nhêët àûúåc goåi laâ “Tam hoa tuå àónh”. Hoa àûúåc duâng àïí àùåt tïn cho caác pho voä cöng: Niïm hoa chûúâng, Niïm hoa chó cuãa phaái Thiïëu Lêm; Thiïn Sún thiïët mai thuã cuãa phaái Tiïu Dao; Laåc anh chûúãng phaáp cuãa Àaâo hoa àaão. Hoa trúã thaânh mïånh lïånh têën cöng nhû khi bang chuáng Caái bang haát baâi Liïn hoa laåc (caánh sen rúi) thò coá nghôa laâ hoå kïët Àaä cêíu trêån àïí chöëng laåi keã àõch, bao vêy keã àõch. Hoa trúã thaânh àoân thûác, chiïu thïë cuãa ngûúâi sûã duång voä cöng, vaâ khi sûã duång, giúái voä lêm phaãi thïí hiïån cho àûúåc yïëu tñnh cuãa àoân thûác, chiïu thïë mang tïn hoa àoá. Nhaâ sû Thöí Phöìn Cûu Ma Trñ khi àaánh chiïu Niïm hoa vi tiïëu trong Niïm hoa chó vêîn giûä àûúåc khuön mùåt tûúi cûúâi, tû thïë ung dung cuãa khaái niïåm niïm http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 38 hoa (caánh hoa chûa núã). Nhaâ sû Hû Truác sûã duång Thiïn Sún chiïët mai thuã vúái phong caách nheå nhaâng, khuön mùåt trêìm tônh àuáng nhû ngûúâi àang beã caânh mai trïn nuái Thiïn Sún maâ kònh lûåc coá thïí laâm tan bia, vúä àaá. Phaái Thiïëu Lêm coá chiïu Hoa khai kiïën Phêåt (Hoa núã thêëy Phêåt) boá buöåt àïå tûã Thiïëu Lêm chêëp hai tay lïn trûúác ngûåc, vûâa haâm yá chaâo kñnh keã àõch, vûâa thïí hiïån àûác tûâ bi cuãa nhaâ Phêåt: àêëu tranh laâ phaãi àêëu chûá khöng muöën giïët haåi lêîn nhau. Ta bùæt gùåp trong tiïíu thuyïët Kim Dung nhûäng tïn goåi Laåc hoa lûu thuãy (hoa ruång nûúác tröi), Maän thiïn hoa vuä (mûa hoa àêìy trúâi), Liïn hoa phêët huyïåt thuã (àaánh huyïåt nhû phêët hoa sen), Höì àiïåp xuyïn hoa (bûúám len giûäa khoám hoa), Thiïn nûä taán hoa (tiïn nûä rùæc hoa)... Hoa muön àúâi laâ biïíu tûúång cuãa ngûúâi phuå nûä àeåp, laâ biïíu tûúång cuãa cö gaái trong trùæng thú ngêy. Kinh Thi coá cêu: “Xûúác ûúác nhû xûã nûä” (mïìm maåi nhû gaái trinh) vaâ tûâ “xûúác ûúác” cuäng àöìng thúâi laâ tûâ diïîn taã daáng thanh lõch cuãa ngaân hoa. Nhûäng nhên vêåt nûä cuãa Kim Dung nhû Nhêåm Doanh Doanh, Nhaåc Linh San, Nghi Lêm, Lam Phûúång Hoaâng (Tiïëu ngaåo giang höì), Hoaâng Dung, Quaách Tûúng, Tiïìu Long Nûä (Thêìn àiïu hiïåp lûä), Hên Töë Töë, Triïåu Minh, Chu Chó Nhûúåc, Tiïíu Siïu (YÃ thiïn Àöì long kyá)... àïìu coá “khuön mùåt àeåp nhû hoa núã, nuå cûúâi tûúi nhû hoa núã”. Nhûäng cö gaái trinh baåch, xinh àïp êëy àûúåc goåi laâ Hoaâng hoa khuï nûä (cö gaái trong phoâng khuï dõu daáng nhû hoa cuác) nhûng lônh vûåc hoaåt àöång cuãa hoå khöng phaãi laâ phoâng khuï nûäa maâ laâ giúái giang höì. Hoå laâ haâo khaách voä lêm biïët yïu hoa: Vûúng phu nhên yïu hoa traâ, Möåc Uyïín Thanh yïu hoa mai cöi (hoa höìng) vaâ con ngûúâi cö cuäng toaát ra muâi hûúng tûå nhiïn cuãa mai cöi àïën nöîi cö coá ngoaåi hiïåu laâ Hûúng Dûúåc Xoa (Thiïn Long baát böå), Lùng Sûúng Hoa, con gaái tri phuã Giang Lùng thaânh Lùng Thoaái Tû yïu hoa cuác (Liïn thaânh quyïët). Keã naâo manh têm chiïëm àoaåt trinh tiïët ngûúâi phuå nûä bõ Kim Dung goåi laâ tïn Thaái hoa dêm tùåc (tïn dêm tùåc chuyïn haái hoa). Trong Tiïëu ngaåo giang höì, coá gaä Giang dûúng àaåi àaåo thaái hoa dêm tùåc vaån lyá àöåc haânh khoaái àao Àiïìn Baá Quang. Hùæn gúám ghiïëc àïën nöîi phuå nûä nhaâ laânh cuäng bõ cha meå cêëm khöng àûúåc goåi http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 39 àïën tïn. Nhaâ sû Bêët Giúái àaä trûâng trõ töåi dêm dêåt cuãa hùæn bùçng caách àiïím troång huyïåt, xuyïn möåt cùåp tuå tiïîn (muäi tïn nhoã) vaâo böå phêån sinh duåc àïí hùæn khöng thïí “haái hoa” àûúåc nûäa. Ngoaåi hiïåu cuãa nhaâ sû laâ Bêët Giúái (khöng cêëm caãn chi hïët) nhûng nhaâ sû buöåc Àiïìn Baá Quang phaãi caåo àêìu laâm sû, àùåt laåi ngoaåi hiïåu cho hùæn laâ Bêët Khaã Bêët Giúái (khöng thïí khöng cêëm). Caách trûâng trõ kinh khuãng nhû vêåy laâ nhùçm baão vïå nhûäng àúâi hoa! Hoa laâ biïíu tûúång cuãa tònh yïu lûáa àöi, vaâ àùåc biïåt trong voä hiïåp tiïíu thuyïët cuãa Kim Dung, laâ biïíu tûúång cuãa tònh yïu chung thuyã. Thúâi àöi mûúi, Vûúng phu nhên say mï Àoaân Chñnh Thuêìn, thêët thên vúái y vaâ sinh ra Vûúng Ngoåc Yïën. Àoaân Chñnh Thuêìn laâ hoaâng thaái àïå cuãa Àoaân Chñnh Minh, vua Àaåi Lyá; khöng thïí cûúái àûúåc Vûúng phu nhên. Tûúng tû tònh lang, Vûúng phu nhên àem traâ Àaåi Lyá vïì tröìng taåi Giang Nam, lêåp nïn caái goåi laâ Maån àaâ sún trang (Thiïn Long baát böå). Coân trong Liïn thaânh quyïët, Kim Dung àaä thûåc sûå taåo cho hoa cuác möåt têm höìn riïng khi öng xêy dûång möëi tònh Àinh Àiïín — Lùng Sûúng Hoa. Àinh Àiïín luyïån thaânh thêìn cöng Thêìn chiïëu kinh, chó cêìn vûún tay ra chöåp möåt caái laâ keã thuâ phaãi chïët. Anh yïu tiïíu thû Lùng Sûúng Hoa, con gaái tri phuã Lùng Thoaái Tû thaânh Giang Lùng, nïn êín thên vaâo nhaâ tuâ thaânh Giang Lùng àïí ngaây ngaây àûúåc ngùæm maâu hoa cuác vaâng trïn cûãa söí do chñnh Lùng Sûúng Hoa chùm soác. Lùng Sûúng Hoa ra sûác chùm boán hoa, giûä cho hoa tûúi maäi àïí taå loâng ngûúâi yïu. Tònh yïu lùång leä giûäa ngûúâi tuâ vaâ cö tiïíu thû diïîn ra thêåt nïn thú nhûäng cuäng rêët maånh meä. Tri phuã Lùng Thoaái Tû biïët àûúåc àiïìu àoá; laäo cöë tòm moåi caách àïí giïët Àinh Àiïín àïí chiïëm àoaåt böå Liïn thaânh quyïët - möåt bñ luåc mö taã àûúâng ài nûúác bûúác cuãa möåt kho baáu trõ giaá liïn thaânh. Laäo bûác tûã con gaái, àùåt cö vaâo quan taâi röìi têím thuöëc àöåc lïn voã quan taâi, chúâ Àinh Àiïín sa bêîy. Quaã nhiïn möåt höm Àinh Àiïín nhêån ra rùçng chêåu hoa cuác trïn cûãa söí cuãa ngûúâi tònh àaä heáo uáa. Biïët rùçng Lùng Sûúng Hoa àaä gùåp àiïìu gò àoá chùèng laânh, Àinh Àiïín vûúåt nguåc, thêm nhêåp vaâo tû dinh Lùng Thoaái Tu. Thêëy têëm baâi võ àïì “Lùng Sûúng Hoa aái nûä chi linh võ” trïn nùæp quan taâi, anh àau xoát öm lêëy quan taâi khoác röëng lïn vaâ lêåp tûác bõ truáng àöåc. Àinh Àiïín chïët, http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 40 dùån doâ laåi nghôa àïå laâ Àõch Vên phaãi húåp taáng xûúng cöët cuãa anh vaâ Lùng Sûúng Hoa chung möåt núi. Lùng Sûúng Hoa àûúåc chön trong nghôa àõa phña têy thaânh Giang Lùng coân Àinh Àiïín thò chïët úã vuâng Quan ngoaåi. Cuöëi truyïån, chaâng Àõch Vên mang boåc xûúng cöët cuãa nghôa huynh Àinh Àiïín tûâ ngaân dùåm trúã laåi Giang Lùng, àaâo maã Lùng Sûúng Hoa vaâ húåp taáng hai ngûúâi. Anh coân mua hoa cuác, cuöëc àêët chung quanh möå röìi tröìng cho hai ngûúâi mêëy cuåm vúái ûúác mong hûúng höìn hoå nhòn thêëy boáng hoa vaâ àûúåc söëng laåi vúái tònh yïu cuä. Liïn thaânh quyïët coá caái buöìn vaâ chêët thú laäng maån xuyïn suöët toaát ra tûâ boáng hoa cuác vaâng - möëi tònh cuãa Àinh Àiïín vaâ Lùng Sûúng Hoa. Ngûúâi yïu hoa thò rêët quyá hoa, xem hoa nhû laâ baån; coân keã gheát hoa thò rêët giêån hoa, xem hoa laâ thuâ àõch. Àoá laâ trûúâng húåp cuãa Vi Tiïíu Baão, möåt tiïíu lûu manh bêët hoåc vö thuêåt, may mùæn trúã thaânh quan lúán triïìu Khang Hy (Löåc Àónh kyá). Vua Khang Hy ra lïånh cho Vi Tiïíu Baão laâm khêm sai àaåi thêìn, trúã vïì quï quaán thaânh Dûúng Chêu xêy dûång toaâ Trung liïåt tûâ. Nghe àöìn Vi Tiïíu Baão laâ möåt thiïëu niïn, tûúãng gaä laâ ngûúâi coá taâi vùn hoåc, caác quan úã Dûúng Chêu beân múâi gaä vaâo uöëng rûúåu ngêm thú trong chuâa Thiïìn Trñ. Muâa êëy, hoa thûúåc dûúåc àang núã maâ thûúåc dûúåc úã Dûúng Chêu vaâ chuâa Thiïìn Trñ laâ thûá hoa tûúi àeåp nhêët thiïn haå. Nhòn thêëy thûúåc dûúåc tûúi hún húán, Vi Tiïíu Baão tûác muöën söi gan. Nguyïn lai, luác múái lïn chñn mûúâi tuöíi, gaä àaä tûâng cuâng boån tiïíu lûu manh thaânh Dûúng Chêu àöåt nhêåp chuâa Thiïìn Trñ haái tröåm hoa thûúåc dûúåc. Möåt nhaâ sû naâo àoá àaä rûúåt caã boån chaåy, Vi Tiïíu baão nhoã con, chaåy chêåm bõ nhaâ sû nùæm aáo keáo laåi, taát cho möåt caái. “Möëi thuâ” êëy êm ó maäi trong loâng gaä nïn khi quay vïì Dûúng Chêu, thêëy laåi thûúåc dûúåc àaåi àoáa núã phö höìng khoe tña trong chuâa Thiïìn Trñ laâ gaä nöíi noáng. Gaä àùåt chuyïån noái rùçng vua Khang Hy àang nuöi bêìy ngûåa chiïën vaâ ra lïånh cho gaä chùåt hïët thûúåc dûúåc trong thiïn haå àïí laâm thûác ùn cho ngûåa. Nghe cêu noái àoá, baá quan vùn voä Dûúng Chêu vaâ caác nhaâ sû chuâa Thiïìn Trñ àïìu vúä mêåt kinh têm. May mùæn laâ viïn tuêìn phuã Dûúng Chêu hoåc röång biïët nhiïìu. Viïn tuêìn phuã http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 41 phaãi nõnh Vi Tiïíu Baão rùçng thûúåc duúåc laâ tûúång trûng cho ngûúâi àaân öng thaânh àaåt, cöng danh hiïín haách; rùçng Vi Tiïíu Baão vïì Dûúng Chêu àuáng muâa thûúåc dûúåc maäi khai laâ àiïìu töët laânh, ngaây sau ùæt thùng quan tiïën chûác cao sang khöng biïët bao nhiïu maâ lûúâng. Cho nïn viïåc chùåt hoa thûúåc dûúåc cho ngûåa ùn laâ chuyïån rêët uöíng. Viïn tuêìn phuã coân ngùæt möåt àoáa hoa thûúåc dûúåc kñnh cêín gaâi lïn muä cuãa Khêm sai àaåi thêìn vaâ chuác phuác. Quaã nhiïn lúâi noái khön kheáo àoá cuãa viïn tuêìn phuã àaä laâm nguöi cún giêån cuãa Vi Tiïíu Baão, cûáu àûúåc ngaân hoa cuãa chuâa Thiïìn Trñ vaâ thaânh Dûúng Chêu. Kiïën thûác vïì hoa cuãa Kim Dung thêåt phong phuá. Loaåi hoa gò, tñnh nùng ra sao, núã muâa naâo, coá nhiïìu úã àõa phûúâng naâo àïìu àûúåc lyá giaãi möåt caách cùån keä. Möîi muâa hoa, mang theo möåt loaåi chûúáng khñ. Chûúáng khñ laâ hêåu quaã cuãa cêy laá ruång xuöëng ao chùçm, röìi böëc lïn, taåo thaânh nhûäng dõch bïånh cho con ngûúâi. Thaáng ba êm lõch coá Àaâo hoa chûúáng, thaáng nùm coá Lûåu hoa chûúáng, thaáng taám coá Phuâ dung chûúáng. Kim Dung cho biïët ngûúâi Vên Nam vöën yïu hoa traâ, coi hoa traâ laâ möåt loaâi hoa quyá cho nïn khöng lêëy tïn hoa traâ àïí goåi chûúáng khñ. Hoa laâm àeåp thïm cho taác phêím voä hiïåp cuãa Kim Dung, taåo nïn chiïìu sêu cho taác phêím. Hoa laâ núi gûãi gùæm têm tònh con ngûúâi. Chêët thú tûå coá trong hoa biïën thaânh chêët thú cho taác phêím. Àoc Kim Dung caâng nhiïìu lêìn, ta caâng khaám phaá ra thïm nhiïìu veã àeåp, caâng nhêån ra laân u hûúng thuêìn nhaä cuãa hoa. Gioâng xuên nûúác gúån hoa traâ trùæng Non haå mêy vûúng traái vaãi höìng. Coá ngûúâi noái boáng hoa trong tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung laâ hònh aãnh cuãa Haå Möång, ngûúâi tònh cuãa öng. Haå Möång àaä xa öng nhû laåc hoa lûu thuãy. Vaâ tiïíu thuyïët cuãa öng giaâu boáng hoa, hûúng hoa búãi Haå Möång vêîn söëng trong traái tim öng. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 42 6. Y HOÅC TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG Khaát voång söëng lêu, maånh khoãe khöng chó laâ khaát voång riïng cuãa ngûúâi Trung Quöëc maâ coân laâ cuãa toaân thïí nhên loaåi. Trung Quöëc laâ àêët nûúác coá möåt nïìn y hoåc cöí truyïìn rêët thêm hêåu vaâ nhûäng hoaåt àöång y hoåc cöí truyïìn cuãa àêët nûúác naây àaä hònh thaânh khaái niïåm Àöng y. Hún 1.800 nùm trûúác, danh y Hoa Àaâ àaä coá nhûäng cöng trònh nghiïn cûáu y hoåc thúâi danh, trong àoá coá nguyïn tùæc luyïån khñ cöng goåi laâ Nguä thuá khñ cöng (hay Nguä cêìm hñ), mö phoãng chiïu thûác hoaåt àöång cuãa loaâi coåp, gêëu, nai, khó vaâ haåc (Höí hñ, Huâng hñ, Löåc hñ, Hêìu hñ, Haåc hñ). Quan àiïím cú baãn cuãa Hoa Àaâ coá thïí toám tùæt laâ mö phoãng hoaåt àöång cuãa nùm àöång vêåt trïn, hñt laân khöng khñ thanh lûúng vaâo phöíi vaâ naåp xuöëng Àan àiïìn, vêån duång vaâo tûâng böå phêån trïn cú thïí, giuáp con ngûúâi khoãe maånh. Voä hoåc thêëy rùçng sûác maånh àoá coá thïí duâng àïí chïë ngûå àûúåc keã khaác. Coá thïí noái, truyïån voä hiïåp Kim Dung cuäng traân àêìy kiïën thûác y hoåc. Àoåc truyïån voä hiïåp Kim Dung, ngûúâi ta thûúâng bùæt gùåp hai khaái niïåm nöåi cöng vaâ ngoaåi cöng. Nöåi cöng laâ tiïìm lûåc, sûác maånh bïn trong cuãa haâo khuác giang höì. Ngoaåi cöng laâ chiïu thûác, quyïìn cûúác bïn ngoaâi. Keã coá nöåi cöng cao, theo Kim Dung mö taã, laâ keã haái möåt chiïëc laá, beã möåt böng hoa cuäng coá thïí saát thûúng àõch thuã. Keã coá ngoaåi cöng cao thò thaái dûúng huyïåt göì cao, khi vuä löång tay chên, gên cöët nöíi lïn, caác khúáp xûúng kïu rùng rùæc. Nöåi cöng laâ caái göëc, ngoaåi cöng laâ caái ngoån. Luön luön keã coá nöåi cöng cao laâ keã hún ngûúâi. Trong 12 böå tiïíu thuyïët, coá trûúâng húåp caá biïåt Kim Dung àïí cho ngoaåi cöng thùæng nöåi cöng. Nhaåc bêët quêìn, sû phuå Lïånh Höì Xung, chûúãng mön phaái Hoa Sún theo phe Khñ töng (lêëy khñ laâm chuã). Y daåy Lïånh Höì Xung rùçng phaãi vêån khñ trûúác röìi múái phoáng http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 43 chiïu thûác ra sau, möîi chiïu thûác àïìu coá thûúác têëc, böå võ nhêët àõnh. Khi Lïånh Höì Xung tònh cúâ gùåp thaái sû thuác töí Phong Thanh Dûúng theo phe Kiïëm töng (lêëy kiïëm thûác laâm chuã), àang êín cû trong hang nuái Hoa Sún thò Phong Thanh Dûúng daåy Lïånh Höì Xung rùçng chó cêìn kiïëm chiïu liïn miïn bêët tuyïåt, àaánh ra theo yá muöën cuãa mònh nhû nûúác chaãy mêy tröi laâ àaä khùæc chïë àûúåc àõch thuã. Lïånh Höì Xung àaä lônh höåi àûúåc pheáp sûã kiïëm yá (yá nghô àïën àêu, kiïëm phoáng ra àïën àoá) chûá khöng sûã kiïëm chiïu vaâ goåi àoá laâ biïån phaáp “liïåu àõch tiïn cú” (ra tay, chiïëm thúâi cú trûúác keã àõch). Vaâ roä raâng, phûúng phaáp Kiïëm töng àaä thùæng Khñ töng: Lïånh Höì Xung mêët hïët cöng lûåc vêîn àaánh ra möåt chiïu, àêm muâ mùæt 15 keã àõch huâng maånh (Tiïëu ngaåo giang höì). Caác khaái niïåm nöåi cöng, ngoaåi cöng, chiïu thûác - àêìu tiïn laâ khaái niïåm y hoåc chûá khöng phaãi cuãa voä hoåc. Trong möîi böå saách cuãa mònh, Kim Dung thûúâng xêy dûång möåt hoùåc vaâi ba nhên vêåt thêìy thuöëc. Nhûäng thêìy thuöëc naây àûúåc goåi rêët trang troång: danh y, thêìn y. Bïn caånh thûá thuöëc cûáu ngûúâi, Kim Dung coân xêy dûång nhûäng nhên vêåt chuyïn àaánh thuöëc àöåc, àêìu àöåc keã khaác. Quan àiïím cuãa öng rêët múái laå: thuöëc àöåc cuäng laâ möåt daång thuöëc cêìn thiïët phaãi duâng àïën. Trong Tiïëu ngaåo giang höì, ngûúâi ta gùåp Saát nhên danh y Bònh Nhêët Chó. Caã ngoaåi hiïåu vaâ tïn cuãa ngûúâi naây cuäng rêët laå luâng: thêìy thuöëc nöíi tiïëng (danh y) nhûng cûáu möåt ngûúâi thò phaãi giïët möåt ngûúâi (saát nhên) vaâ khi cûáu ngûúâi hay giïët ngûúâi, àïìu chó duâng àïën möåt ngoán tay (bònh nhêët chó). Bïn caånh Bònh Nhêët Chó, Tiïëu ngaåo giang höì cuäng coá möåt àöåc vûúng. Àoá laâ Lam Phûúång Hoaâng, cö gaái ngûúâi Miïu Cûúng, giaáo chuã Nguä àöåc giaáo Vên Nam. Taâi nùng cuãa Bònh Nhêët Chó hay àïën nöîi múái bùæt maåch Lïånh Höì Xung àaä biïët Lïånh Höì Xung àûúåc uöëng rûúåu vaâ truyïìn maáu cuãa boån Nguä àöåc giaáo! Trong Thiïn Long baát böå, ngûúâi ta gùåp Thêìn y Tiïët Möå Hoa. Àöëi lêåp vúái Tiïët Möå Hoa chuyïn cûáu ngûúâi laâ möåt tay àöåc vûúng dïî súå chuyïn àêìu àöåc ngûúâi. Àoá laâ Tinh Tuá laäo quaái Àinh Xuên Thu, giaáo chuã Tinh Tuá phaái. Trong YÃ thiïn Àöì long kyá, coá hai danh y laâ Àiïåp cöëc y tiïn Höì Thanh Ngûu vaâ vúå laâ Vûúng Naån Cö. Hai vúå chöìng kònh chöëng nhau bùçng caách Höì http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 44 Thanh Ngûu chûäa thûúng cho thên chuã ban ngaây thò ban àïm, Vûúng Naån Cö leán àïën àêìu àöåc cho thên chuã bïånh trúã laåi. Taác phêím voä hiïåp Kim Dung àaä àïì cêåp àïën nhûäng phûúng phaáp y hoåc, biïån phaáp chûäa bïånh lêm saáng maâ ngaây nay, nhên loaåi vêîn àang thûåc hiïån. Trong caách truyïìn maáu, Kim Dung àaä mö taã phûúng phaáp duâng àóa huát maáu àïí tiïëp maáu êëy qua cho ngûúâi bïånh. Àoá laâ àoaån Lam Phûúång Hoaâng cuâng caác nûä àïå tûã Nguä àöåc giaáo tiïëp maáu cho Lïånh Höì Xung (Tiïëu ngaåo giang höì). Chó coá möåt àiïìu àaáng tiïëc laâ y lyá cuãa Lam Phûúång Hoaâng coân non núát nïn àaä àem maáu thuêìn êm cuãa phaái nûä truyïìn vaâo cho möåt nguúâi bïånh dû khñ êm haân nhû Lïånh Höì Xung. Truyïån voä hiïåp Kim Dung coân àïì cêåp àïën viïåc duâng thuöëc. Thuöëc cöí truyïìn Trung Hoa göìm cao (thuöëc daán), àún (hay thang, thuöëc thang), huúân (hay hoaân, thuöëc viïn), taán (thuöëc böåt). Nhûäng nhên vêåt cuãa Kim Dung àaä duâng thuöëc cûáu chûäa cho bïånh nhên cuãa mònh: Trûúng Vö Kyå ra toa, cùæt thuöëc thang cho Thûúâng Ngöå Xuên (YÃ thiïn Àöì long kyá); boån baâng mön taã àaåo ùn cùæp thuöëc cho Lïånh Höì Xung laåi bùæt 7 võ thêìy thuöëc àïën coi bïånh cho chaâng (Tiïëu ngaåo giang höì). Truyïån voä hiïåp Kim Dung cuäng noái nhiïìu àïën chuyïån duâng nöåi cöng chûäa thûúng cho nhûäng ngûúâi bõ chêën thûúng vò nöåi cöng. Trong trûúâng húåp naây, nöåi cöng cuãa ngûúâi thêìy thuöëc phaãi cao hún hoùåc tûúng àûúng vúái nöåi cöng cuãa ngûúâi bõ thûúng thò àöång taác chûäa thûúng múái thûåc hiïån àûúåc. Nhû Trûúng Vö Kyå duâng Tiïn thiïn Cûãu dûúng cöng chûäa trõ cho trûúng Tam Phong, Hên Thiïn Chñnh vaâ boån quêìn haâo trïn Quang Minh Àónh; Bònh Nhêët Chó vöî Baách höåi huïåt truyïìn nöåi cöng chûäa cho Àaâo Thûåc Tiïn, Bêët Giúái hoaâ thûúång truát cöng lûåc chûäa trõ cho Lïånh Höì Xung. Triïët hoåc Trung Hoa cöí phên biïåt rêët roä khaái niïåm Lûúäng nghi (hai mùåt Êm — Dûúng). Lûúäng nghi sinh Tûá tûúång (Thaái dûúng, Thaái êm, Thiïëu dûúng, Thiïëu êm), Tûá tûúång sinh Baát quaái (Caân, Khaãm, Chêën, Töën, Cêën, Ly, Khön, Àoaâi). Voä cöng cuäng nhû y hoåc trong tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung àïìu triïåt àïí dûåa trïn nïìn taãng triïët hoåc êëy. Nöåi cöng dûúng cûúng vaâ tñnh nùng dûúng http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 45 cûúng hoaân toaân mêu thuêîn vúái nöåi cöng êm nhu vaâ tñnh nùng êm nhu. Cho nïn, trong Tiïëu ngaåo giang höì, Töí Thiïn Thu ùn cùæp Tuåc mïånh baát hoaân cuãa Laäo Àêëu Tûã duâng cho con gaái laâ Bêët Tûã, boån Lam Phûúång Hoaâng truyïìn maáu cuãa caác cö gaái Miïu cûúng àïí cûáu chûäa cho Lïånh Höì Xung laâ sai nguyïn tùæc y hoåc (vaâ caã triïët hoåc nûäa). Chñnh Bònh Nhêët Chó khi cêìm tay Lïånh Höì Xung chêín maåch àaä khaám phaá ra lêåp tûác tònh traång pha tröån êm dûúng trong con ngûúâi Lïånh Höì Xung. Laäo laåi khaám phaá ra thïm rùçng thên chuã cuãa mònh baåc nhûúåc tinh thêìn, bõ tònh yïu haânh haå, bõ rûúåu laâm cho con ngûúâi hö heáo. Laäo chûãi toaáng lïn: “Meå cha noá! Thêåt laâ naát beát àïën nùm baãy têìng. Ngûúâi thêåt laâ con ngûúâi chùèng ra gò”. Nïëu Lïånh Höì Xung khöng phaãi laâ ngûúâi yïu cuãa Thaánh cö Doanh Doanh, nïëu khöng phaãi àñch thên Doanh Doanh múâi laäo àïën chûäa thûúng cho Lïånh Höì Xung thò laäo àaä taát cho Lïånh Höì Xung mêëy caái ra troâ vò àaä uöëng thuöëc taâo lao, nhêån maáu cuãa boån Lam Phûúång Hoaâng, mêët hïët nöåi cöng maâ coân naát rûúåu vaâ baåc nhûúåc tinh thêìn vò gaái! Thïë nhûng, thónh thoaãng êm dûúng cuäng coá thïí hoaâ húåp nau trong möåt con ngûúâi. Àoá laâ trûúâng húåp cuãa Thaåch Phaá Thiïn (Hiïåp khaách haânh), uöëng hai thûá rûúåc êm dûúng cuãa Trûúng Tam vaâ Lyá Tûá. truyïån cuãa Kim Dung cuäng mö taã tònh traång duâng lyá trñ chöëng laåi cún khao khaát tònh duåc. Ngûúâi Trung Hoa goåi àöång tñnh giao giûäa nam nûä laâ êm dûúng hoaâ húåp. Chñnh vò vêåy, àïí phaá thanh danh cuãa hoaâng gia Àaåi Lyá, Thanh baâo khaách Àoaân Diïn Khaánh àaä buöåc thïë tûã Àoaân Dûå vaâ Möåc Uyïín Thanh (nghi laâ em cuâng cha khaác meå vúái Àoaân Dûå), uöëng möåt loaåi thuöëc kñch duåc cûåc maånh laâ Êm dûúng hoâa húåp taán. Möåc Uyïín thanh khöng àuã cöng lûåc, cún khaát khao tònh duåc nöíi lïn nhûng Àoaân Dûå vöën laâ ngûúâi hoåc àaåo Nho, vêîn giûä àûúåc lyá trñ saáng suöët, khöng thïí loaån luên vúái cö em gaái. Taác phêím voä hiïåp cuãa Kim Dung àaä àïì cêåp àïën caác àöång taác chêën thûúng chónh hònh. Dû Àaåi Nham phaái Voä Àang bõ Kim Cûúng chó àaánh gaäy hïët caác khúáp xûúng phaãi nùçm thoi thoáp 20 nùm (YÃ thiïn Àöì long kyá). Trûúng Vö Kyå hoåc àûúåc y thuêåt cuãa Höì Thanh Ngûu, xin pheáp Dû Àaåi Nham goä vúä hïët caác khúáp xûúng àïí http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 46 daán thuöëc cao chónh hònh trúã laåi. Trong truyïån naây cuäng noái àïën möåt ca chêën thûúng soå naäo kyâ laå. Töëng Thanh Thû mûu phaãn mön phaái, bõ tûá sû thuác laâ Dû Liïn Chêu duâng Thaái cûåc quyïìn phaái Voä Àang àaánh vúä xûúng soå. Trûúng Vö Kyå nhêån chûäa bïånh cho bïånh nhên naây. Anh àiïím huyïåt àïí gêy mï, caåo hïët toác, raáp laåi xûúng soå röìi bùng boá. Sau naây, Thanh Thû chïët vò bõ Trûúng Tam Phong trûâng trõ nhûng saách voä hõïp vêîn coân àïí laåi möåt ca chûäa chêën thûúng soå naäo khaá thuá võ. Thïë nhûng, duâ y hoåc coá taâi gioãi àïën àêu, y thuêåt coá thêm hêåu àïën àêu, ngûúâi ta vêîn àêìu haâng nhûäng trûúâng húåp bïånh cêëp tñnh, àùåc biïåt laâ bïånh vi truáng chêët Kõch àöåc. Trong trûúâng húåp àoá, Kim Dung sûã duång biïån phaáp cuöëi cuâng: chùåt boã. Löåc Àónh kyá coá àoaån thuêåt chuyïån boån Laåt ma Tang Kïët tûâ Têy Taång xuöëng Trung Quöëc, truy àuöíi Cûãu Naån sû thaái vaâ Vi Tiïíu Baão àïí lêëy cho àûúåc böå Tûá thêåp nhõ chûúng kinh. Vi Tiïíu Baão chöëng khöng laåi, àaä nghô caách àêìu àöåc Tang Kïët bùçng möåt chêët kõch àöåc trong Hoaâng cung Thanh triïìu maâ y vêîn thûúâng mang theo bïn ngûúâi: Hoaá thi phêën. Y nhuáng nûúác cho Tûá thêåp nhõ chûúng kinh ûúát ài röìi rùæc hoáa thi phêën vaâo àoá. Quyïín kinh àaä bõ nhiïîm àöåc: nhûäng ngoán tay duâng àïí giúã caác túâ kinh bõ ûúát nhanh choáng bõ nhiïîm àöåc, cuåt ài vaâ chaãy thaânh nûúác vaâng. Tang Kïët nhanh trñ chùåt boã caánh tay cuãa mònh múái toaân maång söëng. Trong Thiïn Long baát böå coá àoaån Thêìn Nöng bang chuáa Tû Khöng Huyïìn bõ rùæn àöåc cùæn, phaãi chùåt boã caánh tay. Muöën ngùn noåc àöåc vaâo tim phöíi Traáng sô giaâ gan chùåt caánh tay (Kim Dung) Truyïån voä hiïåp Kim Dung àïì cêåp àïën khaá nhiïìu àöång taác phong toãa huyïåt àaåo. Muöën phong toãa huyïåt àaåo, ngûúâi hoåc voä phaâi hiïíu toaân böå hïå thöëng huyïåt àaåo con ngûúâi, phaãi nhaã vaâo huyïåt àaåo bao nhiïu kònh lûåc múái àuã sûác phong toãa. Phong toãa huyïåt àaåo nhùçm khùæc chïë möåt àõch thuã, nhùçm chûäa thûúng cho möåt ngûúâi, giuáp ngûúâi àoá traánh àûúåc caãm giaác àau àúán hoùåc giaãm caãm giaác àau àúá. Phong toãa huyïåt àaåo coân nhùçm ngùn chùån quaá trònh nhiïîm àöåc, an tônh vaâ trêën àõnh thêìn kinh. Nhûäng nhên vêåt http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 47 cuãa Kim Dung àaä sûã duång thuã phaáp chêm cûáu àïí phong toãa huyïåt àaåo nhû vêåy. Höì Thanh Ngûu, Trûúng Vö Kyå àaä duâng gai, duâng tùm tre thay cho kim sùæt, chêm cûáu cho bïånh bïånh nhên. Tûâ võ trñ caác huyïåt àaåo cuãa y hoåc, Kim Dung àaä mö taã nhûäng àoân thïë àaánh vaâo caác huyïåt àaåo àïí giaãi khai tònh traång bõ phong toãa, àïí gêy nhûäng chêën thûúng trêìm troång cho àõch thuã. Thñ duå caác huyïåt Àan àiïìn, Thaái Dûúng, Baách höåi laâ nhûäng troång huyïåt. Àaánh vaâo àuáng nhûäng huyïåt naây coá thïí laâm àöëi thuã chïët hoùåc bõ thûúng nùång. Taác phêím kiïëm hiïåp cuãa Kim Dung cuäng àïì cêåp àïën àöång taác àaã thöng huyïåt àaåo, giuáp ngûúâi luyïån voä thùng tiïën cöng lûåc, àöët giai àoaån trong quaá trònh reân luyïån àïí àaåt nhanh túái mûác thûúång thûâa. Öng thûúâng noái àïën nhûäng nhên vêåt àaä àûúåc àaã thöng hai troång àïím Sinh Tûã huyïìn quan, hoùåc Kyâ kinh baát maåch nhûng trong trûúâng húåp cuãa nhaâ sû treã Hû Truác àûúåc Vö Nhai Tûã àaã thöng kinh maåch vaâ truyïìn cho nöåi lûåc thûúång thûâa. Taác phêím voä hiïåp Kim Dung cuäng phaác thaão nhûäng ca phêîu thuêåt hy hûäu. Àaâo Thûåc Tiïn bõ kiïëm àêm loâi ruöåt àûúåc Bònh Nhêët Chó khêu vïët thûúng. trûúng Vö Kyå trïn Tuyïët Sún möí vïët thûúng cho con vûúån giaâ, tòm àûúåc böå Cûãu dûúng chên kinh. Caác nhên vêåt cuãa Kim Dung thûúâng thöng thaåo caách bùng boá, saát trûâng, giûä vïå sinh cho nhûäng ngûúâi bõ ngoaåi thûúng. Vûúåt xa nhûäng taác phêím àûúng àaåi, Kim Dung cuäng thûúâng hay àïì cêåp àïën caách luyïån àöåc vaâ duâng àöåc búãi vò thuöëc àöåc cuäng laâ thuöëc. Coá keã tûå nguyïån luyïån àöåc nhû Hên Lyá (YÃ thiïn Àöì long kyá) luyïån mön Thiïn chêu tuyïåt höå thuã bùçng caách cho loaâi nhïån chuáa (chêu) cûåc àöåc huát maáu baân tay cuãa mònh vaâ truyïìn vaâo àöi tay mònh chêët kõch àöåc cuãa loaâi nhïån. Vúái caách luyïån naây, nïëu thaânh cöng, húi thúã cuãa Hên Ly seä thúm nhû muâi hoa lan (?) vaâ khi cö chöåp vaâo àõch thuã naâo thò dêîu àõch thuã êëy coá söëng àûúåc thò cuäng khöng thïí sinh con àeã caái àûúåc nûäa (tuyïåt höå). Du Thaãn Chi (Thiïn Long baát böå) àaä bõ bùng taâm truâng àöåc do nhaâ sû Tam Tónh mang tûâ Têy Vûåc vïì truyïìn hïët chêët êm haân vaâo ngûúâi. May maâ hùæn khöng chïët vò trûúác àoá hùæn àaä hoåc... trêåt böå Dõch Cên Kinh Thiïëu Lêm khiïën toaân böå kinh maåch trong ngûúâi bõ http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 48 àaão löån. Vúái nöåi cöng êm haân, hùæn chó kheä vöî vaâo àõch thuã möåt chiïu cuäng khiïën cho àõch thuã lïn cún reát vaâ biïën thaânh nûúác àaá(!). Coá luyïån àöåc têët coá duâng àöåc. Möåt caách duâng àöåc khaá hy hûäu nhûng cuäng rêët múái laå cuãa cung Linh Thûáu laâ cêëy Sinh tûã phuâ vaâo ngûúâi àöëi thuã. Hû truác, dûúái chên nuái chuâa Thiïëu Lêm, àaä duâng Bùæc minh chên khñ hoaá nhûäng gioåt rûúåu cuãa àïå tûã taåt lïn khöng gian thaânh nhûäng miïëng bùng nhoã, cêëy vaâo nhûäng troång huyïåt cuãa Àinh Xuên Thu, khùæc chïë laäo ma àêìu naây phaãi quy thuêån. Noái theo y hoåc hiïån àaåi, àoá laâ phûúng phaáp cêëy möåt chêët khaáng nguyïn vaâo ngûúâi bïånh nhên vaâ khi khaáng nguyïn phaát taác thò bïånh nhên chó coân biïët àïën nùn nó thêìy thuöëc chûäa trõ. Trong Löåc Àónh kyá, nhûäng nhên vêåt duâng àöåc khaá nhiïìu. Haãi laäo cöng duâng Huã cöët taán (thuöëc laâm naát xûúng dêìn dêìn) boã vaâo traâ cho Vi Tiïíu Baão uöëng. Giaáo chuã Thêìn long giaáo Höìng An Thöng duâng Àöåc long dõch cên hoaân cho thuöåc haå uöëng. Giaáo chuã Ma giaáo Àöng Phûúng Bêët baåi (Tiïëu ngaåo giang höì) laåi cho boån thuöåc ha uöëng Tam thi naäo thêìn àan. Tïn thuöëc thò rêët hay nhûng laâ thuöëc àöåc, uöëng vaâo phaãi trung thaânh (hoùåc giaã böå trung thaânh) vúái ngûúâi cho uöëng. Nïëu coá haânh vi chöëng àöëi, têët khöng coá thuöëc giaãi, phaãi chõu nhêån caái chïët thaãm thûúng. Kim Dung cuäng mö taã nhûäng thuã phaáp àaánh àöåc dûúåc rêët tinh tïë, àùéc biïåt úã daång thuöëc böåt. Thuöëc böåt àûúåc böi lïn quan taâi (Liïn thaânh quyïët), àûúåc phuã trong khùn mùåt, àûúåc hoaâ vaâo rûúåu, tröån vaâo thûác ùn, àûúåc raãi bay trong gioá. Cön glûåc laâ tiïìm lûåc voä thuêåt cuãa tûâng caá nhên, khöng thïí àem cho ngûúâi khaác àûúåc. Nhûng tiïíu thuyïët gia Kim Dung cûåc kyâ laäng maån: öng cûá cho caác nhên vêåt cuãa mònh àem cöng lûåc cho keã khaác. Chñnh vò vêåy, Nhêåm Ngaä Haânh, giaáo chuã Ma giaáo, àaä huát cöng lûåc keã khaác bùçng thuã phaáp Hêëp tinh àaåi phaáp. Àaâo cöëc luåc tiïn vaâ Bêët Giúái hoaâ thûúång àem cöng lûåc truyïìn cho Lïånh Höì Xung. Àoaân Dûå huát cöng lûåc cuãa caác àïå tûã Huyânh Mi Tùng, biïën têët caã thaânh nhûäng ngûúâi voä cöng taân phïë. Caáng laäng maån hún nûäa, Kim Dung cho pheáp thuã phaáp xoaá hùèn cöng lûåc cuãa möåt ngûúâi khaác, tu theo möåt mön phaái khaác àïí http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 49 truyïìn cöng lûåc múái vaâo. Àoá laâ Vö Nhai Tûã xoaá hïët cöng lûåc Thiïëu Lêm cuãa Hû Truác vaâ truyïìn cöng lûåc cuãa phaái Tiïu Dao vaâo, biïën nhaâ sû trúã thaânh àaåi biïíu cuãa phaái Tiïu Dao! Huyïåt àaåo trong cú thïí con ngûúâi thûúâng úã vaâo nhûäng võ trñ cöë àõnh, ai cuäng nhû ai. nhûng vúái trñ tûúãng tûúång phong phuá cuãa Kim Dung, theo tònh huöëng àûa àêíy cêu chuyïån, öng àaä àïí cho nhûäng nhên vêåt caá biïåt cuãa mònh luyïån têåp sai phûúng phaáp; huyïåt àaåo khöng coân úã àuáng chöî cuä nûäa. Àoá laâ trûúâng húåp cuãa Du Thaãn Chi (Thiïn Long baát böå) luyïån sai Dõch cên kinh Thiïëu Lêm, cuãa Êu Dûúng Phong (Anh huâng xaå àiïu) luyïån sai Cûãu êm chên kinh àïën nöîi xuöëng àúâi phaãi ài bùçng tay, chuác àêìu xuöëng àêët. Tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung cuäng àïì cêåp àïën nhûäng võ thuöëc maâ thûúâng laâ thuöëc quyá duâng trong y hoåc. Àoåc Thiïn Long baát böå, ta thêåt sûå xuác àöång khi Tiïu Phong àaánh quaá tay A Tûã, höëi hêån vò haânh àöång thiïëu anh huâng cuãa mònh, àaä böìng cö ra cuâng Àöng Bùæc Trung Quöëc kiïëm nhên sêm, tay gêëu chûäa bïånh cho cö. Taác phêím cuãa öng cuäng tûâng àïì cêåp àïën Linh chi thaão (coã linh chi) hoùåc Thiïn niïn Tuyïët liïn tûã (haåt sen ngaân nùm trïn àêët tuyïët) coá giaá trõ höìi dûúng. Cuäng trong Thiïn Long baát böå, Àoaân Dûå nuöt löån con nhaái àoã Maäng cöí chu caáp maâ trúã thaânh ngûúâi coá nöåi cöng àïå nhêët. Võ thuöëc nùçm trong toa thuöëc. Tuy nhiïn, coá nhûäng toa thuöëc mang yá nghôa êín duå möåt caách tuyïåt vúâi maâ caác thêìy lang bònh thûúâng chûa chùæc khaám phaá àûúåc, Nhû toa thuöëc maâ Höì Thanh Ngûu ra cho Trûúng Vö Kyå: Phoâng phong, Àöåc hoaåt, Àûúng quy, Xuyïn sún giaáp, uöëng vaâo canh ba. Cêåu beá Trûúng Vö Kyå 15 tuöíi àoåc toa thuöëc naây, hoaân toaân hoaâi nghi vïì caách ra toa bûâa baäi vúái caác võ thuöëc phöí thöng cuãa Höì Thanh Ngûu. Nhûng trñ thöng minh àaä giuáp cêåu hiïíu ra nghôa êín duå nùçm trong nhûäng võ thuöëc bònh thûúâng: coi chûâng (Phoâng phong), ài möåt mònh (àöåc hoaåt), quay vïì (Àûúng quy), bùçng caách ài ngang qua nuái (Xuyïn sún giaáp). Höì Thanh Ngûu àang luác lêm nguy, muöën cûáu Trûúng Vö Kyå nïn ra toa thuöëc baão chaâng tröën ài vaâo luác canh ba ra khoãi Höì àiïåp cöëc ngay! http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 50 Töi xin nhùæc sú lûúåc àïën hai chûä “tònh yïu” khaá laå luâng cuãa Kiïën Ninh cöng chuáa (Löåc Àónh kyá) vaâ cùåp Àöng Phûúng Bêët Baåi — Dûúng Liïn Àònh (Tiïëu ngaåo giang höì). Nïëu nhòn dûúái nhaän quan y hoåc thò caác nhên vêåt vûâa noái ñt nhiïìu àaä bõ chûáng bïånh têm thêìn vaâ Kim Dung àaä mö taã cho chuáng ta (chûá khöng bònh luêån) vïì traång thaái bïånh lyá cuãa hoå. Kiïën Ninh cöng chuáa, cö beá múái 14 tuöíi, laâ möåt nhên vêåt bõ chûáng khöí dêm (Masochisme). Chûáng khöí dêm àûúåc àõnh nghôa laâ “traång thaái maâ trong àoá chuã thïí chó tòm thêëy àûúåc khoaái laåc tònh duåc qua sûå àau àúán vïì thên xaác” (Perversion dans laquelle le sujet recherche le plaisir sexuel dans la douleur physique — Petit Larousse). Kiïën Ninh cöng chuáa chó thûåc sûå tòm thêëy khoaái laåc khi thaái giaám giaã hiïåu Vi Tiïíu Baão boáp cöí, àaánh àêåp, lêëy dao raåch, lêëy dêy quêët vaâo ngûúâi cö trûúác khi chùn göëi. Coân Àöng Phûúng Bêët Baåi àaä tûå thiïën àïí luyïån QUyâ hoa baão àiïín (möåt tïn goåi khaác cuãa Tõch taâ kiïëm phöí) nïn thaânh aái nam aái nûä. Y chó tòm thêëy àûúåc khoaái laåc tònh duåc khi coá Dûúng Liïn Àònh, möåt nhên vêåt töët tûúáng àeåp trai, ùn mùåc xa hoa nhû möåt nhaâ hao phuá. Khi bõ böën cûúâng àõch laâ Nhêån Ngaä Haânh, Hûúáng Vên Thiïn, Doanh Doanh vaâ Lïånh Höì Xung bao vêy, y chó cêìn chöëng àúä bùçng möåt cêy kim thïu maâ àaä àêm Ngaä Haânh muâ möåt mùæt. Phaãi àïën luác Doanh Doanh haânh haå Dûúâng Liïn Àònh, Àöng Phûúng Bêët Baåi nhòn thêëy vaâ àau àúán, múái chõu thua vaâ chïët dûúái tay saát thuã cuãa Nhêåm Ngaä Haânh. Voä hoåc luön kïët húåp chùåt cheä vúái y hoåc. Mön phaái naâo trong voä hiïåp Kim Dung cuäng biïët duâng thuöëc, chûäa thûúng, nuöi nêëng vaâ chùm soác ngûúâi bõ thûúng. Têët caã àïìu dûåa trïn y thuêåt cöí truyïìn cuãa ngûúâi Trung Hoa vaâ do vêåy, nhûäng àiïìu maâ Kim Dung àiïîn àaåt àïìu coá cú súã khoa hoåc. Thónh thoaãng, trong vaâi böå tiïíu thuyïët cuãa öng cuäng coá nhûäng àiïìu phi khoa hoåc hoùåc khöng àûúåc khoa hoåc hiïån àaåi kiïím chûáng nhû chuïån thay àöíi cöng lûåc, àaã thöng hai huyïåt Nhêm D(öëc. Ngûúâi ta coá thïí hoaâi nghi caác giaã thuyïët àoá. Nhûng ai cêëm àûúåc sûå hû cêëu, vöën laâ tònh thêìn vaâ nguyïn tùæc cuãa saáng taåo tiïíu thuyïët? Ai cêëm àûúåc nhaâ vùn diïîn àaåt möåt caách laäng maån, vûúåt ra ngoaâi quy luêåt thöng thûúâng cuãa cuöåc söëng. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 51 Möåt àiïìu roä raâng laâ Kim Dung chó viïët tiïíu thuyïët chûá khöng hïì viïët saách nghiïn cûáu vïì y hoåc Trung Hoa. Nhûng duâ laâ nhaâ tiïíu thuyïët, roä raâng öng àaä nghiïn cûáu kyä lônh vûåc y hoåc cuãa dên töåc öng àïí dung naåp möåt caách haâi hoaâ vúái lônh vûåc voä hoåc. taåo ra nhûng kiïën thûác y hoåc phong phuá cho taác phêím vaâ àem laåi hûáng thuá cho ngûúâi àoåc. Kiïën thûác y hoåc cuäng nhû voä hoåc êëy àûúåc xêy dûång trïn nïìn taãng kiïën thûác triïët hoåc Trung Hoa. Têët caã khúâi ài vúái êm dûúng vaâ cuâng trúã vïì trong caái leä huyïìn diïåu cuãa êm dûúng. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 52 7. TÒNH YÏU TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG Tuy tïn goåi laâ tiïíu thuyïët voä hiïåp nhûng baãn chêët nhûäng taác phêím cuãa Kim Dung laâ tònh yïu àöi lûáa nöìng thùæm. Chñnh tònh yïu àaä laâm nïn tñnh caách nhên baãn vaâ khiïën cho haâng tó ngûúâi say mï taác phêím cuãa Kim Dung. Möåt caách khaái quaát, Kim Dung àaä xêy dûång nhûäng cùåp nhên vêåt hoùåc nhûäng cuåm nhên vêåt röìi taåo àiïìu kiïån cho hoå gùåp gúä hiïíu biïët vaâ yïu nhau. Öng àaä rêët tinh tïë àïí cho caác nhên vêåt chñnh phaái yïu taâ phaái, baåch àaåo yïu hùæc àaåo àïí taåo nïn nhûäng mêu thuêîn chiïìu doåc xuyïn suöët chiïìu daâi cuãa taác phêím vaâ nhûäng mêu thuêîn chiïìu sêu trong têm höìn cuãa tûâng nhên vêåt. Àiïìu àùåc biïåt laâ nhûäng nhên vêåt nûä cuãa öng thûúâng rêët àeåp, rêët thöng minh, xuêët thên tûâ Ma giaáo hoùåc ñt nhêët cuäng mang “möåt chuát taâ khñ trong ngûúâi”. Àoá laâ nhûäng cùåp vaâ nhûäng cuåm nhên vêåt Lïånh Höì Xung - Nhêåm Doanh Doanh (Tiïëu ngaåo giang höì), Trûúng Thuyá Sún — Hên Töë Töë, Trûúng Vö Kyå - Triïåu Minh — Chu Chó Nhûúåc — Hên Ly - Tiïíu Siïu (YÃ thiïn Àöì long kyá); Kiïìu Phong — A Chêu, Àoaân Dûå - Vûúng Ngoåc Yïën - Möåc Uyïín Thanh — Chung Linh, Du Thaãn Chi — A Tûã, Hû Truác — Vùn Nghi cöng chuáa (Thiïn Long baát böå), Thaåch Phaá Thiïn — A Tuá (Hiïåp khaách haânh), Quaách Tônh — Hoaâng Dung — Hoa Tranh cöng chuáa (Anh huâng xaå àiïu), Dûúng Qua - Tiïíu Long Nûä (Thêìn àiïu hiïåp lûä)... Nhûäng möëi tònh àûúåc àûúåc Kim Dung dûång lïn laâ nhûäng möëi tònh thêåt trong saáng vaâ do vêåy, thêåt àeåp. Taác phêím Kim Dung lêëy böëi caãnh lõch sûã tûâ àêìu àúâi Thanh trúã vïì trûúác (trûúác thïë kyã XVII), khi maâ tû duy phong kiïën vaâ nguyïn tùæc lïî giaáo cuãa àaåo Nho àang giûä vai troâ àöåc tön chi phöëi toaân böå nhûäng sinh hoaåt xaä höåi. Cho nïn, nhûäng nhên vêåt cuãa Kim Dung yïu trong sûå cho pheáp cuãa nhûäng tû duy vaâ nguyïn tùæc êëy. Thïë nhûng, tñnh chêët laäng maån http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 53 möåt thuöåc tñnh khöng thïí thiïëu trong yïu àûúng — thò rêët phong phuá. Nhûäng nhên vêåt cuãa Kim Dung àaä yïu theo phong caách cuãa voä lêm. Trûúác hïët, hoå àaánh nhau, sau àoá hiïíu nhau röìi múái yïu nhau. Hên Töë Töë, möåt nûä ma àêìu, con gaái Baåch mi ûng vûúng, àaä duâng Vùn tu chêm (kim rêu muöîi) khöng chïë Trûúng Thuyá Sún phaái Voä Àang, röìi sau àoá múái yïu Trûúng. Triïåu Minh, con gaái Nhû Nam vûúng triïìu Nguyïn lûa TRûúng Vö Kyå loåt xuöëng hêìm sêu röìi sau àoá múái yïu Vö Kyå (YÃ thiïn Àöì long kyá). Möåc Uyïín Thanh àaä àaánh cho Àoaân Dûå thûâa chïët thiïëu söëng, sau àoá múái nhêån Àoaân Dûå laâm lang quên (Thiïn Long baát böå). ÚÃ möåt chûâng mûåc naâo àoá, caác nêhn vêåt naây vûúåt qua haâng raâo cuãa nghi thûác phong kiïën vaâ raâng buöåc giaáo àiïìu cuãa lï giaáo: hoå tûå quyïët àõnh tònh yïu cuãa mònh vaâ caãm thêëy haånh phuác khi àûúåc lûåa choån nhû vêåy. Tònh yïu àûúåc mö taã trong taác phêím voä hiï5p Kim Dung mang tñnh phêën àêëu rêët cao. Caác nhên vêåt vûúåt lïn hoaân caãnh, vûúåt qua nhûäng sûå chöëng àöëi àïí baão vïå tònh yïu cuãa mònh. Trûúng Thuáy Sún cûúái Hên Töë Töë, Trûúng Vö Kyå boã hïët sûå nghiïåp ài theo Triïåu Minh, Nhêåm Doanh Doanh lang thang qua ngaân truâng àïí baão vïå Lïånh Höì Xung, A Chêu vûúåt ngaân dùåm ra Nhaån Mön Quan àïí chúâ àúåi Kiïìu Phong... laâ nhûäng chuyïån tònh àeåp. Tònh yïu àûúåc mö taã trong taác phêím Kim Dung luön luön kinh qua möåt quaá trònh hy sinh vö têån. Trûúng Thuáy Sún vò vúå maâ tûå tûã khiïën cho Töë Töë cuäng tûå vêîn àïí giûä gòn danh tiïët, xûáng àaáng vúái chöìng. Triïåu Minh tûâ boã cha vaâ anh ruöåt àïí ra ài cuâng Trûúng Vö Kyå. Tiïíu Siïu vïì Ba Tû, lïn ngöi Thaánh nûä Minh giaáo maâ loâng àau nhû cùæt, caãm thêëy cuöåc àúâi hoaân toaân vö võ vò cö chó muöën suöët àúâi hêìu haå cho Vö Kyå thay aáo, chaãy àêìu. Doanh Doanh coäng tònh lang Lïånh Höì Xung lïn nuái Thiïëu Thêët, chõu àïí phaái Thiïëu Lêm cêìm tuâ mònh àöíi lêëy lúâi hûáa cuãa Phûúng Chûáng àaåi sû nhêån chûäa thûúng cho Lïånh Höì Xung. Kim Dung àaä thûåc sûå biïën taác phêím voä hiïåp cuãa mònh trúã thaânh nhûäng baãn tònh ca tûúi àeåp. Nhûäng baãn tònh ca êëy hoaá giaãi àûúåc biïn giúái cuãa chaánh — taâ, hùæc - baåch, hêån — thuâ. Chuáng baânh trûúáng caãm xuác cho ngûúâi àoåc khi àoåc taác phêím. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 54 Kim Dung àaä taåo ra àûúåc nhûäng nhên vêåt si tònh kinh àiïín, nhûäng “giaáo chuã” cuãa àaåo tònh, hoùåc laâ yïu, hoùåc laâ chïët. Vûúng tûã Àoaân Dûå suöët àúâi leäo àeäo ài theo Vûúng Ngoåc Yïën chó àïí cho luác naâng nguy nan laâ gheá vai coäng naâng chaåy tröën. Du Thaãn Chi chõu bõt chiïëc löìng sùæt vaâo àêìu, laâm möåt tïn Thiïët Sûãu giuáp vui cho A Tûã chó àïí àûúåc ngùæm khuön mùåt thiïn kiïìu baá mõ nhûng traân àêìy aác àöåc cuãa cö. Myä àao vûúng Höì Dêåt Chi say mï Trên Viïn Viïn, hêìu thiïëp cuãa Bònh Têy vûúng Ngö Tam Quïë àïën nöîi chõu hoáa thên thaânh möåt keã laâm vûúân, tûúái rau trong mêëy chuåc nùm àïí àûúåc leán nhòn Trêìn. Truyïån voä hiïåp cuãa Kim Dung àaä xêy dûång thaânh cöng nhûäng chaâng si tònh bêåc nhêët thiïn haå, xûáng àaáng àoaåt huy chûúng vaâng trong lõch sûã tiïíu thuyïët cöí kim. Ngûúâi ta coân tòm thêëy trong taác phêím tiïíu thuyïët cuãa öng nhûäng tònh yïu ngang traái, rêët ngûúâi, thoaát ra khoãi khuön mêîu cho pheáp cuãa lïî giaáo phong kiïën Trung Quöëc. Àoá laâ Tiïíu Long Nûä sû phuå, möåt cö gaái trong saáng bõ keã taâ dêm cûúäng bûác, yïu say mï àöì àïå Dûúng Qua. Àoá laâ Kyã Hiïíu Phuâ, vúå chûa cûúái cuãa Hên Lúåi hanh phaái Voä Àang, àaä thêët thên vaâ àaä yïu möåt ma àêu cuãa Minh giaáo laâ Dûúng Tiïu. Sinh ra möåt àûáa con gaái, Hiïíu Phuâ àaä can àaãm àùåt tïn cho con laâ Dûúng Bêët Höëi (khöng höi hêån). Àoá laâ Höìng phu nhên, vúå cuãa giaáo chuã Thêìn long giaáo vaâ A Kha, möåt thiïëu nûä mêët hïët trinh tiïët, àaä trúã thaânh vúå cuãa Vi Tiïíu Baão. Tiïíu Thuyïët cuãa Kim Dung cuäng àùåt ra nhûäng trûúâng húåp sa àoaå tònh duåc hïët sûác quaái dõ. Àoá laâ Kiïën Ninh cöng chuáa, em gaái vua Khang Hy, àaä sa ngaä vúái Vi Tiïíu Baão, möåt gaä thaái giaám giaã maåo, tûâ nùm 14 tuöíi. Kiïën Ninh chó muöën àûúåc Vi Tiïíu Baão troái cöåt, àaánh àêåp cho vúä da toaá maáu múái àûúåc thêëy laåc thuá cuãa trao thên. Caá biïåt, coá trûúâng húåp cuãa Àöng Phûúng Bêët Baåi, giaáo chuã Ma giaáo, luyïån Quyâ hoa baão àiïín phaãi “dêîn àao tûå cung”, trúã thaânh keã aái nam aái nûä, quan hïå “yïu àûúng” vúái gaä böå haå laâ Dûúng Liïn Àònh. Khi xêy dûång nhûäng nhên vêåt, nhûäng loaåi “tònh yïu” naây, öng àaä nghiïn cûáu rêët kyä nhûäng biïíu hiïån cuãa tñnh cuöìng dêm vaâ àöìng tñnh luyïën aái. Taác phêím cuãa Kim Dung coá nhûäng àoaån noái àïën tònh yïu thêåt àeåp. Nhûäng nhên vêåt cuãa öng khöng bao giúâ thöët ra miïång http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 55 chûä yïu nhûng tònh yïu cuãa hoå nöìng naân trong aánh mùæt, trong haânh àöång vaâ trong traái tim. Àoá laâ A Chêu trúã vïì Nhaån Mön Quan chúâ Kiïìu Phong àïí suöët àúâi “theo àaåi gia cuâng ài sùn chöìn àuöíi thoã”. Àoá laâ Tiïíu Siïu chia tay vúái Trûúng Vö Kyå trïn biïín “vïì Ba Tû, àûâng noái lïn ngöi thaánh nûä, dêîu coá laâm àïën nûä hoaâng ài nûäa maâ xa cöng tûã thò cuöåc àúâi cuäng rêët vö võ”. Àoá laâ Nhêåm Doanh Doanh bùæn tin cho giúái ma àêìu trïn giang höì phaãi giïët ngay Lïånh Höì Xung vò “ta muöën ngûúi úã maäi bïn ta àïí ta chúã che, baão vïå”. Àoá laâ Triïåu Mêîn vúái Trûúng Vö Kyå: “Löng maây thiïëp àaä nhaåt maâu röìi. Cöng tûã keã laåi giuâm cho thiïëp ài”. Nhûäng lúâi toã tònh mang àêìy tñnh êín duå vaâ biïíu tûúång nhû thïë khiïën taác phêím vûâa sêu, vûâa khöng dung tuåc. Möåt àiïím khaác cuäng àaáng baân àïën laâ trong taác phêím cuãa Kim Dung vêîn coá nhûäng tònh yïu traá nguyå. Nhaåc Linh San boã Lïånh Höì Xung àïí laâm vúå gaä aái nam aái nûä Lêm Bònh Chi búãi mûu àöì chiïëm pho Tõch taâ kiïëm phöí cuãa Nhaåc Bêët Quêìn. Chu Chó Nhûúåc àaánh lûâa hûáa hön vúái Trûúng Vö Kyå àïí àaánh cùæp böå Cûãu êm chên kinh theo di huêën cuãa sû phuå laâ Duyïåt Tuyïåt sû thaái. Nhûng tuöíi treã cuãa Nhaåc Linh San, Chu Chó Nhûúåc khöng nghô ra àûúåc sûå traá nguyå êëy. Phêìn traá nguyå, êm mûu thuöåc vïì sûå sùæp àùåt cuãa nhûäng ngûúâi lúán, ngûúâi thêìy, ngûúâi cha. Àoåc taác phêím cuãa Kim Dung, ngûúâi ta khaám phaá ra caái àeåp cuãa tònh yïu. So vúái nhûäng taác giaã cuâng thúâi, tònh yïu trong tiïíu thuyïët voä hiïåp cuãa öng trong saáng, laânh maånh. Thöng qua tònh yïu, öng giaáo duåc cho con ngûúâi caái myä caãm vïì àaåo àûác. Noái rùçng taác phêím voä hiïåp, thêåt ra chó laâ möåt caách noái. Chñnh tònh yïu àaä laâm nïn caái höìn, sûå söëng cho tiïíu thuyïët voä hiïåp. Möîi taác phêím cuãa öng ra àúâi trúã thaânh möåt bûác thöng àiïåp ngoåt ngaâo cho tònh yïu lûáa àöi. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 56 8. TÒNH DUÅC TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG Trong ngön ngûä Trung Hoa, chûä Dêm àûúåc viïët vúái böå Thuyã, coá nghôa laâ ham mï sùæc duåc quaá àöå. Dêm àûúåc coi laâ möåt caái gò àoá rêët tûå nhiïn àöëi vúái xaä höåi phong kiïën Trung Hoa: vua àûúåc toaân quyïìn coá nhiïìu phi têìn, quan laåi vaâ nhaâ giaâu coá quyïìn cûúái nhiïìu thï thiïëp. Ngûúâi phuå nûä trúã thaânh moán àöì chúi, phûúng tiïån giaãi trñ cuãa ngûúâi àaân öng. Tiïíu thuyïët voä hiïåp cuãa Kim Dung phaãn aánh vïì xaä höåi phong kiïën Trung Hoa nhûng caái nhòn cuãa öng àöëi vúái thoái dêm àaäng noái riïng vaâ tònh duåc noái chung laâ möåt caái nhòn nghiïm tuác vaâ nghiïm khùæc. Taác phêím Kim Dung xêy dûång khaá nhiïìu nhûäng nhên vêåt dêm àaäng chuyïn lúåi duång tònh duåc. Vaâ öng àaä daânh nhûäng hònh phaåt nùång nïì theo luêåt giang höì àïí trûâng trõ nhûäng loaåi nhên vêåt àoá. Trong Tiïëu ngaåo giang höì, nhên vêåt dêm àaäng laâ Àiïìn Baá Quang. Hùæn vûâa laâ tïn cûúáp, vûâa laâ dêm tùåc, khinh cöng rêët gioãi vaâ àao phaáp rêët nhanh. Hùæn coá ngoaåi hiïåu àuáng 14 chûä: Giang dûúng àaåi àaåo, thaái hoa dêm tùåc, vaån lyá àöåc haânh khoaái àao Àiïìn Baá Quang. Nhaâ sû Bêët Giúái àaä trûâng trõ hùæn: xuyïn tuå tiïîn vaâo böå phêån sinh duåc vaâ buöåc hùæn caåo àêìu laâm sû vúái phaáp hiïåu Bêët Khaã Bêët Giúái (khöng thïí khöng cêëm). Chñnh nhúâ hònh phaåt àoá maâ Àiïìn Baá Quang boã àûúåc con àûúâng taâ dêm, trúã thaânh ngûúâi tûã tïë. Trong Anh huâng xaå àiïu, nhên vêåt dêm àaäng laâ Êu Dûúng cöng tûã. Hùæn laâ chaáu cuãa Têy àöåc Êu Dûúng Phong, tûâ Têy Vûåc xuöëng Trung Nguyïn, voä cöng cao cûúâng, chuyïn haäm haåi lûúng gia phuå nûä. Da mùåt hùæn luác naâo cuäng trùæng bïåt! Nhûng Êu Dûúng cöng tûã taâ mön vêîn chûa nguy hiïím bùçng Doaän Chñ Bònh chñnh phaái. Doaän Chñ Bònh laâ àïå tûã haâng thûá ba cuãa phaái Toaân Chên. Hùæn ài ngang qua nuái Chung Nam thò gùåp ngay luác Tiïíu Long Nûä phaái Cöí Möå àang http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 57 thoaát y àïí luyïån voä cöng trong Ngoåc Nûä têm kinh. Thïë laâ hùæn quïn mêët mön quy, àiïím huyïåt cö gaái, lêëy aáo àaåo baâo phuã lïn mùåt cö vaâ àûa cö vaâo buåi rêåm. Tiïíu Long Nûä cûá ngúä àoá laâ Dûúng Qua, ngûúâi hoåc troâ thên yïu cuãa mònh. Doaän Chñ Bònh ùn mùæm maâ Dûúng Qua khaát nûúác! Kim Dung noái vïì nhûäng hoaåt àöång tònh duåc, àiïìu maâ ngûúâi ta cho laâ dung tuåc, vúái möåt buát phaáp tinh tïë vaâ trang nhaä. Chñnh vò thïë maâ trong lêìn trúã vïì thùm vaâ nhêån haâm Tiïën sô danh dûå Àaåi hoåc Bùæc Kinh - Àaåi nhaä chi àûúâng cuãa trung Quöëc- vaâo thaáng 11995, ngûúâi ta àaä maånh daån baân àïën caái nhaä, caái tuåc vaâ ca ngúåi Kim Dung laâ möåt nhaâ vùn thanh nhaä tûâ vùn phong àïën nöåi dung. Khi noái àïën nhûäng hoaåt àöång tònh duåc, Kim Dung khöng bao giúâ mö taã. Öng chó thuêåt laåi bùçng möåt vaâi cêu ngùæn goån vaâ daânh phêìn suy nghô, àaánh giaá tònh hònh cho àöåc giaã. Trong Liïn thaânh quyïët, Kim Dung xêy dûång nhên vêåt Huyïët àao laäo töí tûâ Têy Taång xuöëng nhû möåt nhên vêåt dêm aác haång nhêët. Trong nhûäng chûúng àêìu, caái nhòn cuãa Kim Dung vïì nhên vêåt naây rêët nghiïm khùæc, phaãn aánh quan àiïím dên töåc heåp hoâi cuãa öng àöëi vúái nhûäng con ngûúâi ngoaâi Haá töåc. Huyïët àao laäo töí nhêån Àõch Vên laâm àïå tûã. Moåi ngûúâi goåi Àõch Vên laâ tiïín dêm tùåc. Nhûng hai thêìy troâ Àõch Vên chùèng hïì coá möåt haânh àöång dêm dêåt vúi ai, ngûúåc laåi Àõch Vên coân laâ möåt chñnh nhên quên tûã. Nïëu Huyïët àaåo laäo töí laâ tïn “dêm tùåc” giaâ nhêët thò trong Hiïåp khaách haânh, Thaåch Trung Ngoåc laâ tïn dêm tùåc treã nhêët. Khi àûúåc gûãi lïn phaái Tuyïët Sún hoåc, gaä thiïëu niïn 15 tuöíi àoá àaä coá haânh vi cûúäng bûác cö beá A Tuá, con cuãa sû phuåc mònh khiïën cö beá phaãi nhaãy xuöëng luäng sêu àïí tûå baão vïå tiïët saåch giaá trong. Thaåch Trung Ngoåc coá àûáa em song sinh rêët giöëng mònh laâ Thaåch Phaá Thiïn, thûúâng chó àûúåc goåi vúái caái tïn Cêíu Taåp Chuãng (choá löån giöëng). Khi Cêíu Taåp Chuãng xuêët hiïån, moåi ngûúâi phaái Tuyïët Sún àïìu tûúãng laâ Thaåch Trung Ngoåc nïn muöën giïët cêåu. Chó coá àöi mùæt ngêy thú cuãa A Tuá múái nhòn ra àûúåc “võ àaåi ca hiïìn laânh naây khöng phaãi laâ tïn tiïíu tùåc àoá”. ÊËy vêåy maâ Cêìu Taåp Chuãng cuäng bõ moåi ngûúâi chûãi mêëy trùm lêìn laâ “tiïíu dêm tùåc”. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 58 Nhûng trong 12 böå tiïíu thuyïët voä hiïåp cuãa Kim Dung, nhên vêåt dêm àaäng söë möåt phaãi thuöåc vïì Vi Tiïíu Baão (Löåc Àónh kyá). Xuêët thên trong kyä viïån thaânh Dûúng Chêu, ngay tûâ nhoã, Vi Tiïíu Baão àaä quen vúái caãnh ong bûúám laã lúi giûäa àaám khaách laâng chúi vaâ caác kyä nûä. Cú duyïn àaä àûa hùæn lïn Bùæc Kinh, laâm thaái giaám giaã maåo trong cung nhaâ Thanh. Múái 13 tuöíi àêìu, hùæn àaä öm Möåc Kiïëm Bònh, quêån chuáa Möåc vûúng phuã Vên Nam vaâ chúát nhaã vúái Phûúng Di, lúán hún hùæn 2 tuöíi; 15 tuöíi, hùæn quan hïå thên xaác vúái cöng chuáa Kiïën Ninh; 18 tuöíi tröi giaåt sang Nga, hùæn quan hïå vúái cöng chuáa Tö Phi AÁ (Sophia), con gaái Sa hoaâng! Tûâ thaái giaám, hùæn lïn Àö thöëng Hoaâng kyâ, Khêm sai àaåi thêìn, Baá tûúác röìi Cöng tûúác. Trong möåt lêìn ài cöng caán vïì thaânh Dûúng Chêu, hùæn quan hïå möåt húi vúái 4 ngûúâi phuå nûä: Tö Thuyïn (vúå giaáo chuã Thêìn long giaáo Höìng An Thöng), A Kha (nghi laâ con gaái cuãa Ngö Tam Quïë vaâ Trêìn Viïn Viïn), Song Nhi (nûä tò), Tùng Nhu (Thiïn àõa höåi). Röìi hùæn ùn úã luön vúái caã 4 ngûúâi trïn, lêëy luön caã Kiïën Ninh, Phûúng Di, Möåc Kiïëm Bònh. Suöët àúâi Vi Tiïíu Baão chó biïët coá tònh duåc, khöng hïì biïët àïën tònh yïu chên thêåt laâ gò. Kim Dung àaä khöng cho hùæn coá àûúåc niïìm haånh phuác àûúåc yïu cuãa Vi Tiïíu Baão. Höm hùæn trúã laåi Dûúng Chêu thùm meå dêîn theo möåt àoaân thï thiïëp, Vi Xuên Phûúng phaãi thêìm khen con trai mònh coá mùæt. Trong taác phêím Kim Dung, khöng thiïëu nhûäng lúâi thoaá maå: dêm tùåc, ruâa àen, choá löån giöëng... Öng àûáng trïn quan àiïím cuãa möåt nhaâ nhên baãn àïí nhêån xeát, àaánh giaá nhûäng haânh vi tònh duåc cuãa caác nhên vêåt do chñnh mònh taåo ra. Öng phaán xeát hoå möåt caách nghiïm khùæc - têët nhiïn laâ vúái caái nghiïm khùæc cuãa möåt nhaâ vùn chûá khöng phaãi möåt quan toaâ. Öng àïí cho nhûäng nhên vêåt dêm àaäng tûå rûúác lêëy sûå trûâng phaåt cöng mònh cuãa cuöåc söëng (trûâ Vi Tiïíu Baão!). Caá biïåt, coá möåt trûúâng húåp múã àêìu bùçng haânh vi cûúäng bûác nhûng kïët thuáa bùçng tònh caãm töët àeåp. Àoá laâ Dûúng Tiïu (Taã sûá Minh giaáo) àaä bùæt coác vaâ cûúäng bûác Kyã Hiïíu Phuâ (àïå tûã phaái Nga Mi). Hiïíu Phuâ sinh ra àûáa con gaái, àùåt tïn laâ Dûúng Bêët Höëi àïí toã yá khöng hïì höëi hêån vò àaä thêët thên vúái Dûúng Tiïu. Diïåt Tuyïåt sû thaái, sû phuå cuãa Kyã Hiïíu Phuâ, vò vêåy àaä giïët Hiïíu Phuâ. Dûúng http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 59 Tiïu úã vêåy nuöi con, khöng cûúái vúå nûäa àïí giûä maäi hònh boáng cuãa ngûúâi phuå nûä tûâng laâ naån nhên cuãa anh ta. Ngûúâi ta thûúâng noái: “Lûãa gêìn rúm lêu ngaây cuäng beán” àïí chó nhûäng quan hïå têët yïu nam nûä trong nhûäng hoaân caãnh thuêån lúåi. Cêu noái àêìy tñnh êín duå àêëy khöng thïí coá trong taác phêím Kim Dung. Nhiïìu lûáa àöi trong taác phêím cuãa öng thûúng nhau, söëng vúái nhau möåt núi nhûng trai vêîn giûä àûúåc phong àöå ngûúâi quên tûã, gaái vêîn giûä àûúåc tiïët saåch giaá trong. Àoá laâ Vö Kyå - Triïåu Minh Chó Nhûúåc - Tiïíu Siïu, Trûúng Thuyá Sún — Hên Töë Töë, Lïånh Höì Xung — Doanh Doanh, Quaách Tônh — Hoaâng Dung, Àoaân Dûå - Möåc Uyïín Thanh — Vûúng Ngoåc Yïën — Chung Linh, Höì Phó - Viïn Tûã Y, Thaåch Phaá Thiïn — A Tuá, Àõch Vên - Thuãy Phûúng, Kiïìu Phong — A Chêu. Hoå àïìu rêët treã, söëng giang höì phiïu baåt nhûng vêîn tön troång chûä Lïî, biïët yïu say àùæm, coá theâm khaát nhûng khöng vûúåt quaá giúái haån cuãa tònh yïu. Coá nhûäng lûáa àöi thaânh vúå thaânh chöìng, coá lûáa àöi ly taán nhûng tûåu trung, hoå àaä söëng thêåt àeåp vaâ yïu thêåt àeåp. Töi cho rùçng àêy laâ möåt khña caånh rêët àaåo àûác trong taác phêìm Kim Dung. Noá àem laåi cho ngûúâi àoåc - nhêët laâ baån àoåc treã - nhûäng nhêån thûác àuáng àùæn vïì tònh yïu vaâ tònh duåc, giuáp con ngûúâi vûún lïn àïí söëng àuáng nghôa vúái khaái niïåm con ngûúâi. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 60 9. CHÊËT HAÂI TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG Trûúác nay, vùn hoåc thïë giúái àaä àïí laåi cho chuáng ta nhiïìu taác phêím cuãa caác bêåc thêìy haâi hûúác. Àûa nuå cûúâi vaâo vùn chûúng, taåo ra sûå hûáng thuá cho ngûúâi àoåc àaä coá tûâ nhûäng vúã kõch cuãa Molieâre (Phaáp), Azit Neshin (Thöí Nhô Kyâ), Slavemir Mrojek (Ba Lan). Vaâ trong thúâi àaåi chuáng ta, tiïëng cûúâi coá nhiïìu trong caác túâ baáo chuyïn haâi hûúác, caác tiïíu phêím traâo phuáng, chêm biïëm. Vùn hoåc Trung Quöëc cuäng àaä trûúác baå tïn tuöíi cuãa caác bêåc thêìy cûúâi: Ngö Thûâa Ên vúái siïu phêím Têy Du Kyá, Löî Têën vúái taác phêím A.Q Chñnh Truyïån. Trïn nïìn taãng caái cûúâi Trung Quöëc, Kim Dung tiïn sinh cuäng àûa nuå cûúâi vaâo vùn chûúng cuãa öng, duâ vùn chûúng àoá úã phaåm truâ vùn chûúng kiïëm hiïåp. Nhûäng tònh huöëng trong tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung luön luön söi àöång vúái tñnh chêët àêëu tranh, baåo lûåc, mûu toan, thuã àoaån. Vêåy thò viïåc àûa tiïëng cûúâi vaâo trong nhûäng tònh huöëng naây quaã laâ möåt àiïìu khoá thûåc hiïån nhêët laâ giûä laâm sao cho chêët cûúâi àoá khöng phaá vúä caái töíng thïí cuãa khaái niïåm voä hiïåp tiïíu thuyïët. Kim Dung àaä laâm àûúåc viïåc àoá vúái ngoâi buát kheáo leáo cuãa möåt bêåc thêìy vaâ trong 12 böå voä hiïåp tiïíu thuyïët cuãa öng, chêët haâi hûúác àaä àûúåc daân traãi khùæp caác chûúng taåo ra niïìm hûáng thuá cho àöåc giaã. Trong taác phêím cuãa öng, coá nhûäng nhên vêåt khaá haâi hûúác vïì ngoaåi diïån, têm höìn thêåt treã thú vaâ haânh sûå rêët tïëu. Vúái böå Anh huâng xaå àiïu, ta bùæt gùåp möåt nhên vêåt àaáng yïu nhû vêåy: Laäo ngoan àöìng Chêu Baá Thöng. Chêu Baá Thöng laâ nhên vêåt söë 2 cuãa phaái Toaân Chên, sû àïå cuãa Vûúng Truâng Dûúng, dûúái tay coá caã möåt àaám sû àiïåt giaâ nua cöí thuå nhûng têm höìn öng vêîn laâ têm höìn cuãa möåt àûáa beá ngêy thú, trong saáng. Ngay ngoaåi hiïåu Laäo ngoan àöìng (öng giaâ maâ chúi nhû con nñt) cuäng àuã àïí mö taã àùåc àiïím tñnh caách nhên vêåt Chêu Baá Thöng. Theo sû huynh Vûúng http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 61 Truâng Dûúng sang hoaâng cung nûúác Àaåi Lyá, Chêu Baá Thöng àaä quan hïå tònh duåc vúái möåt cung phi cuãa hoaâng gia, àeã ra möåt àûáa con nhûng nuöi khöng àûúåc. Chêu Baá Thöng laâ möåt cao thuã, suöët àúâi chùèng biïët súå haäi ai nhûng möîi khi nghe àïën tïn naâng cung phi àaä lúä thêët thên vúái mònh laâ öng ta chaåy daâi. Suöët àúâi Chêu Baá Thöng chuyïn laâm nhûäng viïåc cöí quaái. Ngay àïën mön voä cöng öng tûå suy nghô ra cuäng coá caái tïn kyâ dõ khöng keám: Song thuã höî baác (hai tay vûâa giuáp nhau vûâa àaánh nhau). Àoá laâ kïët quaã cuãa möåt caách phên yá thêåt lyá tûúãng: tay traái veä hònh vuöng, tay mùåt veä hònh troân cuâng möåt luác, sao cho vuöng ra vuöng, troân ra troân. Chó coá Chêu Baá Thöng laâ laâm àûúåc viïåc êëy vaâ luyïån thaânh cöng kyä thuêåt Song thuã höî baác. Voä cöng öng ta àaåt àïën trònh àöå kinh ngûúâi nhng chùèng hïì giïët choác ai, haäm haåi ai. Möîi khi öng ta xuêët hiïån laâ tònh huöëng trúã nïn vui nhöån. Trong Tiïëu ngaåo giang höì, ta gùåp rêët nhiïìu nhên vêåt haâi hûúác. Àoá laâ Lïånh Höì Xung, àaåi àïå tûã phaái Hoa Sún, möåt nhên vêåt àûúåc mö taã laâ "laäng tûã vö haånh, thanh danh taân taå". Phaái Hoa Sún nöíi tiïëng vïì sûå nghiïm khùæc giûä gòn thanh quy giúái luêåt nhûng khi cao hûáng lïn, Lïånh Höì Xung sùén saâng boã têët caã ra sau gaáy. Anh àaánh baåc vúái boån du thuã, uöëng rûúåu xai quyïìn cuâng anh em giang höì haâo sô, àaánh cho boån àïå tûã Thanh Thaânh phaãi "thñ cöí hûúáng hêåu bònh sa laåc nhaån" (chöíng àñt ra sau tan taác nhû nhaån rúi baäi caát). Bõ muå ni cö - vúå cuãa Bêët Giúái hoaâ thûúång, maá cuãa ni cö Nghi Lêm caåo àêìu vaâ suyát bõ thiïën vò tûâ chöëi tònh yïu cuãa Nghi Lêm, Lïånh Höì Xung àaä ’traã thuâ" hïët sûác ngöå nghônh. Anh hûúáng dêîn cho Bêët Giúái àaåi sû caách àiïím huyïåt muå, àûa muå vaâo khaách saån vaâ... cúãi quêìn aáo muå ra laâm sao muå coân chaåy thoaát khoãi tay Bêët Giúái. Hoåc àûúåc kinh nghiïåm quaái chiïu àoá, Bêët Giúái àaä quyâ xuöëng laåy Lïånh Höì Xung, xûng tuång laâ Lïånh Höì sû phuå, thêåm chñ laâ Lïånh Höì gia gia! Bêët Giúái hoaâ thûúång cuäng laâ nhên vêåt haâi hûúác söë möåt. Lúä yïu möåt ni cö, öng ta cuäng caåo àêìu ài tu. Nhûng quy luêåt cuãa Phêåt gia coá nguä giúái cêëm, trong àoá coá cêëm taâ dêm, maâ muåc àñch cuãa Bêët Giúái laâ ài tu àïí ùn úã cho àûúåc vúái ngûúâi ni cö àoá. Öng ta tûå àùåt cho mònh ngoaåi hiïåu laâ Bêët Giúái (chùèng cêëm caãn gò raáo), àaä lêëy àûúåc ni http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 62 cö vaâ àeã ra Nghi Lêm. Nghi Lêm cuäng ài tu, laâm ni cö cuãa phaái Hùçng Sún. Cö thêìm yïu tröåm nhúá Lïånh Höì Xung, ên nhên àaä cûáu mònh ra khoãi tay dêm tùåc Àiïìn Baá Quang. Thïë laâ Bêët Giúái phaãi ài tòm Lïånh Höì Xung, eáp buöåc anh laâm nhaâ sû àïí cûúái Nghi Lêm vò trïn àúâi naây "chó coá öng sû laâ cûúái àûúåc baâ vaäi". Àöëi vúái Àiïìn Baá Quang, Bêët Giúái trûâng trõ thùèng tay: caåo àêìu buöåc laâm sû, àùåt phaáp hiïåu laâ Bêët Khaã Bêët Giúái (khöng thïí khöng cêëm àûúåc), buöåc Àiïìn Baá Quang tön Nghi Lêm laâm sû phuå röìi buöåc Àiïìn Baá Quang laâm mai "sû phuå" mònh vúái Lïånh Höì Xung. Tuy nhiïn, noái àïën tiïëng cûúâi trong Tiïëu ngaåo giang höì, ngûúâi àoåc vêîn nhúá àïën Àaâo cöëc luåc tiïn nhiïìu nhêët. Àoá laâ 6 anh em, tïn laâ Àaâo Hoa Tiïn, Àaâo Chi Tiïn, Àaâo Àiïåp Tiïn, Àaâo Thûåc Tiïn, Àaâo Caán Tiïn, Àaâo Cùn Tiïn. Hoå göìm àuã hoa, nhaánh, laá, caânh, göëc, rïî nhûng bõ caái töåi höì àöì, khöng phên biïåt àûúåc ai laâ laäo tam; ai laâ laäo tûá ! Voä cöng cao cûúâng, têm yá tûúng thöng, hoå khöng súå bêët kyâ àõch thuã naâo trïn àúâi. Suöët ngaây hoå àaánh nhau, vùng tuåc, caäi löån.. Maâ caái kiïëu caäi löån cuãa anh em nhaâ hoå Àaâo cuäng rêët hoaåt kï, caâng caäi cêu truyïån caâng röëi rùæm. Nhòn dûúái khña caånh triïët lyá, Àaâo Cöëc luåc tiïn chñnh laâ nhûäng nhaâ luêån lyá hoåc hònh thûác (logique formelle) cuãa phûúng Àöng. Àaâo Cöëc luåc tiïn möìm nùm miïång mûúâi, suöët ngaây chó noái, noái vaâ noái; àïën vua nhaâ Töëng cuäng khöng cêëm hoå im miïång àûúåc. Nhûng coá möåt ngûúâi duy nhêët coá thïí buöåc hoå cêm miïång. Àoá laâ Saát nhên danh y Bònh Nhêët Chó. Bònh Nhêët Chó coá lïå cûáu àûúåc möåt ngûúâi laâ ra lïånh cho ngûúâi àoá hoùåc anh em ngûúâi àoá ài giïët möåt ngûúâi khaác. Trong möåt lêìn Àaâo Thûåc Tiïn bõ troång thûúng, boån nguä tiïn beân khiïng àïën cho Bònh Nhêët Chó chûäa nhûng miïång vêîn noái thiïn hö baách saát. Bònh Nhêët Chó quaát möåt tiïëng im laâ nùm laäo im ngay búãi vò nïëu khöng im, Bònh Nhêët Chó seä buöåc boån tiïn giïët tïn Àaâo Thûåc Tiïn! Khi Lïånh Höì Xung àûúåc àûa lïn goâ Nguä Baá Cûúng, Bònh Nhêët Chó thuá nhêån rùçng khöng thïí chûäa thûúng cho chaâng àûúåc. Boån Àaâo Cöëc luåc tiïn beân traã thuâ, àùåt ra cêu hoãi: "Cûáu möåt ngûúâi thò giïët möåt ngûúâi. Nay khöng cûáu àûúåc ngûúâi thò giïët ai?" Chñnh caái luêån lyá hoåc hònh thûác cuãa boån luåc tiïn http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 63 àaä khiïën Bònh Nhêët Chó tûå suy nghô vaâ cuöëi cuâng, tûå vêån kinh maåch cho àûát, chïët ài àïí xûáng vúái ngoaåi hiïåu Saát nhên danh y! Lïånh Höì Xung, Bêët Giúái hoaâ thûúång, Bêët Khaã Bêët Giúái Àiïìn Baá Quang, Àaâo cöëc luåc tiïn laâ caái truåc haâi hûúác cuãa Tiïëu ngaåo giang höì. Chung quanh caái truåc àoá coân coá nhiïìu nhên vêåt haâi hûúác khaác nhû Hûúáng Vên Thiïn, Quang minh taã sûá cuãa Triïu Dûúng thêìn giaáo; Tiïu Tûúng daå vuä Maåc Àaåi tiïn sinh, chûúãng mön phaái Haânh Sún; boån quêìn ni phaái Hùçng Sún; boån giang höì thaão khêëu 36 àöång 72 àaão... goáp thïm tiïëng cûúâi cho taác phêím. Vò thïë, Tiïëu ngaåo giang höì traân àêìy tiïëng cûúâi laåc quan, ngay trong nhûäng tònh huöëng bi thûúng nhêët. Chêët haâi hûúác trong kiïëm hiïåp Kim Dung thûúâng xuêët hiïån trong nhûäng tònh huöëng nghõch lyá, thoaåt tiïn thò coá veã kyâ quaái nhûng àoåc kyä thêëy thuá võ vö cuâng. Ta coá thïí tòm ra möåt höìi nhû vêåy trong böå Hiïåp khaách haânh. Phaái Tuyïët Sún coá nöåi biïën, boån Tiïu Tûå Lïå, Thaânh Tûå Hoåc, Tïì Tûå Miïîn, Lûúng Tûå Tiïën bùæt giam chûúãng mön röìi quay ra àaánh nhau àïí daânh chûác chûúãng mön. Ai cuäng tûå khoe khoang voä cöng mònh cao cûúâng vaâ hoå àaánh nhau vúái nhûäng chiïu thûác àöåc aác nhêët, tinh vi nhêët. Giûäa khung caãnh nhû vêåy thò Trûúng Tam vaâ Lyá Tûá, hai sûá giaã cuãa àaão Möåc Long àïën phaát thiïëp múâi chûúãng mön phaái Tuyïët Sún ài ùn Laåp baát cuác ngoaâi biïín Àöng. Maâ "ùn laåp baát cuác" coá nghôa laâ ra ài khöng coá ngaây vïì. Caã boån Tïì Tûå Miïîn, Lûúng Tûå Tiïën, Tiïu Tûå Lïå, Thaânh Tûå Hoåc súå quaá, chùèng ai muöën tranh caái chûác chûúãng mön nûäa. Trûúng Tam vaâ Lyá Tûá boá buöåc boån hoå phaãi àêëu voä cho phên thùæng baåi àïí xaác àõnh chûúãng mön. Thïë laâ anh naâo anh nêëy chó àêëu cêìu thua, thêåm chñ coân àûa tay chên cuãa mònh vaâo àao kiïëm àõch thuã àïí àûúåc bõ thûúng vaâ dô nhiïn, caâng bõ thûúng nùång caâng töët. Trêån àêëu coá kiïëm bay, coá maáu chaãy nhûng chêët haâi hûúác cuãa böën nhên vêåt cêìu thua laåi hoaá giaãi àûúåc chêët sùæt maáu kia vaâ laâm cho chûúng tiïíu thuyïët cûåc kyâ söëng àöång, thuá võ. Trong truyïån voä hiïåp cuãa Kim Dung, coá nhûäng nuå cûúâi rêët noáng vaâ coá nhûäng nuå cûúâi rêët laånh. Cûúâi noáng laâ cûúâi ha haã, cûúâi àau caã ruöåt, moåi ngûúâi cuâng cûúâi kïí caã àöåc giaã. Trong Thiïn Long baát böå, möîi khi Tinh Tuá haãi laäo ma Àinh Xuên Thu vaâ boån àïå tûã http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 64 cuãa laäo xuêët hiïån thò tiïëng cûúâi noáng laåi röå lïn. ÊËy búãi vò vúái phaái Tinh Tuá, thoái nõnh laâ möåt thûá voä cöng haâng àêìu so vúái nhûäng thûá voä cöng khaác trïn àúâi. Àaä coá nhûäng tïn àïå tûã phaái Tinh Tuá àem sû phuå Àinh Xuên Thu cuãa mònh so saánh vúái Àûác Khöíng Tûã vaâ kïët luêån Àûác Khöíng Tûã thua Àinh Xuên Thu vò Khöíng Tûã khöng coá voä cöng. Giaá maâ Àûác Khöíng Tûã söëng dêåy, àoåc àûúåc nhûäng doâng naây, chùæc hùèn ngaâi cuäng phaãi bêåt cûúâi khoan khoaái. Ngûúåc laåi vúái cûúâi noáng laâ cûúâi laånh, buöìn maâ cûúâi, thûúng maâ cûúâi. Àoá laâ möëi tònh cuãa Du Thaãn Chi vúái A Tûã. Àoaân A Tûã laâ cö beá aác àöåc, àïå tûã cuãa Àinh Xuên Thu, bùæt àûúåc Du Thaãn Chi àïí haânh haå cho thoaã tñnh taân baåo. Cö àaä ra lïånh àaánh Du Thaãn Chi thûâa söëng thiïëu chïët röìi nûúáng caái löìng sùæt àoã chuåp vaâo àêìu y, biïën y thaânh tïn Thiïët sûãu giaãi trñ cho cö. Nhûng oaái ùm thay, ngay tûâ caái nhòn àêìu tiïn, Du Thaãn Chi àaä say mï têëm dung nhan myä miïìu cuãa A Tûã. Hùæn coá thïí hûáng chõu caã trùm ngaân àau khöí àïí àûúåc nhòn thêëy A Tûã núã möåt nuå cûúâi. Àöi mùæt hùæn long lïn cùm húân khi coá ai hûúáng vïì phña A Tûã möåt caái nhòn thiïån caãm. Hùæn coá möåt pho voä cöng rêët kyâ bñ laâ haân khñ cuãa Kim têìm truâng àöåc laâm nöåi cöng vaâ àöì hònh cuãa Dõch Cên Kinh laâm chiïu thûác. Hùæn àaánh ai möåt chûúãng thò ngûúâi àoá hoaá thaânh bùng tuyïët ngay. A Tûã àui hai mùæt, khöng coân nhòn thêëy gò trïn àúâi. Thïë laâ Du Thaãn Chi ài nhúâ ngûúâi ta thaáo caái löìng sùæt ra khoãi àêìu mònh vaâ khuön mùåt cuãa hùæn trúã thaânh khuön mùåt dõ daång cuãa quyã sûá. Hùæn kiïëm möåt caái khùn truâm àêìu, tòm vïì vúái A Tûã vaâ tûå àöíi gioång noái, xûng mònh laâ Trang Tuå Hiïìn; dêîn cö beá chu du giang höì, khoe vúái cö rùçng mònh laâ kyâ nam tûã, àeåp nhû Phan An, Töëng Ngoåc! Roä raâng laâ khi coá mùåt A Tûã, hùæn àaä àaánh cho nhiïìu ngûúâi thêët àiïn baát àaão nïn A Tûã hïët loâng tin cêåy. Chñnh vò àïí baão vïå bñ mêåt cho nhûäng lúâi khoe khoang khoaác laác àoá, hùæn àaä phaãi nùn nó nhiïìu ngûúâi khen höå hùæn anh tuêën, àeåp trai àïí vûâa loâng A Tûã. Caái haâi hûúác khi xêy dûång cùåp nhên vêåt A Tûã - Du Thaãn Chi cuãa Kim Dung traân àêìy nûúác mùæt, baão cûúâi cuäng àûúåc maâ baão khoác cuäng khöng sai. Àoá cuäng laâ chêët haâi hûúác cuãa Löî Têën trong A.Q Chñnh Truyïån khi A.Q àûúåc àûa ra phaáp trûúâng! http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 65 Àûúåc cûúâi vúái nhûäng nhên vêåt cuãa Kim Dung thêåt laâ möåt àiïìu saãng khoaái. Caái saãng khoaái àoá nùçm trong nhûäng diïîn tiïën ngöå nghônh cuãa cêu chuyïån, khiïën ngûúâi ta khöng tin cuäng phaãi tin. Möåt thñ duå sinh àöång nhêët laâ chuyïån tuyïín phu cuãa cöng chuáa Vùn Nghi nûúác Têy Haå. Cöng chuáa Vùn Nghi àaä tûâng bõ Thiïn Sún Àöìng Möî bùæt, cúãi trêìn truöìng vaâ àem vaâo hêìm nûúác àaá töëi thui cho nùçm caånh nhaâ sû Hû Truác. Muåc àñch cuãa Àöìng Möî laâ phaá giúái Hû Truác vaâ quaã nhiïn, nhaâ sû treã àaä khöng thoaát qua khoãi voâng trêìn luyå. Loâng anh vûâa àau khöí nhûng cuäng vûâa caãm thêëy haånh phuác. Vaâ suöët àúâi anh vêîn nhúá ngûúâi trong möång nhûng khöng biïët naâng tïn laâ gò, úã àêu. Àuâng möåt caái, nûúác Têy Haå ra baãng chiïu phu cho cöng chuáa Vùn Nghi. Nhûäng thïë lûåc chñnh trõ caãm thêëy àêy laâ thúâi cú àïí phuåc hûng nïìn quên sûå cuãa quöëc gia vò keã naâo laâm phoâ maä nûúác Têy Haå laâ keã àoá coá thïí nùæm thûåc quyïìn vïì quên àöåi. Àoaân Chñnh Thuêìn nûúác Àaåi Lyá buöåc con laâ thïë tûã Àoaân Dûå phaãi ài. Cö Tö Möå Dung Phuåc cuäng ài àïën cêìu hön vúái hy voång phuåc hûng binh lûåc nûúác Àaåi Yïn. Hoùæc Àö Vûúng tûã nûúác Thöí Löî Phöìn cuäng àïën tranh thuã. Chó coá chaâng Hû Truác laâ ài chúi, hoaân toaân khöng nghô àïën chuyïån tuyïín phu. Têët caã chûúng trònh tuyïín phu chó göìm coá 3 cêu: "Trïn àúâi, ngûúâi thñch ai nhêët? Ngûúâi êëy tïn gò, úã àêu?". Caác Vûúng tûã, thïë tûã àïìu àaáp xong. Àïën lûúåt, ngûúâi ta àuâa cúåt, àêíy Hû Truác vaâo. Àaáp cêu thûá nhêët, Hû Truác baão: "Trïn àúâi ta chó thñch naâng nhêët". Cêu thûá hai: "Töëi quaá, ta khöng biïët tïn". Cêu thûá 3: "Trong hêìm nûúác àaá" Vaâ chó 3 cêu àoá, Hû Truác tòm ra ngûúâi tònh nhên - Möång Cö - cuãa mònh, trúã thaânh phoâ maä nûúác Têy Haå giûäa sûå ngaåc nhiïn cuãa moåi ngûúâi. Hoaá ra, troâ tuyïín phu àoá khöng phaãi laâ möåt àoân pheáp chñnh trõ nhùçm àöëi àõch vúái ai caã. Àoá chó laâ möåt caách àïí tòm ra ngûúâi àaân öng maâ cöng chuáa àaä tûâng yïu dêëu vaâ trao thên gûãi phêån. Thïë nhûng, khöng coá taác phêím naâo têåp trung cao àöå tñnh haâi hûúác bùçng böå Löåc Àónh kyá. Tûâ caách xêy dûång nhên vêåt trung têm àïën tònh huöëng diïîn tiïën cêu chuyïån, àïën ngön ngûä nhên vêåt, Löåc Àónh kyá laâ möåt böå haâi kõch lúán. Khöng chûúng naâo cuãa taác phêím thiïëu tiïëng cûúâi. Chuyïån bùæt àêìu khi Vi Tiïíu Baão, möåt tiïíu lûu manh trong àöång àiïëm Lïå Xuên viïån thaânh Dûúng Chêu àûúåc Mao http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 66 Thêåp Baát, möåt haâo khaách giang höì àem lïn Bùæc Kinh. Bùçng thuã àoaån ma maänh, Vi Tiïíu Baão àaä giïët àûúåc Tiïíu Quïë Tûã thaái giaám, hoaá thên laâm Tiïíu Quïë Tûã. Tûâ àoá, hùæn thên cêån àûúåc vúái vua Khang Hy, trúã thaânh baån nhoã cuãa nhaâ vua, giuáp vua giïët àûúåc loaån thêìn Ngao Baái, gia nhêåp thiïn àõa höåi vaâ hoaåt àöång giaán àiïåp. Hùæn trúã thaânh Chaánh àö thöëng hoaâng kyâ, phong tùång tûúác hiïåu Ba Àöì Löî; Khêm sai àaåi thêìn ài cöng caán Vên Nam; Tûá hön sûá; Baá tûúác; Nguyïn soaái cêìm quên chinh phaåt quên La Saát! Cöng lao hùæn lúán hún bêët kyâ möåt võ cöë mïånh àaåi thêìn naâo cuãa triïìu Khang Hy. Àïí àaåt àûúåc töåt àónh vinh quang àoá, hùæn chó aáp duång hai thûá kinh nghiïåm: möåt laâ kinh nghiïåm söëng trong àöång àiïëm vaâ hai laâ nhûäng cêu chuyïån truyïìn kyâ trong böå Anh Liïåt Truyïån maâ hùæn nghe àûúåc thuãa coân úã Dûúng Chêu. Thöng qua nhên vêåt Vi Tiïíu Baão, ngûúâi ta nhêån ra möåt àõnh àïì bêët ngúâ: "Trïn àúâi nêìy, kyä viïån vaâ hoaâng cung laâ hai núi traá nguyå nhêët". Àùæc thuã kinh nghiïåm tûâ kyä viïån àïën hoaâng cung, Vi Tiïíu Baão trúã thaânh nhên vêåt àïå nhêët traá nguyå. Nhên vêåt traá nguyå êëy àaä trúã thaânh Höëi minh hoaâ thûúång, sû àïå cuãa Höëi Thöng, phûúng trûúång chuâa Thiïëu Lêm; röìi sau àoá laåi trúã thaânh truå trò chuâa Thanh Lûúng trïn Nguä Àaâi Sún ! Nhên vêåt êëy àuã sûác "trõ" tïn àaåi Haán gian Ngö Tam Quïë; trúã thaânh cöë vêën àùåc biïåt cho Sa hoaâng Nga La Tû; thay mùåt Khang Hy Hoaâng àïë quan hïå giao haão vúái Möng Cöí vaâ Têy Taång. Thïë nhûng, nhên vêåt quan troång êëy khöng biïët chûä. Trong 3 chûä hoå tïn cuãa mònh, Vi Tiïíu Baão chó àoåc àûúåc chûä Tiïíu vò chûä naây dïî nhêån ra vúái 3 neát. ÊËy thïë maâ boån nhaâ vùn coá tïn tuöíi trong lõch sûã vùn hoåc triïìu Thanh nhû Cöë Viïm Voä, Tra Y Hoaâng phuåc lùn phuåc loác, hïët lúâi ca ngúåi. Nhên vêåt êëy àûa vaâo trong vùn chûúng möåt múá ngön ngûä thoaá maå bònh dên, tuåc tôu nhû "con meå noá", "töí baâ quên ruâa àen", "phûúâng choá àeã"... Vi Tiïíu Baão "saáng taåo" ra nhûäng thuêåt ngûä maâ chûa möåt thúâi àaåi naâo ngûúâi ta daám àem gaán gheáp cho nhûäng nhên vêåt cao quyá trong xaä höåi phong kiïën: cöng chuáa Kiïën Ninh àûúåc coi laâ con àûúåi non, thaái hêåu àûúåc goåi laâ muå àiïëm giaâ. Múá ngön ngûä êëy àaä àûúåc "truyïìn baá". Trêìn Cêån Nam, thêìy cuãa Vi Tiïíu Baão, cuäng biïët goåi thaái hêåu laâ "muå àiïëm giaâ". Vua http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 67 Khang Hy cuäng hoåc thûá ngön ngûä bònh dên cuãa Vi Tiïíu Baão maâ múã miïång thoaá maå "con meå noá". Chùèng nhûäng thïë, nhaâ vua cuäng sùén saâng laâm nhûäng viïåc laâm hïët sûác "bònh dên", chùèng ra thïí thöëng möåt Àaåi Thanh Hoaâng àïë chuát naâo. Töi cho rùçng àoaån trñch sau àêy coá thïí noái lïn chêët haâi hûúác cao àoá cuãa Löåc Àónh kyá: "Saách thaánh hiïìn àoåc nhiïìu quaá, toaân nhûäng àoaån khö khan. Àöåt nhiïn, nhaâ vua àûúåc nghe nhûäng cêu "Töí baâ noá", "Teá àaái vaäi phên", tuy thö tuåc nhûng cuäng thêëy vui vui liïìn bùæt chûúác nhûng chó khi noái vúái Vi Tiïíu Baão múái àûa ra. Höm nay, nhaâ vua gùåp phuå hoaâng, vûâa hoan hó vûâa bi thûúng, nhûng thên cêån cha àûúåc nûãa giúâ àaä bõ àêíy ra ngoaâi cûãa chùèng biïët tûâ nay coân coá dõp naâo gùåp laåi, trong loâng rêët laâ khoá chõu. May coá Vi Tiïíu Baão noái nùng thuá võ laâm vúi nöîi uêët ûác ài nhiïìu. Khi baân túái àaåi sûå trûâ phaãn deåp loaån, ngaâi laåi nöíi huâng têm. Nhaâ vua àûáng dêåy ài ra ngoaâi sên mêëy bûúác, hai tay bï mêëy hoân àaá baây ra dûúái àêët, miïång noái: - Haán quên coá tûá vûúng, naâo Àöng Vûúng, naâo Têy phiïn, naâo Bùæc biïn, phaãi phên chia ra khöng thïí àïí chuáng liïn hiïåp vúái nhau àûúåc. Laåi coân Àõnh Nam Vûúng Khöíng Hûäu Àûác nhûng may thùçng cha naây chïët röìi, chó àïí laåi möåt àûáa con gaái thò caách àöëi phoá chùèng khoá khùn gò. Nhaâ vua dûát lúâi, vung chên àaá möåt hoân àaá ra ngoaâi röìi noái tiïëp: - Caãnh Tinh Trung thêìn duäng hún àúâi nhûng laåi laâ keã vö mûu nïn chùèng coá chi àaáng ngaåi. Chó cêìn laâm cho hùæn khöng liïn minh àûúåc vúái hoå Trõnh úã Àaâi Loan laâ xong. Nhaâ vua laåi àaá möåt hoân àaá nûäa ài röìi noái tiïëp: - Thûúång Khaã Hyã thò phuå tûã bêët hoaâ. Giûäa hai cha con hùæn cuäng thaânh thïë nûúác lûãa nhùçm khuynh loaát nhau, chùæc chùèng laâm nïn troâ tröëng gò. Khöëi àaá thûá ba bõ hêët tung ài. Chó coân möåt khöëi àaá lúán nhêët. Nhaâ vua nhòn chùçm chùåp vaâo khöëi àaá naây, ngú ngêín xuêët thêìn. Vi Tiïíu Baão cêët tiïëng hoãi: http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 68 - Têu Hoaâng thûúång ! Phaãi chùng àêy laâ Ngö Tam Quïë ? Vua Khang Hy gêåt àêìu. Vi Tiïíu Baão mùæng liïìn: - Thùçng giùåc thöëi tha naây. Sao mi khöng chïët ài khiïën cho Àûác Hoaâng Àïë phaãi vò mi maâ töín thûúng cên naäo. Têu Hoaâng thûúång ! Xin Hoaâng thûúång àaái vaâo ngûúâi hùæn. Vua Khang Hy cûúâi ha haã, nöíi daå treã thú, vaåch quêìn àaái vaâo phiïën àaá. Ngaâi cûúâi noái: - Ngûúi cuäng àaái vaâo ài. Vi Tiïíu Baão cûúâi röå. Gaä vûâa àaái vûâa noái: - Höìi saách naây kïu bùçng Vaån tuïë gia cao sún lûu thuyã. Tiïíu Quïë Tûã ... Tiïíu Quïë Tûã ... Gaä chúåt nhúá thêìy àöì noái chuyïån Tam Quöëc coá möåt höìi kïu bùçng "Quan Vên Trûúâng thuyã yïëm thêët quên" liïìn noái tiïëp: - "Tiïíu Quïë Tûã thuyã yïëm thêët quên" Vua Khang Hy khöng nñn àûúåc, laåi cûúâi ha haã. Ngaâi vûâa thùæt quêìn laåi vûâa noái: - Sau naây maâ ta bùæt àûúåc tïn giùåc thöëi tha kia thêåt sûå thò seä àaái hùèn vaâo ngûúâi hùæn. Vi Tiïíu Baão thêëy Tiïíu Hoaâng Àïë ra chiïìu cùm hêån Ngö Tam Quïë thò trong buång mûâng thêìm tûå nhuã: - Ta cuâng boån Möåc Vûúng phuã àaánh cuöåc vïì vuå naây. Thïë laâ phe mònh ùn chùæc àïën quaá nûãa röìi." Vaâ gêìn nhû khöng coá nhên vêåt naâo trong Löåc Àónh kyá khöng coá tñnh haâi hûúác. Cöng chuáa Kiïën Ninh cuäng biïët chûãi tuåc "Con meå noá, teá àaái vaäi phên" vaâ gêy ra möåt haânh àöång kinh thiïn àöång àõa maâ khöng phaãi ngûúâi phuå nûä naâo cuäng daám laâm: lêëy suáng bùæn naát böå phêån sinh duåc cuãa chöìng chûa cûúái. Höëi Thöng àaåi sû, truå trò chuâa Thiïëu Lêm, ca ngúåi sû àïå cuãa mònh laâ Höëi Minh (tûác Vi Tiïíu Baão) àõnh lûåc cao cûúâng khi àöëi àêìu vúái boån Caát Nhô Àan Vûúng tûã http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 69 maâ chùèng biïët Vi Tiïíu Baão súå quaá, thúã cuäng khöng nöíi vaâ àaä “ài” ra àêìy caã quêìn. Trûâng Quang àaåi sû cêìm àêìu Thêåp baát La haán chuâa Thiïëu Lêm ngêy thú àïën nöîi nghe Vi Tiïíu Baão ài chúi kyä viïån (àöång àiïëm) cuäng cho rùçng kyä viïån laâ möåt "viïån" tûúng àûúng vúái Àaåt Ma viïån cuãa chuâa Thiïëu Lêm. Thêåm chñ khi Trûâng Quang àaåi sû nghiïn cûáu voä cöng cuäng phaãi nhúâ Vi Tiïíu Baão chó àiïím, hûúáng dêîn! Coá ngûúâi cho rùçng Löåc Àónh kyá laâ taác phêím cuãa thúâi àaåi chuáng ta, Vi Tiïíu Baão laâ con ngûúâi söëng trong thúâi àaåi chuáng ta. Töi nghô laâ nhêån àõnh àoá hïët sûác nghiïm tuác vaâ húåp lyá. Vúái chêët haâi hûúác cuãa Löåc Àónh kyá, thïë kyã 20 hiïån thên raânh raânh trong tiïíu thuyïët voä hiïåp, vúái nhûäng con ngûúâi, nhûäng tònh huöëng, nhûäng suy nghô cuãa noá. Khöng dïî àûa chêët haâi hûúác vaâo vùn chûúng nhû àûa vaâo sên khêëu hay thú ca. Töi àaä àoåc Kim Dung nhiïìu lêìn trong àúâi. Vúái Du Thaãn Chi trong Thiïn Long baát böå, töi nhoã nûúác mùæt. Vúái Vi Tiïíu Baão trong Löåc Àónh kyá, töi cûúâi ha haã. Nhiïìu àïm, chúåt tónh giêëc nguã, nhúá àïën Vi Tiïíu Baão, töi bêåt cûúâi möåt mònh. Con ngûúâi ngöå nghônh, thuá võ, söëng rêët chên thêåt àoá àaä trúã thaânh möåt biïíu túång haâi hûúác cuãa thïë kyã thûá 20 chûá khöng riïng gò trong taác phêím voä hiïåp cuãa Kim Dung. Trong hoaân caãnh àêët nûúác chûa hoaâ bònh, chiïën tranh vêîn coân tiïëp diïîn nhiïìu núi, loâng ngûúâi hoang mang ly taán nhû xaä höåi miïìn Nam trûúác nùm 1975, taác phêím voä hiïåp Kim Dung vúái nhûäng maân haâi hûúác àùåc sùæc vuåt trúã nïn phûúng tiïån giaãi trñ àùæt giaá. Têm traång chung cuãa baån àoåc luác àoá laâ tòm ra möåt caái gò vui trong möåt àúâi söëng coá nhiïìu bïë tùæc vaâ niïìm bi thaãm. Ta khöng thêëy laâm laå khi ngûúâi àoåc àoán nhêån tûâng chûúng, tûâng höìi cuãa taác phêím Kim Dung àùng trïn baáo dûúái daång feuilleton. Töi chûa noái àïën giaá trõ vùn hoåc, giaá trõ tû tûúãng, giaáo duåc. Chó möåt chûác nùng giaãi trñ, vùn chûúng Kim Dung àaä àaáp ûáng àêìy àuã cho ngûúâi àoåc. Haâi hûúác trúã thaânh möåt thang thuöëc böí, àem laåi cho àúâi nuå cûúâi yá võ. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 70 10. GHEN TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG Ghen (jalousie) laâ möåt tònh caãm tûå nhiïn cuãa con ngûúâi, àùåc biïåt laâ úã phuå nûä. Tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung, tuy troång têm phaãn aánh vïì nhûäng sinh hoaåt voä lêm, cuäng àaä coá nhûäng nhên vêåt ghen tuöng, tònh huöëng ghen tuöng thuá võ. Nhêån àõnh vïì tònh yïu trong tiïíu thuyïët voä hiïåp cuãa öng maâ khöng nhêån àõnh vïì caái ghen quaã thêåt laâ möåt thiïëu soát. Möåt caách khaái quaát, Kim Dung duâng khaái niïåm rêët cuå thïí àïí noái vïì caái ghen. Ghen àûúåc goåi laâ “bònh giêëm chua” hoùåc “gheâ tûúng”. Coân caái bònh giêëm chua vaâ gheâ tûúng àoá àöí bïí trong tònh huöëng naâo, àöí bïí úã àêu thò laåi laâ chuyïån khaác. ÚÃ mûác àöå sú cêëp, ngûúâi phuå nûä baây toã loâng ghen tuöng möåt caách nheå nhaâng, àöi khi khöng khoãi khiïën àöåc giaã buöìn cûúâi, thûúng haåi. Àoá laâ trûúâng húåp AÁ baâ baâ (baâ giaâ cêm) (Tiïëu ngaåo giang höì). ÚÃ tuöíi àöi mûúi, baâ àaä xuêët gia ài tu vaâ laâ möåt nûä ni xinh àeåp. Coá möåt chaâng àöì tïí caãm mïën saác àeåp àoá, cûá theo taán tónh hoaâi. Vaâ hùæn cuäng caåo àêìu ài tu, tûå àùåt phaáp hiïåu cho mònh laâ Bêët Giúái hoaâ thûúång. Hùæn cho rùçng “chó coá öng sû múái coá thïí yïu baâ vaäi” (?) Hoå thaânh vúå chöìng vaâ sinh ra cö con gaái xinh àeåp laâ Nghi Lêm. Möåt lêìn, Bêët Giúái nhòn thêëy Ninh Trung Tùæc, vúå Nhaåc Bêët Quêìn. Öng ta lúä miïång khen Ninh Trung Tùæc àeåp, thïë laâ AÁ baâ baâ nöíi cún ghen vò “àaä coá vúå röìi, sao laåi coân khen keã khaác àeåp?”. Baâ ta boã luön Bêët Giúái, vaâo phaái Hùçng Sún giaã laâm muå giaâ cêm àiïëc, chuyïn viïåc queát chuâa, lau tûúång trong 18 nùm, baáo haåi Bêët Giúái ài tòm muöën chïët! ÚÃ mûác àöå trung cêëp, caái ghen bùæt àêìu coá “baâi baãn” hún. Àoá laâ trûúâng húåp ghen cuãa Mai Phûúng Cö (Hiïåp khaách haânh). Mai Phûúng Cö thêìm yïu tröåm nhúá Thaåch Thanh nhûng Thaåch Thanh http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 71 chó yïu vaâ cûúái Mêîn Nhu. Hoå sinh àûúåc hai àûáa con trai song sinh: Thaåch Trung Ngoåc vaâ Thaåch Phaá Thiïn. Thaåch Phaá Thiïn múái 6 thaáng tuöíi thò... mêët tñch. Ai bùæt? Chñnh laâ Mai Phûúng Cö. Naâng àem cêåu beá vïì hoang sún daä lônh úã Triïët Giang nuöi nêëng, àùåt tïn cho beá laâ Cêíu Taåp Chuãng (choá löån giöëng) àïí möîi khi loâng ghen tuöng vúái haånh phuác cuãa Mêîn Nhu nöíi lïn, naâng kïu mêëy tiïëng “cêíu taåp chuãng” cho àúä buöìn! Cêíu Taåp Chuãng lúán lïn, thaânh möåt chaâng trai tuêën tuá, hiïìn laânh nhûng hoaân toaân döët naát. Nhûng chñnh nhúâ àoá maâ chaâng trúã thaânh möåt con ngûúâi àïå nhêët voä cöng àùæc thuã àûúåc trong baâi thú Hiïåp khaách haânh, khaác xa ngûúâi anh ruöåt dêm aác vaâ taân baåo Thaåch Trung Ngoåc. Hiïåp khaách haânh - möåt baâi thú danh tiïëng cuãa Lyá Baåch, ài vaâo tiïíu thuyïët Kim Dung, trúã thaânh möåt taác phêím tiïíu thuyïët ca ngúåi loâng duäng caãm, àûác hy sinh vaâ têm höìn trung hêåu cuãa chaâng trai Cêíu Taåp Chuãng Thaåch Phaá Thiïn. ÚÃ mûác àöå cao cêëp, caái ghen àûúåc Kim Dung nêng lïn thaânh nhûäng êm mûu, thuã àoaån cao cûúâng. Àoá laâ caái ghen cuãa Chu Chó Nhûúåc, chûúãng mön phaái Nga Mi (YÃ thiïn Àöì long kyá). ÚÃ trïn àaão hoang, àïí àöåc chiïëm kiïëm YÃ thiïn vaâ àao Àöì long, cö àaánh thuöëc mï cho moåi ngûúâi, lêëy kiïëm raåch mùåt vaâ giïët Hên Ly, troái Triïåu Minh vaâ boã lïn möåt con thuyïìn thaã lïnh àïnh, mûu àöì àïí Triïåu Minh chïët àoái vûâa àöí vaå cho naâng. Trúã vïì trung Nguyïn, Chu Chó Nhûúåc lêåp tûác tiïën haânh hön vúái Trûúng Vö Kyå nhûng laåi bõ Triïåu Minh phaá ngang, laâm Trûúng Vö Kyå boã hön lïî vaâ chaåy theo Triïåu Minh àïí tòm nghôa phuå taå Töën. Chu Chó Nhûúåc vûâa theån, vûâa súå baåi löå êm mûu, àaä sûã duång möåt chiïu aác àöåc nhêët trong Cûãu êm baåch cöët traão, àõnh àaánh vúä soå Triïåu Minh àïí bõt àêìu möëi. Tuy nhiïn Triïåu Minh chó bõ thûúng, vaâ nhúâ vïët thûúng àoá, Trûúng Vö Kyå múái dêìn hiïíu àûúåc rùçng Chu Chó Nhûúåc laâ ngûúâi àaánh cùæp kiïëm YÃ thiïn vaâ àao Àöì long, luyïån thaânh Cûãu êm baåch cöët traão giêëu trong thên kiïëm, bùæt coác cha nuöi cuãa mònh laâ Taå Töën vaâ laâ ngûúâi giïët Hên Ly. Caái ghen tuöng khöng chó coá trong nhûäng bêåc nûä lûu bònh thûúâng. Caái ghen trong bêåc nûä lûu quyá töåc coân ghï gúám hún. Àoá laâ trûúâng húåp cuãa Àao Baåch Phuång, ngûúâi töåc Baäi Di, vúå Àoaân Chñnh http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 72 Thuêìn. Thên laâ Vûúng phi nûúác Àaåi Lyá, giêån chöìng lùng nhùng, àaä àem têëm thên ngaân vaâng cho gaä ùn maây dú daái ên aái... “Möëi tònh” chúáp nhoaáng àoá àaä sinh ra vûúng tûã Àoaân Dûå, danh nghôa laâ con Àoaân Chñnh Thuêìn nhûng huyïët thöëng laâ con Àoaân Diïn Khaánh. Vûúng phu nhên, göëc ngûúâi töåc Àaãng Haång (Tiïn Ty), coân ghen ghï gúám hún. Giêån Àoaân Chñnh Thuêìn, hïî ai hoå Àoaân nûúác Àaåi Lyá loåt vaâo sún trang cuãa baâ laâ baâ ra lïånh giïët àïí laâm phên boán hoa. Tuy nhiïn, caái hay cuãa Kim Dung laâ khöng biïën nhûäng tònh huöëng ghen tuöng trong taác phêím cuãa mònh trúã thaânh nhûäng vuå aán hònh sûå coá nhaâ tan, ngûúâi chïët. Nhûäng nhên vêåt cuãa öng chó ghen nhû möåt caách baây toã thaái àöå, chùèng coá ai chïët caã. Hïn ly vêîn khöng chïët do nhaát kiïëm cuãa Chu Chó Nhûúåc, thêåm chñ, nhúâ àoá maâ àöåc tñnh cuãa Thiïn chêu tuyïåt höå thuã theo maáu thoaát ra ngoaâi vaâ cö... söëng laåi. Àûáng trïn quan àiïím hön nhên cuãa chïë àöå phong kiïën, Kim Dung cho pheáp nhûäng nhên vêåt nam cuãa mònh coá nhiïìu vúå, nhiïìu tònh nhên. Àoaân Chñnh Thuêìn coá möåt vúå vaâ... 5 tònh nhên (coá kïí laåi!); Vi Tiïíu Baão coá... 7 vúå vaâ möåt tònh nhên. Tuy nhiïn, Kim Dung cuäng àaä àïí cho nhûäng nhên vêåt nûä cuãa mònh àêëu tranh chöëng laåi quan àiïím àa thï sai traái àoá. Möåt caách tñch cûåc, ghen tuöng àûúåc coi laâ möåt caách thïí hiïån phaãn ûáng chïë àöå àa thï. Nhûäng AÁ baâ baâ, Àao Baåch Phuång... laâ nhûäng con ngûúâi àaä phaãn ûáng nhû vêåy. Quaã thêåt àaáng buöìn nïëu coá nhûäng nhên vêåt (vaâ ngay caã nhûäng ngûúâi thêåt) khöng biïët yïu vaâ cuäng chùèng biïët ghen. trong tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung, ngûúâi ta yïu tha thiïët nhûng ghen tuöng cuäng chaáy choâi laá! Roä raâng, tuy lêëy böëi caãnh laâ xaä höåi phong kiïën Trung Quöëc nhûng tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung laåi ài saát cuöåc àúâi búãi vò têm tònh trong àoá laâ têm tònh cuãa xaä höåi phûúng Àöng thúâi hiïån àaåi. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 73 11. CHÊËT THÚ TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG Àûa thú vaâo trong tiïíu thuyïët, cho tiïíu thuyïët coá chêët laäng maån nhùçm taåo thi hûáng cho caã ngûúâi viïët lêîn ngûúâi àoåc laâ àùåc àiïím cöë hûäu cuãa 300 tiïíu thuyïët chûúng höìi thúâi Minh - Thanh. Höìng Lêu Möång cuãa Taâo Tuyïët Cêìn coá trïn vaâi trùm baâi thú vaâ khi thûåc hiïån phim Höìng Lêu Möång, caác nghïå sô Bùæc Kinh àaä biïën nhûäng baâi thú naây thaânh nhaåc tûâ - möåt daång nhaåc phuã - àûúåc haát lïn, laâm giaâu thïm chêët liïåu nghïå thuêåt cho taác phêím àiïån aãnh. Nhaâ vùn Kim Dung àaä kïë thûâa phong caách àûa thú vaâo taác phêím tiïíu thuyïët nhû caác nhaâ vùn tiïìn böëi mùåc duâ tiïíu thuyïët chûúng höìi cuãa öng laâ tên vùn tiïíu thuyïët. ÚÃ chûâng mûåc naâo àoá, Kim Dung laâ möåt nhaâ thú thûåc sûå; öng àaä viïët caã vaâi trùm baâi thú, àùåc biïåt laâ thú Thiïìn töng. Nhûäng baâi thú naây chûa àûúåc in ra; ngûúâi àúâi chó biïët öng laâ nhaâ vùn chûá chûa hïì hiïíu àûúåc öng coân laâ möåt nhaâ thú. Chuáng ta cuäng lûu yá rùçng öng nöåi Kim Dung àaä tûâng laâm tri huyïån huyïån Àún Dûúng, Triïët Giang vaâ laâ möåt nhaâ thú khaá nöíi tiïëng cuöëi àúâi Thanh vúái thi têåp Haãi Ninh Saát Thõ Sao Thi. Coá leä êm vang cuãa truyïìn thöëng tiïíu thuyïët Minh - Thanh, êm vang cuãa truyïìn thöëng gia àònh àaä khiïën Kim Dung maånh daån àûa thú vaâo tiïíu thuyïët voä hiïåp, laâm cho nhûäng taác phêím vùn xuöi cuãa öng mïnh mang möåt maâu thi ca laäng maån, trûä tònh. Coá nhûäng taác phêím cuãa Kim Dung lêëy thú laâm nguöìn caãm hûáng chuã yïëu. Àoá laâ trûúâng húåp böå Hiïåp khaách haânh, göìm 14 quyïín. Hiïåp khaách haânh laâ tûåa àïì möåt baâi thú daâi cuãa nhaâ thú Lyá Baåch, möåt trong Àûúâng - Töëng baát àaåi gia maâ lõch sûã vùn hoåc Trung Quöëc rêët àöîi tûå haâo. Thú Lyá Baåch coá nhiïìu thïí taâi: Diïîm ca (ca ngúåi caái àeåp), Tuyá ca (viïët trong luác say), Biïåt ca (viïët luác chia tay nhau), Biïn taái ca (viïët vïì cuöåc àúâi chinh chiïën), Tònh ca (ca ngúåi tònh yïu), Haânh ca (ca ngúåi chuyïån giang höì maåo hiïím),... http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 74 Hiïåp khaách haânh laâ möåt baâi thú nguä ngön, thuöåc thïí Haânh ca, ca ngúåi Nguyå Vö Kyå, tûác Tñn Lùng Quên, cöng tûã nûúác Nguyå vaâ 2 hiïåp khaách - Hêìu Doanh, ngûúâi giûä cûãa Di Mön cuâng Chu Húåi, anh haâng thõt. Hai ngûúâi àaä coá cöng giuáp Tñn Lùng Quên àûa quên sang cûáu nûúác Triïåu, baão vïå Haâm Àan, chöëng laåi quên Têìn thúâi Chiïën quöëc. "Triïåu khaách maån höì anh Ngö cêu sûúng tuyïët minh Ngên yïn chiïëu baåch maä Taáp naåp nhû lûu tinh..." Ài vaâo trong tiïíu thuyïët Kim Dung, caã baâi thú Hiïåp khaách haânh vêîn àûúåc giûä nguyïn nhûng noá khöng coân laâ möåt baâi thú nûäa. Noá chñnh laâ möåt pho voä cöng maâ ai coá têëm loâng chên chêët nhêët, ñt cú têm nhêët múái nhêån ra àûúåc. Con ngûúâi àoá laâ möåt chaâng trai khöng hïì biïët chûä: Thaåch Phaá Thiïn tûác Cêíu Taåp Chuãng. Anh coác cêìn baâi thú noái lïn yá nghôa gò, cêu thú biïíu àaåt àiïìu gò. Anh chó nhòn neát chûä. Vñ duå chûä Haânh göìm 6 neát thò anh khaám phaá ra saáu thïë voä tûúng ûáng vúái 6 neát àoá chûá khöng cêìn biïët Haânh laâ ài hay chaåy. Anh cûá lùèng lùång khaám phaá tûå daång nhû thïë cho àïën chûä cuöëi cuâng vaâ àùæc thuã möåt mön thêìn cöng, àiïìu maâ coá nhûäng ngûúâi boã ra mêëy chuåc nùm vêîn khöng khaám phaá àûúåc. Kim Dung goåi àoá laâ löëi trûúác yá. Thiïn Long baát böå mïnh mang möåt khöng khñ laäng maån, trûä tònh cuãa thú. Àoá laâ nhûäng cêu thú cuãa Kim Dung laâm ra àïí ca ngúåi hoa traâ, möåt quöëc hoa cuãa nûúác Àaåi Lyá: Thanh quêìn ngoåc diïån nhû tûúng thûác Cûãu nguyïåt traâ hoa maän löå khai (Quêìn xanh, voác ngoåc tuöìng quen mùåt Thaáng chñn, hoa traâ rúåp löëi ài) Hoùåc: Xuên cêu thuyã àöång traâ hoa baåch http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 75 Haå cöëc vên sinh lïå tûã höìng (Doâng xuên nûúác gúån hoa traâ trùæng Non haå mêy tröi traái vaãi höìng). Àoá laâ nhûäng cêu thú do chñnh Kim Dung laâm ra nhûng àûúåc gùæn vaâo cho nhûäng nhên vêåt cuãa mònh, àïí caác nhên vêåt toã tònh trûúác tònh nhên. Thñ duå Trêën Nam vûúng gia Àoaân Chñnh Thuêìn, möåt con ngûúâi phong tònh rêët mûåc, thûúâng "noái" vúái caác tònh nhên Vûúng phu nhên vaâ Tu la àao Têìn Höìng Miïn. Vúái Vûúng phu nhên, möåt ngûúâi rêët yïu hoa, Àoaân Chñnh Thuêìn àoåc: Dûúái khoám mêîu àún àaânh boã maång Chïët laâm quyã sûá cuäng oai phong Vúái Têìn Höìng Miïn, möåt ngûúâi chuyïn phoáng Tu la àao, Àoaân Chñnh Thuêìn chó "biïn têåp" hai chûä mêîu àún: Dûúái lûúäi Tu la àaânh boã maång Chïët laâm quyã sûá cuäng oai phong Thi ca, tûâ phuá khöng thïí taách rúâi vúái thi phaáp. Trong nhûäng ngaây söëng chung vúái Nguyïîn Tinh Truác, Àoaân Chñnh Thuêìn àaä cheáp tùång baâ naây baâi Sêìm viïn xuên, möåt baâi tûâ danh tiïëng: Soáng thu dûúâng àiïím mûåc Toác phûúång ruã bïn tai Dung nhan tuêën nhaä Veã thiïn nhiïn caâng ngùæm caâng tûúi Caách hoa nhòn boáng daáng Vùçng vùåc aánh sao thûa Ngöìi tûåa lan can ngùæm Mùåt höì gûúm phùèng lùång nhû túâ ...Bao giúâ quïn àûúåc Hònh aãnh luác chia phöi Khùn laâ ûúát àêîm http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 76 Ly biïåt àöi àaâng doâng lïå rúi. Àoaân Chñnh Thuêìn laâ möåt vûúng gia phong nhaä, coá riïng möåt thû phaáp. Chñnh nhúâ àoá, Tiïu Phong àaä àöëi chiïëu neát chûä trïn baâi tûâ vúái neát chûä cuãa möåt nhên vêåt êín danh àûúåc goåi laâ "Thuã lônh àaåi ca" trong laá thû viïët vïì truyïån giïët cha öng ngoaâi Nhaån Mön Quan vaâ biïët Àoaân Chñnh Thuêìn khöng phaãi laâ ngûúâi chuã mûu vuå giïët cha mònh. Thú luön gùæn liïìn vúái tònh yïu, àùåc biïåt laâ nhûäng möëi tònh dang dúã. Gêìn nhû Kim Dung tön troång triïåt àïí mö thûác àoá... Trong Tiïëu ngaåo giang höì, Lïånh Höì Xung vaâ Nhaåc Linh San thûúng yïu nhau. Röìi möåt ngûúâi thûá ba - Lêm Bònh Chi - hiïån ra vaâ Nhaåc Linh San say mï Lêm Bònh Chi, phuå rêîy möëi tònh cuãa Lïånh Höì Xung. Naâng lêëy Lêm Bònh Chi khi Lêm Bònh Chi àaä tûå thiïën (dêîn àao tûå cung) àïí luyïån Tõch taâ kiïëm phöí. Biïët chöìng mònh khöng coân laâ àaân öng nûäa, Nhaåc Linh San àau àúán nhúá thûúng chaâng Lïånh Höì Xung. Cö àaä àïì lïn trïn têëm vaãi möåt baâi thú cuãa danh sô Lyá Thûúng ÊÍn, mûúån thú ngûúâi àïí biïíu àaåt têm traång cuãa mònh: Nhúá xûa luyïën aái Haân cöng tûã Xûúng trùæng thaânh tro hêån chûãa tan. Ngaây Nhaåc Linh San chïët ài, Lïånh Höì Xung trúã vïì nuái Hoa Sún. Anh vaâo cùn phoâng riïng cuãa Nhaåc Linh San vaâ àoåc àûúåc hai cêu thú êëy, biïët àûúåc têm traång Nhaåc Linh San vaâ caãm thêëy thûúng yïu cö gaái bêët haånh hún bao giúâ hïët. Cuäng trong Tiïëu ngaåo giang höì, ta àoåc àûúåc nhûäng cêu thú bònh dên khaá nöíi tiïëng cuãa ngûúâi Trung Hoa. Gêìn nhû boån giang höì haâo sô thûúâng lêëy nhûäng cêu thú nêìy laâm cêu cûãa miïång, àoåc lïn trong nhûäng tònh huöëng thñch húåp. Thñ duå khi chia tay nhau hoå àoåc: Thanh sún bñch thuyã Hêåu höåi hûäu kyâ (Non xanh trú àoá Nûúác biïëc vêîn àêy http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 77 Coân ngaây gùåp gúä) Hay khi khuyïn ai xuöëng tay giïët möåt ngûúâi, hoå thûúâng àoåc hai cêu thú: Tiïíu lûúång phi quên tûã Vö àöåc bêët trûúång phu (Lûúång nhoã chùèng thaânh ngûúâi quên tûã Khöng àöåc sao nïn àêëng trûúång phu) Nhûäng cêu thú thöng tuåc, àùåt àuáng vaâo võ trñ trong vùn caãnh, àaä laâm taác phêím tùng thïm chêët vùn hoåc. Thú luön gùæn liïìn vúái kinh àiïín cuãa caác tön giaáo, bang höåi. Trong kinh cuãa Baáo hoaã giaáo Ba Tû, coá àïën trïn 100 baâi thú cuãa Nga Maåc, àaä àûúåc nhaâ thú Quaách Maåt Nhûúåc dõch ra baãn Quan thoaåi. Kim Dung àaä kheáo leáo sûã duång möåt baâi thú ngùæn noái vïì söë phêån con ngûúâi, gùæn baâi thú àoá vaâo thên phêån Tiïíu Siïu, cö gaái lai Ba Tû - Trung Hoa trong YÃ thiïn Àöì long kyá. Tiïíu Siïu thûúng yïu Trûúng Vö Kyå nhûng khöng hïì noái lïn loâng thûúng yïu àoá. Cö chó vêîn thûúâng haát cho anh nghe: Lai nhû lûu thuyã hïì, thïå nhû phong Bêët tri haâ xûá laåi hïì, haâ súã chung Chó coá 17 chûä nhûng baâi thú cûåc kyâ haâm suác. Töi xin taåm dõch: Chúåt àïën nhû doâng nûúác chaãy Röìi taân nhû gioá thoaãng mau Chùèng biïët tûâ núi naâo àïën Vaâ chùèng biïët taân núi àêu. Cho àïën khi Tiïíu Siïu hön Trûúng Vö Kyå, tûâ biïåt anh àïí trúã vïì Ba Tû, Trûúng Vö Kyå múái khaám phaá ra yá nghôa cuãa tònh yïu nùçm trong lúâi kinh Baái hoaã giaáo. Cuöåc àúâi con ngûúâi ngùæn nguãi thò tònh yïu cuäng thïë; cuäng Lai nhû lûu thuyã hïì, thïå nhû phong vaâ bêët tri haâ xûá lai hïì, haâ súã chung. Töi cho àoaån Tiïíu Siïu chia tay http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 78 Trûúng Vö Kyå trïn biïín laâ àoaån hay nhêët, giaâu chêët thú nhêët trong caã 12 pho tiïíu thuyïët àöì söå cuãa Kim Dung. Thú chñnh laâ Àaåo. Kim Dung muöën baån àoåc cuãa mònh nhêån ra àiïìu êëy. Öng àaä àïí cho nhûäng nhên vêåt cuãa mònh xuêët khêíu thaânh thú, ngön tûâ àún giaãn nhûng yá tûá - caái Àaåo bïn trong - laåi rêët bao la, thêm diïåu. Thñ duå nhû baâi thú cuãa nhaâ sû Trñ Quan àoåc cho Kiïìu Phong khi nghe Kiïìu Phong lïn nuái thiïn thai, chuâa Chó Quaán, yïët kiïën öng vaâ hoãi thùm göëc gaác cuãa mònh. Tûå thêm têm, Kiïìu Phong rêët xêëu höí, rêët àau àúán vò mònh laâ ngûúâi Khiïët Àan; mònh khöng thuöåc dên töåc Haán. Nhaâ sû Trñ Quan àaä giaãi quyïët möëi ûu tû nöåi taåi cuãa Kiïìu Phong bùçng möåt baâi thú mang chêët thiïìn mïnh möng: Khiïët Àan vúái Haán nhên Bêët luêån giaã hay chên Ên oaán cuâng vinh nhuåc Khöng hún àaám buåi trêìn Kim Dung àaä àêíy tiïíu thuyïët cuãa mònh ài àïën búâ coäi bao la cuãa triïët hoåc. Vaâ tuyâ trònh àöå nhêån thûác, caãm thuå; caác nhên vêåt cuãa öng ngöå hay khöng ngöå vêën àïì. Têët nhiïn, baâi thú nhû thïë naây rêët gêìn guäi vúái con ngûúâi, khöng àïën nöîi bñ hiïím nhû nhûäng cöng aán cuãa Thiïìn töng. Trong 12 pho tiïíu thuyïët voä hiïåp cuãa Kim Dung, thú Trung Hoa vaâ thú cuãa Kim Dung xuêët hiïån àïìu àùån. Noá trung hoaâ vúái tñnh chêët sùæt maáu cuãa cuöåc àêëu tranh chaánh - taâ, thïí hiïån caái höìn cuãa vùn hoåc tiïíu thuyïët chûúng höìi truyïìn thöëng. Noá kïët húåp vúái thû phaáp (pheáp viïët chûä), hònh thaânh nïn nhûäng pho voä cöng cho phaán quan buát, kiïëm phaáp, chûúãng phaáp. Noá laâm nïn töë chêët laäng maån cho tònh yïu, chêët triïët lyá cho tön giaáo, chêët trñ tuïå cho àúâi söëng. Àûa thú vaâo truyïån kiïëm hiïåp nhû öng quaã laâ thuã phaáp cuãa möåt nhaâ vùn cao cûúâng. Coá thïí noái, Kim Dung àaä vûúåt xa nhûäng bêåc tiïìn böëi cuãa mònh trong hïå tiïíu thuyïët chûúng höìi Minh Thanh. Àiïìu naây cuäng rêët dïî hiïíu búãi Kim Dung laâ möåt nhaâ thú coá http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 79 taâi vaâ taâi nùng cuãa öng thûåc sûå phaát triïín rûåc rúä khi ngûúâi tònh Haå Möång ra ài khoãi voâng tay öng. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 80 12. NGÖN NGÛÄ BÒNH DÊN TRONG VÙN CHÛÚNG KIM DUNG Trûúác hïët, ngön ngûä vùn chûúng laâ ngön ngûä nghïå thuêåt. Tuy nhiïn, khöng ai cêëm nhaâ vùn àûa vaâo hïå thöëng ngön ngûä bònh dên, àùåc biïåt laâ ngön ngûä thoaá maå, vaâo trong taác phêím cuãa mònh. Coá nhiïìu khi, möåt tûâ thoaá maå thö thiïín, thêåm chñ tuåc tôu, nùçm àuáng vaâo ngûä caãnh cuãa cêu vùn hoùåc tònh huöëng cuãa chûúng höìi laåi taåo ra àûúåc yïëu töë nghïå thuêåt bêët ngúâ, thuá võ cho vùn chûúng. Àoåc vùn chûúng Trung Hoa, chuáng ta bùæt gùåp ngön ngûä thoáa maå gêìn nhû laâ yïëu töë khaá phöí biïën, baâng baåc trong taác phêím. Böå tiïíu thuyïët sûã thi Têy Haán chñ (Haán Súã tranh huâng) coá nhiïìu àoaån mö taã phûúng phaáp thoaá maå maâ caác tûúâng lônh cuãa Haán vûúng Lûu Bang vaâ Têy Súã baá vûúng Haång Vuä àuâng àïí chûãi búái lêîn nhau vúái muåc àñch choåc giêån keã thuâ, buöåc keã thuâ khöng chõu nhuåc àûúåc, phaãi múã cûãa thaânh ra àaánh. Gùåp keã thuâ ngoan cöë, chõu nhuåc gioãi, caác tûúáng lônh coân ra lïånh cho boån maå thuã (chuyïn chûãi) cûúãi truöìng ra maâ thoaá maå. trong AQ chñnh truyïån, Löî Têën àaä cho pheáp nhên vêåt AQ cuãa mònh thûåc hiïån pheáp “thùæng lúåi tinh thêìn”, thònh thoaãng cuäng thoaá maå cuä Triïåu, Vûúng rêu xöìm, Àön oùæt tò vaâ Têy giaã cêìy: “Maây laâ caái thûá àöì gò? Con öng vïì sau coân hún gêëp mûúâi lêìn maây” hoùåc “Noá àaánh mònh nhû àaánh böë noá”. Vùn chûúng cuãa Kim Dung laâ thïë giúái cuãa boån haâo sô giang höì; trong àoá möåt nûãa laâ baâng mön taã àaåo, bùæt gaâ, tröåm choá, cûúáp cuãa, giïët ngûúâi, laåi bêët hoåc vö thuêåt nûäa cho nïn chuyïån thoaá maå àöëi vúái hoå nhû cúm bûäa. Böå Hiïåp khaách haânh laâ böå tiïíu thuyïët coá löëi thoáa maå kyâ laå nhêët. Möîi khi nghô àïën tònh àõch, Mai Phûúng Cö thoaá maå con cuãa Thaåch Thanh vaâ Mêîn Nhu laâ Cêíu Taåp Chuãng, kïu tïn Cêíu Taåp Chuãng chûãi mêëy tiïëng cho àúä buöìn. Àöëi vúái ngûúâi àaân baâ ghen tuöng ghï gúám naây, möåt nûãa Thaåch Phaá Thiïn coá chêët ngûúâi cuãa Thaåch Thanh, möåt nûãa coân laåi coá chêët “choá maá” cuãa Mêîn Nhu! Cêåu http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 81 beá phaãi mang caái tïn Cêíu Taåp Chuãng cho àïën nùm 20 tuöíi múái biïët àûúåc tïn mònh laâ Thaåch Phaá Thiïn. Thiïn Long baát böå cuäng coá möåt hïå thöëng ngön ngûä thoaá maå phong phuá. Möåt nhaâ sû treã Phêåt lûåc cao cûúâng, kinh àiïín tinh thöng, loâng daå àoan chñnh nhû Hû Truác cuäng bõ Thiïn Sún Àöìng Möî cung Linh Thûáu nuái Phiïu Diïîu thoaá maå laâ “xuá hoaâ thûúång, sû chïët cheám, thêìy chuâa chïët àêm”. Boån “quêìn tiïn” 36 àöång 72 àaão laâ möåt phûúâng baâng mön taã àaåo ö húåp; àaân öng thò tûå xûng laâ “laäo gia, laäo tûã”, àaân baâ thò tûå xûng laâ “laäo nûúng”. Boån àïå tûã cuãa Tinh Tuá laäo quaái Àinh Xuên Thu thò taán tuång thêìy: “Tinh Tuá laäo tiïn thêìn thöng quaãngàaåi thiïn haå vöng song. Laäo gia àaá möåt phaát nhû trúâi long àêët lúã, vêîy tay möåt caái nhêåt nguyïåt lu múâ” vaâ àöëi vúái caác phaâi khaác, boån hoå coi chùèng ra gò. Thïë nhû khi Àinh Xuên Thu bõ Hû Truác àaánh ngaä, caã boån laåi nõnh Hû Truác vaâ quay ngûúåc thoaá maå Àinh Xuên Thu: “AÁnh lûãa àom àoám maâ daám tranh saáng vúái mùåt trúâi mùåt trùng. Ngûúi laâ keã tiïíu nhên gian taâ, àöåc aác”. Kiïíu thoaá maå nhû vêåy gêy cho ngûúâi àoåc nhûäng nuå cûúâi thuá võ vïì thoái nõnh, thoái xu viïm phuå nhiïåt. Maâ khöng chó coá boån àaân öng múái thoaá maå. Trong Thiïn Long baát böå, Kim Dung coân xêy dûång möåt hònh tûúång phuå nûä khaá àöåc àaáo: naâng hoa khöi Ön Khang, vúå Maä Àaåi Nguyïn. Ngûúâi àaân baâ àeåp naây bònh thûúâng kheáp neáp, nghiïm cêín, roä ra khñ tûúång cuãa möåt thiïëu phuå khaã kñnh. Nhûng trûúác khi naâng ta chïët, ngûúâi àoåc múái hiïíu ra rùçng naâng laâ keã dêm loaån vúái Àoaân Chñnh Thuêìn, Baåch Thïë Kñnh. Trûúác khi chïët, Ön Khang coân raáng thu hïët taân lûåc thoaá maå Kiïìu Phong möåt höìi vúái múái ngon ngûä vûâa tuåc tôu vûâa àöåc aác. Vaâ caâng thoaá maå, àöi mùæt naâng caâng saáng lïn, gûúng mùåt laåi coá veã cao hûáng, phêën khúãi! Boån quêìn haâo böën chêu Tïì, Löî, Dûå, Ngaåc trong Tiïëu ngaåo giang höì coá trònh àöå thoaá maå cuäng thuöåc haång thûúång thûâa. Chuáng kïët húåp vúái Àaâo Cöëc luåc tiïn cuâng möåt giuöåc, hïî múã miïång ra laâ “con meå noá, 18 àúâi töí tön quên ruâa àen, phûúâng àï tiïån”. Àùåc biïåt ngön ngûä thoáa maå coân àûúåc duâng nhû möå thûá mêåt khêíu àïí nhêån ra nhau. Lïånh Höì Xung, chûúãng mön Hùçng Sún, bõ boån àïå tûã Tung Sún tûâng bõ chaâng àêm muâ mùæt vêy haäm trong hang àöång töëi àen http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 82 nuái Hoa Sún, tòm moåi caách àïí giïët chaâng. Khi phoáng kiïëm ra trong boáng töëi, hoå thûúâng chûãi: “Cuát con baâ maây ài!”. hoaá ra, àoá laâ mêåt khêíu àïí nhêån ra nhau. Lïånh Höì Xung thoaá chïët nhúâ biïët hoåc vaâ duâng cêu “Cuát con baâ maây ài!”. Nhûäng keã khiïëm thõ kia cûá ngúä chaâng laâ àöìng boån! (Tiïëu ngaåo giang höì). Nhûng khöng úã taác phêím naâo, ngön ngûä thoáa maå àûúåc hïå thöëng hoaá möåt caách tinh xaão vaâ nêng cao thaânh ngön ngûä vùn hoåc laå luâng nhû trong Löåc Àónh kyá. Vi Tiïíu Baão Xuêët thên tûâ Lïå Xuên viïån thaânh Dûúng Chêu, 13 tuöíi àaä lônh höåi troån veån múá ngön ngûä tuåc tôu cuãa khaách laâng chúi vaâ àaám kyä nûä. Khi àûúåc vaâo trong cung nhaâ Thanh, hùæn laåi àûúåc tu nghiïåp thïm vúái boån thaái giaám vaâ thõ vïå, trúã thaânh möåt chuyïn gia thoaá maå haång nhêët. Hùæn goåi Töíng quaãn thaái giaám laâ “Haãi laäo con ruâa”, goåi thaái hêåu laâ “muå àiïëm giaâ”, goåi cöng chuáa Kiïën Ninh laâ “con àûúåi non”, goåi Ngö Tam Quïë laâ “àaåi Haán gian”, goåi Ngö ÛÁng Huâng laâ “tiïíu Haán gian”. Tiïën quên ra biïn giúái Àöng Bùæc àaánh nhau vúái nûúác Nga, hùæn goåi quên Sa hoaâng laâ “boån quyã Höìng mao”. Bùæt àûúåc möåt söë haâng binh Nga, hùæn buöåc nhûäng ngûúâi naây phaãi ra trêån laâm maå thuã, chûãi búái viïn tû lïånh quên Nga laâ AÁ Nhô Thanh Tû Cú, choåc giêån cho quên Nga khai thaânh tiïëp chiïën. Tuy nhiïn, hùæn cûåc kyâ thêët voång khi haâng binh Nga chó biïët chûãi “ngûúâi laâ àöì heo, àöì choá”. Hùæn vúä leä ra rùçng vïì phûúng phaáp vaâ nöåi dung thoáa maå, ngûúâi Trung Quöëc cao cûúâng hún ngûúâi Nga; cêu vùn phong phuá hún maâ tiïët têëu cuäng nhõp nhaâng hún. Nghïå thuêåt chûãi búái cuãa Vi Tiïíu Baão xuêët thêìn nhêåp hoáa àïën nöîi hai öng thêìy cuãa hùæn cuäng theo hoåc múá ngön ngûä taâo lao àoá. Vua Khang Hy vaâ Trêìn Cêån Nam cuäng theo caách chûãi cuãa Vi Tiïíu Baão, chûãi tuåc. Chûãi cho vui! Vùn chûúng laâ sûå phaãn aánh cuöåc söëng xaä höåi nhêët àõnh trong möåt giai àoaån nhhêët àõnh. tiïíu thuyïët voä hiïåp cuãa Kim Dung noái vïì boån haâo sô giang höì thúâi phong kiïën. Maâ caái mùåt bùçng vùn hoáa thúâi phong kiïën cuãa xaän höåi Trung Hoa quaá thêëp, laâ saãn phêím cuãa möåt nïìn kinh tïë nhoã vaâ laåc hêåu. Chñnh trong möåt xaä höåi nhû vêåy, viïåc àûa ngön ngûä thoáa maå vaâo miïång nhûång nhên vêåt cuãa mònh laâ möåt caái gò hïët sûác tûå nhiïn. Vêën àïì coân laåi laâ ngön ngûä thoáa maå êëy hiïån ra trong ngûä caãnh naâo, trong trûúâng húåp naâo. Kim Dung http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 83 àaä laâm möåt chuyïån hïët sûác taâi hoa: viïët àûúåc nhûäng böå tiïíu thuyïët trûúâng thiïn, giaâu tñnh nghïå thuêåt bùçng sûå pha tröån ngön ngûä baác hoåc vaâ ngön ngûä bònh dên, trong àoá coá ngön ngûä thoaá maå. Öng saáng taác tiïíu thuyïët taåi Höìng Köng, nhûng vùn chûúng Quan thoaåi trong taác phêím cuãa öng cûåc kyâ trong saáng vaâ nghïå thuêåt: rêët gêìn guäi vúái Quan thoaåi Trung Quöëc. Thaáng 1/1995, öng vïì Bùæc Kinh diïîn thuyïët vaâ nhêån haâm giaáo sû danh dûå Àaåi hoåc Bùæc Kinh; caác hoåc giaã Trung Hoa àaä ca ngúåi caách thïí hiïån cuãa Kim Dung, coi öng laâ nhaâ vùn lúán cuãa nïìn vùn chûúng Quan thoaåi hiïån àaåi. Kim Dung àaä biïët dung naåp caái nhaä vaâ caái tuåc, sûã duång caái tuåc àïí taåo ra caái nhaä. Thuã phaáp diïîn àaåt cuãa öng laâ thuã phaáp cuãa nhaâ vùn thûúång thûâa. Coá leä vò thïë maâ höm nay, 12 böå tiïíu thuyïët cuãa öng àaä àûúåc caác nhaâ xuêët baãn Trung Quöëc in laåi vaâ àûúåc baây baán, trên troång àoán nhêån trïn toaân coäi Trung Hoa. Kim Dung coá thïm caã tyã àöåc giaã chñnh thûác. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 84 13. SÖË PHÊÅN NHÛÄNG BÖÅ SAÁCH TRONG TAÁC PHÊÍM VOÄ HIÏÅP KIM DUNG Trûúác khi laâ möåt nhaâ vùn viïët tiïíu thuyïët voä hiïåp, Kim Dung àaä laâ nhaâ vùn hoáa. Vaâ laâ möåt nhaâ vùn hoáa cho nïn öng rêët chuá troång àïën caác vêën àïì vùn hoáa, àùåc biïåt laâ caác vêën àïì vïì thïë giúái saách. Öng àaä daânh cho saách möåt võ trñ khaá quan troång, khöng phaãi chó trong nhûäng baâi viïët trïn túâ Minh baáo maâ coân ngay trong taác phêím tiïíu thuyïët voä hiïåp vöën àêìy tñnh àêëu tranh cuãa giúái voä lêm. Ta coá thïí tòm trong thïë giúái voä hiïåp cuãa öng möåt thïë giúái vïë saách vaâ söë phêån cuãa nhûäng böå saáfch àoá cuäng àêìy soáng gioá nhû söë phêån nhûäng nhên vêåt chñnh trong taác phêím cuãa öng. Möåt caách khaái quaát, Kim Dung coá caách goåi tïn saách rêët phong phuá. Saách àûúåc goåi laâ Thû; nhû böå Voä Muåc di thû cuãa Nhaåc Phi (tûác Nhaåc Voä Muåc) giêëu trong baão àao Àöì Long (YÃ thiïn Àöì long kyá), böå Minh thû têåp lûúåc cuãa Cöë Viïm Voä vaâ Tra Y Hoaâng (Löåc Àónh kyá). Saách àûúåc goåi laâ Phöí; nhû Tõch taâ kiïëm phöí cuãa nhaâ hoå Lêm úã Phuác Chêu (Tiïëu ngaåo giang höì), Cêìm phöí vaâ Tiïu phöí cuãa khuác húåp têëu Tiïëu ngaåo giang höì. Saách àûúåc goåi laâ Kinh; nhû Thêìn chiïëu kinh cuãa Àinh Àiïín (Liïn thaânh quyïët), Luåc maåch thêìn kiïëm kinh cuãa chuâa Thiïn Long vaâ Dõch cên kinh cuãa chuâa Thiïëu Lêm (Thiïn Long baát böå), Tûá thêåp nhõ chûúng kinh cuãa Baát kyâ triïìu Thanh (Löåc Àónh kyá), Dûúåc vûúng kinh (Phi höì ngoaåi truyïån). Saách àûúåc goåi laâ Àiïín, nhû Quyâ hoa baão àiïín (Tiïëu ngaåo giang höì). Saách àûúåc goåi laâ Luåc, nhû böå Tûã haâ bñ luåc cuãa phaái Hoa Sún (Tiïëu ngaåo giang höì). Saách àûúåc goåi laâ Têm phaáp, nhû böå Caân khöng àaåi naä di têm phaáp (YÃ thiïn Àöì Long kyá). Saách àûúåc goåi laâ Kyá, nhû Minh giaáo lûu truyïìn Trung thöí kyá cuãa Dûúng Tiïu viïët vïì quaá trònh hònh thaânh Baái hoãa giaáo (Minh giaáo) úã àêët Trung Hoa (YÃ thiïn Àöì Long kyá). http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 85 Nhûäng böå saách maâ Kim Dung àïì cêåp àïën àûúåc ghi cheáp vúái nhiïìu daång vùn tûå khaác nhau trïn nhûäng phûúng tiïån khaác nhau. Vuä Muåc di thû, Cûãu êm chên kinh cheáp bùçng chûä Haán (khaãi thû) trïn nhûäng túâ giêëy (hay luåa ???) moãng vaâng kheâ. Luåc maåch thêìn kiïëm kinh cheáp bùçng chûä Haán, coá àöì hònh hûúáng dêîn cheáp trïn luåa quyá. Tõch taâ kiïëm phöí laåi cheáp trïn aáo caâ sa. Dõch cên kinh cheáp bùçng tiïëng Phaån (Sanskrit) trïn giêëy. Hêëp tinh àaåi phaáp cuãa Nhêåm Ngaä Haânh maâ Lïånh Höì Xung hoåc àûúåc àûúåc khùæc trïn taãng sùæt nùçm trong nhaâ nguåc úã Thaái Höì. Voä cöng phaái Tiïu Dao (Thiïn Long baát böå) hay cöng phu Hiïåp khaách haânh (Hiïåp khaách haânh) àûúåc khùæc trïn àaá). Caân khöng àaäi naä di têm phaáp àûúåc cheáp trïn têëm da dï. Voä cöng Minh giaáo Ba Tû àûúåc khùæc bùçng tiïëng Ba Tû (Presian) trïn 6 têëm Thaánh hoãa lïånh daâi ngùæn khaác nhau, xûúng khöng ra xûúng, ngaâ khöng ra ngaâ. Noái caách khaác, nhûäng böå saách maâ Kim Dung àïì cêåp àïën khaá phong phuá vïì vùn tûå, àa daång vïì vêåt liïåu laâm saách. Ngay caã caách cheáp saách cuäng laå: phaãi vêån chó cöng àïí khùæc chûä trïn sùæt (Hêëp tinh àaåi phaáp trong Tiïëu ngaåo giang höì); phaãi àem Thaánh hoãa lïånh nhuáng vaâo möåt lúáp saáp röìi viïët chûä lïn lúáp saáp vaâ duâng cûúâng toan (acide) àöì theo nhûäng chûä àaä viïët múái ra tûå daång trïn Thaánh hoãa lïånh. Saách àaä laå, caách àoåc saách caâng laå hún. Lïånh Höì Xung seä khöng àoåc àûúåc Hêëp tinh àaåi phaáp nïëu khöng cúãi trêìn truöìng nùçm trïn têëm sùæt cho nhûäng chûä khùæc àoá hùçn lïn da thõt. Trûúng Vö Kyå seä khöng hiïíu àûúåc voä cöng Ba Tû nïëu nhû Baão Thuå vûúng cuãa Ba Tû khöng bõ àaánh Thaánh hoãa lïånh truáng vaâo maá cho chûä bõ hùçn lïn àïí Tiïíu Siïu àoåc vaâ dõch ra tiïëng Haán. Vö Kyå cuäng khöng biïët têëm da dï laâ Caân khön àaåi naä di têm phaáp nïëu Tiïíu Siïu khöng trñch maáu ngoán tay nhoã vaâo cho chûä hiïån ra. Du Thaãn Chi chó coá thïí laänh höåi àûúåc Dõch cên kinh khi cuái àêìu xuöëng àêët, chöíng chên lïn trúâi. Tûåu trung, nhûäng böå saách trong tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung mang theo nhiïìu àiïìu bñ êín khoá taã, coá ngûúâi cêìm noá trong tay nhûng chùèng biïët àûúåc giaá trõ liïn thaânh - chiïìu sêu chûáa àûång trong böå saách. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 86 Söë phêån cuãa nhûäng böå saách àûúåc Kim Dung hû cêëu trong taác phêím tiïíu thuyïët voä hiïåp cuãa öng àaä thûåc sûå cuöën huát ngûúâi àoåc, àûa ngûúâi àoåc ài vaâo möåt thïë giúái tiïíu thuyïët vûâa siïu thûåc nhûng cuäng rêët hiïån thûåc. Coá nhûäng böå saách trúã thaânh tûåc àïì luön cho taác phêím. Àoá laâ trûúâng húåp cuãa khuác húåp têëu cêìm — tiïu Tiïëu ngaåo giang höì, khuác húåp soaån cuãa hai con ngûúâi thanh nhaä: Lûu Chñnh Phong, cao thuã Haânh Sún (baåch àaåo) vaâ Khuác Dûúng, trûúãng laäo Triïu Dûúng thêìn giaáo (hùæc àaåo). Xûa nay, ngûúâi ta vêîn söëng theo cöng thûác "hùæc baåch khöng thïí hoâa, chñnh taâ khöng thïí gùåp”. Caã Lûu Chñnh Phong vaâ Khuác Dûúng àïìu muöën chûáng minh rùçng khuác Tiïëu ngaåo giang höì cuãa hoå coá thïí hoáa giaãi nhûäng biïn giúái cuãa sûå chia reä vaâ hêån thuâ. Kïët quaã laâ caã Phong lêîn Khuác àïìu bõ haåi búãi nhûäng con ngûúâi tûå xûng laâ danh mön chñnh phaái. Böå saách àoá àûúåc truyïìn laåi cho Lïånh Höì Xung phaái Hoa Sún; mang noá trong ngûúâi, chaâng gùåp phaãi khöng biïët bao nhiïu àiïìu àau khöí. Nhûng cuäng chñnh Tiïëu ngaåo giang höì àaä àûa chaâng laäng tûã vö haånh naây gùåp àûúåc möåt ngoåc nûä: Nhêåm Doanh Doanh, aái nûä cuãa Giaáo chuã Triïu Dûúng thêìn giaáo Nhêåm Ngaä Haânh. Hoå yïu thûúng nhau, àïën vúái nhau, hoaá giaãi àûúåc biïn giúái chñnh taâ, húåp têëu cêìm tiïu Tiïëu ngaåo giang höì ài àïën chöî têm linh tûúng thûác - àiïìu maâ hai võ tiïìn böëi Lûu — Khuác khöng thïí laâm àûúåc. Möåt böå saách khaác àûúåc nhùæc àïën trong Tiïëu ngaåo giang höì laâ Tõch taâ kiïëm phöí (saách vïì nhûäng àûúâng kiïëm chuyïn trûâ boån taâ àaåo), lûu truyïìn möåt böå kiïëm phaáp vö àõch, tûúng truyïìn cuãa doâng hoå Lêm. Töí hoå Lêm, Lêm Viïîn Àöì, xuêët thên laâ tiïu sû, coá àûúåc kiïëm phöí phaãi “dêîn àao tûå cung” (tûå thiïën) luyïån thaânh. Kiïëm phaáp Tõch taâ quaá àöîi àöåc aác, öng ta cheáp laåi vaâo aáo caâ sa, ài tu vaâ dùån con chaáu khöng àûúåc dúã ra coi. Con öng laâ Lêm Chêën Nam voä cöng têìm thûúâng, bõ phaái Thanh Thaânh cuãa Dû Thûúng Haãi têën cöng nhùçm àoaåt Tõch taâ kiïëm phöí maâ khöng àaánh traã àûúåc. Cuöëi cuâng, kiïëm phöí bõ chûúãng mön phaái Hoa Sún Nhaåc Bêët Quêìn àoaåt àûúåc. Möåt mùåt, Nhaåc liïìn “dêîn àao tûå cung” àïí luyïån, mùåt khaác laäo vu caáo cho hoåc troâ laâ Lïånh Höì Xung ùn cùæp Tõch taâ kiïëm phöí. Khi Nhaåc luyïån xong, vûát aáo caâ sa ài thò Lêm Bònh Chi, con trai Lêm http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 87 Chêën Nam, lêëy àûúåc vaâ cuäng ngay lêåp tûác... “phùng teo” àïí luyïån. Nhaåc nghi ngúâ, gaã con gaái laâ Nhaåc Linh San cho cho Lêm vaâ thûúâng xuyïn theo doäi xem con gaái mònh coá àûúåc “haånh phuác” hay khöng. Lêm Bònh Chi àaä “tûå cung” thò laâm sao coá thïí chùn göëi àûúåc. Nhûng Nhaåc Linh San àaä cûáu maång Lêm Bònh Chi: cö traã lúâi rùçng Lêm àöëi vúái cö rêët töët. Nhaåc Bêët Quêìn tin lúâi àoá múái tha maång cho Lêm Bònh Chi. Nhûng cuöëi cuâng, Lïånh Höì Xung vúái Àöåc Cö cûãu kiïëm vêîn àaánh baåi Tõch taâ kiïëm phaáp “vö àõch”. Böå Tõch taâ kiïëm phöí àoá àaä khiïën ba con ngûúâi thên baåi danh liïåt: Nhaåc Bêët Quêìn, Lêm Bònh Chi vaâ Taã Laänh Thiïìn, chûúãng mön phaái Tung Sún. Àuáng ra, phaãi goåi noá laâ Taâ mön kiïëm phöí. Nhûäng pho saách maâ Kim Dung àïì cêåp àïën trong taác phêím cuãa öng coá khi laâ saãn phêím tûúãng tûúång, cuäng coá khi laâ saãn phêím thûåc tïë àûúåc löìng vaâo cöët truyïån. Vuä Muåc di thû (trong YÃ thiïn Àöì Long kyá), Dõch cên kinh (trong Thiïn Long baát böå), Tûá thêåp nhõ chûúng kinh vaâ Minh thûá têåp lûúåc (trong Löåc Àónh kyá)... laâ nhûäng taác phêím coá thûåc trong lõech sûã vùn hoáa Trung Hoa. Duâ laâ saãn phêím hû cêëu hay saãn phêím thûåc tïë, Kim Dung àaä khoaác cho nhûäng böå saách cuãa mònh möåt haânh tung kyâ bñ, möåt söë phêån oaái oùm, khiïën ngûúâi àoåc caâng caãm thêëy thuá võ. Thñ duå nhû trûúâng húåp böå Tûá thêåp nhõ chûúng kinh, möåt böå kinh Phêåt thöng thûúâng maâ moåi ngûúâi Trung Hoa àïìu coá thïí biïët, trong Löåc Àónh kyá. Baát kyâ Maän Chêu têën cöng Trung Nguyïn, tiïu diïåt nhaâ Minh. Hoaâng àïë Thanh triïìu Thuêån Trõ àaä giao cho caác thuã lônh Baát kyâ taám quyïín Tûá thêåp nhõ chûúng kinh, möîi quyïín coá bòa saách àuáng nhû maâu cúâ cuãa Baát kyâ: Baåch kyâ bòa trùæng, Hùæc kyâ bòa àen, Höìng kyâ bòa àoã, Thanh kyâ bòa xanh... Taám quyïín kinh àoá coá gò àùåc biïåt? Coá! Thuêån Trõ àaä cùæt nhoã möåt baãn àöì khu vûåc Oa Têåp Sún (tiïëng Maän; tiïëng Haán laâ Löåc Àónh Sún) röìi chia caác miïëng vaãi àaä cùæt vaâo trong bòa saách, chia cho Baát kyâ. Thuêån Trõ dùån con chaáu: “Nïëu khöng giûä àûúåc thiïn haå (tûác àêët Trung Nguyïn) thò ta úã àêu haäy trúã vïì núi àoá”. Coá ñt nhêët nùm thïë lûåc tòm moåi caách àïí cûúáp cho àûúåc bñ mêåt trong taám quyïín Tûác thêåp nhõ chûúng kinh. Àoá laâ hoaâng àïë Khang Hy, con Thuêån Trõ. Àoá laâ Cûãu Naån sû thaái, nguyïn laâ cöng chuáa http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 88 Höìng Anh, con vua Suâng Trinh triïìu Minh. Àoá laâ boån Thêìn long giaáo, möåt giaáo phaái bñ mêåt thöng àöìng vúái ngûúâi La Saát (tûác Nga Ta Lû). Àoá laâ Thiïn Àõa höåi, möåt töí chûác phaãn Thanh phuåc Minh do Trêìn Vônh Hoa (Trêìn Cêån Nam) laâ Töíng àaân chuã. Vaâ àoá laâ Ngö Tam Quïë, phaãn thêìn triïìu Minh, àûúåc nhaâ Thanh phong tûúác Bònh Têy vûúng, trêën vuâng Vên Nam. Möîi thïë lûåc àïìu tin rùçng têëm baãn àöì giêëu trong taám bòa saách coá bñ mêåt riïng. Khang Hy muöën coá àïí àöët ài, baão vïå long maåch cuãa töí tiïn taåi Hùæc Long Giang, Löåc Àónh Sún miïìn Àöng bùæc Trung Quöëc. Boån Cûãu Naån sû thaái vaâ Thiïn Àõa höåi thò muöën phaá long maåch cuãa nhaâ Thanh àïí àuöíi ngûúâi Maä ra khoãi Trung Nguyïn, traã thuâ cho vua Suâng Trinh vaâ khöi phuåc nhaâ Minh. Thêìn long giaáo thò laåi tin rùçng baãn àöì veä sú àöì kho baáu... Cuöëi cuâng caã taám quyïín Tûá thêåp nhõ chûúng kinh loåt hïët vaâo tay Vi Tiïíu Baão. Hùæn lêëy hïët caác maãnh vaãi nhoã sai nûä tò Song Nhi kïët laåi thaânh möåt baãn àöì hoaân chónh. Hùæn giûä laåi baãn àöì cho mònh coân caác pho Tûá thêåp nhõ chûúng kinh thò àûúåc may bòa laåi àïí biïëu cho Khang Hy, Trêìn Cêån Nam (thêìy cuãa Vi Tiïíu Baão) vaâ Cûãu Naån sû thaái (cuäng laâ thêìy cuãa Vi Tiïíu Baão!). Möåt söë nhên vêåt cuãa Kim Dung laâ vùn gia nïn ài àêu hoå cuäng mang saách theo. Saách trúã thaânh vuä khñ trong chiïën àêëu chöëng keã thuâ, tranh biïån vúái keã khaác. Nhên vêåt Chu Àan Thêìn, möåt trong Tûá Àaåi Vïå Höå nûúác Àaåi Lyá, coá nhiïåm vuå baão vïå Trêën Nam vûúng Àoaân Chñnh Thuêìn, ài àêu cuäng cêìm theo caác têåp thú cuãa Lyá Baåch, Àöî Phuã. Trûúác khi chiïën àêëu, Chu hay ngêm thú! Trong Thiïn Long baát böå, Chu thûúâng cuâng baân luêån thi ca vúái Àoaân Dûå, con Àoaân Chñnh Thuêìn. Nhên vêåt Thû ngai Cêíu Àöåc (Àöì gaân àoåc saách lung tung) trong nhoám Haâm Cöëc baát hûäu ra trêån thûúâng... luåc tuái, àem saách ra... àêëu voä miïång. Trong trêån àuång àöå vúái nhaâ sû Huyïìn Thöëng chuâa Thiïëu Lêm, Cêíu Àöåc àaä àem àuã caác saách Luêån ngûä, Maånh Tûã ra chêët vêën Huyïìn Thöëng. Huyïìn Thöëng vêîn mùåc kïå, àaánh traân. Sûåc nhúá nhaâ sû khöng àoåc saách àaåo Nho, Cêíu Àöåc àöíi sang trñch dêîn kinh àiïìn àaåo Phêåt: “Bïí khöí mïnh möng, quay àêìu laâ búâ”, khiïën Huyïìn Thöëng chúåt ngûâng trêån àêëu. Nhaâ sû chúåt ngöå Thiïìn cú trong cêu noái àoá vaâ viïn tõch ngay taåi chöî vúái nuå cûúâi thû thaái giaãi thoaát trïn möi. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 89 Saách cuãa Kim Dung àaä àïì cêåp àïën trong truyïån voä hiïåp àûúng nhiïn laâ saách quyá, giaá trõ khön gbiïët bao nhiïu maâ lûúâng. Trong YÃ thiïn Àöì Long kyá, nhaâ sû Giaác Viïîn trûúác khi chïët, àoåc möåt vaâi àoaån thuöåc long trong böå Cûãu dûúng chên kinh. Quaách Tûúng hoåc loám vaâi àoaån maâ àaä coá thïí dûång nïn phaái Nga Mi; Trûúng Quên Baão cuäng chó thuöåc vaâi àoaån maâ dûång nïn phaái Voä Àang. Boån Doaän Khùæc Têy, Tiïu Tûúng Tûã ùn cùæp tûâ chuâa Thiïëu Lêm böå saách naây, raåch buång con vûúån maâ nheát vaâo. Trûúác khi chïët, chuáng di ngön laåi cho Haâ Tuác Àaåo nuái Cön Lön laâ “kinh àïí trong hêìu”. Haâ Tuác Àaåo nghe gaâ hoáa cuöëc, noái laåi vúái phaái Thiïëu Lêm laâ “kinh àïí trong dêìu”! Chó sau naây, khi Trûúng Vö Kyå giaãi phêîu cho con vûúån giaâ múái tòm laåi àûúåc böå saách trên quyá cuãa chuâa Thiïëu Lêm. Saách quyá nïn viïåc baão quaãn cuäng rêët cöng phu. Nhûäng núi chûáa saách àûúåc goåi laâ taâng kinh lêu, taâng kinh caác, coá quy àõnh rêët nghiïm ngùåt, cêëm ngûúâi laå lai vaäng. Caâng cêëm nïn saách caâng gúåi trñ toâ moâ. Tûâ àoá xuêët hiïån nhûäng keã ùn cùæp saách. Trong Thiïn Long baát böå, nhaâ sû Ba La Tinh tûâ Thiïn Truác àïën chuâa Thiïëu Lêm ùn cùæp saách, bõ phaát hiïån vaâ bõ giam loãng taåi chuâa Thiïëu Lêm. Tiïu Viïîn Sún, doâng quöëc thñch Khêët Àan, àöåt nhêåp vaâo Taâng kinh caác Thiïëu Lêm àoåc leán voä kinh vaâ hoåc voä cöng Trung Quöëc àïí traã thuâ cho vúå. Möå Dung Baác, töåc Tiïn Ty, hêåu duïå hoaâng töåc Àaåi Yïn thúâi Thêåp luåc quöëc cuäng tûâng àöåt nhêåp Thiïëu Lêm hoåc leán 72 tuyïåt kyä Thiïëu Lêm, traá tûã, êín nhêîn nuöi möång trung hûng nûúác Àaåi Yïn. Nhûäng nhên vêåt cuãa Kim Dung thûúâng coá trñ nhúá rêët tuyïåt vúâi. Vûúng Ngûä Yïn thuöåc laâu caác saách voä trong thiïn haå, trúã thaânh nhên vêåt ai cuäng hêm möå. Àoaân Dûå chó xem qua Luåc maåch thêìn kiïëm kinh möåt lêìn taâi chuâa Thiïn Long maâ têm àaä laänh höåi troån veån. Trong 12 böå tiïíu thuyïët cuãa Kim Dung, chó coá möåt nhên vêåt gheát saách thêåm tïå, thêëy saách vaâ chûä nghôa laâ mùæt hoa àêìu vaáng. Àoá laâ Vi Tiïíu Baão, Löång Àónh cöng triïìu Khang Hy. Vöën hùæn döët àùåc caán mai, chó thñch chúi gaái, àaánh baåc, uöëng rûúåu, noái tuåc. ÊËy thïë maâ trúâi laåi trao cho hùæn taám quyïín Tûá thêåp nhõ chûúng kinh! http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 90 Saách chiïëm möåt vai troâ rêët lúán trong caác böå tiïíu thuyïët voä hiïåp. Kim Dung àûa caác böå saách vaâo, taåo cho taác phêím cuãa mònh nhûäng tònh tiïët hêëp dêîn, nhûähng mêu thuêîn laå luâng. ÚÃ chûâng mûåc naâo àoá, saách laâm nïn chêët vùn hoáa cho taác phêím tiïíu thuyïët voä hiïåp vöën nùång vïì êm mûu, thuã àoaån, sûå tranh àêëu, sûå giïët choác. Chó ngay trong khña caånh àûa saách vaâo tiïíu thuyïët voä hiïåp, Kim Dung àaä laâ möåt bêåc thêìy trong vùn chûúng tiïíu thuyïët hiïån àaåi http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 91 14. “THÚÂI TRANG” TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG Thúâi trang laâ khaái niïåm xuêët hiïån trong thúâi àaåi cuãa chuáng ta. Trong xaä höåi phong kiïën Trung Quöëc ngaây xûa khöng thïí coá khaái niïåm thúâi trang, àún giaãn laâ vò thúâi êëy chûa hïì coá ngûúâi mêîu vúái nhûäng kiïíu quêìn aáo mêîu àûúåc àûa lïn sên khêëu biïíu diïîn cho àöng àaão quêìn chuáng mö phoãng theo àoá maâ may mùåc. Tuy nhiïn, “ùn theo thuúã, úã theo thúâi”, tûâ ngaân xûa, nhên loaåi àaä biïët caách ùn mùåc àïí thñch nghi vúái möi trûúâng söëng; viïåc ùn mùåc trúã thaânh möåt nhu cêìu phöí quaát úã moåi núi vaâ vaâo moåi thúâi àöëi vúái moåi dên töåc. Taác phêím tiïíu thuyïët Kim Dung cuäng khöng thoaát ra khoãi quy luêåt phöí quaát àoá. Cùn cûá vaâo caách öng miïu ta caách ùn mùåc cuãa nhûäng nhên vêåt trong 12 böå tiïíu thuyïët voä hiïåp, ta coá thïí nhêån àõnh vïì khaái niïåm “thúâi trang” nhû laâ möåt thûåc tïë coá thêåt trong caác taác phêím àoá. Coá nhûäng hònh thaái thúâi trang têåp thïí àûúåc nhaâ vùn Kim Dung miïu taã saát vúái thûåc tïë vò noá bùæt nguöìn tûâ nhûäng quy luêåt cuãa caác bang höåi, tön giaáo cuãa voä lêm Trung Quöëc. Àoá laâ nhûäng hònh thaái thúâi trang mang tñnh boá buöåc vaâ tuyïåt àöëi. Trong YÃ thiïn Àöì long kyá, Kim Dung miïu taã giaáo chuáng Minh giaáo (Manicheáisme) luön luön mùåc böå aáo choaâng daâi maâu trùæng, ngûåc aáo traái vaâ taâ aáo bïn phaãi coá thïu möåt ngoån lûãa àoã. Ngoån lûãa àoá chñnh laâ Thhaánh hoãa, biïíu tûúång coá tûâ Baái hoãa giaáo Ba Tû. Khi àem àaåo truyïìn sang Trung Quöëc, Höët Àa Àaán àaä àöíi tïn Baái hoãa giaáo thaânh Minh giaáo, goåi tïn caác chuâa laâ Àaåi Vên Quang Minh tûå. Trong Haán tûå, chûä Minh, göìm chûä Nhêåt kïët húåp vúái chûä Nguyïåt. Minh coá nghôa laâ saáng nhû mùåt trúâi, mùåt trùng vaâ saáng laâ yïëu tñnh cuãa ngoån lûãa. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 92 Trong 12 böå tiïíu thuyïët cuãa Kim Dung thò àaä coá 10 böå öng nhùæc àïën caác võ sû chuâa Thiïëu Lêm, thuöåc ngoån Tung Sún, tónh Höì Nam. “Thúâi trang” cuãa caác nhaâ sû rêët dïî nhêån ra: ngaây lïî caác võ àaåi sû tiïìn böëi mùåc tùng y àaåi höìng, ngaây thûúâng mùåc caâ sa maâu vaâng; nhûäng lúáp àïå tûã nhoã hún mùåc tùng y maâu xaám hoùåc nêu. Trong Tiïëu ngaåo giang höì coá nhûäng àoaån Kim Dung àïì cêåp àïën phaái Thanh Thaânh úã vuâng Tûá Xuyïn xuöëng Phuác Chêu hoaåt àöång. Hoå mùåc möåt maâu aáo xanh, vaâ àùåc biïåt nhêë laâ luön luön àöåi khùn trùæng trïn àêìu. Kim Dung thêåt tinh tïë khi àûa ra chiïëc khùn trùæng úã àêy! Àêët Tûá Xuyïn nguyïn thuöåc vïì àêët Ba Thuåc cuãa Lûu Bõ thúâi Tam Quöëc. Khöíng Minh laâ quên sû cuãa Lûu Bõ, àûúåc nhên dên Ba Thuåc kñnh troång nhû thêìn minh. Khi öng chïët ài, caã möåt daãi Ba Thuåc àïìu àïí tang. Tuåc lïå êëy keáo daâi qua 17 thïë kyã vaâ cho àïën nay, ngûúâi Tûá Xuyïn ra àûúâng vêîn coân quêën khùn trùæng! Trong Thiïn Long baát böå, Kim Dung coá nhùæc túái quêìn nûä cung Linh Thûáu, nuái Phiïu Miïîu. Àêy laâ vuâng giaáp giúái sa maåc Qua Bñch (Gobi). Hoå mùåc aáo trûúâng baâo maâu xanh luåc, cûúäi laåc àaâ. Löëi trang phuåc àoá giuáp hoå dïî nhêån ra nhau trïn sa maåc chó coá möåt maâu caát vaâng mïnh möng. Trong Löåc Àónh kyá, Thêìn long giaáo chia laâm Nguä kyâ (5 sùæc cúâ); möîi kyâ coá möåt maâu aáo riïng: Thanh long mùåc aáo xanh, Hùæc long aáo àen, Xñch long aáo àoã, Baåch long aáo trùæng vaâ Hoaâng long aáo vaâng. Nïëu thúâi trang têåp thïí mang tñnh boá buöåc, quy luêåt thò thúâi trang caá nhên laåi hïët sûác linh hoaåt, tûå do, àùåc biïåt laâ úã nhûäng nhên vêåt nûä. Nhên vêåt nûä trung haâo kiïåt cuãa Kim Dung luön luön coá nhu cêìu laâm àeåp vaâ thêåm chñ, nhu cêìu àoá rêët cao. Coá nhûäng nhên vêåt nûä chó thñch möåt maâu aáo quêìn vaâ maâu sùæc êëy laâm nïn tñnh caách àöåc àaáo cuãa tûâng ngûúâi, khiïën ta khöng thïí lêìm ngûúâi naây vúái ngûúâi khaác. Trong Thêìn àiïu hiïåp lûä, Tiïíu Long Nûä chó mùåc toaân möåt maâu trùæng. Voä cöng cö hoåc tûâ phaái Cöí Möå laâ Ngoåc nûä kiïëm phaáp, thuêìn vïì êm nhu. Cö lêm trêån, àöëi àõch vúái nhûäng keã thuâ hung baåo maâ ngûúâi ta cûá ngúä cö àang muáa búãi maâu aáo trùæng vaâ nhûäng tû thûác voä cöng nhuêìn nhuyïîn, dõu daâng, myä lïå. Ngûúåc laåi, Möåc Uyïín Thanh (trong Thiïn Long baát böå) laåi chó mùåc tuyïìn möåt maâu àen vaâ bõt mùåt cuäng bùçng khùn maâu àen. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 93 Ngûúâi cö tiïët ra möåt muâi hûúng tûå nhiïn man maác nhû hûúng hoa mai cöi (hoa höìng) nïn giang höì thûúâng goåi cö laâ Hûúng dûúåc xoa. Tuy goåi “dûúåc xoa” (xêëu nhû quyã sûá) nhûng thûåc sûå, Möåc Uyïín Thanh laâ möåt ngûúâi àeåp trong nhûäng ngûúâi àeåp nhêët trong Thiïn Long baát böå. Khaá nhiïìu trûúâng húåp, maâu aáo quêìn cuãa caác nhên vêåt nûä laâm thaânh tïn goåi cuãa nhên vêåt êëy. Trong Thiïn Long baát böå, Àoaân A Chêu chó mùåc möåt maâu àoã, Àoaân A Tûã chó mùåc möåt maâu tña, A Bñch thò maâu xanh biïëc, maâu xanh cuãa vuâng söng nûúác Giang Nam. Trong Phi höì ngoaåi truyïån, tiïíu anh huâng Höì Phó coá möåt cö baån 16 tuöíi cûåc kyâ thöng minh. Cö mùåc aáo maâu tña, tûå xûng hoå Viïn vaâ Höì Phó cûá goåi cö laâ Viïn Tûã Y (cö Viïn aáo tña). A Chêu, A Tûã, A Bñch, Viïn Tûã Y tûâ maâu sùæc trang phuåc àaä trúã thaânh tïn nhên vêåt. Thúâi trang coân laâm nïn chûác vuå, vai vïì cuãa nhên vêåt. Trong YÃ thiïn Àöì long kyá, coá nhên vêåt Àaåi YÃ Ty, möåt cö gaái lai Ba Tû xinh àeåp, gia nhêåp Minh giaáo Trung Quöëc, lêåp àûúåc cöng lúán, àûáng àêìu tûá àaåi höå phaáp giaáo vûúng cuãa Minh giaáo. Cö mùåc aáo tña nïn àûúåc tön xûng laâ Tûã sam long vûúng (vua röìng aáo tña), àûáng trïn Baåch mi ûng vûúng (vua oá maây baåc), Kim mao sû vûúng (vua sû tûã löng vaâng) vaâ Thanh dûåc phûác vûúng (vua dúi caánh xanh). Chiïëc aáo tñm cuãa naâng Àaåi YÃ Ty àaä laâm nïn chûác vuå (thûá tûå Tûã, Baåch Kim, Thanh). Caác nhên vêåt nûä cuãa Kim Dung rêët chuá troång viïåc chùm chuát veã àeåp. Mêîn Mêîn Àùåc Muåc Nhô, cö gaái Möng Cöí, Haán danh laâ Triïåu Mêîn, luön luön xuêët hiïån trûúác ngûúâi tònh Trûúng Vö Kyå vúái aáo khoaác ngoaâi cöí da àiïu, phña trong laâ trûúâng baâo bùçng gêëm. Triïåu Mêîn laâ möåt kiïíu mêîu phuå nûä lyá tûúãng vúái nhan sùæc àeåp nhû hoa núã, trñ thöng minh mêîn tuïå cûåc kyâ vaâ ûáng xûã moåi tònh huöëng möåt caách nhanh nhaåy. Àoåc YÃ thiïn Àöì long kyá, khöng möåt àöåc giaã naâo coá thïí chï traách àûúåc Triïåu Mêîn. Trong Tiïëu ngaåo giang höì, Kim Dung xêy dûång möåt nhên vêåt nûä cûå kyâ “hiïån àaåi” so vúái caã ngaân nhên vêåt nûä khaác. Àoá laâ Lam Phûúång Hoaâng, ngûúâi dên töåc Miïu Cûúng vuâng Vên Nam, giaáo http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 94 chuã Nguä àöåc giaáo. Nghe tiïëng chaâng Lïånh Höì Xung laâ chaâng trai phong lûu, cö àaä vûúåt mêëy ngaân dùåm tûâ Vên Nam vïì Hoaâng Haâ àïí tûúng kiïën. Lam Phûúång Hoaâng mùåc chiïëc aáo lam in hoa trùæng sùåc súä, muâi hûúng sûåc nûác, daám öm cöí Lïånh Höì Xung hön lïn maá trûúác mùåt moåi ngûúâi, daám veán vaáy mònh lïn àùåt con àóa vaâo huát maáu àïí truyïìn maáu cho Lïånh Höì Xung. Haânh àöång tûå nhiïn àoá àaä laâm cho kiïëm khaách Giang Phi Höìng buöìn tònh maâ tûå vêån. Nhûäng ngûúâi àeåp trong truyïån voä hiïåp Kim Dung khöng hhïì muöën lïn sên khêëu, chûa hïì biïët àïën biïíu diïîn thúâi trang. Caá biïåt, coá möåt ngûúâi muöën biïíu diïîn thúâi trang maâ ngûúâi ài dûå khöng theâm àïí mùæt àïën, giêån àúâi nïn àaä gêy thaânh möåt vuå huyïët aán àöång trúâi. Àoá laâ naâng Ön Khang (Thiïn Long baát böå), vúå cuãa Maä Àaåi Nguyïn. Maä Àaåi Nguyïn laâ möåt anh huâng haão haán, phoá bang chuã Caái bang cuãa Kiïìu Phong. Trong dõp Baách hoa àaåi höåi, Ön Khang mùåc böå àöì luåa àeåp nhêët, àûáng bïn caånh chêåu thûúåc dûúåc. Giaâ treã ài ngang àoá àïìu nhòn naâng, tim àaåp röån raâng vò khöng ngúâ coá möåt phuå nûä àeåp nhû thïë. Duy chó coá möåt ngûúâi khöng nhòn àïën naâng. Àoá laâ Kiïìu Phong. Giêån vò nhan sùæc cuãa mònh khöng àûúåc hêm möå, Ön Khang xuái chöìng töë caáo Kiïìu Phong laâ ngûúâi Khêët Àan. Maä Àaåi Nguyïn khöng nghe lúâi, Ön Khang êm mûu cuâng Baåch Thïë Kinh giïët chöìng bùçng möåt thïë Toaã hêìu cêìm naä thuã röìi vu caáo cho Kiïìu Phogn àaä giïët chöìng mònh àïí bõt miïång. Quaã nhiïn, Kiïìu Phong mêët ngöi Bang chuã Caái bang Trung Quöëc. Sûå traã thuâ cuãa diïu ngûúâi mêîu Ön Khang quaã thêåt siïu viïåt! May mùæn thay, àoá chó laâ möåt trûúâng húåp caá biïåt. Nhan sùæc cuãa ngûúâi àeåp trong truyïån voä hiïåp Kim Dung khöng bõ àem ra baán àûáng, tïn tuöíi cuãa hoå khöng bõ àem ra kinh doanh, nhên phêím cuãa hoå àûúåc taác giaã baão vïå cêín mêåt. Trñ thöng minh, loâng tûå troång vaâ nhan sùæc trúâi ban cho àaä giuáp hoå gùåp àûúåc nhûäng chaâng trai nhû yá, nhûäng möëi tònh tûúi àeåp, trong saáng vaâ chung thuyã. Viïån Tûã Y vúái Höì Phó, Hên Töë Töë vúái Trûúng Thuáy Sún, Trûúng Vö Kyå vúái Triïåu Mêîn, Lïånh Höì Xung vúái Doanh Doanh, Tiïíu Long Nûä vúái Dûúng Qua, Vûúng Ngûä Yïn vúái Àoaân Dûå... laâ nhûäng lûáa àöi thêåt àeåp. ÚÃ möåt nghôa hïët sûác biïíu tûúång, nhûäng lûáa àöi àoá goáp http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 95 phêìn laâm nïn khaái niïåm anh huâng vaâ giai nhên, giêëc mú lyá tûúãng cuãa vùn hoåc nghïå thuêåt ngaây xûa vaâ höm nay http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 96 15. NHÛÄNG NHÊN VÊÅT QUAÁI DÕ TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG Khaái niïåm nhên vêåt quaái dõ khöng phaãi laâ khaái niïåm do chuáng töi taåo ra maâ laâ möåt khaái niïåm nùçm trong vùn chûúng tiïíu thuyïët cuãa Kim Dung tiïn sinh. Vùn chûúng cuãa öng thûúâng coá caác cuåm tûâ "tröng laäo thêåt laâ quaái dõ" hoùåc "khuön mùåt cuãa gaä thêåt laâ quaái dõ". Tuy viïët nhû thïë nhûng khaái niïåm quaái dõ khöng ngûâng laåi úã chöî mö taã ngoaåi hònh, àöång taác. Khaái niïåm quaái dõ ài vaâo chiïìu sêu nhên caách cuãa caác nhên vêåt, chuã yïëu àûa ra nhûäng caách söëng, caách tû duy khaác àúâi vaâ lùæm khi, ài ngûúåc laåi caái leä thûúâng cuãa cuöåc söëng. Trong Tiïëu ngaåo giang höì, ta bùæt gùåp nhên vêåt quaái dõ tiïu biïíu laâ Tiïu tûúng daå vuä Maåc Àaåi tiïn sinh. Thên danh laâ chûúãng mön cuãa phaái Haânh Sún, Maåc Àaåi luön luön ùn mùåc raách rûúái nhû möåt gaä Caái bang, chúi möåt cêy dao cêìm (höì cêìm) cuä kyä vaâ miïång luön haát baâi Tiïu Tûúng daå vuä (mûa àïm trïn bïën Tiïu Tûúng). Thïë nhûng, trong àaáy cêy dao cêìm cuãa tiïn sinh coá giêëu möåt cêy kiïëm lûúäi moãng nhû laá luáa, rêët lúåi haåi. Maåc Àaåi àûúåc xûng tuång laâ "cêìm trung taâng kiïëm, kiïëm phaát cêìm êm" (trong àaân coá dêëu möåt cêy kiïëm, vaâ khi muáa kiïëm thò laåi phaát ra tiïëng àaân). Khi tiïn sinh ruát kiïëm ra khoãi cêy àaân, vêån cöng vaâo thên cêy kiïëm khiïën kiïëm khñ phoáng ra veo veáo núi àêìu muäi. Vúái "Haânh Sún vên tuå thêåp tam thûác", chûa coá möåt àöëi thuã naâo thoaát khoãi tay Maåc Àaåi tiïn sinh. Trong Tiïëu ngaåo giang höì, Maåc Àaåi chó xuêët hiïån ra ba àoaån, cöång laåi khöng quaá mûúâi trang saách nhûng àaä gêy àûúåc êën tûúång maånh meä vaâ chiïëm àûúåc caãm tònh nöìng thùæm núi ngûúâi àoåc. Àoaån thûá nhêët, tiïn sinh bêët ngúâ xuêët hiïån trong tûãu quaán dûúái chên nuái Haânh Sún, bêët ngúâ ruát kiïëm cheám àûát tiïån 7 chiïëc traâ trïn baân http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 97 maâ nhûäng giang höì haão thuã ngöìi quanh khöng thïí hiïíu àûúåc tiïn sinh àaä ruát kiïëm ra vaâ thu kiïëm vïì luác naâo. Àoaån thûá hai, Maåc Àaåi hiïån ra àuáng luác, muáa kiïëm giïët chïët Àaåi tung dûúng thuã Phñ Bên cuãa phaái Thaái Sún àïí cûáu sû àïå cuãa mònh laâ Lûu Chñnh Phong cuâng Khuác Dûúng (trûúãng laäo Ma giaáo), Khuác Phi Yïn (con gaái cuãa Khuác Dûúng), Lïånh Höì Xung (àïå tûã Hoa Sún) vaâ Nghi Lêm (àïå tûã Hùçng Sún). Giïët xong Phñ Bên, tiïn sinh àuát kiïëm vaâo àaân, ung dung ra ài, gioång àaân dao cêìm laåi ngên lïn khuác tònh tang Tiïu Tûúng daå vuä. Àoaån thûá ba, Maåc Àaåi hiïån ra giûäa àïm khuya bïn bïën söng Trûúâng Giang, traách cûá Lïånh Höì Xung laâ gaä vong tònh, khöng lo ài lïn chuâa Thiïëu Lêm cûáu ngûúâi yïu mònh laâ Nhêåm Doanh Doanh maâ cûá bo bo ài theo bêìy nûä àïå tûã cuãa phaái Hùçng Sún. Lúâi traách cûá cuãa tiïn sinh laâm Lïånh Höì Xung toaát möì höi. Maåc Àaåi khoaát tay höëi Lïånh Höì Xung ra ài vaâ chñnh tiïn sinh nhêån nhiïåm vuå baão toaân cho boån nûä ni Hùçng Sún vïì nuái. Con ngûúâi quaái dõ êëy thoaåt êín thoaåt hiïån, mang phong caách cuãa möåt àaåo gia Laäo Trang, ung dung tiïu saái giûäa cuöåc àúâi. Duy coá tiïëng àaân vaâ àiïåu ca Tiïu Tûúng daå vuä cuãa tiïn sinh luön luön trôu nùång nöîi u buöìn, chûa thoaát khoãi voâng hïå luyå cuãa cuöåc söëng, nhû doâng nûúác coá ài maâ khöng bao giúâ coá laåi. Maåc Àaåi laâ hònh aãnh tiïu biïíu cuãa möåt thûá trñch tiïn bõ àoaå. Tuy nhiïn, trong Tiïëu ngaåo giang höì, khöng phaãi chó coá duy nhêët nhên vêåt Maåc Àaåi laâ quaái dõ. Ngûúâi ta coân tòm thêëy möåt gaä Töí Thiïn Thu, con ngûúâi àêìy mònh mûu kïë, vùn voä song toaân nhûng laåi ùn mùåc nhû möåt anh àöì ngheâo kiïët xaác, àaä ùn cùæp Tuåc mïånh baát hoaân cuãa möåt ngûúâi baån thên laâ Laäo Àêìu Tûã nhùçm pha rûúåu cûáu maång Lïånh Höì Xung. Ngûúâi ta coân tòm thêëy möåt gaä Laäo Àêìu Tûã luân tõt nhû traái dûa, voä cöng cao cûúâng, khi cûúâi khi khoác, húåp cuâng Töí Thiïn Thu thaânh ra cùåp nhên vêåt Hoaâng Haâ Laäo Töí. Chñnh Laäo Àêìu Tûã rêët cùm hêån Lïånh Höì Xung àaä "nuöët" mêët 8 viïn thuöëc bûãu böëi nhùçm cûáu maång con gaái mònh nhûng khi biïët àûúåc Lïånh Höì Xung laâ ngûúâi tònh cuãa Thaánh cö Nhêåm Doanh Doanh, laäo àaä tûå vaã maá mònh cho voåt maáu vúä da. Trong Tiïëu ngaåo giang höì, möåt nhên vêåt quaái dõ khaác cuäng gêy êën tûúång khöng keám laâ Bònh Nhêët Chó àaåi phu, nöíi danh Saát http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 98 nhên danh y, chuyïn chêín bïånh bùçng möåt ngoán tay (nhûát chó) vaâ hïî cûáu möåt ngûúâi laâ giïët möåt ngûúâi. Khöng cûáu àûúåc Lïånh Höì xuång, laäo àaä tûå vêån Kyånh maåch cho àûát tuyïåt àïí baão vïå ngoåai hiïåu Saát nhên danh y. Nghe àïën böën chûä Àöng Phûúng Bêët Baåi (khöng bao giúâ thua), ngûúâi àoåc cûá ngúä àêy laâ möåt võ anh huâng haão haán. Khöng, gaä giaáo chuã naây chó laâ möåt ngûúâi laåi caái, àaä tûå thiïën böå phêån sinh duåc cuãa mònh àïí luyïån Quyâ hoa baão àiïín, àaä quan hïå àöìng tñnh luyïën aái vúái möåt thuã haå lên cêån laâ Dûúng Liïn Àònh. Tuy nhiïn, voä cöng cuãa Àöng Phûúng Bêët Baåi cûåc kyâ cao cûúâng. Gaä àaä chöëng traã laåi 4 keã àaåi àõch laâ Nhêåm Ngaä Haânh, Nhêåm Doanh Doanh, Lïånh Höì Xung vaâ Hûúáng Vêën Thiïn chó vúái möåt muäi kim thïu! Nhêåm Doanh Doanh àaä duâng àïën möåt àoân pheáp tïå haåi nhêët: haânh haå "ngûúâi tònh" Dûúng Liïn Àònh àïí phên têm Àöng Phûúng Bêët Baåi, giuáp cha mònh giïët chïët Àöng Phûúng Bêët Baåi. Nhûng nhên vêåt quaái dõ àûúåc ngûúâi àoåc yïu mïën nhêët trong Tiïëu ngaåo giang höì vêîn laâ Phong Thanh Dûúng, sû thuác cuãa Nhaåc Bêët Quêìn, phaái Hoa Sún. Phong Thanh Dûúng laâ àaåi biïëu cuãa phe Kiïëm töng (lêëy kiïëm laâm chuã) trong khi Nhaåc Bêët Quêìn laâ àaåi biïíu cuãa phe Khñ töng (lêëy nöåi cöng laâm chuã). Chñnh Phong Thanh Dûúng àaä mùæng Nhaåc Bêët Quêìn laâ keã xuêín taâi (coá taâi maâ ngu), biïën nhûäng keã taâi nùng nhû àïå tûã Lïånh Höì Xung thaânh ra ngûåa göî, trêu àaá. Phong Thanh Dûúng truyïìn thuå cho Lïånh Höì Xung 9 thïë kiïëm cuãa Àöåc Cö Cêìu Baåi vúái möåt cêu quyïët duy nhêët "sûã kiïëm liïn miïn bêët tuyïåt nhû nûúác chaãy mêy tröi, nghô àïën àêu laâ kiïëm túái àoá àïí chiïëm tiïn cú, àêíy keã àõch vaâo thïë phaãi thuã". Toaân böå lyá thuyïët cuãa Phong Thanh Dûúng laâ "lêëy vö chiïu thùæng hûäu chiïu vaâ lêëy cöng laâm thuã ". Lïånh Höì Xung àaä hoåc àûúåc baâi hoåc quyá giaá àoá tûâ thaái sû thuác töí, trúã thaânh keã àöëi nghõch vúái sû phuå Nhaåc Bêët Quêìn, haå Nhaåc Bêët Quêìn vaâ mön Tõch taâ kiïëm phöí cuãa hoå Nhaåc, trúã thaânh kiïëm sô àïå nhêët giang höì. Phong Thanh Dûúng mònh gêìy nhû con haåc, sùæc mùåt àiïu linh tiïìu tuyå, chó xuêët hiïån möåt lêìn maâ danh tiïëng cuãa Phong àaä laâm quêìn huâng chêën àöång. Nhên vêåt quaái dõ àïën àêu cuäng laâ con ngûúâi nïn vêîn mang theo nhûäng àùåc àiïím, yïëu tñnh cuãa con ngûúâi. Thïë nhûng, khaác http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 99 hún con ngûúâi noái chung, nhên vêåt quaái dõ suy nghô, söëng vaâ haânh àöång theo yá mònh vaâ thöng thûúâng sûå suy nghô, söëng vaâ haânh àöång àoá laåi vûúåt ra nhûäng khuön saáo boá buöåc cuãa lûúng têm, luêåt phaáp, àaåo àûác. Noá gêy möåt sûå kinh ngaåc vaâ thêåm chñ, laâ sûå kinh súå cho ngûúâi àoåc. Möåt hònh tûúång tiïu biïíu cho motif naây laâ naâng Ön thõ, vúå cuãa Phoá bang chuáa Caái bang Maä Àaåi Nguyïn trong Thiïn Long baát böå. Taác giaã Kim Dung chó àïí cho Ön thõ xuêët hiïån hai lêìn trong Thiïn Long baát böå. Lêìn thûá nhêët vúái veã nhu mò vaâ àau thûúng cuãa möåt võ vong nhên (àaân baâ múái goaá chöìng), lêìn thûá hai vúái toaân böå phong caách dêm àaäng vaâ man rúå cuãa möåt ngûúâi mùæc chûáng cuöìng dêm. Hai hònh tûúång àöëi lêåp trong möåt con ngûúâi coá nhan sùæc tuyïåt vúâi thêåt khiïën cho ngûúâi ta kinh súå àïën dûång caã toác gaáy. Moåi chuyïån bùæt àêìu tûâ Baách hoa àaåi höåi, Ön thõ theo chöìng laâ Maä Àaåi Nguyïn, Phoá bang chuáa Caái bang, ài dûå höåi hoa xuên naây. Nhan sùæc tûúi àeåp cuãa ngûúâi phuå nûä naây àaä laâm cho haâng ngaân anh huâng haão haán kinh ngaåc, thaán phuåc. Nhûng coá möåt ngûúâi khöng àïí yá túái têëm nhan sùæc àoá. Ngûúâi àoá laâ Bang chuáa Caái bang Kiïìu Phong. Thêåt ra, Kiïìu Phong khöng hïì coi thûúâng veã àeåp phuå nûä; öng chó nghô rùçng Ön thõ laâ vúå cuãa thuöåc haå mònh, cêìn phaãi giûä àuáng lïî. Thïë nhûng àiïìu àoá àaä laâm Ön thõ cùm thuâ vaâ lêåp têm seä haåi Kiïìu Phong àïí öng thên baåi danh liïåt. Naâng ta dûång lïn möåt nghi aán, caáo giaác rùçng chöìng naâng biïët Kiïìu Phong laâ gioâng giöëng man rúå Khêët Àan nïn Kiïìu Phong àaä giïët chöìng naâng àïí bõt miïång. Trong rûâng haånh ngoaâi thaânh Vö Tñch, Ön thõ àaä xuêët hiïån trong tû thïë möåt ngûúâi àaân baâ àang chõu tang chöìng, tiïët löå thên thïë Khêët Àan cuãa Kiïìu Phong àaä laâm quêìn huâng Caái bang kinh têm. Hoå trúã mùåt khinh miïåt öng, coi öng laâ keã thuâ. Kiïìu Phong phaãi àau àúán rúâi boã chûác vuå, ra ài. Kiïìu Phong seä khöng bao giúâ hiïíu àûúåc àöång cú naâo àaä àûa Ön thõ àïën viïåc vu caáo mònh àaä giïët Maä Àaåi Nguyïn, ngûúâi baån maâ öng rêët yïu mïën, nïëu khöng coá möåt àïm öng rûúåt theo dêëu vïët Àoaân Chñnh Thuêìn vaâ têån mùæt chûáng kiïën têën kõch man rúå taåi nhaâ Ön thõ. Hoaá ra, Ön thõ laâ ngûúâi tònh cuä cuãa Àoaân Chñnh Thuêìn; hoå àaä quan hïå thên xaác vúái nhau vaâ trong cún say àùæm http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 100 Àoaân Chñnh Thuêìn àaä thïì rùçng nïëu öng phuå Ön thõ, thên thïí seä bõ loác thaânh tûâng miïëng thõt. Gùåp laåi Àoaân Chñnh Thuêìn, Ön thõ vui veã múã tiïåc rûúåu cuâng Àoaân Chñnh Thuêìn ùn uöëng àuâa giúän röìi boã thuöëc mï vaâo rûúåu àêìu àöåc Àoaân Chñnh Thuêìn. Ön thõ troái Àoaân Chñnh Thuêìn laåi, nhùæc laåi lúâi thïì xûa vaâ haá miïång cùæn tûâng miïëng thõt cuãa tònh lang! Chñnh trong dõp naây, Ön thõ àaä tiïët löå cho Àoaân Chñnh Thuêìn biïët rùçng muå àaä haäm haåi Kiïìu Phong; rùçng ngûúâi giïët Maä Àaåi Nguyïn - chöìng muå - khöng ai khaác hún laâ Baåch Thïë Kñnh, chêëp phaáp trûúãng laäo Caái bang vaâ laâ möåt tònh lang khaác cuãa muå; vaâ rùçng Baåch Thïë Kñnh àaä nhaåi theo chiïu thûác Toaã hêìu cêìm naä thuã cuãa Kiïìu Phong àïí boáp naát yïët hêìu Maä Àaåi Nguyïn, dïî daâng thûåc hiïån êm mûu vu caáo! Ön thõ laâ möåt nhên vêåt nûä vö cuâng quaái dõ trong suöët 12 böå kiïëm hiïåp tiïíu thuyïët Kim Dung. Trong vùn hoåc thïë giúái, chûa thêëy coá möåt nhên vêåt nûä naâo àaáng nïí nhû naâng Ön thõ. Phaãi chùng, àoá chó laâ saãn phêím thuêìn tuyá hû cêëu cuãa trñ tûúãng tûúång, trïn àúâi naây khöng hïì coá möåt phuå nûä nhû vêåy? Nhûng Thiïn Long baát böå khöng chó coá Ön thõ maâ coân coá Trêën Nam vûúng phi Àao Baåch Phuång, vúå chaánh thêët cuãa Àoaân Chñnh Thuêìn, cuäng quaái dõ khöng keám. Thên danh laâ Vûúng phi cuãa nûúác Àaåi Lyá, Àao Baåch Phuång àaä khaám phaá ra chöìng mònh ngoaåi tònh vúái nhiïìu phuå nûä khaác. Vêåy laâ baâ ta traã thuâ vaâ caách traã thuâ cuäng khaá àöåc àaáo: cho möåt gaä ùn xin raách rûúái höi haám ùn nùçm vúái mònh. Lêìn ùn nùçm àoá àaä sinh ra möåt anh thïë tûã baãnh trai, möåt nhaâ nho treã laäng maån, si tònh. Àoá laâ Àoaân Dûå. Gaä ùn maây dú bêín àoá laâ ai? Chñnh laâ Àoaân Diïn Khaánh, nhên vêåt àaåi biïíu cuãa hoaâng gia nûúác Àaåi Lyá, tranh chêëp ngai vaâng khöng àûúåc, àaä àïí quyïìn lûåc cêìm àêìu nûúác Àaåi Lyá loåt vaâo tay Àoaân Chñnh Minh, anh ruöåt cuãa Àoaân Chñnh Thuêìn. Kim Dung àïí cho Àoaân Dûå lûu laåc giang höì, yïu möåt luác ba cö gaái Möåc Uyïín Thanh, Chung Linh, Vûúng Ngûä Yïn; toaân laâ nhûäng ngûúâi con tû sinh cuãa Àoaân Chñnh Thuêìn. Cho àïën khi chaâng trai tuyïåt voång vò khaám phaá ra rùçng mònh àang yïu nhûäng cö em cuâng cha khaác meå thò Trêën Nam Vûúng phi múái kïì tai con maâ tiïët löå rùçng chaâng khöng phaãi laâ con cuãa Àoaân Chñnh Thuêìn http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 101 maâ laâ con cuãa Àoaân Diïn Khaánh! Möåt baâ vûúng phi coá ngoaåi hiïåu laâ Ngoåc diïån Quan Êm maâ laäng maån vaâ liïìu maång àïën thïë thò thöi! Nhên vêåt quaái dõ tuy söëng rêët khaác àúâi nhûng laåi söëng rêët ngûúâi. Àöëi vúái hoå, caái voã luên lyá, àaåo àûác cuãa àaåo Nho khöng cûáng lùæm, coá thïí phaá vúä àïí thoaát ra àûúåc àïí söëng àuáng nhû loâng mònh muöën söëng. Trong Anh huâng xaå àiïu, bêët kyâ ngûúâi anh huâng haâo kiïåt naâo cuäng lïn aán möëi tònh Tiïíu Long Nûä - Dûúng Qua vò naâng Tiïíu Long Nûä laâ sû phuå maâ chaâng Dûúng Qua laâ àöì àïå. Nho hoåc vaâ caã voä hoåc Trung Quöëc chûa hïì cho pheáp möåt àûáa hoåc troâ trai àûúåc yïu vaâ lêëy cö giaáo cuãa mònh. Kim Dung laäng maån vaâ caách maång hún: öng cho pheáp hoå thûúng yïu nhau vaâ vûúåt xa hún möåt chuát, öng cûá àïí cho Tiïíu Long Nûä mêët trinh vò möåt gaä àïå tûã haång beát cuãa phaái Toaân Chên. Mêët trinh thò mêët, Dûúng Qua chó biïët yïu cö giaáo cuãa mònh laâ Tiïíu Long Nûä vaâ ngûúåc laåi, trong àöi mùæt cuãa Tiïíu Long Nûä chó coá chaâng Dûúng Qua maâ thöi. Hoå dùæt tay nhau ài àêu khi thaânh Tûúng Dûúng bõ quên Möng Cöí bao vêy? Chñnh taác giaã cuäng khöng biïët àiïìu àoá. Tònh yïu àaä àûa hoå ài thêåt xa, xa loaâi ngûúâi, xa cuöåc àúâi. Tiïíu Long Nûä boã ài vaâ Dûúng Qua tòm kiïëm. Vaâ röìi cö beá Quaách Tûúng cuäng boã ài tòm Dûúng Qua. Coá thïí kïí ra haâng trùm nhên vêåt quaái dõ trong tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung. Hoå taåo ra àùåc àiïím riïng cho tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung, taåo nïn "phong caách quaái dõ" àöåc àaáo àïën nöîi, khi cêìm lïn möåt taác phêím tiïíu thuyïët voä hiïåp in bùçng tiïëng Quan thoaåi cuäng kyá tïn taác giaã Kim Dung maâ chùèng coá "phong caách quaái dõ" naây, ta coá thïí noái ngay àoá laâ taác phêím nguyå taåo (nguyå taác). Vùn laâ ngûúâi. Tû Maä Thiïn àau niïìm àau cuãa keã sô bõ cung hònh, raáng söëng àïí viïët nïn böå Sûã kyá àöì söå, trúã thaânh viïn phaáp quan toaân quyïìn phï phaán lõch sûã möåt caách nghiïm khùæc vaâ nghiïm tuác. Khuêët Bònh àau niïìm àau cuãa keã cö trung bõ phuå baåc maâ viïët lïn Ly tao röìi tòm caái chïët trïn doâng söng Mõch La, àïí laåi cho àúâi nhûäng cêu phuá ngêåm nguâi khön taã. Löî Têën sinh ra vaâ lúán lïn trong giai àoaån lõch sûã àau thûúng nhêët cuãa Trung Quöëc, khöng thïí khoác nöíi nûäa àaânh phaãi ài tòm nuå cûúâi ra nûúác mùæt trong A.Q chñnh truyïån. Kim Dung xuêët thên tûâ möåt gia àònh coá öng nöåi laâm quan dûúái triïìu vua Quang Tûå, àaä lúán lïn vaâ tûâ boã http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 102 Hoa luåc ra àaão Àaâi Loan, àaä chûáng kiïën àûúåc nhûäng taác haåi cuãa tû duy giaáo àiïìu vaâ chuã nghôa cöng thûác sú lûúåc nïn öng àaä laâm ngûúâi löåi ngûúåc doâng nûúác. Phûúng phaáp luêån cuãa triïët hoåc laâ àûa ra möåt chñnh àïì, phaãn biïån laåi thaânh möåt phaãn àïì àïí ài àïën möåt húåp àïì khaã dô chêëp nhêån. Qua nhûäng nhên vêåt quaái dõ, Kim Dung àaä àûa ra nhûäng phaãn àïì vaâ phêìn húåp àïì àûúåc öng giao laåi cho ngûúâi àoåc, àïí ngûúâi àoåc tûå nhêån ra. Roä raâng laâ anh huâng - tiïíu nhên, chñnh phaái - taâ phaái, trinh tiïët - bêët trinh, Kiïëm töng - Khñ töng, vûúng àaåo - baá àaåo, cao quyá àï tiïån, ön nhu - dêm àaäng... laâ nhûängmùåt àöëi lêåp khöëc liïåt. Naâo ai àuáng, naâo ai sai? Ngûúâi àoåc haäy tûå lyá giaãi. Kim Dung chó dùån doâ chuáng ta: thêëy nhû vêåy nhûng khöng hùèn laâ nhû vêåy. Thïë thöi. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 103 16. NGHÏÌ KYÄ NÛÄ TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG Khaái niïåm "nghïì", theo nhaâ kinh tïë hoåc ngûúâi Anh Thomas Robert Malthus, laâ möåt caái gò coá lúåi cho baãn thên, vûâa coá ñch cho xaä höåi. Vaâ nïëu hiïíu theo caái nghôa nghiïm tuác àoá thò kyä nûä khöng thïí laâ möåt nghïì. Kyä nûä, ngûúâi con gaái laâm nghïì baán phêën buön hûúng, coân coá nghôa laâ aã àaâo, con haát. Nïëu ngûúâi ta coá thïí chêëp nhêån aã àaâo, con haát laâ möåt nghïì thò ngûúâi ta khoá coá thïí chêëp nhêån àûúåc chûä nghïì trong caái ngûúâi ta goåi laâ baán phêën buön hûúng. Trong thú cuãa Àöî Muåc, kyä nûä coân àûúåc goåi laâ "thûúng nûä": Thûúng nûä bêët tri vong quöëc hêån Caách giang do xûúáng Hêåu àònh hoa (Con haát biïët chi húân mêët nûúác Caách söng coân haát Hêåu àònh hoa (Àöî Muåc - Baåc Têìn Hoaâi) Noái thò noái thïë nhûng trong xaä höåi Trung Hoa ngaây xûa, möåt xaä höåi vöën troång nam khinh nûä, coi ngûúâi phuå nûä laâ àöì chúi cuãa àaân öng, coá thïí dïî daâng mua, baán, bùæt coác, sang nhûúång hoùåc àem laâm quaâ tùång giûäa nhûäng ngûúâi àaân öng vúái nhau thò xuêët hiïån cuãa nghïì kyä nûä cuäng laâ àiïìu rêët bònh thûúâng, thêåm chñ àûúåc coi laâ húåp lyá. Nghïì kyä nûä coá tûâ thúâi naâo? Ngûúâi ta khoá maâ xaác àõnh àûúåc thúâi àiïím xuêët hiïån cuãa nghïì naây, tuy nhiïn cuäng coá thïí khùèng àõnh àûúåc nghïì naây gùæn liïìn vúái cheán rûúåu cêu khaách, múâi khaách, àaân ca laâm vui vaâ baán dêm cho khaách. Theo tû liïåu cuãa öng Nguyïîn Tön Nhan àùng trïn taåp chñ Kiïën thûác ngaây nay, öng töí cuãa nghïì kyä nûä laâ Baåch mi thêìn. Thêìn maây trùæng coá thïí laâ Höìng Nhai tiïn sinh, tïn goåi Linh Luên, bêìy töi dûúái thúâi vua Hoaâng Àïë, http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 104 ngûúâi laâm ra êm luêåt àaä àûúåc ghi trong Laä Thõ xuên thu cuãa Laä Bêët Vi thúâi Têìn. Thêìn maây trùæng cuäng coá thïí laâ Liïîu Àaåo Chñch, thúâi Xuên Thu; Quaãn Troång (Quaãn Di Ngö), thúâi Xuên Thu, ngûúâi coá cöng lêåp ra 700 nhaâ chûáa gaái àïí àaân öng àïën mua vui, thu tiïìn lúâi àïí lo tiïìn quên quöëc cho Tïì Hoaân Cöng; cuäng coá thïí laâ Laä Àöång Tên trong nhoám Baát tiïn, nhên vêåt chuyïn daåy haát kiïm trõ bïånh hoa liïîu cho phuå nûä laâng chúi. Trong bêët kyâ thúâi àaåi vua chuáa naâo úã Trung Hoa, nghïì kyä nûä cuäng vêîn àûúåc hoaåt àöång, caác "viïån" chûáa gaái vêîn moåc lïn úã khùæp núi. Tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung trúã thaânh möåt baãn àiïìu tra xaä höåi khaá ngoaån muåc khi öng phaãn aánh cho àöåc giaã thêëy thïm àûúåc möåt nghïì: nghïì kyä nûä. Trong taác phêím Tiïëu ngaåo giang höì, Kim Dung coá nhùæc túái viïån Quêìn Ngoåc dûúái nuái Haânh Sún. Àêy laâ núi maâ Lïånh Höì Xung khuyïn Àiïìn Baá Quang nïn tòm túái àïí giaãi trñ, buöng tha cho ni cö Nghi Lêm beá boãng töåi nghiïåp. Cuäng chñnh núi naây, Lïånh Höì Xung àaä tòm túái àïí dûúäng thûúng; Nghi Lêm àûúåc cö beá Khuác Phi Yïn dêîn àïën tòm anh àïí àûa anh àïën vuâng hoang sún daä lônh, traánh sûå truy àuöíi cuãa nhûäng keã thuâ. Cuäng chñnh núi naây, Dû Thûúng Haãi cuãa phaái Thanh Thaânh tûúãng àaä coá cú höåi laâm nhuåc hai phaái Hoa Sún vaâ Hùçng Sún nïëu bùæt àûúåc Lïånh Höì Xung vaâ Nghi Lêm úã chung möåt phoâng, nhûng cuöëi cuâng laäo àaä phaãi chaåm mùåt Àiïìn Baá Quang vaâ àaánh nhau, bõ Àiïìn Baá Quang xuyïn taåc laâ "àaánh nhau àïí giaânh möåt cö gaái laâng chúi tïn laâ Ngoåc Baão". Nhûng nghïì kyä nûä àûúåc mö taã àêåm neát nhêët vêîn laâ trong böå Löåc Àónh kyá, Vi Tiïíu Baão xuêët thên tûâ kyä viïån Lïå Xuên úã thaânh Dûúng Chêu. Meå cuãa Vi Tiïíu Baão - Vi Xuên Phûúng - bang giao röång raäi vúái caác anh em Haán, Möng, Taång, Höìi Maän; khöng khùèng àõnh àûúåc cha cuãa Vi Tiïíu Baão laâ ai. Chñnh Vi Tiïíu Baão cuäng traãi qua têm traång buöìn bûåc, ghen tõ khi maá mònh àaä giaâ (trïn 30 tuöíi), khöng coá àûúåc khaách sang, khaách söåp cuãa caác kyä nûä treã tuöíi khaác. Kim Dung cuäng cho biïët caác cêëp bêåc trong caác kyä viïån úã Dûúng Chêu. Maá maá laâ chuã viïån, ngûúâi boã tiïìn ra mua gaái vïì, coá toaân quyïìn sinh saát àöëi vúái caác cö gaái. Muå dêìu laâ nhûäng ngûúâi àaân baâ lúán tuöíi, chuyïn möi giúái giúái thiïåu, laâm möi giúái maåi dêm. Kyä http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 105 nûä laâ ngûúâi trûåc tiïëp baán dêm trong caác kyä viïån, laåi kiïm nhiïåm vuå múâi khaách uöëng rûúåu vaâ kïu àöì nhêåu. Nöåi dung cöng viïåc cuãa hoå laâ khuyïën khñch boån khaách chúi xaâi tiïìn nhiïìu caâng töët. Quy nö laâ nhûäng chaâng trai cö gaái coá nhiïåm vuå phuåc vuå caác cöng viïåc vùåt trong kyä viïån: nêëu nûúáng thûác ùn, pha rûúåu, doån baân ghïë, mua àöì ùn cho kyä nûä vaâ... àaánh àêåp nhûäng cö gaái nhaâ laânh, dùçn mùåt hoå nïëu hoå khöng chõu baán trinh, khöng chõu tiïëp khaách. Chñnh Vi Tiïíu Baão àaä tûâng mú ûúác möåt ngaây coá söë tiïìn lúán, tòm àïën möåt viïån naâo àoá ùn xaâi phung phñ cho sûúáng tay ba ngaây ba àïm. Vïì sau, laâm àaåi thêìn trong triïìu Khang Hy röìi, Vi Tiïíu Baão mang söë tiïìn lúán vïì cho meå àïí meå coá thïí múã möåt Lïå Thu viïån, Lïå Àöng viïån, Lïå Haå viïån ; caånh tranh cho caái Lïå Xuên viïån maâ hùæn àaä tûâng lúán lïn vaâ chõu nhuåc phaãi suåp tiïåm, röìi àúâi. Ngay baâ Vi Xuên Phûúng, khi nhòn thêëy àaân con dêu tûúi àeåp cuãa mònh, trong àoá coá àuã têët cöng chuáa, phu nhên, tiïíu thû quyïìn quyá; àaä khen con mònh coá con mùæt tinh àúâi. Trong tû tûúãng khinh doanh kyä viïån cuãa baâ giaâ chöìng naây thò cûá caái àaân gaái àoá maâ lêåp thaânh möåt viïån thò ùæt thaânh Dûúng Chêu seä khöng coá viïån naâo coân boáng àaân öng nûäa. Trong Löåc Àónh kyá, Kim Dung xêy dûång möåt tònh huöëng xaãy ra taåi Lïå Xuên viïån khaá buöìn cûúâi. Trõnh Khùæc Saãn dêîn A Kha (cö gaái maâ Vi Tiïíu Baão àang say àùæm) hoaá trang thaânh möåt võ cöng tûã, xuöëng Lïå Xuên viïån úã Dûúng Chêu àïí àoán bùæt Vi Tiïíu Baão. Baâ Vi Xuên Phûúng cûá tûúãng àêy laâ hai khaách söåp, cöë gùæng roát rûúåu múâi chaâo, öm Trõnh Khùæc Saãn vaâ A Kha hön hñt hoaâi. Vi Tiïíu Baão thêëy caãnh àoá vûâa bûåc tûác vûâa súå Trõnh Khùæc Saãn, tònh àõch cuãa mònh seä trúã thaânh cha húâ cuãa hùæn àïm êëy; vûâa buöìn cûúâi vò meå ruöåt cuãa mònh cûá hön hñt böì cuãa mònh, tûúãng A Kha laâ àaân öng phong lûu. Thaânh àö nhöån nhõp coá kyä viïån khöng laå. Laå nhêët laâ nhûäng núi tön nghiïm nhû chên nuái Thiïëu Thêët dûúái chuâa Thiïëu Lêm, Höì Nam cuäng coá kyä viïån. Chñnh Vi Tiïíu Baão trong lúáp aáo cuãa Höëi Minh thiïìn sû, phoá truå trò chuâa Thiïëu Lêm, chõu khöng nöíi caãnh chay tõnh cuãa nhaâ chuâa, àaä thay aáo àöåi khùn leán khoãi chuâa àïën kyä viïån chúi. Luác hùæn àang say sûa cho tiïìn boån kyä nûä, gaác tay gaác chên löån xöån thò A Kha vaâ A Kyâ àïën tòm hùæn àïí têën cöng. Hùæn http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 106 nhanh trñ noái döëi A Kyâ laâ vúå lúán, A Kha laâ vúå nhoã, nghe hùæn ài chúi kyä viïån nöíi ghen àïën quêåy. Àïí traánh sûå truy bùæt cuãa A Kyâ, A Kha, hùæn duâng kïë “kim thiïìn thoaát xaác”, mûúån aáo boån kyä nûä mùåc vaâo, cho tiïìn àêåm boån kyä nûä nhúâ chuáng chûãi búái A Kha, A Kyâ röìi chia hai töëp keáo ra cöíng trûúác vaâ cöíng sau. Thêëy boån kyä nûä keáo ra, A Kyâ vaâ A Kha khöng daám cheám. Vi Tiïíu Baão nhúâ thïë maâ thoaát naån, chó thûúng boån kyä nûä vò ùn tiïìn chûãi mùæng hùng quaá, bõ A Kyâ vaâ A Kha àaánh cho sûát àêìu meã traán, kïu khoác om soâm. Sau naây A Kyâ vaâ A Kha àem chuyïån hùæn ài chúi kyä viïån thûa vúái phûúng trûúång chuâa Thiïëu Lêm laâ Höëi Thöng thiïìn sû. Vi Tiïíu Baão tûúãng àaä chïët àïën núi, ai ngúâ coá möåt nhên vêåt laâ Dûúng Dêåt Chi àûáng ra àúä àoân cho hùæn. Dûúng Dêåt Chi cho biïët hùæn laâ thaái giaám àûúåc hoaâng thûúång tin tûúãng. Maâ thaái giaám thò coân ài kyä viïån sao àûúåc. Cho nïn moåi võ sû tùng trong chuâa Thiïëu Lêm àïìu kñnh ngûúäng hùæn vaâ cho rùçng cêu chuyïån cuãa A Kyâ vaâ A Kha laâ chuyïån bõa àùåt, vu caáo möåt nhaâ tu haânh àaåo àûác saáng rúä! Nhûng thêåt ra, kyä viïån khöng chó laâ núi maåi dêm. Nïëu trong tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung, boån haâo sô giang höì bõ boån quan binh truy naä; ngûúâi bõ thûúng thò laánh vaâo kyä viïån trõ thûúng, thò trong thûåc tïë, caác danh sô thûúâng tòm àïën kyä viïån àïí nghe haát laâm thú, röìi daåy caác kyä nûä haát nhûäng baâi thú cuãa mònh thaânh nhaåc phöí. Kyä viïån trúã thaânh núi nûúng naáu cuãa nhûäng têm höìn cö àöåc, cuãa nhûäng ngûúâi bõ vua chuáa lûu àaây. Trong nhûäng trûúâng húåp àoá thò kyä nûä trúã thaânh ngûúâi baån tri êm. Chuáng ta àaä tûâng biïët Baåch Cû Dõ bõ giaáng laâm Tû maä Cûãu Giang, àaä tûâng laâm baâi Tyâ baâ haânh ca ngúåi tiïëng àaân cuãa möåt kyä nûä daâi 622 cêu. Trong phêìn àïì tûåa, Baåch Cû Dõ àaä viïët: "Nùm Nguyïn Hoaâ thûá mûúâi (816), ta bõ giaáng laâm Tû maä huyïån Cûãu Giang ... tiïîn khaách úã bïën Böìn, giûäa àïm nghe tiïëng tyâ baâ úã trïn thuyïìn ... hoãi ra thò àoá laâ ca nûä úã Trûúâng An". Taác giaã ngöìi nghe têm sûå cuãa ngûúâi ca nûä àoá. Baãn thên ngûúâi ca nûä àoá laâ möåt nhên vêåt coá hoåc, coá loâng tûå troång, khöng phaãi khaách naâo múâi cuäng ra: Di thuyïìn tûúng cêån yïu tûúng kiïën Thiïn tûãu höìi àùng truâng khai yïën http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 107 Thiïn hö vaån hoaán thó xuêët lai Do baäo tyâ baâ baán giaâ diïån (Gheá thuyïìn àïën caånh chaâo múâi Khïu àeân thïm rûúåu laåi baây tiïåc hoa Nùçn nò múâi maäi múái ra Öm àaân che nûãa mùåt hoa thêîn thúâ) (Trêìn Troång Kim dõch) Lyá Baåch cuäng tûâng tòm thêëy nguöìn caãm hûáng trong nhûäng cheán rûúåu maâ caác naâng Ngö cú chaâo múâi öng trong baâi Kim Lùng tûãu tûá lûu biïåt: Phong xuy liïîu hoa maän àiïëm hûúng Ngö cú aáp tûãu khuyïën khaách thûúâng (Gioá àûa hûúng liïîu àêìy nhaâ Gaái Ngö chuöëc rûúåu thiïët tha eáp naâi) Nhûng coá leä Àöî Muåc vúái 10 nùm lûu laåc úã Giang Nam múái hiïíu àûúåc têëm loâng cuãa ngûúâi höìng nhan tri kyã xuêët thên tûâ giúái kyä nûä: Laåc phaách giang höì taái tûãu haânh Súã yïu tûúng tïë chûúãng trung khinh Thêåp niïn nhêët giaác Dûúng Chêu möång Dinh àùæc thanh lêu baåc haånh danh (Lûu laåc giang höì àaä bêëy lêu Cuâng ngûúâi nhoã beá úã bïn nhau Mûúâi nùm sûåc tónh Dûúng Chêu möång Mang tiïëng trùng hoa nghô laåi sêìu) (Haân Giang Nhaån dõch) Vaâ àuáng nhû truyïìn thöëng caác bêåc nhaâ vùn tiïìn böëi, Kim Dung cuäng khöng hïì xêy dûång nûäng nhên vêåt thuêìn tuyá laâ nhûäng http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 108 cö gaái laâng chúi trong tiïíu thuyïët voä hiïåp cuãa mònh. Töi coá dõp khùæc hoaå nhên vêåt Trêìn Viïn Viïn nhû möåt thiïn haå àïå nhêët myä nhên, möåt danh kyä, tuy xuêët thên tûâ chöën phong trêìn nhûng àeåp tuyïåt vúâi vaâ thöng minh vö haån, coá möåt quan hïå laå luâng àïën lõch sûã Trung Hoa thúâi Minh maåt - Thanh sú. Nhên vêåt coá thêåt naây trúã thaânh nguöìn caãm hûáng chuã àaåo cho danh sô Ngö Mai Thön àúâi Thanh viïët thaânh Viïn Viïn khuác. Vaâ cuäng ngay trong Löåc Àónh kyá, Kim Dung cuäng xêy dûång nïn nhûäng àoaån kïí chuyïån caác quan úã Dûúng Chêu chiïu àaäi khêm sai àaåi thêìn Vi Tiïíu Baão bùçng caách múâi ba kyä nûä taâi nùng. Ngûúâi thûá nhêët laâ Lûúng Ngoåc Kiïìu, tuöíi ngoaâi 30, ùn mùåc hoa lïå nhûng nhan sùæc cuäng têìm thûúâng. Ngûúâi thûá hai löëi ba mûúi böën, ba mûúi lùm nhûng "cûã chó thuêìn nhaä, gioång ca thaánh thoát; gùåp nhûäng cêu khuác chiïët vi diïåu tiïëng haát caâng thanh thoaát lïn böíng xuöëng trêìm, biïën hoaá vö cuâng". Cö haát baâi Voång Haãi Triïìu, thú cuãa Têìn Quan àúâi Töëng, ca ngúåi àêët Dûúng Chêu. Ngûúâi thûá ba laâ möåt kyä nûä tuöíi ngoaâi böën mûúi, traán nhiïìu vïët nhùn, mùæt nhoã ti hñ nhûng àûúåc àaánh giaá laâ àïå nhêët danh kyä Dûúng Chêu. Cö öm tyâ baâ haát möåt baâi múái cuãa Tra Thêån Thaânh (viïîn töí cuãa Kim Dung); caác quan úã Dûúng Chêu ngöìi nghe têm höìn bay böíng. Chó coá Vi Tiïíu Baão laâ chaán naãn búãi vò gaä chó thñch gaái treã, maâ coá haát thò phaãi haát nhûäng baâi dêm àaäng nhû Thêåp baát mö. Cho nïn khi gaä àoâi cö danh kyä naây haát Thêåp baát mö, cö àaä liïång àaân, öm mùåt khoác boã chaåy khoãi bûäa tiïåc. Vúái tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung àaä heá múã cho ta thêëy sûå töìn taåi cuãa giúái kyä nûä vaâ caác kyä viïån trong nhûäng chïë àöå quên chuã Trung Hoa. Biïët sao àûúåc, phaáp luêåt êëy cöng nhêån kyä nûä laâ möåt nghïì thûåc thuå. Àiïìu àaáng quyá úã núi öng laâ öng àaä nhòn nhûäng kyä nûä dûúái con mùæt cuãa nhaâ vùn nhên baãn vaâ nhên àaåo: khöng lïn aán caái nghïì ti tiïån cuãa hoå, maâ thêåm chñ coân coá khuynh hûúáng ca ngúåi, biïíu dûúng caác danh kyä nhû caác nhaâ vùn tiïìn böëi àaä laâm. Nhûng töi cho rùçng caái cam àaãm nhêët úã öng laâ àaä àïí cho möåt thaâng nhoác con cuãa möåt kyä nûä, lúán lïn trong kyä viïån trúã thaânh cöng tûúác cuãa triïìu Thanh, àeâ àêìu cûúäi cöí thiïn haå, kïí caã nhûäng bêåc vûúng cöng àaåi thêìn, Àoá laâ Vi Tiïíu Baão. Kim Dung muöën chûáng minh möåt àõnh àïì: trûúác nhûäng ba àöång cuãa lõch sûã thò möåt gaä lûu manh, http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 109 möåt con gaái àiïëm, cuäng coá thïí trúã thaânh ngûúâi "cao quyá " nhêët thiïn haå. Àõnh àïì àoá quaã thêåt buöìn vaâ thêåt àùæng cay! http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 110 17. CON TRÊU TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG Tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung khöng phaãn aánh vïì hoaåt àöång nöng nghiïåp cuãa nöng dên Trung Quöëc maâ chó phaãn aánh thïë giúái voä hiïåp — möåt thïë giúái hoaân toaân hû cêëu do trñ tûúãng tûúång phong phuá cuãa taác giaã. Tuy nhiïn, xuêët thên tûâ möåt àêët nûúác röång lúán trong möåt giai àoaån maâ nïìn nöng nghiïåp coân saãn xuêët nhoã vaâ laåc hêåu, Kim Dung àaä àûa vaâo trong tiïíu thuyïët cuãa mònh hònh aãnh nöng thön Trung Quöëc, nhûäng nöng dên vaâ sinh hoaåt nöng nghiïåp Trung Quöëc. Ta thûã baân vïì con trêu trong taác phêím cuãa öng. Trong ngön ngûä Trung Quöëc, trêu laâ ngûu hoùåc hùæc ngûu àïí phên biïåt vúái con boâ laâ hoaâng ngûu. ÚÃ chûâng mûåc naâo àoá, Kim Dung cuäng àaä thïí hiïån tònh caãm cuãa mònh àöëi vúái con trêu, sûác keáo tiïu biïíu trong nöng nghiïåp truyïìn thöëng Trung Quöëc. Trong taác phêím Thêìn àiïu hiïåp lûä, trñ tûúãng tûúång cuãa taác giaã àaä phaát huy àïën cao àöå khi öng àïí cho chaâng trai Dûúng Qua “mûúån” taåm möåt con trêu cuãa ngûúâi nöng dên, mùåc böå quêìn aáo cuãa treã chùn trêu, àöët àuöëc phña sau àñt trêu àïí trêu phoáng thuåc maång vaâo voâng vêy cuãa quên Möng Cöí xêm lûúåc. Con trêu cuãa Dûúng Qua xöng trêån coân hûäu hiïåu hún caã con ngûåa chiïën Möng Cöí. Phaãi chùng àoá laâ hònh aãnh tiïu biïíu cuãa cuöåc khúãi nghôa nöng dên taåi thaânh Tûúng Dûúng? Cuöåc khúãi nghôa Tûúng Dûúng àaä bõ quên Nguyïn tùæm maáu, giang sún Trung Hoa chòm trong aách Di Àõch nhûng hònh tûúång Dûúng Qua cúäi trêu xöng trêån vêîn coân maäi vúái Thêìn àiïu hiïåp lûä vaâ àûúåc hiïån thûåc hoáa bùçng àiïån aãnh. Chaâng trai Quaách Tônh trong Anh huâng xaå àiïu àûúåc thêìy mònh laâ Höìng Thêët Cöng àùåt tïn cho laâ Thuyã Ngûu (trêu nûúác), coân coá biïåt hiïåu laâ Ngûu Canh Àiïìn (trêu caây ruöång). ÊËy búãi vò tûúáng maåo Quaách Tônh möåc maåc quï muâa, nûúác da ngùm ngùm àen, ñt miïång lûúäi, chêåm hiïíu, tûúáng phuåc phõch nhû con trêu. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 111 Con trêu coá mùåt khùæp moåi núi trong tiïíu thuyïët Kim Dung. Trêu chïët ài àïí laåi cho ngûúâi thõt vaâ da. Boån quêìn tiïn 36 àöång 72 àaão trong Thiïn Long baát böå chuyïn ùn thõt trêu khi têën cöng lïn cung Linh Thûáu, nuái Phiïu Diïîu. Vaâ boån hoå ùn nhû ngûåa, uöëng nhû trêu (maä thûåc, ngûu êím). Boån quêìn haâo Trung Nguyïn, tûâ àaám baâng mön taã àaåo uãng höå Lïånh Höì Xung têën cöng lïn chuâa Thiïëu Lêm nuái Thiïëu Thêët trong Tiïëu ngaåo giang höì àïën boån lïn uãng höå Thiïëu Lêm anh huâng àaåi höåi trong Thiïn Long baát böå àïìu àaánh tröëng bùçng da trêu. Coá leä da trêu daây hún da boâ múái chõu àûúåc cöng lûåc cuãa caác võ àaåi gia êëy chùng? Caái tiïët têëu öìn aâo, phûác taåp cuãa hoå laâm cho ma quyã, thaánh thêìn cuâng kinh haäi. Da trêu àûúåc duâng laâm vuä khñ vaâ àöi khi laâ cöng cuå àïí thi haânh hònh luêåt. Àoá laâ roi da trêu, tûác ngûu bò tiïn, àaánh àïën àêu nghe àïën àoá! Sûâng trêu àûúåc cûa laâm chung àûång rûúåu. Trong Tiïëu ngaåo giang höì, Töí Thiïn Thu àaä thuyïët Lïånh Höì Xung rùçng rûúåu trùæng ngoaâi quan ngoaåi àûång trong sûâng trêu. Súã dô duâng sûâng trêu laâm chung uöëng rûúåu vò chêët sûâng tanh tanh, coá nhû thïë múái chïë ngûå àûúåc muâi võ cay nöìng cuãa rûúåu trùæng. Tïn tuöíi cuãa con trêu cuäng àûúåc nhaâ tiïíu thuyïët mûúån taåm àïí chïë ra mön phaái, aám khñ vaâ voä cöng. Caác võ àaåo sô tu theo pheo phaái Voä Àang nhû Xung Hû trong Tiïëu ngaåo giang höì, Trûúng Tam Phong trong YÃ thiïn Àöì long kyá àûúåc goåi laâ caác laäo “löî muäi trêu”. Mö phoãng theo hònh daáng súåi löng trêu, boån baâng mön taã àaåo chïë ra thûá aám khñ goåi laâ Ngûu mao chêm. Trong Thiïn Long baát böå, Tang Thöí Cöng, àöång chuã àöång Bñch Lên, àaä bùæn thûá naây vaâo boån Möå Dung Phuåc khiïën phe Cö Tö Möå Dung ngûáa ngaáy vö kïí. Tuy nhiïn àiïím saáng nhêët cuãa Kim Dung laåi nùçm trong mön Caách sún àaã ngûu thêìn cöng. Nhû tïn goåi, loaåi cöng phu naây coá àiïím caách biïåt laâ àaánh àûúåc con trêu maâ giûäa con trêu vaâ ngûúâi àaánh coá möåt vêåt caãn laâ hoân nuái. Têët nhiïn caã hai khaái niïåm trêu vaâ nuái àïìu mang tñnh êín duå cao àöå. Trong Thiïn Long baát böå, Kim Dung àaä àïí cho quöëc sû nûúác Thöí Phöìn laâ Cûu Ma Trñ biïíu diïîn cöng phu naây. Cûu Ma Trñ vêån chûúãng cuãa phaái Thiïëu Lêm, àûáng tûâ xa vung tay àaánh caách khöng vaâo chiïëc lû hûúng bùçng àöìng. Phña bïn naây lû hûúng vêîn bònh thûúâng nhûng úã phña bïn kia, http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 112 phêìn àöìng bõ cùæt ra möåt miïëng àuáng nhû baân tay cuãa Cûu Ma Trñ. Trong Löåc Àónh kyá, Kim Dung cuäng àïí cho Vi Tiïíu Baão biïíu diïîn Caách sún àaã ngûu thêìn cöng. Hùæn vêån “cöng lûåc” vaâ àêëm vaâo caác võ Laåt ma Têy Taång nhûäng thïë voä nheå hïìu. Nhûng caác nhaâ sû Têy Taång laåi lùn ra chïët. Taåi sao vêåy? Trong tay aáo thuâng thònh, hùæn àang cêìm möåt lûúäi truyã thuã beán ngoåt. Hùæn vung tay lïn khöng phaãi àïí àaánh quyïìn maâ laâ duâng truyã thuã àêm leán. Da thõt naâo chõu nöíi loaåi thêìn cöng gúám ghiïëc nhû vêåy? Ngûúâi àúâi thûúâng baão ngu nhû trêu, dúã nhû trêu. Nhûng trong taác phêím voä hiïåp Kim Dung, con trêu àaä chùèng ngu maâ laåi chùèng dúã chuát naâo. Cuöën YÃ thiïn Àöì long kyá xêy dûång möåt nhên vêåt thêìy thuöëc maâ y thuêåt cao àïën àöå thêìn thöng, mang tïn trêu xanh: Höì Thanh Ngûu. Ngoaåi hiïåu cuãa Höì Thanh Ngûu laâ Àiïåp Cöëc y tiïn vaâ chöî úã cuãa öng laâ Höì Àiïåp Cöëc. Caã ngoaåi hiïåu vaâ chöî úã cuãa Höì Thanh Ngûu cho thêëy àûúåc chêët laäng maån mïnh möng cuãa nhên vêåt naây. Coá möåt con trêu khaác trúã thaânh àöëi tûúång àûúåc caác cö thiïëu nûä nhan sùæc kiïån tûúáng cöng huên say mï nhû àiïëu àöí. Àoá laâ chaâng Trûúng Vö Kyå, khi tröën vaâo hang nuái múái coá 15 tuöíi. Trong 5 nùm hoåc voä, chaâng trúã thaânh bêåc thûúång thûâa. Trûúåt tuyïët rúát xuöëng chên nuái gaäy caã hai chên, chaâng tûå xûng laâ Tùng A Ngûu (Tùng Vùn Trêu). Lïn àïën Quang Minh àónh giaãi vêy cho quêìn huâng Minh giaáo, chaâng vêîn laâ Tùng A Ngûu. Tùng A Ngûu coá àïën böën cö baån sùæc nûúác hûúng trúâi, möåt “taâi saãn” maâ khöng möåt hoaâng àïë Trung Hoa naâo coá àûúåc: Triïåu Mêîn, quêån chuáa hoa hêåu Möng Cöí; Tiïíu Siïu, hoa khöi thaánh nûä sûá Minh giaáo Ba Tû; Chu Chó Nhûúåc, chûúãng mön phaái Nga Mi; Hên Ly, tûác Chêu Nhi, em cö cêåu. Cuöëi cuâng Tùng Vùn Trêu choån Triïåu Mêîn vui chúi böën biïín nùm höì mùåc duâ anh coá àuã taâi nùng vaâ tû caách lïn nùæm ghïë laänh àaåo cao nhêët trong lûåc lûúång khúãi nghôa khaáng Nguyïn úã Hoaâi Tûá. Thuöåc haå cuãa anh laâ Chu Nguyïn Chûúng àaä nùæm quyïìn khúãi nghôa thaânh cöng, xûng àïë hiïåu laâ Minh Thaái Töí, múã ra nhaâ Minh (1368 - 1643), truyïìn àûúåc 13 àúâi. Tùng A Ngûu Trung Quöëc ài theo àoáa hoa laâi Möng Cöí nhûng trong trûúâng húåp naây chùèng ai http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 113 daám chïë giïîu nhaâ vùn Kim Dung àem böng hoa laâi cùæm baäi cûát trêu! http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 114 18. NGÛÚÂI TÊY DÛÚNG TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG Ngûúâi Trung Quöëc vêîn goåi ngûúâi chêu Êu laâ Têy dûúng quyã (boån quyã úã búâ biïín phña Têy) hoùåc Höìng mao quyã (boån quyã löng tay àoã). Khi duâng caách goåi nhû thïë, ngûúâi Trung Quöëc àaä tûå cho hoå caái quyïìn àûúåc maåt saát ngûúâi chêu Êu, coi dên chêu Êu khöng phaãi laâ ngûúâi. Trong Löåc Àónh kyá, Kim Dung àaä coá nhûäng àoaån, nhûäng chûúng thuêåt laåi caác quan hïå vúái ngûúâi Têy dûúng. Àêìu tiïn laâ ngûúâi Nga. Cuöåc chiïën tranh Trung - Nga dûúái triïìu Khang Hy àaä diïîn ra taåi thaânh Ni Böë Súã (Nertohinsk) nùm 1669. Vi Tiïíu Baão laâm nguyïn soaái, tû lïånh caác löå quên Thanh triïìu, ài àaánh quên Nga. Tû lïånh Nga laâ AÁ Nhô Thanh Tû Cú (Alsinsky) bõ bùæt. Hêìu tûúác Nga laâ Phñ Diïu Àa La (Feodore) phaãi xin cêìu hoaâ. Trong giai àoaån naây, Vi Tiïíu Baão thu nhêån hai tay àöåi trûúãng Nga àïí laâm ngûúâi àûa tin vïì cho cöng chuáa Tö Phi AÁ (Sophia). Möåt ngûúâi tïn laâ Hoa Baá Tû Cú (Vabasky) vaâ möåt ngûúâi tïn laâ Tïì Laåc Nùåc Phu (Delanov). Hai ngûúâi naây àaä giuáp chuyïín thû tûâ, quaâ caáp cuãa Vi Tiïíu Baão vïì cho Tö Phi AÁ vaâ àöìng thúâi cuäng àem tin tûác, quaâ caáp cuãa Tö Phi AÁ laåi cho Vi Tiïíu Baão. Do trònh àöå chûä Haán mêåp múâ, chûä Nga laåi êëm úá, Vi Tiïíu Baão àoåc tïn hai ngûúâi naây laâ Vûúng Baát Tûã Kï (gaâ chïët khöën naån) vaâ Trû La Noaå Phu (con heo heân haå). Löåc Àónh kyá cuäng nhùæc àïën àaåi sûá Nga Tû Ba Thaáp Löi (Spartinary) vaâ àoaân quên Nga bõ bùæt vïì Bùæc Kinh, àûúåc vua Khang Hy troång duång, kïu bùçng Nga La Tû taá lônh. Ngay trong triïìu àònh Khang Hy, nhaâ vua cuäng àaä troång duång hai nhên taâi Têy dûúng. Ngûúâi thûá nhêët laâ Thang Nhûúåc Voång (Adam Schall), quöëc tõch Àûác, giaám àöëc àaâi Thiïn vùn Bùæc Kinh. Cuöåc àúâi cuãa Thang Nhûúåc Voång rêët may mùæn khi gùåp àûúåc vua Khang Hy. Thúâi Thuêån Trõ, Thang Nhûúåc Voång àaä àûúåc tin http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 115 tûúãng, cho laâm cöng viïåc tñnh thiïn vùn, lõch phaáp. Nùm Khang Hy thûá ba (1665), Toaâ Khêm thiïn giaám tñnh löån ngaây nhêåt thûåc; Thang Nhûúåc Voång khaám phaá ra sú suêët êëy, trònh Khang Hy. Dûúng Quang Tiïën, viïn quan tñnh löån nhêåt thûåc, àêm ra thuâ Thang Nhûúåc Voång, muöën traã oaán. Tiïn beân lêëy cuöën Àaåi Thanh thúâi hiïën lõch do Thang Nhûúåc Voång viïët ra dûúái thúâi Thuêån Trõ, tiïn àoaán nhaâ Thanh chó úã ngöi 200 nùm, laâm möåt baãn têu lïn Khang Hy rùçng nhaâ Àaåi Thanh coá thûúång àïë phuâ höå, seä trûúâng töìn vaån nùm. Chuyïån Thang Nhûúåc Voång cho rùçng Àaåi Thanh chó bïìn vûäng 200 nùm laâ nguyïìn ruãa Àaåi Thanh. Luác àoá, Khang Hy múái 11 tuöíi, quyïìn haânh àang úã trong tay cöë mïånh àaåi thêìn Ngao Baái. Ngao Baái nghe têu, beân bùæt Thang Nhûúåc Voång, àõnh xûã lùng trò. Nhûng Khang Hy phaát giaác àûúåc chöî àïí cûáu Thang Nhûúåc Voång. Nhaâ vua nhoã tuöíi baân: cuöën Àaåi Thanh thúâi hiïën lõch laâm ra nùm Thuêån Trõ thûá 10 (1653) chùèng ai noái gò; thêåm chñ vua coân ban cho Thang Nhûúåc Voång tûúác võ Thöng Huyïìn giaáo sû. Nay àem Thang Nhûúåc Voång ra giïët ài thò chùèng khaác naâo maåt saát tiïn hoaâng Thuêån Trõ laâ u mï, töëi tùm. Nhaâ vua baân nïn giam Thang Nhûúåc Voång laåi. Khi Ngao Baái bõ giïët, nhaâ vua cho thaã Thang Nhûúåc Voång ra, laâm giaám àöëc Thiïn vùn àaâi nhû cuä, phong tûúác Thöng Minh giaáo sû (vò tïn cuãa Khang Hy laâ Huyïìn Hoa, phaãi kyå huyá nïn boã tûúác Thöng Huyïìn giaáo sû). Ngûúâi thûá hai laâ Nam Hoaâi Nhên (Ferdinard Verbiest) göëc Bó Lúåi Thò (Belgique). Ngûúâi naây rêët trung thaânh vúái Khang Hy chuêín bõ àaánh Ngö Tam Quïë, nhaâ vua àaä nhúâ àïën caã Nam Hoaâi Nhên vaâ Thang Nhûúåc Voång giêëm àöëc toaân böå cöng trònh àuác àaåi baác cho mònh, Caã hai àïìu laâ giaáo sô doâng Tïn (Jeásuite) laâm cho quan dûúái triïìu Khang Hy vaâ àaä coá nhiïìu àoáng goáp lúán lao giuáp Khang Hy bònh àõnh Trung Quöëc. Chñnh Vi Tiïíu Baão cuäng mïën möå hai ngûúâi Têy dûúng naây. Y goåi hoå laâ "ngoaåi quöëc laäo huynh". Vi Tiïíu Baão rêët kinh phuåc kyä thuêåt àuác troång phaáo cuãa hai "ngoaåi quöëc laäo huynh". Sau àoá, ài àaánh ngûúâi Nga La Tû úã Ni Böë Súã, Vi Tiïíu Baão cuäng múâi caác "ngoåai quöëc laäo huynh" cuâng ài trong quên àïí laâm ngûúâi phiïn http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 116 dõch trong àaâm phaán phên chia ranh giúái vaâ viïët hoaâ ûúác bùçng tiïëng Latin cho mònh. Löåc Àónh kyá cuäng coá nhûäng àoaån thuêåt laåi cuöåc chiïën àêëu cuãa quên dên àaão Àaâi Loan chöëng laåi ngûúâi Haâ Lan. Kim Dung goåi viïn tû lïånh Haâ Lan laâ Quyã Nhêët (?). Tra cûáu trong chñnh sûã Trung Quöëc, chuánh töi chûa tòm àûúåc àñch xaác tïn göëc cuãa viïn tû lïånh naây. Têët nhiïn, àöëi vúái nhûäng keã àïën xêm lûúåc àêët nûúác mònh. Kim Dung duâng tûâ "Quyã" cuäng chùèng coá gò laâ quaá àaáng. Chñnh trong taác phêím cuãa mònh, Kim Dung cuäng thûâa nhêån rùçng sûác maånh hoaã khñ cuãa ngûúâi Têy dûúng laâ ghï gúám, khöng coá möåt thûá "thên cöng" naâo cuãa giúái voä lêm Trung Quöëc coá thïí àõch nöíi. Ngö Tam Quïë tùång cho Vi Tiïíu Baão möåt cùåp suáng luåc cuãa Nga, hùæn bùæn thûã möåt phaát, saåt nûãa hoân giaã sún, khiïën cho gaä súå haäi muöën... ra quêìn. Cuäng vêåy, ra diïîn voä trûúâng Bùæc Kinh xem thûã suáng àaåi baác cuãa Man Hoaâi Nhên vaâ Thang Nhûúåc Voång chïë ra, gaä kinh hoaâng nghe troång phaáo nöí hai lêìn. Cho nïn, noái chuyïån voä cöng laâ noái chúi, chuyïån chiïën àêëu bùçng suáng àaån trïn chiïën trûúâng múái laâ chuyïån thêåt. Nhûäng chiïën thùæng cuãa quên dên Àaâi Loan trûúác quên Haâ Lan, cuãa quên Thanh trûúác quên Nga chùèng qua cuäng chó laâ kinh nghiïåm duâng caái thö sú àïí chöëng choåi vúái caái tiïn tiïën. Ngûúâi Trung Quöëc àaä biïët àûa quên duâng vaán gheáp laåi àïí che àaån, cho quên ài sau duâng àoaãn àao xung phong chùåt chên ngûúâi Têy dûúng. Lõch sûã Trung Quöëc goåi àoá laâ Àùçng baâi quên. Àiïìu may mùæn cho hoå laâ úã thïë kó 17, suáng àaån chûa coá àûúåc sûác maånh saát thûúng ghï gúám nhû ngaây nay. Cho nïn hoå àaä chiïën thùæng àûúåc Têy dûúng quyã. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 117 19. CAÁC KYÄ THUÊÅT TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG Khaái niïåm khoa hoåc - kyä thuêåt laâ khaái niïåm khaá múái meã, khaái quaát nhûäng phaát minh saáng chïë sûã duång phuåc vuå cho con ngûúâi. Tûâ ngaân xûa, dên töåc Trung Hoa cuäng coá nhûäng phaát kiïën khoa hoåc — kyä thuêåt riïng cuãa hoå. Vaâ thêåt thuá võ khi ta gùåp laåi möåt söë kyä thuêåt sú àùèng àoá trong tiïíu thuyïët voä hiïåp cuãa Kim Dung. Kim Dung cho ta biïët ngûúâi Trung Hoa àaä biïët sûã duång chêët cûúâng toan (acid) vaâo nhiïìu lônh vûåc khaác nhau. Àêìu tiïn, chêët acid duâng àïí viïët chûä. Böå YÃ thiïn Àöì long kyá coá nhùæc àïën saáu thanh Thaánh hoãa lïånh cuãa Baái hoãa giaáo Ba Tû do 3 sûá giaã cuãa tön giaáo naây àem vaâo Trung Quöëc, duâng nhû möåt loaåi vuä khñ, trïn àoá coá khùæc pho voä cöng quaái dõ cuãa ngûúâi Ba Tû. Trûúng Vö Kyå, giaáo chuã Baái hoãa giaáo Trung Quöëc (Kim Dung duâng tûâ Minh giaáo — Manicheáisme) sûã duång voä cöng tuyïåt thïë àoaåt lêëy àûúåc caác theã Thaánh hoãa lïånh. Àiïìu àùåc biïåt laâ caác Thaánh hoãa lïånh khöng phaãi bùçng xûúng, bùçng ngaâ, bùçng theáp maâ bùçng möåt loåai húåp kim rêët laå. Àïí viïët àûúåc têm phaáp voä cöng trïn Thaánh hoãa lïånh, ngûúâi Ba Tû phaãi nhuáng thaánh hoãa lïånh vaâo saáp, lêëy coå cûáng viïët chûä trïn mùåt saáp röìi duâng chêët cûúâng toan àöì theo neát chûä nhiïìu lêìn múái in sêu àûúåc chûä vaâo Thaánh hoãa lïånh Boån haâo sô giang höì cuãa Kim Dung àaä biïët duâng cûúâng toan laâm vuä khñ chiïën àêëu. Trong Nguä kyâ cuãa Minh giaáo Trung Quöëc, coá àöåi Höìng thuãy kyâ chuyïn duâng öëng phun cûúâng toan vaâo keã àõch. Trïn sên chuâa Thiïëu Lêm, hoå àaä biïíu diïín maân àaánh cûúâng toan vaâo bêìy choá soái cho quêìn huâng muåc kñch. Böå Tiïëu ngaåo giang höì cuäng noái àïën kyä thuêåt àaánh cûúâng toan naây. Boån giaáo chuáng Nhêåt Nguyïåt giaáo nguåy trang lïn Hùçng Sún chuác mûâng lïî nhêåm chûác chûúãng mön cuãa Lïånh Höì Xung àaä àem theo öëng phun nûúác cûúâng http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 118 toan, vêy haäm Lïånh Höì Xung, Phûúng Chûáng — truå trò chuâa Thiïëu Lêm vaâ Xung Hû — chûúãng mön phaái Voä Àang.... Kim Dung coân àïì cêåp àïën kyä thuêåt duâng thuöëc nöí. Àêìu tiïn thuöëc nöí àûúåc duâng nhû möåt loåai phaáo thùng thiïn, nöí trïn khöng trung cho ra nhûäng hònh aãnh àùåc biïåt. Àêy laâ caách triïåu têåp àöìng mön, àïå tûã cuãa tûâng mön phaái. Tûâ thuöëc nöí laâm phaáo, Kim Dung baân àïën kyä thuêåt chön thuöëc nöí àïí àaánh mòn. Phaái Tiïu Dao trong böå Thiïn Long baát böå coá kyä thuêåt àaánh mòn cûåc gioãi. Boån Haâm Cöëc baát hûäu cuãa phaái Tiïu Dao duâng thuöëc nöí laâm mòn chöëng laåi Àinh Xuên Thu. Trong Tiïëu ngaåo giang höì, phaái Voä Àang chön thuöëc nöí úã nuái Hùçng Sún àõnh tiïu diïåt Nhêåt Nguyïåt giaáo. Trong YÃ thiïn Àöì long kyá, Viïn Chên (tûác Thaânh Khön) chön thuöëc nöí hoâng tiïu diïåt Minh Giaáo. Hoå àïìu biïët caách chuyïìn dêy dêîn, kñch hoãa, taåo phaãn ûáng nöí... Lõch sûã cho ta biïët ngûúâi Trung Hoa laâ dên töåc àêìu tiïn tòm ra thuöëc nöí phuåc vuå nghïì laâm phaáo. Àiïìu thuá võ laâ trong tiïíu thuyïët Kim Dung khöng coá vuå nöí naâo thaânh cöng búãi vò cuöëi cuâng chùèng coá ai kñch hoãa. Têët caã àïìu kïët thuác töët àeåp, nhên vêåt giang höì khöng ai chïët têåp thïí vò thuöëc nöí, duâ àaä àûúåc chön theo àuáng dûå kiïën. Böå Thiïn Long baát böå cho chuáng ta biïët kyä thuêåt sûã duång chêët lên (phosphore) laâm vuä khñ. Phaái Tinh Tuá cuãa Àinh Xuên Thu lêëy chêët lên chïë ra nhûäng viïn àaån duâng àïí bùæn vaâo thên thïí ngûúâi khaác. Ngoån lûãa xanh biïëc cuãa chêët lên baám vaâo quêìn aáo da thõt ngûúâi bõ bùæn, böëc chaáy khiïën cho naån nhên àau àúán kïu gaâo rêët thaãm thiïët trûúác khi chïët. Phaái Tinh Tuá sûã duång loaåi àaån naây àïí trûâng phaåt caác giaáo àöì coá êm mûu phaãn thêìy, döëi baån àöìng mön. Sûå thêåt cuãa sûác maånh trong viïåc àaánh nhau chuã yïëu vêîn laâ vuä khñ. Vuä khñ caâng múái meã, viïåc àaánh nhau caâng dïî àûa àïën thaânh cöng. Trong Löåc Àónh kyá noái àïën kyä thuêåt àuác suáng àaåi baác: vua Khang hy lùång leä giao cho 2 giaáo sô ngûúâi Têy Dûúng laâ Nam Hoaâi Nhên vaâ Thang Nhûúåc Voång luyïån kim àuác suáng àaåi baác. Nhaâ vua chuêín bõ viïåc àaánh nhau vúái Bònh Têy vûúng Ngö Tam http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 119 Quïë úã Vên Nam vaâ vúái quên Nga úã biïn giúái Àöng Bùæc. Suáng àaåi baác thúâi àoá chûa coá böå phêån kñch hoãa, phaãi àöët möìi lûãa sau àuöi traái àaån àïí taåo phaãn ûáng nöí àêíy traái àaån bay ài. Àêy laâ 1 daång sûã duång thuöëc böìi trong phaáo binh hiïån àaåi. Àïí buöíi thao diïîn kñch thñch tinh thêìn sô töët, Nam Hoaâi Nhên vaâ Thang Nhûúåc Voång cho xêy sùén nhûäng goâ nöíng laâm muåc tiïu, bïn trong goâ nöíng chûáa àêìy diïm sinh, lûu huyânh. Quaã àaån rúi truáng muåc tiïu nöí buâng khiïën caác chêët trïn böëc chaáy rûåc trúâi. Boån sô töët phêën khúãi, hoan hö vaån tuïë muöën bïí caã voä trûúâng. Kyä thuêåt luyïån kim àûúåc Kim Dung nhùæc àïën nhiïìu nhêët trong caác böå tiïíu thuyïët voä hiïåp cuãa öng. Boån haâo sô giang höì àaánh nhau thûúâng sûã duång àïën 2 thûá vuä khñ cöí àiïín laâ àao vaâ kiïëm. Kim Dung àïì cêåp àïën loaåi baão àao, baão kiïëm nhû Àöì long àao vaâ YÃ thiïn kiïëm (YÃ thiïn Àöì long kyá) cheám sùæt nhû cheám buân. Öng cuäng àïì cêåp àïën caác loaåi truãy thuã (dao gùm) chïë bùçng húåp kim àùåc biïåt nhû lûúäi truãy thuã cuãa Vi Tiïíu Baão trong Löåc Àónh kyá. Loaåi truãy thuã naây beán ngoåt àïën nöíi Vi Tiïíu Baão àêm xuyïn qua vaách vaán giïët chïët mêëy Laåt ma Têy Taång cûáu thêìy mònh laâ Cûãu Naån sû thaái maâ ngûúâi úã hiïån truúâng chùèng biïët taåi sao caác Laåt ma chïët ài. Trong Hiïåp khaách haânh, öng àïì cêåp àïën möåt thûá lïånh baâi laâm bùçng huyïìn thiïët (theáp àen) cuãa Taå Yïn Khaách. Taå Yïn Khaách lêëy kiïëm cheám vaâo Huyïìn thiïët lïånh, kiïëm gaäy maâ lïånh baâi vêîn khöng suy suyïín chuát naâo. Nhùæc àïën thuêåt luyïån kim, Kim Dung khöng quïn khoaác vaâo cho thuêåt naây chêët huyïìn bñ. Trong YÃ thiïn Àöì long kyá, öng kïí laåi chuyïån quêìn huâng Minh giaáo nöëi laåi cêy àao Àöì long àaä gaäy. Trïn ngoån lûãa àoã phûâng phûâng, têët caã caác loaåi kïìm gùæp baão àao noáng quaá, chaãy ra thaânh chêët loãng maâ baão àao vêîn chûa nöëi laåi àûúåc. Trûúng Vö Kyå phaãi cho boån giaáo chuáng mûúån böën thanh Thaánh hoãa lïånh keåp baão àao. Ngoån lûãa chaáy cao, möåt thuöåc haå cuãa Vö Kyå phaãi muáa kiïëm àêm baån mònh cho maáu phun vaâo chöî àûúng raáp nöëi, baão àao múái laânh lùån laåi àûúåc. Cêu chuyïån nhùæc ta nhúá laåi huyïìn thoaåi luyïån 2 thanh kiïëm Can tûúng vaâ Maåc gia (Maåc taâ) thúâi Chiïën quöëc. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 120 YÃ thiïn Àöì long kyá cuäng àïì cêåp àïën viïåc sûã duång dêìu àaá (thaåch du — dêìu thö lêëy tûâ moã ra, chûa àûúåc chïë biïën) cuãa ngûúâi Trung Quöëc cuöëi àúâi Nguyïn. Trong àöåi nguä khaáng chiïën cuãa Minh giaáo coá àöåi Liïåt hoãa kyâ chuyïn lêëy dêìu thö phun qua öëng thuåt àïí àaánh hoãa cöng. Noái àïën viïåc lêëy dêìu thö laâ noái àïën kyä thuêåt khai thaác quùång moã. Minh giaáo bùæt nguöìn tûâ Ba Tû nïn rêët raânh kyä thuêåt khai thaác loaåi dêìu naây. Nhûng töi vêîn nghô rùçng kyä thuêåt laå nhêët àûúåc Kim Dung àïì cêåp àïën laâ kyä thuêåt chûng cêët rûúåu. Kyä thuêåt naây àûúåc àïì cêåp trong Tiïëu ngaåo giang höì. Àan Thanh tiïn sinh úã Giang Nam àem 3 chiïu kiïëm truyïìn cho kiïëm khaách Maåc Hoa Nhô nguúâi Thöí Löî Phöìn (Thöí Phöìn — Tourfan) àïí àöíi àûúåc 4 thuâng rûúåu Böì àaâo àaä cêët àûúåc 120 nùm. Vêån chuyïín loaåi danh tûãu naây tûâ Thöí Löî Phöìn vïì àïën Giang Nam phaãi mêët böën thaáng, àûúâng ài laåi khoá khùn nïn àïën Giang Nam chêët rûúåu laåi chua, khöng àûúåc thuêìn myä. Àan Thanh vaâo hoaâng cung, bùæt coác möåt chuyïn gia cuãa ngûå truâ phoâng chuyïn chûng cêët rûúåu cho vua uöëng àem vïì Giang Nam buöåc gaä phaãi chûng laåi mêëy thuâng Böì àaâo tûãu cho mònh. Rûúåu àûúåc chûng laåi àuáng 13 thaáng thò Àan Thanh gùåp àûúåc “öng truâm” uöëng rûúåu Lïånh Höì Xung. Lïånh Höì Xung múái uöëng möåt húáp Böì àaâo tûãu àaä lêëy laâm laå, nhêån xeát trong caái múái coá caái cuä, trong caái cuä coá caái múái, dûúâng nhû àaä 120 nùm maâ cuäng dûúâng nhû múái 12 thaáng. Àan Thanh hên hoan cho biïët thûá Böì àaâo tûãu naây àaä àûúåc Maåc Hoa Nhô 3 lêìn cêët, 3 lêìn chûng, vïì àïën Giang Nam laåi chûng cêët thïm möåt lêìn nûäa. Cho nïn võ rûúåu vûâa 120 tuöíi maâ cuäng vûâa 13 thaáng laâ nhû vêåy. Kyä thuêåt sau cuâng àaáng quan têm laâ kyä thuêåt dïåt kim. Kim Dung giúái thiïåu möåt loaåi baão y höå thên rêët hiïåu nghiïåm, àûúåc dïåt bùçng súåi kim ty (tú kim khñ) phöëi húåp vúái tú tùçm ngaân nùm trïn àónh Tuyïët Sún. Loaåi aáo naây laâ nöåi y, mùåc loát bïn trong, àao kiïëm àêm khöng luãng, quyïìn chûúãng àaánh khöng bõ chêën àöång. Trong Löåc Àónh kyá, Khang Hy mùåc 1 chiïëc, Vi Tiïíu Baão mùåc 1 chiïëc. Quaã nhiïn khöng ai chúi nöíi caã vua töi nhaâ naây. Nhên loaåi caâng tiïën böå, kyä thuêåt caâng phaát triïín. Tiïíu thuyïët voä hiïåp cuãa Kim Dung àún thuêìn laâ tiïíu thuyïët, hoaân toaân khöng http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 121 coá yá àõnh giúái thiïåu sûå tiïën böå trong khoa hoåc- kyä thuêåt cuãa ngûúâi Trung Quöëc. Öng cûá viïët vêåy, chuáng ta àoåc vaâ tûúãng tûúång. Coân tûúãng tûúång àïën àêu laâ quyïìn chuáng ta. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 122 20. THÛÁC ÙN TRUNG HOA TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG Miïëng ùn bao giúâ cuäng quyá giaáo àöëi vúái con ngûúâi. Àùåc biïët àöëi vúái dên töåc Trung Hoa ngaây trûúác, möåt dên töåc söëng nhúâ vaâo saãn xuêët nöng hiïåp laåc hêåu, laãi phaãi luön àöëi àêìu vúái nhûäng thiïn tai khuãng khiïëp haâng nùm thò miïëng ùn quaã thêåt rêët cêìn thiïët vaâ rêët rêët quyá. Tûâ àiïín tiïëng Hoa goåi chung caác loaåi thûác ùn laâ ngoåc thûåc (moán ùn vaâng ngoåc). Laâm ra miïëng ùn àïí coá ùn àaä quyá. Thûác ùn àûúåc chïë biïën tinh xaão; nhòn sûúáng mùæt, ngûãi thúm muäi, chaåm vaâo thêëy noáng, ùn vaâo miïång thêëy ngon laåi coân quyá hún. Maâ trïn thïë giúái, dên töåc Trung Hoa laâ dên töåc nöíi tiïëng biïët chïë biïën nhiïìu moán ùn ngon nhêët vaâ thêåm chñ, cêìu kyâ nhêët. Chñnh vò vêåy, thûác ùn trong tiïíu thuyïët voä hiïåp cuãa Kim Dung — coá leä laâ möåt ngûúâi Trung Hoa saânh ùn - cûåc kyâ phong phuá. Trònh àöå hiïíu biïët vïì caác moán ùn khùæp caác miïìn, hiïíu biïët caách chïë biïën thûác ùn tûâ thö sú àïën tinh xaão cuãa taác giaã khöng khoãi khiïën chuáng ta ngaåc nhiïn thuá võ. Triïìu Töëng, tûâ búâ Bùæc söng Hoaâng Haâ ra àïën biïn giúái Ngoaåi Möng àûúåc goåi laâ miïën Bùæc. Khñ hêåu quanh nùm tûúng àöëi laånh, Kim Dung cho biïët hoå thûúâng ùn caác loaåi baánh bao khöng nhên vúái caác loaåi thõt cûâu, thõt trêu, thõt boâ kho. Àoåc Thiïn Long baát böå, ta biïët caác böå töåc Khêët Àan vaâ Nûä Chên nuöi nhiïìu loaåi gia suác naây dûúái daång chùn thaã; thõt àïí laâm thûác ùn, da àïí laâm aáo quêìn, lïìu traåi, tuái àûång rûúåu. Thiïn nhiïn haâo phoáng vaâ hoang sú cuäng àem laåi cho ngûúâi phûúng Bùæc nhiïìu thûác ùn, mang tñnh böí dûúäng cao. Thiïn Long baát böå coá àoaån kïí chuyïån Tiïu Phong böìng A Tûã ra Nhaån Mön quan chûäa thûúng, chuyïn àaánh giïët gêëu àïí lêëy baân tay gêëu (huâng chûúãng) vaâ mêåt gêëu cho A Tûã uöëng. Núi àêy gêìn nuái Trûúâng Baåch, Tiïu Phong cuäng dïî kiïëm ra cuã nhên sêm coá giaá trõ http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 123 caãi tûã hoaân sinh cho A Tûã duâng. Öng nuöi cö em vúå bùçng nhûäng thûác ùn laâ dûúåc vêåt trên quyá dêîu coá ngaân vaâng cuäng khoá tòm mua. Tûâ búâ Nam söng Hoaâng Haâ àöí vïì hïët phûúng Nam Trung Quöëc, caách chïë biïën àöì ùn coá veã ngon laânh hún, tinh vi hún. Têët nhiïn, núi ùn ngon nhêët thiïn haå Trung Quöëc vêîn laâ Bùæc Kinh, àùåc biïåt laâ trong hoaâng cung nöåi viïån. Löåc Àónh kyá cho biïët dûúái triïìu Khang Hy, àïí phuåc vuå chuyïån ùn uöëng cho hoaâng gia, coá caã möåt ngûå truâ phoâng, àûáng àêìu laâ möåt tay thûúång thiïån thaái giaám, phña dûúái coá haâng trùm thaái giaám chuyïn mua sùæm, chïë biïën thûác ùn. Thûác ùn chúi göìm baánh mûát - Kim Dung goåi laâ àöì àiïím têm, khaác hùèn khaái niïåm àiïím têm cuãa chuáng ta laâ ùn saáng — àaä göìm caã trùm thûá. Chïë biïën xong, boån thaái giaám àùåt lïn àêìy caã baân àïí dêng vua Khang Hy. Nhûng Khang Hy chaán löëi ngöìi ùn trïn baân; nhaâ vua muöën... ùn vuång. Vaâ nhúâ ài ùn vuång baánh nûúáng, baánh da lúån, nhaâ vua àaä gùåp anh baån treã Vi Tiïíu Baão (cuäng laâ truâm ùn vuång!). Cho hay, ùn vuång luön luön hêëp dêîn àöëi vúái con ngûúâi, caái gò ngay ngùæn quaá, chñnh quy quaá cuäng trúã nïn phiïìn toaái. Vêng, àöì ùn trong hoaâng cung laâ ngon nhêët vaâ àa daång nhêët búãi hoaâng cung quy tuå àuã caác anh taâi nêëu ùn trïn toaân coäi Trung Hoa. Sau khi biïët Möåc Kiïëm Bònh laâ cö gaái ngûúâi Vên Nam, Vi Tiïíu Baão àaä ra lïånh cho ngûå truâ phoâng nêëu moán Tuyïn oai hoaã thoaái - möåt moán canh gioâ heo thún ngon nhiïìu nûúác múä - àïí àaäi cö gaái nhoã naây khiïën cö vö cuâng ngaåc nhiïn. Trïn nguyïn tùæc, thûá gò ngon thò àöí vaâo hoaâng cung nhûng trïn thûåc tïë, àõnh àïì êëy húi bõ sai. Kim Dung chua chaát nhêån ra rùçng bao giúâ cuäng coá naån tham nhuäng, nhaâ thêìu naâo àûa àöì ùn ûún thöëi cho ngûå truâ phoâng maâ coá moán tiïìn loát tay kha khaá thò thûác êëy vêîn àaáng dêng lïn cho vua vaâ thaái hêåu duâng; nhaâ thêìu naâo quïn tiïìn loát tay thò dêîu caá tûúi, thõt söëng cuäng trúã thaânh àöì ûún thöëi.. Chñnh nhúâ naån tham nhuäng àoá maâ boån Tiïìn Laäo Baãn trong Thiïn Àõa höåi àûa hai con heo Hoa àiïu phuåc linh trû vaâ Àêåu hoaâng nhên sêm trû möí sùén vaâo hoaâng cung, trong buång heo nheát àûúåc caã... möåt cö gaái (Möåc Kiïëm Bònh) àûa vaâo àïí Vi Tiïíu Baão trao àöíi “tuâ binh” sau naây. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 124 Laåi cuäng tûâ chuyïån hoaâng cung laâ núi coá thûác ùn ngon nhêët Trung Hoa laâm naãy sinh nhûäng tay... ùn tröåm àöì ùn. Möåt tay ùn tröåm thuöåc loaåi thûúång thûâa laâ Cûãu chó thêìn caái Höìng Thêët Cöng (Anh huâng xaå àiïu) chuyïn vaâo ngûå truâ phoâng, àaánh cùæp thûác ùn àaä chïë biïën sùén. Laäo naây ùn cuäng dûä maâ uöëng cuäng vö àõch, suöët àúâi lêëy ùn laâm leä söëng. Möåt tay truâm ùn maây nhû vêåy cuäng àaáng àïí chuáng ta hoåc têåp laâm... ùn maây! Boån haâo sô giang höì cuãa Kim Dung laâ phûúâng ùn maånh, uöëng àêåm. Hoå höåi hoåp úã àêu laâ núi àoá coá muâi rûúåu thõt xöng lïn nhûác muäi. Khi àaám baâng mön taã àaåo vïì àêìu nhêåp phaái Hùçng Sún, tònh nguyïån laâm àïå tûã Lïånh Höì Xung àïí cho Lïånh Höì Xung khoãi mang tiïëng cêìm àêìu möåt àaám nûä ni; Lïånh Höì Xung àaä cêëm hoå khöng àûúåc àùåt chên lïn ngoån Kiïën Tñnh (nuái chñnh cuãa Hùçng Sún). Hoå giûä lúâi hûáa khöng lïn nhûng vêîn xaâo heo, nêëu boâ baây tiïåc nhêåu; trong chöën cûãa Phêåt thanh tõnh, böîng vang muâi haânh tiïu, múä thõt. Cho hay, caái ùn nuöi söëng con ngûúâi; miïëng ùn ngon cuäng goáp phêìn laâm cho phêím giaá con ngûúâi rûåc rúä. Töåi gò khöng ùn! Coá leä àêët Trung Quöëc coá nhiïìu quaán cúm (phaån àiïëm) vaâ tiïåm rûúåu (tûãu lêu) nhêët thiïn haå. Chùèng vêåy maâ cö beá A Tûã trïn àûúâng tröën thêìy mònh, sùén saâng kïu rûúåu vaâ caác moán nhêåu àïí... thuöëc àöìng mön. Cö naây ùn xaâi rêët phñ: goåi àôa thõt boâ ra, ngang nhiïn cêìm miïëng thõt... lau giaây, con caá cheáp coân söëng múái chiïn xong laåi goåi laâ caá ûún. Àoaån buöìn cûúâi nhêët cuãa Thiïn Long baát böå laâ àoaån nhaâ sû Hû Truác gùåp A Tûã trong quaán cúm. Nhaâ sû ùn chay tûâ nhoã, chó daám goåi àöåc moán mò chay. A Tûâ àaánh lûâa cho nhaâ sû nhòn ài núi khaác röìi leán àöí vaâo vaâi muöîng nûúác múä. Höm êëy Hû Truác ùn tö mò chay caãm thêëy hïët sûác thúm ngon, khoöng ngúâ moán naây khaác moán chay úã chuâa Thiïëu Lêm möåt trúâi möåt vûåc. Thûác ùn chay cuãa Trung Hoa cuäng rêët phong phuá. Àoåc Thiïn Long baát böå, ta biïët chuâa Thiïëu Lêm coá khu vûúân röång haâng trùm mêîu tröìng rau dûa; caác nhaâ sû bõ kyã luêåt phaãi gaánh nûúác, gaánh phên tûúái boán haâng ngaây. Quêìn huâng lïn chuâa Thiïëu Lêm laâ àûúåc thiïët àaäi cúm chay. Quêìn huâng Ma Ni giao (Ma giaáo, tiïëng chó chung Manicheáisme — Baái hoãa giaáo Trung Hoa) cuäng ùn chay. Hïî thêëy àaám naâo mùåc aáo trùæng, vaâo tiïåm cúm khöng goåi thõt caá maâ chó http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 125 ggoåi rau dûa, àêåu huä thò àoá laâ boån giaáo chuáng Manicheáisme. Coá nhûäng têåp thïí khöng ùn chay nhûng khi ài ra ngoaâi haânh sûå, hoå thûúâng mang thûác ùn khöng ài theo àïí dïî chïë biïën. Hai loaåi thûác ùn dïî mang theo nhêët laâ baánh bao chay vaâ mò. Trong Hiïåp khaách haânh, boån Kim Àao traåi têën cöng Ngö Àaåo Nhêët úã thaânh Biïån Lûúng xong, ruát ra ngoaâi àöìng hoang nêëu mòn lïn huáp soaân soaåt. Loaåi thûác ùn naây toaân tinh böåt, khöng coá thõt, cuäng laâ moán chay. Trïn àêy, töi chó múái baân vúái caác baån nhûäng moán ùn chñnh quy, baâi baãn, coá keã nêëu baán, coá ngûúâi mua ùn. Àoåc Kim Dung ta coân thêëy thuá võ vúái nhûäng moán ùn vaâ caách chïë biïën thûác ùn cûåc kyâ hoang daä. Trong Thêìn àiïu hiïåp lûä, Kim Dung kïí chuyïån Dûúng Qua vaâ Höìng Thêët Cöng bùæt àûúåc möåt loaåi rñt lúán trïn nuái tuyïët, nûúác lïn, löåt boã lúáp voã kitin ài, coân laåi möåt loaåi thõt thúm ngon nhû thõt töm. Moán nûúác trong tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung rêët phong phuá. Trong Tiïëu ngaåo giang höì, Doanh Doanh àaä bùæt ïëch nûúáng lïn nuöi chaâng Lïånh Höì Xung. Kim Dung mö taã moán ïëch nûúáng rêët thúm ngon, kïí caã nhûäng miïëng Doanh Doanh lúä àïí quïn àïën nöîi chaáy kheát! Con ngûúâi caâng àoá laåi caâng cêìn ùn. Nhu cêìu ham söëng quaã thêåt khöëc liïåt àïën nöîi thêëy miïëng ùn laâ ngûúâi ta lao túái, àöi khi khöng cêìn àïën sûå chïë biïën vaâ àöi khi ngûúâi ta ùn caã thõt ngûúâi! Trong Tiïëu ngaåo giang höì, coá àoaån thuêåt chuyïån Hûúáng Vên Thiïn àaä duâng chó cöng àêm vaâo tônh maåch trïn cöí ngûåa vaâ kï miïång vaâo uöëng maáu söëng. Uöëng no xong, laäo baão Lïånh Höì Xung kï miïång vaâo uöëng tiïëp. Kim Dung cho biïët maáu ngûåa rêët tanh nhûng trong hoaân caãnh cuãa hai ngûúâi, maáu ngûåa vêîn laâ möåt loaåi thûåc phêím cûáu àoái kõp thúâi. Khi àaä xuöëng túái thung luäng sêu, Hûúáng Vên Thiïn laåi àoái buång, thêìm tiïëc khöng tòm ra xaác chïët naâo cuãa boån thuâ àõch rúát xuöëng àïí laäo duâng cho àúä àoái! Nhû chuáng ta àaä noái, Trung Quöëc xûa laâ möåt àêët nûúác coá nïìn nöng nghiïåp laåc hêåu, thûúâng gùåp thiïn tai, àõch hoaå. Caái àoái thûúâng xuyïn àe doaå ngûúâi Trung Quöëc suöët caã chiïìu daâi lõch sûã. Cho nïn thêåt dïî hiïíu khi dên töåc naây choån nïìn kinh tïë troång nöng. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 126 Möåt khi caái àoái àïën thò con ngûúâi mêët hïët tñnh ngûúâi, sùén saâng ùn thõt àöìng loaåi. Trong YÃ thiïn Àöì long kyá kïí chuyïån Trûúng Vö Kyå 15 tuöíi dêîn em beá Dûúng Bêët Höëi 6, 7 tuöíi tòm lïn Thiïn Sún. Ài ngang qua tónh Sún Têy, Vö Kyå vaâ Bêët Höëi bõ möåt nhoám thöí phó bùæt, àõnh laâm thõt nêëu ùn. Vö Kyå nhanh trñ haái möåt múá nêëm àöåc boã vaâo nöìi nûúác söi, àêìu àöåc nhûäng keã muöën haåi mònh vaâ Bêët Höëi. Sau àoá, cêåu beá múái àûúåc Chu Nguyïn Chûúng, cuäng laâ thöí phó, ài tu úã chuâa Hoaâng Giaác, cho ùn thõt boâ kho. Àiïìu thuá võ trong tiïíu thuyïët voä hiïåp cuãa Kim Dung laâ nhiïìu khi möåt moán ùn taâo lao laåi trúã thaânh möåt moán thuöëc laâm tùng trûúãng cöng lûåc cêëp kyâ. Thiïn Long baát böå kïí chuyïån Àoaân Dûå ngêîu nhiïn nuöët truáng con Maäng cöí chu caáp (con ïëch coá tiïëng kïu nhû con boâ), laâ möåt loaåi àöåc vêåt haång nhêët, tûúãng rùçng chùæc chùæn seä chïët. Oaái oùm thay, àoá laåi laâ möåt moán thêìn vêåt àaåi böí, ùn vaâo phaát huy khaã nùng thêìn kyâ àïën nöîi chaâng ta khöng coân bõ nhiïîm bêët cûá loaåi àöåc dûúåc naâo. Àoaân Dûå trúã thaânh möåt keã “baách àöåc bêët xêm” (trùm thûá àöåc khöng thïí thêm nhêåp àûúåc), Kim Dung goåi àoá laâ Maäng cöí chu caáp thêìn cöng! Coá nhûäng thûác ùn àöëi vúái ngûúâi naây laâ àöåc haåi, àöëi vúái ngûúâi kia laâ àaåi böí. Ta coá thïí tòm thêëy möåt thñ duå nhû vêåy trong Tiïëu ngaåo giang höì. Trïn söng Trûúâng Giang, Lam Phûúång Hoaâng — giaáo chuã Nguä Àöåc giaáo Vên Nam — tòm àïën thùm vaâ chûäa bïånh cho Lïånh Höì Xung. Cö cho chaâng trai uöëng Nguä Àöåc tûãu. Thïë naâo laâ Nguä Àöåc tûãu? Àoá laâ loaåi rûúåu ngêm 5 loaåi truâng àöåc haång nhêët cuãa Nguä Àöåc giaáo: möåt con rùæn, möåt con rñt, möåt con boâ caåp, möåt con coác vaâ möåt con nhïån cûåc àöåc. Uöëng xong huä rûúåu, Lïånh Höì Xung coân phaãi nuöët 5 con truâng àöåc kia vaâo buång. Nguä Àöåc giaáo goåi àoá laâ Nguä tiïn. Moán “Nguä tiïn” kia àöëi vúái ngûúâi Trung Nguyïn laâ àöåc vêåt nhûng àöëi vúái Lam Phûúång Hoaâng ngûúâi Vên Nam laâ thûá àaåi böí, khöng dïî tòm ra àûúåc. Ùn uöëng laâ möåt daång naåp nùng lûúång; coá nùng lûúång múái coá sûå söëng àuáng nghôa. Maâ suy cho cuâng, quyïìn gêìn guäi nhêêë àöëi vúái con ngûúâi laâ àûúåc ùn, àûúåc ùn no àuã, àûúåc ùn ngon. Taác phêím voä hiïåp cuãa Kim Dung phaãn aãnh vïì caái ùn, thûác uöëng, vïì caách ùn Trung Hoa khaá phong phuá. Phaãi noái àoåc taác phêím cuãa öng, ta coá http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 127 thïí hònh dung ra möåt phong caách vùn hoáa êím thûåc Trung Quöëc lêîn khuêët sau nhûäng bûäa ùn, àöì ùn, núi ùn, traång thaái ùn. Trûúng Vö Kyå vaâ Triïåu Mêîn àaánh nhau túi búâi röìi sau àoá, lùång leä tòm vïì möåt quaán coác nhoã, ngöìi bïn nhau ùn nhûäng thûác ùn nheå vaâ àöëi êím mêëy chung. Hay nhû chiïëc baánh chûng Höì Chêu (Giang Nam) àûúåc xïëp loaåi Höì Chêu tam baão (sau buát löng vaâ gêëm àoaån) duâ noá chó àûúåc goái bùçng laâ chuöëi, nïëp, nhên àêåu xanh, nêëm, thõt... Trong nhûäng bûäa ùn cuãa tiïíu thuyïët voä hiïåp, lêëp laánh thûá aánh saáng haånh phuác ngoåt ngaâo cuãa tònh yïu àöi lûáa. Doanh Doanh nûúáng ïëch nuöi Lïånh Höì Xung; Hoaâng Dung sùn bùæn nuöi Quaách Tônh; Triïåu Mêîn goåi thûác ùn chúâ Vö Kyå àïën cöång êím... Têët caã laâ vò tònh yïu àöi lûáa. Chñnh vò coá tònh yïu laâm töë chêët nïn khöng cêìn àïën baân ghïë, cheán àôa maâ bûäa ùn vêîng vang lïn tiïëng cûúâi haånh phuác. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 128 21. TINH THÊÌN PHÊÅT GIAÁO TRONG TAÁC PHÊÍM TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG Àoåc quyïín lõch sûã Phêåt giaáo Trung Quöëc cuãa Thûúång toaå Thñch Thanh Kiïím (NXB Vaån Haånh 1963), töi thêëy ngaâi àûa ra 2 thuyïët rêët àaáng tin cêåy àïí cùæt nghôa sûå du nhêåp cuãa Phêåt giaáo vaâo Trung Quöëc. Thûúång toaå cho biïët thúâi Haán Ai àïë (-6TrCN), möåt sûá giaã nûúác Àaåi Nhuåc Chi (Indo-Scythe) àûa kinh àiïín cuãa Phuâ àöì giaáo (Bouddho, tûác Phêåt giaáo) truyïìn miïång cho Trêìn Caãnh Hihïën, möåt viïn quan cuãa Haán Ai àïë. Sau àoá, vua Haán Minh àïë (67) phaái 18 ngûúâi sang Têy Vûåc àïí thónh tûúång vaâ kinh àiïín Phêåt giaáo vïì. Giûäa àûúâng, gùåp hai cao tùng nûúác Thiïn Truác laâ Ca Diïëp Ma Àùçng vaâ Truác Phaáp Lan àang àûa kinh tûúång xuöëng Trung thöí, hoå mûâng rúä rûúác hai cao tùng v62 Trung Quöëc. Haán Minh àïë cho dûång Baåch Maä tûå àïí xiïín dûúng Phêåt giaáo, laâm núi dõch kinh cho caác cao tùng. Böå kinh Phêåt àêìu tiïn àûúåc dõch ra Haán vùn laâ Tûác thêåp nhõ chûúng kinh. Àïën cuöëi àúâi Hêåu Haán, Phêåt giaáo gêìn nhû àaä lan truyïìn khùæp xaä höåi Trung Quöëc. Coá leä trong nhûäng nhaâ vùn Trung Quöëc, Kim Dung laâ nhaâ vùn thïí hiïån möåt caách àïìu khùæp vaâ sêu sùæc nhêët tinh thêìn Phêåt giaáo qua caác taác phêím tiïíu thuyïët cuãa mònh. Trong 12 böå tiïíu thuyïët, Kim Dung luön nhùæc àïën sûå tñch Àaåt Ma sû töí tûâ Thiïn Truác sang Àöng thöí, lïn ngoån Thiïëu Thêët tónh Höì Nam, diïån bñch (nhòn vaách) chñnh nùm, saáng lêåp ra phaái Thiïëu Lêm. Phaái Thiïëu Lêm àûúåc öng goåi laâ Thaái Sún Bùæc Àêíu trong voä lêm Trung Quöëc. Hònh tûúång caác nhaâ sû Thiïëu Lêm vúái têëm tùng baâo röång thuâng thònh, xuêët hiïån àuáng tònh huöëng tiïíu thuyïët, Phêåt lûåc cao cûúâng. voä cöng siïu viïåt, sùén saâng xaã thên tïë khöín phoâ nguy, haâng yïu diïåt ma àaä quaá quen thuöåc vúái baån àoåc tiïíu thuyïët voä hiïåp. Möåt söë nhên vêåt tiïíu thuyïët laâ tùng sô àaä trúã thaânh hònh tûúångg vùn hoåc, àûúåc taác giaã khùæc hoåa möåt caách tinh tïë: Huyïìn Tûâ http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 129 - phûúng trûúång chuâa Thiïëu Lêm, Trñ Quan - truå trò chuâa Chó Quaán nuái Thiïn Thai, Hû Truác - tiïíu tùng chuâa Thiïëu Lêm (Thiïn Long baát böå); Vö Sùæc — cao tùng Thiïëu Lêm (YÃ thiïn Àöì long kyá); Phûúng Chûáng — cao tùng Thiïëu Lêm (Tiïëu ngaåo giang höì)... Phêåt giaáo du nhêåp vaâo Trung Quöëc àuã caã mûúâi töng phaái; taác phêím tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung daânh niïìm ûu aái lúán cho Thiïën töng. Tuy nhiïn, Thiïìn töng trong tiïíu thuyïët Kim Dung khöng dûâng laåi úã chöî nhûäng cöng aán, khöng nùång nïì vïì chuã trûúng “dô têm truyïìn têm, dô yá truyïìn yá”. Thiïìn töng trong tiïíu thuyïët Kim Dung laâ möåt thuá Thiïìn töng nhêåp thïí vaâ nhêåp thïë: tu hoåc àïí tinh tûúâng Phêåt phaáp, thêëu hiïíu caái leä huyïìn vi cuãa cuöåc söëng; reân luyïån voä cöng àïí haânh hiïåp cûáu àúâi. Phêåt phaáp caâng cao, voä cöng caâng siïu viiïåt; voä cöng caâng cao, Phêåt phaáp caâng tinh têën. Nhûäng nhaâ sû trong taác phêím cuãa öng laâ nhûäng nhên vêåt lyá tûúãng. Hoå laâ nhûäng hiïåp khaách àñch thûåc trong cuöåc chiïën àêëu chöëng caái aác vaâ khi cuöåc chiïën àêëu chêëm dûát, hoå laâ nhûäng triïët gia vúái caác triïët lyá rêët gêìn guäi vúái cuöåc söëng. Ta haäy nghe möåt baâi kïå cuãa nhaâ sû Trñ Quan ûáng taác trûúác khi qua àúâi, àoåc cho Kiïìu Phong nghe khi Kiïìu Phong vêët vaã ài tòm nguöìn göëc cuãa mònh laâ ngûúâi Haá hay ngûúâi Khêët Àan (Thiïn Long baát böå): Khêët Àan vúái Haán nhên Bêët luêån giaã hay chên Ên oaán cuâng vinh nhuåc Khöng hún àaám buåi trêìn. Phêåt giaáo trong taác phêím tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung laâ möåt tön giaáo yïu nûúác, luön luön trung thaânh vúái sûå nghiïåp baão vïå àêët nûúác vaâ giaãi phoáng dên töåc. Trong YÃ thiïn Àöì long kyá, Anh huâng xaå àiïu, Thêìn àiïu hiïåp lûä, caác tùng lûä àaä xöng trêån cuâng quêìn huâng Trung nguyïn àaánh àuöíi quên Möng Cöí. Nhûäng cuöåc höåi hoåp cuãa haâo sô giang höì Trung Quöëc baân kïë chöëng giùåc giûä nûúác, dûång cúâ khúãi nghôa thûúâng diïîn ra trong khuön viïn chuâa Thiïëu Lêm. Àoaån tiïíu thuyïët maâ töi cho laâ giaâu tñnh anh huâng ca nhêët laâ àoaån toaân thïí nhaâ sû chuâa Thiïëu Lêm saát caánh cuâng quêìn http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 130 huâng Minh giaáo, phaá voâng vêy quên Möng Cöí àõnh san bùçng chuâa Thiïëu Lêm (YÃ thiïn Àöì long kyá). Möîi khi àêët nûúác àöëi àêìu vúái nguy cú bõ ngoaåi xêm thò Phêåt giaáo laâ möåt chöî dûåa vûäng chùæc nhêët cho chñnh quyïìn quên chuã vaâ nhaâ sû laâ nhûäng chiïën sô ài àêìu trong viïåc phaá vúä êm mûu ngoaåi xêm àoá. Trong Thiïn Long baát böå, Khö Vinh àaåi sû phaãi huãy böå Luåc maåch thêìn kiïëm kinh laâ àïí ngûúâi Thöí Phöìn khöng thïí chiïëm àûúåc voä cöng trêën quöëc cuãa nûúác Àaåi Lyá; quêìn huâng cuâng phaái Thiïëu Lêm xöng pha vaâo phuã Nam viïån cuãa Khêët Àan úã Yïn Kinh cûáu Kiïìu Phong, àûa quêìn huâng ra Nhaån Mön quan têåp kñch ngûúâi Khêët Àan àïí phaá vúä mêìm möëng xêm lûúåc Trung Quöëc coá thïí xaãy ra. Trong Löåc Àónh kyá, vua Khang Hy àaä dûåa vaâo lûåc lûúång tùng lûä chuâa Thiïëu Lêm àïí baão vïå phuå hoaâng Thuêån Trõ, phaá vúä êm mûu chñnh trõ cuãa liïn quên Möng Cöí - Têy Taång. Coá leä Kim Dung laâ möåt Phêåt tûã thuêìn thaânh, am hiïíu Phêåt giaáo möåt caách sêu sùæc. Tiïíu thuyïët laâ saãn phêím cuãa sûå hû cêëu, Kim Dung àaä hû cêëu cho phaái Thiïëu Lêm coá àïën 72 mön cöng phu huyïìn diïåu goåi laâ Thêët thêåp nhõ huyïìn cöng. Möîi mön cöng phu àïìu sûã duång kònh lûåc dûúng cûúng, coá sûác maånh tan bia vúä àaá. Caác mön cöng phu àïìu coá tïn goåi xuêët phaát tûâ kinh àïíin Phêåt giaáo: Niïm hoa chó, Baát Nhaä chûúãng, Vi Àaâ chûúãng, Vö tûúáng kiïëp chó, Àa la diïåp chó, Àaåt Ma kiïëm phaáp, Sû tûã höëng, Àöì àïì chûúãng, Phuåc ma trûúång phaáp... Trong cuöåc àêëu tranh, chñnh phaáp huyïìn mön luön luön thùæng ta mön ma àaåo. Caái thùæng êëy nùçm trong ûúác lïå chñnh àaåo thùæng baâng mön. Coá khi Kim Dung sûã duång kinh àiïín Phêåt giaáo laâ caái höìn cho toaân böå taác phêím. Thiïn Long baát böå laâ möåt thñ duå cho nhêån àõnh naây. Thiïn Long laâ tïn möåt ngöi chuâa úã Vên Nam, nûúác Àaåi Lyá (thúâi Bùæc Töëng). Thïë nhûng trong Phaáp hoa kinh, Thiïn Long baát böå “bao göìm taám loaåi quyã thêìn hay quaái vêåt”. Thiïn Long baát böå göìm: Thiïn thêìn, Long thêìn, Daå xoa, Kiïìn Àaåt Baâ, A Tu La, Giaâ Lêu La, Khaán La Na vaâ Ma Hö La Gia. Trong Thiïn Long baát böå, Kim Dung xêy dûång taám nhên vêåt lúán, taám sûå tñch; möîi nhên vêåt vaâ sûå tñch êëy tûúng ûáng vúái möåt “böå” cuãa baát böå. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 131 Trong Tiïëu ngaåo giang höì, taác giaã trñch luön Baão tñch kinh vaâ Diïåu phaáp liïn hoa kinh àïí xêy dûång möëi tònh Nghi Lêm - Lïånh Höì Xung. Lúâi kinh cêìu cho Lïånh Höì Xung tai qua naån khoãi àûúåc Nghi Lêm niïåm vúái caã niïìm tin, möåt loâng thaânh tuyïåt vúâi khiïën Lïånh Höì Xung trong cún àau àúán vêîn nhêån ra núi ngûúâi baån nhoã haâo quang cuãa sûå thaánh thiïån. Àûa tinh thêìn Phêåt giaáo vaâo trong taác phêím vùn hoåc laâ àiïìu khöng múái laå trong lõch sûã vùn hoåc Trung Quöëc. Caái múái laå laâ Kim Dung àûa tònh thêìn êëy vaâo taác phêím tiïíu thuyïët voä hiïåp vaâ öng chuyïn canh möåt caách sêu sùæc. Chêët Tûâ, Bi, Hó, Xaã, nhên baãn, nhên vùn trong tinh thêìn Phêåt giaáo biïën nhûäng taác phêím nùång tñnh tranh àêëu, saát phaåt trúã thaânh nhûäng baâi tònh ca ca ngúåi phêím giaá con ngûúâi, ca ngúåi cuöåc söëng hoâa bònh trung chñnh. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 132 22. THÛÃ NHÒN LIBIDO QUA TAÁC PHÊÍM KIM DUNG Töi khöng coá tham voång àem khaái niïåm Libido cuãa triïët hoåc Têy phûúng àïí möí xeã caác vêën àïì thuöåc phaåm truâ têm lyá, tònh caãm trong taác phêím vùn hoåc Àöng phûúng. Tuy nhiïn con ngûúâi khùæp núi trïn thïë giúái àïìu coá nhûäng mêîu söë chung trong hoaåt àöång têm lyá, tònh caãm, búãi hoå àïìu laâ con ngûúâi. Vaâ töi àaä thêån troång giúái haån vêën àïì mònh sùæp baân àïën trong hai chûä “thûã nhòn”. Têm phên hoåc (Psychanalyse) laâ möåt trûúâng phaái triïët hoåc Têy phûúng maâ öng töí saãn sinh ra noá laâ Sigmund Freud. Têm phên hoåc àaåt àûúåc möåt söë thaânh tûåu nhêët àõnh trong viïåc goáp phêìn cùæt nghôa caác hoaåt àöång cuãa nùng lûåc tònh duåc; cùæt nghôa Ngaä (Moi), Àaåi Ngaä (Grand Moi) vaâ Siïu Ngaä (Sur-Moi); thïë giúái cuãa yá thûác, vö thûác vaâ tiïìm thûác... Töi nhòn thêëy trong caác taác phêím voä hiïåp Kim Dung möåt söë vêën àïì khaá gêìn guäi vúái caách cùæt nghôa cuãa têm phên hoåc. Khi saáng taåo vaâ giaãi thñch têm phên hoåc, Sigmund Freud cuâng caác àöì àïå cuãa öng nhû Alfred Adler, Karl Gustav Jung coá tham voång phên tñch traång thaái têm lyá con ngûúâi nhû laâ 1 thûåc thïí, àûúåc chia cùæt ra thaânh nhiïìu phêìn khaác nhau. Thïë giúái têm lyá khöng coân laâ thïë giúái trûâu tûúång nûäa; noá coá hònh thuâ hùèn hoi: coá àaáy, coá àónh, coá miïìn, coá khu vûåc... Libido laâ 1 thuêåt ngûä khaá àùåc biïåt cuãa têm phên hoåc, àûúåc hiïíu nhû laâ nùng lûåc tònh duåc (eánergie de la pulsion sexuelle). Libido àûúåc coi nhû nïìn taãng cuãa hoaåt àöång têm lyá, giûä vai troâ hònh nhi haå trong khi tònh yïu giûä vai troâ hònh nhi thûúång. Nïëu hoaåt àöång têm lyá àûúåc coi nhû möåt tam giaác cên thò Libido laâ caái àaáy maâ tònh yïu laâ caái àónh. Libido laâ nùng lûåc bêím sinh trong tûâng con ngûúâi, nùng lûåc êëy àûúåc thïí hiïån möåt http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 133 caách khaác nhau trong tûâng thúâi kyâ trûúãng thaânh cuãa caá nhên. Thñ duå: úã treã sú sinh laâ thúâi kyâ buá muát, úã tuöíi dêåy thò laâ thúâi kyâ thuã dêm, vaâ sau àoá laâ thúâi kyâ tònh duåc... Khi Libido àûúåc thoãa maän, caá nhên múái giûä àûúåc traång thaái thùng bùçng. Nïëu Libido bõ ngùn trúã, caá nhên bõ êín ûác. ÊÍn ûác laâ traång thaái caác khuynh hûúáng bõ ngùn trúã, khöng thûåc hiïån àûúåc, trúã thaânh möåt thûá xung àöång nöåi têm, àûúåc goåi laâ refoulement. Haäy hònh dung êín ûác nhû möåt quaã bong boáng búm cùng, khöng coá chöî àïí thoaát húi ra, tûác laâ khöng coá chöî àïí thoãa maän àûúåc theo sûå àoâi hoãi cuãa tûå nhiïn cuãa nùng lûåc tònh duåc. Trong trûúâng húåp naây, caá nhên tûå ài tòm möåt trong hai caách thïë àïí phaát tiïët. Möåt - Libido bõ sa àoåa, caá nhên trúã thaânh àöìng tñnh luyïën aái, ghï súå tònh duåc, àiïn loaån, têm thêìn phên liïåt, trêìm caãm... Hai - Libido àûúåc thùng hoa trúã thaânh nhûäng tònh caãm, khaát voång cao thûúång: say mï tön giaáo, khoa hoåc, àam mï saáng taåo vùn hoåc, nghïå thuêåt, êm nhaåc... Hiïíu theo quan àiïím cuãa têm phên hoåc thò nhûäng ngûúâi trong caác nhaâ thûúng têm thêìn laâ nhûäng ngûúâi bõ sa àoåa Libido; thaânh quaã êm nhaåc rûåc rúä cuãa Beethoven, Mozart, Tchaikovsky laâ sûå thùng hoa cuãa Libido. Taác phêím voä hiïåp cuãa Kim Dung àaä chûáng minh àûúåc möåt söë trûúâng húåp nùng lûåc Libido sa àoåa. Tiïëu ngaåo giang höì xêy dûång nhên vêåt Àöng Phûúng Bêët Baåi cuãa Triïu Dûúng thêìn giaáo ham luyïån Quyâ hoa baão àiïín, àaä tûå “phùng teo” caái “xñu xiu” nam giúái cuãa mònh, trúã thaânh keã àöìng tñnh luyïën aái. ÊËy, búãi vò cêu múã àêìu cuãa Quyâ hoa baão àiïín ghi: “Voä lêm xûng huâng, dêîn àao tûå cung”` (Muöën xûng huâng voä lêm, phaãi duâng dao tûå thiïën). “Tûå cung” tûác laâ triïåt tiïu hùèn nùng lûåc tònh duåc. Hùæn àêm ra mï luá, “yïu” tïn àïå tûã to con töët tûúáng Dûúng Liïn Àònh, àaánh nhau vúái ngûúâi khaác bùçng möåt muäi kim thïu vaâ vúái tû chûác myä lïå cuãa möåt phuå nûä! Tiïëu ngaåo giang höì cuäng xêy dûång 2 trûúâng húåp “tûå cung” khaác- Nhaåc Bêët Quêìn vaâ Lêm Bònh Chi. Caã hai àïìu mêët giúái tñnh vaâ sau àoá, mêët caã nhên tñnh. Nhaåc Bêët Quêìn bûác tûã vúå laâ Ninh Trung Tùæc; Lêm Bònh Chi giïët vúå laâ Nhaåc Linh San. Àau àúán thay, khi Nhaåc Linh San chïët ài, cö haäy coân laâ trinh nûä. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 134 Hiïåp khaách haânh xêy dûång möåt trûúâng húåp Libido sa àoåa khaác. Àoá laâ naâng Mai Phûúng Cö yïu Thaåch Thanh maâ khöng àûúåc chung söëng cuâng chaâng. Mai Phûúng Cö àaä bùæt coác àûáa con nhoã cuãa vúå chöìng Thaåch Thanh — Mêîn Nhu àûa vïì hoang sún nuöi, goåi tïn thùçng beá laâ Cêíu Taåp Chuãng (choá löån giöëng). Noái theo Alfred Adler, Mai Phûúng Cö àaä laâm 1 àöång taác buâ trûâ: traã thuâ tònh nhên, tònh àõch khöng àûúåc, Mai Phûúng Cö thoáa maå con cuãa tònh nhên, tònh àõch cho boä gheát. Ngûúâi phuå nûä êëy söëng trong traång thaái trêìm caãm, tûå raåch böå mùåt myä miïìu cuãa mònh cho xêëu xñ vaâ suöët àúâi khöng xuêët hiïån trûúác möåt ai. Khi Thaåch Thanh lïn nuái tòm ra töng tñch con trai, Mai Phûúng Cö tûå vêîn. Trong Thiïn Long baát böå, Möå Dung Phuåc laâ hêåu duïå cuãa doâng giöëng Tiïn Ty nûúác Àaåi Yïn, suöët àúâi àam mï khaát voång phuåc quöëc. Tûâ chöëi möëi tònh àùçm thùæm cuãa naâng thiïëu nûä xinh àeåp Vûúng Ngûä Yïn, Möå Dung Phuåc sang Têy Haå hy voång àûúåc tuyïín laâm chöìng cuãa cöng chuáa Ngên Xuyïn, trúã thaânh phoâ maä Têy Haå, àem quên Têy Haå vïì àaánh Trung Quöëc àïí phuåc hûng Àaåi Yïn. Nöîi àam mï êëy biïën Möå Dung Phuåc trúã thaânh keã baåc nghôa, vö tònh, giïët luön àaám thuã haå thên tñn cuãa mònh, sùén saâng laâm con nuöi Àoaân Diïn Khaánh, nghôa laâ tûâ chöëi hoå Möå Dung. Cuöëi cuâng Möå Dung Phuåc àaä phaát àiïn, ngöìi trïn goâ maã, àöåi muä laá laâm vua, goåi caác treã em chùn boâ àïën laâm quan vaâ àem keåo phên phaát cho chuáng. ÚÃ traång thaái thûá 2, nùng lûåc Libido àûúåc thùng hoa trúã thaânh nhûäng khaát voång, tònh caãm cao thûúång. Kim Dung cuäng àaä khùæc hoåa cho ngûúâi àoåc möåt söë hònh aãnh cuå thïí. Àoá laâ Nhêët Àùng àaåi sû, vöën laâ vua nûúác Àaåi Lyá, àûúåc thuêåt trong Anh huâng xaå àiïu. Nhaâ vua àùåc biïåt suãng aái naâng thûá phi Anh Cö. Thïë nhûng, Chêu Baá Thöng cuãa phaái Toaân Chên àïën chúi Àaåi Lyá, quan hïå tònh duåc vúái naâng Anh Cö khiïën naâng sinh ra möåt àûáa con khöng àûúåc thûâa nhêån. Hiïíu ra àiïìu êëy, nhaâ vua àau àúán boã hoaâng gia ài tu, trúã thaânh möåt nhaâ sû Phêåt lûåc cao cûúâng, tûâ bi àaåo haånh. Vaâ trong Thêìn àiïu hiïåp lûä thuêåt laåi, àöi baån Vûúng Truâng Dûúng vaâ Lêm Triïìu Anh yïu thûúng nhau. Àaáng leä, hoå àaä söëng àúâi söëng lûáa àöi, nhûng tònh yïu laåi trùæc trúã. Vûúng Truâng Dûúng suöët àúâi söëng http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 135 trong Truâng Dûúng cung; Lêm Triïìu Anh suöët àúâi söëng trong ngöi cöí möå dûúái nuái Chung Nam, tûå xem mònh laâ möåt ngûúâi Söëng-àaächïët (Hoaåt tûã nhên). Chung Nam sún haå Hûäu Hoaåt tûã nhên (Dûúái Chên nuái Chung Nam Coá ngûúâi söëng àaä chïët). Hoå thùng hoa möëi tònh tuyïåt voång kia thaânh niïìm say mï saáng taåo vaâ nghiïn cûáu voä hoåc. Vûúng Truâng Dûúng lêåp nïn Toaân Chên phaái; Lêm Triïìu Anh lêåp ra Cöí Möå phaái, trong àoá coá mön voä danh tiïëng Ngoåc Nûä kiïëm phaáp (kiïëm phaáp cuãa gaái àöìng trinh). Khaát voång thùng hoa cuãa Cöí Möå phaái truyïìn qua nhûäng àúâi sau trúã thaânh möåt thûá quy luêåt: chó thu nhêån gaái àöìng trinh vaâ chó coá gaái àöìng trinh múái laâm àûúåc chûúãng mön Cöí Möå phaái. Laâm thïë naâo xaác àõnh àûúåc möåt cö gaái àöìng trinh? Möåt caách laäng maån, Kim Dung àaä àùåt vaâo trong caánh tay cuãa caác nûä nhên vêåt cuãa mònh möåt dêëu àoã àûúåc cêëy bùçng chu sa, goåi laâ Thuã cung sa. Khi cö gaái mêët trinh, dêëu Thuã cung sa êëy seä biïën mêët vaâ nhûäng àöìng mön seä xaác àõnh àûúåc dêëu hiïåu phaåm töåi. Nhûäng nhên vêåt kïë tuåc Lêm Triïìu Anh nhû Lyá Maåc Sêìu, Höìng Lùng Ba àïìu giûä àûúåc dêëu Thuã cung sa êëy. Hoå tûå eáp mònh phaãi xa laánh tònh duåc nhû sû töí nïn tñnh tònh biïën àöíi, trúã thaânh nhûäng keã khùæc baåc, àöåc aác. Riïng Tiïíu Long Nûä, cö gaái trong saáng, dõu daâng nhêët cuãa phaái Cöí Möå laåi yïu thûúng ngûúâi hoåc troâ Dûúng Qua (coân àoåc laâ Quaá — löîi lêìm). Thïë nhûng, cö khöng giûä àûúåc sûå trinh trùæng vò bõ möåt àïå tûã phaái Toaân Chên hiïëp dêm. Vïët Thuã cung sa mêët ài, Dûúng Qua àau àúán boã ra ài, Tiïíu Long Nûä cuäng möåt àúâi ài tòm Dûúng Qua... Àaåo gia Trung Quöëc quan niïåm coá ba yïëu töë cêëu taåo thaânh höìn söëng cuãa möåt àúâi ngûúâi: Tinh, Khñ, Thêìn. Khñ (húi thúã) coá biïíu hiïån trong húi noái (trung khñ). Thêìn (sùæc diïån) coá thïí biïíu hiïån núi khuön mùåt, aánh mùæt, caác àöång taác cuãa chên tay. Coân Tinh (trong khaái niïåm tinh dõch, tinh khñ) laâ caái gò quyá giaá nhêët, tiïìm êín bïn trong con ngûúâi. Àaåo gia àûa ra chuã trûúng “bïë tinh” (khöng cho xuêët tinh) àïí con ngûúâi coá thïí söëng thoå. Maâ “bïë tinh” coá nghôa laâ http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 136 kòm haäm sûå hoaåt àöång thûåc tïë cuãa nùng lûåc Libido. Ngûúâi àaâ öng naâo giûä àûúåc nùng lûåc tònh duåc, khöng giao cêëu vúái phuå nûä àûúåc goåi laâ Thuêìn dûúng... YÃ thiïn Àöì long kyá, Trûúng Tam Phong, töí sû sang lêåp phaái Voä Àang, söëng trïn trùm tuöíi, vêîn chûa gêìn nûä sùæc, coá mön Thuêìn dûúng vö cûåc cöng rêët vi diïåu. Cuäng trong YÃ thiïn Àöì long kyá, chaâng Vö Kyå tuöíi ngoaâi 20, coá 4 cö baån gaái xinh àeåp nhûng vêîn khöng gêìn guäi nûä sùæc, vêîn giûä àûúåc chêët thuêìn dûúng. Chêët thuêìn dûúng êëy laâ 1 trong nhiïìu àiïìu kiïån àûa Vö Kyå trúã thaânh ngûúâi anh huâng vö àõch cuãa voä lêm Trung Quöëc. Noái caách khaác theo Kim Dung, phaãi kòm haäm nùng lûåc Libido àïí hûúáng noá túái muåc tiïu àaåt tuyïåt àónh töëi cao trong voä hoåc. Löåc Àónh kyá xêy dûång nhên vêåt giaáo chuã Höìng An Thöng. Höìng giaáo chuã cuãa Thêìn Long giaáo naây coá tham voång “thiïn thu trûúâng trõ, nhêët thöëng giang höì”, coá 1 cö vúå treã mùng laâ Tö Thuyïn nhûng khöng bao giúâ chung chùn göëi. Lyá do: nïëu mêët tinh khñ thò voä cöng caái thïë cuãa Höìng giaáo chuã seä tröi theo mêy nûúác. Vò vêåy Vi Tiïíu Baão àaä “cuöîm” Tö Thuyïn cuãa Höìng giaáo chuã laâm ngûúâi vúå lúán tuöíi nhêët cuãa hùæn. Cuöëi cuâng nhûäng tham voång cuãa Höìng giaáo chuã cuäng tan thaânh mêy khoái, laäo bõ thuöåc haå giïët chïët. Caá biïåt coá nhûäng nhên vêåt giaãi phoáng hïët nùng lûåc tònh duåc cuãa hoå, trúã thaânh nhûäng tïn giùåc dêm chuyïn cûúäng gian phuå nûä. Kim dung goåi hoå laâ “Thaái hoa dêm tùåc”. Thñ duå nhû Àiïìn Baá Quang trong Tiïëu ngaåo giang höì, Êu Dûúng cöng tûã trong Anh huâng xaå àiïu. Nhûäng ngûúâi naây hoaåt àöång tònh duåc àïën nöîi khö kiïåt caã tinh khñ. Kim Dung baân àïë möåt thuã phaáp goåi laâ Thaái êm böí dûúng (lêëy caái tinh tuáynhêët cuãa phuå nûä àïí böìi böí cho ngûúâi àaân öng). Trong caác loaåi tònh duåc kinh cuãa Trung quöëc cuäng coá nhùæc àïën thuêåt naây, tyã nhû Töë nûä kinh hay Phoâng trung thuêåt. Caái tinh tuáy nhêët cuãa phuå nûä laâ gò nïëu khöng laâ tinh? Coân biïån phaáp “Thaái êm” êëy thïë naâo thò quaã laâ 1 àiïìu nhiïu khï rùæc röëi. Noái caách khaác, Kim Dung vêîn àöìng yá vúái Àaåo gia rùçng coá thïí phuåc höìi nùng lûåc Libido trong trûúâng húåp nùng lûåc êëy bõ sûã duång àïën mûác gêìn nhû caån kiïåt. Viïåc phuåc höìi êëy nhû thïë naâo khöng àûúåc taác giaã baân túái. Dêîu sao, truyïån voä hiïåp khöng phaãi laâ saách thuöëc maâ Kim Dung cuäng khöng phaãi laâ nhaâ nghiïn cûáu vïì nghïå thuêåt phoâng the... http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 137 23. NGHÏÅ THUÊÅT TIÏÍU THUYÏËT CUÃA KIM DUNG Möîi möåt nhaâ vùn viïët tiïíu thuyïët àïìu coá möåt nghïå thuêåt riïng. Nghïå thuêåt tiïíu thuyïët cuãa Kim Dung laâ nghïå thuêåt tiïíu thuyïët voä hiïåp, viïët vïì boån haâo sô giang höì chuyïn söëng trïn àûúâng àao, muäi kiïëm. Nghïå thuêåt êëy vûâa kïë thûâa thuã phaáp truyïìn thöëng cuãa caác nhaâ vùn tiïìn böëi, vûâa caách tên theo phong caách hiïån àaåi. Baân vïì tiïíu thuyïët voä hiïåp cuãa öng laâ baân vïì sûå kïë thûâa vaâ sûå caách tên. Trûúác hïët, tiïíu thuyïët voä hiïåp cuãa Kim Dung laâ tiïíu thuyïët chûúng höìi, kïë thûâa thuã phaáp cùn baãn, truyïìn thöëng cuãa tiïíu thuyïët Minh - Thanh. Ta lêëy vñ duå böå Tiïëu ngaåo giang höì daây 1692 trang (chên thû do Minh Haâ xaä, Höìng Köng xuêët baãn lêìn thûá 18 vúái chûä dêëu möåc thûå tïn taác giaã) göìm 40 chûúng. Trûúác moäi chûúng höìi coá möåt bûác veä minh hoaå, lêëy yá chñnh cuãa chûúng höìi laâm chuá thñch. Trong vùn xuöi cuãa tiïíu thuyïët, taác giaã Kim Dung thûúâng àûa vaâo nhûäng àoaån trñch dêîn thi ca, tûâ phuá vaâ àöi khi laâ caác vùn kiïån lõch sûã maâ öng sûu têìm àûúåc. Thú ca trong tiïíu thuyïët voä hiïåp cuãa Kim Dung coá thïí laâ thú ca do chñnh öng saáng taác. Baãn thên Kim Dung laâ möåt nhaâ thú vaâ caái yá võ Àûúâng thi trong thú múái cuãa öng àêåm àaâ, laäng maån möåt caách baát ngaát. Thñ duå baân vïì hoa traâ trong Thiïn Long baát böå, taác giaã viïët: Thanh quêìn ngoåc diïån nhû tûúng thûác Cûãu nguyïåt hoa traâ maän löå khai (Quêìn xanh mùåt ngoåc tûâng quen biïët Thaáng chñn, hoa traâ rúåp löëi ài) Hoùåc: http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 138 Thanh cêu thuãy àöång traâ hoa baåch Haå cöëc vên sinh lïå tûã höìng (Doâng xanh nûúác gúån hoa traâ trùæng Non haå mêy vûún traái vaãi höìng). Àoá cuäng coá thïí laâ thú cuãa nhûäng nhaâ thú tiïìn böëi àûúåc Kim Dung trôch dêîn àïí laâm roä yá trong nhûäng vùn caãnh, nhûäng tònh huöëng cuå thïí. Trong Tiïëu ngaåo giang höì, Töí Thiïn Thi giaãng giaãi cho Lïånh Höì Xung nghe loaåi rûúåu naâo phaãi uöëng vúái loaåi cheán naâo. Noái túái rûúåu Böì àaâo phaãi uöëng vúái cheán Daå quang, Töí Thiïn Thu àoåc hai cêu trong baâi Lûúng Chêu tûâ cuãa Vûúng Haân: Böì àaâo myä tûãu Daå quang böi Duåc êím tyâ baâ maä thûúång thöi (Böì àaâo roát cheán Daå quang Muöën say, trïn ngûåa tiïëng àaân giuåc ài) Trong cung caách naây, toaân böå nöåi dung böå Hiïåp khaách haânh àïìu trñch dêîn tûâ 54 cêu thú baâi Hiïåp khaách haânh cuãa Lyá Baåch; toaân böå nöåi dung cuãa böå Töë têm kiïëm (Liïn thaânh quyïët) àïìu trñch dêîn thú cuãa haâng trùm nhaâ thú trong Àûúâng thi tuyïín têåp. Àûa thi ca, tûâ phuá vaâo vùn xuöi laâ chuyïån khöng laå. Àoåc Tam quöëc diïîn nghôa, Têy du kyá, Höìng lêu möång, Thuãy hûã, ta bùæt gùåp haâng trùm baâi thú. Nhûng thú trong nhûäng taác phêím êëy àún thuêìn chó laâ thú chûáng minh, thú ca nghô ngúåi, thú baây toã niïìm thaán phuåc cuãa ngûúâi àúâi sau. Thú trong tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung vûúåt xa hún, mang möåt yá nghôa, möåt muåc tiïu khaác. Trong Tiïëu ngaåo giang höì, Kim Dung nhùæc àïën möåt chiïu kiïëm cuãa phaái Hoa Sún tïn laâ Vö biïn laåc möåc. Böën tûâ naây lêëy tûâ yá baâi thú Àùng cao cuãa Àöî Phuã: Vö biïn laåc möåc tiïu tiïu haá Bêët têån trûúâng giang cöín cöín lai Nhaâ nghiïn cûáu Trêìn Troång Kim dõch: Miïn man laá ruång àiïu linh http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 139 Nûúác söng cuöìn cuöån möng mïnh chaãy daâo Ngoaâi trñch dêîn thú, taác giaã coân trñch dêîn caác vùn kiïån lõch sûã, tû liïåu lõch sûã coá thêåt trong sûã Trung Quöëc. Trong Thiïn Long baát böå, khi ca ngúåi baâ thaái hêåu saáng suöët cuãa triïìu Töëng (baâ nöåi Töëng Triïët tön), taác giaã àûa luön nhêån xeát trong baãn têëu chûúng cuãa nöåi viïån nûúác Khêët Àan khen ngúåi taâi àûác cuãa baâ naây vaâ lúâi baân rùçng baâ àang buöng reâm nhiïëp chñnh, chúá àöång binh gêy hêën vúái triïìu Töëng. Àoaån tû liïåu naây cheáp trong Töëng sûã. Viïët Löåc Àónh kyá, khi baân vïì quan hïå Trung - Nga, taác giaã àûa luön möåt àoaån trong bûác thû cuãa Sa hoaâng gúãi cho vua Khang Hy. Nhûäng haâng binh Nga trong cuöåc chiïën trang biïn giúái àûúåc àûa vïì Bùæc Kinh. Vua Khang Hy troång duång hoå, phiïn chïë thaânh möåt lûåc lûúång quên sûå àùåc biïåt trong Thanh binh, goåi laâ Nga La Tû taá lônh. Khi viïët vïì àoaån naây, Kim Dung theo saát tû liïåu trong Thanh sûã caão cuãa Lang Viïn. Nhaâ nghiïn cûáu Nghiïm Gia Viïm cuãa Àaåi hoåc Bùæc Kinh ca ngúåi vùn phong cuãa Kim Dung, cho rùçng Kim Dung àaä nêng vùn chûúng thöng tuåc lïn thaânh thûá vùn chûúng thanh nhaä. Taåi sao vêåy? Kim Dung viïët vïì boån haâo sô giang höì, vïì nhûäng ngûúâi bònh thûúâng Trung Quöëc cho nïn vùn chûúng luön luön coá tiïëng chûãi. Nhûäng tiïëng "töí meå noá, quên ruâa àen àï tiïån, phûúâng cho àeã, con baâ ngûúi..." luön luön hiïån diïån trong caác böå tiïíu thuyïët voä hiïåp nhûng khöng laâm cho vùn chûúng dú ài vò noá àûúåc àùåt vaâo rêët àuáng vùn caãnh. Vùn chûúng cuãa öng cuäng phong phuá caác thaânh ngûä, tuåc ngûä Trung Quöëc: "Laá ruång vïì cöåi", "Haå àao àöì tïí xuöëng laâ thaânh Phêåt", "Biïín khöí khöng búâ, quay àêìu thêëy bïën", "Non xanh coân àoá, nûúác biïëc vêîn àêy, heån ngaây gùåp gúä"... Nhûäng thaânh ngûä, tuåc ngûä thöng duång êëy àûúåc àùåt vaâo àuáng vùn caãnh, vaâo tûâng tònh huöëng möåt, taåo ra möåt giaá trõ nghïå thuêåt vûâa röång laåi vûâa sêu. Ngûúâi hoåc ñt àoåc Kim Dung cuäng thêëy thñch maâ ngûúâi hoåc cao àoåc Kim Dung cuäng thêëy thñch. Taác phêím cuãa öng vûâa mang tñnh quêìn chuáng röång raäi vûâa mang tñnh baác hoåc cao nhaä. Nhûng thuã phaáp cao cûúâng nhêët cuãa Kim Dung vêîn laâ kô thuêåt xêy dûång cöët truyïån. Nhûäng böå tiïíu thuyïët cuãa öng thûúâng http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 140 liïn quan túái caác vêën àïì lõch sûã, caác quöëc gia (cuä) trong cöång àöìng Trung Quöëc, nghôa laâ rêët röång lúán nïn viïåc xûã lyá, kïët cêëu caác tònh huöëng tiïíu thuyïët phaãi laâm sao cho húåp lyá àïí cuöën huát ngûúâi àoåc ngay tûâ ban àêìu. Öng àaä taåo trong taác phêím nhûäng mêu thuêîn chiïìu doåc giûäa nhên vêåt naây vaâ nhên vêåt khaác, giûäa tònh huöëng naây vaâ tònh huöëng khaác. Öng àaä taåo trong taác phêím nhûäng mêu thuêîn chiïìu ngang, hiïíu nhû laâ sûå diïîn biïën têm lyá phûác taåp trong nöåi têm tûâng nhên vêåt. Öng àaä xêy dûång nhûäng tònh huöëng laå luâng, tûúãng àêu khöng thïí coá trong àúâi, maâ rêët thêåt. Töi xin giúái thiïåu mêëy tònh huöëng àïí baån àoåc tham cûáu. Möåt àoaån trong Thiïn Long baát böå göìm caác tònh huöëng thïë naây: Kiïìu Phong cuâng A Chêu àïën thùm Ön Khang, àûúåc Ön Khang tiïët löå rùçng nhên vêåt thuã lônh àaåi ca àaä àûa ngûúâi ra Nhaån Mön Quan giïët cha meå Kiïìu Phong laâ Àoaân Chñnh Thuêìn. Caã hai quay vïì vuâng Thaái Höì, Giang Nam tòm Àoaân Chñnh Thuêìn rûãa hêån. Khi àïën núi, Kiïìu Phong chûáng kiïën caãnh Àoaân Chñnh Thuêìn lêm nguy; öng ra tay cûáu giuáp vaâ ûúác heån cuâng Àoaân Chñnh Thuêìn canh ba àïm êëy ra chöî cêìu àaá àïí baân chuyïån Nhaån Mön Quan. Àïm êëy, Kiïìu Phong ngöìi caånh A Chêu, heån ngaây mai traã xong möëi thuâ seä cuâng nhau vïì bïn kia biïn giúái, qua thaão nguyïn sùn chöìn àuöíi thoã. Öng ùém A Chêu vaâo phoâng nghó trûúác röìi toaå cöng vaâ àuáng canh ba, ra ài gùåp Àoaân Chñnh Thuêìn. Àïën núi heån, öng àaánh Àoaân Chñnh Thuêìn möåt chûúãng vaâ Àoaân Chñnh Thuêìn ngaä quyå. Öng lêëy laâm laå, nùæm Àoaân Chñnh Thuêìn àûa lïn thò thêëy ngûúâi y nheå hïìu. Hoaá ra, àoá khöng phaãi laâ Àoaân Chñnh Thuêìn; àoá chñnh laâ A Chêu, tònh yïu cuãa öng, traái tim cuãa öng. A Chêu thuêåt laåi cho öng biïët khi múái vïì Thaái Höì, cö tònh cúâ hiïíu ra Àoaân Chñnh Thuêìn laâ cha ruöåt cuãa cö nhúâ nhòn thêëy miïëng ngoåc böåi àeo trïn cöí cö em gaái laâ A Tûã giöëng nhû miïëng ngoåc böåi cö àang coá. Nhûng khaát voång traã thuâ cuãa Kiïìu Phong cao quaá, cö khöng thïí ngùn caãn, cuäng khöng thïí noái ra sûå thêåt rùçng mònh laâ con cuãa Àoaân Chñnh Thuêìn. Àïm êëy, cö giaã böå nguã súám röìi leán ra ài, gùåp Àoaân Chñnh Thuêìn huyã lúâi ûúác heån. Röìi cö hoaá trang - maâ kô thuêåt hoaá trang cuãa cö rêët cao cûúâng - laâm Àoaân Chñnh Thuêìn, àïën cêìu àaá àïí chõu möåt chûúãng cuãa Kiïìu Phong. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 141 Kiïìu Phong nghe ngûúâi yïu thuêåt laåi chuyïån, àûát tûâng khuác ruöåt. Öng bïë xaác cuãa A Chêu kïn chaåy loaån caã vuâng Thaái Höì. Chön cêët A Chêu xong, Kiïìu Phong àõnh tûå tûã vò khöng coân muöën söëng trïn àúâi nûäa. Nhûng chúåt nhòn lïn baâi tûâ cuãa Àoaân Chñnh Thuêìn àïì trïn luåa treo trïn vaách, Kiïìu Phong chúåt nhêån ra neát chûä cuãa Àoaân Chñnh Thuêìn khaác hùèn neát chûä cuãa thuã lônh àaåi ca maâ öng àaä àûúåc nhòn thêëy. Nghôa laâ Àoaân Chñnh Thuêìn khöng phaãi laâ thuã lônh àaåi ca. Hoaá ra Ön Khang àaä àaánh lûâa öng; öng àaä giïët oan A Chêu. Nghô àïën àoá, Kiïìu Phong laåi chúåt ham söëng, söëng àïí tòm ra sûå thêåt, söëng àïí taå töåi giïët oan ngûúâi tònh maâ öng troån àúâi yïu dêëu. Àêy laâ khuác bi ca kinh hoaâng nhêët, àau thûúng nhêët cuãa Thiïn Long baát böå. Àoåc àoaån tiïíu thuyïët naây, ngûúâi ta coá thïí àöí nûúác mùæt vò möëi thêm tònh cuãa A Chêu àöëi vúái Kiïìu Phong, vò niïìm àau àúán cuãa Kiïìu Phong khöng coá gò coá thïí so saánh nöíi. Coá thïí coi Thiïn Long baát böå laâ möåt böå tiïíu thuyïët tiïu biïíu cho phong caách kïët cêëu cêu chuyïån cuãa Kim Dung. Nhûäng tònh huöëng àan xen, nhûäng ngaä reä bêët ngúâ dêîn cêu chuyïån àïën nhûäng chên trúâi múái laå. Àoåc höìi naây, ngûúâi ta khoá coá thïí àoaán àûúåc höìi sau vaâ caác höìi kïë tiïëp. Kim Dung coá khaã nùng hû cêëu tuyïåt vúâi, àêíy nhûäng mêu thuêîn lïn àïën àónh àiïím khiïën ngûúâi àoåc coá caãm giaác nhên vêåt khoá thoaát khoãi tònh huöëng bi kõch nhêët. Nhûng röìi öng giaãi quyïët vêîn àïì möåt caách hïët sûác khoa hoåc, goån nheå, húåp lyá. Tònh huöëng kïët thuác möåt caách töët àeåp, vûúåt qua khoãi sûå tûúãng tûúång cuãa bao nhiïu baån àoåc. Ta haäy lêëy möåt vñ duå trong Thiïn Long baát böå. Trïn bûúåc àûúâng giang höì, Àoaân Dûå àaä gùåp vaâ yïu thûúng Chung Linh laâ con cuãa A Baão, Möåc Uyïín Thanh laâ con cuãa Têìn Höìng Miïn, Vûúng Ngûä Yïn laâ con cuãa Vûúng phu nhên. Maâ nhûäng nhên vêåt A Baão, Têìn Höìng Miïn, Vûúng phu nhên àïìu laâ ngûúâi tònh cuãa Àoaân Chñnh Thuêìn (cha Àoaân Dûå). Noái caách khaác, caác cö gaái maâ Àoaân Dûå àem loâng thûúng yïu àïìu laâ em cuâng cha khaác meå cuãa Àoaân Dûå; nhûäng möëi tònh cuãa Àoaân Dûå vúái caác cö gaái laâ möëi tònh loaån luên. Laâm sao giaãi quyïët àûúåc nhûäng mêu thuêîn kinh khuãng àoá àïí cûáu nhûäng möëi tònh trong trùæng? http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 142 Kim Dung giaãi quyïët khaá taâi tònh. Trong phuát cuöëi cuãa àúâi mònh, khi Àao Baåch Phuång, meå cuãa Àoaân Dûå sùæp qua àúâi, baâ múái tiïët löå möåt àiïìu kinh khuãng: Àoaân Dûå khöng phaãi laâ con cuãa Àoaân Chñnh Thuêìn maâ laâ con cuãa gaä ùn maây Àoaân Diïn Khaánh. Búãi cùm giêån thoái trùng hoa lúi laã cuãa Àoaân Chñnh Thuêìn, Àao Baåch Phuång àaä àem têëm thên vûúng phi cao quyá cuãa mònh cho gaä ùn maây Àoaân Diïn Khaánh giao hoan. Cuöåc giao húåp chúáp nhoaáng kò laå àoá àaä àeã ra chaâng trai Àoaân Dûå. Àoaân Chñnh Thuêìn khöng coá caái gien sinh con trai; con tû sinh cuãa Àoaân Chñnh Thuêìn toaân laâ con gaái. Vaâ chó laâ àöìng töng (cuâng hoå) nïn theo luêåt hön nhên cuãa nûúác Àaåi Lyá, Àoaân Dûå coá thïí lêëy têët caã caác cö Chung Linh, Möåc Uyïín Thanh, Vûúng Ngûä Yïn... maâ khöng cêìn phaãi thùæc mùæc vïì quan hïå huyïët thöëng, doâng töåc, luên lyá àaåo àûác. Baãn chêët cuãa tiïíu thuyïët laâ hû cêëu. Kim Dung dûåa trïn nïìn taãng nhûäng sûå kiïån lõch sûã coá thêåt cuãa àêët nûúác Trung Hoa, àêíy khaã nùng hû cêëu bay böíng tuyïåt vúâi. Thñ duå trong YÃ thiïn Àöì long kyá, öng cùæt nghôa sûå ra àúâi cuãa nhaâ Minh laâ cuöåc khaáng chiïën do quêìn huâng Minh giaáo Trung Hoa thûåc hiïån. Thñ duå trong Thiïn Long baát böå, öng giúái thiïåu sûå tûúng tranh, tûúng giao cuãa caác thïë hïå quên chuã nhaâ Töëng, nhaâ Liïu, nûúác Àaåi Lyá, nûúác Thöí Phöìn, nûúác Têy Haå vaâ töåc Nûä Chên. Tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung coá möåt trònh àöå hû cêëu rêët cao cûúâng, nöëi kïët haâng trùm nhên vêåt laåi vúái nhau trong möëi tûúng giao thêåt laå luâng nhûng cuäng thêåt húåp logic. Kïë thûâa thuã phaáp cuãa caác bêåc tiïìn böëi, tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung vêîn àûa ra nhûäng chi tiïët coá veã hoang àûúâng nhûng tñnh hoang àûúâng êëy àûúåc àùåt trïn nïìn taãng caái coá thêåt. Ta lêëy thñ duå nöåi cöng laâ khaã nùng coá thêåt cuãa ngûúâi hoåc voä. Nöåi cöng êëy àûúåc reân luyïån nhiïìu nùm, trúã thaânh cöng lûåc riïng cuãa tûâng ngûúâi. Trïn cú súã àoá, Kim Dung hû cêëu ra tònh huöëng ngûúâi naây coá thïí döëc hïët cöng lûåc àïí döìn vaâo cho cöng lûåc cuãa ngûúâi khaác; ngûúâi khaác coá thïí sû duång mön hêëp cöng àïí thu huát hïët cöng lûåc cuãa àõch thuã... Nïëu caác nhên vêåt Têy du kyá àaánh bùçng pheáp thò nhên vêåt cuãa Kim Dung àaánh bùçng cöng lûåc. Möåt phaát chûúãng àaánh ra giûäa khöng gian, phaát thaânh chûúãng phong bao lêëy àõch thuã, khiïën http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 143 àõch thuã phaãi ngaä quyå, phaãi chõu thua. Àoá laâ khaã nùng hû cêëu trong kiïëm hiïåp Kim Dung. Nïëu phûúng Têy laäng maån trong haânh àöång thò phûúng Àöng laäng maån trong tû duy. Tû duy trong tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung quaã thêåt laäng maån bay böíng: haái möåt chiïëc laá, neám möåt caânh hoa cuäng coá thïí giïët chïët àõch thuã; phoáng möåt ngoán tay ra khöng trung (caách khöng chó phaáp) cuäng coá thïí phong toaã àuáng huyïåt àaåo cuãa ngûúâi cêìn phong toaã. Nhû töi àaä giúái thiïåu, tiïíu thuyïët voä hiïåp cuãa Kim Dung àûúåc goåi laâ truyïån, kyá hoùåc luåc (Anh huâng xaå àiïu, YÃ thiïn Àöì long kyá, Thû kiïëm ên cûâu luåc). Vùn thïí cú baãn cuãa tiïíu thuyïët Kim Dung laâ kïí chuyïån. Thïë nhûng, caách kïí chuyïån cuãa öng cuäng rêët laå, rêët hêëp dêîn búãi trong diïîn biïën cuãa möåt cêu chuyïån àang àûúåc öng kïí, öng àûa vaâo àoá möåt nhên vêåt múái vaâ nhên vêåt naây àaä kïí laåi möåt cêu chuyïån àaä xaãy ra. Cêu chuyïån êëy aáo giaá trõ nhû möåt àoaån phuåc hiïån trong àiïån aãnh (hay trong kõch noái), nghôa laâ noá ài ngûúåc thúâi gian vaâ thay àöíi khöng gian, hêëp dêîn ngûúâi àoåc bûúác vaâo möåt thïë giúái khaác vúái nhûäng tònh huöëng khaác múái laå hún, lyá thuá hún. Thñ duå trong Tiïëu ngaåo giang höì, boån haâo sô àang baân vïì sûå giao du giûäa Lïånh Höì Xung àïå tûã Hoa Sún vaâ tïn thaái hoa dêm tùåc Àiïìn Ba Quang. Ai nêëy àang tûác giêån, nguyïìn ruãa hai gaä naây thò ni cö Nghi Lêm cuãa phaái Hùçng Sún xuêët hiïån. Cö kïí laåi cêu chuyïån mònh bõ Àiïìn Baá Quang bùæt coác àõnh laâm nhuåc, àûúåc Lïånh Höì Xung ra tay cûáu viïån thïë naâo; La Nhên Kiïåt cuãa phaái Thanh Thaânh nhên cú höåi Lïånh Höì Xung bõ thûúng nùång àaä giïët chaâng thïë naâo. Chuyïån kïí cuãa Nghi Lêm hêëp dêîn àïën nöîi duâ caác nhên vêåt khöng xuêët hiïån, ngûúâi àoåc vêîn thêëy àûúåc àùåc àiïím, caá tñnh cuãa tûâng nhên vêåt, nhêån ra ai laâ anh huâng, ai laâ tiïíu nhên. Àoåc Kim Dung, ngûúâi ta saãng khoaái vò löëi haânh vùn laå luâng êëy. Àiïìu laå laâ khi cêìm àïën möåt taác phêím cuãa Kim Dung; àoåc chûúng àêìu ta khöng thïí boã àûúåc chûúng hai, àoåc chûúng hai ta khöng thïí boã àûúåc chûúng ba. nhûäng tònh huöëng tiïíu thuyïët cuãa öng uyïín chuyïín, phaãn traác, nhûäng loaåi nhên vêåt cuãa öng khöng söëng theo cöng thûác bònh thûúâng cuãa àúâi ngûúâi. Tiïëu ngaåo giang höì laâ möåt taác phêím tiïu biïíu cho nhêån àõnh naây. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 144 Àoåc chûúng möåt, chûúng hai, chûúng ba cuãa taác phêím naây, ta thûúng caãm chaâng thiïëu niïn Lêm Bònh Chi cuãa Phûúác Oai tiïu cuåc lêm vaâo caãnh nhaâ tan, cûãa naát, cha meå bõ bùæt; phaãi tòm lïn Haânh Sún àïí cûáu song thên, cûáu khöng àûúåc cha meå, chaâng trúã thaânh àïå tûã phaái Hoa Sún. Hïët quyïín thûá nhêët, ta vêîn tûúãng Lêm Bònh Chi laâ nhên vêåt trung têm. Nhûng röìi Lïånh Höì Xung dêìn dêìn hiïån ta nhû möåt tïn laäng tûã vö haånh, möåt ngûúâi coá têëm loâng nghôa hiïåp cao caã. vaâ ngûúâi àoåc bùæt àêìu coá caãm tònh, bùæt àêìu yïu mïën chaâng trai àoá. Hoaá ra àoá múái laâ nhên vêåt trung têm cuãa taác phêím, coân gaä Lêm Bònh Chi chó laâ möåt thûá nguyå quên tûã, möåt anh laåi caái. Coá thïí coi àoá laâ hai khuön mùåt àaåi biïíu cho caách xêy dûång nhên vêåt cuãa Kim Dung. Trong löëi vùn chûúng kïí chuyïån, thi thoaãng Kim Dung cuägn dûâng laåi taã caãnh, taã tònh. Caách taã tònh cuãa öng àùåc biïåt cö àoång, chuã yïëu laâ àûa ra nhûäng neát chêëm phaá àïí ngûúâi àoåc tûå suy luêån. Khi yïu Lïånh Höì Xung, ngaây naâo Nhaåc Linh San cuäng giaânh àem cúm lïn nuái saám höëi cho chaâng. Nhûng khi gêìn guäi Lêm Bònh Chi, Nhaåc Linh San quïn mêët àaåi sû ca, say mï thùçng mùåt trùæng naây. Nhaåc Linh San laâ ngûúâi phûúng Bùæc, Lêm Bònh Chi laâ ngûúâi phûúng Nam. Lêm Bònh Chi àaä daåy cho Nhaåc Linh San haát khuác sún ca Phuác Kiïën. Mö taã têm tònh cuãa Lïånh Höì Xung, Kim Dung viïët: "Nhaåc Linh San quay mònh ài xuöëng nuái, khöng noái möåt lúâi. Böîng nhiïn, gioång sún ca Phuác Kiïën "chõ em lïn nuái haái cheâ" vang lïn. Lïånh Höì Xung nghe khuác sún ca maâ naát ngoåc tan höìn, tûúãng bõ ai àaánh maånh möåt chuyâ vaâo ngûåc". Taác giaã dûâng laåi úã àoá àïí baån àoåc hiïíu thïë naâo thò hiïíu. Cuäng nhû taã tònh, Kim Dung taã caãnh vúái nhûäng neát chêëm phaá. Thñ duå muâa xuên: "Laân gioá maát ru ïm caânh liïîu. Hûúng hoa thúm say àùæm loâng ngûúâi. Trúâi àang vaâo muâa xuên, aánh dûúng quang choái loåi khùæp miïìn Nam". Àêy laâ caãnh xuên úã thaânh Phuác Chêu, tónh Phuác Kiïën trong Tiïëu ngaåo giang höì. Coân àêy laâ caãnh Cung kiïëm höì úã nuái Vö Lûúång, Vên Nam: "Bïn traái sûúân nuái laâ giaãi thaác lúán trùæng phau tröng nhû möåt con röìng treo lú lûãng trïn khöng cuöìn cuöån àöí xuöëng möåt caái höì trong vùæt, röång mïnh möng khöng thêëy búâ bïn kia... Trïn mùåt höì, chó coá chöî thaác àöí vaâo laâ http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 145 nûúác chaãy quanh co, soáng vöî bò boäm, caân xa hún tûâ mûúâi trûúång trúã ài laåi phùèng phiu giöëng nhû möåt têìm gûúng khöíng löì". Àoåc Kim Dung, ta thêëy phong caãnh thiïn nhiïn, bao la, huâng vô, laäng maån, tûúi àeåp hiïån ra böën muâa: tuyïët trùæng phuã Thiïn Sún, àaân höìng nhaån bay qua Nhaån Mön Quan, söng Tiïìn Àûúâng soáng vöî êìm yâ, chuâa Thiïëu Lêm ngaân nùm nêëp sau rûâng tung caách sum sï, hoa höìng lùng núã röå mùåt Thaái Höì muâa thu nûúác biïëc... Coá leä öng ài nhiïìu, thêëy nhiïìu, biïët nhiïìu nïn kiïën thûác vïì àõa lyá hoåc, hoa hoåc, phong tuåc hoåc rêët uyïn baác. Öng viïët vïì möåt thûá vùn chûúng giaâu tñnh nghïå thuêåt, löi cuöën, hêëp dên khiïìn ngûúâi ta àoåc maâ khöng thïë chaán. Caác hoåc giaã Trung Quöëc àaä tùång cho Kim Dung möåt huy chûúng tinh thêìn vïì caách sûã duång kim vùn àïí viïët tiïíu thuyïët. Sûå thaânh cöng cuãa Kim Dung chñnh laâ sûå thaânh cöng cuãa vùn hoåc Trung Quöëc hiïån àaåi.Öng àûúåc xïëp vaâo möåt trong 10 nhaâ vùn lúán cuãa dên töåc Trung Hoa vaâ hai taác phêím cuãa öng àûúåc choån laâ hai taác phêím àïí àúâi cho vùn hoåc Trung Quöëc. Phaãi nhòn nhêån möåt àiïìu: tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung laâ möåt loaåi hònh tiïíu thuyïët khaác hùèn vúái nhûäng tiïíu thuyïët viïët vïì anh huâng haâo kiïåt thúâi Minh - Thanh, khaác hùèn vúái caác loaåi tiïíu thuyïët voä hiïåp cuãa caác taác giaã khaá cuâng thúâi, laåi khaác xa vúái Les trois mousquetaires (Ba chaâng Ngûå lêm phaáo thuã) cuãa Alexandre Dumas (cha); caâng khaác xa vúái nhûäng kõch baãn phim cao böìi cuãa Viïîn Têy Hoa Kyâ. Noá laâ tiïíu thuyïët voä hiïåp kim vùn múái laå. laâm say mï haâng tyã àöåc giaã trïn thïë giúái, trong àoá coá àöåc giaã Viïåt Nam. Sûå àoáng goáp cuãa Kim Dung cho vùn hoåc Trung Quöëc vaâ thïë giúái nhû vêåy laâ khaá lúán lao. Öng xûáng àaáng laâ minh chuã cuãa nïìn vùn hoåc voä hiïåp. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 146 24 KIM DUNG ÀÙÅT LAÅI MÊËY VÊËN ÀÏÌ LÕCH SÛÃ Möåt taác phêím vùn hoåc khöng bao giúâ laâ möåt taác phêím sûã hoåc. Taác phêím vùn hoåc àûúåc viïët búãi nhaâ vùn; taác phêím sûã hoåc àûúåc viïët búãi nhûäng sûã quan maâ àúâi Haán goåi laâ Thaái sûã lïånh. Taác phêím vùn hoåc àûúåc xêy dûång tûâ nhûäng khaã nùng hû cêëu laäng maån; taác phêím sûã hoåc dûåa trïn nhûäng sûå kiïån lõch sûã cuå thïí. Tuy nhiïn, nïëu biïët vêån duång kheáo leáo, àûa nhûäng yïëu töë lñch sûã vaâo taác phêím vùn hoåc thò taác phêím vùn hoåc hêëp dêîn hún, haoâng traáng hún vaâ hiïån thûåc hún. Àoá laâ àùåc àiïím cuãa möåt söë böå tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung. Öng àaä àûa yïëu töë lõch sûã vaâo vùn hoåc vaâ vûúåt xa hún, öng duâng taác phêím vùn hoåc àïí àùåt laåi möåt söë vêën àïì lõch sûã. Ai cuäng hïët lúâi ca ngúåi Chu Nguyïn Chûúng. Chu Nguyïn Chûúng, tûác Minh Thaái töí, laâm vua Trung Hoa tûâ nùm 1368 àïën nùm 1398, àûúåc coi laâ ngûúâi anh huâng cuãa phong traâo khaáng Nguyïn, ngûúâi coá cöng bêåc nhêët thiïn haå giaânh laåi àêët nûúác Trung Hoa tûâ tay Di Dõch. Thïë nhûng, qua YÃ thiïn Àöì long kyá, Kim Dung àaä buöåc ngûúâi àoåc phaãi nhòn laåi àuáng baãn chêët cuãa Chu Nguyïn Chûúng. Xuêët thên tûâ nöng dên, Chu Nguyïn Chûúng àaä nhên luác An Huy àoái keám, nöíi lïn laâm giùåc cûúáp röìi ài tu úã chuâa Hoaâng Giaác. Ùn cûúáp möåt con boâ cuãa möåt nhaâ giaâu laâm thõt nêëu ùn, bõ ngûúâi nhaâ giaâu sai hai gia nhên ài bùæt, Chu Nguyïn Chûúng àaä duâng vuä lûåc boáp miïång hai gia nhên buöåc hoå phaãi ùn löng boâ. Thuã àoaån vu oan giaá hoaå nhû vêåy khöng phaãi ai cuäng coá thïí laâm àûúåc. Chu Nguyïn Chûúng gia nhêåp Minh giaáo (Manicheáisme) Trung Hoa, laänh àaåo àöåi quên Hoaâi Tûá. Trûúác khi cuöåc khúãi nghôa Minh giaáo thaânh cöng, Chu Nguyïn Chûúng giïët thuã lônh cuãa mònh laâ Haân Sún Àöìng, trêën nûúác con trai laâ Haân Lêm Nhi àïí nùæm quyïìn laänh tuå. Trong YÃ thiïn Àöì long kyá, Kim Dung àaä mö taã àoaån nghôa quên Minh giaáo àoán Trûúng Vö Kyå giaáo chuã, àoaån Chu Nguyïn Chûúng taå ún giaáo chuã àaä khen ngúåi mònh. Thïë nhûng, chñnh thuöåc http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 147 haå Chu Nguyïn Chûúng àaä boã thuöëc àöåc vaâo bònh rûúåu cho Vö Kyå vaâ Triïåu Mêîn uöëng röìi xiïìng khoaá hai ngûúâi, giam vaâo àaåi lao. May coân àûúåc thanh YÃ thiïn gaäy, Vö Kyå àaä chùåt xiïìng, dêîn Triïåu Mêîn lùång leä ra ài... Con ngûúâi thuã àoaån, phaãn baån, bêët trung vúái cêëp trïn nhû vêåy àaä lïn laâm vua khai saáng triïìu Minh úã Trung Hoa. Vïì sau, àïí baão vïå cho quyïìn lûåc hoå Chu, Nguyïn Chûúng àaä têån saát hïët caác chiïën hûäu tûâng cuâng öng ta vaâo sinh ra tûã. Öng gheát vùn chûúng àïën nöîi chó cêìn àoåc möåt chûä nghi ngúâ coá yá giïîu mònh laâ öng giïët ngay ngûúâi viïët. Trong Thiïn Long baát böå, Kim Dung laåi cho ta thêëy àûúåc tû caách cuãa möåt öng vua Trung Hoa khaác - Töëng Triïët tön Triïåu Huá. Àïí laâm nöíi bêåt tñnh caách lêëc cêëc, huyïnh hoang cuãa Triïåu Huá, Kim Dung àaä xêy dûång möåt nhên vêåt Hoaân Nhan A Cöët Àaã, thuã lônh kiïu duäng cuãa böå laåc Nûä Chên úã miïìn Àöng Bùæc; möåt Àaåi Liïu hoaâng àïë Gia Luêåt Höìng Cú thêm trêìm, sùæc saão bïn kia Nhaån Mön quan, möåt nûúác Têy Haå thõnh vûúång úã phña Têy, möåt nûúác Àaåi Lyá quên thêìn nhû huynh àïå úã phña Nam. Triïåu Huá lïn ngöi nùm 8 tuöíi, àûúåc baâ thaái hêåu hoå Cao nhiïëp chñnh. Vaâo khoaãng nùm 1090 àïën nùm 1093, nhûäng biïën phaáp cuãa Vûúng An Thaåch (phe Tên àaãng) àaä gêìn nhû phaá saãn, Cao Thaái hêåu aáp duång tû tûúãng cai trõ mïìm deão cuãa phe Cûåu àaãng göìm Tû Maä Quang, Tö Thûác, Tö Triïåt. Caách trõ nûúác cuãa Cao Thaái hêåu vûäng vaâng, ön hoaâ khiïën quên Liïu khöng daám àûa binh qua biïn giúái gêy hêën vúái nhaâ Töëng. Tïí tûúáng nûúác Liïu dêng súá lïn Gia Luêåt Höìng Cú, ca ngúåi: "Tûâ khi thaái hêåu Àaåi Töëng buöng reâm nghe chñnh sûå, chiïu naåp trung thêìn, baâi trûâ chñnh trõ haâ khùæc, trong chñn nùm trúâi thiïn haå yïn vui, triïìu àònh hûng thõnh". Trong khi àoá, Triïåu Huá chó muöën aáp duång biïån phaáp cuãa phe Tên àaãng Vûúng An Thaåch àïí gêy chiïën tranh vúái nûúác Liïu. Kim Dung thuêåt laåi àoaån thaái hêåu bïånh nùång, nùçm trong àiïån Suâng Khaánh thaânh Biïån Lûúng, kïu Töëng Triïët Tön Triïåu Huá àïën dùån doâ. Gaä vua con nñt naây chó muöën kñch àöång cho baâ nöåi chïët súám; hùæn baão seä àem quên Bùæc phaåt, seä trûâng trõ bon "huã nho" Tû Maä Quang, Tö Thûác, Tö Triïåt. Hùæn ruát kiïëm cheám chiïëc ghïë àûát laâm hai àoaån trûúác mùæt baâ nöåi. Khi baâ giaâ tùæt thúã, hùæn reo lïn: "Ta àaä àûúåc laâm vua röìi". Theo chñnh sûã Trung http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 148 Hoa thò àoá laâ nùm 1093, khi Triïåu Huá 18 tuöíi. Quaã nhiïn, Triïåu Huá giaáng Tö Thûác tûâ Lïî böå thûúång thû xuöëng laâm tri phuã Àõnh Chêu, giaáng Tïí tûúáng Tö Triïåt xuöëng laâm tri phuã Nhûä Chêu; mùæng Haân lêm hoåc sô Phaåm Tö Vuä khi ngûúâi naây dêng baãn têëu can giaán. Möåt thûá hön quên nhû Töëng Triïët Tön maâ coá thïí cai trõ àûúåc àêët nûúác Trung Hoa quaã laâ möåt chuyïån laå. Triïåu Huá chïët nùm 1099, em ruöåt lïn ngöi xûng laâ Huy Tön. Caái leä baåi vong cuãa nhaâ Töëng khöng phaãi àúåi àïën sau naây maâ noá nùçm ngay trong àúâi Triïåu Huá, trong Thiïn Long baát böå cuãa Kim Dung. Àoaån vùn Triïåu Huá choåc cho baâ nöåi chïët súám thêåt lêm li biïën aão, khöng thïí tòm thêëy trong Töëng sûã hay lõch sûã Trung Hoa. Kim Dung khöng bònh luêån, nhûng baãn chêët Töëng Triïët Tön Triïåu Huá nhû thïë naâo thò moåi ngûúâi àoåc vùn öng àïìu roä. Kim Dung viïët Löåc Àónh kyá laâ möåt caách àöëi chiïëu lõch sûã, giuáp cho haâng tyã àöìng baâo cuãa öng coá cú höåi nhòn laåi caác öng vua cuãa triïìu Minh - doâng doäi Haán töåc vaâ caác öng vua triïìu Thanh doâng doäi Di Àõch trong böën rúå (Tûá di). Hònh aãnh cuãa vua Minh Suâng Trinh khöng hiïån ra; hònh aãnh cuãa nhûäng öng vua hêåu duïå nhaâ Minh nhû Phuác vûúng, Quïë vûúng, Àûúâng vûúng, Löî vûúng cuäng khöng hiïån ra. Nhûng caãm giaác maâ Kim Dung taåo ra àûúåc cho ngûúâi àoåc laâ sûå nhêån chên ra baãn chêët triïìu Minh: nhûäng öng vua u töëi, nhu nhûúåc, khöng àûúåc ngûúâi Trung Hoa uãng höå. Àuáng ra, coá möåt söë ñt ngûúâi theo hoå nhên danh chûä trung cuãa nhaâ nho. Nhûng baãn thên chûä trung àoá cuäng ngu xuêín nöët: phe thò uãng höå Àûúâng, phe thò uãng höå Quïë, phe naâo cuäng chó nhêån mònh múái laâ chñnh thöëng. Àiïìu àoá noái lïn àûúåc thûåc chêët cuãa caác phong traâo phaãn Thanh phuåc Minh cuöëi thïë kó 17 úã Trung Hoa: nhûäng lûåc lûúång ö húåp, khöng nïu lïn àûúåc möåt khêíu hiïåu roä raâng, möåt ngoån cúâ chñnh thöëng. Àöëi lêåp vúái hoå laâ möåt öng vua con Khang Hy thöng minh, taâi trñ, àûác àöå. Con ngûúâi xuêët thên tûâ doâng doäi Di Àõch àoá àaä biïët chia reä caác lûåc lûúång chöëng àöëi, aáp duång thuã phaáp coá nhu coá cûúng àïí cai trõ thiïn haå, thïí hiïån loâng nhên tûâ vaâ tû tûúãng àaåi àoaân kïët àïí thu phuåc nhên têm. Nhaâ vua thiïëu niïn àoåc thêåt kô sûã saách Trung Hoa, ruát ra nhûäng baâi hoåc lêm saâng tûâ nhûäng öng vua http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 149 hön aám àïí traánh, ài theo caái vûúng àaåo maâ bêåc àaåi hoåc àaä ài. Àöëi vúái quên Möng Cöí, Têy Taång, Nga La Tû, nhaâ vua coá àöëi saách ngoaåi giao roä raâng. Chñnh vò vêåy khi Ngö Tam Quïë dûång lïn chiïu baâi "hûng Minh thaão Löî" úã Vên Nam, phaát hõch kïí töåi nhaâ Thanh vaâ Khang Hy thò khöng coá lûåc lûúång naâo cuãa ngûúâi Trung Quöëc uãng höå Ngö Tam Quïë caã. Kim Dung laâ möåt nhaâ vùn chûá khöng phaãi laâ möåt nhaâ sûã hoåc. Caách àùåt laåi vêën àïì lõch sûã trong taác phêím cuãa öng cuäng rêët vùn hoåc: khöng cay cuá kïët aán, khöng höì húãi ca ngúåi. Öng chó nheå nhaâng trònh baây sûå kiïån ngûúâi àoåc nhên ra quan àiïím caá nhên cuãa öng. Nhiïìu khi, töi kinh ngaåc khi àoåc àïën nhûäng kiïën giaãi uyïn baác cuãa Kim Dung vïì sûã hoåc. Thñ duå nhû àoaån lung trong Löåc Àónh kyá, khi Kim Dung mûúån lúâi cuãa Lûä Lûu Lûúng giaãi thñch cho con trai nghe vïì hai tûâ "truåc löåc" (àuöíi hûúu). Con hûúu vñ vúái thiïn haå, göìm coá àêët àai vaâ dên chuáng. Khûúng Thaái Cöng têu vúái Vùn Vûúng: "Lêëy thiïn haå nhû àuöíi bùæt con hûúu laâm thõt chia nhau maâ ùn. Coá khi nhiïìu ngûúâi cuâng ùn, coá khi möåt ngûúâi ùn hïët". Öng dêîn lúâi trong Haán thû: "Nhaâ Têìn àïí söíng con hûúu, thiïn haå tranh nhau bùæt". Tûâ khaái niïåm "hûúu" (löåc), Kim Dung àûa ta qua khaái niïåm "vaåc" (àónh). Àónh laâ caái vaåc cao, coá ba chên, duâng àïí nêëu thõt (hûúu) maâ ùn. Sau àoá, ngûúâi ta duâng àónh àïí laâm möåt hònh cuå. Lõch Sinh bõ Tïì vûúng Àiïìn Quaãng boã vaâo vaåc dêìu luöåc chñn khi Haân Tñn àaánh vaâo Lêm Tri. Nöëi "löåc" vaâ "àónh" laåi coá khaái niïåm löåc àónh. Trong àõa danh Trung Quöëc, coá nuái Löåc Àónh úã miïìn bùæc söng Hùæc Long, àoåc theo êm Maän Chêu laâ Hö Maä Nhô Oa Têåp Sún. Kim Dung àaä nùæm tay àöåc giaã dêîn vaâo thïë giúái Löåc Àónh kyá, böå tiïíu thuyïët öng viïët ra trong khoaãng 1969 - 1972 tûå nhiïn nhû thïë. Caách dêîn nhêåp tûâ khaái niïåm lõch sûã vaâo thïë giúái tiïíu thuyïët cuãa Kim Dung khöng phaãi ai cuäng laâm àûúåc! http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 150 25. KIM DUNG VAÂ NGÖN NGÛÄ XAÄ HÖÅI HOÁA Ngûúâi nhaåc sô viïët möåt ca khuác; ba böën chuåc nùm sau, möåt ngûúâi thûúãng thûác naâo àoá coân nhúá àûúåc möåt vaâi ca tûâ, nghïu ngao haát lïn laâ söë phêån ca khuác àoá söëng àûúåc trong loâng ngûúâi. Möåt nhaâ thú in caã trùm baâi, chó cêìn coá ngûúâi yïu thú thuöåc àûúåc möåt àoaån hay vaâi cêu laâ thú àaä söëng àûúåc. Vùn hoåc, nghïå thuêåt laâ nhûäng saãn phêím tinh thêìn daânh cho àaám àöng. Trong quaá trònh giao thoa giûäa taác giaã vaâ ngûúâi thûúãng thûác, möåt söë cêu, chûä, tûâ ngûä àùåc biïåt cuãa taác phêím ài luön vaâo loâng ngûúâi. Taác phêím nhû vêåy àaä laâ thaânh cöng röìi. Coân ngön ngûä vùn chûúng tiïíu thuyïët voä hiïåp cuãa Kim Dung àöëi vúái ngûúâi Saâi Goân, ngûúâi miïìn Nam thò sao? Khi taác phêím YÃ thiïn Àöì long kyá àûúåc Tiïìn Phong Tûâ Khaánh Phuång dõch vúái tûåa àïì Cö gaái Àöì long, Nhaâ xuêët baãn Trung Thaânh in vaâ phaát haânh nùm 1966 thò böën chûä “Cö gaái Àöì long” àaä trúã thaânh möåt cêu haát: Coá cö gaái Àöì long lùæc bêìu cua Lùæc möåt caái ra hai con gaâ maái... Treã con khùæp hang cuâng ngoä heãm haát, ngûúâi lúán cuäng haát trong nhûäng dõp Tïët chúi lùæc bêìu cua. Ngön ngûä vùn hoåc tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung àaä àûúåc xaä höåi hoáa möåt caách röång raäi àïën bêët ngúâ. Töi rêët hiïíu coá nhiïìu ngûúâi khöng biïët “Àöì long” laâ gò nhûng hoå vêîn haát: “Coá cö gaái Àöì long lùæc bêìu cua...”. Maâ cêìn gò phaãi biïët, hïî cao hûáng thò cûá haát. Gêìn nhû tûâ giai àoaån àoá trúã ài, möåt söë tûâ ngûä trong vùn chûúng cuãa Kim Dung ngaây caâng àûúåc xaä höåi hoáa taåi Saâi Goân vaâ miïìn Nam theo sûå xuêët hiïån cuãa caác baãn dõch tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung trïn baáo chñ. Khaái niïåm “Têíu hoãa nhêåp ma” àûúåc Kim Dung nhùæc àïën trong nhiïìu taác phêím àïí chó möåt traång thaái nguy kõch coá thïí dêîn http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 151 àïën caái chïët, sûå àiïn loaån hoùåc sûå tï liïåt hoaân toaân cuãa möåt ngûúâi luyïån nöåi cöng sai àûúâng. Nhû trong Hiïåp khaách haânh, Cêíu Taåp Chuãng (Thaåch Phaá Thiïn) vûâa coá nöåi cöng Haân yá miïn chûúãng (cöng phu chñ êm cuãa baâ meå nuöi Mai Phûúng Cö truyïìn cho) vûâa luyïån Viïm viïm cöng (cöng phu chñ dûúng cuãa Taå Yïn Khaách chó àiïím). Àïën luác töëi hêåu, hai luöìng chên khñ êm dûúng àöëi àõch nhau, mùåt chaâng luác àoã nhû say rûúåu, luác xanh nhû xaác chïët tröi. Chaâng ngaä lùn trïn phiïën àaá, giaäy àaânh àaåch mêëy caái röìi nùçm im, húi thúã moãng nhû tú... Àoá laâ traång thaái têíu hoãa nhêåp ma. Giúái trñ thûác vaâ giúái sinh viïn thúâi êëy duâng phöí biïën cuåm tûâ naây. Thñ duå “Thùçng êëy àang têíu hoãa nhêåp ma” coá nhôa laâ thùçng êëy àang... khuâng. Nhûäng tiïëng chûãi tuåc cuãa boån haâo sô giang höì trong Tiïëu ngaåo giang höì àûúåc dên sinh viïn thúâi êëy “mûúån” töëi àa. Taác phêím coá thuêåt chuyïån boån mön àïå Tung Sún bõ Lïånh Höì Xung àêm muâ mùæt àaä duå quêìn huâng loåt vaâo hêåu àöång Hoa Sún, bñt cûãa àöång laåi röìi giïët hoå. Boån chuáng coá cêu aám ngûä “Cuát con baâ maây ài” àïí nhêån ra nhau laâ àöìng boån. Lïånh Höì Xung cuäng hoåc àûúåc cêu chûãi êëy nïn múái tûå giûä mònh àûúåc. Dên sinh viïn duâng cêu aám ngûä naây nhû möåt... lúâi chaâo. Hai anh baån gùåp nhau, vûâa múâi nhau àiïëu thuöëc, vûâa “Cuát con baâ maây ài”. Baáo laâ núi in tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung trûúác tiïn cho nïn giúái nhaâ baáo cuäng laâ nhûäng ngûúâi àûúåc àoåc Kim Dung kyä vaâ àêìy àuã hún moåi ngûúâi. Tûâ say mï feuilleton, hoå say mï luön caác nhên vêåt vaâ duâng luön tïn caác nhên vêåt laâm buát danh cho mònh. Öng Lï Têët Àiïìu kyá buát danh Kiïìu Phong, öng Nguyïn Sa kyá buát danh Hû Truác, öng Chu Tûã kyá buát danh Kha Trêën AÁc. Nhûäng buát danh Tiïíu Siïu, Du Thaãn Chi... lêìn lûúåt xuêët hiïån trïn baáo chñ. Möåt söë nhûäng nhên vêåt khaác cuãa Kim Dung cuäng àûúåc “mûúån” hoå tïn àïí biïíu hiïån cho tñnh caách con ngûúâi. Keã àaåo àûác giaã, coá thuã àoaån lûâa mõ thò bõ goåi laâ “Nhaåc Bêët Quêìn”. Keã hay ton hoát, nõnh noåt thò bõ goåi laâ “Vi Tiïíu Baão”. Nhûäng danh tûâ riïng êëy qua taác àöång xaä höåi hoaá, trúã thaânh danh tûâ chung aám chó möåmt loaåi ngûúâi. Àiïìu ngöå nghônh laâ caác öng nghõ, baâ nghõ trong lûúäng viïån Sai Goân http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 152 trûúác àêy cuäng hay sûã duång caác “thuêåt ngûä” naây àïí thoaá maå nhau khi àêëu khêíu trûúác diïîn àaân hay phaát biïíu trûúác cöng luêån. Nhiïìu tûâ ngûä khaác trong tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung thêm nhêåp àúâi söëng möåt caách tûå nhiïn. Nhûäng ngûúâi ùn xin thò àûúåc goåi laâ “Caái bang”, nhaâ giaáo àaánh hoåc sinh möåt caái baåt tay àûúåc goåi laâ àaánh möåt “chûúãng”. Khaái niïåm “chûúãng” àûúåc múã röång ra àïí chó têët caã caác loaåi phim quyïìn cûúác do Höìng Köng, Àaâi Loan saãn xuêët: Phim chûúãng. Chûä “chiïu” àûúåc sûã duång röång raäi nhêët: “ra phöë daåo mêëy chiïu”, “cêìm cú bi da àaánh möåt chiïu”, “anh àûâng giúã caái chiïu êëy ra vúái töi”... Ngûä nghôa chûä “chiïu” caâng ngaây caâng àûúåc múã röång àïën nöîi noá... vûúåt xa têìm tay cuãa Kim Dung. Ngûúâi nhoã tuöíi goåi ngûúâi lúán tuöíi laâ “Sû phuå”, sïëp cú quan àûúåc nhên viïn goåi laâ “Trûúãng laäo”, tûâ chöëi möåt chûác vuå hay xin hûu thò goåi laâ “rûãa tay gaác kiïëm”, cêìm buát viïët laåi thò goåi laâ “taái xuêët giang höì”. Nhûng chûa coá chûä naâo àûúåc xaä höåi hoaá röång nhêët nhû chûä “Ma giaáo”. Trong tiïíu thuyïët cuãa mònh, Kim Dung hay nhùæc àïën Ma giaáo, phaát xuêët tûâ chûä Manicheáisme (Baái hoãa giaáo, Minh giaáo). Ngûúâi Trung Hoa phiïn êm laâ Ma Ni giaáo, goåi maäi, ngûúâi ta lûúåt boã chûä Ni àïí chó coân Ma giaáo. Ài vaâo xaä höåi Viïåt Nam, chûä “ma giaáo” (khöng viïët hoa) duâng àïí chó àùåc àiïím cuãa möåt ngûúâi coá haânh vi lêåt loång, phaãn böåi, xêëu xa: “Anh àûâng coá chúi ma giaáo vúái töi”, “öng êëy laâm ùn rêët ma giaáo”, “con ngûúâi ma giaáo êëy chùèng àûúåc ai ûa”. Coá thïí ngûúâi ta quïn mêët nhiïìu cêu chuyïån àûúåc kïí trong tiïíu thuyïët voä hiïåp cuãa Kim Dung. Coá thïí ngûúâi ta quïn saåch caác chûúng höìi, caác tònh huöëng, caác nhên vêåt. Thïë nhûng, möåt söë tûâ ngûä àùåc biïåt trong vùn chûúng tiïíu thuyïët voä hiïåp cuãa öng àûúåc xaä höåi hoáa, ài vaâo cuöåc söëng thò vêîn coân maäi trong vùn noái cuãa ngûúâi Saâi Goân, ngûúâi miïìn Nam. Tuyâ theo tûâng caách duâng, tuyâ theo tûâng thúâi àiïím, ngûä nghôa cuãa caác tûâ, ngûä êëy coá thïí chuyïín àöíi möåt ñt hoùåc toaân böå. Truyïån Kiïìu cuãa Nguyïîn Du àïí laåi cho ngön ngûä vùn chûúng Viïåt Nam ta nhûäng tïn Súã Khanh, muå Tuá baâ, maáu Hoaån Thû... Tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung cuäng àem laåi cho ngön ngûä noái cuãa http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 153 chuáng ta möåt söë tûâ, ngûä múái; laâm phong phuá thïm ngön ngûä noái vaâ múã röång thïm àûúåc möåt söë khai niïåm cêìn diïîn àaåt. ÚÃ möåt chûâng mûåc naâo àoá, ta coá thïí noái taác phêím tiïíu thuyïët voä hiïåp cuãa öng àaä giao thoa àuáng têìn söë vúái möåt böå phêån baån àoåc Viïåt Nam. Àoá cuäng laâ möåt thaânh cöng lúán cuãa ngûúâi cêìm buát vïì phûúng diïån ngön ngûä, diïîn àaåt. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 154 26. KIM DUNG HÖÌN TÑNH LAÄNG MAÅN PHÛÚNG ÀÖNG Trong vùn hoåc Têy Phûúng, chuã nghôa laång maån (Le romantisme) àûúåc hiïíu nhûng möåt traâo lûu àïën sau chuã nghôa cöí àiïín (Le classisme). Nïëu chuã nghôa cöí àiïín mang theo nhûäng quy ûúác coá tñnh boá buöåc thò chuã nghôa laäng maån àûúåc hiïíu nhû laâ möåt thaái àöå vûúåt qua caác quy ûúác, phaá vúä sûå boá buöåc àïí vûún túái saáng taåo. Laäng maån, àuáng nhû tïn goåi cuãa noá, laâ nhûäng cún soáng vöî traân búâ - nhûäng bïën búâ cöí àiïín goâ boá, chêåt heåp. Phûúng Àöng khöng coá chuã nghôa laäng maån nhûng tûâ nghòn xûa, höìn tñnh laång maån àaä laâ baãn chêët cuãa tònh yïu, cuãa sûå saáng taåo triïët hoåc, vùn hoåc, nghïå thuêåt Phûúng Àöng. Nïëu phûúng Têy laäng maån trong haânh àöång thò phûúng Àöng laäng maån trong tû duy. Biïíu hiïån cuãa höìn tñnh laäng maån coá khaác nhau, taåo ra phong caách khaác nhau trong saáng taåo vùn hoåc. Ta thûã ài tòm höìn tñnh laäng maån êëy trong taác phêím vùn hoåc cuãa Kim Dung. Taác phêím cuãa Kim Dung laâ taác phêím cuãa tònh yïu, cuãa nhûäng baâi tònh ca nöìng thùæm. Nhûäng lûáa àöi trong tònh yïu rêët treã, thûúâng laâ trïn dûúái àöi mûúi, nhû Trûúng Thuyá Sún vúái Hên Töë Töë; nhû Vö Kyå vúái Triïåu Minh (YÃ thiïn Àöì long kyá); nhû Höì Phó vúái Miïu Nhûúåc Lan (Tuyïët Sún Phi Höì); nhû Lïånh Höì Xung vúái Nhêåm Doanh Doanh (Tiïëu ngaåo giang höì). Gêìn nhû nhûäng nhên vêåt nûä cuãa öng yïu nhên vêåt nam ngay tûâ caái nhòn àêìu tiïn, tûâ lêìn gùåp gúä àêìu tiïn. Kim Dung khöng hïì nhùæc àïën tiïëng seát aái tònh (coup de foudre). Nïëu quan àiïím têm phên hoåc cuãa Sigmund Freud cùæt nghôa tiïëng seát aái tònh khöng phaãi laâ möåt caãm xuác tònh yïu àïën bêët chúåt maâ laâ àaä kinh qua möåt quaá trònh chiïm nghiïåm, dung naåp vaâ höìi ûác nhûäng hònh aãnh tûúng tûå thò coá leä Kim Dung http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 155 cuäng àïí cho nhûäng nhên vêåt cuãa mònh kinh qua quaá trònh tûúng tûå nhû vêåy. Hên Töë Töë yïu Trûúng Thuyá Sún ngay tûâ àêìu vò cö tûâng nghe Trûúng Thuyá Sún coá ngoaåi hiïåu laâ Ngên cêu thiïët hoaåch, möåt nhaâ thû phaáp chñnh cöëng, maâ cö laåi yïu thû phaáp. Doanh Doanh yïu Lïånh Höì Xung ngay sai khi nghe chaâng trai thöí löå nöîi àau tònh trûúác sûå phuå baåc cuãa Nhaåc Linh San vò cö tin rùçng keã naâo khöng chung thuãy vúái quaá khûá thò khöng chung thuãy vúái hiïån taåi vaâ tûúng lai. Nhûäng traãi nghiïåm tûúng tûå nhû vêåy trúã thaânh möåt thûá vö thûác têåp thïí lùæng àoång ngaân àúâi trong têm höìn nhên loaåi vaâ caác nhên vêåt cuãa Kim Dung cuäng khöng thïí vûúåt qua ngoaâi vö thûác têåp thïí àoá. Búãi vò hoå laâ möåt nhên loaåi thu goån. Vêng, nhûäng ngûúâi tònh trong tiïíu thuyïët voä hiïåp cuãa Kim Dung laâ nhûäng con ngûúâi laäng maån. Hoå laäng maån àïën nöîi hoå vûäng tin rùçng tònh quên seä vûúåt ngaân dùåm quay vïì vúái hoå nhû lúâi hûáa trûúác khi ra ài. Thuãy Sinh trong Töë têm kiïëm, A Chêu trong Thiïn Long baát böå phêån gaái dùåm trûúâng, boã Trung Nguyïn ra vuäng bùng tuyïët Quan Ngoaåi hay Nhaån Mön quan àïí chúâ ngûúâi yïu trúã laåi. Vaâ nhûäng ngûúâi anh huâng Àõch Vên, Kiïìu Phong cuäng laâ nhûäng ngûúâi tònh laäng maån. Quaã nhiïn hoå tòm vïì núi cuä, quaã nhiïn hoå nhòn thêëy ngûúâi tònh àûáng trong tuyïët trùæng chúâ hoå vïì. Höìn tñnh laäng maån miïn man tònh yá nhûng haânh àöång laäng maån chêëm dûát úã àoá. Khöng ai öm nhau, hön nhau, quêën quñt lêëy nhau. Ài túái möåt bûúác nûäa, duâ chó möåt bûúác ngùæn, cuäng rêët phaâm tuåc. Maâ tònh yïu trong taác phêím kiïëm hiïåp cuãa Kim Dung thò khöng phaâm tuåc chuát naâo. Ta haäy noái vïì möåt phaåm vi khaác, phaåm vi voä thuêåt. Trïn àónh Quang Minh giûäa nuái Thiïn Sún, Trûúng Vö Kyå duâng möåt caânh mai xuên àêëu vúái àao kiïëm cuãa Chñnh - Phaãn Lûúäng nghi àao phaáp, kiïëm phaáp. Giûäa rûâng àao nuái kiïëm traân àêìy saát khñ haâo quang, caânh mai chñnh laâ biïíu tûúång cuãa sûå söëng, cuãa caái àeåp, cuãa loâng nhên aái. Àêëu vúái àao kiïëm laâ mai khöng ruång möåt böng, caái höìn tñnh laäng maån quaã àaä àûúåc Kim Dung chùæp cho àöi caánh bay böíng tuyïåt vúâi. Ta haäy noái àïën àûúâng Àöåc cö cûãu kiïëm cuãa Lïånh Höì Xung. Nguyïn tùæc cao nhêët cuãa voä thuêåt laâ tiïn phaát chïë nhên (phoáng chiïu ra trûúác thò kiïìm chïë àûúåc ngûúâi). Caã möåt àûúâng Àöåc http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 156 cö cûãu kiïëm chó coá cöng maâ khöng coá thuã, búãi vò ngûúâi kiïëm sô khöng sûã chiïu thûác maâ sûã kiïëm yá; yá muöën phoáng kiïëm àïën àêu, kiïëm theo àïën àoá, ung dung nheå nhaâng nhû nûúác chaãy mêy tröi. Àûúâng kiïëm àoá chñnh laâ höìn tñnh laäng maån trong triïët hoåc cuãa Trang Tûã; noá phaãng phêët, mïnh möng vaâ bêët khaã tû nghõ. Nhûäng haâo sô giang höì cuãa Kim Dung vöën laâ boån ham vui. Hoå söëng thaânh bùng, nhoám, àaãng, àöång; khi hoå hoåp vúái nhau, Kim Dung goåi hoå laâ quêìn haâo, quêìn huâng. Thïë nhûng trong àaám àöng àaão àoá, thónh thoaãng vêîn coá nhûäng ngûúâi tûå taách mònh ra söëng êín dêåt nhû möåt nhaâ hiïìn triïët. Phong Thanh Dûúng söëng möåt mònh trong hêåu àöång Hoa Sún, Hoaâng Dûúåc Sû söëng möåt mònh trïn àaão Àaâo Hoa, Trûúng Vö Kyå söëng möåt mònh trong hang nuái, Tiïíu Long Nûä söëng möåt mònh trong Cöí Möå àaâi... laâ nhûng nhaâ hiïìn triïët nhû vêåy. Hoå choån möåt thaái àöå söëng rêët laäng maån: quay vïì vúái thiïn nhiïn, söëng giûäa thiïn nhiïn, haái hoa quaã trïn rûâng, bùæt ïëch caá bïn suöëi laâm thûác ùn. Hoaâng Dung sùn bùæn nuöi Quaách Tónh, Doanh Doanh bùæt ïëch nûúáng cho Lïånh Höì Xung ùn... àún giaãn laâ thaái àöå trúã vïì vúái thiïn nhiïn. Caái maâ hoå muöën vûúåt qua laâ lïî giaáo thïë tuåc; caái maâ hoå muöën àaåt àûúåc laâ tinh thêìn tûå do tuyïåt àöëi. Giûäa rûâng xanh, hoå àaánh àaân, àaánh cúâ, nghe thaác chaãy, nhòn mêy tröi, xa laánh chöën giang höì hiïím aác man traá. Coân löëi söëng naâo hiïìn triïët hún vaâ minh triïët hún? Luåc húåp chi nöåi, thaánh nhên töìn nhi bêët luêån, Luåc húåp chi ngoaåi, thaánh nhên töìn nhi bêët nghõ. Tiïn vûúng chi chñ, Xuên Thu kinh tïë, thaánh nhên töìn nhi bêët biïån. (Viïåc trong trúâi àêët, thaánh nhên biïët röìi nhûng khöng baân àïën, Viïåc ngoaâi trúâi àêët, thaánh nhên biïët röìi nhûng khöng nghô àïën. Chñ cuãa caác bêåc tiïn vûúng, caách kinh bang tïë thïë thúâi Xuên Thu, bêåc thaánh nhên biïët röìi nhûng khöng giaãi thñch). http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 157 Nhûäng nhên vêåt minh triïët cuãa Kim Dung quaã rêët gêìn guäi vúái khaái niïåm “thaánh nhên” maâ Khöíng Tûã ca ngúåi. Nhên vêåt cuãa Kim Dung luön hûúáng vïì tûå do. Lïånh Höì Xung hoåc kiïëm phaáp Hoa Sún vúái Nhaåc Bêët Quêìn, möåt caái nhêëc chên hay möåt caái cêët tay àïìu àuáng böå võ, thûúác têëc. Cho àïën khi nhên vêåt naây àûúåc hoåc kiïëm phaáp vúái Phong Thanh Dûúng, laänh höåi yá nghôa sêu sùæc trong lúâi daåy cuãa laäo: “Ngûúâi sûã kiïëm chûá khöng phaãi kiïëm sûã ngûúâi, cûá nhû nûúác chaãy mêy tröi maâ sûã kiïëm” thò hùæn mûâng nhû àiïn. ÊËy búãi vò Lïånh Höì Xung biïët mònh àang tiïëp cêån vúái tûå do, caái tûå do maâ möåt tïn laäng tûã vö haånh nhû hùæn cêìn phaãi coá. Khi hùæn yïu Nhaåc Linh San thò tònh yïu àoá nhùæc hùæn nghô túái cöng danh, àõa võ sau naây. Nhaåc Linh San laâ con möåt, Nhaåc Bêët Quêìn khöng coá con trai; sau naây khi laäo trùm tuöíi, ngöi võ chûúãng mön chùæc chùæn sûä àûúåc trao laåi cho Lïånh Höì Xung. Nhûng laâm chûúãng mön phaáo Hoa Sún hay tûå do ngao du, tiïëu ngaåo giang höì laâ khoaái hoaåt hún? Lïånh Höì Xung choån caái thûá hai. Àïën khi gùåp Nhêåm Doanh Doanh, nhên ra úã cö gaái naây tinh thêìn yïu tûå do tuyïåt àöëi thò hùæn múái thêåt sûå tòm ra nguöìn haånh phuác cho àúâi söëng. Khuác Tiïëu ngaåo giang höì laâ möåt khuác hoaâ têëu tûå do, trong tay Khuác Dûúng vaâ Lûu Chñnh Phong nghe ra vêîn coân chêët binh àao saát phaåt, buöìn lo uêët hêån nhûng trong tay Doanh Doanh vaâ Lïånh Höì Xung thò êëm aáp xuên tònh, hoaâ bònh trung chñnh. Chñnh traång thaái tûå do hay mêët tûå do cuãa tinh thêìn àaä quyïët àõnh baãn chêët cuãa àiïåu thûác, cuãa êm thanh. Kim Dung noái vïì tûå do möåt caách say mï, àùåc biïåt laâ phêìn hêåu kyá cuãa böå Tiïëu ngaåo giang höì do Minh Haâ xaä, Höìng Köng in thaáng 9 nùm 1997. Öng daânh hêåu kyá naây baân vïì nhên tñnh, baân vïì tûå do. Caái tûå do cuãa öng quan niïåm rêët gêìn guäi vúái caái tûå do cuãa TrangTûã trong Nam hoa kinh, laäng maån vaâ tuyïåt àöëi. Cuöëi böå Tiïëu ngaåo giang höì, öng àïí cho Lïånh Höì Xung tûâ chûác chûúãng mön phaái Hùçng Sún; Doanh Doanh khöng laâm giaáo chuã Triïu Dûúng thêìn giaáo; hai ngûúâi dùæt tay nhau tiïëu ngaåo giang höì. Cuöåc söëng tûå do hêëp dêîn hoå hún moåi quyïìn lûåc. Àuáng ra, àûáng trïn àónh cao quyïìn lûåc, hoå cuäng àûúåc tûå do haânh àöång nhûng baãn chêët haânh àöång êëy http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 158 luön hûúáng vïì möåt muåc àñch, nghôa laâ hoå khöng coân àûúåc haânh àöång möåt caách tûå do nûäa. Tûå do chñnh laâ têm thûác laäng maån cao nhêët trong tû tûúãng phûúng Àöng. Àaåo Khöng àûa con ngûúâi ài àïën chöî hiïìn triïët thaánh nhên, àaåo Phêåt àûa con ngûúâi ài àïën chöî giaãi thoaát, LaäoTrang àûa con ngûúâi àïën chöî vö vi. Hiïìn triïët thaánh nhên, giaãi thoaát, vö vi laâ nhûäng khaát voång laäng maån vaâ àöåc àaáo, Chñnh nhûäng khaát voång êëy laâm nïn höìn tñnh laäng maån trong taác phêím Kim Dung. Àiïìu naây rêët roä laâ khi cêìm möåt taác phêím Kim Dung lïn, àoåc mêëy chûúng àêìu, ta böîng nghe loâng thû thaái, nheå tïnh, khöng coân nhûäng vûúng vêët ûu tû tûâ cuöåc söëng taác àöång vaâo. Àoá laâ gò? Àoá chñnh laâ sûå giaãi thoaát, laâ têm traång caãm thêëy mònh àang àûúåc tiïëp cêån vúái tûå do duâ trong giêy phuát ngùæn nguãi cuãa àúâi ngûúâi! http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 159 27. KIM DUNG VAÂ NHÛÄNG ÖNG THÊÌN SI TÒNH Têm lyá hoåc hiïån àaåi àõnh nghôa: “Àam mï laâ möåt tònh caãm maänh liïåt, hûúáng chuã thïí túái möåt àöëi tûúång duy nhêët vaâ laâm khö heáo nhûäng tònh caãm khaác”. Chùæc hùèn Kim Dung àaä nghiïn cûáu, thêím thêëu, nhêåp têm àõnh nghôa naây. Vaâ roä raâng, trong taác phêím vùn hoåc cuãa öng, tñnh caách àùåc thuâ cuãa nhûäng nhên vêåt àam mï tònh yïu hiïån ra löì löå. Töi goåi nhûäng nhên vêåt êëy laâ nhûäng öng thêìn si tònh. Hoå laâ nhûäng “öng thêìn” búãi caách thïí hiïån traång thaái si tònh cuãa hoå vûúåt xa caác traång thaái si tònh cuãa ngûúâi thûúâng, vûúåt xa nhûäng nhên vêåt trong tiïíu thuyïët tònh caãm kim cöí. Àöëi vúái hoå, si tònh trúã thaânh möåt tön giaáo vaâ àöëi tûúång trúã thaânh giaáo chuã. Coá thïí àïì cêåp àïën Àoaân Dûå (Thiïn Long baát böå), vûúng tûã nûúác Àaåi Lyá, thêëm nhuêìn Nho hoåc vaâ Phêåt hoåc, nhû laâ biïíu tûúång thûúång thûâa si tònh. Rúâi Vên Nam, chaâng trai naây phiïu baåt àïën Cung Kiïëm höì, nuái Vö Lûúång. Taåi àêy, chaâng gùåp hoaån naån, phaãi tröën xuöëng höì, laåi bõ thaác nûúác cuöën vaâo trong möåt thaåch thêët (nhaâ àaá). Nhòn thêët möåt pho tûúång taåc hònh möåt thiïëu nûä, Àoaân Dûå àaä haá miïång, lñu lûúäi, say mï ngay. Laå luâng laâ nhûäng rung àöång àêìu àúâi, tiïëng seát aái tònh àêìu àúâi cuãa Àoaân Dûå khöng daânh cho möåt thiïëu nûä bùçng xûúng bùçng thõt maâ laåi daânh cho möåt pho tûúång. Àoaân Dûå àaä goåi pho tûúång ngoåc bùçng “Thêìn tiïn nûúng tûã” (cö gaái thêìn tiïn) vaâ àöëi vúái pho tûúång, anh chaâng si tònh naây ngaân lêìn lïî pheáp, kñnh ngûúäng. Chùèng vêåy maâ duâ trong thaåch thêët coá haâng chûä “giaãi y naäi kiïën” (cûá cúãi aáo ra laâ thêëy ngay), Àoaân Dûå vêîn khöng daám cúãi chiïëc aáo gêëm cuãa pho tûúång. Chaâng trai chùm chó cuái àêìu laåy pho tûúång ngoåc vaâ caâng laåy thò chiïëc chiïëu dûúái chên caâng chuyïín àöång, àïí löå ra möåt “cú quan”: 3 muäi tïn àöìng xanh. YÁ nghôa cuãa 3 muäi tïn naây laâ nïëu ai böåp chöåp, saâm súä cúãi aáo pho tûúång ngoåc thò seä àaåp truáng cú quan, 3 muäi tïn àöìng seä giïët chïët ngûúâi êëy ngay trûúác khi ngûúâi êëy kõp http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 160 hiïíu ra nhûäng voä cöng bñ êín trong thaåch thêët. Àoaân Dûå khöng tiïët maån pho tûúång, khöng ham voä cöng, chó say mï nhan sùæc cuãa pho tûúång nïn àaä vûúåt qua àûúåc caái bêîy chïët ngûúâi êëy. Chaâng trai chó hoåc trong thaåch thêët möåt mön cöng phu àïí...chaåy tröën keã àõch. Àoá laâ mön Lùng Ba vi böå, mö phoãng bûúác chên nheå nhaâng, thanh thoaát cuãa naâng tiïn Lùng Ba trong thêìn thoaåi Trung Quöëc. Quaã nhiïn vïì sai, nhúâ coá Lùng Ba vi böå, Àoaân Dûå thoaát àûúåc nhiïìu tònh huöëng nguy hiïím àïën tñnh maång. Cho hay, si tònh cuäng àûúåc viïåc. Vïì sau naây, Àoaân Dûå say mï Vûúng Ngûä Yïn vò tòm thêëy úã Vûúng Ngûä Yïn nhûäng àûúâng neát dõu daâng cuãa “Thêìn tiïn nûúng tûã”. Têët nhiïn Vûúng Ngûä Yïn àaánh giaá Àoaân Dûå nhû möåt anh chaâng si ngöëc; cö chó yïu biïíu ca Möå Dung Phuåc cuãa cö. Nhûng cö ài àïën àêu, Àoaân Dûå vêîn leäo àeäo ài theo. Thêåm chñ giûäa rûâng àao nuái kiïëm cuãa quên Têy Haå, Àoaân Dûå cuäng moâ àïën àïí dùån cö: “Vûúng cö nûúng, nïëu coá viïåc nguy nan, xin cho tiïíu sinh coäng cö nûúng chaåy tröën nheá”. ÊËy laâ Àoaân Dûå cêåy vaâo mön cöng phu Lùng Ba vi böå aão diïåu cuãa mònh. Röìi cuöëi cuâng tònh caãm chên thaânh cuãa öng thêìn si tònh Àoaân Dûå cuäng àûúåc Vûúng Ngûä Yïn àïën àaáp. Chùèng nhûäng lêëy àûúåc Vûúng Ngûä Yïn, Àoaân Dûå coân lêëy Möåc Uyïín Thanh, Chung Linh. ÊËy búãi vò Àoaân Dûå lïn ngöi hoaâng àïë nûúác Àaåi Lyá, maâ hoaâng àïë thò coá quyïìn coá àïën... tam cung luåc viïån! Thiïn Long baát böå cuäng coá möåt nhên vêåt si tònh thûúång thûâa laâ Du Thaãn Chi. Du Thaãn Chi laâ con trai cuãa Du Kyá, chaáu cuãa Du Cêu úã Tuå Hiïìn trang, Giang Nam. Sau khi cha vaâ baác bõ giïët, Du Thaãn Chi phiïu baåt giang höì, bõ quên Khiïët Àan bùæt àûúåc àûa qua biïn giúái laâm “chiïën lúåi phêím”. Du Thaãn Chi cùm thuâ Kiïìu Phong àïën têån xûúng tuyã vò Kiïìu Phong giïët cha vaâ baác cuãa hùæn nhûng hùæn laåi say mï A Tûã, em vúå Kiïìu Phong ngay tûâ caái nhòn àêìu tiïn. Têm traång cuãa Du Thaãn Chi khi gùåp A Tûã àûúåc miïu taã laâ “tim àêåp, chên run, noái khöng ra lúâi”. A Tûã, cö gaái múái 16 tuöíi, àöëi xûã vúái tuâ binh laâ Du Thaãn Chi 17 tuöíi bùçng nhûäng thuã àoaån cûåc kyâ taân àöåc. Ngay ngaây àêìu tiïn mang Du Thaãn Chi vïì, cö àaä cho gaä ài “diïìu giêëy”: sai quên Khiïët http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 161 Àan cûúäi ngûåa neám gaä lïn khöng gian röìi cûá vêåy maâ “phoáng” gaä, khöng cho gaä rúi xuöëng àêët àïí laâm vui cho cö. Cö laåi cho quên dong gaä vaâo dêy röìi phoáng ngûåa chaåy cho thên thïí gaä bêìm dêåp àau àúán nhû ngaân cön àaánh àêåp, nhû muön trûúång lûãa höìng. ÊËy vêåy maâ khi tónh laåi, gaä vêîn quyâ xuöëng hön baân chên cuãa cö, liïëm laáp tûâng ngoán chên cö àïí baây toã loâng tön kñnh. Nhòn möåt caách naâo àoá thò Du Thaãn Chi laâ möåt biïíu tûúång cuãa traång thaái khöí dêm. Du Thaãn Chi khöng chïët. Möåt öng thêìn si tònh thò laâm sao chïët àûúåc? Kim Dung quaã thêåt bêët cöng khi keáo daâi nhûäng àau àúán trong àúâi Du Thaãn Chi. A Tûã sai thúå reân kheáo tay laâm möåt mùåt naå sùæt, nûúáng àoã raáp lïn àêìu Du Thaãn Chi biïën gaä thaânh tïn Thiïët Sûãu (thùçng hïì bùçng sùæt). Àïí thûã nghiïåm “cöng trònh” cuãa mònh, cö buöåc gaä phaãi àuát àêìu vaâo miïång sû tûã cho sû tûã cùæn xem chúi. Cuäng nhúâ caái mùåt naå sùæt êëy maâ Tiïu Phong khöng nhòn ra àûúåc Du Thaãn Chi, coân Du Thaãn Chi thò thoaãi maái nhòn Tiïu Phong vúái aánh mùæt rûåc lûãa cùm húân búãi Tiïu Phong àaä tûâng laâ keã thuâ giïët cha, giïët baác cuãa gaä vaâ gaä biïët A Tûã rêët mï Tiïu Phong. Du Thaãn Chi si tònh A Tûã àïën nöîi gaä sùén saâng chïët vò A Tûã. Gaä tònh nguyïån cho con Haân têìm trïn nuái Tuyïët Sún huát maáu àïí A Tûã luyïån cöng. Gaä xöng pha cûáu A Tûã, chöëng laåi thêìy mònh laâ Àinh Xuên Thu àïí chõu laâm keã bêët trung, bêët nghôa. Khi A Tûã àui hai mùæt, gaä mûúån àûúåc lûúäi thuãy thuã cheám sùæt nhû cheám buân àïí tûå thaáo caái löìng sùæt trïn àêìu mònh ra, trúã thaânh möåt ngûúâi mùåt quyã, xûng laâ Trang Tuå Hiïìn, ài theo bao boåc A Tûã. Gaä tònh nguyïån hiïën àöi mùæt cuãa mònh cho “thêìy thuöëc” Hû Truác àem raáp vaâo höë mùæt A Tûã àïí A Tûã saáng trúã laåi coân gaä cam chõu phêån àui muâ. Gaä say mï A Tûã chó àïí maâ si mï, khöng vò möåt lyá do naâo khaác, kïí caã lyá do tònh duåc. Cuöëi cuâng, khi Tiïu Phong chïët, A Tûã moác àöi mùæt traã laåi cho Du Thaãn Chi röìi böìng Tiïu Phong rúát xuöëng thung luäng sêu ngoaâi Nhaån Mön Quan. Vaâ gaä cuäng ài theo... Caách si tònh cuãa Du Thaãn Chi ngu hún Àoaân Dûå rêët nhiïìu. Chñnh Àoaân Dûå cuäng kñnh “bêåc thêìy” Du Thaãn Chi khi Àinh Xuên Thu bùæt àûúåc A Tûã, buöåc gaä phaãi quay laåi khiïu chiïën vúái quêìn huâng tuå têåp trïn nuái Tung Sún phaái Thiïëu Lêm thò laäo múái tha chïët cho A Tûã. Gaä sùén saâng laâm moåi thûá: lûâa thêìy, phaãn baån, giïët http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 162 bêët cûá ngûúâi naâo. Laâm bêët cûá viïåc gò thûúng luên baåi lyá vò A Tûã. Cho nïn nïëu goi Àoaân Dûå laâ phoá tiïën sô si tònh thò phaãi phong cho Du Thaãn Chi laâ tiïën sô si tònh mùåc duâ khöng coá möåt àaåi hoåc naâo cêëp bùçng cho caác tay si tònh daåi gaái. Töi coá thïí kïí ra hai viïn cûã nhên si tònh khaác trong Löåc Àónh kyá. Nhên vêåt àêìu tiïn laâ Vi Tiïíu Baão, khi múái gùåp A Kha, hùæn àaä thïì möåt cêu rêët kò quaái rùçng nïëu hùæn khöng chiïëm àûúåc cö thò mûúâi taám àúâi töí tiïn nhaâ hùæn laâ quên ruâa àen hïët raáo. Chùèng nhûäng hùæn si tònh cö con gaái maâ hùæn si tònh luön...baâ meå vúå, danh kyä Trêìn Viïn Viïn, trïn 40 tuöíi, àaä ài tu. Vi Tiïíu Baão àûúåc caái noái thùèng noái thêåt, dêîu lúâi noái coá söëng sûúång, thö löî, tuåc tùçn. ÊËy vêåy maâ àaân baâ con gaái Trung Quöëc (trong Löåc Àónh kyá thöi nheá) mï hùæn muöën chïët. Thaái àöå si tònh cuãa hùæn khaá thûåc tïë: mï ai laâ àïí nguã cho àûúåc vúái ngûúâi êëy, khöng nguã àûúåc thò duâ laâ Têy Thi taái thïë, Bao Tûå höìi sinh hùæn cuäng khöng theâm. Laåi coá möåt viïn cûã nhên si tònh khaác laâ Myä àao vûúng Höì Dêåt Chi. Laäo naây 60 tuöíi, tûúáng maåo cûåc àeåp, si tònh Trêìn Viïn Viïn, vûát cêy àao ài àïí tûå nguyïån laâm àêìy túá bûãa cuãi, xaách nûúác phuåc vuå cho Trêìn Viïn Viïn khi cö naây ài tu. Laäo rònh nghe Viïn Viïn haát Viïn Viïn khuác, mêëy chuåc nùm chó loåt tai àûúåc taám chñn cêu. Chó nhû vêåy, laäo àaä cho mònh laâ ngûúâi àaåi haånh phuác. Khi kïët baån vúái Vi Tiïíu Baão, nghe hoå Vi noái chuyïån si tònh thûåc duång, laäo phï phaán ngay. Chuã nghôa si tònh cuãa laäo laâ chuã nghôa si tònh thaánh hoaá, lyá tûúãng hoaá; si tònh ai laâ phaãi mong ngûúâi àoá àûúåc haånh phuác, vui veã, kïí caã giuáp cho ngûúâi mònh si tònh ài lêëy chöìng (khöng phaãi laâ mònh). Chñnh vò quan àiïím si tònh khaác nhau maâ möåt giaâ möåt treã caäi nhau oãm toãi, caâng caäi caâng ài vaâo chöî mú höì, sai laåc. Nghe àöìn Kim Dung cuäng laâ möåt öng truâm si tònh trong cuöåc söëng vaâ hònh boáng öng tön thúâ laâ cö àaâo Haå Möång. Haå Möång coân söëng àïën bêy giúâ e àaä baãy mûúi tuöíi coá dû. Nhûng tuöíi taác coá ra quaái gò so vúái tiïën sô si tònh Kim Dung. Coá leä vò vêåy maâ öng àaä xêy dûång nïn caác “bêåc thêìy” Àoaân Dûå, Du Thaãn Chi, Vi Tiïíu Baão, Höì Dêåt Chi. Nhûäng àau àúán cuãa hoå, nïëu coá cuäng chó laâ àau àúán tònh http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 163 thêìn nhiïìu hún laâ thïí xaác. Vaâ coá leä Kim Dung thïí hiïån sûå àau àúán êëy trong vùn chûúng cuäng laâ caách tûå giaãi toaã cho mònh. Nïëu khöng giaãi toaã àûúåc, khöng chûâng seä phaát khuâng phaát àiïn lïn mêët. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 164 28. KIM DUNG VAÂ "THIÏN NGOAÅI HÛÄU THIÏN" "Thiïn ngoaåi hûäu thiïn" (ngoaâi trúâi naây coá bêìu trúâi khaác) àún giaãn chó laâ möåt tû tûúãng cuãa Laäo Tûã trong Àaåo Àûác kinh. Cêu noái naây thïí hiïån vuä truå quan cuãa Laäo Tûã, möåt vuä truå quan caách chuáng ta trïn 2.500 nùm, khi maâ nhûäng tiïën böå khoa hoåc chûa ra àúâi vaâ Laäo Tûã, nhû nhûäng nhaâ hiïìn triïët phûúng Àöng khaác, àaä cöë gùæng cùæt nghôa vuä truå thöng qua nhûäng nhêån thûác thuêìn nghiïm. Khi phaát biïíu "thiïn ngoaåi hûäu thiïn", Laäo Tûã cho rùçng ngoaâi thïë giúái hiïån thûåc maâ chuáng ta àang söëng coân coá möåt (hoùåc nhiïìu) thïë giúái khaác maâ öng chûa biïët àïën. Noái caách khaác, vuä truå bao la coân chûa àûång nhiïìu cuöåc söëng khaác maâ loaâi ngûúâi àang cöë gùæng khaám phaá, tòm hiïíu, cùæt nghôa... Trong "thiïn ngoaåi hûäu thiïn" thò chûä "thiïn" sau cuãa Laäo Tûã vûâa mang tñnh caách hiïån thûåc vûâa mang tñnh caách siïu thûåc. ÚÃ chûâng mûåc naâo àoá, tû tûúãng naây thïí hiïån möåt caái nhòn cuãa siïu hònh hoåc cöí àiïìn Trung Quöëc. Thïë nhûng nhûäng nhaâ vùn Trung Quöëc, trïn cú súã phaát biïíu cuãa Laão Tûã, àaä muöën biïën tû tûúãng naây thaânh möåt hiïån thûåc vùn chûúng sinh àöång. Vñ duå Ngö Thûâa Ên vúái taác phêím Têy du kyá àaä xêy dûång möåt bêìu trúâi khaác; bêìu trúâi cuãa Phêåt, thêìn, ma quyã; bêìu trúâi cuãa Têy phûúng cûåc laåc. Hai ngaân nùm trùm nùm sau, möåt nhaâ vùn khaác cuãa Trung Quöëc àaä chûáng minh mïånh àïì "thiïn ngoaåi hûäu thiïn". Àoá laâ Kim Dung vúái nhûäng taác phêím voä hiïåp tiïíu thuyïët cuãa öng. Voä hiïåp tiïíu thuyïët hû cêëu ra möåt bêìu trúâi, möåt xaä höåi, möåt cuöåc söëng hoaân toaân khaác hùèn vúái hiïån thûåc. Àoá laâ bêìu trúâi, xaä höåi, cuöåc söëng cuãa boån haâo sô giang höì chuyïn söëng trïn lûúäi àao muäi kiïëm, àûúâng quyïìn ngoån cûúác. Trïn nïìn taãng cuãa caác sinh hoaåt tön giaáo, mön phaái, bang höåi coá thêåt úã Trung Quöëc ngaây xûa, Kim Dung xêy dûång thaânh möåt thïë giúái voä hiïåp; thoaåt àoåc qua cûá tûúãng http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 165 laâ coá thûåc nhûng àoåc kyä múái thêëy àoá laâ saãn phêím thuêìn tuyá cuãa sûå tûúãng tûúång, cuãa khaã nùng hû cêëu vùn hoåc. Vïì mùåt thuã phaáp, Kim Dung aáp duång thuã phaáp saáng taác khaá thuá võ; öng gùæn liïìn nhûäng taác phêím cuãa mònh vúái hoaân caãnh, giai àoåan lõch sûã coá thêåt cuãa Trung Quöëc. Thêìn àiïu hiïåp lûä, Anh huâng xaå àiïu, YÃ thiïn Àöì long kyá gùæn liïìn vúái lõch sûã xêm lûúåc cuãa quên Kim àöëi vúái nhaâ Bùæc Töëng, sûå hònh thaânh cuãa triïìu Nguyïn trïn àêët Trung Quöëc, nhûäng cuöåc khúãi nghôa chöëng quên Nguyïn àïí khai sinh triïìu Minh. Thiïn Long baát böå gùæn liïìn vúái lõch sûã Nam Töëng khi nûúác Khêët Àan chiïëm àûúåc Yïn Kinh (Bùæc Kinh ngaây nay) vaâ 18 chêu Yïn Vên úã búâ Bùæc söng Hoaâng Haâ; gùæn liïìn vúái sûå tûúng tranh, tûúng giao, tûúng àêëu, tûúng höî cuãa 6 thïë lûåc quên chuã Nam Töëng, Khêët Àan, Kim, Àaåi Lyá, Thöí Löî Phöìn, Têy Haå. Löåc Àónh kyá gùæn liïìn vúái lõch sûã triïìu Khang Hy nhaâ Thanh, khi Khang Hy múái lïn laâm vua àêët Trung Quöëc, khi nhûäng lûåc lûúång phaãn Thanh phuåc Minh chûa bõ deåp tan, caác lûåc lûúång chû hêìu (Têy Taång, Möng Cöí) chûa bònh àõnh. Tuyïët Sún phi höì, Phi höì ngoaåi truyïån gùæn liïìn vúái lõch sûã triïìu Caân Long, trong àoá coá nhûäng àoaån phuåc hiïån, höìi ûác vïì cuöåc khúãi nghôa cuãa Sêëm vûúng Lyá Tûå Thaânh. Nhûäng hoaân caãnh lõch sûã, giai àoaån lõch sûã coá thêåt nhû vêåy laåi àûúåc gùæn liïìn vúái nhûäng thïë lûåc thêåt sûå coá thêåt cuãa caác bang höåi, mön phaái, tön giaáo. Vïì bang höåi coá Caái bang, Haãi Sa bang, Thêìn Àiïíu bang, Cûå Kònh bang, Thiïn Àõa höåi, Höìng Hoa höåi...... Vïì mön phaái, tön giaáo chñnh thöëng (huyïìn mön) coá Thiïëu Lêm, Voä Àang, Nga My, Baái hoaã giaáo (Minh giaáo), Cön Lön, Tuyïët Sún, Thaái Sún, Hùçng Sún, Haânh Sún... Vïì mön phaái, tön giaáo nhiïìu maâu sùæc taâ àaåo coá Baåch Liïn giaáo, Têy Ba giaáo, Nguä Àöåc giaáo, Baåch Mi giaáo..... nhûäng thïë lûåc coá thêåt cuãa caác bang höåi mön phaái, tön giaáo naây àûúåc trñ tûúãng tûúång cuãa taác giaã nêng lïn thaânh nhûäng thïë lûåc chñnh trõ, lûåc lûúång quên sûå, cùn cûá möåt vuâng hoùåc coá aãnh hûúãng bao truâm úã nhiïìu khu vûåc röång lúán. Trïn nïìn taãng caái coá thûåc, Kim Dung phoáng buát àûa vaâo nhûäng hoaân caãnh hû cêëu, con ngûúâi hû cêëu cuãa mònh. Khaã nùng http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 166 hû cêëu cuãa öng röång lúán tuyïåt vúâi, cuöën huát ngûúâi àoåc ài vaâo taác phêím thuêìn tuyá tûúãng tûúång maâ cûá ngúä àang ài vaâo àúâi söëng thêåt. Vïì hònh nhi haå kinh tïë, nhûäng nhên vêåt trong voä hiïåp tiïíu thuyïët cuãa Kim Dung ñt ai coá nghïì ngöîng roä rïåt. Trong mêëy ngaân nhên vêåt cuãa caác böå tiïíu thuyïët cuãa öng, hoaå hoùçn lùæm nhû trong Tiïëu ngaåo giang höì Kim Dung múái cho ngûúâi ta thêëy àûúåc Lûu Chñnh Phong, Vûúng Nguyïn Baá laâ hai nhaâ giaâu nûác tiïëng, Haâ Tam Thêët baán hoaânh thaánh, Du Têën baán tin tûác, Lêm Chêën Nam coá haäng baão tiïu. Cú baãn boån haâo sô giang höì trong taác phêím cuãa öng laâ àaám vö cöng röîi nghïì nhûng vaâng baåc luác naâo cuäng ruãng rónh, chùèng nhûäng ùn xaâi thoaãi maái maâ coân sùén saâng tùång ngûúâi khaác laâm löå phñ. Ñt khi hoå ùn cúm nhaâ; ta chó thêëy hoå vaâo tûãu lêu uöëng nhûäng baát rûúåu ngon, ùn nhûäng miïëng nhùæm töët röìi àem vaâng baåc ra traã. Hoå ài àïën àêu coá lúâi chaâo múâi, thiïët àaäi. Àiïìu naây thêåt lyá tûúãng khaác xa vúái hiïån thûåc xaä höåi Trung Quöëc quên chuã trong àoá àaám bònh dên ngheâo xú xaác, gùåp nùm thiïn tai, mêët muâa, chiïën chinh, coá ngûúâi chïët àoái, coá ngûúâi phaãi ùn caã thõt ngûúâi. Vïì hònh nhi thûúång voä cöng, nhûäng nhên vêåt trong caác böå voä hiïåp Kim Dung laâ nhûäng con ngûúâi tuyïåt vúâi, àaåt àïën mûác lyá tûúãng nhêët. Kim Dung goåi caác nhên vêåt trung têm cuãa mònh laâ con thêìn long, con phûúång hoaâng trong loaâi ngûúâi. Chó vúái troång lûúång cú thïí trïn dûúái möåt trùm cên (khoaãng 60kg), Trûúng Thuyá Sún àaä coá thïí duâng Thaái Cûåc quyïìn àúä hai taãng àaá nùång ba, böën ngaân cên (YÃ thiïn Àöì long kyá). Nhûäng loaåi voä cöng hoå àùæc thuã maånh vaâ tinh vi àïën àöå trñ oác cuãa con ngûúâi khöng thïí tûúãng tûúång nöíi: Kiïìu Phong trong Thiïn Long baát böå coá nöåi lûåc sung maän nhû dúâi non lêëp biïín, Lïånh Höì Xung trong Tiïëu ngaåo giang höì coá àûúâng Àöåc Cö cûãu kiïëm thùæng têët caã caác loaåi voä cöng trïn àúâi, Quaách Tônh trong Anh huâng xaå àiïu coá Haâng long thêåp baát chûúãng maånh àïën tan bia vúä àaá. Loaåi nhên vêåt trung têm trong taác phêím cuãa öng chó cêìn xuêët möåt chiïu quyïìn, cûúác, chûúãng, chó, cêìm, naä, àao, kiïëm, cön, böíng laâ àõch thuã phaãi chaâo thua, thêåm chñ phaãi taáng maång. ÊËy vêåy maâ hoå söëng àeåp hïët sûác. Trai trung hêåu, chêët phaác; gaái thöng minh, tiïët liïåt. Hoå sùén saâng xaã thên, hy sinh tñnh maång vò ngûúâi khaác. Hoå yïu thûúng àùçm thùæm, chên thaânh, thuãy chung. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 167 Trong mêëy ngaân nhên vêåt, ta chó coá thïí tòm thêëy möåt nhên vêåt vò tham voång maâ phaãn böåi trong Thiïn Long baát böå (Möå Dung Phuåc). Hoå haânh hiïåp cûáu àúâi, tïë khöën phoâ nguy, söëng trïn vaâ ngoaâi voâng aãnh hûúãng cuãa caái goåi laâ vûúng phaáp. Hoå söëng coá thûá luêåt giang höì riïng, chùèng hïì liïn quan gò àïën caác thûá hònh luêåt cuãa caác chïë àöå quên chuã. Cú súã giaãi quyïët, haânh xûã moåi vêën àïì cuãa hoå àùåt rtïn àao kiïëm, quyïìn cûúác vaâ têët nhiïn, coá sûå can thiïåp tñch cûåc cuãa lyá trñ vaâ tònh caãm cuãa con ngûúâi. Trong Nam hoa kinh, Trang Tûã àaä tûâng mú ûúác möåt con chim höìng "bay cao chñn ngaân dùåm, nûúng mêy cúäi gioá maâ ài". Tû tûúãng cuãa Laäo Tûã Trang Tûã hònh thaânh hoåc thuyïët Laäo Trang nïën taãn tû duy cuãa àaåo gia. Tiïíu thuyïët voä hiïåp cuãa Kim Dung xêy dûång nïn nhûäng mön phaái tu theo àaåo gia, lêëy tû tûúãng Laäo Trang laâm nïìn taãng cho voä thuêåt. Àoåc Kim Dung, ta thûúâng gùåp caác àaåo sô phaái Voä Àang, Thanh Thaânh, Tiïu Dao, Böìng Lai. Núi hoå tu hoåc laâ caác àaåo quan (quaán); voä cöng maâ hoå àùæc thuã laâ voä cöng êm nhu, nheå nhaâng thanh thoaát nhû hoa bay, gioá thoaãng nhûng kònh lûåc maånh àïën ta bia vúä àaá, dúâi non döëc biïín. Nhên vêåt tiïu biïíu cho Àaåo gia maâ Kim Dung ca ngúåi hïët lúâi laâ möåt nhên vêåt coá thûåc: Trûúng Tam Phong (Trûong Quên Baão), àaåo gia khai saáng phaái Voä Àang, ngûúâi saáng taác ra böå mön Thaái Cûåc quyïìn phaáp chêåm raäi, nheå nhaâng maâ ngaây nay coân truyïìn laåi trong y thuêåt dûúäng sinh. Kim Dung mö taã Thaái Cûåc quyïìn phaáp: dang àöi tay nheå nhaâng öm laåi nhû öm caã vuä truå vaâo loâng. Vaâ chó vúái möåt thïë Laäm tûúác vô (öm àuöi chim), àaåo gia àaä coá thïí xoay àõch thuã cuãa mònh nhû xoay con vuå, duâ àõch maånh àïën àêu, nùång àïën àêu. Laäng maån hún, öng coân cho pheáp böën laång coá thïí chöëng laåi àûúåc ngaân cên (tûá laång baát thiïn cên) vaâ coá thïí mûúån (lúåi duång) chñnh sûác cuãa àõch thuã àïí àaánh laåi àõch thuã (taá lûåc àaã lûåc) Nïëu lõch sûã - hiïíu nhû möåt khoa hoåc - coá möåt caác cùæt nghôa nhùçm àaåt àïën tñch khaách quan, tñnh hiïån thûåc thò Kim Dung, trïn nïìn taãng lõch sûã àoá, thïu dïåt thaânh nhûäng àoaån huyïìn sûã, thoaåi laå luâng. Àêy cuäng chñnh laâ thuã phaáp saáng taác chung cuãa nhiïìu nhaâ vùn hoåc Minh-Thanh nhûng bêåc hêåu böëi Kim Dung laåi phaát huy thuã phaáp àïën mûác lêm li têån chñ, vûúåt xa caác bêåc tiïìn böëi. Öng àaä http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 168 thïu dïåt cho ta nmöåt huyïìn thoaåi Sêëm vûúng Lyá Tûå Thaânh trong Tuyïët Sún phi höì, Phi höì ngoaåi truyïån vaâ Löåc Àónh kyá. Öng àaä thïu dïåt möåt huyïìn thoaåi Nhaån Mön Quan bi traáng, àêìy rêîy tònh yïu, nöîi àau, chiïën tranh vaâ hoaâ bònh trong Thiïn Long baát böå. Öng àaä dûång nïn möåt nhaâ vua Khang Hy saáng suöët, duäng caãm, cú trñ, àaåi hiïëu, coá têìm cúä cuãa möåt bêåc minh quên bêåc nhêët nhò Trung Quöëc. Vaâ caác kho baáu lúán, nöîi ûúác mú ngaân àúâi cuãa dên töåc Trug Quöëc quên chuã ngheâo naân vaâ laåc hêåu xuêët hiïån trong taác phêím cuãa öng khaá nhiïìu. Coá àiïìu laå laâ kho baáu úã Quan Ngoaåi (Tuyïët Sún phi höì), kho baáu úã chuâa Thiïn Ninh phuã Giang Lùng (Töë têm kiïëm) àïìu têím thuöëc àöåc. Boån giang höì haâo sô, boån quan laåi tham taân àaä tòm àûúåc caác kho baáu àoá. Tay hoå àaä chaåm, tuái hoå àaä àûång àêìy nhûäng vaâng baåc, kim cûúng maä naäo nhûng hoå àaä truáng àöåc, chïët ngay taåi chöî trûúác khi trúã thaânh nhûäng siïu tyã phuá. Noá laâ nguöìn haånh phuác thuêìn tuyá mang tñnh êín duå àöëi vúái ngûúâi Trung Quöëc chùng? Tiïíu thuyïët, voä hiïåp Kim Dung thûúâng nhùæc àïën con röìng. Ta coá thïí dïî daâng bùæt gùåp Haâng long thêåp baát chûúãng vúái Hiïån long taåi àiïìn, Tiïìm long thùng thiïn, Giao long xuêët haãi, Thêìn long baái vô, Phi long taåi thiïn, Khaáng long hûäu höëi...... àêy laâ tïn caác thïë voä phoãng theo tïn goåi caác queã trong Kinh Dõch. Ngay moáng vuöët cuãa röìng cuäng hònh thaânh mön voä cöng: Long traão cöng, Long tûúång chûúãng, Cêìm long cöng.... maâ röìng laâ con vêåt chó coá trong linh thoaåi, dûáng àêìu tûá linh: long, lên, quy, phuång. Àûa con röìng vaâo trong tiïíu thuyïët voä hiïåp, Kim Dung àaä àûa ngûúâi àoåc trúã vïì vúái thïë giúái linh thoaåi, möåt thïë giúái vûúåt xa thïë giúái hiïån thûåc, úã ngoaâi thïë giúái hiïån thûåc. Ai cuäng tûå yïu mònh, quyá tñnh maång cuãa mònh. Khuynh hûúáng aái ngaä gêìn nhû laâ möåt kinh nghiïåm phöí quaát vaâ tuyïåt àöëi cuãa loaâi ngûúâi tûâ Àöng sang Têy. Trong tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung, nhûäng nhên vêåt trung têm laåi xaã thên haânh hiïåp cûáu àúâi, cûáu ngûúâi; sùén saâng hy sinh tñnh maång cuãa mònh cho ngûúâi khaác àûúåc söëng. Lïånh Höì Xung chiïën àêëu àïën sûác cuâng lûåc kiïët vúái Àiïìn Baá Quang àïí giaãi cûáu cö nûä ni xinh àeåp vaâ trong trùæng Nghi Lêm; Trûúng Vö Kyå hiïën thên àïí cûáu quêìn huâng Minh giaáo; Àõch Vên http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 169 liïìu mònh cûáu Thuãy Sinh; Kiïìu Phong dêën thên vaâo àêìm röìng hang coåp àïí chaåy chûäa cho A Chêu; Höì Phó nghe núi àêu coá cûúâng haâo aác baá bûác haåi dên àen laâ tòm àïën àïí lêåp laåi cöng àaåo.... Àoá laâ nhûäng têëm gûúng lúán xuêët phaát tûâ khaái niïåm haânh hiïåp àöå thïë. Nhûäng nhên vêåt cuãa Kim Dung trúã thaânh nhûäng ngûúâi huâng lyá tûúãng. Tûâ ngûúâi huâng lyá tûúãng trong cuöåc söëng, hoå trúã thaânh ngûúâi tònh lyá tûúãng trong tònh yïu. Hoå thûúng yïu say àùæm, thuãy chung trong khuön khöí cho pheáp cuãa lïî giaáo Trung Quöëc. Tònh yïu àöëi vúái hoå gêìn nhû tûå nhiïn, hoaân toaân khöng haâm yá lúåi duång, cú höåi, cûúäng cêìu. Gêìn nhû tònh yïu trong voä hiïåp Kim Dung laâ kïët quaã cuãa nhûäng cú duyïn húåp lyá. Cú duyïn khöng hïì mang tñnh chaát tiïìn àõnh nhû cú duyïn trong tû tûúãng phêåt giaáo, noá chñnh laâ kïët quaã cuãa nhûäng möëi quan hïå xaä höåi trong saáng vaâ voä hiïåp. Tònh yïu trong truyïån voä hiïåp hònh thaânh möåt thïë giúái riïng cuãa anh huâng vaâ giai nhên. Caái thïë giúái giang höì tïn àûúâng àao muäi kiïëm, caái thïë giúái cuãa thoaåi sûã, caái thïë giúái cuãa voä cöång siïu viïåt, caái thïë giúái caãu luêåt giang höì, caái thïë giúái cuãa nhûäng anh huáng lyá tûúãng, nhûäng möëi tònh tuyïåt vúâi - têët caã kïët húåp thaânh möåt bêìu trúâi riïng, khaác hùèn bêìu trúâi hiïån thûåc maâ ngûúâi Trung Quöëc àaä söëng. Àoá laâ bêìu trúâi ngoaâi möåt bêìu trúâi - möåt "thiïn ngoaåi hûäu thiïn". Ai àau xoát vò cuöåc söëng, mïåt moãi vò nhûäng oaán thuâ, àau àúán vò phaãi laâ ngûúâi trong cuöåc söëng hiïån thûåc haäy tòm àïën "bêìu trúâi" trong tiïíu thuyïët voä hiïåp. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 170 29. KIM DUNG VAÂ VAÅN SÛÅ GIAI KHÖNG “Vaån sûå giai khöng” laâ möåt trong nhûäng quan àiïím lúán lao cuãa àaåo Phêåt. Hiïíu möåt caách chên phûúng, “Vaån sûå giai khöng” laâ moåi thûá trïn àúâi àïìu laâ taåm búå, hû aão khöng coá thêåt. “Vaån sûå giai khöng” thïí hiïån nhên sinh quan, vuä truå quan cùn baãn nhêët cuãa tû tûúãng àaåo Phêåt: anh khöng coá, töi cuäng khöng coá; nhan sùæc cuäng khöng, tònh yïu cuäng khöng; caã thïë giúái naây laâ möåt chûä KHÖNG to tûúáng. Kinh Baát nhaä ba la mêåt cheáp: “Sùæc tûác thõ khöng, khöng tûác thõ sùæc” (Sùæc chñnh laâ khöng, khöng chñnh laâ sùæc). Than öi, àïën caái àeåp cuãa phuå nûä - nguöìn caãm hûáng vö têån trong vùn hoåc nghïå thuêåt nhên loaåi — cuäng khöng coá nûäa thò thïë giúái naây quaã thêåt àaáng buöìn. Kim Dung coá leä laâ möåt àïå tûã thuêìn thaânh cuãa nhaâ Phêåt, thêëm nhuêìn tû tûúãng Phêåt giaáo sêu sùæc. Tuû tûúãng êëy hiïån ra trong caác taác phêím voä hiïåp tiïíu thuyïët cuãa öng möåt caách coá hïå thöëng, trúã thaânh nguöìn tû tûúãng phûúng Àöng chuã àaåo, bao truâm khùæp taác phêím. Trong nhûäng böå tiïíu thuyïët cuãa mònh, Kim Dung thûúâng nhùæc àïën sûå tñch Àûác Böì Àïì Àaåt Ma tûâ Thiïn Truác qua Trung Quöëc, diïån bñch trong 9 nùm, hònh thaânh hïå tû tûúãng Thiïìn töng Trung Hoa. Tûâ àoá múái coá chuâa Thiïìn töng Thiïëu Lêm ra àúâi, múái coá caác kinh vùn Phaån ngûä du nhêåp Trung Quöëc àûúåc dõch ra Trung Vùn vaâ múái coá caác thûá voä cöng danh tiïëng mang daáng dêëp Thiïìn töng: Niïm hoa chó, Baát Nhaä chûúãng, Thiïëu Lêm trûúâng quyïìn, Dõch cên kinh, Thiïn thuã Nhû Lai chûúãng, Kim Cûúng chó, Àaåt Ma kiïëm phaáp... Möåt söë vuä khñ cöí àiïín maâ caác nhaâ sû Thiïëu Lêm sûã duång cuäa mang daáng dêëp Thiïìn töng: thiïìn trûúång, phûúng tiïån saãn... http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 171 Trong caách àùåt tïn nhên vêåt cho caác nhaâ sû Thiïëu Lêm, Kim Dung cuäng cöë gùæng thïí hiïån chûä Khöng trong “Vaån sûå giai khöng”: Vö Tûúáng, Vö Sùæc, Huyïìn Khöí, Huyïìn Naån, Huyïìn Tûâ, Huyïìn Thöëng, Àöå AÁch, Àöå Naån, Àöå Kiïëp, Hû Truác, Khöng Kiïën, Khöng Vùn, Khöng Trñ, Khöng Tñn... Caác nhaâ sû Thiïëu Lêm xuêët hiïån trrong taác phêím Kim Dung rêët goån nheå, bïn mònh khöng mang theo möåt thûá vêåt duång, quêìn aáo gò. Thónh thoaãng coá ngûúâi cêìm theo cêy gêåy, àoaãn cön, súåi dêy (khuyïn) àïí laâm vuä khñ. Ra ài chiïën àêëu vúái àõch thuã, hoå thûúâng sûã duång àöi baân tay thõt. ÚÃ möåt goác àöå naâo àoá, hoå laâ nhûäng ngûúâi “vö saãn” - möåt biïíu hiïån khaá triïåt àïí cuãa chûä “khöng”. Trong Thiïn Long baát böå, Kiïìu Phong àau xoát tòm nguöìn göëc cuãa mònh laâ ngûúâi Haán hay ngûúâi Khêët Àan. Hún àêu hïët, úã Trung Hoa ngaây xûa, mùåc caãm dên töåc vaâ sùæc töåc rêët lúán: ngûúâi Haán múái laâ ngûúâi; caác dên töåc vaâ sùæc töåc khaác chó laâ Tûá di (böën rúå). Kiïìu Phong laâ bêåc anh huâng àaåt àaåo nhûäng vêîn khöng thoaát ra àûúåc tû tuúãng dên töåc heåp hoâi, chó súå baãn thên mònh thuöåc doâng giöëng Khêët Àan moåi rúå. Öng tòm lïn chuâa Chó Quaán, nuái Thiïn Thai xin gùåp nhaâ sû Trñ Quan àïí hoãi cho ra nguöìn göëc àoá. Trñ Quan chó àoåc möåt baâi kïå lûãng lú: Khêët Àan vúái Haán nhên Bêët luêån giaã hay chên Ên oaán cuâng vinh nhuåc Khöng hún àaám buåi trêìn. Caã baâi kïå laâ möåt chûä “khöng”, kïët thuác moåi vêën àïì dên töåc, ên oaán, vinh nhuåc trïn àúâi. Têët caâ chó laâ buåi trêìn, hoãi maâ laâm chi, biïët maâ laâm gò. Sûác hoåc cuãa Kiïìu Phong khöng cho pheáp öng hiïíu ra yá nghôa cuãa baâi kïå àoá ngay thúâi àiïím Trñ Quan àoåc. Nhûng khi öng nhòn nuå cûúâi hiïìn tûâ núã ra trïn àöi möi nhaâ sû vaâ caái chïët àêìy tñnh giaãi thoaát cuãa nhaâ sû khi àoåc xong baâi kïå, coá leä öng nhêån ra chûä “khöng” trong tû tûúãng cuãa Trñ Quan, cuãa nhaâ Phêåt. Kim Dung àaä thêåt sûå thhaânh cöng khi taåo cho àöåc giaã nhêån thûác coi caái chïët nhû möåt sûå giaãi thoaát, sûå trúã vïì. Trong Tiïëu ngaåo http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 172 giang höì, nhaâ sû Phûúng Sinh àûáng trûúác xaác böën àïå tûã bõ Doanh Doanh giïët chó àoåc möåt baâi kinh vùn siïu àöå. Öng khöng traã thuâ Doanh Doanh, cuäng khöng chön cêët caác àïå tûã búãi öng coi caác xaác chïët cuäng nhû böën caái tuái da, chön cuäng vêåy maâ khöng chön cuäng vêåy. Têët caã àïìu trúã vïì vúái caát buåi. Trong Thiïn Long baát böå, nhaâ sû Huyïìn Thöëng àang hùng haái àaánh nhau vúái boån Haâm Cöëc baát hûäu, chó cêìn nghe nho sinh àoåc cêu: “Khöí haãi vö biïn höìi àêìu thõ ngaån” (bïí khöí mïnh möng, quay àêìu laâ búâ) àaä chúåt ngöå ra chûä “khöng”, àûáng tim maâ chïët, trïn möi núã nuå cûúâi maän nguyïån. Cuäng trong taác phêím naây, möåt nhaâ sû giaâ trong Taâng kinh caác chuâa Thiïëu Lêm àaä hoáa giaãi möëi thuâ sêu nhû biïín giûäa Tiïu Viïîn Sún (ngûúâi Khêët Àan) vaâ Möå Dung Baác (ngûúâi Tiïn Ty). Böën tay hoå giao nhau, hai loâng cuâng giaác ngöå; hoå chúåt nhêån ra nhûäng êm mûu, thuã àoaån, khaát voång traã thuâ chó laâ hû aão. Vaâ nhaâ sû Ba La Tinh (ngûúâi Thiïn Truác) cuäng nhêån ra caái hû aão trong giêëc möång ùn cùæp kinh vùn àem vïì Thiïn Truác cuãa mònh. Öng chúåt nhêån ra Thiïn Truác hau Trung Hoa àïìu laâ thïë gian, cuäng “khöng” tuöët, vaâ viïåc trúã vïì Thiïn Truác laâ khöng cêìn thiïët nûäa. Chûä “khöng” can thiïåp vaâo tònh yïu möåt caách tñch cûåc. Ai yïu nhaâ sû Huyïìn Tûâ bùçng Diïåp Nhõ Nûúng. Ngûúâi phuå nûä naây àaä hiïën thên cho Huyïìn Tûâ, sinh ra chaâng Hû Truác. Nhûng Huyïìn Tûâ laâ Phûúng trûúång cuãa chuâa Thiïëu Lêm; Diïåp Nhõ Nûúng cam chõu söëng leã loi, khöng daám nhòn mùåt ngûúâi tònh trong suöët 20 nùm cuäng chó laâ àïí cho Huyïìn Tûâ khoãi bõ tai tiïëng vò chûä “dêm” trong Nguä giúái cêëm cuãa nhaâ Phêåt. Àïën phuát cuöëi, trûúác quêìn huâng taåi isên chuâa Thiïëu Lêm; Huyïìn Tûâ, Diïåp Nhõ Nûúng vaâ Hû Truác múái àoaân tuå. Cha, meå vaâ àûáa con lûu laåc cuâng gùåp laåi nhau, coá haånh phuác naâo lúán hún àiïìu êëy? Thïë nhûng, úã àêy chûä “khöng” laåi xuêët hiïån, can thiïåp, biïën têët caã niïìm haånh phuác thaânh khuác bi ca. Huyïìn Tûâ tûå vêîn àïí taå töåi vúái chû tùng chuâa Thiïëu Lêm; Diïåp Nhõ Nûúng tûå vêîn theo ngûúâi tònh cho coá àöi coá baån. Tònh yïu cuãa hoå cuäng chó laâ hû khöng; chùn göëi ngaây xûa cuäng chó laâ hû khöng. Trïn cú súã chûä “khöng”, Kim Dung xêy dûång nhûäng nhên vêåt rêët laå. Nhû Àõnh Nhaân sû thaái, chûúãng mön phaái Hùçng Sún (Tiïëu ngaåo giang höì); sau möåt trêån chiïën àêëu hung hiïím àêìy maáu vaâ http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 173 lûãa, baâ xuêët hiïån vúái chiïëc aáo khöng lêëm möåt vïët than tro, khuön mùåt bònh thaãn, tay lêìn chuöîi traâng haåt nhû khöng coá chuyïån gò xaãy ra. Võ nûä ni naây àuáng vúái ba chûä “vö ûu”, “vö uyá”, “vö trêìn” cuãa àaåo Phêåt. Maâ “vö” cuäng chñnh laâ “khöng”. Trûúác khi chïët trïn chuâa Thiïëu Lêm, võ nûå ni naây truyïìn chûác chûúãng mön laåi cho Lïånh Höì Xung maâ vêîn khöng chõu noái ra ai àaä giïët mònh. ÊËy búãi vò keã giïët baâ chñnh laâ Nhaåc Bêët Quêìn , sû phuå cuãa Lïånh Höì Xung! Chûä “khöng” àaä giuáp baâ quïn ài möëi thuâ. Baâ chïët nhûng chûä “khöng” êëy vêîn long lanh trong saáng. Töi àaä noái “khöng” cuäng laâ “vö”. Kim Dung triïåt àïí baân àïën chûä “khöng” cuãa àaåo Phêåt qua tiïíu thuyïët cuãa mònh nhûng xin baån àoåc chúá ngaåi öng biïën caã thïë giúái tiïíu thuyïët thaânh ra hû aão hïët. “Khöng” cuäng laâ “vö” nhûng àöìng thúâi öng laåi àûa ra biïån chûáng “Vö trung sinh hûäu” (trong caái “khöng” sinh caái “coá”). Vaâ àoá laâ vêën àïì maâ töi seä baân àïën, nïëu töi coân söëng, chûa trúã vïì vúái chûä “khöng”. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 174 30. KIM DUNG VAÂ CHÛÄ XUÊN Trong Trung vùn, chûä Xuên (%f, muâa xuên) àûúåc viïët vúái 9 neát. ÚÃ möåt nghôa rêët tûúång trûng, chûä Xuên àûúåc vñ vúái böå phêån sinh duåc nûä qua pheáp tûúång hònh caác neát viïët cuãa chûä naây. Nïëu ngûúâi phuå nûä nùçm, thò àoá laâ chûä xuên; nïëu ngûúâi phuå nûä ngöìi thò coá möåt keä húã, taåo ra möåt chûä 10 neát, goåi laâ Thung ( Ł). Nhaâ nho coá cêu vñ von: Ngoåa tùæc Xuên maâ toaå tùæc Thung (Nùçm thò Xuên maâ ngöìi thò Thung) Kim Dung viïët tiïíu thuyïët voä hiïåp bùçng Trung vùn. Chûä Xuên trong taác phêím cuãa öng khaá phong phuá, biïën aão laå luâng. Chûä Xuên nùçm trong ngoaåi hiïåu cuãa àaåo gia. Anh huâng xaå àiïu coá 7 àaåo gia goåi laâ Toaân Chên thêët tûã, trong àoá coá Trûúâng Xuên tûã Khûu Xûã Cú. Tñnh caách nhên vêåt naây noáng naãy, nhûng laâ möåt haán tûã yïu nûúác. Laâ àaåo gia, nhên vêåt naây cuäng tu hoåc theo phong caách àaåo gia, nghôa laâ cuäng hoåc caách bïë khñ àïí hûúãng nhaân, haânh laåc daâi daâi. Chùèng vêåy maâ ngoaåi hiïåu cuãa laäo laâ Trûúâng Xuên tûã? Trûúâng Xuên tûã coá nghôa laâ öng... ham vui hoaâi hoaâi. Coân öíng vui àûúåc túái àêu thò thêy kïå öíng. Chûä Xuên coân nùçm trong ngoaåi hiïåu cuãa thêìy thuöëc. Trong Hiïåp khaách haânh coá möåt nhên vêåt goåi laâ Trûúác thuã thaânh xuên Böëi Haãi Thaåch. Böëi Haãi Thaåch voä cöng cao cûúâng nhûng suöët àúâi öëm yïëu, ho hen hoaâi. Laäo tûå tòm thuöëc men chûäa bïånh cho mònh, chûäa riïët nïn trònh àöå y lyá cuäng cao cûúâng nhû möåt thêìy thuöëc (àaåi phu). Vò vêåy, laäo lïn laâm trûúãng laäo bang Trûúâng Laåc taåi Giang Nam, àûúåc moåi ngûúâi tön xûng laâ Böëi àaåi phu. Baån coá àïí yá hai chûä Trûúâng Laåc khöng? Hai chûä naây coá nghôa laâ vui hoaâi, vui miïët. Ngûúâi thêìy thuöëc luön àûúåc Kim Dung ca ngúåi laâ Diïåu thuã höìi xuên. Têët nhiïn, laâm thuöëc laâ trõ baách bïånh; trong àoá coá bïånh... http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 175 laåc mêët muâa xuên. Höìi xuên laâ muåc tiïu giuáp con ngûúâi tòm laåi chêët treã trung, tòm laåi caãm hûáng tònh duåc. Trong phûúng thuöëc höìi xuên luön luön coá caác võ Nhên sêm, Haâ thuã ö, Sinh àõa, Linh Chi, Tuyïët liïn tûã... Uöëng caác moán naây, con ngûúâi khoãe maånh, treã trung trúã laåi. Coân sau àoá thò... höíng biïët. Chûä Xuên coân àïí chó chöî ùn chúi sa àoåa. Ngûúâi Trung Hoa coá cêu “Haå giúái hûäu Tö Haâng nhõ chêu”. Haâng Chêu vaâ Tö Chêu laâ hai chöî ùn chúi àaâng àiïëm nhêët cuãa miïìn Giang Nam. Xem nhû vêåy thò ngûúâi trung Quöëc coi troång sûå ùn chúi. Löåc Àónh kyá, thöng qua caái miïång cuãa Vi Tiïíu Baão, khöng ngúát ca ngúåi thaânh Dûúng Chêu nhaâ hùæn. Hùæn xuêët thên tûâ Lïå Xuên viïån, núi meå hùæn laâm Kyä nûä vaâ sinh ra hùæn. Hùæn tûå haâo vïì Lïå Xuên viïån, vïì baâ meå laâm kyä nûä. Hùæn àaä tûâng coá mong ûúác kiïëm àûúåc thêåt nhiïìu tiïìn àïí vïì Dûúng Chêu mua àûát laåi Lïå Xuên viïån; lêåp thïm ba toaâ Lïå Haå viïån, Lïå Thu viïån vaâ Lïå Àöng viïån cho àuã 4 muâa, àùång quêìn huâng vaâ troåc phuá böën phûúng àïën àoá ùn chúi cho phó chñ. Vi Tiïíu Baão cuäng laâ tay khoaái moán vùn hoáa àöìi truyå. Roä raâng laâ hùæn coá mêëy bûác thïu goåi laâ Xuên cung àöì (bûác hoaå vïì böå phêån sinh duåc nûä). Hùæn àaä àem mêëy bûác thïu naây “thuöëc” Àa Long khi tïn naây àûúåc vua Khang Hy giao nhiïåm vuå cheám Mao Thêåp Baát, khiïën Àa Long mï mêín, mêët caãnh giaác. Vi Tiïíu Baão àaä cûáu maång àûúåc Mao Thêåp Baát nhúâ truyïìn baá vùn hoáa àöìi truyå! Chûä Xuên àöìng nghôa vúái khaái niïåm böí thêån, cûúâng dûúng. Nhûäng moán thuöëc giuáp àaân öng böí thêån, cûúâng dûúng àïí chûáng mònh laâ nam nhi chñnh hiïåu trong phoâng the àûúåc goåi laâ xuên dûúåc. Mö phoãng xuên dûúåc àoá, Lïå Xuên viïån thaânh Dûúng Chêu coá baán loaåi xuên tûãu. Thïë nhûng, Vi Tiïíu Baão thò chó muöën nhûäng keã uöëng loaåi rûúåu naây vaâo phaãi nguã li bò, nguã mï mïåt àïí hùæn ra tay khöëng chïë. Cho nïn, hùæn àaä àöí thïm thuöëc mï vaâo rûúåu; khiïën xuên tûãu hoaá thaânh mï xuên tûãu. Tang Kïët laåt ma, Caát Nhô Àan vûúng tûã, Trõnh Khùæc Saãn... cho àïën caác quyá phu nhên, quyá tiïíu thû Tö Thuyïn, A Kha, Phûúng Di... uöëng loaåi rûúåu naây, loâng xuên thò phúi phúái nhûng trñ tuïå laåi höì àöì. Vi Tiïíu Baão tha höì taác oai, taác quaái. Khöng hiïíu hùæn coá uöëng xuên tûãu khöng nhûng höm êëy http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 176 hùæn giao cêëu vúái 7 ngûúâi phuå nûä. Têët nhiïn, taác giaã coá noái doác nhûng noái doác nhû vêåy nghe cuäng thuá võ. Viïåc nam nûä giao cêëu vúái nhau àûúåc Kim Dung goåi laâ xuên sûå hay haão sûå. Àoá laâ quan àiïím cuãa möåt dên töåc quyá chuöång sûác lao àöång búãi xaä höåi Trung Quöëc ngaây xûa laâ xaä höåi nöng nghiïåp vaâ tiïíu thuã cöng nghiïåp. Phaãi sinh con àeã caái àïí coá ngûúâi lao àöång, àïí nöëi doäi töng àûúâng. Cho nïn ngûúâi ta coi àïm tên hön laâ möåt àïm thiïng liïng cuãa àöi àöi loâng thanh xuên phúi phúái. Hiïåp khaách haânh coá mö taã àoaån Thaåch Phaá Thiïn vaâ Àinh Àang múái àõnh àöång phoâng thò boån haão haán bang Trûúâng Laåc àöí ra ài tòm Thaåch Phaá Thiïn, àûáng ngoaâi sên kïu la úi úái. Àinh Bêët Tûá phaãi ngöìi trïn noác nhaâ gaác cho chaáu mònh hoaân thaânh xuên sûå. Laäo tuön ra möåt húi vûâa coá veã vùn hoáa, vûâa coá veã tuåc tôu, naâo laâ “àïm xuên möåt khùæc ngaân vaâng”, naâo laâ “thúâi xuên qua rêët mau”... Nhûng Thaåch Phaá Thiïn àaä boã cö dêu, chaåy mêët. Nhûäng nhên vêåt nûä trung têm cuãa Kim Dung àûúåc goåi laâ bùng thanh ngoåc khiïët, laâ hoaâng hoa khuï nûä hoùåc xuên nûä. Hoå laâ nhûäng cö gaái trong trùæng, laäng maån mûúâi phêìn nhûng khöng liïìu maång chuát naâo. Hoå ài àïën àêu thò khöng khñ àûúng xuên coá úã àoá, rûåc rúä, naáo nhiïåt. Coá àöi khi hoå buöìn, hoå khoác. Kim Dung mö taã nhûäng gioåt nûúác mùæt àoång trïn goâ maá xuên thò loáng laánh chùèng khaác gò gioåt sûúng trïn àoáa mai cöi (hoa höìng). Muâa xuên, boáng liïîu xanh tûúi. Kim Dung mö taã àöi maây caác cö àeåp nhû cùåp laá liïîu. Vaâ khi cö naâo... nöíi noáng, àöi maây liïîu kheä nhûúáng lïn hay kheä cau laåi, thïí hiïån möåt têm traång bêët bònh thò khaách maây rêu haäy coi chûâng. Möåt chiïu Xuên phong dûúng liïîu phoáng ra, muâa xuên mêët biïën, chó coân cún löi àònh suåc söi nhû nùæng haå. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 177 31. KIÏËM LUÊÅN Trong chiïën tranh cöí àiïín, kiïëm (gûúm) laâ möåt vuä khñ tiïån lúåi nhêët. Tuy khöng cuâng hoåc möåt loaåi binh thû nhûng caác dên töåc àaä biïët chung möåt kinh nghiïåm chiïën tranh: duâng kiïëm àïí àaánh gêìn vaâ duâng cung àïí bùæn xa. Lõch sûã chiïën tranh cuãa nhên loaåi cho biïët kiïëm àûúåc reân úã thaânh Baghdad (luác bêëy giúâ thuöåc Ba Tû Perse) laâ loaåi kiïëm danh tiïëng nhêët, coá kyä thuêåt reân cao cûúâng nhêët. Vaâ àêy laâ nhûäng lûúäi àaâ kiïëm, coá hònh cong hònh lûúäi liïìm. Kiïëm trong truyïån voä hiïåp Kim Dung cuäng khöng ài ra khoãi kinh nghiïåm êëy. Kiïëm quan troång àïën nöîi nhiïìu khi, nhûäng taác phêím voä hiïåp cuãa öng àûúåc ngûúâi àúâi goåi laâ truyïån kiïëm hiïåp - truyïån vïì nhûäng ngûúâi haânh hiïåp cûáu àúâi bùçng lûúäi kiïëm. Coá nhûäng taác phêím cuãa öng àaä khùæc hoaå vai troâ cao caã cuãa lûúäi kiïëm. Àoá laâ trûúâng húåp böå YÃ thiïn Àöì long kyá. Trong 5 chûä, thò àaä coá hai chûä YÃ thiïn laâ tïn goåi cuãa möåt thanh kiïëm baáu maâ theo taác giaã, àûúåc àuác bùçng theáp nguyïn chêët pha lêîn platin vaâ trong thên kiïëm coá cêët dêëu möåt pho baão luåc: böå Cûãu êm chên kinh. Tiïëu ngaåo giang höì cuäng laâ möåt taác phêím àöì söå noái vïì cêy kiïëm vúái nhûäng phaái sûã duång kiïëm goåi laâ Nguä nhaåc kiïëm phaái: Thaái Sún, Haânh Sún, Hoa Sún, Tung Sún, Hùçng Sún. Böå Liïn thaânh quyïët laâ möåt böå tiïíu thuyïët viïët vïì möåt pho kiïëm phaáp maâ baâi kiïëm quyïët laâ möåt baâi thú; thêìy àaä cöë daåy sai cho hoåc troâ àïí che dêëu lúâi hûúáng dêîn ài tòm möåt kho baáu lúán coá giaá trõ liïn thaânh. Ngoaâi ra, trong 12 böå tiïíu thuyïët, luön luön xuêët hiïån ngûúâi sûã kiïëm (kiïëm sô) vaâ kiïëm sô luön luön nhiïìu hún nhûäng boån haâo sô giang höì sûã duång nhûäng loaåi vuä khñ khaác. Vïì mùåt chêët liïåu laâm kiïëm, Kim Dung noái àïën loaåi kiïëm sùæt, kiïëm göî, kiïëm vaâng vaâ kiïëm pha húåp kim. Kiïëm thöng thûúâng laâ kiïëm sùæt nhûng Kim Dung laåi thûúâng àïì cêåp àïën möåt loaåi sùæt theáp àùåc biïåt rêët beán, cheám sùæt nhû cheám buân. Trûúng Tam Phong, tûác http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 178 Trûúng Quên Baão, duâng möåt cêy kiïëm göî haânh hiïåp goåi laâ Chên voä, thaânh danh vaâ trúã thaânh töí sû phaái Voä Àang. Boån thêìy thuöëc nhû Höì Thanh Ngûu, Bònh Nhêët Chó coá cêy àoaãn kiïëm bùçng vaâng, chùæc laâ àïí duâng trong khi möí xeã. Àùåc biïåt, kiïëm YÃ thiïn nhû àaä noái laâ möåt húåp kim göìm theáp vaâ platin vaâ phaãi duâng àïën àao Àöì long cheám thò caã àao vúái kiïëm múái cuâng gêîy. Boån àïå tûã Minh giaáo kiïëm àûúåc thanh kiïëm YÃ thiïn gaäy, àaä duâng kyä thuêåt luyïån kim àùåc biïåt cuãa Ba Tû àïí raáp kiïëm laåi vaâ trong àöång taác raáp nöëi quyïët àõnh, coân thïm caã maáu ngûúâi vaâo. Chi tiïët naây thêåt hoang àûúâng nhûng cûåc kyâ thuá võ, khöng khoãi khiïën baån àoåc nghô àïën huyïìn thoaåi hai thanh kiïëm thúâi Chiïën quöëc: Can tûúng vaâ Maåc gia (coân goåi laâ Maåc taâ). Vïì tñnh chêët, truyïån voä hiïåp Kim Dung àïì cêåp àïën hai loaåi kiïëm: cûúng kiïëm (kiïëm rùæn) vaâ nhu kiïëm (kiïëm mïìm). Trong Tiïëu ngaåo giang höì, Tiïu Tûúng daå vuä Maåc Àaåi tiïn sinh, chûúãng mön Haânh Sún, coá cêy kiïëm moãng nhû laá luáa, ruát ra cêìm tay thò mïìm oùåt nhûng khi vêån cöng vaâo thò lûúäi kiïëm giûúng thùèng ra vaâ khi chiïën àêëu thò kiïëm khñ phaát ra àêìu muäi kiïëm. Vïì hònh thïí, Kim Dung phên ra trûúâng kiïëm (kiïëm daâi) vaâ àoaãn kiïëm (kiïëm ngùæn). Nhuäng nhên vêåt sûã duång àoaãn kiïëm trong taác phêím cuãa öng thûúâng laâ nhûäng ngûúâi coá gia söë voä cöng àùåc biïåt, chuyïn àaánh cêån chiïën; chên tay rêët linh hoaåt. Kiïëm bònh thûúâng thò thên thùèng. Caá biïåt, trong Tiïëu ngaåo giang höì, Kim Dung mö taã nhên vêåt Taái Bùæc minh àaâ Möåc Cao Phong, möåt ngûúâi guâ nhû laåc àaâ (minh àaâ) vò coá bûúáu trïn lûng; y sûã möåt cêy àaâ kiïëm cong cong hònh lûúäi liïìm. Àuáng laâ àaâ nhên àaâ kiïëm! Thanh kiïëm àùåc biïåt cuãa Möåc Cao Phong nhùæc chuáng ta nhúá laåi hònh aãnh nhûäng lûúäi kiïëm cong cuãa caác àöåi quên AÃ Rêåp trïn sa maåc trong nhûäng phim noái vïì khu vûåc chêu Phi. Kiïëm laâ möåt loaåi vuä khñ caá nhên nïn thûúâng thûúâng boån haâo sô sûã àún kiïëm. Tuy nhiïn cuäng coá nhûäng ngûúâi chuyïn àaánh song kiïëm. Laåi coá nhûäng cùåp anh em, vúå chöìng, baån beâ àöìng mön sûã àún kiïëm nhûng chuyïn àaánh àöi thaânh song kiïëm húåp bñch. Coá löëi àaánh têåp thïí kïët laâm kiïëm trêån. Triïët hoåc Àöng phûúng àaä ài vaâo baâi baãn kiïëm phaáp vúái Lûúäng nghi kiïëm phaáp, trong àoá hai ngûúâi http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 179 cuâng àaánh: möåt ngûúâi theo chñnh Lûúäng nghi, möåt ngûúâi theo phaãn Lûúäng nghi. Coá chñnh coá phaãn múái thaânh húåp bñch chùèng khaác naâo coá theâse, coá antitheâse múái ra àûúåc syntheâse trong triïët hoåc Hy Laåp. Vïì nguyïn tùæc sûã kiïëm, Kim Dung àûa ra Kiïëm töng vaâ Khñ töng. Kiïëm töng chuá troång kiïëm chiïu, ra àoân liïn miïn bêët tuyïåt àïí thuã thùæng. Khñ töng chuá troång nöåi cöng, cho rùçng nöåi cöng cao cûúâng laâ chó àaánh möåt vaâi chiïu laâ coá thïí triïåt haå àõch thuã. Àêy chñnh laâ sûå mêu thuêîn trong nöåi böå phaái Hoa Sún, khiïën phaái naây tûúng tranh àïën nöîi gêìn tuyïåt diïåt. Àïí coá thïí sûã kiïëm, ngûúâi ta phaãi hoåc kiïëm phaáp. Kiïëm phaáp àûúåc hiïíu laâ nguyïn tùæc hûúáng dêîn sûã möåt àûúâng kiïëm chuyïn mön cuãa möåt phaái hay möåt nhaâ (gia). Kiïëm phaáp àûúåc cuå thïí hoaá thaânh möåt baâi ca vaâ ngûúâi kiïëm sô phaãi hoåc thuöåc loâng tûâng cêu, tûâng chûä. Nhûäng cêu ca êëy àûúåc cheáp laåi trïn luåa, trïn vaãi, trïn giêëy, trïn da dï thò àûúåc goåi laâ kiïëm phöí. Kiïëm phöí chia ra tûâng chiïu, tûâng thûác; möîi chiïu thûác coá nhiïìu caách biïën hoaá linh àöång. Kim Dung àaä thûåc sûå àûa ngûúâi àoåc ài vaâo möåt thïë giúái möång mú thuá võ khi öng àïì cêåp àïën nhûäng Thaái Sún thêåp baát baân, Haânh Sún thêåp tam thûác vaâ lyá giaãi Lûúäng nghi kiïëm phaáp coá 64 thïë. Taåi sao laåi laâ 64 thïë? ÊËy laâ vò Thaái cûåc sinh Lûúäng nghi, Lûúäng nghi sinh Tûá tûúång, Tûá tûúång sinh Baát quaái (queã); trong möîi quaái coá 8 lêìn biïën hoaá, 8 lêìn 8 thaânh 64 thïë. Àoá laâ chñnh Lûúäng. Thïë coân phaãn Lûúäng nghi? Phaãn Lûúäng nghi laâ àaánh ngûúåc laåi nhûäng quy tùæc cuãa chñnh Lûúäng nghi, taåo ra möåt êm möåt dûúng, möåt trïn möåt dûúái, möåt traái möåt phaãi, möåt trûúác möåt sau... Thûã tûúãng tûúång möåt àöëi thuã phaãi àêëu vúái möåt cùåp song kiïëm Lûúäng nghi! Kim Dung chó àùåt vêën àïì vaâ chuáng ta tûúãng tûúång. Trong Tiïëu ngaåo giang höì, Kim Dung noái àïën möåt thûá kiïëm phaáp laäng maån hún: Àöåc Cö cûãu kiïëm do Phong Thanh Dûúng truyïìn laåi cho Lïånh Höì Xung. Àêy vöën laâ kiïëm phaáp cuãa Àöåc Cö Cêìu Baåi, chó göìm coá 9 thûác: Töíng quyïët thûác, Phaá kiïëm thûác, Phaá khñ thûác, Phaá thûúng thûác, Phaá chûúãng thûác, Phaá tiïn thûác, Phaá àao thûác, Phaá tiïîn thûác vaâ Phaá cön thûác. Vúái 9 thûác àoá, Àöåc Cö Cêìu Baåi àaánh thùæng têët caã caác àõch thuã khiïën cho khöng ai coân http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 180 daám àïën àaánh kiïëm vúái öng. Öng rúi vaâo cö àún (Àöåc Cö), chó mong àûúåc thua möåt lêìn (Cêìu Baåi) maâ khöng ai coá thïí khiïën öng thua àûúåc, cuöëi cuâng chïët ài trong lùång leä! Phong Thanh Dûúng cùæt nghôa: Àöåc Cö cûãu kiïëm àaánh theo kiïëm yá, nghô àïën àêu laâ àaánh àïën àoá, muöën àaánh thïë naâo cuäng àûúåc, chó coá cöng chûá khöng bao giúâ quay vïì thuã. Hïî àõch àaánh 100 chiïu, ta àaánh 101 chiïu; àõch àaánh 1000 chiïu, ta àaánh 1001 chiïu; liïn miïn bêët tuyïåt nhû nûúác chaãy mêy tröi. Lïånh Höì Xung nghe àûúåc thûá kiïëm phaáp nhû vêåy, anh ta mûâng nhû àiïn vò têm tñnh anh ta vöën laäng maån. Vaâ trêån ra oai àêìu tiïn cuãa Àöåc Cö cûãu kiïëm vûâa khiïën Lïånh Höì Xung, vûâa khiïën chuáng ta kinh haäi: Lïånh Höì Xung mêët hïët cöng lûåc, chó sûã möåt chiïu Phaá khñ thûác, àaä àêm muâ mùæt 15 tïn aác àöì cuãa phaái Tung Sún! Kiïëm nùçm trong voã laâ biïíu hiïån cuãa hoaâ bònh; kiïëm ruát ra khoãi voã laâ biïíu hiïån cuãa àêëu tranh. Thêåm chñ vúái Diïåt Tuyïåt sû thaái, chûúãng mön phaái Nga Mi trong YÃ thiïn Àöì long kyá, möîi khi ruát kiïëm YÃ thiïn ra, kiïëm khöng dñnh maáu laâ chûa àuát vaâo voã. Ruát kiïëm ra khoãi voã, ngûúâi ta thûúâng bùæt kiïëm quyïët: muäi kiïëm hûúáng lïn trúâi, muäi kiïëm chó xuöëng àêët, muäi kiïëm chó ra phña trûúác, thên kiïëm hoaânh ngang ngûúâi... Chiïu àêìu tiïn cuãa nhûäng ngûúâi nhoã tuöíi khi àêëu vúái ngûúâi trûúãng thûúång phaãi laâ chiïu thi lïî: hai tay àûa thùèng kiïëm lïn khoãi àêìu laâ Vaån nhaåc triïìu tön; hai tay nùæm lêëy àöëc kiïëm, caã ngûúâi vaâ kiïëm cuâng cuái túái trûúác laâ Àöìng tûã baái Quan Êm. Sûã kiïëm laâ caã möåt nghïå thuêåt. Dûúng Qua vaâ Tiïíu Long Nûä trong Anh huâng xaå àiïu sûã Ngoåc nûä kiïëm phaáp möåt caách uyïín chuyïín myä lïå nhû möåt cùåp muáa àöi. Taã Tûã Muåc, chûúãng mön phaái Vö Lûúång trong Thiïn Long baát böå sûã kiïëm cheám con rùæn àang cuöën lêëy ngûúâi hoåc troâ, rùæn àûát àöi maâ da hoåc troâ vêîn khöng xêy xaát. Ninh Trung Tùæc cuãa phaái Hoa Sún sûã thïë kiïëm quyïët àõnh àêm vaâo ngûúâi hoåc troâ laâ Lïånh Höì Xung, kiïëm vûâa chaåm àïën da, àaä chuyïín kònh lûåc àêm thùèng thaânh kònh lûåc beã ngang, khiïën thanh kiïëm gêîy laâm nhiïìu maãnh rúi xuöëng choang choaãng. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 181 Trong àûúâng kiïëm coân coá caã tònh yïu àöi lûáa. Nhaåc Linh San cuâng Lïånh Höì Xung thêìm yïu nhau, àaä leán cha meå luyïån mön Xung - Linh kiïëm phaáp, khi muáa lïn àöi mùæt mú maâng, àöi loâng êëm aáp. Vò hoå coân rêët treã nïn nghõch ngúåm, nghô ra ra chiïu Nhô tûã ngaä hoaåt (ngûúâi chïët ta söëng), tñnh toaán kyä luöìng lûåc àaåo, böå võ, phûúng hûúáng sao cho àêm möåt lêìn hai àêìu muäi kiïëm phaãi dñnh vaâo nhau, hai thên kiïëm nöëi thaânh möåt àûúâng thùèng. Nhûäng kiïëm chiïu trong truyïån voä hiïåp Kim Dung àûúåc öng àùåt tïn rêët hay: Thuêån thuãy thöi chu (theo nûúác àêíy thuyïìn), Laäng tûã höìi àêìu (ngûúâi trai ra ài àaä quay àêìu laåi), Thûúng tuâng nghïnh khaách (tuâng xanh àoán khaách), Trûúâng Giang tam àiïåp laäng (ba àúåt soáng trïn söng Trûúâng Giang)... Àöi khi, coá nhûäng chiïu kiïëm phaát quaá nhanh, maáu khöng kõp chaãy. Trong Löåc Àónh kyá coá nhên vêåt Phuâng Tñch Phaåm mang ngoaåi hiïåu Nhêët kiïëm vö huyïët (möåt àûúâng kiïëm khöng chaãy maáu). Noái thò vêåy nhûng khi Phuâng Tñch Phaåm àaánh Song Nhi, ngûúâi hêìu cuãa Vi Tiïíu Baão, àêm cö möåt kiïëm, maáu vêîn chaãy ra nhû thûúâng. Cho nïn Vi Tiïíu Baão goåi giïîu Phuâng Tñch Phaåm laâ Baán kiïëm hûäu huyïët (nûãa chiïu kiïëm àaä coá maáu). Coá nhûäng chiïu phi kiïëm, phoáng kiïëm bay trong khöng gian àïí giïët àõch thuã. Coá nhûäng chiïu hoaán thuã kiïëm: kiïëm àang cêìm tay phaãi, àöåt ngöåt àöíi qua cêìm tay traái. Ngûúâi yã coá kiïëm trong tay chûa chùæc àaä thuã thùæng. Tiïíu anh huâng Höì Phó trong Phi höì ngoaåi truyïån hoåc àûúåc pheáp Khöng thuã àoaåt baåch nhêån, chuyïn duâng tay khöng àoaåt kiïëm keã khaác. Lïånh Höì Xung coá chiïu duâng ngoán tay buáng vaâo söëng kiïëm àöëi phûúng cho kiïëm vùng ài. Nhêåm Ngaä Haânh phaát Phaách khöng chûúãng, chûúãng lûåc àuã sûác àaánh oùçn thanh kiïëm cuãa àõch thuã. Nhûäng kiïíu mö taã vûâa coá cú súã thûåc tïë, vûâa khöng tûúãng khiïën chuáng ta caãm thêëy thuá võ. Nhûng thuá võ nhêët coá leä vêîn laâ nhûäng trêån àêëu kiïëm maâ khöng coá kiïëm, khöng duâng kiïëm. Vûúng tûã Àaåi Lyá Àoaân Dûå àaä hoåc àûúåc Luåc maåch thêìn kiïëm cuãa chuâa Thiïn Long, nûúác Àaåi Lyá, duâng kònh lûåc cuãa nöåi cöng phaát ra 6 ngoán tay theo 6 àûúâng Thiïëu dûúng, Thiïëu êm, Thiïëu xung, Trung xung, Thiïëu traåch. Kiïëm khñ cuãa anh ta àaánh cho Möå Dung Phuåc túi taã, hoaãng höët trûúác haâng http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 182 vaån àöi mùæt quêìn huâng tuå têåp taåi chuâa Thiïëu Lêm. Hai trêån àêëu kiïëm kyâ laå nhêët laâ hai trêån àêëu giûäa Lïånh Höì Xung vaâ Xung Hû àaåo trûúãng, chûúãng mön phaái Voä Àang. Lêìn thûá nhêët, dûúái chên nuái Voä Àang, Lïånh Höì Xung vaâ Xung Hû àûáng caách nhau caã chuåc bûúác, chó lêëy mùæt maâ nhòn huyïåt àaåo cuãa nhau. ÊËy vêåy maâ Xung Hû chõu thua. Lêìn thûá hai, trong chuâa Thiïëu Lêm, Lïånh Höì Xung vaâ Xung Hû àaä ruát kiïëm ra nhûng Xung Hû chó àûáng xa Lïånh Höì Xung vaâ nghô ngúåi, cuöëi cuâng chõu thua. ÊËy laâ vò caã hai chó àêëu kiïëm yá chûá khöng àêëu kiïëm chiïu. Kiïëm laâ vuä khñ nhûng nhûäng kiïëm sô khöng laåm duång kiïëm chiïu àïí giïët ngûúâi. Àoåc vùn Kim Dung, ta thûúâng thêëy nhûäng cuåm tûâ "àiïím túái laâ thöi", "àuã phên thùæng baåi", “kiïëm haå lûu tònh”. Ngûúâi ta duâng kiïëm àïí hoåp baån vaâ nhûäng lêìn gùåp gúä nhû vêåy àûúåc goåi laâ "luêån kiïëm". Ngûúâi ta lúä tay duâng kiïëm giïët ngûúâi khöng khoãi coá àiïìu höëi hêån, àau khöí. Cho nïn, àaä coá nhûäng kiïëm sô cuãa Kim Dung beã kiïëm bïn trúâi (thiïn nhai triïët kiïëm), àaä coá nhûäng ngûúâi "rûãa tay gaác kiïëm". Laåi coá nhûäng ngûúâi treo kiïëm lïn khöng duâng túái, dêëu kiïëm trong cêy àaân, àïí kiïëm hoaâi trong voã khöng ruát ra àûúåc nûäa. Haâ Tuác Àaåo trong YÃ thiïn Àöì long kyá àûúåc xûng tuång laâ tam thaánh: Cêìm thaánh, Kyâ thaánh, Kiïëm thaánh nhûng cuöëi cuöåc àúâi, anh ta quay vïì àónh Kinh Thêìn Phong ngoaâi nuái Cön Lön xa xöi vaån dùåm, treo cêy kiïëm lïn vaâ lùång leä nhúá àïën cö beá Quaách Tûúng 19 tuöíi. Àaä coá möåt lêìn, Haâ Tuác Àaåo vûâa àêëu kiïëm chöëng 3 keã àõch, vûâa phoáng chó vaâo cêy àaân àïí dûúái àêët, àaân cho Quaách Tûúng nghe möåt cêìm têëu khuác múái nhêët. Quaách Tûúng nghe tiïëng àaân vaâ àoã mùåt lïn, biïët Haâ Tuác Àaåo viïët khuác cêìm phöí naây àïí tùång cho mònh. Hoå chó gùåp nhau möåt lêìn ngùæn nguãi trong rûâng chuâa Thiïëu Lêm vaâ xa nhau möåt àúâi. Laâm sao maâ cuöåc àêëu kiïëm hung hiïím laåi coá thïí cuâng diïín ra möåt luác vúái cung àaân thanh thoaát, trûä tònh? Mùåc kïå, Kim Dung cûá viïët. Öng àuáng laâ nhaâ vùn laäng maån, laäng maån ngay trong àûúâng àao muäi kiïëm. Vaâ vò vêåy trong taác phêím voä hiïåp cuãa öng, ngay nhûäng loaåi kiïëm phaáp, kiïëm trêån hung haän nhêët vêîn luön luön lêëp laánh nhûäng khuác tònh ca. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 183 32. ÀAO LUÊÅN Cuäng nhû kiïëm, àao laâ vuä khñ chiïën tranh cöí àiïín. Tuy nhiïn, àao àûáng àêìu trong 4 thûá vuä khñ: àao, thûúng, kiïëm, kñch. Coá trûúâng húåp, àao hònh thaânh nïn taác phêím tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung. Trong kyá ûác cuãa töi, vêîn coân in àêåm neát ngûúâi thiïëu niïn tiïíu anh huâng Höì Phó, cûúäi con ngûåa trùæng, cêìm cêy àún àao vúái súã hoåc baâi Höì gia àao phaáp tûâ àêët Sún Àöng ài vïì Trung Nguyïn tòm cho ra keã thuâ àaä giïët cha mònh. Àoá laâ nöåi dung böå Laänh nguyïåt baão àao, coân goåi laâ Thêìn àao Höì àaåi àúãm. Cêu truyïån vïì Höì Phó nhû möåt huyïìn thoaåi thêåt àeåp: tòm thêëy keã thuâ röìi, Höì Phó vêîn giú cao lûúäi baão àao loáng laánh dûúái boáng trùng laånh, khöng núä cheám xuöëng. Búãi anh nhêån ra keã thuâ cuãa mònh laâ möåt ngûúâi chñnh nhên quên tûã - Àaã biïën thiïn haå vö àõch thuã kim diïån Phêåt Miïu Nhên Phûúång. Búãi anh nhêån ra keã thuâ cuãa mònh khöng cöë tònh giïët cha mònh ngaây trûúác. Laänh nguyïåt baão àao kïët thuác möåt caách àöåt ngöåt, lú lûãng; mïnh mang tònh nhên aái, àûác bao dung; trúã thaânh baâi ca thêåt àeåp cuãa chuã nghôa nhên àaåo phûúng Àöng. Trong böå YÃ thiïn Àöì long kyá, hai chûä Àöì long laâ tïn goåi cuãa lûúäi baão àao maâ moåi bang höåi, voä phaái giang höì àúâi Nguyïn theâm khaát. Taåi sao thïë? Ngoaâi khaã nùng cheám sùæt nhû cheám buân, baão àao Àöì long coân mang trong thên noá möåt pho binh thû tûúng truyïìn laâ cuãa Nhaåc Phi - danh tûúáng chöëng quên Kim àúâi Töëng àïí laåi. Àoá laâ böå Vuä Muåc di thû. Chñnh quêìn huâng Minh giaáo àaä tòm thêëy pho di thû naây, vaâ vúái nhûäng baâi baãn chiïën tranh cuãa Nhaåc Vuä Muåc, hoå àaä tòm àûúåc löëi thoaát khi quêìn huâng Trung Nguyïn bõ quên Möng Cöí vêy haäm, tiïën haânh cuöåc chiïën tranh giaãi phoáng dên töåc Trung Hoa thoaát khoãi aách thöëng trõ taân baåo cuãa nhaâ Nguyïn. Àöì long (giïët röìng) thûåc sûå khöng noái vïì tñnh nùng cuãa lûúäi àao. Röìng àêy chñnh laâ Nguyïn Thïë Töí Höët Têët Liïåt. Ngûúâi http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 184 laâm ra cêy àao Àöì long coá khaát voång cao xa: mong ngûúâi yïu nûúác àúâi sau lêëy àûúåc binh thû, àêíy àûúåc quên xêm lùng ra khoãi búâ coäi, giïët àûúåc vua nhaâ Nguyïn àïí traã húân cho trùm hoå Haán töåc. lûúäi àao Àöì long chñnh laâ biïíu tûúång cuãa baâi ca yïu nûúác maâ moåi dên töåc bõ aáp bûác, boác löåt àïìu mong coá àûúåc. Lûúäi àao coân khaá phöí biïën trong 9 böå tiïíu thuyïët voä hiïåp khaác cuãa Kim Dung. Coá 3 caách àaánh àao: àún àao, song àao vaâ phi àao. Àún àao laâ pheáp àaánh àao cuãa möåt ngûúâi. Song àao hay song àao húåp bñch laâ pheáp àaánh àao cuãa hai ngûúâi cuâng hoåc möåt thêìy, möåt saách liïn kïët àïí chöëng àõch thuã. Phi àao laâ loaåi àao cûåc ngùæn, khöng duâng àïí àaánh maâ àïí phoáng vaâo àõch thuã. Àïí phoáng àûúåc phi àao, khaách giang höì phaãi àeo bao tay bùçng sùæt, goåi laâ thiïët sam hay thiïët böë sam. Nhûäng nhên vêåt sûã àao trong taác phêím Kim Dung thûúâng laâ nhên vêåt tay chên linh hoaåt, cú trñ hún ngûúâi. Tiïëu ngaåo giang höì xêy dûång nhên vêåt Àiïìn Baá Quang, tay cêìm ngoån àún àao, ngaây chên ài ngaân dùåm, nöíi danh vaån lyá àöåc haânh vúái 13 àûúâng khoaái àao linh hoaåt nhû gioá taáp, mûa sa. Chñnh Lïånh Höì Xung àaä coá dõp àaánh vaâ nhúá laåi phûúng phaáp khoaái àao cuãa Àiïìn Baá Quang. Chó trong möåt húi thúã, hùæn àaä àaánh ra 13 thïë khoaái àao göìm àöng, têy, nam, bùæc, tiïìn, hêåu, tung, hoaânh röìi àaâ àao dûâng laåi, vûäng nhû nuái Thaái Sún. Hùæn àaánh nhanh àïën nöîi Lïånh Höì Xung nñn thúã vaâ khi sû nûúng cuãa Lïånh Höì Xung laâ Ninh Trung Tùæc cöë gùæng biïíu hiïån laåi àûúâng khoaái àao àoá, Lïånh Höì Xung chó lùæc àêìu. Baâ duâng kiïëm, kiïëm nheå hún àao, àaáng leä laâ àaánh nhanh hún àao. Nhûng àûúâng kiïëm mö phoãng pheáp khoaái àao cuãa baâ coân chêåm nhiïìu so vúái àao phaáp cuãa Àiïìn Baá Quang. Vïì sau naây, Lïånh Höì Xung luyïån àûúåc pheáp Àöåc Cö cûãu kiïëm do Phong Thanh Dûúng truyïìn cho. Anh àem kiïëm phaáp naây duâng vaâo pheáp àaánh àao; cêy àao cuãa anh laâ vuä khñ àoaåt àûúåc tûâ tay cêíu quan Ngö Thiïn Àûác. Anh àaä cûáu phaái Hùçng Sún bùçng cêy àao àaánh theo kiïëm phaáp, nöåi cöng maånh àïën nöîi chûa kõp ruát voã àao ra khoãi lûúäi, phoáng àao túái, àao khñ àuã giïët chïët keã thuâ. Cêy àao cuãa Ngö Thiïn Àûác laâ möåt cêy àao caán daâi (vò tûúáng quên thò phaãi ài ngûåa). Lïånh Höì Xung keåp àao trong naách, chòa caán ra phña sau, lêëy caán àao laâm vuä khñ àiïím huyïåt. Trêån chiïën cûáu phaái Hùçng Sún http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 185 trong hang Long Tuyïìn chuá kiïëm cöëc laâ trêån chiïën maâ thùæng lúåi thuöåc vïì lûúäi àao ró seát cuãa tham tûúáng Ngö Thiïn Àûác. Cuäng trong Tiïëu ngaåo giang höì, Kim Dung giúái thiïåu cho àöåc giaã möåt lûúäi àao rúãm àúâi. Àoá laâ Kim àao Vûúng Nguyïn Baá, öng ngoaåi cuãa Lêm Bònh Chi, möåt nhaâ giaâu bêåc nhêët thaânh Laåc Dûúng, lêëy biïíu trûng laâ lûúäi àao bùçng vaâng. Lïånh Höì Xung mêët hïët cöng lûåc, theo chên phaái Hoa Sún àïën nhaâ naây ùn baáo cö mêëy bûäa. Caác con cuãa Vûúng Nguyïn Baá vu caáo Lïånh Höì Xung ùn cùæp Tõch taâ kiïëm phöí cuãa doâng hoå Lêm, duâng cêìm naä thuã beã trêåt hai khúáp tay cuãa Lïånh Höì Xung, luåc trong ngûúâi anh lêëy ra baãn cêìm phöí Tiïëu ngaåo giang höì maâ chuáng cho laâ kiïëm phaáp. Trûúác nöîi oan cuãa hoåc troâ, baâ Ninh Trung Tùæc àaä àïì nghõ nhaâ hoå Vûúng cuâng ài àïën ngoä Luåc Truác, thaânh Laåc Dûúng nhúâ Luåc Truác Öng xem thûã àêy laâ cêìm phöí hay kiïëm phöí. Vaâ cú duyïn naây àaä run ruãi Lïånh Höì Xung gùåp àûúåc Thaánh cö Nhêåm Doanh Doanh. Chñnh höm tiïîn Lïånh Höì Xung ra ài, Luåc Truác Öng cuäng ra möåt chiïu cêìm naä thuã beã trêåt 4 khúáp xûúng tay cuãa hai ngûúâi con Kim àao Vûúng Nguyïn baá, trûâng trõ töåi höîn laáo vúái Lïånh Höì Xung ngaây trûúác. Trong Hiïåp khaách haânh, lûúäi àao laåi nhuöëm möåt maâu haâi hûúác thuá võ vaâ maâu haâi hûúác àoá àûúåc Kim Dung diïîn àaåt möåt caách àiïìm tônh laå luâng. Àoá laâ lûúäi àao cuãa Thaåch Phaá Thiïn. Sûã baâ baâ giêån chöìng laâ Baåch Tûå Taåi, chûúãng mön phaái Tuyïët Sún, vaâ cêåu con trai Baåch Vaån Kiïëm. Baâ boã nhaâ ra ài, dêîn theo cö chaáu nöåi A Tuá múái 14 tuöíi. A Tuá gùåp Thaåch Phaá Thiïn, caã hai kïët laâm àöi baån nhoã. Àïí trûâng trõ chöìng, Sûã baâ baâ lêåp ra möåt phaái - phaái Kim Ö; saáng taåo ra àûúâng àao phaáp múái: Kim Ö àao phaáp. Thûã hoãi, phaái Tuyïët Sún (nuái tuyïët) maâ gùåp phaãi Kim Ö (mùåt trúâi) thò söë phêån Tuyïët Sún seä ra sao? Trong khi con ruöåt cuãa baâ tïn laâ Baåch Vaån Kiïëm (àaánh ra 10.000 thïë kiïëm) thò baâ nhêån Thaåch Phaá Thiïn laâm àïå tûã truyïìn nhên, àùåt tïn laâ Sûã ÛÁc Àao (àaánh ra 100.000 thïë àao) vaâ daåy cho Thaåch Phaá Thiïn nhûäng chiïu thûác àao phaáp hoaân toaân laâ khùæc tinh cuãa Tuyïët Sún kiïëm phaáp. Chaâng thiïëu niïn 15 tuöíi chùm chó hoåc haânh, caâng hoåc caâng gioãi nhûng chùèng hïì hiïíu roä yá àöì cuãa sû phuå. Riïng Baåch A Tuá thò hiïíu têët caã. Cö biïët baâ nöåi mònh àang muöën triïåt haå öng nöåi vaâ cha cuãa mònh. Thûã hoãi, http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 186 10.000 thïë kiïëm maâ phaãi chöëng àúä vúái 100.000 thïë àao thò söë phêån Baåch Vaån Kiïëm seä ra sao? Cho nïn, A Tuá àaä quyâ xuöëng trûúác mùåt Thaåch Phaá Thiïn, xin chaâng thiïëu niïn ngaây sau nhiïu dung cho öng nöåi vaâ cha. Giûäa cö beá vaâ Thaåch Phaá Thiïn àaä coá möåt chuát tònh caãm nheå nhaâng vûúåt qua tònh baån àún thuêìn. Thaåch Phaá Thiïn quñ ngûúâi baån nhoã, hûáa vúái cö seä khöng bao giúâ sûã ûác àao cuãa Kim Ö àao phaáp àïí phaá baåch vaån kiïëm cuãa Tuyïët Sún kiïëm phaáp; rùçng anh seä khöng bao giúâ laâm haåi öng nöåi vaâ ba cö. Vaâ vïì sau, anh àaä nöëi kïët àûúåc nhûäng têm höìn laåc loäng cuãa phaái Tuyïët Sún, àem haånh phuác àoaân tuå vïì cho hoå. Lûúäi àao cuãa anh chùèng giïët ai caã, chó nhùçm cûáu ngûúâi, giuáp àúâi. Àao gùæn liïìn vúái triïët lyá phûúng Àöng. Trong voä hiïåp Kim Dung, coá Lûúäng nghi àao phaáp, Luåc húåp àao phaáp, Nguä höí àoaån mön àao, Nguä haânh baát quaái àao, Êm dûúng àao... nhûäng khaái niïåm triïët hoåc gùæn liïìn vúái àûúâng àao cuå thïí, buöåc con ngûúâi sûã àao ñt nhêët cuäng phaãi coá möåt vuä truå quan, möåt nhên sinh quan àïí hiïíu mònh àang laâm gò, phuåc vuå lúåi ñch naâo. Àao gùæn liïìn vúái tònh yïu àöi lûáa. Höì Phó cêìm àún àao ài tûâ àêët Sún Àöng sang Trung Nguyïn, gùåp gúä Viïn Tûã Y. Caã hai àang tuöíi vaâo àúâi, tònh baån cûåc kyâ thùæm thiïët, tònh yïu chó múái chúám nuå. Hoå cuâng ài, cuâng ùn, cuâng úã gêìn nhau trong ngöi cöí miïëu, trong quaán lûúng àònh nhûng vêîn giûä loâng trong saåch, khöng gúån chuát buân nhú. Trong Löåc Àónh kyá, Myä àao vûúng Höì Dêåt Chi laâ möåt nhên vêåt nûác tiïëng giang höì, àao phaáp tinh kyâ, khuön mùåt àaân öng àeåp nhû ngoåc. Höì Dêåt Chi say mï möåt ngûúâi phuå nûä: Trêìn Viïn Viïn. Trêìn Viïn Viïn laâ hoa hêåu trong laâng kyä nûä, tûâng laâ thûá thiïëp cuãa vua Suâng Trinh cuöëi àúâi Minh maåt. Lyá Sêëm nöíi loaån àaánh Suâng Trinh, cûúáp àûúåc Trêìn Viïn Viïn. Ngö Tam Quïë phaãn Suâng Trinh, eáp Suâng Trinh tûå tûã, àaánh àuöíi àûúåc Lyá Sêëm, Trêìn Viïn Viïn thaânh vúå húâ cuãa Ngö Tam Quïë. Khi sang Vên Nam nhêåm chûác Bònh Têy vûúng cuãa Khang Hy ban tùång, Ngö Tam Quïë àaä àûa Trêìn Viïn Viïn ài theo, cho Viïn Viïn úã vaâ tu haânh trong möåt ngöi chuâa nhoã ngoaåi ö thaânh Cön Minh. Viïn Viïn döëc hïët caã loâng, haát Viïn Viïn khuác giaäi baây têm traång höìng nhan tröi nöíi cuãa mònh. Myä àao vûúng Höì Dêåt Chi say mï nhan sùæc àoá, tònh http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 187 nguyïån boã lûúäi àao giang höì, trúã vïì núi Trêìn Viïn Viïn tu haânh, laâm möåt ngûúâi queát raác tröìng hoa àïí àûúåc nghe Viïn Viïn haát. Troån cuöåc àúâi phuåc thõ cho ngûúâi àeåp, Myä àao vûúng nghe àûúåc chûâng ba böën chuåc cêu. Loâng say àùæm nhan sùæc cúä Höì Dêåt Chi àaä mêëy ai trïn àúâi coá àûúåc. Lûúäi àao gùæn liïìn vúái têëm loâng nhên aái, tha thûá cho con ngûúâi. Thiïn Long baát böå thuêåt chuyïån bang chuáng Caái bang tuå têåp chöëng laåi bang chuáa Kiïìu Phong, phaåm töåi khi sû diïåt töí, phaãi lêëy phaáp àao ra haânh hònh. Nhûng bang qui cuãa Caái bang cuäng coá àiïìu luêåt quy àõnh bang chuáa coá quyïìn tûå àöí maáu mònh àïí chuöåc töåi cho thuöåc haå. Kiïìu Phong àaä laâm viïåc àoá vò öng vöën thûúng yïu thuöåc haå. Öng tûå lêëy dao àêm vaâo da thõt mònh, xoaá hïët töåi löîi cho nhûäng keã àaä mûu phaãn öng. Cêu chuyïån laâm ta nhúá àïën tñch Phêåt töí tûå cùæt thõt mònh cho chim oá ùn àïí cûáu lêëy con thoã vö töåi. Àao gùæn liïìn vúái nhûäng cuöåc chiïën tranh giûä nûúác. Löåc Àónh kyá thuêåt laåi chuyïån quên dên àaão Àaâi Loan tiïën haânh cuöåc chiïën tranh chöëng sûå xêm lûúåc cuãa liïn quên Haâ Lan vaâ Böì Àaâo Nha tiïëng Trung Quöëc goåi chung laâ Höìng mao quyã. Trûúác hoaã khñ cûåc kyâ lúåi haåi cuãa ngûúâi Têy dûúng, ngûúâi Trung Quöëc àaä töí chûác nhûäng àöåi Àùçng baâi quên: toaán trûúác duâng vaán göî dêìu quêën rúm che khñt àïí chùæn suáng àaån, toaán sau chuyïn sûã àoaãn àao vaâ àaánh theo Àõa àûúâng àao phaáp, cheám vaâo haå baân (chên cùèng) cuãa àõch. Kïët quaã laâ ngûúâi Àaâi Loan àaä àêíy lui àûúåc nhûäng àúåt têën cöng cuãa liïn quên Têy dûúng. Hoåc àûúåc kinh nghiïåm àoá, khi sang biïn giúái Trung - Nga àaánh nhau vúái quên Nga - maâ ngûúâi Trung Quöëc goåi laâ quên La Saát - tû lïånh Vi Tiïíu Baão àaä töí chûác nhûäng toaán Thanh binh chuyïn àaánh Àõa àûúâng àao, têën cöng cheám chên ngûåa cuãa kyå binh Kha Taát Khùæc (Cosaque). Vi Tiïíu Baão baáo caáo:"cheám àûúåc mêëy ngaân cùåp chên löng laá" àïí ai hiïíu sao thò hiïíu vò chên ngûåa coá löng maâ chên cuãa chiïën sô kyå binh Cosaque cuäng coá löng! Àao laâ vuä khñ àïí àêëu tranh, àïí giïët ngûúâi. Nhûng trong truyïån voä hiïåp Kim Dung, ñt coá ai bõ giïët, bõ thûúng bùçng àao. Kim Dung nhiïìu lêìn nhùæc laåi cêu trong kinh Phêåt: "Buöng lûúäi àao àöì tïí xuöëng seä thaânh Phêåt". Nhiïìu nhên vêåt àaä ngöå ra cêu noái êëy, http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 188 trong àoá coá caã Kim mao sû vûúng Taå Töën, möåt nhên vêåt taân àöåc trong böå YÃ thiïn Àöì long kyá. Trong têm höìn töi vêîn lêëp laánh lûúäi àao nhên aái cuãa tiïíu anh huâng Höì Phó. Anh khöng núä cheám lûúäi àao cuãa mònh xuöëng thên thïí keã thuâ Miïu Nhên Phûúång. Dûúái boáng trùng laånh, lûúäi àao lêëp laánh vaâ dûâng laåi úã khoaãng khöng. Ngûúâi àoåc thúã phaâo nheå nhoäm, nhêån ra àûúåc sûå thùæng lúåi cuãa loâng nhên aái, cuãa àûác bao dung. Laänh nguyïåt baão àao àuáng laâ möåt taác phêím tiïíu thuyïët laå luâng, khùæc hoaå hònh tûúång lûúäi àao vûâa àeåp, vûâa thú möång. Höì Phó - con trai cuãa Höì Nhêët Àao - àaä laâm möåt viïåc maâ cha mònh chûa laâm àûúåc: tha thûá cho keã thuâ vaâ biïíu dûúng chñnh nghôa cuãa àûúâng àao haânh hiïåp, cûáu ngûúâi http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 189 33. CAÂNH MAI TRÏN THIÏN SÚN Thiïn Sún laâ tïn möåt rùång nuái hiïím trúã thuöåc khu vûåc ngoaåi Tên Cûúng, phña Têy — Têy Bùæc Trung Hoa, laâ biïn giúái thiïn nhiïn giûäa Trung Hoa vaâ Kirghizitan. Khöng hiïíu tûâ giêëc mú laäng maån naâo, nhaâ vùn Kim Dung àaä àïí cho chaâng thiïëu niïn Trûúng Vö Kyå múái 15 tuöíi dùæt tay cö beá gaái Dûúng Bêët Höëi 11 tuöíi ài tûâ An Huy, vûúåt qua khoaãng 18.000 dùåm lïn túái àónh Cön Lön trong rùång Thiïn Sún, giuáp Bêët Höëi tòm àûúåc ngûúâi cha Dûúng Tiïu. Cú duyïn àaä àûa àêíy cêåu beá gaây goâ Trûúng Vö Kyå boâ loåt qua möåt hang àaá nhoã, tòm ra möåt thung luäng àeåp, hoåc àûúåc thêìn cöng trong Cûãu Dûúng kinh. Cú duyïn àaä khiïën cêåu beá úã àoá nùm laâm baån vúái coã cêy, vúái khó vûúån, röìi lïn túái Quang Minh àónh (àónh Pobedy cao nhêët cuãa Thiïn Sún — 7439 meát) núi àùåt töíng àaân cuãa Baái hoãa giaáo (Minh Giaáo) Trung Hoa, hoåc àûúåc thêìn cöng Caân khön àaåi naä di cuãa Baái hoãa giaáo. Laåi cuäng chñnh cú duyïn àaä àûa Trûúng Vö Kyå — bêëy giúâ àaä laâ chaâng thanh niïn 20 tuöíi — phaãi àöëi àêìu vúái saáu àaåi mön phaái Trung Hoa khi hoå muöën tuyïåt diïåt Baái hoãa giaáo. Kinh qua nhûäng àoaån àúâi àau khöí, chaâng thanh niïn àöi mûúi àoá àaä àuã chñn chùæn àïí biïët tûå dùån mònh khöng àûúåc giïët ngûúâi, khöng àûúåc gêy thuâ nhûng phaãi baão vïå àûúåc nhûäng tinh hoa cuãa Baái hoaã giaáo búãi vò hoå laâ nhûäng ngûúâi yïu nûúác, khaáng Nguyïn. Muâa xuên laâ muâa hoa mai núã. Hoa mai trïn Thiïn Sún thñch nghi vúái khñ hêåu giaá laånh quanh nùm, àïën thaáng 3, thaáng 4 Dûúng lõch vêîn coân maän khai. Trong tû duy laäng maån àêåm maâu sùæc phûúng àöng, taác giaã Kim Dung àaä àïí cho nhên vêåt cuãa mònh beã möåt caânh mai trïn nuái Thiïn Sún laâm vuä khñ chöëng laåi song àao, song kiïëm. Vúå chöìng Haâ Thaái Xung — Ban Thuåc Nhaân cuãa phaái Cön Lön sûã Chñnh Lûúäng nghi kiïëm phaáp. Hai trûúãng laäo cuãa phaái Hoa Sún sûã Phaãn Lûúäng nghi àao phaáp. Chñnh vaâ phaãn laâ hai mùåt àöëi lêåp triïåt àïí nhûng khi àaä húåp bñch thò oai lûåc maånh vö song, http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 190 búãi nguyïn tùæc êm Dûúng tûúng àiïìu, thuãy hoaã tûúng chïë. Chñnh biïën cuãa kiïëm phaáp coá 64 thïë, kyâ biïën cuãa àao phaáp coá 64 thïë; 64 nhên cho 64 thaânh ra 4096 thïë liïn miïn bêët tuyïåt. Böën àõch thuã cuãa Trûúng Vö Kyå cuå thïí hoaá triïët hoåc phûúng Àöng thaânh baâi baãn chiïën àêëu: phña Nam queã Caân, phña Bùæc queã Khön, phña Àöng queã Ly, phña Têy queã Khaãm. Ngoaâi böën chñnh phûúng coân böën baâng phûúng: Àöng Bùæc queã Chêën, Àöng Nam queã Àoaâi, Têy Nam queã Töën, Têy Bùæc queã Cêën. Chñnh lûúäng nghi kiïëm phaáp cuãa phaái Cön Lön ài tûâ Chêën võ túái Caân võ; phaãn Lûúäng nghi àao phaáp cuãa phaái Hoa Sún ài tûâ Töën võ túái Khön võ. Chñnh ài thuêån, phaãn ài nghõch; ai rúi vaâo thïë liïn thuã giaáp cöng cuãa hoå thò khoá traánh àûúåc caái voâng biïën aão huyïìn diïåu cuãa nguyïn lyá Êm Dûúng. Vö Kyå biïët rùçng mònh khöng àún giaãn chó àêëu vúái chñnh — phaãn Lûúäng nghi maâ àang àêëu vúái möåt triïët lyá thûåc chûáng cuãa Àöng phûúng. Anh àaä nhúá laåi nhûäng lúâi àaä hoåc trong Cûãu dûúng kinh: “Gioá thöíi qua moãn nuái mùåc cho noá ngang taâng, aánh trùng vêîn chiïëu trïn söng lúán” vaâ “Quyá höì ta vêîn giûä àûúåc möåt húi chên khñ sung maän”. Àoá chñnh laâ nguyïn lyá “Dô bêët biïën ûáng vaån biïën” trong tû duy Àöng phûúng. Anh cuäng nhêån ra rùçng chñnh — phaãn Lûúäng nghi thïí hiïån àûúåc laâ do göëc úã böå phaáp. Bûúác chên cuãa böën àaåi cao thuã seä ài tûâ Qui Muöåi qua Vö Voång, Vö Voång qua Àöìng Nhên, Àöìng Nhên qua Àaåi Hûäu... Anh kheáo leáo sûã phûúng phaáp böën laång chöëng ngaân cên, lêëy caái nheå nhaâng bay bûúám àïí hoaá giaãi caái cûúâng maånh, lêëy chêåm àïí chïë nhanh, lêëy caái vuång vïì chïë caái tinh xaão, lêëy chiïu thûác cuãa ngûúâi àêíy vïì phaá ngûúâi. Trûúng Vö Kyå sûã duång möåt caânh mai tûúi àeåp dõu daâng bay nhaãy trong rûâng àao kiïëm. ÊËy thïë maâ caânh mai khöng ruång lêëy möåt böng! Vêån duång tû duy Àöng phûúng vaâ tiïíu thuyïët möåt caách laäng maån àïën thïë laâ cuâng. Trong vùn chûúng vaâ triïët hoåc Trung Hoa, mai àûúåc nêng lïn baån hûäu cuãa con ngûúâi, àûáng àêìu mai, lan, cuác, truác. Chûa thêëy taác phêím naâo noái chuyïån con ngûúâi sûã caânh mai laâm vuä khñ àïí chiïën àêëu vaâ chiïën thùæng, trûâ böå YÃ thiïn Àöì long kyá cuãa Kim Dung. Töi nghô túái möåt yá àöì khaác cuãa nhaâ vùn. Öng cho caái àeåp chiïën thùæng caái thö baåo; caái nhên tñnh tiïìm êín trong caânh http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 191 mai chiïën thùæng caái taân baåo tiïìm êín trong àao, kiïëm; caái höìn hêåu cuãa tûå nhiïn chiïën thùæng caái cú têm cuãa con ngûúâi! Quaã thêåt laäng maån khi nhaâ vùn cho pheáp caânh mai àêëu vúái àao kiïëm. Töi cho rùçng tû duy laäng maån àoá chó coá thïí coá trong tiïíu thuyïët phûúng Àöng, trong triïët hoåc phûúng Àöng. Caã ba thûá caânh mai, chñnh Lûúäng nghi kiïëm phaáp, phaãn Lûúäng nghi àao phaáp laâ nhûäng hònh tûúång mang nùång tñnh êín duå. Vùn chûúng cho pheáp ngûúâi ta bay böíng tuyïåt vúâi mùåc duâ caã taác giaã vaâ àöåc giaã àïìu söëng trïn mùåt àêët. Töi àoåc hai thiïn Tiïu dao du vaâ Tïì vêåt luêån trong Nam hoa kinh cuãa Trang Tûã röìi so saánh vúái caânh mai dõu daâng thanh thoaát trong YÃ thiïn Àöì long kyá vaâ caãm thêëy haånh phuác vò caái àeåp coân töìn taåi maäi bïn àúâi chuáng ta. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 192 34. THÛ PHAÁP VAÂ VOÄ CÖNG Hiïíu möåt caách àún giaãn, thû phaáp laâ caách viïët chûä cuãa ngûúâi Trung Quöëc. Hiïíu möåt caách sêu hún, thû phaáp laâ nhûäng pheáp viïët chûä àïí àaåt àïën 1 trònh àöå myä thuêåt riïng cuãa ngûúâi Trung Quöëc. Khöng sûã duång tûå daång Latin, Haán tûå cuãa ngûúâi TrungQuöëc coá möåt löëi cêëu taåo chûä viïët àùåc thuâ maâ baãn thên möîi chûä coá thïí xem laâ möåt bûác àöì hoåa riïng biïåt búãi caác àûúâng neát, àöå àêåm nhaåt vaâ phûúng phaáp phoáng buát cuãa noá. Chñnh vò thïë vïì tûå daång àaä laâ àöång lûåc cú baãn àûa nhûäng danh gia àïën tham voång hònh thaânh möåt thû phaáp cho mònh. Theo sûå phaát triïín cuãa chûä viïët Trung Quöëc, thû phaáp coá 5 loaåi: Triïån thû, Lïå thû, Khaãi thû, Haânh thû vaâ Thaão thû. Tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung thûúâng nhùæc àïën thû phaáp cuãa böën nhaâ Tö, Huyânh, Mïî, Xaái. Nhûng àiïím àùåc biïåt trong tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung laâ taác giaã luön luön kïët húåp vúái thû phaáp vúái voä cöng vaâ chñnh sûå kïët húåp àoá àaä taåo ra möåt chiïìu sêu trñ tuïå cho nhûäng taác phêím, àem laåi sûå thñch thuá cho ngûúâi àoåc. Möåt trong nhûäng vuä khñ chuyïn sûã duång àïí àiïím huyïåt àûúåc nhùæc àïën thûúâng xuyïn trong tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung laâ cêy Phaán quan buát (cêy buát cuãa viïn quan chêëp phaáp, xûã kiïån). Phaán quan buát cuäng coá hònh daång nhû cêy buát löng nhûng àêìu cuãa noá bùæng kim loaåi, nhoån, nhùæm àaánh vaâo caác huyïåt àaåo trïn ngûúâi àõch thuã. Laäng maån hún, Kim Dung cho nhûäng nhên vêåt cuãa mònhsûã duång phaán quang buát àaánh theo tûâng neát trong tûâng chûä cuãa nhûäng baâi thú, baâi tûâ trong khi lêm àõch nhû möåt àûúâng kiïëm phaáp hay àao phaáp. Thû phaáp gùæn liïìn vúái voä cöngàïën öîi chuáng taåo cho ta caái caãm giaác khöng thïí phên biïåt àêu laâ thû phaáp, àêu laâ voä cöng. Trong YÃ thiïn Àöì long kyá, chûúãng mön phaái Voä Àang Trûúng Tam Phong coá kyä thuêåt sûã duång ngoán tay (chó) viïët chûä vaâo khoaãng khöng. Trûúng Tam Phong mö phoãng thû phaáp cuãa Vûúng http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 193 Hy Chi àúâi Àöng Têën àïí viïët Taán Loaån thiïëp àïí giaãi toaã toaân böå möëi lo lùæng cuãa mònh khi möåt ngûúâi hoåc troâ cûng bõ keã àõch àaánh gaäy hïët caác khúáp xûúng. Trûúng Tam Phong viïët vaâo khoaãng khöng 24 chûä cuãa baâi ca YÃ Thiïn Àöì Long: Voä lêm chñ tön Baão Àao Àöì Long Hiïåu lïånh thiïn haå Maåc caãm bêët toâng YÃ thiïn bêët xuêët Thuyâ dûä tranh phong Ngûúâi àïå tûã thûá nùm laâ Trûúng Thuyá Sún cöë gùæng hoåc vaâ ghi nhúá thû phaáp Taán loaån cuãa thêìy. Anh biïët trong ngoán tay biïën hoaá kyâ aão àoá êín taâng möåt mön voä cöng vi diïåu. Vaâ anh goåi tïn noá laâ Àöì Long cöng. Vïì sau khi xuöëng nuái Trûúng Thuyá Sún sûã duång Àöì Long cöng chuyïín thaânh quyïìn phaáp àaánh nhau vúái caác võ sû chuâa Thiïëu Lêm taåi phuã Lêm An, Giang Nam vaâ àaä chiïën thùæng. Trûúng Thuyá Sún laâ möåt haâo kiïåt nho nhaä, say mï thû phaáp. Bïn söng trong cún mûa, Trûúng Thuyá Sún àaä gùåp àûúåc Hên Töë Töë, con gaái cuãa giaáo chuã Baåch Mi giaáo, àûúåc Töë Töë cho mûúån chiïëc duâ che mûa. Trïn chiïëc duâ êëy, Töë Töë àaä viïët 7 chûä “Taâ phong tïë vuä bêët tu quy” (gioá nghiïng mûa nheå chùèng nïn vïì) vaâ Töë Töë àïì nghõ Thuyá Sún nhêån xeát cho chûä “bêët” vò theo cö chó coá chûä naây laâ cö viïët tïå nhêët. Thuyá Sún khen chûä “Bêët” êëy laâ dû vêån bêët têån, caâng xem caâng quïn caã moãi mïåt. Chñnh nhêån xeát êëy laåi rêët húåp yá Hên Töë Töë. Vaâ hoå thûúng yïu nhau, àún giaãn qua neát buát cuãa thû phaáp viïët trïn chiïëc duâ. Trïn Vûúng Baân Sún söng Tiïìn Àûúâng. Trûúng Thuyá Sún phaãi àöëi àêìu vúái möåt àõch thuã huâng maånh laâ Taå Töën. Àïí tûå cûáu mònh, Trûúng Thuyá Sún àïì nghõ Taå Töën thi... viïët chûä. Duâng phaán quan buát, Thuáy Sún àaä viïët lïn àaá 24 chûä cuãa Àöì Long cöng theo buát phaáp Taán loaån àaä hoåc àûúåc cuãa thêìy. Hai mûúi böën chûä êëy laâ möåt mön voä cöng bao göìm êm dûúng, cûúng nhu, tinh thêìn, khñ thïë; huâng biïån, sùæc beán nhû dao nhû kiïëm. Thêëy chaâng thû sinh http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 194 biïíu diïîn thû phaáp Taán loaån, Taå Töën phaãi gêåt àêìu cöng nhêån mònh thua. Tiïëu ngaåo giang höì kyá thuêåt laåi cêu chuyïån thuá võ cuãa Hûúáng Vên Thiïn, Quang Minh taã sûá cuãa Triïu Dûúng thêìn giaáo, dêîn Lïånh Höì Xung àïën Cö Mai sún trang khiïu khñch boån Giang Nam tûá hûäu. Hûúáng Vên Thiïn àaä khoe bûác tranh “Bùæc Töëng Phaåm Trung Lêåp khï sún haânh lûä àöì" trong àoá veä toaâ nuái cao ngêët trúâi, thanh thïë mûúâi phêìn hiïím tuên; möåt bûác thaão thû maâ möîi chûä nöåt neát nhû röìng bay phûúång muáa. ÚÃ àêy Phaåm Trung Lêåp àaä mö phoãngbuát phaáp cuãa Trûúng Huác àúâi Àûúâng. Bûác thaão thû coá khñ tûúång cuãa möåt mön khinh cöng cuãa möåt voä lêm cao thuã. Trong Giang Nam tûá hûäu coá nhên vêåt Ngöëc Buát Öng laâ möåt danh gia sûã phaán quan buát. Khaác vúái nhûäng ngûúâi sûã phaán quan buát bònh thûúâng, Ngöëc Buát Öng duâng àêìu buát laâ loaåi löng dï mïìm, tûå hoaâ möåt loaåi mûåc rêët laå, hïî thêëm vaâo da thõt ai laâ ùn luön, khöng têíy rûãa àûúåc. Cöng lûåc cuãa laäo thûúång thûâa nïn khi laäo phoáng buát viïët vaâo khoaãng khöng, kònh lûåc tuön ra àêìu ngoâi buát veo veáo. Àêëu vúái Àöåc cö cûãu kiïëm cuãa Lïånh Höì Xung, Ngöëc Buát Öng viïët baâi " Buâi tûúáng quên thi " theo thû phaáp Nhan Chêu Khanh: Àaåi quên chïë lûåc húåp Maänh tûúáng thanh cûãu cai Chiïën maä nhû long höí Àùçng lùng haâ traáng tai Lïånh Höì Xung sûã Àöåc Cö cûãu kiïëm, kiïëm yá ài trûúác buát phaáp cuãa Ngöëc Buát Öng, phong toaã toaân böå buát phaáp àùæc yá cuãa laäo khiïën laäo àêm ra bûåc böåi. Maâ àaåi phaâm, khi cêìm buát viïët chûä maâ loâng bûåc böåi thò chûä nghôa chùèng ra laâm sao caã. Ngöëc Buát Öng chuyïín sang thû phaáp Àaåi Thaão, möåt daång thû phaáp àùåc biïåt cuãa Trûúng Phi (Trûúng Dûåc Àûác) àaåi tûúáng cuãa Têy Thuåc. Laäo viïët liïìn 4 chûä Baát möng sún minh, khñ thïë Àaåi thaão liïn hoaân nhû tuöët kiïëm giûúng cung. Röìi laäo laåi chuyïín sang Àaåi thaão theo phong caách cuãa Hoaâi Töë viïët tûå sûå thiïëp, buát phaáp cûåc kyâ phûác taåp. Mùåc cho laäo http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 195 biïën àöíi buát phaáp, Lïånh Höì Xung cûá lûåa chöî sú húã cuãa laäo maâ phaát chiïu, kiïëm thïë nheå nhaâng nhûng cûåc kyâ thêìn töëc. Ngöëc Buát Öng bõ phaá saãn buát phaáp, sinh ra uêët hêån. Laäo àöí 1 huä rûúåu Böì àaâo xuöëng àêët, chêëm rûúåu viïët lïn têëm vaách 23 chûä cuãa baâi Buâi Tûúáng Quên thi (trong àoá coá 3 chûä tïn taác giaã). Kim Dung mö taã 23 chûä êëy àeåpvaâ duäng maänh nhû muöën xeá têëm vaách maâ bay ài. Neát chûä thïí hiïån tñnh caách riïng cuãa tûâng con ngûúâi, trúã thaânh vöën liïëng riïng, àùåc àiïím riïng giuáp ta xaác àõnh àûúåc chñnh ngûúâi naây chûá khöng phaãi ngûúâi kia viïët. Tûâ sûå xaác àõnh êëy, ngûúâi ta khaám phaá ra nhûäng bñ mêåt àùçng sau cuöåc söëng, àùåc biïåt laâ cuöåc söëng têm linh. Àaä coá 2 trûúâng húåp nhû vêåyàûúåc Kim Dung xêy dûång trong taác phêím cuãa mònh. Trong Tiïëu ngaåo giang höì kyá, khi Nhaåc Linh San àaä chïët, Lïånh Höì Xung trúã laåi Hoa Sún, tòm vaâo thùm cùn phoâng xûa cuãa Nhaåc Linh San. Anh chúåt nhòn bûác thiïëp thû do chñnh Nhaåc Linh San viïët, nöåi dung laâ baâi thú cuãa Lyá Thûúng ÊÍn: ...Nhúá xûa luyïën aái Haân cöng tûã Xûúng trùæng thaânh tro hêån chûãa tan Vaâ Lïånh Höì Xung chúåt hiïíu ra rùçng sau àaám cûúái vúái Lêm Bònh Chi, Nhaåc Linh San vêîn yïu mònh. “Haân cöng tûã” àêy chñnh laâ Lïånh Höì Xung! Vaâ tûâ àoá, Lïånh Höì Xung caâng caãm thêëy thûúng yïu ngûúâi sû muöåi baåc phêån hún. Thû phaáp àaä thïí hiïån têm tònh, trúã thaânh möåt thûá giaác thû cuãa tònh yïu àöi lûáa maâ ngûúâi naâo khöng coá têm tònh thò vônh viïîn khöng nhêån ra àûúåc. Trûúâng húåp thûá 2 àûúåc thuêåt laåi trong Thiïn Long baát böå, khi Tiïu Phong vïì ngöìi trong cùn phoâng riïng cuãa Nguyïîn Tinh Truác (meå cuãa ngûúâi tònh A Chêu) úã Tiïíu Kñnh höì, Giang Nam. Öng àoåc bûác thiïëp thû trïn vaách vaâ khaám phaá ra thuã buát mïìm maåi, uyïín chuyïín cuãa Àoaân Chñnh Thuêìn, khaác hùèn neát chûä cuãa “thuã lônh àaåi ca" viïët thû gûãi cho Uöng Kiïëm Thöng baân chuyïån vïì caái chïët cuãa cha meå Tiïu Phong vaâ söë phêån Tiïu Phong. Lêåp tûác Tiïu Phong hiïíu ra mònh bõ Ön Khang lûâa, Àoaân Chñnh Thuêìn khöng phaãi laâ “thuã lônh àaåi ca”; Tiïu Phong àaä giïët oan ngûúâi tònh Àoaân A Chêu röìi. Chñnh tûâ sûå tónh ngöå naây maâ Tiïu Phong boã yá àõnh tûå http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 196 vêîn, quyïët söëng àïí tòm ra gaä “thuã lônh àaåi ca” giêëu mùåt êëy, traã húân cho cha meå vaâ cho caã A Chêu. Bûác thiïëp thû trúã thaânh möåt bùçng chûáng giuáp Tiïu Phong phaá aán. Vaâ öng àaä tòm ra keã àaåi cûâu cuãa mònh Cuäng trïn cú súã thû phaáp, Kim Dung àaä xêy dûång 2 nhên vêåt döët naát chúi thû phaáp. Vi Tiïíu Baão trong Löåc Àónh kyá àaä àoåc vùn bia viïët bùçng Giaáp cöët vùn, thûá vùn tûå töëi cöí cuãa Trung Quöëc àïí àaánh lûâa Luåc Cao Hiïn vaâ UÃy tön giaã, vaâ qua 2 nhên vêåt naây lûâa luön giaáo chuã Thêìn long giaáo Höìng An Thöng. Thêåt ra àïën Khaãi thû, tûác chûä chên phûúng, Vi Tiïíu Baão coân àoåc khöng ra, huöëng chi noái àïën Giaáp cöët vùn, Khoa àêíu vùn töëi cöí. Chùèng qua laâ khi bõ bùæt, Vi Tiïíu Baão phaãi duâng àïën thoái lûu manh àïí àaánh lûâa Thêìn long giaáo vaâ nhûäng troâ bõp búåm àoá àaä àûúåc nhûäng keã nõnh búå giaáo chuã biïët nhûng lúä nõnh búå röìi cûá phaãi goåi àoá laâ chuyïån coá thêåt. Àoá laâ möåt thûá “thùæng lúåi tinh thêìn” hiïån àaåi; phaãi lûâa nhau nhû thïë múái giûä àûúåc ngöi võ, giûä àûúåc caái àêìu trïn cöí. Thaåch Phaá Thiïn trong Hiïåp khaách haânh laâ 1 chaâng trai thêët hoåc, khöng biïët 1 chûä naâo. ÊËy thïë maâ trïn àaão Long Möåc, chaâng trai phaãi àöëi diïån vúái Khoa àêíu vùn. Khöng cêìn biïët haâng chûä Khoa àêíu vùn êëy viïët nöåi dung gò, chaâng trai chó quan têm àïën tûå daång. Khoa àêíu vùn tûác chûä con noâng noåc, rêët gêìn guäi vúái tuöíi thú cuãa Thaåch Phaá Thiïn úã vuâng hoang sún daä lônh. Cûá xem túái neát naâo thò huyïåt àaåo cuãa Thaåch Phaá Thiïn tûå vêån àöång túái àoá vaâ chó cêìn laâm nhû thïë, chaâng trai döët naát àaä khaám phaá ra àûúåc toaân böå bñ quyïët cuãa voä cöng Hiïåp khaách haânh. Nïëu Lyá Baåch söëng laåi àûúåc, chùæc hùèn öng phaãi khen hêåu böëi Kim Dung löîi laåc hún öng rêët nhiïìu: chùèng cêìn biïët Hiïåp khaách haânh viïët caái gò, chó cêìn biïët Hiïåp khaách haânh viïët nhû thïë naâo, nghôa laâ chó dûâng laåi úã ngoaåi quan thû phaáp maâ khöng cêìn ài vaâo nöåi haâm tû tûúãng, laâ àuã. Nhên loaåi àaä khöí quaá nhiïìu vò nhûäng caái lûúäi döëi traá, nhûäng suy diïîn daâi doâng vùn tûå. Thïë maånh cuãa vùn tûå Trung Quöëc laâ àaä hònh thaânhàûúåc nhûäng trûúâng phaái thû phaáp àùåc dõ, múã ra 1 khuynh hûúáng myä thuêåt laå luâng. Kim Dung àaä lúåi duång thïë maånh êëy vaâ laäng maån hún, àem thïë maånh êëy kïët húåp vúái voä cöng. Hai phaåm truâ, möåt voä, möåt vùn, tûúãng nhû mêu thuêín nhau töåt cuâng, http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 197 laåi àûúåc kïët húåp möåt caách haâi hoaâ, taâi hoa. Vùn chûúng cuãa caác bêåc tiïìn böëi Trung Quöëc chûa laâm àûúåc àiïìu êëy; chó àïën Kim Dung múái coá thïí laâm àûúåc. Àoá chñnh laâ sûå saáng taåo àöåc àaáo trong vùn chûúng tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 198 35. SUY NIÏÅM KYÁ TIÏÍU HÛÄU Töi àang ngöìi trïn baäi biïín Nha Trang. Muâa xuên, trúâi thêåt àeåp nhûng biïín chiïìu vêîn mang theo caái veã u uêët, trêìm tû ngaân àúâi cuãa noá. Böîng dûng, töi chúåt nhúá àïën àoaån Tiïíu Siïu chia tay Trûúng Vö Kyå trïn biïín, àoaån vùn maâ töi cho laâ àeåp nhêët, xuác àöång nhêët trong YÃ thiïn Àöì long kyá. Möëi tònh thú ngêy êëy cuãa Tiïíu Siïu àaä bõ ngùn trúã búãi haâng raâo tön giaáo, cö phaãi hy sinh àïí cûáu maång söëng vaâ chuöåc laåi löîi lêìm cho meå mònh. Ngöi võ daânh cho cö taå Ba Tû laâ giaáo chuã Baái hoãa giaáo, biïíu tûúång cuãa möåt thûá quyïìn lûåc vaâ vinh quang töåt àónh maâ moåi cö gaái àöìng trinh àïìu mú ûúác. Nhûng thûåc chêët, laâm giaáo chuã Baái hoãa giaáo Ba Tû haånh phuác hún hay laâm ngûúâi tònh nhoã cuãa Trûúng Vö Kyå úã Trung Hoa àïí suöët àúâi àûúåc cuâng nhau phiïu baåt giang höì laâ haånh phuác hún? Tiïíu Siïåu thñch caái thûá hai nhûng bùæt buöåc phaãi choån caái thûá nhêët. Sûå mêu thuêîn giûäa tònh yïu vaâ tön giaáo, giûäa tònh yïu vaâ böín phêån laâm con àaä àûúåc àêíy lïn àïën àónh àiïím. Àiïìu àau soát nhêët trong möëi tònh àêìu àaä coá thïí laâm Tiïíu Siïu nöí tung ra àûúåc, chïët ài tûác khùæc àûúåc. Coá hiïíu àûúåc caái uyïn nguyïn sêu xa êëy chùng, húäi biïín cuãa àúâi töi? Coá möåt lêìn, töi lïn Gia Lai, dûâng chên laåi trïn àónh àeâo Krong Buk giûäa biïín sûúng khoái mïnh möng, laånh buöët cuãa möåt saáng cuöëi àöng. Töi àûáng dûúái nhûäng cuåm sún tuâng vaâ chúåt nhúá àïën nöîi cö àún cuãa Haâ Tuác Àaåo, àûúåc Kim Dung viïët trong àoaån lung cuãa YÃ thiïn Àöì long kyá. Tûâ àónh Kinh Thêìn Phong trïn Thiïn Sún, Haâ Tuác Àaåo vúái möåt cêy àaân, möåt thanh kiïëm laäng du vïì Trung Nguyïn. Dûâng chên giûäa rûâng baách úã ngoaåi vi chuâa Thiïëu Lêm, tónh Höì Nam, Haâ àaánh àaân möåt mònh cho chim nghe, chöëng kiïëm than thúã möåt mònh vïì tònh yïu, vïì cuöåc söëng. “Húäi úi, nûúác xanh, àaá trùæng sao rúâi raåc nhau àïën nhû vêåy” — àoá khöng chó laâ tiïëu kïu thûúng cö àún cuãa riïng Haâ Tuác Àaåo, cuãa riïng Kim Dung http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 199 maâ laâ cuãa têët caã moåi con ngûúâi cö àöåc trïn thïë gian. Nûúác xanh chaãy maäi, ra ài; àaá cuöåi trùæng vêîn coân úã laåi. Tònh yïu laâ nhû thïë, chó àún giaãn laâ nguöìn suöëi àem laåi cho àúâi nöîi ngêåm nguâi vò rúâi raåc nhau. Haâ Tuác Àaåo àaánh cúâ möåt mònh, baán cêìu naäo bïn traái àaánh vúái baán cêìu naäo bïn phaãi. Cho àïën khi thïë cúâ úã vaâo chöî bïë tùæc, tiïën thoaái lûúäng nan, Haâ nhû rúi vaâo möåt mï höìn trêån. Mï höìn trêån êëy chñnh laâ nghiïåp chûúáng do Haâ Tuác Àaåo taåo ra vaâ bûúác vaâo. Àïí cûáu ngûúâi anh huâng àún àöåc, Quaách Tûúng àaä maách nûúác: “Sao tiïn sinh khöng boã Trung Nguyïn maâ quay vïì Têy Vûåc?”. Möåt lúâi chó àiïím àún giaãn àaä giuáp Haâ Tuác Àaåo nhêån ra biïån phaáp giaãi toãa bïë tùæc trong àaåi cuåc cuãa àúâi mònh, cuãa tû tûúãng mònh. Chaâng trung niïn khen hay vaâ caám ún ngûúâi baån múái nhoã tuöíi. Nùm êëy, Quaách Tûúng múái 16 vaâ Haâ àaä gêìn 40. Phiïu baåt möåt àúâi múái tòm ra baån ngoåc, anh chaâng saáng taác möåt baãn àaân àïí àaân cho Quaách Tûúng nghe loâng thûúng nhúá caãm phuåc cuãa mònh. Baãn àaân êëy vang lïn trong möåt trêån àêëu tranh dûä döåi; Quaách Tûúng nghe vaâ àoã mùåt lïn vò nhêån ra tiïëng nó non cuãa tònh yïu. Haâ Tuác Àaåo nhúá thûúng cö nhûng cö chó nhúá thûúng Dûúng Qua. Cuöåc gùåp gúä giûäa cö vaâ Haâ chó laâ caái duyïn khöng heån trûúác, chó nhû laâ nûúác xanh vaâ àaá trùæng rúâi raåc nhau. Cö boã ài tu, coân Haâ quay vïì àónh Kinh Thêìn Phong, boã Trung Nguyïn vïì Têy Vûåc àuáng nhû thïë cúâ dang dúã. Àïm ngöìi úã Raåch Giaá, Kiïn Giang, tröng ngaân sao lêëp laánh trïn biïín, töi chúåt nhúá àïën Nghi Lêm cúãi röìi thùæt laåi giaãi aáo àïí cêìu nguyïån cho mònh àûúåc söëng bïn caånh Lïånh Höì Xung (Tiïëu ngaåo giang höì). Nghi Lêm, cö sû nûä lúä vûúáng vaâo ma chûúáng cuãa tònh yïu nhûng vêîn möåt loâng thuãy chung cuâng Böì Taát. Mêu thuêîn tònh yïu vaâ tön giaáo àaä xeá naát loâng cö sû nûä êëy. Cho nïn múái coá möåt sûå dung hoaâ hi hûäu trïn àúâi: tiïëng kinh tuång niïåm Quan Thïë Êm Böì Taát cûáu khöí cûáu naån laåi mang theo êm hûúãng dõu daâng, trûä tònh, say àùæm cuãa tònh yïu. Coá möåt caái gò àoá àaä khöng thïí gùåp gúä vaâ Nghi Lêm cöë gùæng biïën noá thaânh ra caái coá thïí gùåp gúä àûúåc. Nöåi dung lúâi kinh laâ tön giaáo maâ êm hûúãng tuång niïåm, diïîn àaåt laåi laâ tònh ca. Töi yïu hïå thöëng tû tûúãng cuãa àaåo Phêåt. Möåt lêìn lïn Thiïìn Lêm, töi ngöìi vúái võ sû giaâ, ngoã yá xin ngaâi chó cho töi möåt con http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 200 àûúâng ài àïí àûúåc xa cuöåc söëng maâ vêîn rêët gêìn vúái cuöåc söëng. Töi nhúá àoaån Kiïìu Phong lïn nuái Thiïn Thai, tòm nhaâ sû Trñ Quan àïí xin cho öng biïët chên diïån muåc cuãa mònh. Trñ Quan cho Kiïìu Phong biïët Kiïìu Phong laâ ngûúâi Khêët Àan, khöng phaãi hoå Kiïìu maâ laâ hoå Tiïu — Tiïu Phong. Nhaâ sû àoåc: Khêët Àan vúái Haán nhên Bêët luêån giaã hay chên Ên oaán cuâng vinh nhuåc Khöng hún àaám buåi trêìn Röìi nhùæm mùæt nhêåp àõnh vaâ viïn tõch. Töi choån hai cêu thú sau trong baâi thú naây àïí laâm huúáng xuêët xûã cho cuöåc àúâi. Thûúång toaå daåy töi: “Nghiïåp duyïn cuãa àaåo hûäu vúái cuöåc àúâi coân nùång lùæm. Àaaå hûäu cûá söëng an nhiïn, laâ, hïët caác cöng viïåc cuãa mònh, àem hïët trñ tuïå tuön ra ngoâi buát àïí phuåc vuå cho cuöåc söëng. Àaåo Phêåt chuã trûúng “Duy tuïå thõ nghiïåp”. Phêåt tñnh nùçm ngay trong cöng viïåc, trong glöëi söëng chûá khöng hùèn laâ nùçm trong Thiïìn viïån, trong cuöåc thanh tu. Coân khi naâo têm höìn xoát xa, trñ lûåc mïåt moãi, àaåo hûäu haäy tòm àïën vúái thêìy”. Khi töi baåch Thûúång toaå xin pheáp ra vïì, ngaâi coân dùån: “Ai cuäng coá thïí noái tu laâ coäi phuác, tònh laâ dêy oan. Nhûng tu seä khöng phaãi laâ coäi phuác nïëu ngûúâi ta coân sên si trong àûúâng tu, tònh seä khöng laâ dêy oan nïëu ngûúâi ta khöng taåo ra nhûäng oan traái. Caã tu vúái tònh àïìu coá thïí laâ coäi phuác, àïìu coá thïì laâ dêy oan. Thêìy àaä àoåc gêìn nhû àêìy àuã caã ngaân baâi viïët cuãa àaåo hûäu vaâ nhêån ra chêët nhên hêåu trong tûâng baâi, tûâng cêu. Haäy phaát triïín hún nûäa caái têm tûâ bi trong ngoâi buát”. Lúâi daåy cuãa võ Thûúång toaå 87 tuöíi quaã thêåt laâ doâng nûúác cam löì tûúái maát loâng töi. Möåt àïm thaáng 7, töi lïn rûâng Phûúác Sún (Lêm Haâ, Àaâ Laåt), àuáng 12 giúâ khuya. Àïm nùçm trong laán tranh nghe mûa rúi têìm taä ngoaâi trúâi, laånh quaá khöng nguã àûúåc, töi chong àeân vaâ àoåc Kim Dung. Lêìn naây töi mang theo Liïn thaânh quyïët, giúã ra àuáng àoaån Thuãy Sinh möåt mònh ra Quan ngoaåi, söëng trong sún cöëc böën bïì mïnh möng tuyïët phuã, chúã Àõch Vên trúã laåi. Nhûäng nhên vêåt nûä http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI 201 cuãa Kim Dung thêåt thöng minh vaâ cuäng thêåt laäng maån. Hoå sùén saâng ài mêëy ngaân dùåm ra ngoaâi quan aãi — bêy giúâ thuöåc Àöng bùæc Trung Quöëc, söëng möåt mònh trong hang àaá laånh leäo àúâi tònh quên vïì tûâ sûå suy àoaán riïng cuãa hoå, Thuãy Sinh trong Liïn thaânh quyïët, A Chêu trong Thiïn Long baát böå suy àoaán thïë naâo chaâng Àõch Vên, chaâng Kiïìu Phong cuäng seä trúã laåi. Vaâ caám ún trúâi, caái haåhnh phuác êëy àaä thûåc sûå xaãy ra. Hay noái ngûúåc laåi, nïëu Thuãy Sinh, A Chêu ài mêëy ngaân dùåm ra Quan ngoaåi chúâ maâ tònh quên khöng trúã laåi, chùæc hoå seä àau àúán, seä ngêåm nguâi maâ chïët ài trong nöîi tuyïåt voång. Taác giaã àaä àïí cho Àõch Vên, Kiïìu Phong trúã laåi. Giûäa tuyïët trùæng mïnh möng laånh buöët cuãa thaão nguyïn, boáng ngûúâi vïì trúã thaânh ngoån lûãa sûúãi êëm traái tim nhûäng ngûúâi khao khaát tònh yïu. Ngûúâi vïì Quan ngoaåi chñnh laâ baãn tònh ca, laâ chuã nghôa nhên àaåo phûúng Àöng. Coá lûáa àöi àoaân viïn haånh phuác nhû Thuãy Sinh Àõch Vên. Coá lûáa àöi tan naát, bêët haånh nhû Kiïìu Phong — A Chêu. Nhûng baãn tònh ca naâo cuäng saáng lïn rûåc rúä caái àeåp phêím giaá con ngûúâi, cuãa sûå thuãy chung, cuãa loâng chên thêåt. Àïn Àaâ Laåt laånh buöët maâ loâng töi vêîn caãm thêëy êëm aáp khi Thuãy Sinh choaâng tay öm lêëy Àõch Vên. “Huyïìn têîn” laâ möåt khaái niïåm sêu xa trong triïët lyá cuãa Laäo giaáo. “Huyïìn têîn” coá nghôa laâ nguyïn lyá meå, nguyïn lyá tòm vïì giöëng caái, cöåi nguöìn cuãa sûå sinh núã, cuãa àúâi söëng. Haäy nhòn laåi maâ xem, caác dên töåc phûúng Àöng tön thúâ vaâ kñnh troång caác nûä thêìn biïët bao nhiïu: Têy Vûúng Mêîu, Nûä Oa úã Trung Hoa; Thaái Dûúng thêìn nûä úã Nhêåt Baãn; Shiva úã ÊËn Àöå; meå Êu Cú úã Viïåt Nam. Búãi vò hoå laâ Me cuãa muön loaâi, laâ chêët ngoåc cuãa giöëng caái, laâ biïíu trûng cuãa vùn minh phöìn thûåc. Yoni — hònh aãnh böå phêån sinh duåc nûä, àaä àûúåc taåc thaânh totem àïí thúâ phûúång, kñnh nguúäng. Thöng qua caác nhên vêåt nûä xinh àeåp, taâi hoa vaâ laäng maån cuãa Kim Dung, thöng qua nhûäng hònh boáng phuå nûä cuå thïí trïn àúâi, töi cuäng cêët cöng ài tòm chêët ngoåc, ài tòm “Huyïìn têîn” cuãa chñnh mònh. Mûúâi hai nùm trûúác, meå töi qua àúâi, töi caãm thêëy bú vú nhû àûáa treã lïn ba duâ tuöíi töi àaä 40. Caái quyïët àõnh têm linh möåt ngûúâi àaân öng chñnh laâ ngûúâi phuå nûä maâ ngûúâi àaân öng êëy tön thúâ, thûúng yïu, kñnh troång nhêët. Meå töi chñnh laâ ngûúâi phuå nûä nhû thêë. Vaâ töi àoåc Kim Dung, http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 202 baân vïì nhûäng khña caånh khaác nhau trong tiïíu thuyïët cuãa nhaâ vùn phûúng Àöng têìm cúä naây cuäng laâ ài tòm “Huyïìn têîn” cuãa mònh. Truúng Vö Kyå vaâ Triïåu Mêîn cuâng vaâo möåt tiïåm cúm nhoã, lûåa möåt chiïëc baân khiïm töën vaâ goåi mêëy moán thûác ùn vúái möåt bònh rûúåu àöëi êím. Sau àoá, Trûúng Vö Kyå àûa quêìn huâng Minh giaáo àïën têën cöng chuâa Vaån Phaáp do Triïåu Mêîn chó huy àïí cûáu caác haâo kiïåt Trung Nguyïn àang bõ Triïåu Mêîn giam giûä. Cuöåc chiïën àêëu thaânh cöng, Triïåu Mêîn phaãi gaánh chõu sûå thaãm baåi lúán nhêët trong àúâi cö. Àïm êëy, Triïåu Mêîn tòm vaâo quaán cúm xûa, choån àuáng chiïëc baân cuä, cuäng kïu àuáng caác moán ùn cuä, bònh rûúåu, hai caái cöëc, hai caái cheán vaâ hai àöi àuäa. Cö roát rûúåu ra hai cöëc thò böîng dûng... Trûúng Vö Kyå xuêët hiïån. Hoå lùång leä àöëi êím nhû ngaây naâo maâ khöng hïì noái àïën cuöåc chiïën möåt mêët möåt coân úã chuâa Vaån Phaáp. Töi cuäng mong nhûäng lûáa àöi trïn àúâi naây coá àûúåc nhûäng bûäa ùn êëm cuáng tònh yïu nhû vêåy. http://ebooks.vdcmedia.com
- Xem thêm -