Tài liệu Kim dung giữa đời tôi

  • Số trang: 241 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 594 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 1 MUÅC LUÅC 36. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ ......................................................................................................... 3 37. NHÛÄNG SUY NIÏÅM SIÏU HÒNH HOÅC ................................................................................. 7 38. SÛÅ SUY TAÂN CUÃA CHUÃ NGHÔA BAÅO LÛÅC ....................................................................... 12 39 THANH KIÏËM VAÂ CÊY ÀAÂN ................................................................................................ 18 40. HUYÏÌN THOAÅI THUÃ CUNG SA.......................................................................................... 22 41. BOÅN HAÂO SÔ GIANG HÖÌ ÙN TÏËT ....................................................................................... 27 42. BOÅN HAÂO SÔ GIANG HÖÌ TIÏËP THÕ .................................................................................... 33 43. HAÂNG GIAÃ TÖËNG VÊN NAM .............................................................................................. 37 44. BÛÁC GIAÁC THÛ GIAÄ TÛÂ THÏË KYÃ ....................................................................................... 42 45. HAÂNH TRÒNH QUA THÖËNG KHÖÍ ...................................................................................... 48 46. ÀÏM PHÛÚNG NAM ÀOÅC LAÅI YÃ THIÏN ÀÖÌ LONG KYÁ ................................................. 52 47. SÛÃ KIÏËM YÁ, BÊËT SÛÃ KIÏËM CHIÏU.................................................................................... 56 48. KIÏÌU PHONG - KHAÁT VOÅNG CUÃA TÛÅ DO ....................................................................... 62 49. KHOÁC LÏN HÚÄI NGHI LÊM! .............................................................................................. 68 50. VI TIÏÍU BAÃO ÚÃ ÀÊU? .......................................................................................................... 73 51. CON TRÊU THÖNG THAÁI ................................................................................................... 76 52. THIÏN HAÅ ÀÏÅ NHÊËT ÀAÅI MYÄ NHÊN................................................................................ 78 53. THÛÃ BÒNH BÊÌU THÊÅP ÀAÅI MYÄ NHÊN ............................................................................. 82 54. CHÊN DUNG NHAÅC BÊËT QUÊÌN ...................................................................................... 103 55. LAM PHÛÚÅNG HOAÂNG ..................................................................................................... 110 56. ÀAÅI PHU BÒNH NHÊËT CHÓ ............................................................................................... 113 57. TÛÂ AQ TÚÁI VI TIÏÍU BAÃO ................................................................................................... 116 http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 2 58. VI TIÏÍU BAÃO VAÂ PHEÁP THÙÆNG LÚÅI TINH THÊÌN ........................................................ 122 59. VI TIÏÍU BAÃO VAÂ NGHÏÅ THUÊÅT LAÂM QUAN ................................................................ 126 60. VI TIÏÍU BAÃO VAÂ KYÄ THUÊÅT XUYÏN TAÅC THÖNG TIN .............................................. 131 61. LYÁ TÛÅ THAÂNH - CHÑNH SÛÃ VAÂ TIÏÍU THUYÏËT ............................................................ 135 62. ÀAU THÛÚNG A TÛÃ .......................................................................................................... 139 63. HUYÏÌN THOAÅI NHAÅC LINH SAN ................................................................................... 144 64. BA NGÛÚÂI NGU NHÊËT THIÏN HAÅ .................................................................................. 148 65. KHANG HY .......................................................................................................................... 152 66. THÛÃ BÒNH BÊÌU CHÑN VÕ ANH HUÂNG............................................................................ 158 67. YÃ THIÏN ÀÖÌ LONG KYÁ - BAÂI CA CUÃA CHUÃ NGHÔA YÏU NÛÚÁC ............................... 172 68. TÛÂ HIÏÅP KHAÁCH HAÂNH CUÃA LYÁ BAÅCH ÀÏËN HIÏÅP KHAÁCH HAÂNH CUÃA KIM DUNG ..................................................................................................................................................... 179 69. VÊËN ÀÏÌ PHAÁP LUÊÅT TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG ......................... 188 70. NHÊN VÊÅT KIM DUNG ÀI TÒM CÖNG LYÁ...................................................................... 191 71. NHÛÄNG VUÅ AÁN TÒNH BAÁO GIAÁN ÀIÏÅP TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG ..................................................................................................................................................... 195 72. CAÁC TÖN GIAÁO, BANG HÖÅI TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG ............. 208 73. BANG GIAO TRUNG - NGA NHÒN QUA LÖÅC ÀÓNH KYÁ ................................................ 218 74. ÀAÂO CÖËC LUÅC TIÏN - MÖÅT LUÊÅT SÛ ÀOAÂN NGÖÅ NGHÔNH...................................... 223 75. VUÅ AÁN "DI HOA TIÏËP MÖÅC" TRONG LÖÅC ÀÓNH KYÁ .................................................... 228 76. TÖË TUÅNG HÒNH SÛÅ THEO LUÊÅT GIANG HÖÌ ................................................................ 233 77. NHÛÄNG VUÅ AÁN OAN TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG ......................... 238 http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 3 36. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ Caách àêy trïn 30 nùm, Tiïëu ngaåo giang höì àaä àïën vúái baån àoåc miïìn Nam (1967). Nhûng àoá laâ möåt Kim Dung feuilleton, möåt Kim Dung taác chiïën möîi ngaây khoaãng 1.500 chûä àïí àùng trïn Minh baáo, möåt Kim Dung ài maáy bay tûâ Höìng Köng qua Viïåt Nam möîi ngaây, àûúåc dõch ra Viïåt ngûä àùng àaåi traâ trïn nhûäng nhêåt baáo Saâi Goân. Luêåt sû Nguyïîn Vùn Têìm, Àoaân Luêåt sû tónh An Giang, nhúá laåi: ngaây êëy, öng coân hoåc úã àaåi hoåc Luêåt khoa vaâ chñnh öng laâ thû kyá giuáp dõch giaã Haân Giang Nhaån dõch nhûäng taác phêím cuãa Kim Dung. Trong cùn gaác ngheâo trïn àûúâng Vûúân Chuöëi, dõch giaã Haân Giang Nhaån àoåc túâ baáo àïën àêu, dõch ra àïën àoá. Chaâng sinh viïn Nguyïîn Vùn Têìm loát 10 túâ pelure vaâ 9 túâ giêëy than, viïët lúâi dõch cuãa Haân tiïn sinh bùçng möåt cêy buát bic. ÚÃ phña dûúái cùn gaác, haâng chuåc öng tuyâ phaái cuãa haâng chuåc túâ baáo ngöìi àúåi... Tiïëu ngaåo giang höì. Viïët xong baãn dõch, chaâng sinh viïn Nguyïîn Vùn Têìm àem xuöëng phên phaát cho tûâng ngûúâi. Ai may mùæn lêëy àûúåc nhûäng baãn phña trïn coân àoåc ra chûä, ai laänh nhûäng baãn phña sau chó coân caách xem chûä àoaán yá. Trïn cú súã têåp àaåi thaânh nhûäng höìi, nhûäng àoaån àaä àûúåc àùng baáo, Tiïëu ngaåo giang höì àûúåc in laåi thaânh saách - möåt Kim Dung feuilleton. Nguyïn taác Tiïëu ngaåo giang höì cuãa Kim Dung do Minh Haâ xaä in nùm 1997 hoaân toaân múái laå, khaác hùèn Tiïëu ngaåo giang höì àaä tûâng coá trïn baáo chñ Saâi Goân trûúác àêy. Kim Dung àaä maånh daån cùæt boã möåt söë àoaån maâ öng xeát thêëy laâ khöng cêìn thiïët. Thñ duå nhû öng àaä cùæt boã khoaãng 3.000 tûâ ngay trong höìi àêìu coá nöåi dung giúái thiïåu vïì quan hïå gia töåc, voä cöng, sûå nghiïåp kinh doanh vaâ oai lûåc cuãa Phûúác Oai tiïu cuåc thaânh Phuác Chêu. Öng cuäng boã hùèn àoaån Nhaåc Linh San trong vai cö gaái baán rûúåu xêëu xñ cûáu Lêm Bònh Chi bùçng caách cho chaâng uöëng rûúåu pha thuöëc coá dûúåc tñnh thêåt maånh http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 4 maâ thay vaâo bùçng möåt àoaån múái vúái nhûäng tònh tiïët húåp lyá hún, hêëp dêîn hún. Ngaây trûúác, öng àaä àïí cho Àaåi tung dûúng thuã Phñ Bên phaái Tung Sún chïët ài röìi söëng laåi, bêy giúâ tònh huöëng àaáng tiïëc àoá khöng coân nûäa. Öng thêån troång raâ tûâ cêu, chónh tûâng yá, xem laåi tûâng tònh huöëng tiïíu thuyïët. Cho nïn, baãn dõch múái trïn nïìn taãng baãn chónh lyá nùm 1997 laâ möåt baãn dõch múái laå. Chuáng töi xin dõch laåi Tiïëu ngaåo giang höì vúái tham voång giúái thiïåu cuâng baån àoåc Viïåt Nam yïu taâi nùng Kim Dung, möåt Kim Dung vùn hoåc. Khaái niïåm vùn hoåc úã àêy goái goån trong ngûä nghôa vùn hoåc tiïíu thuyïët voä hiïåp. Trong sûå nghiïåp trûúác taác àöì söå cuãa Kim Dung, chuáng töi goåi Tiïëu ngaåo giang höì laâ möåt siïu phêím. Toaân böå taác phêím göìm 40 chûúng höìi. Tuy nhiïn, taác phêím lúán khöng phaãi úã chöî daâi húi àoá. Noá lúán vò chiïìu sêu kiïën thûác haâm chûáa ngay trong taác phêím. Hai trong ba nguöìn tû tûúãng lúán cuãa triïët hoåc phûúng Àöng Phêåt giaáo vaâ Laäo giaáo — àaä àûúåc Kim Dung hònh tûúång hoaá vaâ cuå thïí hoaá qua nhûäng hònh tûúång vùn hoåc. Phûúng Chûáng àaåi sû chuâa Thiïëu Lêm laâ con ngûúâi tiïu biïíu cuãa tû duy Thiïìn töng Phêåt giaáo. Vúái möåt cùn baãn voä cöng traác tuyïåt, möåt têm àõa tûâ bi, nhaâ sû gêìn nhû àaä goáp phêìn hoaá giaãi nhûäng hêån thuâ, chia reã, sên si. Àõnh Nhaân, Àõnh Dêåt phaái Hùçng Sún laâ möåt daång Phêåt giaáo khaác, möåt Phêåt giaáo nhêåp thïí vaâ nhêåp thïë. Hoå haâng phuåc yïu ma bùçng chñnh caáo têm hoaâ bònh trung chñnh cuãa ngûúâi ài tu. Hoå aáp duång nguyïn tùæc Miïn lyá taâng chêm (Trong caái göëi böng mïìm coá chûáa cêy kim). Hoå khöng àaánh ai nhûng ai àaánh hoå thò bõ kim àêm, caâng àaánh maånh thò vïët thûúng caâng nùång. Hoå lêåp ra kiïëm trêån laâ àïí tûå giûä mònh, chöëng cûå ngoaåi àõch chûá chùèng àïí bao vêy ai, tiïu diïåt ai. Nhûng àiïím àùåc sùæc nhêët vêîn laâ tû duy Laäo — Trang qua àûúâng Àöåc Cö cûãu kiïëm. Phong Thanh Dûúng àaä daåy Lïånh Höì Xung “Dô vö chiïu thùæng hûäu chiïu”. Trong thïë kiïëm hûäu chiïu, vò coá chiïu thûác cho nïn àïí phaát ra àûúåc chiïu thûác êëy, con ngûúâi phaãi coá böå võ, coá ni têëc. Vaâ quan àiïím cuãa Phong Thanh Dûúng laâ nïn àaánh ngay vaâo thúâi àiïím chuêín bõ böå võ, ni têëc àoá. Kiïëm phaãi phaát theo yá vaâ kiïëm sô phaát triïín kiïëm yá chûá khöng sûã duång kiïëm chiïu. Noái caách khaác, ngûúâi sûã kiïëm chûá khöng phaãi kiïëm sûã ngûúâi http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 5 vaâ cêìn àïën möåt phong thaái ung dung, liïn tuåc nhû nûúác chaãy mêy tröi trong khi giao àêëu vúái àõch thuã. Caách daåy cuãa Phong Thanh Dûúng laåi vö cuâng phuâ húåp vúái têm tñnh laäng maån cuãa Lïånh Höì Xung. Àiïìu naây laâm ta nhúá àïìn chûúng “Thuyïët kiïëm” cuãa Trang Tûã. Laäo — Trang chuã trûúng Vö vi (khöng laâm). Khöng laâm nhûng khöng coá gò laâ khöng laâm (Vö vi nhi vö bêët vi). Chñnh trïn nïìn taãng àoá, àaåo trûúãng Xung Hû, chûúãng mön phaái Voä Àang, nhên vêåt àaåi biïíu cuãa tû tûúãng Laäo — Trang, àaä gùæn boá cuöåc àúâi mònh vúái sûå thõnh suy, hûng vong cuãa voä lêm Trung Hoa. Cuäng chñnh trïn nïìn taãng àoá àaä coá möåt cuöåc àêëu kiïëm kyâ laå xaãy ra: Lïånh Höì Xung vaâ Xung Hû àêëu kiïëm maâ khöng duâng àïën kiïëm, chó lêëy mùæt ngoá nhau, cuöëi cuâng, Xung Hû àaânh nhûúång böå. Tiïëu ngaåo giang höì lùång leä àûa ngûúâi àoåc ài vaâo cuöåc haânh trònh tòm vïì nhûäng suöëi nguöìn tû tûúãng phûúng Àöng, möåt phûúng Àöng laäng maån bay böíng “khi lïn cao chñnh ngaân dùm, nûúng mêy cûúäi gioá maâ bay” nhûng Trang Tûã àaä viïët trong Nam hoa kinh. Tiïëu ngaåo giang höì coá caái u uêín trêìm mùåc àêìy suy niïåm cuãa nhûäng ngöi chuâa, nhûäng àaåo quan, nhûäng rûâng tuâng baách, boáng trùng saáng trïn Trûúâng Giang, cún mûa tuyïët muâa àöng trïn Ngoåc Nûä phong. Xuyïn suöët taác phêím laâ tiïëng àaân, tiïëng sao cuãa khuác Tiïëu ngaåo giang höì, tiïëng ca buöìn cuãa Maåc Àaåi tiïn sinh trong khuác Tiïu Tûúng daå vuä. Taác phêím coân laâ sûå têåp húåp cuãa nhiïìu kiïën thûác vïì y hoåc, dûúåc hoåc, àõa lyá hoåc, tûãu hoåc, giaãi phêîu hoåc, voä hoåc, xaä höåi hoåc... Chñnh nhúâ taác phêím naây, töi múái biïët ngûúâi Tûá Xuyïn luön luön bõt khùæn trùæng trïn àêìu - tuåc lïå coá tûâ 2.000 nùm trûúác khi àïí tang con ngûúâi huyïìn thoaåi Khöíng Minh. Trong kyä thuêåt kïët cêëu tiïíu thuyïët, coá thïí coi Tiïëu ngaåo giang höì nhû möåt kõch baãn phim vúái nhûäng àoaån chuyïín caãnh rêët nhanh vaâ rêët húåp lyá. Nhûäng mêu thuêîn chiïìu sêu trong nöåi têm cuãa caác nhên vêåt kïët húåp vúái nhûäng mêu thuêîn chiïìu daâi trong sûå àêëu tranh, trong êm mûu, trong thuã àoaån cuãa caác mön phaái taåo cho cöët truyïån nhûäng tònh huöëng ngheåt thúã, khiïën cho ngûúâi àoåc caâng àoåc caâng caãm thêëy cuöën huát, say sûa. Kim Dung àaä giaãi quyïët húåp kyá caác mêu thuêîn àoá khiïën cho ngûúâi àoåc thúã phaâo, nheå nhoäm vaâ caãm thêëy haånh phuác. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 6 Coá nhûäng àiïìu maâ ta nghô rùçng khöng bao giúâ coá thêåt trïn àúâi laåi xaãy ra trong taác phêím cuãa Kim Dung möåt caách húåp lyá vaâ traân àêìy àaåo lyá. Cú duyïn naâo àaä àûa möåt cö nûä ni thaánh thiïån, trong nhû ngoåc múái 16 tuöíi, dêën thên vaâo núi ö uïë, phûác taåp nhêët laâ àöång àiïëm Quêìn Ngoåc dûúái chên nuái Hùçng Sún àïí cûáu maång Lïånh Höì Xung? Cö àaä böìng chaâng laäng tûã thanh danh taân taå êëy ra vuâng hoang sún daä lônh, chêëp nhên phaåm giúái cêëm khi ùn tröåm dûa hêìu coá thûác ùn cho chaâng, tuång kinh Cûáu khöí cûáu naån Quan Thïë Êm Böì Taát cêìu xin cho chaâng tai qua naån khoãi. Laå thay, lúâi kinh trang nghiïm cuãa Phêåt giaáo laåi àûúåc àoåc vúái húi thúã tûâ möåt traái tim traân àêìy tònh yïu vaâ àûác hy sinh. Cú duyïn naâo àaä àûa àêíy möåt naâng Nhaåc Linh Sanh múái 16 tuöíi, say mï caái maä àeåp trai cuãa Lêm Bònh Chi vaâ dïî daâng phuå rêîy möëi thêm tònh ban àêìu maâ cö àaä daânh cho Lïånh Höì Xung? Cho àïën khi lêëy Lêm Bònh Chi, nhêån ra baãn chêët taân baåo cuãa gaä, cö múái höëi hêån vò àaä àaánh mêët möåt baáu vêåt trïn àúâi: “Nhúá xûa luyïën aái Haân cöng tûã. Xûúng trùæng thaânh tro hêån chûãa tan.”. Cú duyïn naâo àaä àïën vúái thaánh cö Nhêåm Doanh Doanh, úã êín trong nguä Luåc Truác thaânh Laåc Dûúng maâ “nhùåt” àûúåc möåt chaâng Lïånh Höì Xung öëm o bïånh hoaån vaâ khaám phaá ra àûúåc àoá laâ ngûúâi àaân öng anh huâng, trung thûåc, coá baãn sùæc nhêët giûäa cuöåc àúâi naây? Tûâ boã ngöi võ cao quyá, cö gaái tûúi àeåp, thöng minh 17 tuöíi êëy ài theo chaâng trai, bùæt ïëch nuöi chaâng, àaánh àaân ru cho chaâng nguã vaâ khi chaâng kiïåt sûác thò coäng chaâng lïn chuâa Thiïëu Lêm, chêëp nhêån cho phaái Thiïëu Lêm cêìm tuâ àïí àöíi lêëy sûå söëng cho ngûúâi yïu dêëu. Àoá laâ 3 daång tònh yïu trïn àúâi: möåt tònh yïu khöng noái thaânh lúái do sûå mêu thuêîn giûäa tön giaáo vaâ thïë tuåc, möåt tònh yïu thûåc duång vò say mï haâo nhoaáng bïn ngoaâi maâ khöng thêëy àûúåc roä phêím chêët bïn trong, möåt tònh yïu chên chñnh vò khaám phaá àûúåc chêët ngoåc bïn trong maâ khöng cêìn chuá yá àïën veã bïn ngoaâi cuãa möåt con ngûúâi öëm o taân taå. Kim Dung khöng lïn gên bònh luêån, phï phaán; öng chó tûúâng thuêåt vaâ chuáng ta hiïíu. Thïë thöi! http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 7 37. NHÛÄNG SUY NIÏÅM SIÏU HÒNH HOÅC Lai nhû lûu thuãy hïì, thïå nhû phong Bêët tri haâ xûá lai hïì, haâ súã chung Tûâ khi con ngûúâi xuêët hiïån trïn traái àêët, àaä coá nhûäng suy niïåm vïì söë phêån con ngûúâi. Lõch sûã triïët hoåc, vùn chûúng quan nhiïìu thúâi àaåi àaä trùn trúã ài tòm lúâi giaãi cho nhûäng vêën naån: con ngûúâi laâ ai, con ngûúâi tûâ àêìu àïën vaâ con ngûúâi seä vïì àêu. Möåt taác phêím vùn chûúng, triïët hoåc nhùçm cùæt nghôa möåt trong caác vêën naån êëy àûúåc goåi laâ taác phêím coá giaá trõ nhên baãn, nhên vùn. Ba mûúi mêëy nùm àoåc taác phêím Kim Dung, caâng luác töi caâng nhêån ra sûå trùn trúã cuãa öng trong quaá trònh tòm caách cùæt nghôa söë phêån con ngûúâi. Thúâi coân ài hoåc, töi àoåc Kim Dung nhû möåt caách giaãi trñ, möåt caách laäng quïn cuöåc söëng thûåc taåi àïí ài tòm möåt cuöåc söëng viïîn möång lñ tûúãng. Àïën tuöíi chûäng chaåc, töi àoåc Kim Dung nhû möåt caách hoåc têåp: hoåc caách viïët vùn, hoåc phûúng phaáp tiïíu thuyïët, hoåc nhûäng kiïën thûác Trung Quöëc hoåc, hoåc laâm ngûúâi. Thuúã àoá, tñnh töi rêët noáng naãy, têm höìn àêìy sûå hoaâi nghi, trñ oác àêìy niïìm cùm giêån. Gêìn nhû, töi nghi ngúâ têët caã möåi giaá trõ trïn àúâi, töi sùén saâng cùm hêån nhûäng ngayâ thaáng cuä àau thûúng vaâ nhûäng ngaây àang söëng àêìy trùæc trúã. Ai gêy cho töi möåt sûå àau khöí, noái vúái töi möåt lúâi thiïëu thiïån caãm, thïí hiïån trûúác töi möåt haânh àöång xuác phaåm; töi àaä nghô àïën chuyïån mùæt àöíi mùæt, rùng àöíi rùng. May mùæn thay, àoåc Kim Dung vaâ caác loaåi saách kinh àiïín cuãa Nho,Phêåt, Laäo; töi biïët àïën sûå kòm giûä traái tim vaâ khöëi oác cuãa mònh, töi biïët àïën sûå tha thûá, vò rùçng tha thûá cho ngûúâi khaác chñnh laâ tha thûá cho mònh, töi biïët quïn nhûäng àau thûúng cuãa chñnh mònh àïí coá thïë laâm möåt àiïìu coá lúåi cho ngûúâi khaác hoùåc khöng laâm möåt àiïìu coá thïí töín thûúng cho ngûúâi khaác. Coân bêy giúâ, hoaâng hön cuãa thïë kó 20, muâa thu bùæt àêìu vïì trïn àúâi, töi àoåc Kim Dung nhû möåt caách chiïm nghiïåm, suy tûúãng. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 8 Lai nhû lûu thuãy hïì... (Chúåt àïën nhû doâng nûúác chaãy) Phaãi àúåi àïën tuöíi 50, cêu haát Tiïíu Siïu thûúâng haát cho Vö Kyå nghe ruát tûâ kinh àiïín Baái hoaã giaáo múái cho töi nhêån ra àûúåc laâ cêu haát goáp phêìn cùæt nghôa nguöìn göëc con ngûúâi! Darwin noái con ngûúâi àaä ài qua möåt quaá trònh tiïën hoaá, phaát triïín tûâ khó vûúån thaânh ngûúâi. Thaánh Kinh Thiïn chuáa giaáo noái con ngûúâi laâ do Thûúång àïë sinh ra. Nhaâ Nho àiïìm nhiïn phaát biïíu maâ nhû khöng hïì phaát biïíu àiïìu gò: "Chuyïån ngoaâi trúâi àêët, bûåc thaánh nhên biïët àêëy nhûng khöng nghô àïën" (Luåc húåp chi ngoaåi, thaánh nhên töìn nhi bêët nghõ). Laäo - Trang hiïìn triïët möåt caách khön kheáo: "Trong caái khöng àeã ra caái coá" (Vö trung sinh hûäu). Chó coá Tiïíu Siïu haát: "Chúåt àïën nhû doâng nûúác chaãy" (Lai nhû lûu thuãy...) Lai nhû lûu thuãy hïì... khöng trûåc tiïëp traã lúâi cho hai cêu hoãi con ngûúâi laâ ai vaâ con ngûúâi laâ tûâ àêu àïën. Àuáng hún, noá trûåc tiïëp traã lúâi caách thïë coá mùåt cuãa con ngûúâi trûúác cuöåc söëng: "Chúåt àïën nhû doâng nûúác chaãy". Doâng nûúác luön luön coá möåt khúãi nguyïn ban sú, thñ duå nhû möåt cún mûa, möåt nuái bùng tan, möåt höì chûáa, möåt àêåp traân. "Chúåt àïën nhû doâng nûúác chaãy" khöng cùæt nghôa caái khúãi nguyïn ban sú àoá; noá chó noái àïën caách thïë coá mùåt; "chúåt àïën" khöng cùæt nghôa khúãi nguyïn, cuäng khöng phuã nhêån khúãi nguyïn. Nguöìn göëc vaâ àúâi söëng con ngûúâi àún giaãn chó laâ sûå chúåt àïën; coá nguöìn coá cöåi àêëy nhûng nguöìn cöåi laâ gò, úã àêu thò àoá laâ chuyïån àïí möîi con ngûúâi tûå chiïm nghiïåm. Baãn thên "chúåt àïën" àaä coá möåt quaá trònh chuêín bõ, khöng hïì tònh cúâ, khöng hïì tûå nhiïn maâ coá. Thïå nhû phong (Vaâ taân nhû gioá qua mau) Con ngûúâi söëng úã trïn àúâi bao nhiïu nùm? Khöng ai traã lúâi àûúåc cêu hoãi àoá. Phûúng Àöng thûúâng àûa ra khaái niïåm "trùm nùm": "Trùm nùm naâo coá gò àêu, chùèng qua möåt nêëm coã khêu xanh rò". Baãn thên chûä "Trùm nùm" àoá hoaân toaân mang tñnh chêët tûúång trûng, àïí chó söë nhiïìu. Anh may mùæn sinh ra trong möåt gia àònh giaâu sang, lúán lïn khoeã maånh, nhiïìu haånh phuác... coá thïí söëng àûúåc 98 tuöíi. Cö gaái ngheâo kia boã ruöång àöìng ài baán bia öm, àem têëm http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 9 thên trinh trùçng cho àaám àaân öng thaânh phöë búän cúåt, àïm trúã vïì cùn phoâng troå bõ cûúáp cuãa, haäm hiïëp röìi bõ giïët, chó hûúãng dûúng àûúåc 23 tuöíi. Töi möåt àúâi ûu tû sêìu khöí, nùm mûúi nùm chûa thûåc sûå coá àûúåc möåt ngaây laâ haånh phuác, nhûäng nïëp gêëp trïn vûâng traán caâng luác caâng àêåm, gioåt lïå vônh viïîn úã cuöëi mi mùæt traái khöng bao giúâ tan àûúåc trong cuöåc àúâi laâm sao söëng àûúåc 60 tuöíi? Nhûng duâ coá söëng àûúåc bao lêu, 23 hay 60, 98 hay 100 tuöíi thò thúâi gian êëy coá laâ gò so vúái thúâi gian miïn viïîn laâ trûúâng töìn hùçng nhiïn? Têët caã chó laâ möåt caái chúáp mùæt cuãa taåo hoaá. Töi khöng ngúâ tûâ möåt thùçng beá ngheâo sinh ra trong bom àaån chiïën tranh giûäa nuái rûâng Quaãng Nam àaä trúã thaânh möåt anh trung niïn àang lùæng nghe muâa thu vïì, trñ tuïå luön luön bõ cûúäng baách, khöng möåt àïm naâo nguã àûúåc quaá baãy tiïëng, thên xaác àau raä rúâi búãi chûáng thoaát võ àôa àïåm cöåt söëng vaâ àêìu oác luön bõ choaáng vaáng vúái chûáng thiïíu nùng tuêìn hoaân naäo. Ai noái söëng trïn àúâi laâ haånh phuác? Töi söëng trïn nùm mûúi nùm, mong àûúåc hûúãng möåt ngaây goåi laâ haånh phuác àïí nïëm xem muâi võ haånh phuác laâ thïë naâo nhûng vêîn chûa coá hên haånh àûúåc nïëm thûã. Thò thöi, thaâ mua möåt àöi giaây chêåt mang dñnh vaâo chên suöët ngaây, buöíi chiïìu cúãi àûúåc noá ra lùæng nghe hai baân chên khöng coân caãm giaác àau àúán àïí cûá goåi àoá laâ haånh phuác. Vêng, haånh phuác laâ sûå cúãi boã àûúåc àöi giaây quaá chêåt ra khoãi hai baân chên cuãa baån. Thïå nhû phong Cuöåc söëng con ngûúâi ngùæn nguãi lùæm, taân mau nhû gioá. Naâo coá ai thêëy àûúåc gioá, chó thêëy laá cêy rung àöång, coã dúån thaânh soáng, ta múái biïët coá gioá thöíi qua. Gioá thöíi qua laâ coá thêåt àêëy, ta biïët nhûng khöng thïí biïët àûúåc noá àïën khi naâo vaâ ài khi naâo. Röìi taân nhû gioá qua mau - danh sô hay keã ngu àêìn, myä nhên hay aác quyã, cao quyá hay àï heân, hiïìn thuåc hay àiïu ngoa - têët caã àïìu taân nhû gioá qua mau. Àêy khöng phaãi àûúâng vïì cuãa chuã nghôa hû vö. ÚÃ cuöëi àúâi söëng chuáng ta laâ caái chïët, laâ sûå suy taân luån baåi têët yïëu cuãa cuöåc söëng. Söëng möåt ngaây laâ gêìn guäi vúái caái chïët möåt ngaây, bïn nhau möåt ngaây laâ gêìn guäi vúái lêm biïåt möåt ngaây - quy luêåt êëy nhên loaåi àïìu àaä yá thûác roä rïåt. Coá hiïíu chùng, húäi baån àúâi cuãa töi? http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 10 Bêët tri haâ xûá lai hïì (Chùèng biïët tûâ àêu maâ túái) Bêy giúâ cêu haát múái ài thùèng vaâo vêën naån tûâ àêu túái. Ta biïët ta coá nguöìn göëc nhûng nguöìn göëc àoá úã àêu thò àoá laâ caái maâ ta khöng thïí biïët àûúåc. Ta biïët con chim thò noá bay, con caá thò noá löåi, nhûng khúãi nguyïn cuãa khaã nùng bay, cuãa khaã nùng löåi thò àoá laâ caái maâ ta khöng thïí biïët àûúåc. Ngay caã àïën lyá do taåi sao khöng biïët ta cuäng àaä khöng biïët röìi. Ta chó biïët rùçng ta khöng biïët vaâ taåi sao ta khöng biïët thò àoá laâ àiïìu ta khöng biïët vêåy. Giûäa caái biïët vaâ caái khöng biïët coá möåt biïn giúái tuyïåt àöëi vïì mùåt yá thûác. Biïët laâ ban ngaây, khöng biïët laâ ban àïm; biïët laâ yá thûác, khöng biïët laâ chiïìu sêu trong vö thûác. Phûúng Àöng noái möåt caách triïët lyá: Tri chi vi tri chi Bêët tri vi bêët tri Thõ tri giaã (Biïët caái gò thò laâm caái àoá Khöng biïët thò laâm caái khöng biïët ÊËy laâ biïët vêåy) Ta biïët caái ta khöng biïët - khúãi nguyïn cuãa loaâi ngûúâi - àoá laâ biïët vêåy chùng? Ngay khi caã ta biïët rùçng ta khöng hïì biïët gò caã cuäng laâ biïët vêåy chùng? Triïët hoåc quaã laâ rêët nhên hêåu vaâ nhên baãn, sùén saâng tha thûá cho thaái àöå ngu muöåi cuãa con ngûúâi, vêîn cho àoá laâ möåt thaái àöå hiïíu biïët. Haâ súã chung (Vaâ chùèng biïët vïì núi àêu) Caái gò cuäng coá möåt chung cuöåc. Nhûng chung cuöåc cuãa con ngûúâi úã àêu thò con ngûúâi khöng biïët àûúåc. Àaåo Thiïn Chuáa noái con ngûúâi cöng chñnh àûúåc vïì vúái coäi vônh hùçng, vïì vúái nûúác Chuáa, vúái Thiïn àaâng, Àaåo Phêåt nghô àïën möåt quaá trònh luön höìi, trong àoá sûå àêìu thai laâ möåt quy luêåt seä diïîn ra úã kiïëp sau. Àaåo Phêåt dêîn nhûäng con gnûúâi àaåo haånh tûâ bi ài vïì miïìn Cûåc laåc. Cûåc laåc úã àêu? - Coäi Têy Phûúng. Têy phûúng laâ Têy phûúng naâo? - Khöng biïët. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 11 Haâ súã chung - nûúác chaãy vïì àêu, gioá taân vïì àêu? Cuöåc söëng hûäu haån ngùæn nguãi cuãa con ngûúâi nhû nûúác chaãy, nhû gioá thöíi. Nûúác chaãy vïì àêu laâ chung cuöåc, gioá thöíi vïì àêu laâ chung cuöåc - àoá laâ àiïìu ta khöng biïët. Lai nhû lûu thuãy hïì, thïå nhû phong Bêët tri haâ xûá lai hïì, haâ súã chung. Cêu haát noái vïì söë phêån con ngûúâi sao maâ buöìn lùæm vêåy. Trong söë phêån cuãa con ngûúâi, coá söë phêån tònh yïu. Tònh yïu cuãa con ngûúâi sao maâ buöìn lùæm vêåy. Àaåo Phêåt tön troång chûä duyïn, moåi viïåc diïîn ra höm nay àïìu bùæt nguöìn tûâ cú duyïn àaä àûúåc àõnh trûúác cuãa ngaây höm qua. Nhûng tòm àêu cho ra cú duyïn êëy thò àoá laâ àiïìu maâ ta khöng thïí biïët àûúåc. Thïë giúái coá àïën saáu tó ngûúâi, taåi sao em chó yïu mònh ta? Àaä bao lêìn qua nuái àöìi thanh xuên, cuái xuöëng, kñnh cêín hön ngoån Ngoåc Nûä phong baát ngaát tònh yïu vaâ haånh phuác, uöëng doâng nûáúác ngoåt ngaâo tûâ nguyïn khï àöí laåi. Ta nhû khöng coân coá mùåt trïn àúâi, ta tan biïën vaâo ngûúâi, ngûúâi tan biïën vaâo ta. Baãn ngaä (Moi) khöng coân nûäa, chó coân Àaåi ngaä (Grand Moi). Khi ta cao túái mêy xanh, vûún tay ra laâ chaåm túái haånh phuác, Àaåi Ngaä khöng coân nûäa; ta àang vûún túái Siïu ngaä (Sur-Moi). Nhûng siïu ngaä chó laâ giêy phuát thoaáng qua. Röìi ta trúã laåi cuöåc àúâi trêìn tuåc, xoát xa, àau àúán nhòn nûúác tröi, ngêåm nguâi nghe gioá taân. Lai nhû lûu thuãy hïì, thïå nhû phong Bêët tri haâ xûá lai hïì, haâ súã chung. Möåt thoaáng haånh phuác chúåt àïën röìi chúåt tan biïën khoãi àúâi söëng con ngûúâi. Vaâ chó coân ta úã laåi, àöëi diïån vúái hû vö. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 12 38. SÛÅ SUY TAÂN CUÃA CHUÃ NGHÔA BAÅO LÛÅC Bao giúâ cuäng nhû bao giúâ, baåo lûåc luön luön coá giûäa cuöåc söëng loaâi ngûúâi. Coá thûá baåo lûåc chên chñnh nhùçm duy trò trêåt tûå xaä höåi, baão vïå cöng lyá, baão vïå maång söëng vaâ quyïìn lúåi chñnh àaáng cuãa nhûäng con ngûúâi lûúng thiïån. Coá thûá baåo lûåc phaãn àöång nhùçm laâm naáo loaån cuöåc söëng, gêy caãnh can qua cho trùm hoå lêìm than àïí thûâa cú hûúãng lúåi hoùåc àïí cai trõ, nö dõch ngûúâi khaác. Loaåi baåo lûåc phaãn àöång êëy khöng thiïëu trong taác phêím voä hiïåp tiïíu thuyïët Kim Dung. Khi xûã lyá taác phêím, taác giaã thûúâng àïí cho chuã nghôa baåo lûåc tûå noá suy taân àuáng nhû àõnh àïì "Gieo nhên naâo, hûúãng quaã êëy" cuãa phûúng Àöng hay "Ai gieo gioá phaãi gùåt baäo" cuãa phûúng Têy. Àoaån lung múã àêìu cho Löåc Àónh kyá coá leä laâ àoaån triïët luêån hay nhêët, taâi hoa nhêët trong sûå nghiïåp trûúác taác cuãa Kim Dung. Öng luêån vïì chuã nghôa duy baåo lûåc cuãa caác thïë lûåc quên chuã mêëy ngaân nùm úã Trung Quöëc qua hai tûâ "Truåc löåc" (àuöíi hûúu). Mûúån lúâi nhaâ vùn Lûä Lûu Lûúng daåy con trai, Kim Dung nhùæc laåi cêu noái cuãa Khûúng Thaái Cöng vúái Chu Vùn Vûúng: "Lêëy thiïn haå nhû àuöíi bùæt con hûúu àïí laâm thõt chia nhau maâ ùn. Con hûúu duâ coá tröën chui tröën nhuãi nhûng röët cuöåc vêîn bõ bùæt. Coá khi noá bõ nhiïìu ngûúâi ùn thõt, coá khi möåt ngûúâi giaânh ùn hïët". Con hûúu (löåc) úã àêy coá nghôa laâ thiïn haå, maâ thiïn haå coá nghôa laâ àêët Trung Hoa. Haán thû coá cêu: "Nhaâ Têìn àïí söíng con hûúu, thiïn haå tranh nhau àuöíi bùæt". Haán vûúng Lûu Bang vaâ Têy Súã Baá vûúng Haång Voä cuâng àaánh nhaâ Têìn, sau cuâng Haán vûúng diïåt àûúåc Têy Súã Baá vûúng, chiïëm àûúåc thiïn haå, bùæt àûúåc caã con hûúu beáo mêåp. Àïí coá thïí nêëu thõt hûúu lïn ùn, ngûúâi ta phaãi duâng àïën caái vaåc to, coá ba chên, àöët lûãa úã dûúái. Caái vaåc êëy àöìng thúâi cuäng laâ hònh cuå taân khöëc àïí àöët, àïí nêëu nhûäng ngûúâi phaåm troång töåi. Chûä "àónh" trong Haán vùn tûác laâ caái vaåc lúán. Löåc àónh coá nghôa laâ caái vaåc lúán àïí nêëu thõt hûúu. Tranh nhau "löåc àónh" coá nghôa laâ tranh http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 13 nhau giaânh lêëy thiïn haå. Caác thïë lûåc quên chuã laâ dao laâ thúát, muön triïuh dên laânh trúã thaânh caá thaânh thõt. Àïí coá thïí giaânh lêëy thiïn haå, àaåt àûúåc quyïìn lûåc, ngûúâi ta phaãi duâng àïën baåo lûåc phi nhên tñnh nhêët. Caác thïë lûåc quên chuã duâng baåo lûåc phi nhên àïí truåc lúåi coân caác thïë lûåc giang höì trong caác taác phêím tiïíu thuyïët voä hiïåp cuãa Kim Dung cuäng duâng baåo lûåc phi nhên àïí àö höå, chïë ngûå, nö dõch ngûúâi khaác. Trong tiïíu thuyïët voä hiïåp cuãa Kim Dung, chuã nghôa duy baåo lûåc luön luön gùæn liïìn vúái caác boån tac àaåo muöi tham voång thöëng nhêët giang höì, àeâ àêìu cûúäi cöí thiïn haå. Trong Löåc Àónh kyá, taâ àaåo Thêìn Long giaáo úã biïín Liïu Àöng do Höìng An Thöng laâm giaáo chuã nuöi möåt thûá tham voång nhû vêåy. Taâ giaáo naây chuã trûúng xêy dûång caác hêìm rùæn àïí trûâng trõ nhûäng keã khöng trung thaânh, buöåc boån thuöåc haå uöëng loaåi àöåc dûúåc Àöåc long dõch cên hoaân àïí hoå phaãi trung thaânh vúái giaáo chuã. Hoå goåi con rùæn (xaâ) laâ thêìn long. Hoå cuäng coá möåt thûá "kinh àiïín" nhùçm àêìu àöåc trñ oác boån giaáo chuáng thanh niïn, suâng baái caá nhên giaáo chuã: Höìng giaáo chuã ra oai sêëm seát Chuáng àöì nhi sûác maånh phi thûúâng... ...Höìng giaáo chuã thêìn kinh nhû àiïån Chiïëu nhaän quan ra khùæp muön phûúng... Taâ giaáo naây coá tham voång tranh àoaåt têëm baãn àöì chó dêîn ài tòm kho baáu àûúåc giêëu trong böå Tûá thêåp nhõ chûúng kinh cuãa nhaâ Thanh. Hoå cêëy ngûúâi vaâo nöåi cung triïìu Khang Hy nùçm vuâng, khuynh loaát chñnh trõ vaâ doå dêîm tòm baão vêåt. Thûåc hiïån khöng àûúåc êm mûu êëy, hoå àõnh liïn minh vúái caác thïë lûåc biïn phoâng cuãa Sa hoang Nga La Tû àïí chöëng laåi Trung Quöëc. Àiïìu buöìn cûúâi laâ giaáo chuã Höìng An Thöng tuy danh voång to lúán, voä cöng cao cûúâng nhûng chó laâ möåt laäo liïåt dûúng. Khang Hy àaä ra lïånh cho haãi quên nhaâ Thanh bùæn phaá tan taânh àaão Thêìn Long, cuöëi cuâng boån thuöåc haå quêìn cöng Höìng An Thöng, giïët giaáo chuã. Thêìn Long giaáo tûå diïåt, àún giaãn chó vò noá laâ möåt taâ àaåo duy baåo lûåc. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 14 Trong Thiïn Long baát böå laåi coá möåt taâ phaái khaác laâ phaái Tinh Tuá, do Tinh Tuá haãi laäo ma Àinh Xuên Thu laâm chûúãng mön. Àinh Xuên Thu laâ keã lûâa thêìy phaãn baån, tûâng àaánh laåi thêìy mònh laâ Vö Nhai Tûã röìi tûå mònh taách ra khoãi phaái Tiïu Dao àïí lêåp thaânh phaái Tinh Tuá. Vò àaä tûâng lûâa thêìy nïn baãn têm vêîn súå boån àöì àïå àaánh nöíi lïn laâm loaån chöëng mònh, Àinh Xuên Thu chuã trûúng duâng thuöëc àöåc vaâ àaån lên tinh àïí trûâng phaåt àïå tûã. Laäo cho pheáp caác àïå tûã àaánh nhau thoaãi maái àïí giaânh chûác àaåi àïå tûã. Laäo chiïu naåp möåt àaám baâng mön taã àaåo laâm àïå tûã vaâ àùåt ra nhûäng ca quyïët àïí àïå tûã têng böëc mònh: Tinh Tuá laäo tiïn Danh lûâng Trung thöí Àûác saánh cûãu thiïn Àaánh àêu thùæng àoá Ngaây Àinh Xuên Thu trúã laåi Trung Nguyïn, gêìn nhû laäo khöëng chïë àûúåc toaân böå phaái Tiïu Dao. Thïë nhûng, nhû möåt kõch baãn hoaân haão nhêët cuãa cöng lyá trïn àúâi, Àinh Xuên Thu àaä bõ Hû Truác, Cung chuã cung Linh Thûáu, trûâng phaåt. Bùçng nöåi cöng Bùæc minh chên khñ chñnh töng, mûúån gioåt rûúåu cuãa àïå tûã tung lïn khöng gian, Hû Truác biïën caác gioåt rûúåu trúã thaânh bùng vaâ cêëy vaâo trong caác huyïåt àaåo troång yïëu cuãa Àinh Xuên Thu. Miïëng bùng laånh tiïëp xuác vúái da thõt noáng, tan ngay vaâo caác huyïåt àaåo, hoaá thaânh möåt thûá buâa goåi laâ Sinh tûã phuâ. Sinh tûã phuâ chaåy vaâo ngûúâi Àinh Xuên Thu, trúã thaânh möåt chêët khaáng nguyïn, khiïën laäo coá caãm giaác ngûáa ngaáy nhû bõ haâng vaån con kiïën àöët. Àinh Xuên Thu phaãi chõu thua, àêìu haâng, bõ phaái Thiïëu Lêm nhöët laåi. Toaân böå phaái Tinh Tuá bõ giaãi taán, baåo lûåc cuãa Tinh Tuá haãi laäo ma tûå diïåt vong. Chuã nghôa duy baåo lûåc nhòn vêën àïì dûúái möåt nhaän quan àún giaãn: coá sûác maånh laâ coá thïí cai trõ, khöëng chïë àûúåc ngûúâi khaác. Vaâ àïí coá möåt sûác maånh thò phaãi leo lïn àûúåc àónh cao cuãa quyïìn lûåc, phaãi nùæm quyïìn lûåc trong tay. Khaát voång quyïìn lûåc khiïën caác loaåi nhên vêåt giang höì rònh moâ nhau, ngêëm ngêìm haåi nhau. Àiïìu àaáng xêëu höí laâ nhûäng êm mûu àoá laåi àûúåc nêëp sau böå mùåt cuãa ngûúâi http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 15 quên tûã, keã chñnh nhên - têët nhiïn laâ quên tûã, chñnh nhên giaã hiïåu. Tiïëu ngaåo giang höì xêy dûång möåt böå ba chûúãng mön khaã kñnh: Dû Thûúng Haãi - chûúãng mön phaái Thanh Thaânh; Taã Laänh Thiïìn - chûúãng mön phaái Tung Sún; Nhaåc Bêët Quêìn - chûúãng mön phaái Hoa Sún. Dû Thûúng Haãi àaánh Phûúác Oai tiïu cuc àïí tòm lêëy kiïëm phaáp Tõch taâ; Taã Laänh Thiïìn àõnh triïåt haå böën phaái àïí leo lïn chûác chûúãng mön Nguä Nhaåc Phaái; Nhaåc Bêët Quêìn vûâa rònh moâ Dû Thûúng Haãi àïí chiïëm kiïëm phaáp Tõch taâ, vûâa thaáu caáy Taã Laänh Thiïìn àïí tranh àoaåt chûác chûúãng mön Nguä Nhaåc phaái. Hoå laâ nhûäng ngûúâi quên tûã chñnh nhên giaã hiïån, múã miïång ra laâ noái àaåo àûác, loâng nhên, sûå khiïm aái... Cuöëi cuâng Dû Thûúng Haãi bõ giïët; Taã Laänh Thiïìn bõ àui mùæt; Nhaåc Bêët Quêìn cuäng bi giïët. Quy luêåt tûå nhiïn thêåt cöng bùçng: nhûäng keã gian aác, nguyå quên tûã, duy baåo lûåc bõ àïìn töåi búã chñnh nhûäng mûu àöì vaâ haânh vi àöåc aác cuãa hoå àaä gêy ra. Sûå trûâng phaåt cuãa cuöåc söëng khaá nghiïm minh: gieo nhên naâo hûúãng quaã êëy, mûác àöå trûâng phaåt tûúng ûáng vúái mûác àöå nguy hiïím cuãa haânh vi. Têët nhiïn, àïí coá thïí tiïu diïåt chuã nghôa duy baåo lûåc naây, phaãi coá möåt thûá baåo lûåc chñnh nghôa ài tiïn phong. Àoá laâ baåo lûåc cuãa nhûäng ngûúâi anh huâng chên chñnh, trung thûåc. Taác phêím cuãa Kim Dung cuäng ài theo con àûúâng "coá hêåu" cuãa nhiïìu taác phêím vùn hoåc trïn thïë giúái àaä ài: chñnh nghôa thùæng gian taâ. Trong YÃ thiïn Àöì long kyá, Anh huâng xaå àiïu, Thêìn àiïu hiïåp lûä, baåo lûåc phi nghôa cuãa ngûúâi Trung Quöëc yïu nûúác àaä chiïën thùæng baåo lûåc phi nhên nghôa cuãa caác thûá giùåc xêm lûúåc Kim Quöëc vaâ Möng Cöí. Chuã nghôa yïu nûúác lêëp laánh phña sau nhûäng tònh huöëng tiïíu thuyïët vûâa mang tñnh lõch sûã, vûâa mang tñnh thoaåi sûã àem laåi cho ngûâúi àoåc sûå thuá võ tuyïåt vúâi. Baåo lûåc phi nghôa naâo cuäng coá ngaây taân luåi; nïëu ngûúâi ta khöng sûã duång baåo lûåc chñnh nghôa àïí tiïu diïåt noá thò tûå noá cuäng coá ngaây taân luåi. Àûa ra caái trùæng, caái àen, caái thiïån vaâ caái aác, caái àuáng laâ caái sai, caái töët vaâ caái xêëu laâ Kim Dung àaä khùèng àõnh quy luêåt trïn. Cho nïn, àoåc tiïíu thuyïët cuãa öng, ngûúâi ta coá caãm giaác thoaã maän khi thêëy cöng lñ thùæng lúåi, caái aác bõ trûâng phaåt nùång nïì. Àiïìu naây cuäng chñnh laâ khaát voång ngaân àúâi cuãa loaâi ngûúâi! http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 16 Ngay àïën nhûäng êm mûu sûã duång baåo lûåc àïí khuêëy àaão thiïn haå, êm mûu "Toaå sún quan höí àêëu" cuäng taân luåi tûâ trong trûáng nûúác. Trong Thiïn Long baát böå, cha con Möå Dung Baác - Möå Dung Phuåc êm mûu phuåc höíi àïë hiïåu nûúác Àaåi Yïn. Àïí coá thïí laâm viïåc àoá, Möå Dung Baác phao ngön rùçng quên Khiïët Àan sùæp têën cöng qua Nhaån Mön Quan. Boån quêìn huâng Trung Quöëc noáng loâng baão vïå àêët nûúác, ra aãi Nhaån Mön Quan àaánh giïët lêìm gia àònh Tiïu Viïîn Sún. Khöng khuêëy àaão àûúåc cho hai nûúác Töng - Liïu àaánh nhau, Möå Dung Baác khñch cho quöëc sû Cûu Ma Trñ nûúác Thöí Phöìn nhêåp Trung Nguyïn - Trung Quöëc. Laâm xong mêëy viïåc àoá, Möå Dung Baác giaã chïët, vaâo nùçm cuâng trong Taâng kinh caác chuâa Thiïëu Lêm, hoåc leán voä cöng Thiïëu Lêm mú laâm anh huâng thiïn haå. Möå Dung Phuåc laåi laâ möåt tay cú höåi chuã nghôa ghï gúám. Tûúãng cha chïët thêåt, Möå Dung Phuåc vêîn êm thêìm nuöi giêëc möång Àaåi Yïn. Gaä hoaá thên thaânh möåt cao thuã nûúác Têy Haå coá caái tïn laå hoùæc laâ Lyá Diïn Töng, àêìu quên vaâo dûúái trûúáng Haách Liïn Thiïët Thuå sang àaánh Trung Quöëc. Viïåc àaánh àêëm khöng thaânh sûå, gaä phuå rêîy möëi tònh cuãa biïíu muöåi Vûúng Ngûä Yïn, sang Têy Haå dûå lïî tuyïín phu vúái möåt hy voång hïët sûác bïånh hoaån: àûúåc cûúái cöng chuáa Têy Haå laâm vúå, trúã thaânh phoâ maä Têy Haå, àem binh lûåc Têy Haå vïì àaánh Trung Quöëc. Viïåc laåi khöng thaânh, gaä trúã vïì Trung Quöëc, laåy tön thïë tûã Àoaân Diïn Khaánh cuãa nûúác Àaåi Lyá àïí hoaâng gia nûúác Àaåi Lyá khöng coân ai, Àoaân Diïn Khaánh seä lïn ngöi, gaä laâ Thaái tûã. Röìi gaä seä phïë ngûúâi cha nuöi àïí lïn laâm vua nûúác Àaåi Lyá, àem quên vïì àaánh Trung Quöëc. Cha con Möå Dung Baác - Möå Dung Phuåc, möîi ngûúâi möåt êm mûu, muöën quay cho Trung Quöëc àaåi loaån àïí phuåc hûng nûúác Àaåi Yïn. Möå Dung Baác coân khñch Kiïìu Phong - Nam viïån àaåi vûúng nùæm giûä binh quyïìn nûúác Khiïët Àan - rùçng laäo sùén saâng tûå tûã àïí taå töåi phao ngön, chó mong Kiïìu Phong àûa quên Khiïët Àan qua Nhaån Mön Quan àaánh Töëng triïìu! Hai cha con naây ùn cheán cúm Trung Quöëc maâ kõch liïåt chöëng àöëi laåi trùm hoå Trung Quöëc. Kim Dung giaãi quyïët khaá cöng bùçng: öng àïí cho Möå Dung Baác tûå ngöå ra rùçng êm mûu phuåc höìi nûúác Àaåi Yïn chó laâ mêy trùæng, rùçng khöng thïí lêëy thiïn haå àïí phuåc höìi àïë võ cho möåt doâng http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 17 töåc. Möå Dung Baác xin úã laåi chuâa Thiïëu Lêm ài tu. Möå Dung Phuåc giïët hïët nhûäng bùçng hûäu trung thaânh cuãa mònh, bõ Luåc maåch thêìn kiïëm cuãa Àoaân Dûå àaánh cho túi taã. Gaä phaát bïånh têm thêìn, ài chùçm muä laá àöåi, mua keåo baánh boã sùén trong tuái àïí ...laâm vua vúái caác treã em chùn trêu. Giêëc mú baåo lûåc tûå noá suy taân maâ khöng cêìn àïën möåt taác àöång ngoaåi lai. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 18 39 THANH KIÏËM VAÂ CÊY ÀAÂN Thanh kiïëm vaâ cêy àaân laâ hai hònh aãnh maâ ta thûúâng gùåp trong thïë giúái tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung. Tûâ YÃ thiïn Àöì long kyá, Thiïn Long baát böå àïën Tiïëu ngaåo giang höì. Trong nhûäng giai àoaån lõch sûã maâ caác chïë àöå phong kiïën cêìm quyïìn nhên danh möåt thûá “vûúng phaáp” traân àêìy bêët cöng vaâ baåo lûåc aáp duång àïí cai trõ haâng triïåu triïåu con ngûúâi, nhûäng keã coá tiïìn, coá quyïìn, coá thïë lûåc ra sûác haâ hiïëp, haäm haåi dên àen thò thanh kiïëm cuãa ngûúâi hiïåp sô trúã thaânh biïíu tûúång cuãa cöng lyá, möåt thûá cöng lyá cuãa nhên dên. Thanh kiïëm laâ möåt vuä khñ trûâ gian, diïåt baåo, tïë khöín, phoâ nguy. Ngûúåc laåi cêy àaân laâ möåt duång cuå nhùçm thïí hiïån tònh caãm, caãm xuác, thïí hiïån nhûäng khaát voång hoaâ bònh, trung chñnh trûúác cuöåc söëng... Nhòn möåt caách naâo àoá thò thanh kiïëm vaâ cêy àaân khoá coá thïí gùåp gúä nhau, khoá coá thïí dung hoaâ vúái nhau. Nhûng trong caác tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung àaä taåo ra sûå gùåp gúä dung hoaâ vaâ tûúng taác giûäa hai hònh aãnh àoá möåt caách kyâ thuá laå luâng. Trong YÃ thiïn Àöì long kyá, Cön Lön Tam Thaánh Haâ Tuác Àaåo tûâ daäy Thiïn Sún ài vïì tónh Höì Nam, àem theo möåt cêy thêët huyïìn cêìm vaâ möåt thanh trûúâng kiïëm. “Húäi úi, nûúác xanh vaâ àaá trùæng sao rúâi raåc nhau àïën nhû vêåy” - lúâi than thúã cuãa Haâ Tuác Àaåo giûäa rûâng sêu laâ lúâi than chûa tòm àûúåc möåt ngûúâi tri kyã höìng nhan, nhû nûúác xanh cûá maäi tröi maâ àaá trùæng vêîn trú vú àûáng laåi bïn àúâi. Cho àïën khi gùåp àûúåc cö gaái Quaách Tûúng, Haâ Tuác Àaåo àaä caãm hûáng saáng taác ra àûúåc möåt nhaåc khuác àïí chúâ coá dõp laâ àaân cho cö nghe. Vaâ trong möåt trêån chiïën vúái 3 cao thuã Thiïëu Lêm Têy Vûåc, Haâ Tuác Àaåo àaä ngöìi taåi chöî, sûã duång möåt tay kiïëm àaánh vúái àöëi thuã, tay kia vêîn tiïëp tuåc àaánh àaân. Nghe tiïëng àaân phúi phúái xuên tònh, traân àêìy niïìm nhúá thûúng u êín, Quaách Tûúng àoã mùåt lïn, biïët Haâ Tuác Àaåo muöën toã tònh vúái mònh. Nùm êëy cö múái 16 tuöíi. Tiïëc thay tuy thùæng trong trêån naây nhûng sau àoá Haâ Tuác Àaåo http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 19 àaánh thua sû Giaác Viïîn vaâ Trûúng Quên Baão (chñnh laâ Trûúng Tam Phong sau naây) úã chuâa Thiïëu Lêm nïn lùång leä boã Trung Nguyïn trúã vïì Thiïn Sún, khiïën khaát voång phöëi húåp thanh kiïëm vaâ cêy àaân cuãa chaâng khöng thûåc hiïån àûúåc. Kim Dung àaä àïí cho Cêìm àiïn Khang Quaãng Lùng, nhên vêåt trong Thiïn Long baát böå thûåc hiïån khaát voång êëy. Khang Quaãng Lùng coá ngoaåi hiïåu laâ Cêìm àiïn, möåt nhên vêåt chúi höì cêìm rêët taâi hoa. Laäo duâng tiïëng àaân laâm vuä khñ, àêëu nhau vúái kiïëm kñch àao thûúng cuãa ngûúâi khaác. Nghe tiïëng àaân cuãa laäo, traái tim ngûúâi ta döåi ngûúåc, kinh maåch loaån lïn, ngûúâi khöng coá nöåi cöng thêm hêåu khoá chöëng choåi àûúåc àiïåu àaân cuãa laäo, tiïëng àaân thoaåt àöng thoaåt têy, thoaåt trïn thoaåt dûúái, thoaåt gêìn thoaåt xa. Khang Quaãng Lùng thuöåc phaái Tiïu Dao tûác laâ tu theo Laäo - Trang. Thïë nhûng laäo vêîn chûa thoaát tuåc àûúåc, giai àiïåu vêîn chûa àaåt àïën mûác thûúång thûâa cuãa êm nhaåc hoaâ bònh trung chñnh. Coá leä àiïìu chûa àaåt àûúåc àoá àaä àûúåc taác giaã Kim Dung thûã nghiïåm laåi trong Tiïëu ngaåo giang höì.Trong taác phêím naây, taác giaã xêy dûång möåt nhên vêåt cöí quaái laâ Tiïu Tûúng daå vuä Maåc Àaåi tiïn sinh, chûúãng mön phaái Haânh Sún. Maåc Àaåi tiïn sinh cêët möåt thanh kiïëm ngùæn, lûúäi mïìm vaâ moãng nhû laá luáa trong àaáy cêy höì cêìm. Tiïn sinh àûúåc ca ngúåi vúái 8 chûä “cêìm trung taâng kiïëm, kiïëm phaát cêìm êm” (trong àaân giêëu kiïëm, kiïëm phaát tiïëng àaân). Kiïëm phaáp “Baách biïën thiïn aão, Haânh Sún vên vuå thêåp tam thûác “ cuãa laäo nhùçm cûáu ngûúâi trong cún hoaån naån, tïë khöën phoâ nguy. Nhûng tiïëng höì cêìm cuãa laäo chûa thoaát tuåc, cûá ài maäi trïn con àûúâng bi ai sêìu thaãm; laåi thïm lúâi ca cuãa baâi Tiïu Tûúng daå vuä (mûa àïm trïn söng Tiïu Tûúng) nghe ra àau xoát nhû nhûäng gioåt mûa rúi xuöëng laá cêy. Maåc Àaåi tiïn sinh laâ hònh aãnh cuãa möåt trñch tiïn bõ àoaå. Möåt nhên vêåt khaác cuãa Tiïëu ngaåo giang höì laâ Khuác Dûúng àaä nhêån ra chöî thiïëu soát àoá cuãa Maåc Àaåi. Khuác Dûúng laâ trûúãng laäo cuãa Triïu Dûúng thêìn giaáo (Ma giaáo). Khuác Dûúng laâ 1 nhaåc sô taâi ba, do khöng phuåc möåt cêu noái cuãa Kï Khang, 1 nhaåc sô àúâi Têy Têën àaä àaân khuác Quaãng lùng taán trûúác khi bõ Tû Maä Chiïu giïët, rùçng: “ta chïët ài tûâ nay trïn àúâi khöng coân khuác Quaãng lùng taán nûäa”. Khuác Dûúng àaä boã cöng ra ài àaâo 29 ngöi möå cuãa caác vua http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 20 chuáa vaâ àaåi thêìn thúâi Àöng Haán vaâ Têy Haán vaâ àïën ngöi möå thûá 29 úã àêët Thaái Ung thò laäo tòm ra khuác phöí Quaãng lùng taán, Khuác Dûúng àaä caãi biïn thaânh nhaåc khuác daânh cho àaân thêët huyïìn cêìm vaâ goåi tïn khuác àoá laâ Tiïëu ngaåo giang höì. Laäo chúi thên vúái Lûu Chñnh Phong, nhaåc sô thöíi saáo cuãa phaái Haânh Sún. Lûu Chñnh Phong dûåa vaâo cung àaân cuãa Khuác Dûúng àïí viïët 1 phêìn tiïu phöí cho öëng saáo. Cêìm tiïu song têëu, hoå coá àûúåc nhaåc khuác Tiïëu ngaåo giang höì hoaâ bònh, trung chñnh; thïí hiïån àûúåc khaát voång àûúåc söëng tûå taåi tiïu dao cuãa möåt kiïëp ngûúâi. Nhûng caã Lûu Chñnh Phong vaâ Khuác Dûúng àïìu bõ lïn aán búãi phaái Tung Sún. Vúái tham voång lïn ngöi minh chuã Nguä Nhaåc kiïëm phaái, chûúãng mön phaái Tung Sún laâ Taã Laänh Thiïìn àaä sai thuã haå saát haåi Lûu Chñnh Phong, àõnh tiïu diïåt phaái Haânh Sún trûúác. Thïë nhûng trïn caã êm mûu cuãa phaái Tung Sún, Nhaåc Bêët Quêìn, chûúãng mön àaä nuöi möång lïn ngöi Nguä Nhaåc phaái (boã chûä kiïëm) bùçng chñnh möåt àûúâng kiïëm taân aác - Tõch taâ kiïëm phaáp - maâ laäo ùn cùæp àûúåc. Cuäng vúái thanh kiïëm, Lïånh Höì Xung àaä hoåc àûúåc Àöåc Cö cûãu kiïëm àïí trõ Tõch taâ. Taác giaã Kim Dung àaä àïí cho Àöåc Cö thùæng Tõch taâ, lêëy caái ngay thùèng àïí chïë ngûå caái taâ ma, lêëy caái chñnh nhên àïí trõ caái nguyå quên tûã. Vaâ khi thanh kiïëm chñnh nghôa àaä toaân thùæng thò khuác húåp têëu cêìm tiïu Tiïëu ngaåo giang höì laåi ung dung tröíi lïn, hoaâ bònh trung chñnh laâm say àùæm loâng ngûúâi nghe. Lûúäi kiïëm laâ baåo lûåc, coá caái baåo lûåc phaãn àöång, coá caái baåo lûåc àïí chöëng baåo lûåc phaãn àöång. Tiïëng àaân laâ tiïëng loâng, laâ êm àiïåu cuãa hoaâ bònh nhên aái. Lûúäi kiïëm ngay thùèng chöëng baåo lûåc phaãn àöång, lêåp laåi cöng lyá cho cuöåc söëng àïí tiïëng àaân hoaâ bònh, nhên aái àûúåc cêët lïn. Toaân böå khaát voång cuãa Kim Dung àûúåc thïí hiïån qua YÃ thiïn Àöì long kyá, Thiïn Long baát böå giûäa sûå giao thoa cuãa kiïëm vaâ àaân chûa hoaân thaânh. Vaâ öng viïët tiïëp Tiïëu ngaåo giang höì àïí hoaân thaânh ûúác mú àoá. Chaâng kiïëm sô Lïånh Höì Xung vúái àûúâng Àöåc Cö cûãu kiïëm cuöëi cuâng cuäng buöng lûúäi kiïëm xuöëng, cêìm lêëy cêy àaân cuâng ngûúâi yïu thöíi tiïu húåp têëu Tiïëu ngaåo giang höì. Vò vêåy maâ trïn cuöåc söëng naây vêîn töìn taåi cêu noái “Hoaâ bònh laâ hiïåu quaã cuãa chên lyá”. ÚÃ möåt chûâng mûåc naâo àoá Kim Dung àaä thïí hiïån http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 21 tû tûúãng coá trûúác àêy hún 2000 nùm cuãa Socrate “Hoaâ bònh chó thûåc sûå coá khi cöng lyá àûúåc xaác lêåp”. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 22 40. HUYÏÌN THOAÅI THUÃ CUNG SA "Thuã cung sa" coá leä laâ möåt khaái niïåm khaá múái trong hïå thöëng tûâ Haán - Viïåt cuãa ngön ngûä Viïåt Nam. Töi àaä tra 6 cuöën tûâ àiïín Haán - Viïåt hoùåc Viïåt — Haán maâ khöng tòm ra àûúåc tûâ gheáp naây, coá leä vò noá cöí quaá vaâ coá leä àïën bêy giúâ, ngûúâi phuå nûä Trung Quöëc khöng cêìn àïën noá nûäa. Cuöåc söëng vùn minh vúái laân soáng “caách maång tònh duåc”, tû tûúãng tûå do luyïën aái vaâ möåt chuát thûåc duång cuãa chuã nghôa hiïån sinh Têy phûúng àaä aãnh hûúãng àïën phûúng Àöng. Ngûúâi phûúng Àöng, kïí caã ngûúâi phûúng Àöng Trung Quöëc, vöën laâ con chaáu Àûác Khöíng Phu tûã, àaä coá möåt quan àiïím rêët thoaáng vïì chûä trinh núi ngûúâi phuå nûä. Töi nhêën maånh chûä Trinh chûá khöng phaãi chûä Tiïët. Trinh laâ möåt caái gò àoá hoaân toaân nguyïn veån, ban sú maâ àaåo Khöíng vöën coi laâ biïíu tûúång cuãa sûå trong trùæng, àaåo àûác, cuãa têët caã caác haânh vi giûä mònh nhû ngoåc cuãa möåt cö gaái múái lúán lïn. Trong y hoåc, trinh mang yá nghôa cuå thïí hún: àoá laâ möåt caái maâng moãng nùçm trong nöåi cung ngûúâi phuå nûä. Ai coân trinh thò àûúåc goåi laâ xûã nûä. Vaâ do vêåy, maâng trinh àûúåc goåi laâ xûã nûä maåc. Thuã cung sa laâ möåt dêëu vïët nhoã coá maâu àoã sêåm cuãa thêìn sa, àûúåc àiïím lïn caánh tay cuãa möåt cö gaái múái lúán (thûúâng laâ caánh tay traái, caách vai khoaãng möåt têëc, ngang vúái chöî maâ ngaây nay ngûúâi ta chuãng ngûâa àêåu muâa) àïí chûáng minh cö gaái êëy coân trinh baåch. Caác thêìy thuöëc ngaây xûa khoá loâng quan saát xûã nûä maåc, maâ dêîu muöën quan saát cuäng chûa chùæc àûúåc ai cho! Cho nïn, ngûúâi Trung Quöëc cöí múái nghô àïën möåt tiïu kyá nhùçm hònh tûúång hoaá chûä trinh ra ngoaâi cêëm àõa cuãa ngûúâi phuå nûä - êëy laâ vïë thuã cung sa trïn caánh tay. Muöën biïët cö gaái naâo coân laâ xûã nûä hay khöng, chó chó cêìn veán tay aáo lïn xem xeát thuã cung sa coân hay mêët. Nïëu thuã cung sa mêët ài thò ö hö, ai tai; dêîu coá mûúâi miïång cuäng khöng biïån giaãi, caäi chaây caäi cöëi nûäa vúái moåi ngûúâi vöën thuöåc loâng cêu “Nam nûä thoå thoå bêët thên”. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 23 Laâm sao lûu àûúåc tiïu kyá cuãa thuã cung sa? Haán thû, caách chuáng ta trïn 2.000 nùm, ghi chuá roä: bùæt möåt con tùæc keâ con, nuöi noá cho thêåt tûã tïë, cho noá ùn hïët baãy cên thêìn sa. Àêåp naát con tùæc keâ, vùæt xaác cuãa noá lêëy möåt loaåi nûúác coá maâu àoã sêåm. Àem nûúác êëy chêëm lïn cú bùæp caánh tay traái cuãa cö gaái múái lúán. Dêëu chêëm ngoaâi da seä ùn sêu vaâo lúáp ngoaåi biïíu bò, àïí laåi möåt vïët troân maâu àoã sêåm trïn laân da trùæng noän. Vïët troân maâu àoã sêåm êëy chñnh laâ biïíu tûúång uy nghi, huâng höìn nhêët cuãa sûå trinh baåch. Nïëu cö gaái tûå mònh gêìn guäi vúái ngûúâi àaân öng hoùåc bõ cûúäng hiïëp, vïët thuã cung sa seä mêët ài ngay. Lyá luêån thò chùåt cheä nhû vêåy nhûng Haán thû cuãa hoåc giaã Ban Cöë vêîn khöng cùæt nghôa àûúåc möëi tûúng quan hûäu cú giûäa thuã cung sa trïn caánh tay vaâ xûã nûä maåc trong nöåi cung cuãa ngûúâi phuå nûä. Noái caách khaác, lúâi bñ chuá cuãa Haán thû khöng giaãi thñch àûúåc taåi sao khi xûã nûä maåc bõ raách thò vïë thuã cung sa laåi biïën mêët ài vaâ giaã thiïët möåt cö gaái bõ mêët thuã cung sa röìi thò hoå coá thïí... laâm laåi caái múái khöng. Vaâ búãi thuã cung sa coá àûúåc tûâ nûúác cöët cuãa con tùæc keâ ùn àuã 7 cên thêìn sa, nghôa laâ chuyïån maâ têët caã moåi nhaâ úã Trung Quöëc àúâi Haán àïìu laâm àûúåc, vaâ búãi thõt da ai cuäng nhû ai nïn töi àöì chûâng têët caã moåi phuå nûä Trung Quöëc (thúâi Haán thöi nheá) tûâ cö gaái 16 tuöíi thúm nhû àoáa ngoåc lan àïën ngûúâi thiïëu phuå 50 tuöíi coá mêëy mùåt con, taã túi nhû taâu laá chuöëi sau trêån baäo, àïìu coá thïí tûå laâm tiïu kyá thuã cung sa àûúåc. Àïën luác àoá, dêîu sû phuå cuãa caác danh y Hoa Àaâ, Biïín Thûúác nhòn àûúåc vïët thuã cung sa cuäng khoá loâng nhêån ra chên giaã, thûåc hû. Khöng chûâng ruát kinh nghiïåm àoá maâ ngaây nay, caác tuá baâ thûúâng cho baác sô “tên trang” xûã nûä maåc caác cö àïí gaåt mêëy tay Höìng Köng, Taiwan giaâu suå. Àoá laâ chuyïån 2.000 nùm trûúác. Hai ngaân nùm sau, nhaâ vùn Kim Dung àaä àûa huyïìn thoaåi thuã cung sa cuãa dên töåc mònh vaâo trong caác taác phêím tiïíu thuyïët voä hiïåp cuãa öng, vêîn vúái muåc àñch chûáng minh cho sûå trinh baåch cuãa ngûúâi phuå nûä múái lúán. Caác nhên vêåt nûä cuãa öng nhûng Chu Chó Nhûúåc (YÃ thiïn Àöì long kyá), Lyá Maåc Sêìu (Thêìn àiïu hiïåp lûä), Mai Phûúng Cö (Hiïåp khaách haânh) àïìu giûä àûúåc nhûäng vïët àoã thùæm cuãa thuã cung sa trïn caánh tay trùæng noän naâ. Nghôa laâ hoå khöng hïì mêët trinh, chûa tûâng chùn göëi vúái http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 24 àaân öng, chûa thêët thên vò ngûúâi khaác giúái nhû hoå tûå nhêån hoùåc do ngûúâi khaác vu vaå. Lûáa àöi Chu Chó Nhûúåc vaâ Trûúng Vö Kyå thûúng yïu nhau. Diïåt Tuyïåt sû thaái, chûúãng mön phaái Nga My laåi buöåc hoåc troâ Chu Chó Nhûúåc cuãa mònh phaãi thïì àöåc, khöng àûúåc thûúng yïu Trûúng Vö Kyå. Chu Chó Nhûúåc phaãi dûång lïn cêu chuyïån Töëng Thanh Thû laâ chöìng cuãa cö àïí àaánh lûâa moåi ngûúâi, chuã yïëu laâ àaánh lûâa chaâng Trûúng. Khi Töëng Thanh Thû bõ àaánh troång thûúng, moåi ngûúâi vêîn àinh ninh rùçng Chu Chó Nhûúåc àaä laâ àaân baâ. Àïën luác àoá, Chu Chó Nhûúåc múái veán caánh tay aáo lïn cho moåi ngûúâi biïët cö vêîn coân vïët thuã cung sa tûúi thùæm. Vïët thuã cung sa àoá àuã sûác caãi chñnh têët caã moåi lúâi àöìn àaåi, moåi àiïìu maâ cö àaä tûå nhêån vïì mònh. Mai Phûúng Cö thûúng yïu Thaåch Thanh nhûng Thaåch Thanh àaä coá vúå, coá hai con trai. Trong möåt cún ghen tuöng laâm mêët lyá trñ, cö àaä bùæt möåt àûáa con múái 3 thaáng tuöíi cuãa Thaåch Thanh àem ài, nuöi nêëng haâi nhi thaânh ngûúâi, àùåt tïn laâ Cêíu Taåp Chuãng (choá löån giöëng). Àûáa beá lúán lïn, vêîn àinh ninh Mai Phûúng Cö laâ meå ruöåt cuãa mònh. Cho àïën möåt ngaây vúå chöìng Thaåch Thanh lïn nuái Huâng Nhô tòm Mai Phûúng Cö, coá caã cêåu trai Cêíu Taåp Chuãng ài theo, Mai Phûúng Cö vêîn vò cún ghen, khöng tiïët löå thên thïë Cêíu Taåp Chuãng. Ai cuäng yïn chñ Phûúng Cö chûãa hoang, sinh ra thùçng beá khöng cha, riïng vúå Thaåch Thanh thò cho rùçng chöìng mònh àaä chùn göëi vúái Mai Phûúng Cö sinh ra cêåu Cêíu Taåp Chuãng. Kim Dung àaä xûã lyá tònh huöëng tiïíu thuyïët hïët sûác bi kõch nhûng cuäng hïët sûác cao thûúång: öng àïí cho Mai Phûúng Cö tûå vêån, möåt bïn aáo raách hiïån roä vïët thuã cung sa trïn laân da trùæng. Nghôa laâ Mai Phûúng Cö vêîn coân trinh baåch. Coân Cêíu Taåp Chuãng laâ ai, taåi sao khuön mùåt chaâng giöëng hïåt Thaåch Thanh, taåi sao chaâng goåi Mai Phûúng Cö laâ maá maá thò tûå àöåc giaã tòm hiïíu. Trong tiïíu thuyïët voä hiïåp cuãa Kim Dung, huyïìn thoaåi thuã cung sa àûúåc nêng lïn thaânh hiïån thûåc mang dêëu êën cuãa triïët lyá, dêëu êën cuãa tû tûúãng nhên vùn vaâ nhên àaåo. Nïëu cûá lyá luêån theo kiïíu nhaâ nho thò ai coân trinh múái laâ àaåo àûác; ai mêët trinh laâ keã hû thên. Nhûng Kim Dung khöng nhòn ngûúâi phuå nûä Trung Quöëc theo nhaän quan àoá. Trong Thêìn àiïu hiïåp lûä, öng xêy dûång nhên http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 25 vêåt Tiïíu Long Nûä, chûúãng mön phaái Cöí Möå Àaâi. Tiïíu Long Nûä múái 18 tuöíi, thûúng yïu ngûúâi hoåc troâ nhoã hún cö 2 tuöíi laâ Dûúng Qua. Möåt höm, khi cö àang thoaát y àïí luyïån Ngoåc nûä têm kinh trong buåi rêåm thò bõ möåt tïn àïå tûã phaái Toaân Chên laâ Doaän Chñ Bònh àiïím huyïåt, che mùåt röìi àûa vaâo chöî kñn àaáo cûúäng hiïëp. Cö gaái àau khöí khi mêët ài vïët thuã cung sa vaâ caãm thêëy khöng coân xûáng àaáng vúái chaâng hoåc troâ nhoã Dûúng Qua nûäa. Cö àau xoát boã Dûúng Qua ra ài. Nhûng trong con mùæt Dûúng Qua, möåt Tiïíu Long Nûä mêët trinh coân hún haâng vaån cö gaái trinh baåch khaác trïn àúâi. Dûúng Qua ra ài tòm cö khùæp böën phûúng trúâi. Khöng coá nhaâ vùn naâo can àaãm nhû Kim Dung khi àûa ra möåt ngûúâi thêìy mêët trinh, möåt möëi tònh thêìy troâ trong möåt böëi caãnh xaä höåi maâ Khöíng giaáo vêîn chiïëm tû thïë àöåc tön nhû xaä höåi Trung Quöëc thïë kyã XI. ÚÃ àêy, öng muöën chûáng minh möåt àiïìu: chûä trinh qua dêëu vïët thuã cung sa khöng laâ caái gò caã. Möåt tai naån thöng thûúâng hoùåc nghiïm troång coá thïí laâm mêët ài sûå trinh baåch cuãa ngûúâi phuå nûä nhûng phêím giaá vaâ tònh yïu cuãa ngûúâi phuå nûä àoá vêîn coân nguyïn veån. Chêët nhên baãn, nhên vùn àoá dïî coá mêëy ai àaä thïí hiïån àûúåc trong tiïíu thuyïët. Möåt Lyá Maåc Sêìu trinh baåch nhûng taân aác vêîn thua xa möåt Tiïíu Long Nûä bõ mêët trinh nhûng têëm loâng quaãng àaåi bao dung. Nïëu vúái àaân öng, Kim Dung thûúâng àûa cêu “Àûâng àem thaânh baåi luêån anh huâng” thò vúái phuå nûä, chuáng ta cuäng coá thïí nghô àïën cêu “Chúá àem trinh tiïët khoe thuåc nûä”. Thuã cung sa, röët cuöåc laåi, chó laâ quan àiïím cuãa Kim Dung vïì chûä trinh, möåt quan àiïím múái meâ, vûúåt xa cöng thûá sú lûúåc cuãa cöí nhên. Trûúác Kim Dung trong hún 200 taác phêím tiïíu thuyïët Minh — Thanh, chûä trinh àaä tûâng laâ vêën àïì trong Têy sûúng kyá, Liïu trai chñ dõ, Tam quöëc chñ, Höìng lêu möång. Thïë nhûng, chûä trinh àoá àöi khi rêët cûåc àoan, àöi khi laåi bõ xem quaá nheå. Chûä trinh trong taác phêím tiïíu thuyïët Kim Dung khöng nheå, cuäng chùèng cûåc àoan. Noá phuå thuöåc vaâo hoaân caãnh, thúâi àiïím, söë phêån cuãa tûâng nhên vêåt cuå thïí. Kim Dung khöng lêëy chûä trinh laâm thûúác ào phêím giaá ngûúâi phuå nûä. Nhûäng nhên vêåt nûä thêët trinh cuãa öng nhû Tiïíu Long Nûä, Kyã Hiïíu Phuâ... khiïën ngûúâi àoåc thöng caãm, xoát xa, kñnh http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 26 troång. Vùn chûúng cuãa Kim Dung àuáng laâ möåt thûá vùn chûúng nhên baãn, nhên vùn. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 27 41. BOÅN HAÂO SÔ GIANG HÖÌ ÙN TÏËT Khaái niïåm "haâo sô giang höì" laâ möåt khaái niïåm khaá àùåc biïåt maâ ngûúâi ta chó tòm thêëy trong nhûäng taác phêím tiïíu thuyïët voä hiïåp cuãa Kim Dung. Haán - Viïåt tûâ àiïín cuãa Àaâo Duy Anh àõnh nghôa haâo sô laâ "nhûäng ngûúâi coá thïë maånh hún ngûúâi". Trong tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung, tûâ "giang höì" (söng höì) mang möåt yá nghôa hïët sûác tûúång trûng àïí chó nhûäng cuöåc àúâi lïnh àïnh, tröi giaåt; nhûäng con ngûúâi chuyïn söëng bùçng àûúâng àao muäi kiïëm, àûáng trïn vaâ àûáng ngoaâi nhûäng quy àõnh vûúng phaáp cuãa caác triïìu àaåi phong kiïën Trung Quöëc. Hoå hònh thaânh möåt giúái: giúái voä lêm. Tñnh theo êm lõch, ngûúâi Trung Quöëc ùn 12 caái tïët (tiïët) trong nùm: Nguyïn àaán (1 thaáng giïng), Khai haå (7 thaáng giïng), Nguyïn tiïu (15 thaáng giïng), Haân thûåc (3 thaáng ba), Thanh minh (thaáng ba), Àoan nguä (5 thaáng nùm), Trung nguyïn (15 thaáng baãy), Trung thu (15 thaáng taám), Truâng cûãu (Truâng dûúng - 9 thaáng chñn), Truâng thêåp (10 thaáng mûúâi), Haå nguyïn (15 thaáng mûúâi), Taáo quên (23 thaáng chaåp). Boån haâo sô giang höì vöën laâ nhûäng haán tûã thö haâo, böìng böåt, laäng maån - noái theo ngön ngûä Kim Dung, cuäng "ùn tïët" quanh nùm. "Gioá xuên àêìm êëm Ngaân liïîu xang tûúi Hoa phö sùæc thùæm Hûúng nûác loâng ngûúâi" "Tiïët trúâi vaâo buöíi dûúng xuên, aánh dûúng quang saáng laån khùæp miïìn nam". Àoaån vùn ngùæn trïn àêy cuãa Kim Dung, múã àêìu cho taác phêím Tiïëu ngaåo giang höì vúái nhûäng neát phaác rêët àún giaãn, giúái thiïåu cho chuáng ta thêëy khung caãnh muâa xuên úã Phuác Chêu, tónh Phuác Kiïën, miïìn nam Trung Quöëc. Trong khung caãnh àoá, chaâng trai Lêm Bònh Chi cuãa Phûúác Oai tiïu cuåc cao hûáng dêîn boån http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 28 tiïu sû ài sùn röìi vaâo quaán bïn àûúâng uöëng rûúåu, gêy ra cuöåc êíu àaã vúái boån phaái Thanh Thaânh àïí röìi vûúáng vaâo nhûäng cuöåc àêëu tranh àêîm maáu trong suöët chiïìu daâi cuöën truyïån. Ùn tïët khöng gò vui bùçng rûúåu. Rûúåu cuãa Trung Quöëc vöën rêët phong phuá vïì nguyïn liïåu, vïì caách chûng vaâ vïì tïn goåi: Thiïåu Hûng traång nguyïn höìng, Thiïåu Hûng nûä nhi höìng, Truác diïåp thanh, Mai quïë löå, Baách thaão mô tûãu, Hêìu nhi tûãu, Böì Àaâo tûãu, Cao lûúng tûãu, Nguä tiïn tûãu, Phêìn Dûúng tûãu... kïí caã Phuåc àùåc gia tûãu (rûúåu Vodka). Boån haâo sô giang höì cûá thïë maâ uöëng, uöëng xong röìi tuöët kiïëm giûúng àao noái chuyïån phaãi quêëy vúái nhau. Lïånh Höì Xung vaâ Àiïìn Baá Quang trong Tiïëu ngaåo giang höì àêëu vúái nhau trñ maång trïn Tuyá tiïn lêu ngoaåi thaânh Haânh Sún àïí röìi trúã thaânh baån cuãa nhau cuäng qua cheán rûúåu. Biïët Lïånh Höì Xung quyá rûúåu hún tñnh maång, boån haâo sô giang höì caác bang, caác àaão, caác àöång töí chûác cuöåc hoåp mùåt ùn tïët trïn goâ Nguä Baá Cûúng àïí lêëy loâng chaâng vaâ lêëy loâng Nhêåm Doanh Doanh, yá trung nhên cuãa chaâng. Nguä Baá Cûúng thuöåc vïì haå lûu söng Hoaâng Haâ, giaáp giúái Haå Traåch, Àõnh Àaâo, phña Têy àõa giúái tónh Haâ Nam, laâ núi thuêån tiïån cho quêìn huâng böën chêu Tïì, Lïî, Dûå, Ngaåc tuå höåi. Boån haâo sô giang höì böën chêu àaä ùn cùæp thuöëc vaâ bùæt thêìy thuöëc vïì chûäa bïånh cho Lïånh Höì Xung; mang theo nhûäng boâ khö, boâ quay (?), àuâi gaâ vaâ caã chuåc loaåi rûúåu àuã cho 3000 ngûúâi ùn àïí tiïëp àaäi chaâng. Têët caã chó vò möåt muåc àñch: àûúåc baái yïët tön dung Lïånh Höì Xung. Hoå "ùn mùåc kyâ dõ, mùåt maây dûä túån", chuyïn ùn nhûäng miïëng thõt to, uöëng nhûäng baát rûúåu lúán, tûúãng àêu chùèng biïët súå trúâi súå àêët laâ gò. Thïë nhûng, nghe tiïëng àaân tònh tang cuãa thaánh cö Nhêåm Doanh Doanh nöíi lïn, caã 3000 con ngûúâi vûát chen boã tö heâ nhau tröën saåch! Gêìn nhû cuöåc söëng cuãa giúái voä lêm trong tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung chùèng thêëy ai laâm nghïì nghiïåp gò, nhûng hoå laåi coá vaâng, coá baåc, quanh nùm ùn uöëng no say. Khi Doanh Doanh ban lïånh buöåc boån haâo sô giang höì phaãi tòm caách giïët Lïånh Höì Xung thò boån Laäo Àêìu Tûã, Töí Thiïn Thu vaâ Kïë Vö Khaã Thi vêîn tuên lïånh. Nhûng vöën àêëu kiïëm khöng laåi Lïånh Höì Xung, caã boån 40 ngûúâi nguyïån duâng rûúåu ngon àöí cho Lïånh Höì Xung say àïën chïët! Hoå lyá http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 29 luêån: "Caái àoá kïu bùçng duáng sûác khöng àûúåc thò duâng trñ" (?). Röìi tûâ 40 ngûúâi, hoå vïì kïët beâ phaái lïn túái 2000 ngûúâi, bêìu Lïånh Höì Xung laâm minh chuã, tröëng rong cúâ múã tiïën lïn chuâa Thiïëu Lêm vaâo rùçm thaáng chaåp àïí giaãi cûáu Nhêåm Doanh Doanh. Ài àïën bêët kò núi àêu, boån haâo sô giang höì cuäng "ùn tïët" thuãng nöìi tröi rïë túái àoá. Coá leä cùn bïånh ùn nhiïìu uöëng lùæm laâ cùn bïånh phöí quaát cuãa con ngûúâi. Biïët laâm sao àûúåc? Cuöåc söëng ngùæn nguãi coá 100 nùm, laåi sùén rûúåu ngon nhùæm töët, khöng uöëng khöng ùn hoaá ra cö phuå têëm loâng cuãa cuöåc àúâi daânh cho mònh lùæm sao? Boån haâo sô giang höì cuãa Kim Dung laåi laâ nhûäng nhên vêåt tûå nhiïn chuã nghôa, hïî coá laâ ùn uöëng ò xeâo nhû ngaây tïët, khöng cêìn biïët thûác àoá do ai laâm vaâ laâm cho ai. Trong Thiïn Long baát böå, coá möåt àoaån tao ngöå khaá vui: boån Têìn gia traåi úã Haâ Soác vö tònh chaåm mùåt boån phaái Thanh Thaânh úã Tûá Xuyïn trong Tñnh hûúng tõnh xaá cuãa Àoaân A Chêu taåi Giang Nam. Muåc àñch chung cuãa hoå laâ tòm Möå Dung Phuåc àïí traã thuâ. Trong khi boån àïå tûã Thanh Thaânh ùn chay, ngöìi trú nhû göî àaá thò boån Têìn gia traåi laåi nhêåu nheåt tûng bûâng. Chuáng lêëy hïët nhûäng rûúåu hoa nhaâi, Mai Quïë löå, Mai hoa löå do A Chêu chûng cêët ra uöëng, laåi buöåc laäo Cöë - àêìu bïëp cuãa A Chêu, phaãi xaâo nêëu thûác nhùæm cho chuáng thûúãng thûác. Àïí traã thuâ, laäo Cöë vûâa nêëu nûúáng vûâa xó muäi, khaåc nhöí àúâm raäi vaâo thûác ùn, "phuåc vuå" cho chuáng anh huâng Têìn gia traåi! Nïëu hònh thaái ùn tïët têåp thïí coá veã luái xuâi, löån xöån thò hònh thaái ùn tïët caá nhên laåi coá veã àaâng hoaâng, trêåt tûå hún. Chuáng ta coá thïí tòm gùåp trong Thiïn Long baát böå hònh aãnh cuãa möåt ngûúâi ngöìi nhêåu trïn Tuâng haåc lêu, thaânh Vö Tñch, àêët Giang Nam: "Möåt àaåi haán ngöìi àêìu meá têy, hai mùæt saáng nhû àiïån, thên thïí cao lúán, traåc ngoaâi 30 tuöíi, phuåc sûác coá veã sú saâi möåc maåc, mùåt vuöng chûä àiïìn, tûúáng maåo khöng tuêën tuá nhûng oai phong lêîm liïåt". Àoá laâ Kiïìu Phong, bang chuã Caái bang Trung Quöëc. Anh ta múâi Àoaân Dûå, vûúng tûã nûúác Àaåi Lyá àöëi êím vúái möåt mên thõt boâ chñn, möåt baát canh lúán vaâ ba höì rûúåu to, möîi tö mûúâi cên, möîi cên tûúng àûúng 600 gram, võ chi khoaãng 18 lñt. Caã hai cûa àöi söë rûúåu àoá, tñnh ra http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 30 möîi ngûúâi uöëng àûúåc 40 baát, tûúng àûúng chñn lñt. Chùæc chùæn laâ taác giaã coá thöíi phöìng con söë naây àïí khùæc hoaå àêåm neát thïn hai hònh tûúång anh huâng cuãa giúái voä lêm thúâi nhaâ Töëng. ÚÃ chûâng mûåc naâo àoá, viïåc àöëi êím cuãa giúái voä lêm thïí hiïån nhûäng neát vùn hoaá nhêët àõnh, khöng phi vùn hoaá vaâ tûå nhiïn chuã nghôa nhû viïåc loaån êím cuãa quêìn haâo. Ta coá thïí tòm ra àûúåc nhûäng biïíu hiïån vùn hoaá nhû vêåy trong cuöåc gùåp gúä giûäa Kiïìu Phong vaâ Cöng Daä Can, trang chuã Huyïìn Sûúng trang trïn Voång giang lêu úã thaânh Giang Êm, thûúång lûu söng Trûúâng Giang. Kiïìu Phong vaâ Cöng Daä Can, möîi ngûúâi bûng möåt baát rûúåu àêìy, thaách àêëu vúái nhau ba chûúãng. Qua hai chûúãng àêìu, Cöng Daä Can coân giûä àûúåc baát rûúåu trong tay. Qua chûúãng thûá ba, anh ta khöng chõu nöíi àûúåc sûác maånh cuãa Kiïìu Phong, Cöng Daä Can chó than: "Tiïëc quaá, thûåc uöëng baát rûúåu ngon". Qua cêëu noái àoá, Kiïìu Phong àaánh giaá Cöng Daä Can laâ möåt anh huâng chên chñnh, möåt haão haán tûã. Trong nùm caách uöëng rûúåu (êím): àöåc êím, àöëi êím, cöång êím, quêìn êím vaâ loaån êím thò caách loaån êím laâ löån xöån nhêët, lùng nhùng nhêët. Boån haâo sô giang höì vöën laâ nhûäng ngûúâi ñt hoåc, laåi vùn vö àïå nhêët, voä vö àïå nhõ, ai cuäng tûå caãm thêëy mònh laâ bêåc anh huâng, laâ con ngûúâi siïu viïåt. Khi caã boån hoåp mùåt nhau laåi, khoá khùn lùæm múái bêu ra àûúåc ngûúâi thöëng lônh. Khöí thay, ngûúâi thöëng lônh àoá taâi trñ vaâ voä cöng chûa chùæc àaâ húnai, laåi khöng qua möåt trûúâng huêën luyïån chó huy naâo nïn àöåi nguä àûúåc thöëng lônh vöën àaä ö húåp laåi caâng thïm xöåc xïåch. Trûúâng húåp cuãa Ö Laäo Àaåi thöëng lônh boån quêìn tiïn 36 àöång, 72 àaão göìm mêëy ngaân ngûúâi, têën cöng lïn nuái Phiïu Miïîu, cung Linh Thûáu chöëng Thiïën Sún Àöìng Möî trong Thiïn Long baát böå laâ nhû vêåy. Boån haâo sô giang höì naây tûå xûng laâ "tiïn" nhûng thûåc ra chó laâ möåt àaám ùn haåi, voä nghïå taâo lao maâ àêìu oác laåi nöng choeân. "Quêìn tiïn" lïn àûúåc túái cung Linh Thûáu khöng thu àûúåc thùæng lúåi gò ngoaâi viïåc ùn uöëng thaã daân vaâ phoáng uïë bûâa baäi. Vuå "ùn tïët" àoá khiïën cho cung Linh Thûáu xuá khñ ngêët trúâi xanh. Gêìn nhû ai cuäng cöng nhêån rùçng ngûúâi Trung Quöëc coá kô thuêåt chïë biïën moán ùn tinh vi, khoa hoåc, xaão diïåu vaâ cêìu kò nhêët. Àoåc Löåc Àónh kyá, chuáng ta biïët àûúåc coá trïn 100 moán haåt dûa, trïn http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 31 100 moán baánh mûát ùn chúi vaâ caã ngaân moán thûác ùn mùån. Nhên vêåt àûúåc quyïìn ùn ngon nhêët trong Löåc Àónh kyá laâ nhaâ vua Khang Hy. Tuy nhiïn, àuáng nhû àõnh àïì Kim Dung àaä ruát ra: "ÚÃ trïn àúâi, hoaâng cung vaâ kô viïån laâ hai núi traá nguyå nhêët" cho nïn trong caái ùn vêîn coá nhûäng àiïìu traá nguyå buöìn cûúâi. Trïn nguyïn tùæc, àöì ùn thûác uöëng naâo ngon nhêët, böí nhêët thò àûúåc dêng lïn vua. Boån truâ phoâng (àêìu bïëp) vaâ boån thaái giaám thûúâng húåp àöìng mua thûåc phêím tûâ nhaâ thêìu bïn ngoaâi àûa vaoâ hoaâng cung àïí chïë biïën. Tuy nhiïn, cuäng nhû muön àúâi, cuöåc söëng vöën töìn taåi caái goåi laâ tham nhuäng maâ trong kô thuêåt tham nhuäng, boån thaái giaám chñnh laâ töí sû böì àïì. Cho nïn, bêët kò moán thûåc phêím naâo àûa vaâo hoaâng cung dêîu coá ûún thuái ài nûäa maâ keâm theo àûúåc chuát tiïìn loát tay thò moán êëy múái xûáng àïí dêng lïn nhaâ vua vaâ caác hêåu phi; moán naâo duâ coá tûúi ngon àïën mêëy maâ thiïëu tiïìn loát tay cuäng trúã thaânh ûún thöëi. Con heo àûúåc nuöi bùçng nhûäng vêåt trên quyá nhû Àêåu hoaâng Nhên sêm, Hoa àiïu, Phuåc linh, coá tïn laâ Àêåu hoaâng nhên sêm trû, Hoa àiïu phuåc linh trû àûúåc boån quêìn huâng Thiïn Àõa höåi laâm sùén, nheát ngûúâi vaâo trong àoá àïí àûa àïën töíng quaãn thaái giaám Vi Tiïíu Baão (ngûúâi cuãa Thiïn Àõa höåi laâm nöåi tuyïën trong hoaâng cung). Boån chuáng giaã vúâ quïn àûa tiïìn loát tay àïí Vi Tiïíu Baão chûãi toaáng lïn, buöåc àûa heo vïì phoâng mònh khaám nghiïåm vaâ cûáu ngûúâi ra. Nhûäng moán thõt heo trên quyá nhû vêåy ñt khi àïën miïång vua Khang Hy. Noá duâng laâm thûác àûa cay cho quñ võ thaái giaám truâ phoâng vaâ thõ vïå dûúái quyïìn Vi Tiïíu Baão. Ngay caã quêìn huâng Thiïn Àõa höåi cuäng àûúåc “ùn theo” nhiïìu moán khoaái khêíu maâ chó coá trong hoaâng cung múái nêëu nûúáng àûúåc. Cho nïn, quanh nùm suöët thaáng, nhûäng ai ài theo Vi Tiïíu Baão àïìu àûúåc ùn tïët. Hoå "ùn tïët" tûâ hoaâng cung ra àïën quanh thaânh Bùæc Kinh, tûâ Bùæc Kinh àïën Vên Nam, tûâ Vên Nam àïën Dûúng Chêu, tûâ Dûúng Chêu àïën biïn giúái Trung - Nga úã vuâng Hùæc Long Giang. Kiïën thûác vïì vùn hoaá thò Vi Tiïíu Baão khöëng coá lêëy möåt xu nhûng kiïën thûác vïì àaánh baåc bõp, laâm tiïìn vaâ nhêët laâ ùn uöëng thò Vi Tiïíu Baão laâ nhên vêåt siïu haång. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 32 Trong 12 böå tiïíu thuyïët voä hiïåp cuãa mònh, Kim Dung àaä daânh nhiïìu trang noái vïì caác àöì ùn thûác uöëng, caách chïë biïën, caách duâng. Coá leä chuã nghôa dên töåc cuäng hùçn sêu vaâo nhûäng trang saách naây cuãa öng: öng khöng che giêëu àûúåc niïìm tûå haâo khi noái vïì nghïå thuêåt ùn uöëng cuãa ngûúâi Trung Quöëc, vaâ àöëi vúái nhûäng àöì ùn thûác uöëng cuãa dên töåc khaác, öng thûúâng chï laâ huã lêåu. Vaâ cuäng coá leä do êm vang lõch sûã vïì nöîi thöëng khöí cuãa dên töåc trong nhûäng nùm Baát quöëc liïn quên têën cöng triïìu Thanh, cuöåc xêm lûúåc cuãa phaát xñt Nhêåt vaâo vuâng Àöng Bùæc, nhûäng tao loaån trong quaá trònh àêëu tranh Quöëc - Cöång àaä khiïën cho haâng triïåu ngûúâi Trung Quöëc àoái reát lêìm than nïn Kim Dung àaä haâo phoáng àïí cho boån haâo sô giang höì trong taác phêím voä hiïåp cuãa mònh ùn tïët thoaãi maái, khöng nhùçm ngaây tïët cuäng tiïíu yïën, àaåi yïën nhû thûúâng. Hoå ài àïën àêu laâ àûúåc ùn nhêåu no say àïën àêëy mùåc dêìu thêëy hoå hiïëm coá nghïì nghiïåp, tiïìn baåc. Boån haâo sô giang höì chó coá àûúåc caái miïång röång vaâ caái daå daây to. Hoùåc giaã àoá cuäng coá thïí laâ möåt mú ûúác nhên baãn cuãa Kim Dung: mú ûúác vïì möåt nïìn vùn minh phöìn thûåc tûå nhiïn. Öng mong àöìng baâo mònh suöët àúâi àûúåc ùn ngon, mùåc àeåp. Maâ suy cho cuâng, nïëu àûúåc thaãnh thúi ùn tïët quanh nùm thò loaâi ngûúâi quaã thêåt haånh phuác. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 33 42. BOÅN HAÂO SÔ GIANG HÖÌ TIÏËP THÕ Tiïëp thõ laâ möåt khaái niïåm hoaân toaân múái meã trong thúâi àaåi chuáng ta. Cöí vùn Trung Quöëc khöng coá hai tûâ tiïëp thõ. Tuy nhiïn, noái nhû vêåy khöng coá nghôa laâ nhûäng haânh àöång tiïëp thõ quaãng caáo hoaân toaân khöng coá trong caác xaä höåi cöí àaåi Trung Quöëc. Boån haâo sô giang höì trong tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung laâ nhûäng nhên vêåt àûúåc hû cêëu tûâ thïë kó thûá 10 (nhaâ Nam Töëng) àïën thïë kó thûá 18 (triïìu Caân Long, nhaâ Thanh) úã Trung Quöëc. Hoaåt àöång chuã yïëu cuãa hoå laâ söëng trïn àûúâng àao muäi kiïëm, haânh hiïåp cûáu àúâi. Thïë nhûng, àiïìu àùåc biïåt laâ hoå cuäng biïët “tiïëp thõ”, hiïíu theo caái nghôa laâ biïët giúái thiïåu mùåt haâng àïën ngûúâi mua vaâ mua baán khaá soâng phùèng. Múã àêìu böå Tiïëu ngaåo giang höì, Kim Dung àïí cho nhõ àïå tûã phaái Hoa Sún laâ Lao Àûác Nùåc dêîn con gaái cuãa sû phuå laâ Nhaåc Linh San hoaá trang vaâ maåo danh laâ öng chaáu, tòm xuöëng ngoaåi thaânh Phuác Chêu, tónh Phuác Kiïën sang laåi tiïåm baán rûúåu àïí theo doäi haânh tung boån phaái Thanh Thaânh tiïën àaánh Phûúác Oai tiïu cuåc. Hoå treo biïín múái, goåi quaán rûúåu cuãa mònh laâ Àaåi Baão; Lao Àûác Nùåc xûng laâ laäo Taát; Nhaåc Linh San xûng laâ Uyïín Nhi. Chñnh Lêm Bònh Chi, ngûúâi cuãa Phûúác Oai tiïu cuåc, sau khi ài sùn àaä gheá quaán Àaåi Baão uöëng rûúåu sinh sûå vaâ giïët con trai cuãa chûúãng mön phaái Thanh Thaânh Dû Thûúng Haãi tïn laâ Dû Nhên Ngaån. Tiïåm cuãa Laäo Taát luön luön coá loaåi rûúåu Truác diïåp thanh danh tiïëng. Thûåc ra, mua baán laâ chuyïån phuå, chuyïån chñnh cuãa hai sû huynh muöåi laâ doâm ngoá böå kiïëm phöí cuãa nhaâ Lêm Bònh Chi coá bõ phaái ThanhThaânh àoaåt mêët hay khöng. Tiïëu ngaåo giang höì cuäng coá möåt àoaån tiïëp thõ khaá tûác cûúâi. Laäo ùn xin thaânh Haânh Dûúng quaãng caáo vúái Lïånh Höì Xung rùçng laäo coá loaåi rûúåu tïn goåi Hêìu nhi tûãu do “Khó úã trong rûâng Tûúng Têy biïët haái traái cêy laâm rûúåu”. Vò khó haái quaã rêët tûúi, rêët ngoåt http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 34 nïn chuáng nêëu rûúåu cûåc ngon. Laäo ùn xin thûâa luác khó ài vùæng, leán vaâo àöång khó ùn cùæp ba huä Hêìu nhi tûãu, laåi bùæt thïm möåt con khó nhoã àïí vïì... nêëu rûúåu. Lïånh Höì Xung nghe laäo quaãng caáo, traã laäo ba laång baåc àïí xin möåt húáp Hêìu nhi tûãu. Nhûng hùæn vêån Höîn nguyïn khñ cöng, möåt húáp cuãa hùæn uöëng caån saåch nûãa bêìu Hêìu nhi tûãu cuãa laäo ùn xin khiïën laäo lùn ra kïu khoác, bùæt àïìn. Thónh thoaãng, boån haâo sô giang höì cuäng coá nghïì nghiïåp roä rïåt. Haâ Tam Thêët, cao thuã nuái Nhaån Àaäng tónh Triïët Giang, chuyïn nghïì baán hoaânh thaánh. Kim Dung giúái thiïåu: “Khùæp hang cuâng ngoä heãm coá haâng vaån ngûúâi baán hoaânh thaánh nhûng baán hoaânh thaánh maâ thên úã trong voä lêm giang höì chuã coá möåt mònh Haâ Tam Thêët”. Lïn Haânh Sún dûå lïî rûãa tay gaác kiïëm cuãa Lûu Chñnh Phong vúái tû caách möåt thûúång khaách, Haâ Tam Thêët vêîn gaánh gaánh hoaânh thaánh theo. Àïå tûã phaái Hoa Sún ùn cuãa laäo baãy baát, phaãi traã cho laäo baãy mûúi quan tiïìn. Àõnh Dêåt sû thaái cuãa phaãi Hùçng Sún nöíi noáng àêåp bïí cuãa laäo hai caái baát, hai chiïëc muöîng phaãi àïìn cho laäo mûúâi böën quan tiïìn. Haâ Tam Thêët àïën núi naâo laâ núi àoá coá tiïëng goä löëc cöëc cuãa hai thanh tre. Tiïëu ngaåo giang höì coân möåt nhên vêåt tiïëp thõ khaá àùåc biïët: Hoaåt bêët lûu thuã Du Têën, chuyïn baán nguöìn tin. Laäo naây voä cöng cao cûúâng, tûúáng taá phò myå, chuyïn ài nghe leán nguöìn tin mêåt trong giang höì röìi baán cho ngûúâi khaác àïí kiïëm tiïìn. Laäo ùn noái rêët khiïm töën: “Möåt súåi löng cuãa caác võ coân lúán hún bùæp àuâi cuãa tiïíu àïå”. Nguöìn tin maâ ai nêëy àïìn quan têm laâ böå Tõch taâ kiïëm phöí cuãa Lêm Bònh Cho loåt vaâo tay ai. Du Têën àoâi taám ngûúâi mua traã giaá nguöìn tin naây taám trùm laång baåc nhûng chó coá möåt ngûúâi chõu àûa cho gaä möåt trùm laång. Cêìm tiïìn xong, laäo giaã böå ngoá ra àûúâng, la lúán: “Chao öi, Àöng Phûúng giaáo chuã bao giúâ ngûúâi múái àïën”. Ai nêëy tranh nhau nhòn ra àûúâng thò Du Têën vêån khinh cöng töåt àónh, chaåy tröën biïåt. Hoaá ra, laäo laâ keã lûâa àaão. Cho nïn boån haâo sô giang höì goåi laäo laâ Du têím nï thu (con lûún têím trong dêìu). Con lûún àaä trún, laåi têím dêìu coân trún tuöåt hún nûäa; thêåt khoá maâ bùæt àûúåc Du Têën àïí lêëy laåi tiïìn. Maâ coá lêëy àûúåc tiïìn thò àöìng tiïìn êëy cuäng sûát meã, trùm laång chûa chùæc coân àûúåc vaâi laång búãi ngoaåi hiïåu cuãa laäo laâ Hoaåt bêët lûu thuã (tiïìn khöng coân dñnh laåi trong tay). http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 35 Caá biïåt, haâo sô giang höì tiïëp thõ àïí traánh cho mònh möåt nguy cú, che giêëu möåt bñ mêåt. Hiïåp khaách haânh coá nhên vêåt Ngö Àaåo Nhêët voä cöng cao cûúâng, sau khi ùn cùæp àûúåc Huyïìn thiïët lïånh, àaä tröën vïì Hêìu Giaám têåp taåi phuã Khai Phong giaã laâm möåt baâ giaâ lûng guâ baán baánh tiïu. Boån Kim Àao traåi nùæm àûúåc tin êëy, àûa àêìu laänh Chu Muåc xuöëng àaánh Ngö Àaåo Nhêët. Trong luác nguy cêëp, Ngö Àaåo Nhêët nheát Huyïìn thiïët lïånh vaâo trong chiïëc baánh tiïu noáng höíi, múâi keã àïën àaánh mònh: “Àaåi gia ùn baánh û? Möåt àöìng möåt caái”. Gaä haán tûã giang höì hêët tay, chiïëc baánh vùng ra raãnh nûúác vaâ àûúåc möåt chuá beá ùn xin nhùåt àûúåc. Böå Hiïåp Khaách haânh múã àêìu vúái möåt maân tiïëp thõ oaái oùm vaâ bêët ngúâ nhû vêåy. Hoaåt àöång tiïëp thõ àûúåc boån haâo sô giang höì thûåc hiïån àöi khi coân nhùçm muåc àñch tòm ra keã thuâ àïí baáo thuâ. Àoá laâ chuyïån àûúåc Kim Dung thuêåt laåi trong Töë têm kiïëm tûác Liïn thaânh quyïët. Àõch Vên muöën tòm ra Vaån Khuï, keã àaä giïët sû muöåi cuãa mònh. Chaâng quay vïì Giang Lùng, thêëy boån haâo sô giang höì àöí xö vaâo caác hiïåu saách tòm mua Àûúâng thu tuyïín têåp àïën nöîi khöng coân möåt böå Àûúâng thi tuyïín têåp naâo. Biïët hoå mua tuyïín têåp naây àïì tòm ra cêu mêåt ngûä chó àûúâng ài tòm kho baáu giaá trõ Liïn thaânh vaâ Vaån Khuï giïët vúå cuäng chó vò ngûúâi vúå khöng chõu tiïët löå cho Vaån Khuï cêu mêåt ngûä àoá. Àõch Vên nghô àïën chuyïån tiïët löå cêu mêåt ngûä àïí tòm Vaån Khuï. Chaâng mua vaãi trùæng, mûåc taâu viïët möåt àoaån mêåt ngûä: “Giang Lùng thaânh Nam, Têy Thiïn Ninh tûå, hoaâng kim Phêåt tûúång, hûúáng cho mö baái kiïën thaânh chuác caáo...” (Phña Nam thaânh Giang Lùng, hûúáng Têy chuâa Thiïn Ninh, coá pho tûúång phêåt bùçng vaâng, hûúáng vïì phña àoá maâ thaânh têm vaái laåy vaâ cuác caáo...). Röìi chaâng àem têëm vaãi àoá treo úã cöíng chñnh chúå Giang Lùng (nhû ta cùng biïíu ngûä quaãng caáo bêy giúâ vêåy). Quaã nhiïn, boån haâo sô giang höì hay tin, tòm àïën ghi laåi doâng chûä àoá. Vaån Khuï cuäng àïën, caãi trang thaânh möåt gaä nöng dên nhûng Àõch Vên vêîn nhêån ra hùæn. Kiïíu “tiïëp thõ” nhû vêåy thêåt múái meã; rêët gêìn vúái hiïån tûúång “baáo chûä to” trong lõch sûã Trung Quöëc hiïånàaåi. Trong YÃ thiïn Àöì long kyá, Kim Dung kïí chuyïån àïå tûã thûá ba cuãa phaái Voä Àang laâ Dû Àaåi Nham theo doäi boån diïm tiïu (baán muöëi) cuãa Haãi Sa bang. Möîi gaä diïm tiïu gaánh möåt àöi thuâng àûång muöëi trùæng xoaá vaâ qua chiïëc http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 36 àoân gaánh bùçng sùæt, Dû Àaåi Nham múái biïët àûúåc boån naây coá voä cöng cao cûúâng. Hoå gaánh muöëi ài tûâ Phuác Kiïën qua Triïët Giang, khöng hïì baán cho ai. Nïn nhúá vaâo thúâi Nam Töëng, haåt muöëi rêët quyá vúái ngûúâi Trung Quöëc vaâ thuïë muöëi laâ möåt trong nhûäng loaåi thuïë cao nhêët. Ban àêìu, Dû Àaåi Nham cho rùçng àêy laâ möåt têåp àoaân buön muöëi lêåu nhûng khi hoå bao vêy möåt toaâ miïëu cuä, höët muöëi neám khùæp sên vaâ neám vaâo toaâ miïëu thuâ Dû Àaåi Nham hiïíu rùçng loaåi muöëi cuãa hoå laâ muöëi àöåc. Vaâ tûâ maân “tiïëp thõ biïëu khöng” muöëi àöåc àoá, Dû Àaåi Nham khaám phaá ra bñ mêåt Haãi Sa bang àang theo doäi àïí àaánh lêëy baão àao Àöì long. Nhiïìu nhên vêåt cuãa Kim Dung àaä “tiïëp thõ” cuöåc àúâi mònh trûúác àûúâng àao muäi kiïëm, coi caái chïët nheå túå löng höìng. Hoå xaã thên haânh hiïåp cûáu àúâi, giuáp ngûúâi yïëu àuöëi, trõ keã gian tham, lêåp laåi “cöng àaåo”. Caái sinh tûã, töìn vong vúái hoå chó laâ möåt moán àöì chúi trong cuöåc chúi lúán. Kiïìu Phong, Lïånh Höì Xung, Hû Truác, Höì Phó, Thaåch Phaá Thiïn, Trûúng Thuyá Sún, Trûúng Vö Kyå, Àõch Vên, Quaách Tônh, Dûúng Qua... laâ nhûäng con ngûúâi nhû vêåy. Vaâ hoå àaä nhêån laåi àûúåc nhûäng “moán lúåi” lúán lao: danh dûå vaâ phêím giaá cuãa ngûúâi anh huâng phûúng Àöng chên chñnh. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 37 43. HAÂNG GIAÃ TÖËNG VÊN NAM Nhòn trïn baãn àöì Trung Hoa ngaây nay, Vên Nam laâ möåt tónh phña Têy Trung Quöëc, Nam giaáp Viïåt Nam vaâ Laâo, Têy giaáp Miïën Àiïån (Myanmar). Dûúái triïìu vua Khang Hy nhaâ Thanh, nhên vêåt àûáng àêìu cai trõ vuâng àêët Vên Nam - Tûá Xuyïn laâ Ngö Tam Quïë, tûúác hiïåu Bònh Têy vûúng. Nguyïn khi múái chiïëm àûúåc àêët nûúác Trung Quöëc röång lúán, ngûúâi Maän Chêu göìm taám böå töåc, möîi böå töåc coá möåt maâu cúâ goåi laâ Baát kyâ, thöëng nhêët tön töåc AÁi Tên Giaác La (Aisin Gioro) laâm laänh tuå. Miïìn àêët khúãi nghiïåp cuãa hoå chó göìm ba tónh Caát Lêm, Caáp Nhô Tên, Liïu Ninh (goåi laâ Àöng tam tónh) vúái vaâi triïåu ngûúâi thò laâm sao coá thïí cai trõ àûúåc àêët nûúác Trung Hoa vúái haâng trùm triïåu ngûúâi Haán töåc. Chñnh vò vêåy maâ thúâi Thuêån Trõ vaâ sau naây laâ thúâi Khang Hy, caác hoaâng àïë Maän Chêu tñch cûåc sûã duång nhûäng Haán gian, nhûäng tay sai àùæc lûåc àaä giuáp ngûúâi Maän Chêu tiïën cöng vaâo Trung Quöëc, böí duång hoå thaânh nhûäng phiïn vûúng (vua nûúác phïn giêåu) giuáp nhaâ vua cai trõ caác vuâng àêët xa xöi (so vúái kinh àö Bùæc Kinh). Thúâi Khang Hy coá tam phiïn: Bònh Têy vûúng Ngö Tam Quïë cai trõ Vên Nam - Tûá Xuyïn; Bònh Nam vûúng Thûúång Khaã Hyã cai trõ Phuác Kiïën; Tônh Nam vûúng Caãnh Tinh Trung cai trõ Quaãng Àöng. Ngö Tam Quïë laâ phiïn vûúng lúán nhêët, binh lûåc gêìn bùçng binh lûåc hoaâng àïë. Vua Khang Hy sinh nùm 1654, lïn ngöi nùm 1662 (8 tuöíi), thûåc sûå cai trõ nùm 1667 (13 tuöíi). Öng vua con naây thûåc sûå laâ möåt minh quên, biïët nhòn xa tröng röång. Hoåc theo phong caách cai trõ cuãa nhaâ Minh, Khang Hy muöën thûåc hiïån möåt chïë àöå quên chuã trung ûúng têåp quyïìn vaâ muöën nhû thïë thò truyïån àêìu tiïn laâ phaãi triïåt haå tam phiïn. Trong tam phiïn, Khang Hy chó e deâ coá Bònh Têy vûúng Ngö Tam Quïë. Àoá laâ nhûäng neát cú baãn trong canh baåc chñnh trõ àêìu àúâi Maän Thanh trïn àêët Trung Quöëc. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 38 Löåc Àónh kyá cuãa nhaâ vùn Kim Dung àûúåc xêy dûång trïn böëi caãnh lõch sûã thûåc tïë àoá. Khi nhaâ vua múái 15 tuöíi, coá möåt viïn thaái giaám giaã maåo àaä loåt àûúåc vaâo hoaâng cung úã Bùæc Kinh, trúã thaânh baån nhoã cuãa nhaâ vua. Anh ta laâ Vi Tiïíu Baão, 13 tuöíi, con möåt kyä nûä thaânh Dûúng Chêu. Vua Khang Hy coá möåt cö em gaái (trong truyïån xêy dûång laâ kïët quaã cuãa möëi tònh thêìm leán giûäa möåt thûá phi cuãa Thuêån Trõ hoaâng àïë vúái möåt nhên vêåt trong àaåo Thêìn long úã Liïu Àöng) tïn laâ Kiïën Ninh cöng chuáa. Nùm 15 tuöíi, Vi Tiïíu Baão biïët cöng chuáa Kiïën Ninh, bõ cö tra têën, àaánh àêåp, haânh haå rêët khöí súã. Kiïën Ninh chó thua Vi Tiïíu Baão möåt tuöíi nhûng cö rêët hung aác, baåo ngûúåc. Àïí tûå cûáu mònh, Vi Tiïíu Baão àaä beã trêåt khúáp tay, àaánh àêåp, thêåm chñ lêëy àeân àöët chaáy da ngûåc cöng chuáa. Kim Dung xêy dûång nhên vêåt Kiïën Ninh laâ möåt ngûúâi mùæc chûáng khöí dêm (Masochisme-perversion dans laquelle le sujet recherche le plaisir sexuel dans la douleur: traång thaái bïånh lyá maâ trong àoá chuã thïí chó tòm thêëy àûúåc khoaái laåc tònh duåc trong sûå àau àúán thên xaác). Cho nïn khi Vi Tiïíu Baão àöët chaáy ngûåc Kiïën Ninh, lêëy roi àaánh cö thò cö laåi: "miïång cûúâi chuám chñm" laåi coân àöång viïn: "Xin tûúáng cöng àaánh maånh vaâo" miïîn laâ àûâng gêy thûúng tñch trïn mùåt cho cö. Vaâ àöi thiïëu niïn àoá àaä súám quan hïå tònh duåc vúái nhau ngay trong hoaâng cung coá tiïëng laâ thêm sêu nghiïm cêín nhêët cuãa caác triïìu àaåi quên chuã Trung Quöëc! Cö cöng chuáa 14 tuöíi söëng caånh gaä thaái giaám giaã, khöng coân laâ möåt cö gaái trong trùæng nûäa. Têët nhiïn vua Khang Hy khöng biïët àûúåc àiïìu àoá. Tham voång cuãa nhaâ vua laâ laâm sao triïåt haå àûúåc tam phiïn vaâ àùåc biïåt àöëi vúái Ngö Tam Quïë - àaåi phiïn vûúng, phaãi àûúåc thûåc hiïån cho àûúåc möåt giaãi phaáp chñnh trõ an toaân. Nhaâ vua àaánh möåt nûúác cúâ theo caách caác vua Trung Quöëc ngaây xûa: duâng nûä sùæc. Khang Hy tuyïn böë gaã ngûå muöåi laâ Kiïën Ninh cöng chuáa cho Ngö ÛÁng Huâng, con trai cuãa BÒnh Têy vûúng Ngö Tam Quïë àïí àöi bïn kïët thöng gia cuâng chia nhau hûúãng phuá quyá. Nûúác cúâ àoá cuãa vua Khang Hy thêåt cao cûúâng: vûâa loaåi àûúåc cö em gaái baåo ngûúåc ra khoãi hoaâng cung, xoaá lêëp àûúåc àiïìu xêëu xa khoãi dû luêån cung cêëm; vûâa àaánh laåc hûúáng Ngö Tam Quïë àïí cuãng cöë binh lûåc Thanh triïìu, àuã sûác àöëi phoá nïëu Ngö Tam Quïë laâm phaãn. Vi Tiïíu http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 39 Baão àûúåc nhaâ vua tin yïu, phong laâm Tûá hön sûá, coá nhiïåm vuå àûa Kiïën Ninh cöng chuáa vûúåt mêëy chuåc ngaân dùåm tûâ bùæc Kinh àïën Vên Nam àïí gaã cho Ngö ÛÁng Huâng. Theo phaáp luêåt vaâ àaåo àûác caác triïìu àaåi quên chuã úã Trung Hoa, trinh tiïët cuãa ngûúâi phuå nûä àûúåc coi laâ tiïu chuêín haâng àêìu, tiïu chuêín quyïët àõnh àúâi söëng lûáa àöi. Möåt cö gaái bònh thûúâng thêët trinh àaä laâ möåt troång töåi huöëng chi möåt cö cöng chuáa võ thaânh niïn laâ ngoåc caânh vaâng, laåi laâ dêu tûúng lai cuãa möåt phiïn vûúng àûáng àêìu caác phiïn vûúng? Vua Khang Hy, Ngö Tam Quïë, Ngö ÛÁng Huâng vaâ nhên dên Trung Hoa thúâi êëy àêu biïët àûúåc truyïån àöång trúâi êëy cuãa Kiïën Ninh cöng chuáa. Chó coá Vi Tiïíu Baão vaâ Kiïën Ninh cöng chuáa biïët chuyïån. Vêåy laâ moán haâng giaã Kiïën Ninh cöng chuáa, cö gaái laá ngoåc caânh vaâng àûúåc hoaâng thûúång vaâ thaái hêåu rêët cûng chiïìu, àûúåc töëng tiïîn vïì Vên Nam. Àoaân ngûúâi àûa cöng chuáa ài àïìu cho Vi Tiïíu Baão laâ thaái giaám thûá thiïåt. Thïë nhûng hùæn chûa bao giúâ "tônh thên" thò laâm sao goåi laâ thaái giaám. Vi Tiïíu Baão laâ möåt thûá thaái giaám giaã maåo. Caã hai thûá haâng giaã maåo gùåp nhau, cuâng ài hïët thaáng naây qua thaáng noå, biïën haânh cung cuãa cöng chuáa àiïån haå thaânh chöî aái ên àêìm àòa ngay trûúác muäi cuãa thiïn haå. Nghïå thuêåt haâi hûúác cuãa Kim Dung trong vùn chûúng àaä àûúåc phaát triïín àïën töåt àöå, khoá tòm thêëy àûúåc trong bêët kyâ möåt taác phêím vùn hoåc haâi hûúác naâo tûâ trûúác àïën nay! Taác giaã cuäng chua chaát nhêån xeát: "Con ngûúâi thiïëu niïn vûâa biïët muâi nam nûä chung chaå maâ naâng cöng chuáa kiïìu myå kia laåi duâng thiïn binh vaån traång àïí quêën quñt lêëy gaä thò coân dûát tònh sao àûúåc". Cho nïn, quên sô tiïìn hö hêåu uãng ài vïì Vên Nam thò cûá ài, riïng Àö thöëng, Tûá hön sûá suöët ngaây cûá nùçm lò trong phoâng cöng chuáa. Laâm sao àïí giaãi quyïët hêåu quaã khöng lûúâng khi Ngö Tam Quïë phaát hiïån ra sûå thêåt kinh thiïn àöång àõa laâ Kiïën Ninh cöng chuáa khöng coân gaái trinh? Phaãn ûáng cuãa chaâng phoâ maä Ngö ÛÁng Huâng seä nhû thïë naâo nïëu biïët àûúåc thaái giaám giaã Vi Tiïíu Baão àaä biïën vúå mònh thaânh haâng giaã? Ngûúâi Trung Quöëc àaä coá nhûäng thûá maâ Nguyïîn Du tûâng àïì cêåp trong Truyïån Kiïìu: "Nûúác voã lûåu, maáu maâo gaâ" nhûng caã Vi Tiïíu Baão vaâ Kiïën Ninh àïìu coân treã con, http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 40 khöng thïí biïët àûúåc hai moán chïët ngûúâi àoá. Taác giaã Kim Dung giaãi quyïët möåt caách khaác, kinh khuãng hún. Àûa Kiïën Ninh túái Vên Nam, Vi Tiïíu Baão baân vúái Bònh Têy vûúng Ngö Tam Quïë coi ngaây töët, giúâ töët àïí töí chûác lïî cûúái cho vûâa long troång, vûâa raång danh Bònh Têy vûúng laåi vûâa àeåp loâng Khang Hy, vûâa vinh dûå cho Ngö ÛÁng Huâng laåi vûâa xûáng àaáng vúái àõa võ cao caã cuãa Kiïën Ninh. Vi Tiïíu Baão cûá keáo daâi thúâi giúâ ra àïí coân tiïëp tuåc àïm àïm coân vaâo phoâng Kiïën Ninh nûäa chûá. Baãn thên Kiïën Ninh thò chó muöën söëng vúái Vi Tiïíu Baão vaâ ra lïånh cho Vi Tiïíu Baão tòm moåi caách àïí haå saát gaä tiïíu tûã Ngö ÛÁng Huâng. Nïëu Ngö ÛÁng Huâng maâ cûúái cö, cö seä khai ra vúái nhaâ vua huyåch toeåt moåi chuyïån! Mêu thuêîn àûúåc àêíy lïn àïën àónh àiïím, coá nguy cú laâm buâng nöí súám cuöåc taåo phaãn cuãa Ngö Tam Quïë. Thïë nhûng... Vi Tiïíu Baão àïën thùm Ngö Tam Quïë, àûúåc hoå Ngö tùång cho hai khêíu suáng luåc cuãa ngûúâi Nga (Kim Dung goåi laâ La Saát Hoaã khñ; ngûúâi Haán thúâi êëy goåi laâ Têy dûúng hoaã khñ). Vi Tiïíu Baão àûa tùång Kiïën Ninh möåt cêy, daåy cö caách duâng suáng. Trong möåt àïm Ngö ÛÁng Huâng tuêìn phoâng chûäa chaáy, Kiïën Ninh àaä cho goåi ÛÁng Huâng vaâo phoâng riïng, duâng suáng uy hiïëp hùæn phaãi àûáng yïn röìi bùæn vaâo böå phêån sinh duåc cuãa hùn. Cö tûå xeá aáo mònh àïí vu caáo cho Ngö ÛÁng Huâng àaä muöën cûúäng bûác tònh duåc àöëi vúái cö. Sûå kiïån àöång trúâi àoá xaãy ra khiïën Ngö Tam Quïë súå vúä mêåt, vûâa àau àúán vò con, vûâa súå mang tiïëng vúái dû luêån hai tónh Vên Nam - Tûá Xuyïn. Laäo phaãi àem baåc àuát loát cho boån thên binh tûâ Bùæc Kinh àûa cöng chuáa túái àïí moåi ngûúâi khoãi têu lïn Khang Hy haânh vi caân rúä, àaåi nghõch khi quên cuãa Ngö ÛÁng Huâng. Vaâ laäo töí chûác gêëp àaám cûúái; phaáo nöí kheát leåt caã thaânh Cön Minh àïí daân caãnh cho cuöåc "trùm nùm haånh phuác" cuãa lûáa àöi Kiïën Ninh - ÛÁng Huâng. Hún ai hïët; Ngö Tam Quïë, Ngö ÛÁng Huâng, Kiïën Ninh, Vi Tiïíu Baão àïìu biïët àaám cûúái kia laâ haâng giaã. Luêåt cuãa Trung Quöëc buöåc cûúái xong, àöi vúå chöìng múái phaãi hoaân hön. Ngö ÛÁng Huâng vaâ Kiïën Ninh phaãi quay vïì Bùæc Kinh àïí laåy taå vua Khang Hy vaâ thaái hêåu. Àêy laâ möåt nûúác cúâ khaác cuãa Khang Hy nhûng nhaâ vua khöng baân cho Vi Tiïíu Baão biïët; öng muöën bùæt giûä Ngö ÛÁng Huâng laâm con tin àïí àuã thúâi giúâ nhúâ caác tu http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 41 sô doâng Tïn phûúng Têy chïë taåo suáng àaåi baác, àöëi phoá vúái cuöåc taåo phaãn cuãa Ngö Tam Quïë. Ngö ÛÁng Huâng vïì Bùæc Kinh àûúåc phong phoâ maä, àûúåc cêëp phuã àïå xinh àeåp. Hùæn coá têët caã, trûâ möåt thûá: àûúåc chung chùn göëi vúái Kiïën Ninh. Khöí thay, chuyïån êëy àaä coá baá tûúác Vi Tiïíu Baão laâm thay. Viïët böå Löåc Àónh kyá, Kim Dung muöën viïët vïì nhûäng moán haâng giaã cuãa Trung Quöëc: nhûäng con ngûúâi giaã maåo. Vi Tiïíu Baão laâ thaái giaám giaã, cöng chuáa Kiïën Ninh laâ cö gaái laá ngoåc caânh vaâng giaã, Ngö ÛÁng Huâng laâ phoâ maä giaã maâ Ngö Tam Quïë cuäng laâ bêåc "trung thêìn" giaã. Baãn thên hoaâng àïë Khang Hy cuäng laâ möåt võ vua nhên tûâ giaã maåo. Maåt cûa, mûúáp àùæng gùåp nhau: Löåc Àónh kyá quaã laâ möåt siïu phêím vïì sûå giaã maåo. Nhûng noá coá möåt chêët rêët thêåt, rêët àúâi maâ khöng möåt taác phêím naâo coá àûúåc, kïí caã nhûäng taác phêím khaác cuãa Kim Dung: mùåt sau cuãa têëm huy chûúng àaåo àûác Trung Hoa trong thïë kyã 17. Lõch sûã Thanh triïìu ghi roä: nùm 1677, Ngö Tam Quïë nöíi loaån úã khu vûåc Àöång Àònh höì, chiïëm Tûá Xuyïn vaâ Vên Nam, xûng laâ Ngö quöëc cöng. Tay àaåi Haán gian naây dûång cúâ, truyïìn hõch "Hûng Minh thaão Löî" (khöi phuåc laåi nhaâ Minh vaâ baâi trûâ rúå Maän Chêu). Nhûng chñnh saách cai trõ nhên tûâ, saáng suöët cuãa Khang Hy àaä thu phuåc àûúåc loâng dên Trung Quöëc; khöng coá ai uãng höå Ngö Tam Quïë. Ngö Tam Quïë lïn laâm vua ba thaáng thò mêët; Khang Hy chùåt àêìu ÛÁng Huâng, bònh àõnh àûúåc miïìn Tûá Xuyïn - Vên Nam.Triïìu Khang Hy àûúåc coi laâ triïìu àaåi cûåc thõnh cuãa nhaâ Thanh trïn àêët Trung Quöëc. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 42 44. BÛÁC GIAÁC THÛ GIAÄ TÛÂ THÏË KYÃ Cuöåc tònh anh vúái em Chó coân giêy phuát thöi Thò tònh xin saáng tûúi Tûåa ngaân tia nùæng roåi (Lúâi möåt baâi haát) Lêìn àêìu tiïn, lêìn thûá hai, lêìn thûá ba... töi cûá ngúä àoåc taác phêím cuãa Kim Dung laâ ài tòm möåt thïë giúái khaác ngoaâi thïë giúái thûåc taåi — möåt “thiïn ngoaåi hûäu thiïn”, - àïí tröën vaâo trong àoá. Töi cûá cho rùçng thïë giúái cuãa tiïíu thuyïët voä hiïåp laâ möåt thïë giúái viïîn möång vaâ noá trúã thaânh thaáp ngaâ cho chñnh mònh, giuáp mònh laäng quïn thûåc taåi. Trong têm phên hoåc, Sigmund Freud àaä noái caãm xuác (eámotion) nhû möåt troâ aão thuêåt nhùçm hû vö hoaá hoaân caãnh, giuáp caá nhên tûâ chöëi hoaân caãnh. Thñ duå nhû trûúác möåt con coåp dûä, töi khöng laâm gò àûúåc noá, vêåy töi ngêët xóu àïí quïn noá ài, àïí coi noá nhû khöng coá trïn àúâi. Töi cuäng àaä möåt thúâi coi chuyïån àoåc taác phêím tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung laâ möåt maân aão thuêåt giuáp töi hû vö hoaá hoaân caãnh, giuáp töi laäng quïn àúâi. Thïë nhûng, àïën tuöíi tri thiïn mïånh, töi múái nhêån ra àûúåc rùçng yá nghô àoá laâ sai lêìm. Phaãi, Kim Dung saáng taåo ra möåt thïë giúái múái - thïë giúái voä hiïåp — nhûng phiïu lûu vaâo thïë giúái àoá, töi hoaân toaân khöng hïì laäng quïn àúâi maâ ngûúåc laåi, töi caâng thêëy cuöåc àúâi hiïån thûåc gêìn guäi hún, thên thiïët hún. Àoåc nhûäng taác phêím tiïíu thuyïët hiïån thûåc ngaây nay, töi böîng caãm thêëy cuöåc àúâi xa caách quaá. Ngûúåc laåi àoåc tiïíu thuyïët cuãa Kim Dung, töi thêëy voä lêm sao maâ quen thuöåc quaá, quen thuöåc nhû chñnh töi àang söëng, àang goáp mùåt trong àoá. Hoaá ra, coá hai thûá hiïån thûåc; möåt hiïån thûåc àûúåc hû cêëu bay böíng tuyïåt vúâi rêët gêìn guäi vúái tûâng söë phêån con ngûúâi; möåt hiïån thûåc bõ boáp meáo qua caái nhòn haån heåp vaâ sûå gia cöng chûa túái http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 43 cuãa nhaâ vùn khiïën noá trúã thaânh öëc àaão, leã loi, hoaân toaân xa laå vúái àaám àöng, trong àoá coá töi. Voä lêm laâ gò? Àoá laâ möåt xoä höåi coá nhûäng von ngûúâi cöng chñnh, ngau thùèng, khao khaát lêåp laåi sûå cöng bùçng, trûâ khûã caái aác, kïu goåi loâng thûúng yïu quyá troång phêím giaá con ngûúâi, laâm saáng lïn phêím giaá con ngûúâi. Àoá cuäng laâ möåt xaä höåi maâ caái aác, caái xêëu coân àang ngûå trõ; nhûäng nguyå quên tûã àang àoáng vai nhûäng ngûúâi quên tûã àïí lûâa bõp thiïn haå mûu cêìu haånh phuác vaâ quyïìn lûåc cho baãn thên. Àoá laâ möåt xaä höåi maâ sûå àêëu tranh giûäa caái thiïån vaâ caái aác khaá roä, nhûng àöi khi do àõnh kiïën sai lêìm, ngûúâi ta lêîn löån caái thiïån laâ caái aác, caái aác laâ caái thiïån,laâm naãy sinh sûå mêu thuêîn trong chñnh nhêån thûác cuãa tûâng ngûúâi qua tûâng thúâi àiïím khaác nhau. Têët nhiïn caái thiïån seä thùæng caái aác, cuöåc söëng seä vûún túái caái töët àeåp nhûng àïí coá àûúåc tûúng lai àoá, ngûúâi ta phaãi traãi qua thiïn ma baách chiïët, trong àoá coá sûå tûå chiïën thùæng chñnh caái xêëu cuãa mònh. Voä lêm laâ gò? Àoá laâ möåt xaä höåi söëng àïí yïu thûúng nhau, àïí baây toã têëm loâng vúái nhau, àïí cho nhau, riïng cho nhau möåt àúâi möåt kiïëp. Àoá laâ möåt xaä höåi maâ caâng thêm nhêåp ta caâng caãm thêëy gêìn guäi hún. Coá möåt lêìn, töi àûáng trûúác hiïn nhaâ vaâ quan saát àoaá phuâ dung. Buöíi bònh minh hoa trùæng mõn maâng nhû laân da cuãa möåt em beá àeåp. Buöíi trûa hoa chuyïín maâu höìng. Buöíi chiïìu hoa coá maâu tñm bêìm röìi sau àoá hoa taân ài. Ai cuäng baão àúâi hoa phuâ dung ngùæn nguãi, bêët haånh. Nhûng haäy noái ngûúåc laåi, baãn thên àúâi söëng ngùæn nguãi bêët haånh àoá vêîn àem laåi cho cuöåc söëng möåt veã àeåp àöåc àaáo maâ ngaân hoa khaác khöng thïí mang laåi àûúåc. Àùång Thïë Phong chó söëng coá ngoaâi ba mûúi tuöíi, àïí laåi cho àúâi ñt nhêët hai ca khuác bêët huã. Coá ngûúâi söëng nùm sauá chuåc nùm tuöíi, viïët haâng trùm ca khuác maâ vêîn nhaân nhaåt lûãng lú. Coá ngûúâi söëng àïën baách niïn maâ chùèng àïí gò laåi cho àúâi ngoaâi hai tûâ trûúâng thoå. Ta choån ai, ngûúâi laâm àeåp cho cuöåc àúâi maâ yïíu mïånh hay ngûúâi chùèng laâm cho àúâi àeåp maâ söëng lêu? Ta choån hai ca khuác bêët huã hay möåt trùm ca khuác nhaân nhaåt? Chûa bao giúâ töi nghô ngûúâi cêìm buát viïët vùn laâ ngûúâi giaáo duåc cho àúâi. Hïî khi ngûúâi ta duâng vùn chûúng lïn gên daåy àúâi thò http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 44 ngûúâi ta chùèng daåy àûúåc ai caã (vaâ cuäng chùèng ai muöën àoåc caã). Vùn chûúng chó àún giaãn laâ möåt thûá troâ chúi, troâ vui. Öng Haân Duä noái “Vùn duâng àïí chúã àaåo” (Vùn dô taãi àaåo) laâ möåt caách nhùæc nhúã cho ngûúâi cêìm buát phaãi viïët vùn àûáng àùæn, coá ñch cho àúâi chûá khöng phaãi daåy àúâi. Vùn chûúng àún giaãn chó laâ thûá böng hoa chûng cho àeåp. Trong quan niïåm àoá, töi chó viïët vùn àïí cho àúâi giaãi trñ, kïí caã toaân böå têåp Kim Dung giûäa àúâi töi cuäng chó àïí cho baån àoåc giaãi trñ. Thaãng hoùåc, trong haâng ngaân trang saách kia, baån bùæt gùåp àûúåc àöi ba cuåm tûâ àùæc yá hoùåc may mùæn tòm thêëy vaâi kiïën thûác nho nhoã thò töi cuäng àaä lêëy laâm haånh phuác lùæm röìi. Töi choã mong àem laåi nhûäng giêy phuát giaãi trñ cho baån àoåc. Möåt ngaây àêìy nhûäng lo êu, cùng thùèng, buöìn baä; cêìm quyïín saách lïn àoåc trùm trang, liïn tûúãng àïën möåt thïë giúái khaác, söëng vúái möåt têm traång khaác, nhû vêåy quyïín saách àaä coá ñch cho àúâi. Töi vêîn súå mònh söng thûâa söëng uöíng. Ngay trong nhûäng giêy phuát àau àúán nhêët cuãa àúâi mònh, töi vêîn muöën laâm thïm möåt caái gò cho àúâi, cho ngûúâi. Caái lûng àau kinh khuãng, phaãi trñch Dectancyl vaâo tuyã söëng; caác baác sô dùån búát ngöìi, phaãi nùçm nghó nhiïìu. Nhûng töi nùçm nghó sao àûúåc. Töi àoáng chùåt cûãa phoâng bïånh, viïët möåt ngaây mûúâi hai tiïëng àöìng höì. Viïët caái gò? Viïët Kim Dung giûäa àúâi töi. Àiïìu àaáng súå nhêët àöëi vúái con ngûúâi laâ sûå cö àún. Möåt söë nhên vêåt cuãa Kim Dung taân taå, chòm khuêët trong nöîi cö àún. Àoá laâ Haâ Tuác Àaåo, Tiïíu Long Nûä, Dûúng Qua, Lêm Triïìu Anh, Vûúng Truâng Dûúng, Kiïìu Phong, Àinh Àiïín... Vöën xûa hoå coá möåt tònh yïu, möåt ngûúâi yïu nhûng röìi cuöåc söëng chia xa àöi lûáa. Vaâ röìi, hoå mêët ài möåt nûãa cuãa chñnh mònh, cö àún suöët quaäng àúâi coân laåi. Thêåt haånh phuác cho nhûäng lûáa àöi àûúåc söëng bïn nhau: Hû Truác vaâ Ngên Xuyïn, Lïånh Höì Xung vaâ Nhêåm Doanh Doanh, Àõch Vên vaâ Thuãy Sinh, Höì Phó vaâ Miïu Nhûúåc Lan... Thêåt haånh phuác cho nhûäng lûáa àöi àûúåc chïët bïn nhau: Thuyá Sún vaâ Hên Töë Töë. Tònh yïu cûáu vaän thïë giúái chûá khöng phaãi laâ möåt thûá gò khaác. Coá bao giúâ ngûúâi nhòn thêëy chên mêy trùæng vûúng vêën trïn àónh nuái kia? Noá coá àêëy nhûng cuäng khöng coá àêëy. Noá vûúng trïn àónh nuái röìi seä bay ài, seä tan ài nïëu coá möåt taác àöång ngoaåi lai cuãa http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 45 gioá cuãa nùæng. Ngûúâi coá bao giúâ soi boáng trïn nguöìn suöëi giûäa rûâng àaåi ngaân? Noá coá àêëy, caái boáng daáng tûúi àeåp kia maâ cuäng chùèng coá àêëy. Cuöåc söëng cuãa con ngûúâi cuäng vêåy, coá àêëy maâ cuäng chùèng coá àêëy. Noá ngùæn nguãi vö cuâng, hûäu haån vö cuâng. Taåi sao khöng nhòn nhau bùçng möåt aánh mùæt dõu daâng, khöng noái vúái nhau möåt lúâi àùçm thùæm. Ngaây mai, khi giaä tûâ cuöåc söëng naâo ai coá mang àûúåc gò theo àêu. Triïåu Mêîn thûúng yïu Trûúng Vö Kyå. Cö àaä àöåt ngöåt cêìm tay Trûúng Vö Kyå cùæn möåt caái, hy voång dêëu rùng seä gêy thaânh vïët thûúng, vïët thûúng seä maäi maäi coân trïn da thõt àïí möåt ngaây mai, lúä coá xa nhau, Vö Kyå nhòn thêëy dêëu vïët trïn tay mònh laâ vêîn nhúá àïën Triïåu Mêîn. Sûå toã tònh cuãa cö gaái Möng Cöí quaã thêåt àöåc àaáo, àêìy saáng taåo, rêët phaâm tuåc nhûng cuäng rêët thi võ. Tûâ àoá suy ra, ai gêy cho ta möåt chên thûúng têm höìn hay thïí xaác, ta seä nhúá maäi ngûúâi êëy suöët àúâi. Vêng suöët àúâi, húäi coã thúm cuãa àúâi töi. Böìng Sún laâ möåt thõ trêën nhoã cuãa tónh Bònh Àõnh, nùçm trïn Quöëc löå 1A. Tûâ àêy, nhòn vïì phña Têy laâ nuái An Laäo, chòm trong mêy muâ, sûúng phuã. Töi qua Böìng Sún möåt chiïìu muâa àöng laånh cùm cùm, trong cùn phoâng troå uöëng ly rûúåu chaát àoã vaâ nghô àïën àoaån Tiïíu Siïu chia tay Trûúng Vö Kyå. Vaâ töi laâm thú: Gêìn cuöëi nùm 49 Rùçng: Nguyïn tiïu, trùng àaä saáng trïn àöìi Chúâ vúái nheá, ngûúâi úi chúâ ta nheá Nhû thuúã êëy àöi loâng coân rêët treã Nhòn hoaâng hön maâ cûá ngúä bònh minh Khi heo may phong kñn cuöåc hanh trònh Ta gheá laåi bïn àúâi phúi chiïëc aáo Vaâ chúåt thêëy möåt ngaân hoa thaåch thaão Múã möåt lêìn àïí taân luåi möåt ngaây Biïín úã bïn kia, soáng vöî bïn naây Búãi traái àêët vêîn xoay cún möång mõ http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 46 Ta goåi laåi cuöëi noác loâng thïë kó Maâ troån àúâi khöng thêëy möåt êm vang Con ngûåa giaâ lïn àónh döëc lêìm than Gùåm coång coã thúm muâa xuên baát ngaát Àïí àuã sûác maâ cêt cao tiïëng haát Rùçng: chúâ ta vïì húäi Nguyïn tiïu Trúâi xa xanh löìng löång boáng mêy chiïìu Ai bay àûúåc nhû aánh höìng Trang Tûã Sau baâi thú laâ nhûäng chuöîi ngaây thaáng u buöìn. Trong nöîi cö àún tuyïåt vúâi, töi tòm àïën vúái taác phêím Kim Dung nhiïìu hún, chia seã vúái caác nhên vêåt, caác söë phêån trong taác phêím cuãa öng sêu sùæc hún. Röìi seä coá möåt ngaây, töi nhû caánh chim bay khoãi bêìu trúâi naây. Thïë kó àang úã trong chiïìu taân, trong hoaâng hön, trong chaång vaång töëi. Ngûúâi ta cho rùçng noái àïën caái chïët laâ bi quan, tiïu cûåc. Khöng phaãi vêåy àêu. Töi nghô rùçng ai daám nhòn vaâo söë phêån con ngûúâi, söë phêån cuãa chñnh mònh, laâm hïët traách nhiïåm cuãa möåt con ngûúâi vúái cuöåc söëng röìi thu xïëp haânh trang, chúâ àïën luác caánh cûãa hû vö múã ra, lïn àûúâng trúã vïì vúái hû vö laâ ngûúâi can àaãm. Trûúng Thuyá Sún, Hên Töë Töë, Huyïìn Nhaån, Huyïìn Khöí, Kiïìu Phong, A Tûã àaä lïn àûúâng. hoå ung dung ra ài nhû àaä tònh cúâ àïën vúái cuöåc àúâi naây, mïën traãi àuã bao nhiïu buöìn vui sûúáng khöí. Sinh, Laäo, Bïånh, Tûã laâ möåt voâng tuêìn hoaân àûúng nhiïn maâ loaâi ngûúâi phaãi kinh qua, naâo coá chi àïí àaáng ta phï phaán tñch cûåc hay tiïu cûåc, bi quan hay laåc quan. Thïë kó naây àang tung nùæng ban chiïìu Cho loâng ngûúâi bêng khuêng nhúá nhau Trûúác cûãa trùm nùm rêët mú höì Coân möåt ngaây vui bao nöîi vui. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 47 Coá möåt chiïìu, töi trúã vïì cùn nhaâ laånh giaá, bïn ngoaâi mûa rúi. Loaâi ngûúâi àêu röìi? Sao töi úã laåi möåt mònh giûäa göëi chùn laåc loäng? Töi ài tòm sûå cûáu röîi, sao chó gùåp nöîi cö àún? Cuöåc tònh anh vúái em Chó coân giêy phuát thöi Thò tònh xin saáng tûúi Tûåa ngaân tia nùæng roåi. Töi khöng khöng coá ngaân tia nùæng. Töi chó mong coá möåt tia nùæng roåi. Cuöëi thïë kó röìi, àïm töëi àang àïën àïí ngaây mai coá möåt bònh minh khaác lïn. Töi mú möåt tiïëng haát, möåt cung àaân hoaâ bònh trung chñnh nhû khuác Tiïëu ngaåo giang höì vang lïn trong cuöåc söëng. Ngaây mai, thïë kó 21 seä túái, thiïn niïn kó thûá ba cuãa loaâi ngûúâi seä túái. Töi àûáng úã chiïìu vaâng cuöëi thïë kó, nhòn lïn àónh thiïn thu vaâ tûå hoãi töi laâ ai, tûâ àêu túái, ngaây mai seä vïì núi àêu. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 48 45. HAÂNH TRÒNH QUA THÖËNG KHÖÍ Möîi ngûúâi àïìu coá möåt àúâi söëng riïng, ài trïn möåt con àûúâng. Nïëu àúâi söëng laâ möåt cuöåc haânh trònh thò möîi cuöåc haânh trònh àïìu coá baãn sùæc cuãa noá, khöng ai giöëng ai, khöng kinh nghiïåm naâo truâng lùæp kinh nghiïåm naâo. Khi xêy dûång nhûäng nhên vêåt trung têm trong tiïíu thuyïët cuãa mònh, Kim Dung àaä khùæc hoaå cuöåc haânh trònh riïng cuãa tûâng nhên vêåt. Höì Phó (Tuyïët Sún phi höì), Lïånh Höì Xung (Tiïëu ngaåo giang höì), Dûúng Qua (Thêìn àiïu hiïåp lûä) Trûúng Vö Kyå (YÃ thiïn Àöì long kyá), Kiïìu Phong (Thiïn Long baát böå), Thaåch Phaá Thiïn (Hiïåp khaách haânh)... khöng nhên vêåt naâo giöëng nhên vêåt naâo. Thïë nhûng, qua nhûäng kiïëp ngûúâi àùåc thuâ êëy, ngûúâi àoåc laåi nhêån ra möåt mêîu söë chung: möîi nhên vêåt trung têm trong tiïíu thuyïët Kim Dung àïìu coá chöî giöëng nhau búãi hoå àaä haânh trònh qua thöëng khöí, àaä tûâng ài qua nhûäng con àûúâng àau khöí. Höì Phó múái àûúåc sinh ra 3 ngaây thò cha meå chïët hïët, may mùæn nhúâ möåt gaä tiïíu nhõ trong quaán cúm böìng chaåy tröën keã muöën giïët haåi. Chaâng trai cöi cuát lúán lïn, hoåc àûúåc àûúâng Höì gia àao phaáp cuãa cha truyïìn laåi, cûúäi con ngûåa ài tûâ Sún Àöng vaâo Trung Nguyïn tòm keã thuâ giïët cha. Oaái oùm laâm sao, khi tòm ra keã cêìn tòm thò Höì Phó múái hiïíu àûúåc ngûúâi êëy khöng phaãi laâ keã àaä giïët cha mònh. Lûúäi àao àûa lïn, lêëp laánh dûúái boáng trùng laånh nhûng Höì Phó khöng núä xuöëng tay. Tû tûúãng cuãa Höì Phó coá sûå àêëu tranh maänh liïåt; lûúäi àao cûá lú lûãng nhû vêåy. Vò vêåy, taác phêím coân coá möåt caái tïn rêët êën tûúång: Laänh nguyïåt baão àao. Lïånh Höì Xung laåi laâ möåt trûúâng húåp khaác. Hùæn laâ möåt cö nhi, àûúåc àûa vïì Hoa Sún, trúã thaânh àaåi àïå tûã cuãa Nhaåc Bêët Quêìn. Hùæn tön Nhaåc Bêët Quêìn nhû cha, Ninh Trung Tùæc nhû meå vaâ coi Nhaåc Linh San nhû cö em gaái thên yïu. Lúán lïn, hùæn yïu Nhaåc Linh San vaâ caâng thïm kinh troång sû phuå, sû mêîu. Thïë nhûng, http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 49 Nhaåc Linh San àaä phuå tònh hùæn, chaåy theo gaä töët maä nhaâ giaâu Lêm Bònh Chi; sû phuå hùæn laåi vu caáo hùæn ùn cùæp Tõch taâ kiïëm phöí cuãa hoå Lêm, àuöíi hùæn ra khoãi sû mön, laåi rao khùæp voä lêm nhúâ moåi ngûúâi tru diïåt hùæn. Trúâi àêët bao la maâ hùæn khöng tòm ra möåt chöî àïí nûúng thên. Nöîi àau thûúng trong suöët cuöåc haânh trònh laâm ngûúâi cuãa hùæn àaåt àïën àöå cuâng cûåc cuãa kiïëp ngûúâi. Nïëu khöng coá tònh yïu vô àaåi cuãa thaánh cö Nhêåm Doanh Doanh, chùæc hùæn àaä chïët ài têìm thûúâng vaâ bònh thûúâng nhû cêy nhû coã. Cuöëi cuâng, hùæn ruã boã têët caã àïí àûúåc cuâng Doanh Doanh song têëu khuác Tiïëu ngaåo giang höì, söëng ung dung tûå taåi àïí àûúåc laâm con ngûúâi tûå do. Trûúng Vö Kyå laåi ài qua möåt con àûúâng thöëng khöí khaác. Múái 10 tuöíi, hùæn àaä phaãi chûáng kiïën möåt caãnh cûåc kyâ àau àúán: caã cha meå àïìu tûå tûã trïn nuái Voä Àang. Baãn thên hùæn bõ truáng möåt chûúãng êm haân, tûúãng àaä chïët nïëu khöng àûúåc thêìn y Höì Thanh Ngûu chûäa trõ. Röìi hùæn laâm möåt cuöåc phiïu lûu vaån dùåm lïn têån Quang Minh Àñnh trïn daäy Thiïn Sún, trúã thaânh giaáo chuã Minh giaáo Trung Quöëc. Loâng hùæn trong saáng nhû gûúng; haânh vi hùæn anh huâng hún bêët cûá möåt anh huâng naâo nhûng hùæn vêîn bõ àúâi nguyïìn ruãa laâ dêm tùåc, aác nhên, taâ ma ngoaåi àaåo. Hùæn daânh caã àúâi mònh cho sûå nghiïåp chöëng quên Möng Cöí xêm lùng, giaânh laåi àêët nûúác cho Haán töåc. Nhûng röìi hùæn àau àúán khaám phaá ra sûå bêët trung, bêët nghôa cuãa Chu Nguyïn Chûúng, möåt thuöåc haå cuâng hùæn mûu àöì sûå nghiïåp lúán. Hùæn lùång leä rúâi haâng nguä khúãi nghôa, dùæt tay Mêîn Mêîn Àùåc Muåc Nhô, cö quêån chuáa Möng Cöí xinh àeåp, ra ài. Cuöëi cuâng, hùæn laâm möåt cöng viïåc thuá võ vaâ rêët àaân öng: keã löng maây cho ngûúâi tònh Mêîn Mêîn Àùåc Muåc Nhô. Nhûng bi kõch nhêët trong nhûäng söë phêån bi kõch phaãi noái àïën Kiïìu Phong (Thiïn Long baát böå). Kiïìu Phong tïn thêåt laâ Tiïu Phong, ngûúâi Khêët Àan; cha meå bõ ngûúâi Haán giïët haåi ngoaâi Nhaån Mön Quan. ÊËy vêåy maâ Kiïìu Phong àûúåc ngûúâi Haán àûa vïì nuöi dûúäng, Haán hoaá, àöíi laåi hoå Kiïìu, àûa lïn laâm Bang chuã Caái bang Trung Quöëc, nhêån sûá mïånh chiïën àêëu chöëng laåi ngûúâi Khêët Àan. Niïìm àau àúán cuãa Kiïìu Phong laâ khi öng bõ thuöåc haå töë caáo laâ quên Khêët Àan moåi rúå vaâ nhêån ra mònh chñnh laâ ngûúâi Khêët Àan. Hoaá ra, öng àaä tûâng àaánh giïët vaâ chuã trûúâng àaánh giïët nhûäng http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 50 ngûúâi cuâng dên töåc vúái mònh. Niïìm àau thûá hai laâ öng àaä xuöëng tay giïët lêìm ngûúâi tònh Àoaân A Chêu, ngûúâi àaä nguyïån cuâng öng vïì bïn kia Nhaån Mön Quan sùn chöìn àuöíi thoã. Cú duyïn laå luâng àaä àûa öng vïì Khêët Àan (Liïu quöëc), àûúåc phong laâm Nam viïån àaåi vûúng, thöëng lônh binh quyïìn nûúác Liïu, àoáng taåi Yïn Kinh (Bùæc Kinh ngaây nay). Vua Liïu ra lïånh cho öng àaánh Trung Quöëc; nghô àïën trùm hoå lêìm than, triïåu dên àau khöí, Tiïu Phong (tûác Kiïìu Phong) àaä chöëng lïånh haânh quên. Vua Liïu xem öng laâ keã phaãn nghõch. ÚÃ Trung Quöëc, öng laâ tïn choá Liïu moåi rúå. Vïì nûúác Liïu, öng laâ keã phaãn vua, phaåm thûúång. Haânh trònh thöëng khöí cuãa Tiïu Phong àaä àaåt àïën àónh àiïím, cêìn àïën sûå giaãi thoaát phi tûå nhiïn. Öng phaãi sûã duång àïën caái tûå do cuöëi cuâng cuãa kiïëp ngûúâi àïí tûå xûã lêëy mònh trûúác Nhaån Mön Quan. Kim Dung àaä àïí cho nhûäng nhên vêåt trung têm cuãa mònh kinh qua nhûäng àau àúán vïì thïí chêët vaâ tinh thêìn cuãa kiïëp ngûúâi. Gêìn nhû öng muöën chûáng minh möåt àõnh àïì cú baãn cuãa Phêåt giaáo: àúâi laâ bïí khöí. Coá nhûäng nhên vêåt kïët thuác haânh trònh thöëng khöí bùçng caách tûå xûã lêëy cuöåc àúâi mònh nhû Kiïìu Phong, Trûúng Thuáy Sún. Kim Dung viïët àïën nhûäng àoaån maâ caác nhên vêåt cuãa öng tûå choån lêëy caái chïët khiïën ngûúâi àoåc àau àúán, buâi nguâi, khoác ngay trïn trang tiïíu thuyïët. Töi cho rùçng möåt thûá vùn chûúng nhû vêåy laâ soâng phùèng vaâ cöng bùçng. Tiïíu thuyïët cuãa Kim Dung noái àïën cuöåc söëng, tònh yïu, sûå thöëng khöí vaâ caái chïët àïìu àaáng àïí ngûúâi ta quan têm àoåc vaâ suy ngêîm. Kim Dung àaä vûúåt qua chuã nghôa cöng thûác sú lûúåc khi xûã lyá kïët thuác taác phêím maâ haâng trùm nhaâ vùn Minh — Thanh àaä thûåc hiïån. Töi nhêån ra úã tiïíu thuyïët Kim Dung tñnh chêët nhên baãn, nhên vùn rêët gêìn guäi vúái cuöåc söëng cuãa möîi kiïëp ngûúâi. Möåt àiïìu cêìn nhúá laâ Kim Dung xuêët thên tûâ möåt gia àònh quan laåi úã Haãi Ninh, Triïët Giang. Töí phuå öng tûâng laâm quan triïìu Thanh; hoå Tra cuãa öng coá nhiïìu nhên vêåt àûúåc ghi tïn trong lõch sûã Trung Quöëc. Thïë nhûng, vùn chûúng cuãa öng daânh rêët nhiïìu tònh thûúng cho ngûúâi ngheâo, ngûúâi cuâng khöí; caác nhên vêåt trung têm thûúâng laâ treã möì cöi, bú vú lûu laåc, coá keã ài ùn xin. Caái àoá laâ gò http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 51 nïëu khöng phaãi laâ tònh thûúng yïu, quyá troång phêím giaá con ngûúâi? Töi noái vùn chûúng Kim Dung laâ thûá vùn chûúng àaáng àïí chuáng ta àoåc vaâ suy ngêîm laâ vêåy. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 52 46. ÀÏM PHÛÚNG NAM ÀOÅC LAÅI YÃ THIÏN ÀÖÌ LONG KYÁ Töi àang úã trong phoâng 301, nhaâ khaách Àoaân T.30 cuãa Quên khu 9. Thaáng 11, àïm Cêìn Thú mûa nùång haåt. Qua cûãa kñnh, töi coá thïí nhòn thêëy maân mûa trùæng xoáa trïn raåch Caái Khïë, nhûäng aánh àiïån vaâng voåt hùæt xuöëng tûâ nhûäng khung cûãa cuãa caác ngöi nhaâ ven búâ raåch bïn kia. Mûa rúi thûúâng goåi nhúá cho loâng ngûúâi. Àêy laâ möåt àïm phûúng Nam nhû bao àïm phûúng Nam khaác, nhûng trúâi mûa khiïën loâng thao thûác, khöng nguã àûúåc. Khöng nguã àûúåc vöën laâ thuöåc tñnh cuãa töi. Loâng töi nhû möåt súåi dêy àaân, chó cêìn möåt cún gioá nheå thöíi qua laâ coá thïí rung lïn thaânh tiïëng; huöëng chi cuöåc söëng àêìy nhûäng ba àöång, sûúáng khöí, vui buöìn. Bûác thû kïu oan cuãa möåt baâ meå trong möåt xaä vuâng sêu huyïån Chêu Thaânh A, kïí chuyïån cö con gaái 16 tuöíi cuãa mònh bõ hiïëp dêm maâ vuå aán vêîn khöng bõ khúãi töë, bõ can vêîn khöng bõ truy cûáu traách nhiïåm hònh sûå laâm loâng töi àau nhoái. Cö gaái àaä kïí laåi cho töi nghe nhûäng giêy phuát kinh hoaâng, àau àúán nhêët àúâi cö. Keã gêy aán laâ möåt ngûúâi coá chûác quyïìn, thuöåc möåt têåp thïí sùæp àûúåc laänh huên chûúng. Trong trûúâng húåp naây, danh dûå cuãa têåp thïí quan troång hún phêím giaá möåt ngûúâi phuå nûä. Ngûúâi ta àaä múâi cö àïën, àûa möåt triïåu àöìng höî trúå, àûa cho meå cö ba triïåu àöìng goåi laâ giuáp vöën vïì quï laâm ùn. Khi cö ài khoãi miïìn àêët tai hoåa cuãa àúâi mònh, coá keã tûå xûng laâ “nhaâ baáo” viïët möåt baâi khaá daâi, ca ngúåi keã hiïëp dêm cö laâ möåt caán böå nùng nöí àêìy tinh thêìn traách nhiïåm; lïn aán cö laâ möåt thûá gaái chuyïn tröåm cùæp, àaä àûúåc cho triïåu maâ coân lêåt loång töë caáo vu vú. Leä phaãi àaä bõ xêm phaåm thö baåo, sûå thêåt àaä bõ beã cong. Töi coá àuã cú súã àïí chûáng minh cö gaái bõ hiïëp dêm vaâ chûáng minh keã coá chûác quyïìn kia àaä phaåm töåi hiïëp dêm. Nhûng töi viïët lïn thò ai seä nghe töi vaâ liïåu tiïëng noái cuãa töi coá àuã sûác lay àöång http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 53 têëm loâng cuãa nhûäng ngûúâi laâm cöng taác töë tuång àïí bùæt giûä, àiïìu tra, truy töë vaâ xeát xûã keã phaåm töåi êëy? Töi caãm thêëy nhuåc nhaä vò chûa laâm hïët chûác nùng cuãa möåt nhaâ baáo àöëi vúái baån àoåc, vúái möåt baâ meå ngheâo vaâ möåt cö gaái bêët haånh àaä tin tûúãng gúãi àún kïu cûáu àïën cho töi. Töi caãm thêëy nhuåc nhaä búãi giûäa cuöåc söëng minh baåch maâ coân coá “nhaâ baáo” vö lûúng têm, tûå nguyïån laâm möåt thûá böìi buát cho àöìng tiïìn àïí quay laåi phoáng uïë vaâo sûå thêåt. Töi caãm thêëy nhuåc nhaä khi nhiïìu baån àöìng nghiïåp ngay thùèng cuãa töi vaâ caã töi cuâng àaánh àöìng vúái möåt thûá “nhaâ baáo” nhû vêåy. Thöi thò töi trúã laåi vúái tû thïë cuãa nhaâ vùn, àoåc möåt caái gò àoá maâ mònh yïu thñch vaâ viïët möåt caái gò àoá maâ mònh cêìn viïët. Coá leä trong suöët böå tiïíu thuyïët YÃ thiïn Àöì long kyá, khöng coá êm thanh naâo aám aãnh töi nhû tiïëng gêìm ruá cuãa Taå Töën. Kim Dung goåi àoá laâ thêìn cöng Sû tûã höëng - tiïëng gêìm cuãa sû tûã. Tiïëng gêìm êëy laâ möåt vuä khñ lúåi haåi; noá vang rïìn, keáo daâi àêåp vaâo mang nhô cuãa ngûúâi nghe. Keã naâo cöng lûåc yïëu seä bõ tiïëng gêìm laâm cho hön mï vaâ chïët luön; keã coá cöng lûåc khaá hún thò khöng chïët nhûng mêët hïët trñ nhúá, trúã thaânh cuöìng loaån. Trong toaân böå taác phêím, Taå Töën chó gêìm lïn möåt lêìn trïn àaão Vûúng Baân Sún. Tiïëng gêìm cuãa laäo àaä giïët chïët quêìn huâng; chó coân hai ngûúâi söëng soát nhûng cuöìng loaån laâ Tûúãng Àaâo vaâ Cao Tùæc Thaânh phaái Cön Lön; hai ngûúâi söëng soát troån veån nhûng bõ laäo bùæt ài laâm “tuâ binh” laâ Trûúng Thuyá Sún phaái Voä Àang vaâ Hên Töë Töë cuãa Baåch mi giaáo. Taåi sao Trûúng Thuyá Sún vaâ Hên Töë Töë söëng? ÊËy laâ vò taác giaã khöng muöën möåt thû sinh taâi hoa, coá nghïå thuêåt thû phaáp tuyïåt vúâi vaâ möåt cö gaái trong trùæng, tûúi àeåp, thöng minh phaãi chïët. Caái taâi hoa, caái àeåp cuãa hoå laâ vöën quyá cuãa cuöåc söëng. Nhûng vöën quyá êëy àöìng thúâi cuäng laâ mêìm cuãa tai hoåa, cuãa àau àúán, cuãa lêìm than. Kim Dung goåi hoå laâ möåt àöi ngûúâi ngoåc (ngoåc nhên). Àöi ngûúâi ngoåc êëy phaãi söëng, phaãi lûu laåc lïn Bùng Hoãa àaão, phaãi kïët àöi vúái nhau, röìi phaãi trúã laåi Trung Nguyïn àïí gaánh chõu sûå àau àúán cuãa caái nhòn phên biïåt chñnh taâ, phaãi chïët ài trïn nuái Voä Àang àïí giûä bñ mêåt cho baão àao Àöì long. Nghôa laâ hoå phaãi traã giaá cho chñnh taâi hoa vaâ nhan sùæc maâ trúâi ban cho hoå. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 54 Tiïëng ruá cuãa Taå Töën bao haâm àuã caã àau thûúng, uêët hêån. Möåt con ngûúâi vùn nhaä, coá kiïën thûác vùn hoåc uyïn baác, coá taâi biïån luêån tröi chaãy maâ vúå con laåi bõ chñnh gaä “sû phuå” mêët daåy laâ Thaânh Khön giïët chïët. Taå Töën coi ngûúâi thêìy cuãa mònh laâ cûâu nhên, maâ oaái oùm thay, gaä cûâu nhên êëy laåi coá vai troâ lúán hún caã ngûúâi cha (trong chïë àöå quên chuã theo Nho giaáo). Taå Töën ài tòm cûâu nhên, laåi àaánh chïët möåt võ thêìn tùng maâ laäo thûúâng kñnh troång. Cuäng nhû Chñ Pheâo cuãa Nam Cao, Taå Töën cuãa Kim Dung mong muöën àûúåc laâm möåt con ngûúâi lûúng thiïån nhûng con àûúâng trúã vïì vúái bïën lûúng thiïån cuãa laäo àaä bõ chùåt àûát búãi sûå phên biïåt ên oaán, chñnh taâ, thiïån aác. Töi cho rùçng Taå Töën cêët tiïëng ruá laâ möåt caách phaát tiïët têm tònh. Taå Töën ruá cuäng nhû Baåch Cû Dõ laâm thú, cuäng nhû cö kyä nûä trïn bïën Têìm Dûúng cêët tiïëng haát. Têët caã chó laâ sûå phaát tiïët. Hên Ly, em cö cêåu cuãa Trûúng Vöå Kyå, laåi thûúng yïu Trûúng Vö Kyå. Trong quan àiïím cuãa hön nhên gia àònh Trung Hoa ngaây xûa, anh chõ em cö cêåu ruöåt, anh chõ em baån dò ruöåt àûúåc pheáp lêëy nhau. ÚÃ àêy, ngûúâi ta boã qua möëi dêy quan hïå huyïët thöëng, chó chuá troång àïën yïëu töë baâng hïå. Vêng, Hên Ly thûúng yïu Trûúng Vö Kyå. Nhûng khaác vúái nhûäng thiïëu nûä xuên thò, cö khöng muöën giûä laåi têëm nhan sùæc xinh àeåp cuãa mònh. Cö luyïån möåt mön voä cöng àöåc aác vúái ûúác mong mön naây seä giuáp cö traã thuâ lúán cho meå mònh. Cö duâng àöi tay huát hïët chêët àöåc cuãa nhûäng con nhïån àöåc vaâo thên thïí mònh vaâ cö biïët khi luyïån àïën möåt ngaân con nhïån àöåc, chêët àöåc seä tñch tuå trong cú thïí, dung maåo biïën àöíi trúã nïn xêëu xñ vö cuâng. Mön voä cöng cuãa cö àûúåc goåi laâ Thiïn chêu vaån àöåc thuã. Chêu àêy laâ con nhïån. Àúâi cö chuyïn chúi vúái nhûäng con nhïån nïn Kim Dung coân goåi cö laâ Chêu Nhi (beá Nhïån). Chêët àöåc cuãa nhïån àaä laâm cho khuön mùåt cö ngaây caâng xêëu ài; chó coân nuå cûúâi vúái haâm rùng trùæng laâ vêîn rûåc rúä. Vïì sau, cö bõ raåch böën nhaát kiïëm vaâo mùåt; chêët àöåc chaãy ra khiïën da thõt trùæng treão laåi. Nhûng möåt thiïëu nûä bõ böën vïët kiïëm trïn mùåt thò duâ trùæng treão àïën àêu cuäng khöng thïí goåi laâ cö gaái àeåp àûúåc. Caái haånh phuác muöën àûúåc laâm duyïn laâm daáng trûúác tònh quên muön àúâi cö khöng thûåc hiïån àûúåc. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 55 YÃ thiïn Àöì long kyá coá möåt caái boáng thêëp thoaáng rêët laå. Àoá laâ Thaânh Khön, gaä sû phuå mêët daåy cuãa Taå Töën. Gêìn nhû Thaânh Khön gêy nïn caác oaán thuâ, xung àöåt trong taác phêím nhûng ngûúâi àoåc khöng thêëy roä raâng chên tûúáng laäo qua taác phêím àöì söå naây. Àêìu tiïn, khi Trûúng Vö Kyå cûáu caác cao thuã Minh giaáo trong Töíng àaân trïn Quang Minh Àñnh, àaä giao àêëu vúái laäo, biïët laäo chñnh laâ keã cûâu nhên cuãa nghôa phuå Taå Töën, àaä tröën vaâo phaái Thiïëu Lêm dûúái phaáp danh Viïn Chên nhûng chaâng chó nghe àûúåc tiïëng noái vaâ tiïëp xuác vúái hai baân tay laäo xuyïn qua caái bao vaãi. Moåi ngûúâi tûúãng laäo chïët trong àaám loaån quên nhûng khi kiïím tra laåi caác xaác chïët thò laäo àaä tröën mêët. Röìi khi Trûúng Vö Kyå cuâng Tiïíu Siïu ài vaâo àûúâng hêìm bñ mêåt dûúái Quang Minh Àñnh, bõ Thaânh Khön lêëp taãng àaá àïí bñt kñn miïång hêìm, Vö Kyå vêîn khöng thêëy àûúåc mùåt laäo. Lêìn cuöëi cuâng, khi êm mûu baåi löå, laäo múái xuêët hiïån vaâ giao àêëu vúái Taå Töën taåi hêåu sún chuâa Thiïëu Lêm. Taå Töën bõ muâ, bõ laäo àaánh cho taã túi. Thïë nhûng, Taå Töën àaä cöë öm laäo cuâng rúi xuöëng hêìm giam töëi àen. ÚÃ àêëy, ngûúâi mùæt saáng cuäng nhû keã àui muâ. Taå Töën cuöëi cuâng cuäng traã àûúåc möëi àaåi thuâ: àam muâ hai mùæt Thaânh Khön, phïë hïët voä cöng cuãa laäo. Keã caã lêìn cuöëi cuâng naây, Thaânh Khön cuäng xuêët hiïån dûúái lúáp hoáa trang laâm cho caã quêìn huâng khöng ai nhêån ra. Chó coá Taå Töën, nhúâ bõ muâ maâ nhêån àûúåc tiïëng noái. Röët cuöåc, chùèng ai thêëy roä Thaânh Khön ra laâm sao. Coá leä baån àoåc ngaåc nhiïn, tûå hoãi taåi sao töi àoåc laåi YÃ thiïn Àöì long kyá maâ chó àiïím coá ba nhên vêåt Taå Töën, Hên Ly, Thaânh Khön; ba nhên vêåt phuå. Vêng, giûäa àïm Cêìn Thú mûa rúi têìm taä, àïm phûúng Nam lùång leä, töi cûá suy nghô maãi vïì Töën, Ly vaâ Khön. Baån àïí yá ba caái tïn êëy chûá? Àoá laâ ba queã trong taám queã cuãa kinh Dõch: Caân Khaãm, Chêën, Töën, Cêën, Ly, Khön, Àoaâi. Vêng, YÃ thiïn Àöì long kyá lêëy ba queã àùåt tïn nhên vêåt. ÚÃ möåt taác phêím khaác, Kim Dung laåi sûã duång hai queã Caân vaâ Cêën àïí àùåt tïn cho hai nhên vêåt phuå laâ Cöng Daä Caân vaâ Hoa Haách Cêën. Kim Dung coá nguå yá gò khi àûa caác quaã cuãa kinh Dõch àùåt tïn cho nhên vêåt mònh? Töi cûá suy nghô maäi àiïìu àoá nhûng chûa tòm ra àûúåc chòa khoáa giaãi maä. Cho nïn, giûäa àïm mûa phûúng Nam, töi cûá àoåc laåi YÃ thiïn Àöì long kyá vaâ ài tòm. Coân caác baån, caác baån àaä tòm ra chûa? http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 56 47. SÛÃ KIÏËM YÁ, BÊËT SÛÃ KIÏËM CHIÏU Höm nay laâ möìng Möåt tïët Nhêm Ngoå (2002), rúi àuáng vaâo ngaây sinh cuãa töi. Nhaâ nho noái: “Àa thoå àa nhuåc”. Töi àaä “thoå” thïm àûúåc möåt tuöíi nûäa, loâng thûåc sûå khöng caãm thêëy haånh phuác chuát naâo. ÊËy búãi vò trong cuöåc söëng vaâ saáng taåo cuãa möåt ngûúâi cêìm buát, tuöíi giaâ thûúâng àûúåc àöìng hoáa vúái sûå trò trïå, sûå mïåt moãi, sûå thiïëu lûãa. Maâ àaä trò trïå, mïåt moãi, thiïëu lûãa thò e rùçng caái maâ ta viïët ra àûúåc seä khöng coân cuöën huát baån àoåc nhû xûa. Vùn chûúng, êm nhaåc töëi kyå nhêët laâ löëi moân, laâ rúi vaâo chuã nghôa cöng thûác. Coá ngûúâi nghô mònh laâ taâi hoa, viïët ra nhûäng cêu laå, sûã duång möåt têåp húåp nhûäng ngön ngûä khoá hiïíu àïí lûâa mõ quêìn chuáng, mong tûå chûáng toã taác phêím mònh mang trñ tuïå. Khöng àêu! Àoá laâ sûå trñ traá cuãa hoa giaã, loaåi hoa laâm bùçng nhûåa hoùåc giêëy. Thoaåt nhòn, ta nghô àoá laâ hoa, thêåm chñ coân laâ hoa àeåp nûäa búãi maâu sùæc rûåc rúä, tûúi töët quanh nùm. Nhûng khöng, noá chó laâ hoa giaã, coân thua xa caã möåt böng hoa daåi moåc leã loi úã bïn àûúâng. Vùn chûúng cuäng vêåy, êm nhaåc cuäng vêåy, phuå nûä cuäng vêåy luön. Mûúâi hai giúâ keám hai mûúi àïm muâng möåt, coá chaâng thanh niïn lang thang chïët bïn vïå àûúâng, trûúác cû xaá töi úã. Àïm nghe tiïëng tuång kinh phaát ra tûâ bùng cassette, tröng boáng àeân saáng möåt goác heâ phöë, töi biïët anh àaä chïët. Xaác anh àûúåc àùåt trïn chiïëc ghïë böë, möåt têëm chùn moãng truâm tûâ àêìu àïën chên. Ngaây tïët, chùèng coá ai baán buön, khöng tòm ra àûúåc naãi chuöëi giùçng buång; möåt ai àoá àaä naãy ra saáng kiïën giùçng buång bùçng möåt con dao nhoã. Phña trïn àêìu anh, coá möåt cheán cúm trùæng, möåt chiïëc höåt võt luöåc. Nghôa tûã laâ nghôa têån, chïët laâ hïët, khöng ai traách àûúåc anh àiïìu gò nûäa. Haâng xoám noái anh nghiïån ma tuyá, àaä àau phöíi laåi thïm chûáng àau gan. Chiïìu 30, trong khi moåi ngûúâi têët bêåt chuêín bõ mua sùæm, trang trñ nhaâ cûãa àïí àoán tïët thò möåt mònh anh vêåt vaä vúái cún àau trïn caái http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 57 nïìn xi mùng lïì àûúâng. Anh àaä sinh ra, àaä lúán lïn, àaä tûâng mú ûúác vaâ chùæc chùæn àaä tûâng yïu. Nhûng röìi, möåt cuá söëc naâo àoá trong àúâi àaä àûa anh tòm àïën vúái ma tuyá vaâ trûúåt daâi trïn con àûúâng sêìu thaãm êëy. Cuöëi cuâng, anh ra ài Ngûúâi ài trïn dûúng gian Thúã húi êëm (û) tûâ ngaân nùm Àoá laâ ca tûâ trong möåt baâi haát maâ töi àaä thuöåc tûâ mêëy mûúi nùm trûúác. Bêy giúâ thò húi êëm tûâ ngaân nùm àaä thoaát khoãi caái thên xaác gêìy guöåc kia. Töi cûá nhòn maäi hai ngoán chên caái nhö lïn sau laân chùn moãng, hai ngoán chên tiïu biïíu cuãa hai baân chên, cûá muöën bûúác túái, bûúác túái. Cêìu cho anh àûúåc tha thûá moåi löîi lêìm, àûúåc söëng bònh an trong coäi phuác. Töi cho rùçng anh cuäng nhû bao nhiïu con ngûúâi khaác qua àúâi àïìu xûáng àaáng àïí àûúåc cêìu chuác nhû vêåy. Anh àaä tûâng bõ deâ bóu, khinh miïåt, xa laánh. Nay anh qua àúâi, àuáng laâ möåt sûå giaãi thoaát, möåt haånh phuác cuöëi cuâng. Cuöåc söëng buöìn vaâ àau quaá. Ra ài laâ hún, ra ài laâ hún. Àïå tûã lêu àúâi lêu kiïëp Nghiïåp chûúáng nùång nïì Tham giêån kiïu cùng Si mï lêìm laåc Ngaây nay nhúâ Phêåt Biïët sûå löîi lêìm Thaânh têm saám höëi... Tiïëng kinh cêìu dõu daâng, tiïëng chuöng, tiïëng moä àûa höìn anh ài. Biïn giúái giûäa sûå söëng vaâ caái chïët laâ hïët sûác mong manh, mong manh nhû súåi tú nhïån, mong manh nhû laân khoái. Nhûäng nhên vêåt trong caác böå tiïíu thuyïët voä hiïåp cuãa Kim Dung àaä chûáng mònh cho chuáng ta thêëy àiïìu àoá möåt caách cuå thïí y nhû rùçng hoå àang söëng vaâ àaä chïët giûäa cuöåc àúâi chuáng ta vêåy. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 58 Trûúng Thuyá Sún vaâ Hên Töë Töë (YÃ thiïn Àöì long kyá) àûúåc goåi laâ möåt àöi ngoåc nhên. Hoå thûúng yïu nhau, söëng thaânh lûáa àöi úã Bùng Hoaã àaão maâ khöng hïì bõ raâng buöåc búãi caác giaáo àiïìu cuãa hïå tû tûúãng phong kiïën. Hoå tûúi àeåp, thöng mònh, taâi hoa, trinh baåch; hai con ngûúâi nhû vêåy quaã laâ thïë gian haän hûäu. Hoå coá möåt ngûúâi con trai, múái mûúâi tuöíi cuäng àaä rêët thöng mònh, taâi hoa. Phña sau lûng Trûúng Thuáy Sún laâ phaái Voä Àang; phña sau Hên Töë Töë laâ Baåch Mi giaáo. Àoá laâ hai thïë lûåc cûåc thõnh trong voä lêm Trung Quöëc thúâi Nguyïn maåt. Möåt lûáa àöi nhû vêåy àaáng leä phaãi àûúåc hûúãng haånh phuác lêu daâi àïën àêìu baåc rùng long. ÊËy vêåy maâ khi trúã vïì nuái Trung Nguyïn, sum hoåp gia àònh chûa àûúåc möåt ngaây, hoå àaä phaãi àöëi phoá vúái nhûäng keã thuâ. Trûúng Thuáy Sún vaâ Hên Töë Töë àaä tûå choån caái chïët, tûå xûã lêëy mònh nhû möåt thûá tûå do cuöëi cuâng maâ con ngûúâi coá thïí laâm àûúåc. Trong taác phêím Hiïån sinh laâ möåt thuyïët nhên baãn (L'Existentianisme est un humanisme), taác giaã Jean Paul Sartre àaä tûâng àïì cêåp túái möåt àiïìu maâ öng goåi laâ troâ ma thuêåt thïí hiïån yá chñ, khaát voång vïì tûå do cuöëi cuâng cuãa con ngûúâi. Öng àõnh nghôa troâ ma thuêåt êëy laâ möåt giaãi phaáp giuáp con ngûúâi hû vö hoaá hoaân caãnh khi con ngûúâi khöng coân caách àïí chöëng choåi hoùåc thoaát ra khoaãi hoaân caãnh êëy. Thñ duå khñ àûáng trûúác möåt con coåp, ngûúâi ta khöng thïí àaánh thùæng con coåp hoùåc boã chaåy khoãi moáng vuöët cuãa noá thò töët hún hïët ngûúâi ta nïn ngêët xóu. Troâ ma thuêåt ngêët xóu giuáp ngûúâi ta quïn ài hoaân caãnh àang àöëi mùåt vúái con coåp. Öng goåi àoá laâ tûå do cuöëi cuâng cuãa con ngûúâi. Chuáng ta àïìu hiïíu trang thaái ngêët xóu coá thïí hû vö hoaá àûúåc hoaân caãnh àang àöëi mùåt vúái con coåp nhûhng hoaân toaân khöng giuáp gò àûúåc cho con ngûúâi giaãi quyïët àûúåc hoaân caãnh êëy. Nhûng dêìu sao, ngêët xóu vêîn laâ möåt giaãi phaáp, giaãi phaáp tònh thïë. Coá coân hún khöng! Trúã laåi vúái Hên Töë Töë. Khi thêëy chöìng àaä tûå saát, Hên Töë Töë vêîn rêët bònh tônh, nùæm tay con trai Trûúng Vö Kyå, chó vaâo àaám quêìn huâng ngöìi quanh àoá vaâ dùån doâ con: “Haâi tûã, ngûúi haäy nhúá rùçng têët caã nhûäng keã coá mùåt úã àêy laâ keã thuâ cuãa ngûúi”. Àöi mùæt treã thú cuãa Trûúng Vö Kyå long lïn, àêìy veã oaán àöåc. Dùån con xong, Töë Töë múái tûå saát, chïët theo chöìng. Coá àiïìu Töë Töë khöng ngúâ laâ 10 http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 59 nùm sau, Vö Kyå lúán lïn, chùèng nhûäng khöng traã thuâ nhû lúâi meå dùån maâ coân röång loâng tha thûá cho têët caã nhûäng keã bûác tûã cha meå mònh. Tûå do cuöëi cuâng cuãa Trûúng Thuyá Sún vaâ Hên Töë Töë laâ tûå saát; tûå do cuöëi cuâng cuâng cuãa Trûúng Vö Kyå laâ tha thûá. Biïn giúái giûäa sûå söëng vaâ caái chïët quaã thêåt mong manh. Biïn giúái giûäa quyïìn lûåc vaâ sûå suåp àöí cuäng mong manh khöng keám. Trong Tiïëu ngaåo giang höì, thêåt khoá coá möåt nhên vêåt thûá hai maâ quyïìn lûåc coá thïí vûúåt qua nhên vêåt Nhaåc Bêët Quêìn. Nhaåc Bêët Quêìn laâ chûúãng mön phaái Hoa Sún, möåt trong Nguä Nhaåc kiïëm phaái. Baãn thên nhên vêåt naây àaä tinh thöng kiïëm phaáp phaái Hoa Sún; laåi hoaåc àûúåc kiïëm phaáp cuãa 4 phaái coân laåi laâ Hùçng Sún, Haânh Sún, Thaái Sún vaâ Tung Sún; àoaåt luön caã Tõch taâ kiïëm phöí cuãa nhaâ hoå Lêm úã Phuác Chêu vaâ luyïån thaânh thûá kiïëm phaáp quyã mõ naây. Laäo vûún lïn laâm chûúãng mön cuãa Nguä Nhaåc phaái (boã chûä kiïëm), voä cöng kiïm toaân caã chñnh lêîn taâ, coá tham voång cuâng hai phaái Thiïëu Lêm vaâ Voä Àang chia ba chên vaåc. Quyïìn lûåc cuãa laäo cao àïën vêåy laâ cuâng. Àïí an têm khùèng àõnh quyïìn lûåc, laäo phaãi tòm caách giïët cho àûúåc àaåi àïå tûã cuãa mònh laâ Lïånh Höì Xung vaâ ngûúâi tònh cuãa chaâng trai naây laâ Nhêåm Doanh Doanh. Laäo chuåp àûúåc caã àöi tònhh nhên vaâo trong lûúái caá vaâ chuêín bõ thûåc hiïån àöång taác sau cuâng: ruát kiïëm ra, phoáng vaâo möîi ngûúâi möåt kiïëm laâ xong. Àuáng luác àoá thò tiïíu ni cö Nghi Lêm phaái Hùçng Sún xuêët hiïån. Cö gaái naây coá têm àõa tûâ bi, suöët àúâi chûa biïët laâm àau möåt caânh cêy, möåt coång coã. Àöëi vúái cö, Lïånh Höì Xung laâ baão vêåt trïn àúâi, búãi chaâng trai naây àaä xaã thên cûáu cö, baão vïå sûå trong trùæng cuãa cö. Cho nïn, hïî ai àuång àïën Lïånh Höì Xung laâ cö xaã thên àïí cûáu chaâng. Nhû möåt quaán tñnh, khi thêëy Nhaåc Bêët Quêìn phoáng kiïëm vaâo Lïånh Höì Xung, tiïíu ni cö tûâ bi Nghi Lêm cuäng phoáng kiïëm vaâo ngûúâi Nhaåc Bêët Quêìn. Cö àaä cûáu àûúåc Lïånh Höì Xung vaâ Doanh Doanh. Nhaåc Bêët Quêìn chïët, giêëc möång quyïìn lûåc maâ laäo àeo àuöíi trïn 50 nùm cuäng suåp àöí hoaân toaân. Tûâ nhoã túái lúán, töi chó bõ meå töi àaánh coá möåt lêìn. Àoá laâ lêìn töi khöng baão vïå àûúåc em töi, àïí em töi bõ möåt keã lúán hún taát vaâo maá möåt caái. Nhòn thêëy dêëu tay trïn maá cuãa em töi, meå giêån töi quaá, http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 60 sùén caái saâng gaåo trïn tay, meå caåch xuöëng àêìu töi. Töi bõ àoân, khoác khöng phaãi vò àau maâ vò xêëu höí àaä khöng àuã sûác àïí baão vïå em ruöåt cuãa mònh. Chuyïån êëy xaãy ra caách àêy àaä 38 nùm nhûng möîi khi nghô laåi, töi vêîn caãm thêëy coá töåi vúái meå töi, coá löîi vúái em trai töi. Sau naây, ài laâm baáo, töi laåi gùåp thïm nhiïìu lêìn söëng trong traång thaái àau àúán, xêëu höí nûäa. Baån àoåc úã xa, àoåc trïn mùåt baáo hoùåc saách, thêëy töi viïët àûúåc möåt söë baâi àêëu tranh cho cöng bùçng xaä höåi, daám àuång àïën möåt söë ngûúâi coá quyïìn lûåc, daám baão vïå cho ngûúâi ngheâo, àaä viïët thû, goåi àiïån khen töi laâ ngûúâi duäng caãm. Möåt söë anh em trong giúái cêìm buát biïët töi àang daåy mön cöng taác phoáng viïn úã möåt trûúâng chñnh quy taåi thaânh phöë vaâ möåt söë khoaá giaãng ngùæn ngaây taåi caác tónh miïìn Têy, àaä coá nhaä yá xem töi nhû laâ nhaâ baáo coá kinh nghiïåm. Àöng àaão baån àoåc yïu nhaåc trïn caã nûúác thêëy töi xuêët hiïån trïn àaâi VTV (Haâ Nöåi), HTV (TP.HCM), CTTV (Cêìn Thú), BLTV (Baåc Liïu)... vaâ caác àaâi khaác trïn caã nûúác qua nhûäng chûúng trònh riïng cûá nghô rùçng töi laâ haånh phuác lùæm. Khöng phaãi vêåy àêu! Töi phaãi thûúâng xuyïn àöëi mùåt vúái nhûäng àau àúán, xêëu höí. Baån khöng thïí hònh dung àûúåc töi àaä caãm thêëy xêëu höí cûåc kyâ khi hûáa vúái loâng mònh vïì chuyïån möåt chaáu gaái múái 16 tuöíi úã miïìn Têy rùçng seä àûa vuå aán chaáu bõ hiïëp dêm ra aánh saáng, rùçng seä töë caáo àñch danh keã àaä hiïëp chaáu vaâ nhûäng keã bao che, eám nheåm viïåc naây nhûng cuöëi cuâng àaä khöng laâm àûúåc. Baån khöng thïí hònh dung àûúåc àaä nhiïìu lêìn töi ngöìi trûúác nhûäng viïn chûác tûâng ùn tiïìn àïí laâm aán oan cho nhûäng ngûúâi vö töåi lûúng thiïån, noái möåt caách hïët sûác nhaä nhùån vúái hoå àïí kiïëm möåt söë thöng tin maâ töi biïët chùæc rùçng möåt nûãa thöng tin laâ àiïìu döëi traá. Baån khöng hònh dung àuúåc rùçng möåt thúâi töi àaä àûáng lúáp daåy vùn, biïët rùçng taác phêím àang daåy dúã eåc maâ miïång vêîn cûá phaãi bö bö khen hay. Nhûäng àiïìu töi khöng viïët ra àûúåc cuäng nhiïìu nhû söë toác coá trïn àêìu töi. Maâ möåt ngûúâi cêìm buát àang biïët mònh àuáng, mònh truáng nhûng khöng viïët ra àûúåc thò coá gò àau àúán, xêëu höí bùçng. Baån thên mïën! Xin baån chúá naãn loâng khi töi àûa baån ài tûâ caái chïët cuãa möåt thanh niïn lang thang àïën söë phêån cuãa Trûúng Thuyá Sún, Hên Töë Töë, Nhaåc Bêët Quêìn röìi noái àïën têm traång xêëu höí cuãa mònh khi chûa laâm troân chûác nùng cuãa möåt nhaâ baáo trûúác baån àoåc. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 61 Bònh chuyïån nhên vêåt Kim Dung caái gò maâ laå vêåy? Töi mong àûúåc nhùæc laåi cêu chuyïån Phong Thanh Dûúng daåy Lïånh Höì Xung hoåc kiïëm (Tiïëu ngaåo giang höì): “Ngûúâi àúâi thûúâng sûã duång kiïëm chiïu tûác laâ thûúâng quan têm àïën thûúác têëc, böå võ, tû thïë khi phoáng kiïëm. Maâ hïî coá kiïëm chiïu, têët coá chöî sú húã, tûác laâ coá chöî àïí cho ngûúâi khaác phaá chiïu. Nhû vêåt, àïí coá thïí khùæc àõch chïë thùæng, ngûúâi sûã kiïëm khöng sûã kiïëm chiïu maâ chó nïn sûã duång kiïëm yá”. Lïånh Höì Xung àaä hoåc kiïëm phaáp caác phaái Hoa Sún, Hùçng Sún, Tung Sún, Thaái Sún, Haânh Sún; laåi nhêåp têm àao phaáp cuãa Àiïìn Baá Quang vaâ caác thuã phaáp phaá giaãi kiïëm phaáp Nguä Nhaåc kiïëm phaái cuãa Ma giaáo. Phong Thanh Dûúng daåy Lïånh Höì Xung àem têët caã caác thûá chiïu thûác taåp nhaåp àoá nöëi liïìn thaânh möåt dêy, chöî naâo miïîn cûúäng quaá khöng nöëi àûúåc thò vûát boã. Sau khi nöëi thaânhh möåt dêy, Lïånh Höì Xung phaãi quïn saåch moåi thûá àaä hoåc. Àïën bêëy giúâ múái sûã kiïëm yá, yá niïåm ài túái àêu, thïë kiïëm ài túái àoá, liïn miïn bêët tuyïåt nhû nûúác chaãy mêy tröi. Àoá laâ möåt thûá kiïëm phaáp hoaân toaân ài ngûúåc laåi kiïëm lyá phöí thöng: coá khi phoáng vaâo khoaãng khöng, coá khi mïìm oùåt nhû mêët hïët khñ lûåc, coá khi hung hiïím nhû con trûúâng xaâ àöåt ngöåt chúâ sùén... Lïånh Höì Xung sûã kiïëm yá àoá maâ loâng sung sûúáng nhû àiïn. Hai chûä phaá chiïu trúã thaânh vö nghôa. Töi cuäng hoåc caách cuãa Lïånh Höì Xung, yá nghô ài túái àêu, phoáng ngoâi buát túái àoá. Vêng, töi àang sûã buát yá. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 62 48. KIÏÌU PHONG - KHAÁT VOÅNG CUÃA TÛÅ DO Trong 12 böå voä hiïåp tiïíu thuyïët cuãa Kim Dung, töi yïu nhêët böå Thiïn Long baát böå. Trong nhûäng nhên vêåt cuãa Thiïn Long baát böå, töi yïu nhêët nhên vêåt Tiïu Phong (tûác Kiïìu Phong), ngûúâi anh huâng Khêët Àan. Vaâ trong caã chuåc ngaân nhên vêåt do Kim Dung dûång lïn, töi choån Kiïìu Phong nhû möåt biïíu tûúång cuãa chuã nghôa anh huâng. Vùn chûúng tiïíu thuyïët khöng phaãi laâ vùn chûúng baáo chñ. Möåt taác phêím tiïíu thuyïët ra àúâi laâ nhùçm gúãi àïën ngûúâi àoåc möåt thöng àiïåp. Caác thöng àiïåp êëy àöi khi êín taâng àêu àoá trong taác phêím àïën nöîi möåt ngûúâi àoåc vúái thaái àöå lú laâ cuãa khaách qua àûúâng khöng thïí nhêån ra noá. "YÁ taåi ngön ngoaåi" luön luön laâ möåt thûåc tïë trong saáng taåo vùn hoåc. Töi yïu taác phêím Kim Dung vò yïëu töë "yá taåi ngön ngoaåi" phong phuá. Têët caã tû duy cuãa nhûäng nhên vêåt lúán trong taác phêím Kim Dung àïìu têåp trung vaâo 3 àõnh àïì: cuöåc söëng, tònh yïu vaâ caái chïët. Kiïìu Phong laâ möåt nhên vêåt lúán nhû vêåy. Taác giaã Kim Dung khöng vöåi vaâng àêíy Kiïìu Phong ra àêìu truyïån. Khöng. Trong 13 chûúng àêìu cuãa Thiïn Long baát böå, ta chó gùåp hònh aãnh cuãa möåt anh nho sinh treã Àoaân Dûå, vûúng tûã nûúác Àaåi Lyá, möåt tay daåi gaái si tònh bõ bùæt coác àûa tûâ Àaåi Lyá xuöëng Giang Nam. Phaãi àúåi àïën khi theo goát chên du tûã cuãa Àoaân Dûå, ta múái bùæt gùåp möåt "Haán tûã thö haâo, mùåt vuöng tai lúán", tuöíi traåc 30, àöi mùæt sùæc nhû dao, ngöìi uöëng rûúåu chõu trïn tûãu lêu bïn thaânh Vö Tñch. Thoaáng nhòn nhên vêåt àoá, Àoaân Dûå àaä nhêån àõnh: "Haán tûã naây nhêët àõnh laâ traáng sô cuãa àêët Yïn, Triïåu. Miïåt Giang Nam quyïët khöng thïí coá àûúåc nhên vêåt nhû thïë naây". Nhêån àõnh ban àêìu cuãa nho sinh treã thêåt chuêín xaác. Con ngûúâi thö haâo êëy chñnh laâ Kiïìu Phong, bang chuáa Caái bang. Kiïìu Phong àang àöå tuöíi 30, caái tuöíi phaát triïín rûåc rúä nhêët cuãa àúâi ngûúâi; laåi laâm Bang chuáa caái bang, möåt bang höåi lúán nhêët http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 63 voä lêm Trung Quöëc. Vúái cûúng võ àoá, gaä haán tûã mùåt vuöng tai lúán phaãi haânh àöång rêët cêín troång, rêët chñn chùæn vò möåt quyïët àõnh, nhêån àõnh vöåi vaâng cuãa öng seä dêîn àïën sai lêìm, liïn hïå àïën möëi nguy vong cuãa haâng triïåu haâo khaách voä lêm Trung Nguyïn. Ngay àïën khi ra àoân àaánh nhau vúái keã àõch, Kiïìu Phong cuäng tñnh toaán sao cho chó àaánh möåt àoân maâ khöëng chïë àûúåc ngay àöëi thuã. Phña trong con ngûúâi thö haâo êëy êín taâng möåt böå oác thöng minh vaâ nhûäng tñnh toaán chuêín xaác. Ngûúâi anh huâng Kiïìu Phong luön luön tûå haâo mònh thuöåc doâng doäi Haán töåc. Laâm bang chuáa Caái bang, öng chó coá möåt mú ûúác: tiïu diïåt quan xêm lùng Khêët Àan maâ öng thûúâng goåi bùçng caái tïn khinh bó "boån Liïu cêíu", chöëng laåi quên Têy Haå, giûä gòn haâo bònh cho ngûúâi Haán, baão vïå sûå troån veån cuãa voä lêm Trung Hoa. Vaâ chñnh niïìm mú ûúác àoá àaä trúã thaânh bi kõch trong àúâi Kiïìu Phong. Möåt nhoám àïå tûã Caái bang, dûúái sûå chó huy cuãa Thêåp phûúng tuá taâi Toaân Quan Thanh vaâ Ön thõ, vúå cuãa phoá bang chuáa Maä Àaåi Nguyïn (àaä chïët), nöíi lïn chöëng laåi Kiïìu Phong. Toaân Quan Thanh chöëng Kiïìu Phong chó àïí leo lïn caái ghïë quyïìn lûåc. Ön thõ laåi chöëng Kiïìu Phong chó àïí traã thuâ. Vöën muå laâ phuå nûä lùèng lú, laåi bõ chûáng baåo dêm. Muå àaä coá chöìng nhûng vêîn quan hïå tònh duåc vúái Àoaân Chñnh Thuêìn, em ruöåt vua Àaåi Lyá röìi vúái Baåch Thïë Kñnh, Chêëp phaáp trûúãng laäo Caái bang. Trong möåt lêìn ài dûå Baách hoa àaåi höåi, ai cuäng doâm ngoá àïën têëm nhan sùæc tûúng àeåp cuãa Ön thõ. Duy chó coá Kiïìu Phong nghô rùçng Ön thõ laâ vúå cuãa thuöåc haå mònh, phaãi giûä lïî nghi. Öng chó ngoá sú Ön thõ möåt caái röìi thöi. Thaái àöå hûäng húâ àoá laâm cho Ön thõ nöíi giêån vaâ thïì seä traã thuâ. Muå mûúån tay tònh nhên Baåch Thïë Kñnh xuöëng tay giïët chöìng mònh, vu caáo Kiïìu Phong giïët Maä Àaåi Nguyïn vò Maä Àaåi Nguyïn biïët roä Kiïìu Phong khöng thuöåc Haán töåc maâ chñnh laâ ngûúâi Khêët Àan. Sûå thêåt, Kiïìu Phong àuáng laâ ngûúâi Khêët Àan, nhûng cêu chuyïån êëy àaä tröi qua 30 nùm, chùèng ai muöën nhùæc àïën nûäa, búãi Kiïìu Phong àaä àûúåc Haán hoaá tûâ thïí chêët àïën tinh thêìn. Ban àêìu thò Kiïìu Phong cho rùçng àoá chó laâ lúâi vu caáo thiïëu bùçng chûáng. Nhûng khi nhên chûáng chñnh, nhaâ sû Trñ Quan, xuêët hiïån vaâ xaác http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 64 nhêån, öng àaânh phaãi rúâi boã chûác vuå Bang chuáa Caái bang ra ài vaâ caãm thêëy nhuåc nhaä vò mònh mang doâng maáu Khêët Àan. Cuöåc söëng àûa àêíy khiïën öng laâm quen vaâ kïët baån vúái A Chêu, möåt cö gaái Haán nhên dõu daâng. A Chêu trúã thaânh tònh yïu, leä söëng, ngûúâi baån tri êm cuãa Kiïìu Phong. Khi ra Nhaån Mön Quan xaác àõnh laåi lai lõch cuãa mònh, Kiïìu Phong múái biïët àûúåc mònh vöën hoå Tiïu — Tiïu Phong, rùçng mònh àaä tûâng chöëng laåi töí tiïn, dên töåc mònh. Tuy nhiïn, caái mùåc caãm doâng maáu Khêët Àan thêëp heân vaâ gian aác chûa phai trong con ngûúâi öng. A Chêu àaä khuyïn öng: "Laâm ngûúâi Khêët Àan thò coá gò laâ xêëu xa? Laâm ngûúâi Haán thò coá gò laâ cao quyá? Ngûúâi Khêët Àan hay ngûúâi Haán thò vêîn coá keã töët, ngûúâi xêëu, àaåi gia buöìn phiïìn laâm chi". Chñnh lúâi noái àoá àaä giuáp Tiïu Phong nhêån ra quan àiïím dên töåc heåp hoâi cuãa mònh bêëy lêu nay. Vaâ sûå tiïën böå trong quan àiïím dên töåc cuãa Tiïu Phong chñnh laâ sûå tiïën böå trong quan àiïím dên töåc cuãa Kim Dung. Nhû ta biïët, ngûúâi Trung Hoa xûa vöën coi caác dên töåc khaác laâ böën rúå (tûá di). Caái nhòn cuãa hoå àöëi vúái caác dên töåc Möng, Taång, Höìi, Khêët Àan, Têy Haå... rêët khinh bó. Ngay chñnh trong Liïn thaânh quyïët, Kim Dung cuäng khöng giêëu àûúåc caái nhòn khinh bó àoá. Chó àïën Thiïn Long baát böå, öng múái xaác nhêån rùçng ngûúâi Khêët Àan, Nûä Chên, Têy Haå laâ nhûäng giöëng loaâi bònh àùèng nhû bao giöëng loaâi khaác. Khaát voång tûå do cuãa Kiïìu Phong thïí hiïån rêët roä khi öng baân vúái A Chêu rùçng laâm xong vaâi viïåc úã Trung Quöëc, öng seä àûa naâng vïì Nhaån Mön Quan sùn chöìn àuöíi thoã, söëng àúâi ung dung khoaái hoaåt. Thïë nhûng, möåt bi kõch khaác xaãy ra vúái àúâi öng laâm tiïu tan khaát voång êëy: öng lúä xuöëng tay àaánh chïët A Chêu, àaánh chïët tònh yïu vaâ nguöìn söëng cuãa chñnh mònh. A Chêu coá möåt cö em cûåc kyâ gian ngoan aác àöåc laâ A Tûã, àïå tûã Tinh Tuá laäo quaái Àinh Xuên Thu. Trûúác khi nhùæm mùæt, A Chêu àaä nhúâ öng chùm soác, baão vïå cho A Tûã. Thïë laâ tûâ àoá bïn caånh möåt Tiïu Phong thùèng thùæn, anh huâng laåi coá thïm möåt A Tûã lûu manh, giaão hoaåt; caã hai ài keâm nhau nhû boáng vúái hònh. Cuöåc àúâi thêåt lùæm nöîi hoaåt kï! http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 65 Àuáng laâ Kiïìu Phong àaä àûa A Tûã vïì bïn kia Nhaån Mön Quan sùn chöìn àuöíi thoã vaâ chûäa bïånh cho cö. Öng kïët baån vúái Hoaân Nhan A Cöët Àaã (sau naây trúã thaânh Hoaâng àïë Àaåi Kim), trúã thaânh ngûúâi baån cuãa böå laåc ngûúâi Nûä Chên. Nhúâ vaâo möåt sûå tònh cúâ, öng cûáu àûúåc Gia Luêåt Höìng Cú, hoaâng àïë Àaåi Liïu. Höìng Cú thêåt sûå haånh phuác khi khaám phaá àûúåc con ngûúâi Khêët Àan anh huâng lêîm liïåt nhû Tiïu Phong. Öng nhêån Tiïu Phong laâm em kïët nghôa vaâ phong cho Tiïu Phong laâm Nam viïån àaåi vûúng, cai quaãn toaân böå binh lûåc Àaåi Liïu. Thïë laâ tûâ möåt Haán tûã thö haâo, möåt tïn Liïu cêíu man rúå, Tiïu Phong thoùæt trúã thaânh nguyïn soaái, nùæm trong tay sûác maånh quên sûå cuãa möåt vûúng quöëc khaã dô àöëi àõch vúái triïìu Töëng. Hún ai hïët, A Tûã laâ ngûúâi àêìu tiïn khuyïn Tiïu Phong àûa quên qua Nhaån Mön Quan, laâm coã hïët boån Caái bang cuâng boån quêìn haâo Trung Quöëc. Tiïu Phong àaä caãnh caáo A Tûã vïì yá nghô taân baåo àoá. Öng vêîn nhúá ún ngûúâi Trung Quöëc, núi öng àaä lúán lïn, àûúåc hoåc haânh, trúã thaânh con ngûúâi. Vaâ öng chuã trûúng khöng gêy hêën vúái Trung Quöëc, söëng hoaâ bònh cho trùm hoå an cû laåc nghiïåp. Öng nghiïm cêëm thuöåc haå khöng àûúåc cûúáp boác taâi vêåt, bùæt ngûúâi tûâ àêët Trung Quöëc àûa vïì. Nhûng Gia Luêåt Höìng Cú thò khöng nghô vêåy. Gia Luêåt Höìng Cú tin rùçng binh lûåc nûúác Liïu àuã sûác vûúåt qua Nhaån Mön Quan, àaánh vaâo Laåc Dûúng àïí bùæt söëng tïn hön quên Triïåu Huá (Töëng Triïët Töng). Vúái yá nghô àoá, Gia Luêåt Höìng Cú ra lïånh cho Tiïu Phong tiïën àaánh Trung Quöëc. Nhêån lïånh haânh quên, Tiïu Phong quyïët àoaán thêåt nhanh: khöng thïí lêëy nöîi àau cuãa hai nûúác Töëng — Liïu, khöng thïí lêëy sinh maång cuãa haâng triïåu quên sô àïí laâm nêëc thang haånh phuác cho mònh vaâ thoãa maän khaát voång traã thuâ cuãa Gia Luêåt Höìng Cú. Vaã chùng, öng laâ ngûúâi khaát voång tûå do, khöng hïì thiïët tha túái quyïìn lûåc. Caách tûâ chöëi hay nhêët laâ cuãa Kiïìu Phong laâ treo êën traã laåi cho Àaåi Liïu hoaâng àïë vaâ cuâng A Tûã tröën ài. Mûu kïë êëy bõ Höìng Cú khaám phaá àûúåc vaâ gaâi bêîy àïí bùæt giam giûä Tiïu Phong. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 66 Nguöìn tin Tiïu Phong bõ bùæt giûä vò chöëng lïånh haânh quên, mûu cêìu hoaâ bònh cho trùm hoå khiïën quêìn huâng Trung Quöëc nhêån ra àûúåc baãn chêët thêåt thaâ, trung hêåu, töët àeåp cuãa Tiïu Phong. Hoå huy àöång lûåc lûúång Caái bang, cung Linh Thûáu vaâ nûúác Àaåi Lyá vûúåt qua Nhaån Mön Quan àïí giaãi thoaát cho Tiïu Phong. Hoå àûa öng vïì àïën Nhaån Mön Quan thò cûãa thaânh khöng múã vò truy binh Khêët Àan àaä aáp saát chên thaânh. Hû Truác vaâ Àoaân Dûå bùæt söëng Gia Luêåt Höìng Cú trûúác trêån vaâ buöåc Höìng Cú chuöåc maång bùçng möåt lúâi hûáa vônh viïîn khöng bao giúâ àûa quên Liïu xêm lùng Trung Quöëc. Höìng Cú àaä long troång hûáa lúâi hûáa danh dûå vaâ nhêån àûúåc lúâi hûáa àoá, Kiïìu Phong coi laâ möåt haånh phuác. Öng sûã duång quyïìn tûå do cuöëi cuâng cuãa mònh: tûå tûã trûúác Nhaån Mön Quan àïí taå töåi vúái Gia Luêåt Höìng Cú. Bêìu trúâi bao la, àêët àai vaån dùåm nhûng Tiïu Phong khöng tòm ra àûúåc chöî àïí quay vïì. Vïì vúái Trung Quöëc û? Öng chó laâ möåt tïn choá Liïu moåi rúå. Vïì vúái Liïu Quöëc û? Öng chó laâ bïì töi bêët trung, àaä chöëng lïånh vua laåi laâm cho nhaâ vua mêët mùåt trûúác ba quên. Vïì mùåt tinh thêìn, A Chêu chïët röìi, têm höìn öng khöng coân núi nûúng tûåa nûäa. Àoaân Dûå coá thïí yïu möåt luác nùm, saáu ngûúâi thiïëu nûä nhûng Kiïìu Phong chó yïu coá möîi möåt A Chêu. Coân quyïìn lûåc, chûác vuå, danh voång khöng phaãi laâ núi nûúng tûåa. Kiïìu Phong ài tòm tûå do. Öng àaânh choån giaãi phaáp cuöëi cuâng - tûå tûã - àïí hoaân thaânh khaát voång tûå do cuãa chñnh mònh. ÚÃ chûâng mûåc naâo àoá, caái chïët cuãa Kiïìu Phong laâ biïíu hiïån chuã nghôa hû vö cûåc àoan nhûng nïëu ta ài cuâng vúái öng trong suöët Thiïn Long baát böå cuãa Kim Dung thò ta múái thêëy àûúåc giaãi phaáp àoá laâ con àûúâng têët yïëu. A Tûã àui muâ àaä giaânh böìng lêëy Kiïìu Phong vaâ cuâng vúái öng rúát xuöëng vûåc sêu muön trûúång. Mêëy mûúi nùm trûúác, cha öng àaä böìng meå öng nhaãy xuöëng núi êëy. Mêëy mûúi nùm sau, möåt cö beá goåi öng laâ tyã phu (anh rïí) böìng öng nhaãy xuöëng. Sûå truâng húåp cuãa lõch sûã sao maâ bi thûúng àïën vêåy! Tiïu Phong tûác Kiïìu Phong laâ möåt nhên vêåt söëng nhêët trong nhûäng nhên vêåt söëng, laâ möåt nhên vêåt coá vêën àïì nhêët trong nhûäng nhên vêåt coá vêën àïì cuãa Kim Dung. Coá thïí noái Kim Dung rêët thaânh cöng khi xêy dûång nhên vêåt Tiïu Phong - ngûúâi anh huâng Khêët http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 67 Àan trong saáng, tiïu biïíu cho nhûäng caái àeåp cuãa con ngûúâi. Vaâ roä raâng, Kim Dung noái vúái chuáng ta rùçng caái àeåp nhêët khoá coá thïí töìn taåi giûäa àúâi lùng xùng baát nhaáo naây. Caái àeåp nhêët phaãi chïët. Chó coân laåi trïn àúâi caái têìm thûúâng vúá vêín, nhûäng loaâi coã àuöi choá, nhûäng àiïìu khöng àeåp mêëy. Hoùåc giaã, giaãi quyïët cho caái àeåp nhêët chïët ài cuäng laâ möåt caách hûúáng con ngûúâi luön nuöi khaát voång ài tòm caái àeåp? http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 68 49. KHOÁC LÏN HÚÄI NGHI LÊM! Nghi Lêm laâ phaáp danh möåt nhên vêåt nûä, möåt nûä ni cö nhoã tuöíi thuöåc phaái Hùçng Sún trong taác phêím Tiïëu ngaåo giang höì cuãa Kim Dung. Nhên vêåt êëy laâ biïíu tûúång cuãa nhûäng bi kõch cuöåc àúâi vaâ búãi vò cö quaá treã, quaá trong saáng cho nïn bi kõch ngaây caâng tùng thïm chêët ngêåm nguâi, àau àúán. Cho àïën nùm 18 tuöíi, Nghi Lêm trúã thaânh möåt nûä ni xinh àeåp nhêët cuãa phaái Hùçng Sún. Trong lúáp aáp nêu söìng cuãa àúâi nûä ni, cö vêîn coá möåt khuön mùåt traái xoan saáng nhû trùng rùçm, möåt àöi mùæt xanh nhû nûúác höì thu. Nghi Lêm chó biïët cha mònh laâ möåt hoaâ thûúång - Bêët Giúái àaåi sû; coân meå mònh laâ ai thò àiïìu àoá cö khöng hïì biïët. Thêåt sûå, meå cö vêîn hùçng ngaây söëng bïn caånh cö. Giêån cha cö khen möåt ngûúâi khaác xinh àeåp, meå cö lùång leä boã ài, vaâo chuâa Hùçng Sún laâm möåt AÁ baâ baâ (baâ giaâ cêm àiïëc), chuyïn lau tûúång queát chuâa. Baâ vêîn theo doäi nhûäng bûúác tiïën cuãa Nghi Lêm trïn con àûúâng phêåt hoåc cuäng nhû àúâi söëng nhûng baâ khöng hïì múã miïång noái vúái Nghi Lêm möåt lúâi. Nghi Lêm lúán lïn trong chuâa Hùçng Sún, thuöåc laâu kinh àiïín, hoåc àûúåc möåt chuát kiïëm phaáp. Trong loâng cö chó biïët coá Àûác Böì Taát vaâ caác thanh quy giúái luêåt nhaâ Phêåt. Lúán lïn àïën 18 tuöíi, cö chûa hïì gùåp möåt ngûúâi àaân öng ngoaâi cha cö; chûa biïët muâi phêën son, chûa nhòn thêëy maâu aáo àeåp; chûa coá möåt nuå cûúâi... Caã tai hoaå vaâ haånh phuác àïën vúái cö nûä ni xinh àeåp êëy trong möåt lêìn cö xuöëng nuái Hùçng Sún, cuâng sû phuå vaâ caác baån àöìng mön ài dûå lïî rûãa tay gaác kiïëm cuãa Lûu Chñnh Phong phaái Haânh Sún. Sau möåt lêìn trûúåt chên vò àûúâng trún, Nghi Lêm dûâng laåi bïn suöëi rûãa tay. Cö àaä bõ tïn dêm tùåc Àiïìn Baá Quang bùæt giûä vaâ àûa vaâo hang àöång àõnh giúã troâ cûúäng bûác. Khöng núä àïí cho möåt nûä ni trong saáng nhû ngoåc bõ phaá hoaåi danh tiïët, taác giaã Kim Dung àaä àïí cho Lïånh Höì Xung, àaåi sû huynh cuãa phaái Hoa Sún, xuêët hiïån cûáu http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 69 Nghi Lêm. Kiïëm phaáp cuãa Lïånh Höì Xung hoaân toaân khöng àõch nöíi pheáp khoaái àao cuãa Àiïìn Baá Quang. Lïånh Höì Xung bõ àêm caã möåt chuåc vïët thûúng, ngûúâi khöng coân möåt chuát huyïët sùæc. Nhûng vöën laâ ngûúâi mau chên leå miïång, hùæn àaä àaánh voä miïång vúái Àiïìn Baá Quang vaâ cuöëi cuâng àaåt àûúåc chiïën thùæng, buöåc Àiïìn Baá Quang nhuåc nhaä boã ài; Lïånh Höì Xung bõ boån La Nhên Kiïåt phaái Thanh Thaânh àêm möåt nhaát kiïëm chñ maång. Nghi Lêm laåc mêët Lïånh Höì Xung tûâ àoá. Àïí cûáu Nghi Lêm, Lïånh Höì Xung àaä àùåt chuyïån noái nhûäng àiïìu vu khoaát: gùåp ni cö laâ xuái quêíy, àaánh baåc têët phaãi thua, uöëng rûúåu cuäng chùèng thuá võ gò. Cö beá nheå daå vöën tin nhûäng àiïìu vúá vêín àoá nhûng tûå thêm têm, cö àaä mú höì nhêån ra möåt àiïìu: trïn àúâi naây ngûúâi maâ cö mong gùåp nhêët vêîn laâ gaä laäng tûã Lïånh Höì Xung cuãa phaái Hoa Sún. Cö mùæc núå anh möåt moán ún cûáu tûã vaâ giaá nhû cö coá thïí chïët ài àïí Lïånh Höì Xung söëng soát trúã vïì, cö cuäng sùén saâng xaã thên. Cho nïn khi Khuác Phi Yïn baáo tin Lïånh Höì Xung coân söëng vaâ àûa Nghi Lêm vaâo àöång àiïëm dûúái nuái Haânh Sún thò cö nûä ni trong nhû ngoåc àaä sùén saâng vûát boã moåi thûá mön quy, cuâng ài vúái Khuác Phi Yïn. Cuöåc söëng oaái oùm àaä àûa cö nûä ni dêën thên vaâo àöång àiïëm, nùçm trïn chiïëc giûúâng xa hoa traáng lïå maâ khaách laâng chúi vêîn hay àïën nùçm vúái caác cö kyä nûä. Nhûng cuäng chñnh vò vêåy maâ Nghi Lêm àaä cûáu àûúåc ên nhên Lïånh Höì Xung, coäng anh ra giûäa vuâng hoang sún daä lônh khöng coá möåt vïët chên ngûúâi, chùm soác cho anh chûäa laânh vïët thûúng. Qua cêu chuyïån Lïånh Höì Xung, Nghi Lêm biïët rùçng anh àang quyïën luyïën cö tiïíu sû muöåi Nhaåc Linh San. Thïë nhûng, trong têm höìn cö nûä ni 18 tuöíi naây àaä naãy sinh möåt tònh caãm múái laå, vûâa coá veã töåi löîi vúái Àûác Böì Taát, laåi vûâa gêy cho cö nhûäng xuác caãm dõu daâng. Nghi Lêm hoaãng súå trûúác tònh caãm múái laå êëy. Trong àïm sao saáng, nhòn nhûäng aánh sao bùng, cö cúãi daãi aáo ra vaâ cöåt laåi daãi aáo àïí mong hoaân thaânh ûúác nguyïån àïí röìi súå haäi ngay chñnh lúâi ûúác nguyïån cuãa mònh. Troån àúâi Nghi Lêm chûa hïì ùn cùæp cuãa ai möåt vêåt gò. Thïë nhûng, vò tñnh maång cuãa Lïånh Höì Xung, cö àaä hai lêìn ài ùn cùæp dûa vaâ möîi lêìn nhû vêåy, trong cö laåi nöíi lïn trêån baäo loâng dûä döåi. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 70 Cö biïët rùçng vò Lïånh Höì Xung, cö coá thïí laâm têët caã moåi sûå trïn àúâi. Vêng, cö àaä yïu chaâng Lïånh Höì Xung, möåt tònh yïu ban àêìu nöìng naân àau àúán, möåt tònh yïu khöng noái àûúåc lïn lúâi vò lúâi khêën troån àúâi hiïën dêng cho àûúâng tu, möåt tònh yïu vö voång vò Lïånh Höì Xung àaä coá Nhaåc Linh San. Hoå àaä xa nhau tûâ àoá, Nghi Lêm trúã vïì Hùçng Sún, ngaây àïm tuång kinh niïåm Phêåt, mong sao Phêåt phaáp coá thïí hoaá giaãi àûúåc ma chûúáng trong loâng mònh. Nhûng caâng tu niïåm, thïí xaác cö caâng voä vaâng. Bêët Giúái hoaâ thûúång nhêån ra têëm loâng àau khöí cuãa con gaái. Öng buöåc Àiïìn Baá Quang bùçng moåi caách phaãi lïn nuái Hoa Sún bùæt cho àûúåc Lïånh Höì Xung vïì thaânh hön vúái Nghi Lêm. Àiïìn Baá Quang khöng laâm àûúåc àiïìu êëy, öng àñch thên ra ài, cuäng khöng àûúåc nöët. Lïånh Höì Xung bõ Nhaåc Linh San phuå baåc, boã ài lûu laåc giang höì. Trong ngoä Luåc Truác thaânh Laåc Dûúng, anh tònh cúâ kïí cho Nhêåm Doanh Doanh nghe vïì möëi tònh si cuãa mònh vaâ nhûäng àau thûúng oan ûác maâ anh phaãi gaánh chõu vò nhûäng heåp hoâi, ñch kó. Nhêåm Doanh Doanh chñnh laâ Thaánh cö cuãa Triïu dûúng thêìn giaáo. Cö nhêån ra núái chaâng trai möåt tònh yïu maänh liïåt. Vaâ cö si tònh chaâng trai Lïånh Höì Xung dûúái mùæt cö, möåt chaâng trai khöng chung tònh vúái quaá khûá thò cuäng chùèng coá thïí chung tònh vúái tûúng lai. Hoå trúã thaânh àöi baån bön têíu giang höì, thûúng yïu say àùæm vaâ trao cho nhau nhûäng lúâi heån thïì kïët toác se tú. ÚÃ möåt núi lùång leä trong chuâa Hùçng Sún, Nghi Lêm nhêån àûúåc nhûäng thöng tin àoá. Naâng thûúâng dùæt tay AÁ baâ baâ dêîn ra chöî kñn àaáo cuãa Hùçng Sún biïåt viïån têm sûå; vaâ, möîi lêìn nhû thïë, naâng thûúâng goåi kheä tïn Lïånh Höì Xung. Naâng chùèng hay àêu AÁ baâ baâ laâ meå ruöåt cuãa mònh. Lïånh Höì Xung trúã vïì Hùçng Sún vaâ nhêån traách nhiïåm laâm chûúãng mön phaái Hùçng Sún. Nghi Lêm trúã thaânh àïå tûã cuãa anh. Anh lêëy laâm laå vò cö thûúâng ñt nhòn mùåt anh, thûúâng toã ra laånh nhaåt khi anh hoãi han àïën. Anh coá biïët àêu trong caái voã laånh luâng kia laâ caã möåt trúâi yïu say àùæm; maâ tiïëng kinh cêìu Àûác Quan Thïë Êm Böì Taát cûáu khöí cûáu naån cho anh ngaây xûa do Nghi Lêm niïåm lïn cêìu nguyïån cho anh thoaát qua nhûäng cún nguy hiïím chñnh laâ biïíu hiïån cuãa tònh yïu êëy. Anh nhêån ra veã tiïìu tuyå voä vaâng cuãa http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 71 tiïíu sû muöåi Nghi Lêm. Nhûng trûúác Nghi Lêm anh coá Nhaåc Linh San; sau Nhaåc Linh San anh coá Nhêåm Doanh Doanh. Anh chó xem Nghi Lêm nhû ngûúâi baån, ngûúâi em nhoã beá maâ anh phaãi coá böín phêån baão vïå, che chúã, daåy döî. Nhûng chùèng coá nghôa gò khi tònh yïu khöng noái àûúåc thaânh lúâi. Taác giaã Kim Dung àaä taåo cú höåi cho Lïånh Höì Xung nghe àûúåc tiïëng loâng trung thûåc cuãa Nghi Lêm. Möåt lêìn, anh hoaá trang thaânh AÁ baâ baâ vaâ Nghi Lêm àïën nùæm tay anh, keáo anh ài lïn Hùçng Sún biïåt viïån. Núi àêy, cö ngùæc laåi nhûäng hònh boáng cuä, nhûäng kó niïåm xûa giûäa cö vaâ Lïånh Höì Xung cho "AÁ baâ baâ" nghe vaâ cuöëi cuâng, cö goåi kheä tïn anh. Möëi tònh cêm cuãa cö tiïíu sû muöåi khiïën Lïånh Höì Xung choaáng vaáng, vûâa thûúng caãm, vûâa höí theån. Trong àïm thanh vùæng, anh nhêån ra têët caã sûå thêåt; loâng àau thûúng vò thêëy Nghi Lêm voä vaâng, tiïìu tuyå trong möëi tònh si hoaân toaân khöng coá àoaån kïët. Nghi Lêm ài àêu, vïì àêu? Trong khuác cuöëi cuãa Tiïëu ngaåo giang höì, chñnh taác giaã Kim Dung cuäng chùèng daám noái àïën kïët thuác cuãa möëi tònh si êëy. Öng boã lûãng söë phêån cuãa Nghi Lêm, giaã vúâ nhû khöng biïët àïën nûäa khi àïí cho Lïånh Höì Xung vaâ Nhêåm Doanh Doanh cûúái nhau, cuâng húåp têëu cêìm - tiïu khuác nhaåc Tiïëu ngaåo giang höì. Tiïíu sû muöåi Nghi Lêm vúái möëi tònh àún phûúng raåt raâo nhû soáng Trûúâng Giang chùèng àûúåc ai nhùæc àïën nûäa. Nhûng töi biïët nhûäng gioåt nûúác mùæt lùång leä êëy cuãa ngûúâi ni cö thaánh thiïån àïm àïm vêîn rúi trïn göëi trong cùn phoâng nhoã cuãa chuâa Hùçng Sún. Öi, giaá nhû Nghi Lêm beá boãng àûúåc nùæm tay Lïånh Höì Xung möåt lêìn àïí baây toã tònh yïu cuãa mònh vò loâng kñnh súå Àûác Böì Taát àaä khöng cho pheáp cö àûúåc noái gò vúái anh; giaá nhû cö àûúåc noái vúái anh möåt lúâi chia tay, möåt cêu chuác haånh phuác thò têm höìn cö àaä khaá hún möåt chuát. Àùçng naây, suöåt àúâi cö mang nùång möëi tònh cêm vaâ taân uáa dung nhan xuên thò lùång leä trong chuâa Hùçng Sún! Khi xêy dûång nhên vêåt Nghi Lêm, Kim Dung àaä xêy dûång möåt nhên vêåt bi kõch êëy nùçm ngay trong tuöíi treã, tuöíi múái biïët yïu. Öng coá bêët cöng khi àem toaân böå bi kõch truát lïn àöi vai beá http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 72 nhoã vaâ têm höìn trong saáng cuãa Nghi Lêm tiïíu sû muöåi? Coá àêëy. Coá ngûúâi cho Nghi Lêm laâ vang boáng cuãa Haå Möång, möåt möëi tònh u uêín trong àúâi Kim Dung. Àiïìu àoá chó àún giaãn laâ möåt suy luêån. Töi chó mong möåt àiïìu: nïëu coá nhûäng Nghi Lêm àñch thûåc trïn àúâi thò haäy àeã cho hoå àûúåc khoác lïn, khoác to möåt lêìn. Haånh phuác úã möåt chûâng mûåc naâo àoá, nùçm trong tiïëng khoác, trong gioåt nûúác mùæt tuön rúi. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 73 50. VI TIÏÍU BAÃO ÚÃ ÀÊU? “Cùæn nhêìm lûúäi” laâ chuyïn muåc tûúng àöëi múái trïn túâ Tuöíi Treã Cûúâi. Mêëy anh nghõch ngúåm trong toaâ soaån thêëy töi ham giúän, giao chuyïn muåc naây cho töi, röìi buöåc töi “cùæn” lung tung mùåc duâ töi chûa hïì àûúåc cùæn lûúäi ai. Caái àoá kïu rùçng vò nhên dên maâ cùæn(?). Nay töi xin “cùæn” anh chaâng Vi Tiïíu Baão, möåt nhên vêåt haâi hûúác, ngöå nghônh, dïî thûúng trong Löåc Àónh kyá cuãa Kim Dung. Caái naây kïu rùçng “cùæn” àúä buöìn, mua vui cho baån àoåc, nhû mònh cùæn haåt dûa vêåyå Vi Tiïíu Baão sinh ra trong viïån Lïå Xuên, möåt àöång àiïëm úã thaânh Dûúng Chêu, Trung Hoa, vaâo cuöëi àúâi Thuêån Trõ, àêìu àúâi Khang Hy nhaâ Thanh. Meå cuãa Vi Tiïíu Baão — Baâ Vi Xuên Phûúng — bang giao röång raäi trïn mûác tònh caãm vúái anh em Haán, Möng, Maän, Taång, Höìi; chùèng theâm nhúá roä böë thùçng beá laâ ai, àaânh lêëy hoå meå laâm hoå cho con. Vi Tiïíu Baão khöng hoåc nïn khöng biïët chûä. Khaã nùng vùn hoaá cuãa ngaâi laâ nhêån ra chûä nhêët (neát). Ngaâi coá caác súã trûúâng: Chûãi tuåc lûu loaát, haát thuöåc loâng baâi Thêåp baát mö “Möåt ta súâ... Hai ta súâ ... Ba ta súâ... Súâ àuáng caái àuâi cuãa naâng” vaâ nhúá àûúåc möåt múá tuöìng tñch, cöë sûå trong Anh liïåt truyïån. Cuöåc söëng chöån röån, ngaâi theo traáng sô Mao Thêåp Baát tröën lïn Bùæc Kinh, loåt àûúåc vaâo cung nhaâ Thanh. Núi àêy, ngaâi giïët thaái giaám Tiïíu Quïë Tûã, hoaá thaânh tïn thaái giaám giaã hiïåu. Ngaâi tröën vaâo truâ phoâng ùn vuång, tònh cúâ laâm quen vaâ kïët baån vúái Khang Hy (hún ngaâi 2 tuöíi). Luác lïn 15 tuöíi, ngaâi tùçng tõu vúái em gaái nhaâ vua laâ cöng chuáa Kiïën Ninh, daám chûãi naâng laâ "con àûúåi non”, chûãi thaái hêåu (giaã) laâ “muå àiïëm giaâ”. Trïn cú súã nhûäng kiïën thûác lûu manh àùæc thuã taåi thaânh Dûúng Chêu cöång vúái nhûäng kiïën thûác tu nghiïåp àûúåc vïì ngaânh traá hoåc trong hoaâng cung, ngaâi xûáng àaáng laâ nhên vêåt àïå nhêët traá nguyå. Nhúâ neám taân hûúng, giïët àûúåc quyïìn http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 74 thêìn Ngao Baái, Ngaâi àûúåc nhaâ vua phong phoá àö thöëng hoaâng kyâ, tûúác hiïåu Ba Àöì Löî (Baturu, Duäng sô!). Cú duyïn àûa àêíy, ngaâi may mùæn gùåp töíng àaâ chuã Thiïn Àõa höåi Trêìn Cêån Nam, àûúåc öng thu nhêån laâm àïå tûã vaâ phong chûác hûúng chuã Thanh Möåc Àûúâng. Àêy laâ möåt töí chûác chöëng nhaâ Thanh, khöi phuåc nhaâ Minh. Vi Tiïíu Baão trúã thaânh giaán àiïåp hai mang hïët sûác suêët sùæc, phuåc vuå cho caã Thanh triïìu vaâ Thiïn Àõa höåi. Vua Khang Hy àaä nhòn thêëy chiïìu sêu vùn hoaá cuãa Vi Tiïíu Baão: khöng bao giúâ noái àuáng böën chûä Nghiïu, Thuêën, Vuä, Thang; khöng bao giúâ nhúá àûúåc cêu thaânh ngûä “thuã khêíu nhû bònh”. Tuy nhiïn, vûâa gheát boån quan laåi cêìu an xöi thõt, vûâa mïën thùçng beá ngöå nghônh, miïång trún nhû böi múä; nhaâ vua lêìn lûúåt phong cho ngaâi caác chûác chaánh àö thöëng hoaâng kyâ, töíng quaãn thaái giaám, Khêm sai àaåi thêìn cöng caán Vên Nam, Tûá hön sûá, Phoá truå trò chuâa Thiïëu Lêm (tónh Höì Nam), Chaánh truå trò chuâa Thanh Lûúng (Nguä Àaâi Sún), Khêm sai xêy dûång Trung liïåt tûâ Dûúng Chêu, Tû lïånh mùåt trêån thuãy chiïën àaánh Thêìn Long giaáo, Löåc Àónh cöng, Tû lïånh mùåt trêån àaánh quên La Saát (ngûúâi Nga) úã biïn giúái Trung — Nga, Àaåi sûá àùåc nhiïåm toaân quyïìn àaâm phaán Trung — Nga. Àaãm nhiïåm nhûäng chûác vuå cao caã àoá, ngaâi hoaân thaânh möåt söë cöng viïåc, coá khi nghiïm chónh, coá khi taâo lao: eáp buöåc Ngö Tam Quïë taåo phaãn, cûáu maång àûúåc nhiïìu anh huâng Thiïn Àõa höåi, bùæt phoâ maä Ngö ÛÁng Huâng, gia nhêåp Thêìn Long giaáo, nguã àûúåc vúái baãy phuå nûä Trung Hoa vaâ möåt phuå nûä Nga, baão vïå sinh maång cûåu hoaâng Thuêån Trõ, khaám phaá êm mûu nùçm vuâng cuãa thaái hêåu giaã thuöåc Thêìn Long giaáo, bònh trõ nhûäng êm mûu taåo phaãn cuãa Möng Cöí vaâ Têy Taång, bùæt àûúåc cêíu quan Ngö Chi Vinh, hoaâ giaãi möëi xung àöåt Trung — Nga, àaánh Trõnh Khùæc Saãng — laänh àaåo cuãa thêìy mònh... Cöng lao cuãa Vi Tiïíu Baão lúán hún cöng lao cuãa bêët cûá võ cöë mïånh àaåi thêìn Maän Chêu. Nghïå thuêåt laâm quan cuãa Vi Tiïíu Baão rêët àún giaãn: chûãi tuåc luön möìm, duâng tiïìn mua chuöåc loâng trung thaânh cuãa keã dûúái, tùång quaâ hêåu hyä cho àöìng liïu vaâ sùén saâng àoâi keã khaác àûa tiïìn. Qua thùm Ngö Tam Quïë, ngaâi noái möåt cêu kiïëm àûúåc ba trùm laång vaâng. Trõnh Khùæc Saãng daám yïu A Kha cuãa ngaâi; ngaâi bùæt àaánh http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 75 cho möåt trêån, bùæt lêëy maáu viïët lïn vaãi vùn tûå thiïëu möåt trùm vaån laång vaâng. Ngaâi laâ nhên vêåt àêìu tiïn duâng nûä vïå sô; laâ nhaâ sû (giaã) laâm phoá truå trò möåt chuâa danh tiïëng maâ daám àaánh baåc, choåc gaái; laâ viïn tûúáng duy nhêët ài tiïíu vaâ baão quên thuåt nûúác àoá vaâo thaânh trò cuãa ngûúâi Nga. Tuy ngaâi khöng biïët chûä nhûng vêîn noái khoaác àoåc àûúåc vùn tûå cöí noâng noåc, êëm úá möåt vaâi tûâ tiïëng Nga nhû “Tûã man cú” laâ giïët chïët ài, “Phuåc àùåc gia tûãu” laâ rûúåu Vodka, “Haâ thû nhi khùæc” laâ moán thõt nûúáng, nhûng vêîn tûå haâo laâ mònh tinh thöng tiïëng Nga(?). Khi àaåi sûá Nga sang Bùæc Kinh trònh quöëc thû, ngaâi nhêån nhiïåm vuå phiïn dõch. Àaåi sûá àoåc, ngaâi dõch lûu loaát: “Vùn thaânh voä àûác, nhên nghôa anh minh, thûúng sinh traåch bõ, thoå dûä thiïn tïì...”. Hoaá ra àoá laâ nhûäng cêu nõnh búå cuãa Thêìn Long giaáo maâ ngaâi lúä thuöåc, khöng dñnh daáng gò túái quöëc thû cuãa Sa Hoaâng. Thïë nhûng vua Khang Hy vêîn mùåt röìng húán húã, cûúâi noái mï ly! Boån quan laåi triïìu Thanh baái phuåc Vi àaåi soaái khöng biïët àêu maâ kïí! Cuöëi cuâng, duâ coá àuâa giúän àïën mêëy, Kim Dung cuäng phaãi cho nhên vêåt Vi Tiïíu Baão cuãa mònh tröën ra ài cuâng baãy muå vúå hûúng trúâi sùæc nûúác Tö Thuyïn, A Kha, Möåc Kiïëm Bònh, Phûúng Di, Tùng Nhu, Song Nhi vaâ Kiïën Ninh cöng chuáa. Trûúác àêy, hoå àaä vïì Dûúng Chêu, baâ Vi Xuên Phûúng nhòn àaân dêu tûúi töët, thêìm khen con tinh àúâi; nïëu gaä lêåp nïn möåt viïån thò toaân thïí caác viïån úã Dûúng Chêu seä suåp tiïåm. Nay, chùæc Vi Tiïíu Baão khöng daám vïì Dûúng Chêu vò súå vua Khang Hy truy naä. Ngay àïën truâm cûúâi Kim Dung cuäng chùèng biïët nhên vêåt cuãa mònh tröën ài àêu. Viïët truyïån cûúâi nhû vêåy quaã thïë gian àïå nhêët, boån hêåu sinh úã Tuöíi treã Cûúâi xin ngaã noán kñnh chaâo cuå. Ba trùm nùm àaä tröi qua, têët nhiïn cuäng chùèng nùæm roä hêåu duïå cuãa Vi Tiïíu Baão. Thïë nhûng, úã àêu coá bia öm, àöång àiïëm; úã àêu coá tham nhuäng, coá duâng tiïìn àïí mua chuöåc keã dûúái; úã àêu coá chûãi tuåc “con meå noá, töí baâ mûúâi taám àúâi quên ruâa àen, phûúâng choá àeã”; úã àêu coá nõnh búå; úã àêu coá keã thuá nhêån “chûä nghôa biïët ta nhûng ta chùèng biïët noá” thò úã àoá coá tinh thêìn Vi Tiïíu Baão àûúåc lûu truyïìn. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 76 51. CON TRÊU THÖNG THAÁI Con trêu thöng thaái maâ töi àïì cêåp túái àêy laâ Höì Thanh Ngûu, möåt nhên vêåt thêìy thuöëc àûúåc xêy dûång trong taác phêím voä hiïåp YÃ thiïn Àöì long kyá cuãa Kim Dung. Höì Thanh Ngûu laâ giaáo àöì cuãa Minh giaáo, cû nguå trong Höì Àiïåp cöëc, möåt thung luäng caånh höì Nûä Sún thuöåc tónh An Huy. Y thuêåt cuãa Höì Thanh Ngûu thöng thêìn nïn àûúåc xûng tuång laâ y tiïn. Kïët húåp caã ngoaåi hiïåu vaâ tïn hoå, Kim Dung goåi nhên vêåt cuãa mònh laâ Àiïåp cöëc y tiïn Höì Thanh Ngûu. Höì Thanh Ngûu coá caái phong caách cuãa möåt àaåo gia Laäo Trang. Chùèng thïë maâ nhên vêåt naây choån chöî êín thên trong möåt vuâng hang àöång coá nhiïìu bûúám (àiïåp cöëc). Ngoaåi hiïåu cuãa tiïn sinh khiïën ngûúâi àoåc nhúá túái hai cêu thú danh tiïëng cuãa nhaâ thú Lyá Thûúng ÊÍn trong baâi Cêìm sùæt: Trang Chu hiïíu möång mï höì àiïåp Thuåc àïë xuên têm thaác àöî quyïn. (Möång súám, Trang Chu thaânh bûúám lûúån Loâng xuên, Thuåc àïë gúãi höìn quyïn) Kim Dung mö taã Höì Thanh Ngûu laâ möåt ngûúâi trung niïn mùåt muäi thanh tuá. Vïì trònh àöå y thuêåt, nhên vêåt naây thöng thaái àïën mûác khi múái xem maåch cho Thûúâng Ngöå Xuên, möåt àïå tûã Minh giaáo coá thêåt trong lõch sûã Trung Quöëc, viïn thêìy thuöëc àaä biïët ngay giaáo hûäu cuãa mònh bõ Triïåt têm chûúãng cuãa Phiïn tùng àaánh vaâ bõ àiïím huyïåt theo phûúng phaáp phaái Voä Àang, trong khoaãng giûäa giúâ Tyá vaâ giúâ Sûãu. Múái cêìm àïën maåch Trûúng Vö Kyå , viïn thêìy thuöëc naây àaä biïët ngay bïånh nhên cuãa mònh truáng Huyïìn Minh thêìn chûúãng, traân àêìy khñ êm haân trong taång phuã, khiïën nöåi thûúng sang tim! Tuy nhiïn tiïn sinh laâ möåt nhên vêåt kò http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 77 quaái, àaä lêåp lúâi thïì: Chó chûäa thûúng cho ngûúâi Minh giaáo vaâ tûâ chöëi chûäa thûúng cho nhûäng ngûúâi thuöåc bang phaái, mön phaái khaác. Thïë nhûng Thûúâng Ngöå Xuên mang núå cuãa phaái Voä Àang, àùåt àiïìu kiïån nhúâ Höì Thanh Ngûu cûáu Vö Kyå maâ khoãi phaãi cûáu mònh. Höì Thanh Ngûu chûäa cho Trûúng Vö Kyå nhûng trong thêm têm, tiïn sinh chó àõnh chûäa cho Vö Kyå laânh maånh àïí khoãi laâm mêët uy tñn 2 chûä “y tiïn” cuãa mònh röìi sau àoá, seä giïët ài. Höì Thanh Ngûu laâ möåt nhaâ y hoåc coá hai cöng trònh nghiïn cûáu coá giaá trõ: böå Àúái maåch luêån vaâ Tyá Ngoå chêm cûáu kinh. Trong thúâi gian àûúåc Höì Thanh Ngûu chûäa trõ, chaâng Vö Kyå 15 tuöíi cûåc kò thöng minh àaä hoåc caách chêm cûáu, caách ra toa thuöëc, hoåc thuöåc loâng hai böå saách cuãa Höì Thanh Ngûu trûúác taác vaâ khaám phaá ra phûúng phaáp trõ Triïåt têm chûúãng. Thïë laâ cêåu beá voát tùm tre laâm kim chêm, kï toa höët thuöëc, sùæc thuöëc cho Thûúâng Ngöå Xuên. Höì Thanh Ngûu nhòn toa thuöëc Vö Kyå ra, cûåc kò kinh ngaåc vïì sûå thöng minh cuãa cêåu beá nhûng cuäng móm cûúâi vò phên laång cuãa toa thuöëc quaá cao so vúái sûác chõu àûång cuãa Thûúâng Ngöå Xuên. Àoaán ra nuå cûúâi ruöìi àoá, Vö Kyå àaä giaãm töëi àa phên laång. Khi Vö Kyå bûng baát thuöëc àaä sùæc àïën cho Thûúâng Ngöå Xuên uöëng xong, Höì Thang Ngûu múái cho biïët rùçng toa thuöëc êëy àaä laâm giaãm thoå bïånh nhên 40 nùm! Höì Thanh Ngûu bõ keã thuâ tòm àïën têån núi êín cû cuãa mònh. Biïët mònh tröën traánh khöng àûúåc, y tiïn beân ra cho Vö Kyå möåt toa thuöëc sau cuâng: Àûúng qui, Viïîn chñ, Sinh àõa, Àöëc hoaåt, Phoâng phong, duâng Xuyïn sún giaác àïí dêîn vaâ phaãi uöëng cho àuáng vaâo canh ba. Àoåc toa thuöëc, Vö Kyå hiïíu ra ngay àûúåc têëm loâng cuãa y tiïn: phaãi quay vïì (Àûúng qui), chaåy cho xa (Viïîn chñ), söëng möåt mònh (Àöåc hoaåt), phaãi biïët àïì phoâng (Phoâng phong) vaâ nhúá canh ba ài xuyïn qua nuái àïí thoaát hiïím (Xuyïn sún giaác). Cuöëi cuâng Àiïåp cöëc y tiïn Höì Thanh Ngûu uöëng àöåc dûúåc quyïn sinh. Vö Kyå hoåc àûúåc y thuêåt cuãa öng röìi vïì sau, àùæc thuã voä cöng trong Cûãu dûúng kinh, y thuêåt caâng thïm thêm hêåu. Anh àaä ra tay cûáu nhiïìu ngûúâi thoaát qua khoãi cùn bïånh hoùåc vïët thûúng hiïím ngheâo, trúã thaânh möåt bêåc danh y maâ chuyïn mön coân hún caã Höì Thanh Ngûu. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 78 52. THIÏN HAÅ ÀÏÅ NHÊËT ÀAÅI MYÄ NHÊN Àoåc qua 12 böå voä hiïåp tiïíu thuyïët cuãa nhaâ vùn Kim Dung, töi choån Trêìn Viïn Viïn trong Löåc Àónh kyá vaâ bêìu nhên vêåt naây laâ àïå nhêët àaåi myä nhên. Trêìn Viïn Viïn laâ möåt nhên vêåt coá thêåt trong lõch sûã Minh maåt - Thanh sú. Cuöåc àúâi gian nan chòm nöíi vaâ nhan sùæc tuyïåt thïë cuãa nhên vêåt naây trûúác nhûäng biïën àöång cuãa lõch sûã trúã thaânh nguöìn caãm hûáng chuã àaåo cho möåt nhaâ thú àûúng àaåi laâ Ngö Mai Thön viïët thaânh Viïn Viïn khuác, möåt baâi thú daâi àûúåc phöí nhaåc truyïìn tuång trong suöët lõch sûã cuãa triïìu Thanh (1642 1911). Ài vaâo trong tiïíu thuyïët cuãa Kim Dung, Trêìn Viïn Viïn trúã thaânh nhên vêåt tiïíu thuyïët trong ba chûúng, 48 trang nhûng àaä àïí laåi möåt êën tûúång sêu àêåm trong loâng ngûúâi àoåc. Àúâi vua Minh Suâng Trinh (1628 - 1643), lêìu höìng kyä viïån moåc lïn úã khùæp núi, àùåc biïåt laâ úã Tö Chêu vaâ Dûúng Chêu. Trêìn Viïn Viïn laâ danh kyä dïå nhêët thaânh Tö Chêu. Cuöåc àúâi cuãa nhên vêåt naây quan hïå möåt caách àùåc biïåt túái Suâng Trinh hoaâng àïë, Lyá Tûå Thaânh hoaâng àïë vaâ Bònh Têy Vûúng Ngö Tam Quïë - ba thïë lûåc phong kiïën biïíu trûng cuãa thúâi Minh maåt - Thanh sú. Trong Löåc Àónh kyá cuãa Kim Dung, nhên vêåt Vi Tiïíu Baão 16 tuöíi, laâm Tûá hön sûá cho vua Khang Hy, ài cöng caán taåi Vên Nam vaâ gùåp Trêìn Viïn Viïn trong möåt ngöi chuâa nhoã úã ngoaåi thaânh Cön Minh. Khi êëy, Trêìn Viïn Viïn 40 tuöíi, àaä ài tu, lêëy phaáp danh laâ Tõch Tônh. Thïë nhûng, "gioång noái ön hoaâ trong treão" àuáng khêíu êm Tö Chêu, "cùåp löng maây xinh nhû veä, neát mùåt thanh tuá khöng buát mûåc naâo taã xiïët"vaâ "maâu da trùæng höìng khaác naâo baåch ngoåc àiïím phêën son" cuãa ngûúâi phuå nûä êëy àaä laâm cho gaä thiïëu niïn 16 tuöíi phaãi sûäng súâ àïën nöîi "tay cêìm chung traâ, miïång haá höëc ra khöng ngêåm laåi àûúåc, chên tay buãn ruãn". Kim Dung goåi àoá laâ "têëm dung quang tuyïåt thïë". ÊËy laâ Trêìn Viïn Viïn nùm 40 tuöíi trong lúáp aáo http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 79 àaåo cö. Nïëu laâ möåt Trêìn Viïn Viïn 20 tuöíi vúái xiïm aáo vaâ phêën son cuãa kyä nûä thò sùæc àeåp kia àaä àûúåc nêng lïn mêëy bêåc nûäa. Baån àoåc vaâ khaán giaã àaä xem Löåc Àónh kyá hùèn nhúá rùçng Vi Tiïíu Baão àang say mï A Kha, con gaái cuãa Trêìn Viïn Viïn, möåt ngûúâi maâ dêîu àaánh àöíi caã ngöi hoaâng àïë gaä cuäng chùèng theâm àöíi. ÊËy vêåy maâ Vi Tiïíu Baão phaãi cöng nhêån A Kha chûa àeåp bùçng möåt nûãa Trêìn Viïn Viïn! Ngûúâi taâi nùng àaân gioãi, muáa àeåp, haát hay, Trêìn Viïn Viïn caâng laâ ngûúâi phuå nûä coá vùn hoaá. Nhûäng lúâi tûå nhêån àõnh cuãa nhên vêåt naây thïí hiïån möåt chiïìu sêu vïì trñ tuïå, khaác hùèn nhûäng àaåi myä nhên coá thêåt trong lõch sûã Trung Hoa: "Myä sùæc laâm hû viïåc nûúác, xûa àaä thïë maâ nay cuäng thïë. Con ngûúâi bêët tûúâng àûúåc trúâi ban cho têëm dung nhan khuynh quöëc khuynh thaânh chó laâm àau khöí lï dên trong thiïn haå. Tiïån thiïëp duâ khua chuöng goä moä, niïåm naát chên kinh cuäng khöng àuã àïìn töåi trong muön möåt". Tû duy êëy quaã laâ tû duy cuãa möåt tri thûác, möåt nhaâ tu àùæc àaåo, khöng thïí naâo laâ tû duy cuãa möåt kyä nûä vïì hûu! Nguyïn khi coân laâ kyä nûä taåi Tö Chêu, khöng biïët bao nhiïu taâi tûã thúâi Suâng Trinh àaä hêm möå taâi nùng vaâ nhan sùæc cuãa Trêìn Viïn Viïn. Vua Suâng Trinh suãng aái Àiïìn Quyá phi; Chu hoaâng hêåu beân nöíi loâng ghen tûác. Cha ruöåt cuãa Chu hoaâng hêåu àïën kô viïån boã tiïìn mua Trêìn Viïn Viïn, àûa vaâo cung phuåc vuå vua Suâng Trinh. Gùåp Viïn Viïn, Suâng Trinh nhû bõ húáp höìn, úã luön ba ngaây trong cung khöng thiïët triïìu, coân hûáa phong cho Viïn Viïn laâm quyá phi. Cuäng trong ba ngaây êëy, möåt tay àaåi khêëu laâ Lyá Tûå Thaânh tûác Lyá Sêëm àaánh lêëy ba thaânh trò lúán cuãa Suâng Trinh. Caác quan àûa lúâi can giaán, Suâng Trinh bûâng tónh giêëc möång nõch aái nûä nhên, beân gûãi Viïn Viïn ra úã trong phuã Chu Quöëc trûúång. Trong möåt bûäa tiïåc cuãa caác quan laåi, Chu quöëc trûúång cho Trêìn Viïn Viïn ra muáa haát. Nhan sùæc Trêìn Viïn Viïn loåt vaâo mùæt xanh cuãa möåt viïn tûúáng voä biïìn Ngö Tam Quïë. Vua Suâng Trinh xuöëng lïånh böí nhiïåm Ngö Tam Quïë ra trêën thuã Sún Haãi Quan àïí ngùn chùån quên Maän Chêu vaâ ban Trêìn Viïn Viïn cho Ngö Tam Quïë. Trêìn Viïn Viïn trúã thaânh vúå húâ cuãa viïn tûúáng naây, vêîn úã laåi Bùæc Kinh trong phuã Chu Quöëc trûúång. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 80 Taåi Sún Haãi Quan, Ngö Tam Quïë àêìu haâng lûåc lûúång cuãa Lyá Tûå Thaânh. Lyá Tûå Thaânh àaánh vaâo Bùæc Kinh; Suâng Trinh boã chaåy röìi tûå vêån úã Möi Sún. Böå thuöåc cuãa Lyá Tûå Thaânh bùæt àûúåc Trêìn Viïn Viïn, àem naåp cho Lyá Tûå Thaânh. Thïë laâ àïm àïm sau nhûäng cún cheám giïët àêîm maáu, Lyá Tûå Thaânh laåi quay trúã vïì cung, ùn úã vúái Trêìn Viïn Viïn. Lyá Tûå Thaânh lïn ngöi, xûng laâ Àaåi Thuêån hoaâng àïë. Àûúåc tin Lyá Tûå Thaânh chiïëm àoaåt Trêìn Viïn Viïn, Ngö Tam Quïë laâm cuöåc binh biïën, múã cûãa Sún Haãi Quan àêìu haâng quên Maän Chêu röìi trúã thaânh muäi tiïn phong cuãa quên Maän Chêu keáo vaâo Bùæc Kinh. Lyá Tûå Thaânh phaãi boã chaåy vaâo Vên Nam. Hêåu duïå cuãa Suâng Trinh lïn ngöi, xûng laâ Minh Vônh Lõch, àoáng taåi Cön Minh, Vên Nam. Thuêån Trõ hoaâng àïë lïn ngöi taåi Bùæc Kinh, múã ra nhaâ Thanh, ra lïånh cho Ngö Tam Quïë tiïën àaánh Vônh Lõch. Ngö Tam Quïë àuöíi Vônh Lõch chaåy àïën biïn giúái nûúác Miïën Àiïån, giïët Vônh Lõch, àûúåc nhaâ Thanh phong tûúác Bònh Têy Vûúng, trêën thuã Vên Nam vaâ Quyá Chêu. Trêìn Viïn Viïn trúã thaânh vúå cuãa Ngö Tam Quïë. Nhûng khi nghe tin sùæp àûúåc phong vûúng, Ngö Tam Quïë khöng daám dûa tïn Trêìn Viïn Viïn ra trònh Thuêån Trõ hoaâng àïë vaâ nguöìn göëc xuêët thên cuãa naâng rêët ty tiïån vaâ laâm nhû vêåy laâ tiïët maån hoaâng àïë. Y phaãi cûúái vúå khaác vaâ böë trñ Viïn Viïn ra ài tu taåi möåt ngöi chuâa nhoã úã ngoaåi ö thaânh Cön Minh. Ngö Tam Quïë yïn chñ àûáa con giaá lúán cuãa Trêìn Viïn Viïn tïn A Kha laâ con mònh. Sûå thêåt, àoá chñnh laâ àûáa con cuãa Sêëm vûúng Lyá Tûå Thaânh. Cuöåc àúâi cuãa Trêìn Viïn Viïn àuáng laâ bi kõch cuãa nhan sùæc: hïët laâm troâ chúi cho caác danh sô vaâ nhaâ haâo phuá àêët Tö Chêu; naâng lêìn lûúåt trúã thaânh troâ chúi cho Suâng Trinh hoaâng àïë, Sêëm vûúng Lyá Tûå Thaânh röìi Bònh Têy vûúng Ngö Tam Quïë. Cuöåc chiïën giûäa Ngö Tam Quïë vaâ Lyá Tûå Thaânh taåi Nhêët Phiïën Thaåch laâm chïët caã vaån ngûúâi, bõ dû luêån lõch sûã Trung Quöëc truát lïn àêìu cuãa Trêìn Viïn Viïn. Chó coá möåt ngûúâi thöng caãm vúái kiïëp höìng nhan, àaä laâm möåt baâi thú àïí giaäi baây höå Trêìn Viïn Viïn. Àoá laâ danh sô Ngö Mai Thön vúái Viïn Viïn khuác. Chuáng ta biïët rùçng cuöëi triïìu Àûúâng Minh Hoaâng, chñnh sûå àöí naát; lõch sûã cuäng tûâng kïët töåi àaåi myä nhên Dûúng Ngoåc Hoaân (Dûúng Quyá Phi). Nhaâ thú Baåch Cû Dõ http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 81 àaä viïët Trûúâng Hêån Ca thanh minh cho Dûúng Ngoåc Hoaân vaâ baâi thú àaä àûúåc coi laâ danh taác trong thi ca àúâi Àûúâng. Ngö Mai Thön thúâi Thanh sú cuäng laâm caái cöng viïåc maâ bêåc tiïìn böëi Baåch Cû Dõ àaä laâm. Caã hai baâi thú àïìu coá mêîu söë chung laâ baây toã niïìm thûúng hûúng tiïëc ngoåc cuãa danh sô àöëi vúái giai nhên. Kim Dung àaä trñch möåt söë àoaån trong Viïn Viïn khuác vaâ mûúån tiïëng àaân cuãa chñnh Trêìn Viïn Viïn cêët lïn hoaâ trong tiïëng tyâ baâ cho Vi Tiïíu Baão nghe. Trong thúâi gian vua Thuêån Trõ, caác hêåu duïå nhaâ Minh nöíi lïn dûúái chiïu baâi "phaãn Thanh phuåc Minh", tûå xûng laâ Àûúâng Vûúng, Quïë Vûúng, Phuác Vûúng, Löî Vûúng. Nhûng röìi hoå cuäng bõ nhaâ Thanh tiïu diïåt. Cho àïën khi Khang Hy lïn ngöi vaâ úã ngöi àuáng 60 nùm, múã ra möåt triïìu àaåi cûåc kò thaái bònh thõnh trõ cho lõch sûã Trung Hoa (1662 - 1722) thò khöng coân ai coá thïí hoaâi nghi vïì huâng têm traáng chñ cuãa nhên vêåt naây nûäa. Chñnh vò vêåy, khi Ngö Tam Quïë nöíi loaån úã Vên Nam, lïn ngöi hoaâng àïë àaä khöng àûúåc ngûúâi Trung Quöëc uãng höå. Vua Khang Hy bònh àõnh àûúåc cuöåc nöíi dêåy cuãa Ngö Tam Quïë; khöng coân ai nghe nhùæc túái Trêìn Viïn Viïn. Vúái 48 trang giêëy àêìy êën tûúång Kim Dung àaä nïu ra trong tiïíu thuyïët cuãa mònh möåt phaãn àïì: sûå suåp àöí cuãa caác triïìu àaåi phong kiïën Trung Hoa khöng phaãi do nhan sùæc phuå nûä laâm ra nhû dû luêån lõch sûã àaä kïët aán. Baãn thên nhan sùæc khöng coá töåi. Caái töåi àoá laâ töåi cuãa nhûäng hön quên vö àaåo nõch aái nûä sùæc, laäng quïn söë phêån cuãa trùm hoå. Qua Löåc Àónh kyá, Kim Dung cuäng àaä cöng nhêån möåt öng Khang Hy ngûúâi Maän Chêu laâm vua coân töët àeåp hún möåt öng vua Suâng Trinh ngûúâi Haán gêëp ngaân lêìn. Vêåy thò àûâng nïn àem nhûäng caái thêët baåi lõch sûã cuãa àaân öng àïí truát lïn àöi vai cuãa nhûäng ngûúâi phuå nûä. Vúái möåt buát phaáp kïí chuyïån coá xen mö taã khaá tinh tïë, Kim Dung àaä xêy dûång möåt Trêìn Viïn Viïn trúã thaânh àïå nhêët àaåi myä nhên trong haâng ngaân nhên vêåt nûä trong tiïíu thuyïët cuãa mònh. Nhûäng Tiïíu Long Nûä, Nhêåm Doanh Doanh, Triïåu Mêîn, Tiïíu Siïu, Hên Töë Töë, Viïn Tûã Y, Vûúng Ngûä Yïn ... cuäng laâ nhûäng àaåi myä nhên nhûng laâ àaåi myä nhên úã tuöíi 18-20. Hoå khöng thïí saánh bùçng Trêìn Viïn Viïn úã tuöíi 40 tûúi àeåp, chên tònh, trñ tuïå, taâi hoa vaâ àau khöí! http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 82 53. THÛÃ BÒNH BÊÌU THÊÅP ÀAÅI MYÄ NHÊN Myä nhên thò bao giúâ chùèng coá. Ngay trong cuöåc söëng cuãa chuáng ta, haâng nùm vêîn coá nhûäng cuöåc thi bònh choån hoa hêåu, ngûúâi àeåp thúâi trang, diïîn viïn àiïån aãnh...; àaä coá nhûäng ban giaám khaão nghiïm tuác vaâ nghiïm khùæc nhêët thay mùåt cuöåc àúâi phaán xeát, cên àong ào àïëm caác thûá kñch cúä caâ trao vûúng miïån cho caác myä nhên, àêu chúâ àïën thûá nhû töi bònh bêìu. Cuäng coá nhûäng yá kiïën nghi ngúâ caác myä nhên söëng giûäa cuöåc söëng chuáng ta: kiïën thûác ngheâo naân laåc hêåu khiïën caác baån coá nhûäng cêu traã lúâi vúá vêîn; caái àeåp nöåi têm khöng àaåt; tû duy söëng khöng àeåp àûa àïën tònh traång kinh doanh nhan sùæc, duâng nhan sùæc nhû möåt thûá möìi cêu phuá quñ. Àaåi àïí, caác hoa hêåu vaâ aá hêåu àaä àïí laåi möåt caái hêåu khöng lêëy chi laâm ngoåt ngaâo cho cuöåc söëng khiïën àúâi buöìn vö hêåu. Töi khöng daám baân vïì nhûäng myä nhên àoá chûá àûâng noái àïën bònh bêìu. Cho nïn trong phaåm vi chûúng naây, töi chó daám bònh bêìu Thêåp àaåi Myä nhên trong... truyïån voä hiïåp Kim Dung; nhûäng ngûúâi chûa hïì dûå thi möåt cuöåc thi hoa hêåu, ngûúâi mêîu, diïîn viïn naâo; nhûäng ngûúâi chûa tûâng tuyïn böë huyïnh hoang röìi sau àoá ài lêëy ngûúâi... ngoaåi quöëc. Thïë giúái caác myä nhên maâ töi àïì cêåp àïën thïë giúái cuãa truyïån voä hiïåp vaâ sûå “bònh bêìu” naây àûúng nhiïn laâ caách àaánh giaá rêët chuã quan cùn cûá vaâo ba tiïu chuêín nhan sùæc, taâi nùng, têm höìn. Töi chó daám choån 10 ngûúâi búãi vò àûa ra nhiïìu quaá, e rùçng coá löîi vúái caái àeåp, möåt vöën trúâi ban cho con ngûúâi muön núi, muön thuãa. Danh saách töi “bònh bêìu” nhû sau: 1. Triïåu Mêîn Àêy nguyïn laâ Haán danh cuãa möåt cö gaái Möng Cöí. Tïn thêåt cuãa cö laâ Mêîn Mêîn Àùåc Muåc Nhô, con gaái cuãa Nhûä Nam vûúng, ngûúâi chó àûáng sau vua nhaâ Nguyïn, nùæm hïët quyïìn bñnh chñnh trõ vaâ quên sûå cai trõ toaân Trung Quöëc. Cö laâ nhên vêåt nûä chñnh trong http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 83 YÃ thiïn Àöì long kyá, möåt cö gaái àeåp nhû hoa núã, khöng möåt cö gaái Trung Hoa naâo coá thïí saánh kõp. Tham voång cuãa Triïåu Mêîn rêët lúán: muöën tuå hoåp boån giang höì, àùåc biïåt laâ phiïn tùng Têy Vûåc, triïåt haå saáu àaåi mön phaái cuãa Trung Hoa àang nuöi möång chöëng àöëi nhaâ Nguyïn laâ Thiïëu Lêm, Voä Àang, Caái bang, Hoa Sún, Khöng Àöång vaâ Cön Lön. Lêìn àêìu tiïn cö àaä bao vêy àûúåc caác thuã lônh cuãa Minh giaáo vaâ àaä nhöët àûúåc Trûúng Vö Kyå dûúái hêìm sêu. Nhûng Vö Kyå vöën laâ thêìy thuöëc, voä cöng laåi cao cûúâng, àaä khöëng chïë cö vaâ "tra têën" cö bùçng caách döìn Cûãu Dûúng cöng vaâo gan baân chên khiïën cö ngûáa ngaáy, khoá chõu phaãi àêìu haâng, thaã chaâng ra. Chñnh viïåc “cuâ chên” àoá àaä laâm naãy sinh trong loâng cö möëi tònh ön nhu vúái chaâng Trûúng Vö Kyå. Cö àaä àem Hùæc ngoåc àoaån tuåc cao tùång cho chaâng àïí chaâng chûäa trõ vïët thûúng cho tam sû baá, chuöåc laåi löîi lêìm cho cha meå mònh ngaây xûa. Thöng minh, leám lónh, chên tònh, Triïåu Mêîn trûúác sau vêîn giûä cöët caách cuãa möåt phuå nûä giaâu tònh caãm hún laâ möåt quêån chuáa Möng Cöí. Cö àaánh nhau vúái Trûúng Vö Kyå àïí röìi àïm àïm, laåi ra quaán rûúåu ngöìi àúåi chaâng trai, mong cuâng àöëi êím vúái nhau mêëy chung vaâ quïn hïët nhûäng chuyïån àöët chuâa, giïët ngûúâi Möng Cöí, cûáu quêìn huâng Trung Hoa cuãa têåp thïí Minh giaáo. Cuöåc àúâi cuãa cö laâ möåt chuöîi thaáng ngaây rong ruöíi theo tònh yïu. Vö Kyå ài àêu, cö mong àûúåc ài theo anh àïën núi àoá, duâ chên trúâi hay goác bïí. Caách toã tònh cuãa cö cuäng rêët roä raâng, giaãn dõ khöng e deâ kheáp neáp nhû nhûäng cö gaái Trung Hoa. Cö àaä cêìm YÃ thiïn kiïëm, lùn xaã vaâo àaám sûá giaã Ba Tû vaâ àaánh nhûäng chiïu cêån chiïën coá thïí khiïën mònh vaâ keã thuâ cuâng chïët àïí cûáu chaâng Trûúng Vö Kyå. Khi Vö Kyå hoãi taåi sao cö liïìu maång nhû vêåy, cö àaä traã lúâi thùèng thùæn: vò Trûúng Vö Kyå öm lêëy Hên Ly trûúác mùåt cö. Thúâi thú êëu, Vö Kyå àaä cùæn vaâo baân tay Hên Ly möåt caái àïën chaãy caã maáu, khiïën Hên Ly nhúá hoaâi hònh boáng Trûúng Vö Kyå. Triïåu Mêîn cuäng laâm nhû thïë: cö cùæn vaâo tay Trûúng Vö Kyå möåt nhaát àïí Trûúng Vö Kyå nhúá cö troån àúâi. Thûåc ra cö khöng laâm nhû vêåy thò cuäng àuã àïí chaâng Vö Kyå choån cö laâm ngûúâi baån gaái têm àêìu yá húåp. Thêåm chñ khi Vö Kyå àaä bõ vêy, sùæp bõ quên Nguyïn bùæt, cö àaä noái döëi cha vaâ anh rùçng nïëu hoå giïët Vö Kyå thò cö cuäng tûå tûã theo chaâng cho troån http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 84 möëi tònh. Àoaån tiïíu thuyïët thuêåt laåi chuyïån Triïåu Mêîn xin cha vaâ anh tha cho Trûúng Vö Kyå thêåt àêìy kõch tñnh. Töi kñnh phuåc ngûúâi phuå nûä coá möåt tònh yïu tha thiïët vaâ traái tim duäng caãm nhû Triïåu Mêîn. Tònh yïu bao la àoá àaä àûúåc chaâng Trûúng Vö Kyå àïìn àaáp möåt caách xûáng àaáng: anh àaä nhûúâng ngöi giaáo chuã Minh giaáo laåi cho Dûúng Tiïu, cuâng Triïåu Mêîn dùæt tay rong chúi böën biïín nùm höì. Vaâ möîi khi löng maây Triïåu Mêîn àaä nhaåt thò theo ba àiïìu ûúác heån vúái cö, anh laåi laâm cöng viïåc húåp vúái lûúng têm, khöng ài ngûúåc laåi vúái quyïìn lúåi voä lêm Trung Hoa vaâ cuäng chùèng aãnh hûúãng gò àïën viïåc chöëng quên Nguyïn giaânh laåi àêët Trung Quöëc cho ngûúâi Haán töåc: cêìm cêy buát vaâ veä laåi löng maây cho Triïåu Mêîn. Töi choån Triïåu Mêîn vaâo ngöi võ àïå nhêët àaåi myä nhên, möåt cö gaái Möng Cöí vûúåt xa ngaân hoa Haán töåc hùèn laâ àiïìu dïî khiïën chuáng ta nghi ngúâ. Nhûng roä raâng taác giaã Kim Dung muöën vêåy. Vaâ coá leä àiïìu naây phaãn aánh chuã nghôa dên töåc tiïën böå cuãa chñnh öng. Hoaá ra ngûúâi Möng Cöí - dên töåc söëng trïn àêët nûúác phiïn bang, dên töåc maâ ngûúâi Haán thûúâng khinh bó xïëp vaâo loaåi Di Àõch vêîn saáng lung linh möåt àoaá hoa hûúng sùæc, taâi nùng, thöng minh, chung tònh: Mêîn Mêîn Àùåc Muåc Nhô. 2. Tiïíu Siïu Ngûúâi thûá hai töi choån laâm àïå nhõ myä nhên laâ cö gaái chó coá möåt nûãa huyïët thöëng Haán töåc; nûãa coân laåi thuöåc huyïët thöëng Ba Tû, nghôa laâ cuäng thuöåc loaåi Di Àõch dûúái mùæt nhòn cuãa Haán töåc. Cha cö laâ Haân Thiïn Diïåp, ngûúâi Haán; meå cö laâ Àaåi YÃ Ty, thaánh sûá nûä cuãa Baái hoaã giaáo Ba Tû. Tiïíu Siïu thêm nhêåp Trung Hoa qua con àûúâng tú luåa luác cö múái 15 tuöíi. Meå cö nguyïn laâ thaánh sûá nûä, daáng leä phaãi giûä mònh trong trùæng àïí vïì Ba Tû lïn ngöi giaáo chuã. Nhûng baâ àaä yïu chaâng trai Haân Thiïn Diïåp, phaãn laåi giaáo quy cuãa Baái hoaã giaáo, àaáng leä phaãi lïn giaân hoaã thiïu. Baâ hoaá trang thaânh möåt ngûúâi àaân baâ xêëu xñ tïn laâ Kim Hoa baâ baâ. Tiïíu Siïu phaãi laâm möåt viïåc khoá khùn àïí chuöåc löîi cho meå: tòm moåi caách thêm nhêåp Quang Minh Àñnh cuãa Baái hoaã giaáo Trung Hoa vaâ lêëy cho àûúåc böå Àaåi naä di têm phaáp cuãa Baái hoaã giaáo - nhiïåm vuå maâ meå cö khöng hoaân thaânh. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 85 Giöëng lai bao giúâ cuäng àûúåc thûâa hûúãng nhûäng neát ûu tuá rûåc rúä cuãa caã cha vaâ meå, nïn Tiïíu Siïu àeåp caái àeåp rûåc roä ngay tûâ khi 15 tuöíi. Nhûng Dûúng Tiïu, Taã sûá cuãa Minh giaáo Trung Hoa, laâ möåt tay cú trñ, khoá maâ qua mùæt àûúc y. Cho nïn, àïí àoáng troån vai troâ con hêìu cuãa Dûúng Bêët Höëi, con gaái Dûúng Tiïu, Tiïíu Siïu àaä phaãi laâm möåt viïåc rêët khoá khùn: giaã vúâ meáo miïång trong suöët thúâi gian úã caånh Bêët Höëi. Cö hoåc thuöåc hïët lyá thuyïët vïì êm dûúng, baát quaái trêån àöì, biïët nhiïìu voä cöng nhûng chùèng bao giúâ heá löå. Cha con Dûúng Tiïu nghi ngúâ cö, àaä àem dêy xiïìng quêën chên cö; cö ài àêu tiïëng dêy xiïìng leng keng àïën àoá. Àiïåp vuå cuãa Tiïíu Siïu laâ möåt àiïåp vuå cûåc kò gian nan vaâ cö àaä tòm ra àûúåc àûúâng hêìm trïn Quang Minh Àñnh. Khi Vö Kyå lïn laâm giaáo chuã Minh giaáo, viïåc àêìu tiïn cuãa anh laâ hûáa seä thaáo xiïìng khoaá cho Tiïíu Siïu. Nhúâ Tiïíu Siïu chó dêîn, Trûúng Vö Kyå tòm ra àûúâng hêìm, tòm àûúåc Caân khön àaåi naä di têm phaáp vaâ àaåi triïín thêìn lûåc àêíy àûúåc hai caánh cûãa àaá àïí baão toaân lûåc lûúång Minh giaáo cuãa Trung Hoa. Tiïíu Siïu trúã thaânh con hêìu cuãa Trûúng Vö Kyå, lùång leä thûúng yïu Trûúng Vö Kyå. Cuäng nhû Triïåu Mêîn, Vö Kyå ài àïën àêu, Tiïíu Siïu ài àïën àoá, vaâ cö àaä chûáng toã àûúåc baãn lônh cuãa mònh: cêìm cúâ Minh giaáo àïí chó huy nùm àöåi Nguä haânh kyâ chöëng àúä khöng cho quên Nguyïn xöng vaâo bùæt giïët nhûäng thuã lônh cuãa Minh giaáo. Tiïíu Siïu seä khöng bao giúâ noái roä thên phêån cuãa mònh cho Vö Kyå biïët nïëu khöng coá ngaây tònh cúâ gùåp laåi meå mònh àang bõ àûa lïn giaân hoaã thiïu cuãa Baái hoaã giaáo Ba Tû. Àïí cûáu meå, cö phaãi noái roä vúái caác Baão thuå vûúng Ba Tû rùçng cö laâ trinh nûä, sùén saâng thay meå vïì Ba Tû lïn ngöi giaáo chuã Baái hoaã giaáo. Cö noái tiïëng Ba Tû lûu loaát cho àïën khi nhûäng ngûúâi Ba Tû quyâ xuöëng tung hö thò Vö Kyå múái biïët rùçng con hêìu cuãa mònh chñnh laâ thaánh sûá nûä cuãa Baái hoaã giaáo Ba Tû. Lêìn cuöëi cuâng àûúåc phuåc vuå thay aáo, doác toác cho Trûúng Vö Kyå, Tiïíu Siïu múái noái thêåt tònh yïu cuãa mònh daânh cho Vö Kyå vaâ àiïåp vuå cuãa mònh trïn Quang Minh Àónh. Hoå öm nhau, hön nhau, nûúác mùæt chaãy daâi ûúát àêîm vaåt aáo chaâng Trûúng. Nùm àoá, coá leä Tiïíu Siïu 18 vaâ Vö Kyå múái 22. Töi chûa bao giúâ àoåc möåt àoaån vùn naâo traân àêìy xuác àöång nhû àoaån vùn Tiïíu Siïu chia tay vúái Trûúng http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 86 Vö Kyå trïn biïín. Tònh yïu cuãa hai ngûúâi sao maâ àeåp àïën thïë; àeåp àïën nöîi Vö Kyå khöng cêìn lau nûúác mùæt trûúác mùåt Triïåu Mêîn, ngûúâi tònh cuãa mònh àang àûáng àêëy. Tiïíu Siïu vïì Ba Tû, ài theo con àûúâng tú luåa. Trûúng Vö Kyå chó coân biïët tröng theo, tûúãng nhû tiïëng khoác cuãa cö coân voång àêu àêy trong tiïëng gioá, tiïëng soáng. Trong vùn chûúng Trung Hoa, tiïëng "tûúáng cöng" àûúåc hiïíu theo hai nghôa: (1) Tiïëng cuãa ngûúâi hêìu goåi öng chuã vaâ (2) Tiïëng cuãa ngûúâi vúå goåi chöìng. Töi nghô Kim Dung duâng chûä tûúáng cöng cho Tiïíu Siïu goåi Vö Kyå vúái caã hai nghôa trïn. Caái àeåp cuãa möëi tònh Tiïíu Siïu - Vö Kyå laâ hoå gêìn nhau suöët mêëy nùm vêîn giûä àûúåc sûå trong trùæng. Tiïíu Siïu nhúâ vêîn coân laâ trinh nûä nïn múái cûáu àûúåc meå khoãi töåi hoaã thiïu. Chûä tònh, chûä hiïëu úã cö gaái lai naây rêët roä raâng, khiïën töi caâng kñnh phuåc cö hún vaâ bònh bêìu cö laâm àïå nhõ àaåi myä nhên. 3. Hên Töë Töë Hên Töë Töë laâ con gaái cuãa Hên Thiïn Chñnh, giaáo chuã Baåch mi giaáo, möåt taâ giaáo hoaåt àöång trïn söng Trûúâng Giang. Baãn thên cö cuäng laâ möåt àûúâng chuã - Tûã vi àûúâng àûúâng chuã. Hên Töë Töë laâ möåt cö gaái giïët ngûúâi khöng gúám tay: chñnh cö àaä giïët chïët 72 ngûúâi trong Long Mön tiïu cuåc, búãi tiïu cuåc naây khöng hoaân thaânh húåp àöìng àûa Dû Àaåi Nham (àang bõ thûúng) vïì trao traã cho phaái Voä Àang. Nûä ma àêìu naây coá nuå cûúâi rêët laäng maån, say àùæm loâng ngûúâi. Kim Dung khöng trûåc tiïëp mö taã nhan sùæc cuãa cö, maâ chó thuêåt rùçng khi múái gùåp cö, hai kiïëm khaách cuãa phaái Cön Lön laâ Tûúng Àaâo vaâ Cao Tùæc Thaânh àaä gêìn nhû àûáng tim, lñu lûúäi. Röìi hoå sinh ra àaánh nhau, àêm cheám thêåt tònh nhû hai keã thuâ khöng àöåi trúâi chung. Hên Töë Töë vaâ Trûúng Thuyá Sún, àïå tûã thûá nùm cuãa phaái Voä Àang, gùåp nhau trong tònh huöëng khaá laå luâng: Trûúng Thuyá Sún vêng lïånh thêìy xuöëng baão vïå cho gia àònh cuãa Àöî Àaåi Cêím, töíng tiïu àêìu cuãa Long Mön tiïu cuåc trong khi Hên Töë Töë laåi hoaá trang nhû Trûúng Thuyá Sún àïí giïët chïët 72 maång cuãa tiïu cuåc naây vaâ möåt söë àïå tûã khaác phaái Thiïëu Lêm. Cho nïn moán núå cuãa vuå huyïët aán àoá àïìu truát lïn àêìu cuãa Trûúng Thuyá Sún. Trûúng Thuyá Sún http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 87 gùåp cö lêìn àêìu tiïn dûúái thaáp Luåc Hoaâ, bïn söng Tiïìn Àûúâng. Löëi baây toã tònh yïu cuãa Hên Töë Töë rêët laå: cö àêåp maånh cho ba nuäi Mai hoa chêm àêm sêu vaâo caánh tay trùæng nhû tuyïët cuãa mònh àïí àûúåc Trûúng Thuyá Sún duâng nöåi cöng têm phaáp cuãa phaái Voä Àang chûäa trõ. Trûúng Thuyá Sún laâ àïå tûã danh mön chñnh phaái, rêët cùm thuâ Baåch mi giaáo nïn khöng muöën gêìn guäi Hên Töë Töë. Nhûng hoaân caãnh àaä nöëi kïët hoå laåi vúái nhau: hai ngûúâi ài Vûúng Baân Sún àïí dûå lïî dûúng àao Àöì Long lêåp oai cuãa Baåch mi giaáo; Taå Töën àaä àïën cûúáp àao vaâ thêëy hoå laâ möåt àöi nam thanh nûä tuá khöng núä giïët ài nïn àaä bùæt coác hoå, buöåc hoå àïën Bùng Hoaã àaão vúái laäo àïígiûä bñ mêåt vïì Àöì Long àao. Chñnh Hên Töë Töë vò cûáu Trûúng Thuyá Sún nïn àaä duâng kim chêm bùæn muâ àöi mùæt cuãa Taå Töën. Hoå tröën lïn Bùng Hoaã àaão, ùn úã vúái nhau vaâ sinh ra chaâng Trûúng Vö Kyå. Hên Töë Töë laâ möåt nûä ma àêìu cûåc kò thöng minh, thuöåc hïët saách cuãa Trang Tûã. Trang Tûã laâ möåt triïët gia maâ têët caã caác àaåo gia Trung Hoa nhû phaái Voä Àang àïìu tu dûúäng vaâ hoåc têåp theo. Cö àoåc cho Trûúng Thuyá Sún baâi Thu thuãy cuãa Trang Tûã: "Nûúác cuãa thiïn haå khöng àêu lúán bùçng biïín, muön vaån söng ngoâi àïìu àöí vïì biïín, khöng biïët bao giúâ nûúác nhûäng söng ngoâi àoá múái ngûâng chaãy vaâ biïín múái khöng àêìy nhû thïë naây". Khi nghe Thuyá Sún traã lúâi: "Duâ ngaân dùåm xa xöi cuäng khöng thïí saánh vúái sûå röång lúán cuãa biïín caã, duâ nghòn trûúång sêu cuäng khöng ào àûúåc àöå sêu cuãa loâng biïín", Hên Töë Töë biïët ngay Trûúng Thuyá Sún àang nhúá túái sû phuå cuãa mònh laâ Trûúng Tam Phong. Cö dêîn àoaån thêìy Nhan Höìi ca ngúåi Khöíng Tûã trong cuöën Trang Tûã ra: "Tiïn sinh bûúác ta cuäng bûúác, tiïn sinh ài ta cuäng ài, tiïn sinh chaåy ta cuäng chaåy. Nhûng tiïn sinh giúã hïët lûåc ra chaåy nhû bay, ta múái hay coân keám tiïn sinh rêët nhiïìu". Chñnh cêu noái àoá àaä hònh tûúång hoaá àûúåc taâi àûác vaâ voä cöng cuãa Trûúng Tam Phong trong loâng Trûúng Thuyá Sún nïn Trûúng Thuyá Sún caâng yïu thûúng, mïën möå Hên Töë Töë hún. Khi hoå söëng thaânh lûáa àöi, Hên Töë Töë àaä toã ra laâ möåt hiïìn phuå biïët vêng lúâi daåy baão cuãa chöìng, boã hïët nhûäng aác nghiïåp ngaây trûúác. Loâng hy sinh cuãa cö thêåt vö haån, chûa coá möåt nhên vêåt naâo cuãa Kim Dung saánh kõp. Cho nïn, khi saáu àaåi mön phaái lïn nuái Voä Àang eáp buöåc vúå chöìng cö phaãi noái ra chöî êín nêëp cuãa Taå Töën àïí http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 88 boån hoå ài tòm àao Àöì Long; Trûúng Thuyá Sún àaä tûå tûã vaâ Hên Töë Töë cuäng chïët theo chöìng. Àoaån vùn mö taã caái chïët cuãa vúå chöìng Trûúng Thuyá Sún - Hên Töë Töë laâ möåt khuác ca bi traáng, thïí hiïån möåt caách tuyïåt vúâi vúái taâi nùng hû cêëu cuãa tiïíu thuyïët Kim Dung. Nùm êëy, Hên Töë Töë múái ngoaâi 30; con trai cuãa cö -Trûúng Vö Kyå múái lïn 10. Hên Töë Töë xûáng àaáng àûúåc choån laâm àïå tam àaåi myä nhên. Caái chïët cuãa cö múã ra möåt thïë giúái múái: thïë giúái cuãa tònh yïu Trûúng Vö Kyå - Triïåu Mêîn. 4. Nhêåm Doanh Doanh Ngöi võ àïå tûá àaåi myä nhên töi xin daânh cho Nhêåm Doanh Doanh, cö gaái 17 tuöíi àeåp nhû ngoåc, con gaái cuãa giaáo chuã Triïu Dûúng thêìn giaáo Nhêåm Ngaä Haânh, möåt thûá taâ ma ngoaåi àaåo trong Tiïëu ngaåo giang höì. Coá leä Kim Dung àaä àem hïët têm lûåc cuãa mònh ra àïí xêy dûång nhên vêåt Nhêåm Doanh Doanh: möåt nhên vêåt nûä tûúi àeåp trong sang, gioãi êm nhaåc, voä cöng cao cûúâng, mûu trñ sêu sùæc, cai trõ boån baâng mön taã àaåo bùçng traái tim theáp nhûng rêët mêîn caãm vúái tònh yïu vaâ söëng vúái tònh yïu bùçng traái tim dõu daâng vö kïí. Cö gùåp Lïånh Höì Xung trong khi chaâng trai laäng maån naây mêët hïët cöng lûåc, bõ sû phuå vaâ caác àöng mön àaåp xuöëng höë sêu cuãa cuãa sûå nghi ngúâ khinh bó. Trong ngoä Luåc Truác thaânh Laåc Dûúng, cö tiïëp Lïånh Höì Xung qua têëm reâm khöng cho chaâng thêëy mùåt; nhêån tùång vêåt cuãa chaâng trai laâ böå nhaåc phöí Tiïëu ngaåo giang höì vaâ lùæng nghe chaâng trai kïí laåi nöîi àau tònh khi bõ Nhaåc Linh San phuå baåc ài theo "gaä mùåt trùæng" Lêm Bònh Chi. Vò khöng thêëy mùåt cö nïn Lïånh Höì Xung cûá goåi cö laâ "baâ baâ". Doanh Doanh coá möåt nhêån àõnh khaá laå luâng vïì tònh yïu: hïî ai khöng chung tònh vúái quaá khûá thò seä khöng chung tònh vúái hiïån taåi vaâ tûúng lai. Cho nïn, cö gaái 17 tuöíi naây àaä rúâi boã ngoä Luåc Truác, ra ài àïí baão vïå Lïånh Höì Xung, àaân khuác Thanh têm phöí thiïån truá àïí xoa dõu nhûäng vïët thûúng vïì thïí xaác vaâ têm höìn cuãa chaâng trai maâ cö múái gùåp àaä caãm thêëy yïu mïën. Giûäa vuâng hoang sún daä lônh, cö bùæt ïëch nûúáng cho Lïånh Höì Xung ùn. Cho àïën khi http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 89 Lïånh Höì Xung kiïåt sûác, cö àaânh coäng chaâng lïn chuâa Thiïëu Lêm nhúâ Phûúng Chûáng àaåi sû chûäa trõ vaâ tûå àem thên mònh cho phaái Thiïëu Lêm cêìm tuâ àïí àöíi lêëy sinh maång cuãa Lïånh Höì Xung. Khi laânh bïånh, hiïëu ra àûúåc loâng thûúng yïu vaâ àûác hy sinh vö haån êëy cuãa Doanh Doanh, Lïånh Höì Xung àaä thöëng lônh hïët boån haâo sô baâng mön taã àaåo, tröëng rong cúâ múã, lïn chuâa Thiïëu Lêm àoâi thaã Doang Doanh ra. Chñnh haânh àöång vö phaáp vö thiïn êëy cuãa Lïånh Höì Xung khiïën Doanh Doanh caãm thêëy àûúåc an uãi rêët nhiïìu vaâ thêëy àûúåc sûå hy sinh cuãa mònh laâ khöng uöíng phñ. Hoå yïu nhau nhûng trong loâng Nhêåm Doanh Doanh biïët chaâng trai chûa phai múâ hònh aãnh cuãa Nhaåc Linh San. Cö khöng hïì ghen tûác, ngûúåc laåi àöëi xûã vúái Nhaåc Linh San nhû ngûúâi baån töët. Chñnh cö àaä cûáu Nhaåc Linh San, chñnh cö àaä àöång viïn Lïånh Höì Xung nghe têm traång sû muöåi trûúác khi chïët. Trong con ngûúâi Doanh Doanh nhoã beá coá traái tim nhên hêåu vô àaåi cuãa möåt phuå nûä cöng bùçng. Nhêåm Doanh Doanh thêåt thöng minh, beán nhaåy. Nghe Lïånh Höì Xung kïí chuyïån, cö biïët ngay laâ chaâng khöng phaãi laâ thuã phaåm giïët baån àöìng mön cuãa mònh, biïët ngay laâ chaâng bõ sû phuå lûâa döëi. Chñnh cö àaä khaám phaá ra chiïu söë voä cöng cuãa Nhaåc Bêët Quêìn giöëng nhû chiïu söë voä cöng cuãa gaä laåi caái Àöng Phûúng Bêët Baåi; tûâ àoá phaán àoaán ra Tõch Taâ kiïëm phöí coân coá nghôa laâ Quyâ hoa baão àiïín, vaâ biïët Nhaåc Bêët Quêìn àaä "Dêîn àao tûå cung" (tûå thiïën böå phêån sinh duåc). Cuäng chñnh cö chûá khöng ai khaác àaä nhùæc baão cho Lïånh Höì Xung biïët rùçng Nhaåc Bêåt Quêìn laâ möåt gaä nguyå quên tûã. Vaâ cuäng chó coá cö múái kiïìm chïë nöíi Nhaåc Bêët Quêìn, baão vïå maång söëng cho mònh vaâ tònh lang: boáp muäi Nhaåc Bêët Quêìn cho laäo uöëng Tam thi naäo thêìn àan, möåt loaåi àöåc dûúåc maâ ngoaâi cö ra, khöng ai úã trïn àúâi coá thuöëc giaãi àûúåc. Kïët thuác Tiïëu ngaåo giang höì, Kim Dung àïí cho Doanh Doanh nhûúâng ngöi giaáo chuã laåi cho Hûúáng Vên Thiïn, laâm àaám cûúái vúái Lïånh Höì Xung vaâ hai vúå chöìng song têëu khuác Tiïëu ngaåo giang höì. Hoå àaä hoaân thaânh têm nguyïån maâ Lûu Chñnh Phong vaâ Khuác Dûúng ngaây xûa chûa laâm àûúåc: hùæc àaåo vaâ baåch àaåo vêîn coá thïí söëng vúái nhau trong möåt khöng khñ hoaâ bònh haånh phuác thêåt sûå, xoaá ài biïn giúái cuãa hêån thuâ vaâ nghi kõ. Tiïëu ngaåo giang höì http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 90 chñnh laâ khaát voång cuãa taác giaã Kim Dung àöëi vúái àêët nûúác vaâ àöìng baâo Trung Hoa cuãa öng. Vaâ Doanh Doanh chònh laâ biïíu tûúång cuãa caái àeåp Trung Hoa, möåt caái àeåp ài vaâo phaåm truâ tinh thêìn chûá khöng coân úã phaåm truâ vêåt chêët nûäa. Doanh Doanh hoaân myä quaá khiïën töi àêm ra nghi ngúâ, khöng hiïíu khi xêy dûång nhên vêåt naây, Kim Dung coá àùåt caái maâ töi goåi laâ “chuã nghôa Àaåi Haán” cuãa öng vaâo chùng? Töi àõnh choån Nhêåm Doanh Doanh úã ngöi võ söë möåt, trïn caã Triïåu Mêîn, nhûng vò sûå nghi ngúâ àoá àaä khiïën töi xïëp cö vaâo võ trñ söë böën. Àaä baão töi laâ möåt ngûúâi àêìy caãm tñnh, khöng thïí coá sûå khaách quan, trung thûåc vaâ khoa hoåc cuãa caác võ giaám khaão chêëm thi hoa hêåu nghiïm khùæc vaâ àêìy kinh nghiïåm ngaây nay cú maâ. Cho nïn töi cûá liïìu maång àûa cö gaái Möng Cöí lïn ngöi võ söë möåt vaâ àùåt cö Doanh Doanh Haán töåc xuöëng võ trñ söë böën. Maâ söë böën thò cuäng cûåc kò quan troång röìi. 5. A Chêu Coá leä söë phêån àau thûúng nhêët, bi kõch nhêët trong haâng trùm nhên vêåt nûä cuãa tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung chó daânh cho möåt nhên vêåt A Chêu. Tïn thêåt cuãa cö laâ Àoaân A Chêu, con cuãa Trêën Nam Vûúng Àoaân Chñnh Thuêìn nûúác Àaåi Lyá vaâ baâ Nguyïîn Tinh Truác, ngûúâi nûúác Töëng. Möëi tònh ngoaåi hön giûäa hai ngûúâi àaä sinh ra hai cö gaái xinh àeåp: Àoaân A Chêu vaâ Àoaân A Tûã. Cuäng coá leä trong thïë giúái tiïíu thuyïët voä hiïåp, ta chûa bùæt gùåp nhên vêåt àaân öng, möåt ngûúâi cha naâo vö traách nhiïåm nhû Àoaân Chñnh Thuêìn. Ngay àïën hai àûáa con gaái cuãa mònh, öng cuäng chùèng biïët chuáng àûúåc àùåt tïn gò. Nguyïîn Tinh Truác thêëy àûáa lúán thñch mùåc aáo doã, àùåt tïn laâ A Chêu; thêëy con gaái nhoã thñch mùåc aáo tña, àùåt tïn laâ A Tûã. Cuâng sinh ra möåt göëc nhûng A Chêu vaâ A Tûã laâ hai tñnh caách khaác biïåt: A Chêu dõu daâng, nhên hêåu, chung tònh bao nhiïu thò A Tûã laåi taân baåo, ngang ngûúåc, thuã àoaån bêëy nhiïu. Do phaãi traánh neá sûå truy bûác, Nguyïîn Tinh Truác phaãi àûa hai àûáa con gaái ra Nhaån Mön Quan tõ naån. Cho nïn ba chûä "Nhaån Mön Quan" trúã thaânh nöîi àau, sûå löîi lêìm lúán trong têm höìn Àoaân Chñnh Thuêìn, khiïën Àoaân Chñnh Thuêìn phaãi chõu sûå oan khuêët lúán sau naây dêîn àïën caái chïët cuãa A Chêu. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 91 A Chêu gùåp Kiïìu Phong tûác Tiïu Phong, ngûúâi nûúác Khêët Àan, nguyïn bang chuáa Caái bang Trung Hoa, trong möåt hoaân caãnh khaá àùåc biïåt trïn chuâa Thiïëu Lêm. Kiïìu Phong lïn chuâa Thiïëu Lêm thùm laåi ngûúâi thêìy yïu cuãa mònh laâ Huyïìn Khöí àaåi sû, àïí xaác nhêån laåi quaá khûá cuãa mònh; A Chêu lïn chuâa Thiïëu Lêm laâ àïí àaánh cùæp böå Dõch Cên kinh vïì tùång cho chuã nhên cuãa cö laâ Cö Tö Möå Dung Phuåc. A Chêu coá thuêåt caãi trang thêìn tònh, àaä caãi trang thaânh nhaâ sû Trñ Thanh, lêëy àûúåc böå Dõch Cên kinh nhûng laåi bõ truáng möåt chûúãng cuãa caác nhaâ sû Thiïëu Lêm. Möåt chûúãng àoá coá thïí laâm tan bia vúä àaá huöëng chi möåt thên thïí maãnh khaãnh cuãa möåt cö gaái múái 18 tuöíi cúä A Chêu. Kiïìu Phong àaä nhanh trñ neám ra möåt têëm gûúng àöìng laâm têëm àïåm caãn búát kònh lûåc cuãa phaát chûúãng nhûng A Chêëu vêîn bõ thûúng nùång. Öng cûáu A Chêu, rúâi khoãi chuâa Thiïëu Lêm. Nùm êëy öng 30 vaâ A Chêu chó múái 18. Khöng gùåp nhau thò thöi, gùåp nhau laâ àaä coá duyïn phêån; Kiïìu Phong nhêët quyïët phaãi cûáu A Chêu. Nhûng sûác öng coá haån, laåi khöng hiïíu y lñ, öng àaânh àûa A Chêu vïì Tuå Hiïìn trang, núi maâ quêìn huâng Trung Nguyïn àang höåi hoåp baân kïë hoaåch giïët öng, möåt tïn Khêët Àan moåi rúå, àïí cêìu cûáu Thêìn y Tiïët Möå Hoa chûäa thûúng cho A Chêu. Khi hiïíu àûúåc têëm loâng Kiïìu Phong khöng naåi sinh tûã, àûa mònh vaâo àêìm röìng hang höí àïí cêìu mong caái söëng cho cö, A Chêu múái nhêån ra àûúåc rùèng trïn àúâi naây chûa coá ngûúâi àaân öng naâo nùång tònh nùång nghôa nhû vêåy. Sau khi gûãi gùæm A Chêu, Kiïìu Phong cuâng quêìn huâng Trung Nguyïn aác àêëu möåt trêån. Öng bõ thûúng vaâ may mùæn àûúåc möåt ngûúâi bõt mùåt cûáu ra khoãi Tuå Hiïìn Trang, àûa vïì möåt sún cöëc... A Chêu àûúåc Tiïët thêìn y chûäa laânh vïët thûúng. Cö beá maãnh khaãnh vûúåt mêëy ngaân dùåm tòm vïì Nhaån Mön Quan giûäa muâa tuyïët phuã, chúâ gùåp Kiïìu Phong. Cö biïët thïë naâo Kiïìu Phong cuäng trúã laåi, àïën bïn phiïën àaá xûa núi cha öng Tiïu Viïîn Sún trûúác khi chïët àaä duâng chó cöng ghi laåi vùn tûå trïn àoá. Quaã nhiïn, Kiïìu Phong trúã laåi Nhaån Mön Quan àuáng nhû trong möåt kõch baãn àêìy khaát voång maâ moåi àöåc giaã cuãa Thiïn Long baát böå àïìu mong ûúác àûúåc nhòn thêëy. A Chêu nhaâo vaâo loâng Kiïìu Phong vaâ khoác rûng rûác vò haånh phuác, vò höí theån, vò tuãi thên. Nhûng cho àïën luác êëy, http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 92 Kiïìu Phong vêîn chûa biïët àûúåc àoá laâ sûå biïíu löå tònh yïu àêìu àúâi thêìm kñn. Troån cuöåc àúâi öng ngoaâi chuyïån chiïën àêëu, öng chó biïët coá baát rûúåu, khöng hïì ngô àïën nûä sùæc. Öng laåi mang mùåc caãm mònh laâ ngûúâi Khêët Àan - dên töåc haå àùèng, trong khi Àoaân A Chêu laåi laâ ngûúâi Trung Hoa - dên töåc thûúång àùèng, nïn öng khöng hïì àïí yá àïën têëm chên tònh cuãa A Chêu. Tuy nhiïn, giûäa trúâi àêët Nhaån Mön Quan àêìy tuyïët phuã, àûúåc laâm baån vúái möåt cö gaái xinh àeåp dõu daâng vaâ nhêët laâ àûúåc nghe cö thoã theã: "Seä cuâng àaåi gia qua bïn kia Nhaån Mön Quan sùn chöìn àuöíi thoã" thò öng múái hiïíu rùçng A Chêu thûúng mònh. Hoå yïu nhau nhûng miïång chûa bao giúâ noái ra chûä "yïu", vûúåt qua mêëy ngaân dùåm trúã laåi thaânh Biïån Lûúng, trai vêîn giûä àûúåc lïî, gaái vêîn giûä àûúåc bùng thanh ngoåc khiïët. Do möåt lúâi vu caáo àïí traã thuâ riïng cuãa Ön Khang, Kiïìu Phong vaâ Àoaân A Chêu nhêån lêìm rùçng Àoaân Chñnh Thuêìn chñnh laâ ngûúâi chó huy àaánh giïët Tiïu Viïîn Sún - cha cuãa Kiïìu Phong ngaây trûúác taåi Nhaån Mön Quan. Hoå trúã laåi rûâng Phûúng Truác giûäa loâng Thaái Höì, Giang Nam àïí Kiïìu Phong ûúác heån cuöåc chiïën àêëu rûãa thuâ vúái Àoaân Chñnh Thuêìn. Caã Kiïìu Phong vaâ A Chêu àïìu nguyïån rùçng sau cuöåc traã thuâ naây, hoå seä sang bïn kia Nhaån Mön Quan söëng vúái nhau cuöåc àúâi bònh yïn trïn thaão nguyïn Khêët Àan, khöng chen chên vaâo coäi giang höì nûäa. Cho àïën khi nhòn thêëy A Tûã coá möåt miïëng ngoåc böåi giöëng nhû miïëng ngoåc böåi cuãa chñnh cö, cö múái àau xoát nhêån ra rùçng Àoaân Chñnh Thuêìn laâ cha; Nguyïîn Tinh Truác laâ meå vaâ A Tûã laâ em ruöåt cö. Nhûng khaát voång traã thuâ cuãa ngûúâi tònh Kiïìu Phong thò nùång nhû nuái Thaái Sún, cö biïët xûã lñ laâm sao giûäa hiïëu vaâ tònh. Kim Dung àêíy nhên vêåt àaáng thûúng cuãa öng vaâo bi kõch: cho A Chêu hoaá trang thaânh Àoaân Chñnh Thuêìn, àïën bïn cêìu giûäa àïm mûa gioá, chêëp nhêån cuöåc chiïën àêëu rûãa húân cuãa Kiïìu Phong. Kiïìu Phong chó àaánh möåt chûúãng vaâ öng khaám phaá ngay ra àiïìu khaác laå. Öng öm àõch thuã lïn, gúä boã hïët nhûäng vêåt hoaá trang vaâ dûúái aánh chúáp cuãa seát, öng nhêån ra àoá laâ A Chêu, tònh yïu cuãa öng, cûáu caánh haånh phuác cuãa öng. Cö thoã theã toám tùæt laåi cho öng hiïíu moåi sûå. Lêìn àêìu tiïn trong, Kim Dung múái àïí cho Kiïìu Phong khoác. Nûúác mùæt öng hoaâ lêîn nûúác mûa, àêîm ûúát ngûúâi A Chêu. Öng nhû http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 93 àiïn nhû khuâng, böìng cö gaái thên yïu chaåy suöët rûâng Phûúng Truác, goåi tïn tûâng ngûúâi, goåi Àoaân Chñnh Thuêìn ra giïët mònh àïí traã thuâ cho con gaái. Nhûng chùèng ai àaáp laåi lúâi öng. Chûúng Kim Dung viïët vïì chuyïån àaánh lêìm vaâo A Chêu giûäa àïm mûa têìm taä vaâ sêëm chúáp liïn höìi coá caái mûác àöå àau thûúng cuãa lúáp cuöëi cuâng khi nhên vêåt Phûúång vaâ Xung vûúáng phaãi dêy àiïån, cuâng chïët bïn nhau trong höìi cuöëi vúã kõch Löi vuä cuãa Taâo Ngu. Taác giaã Kim Dung àêíy Kiïìu Phong àïën àöå choát cuãa bi kõch, tûúác mêët cuãa öng nguöìn söëng, tònh yïu vaâ khaát voång vïì möåt àúâi du muåc têìm thûúâng trïn thaão nguyïn Khêët Àan. A Chêu khöng àeåp rûåc rúä, voä cöng cao cûúâng, mûu trñ chùèng bùçng ai, laåi chó laâ möåt con hêìu trong nhaâ Möå Dung Phuåc. Nhûng caái àaåo hiïëu cuãa cö, möëi tònh trong saáng cuãa cö daânh cho Kiïìu Phong, têm höìn ön nhu phûong àöng cuãa cö thò khöng ngûúâi phuå nûä naâo saánh kõp. Àïí laâm nöíi bêåt A Chêu, Kim Dung xêy dûång nhên vêåt A Tûã àiïu ngoa, xaão quyïåt, taân baåo; chùèng khaác naâo trong kô thuêët chuåp aãnh ta chuá troång àïën chêët contrast (tûúng phaãn). Chñnh vò thïë maâ A Chêu rûåc rúä; Kiïìu Phong möåt àúâi chó coá A Chêu, chó yïu A Chêu vaâ khöng thïí yïu bêët kò cö gaái thûá hai naâo trïn thïë gian, khöng muöën öm bêët cûá möåt ngûúâi phuå nûä naâo trïn thïë giúái. Xûa nay, bi kõch tònh - hiïëu vêîn laâ möåt chuã àïì thûúâng gùåp trong tiïíu thuyïët Viïåt Nam vaâ Trung Hoa. Thuyá Kiïìu yïu Kim Troång nhûng phaãi baán mònh 300 laång àïí chuöåc töåi cho cha, àïí röìi phaãi söëng 15 nùm trong lêìu xanh. Nhûng Thuyá Kiïìu coân coá Thuyá Vên àïí thay thïë àïìn àaáp cho Kim Troång, coân A Chêu thò chùèng coá ai. A Tûã khöng coá caái nhu mò cuãa Thuyá Vên vaâ Kiïìu Phong cuäng chùèng coá caái tònh caãm vùn nhên êëm úá cuãa Kim Troång. Bi kõch tònh hiïëu A Chêu - Kiïìu Phong trong Thiïn Long baát böå laâ vö àiïìu kiïån vaâ tuyïåt àöëi. A Chêu trúã thaânh nhên vêåt mêîu mûåc,tûúång trûng cho loâng hy sinh cao caã cuãa ngûúâi phuå nûä phûúng Àöng. Chñnh vò caái veã àeåp nhên baãn àoá trong têm höìn cö gaái 18 tuöíi naây maâ töi maånh daån bêìu cö laâm àïå nguä àaåi myä nhên. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 94 6. Tiïíu Long Nûä Khöng möåt ai, kïí caã taác giaã Kim Dung, hiïíu roä àûúåc hoå tïn cö gaái naây. Taác giaã chó cho ta àûúåc biïët rùçng, ngay tûâ thuãa nhoã, Tiïíu Long Nûä àaä àûúåc nuöi nêëng, hoåc voä cöng vaâ trûúãng thaânh trong ngöi cöí möå cuãa phaái Cöí Möå sau nuái Chung Nam, kïë tuåc sûå nghiïåp cuãa Lêm Triïìu Anh àïí trúã thaânh möåt trong nhûäng nhên vêåt nûä chñnh cuãa Thêìn àiïu hiïåp lûä. Nhûäng ngûúâi söëng trong ngöi cöí möå thûúâng vêîn mang theo möåt huyïìn thoaåi, möåt veã thêìn bñ ly kyâ: hoå söëng cuäng nhû chïët, rêët xa caách vúái thïë giúái bïn ngoaâi. Kim Dung tûå giúái thiïåu Tiïíu Long Nûä hay Long cö nûúng cuãa mònh cuäng tûúng tûå nhû thïë: Chung Nam sún hêåu Hûäu hoaåt tûã nhên (Sau nuái Chung Nam Coá ngûúâi söëng chïët) Tiïíu Long Nûä laâ möåt cö gaái trong saáng tûâ thên xaác àïën têm höìn; àöëi vúái cö hoaân toaân khöng coá biïn giúái giûäa sûå viïåc nïn laâm vaâ khöng nïn laâm, nïn traánh vaâ khöng nïn traánh. Àùæc thuã toaân böå voä cöng cuãa phaái Cöí Möå àûúåc ghi laåi trong Ngoåc Nûä têm kinh, Tiïíu Long Nûä trûúãng thaânh höìn nhiïn nhû möåt viïn ngoåc khöng tyâ vïët. Cö trúã thaânh ngûúâi haâng xoám vûâa dõu daâng vûâa khoá chõu cuãa phaái Toaân Chên (cuäng úã nuái Chung Nam). Cö thûúng yïu möåt ngûúâi àöì àïå keám mònh hai tuöíi vaâ troån àúâi chó coá möëi tònh êëy, khöng coá möåt möëi tònh, möåt hònh boáng naâo khaác. Àöëi vúái xaä höåi phong kiïën Trung Hoa, möëi tònh êëy laâ caã möåt sûå thaách thûác, thêåm chñ laâ sûå phó baáng caác nguyïn tùæc cuãa àaåo àûác luên lyá. Moåi ngûúâi àïìu cho pheáp mònh khinh bó, lïn aán cùåp thêìy troâ Tiïíu Long Nûä - Dûúng Qua, kïí caã Quaách Tônh vaâ Hoaâng Dung laâ hai ngûúâi chõu ún cùåp thêìy troâ naây. Ngûúâi ta lêëy caái àaåo àûác luên lyá cûáng nhùæc ngaân nùm àïí ào möåt möëi tñnh trong saáng cuãa àöi trai gaái trong saáng, cho rùæng möëi tònh àoá àaä xêm phaåm nïìn àaåo àûác Trung Hoa, tû dy àaåo àûác Trung Hoa. Ngûúâi ta àaä laâm moåi http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 95 chuyïån, kïí caã vu caáo vaâ böi nhoå, cho lûáa àöi phaãi xa nhau, phaãi rúâi boã nhau. Kim Dung, trong Thêìn àiïu hiïåp lûä, àaä nhêën thïm möåt bûúác nûäa: öng cho cö gaái trong trùæng nhû ngoåc cuãa mònh thêët trinh. Tiïíu Long Nûä luyïån Ngoåc nûä têm kinh vaâ gaä àöì àïå phaái Toaân Chên tònh cúâ ài ngang qua àoá, àaä bïë cö àûa vaâo buåi rêåm... Chó töåi nghiïåp cho Tiïíu Long Nûä: cö cûá nghô ngûúâi àoá laâ Dûúng Qua, trong sûå beä baâng àau àúán coân coá niïìm haånh phuác àûúåc dêng hiïën. Cuäng töåi nghiïåp cho Dûúng Qua: anh phaãi chõu möåt caái aán oan, möåt vuå aán tònh duåc maâ anh khöng phaãi laâ thuã phaåm. Cho àïën khi Tiïíu Long Nûä biïët àûúåc rùçng keã phaá hoaåi àúâi mònh laâ Doaän Chñ Bònh, rùçng Dûúng Qua àöì àïå cuãa mònh vêîn trûúác sau laâ möåt ngûúâi trong saáng, thò cö thêåt sûå tuyïåt voång. Cö lùèng lùång tûâ boã möëi tñnh lúán trong àúâi, ra ài ... Dûúng Qua cuäng tûâ boã têët caã ra ài àïí tòm sû phuå. Cuöåc rûúåt àuöíi ài tòm haånh phuác, tònh yïu àoá thêåt naäo nuâng. Luên lyá, àaåo àûác Trung Hoa àaä khöng cêëm caãn àûúåc traái tim hoå, tònh yïu cuãa hoå. Chó coá niïìm àau khöí cuãa tuöíi àêìu àúâi àaä chia seã hoå. Tiïíu Long Nûä chuyïn mùåc möåt maâu aáo trùæng, ùn noái àún giaãn, cöët caách nhû thêìn tiïn. Cö gaái êëy say mï hoåc troâ, vi phaåm àaåo àûác, laåi bõ cûúäng hiïëp, khöng coân laâ ngûúâi trinh baåch nûäa. Thïë nhûng dûúái mùæt baån àoåc Thêìn àiïu hiïåp lûä, Tiïíu Long Nûä vêîn laâ möåt con röìng nhoã, trong saáng nhû gûúng, dõu daâng nhû ngoåc. Töi bêìu cö laâm àaåi myä nhên thûá saáu vaâ vêîn maånh daån coi cö laâ con ngûúâi trinh baåch. Àuáng ra cö trinh baåch rêët nhiïìu so vúái haâng triïåu con ngûúâi trinh baåch (hoùåc tûå coi mònh laâ trinh baåch) hiïån nay. 7. Song Nhi Song Nhi chó laâ con hêìu cuãa ngûúâi vúå thûá ba cuãa Trang Kiïën Long, möåt nhaâ nho Trung Hoa àaä coá cöng tuå hoåp ngûúâi trñ thûác triïìu Khang Hy soaån böå Minh thû têåp lûúåc, bõ Ngao Baái nhaâ Thanh giïët. Song Nhi ngûúâi göëc Haâng Chêu, ngay tûâ thú êëu, àaä chõu chung caái söë phêån àau thûúng cuãa baâ chuã mònh: bõ àaây lïn khu vûåc ngoaåi thaânh Bùæc Kinh. Trong Löåc Àónh kyá, Kim Dung àïí http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 96 cho Vi Tiïíu Baão 16 tuöíi, gùåp Song Nhi vaâ nhêån cö laâm ngûúâi hêìu luác cö 14 tuöíi. Quan hïå giûäa hai ngûúâi vûâa laâ chuã túá, vûâa laâ baån beâ. Song Nhi múã miïång ra goåi luön Vi Tiïíu Baão laâ "tûúáng cöng"; Vi Tiïíu Baão múã miïång ra goåi Song Nhi luön luön laâ "Haão Song Nhi". Cö gaái nhoã naây voä cöng cao cûúâng, nhên phêím àoan chñnh, coá hoåc vêën vaâ coá têëm loâng trung thaânh vö haån àöëi vúái chuã, nïn xin àïì nghõ xeáp cö vaâo haâng àaåi myä nhên thûá baãy duâ nhan sùæc haäy coân thua xa Phûúng Di, ngûúâi maâ Vi Tiïíu Baão nhêån laâm vúå lúán. Gêìn nhû Song Nhi laâ caái boáng cuãa Vi Tiïíu Baão. Vi Tiïíu Baão ài àïn àêu, cö ài theo anh chaâng naây àïën àoá, phuåc vuå cúm nûúác, aáo quêìn, baân chuyïån tñnh mûu àõnh kïë. Cö àaä àaánh cho boån Laåt Ma Têy Taång chöíng caâng chöíng goång àïí cûáu Vi Tiïíu Baão, cuâng Vi Tiïíu Baão tham gia cûáu maång Thuêån Trõ hoaâng àïë, ra trêån àaánh boån Hoaã thûúng thuã vaâ caác tay haão thuã khaác cuãa quên Sa hoaâng Nga, hoaá trang khi laâm sû, khi laâm ngûå lêm quên Thanh triïìu àïí baão vïå Vi Tiïíu Baão. Gêìn nhû Song Nhi khöng biïët súå möåt ai, kïí caã danh thuã kiïëm phaáp Phuâng Tñch Phaåm cuãa àaão Àaâi Loan. Hùæn coá ngoaåi hiïåu Nhêët kiïëm vö huyïët, êëy vêåy maâ khi hùæn muöën giïët Vi Tiïíu Baão; Song Nhi àûáng ra liïìu mònh cûáu chuã; muäi kiïëm cuãa hùæn khöng giïët nöíi Song Nhi, chó laâm cö bõ thûúng, chaãy maáu chuát àónh. Tûâ chiïën cöng cuãa Song Nhi, boån giang höì goåi giïîu Phuâng Tñch Phaåm laâ Baán kiïëm hûäu huyïët (nûãa chiïu kiïëm àaä coá maáu àöí ra röìi). Song Nhi ài theo Vi Tiïíu Baão ùn tuyïët nùçm sûúng nhûng khöng baán mònh cho hoå Vi. Cö boã cöng ra caã thaáng, thûác àïm àïí khêu laåi nhûäng maãnh nhoã lêëy àûúåc trong taám böå Tûá Thêåp nhõ chûúng kinh thaânh möåt baãn àöì lúán mö taã kho baáu úã Löåc Àónh Sún maâ khöng heá miïång than thúã möåt lúâi. Vi Tiïíu Baão hay chúát nhaã, luön miïång noái vúái cö cêu: "Àaåi cöng caáo thaânh, phaãi hön möåt caái" nhûng thûåc sûå hùæn chûa bao giúâ öm hön àûúåc cö, vò cö cuäng chùèng bao giúâ dïî daäi àïí hùæn öm hön. Ngay àïën khi cö nguã guåc vò mïåt moãi, Vi Tiïíu Baão böìng cö vaâo giûúâng cuäng chùèng daám heá möi hön cö möåt caái, vò hùæn biïët laâm nhû vêåy laâ tiïët maån phêím giaá con hêìu cuãa mònh. Trong khi àoá, vúái Kiïën Ninh cöng chuáa, em vua Khang Hy; vúái A Kha, con gaái cuãa Trêìn Viïn Viïn; vúái Phûúng Di, tiïíu thû http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 97 cuãa möåt doâng töåc danh giaá úã Vên Nam; vúái cöng chuáa Sophia cuãa nûúác Nga, Vi Tiïíu Baão muöën hön laâ hön, muöën súâ ngûåc laâ súâ ngûåc, thêåm chñ muöën chùn göëi laâ chùn göëi. Àiïìu gò àaä khiïën nhaâ vùn Kim Dung tön troång nhên phêím cuãa möåt con hêìu, nêng cö lïn trïn caã hai võ cöng chuáa, hai võ tiïíu thû thiïn kim? Àoá chñnh laâ caái nhòn cuãa öng vïì baãn chêët cuãa caái goåi laâ têìng lúáp quyá töåc trong chïë àöå quên chuã Trung Hoa. Nhûäng huyïìn thoaåi cao quñ vïì têìng lúáp àoá àaä bùng hoaåi, coân laåi nhûäng sûå thêåt phuä phaâng: Kiïën Ninh cöng chuáa chó mong àûúåc nguã vúái Vi Tiïíu Baão; Phûúng Di danh giaá laåi coá nhûäng haânh àöång lûâa döëi; A Kha cao quñ ngu muöåi ài theo haâo quang cuãa gaä baåch vïå Trõnh Khùæc Saãng, trúã thaânh cö gaái bêët trinh; thêåm chñ hiïìn laânh ngêy thú nhû Möåc Kiïëm Bònh, tiïíu thû cuãa Möåc vûúng phuã Vên Nam, cuäng bõ taác giaã cho veä lïn maá möåt con ruâa. Qua nhên vêåt Song Nhi, töi thêëy taác giaã Kim Dung coá möåt tònh caãm sêu nùång àöëi vúái nhûäng ngûúâi bònh dên Trung Quöëc, àùåc biïåt laâ àöëi vúái nhûäng phuå nûä suöët àúâi chó biïët laâm con hêìu, keã úã. Vi Tiïíu Baão coá thïí múã miïång chûãi têët caã nhûäng phuå nûä cao quñ laâ con àiïëm, con àûúåi non, muå àiïëm nhûng khöng bao giúâ trong loâng hùæn daám gúåi lïn möåt tû tûúãng bêët kñnh vúái con hêìu Song Nhi. Song Nhi trúã thaânh möåt trong baãy ngûúâi vúå cuãa Vi Tiïíu Baão nhûng cö vêîn giûä àûúåc phêím giaá chên chñnh cuãa möåt ngûúâi phuå nûä: khöng hïì caånh tranh, so bò, tyå naånh. Caác àûáa con khaác cuãa Tiïíu Baão do Tö Thuyïn, A Kha, Kiïën Ninh cöng chuáa sinh ra àïìu àûúåc cö nuöi nêëng, chùm soác dõu daâng nhû con cuãa chñnh mònh. Thêåm chñ, cö caãm thêëy haånh phuác khi coá möåt àûác treã àûúåc àùåt tïn laâ Song Song búãi vò trong caái tïn naây, coá chûä Song trong tïn cuãa cö. Chñnh tûâ caái àeåp nöåi têm trong cö gaái beá nhoã naây, töi maånh daån bêìu cö laâm àïå thêët àaåi myä nhên maâ töi maåo muöåi bònh choån. 8. Vûúng Ngûä Yïn Laâ möåt cö gaái àeåp tuyïåt trêìn, nhên vêåt maâ Kim Dung thûúâng goåi laâ "thêìn tiïn nûúng tûã", hònh aãnh hoaá thên cuãa pho tûúång ngoåc dûúái àaáy Cung Kiïëm höì maâ Àoaân Dûå àaä tûâng gùåp. Vûúng Ngûä Yïn http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 98 laâ con gaái ngoaåi hön cuãa Àoaân Chñnh Thuêìn, ngûúâi nûúác Àaåi Lyá, vúái Vûúng phu nhên, ngûúâi Tiïn Ty. Vûúng Ngûä Yïn laâ cö gaái thöng minh, àoåc thuöåc lêìu nhûäng quyïín kinh voä hoåc trong thiïn haå, àïën nöîi ai àaánh möåt chiïu möåt thûác cö àïìu goåi àuáng tïn chiïu thûác àoá, àöìng thúâi biïët luön caã caách phaá giaãi. Cö trúã thaânh quyïín tûâ àiïín söëng voä hoåc, vaâ do cö khöng hïì biïët voä cöng, nïn nhiïìu thïë lûåc theâm khaát bùæt coác àûúåc cö àïí laâm aáp lûåc vúái hoå Möå Dung, vaâ àïí cö daåy cho mònh nhûäng àoân thïë voä cöng thêët truyïìn. Möåt àúâi Vûúng Ngûä Yïn chó biïët say mï Möå Dung Phuåc, ngûúâi anh em cö cêåu cuãa mònh (ngûúâi Trung Hoa cho pheáp anh chõ em con cö con cêåu, anh chõ em baån dò lêëy nhau). Thïë nhûng Möå Dung Phuåc laâ möåt gaä huïnh hoang, khoaác laác, hùæn chó say sûa giêëc möång phuåc höìi nûúác Àaåi Yïn, sùén saâng àaåp àöí têët caã tònh yïu, tònh baån beâ, tön keã thuâ laâm cha, miïîn laâ coá thïí lúåi duång àûúåc nhûäng hoaân caãnh àïí phuåc hûng Àaåi Yïn. Ngûúåc laåi vúái Möå Dung Phuåc, Àoaân Dûå nûúác Àaåi Lyá sùén saâng àaánh àöíi têët caã caác thûá trïn àúâi, kïí caã ngöi võ hoaâng àïë Àaåi Lyá, àïí àûúåc kïì cêån bïn Vûúng Ngûä Yïn. Tònh yïu xaãy ra giûäa ba nhên vêåt naây laâ möåt quaá trònh rûúåt àuöíi buöìn cûúâi. Khi Möå Dung Phuåc sang nûúác Têy Haå àïí sûå lïî tuyïín phu cuãa Ngên Xuyïn cöng chuáa nûúác naây, Vûúng Ngûä Yïn chó súå voä cöng cuãa biïíu ca mònh cao cûúâng, coá thïí laâm rïí Têy Haå vaâ phuå rêîy möëi tònh cuãa mònh. Cö àaä nhúâ Àoaân Dûå ra tay viïån trúå: duâng Luåc maåch thêìn kiïëm danh tiïëng cuãa hoå Àoaân àaánh thùæng Möå Dung Phuåc, phaá vúä êm mûu laâm rïí Têy Haå cuãa Möå Dung Phuåc. Nhûng röìi Möå Dung Phuåc àaánh cho Àoaân Dûå loåt xuöëng àaáy giïëng vaâ noái roä tham voång chuãa mònh cho Vûúng Ngûä Yïn nghe rùçng hùæn chûa bao giúâ thûúng yïu Vûúng Ngûä Yïn caã. Cö gaái tuyïåt voång, gieo mònh xuöëng àaáy giïëng sêu. Vaâ laå thay, úã trïn mùåt àêët thúm tho, dûúái aánh saáng choái chang cuãa mùåt trúâi bao nhiïu nùm maâ Vûúng Ngûä Yïn khöng nhòn ra têëm chên tònh cuãa chaâng Àoaân Dûå, thò chó trong chöëc laát dûúái àaáy giïëng sau höi haám töëi tùm, Vûúng Ngûä Yïn àaä chêëp nhêån möëi tònh êëy. Vaâ hoå nguyïån söëng àúâi lûáa àöi bïn nhau. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 99 Nhûng ta àaä biïët, Àoaân Chñnh Thuêìn laâ cha cuãa Àoaân Dûå. Leä naâo öng anh Àoaân Dûå coá thïí cûúái hoãi cö em cuâng cha khaác meå laâ Vûúng Ngûä Yïn? Caái mêu thuêîn êëy àaä àûúåc àêíy lïn àónh àiïím cuãa cuãa Thiïn Long baát böå khi àöåc giaã kinh hoaâng nhêån ra möëi quan hïå huyïët thöëng giûäa hai nhên vêåt trai gaái trung têm naây. Ta coá thïí tûúãng tûúång ra caái thaãm kõch àïí giuáp hoå hoaá giaãi möëi tònh loaån luên, cuäng nhû Romeo vaâ Juliette trong bi kõch cuãa Shakespeare tòm caái chïít àïí hoå chuöåc löîi vúái àúâi vaâ àïí cho àöi lûáa coá thïí chia lòa nhau vônh viïîn. Nhûng Kim Dung àaä coá möåt löëi giaãi quyïët khaá thêìn kò, xûáng àaáng laâ bêåc thêìy trong nghïå thuêåt hû cêëu tiïíu thuyïët: öng lêåt ngûúåc laåi dô vaäng cuãa Àoaân Chñnh Thuêìn vaâ Àao Baåch Phuång. Giêån Àoaân Chñnh Thuêìn say mï nhan sùæc cuãa ngûúâi phuå nûä khaác, Àao Baåch Phuång àaä laâm möåt haânh àöång cûåc kyâ thûúng luên baåi lyá: àem têëm thên cao quyá cuãa mònh hiïën dêng cho möåt gaä ùn maây höi haám, tröi söng daåt chúå. Gaä ùn maây àoá chñnh laâ Àoaân Diïn Khaánh, ngûúâi trong hoaâng töåc nûúác Àaåi Lyá, keã xûáng àaáng lïn ngöi vua Àaåi Lyá nhêt nhûng khöng àûúåc lïn ngöi. Àoaân Dûå chñnh laâ con cuãa Àao Baåch Phuång vaâ Àoaân Diïn Khaánh; Àoaân Chñnh Thuêìn chó laâ öng cha húâ. Maâ trong qui àõnh hön nhên cuãa nûúác Àaåi Lyá, anh em cuâng töng töåc coá thïí cûúái hoãi lêîn nhau (chñnh nhaâ Trêìn úã Viïåt Nam cuäng aáp duång qui àõnh naây àïí ngai vaâng khoá loåt vaâo tay keã khaác). Cho nïn Àoaân Dûå vêîn coá quyïìn cûúái hoãi vaâ ùn úã vúái Vûúng Ngûä Yïn, vaâ chùèng riïng gò Vûúng Ngûä Yïn, caã àïën Möåc Uyïín Thanh (con gaái Têìn Höìng Miïn), Chung Linh (con gaái Cam Ngoåc Baão) àïìu laâ con ngoaåi hön cuãa Àoaân Chñnh Thuêìn; Àoaân Dûå say mï ai coá quyïìn cûúái ngûúâi êëy. Cêu chuyïån cuãa Àoaân Dûå coá àïën nùm ngûúâi biïët: meå Àoaân Dûå, Àoaân Dûå, Àoaân Diïn Khaánh, Àoaân Chñnh Minh (vua nûúác Àaåi Lyá) vaâ... chuáng ta, nhûäng ngûúâi àoåc Kim Dung. Àoaân Dûå lïn ngöi hoaâng àïë nûúác Àaåi Lyá; Vûúng Ngûä Yïn trúã thaânh chaánh cung hoaâng hêåu. Àaáng leä vúái taâi sùæc êëy, töi àõnh bêìu cö vaâo ngöi võ àïå nhêët, àïå nhõ àaåi myä nhên, nhûng vò cö quaá say mï "thùçng mùåt trùæng" Möå Dung Phuåc cho nïn "trong lyá lõch coá vêën àïì", töi chó daám xïëp cö vaâo haâng thûá taám. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 100 9. Viïn Tûã Y Viïn Tûã Y laâ cö baån nhoã múái 16 tuöíi cuãa tiïíu anh huâng Höì Phó (Laänh nguyïåt baão àao). Cö gaái naây coá lyá lõch rêët höì àöì, luön luön hiïån diïån caånh Höì Phó trong suöët con àûúâng hai ngûúâi haânh hiïåp cûáu àúâi, thöng minh vaâ giaâu tri thûác. Ngay caái tïn cuãa cö cuäng rêët mú höì: cö xûng hoå Viïn, chuyïn mùåc aáo tña nïn taác giaã goåi luön tïn cö laâ Viïn Tûã Y. Thûåc sûå, Viïn Tûã Y laâ cö gaái bêët haånh. Meå cö laâ ngûúâi phuå nûä trong trùæng, àaä bõ möåt gaä àaåo àûác giaã trong giúái giang höì cûúäng hiïëp röìi boã tröën. Gaä giang höì àoá àaä kheáo leáo che dêëu lyá lõch, trúã thaânh con ngûúâi khaã kñnh, möåt biïíu tûúång cuãa àaåo àûác voä lêm Trung Hoa. Höì Phó vaâ Viïn Tûã Y cung chung muåc àñch: muöën löåt mùåt naå con ngûúâi àaåo àûác giaã êëy. Höì Phó muöën giïët hùæn nhûng Viïn Tûã Y laåi cûáu hùæn. Chùèng leä cö laåi dïî daâng chaáp nhêån cho baån mònh giïët cha mònh mùåc dêìu ngûúâi êëy chùèng ra gò? Bi kõch trong àúâi Viïn Tûã Y vêîn laâ bi kõch tònh- hiïëu nhûng xeát ra möåt goác àöå cêëu truác tiïíu thuyïët, bi kõch naây àûúåc xêy dûång khaác hùèn vúái nhûäng tònh huöëng cuãa Triïåu Mêîn vaâ Tiïíu Siïu vúái chaâng Trûúng Vö Kyå. Cuöëi taác phêím Laänh nguyïåt baão àao, Viïn Tûã Y chia tay Höì Phó ra ài. Töi bêìu cö laâm àaåi myä nhên thûá chñn nhûng chùèng biïët cö ài vïì àêu giûäa mïnh möng nùm tyã con ngûúâi. 10. Baåch A Tuá Töi daânh ngöi võ àïå thêåp àaåi myä nhên cho cö gaái múái 15 tuöíi naây, möåt cö gaái chùèng lêëy gò laâm xinh àeåp cuäng chûa biïët noái möåt lúâi yïu thûúng naâo àöëi vúái anh chaâng baån trai thên yïu Thaåch Phaá Thiïn. Ngûúâi àúâi coá thïí cho töi laâ döët naát, àùæc biïåt àöëi vúái caác võ giaám khaão giaâu kinh nghiïåm coá thïí goåi töi laâ àöì àui, laâ khöng hiïíu gò hïët vïì söë ào ba voâng cuãa caác hoa hêåu, àïí nhùæm mùæt bêìu möåt cö beá möng leáp, ngûåc leáp vaâo haâng nguä caác Top Model, töi cuäng vêîn cûá baão lûu yá kiïën cuãa mònh. Baåch A Tuá laâ con gaái cuãa Baåch Vaån Kiïëm, chaáu nöåi cuãa Baåch Tûå Taåi, chûúãng mön phaái Tuyïët Sún. Nùm 12 tuöíi, cö bõ möåt thùçng mùåt trùæng laâ Thaåch Trung Ngoåc cúãi hïët aáo quêìn, cöåt tay chên toan dúã troâ àöìi baåi nhûng röìi àûúåc taác giaã Kim Dung cûáu vúát, cho ngûúâi http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 101 àuöíi àaánh keã àöìi baåi chaåy tröën. ÊËy thïë maâ A Tuá giaâu loâng tûå troång àaä gieo mònh xuöëng vûåc sêu cuãa nuái Tuyïët Sún àïí rûãa nhuåc cho mònh. Nöåi möåt haânh àöång àoá cuäng àuã chûáng toã cö cûúng liïåt vaâ vûúåt xa nhûäng ngûúâi phuå nûä khaác. Khi moåi ngûúâi bùæt àûúåc Thaåch Phaá Thiïn maâ cûá yïn chñ àêëy laâ tïn phaãn àöì, tïn dêm tùåc Thaåch Trung Ngoåc thò chó coá àöi mùæt thú ngêy cuãa Baåch A Tuá múái nhòn ra àûúåc: "Võ àaåi ca naây khöng phaãi laâ tïn dêm tùåc êëy". A Tuá àaä coá caái nhòn thú ngêy, àaåt àïën têån cuâng baãn chêët cuãa sûå vêåt, caái trûåc giaác tuyïåt àöëi àuáng maâ nhûäng ngûúâi lúán, àïën caã Mêîn Nhu - meå àeã Thaåch Phaá Thiïn - cuäng khöng coá àûúåc. Tuy chó 15, 16 tuöíi nhûng cö àaä tûå khùèng àõnh mònh laâ möåt nhên vêåt trñ tuïå tuyïåt vúâi, biïët nhòn xa tröng röång.Thêëy baâ nöåi mònh daåy cho Sûã ÛÁc Àao (tïn múái àùåt cuãa Thaåch Phaá Thiïn) hoåc Kim Ö àao phaáp, Baåch A Tuá àaä trêìm ngêm suy nghô. Thûã hoãi cha cö laâ Baåch Vaån Kiïëm (àaánh ra chuåc ngaân thïë kiïëm) laâm sao chöëng choåi nöíi vúái anh baån Sûã ÛÁc Àao (sûã duång möåt trùm nghòn thïë àao). Phaái cuãa nhaâ cö laâ phaái Tuyïët Sún (nuái tuyïët) maâ àaánh nhau vúái phaái Kim Ö (mùåt trúâi) thò chó coá tan taânh vò mùåt trúâi lïn toaã sûác noáng thò nuái tuyïët phaãi chaãy tan thaânh nûúác. Hún nûäa, àao phaáp cuãa anh baån nhoã Thaåch Phaá Thiïn toaân laâ nhûäng chiïu thûác khùæc tinh cuãa kiïëm phaáp phaái Tuyïët Sún cuãa cha vaâ öng cö. Chñnh vò nhòn ra nhûäng àiïìu êëy maâ Baåch A Tuá àaä xin anh baån nhoã ngaây sau dung tha cho öng nöåi vaâ cha cuãa mònh vaâ daåy cho anh baån nhoã chiïu Baâng xao trùæc kñch: cheám bïn traái möåt àao, bïn phaãi möåt àao, trïn möåt àao, dûúái möåt àao röìi ghòm àao àûáng laåi khen ngúåi àõch thuã möåt cêu röìi àïì nghõ àõch thuã baäi chiïën àïí baão toaân danh dûå cho àõch thuã. Thaåch Phaá Thiïn laâm àuáng nhû "giaáo khoa" cuãa cö baån gaái; anh thùæng têët caã moåi ngûúâi nhûng nhûäng àõch thuã cuãa anh vêîn mang ún anh vïì thaái àöå röång lûúång, têm höìn nhên aái. Mûúâi saáu tuöíi, A Tuá tiïîn Thaåch Phaá Thiïn vaâ öng mònh ra biïín àïí nghiïn cûáu pho voä cöng Hiïåp khaách haânh. Cö ûúác heån vúái chaâng trai: nïëu anh khöng trúã laåi, cö seä gieo mònh xuöëng biïín sêu. Vaâ nhû trong möåt kõch baãn hoaân chónh nhêët cuãa tiïíu thuyïët phûúng Àöng, Thaåch Phaá Thiïn àaä trúã laåi, kõp thúâi cûáu cö baån cuãa http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 102 mònh tûâ trïn cao rúi xuöëng loâng biïín caã. Tònh yïu cuãa hoå ài vïì àêu taác giaã khöng noái àïën nûäa. Öng àïí cho chuáng ta tûúãng tûúång...Töi tûúãng tûúång ra chuyïån hoå cûúái nhau; Kim Ö cuâng Tuyïët Sún vêîn töìn taåi, chùèng ai phaãi sûã ûác àao vaâ cuäng chùèng ai phaãi baåch vaån kiïëm. Chñnh A Tuá laâ biïíu tûúång cuãa khaát voång hoaá giaãi hêån thuâ, nghi kõ, phên biïåt. Cö xûáng àaáng àûúåc ngöìi vaâ haâng ghïë danh dûå cuãa àïå thêåp àaåi myä nhên. Baån àoåc coá thïí bêët bònh vúái töi, coá thïí nghi ngúâ töi ùn höëi löå cuãa mûúâi nhên vêåt trïn àêy, gaåt nhûäng cö gaái thöng minh lanh leån sùæc nûúác hûúng trúâi khaác nhû Hoaâng Dung, Muåc Niïåm Tûâ (Anh huâng xaå àiïu); Möåc Uyïín Thanh (Thiïn Long baát böå); ÀInh Àang (Hiïåp khaách haânh); Chu Chó Nhûúåc (YÃ thiïn Àöì long kyá) hoùåc Nhaåc Linh San (Tiïëu ngaåo giang höì) ra khoãi danh saách Top Ten voä hiïåp Kim Dung. Töi xin noái roä: töi rêët gheát sûå ma lanh, gheát caái cú têm, ghïët sûå thay àöíi vaâ gheát nhûäng ai thiïëu niïìm tin, duâ hoå thöng minh, taâi gioãi, tûúi àeåp. Trong mûúâi àaåi myä nhên cuãa töi bònh bêìu, coá möåt trûúâng húåp bõ cûúäng hiïëp àïën nöîi mêët trinh, möåt ngûúâi bõ cûúäng hiïëp khöng thaânh coá thïí khiïën cho caác nhaâ àaåo àûác chau maây khi nghô àïën cêu: "Trinh tiïët laâ tiïu chuêín àêìu tiïn cuãa caái àeåp". Taám ngûúâi coân laåi, ai cuäng tûâng bõ thûúng chuát ñt, thên thïí coá chöî tò vïët, thêåm chñ coá ngûúâi bõ seåo to, da deã khöng àûúåc mõn maâng nhû caác àaåi myä nhên ngaây nay. Hoå cuäng chùèng phaãi laâ nhûäng ngûúâi ngûåc cao, möng troân, biïët duâng son phêën, nûúác hoa àïí laâm siïu loâng khaách maây rêu ham cuãa laå. Trong mûúâi àaåi myä nhên, töi chûa àûúåc nùæm tay, öm eo cö naâo theo caái kiïíu maâ ban giaám khaão ngaây nay vêîn laâm. Noái chung, töi bònh bêìu khaá maånh daån, khaách quan, khöng ùn höëi löå àïí àûa ai lïn, àêíy ai xuöëng. Coá hai trûúâng húåp laâ Di Àõch: möåt chaánh cöëng Möng Cöí; möåt lai Ba Tû. Coá möåt trûúâng húåp laâ Tiïn Ty, nhûng xeát ra Tiïn Ty cuäng thuöåc giöëng noâi Trung Hoa nïn töi xïëp vaâo vuâng sêu, vuâng xa àïí goåi laâ chiïëu cöë. Hoå laâ nhûäng Top Ten söëng giûäa möåt àúâi bònh dõ, khöng bao giúâ biïët àïën chuyïån kinh doanh nhan sùæc. ÊËy nhûäng myä nhên àñch thûåc trïn àúâi nhû thïë àoá. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 103 54. CHÊN DUNG NHAÅC BÊËT QUÊÌN Nhaåc Bêët Quêìn laâ möåt nhên vêåt lúán trong böå tiïíu thuyïët Tiïëu ngaåo giang höì cuãa nhaâ vùn Kim Dung. Nguyïn Trung Hoa coá nùm ngoån nuái (nguä nhaåc) nöíi tiïëng: Tung Sún, Thaái Sún, Hùçng Sún, Haânh Sún vaâ Hoa Sún, möîi ngoån nuái coá möåt kiïëm phaái. Nhaåc Bêët Quêìn laâ chûúãng mön nhên phaái Hoa Sún, coá ngoaåi hiïåu laâ Quên tûã kiïëm. Vïì ngoaåi hònh, Quên tûã kiïëm Nhaåc Bêët Quêìn laâ möåt "thû sinh coá nùm choâm rêu daâi, mùåt àeåp nhû mùåt ngoåc, chñnh khñ hiïn ngang khiïën ngûúâi phaãi àem loâng ngûúäng möå". Con ngûúâi êëy àaä trïn saáu mûúi tuöíi nhûng nhúâ tu luyïån nöåi cöng nïn nhòn qua, chó múái nhû cúä böën mûúi. Ngoaåi hiïåu cuãa y laâ Quên tûã kiïëm cho nïn khöng bao giúâ àaánh leán, àaánh sau lûng ngûúâi khaác, ùn noái mûåc thûúác, khöng bao giúâ lïn tiïëng tranh biïån vúái ai. Ngûúåc vúái caái tïn Nhaåc Bêët Quêìn (khöng chúi vúái ai), y kïët giao vúái rêët nhiïìu baån haâo sô giang höì chñnh phaái. Vïì taâi nùng, con ngûúâi êëy laâ sû tön möåt danh mön, coá mön Tûã haâ cöng thêm hêåu, saáng lêåp ra möåt Hoa Sún kiïëm phaáp lêëy nöåi cöng laâm cùn cú, hoåc vaâ thêëm nhuêìn nhûäng tû tûúãng cuãa ngûúâi quên tûã trong triïët hoåc àaåo Nho, trúã thaânh biïíu tûúång àeåp àeä cuãa chñnh phaái, gheát taâ phaái vaâ boån taân aác nhû keã cûâu thuâ. Möîi khi Nhaåc Bêët Quêìn xuêët hiïån trong phêìn àêìu cuãa Tiïëu ngaåo giang höì, Kim Dung thûúâng duâng hai chûä "tiïn sinh" àïí ca ngúåi Nhaåc Bêët Quêìn. Thïë nhûng, toaân böå nhûäng haâo quang trïn àêy chó laâ nhûäng àiïìu traá nguyå, giaã taåo. Tûâng bûúác, tûâng bûúác möåt, Kim Dung àaä löåt mùåt naå cuãa Quên tûã kiïëm Nhaåc Bêët Quêìn, chó ra cho chuáng ta thêëy tñnh caách taân baåo, thuã àoaån àöåc aác, êm mûu thêm hiïím cuãa http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 104 nhên vêåt naây. Kim Dung xêy dûång y nhû möåt hònh mêîu "nguåy quên tûã", loaåi ngûúâi nguy hiïím vaâ khoá àöëi phoá hún caã "chên tiïíu nhên". Töi àaä àoåc 12 böå tiïíu thuyïët cuãa Kim Dung vaâ thêåt sûå kinh súå nhên vêåy nguyå - Quên tûã kiïëm Nhaåc Bêët Quêìn. Nhûäng êm mûu, thuã àoaån cuãa Nhaåc Bêët Quêìn vûúåt xa nhûäng tû duy thöng minh cuãa nhûäng caái àêìu thöng tuïå nhêët. Nùæm àûúåc nguöìn tin phaái Thanh Thaânh cuãa Dû Thûúng Haãi sùæp têën cöng Phûúác Oai tiïu cuåc úã Phuác Chêu, Nhaåc Bêët Quêìn lùèng lùång cho nhõ àïå tûã Lao Àûác Nùåc dêîn con gaái mònh laâ Nhaåc Linh San xuöëng Phuác Chêu múã möåt quaán rûúåu àïí theo doäi tònh hònh. Biïët nhõ àïå tûã Lao Àûác Nùåc laâ àïå tûã cuãa Taã Laänh Thiïìn chûúãng mön phaái Tung Sún, vaâo "nùçm vuâng" trong nöåi böå phaái Hoa Sún cuãa mònh, Nhaåc Bêët Quêìn vêîn laâm ngú nhû chùèng biïët, laåi coân giaã vúâ tin tûúãng Lao Àûác Nùåc, giao cho hùæn nhûäng nhiïåm vuå khaác. Àúåi cho phaái Thanh Thaânh taân saát hïët Phûúác Oai tiïu cuåc, bùæt öng baâ Lêm Chêën Nam àûa vïì nuái Haânh Sún àïí tra hoãi cho ra böå Tõch taâ kiïëm phöí cuãa doâng hoå Lêm, Nhaåc Bêët Quêìn êm thêìm theo doäi. Nguyïn Nhaåc Bêët Quêìn coá möåt àaåi àïå tûã tñnh tònh rêët phoáng khoaáng tïn laâ Lïånh Höì Xung. Lïånh Höì Xung vò cûáu naâng Nghi Lêm - möåt nûä ni cö thuöåc phaái Hùçng Sún nïn phaãi kïët giao vúái möåt tay thanh danh taân taå laâ Àiïìn Baá Quang. Trong möåt dõp tònh cúâ, Lïånh Höì Xung àûúåc nghe hai võ Lûu Chñnh Phong cuãa phaái Haânh Sún (chñnh phaái) têëu nhaåc cuâng möåt ngûúâi baån laâ Khuác Dûúng trûúãng laäo cuãa Ma giaáo. Trûúác khi hoå chïët, hoå àaä tùång cho Lïånh Höì Xung böå cêìm phöí vaâ tiïu phöí Tiïëu ngaåo giang höì. Lïånh Höì Xung laåi gùåp vaâ nhêån lúâi di chuác cuãa öng baâ Lêm Chêën Nam trûúác khi chïët: "Xin Lïånh Höì Xung hiïìn àiïåt baáo cho con ta hay dûúái hêìm möåt cùn nhaâ cuä trong ngoä Hûúáng Dûúng coá vêåt gò thò àoá laâ vêåt töí truyïìn cuãa nhaâ hoå Lêm, cêìn phaãi giûä gòn cho cêín thêån. Tùçng töí y laâ Viïîn Àöì Cöng coá àïí laåi lúâi giaáo huêën hïët thaãy con chaáu bêët luêån laâ ai cuäng khöng àûúåc múã coi maâ sinh tai hoaå ghï gúám". Vêåt àoá chñnh laâ Tõch taâ kiïëm phöí, möåt kiïëm phöí aác àöåc cuãa doâng hoå Lêm! Lêm Bònh Chi, con trai cuãa öng baâ Lêm Chêën Nam, ài tûâ Phuác Chêu lïn Haânh Sún tòm kiïëm cha meå. Àúåi cho Lêm Bònh Chi lêm nguy, Nhaåc Bêët Quêìn múái ra tay giaãi cûáu, vaâ nhêån gaä laâm àïå http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 105 tûã cuãa phaái Hoa Sún. Nhên danh luêåt lïå cuãa phaái Hoa Sún, Nhaåc Bêët Quêìn coân ra lïånh biïåt giam àaåi àïí tûã Lïånh Höì Xung trïn ngoån Ngoåc Nûä phong. ÚÃ àoá, Lïånh Höì Xung hoåc àûúåc Hoa Sún kiïëm phaáp vúái thaái sû thuác töí Phong Thanh Dûúng vaâ hoåc àûúåc àûúâng Àöåc Cö cûãu kiïëm oai trêën giang höì. Loaåi kiïëm phaáp naây ài ngûúåc laåi kiïëm phaáp cuãa Nhaåc Bêët Quêìn: lêëy kiïëm thïë nhû nûúác chaãy mêy tröi laâm cùn cú (kiïëm töng) trong khi Nhaåc Bêët Quêìn lêëy nöåi cöng laâm cùn cú (khñ töng). Biïët àûúåc àiïìu êëy, Nhaåc Bêët Quêìn vu caáo Lïånh Höì Xung àaä lêëy àûúåc Tõch taâ kiïëm phöí, sai Lao Àûác Nùåc giaám saát gaä vaâ sau àoá ra thöng baáo àuöíi gaä ra khoãi phaái Hoa Sún vò töåi "kïët giao vúái Ma giaáo" (Àiïìn Baá Quang). Sûå thêåt laâ Nhaåc Bêët Quêìn àaä cûúáp àoaåt têëm caâ sa coá cheáp Tõch taâ kiïëm phöí cuãa hoå Lêm. Laäo nuöi tham voång lïn ngöi Minh chuã Nguä Nhaåc kiïëm phaái àïí tûâ àoá lêåp ra Nguä Nhaåc phaái (boã chûä kiïëm) vaâ sûã duång Lïånh Höì Xung nhû möåt con cúâ thñ àïí àaánh laåc hûúáng cuãa caác àõch thuã khaác. Biïët Taã Laänh Thiïìn, chûúãng mön phaái Tung Sún, cuäng coá tham voång nhû mònh, àûa Lao Àûác Nùåc vaâo nùçm vuâng trong phaái Hoa Sún, nïn laäo àaä cheáp baãn kiïëm phöí giaã, taåo àiïìu kiïån cho Lao Àûác Nùåc àaánh cùæp vïì cho Taã Laänh Thiïìn luyïån chúi. Kiïëm phöí giaã vaâ kiïëm phöí thêåt khaác nhau úã chöî naâo? Àoá laâ möåt cêu ghi trïn kiïëm phöí: "Voä lêm xûng huâng. Dêîn àao tûå cung" (Muöën xûng huâng voä lêm, phaãi biïët lêëy àao tûå thiïën). Àuáng nhû lúâi Lêm Chêën Nam di chuác: "Bêët luêån laâ ai cuäng khöng àûúåc cúãi múã ra coi maâ sinh tai hoaå ghï gúám". Lêm Viïîn Àöì (tûác Viïîn Àöì Cöng) öng nöåi cuãa Lêm Chêën Nam, coá con röìi múái luyïån Tõch taâ kiïëm phöí. Khi dùån Lïånh Höì Xung noái laåi vúái Lêm Bònh Chi cêu êëy, öng Lêm Chêën Nam chó lo con trai mònh noáng loâng traã thuâ cho cha meå, phaãi "dêîn àao tûå cung" thò doâng hoå Lêm phaãi tuyïåt tûå. Nhaåc Bêët Quêìn cheáp "tùång" Taã Laänh Thiïìn caã böå kiïëm phöí, chó khöng cheáp cêu "Dêîn àao tûå cung" cho nïn kiïëm phöí cuãa Taã Laänh Thiïìn luyïån laâ giaã! Riïng Nhaåc Bêët Quêìn coá kiïëm phöí laâ laäo "dêîn dao tûå cung" mùåc duâ laäo chó coá Nhaåc Linh San laâ con gaái duy nhêët. Maâ vúái nhaâ nho ngaây trûúác "Bêët hiïëu hûäu tam,vö hêåu vi àaåi" (bêët hiïëu coá ba àiïìu, trong àoá khöng coá con trai nöëi doäi laâ àiïìu bêët hiïëu lúán nhêët). http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 106 Biïët laâ nhû thïë nhûng tham voång cuãa Nhaåc Bêët Quêìn lúán quaá, laäo quyïët tûå laâm cho mònh tuyïåt tûå. Lïånh Höì Xung lûu laåc giang höì, kïët baån vúái möåt cö gaái cûåc kyâ xinh àeåp. Cö gaái êëy laâ Nhêåm Doanh Doanh, con gaái cuãa Nhêåm Ngaä Haânh, giaáo chuã Triïu dûúng thêìn giaáo (tûác Ma giaáo). Anh bõ troång thûúng mêët hïët cöng lûåc; Doanh Doanh phaãi coäng anh lïn chuâa Thiïëu Lêm chõu àïí cho caác nhaâ sû cêìm tuâ mònh àïí caác nhaâ sû cûáu maång Lïånh Höì Xung. Lïånh Höì Xung àûúåc khoãi bïånh. Khi hiïíu ra möëi thêm tònh cuãa Doanh Doanh, anh quyïët cuâng boån haâo sô giang höì tiïën lïn chuâa Thiïëu Lêm àoâi thaã Doanh Doanh ra. Trong buöíi gùåp gúä taåi chuâa Thiïëu Lêm, lêìn àêìu tiïn trong àúâi, Lïånh Höì Xung ruát kiïëm ra àêëu vúái sû phuå. Àöåc Cö cûãu kiïëm cuãa anh hún hùèn Hoa Sún kiïëm phaáp cuãa Nhaåc Bêët Quêìn. Nhaåc Bêët Quêìn sûã ài sûã laåi ba chiïu Laäng tûã höìi àêìu (chaâng laäng tûã quay àêìu laåi), Thûúng tuâng nghïnh khaách (nhûäng cêy tuâng xanh àoán khaách) vaâ Tiïu Sûã thûâa long (Tiïu Sûã cûúäi röìng maâ bay). YÁ cuãa Nhaåc Bêët Quêìn àaä roä: laäo khuyïn Lïånh Höì Xung nïn trúã vïì phaái Hoa Sún vaâ laäo seä gaã Nhaåc Linh San cho Lïånh Höì Xung àïí Lïånh Höì Xung coá thïí ung dung khoaái hoaåt nhû Tiïu Sûã cûúäi röìng maâ bay. Lïånh Höì Xung naâo khöng hiïíu yá sû phuå. Nhûng anh dûát khoaát phaãi cûáu maång Nhêåm Doanh Doanh. Vaâ àêy cuäng laâ lêìn àêíu tiïn trong àúâi, kiïëm phaáp do Phong Thanh Dûúng phe Kiïëm töng truyïìn thuå thùæng lúåi trûúác kiïëm phaáp phe Khñ töng cuãa Nhaåc Bêët Quêìn. Nhaåc Bêët Quêìn giêån lùæm, laäo àaá Lïånh Höì Xung möåt cûúác vaâ caái àaá khiïën laäo gaäy xûúng cùèng chên. Thûåc ra, chuyïån gaäy chên chó laâ möåt maân kõch tuyïåt kheáo maâ chó coá Nhaåc Bêët Quêìn múái nghô ra àûúåc. Luác bêëy giúâ, laäo àang àêëu trûúác mùåt Taã Laänh Thiïìn, keã thuâ chñnh sau naây cuãa laäo. Laäo chûa tiïån giúã Tõch taâ kiïëm phaáp ùn cùæp cuãa hoå Lêm ra maâ chó duâng Hoa Sún kiïëm phaáp. Khi Hoa Sún kiïëm phaáp bõ Lïånh Höì Xung àaánh baåi, laäo nöíi noáng àaá Lïånh Höì Xung nhûng cöng lûåc cuãa Lïånh Höì Xung chûa àuã àïí khiïën chên laäo phaãi gaäy. Chuyïån gaäy chên àoá laâ do laäo tûå vêån cöng maâ laâm gaäy àïí cho Taã Laänh Thiïìn phaãi mêët caãnh giaác, cho rùçng cöng lûåc cuãa laäo khöng àaáng kïí. Quaã nhiïn, Taã Laänh Thiïìn àaä rúi vaâo bêîy khöí nhuåc kïë cuãa Nhaåc Bêët Quêìn. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 107 Vêng, moåi êm mûu thuã àoaån cuãa Nhaåc Bêët Quêìn àïìu àûúåc tiïën haânh rêët kheáo, dûúái möåt böå mùåt nhên danh ngûúâi quên tûã, khiïën moåi ngûúâi hiïíu lêìm. Nhûng duy nhêët coá möåt ngûúâi hiïíu roä mûu àöì cuãa laäo. Ngûúâi àoá laâ baâ Ninh Trung Tùæc, vúå cuãa Nhaåc Bêët Quêìn. Hún ai hïët, baâ biïët chöìng àaä "dêîn àao tûå cung" àïí luyïån Tõch taâ kiïëm phöí vò tûâ khi luyïån kiïëm phöí, laäo khöng hïì chùn göëi vúái baâ! Nguy hiïím hún, baâ khaám phaá ra têm tònh laäo àang biïën àöíi, trúã thaânh ngûúâi aái nam aái nûä, àöåc aác, thuã àoaån. Saáng naâo, khi ruä chùn, baâ cuäng thêëy nhûäng súåi rêu cuãa chöìng ruång, vaâ tiïëng noái cuãa laäo ngaây caâng trúã nïn eo eáo, do sûå biïën àöíi phaái tñnh. Baâ khuyïn laäo àûâng vu caáo Lïånh Höì Xung nûäa, tûâ boã giêëc möång laâm minh chuã Nguä nhaåc phaái vaâ vûát boã têëm aáo caâ sa coá cheáp Tõch taâ kiïëm phöí cuãa doâng hoå Lêm. Giaã vúâ nghe lúâi vúå, Nhaåc Bêët Quêìn vûát têëm aáo caâ sa xuöëng thung luäng nuái Hoa Sún. Nhûng têëm aáo caâ sa àoá àaä khöng mêët. Coá möåt ngûúâi àaä nhùåt àûúåc têëm aáo àoá sau nhiïìu nùm rònh rêåp úã cùn phoâng cuãa Nhaåc Bêët Quêìn. Ngûúâi àoá laâ Lêm Bònh Chi, con cuãa öng baâ Lêm Chêën Nam. Bònh Chi àaä nghi sû phuå àoaåt àûúåc têëm aáo caâ sa cuãa nhaâ mònh vaâ àaä luyïån àûúåc Tõch taâ kiïëm phaáp cuãa nhaâ mònh. Hùæn êm thêìm theo doäi thêìy vaâ chuåp àûúåc têëm aáo caâ sa bõ vûát boã. Thïë laâ quïn mêët lúâi dùån doâ cuãa cha, hùæn vöåi vaä "dêîn àao tûå cung" ngay khi múái mûúâi chñn tuöíi àïí luyïån Tõch taâ kiïëm phöí! Möåt ngaây nhòn ra heãm nuái, Nhaåc Bêët Quêìn khöng coân thêëy têëm aáo caâ sa nûäa. Laäo biïët coá möåt ai àoá àaä lêëy àûúåc kiïëm phöí vaâ "ai àoá" chñnh laâ Lêm Bònh Chi. Laäo àaánh tiïëp möåt bûúác cúâ thêåt cao: gaã Nhaåc Linh San, con gaái yïu cuãa laäo cho Lêm Bònh Chi. Vaâi àïm sau, laäo doâ hoãi Nhaåc Linh San, hoãi con gaái coá "haånh phuác" khöng. Nhaåc Linh San noái döëi laäo rùçng cö rêët haånh phuác. Thûåc ra tûâ khi "dêîn àao tûå cung", Lêm Bònh Chi àaä trúã thaânh möåt tay thaái giaám thò coân laâm ùn gò àûúåc. Àïm naâo hùæn cuäng nguã riïng vaâ thuâ gheát Nhaåc Linh San ra mùåt.Chñnh cêu noái döëi cuãa Nhaåc Linh San àaä cûáu maång gaä Lêm Bònh Chi. Nïëu cö noái rùçng sau sau ngaây cûúái, Lêm Bònh Chi chûa hïì laâm chöìng cö àïm naâo thò Nhaåc Bêët Quêìn seä biïët ngay laâ Lêm Bònh Chi àaä luyïån Tõch taâ kiïëm phöí vaâ àaä giïët Lêm Bònh Chi röìi. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 108 Böå mùåt thêåt cuãa Nhaåc Bêët Quêìn chó hiïån ra trong lêìn àaåi höåi Nguä nhaåc kiïëm phaái trïn ngoån Tung Sún. Laäo àùé sûã duång Tõch taâ kiïëm phaáp thûá thiïåt àaánh vúái Tõch taâ kiïëm phaáp giaã maåo cuãa Taã Laänh Thiïìn, àêm muâ àûúåc àöi mùæt Taã Laänh Thiïìn bùçng nhûäng ngoán tay dõu daâng nhû thuã phaáp möåt cö gaái àang duâng kim thïu. Laäo lïn ngöi minh chuã Nguä nhaåc phaái, àuáng nhû dûå kiïën ban àêìu. Bêëy giúâ, Lïånh Höì Xung àaä trúã thaânh chûúãng mön phaái Hùçng Sún; laåi àûúåc laäo o bïë, vöî vïì khaác xa vúái ngaây àuöíi Lïånh Höì Xung ra khoãi mön phaái. Bùçng caái nhaän giúái cuãa ngûúâi nhaåy caãm, Doanh Doanh àaä noái nhoã vaâo tai tònh lang Lïånh Höì Xung ba tiïëng nhêån xeát vïì Nhaåc Bêët Quêìn: "Nguyå quên tûã". Vaâ chó àïën luác êëy Lïånh Höì Xung múái caãm thêëy cuåm tûâ trïn thêåt phuâ húåp vúái con ngûúâi maâ anh àaä tûâng yïu mïën, kñnh ngûúäng bêëy lêu nay. Moåi chuyïån vïì cuöåc àúâi Nhaåc Bêët Quêìn kïët thuác àuáng nhû tinh thêìn chung cuãa tiïíu thuyïët phûúng Àöng: keã gieo gioá phaãi gùåt baäo. Quên tûã kiïëm Nhaåc Bêët Quêìn trúã thaânh möåt keã mêët hïët nhên tñnh, boã vúå, boã con, xa laánh hoåc troâ, rûúåt àuöíi theo giêëc mú trúã thaânh minh chuã voä lêm Trung Hoa. Nhûng than öi, Tõch taâ kiïëm phaáp cuãa hùæn khöng thïí thùæng àûúåc Àöåc Cö cûãu kiïëm maâ Phong Thanh Dûúng àaä truyïìn thuå cho Lïånh Höì Xung. Àïí trûâ hêåu hoaå cho tònh lang, Nhêåm Doanh Doanh boáp muäi Nhaåc Bêët Quêìn, buöåc laäo phaãi haá miïång uöëng möåt viïn Tam thi naäo thêìn àan, thûá thuöëc àöåc duâng àïí khöëng chïë keã khaác cuãa Triïu Dûúng thêìn giaáo. Cuöëi cuâng laäo bõ tiïíu ni cö Nghi Lêm àêm möåt kiïëm qua àúâi. Coân Lêm Bònh Chi, möåt keã tiïíu nguyå quên tûã, phong caách ung dung nho nhaä àuáng y khuön Nhaåc Bêët Quêìn sû phuå? Hùæn cuäng nöíi àiïn, giïët vúå laâ Nhaåc Linh San. Àöi mùæt bõ àui muâ, hùæn theo Lao Àûác Nùåc vïì vúái Taã Laänh Thiïìn. Giêëc mú Tõch taâ kiïëm phöí taân luåi vaâ thay vaâo àoá laâ tiïëng àaân saáo haâi hoaâ trung chñnh cuãa böå cêìm phöí-tiïu phöí Tiïëu nhaåo giang höì tröîi lïn. Nùm 1996, traã lúâi cêu hoãi cuãa nhaâ baáo Lï Vùn Nghôa trïn taåp chñ Kiïën thûác ngaây nay, nhaâ baáo Trêìn Baåch Àùçng phaát biïíu, àaåi yá: nïëu trïn möåt hoân àaão cö àöåc, öng seä àem theo böå Tiïëu ngaåo giang höì àïí laâm baån vò öng rêët gheát Nhaåc Bêët Quêìn vaâ yïu Lïånh Höì Xung. Suy nghô cuãa öng Trêìn Baåch Àùçng cuäng laâ suy nghô cuãa http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 109 thïë hïå àöåc giaã àoåc Tiïëu ngaåo giang höì. Nhûng than öi, giûäa cuöåc söëng cuãa chuáng ta, nhûäng tay "Quên tûã kiïëm" cúä Nhaåc Bêët Quêìn coân khaá böån! http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 110 55. LAM PHÛÚÅNG HOAÂNG Lam Phûúång Hoaâng laâ möåt “nûä baác sô” àûúåc xêy dûång trong Tiïëu ngaåo giang höì cuãa nhaâ vùn Kim Dung. Cö vöën laâ ngûúâi thuöåc dên töåc vuâng Miïu Cûúng, vuâng Vên Nam laänh thöí Trung Quöëc, giaáo chuã cuãa Nguä àöåc giaáo. Nghe tiïëng chaâng trai Lïånh Höì Xung àaä trúã thaânh tònh nhên cuãa Thaánh cö Nhêåm Doanh Doanh, Lam Phûúång Hoaâng dêîn möåt boån nûä àïå tûã, vûúåt doâng Hoaâng Haâ tòm Lïånh Höì Xung. Gùåp nhau trïn Hoaâng Haâ, Lam Phûúång Hoaâng chêín bïånh cho Höì Xung ngay vaâ biïët chaâng naây mêët rêët nhiïìu maáu, laåi bõ mêët hïët cöng lûåc do bõ nöåi thûúng trêìm troång. Viïn “nûä baác sô” hoang daä naây àaä thûåc hiïån pheáp truyïìn maáu cho Lïånh Höì Xung: kïu boån nûä àïå tûã àïën, veán vaáy àùåt àóa vaâo cho àóa huát maáu röìi lêëy duång cuå gùæp tûâng con àóa êëy vaâo tônh maåch Lïånh Höì Xung, thoa möåt chuát thuöëc vaâng vaâng vaâo thên àóa àïí àóa nhaã maáu ra. Quaã nhiïn sau khi àûúåc tiïëp maáu, sùæc mùåt Lïånh Höì Xung höìng haâo hùèn lïn. Taác giaã Kim Dung àaä mö taã hònh daång viïn “nûä baác sô” naây khaá àeåp, mùåc chiïëc aáo maâu lam coá in hoa höìng trùæng sùæc súä, nuå cûúâi quyïën ruä vaâ tiïëng noái thanh thoát khiïën ai nghe qua cuäng phaãi rung àöång. Cö goåi Lïånh Höì Xung maâ nhûäng nam àïå tûã khaác cuãa phaái Hoa Sún cûá ngúä cö goåi mònh; tim hoå àêåp thònh thõch trong löìng ngûåc! Cho àïën khi nhòn thêëy mùæy cùåp àuâi trùæng àeåp cuãa bêìy tiïn nûä Nguä àöåc giaáo thò caã boån haã hoång, lñu lûúäi. Taác giaã cuäng nhêën maånh ngûúâi Miïu Cûúng khöng nhû Trung Nguyïn, muöën laâm gò thò laâm, muöën noái gò thò noái, khöng phaãi e deâ, che dêëu. Sau khi truyïìn maáu, Lam Phûúång Hoaâng múâi Lïånh Höì Xung uöëng rûúåu Nguä tiïn àaåi böí. Nguä tiïn laâ nùm loaâi truâng àöåc. Têët caã àïìu tûå tay Lam Phûúång Hoaâng ngêm rûúåu, laåi ûúáp boã vaâo àêëy nhiïìu loaåi dûúåc thaão nïn rûúåu khaá thúm tho. Lam http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 111 Phûúång Hoaâng àem Nguä tiïn àaåi böí múâi Lïånh Höì Xung uöëng trong khi caã phaái Hoa Sún àïìu tûâ chöëi. Vaâ do vêåy, dûúái con mùæt cuãa Lam Phûúång Hoaâng, chó coá chaâng trai Lïånh Höì Xung múái àaáng laâ nam tûã haán, laâ ngûúâi baån töët. Tuy khöng noái roä yá àõnh, nhûng tûå thêm têm, Lam Phûúång Hoaâng chó mong Lïånh Höì Xung goåi mònh laâ “haão muöåi tûã”. Lïånh Höì Xung àaä àoåc trong àöi mùæt cö niïìm ao ûúác àoá. Anh cêët tiïëng goåi cö laâ “haão muöåi tûã” laâm cö sûúáng mï ài búãi vúái ngûúâi Trung Nguyïn, “haão muöåi tûã” chó laâ em gaái, nhûng àöëi vúái ngûúâi Miïu Cûúng thò àoá laâ tiïëng goåi tònh nhên! Lam Phûúång Hoaâng ra ài, caã phaái Hoa Sún nön mûãa thöëc thaáo, trûâ chaâng Lïånh Höì Xung. Lïnh Höì Xung àaä uöëng Nguä tiïn àaåi böí cuãa cö, khöng truáng àöåc, coân nhûäng ngûúâi khöng uöëng thò bõ truáng àöåc. Chùèng hiïíu cö àaä phoáng àöåc trong trûúâng húåp naâo. Thêåt chùèng höí danh Nguä àöåc giaáo! Sau naây khi lïn goâ Nguä Baá Cûúng bùæt maåch cho Lïånh Höì Xung, àaåi phu Bònh Nhêët Chó khaám phaá ra trong ngûúâi cuãa chaâng laåi dû khñ êm haân do àûúåc truyïìn maáu vaâ uöëng rûúåu cuãa Nguä àöåc giaáo. Bònh Nhêët Chó àaä maåt saát Lam Phûúång Hoaâng, goåi Lam Phûúång Hoaâng laâ lang bùm vaâ cho rùçng trïn àúâi naây, ngûúâi ta chïët vò lang bùm nhiïìu hún laâ chïët vò bïång têåt. Quan àiïím cuãa Bònh Nhêët Chó thêåt ra cuäng chñnh laâ quan àiïím cuãa taác giaã Kim Dung. Öng quan niïåm y hoåc, y thuêåt vaâ y àaåo laâ nhûäng caái maâ khöng phi ai cuäng laâm àûúåc Nhûäng ngûúâi coi thûúâng tñnh maång con ngûúâi chûäa bïånh theo kiïíu thêìy boái muâ súâ voi thò chó coá thïí laâ nhûäng keã haåi ngûúâi, khöng thïí khoaác têëm aáo cao quyá cuãa ngûúâi thêìy thuöëc chên chñnh. Lúâi caãnh giaác àoá rêët cêìn thiïët cho moåi xaä höåi, moåi thúâi àaåi, kïí caã xaä höåi vaâ thúâi àaåi chuáng ta àang söëng. “Nûä baác sô” Lam Phûúång Hoaâng thêåt ra chó chûäa bïånh cho Lïånh Höì Xung theo phûúng phaáp ngêîu hûáng. Trong loâng cö mong àûúåc giaáp mùåt chaâng trai àa tònh êëy, àûúåc chaâng goåi ba tiïëng “haão muöåi tûã”, àûúåc hön chaâng möåt lêìn trûúác mùåt Nhaåc Bêët Quêìn vaâ boån àïå tûã phaái Hoa Sún trïn con thuyïìn giûäa Hoaâng Haâ àaä àuã àïí nöíi tiïëng vúái àúâi. Cö vöën laâ cö gaái Miïu Cûúng toâ moâ. Thïë thöi. Cö http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 112 biïët Lïånh Höì Xung àêu àïën àûúåc vúái cö, búãi chaâng laâ ngûúâi tònh cuãa Doanh Doanh, maâ Doanh Doanh laåi laâ Thaánh cö cuãa cö. Trong caách duâng thuöëc cuãa Lam Phûúång Hoaâng lêëp laánh möåt chuát tònh yïu àêìu àúâi laäng maån. Tiïëp theo, rûúåu böí chó laâ caái cúá. Caái chñnh laâ àûúåc gùåp, àûúåc nhòn, àûúåc noái chuyïån, àûúåc hön Lïånh Höì Xung. Ai noái thêìy thuöëc trïn àúâi naây khöng biïët yïu vaâ khöng biïët vûúåt qua ngaân truâng àïën höåi ngöå vúái ngûúâi mònh thêìm yïu tröåm nhúá? Lam Phûúång Hoaâng laâ möåt “nûä baác sô” söëng rêët tònh ngûúâi, rêët chên thêåt, xûáng àaáng laâ möåt thêìy thuöëc coá àûúåc hai traái tim(?) http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 113 56. ÀAÅI PHU BÒNH NHÊËT CHÓ Bònh Nhêët Chó laâ möåt nhên vêåt quaái dõ, xuêët hiïån ba lêìn, cöång khoaãng 15 trang trong böå Tiïëu ngaåo giang höì cuãa nhaâ vùn Kim Dung, nhûng ngûúâi thêìy thuöëc naây laåi àïí laåi trong töi nhûäng êën tûúång sêu àêåm. Kim Dung ca ngúåi nhên vêåt cuãa mònh laâ Àaåi phu — tûúác hiïåu möåt chûác quan coá tûâ thúâi Xuên thu — Chiïën quöëc. Tïn cuãa nhên vêåt naây laâ Bònh Nhêët Chó, ngoaåi hiïåu cuãa nhên vêåt laâ Saát nhên danh y. Tuy goåi laâ Nhûát Chó (1 ngoán tay) nhûng saát nhên danh y Bònh Nhêët Chó vêîn àêìy àuã caã mûúâi ngoán tay. Caã caái tïn vaâ ngoaåi hiïåu coá yá phö trûúng taâi nghïå cuãa nhên vêåt: Bònh Nhêët Chó cûáu ngûúâi hay giïët ngûúâi chó cêìn duâng àïën möåt ngoán tay laâ àuã. Noái caách khaác, voä cöng vaâ y thuêåt cuãa ngûúâi naây àaä àaåt túái trònh àöå thöng thêìn. Bònh Nhêët Chó laâ ngûúâi thuöåc phuã Khai Phong, lûu vûåc söng Hoaâng Haâ. Tûúáng maåo võ danh y thêåt cöí quaái: “Ngûúâi luân mêåp cao khöng túái böën thûúác maâ lûng laåi röång túái gêìn böën thûúác. Caái àêìu cûåc lúán, dûúái haâm laåi coá tuám rêu nhû rêu chuöåt”. Ngûúåc laåi vúái Bònh Nhêët Chó, vúå cuãa nhaâ danh y laåi cao lïu ngïu, mùåt daâi nhû têëm thúát vaâ trùæng bïåch, löng maây thûa rónh. Vúå cuãa nhaâ danh y chñnh laâ y taá chuyïn bûng mêm àûång duång cuå möí phuåc vuå cho nhaâ danh trong caác ca àaåi phêîu. Àuáng nhû ngoaåi hiïåu cuãa mònh, Bònh Nhêët Chó cûáu möåt ngûúâi naâo thò öng àöìng thúâi ra lïånh cho ngûúâi àoá giïët möåt ngûúâi khaác. Bònh Nhêët Chó quan niïåm rùçng Diïm vûúng laâ möåt nhên vêåt saáng suöët, nïëu cûá cûáu cho ngûúâi söëng hïët maâ khöng àïí cho ai chïët ài thò Diïm vûúng ùæt phaãi rêët bûåc mònh vò khöng àuã “chó tiïu“. Cho nïn Bònh Nhêët Chó ra lïånh cho bïånh nhên cuãa mònh ài giïët möåt http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 114 ngûúâi khaác — thûúâng laâ keã taân aác — laâ möåt caách àaãm baão tuác söë cho Diïm vûúng. Noái nhû vêåy nhûng trong suöët taác phêím Tiïëu ngaåo giang höì, Bònh Nhêët Chó vêîn laâ möåt öng thêìy thuöëc hiïìn laânh, chùèng ra lïånh cho ai giïët ai caã. Ca phêîu thuêåt maâ ta bùæt gùåp trong taác phêím laâ ca Bònh Nhêët Chó möí vaâ nöëi laåi têm maåch cho Àaâo Thûåc Tiïn trong nhoám Àaâo Cöëc luåc tiïn. Àaâo Thûåc tiïn bõ Ninh Trung Tùæc, vúå Nhaåc Bêët Quêìn, àêm cho möåt kiïëm trñ maång, àûát caã tam êm luåc maåch. Bònh Nhêët Chó àaä möí ruöåt Àaâo Thûåc tiïn, nöëi laåi têm maåch, chùèng nhûäng laâm cho y khoeã laåi hoaân toaân maâ coân àaãm baão cho y vêîn giûä àûúåc voä cöng vaâ nöåi cöng nhû luác chûa bõ thûúng. Vúái sûå trúå giuáp cuãa baâ vúå, viïn thêìy thuöëc coá nhûäng ngoán tay to nhû traái chuöëi naây khêu vïët thûúng cho bïånh nhên thuêìn thuåc nhû möåt cö gaái sûã kim thïu. Y thuêåt cuãa Bònh Nhêët Chó cao cûúâng àïën nöîi khêu xong vïët thûúng, bïånh nhên àaä coá thïí ngoaác möìm ra maâ caäi löån àûúåc röìi. Thïë nhûng coá möåt ca maâ Bònh Nhêët Chó khöng thïí chûäa àûúåc. Àoá laâ ca bïånh cuãa Lïånh Höì Xung. Biïët Lïånh Höì Xung laâ ngûúâi tònh cuãa Thaánh cö Nhêåm Doanh Doanh, boån haâo sô hùæc àaåo hiïëu sûå múâi Bònh Nhêët Chó àïën thùm maåch cho chaâng. Trïn con thuyïìn àêåu úã bïën Khai Phong, Bònh Nhêët Chó duâng àuã mûúâi ngoán tay àïí thùm maåch cho Lïånh Höì Xung, noái truáng phoác trong con ngûúâi chaâng coá baãy luöìng chên khñ dõ chuãng àang tranh àêëu nhau vaâ têm höìn thò rêët baåc nhûúåc vò thêët tònh. Bònh Nhêët Chó khuyïn bïånh nhên mònh cûä böën moán: khöng nghô àïën gaái, khöng àaánh löån, khöng caäi vaä, khöng uöëng rûúåu. Theo Bònh Nhêët Chó, àaân baâ laâ möåt thûá gò àoá vö võ nhêët trïn àúâi! Coá leä khi laäo phaát biïíu àiïìu êëy, laäo nghô àïën vúå mònh! Bònh Nhêët Chó taåm xa Lïånh Höì Xung àïí múâi baãy tay àaåi cao thuã tham gia hoaá giaãi baãy luöìng chên khñ, kïët húåp vúái y thuêåt cuãa Bònh Nhêët Chó, khaã dô laâm Lïånh Höì Xung laânh maånh nhû xûa. Thïë nhûng Lïånh Höì Xung bõ Nhaåc Linh San phuå baåc, haâng ngaây phaãi chûáng kiïën caái caãnh Nhaåc Linh San êu yïëm vúái Lêm Bònh Chi; laåi bõ Töí Thiïn Thu dêîn duå uöëng taám viïn Tuåc mïånh baát hoaân göìm nhûäng dûúåc liïåu linh chi, nhên sêm, haâ thuã ö... chó daânh cho http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 115 con gaái uöëng; laåi àûúåc Lam Phûúång Hoaâng múâi uöëng rûúåu Nguä tiïn àaåi böí cuãa Nguä àöåc giaáo Vên Nam... Gùåp nhau lêìn thûá hai trïn goâ Nguä Baá Cûúng, Bònh Nhêët Chó àaä phoáng cûúác àaá bay nhûäng tïn lang bùm àûúåc múâi vïì thùm bïånh cho Lïånh Höì Xung. Bùæt maåch Lïånh Höì Xung, Bònh Nhêët Chó khaám phaá ra têm thêìn bïånh nhên hoaân toaân baåc nhûúåc, laåi dû khñ êm haân do uöëng löån thuöëc cuãa phuå nûä, chùèng khaác naâo söng Dûúng Tûã, söng Hoaâng Haâ àaä àêìy nûúác, laåi khúi thïm cho nûúác höì Àöång Àònh, höì Baân Dûúng chaãy vaâo àïí biïën thaânh ngêåp luåt. Bònh Nhêët Chó cuäng baáo tin cho Giang Phi Höìng, möåt cao thuã àûúåc múâi chûäa bïånh nöåi thûúng cho Lïånh Höì Xung àaä vung kiïëm tûå tûã vò nghe tin Lam Phûúång Hoaâng — ngûúâi maâ y theo àuöíi bêëy lêu nay - àaä múâi rûúåu vaâ öm hön Lïånh Höì Xung. Viïn thêìy thuöëc naây thuá nhêån laâ khöng thïí chûäa trõ cho Lïnh Höì Xung àûúåc nûäa. ÛÁng duång nguyïn tùæc cûáu möåt ngûúâi thò phaãi giïët möåt ngûúâi, nay cûáu Lïånh Höì Xung khöng àûúåc, Bònh Nhêët Chó phaãi tûå giïët mònh. Viïn thêìy thuöëc naây àaä vêån àûát kinh maåch maâ chïët. Bònh Nhêët Chó laâ con ngûúâi huyïìn thoaåi trong nhûäng con ngûúâi huyïìn thoaåi àûúåc xêy dûång trong truyïån voä hiïåp cuãa Kim Dung. Taác giaã laâm cho ta ngaåc nhiïn vïì y thuêåt, y àaåo vaâ lûúng têm thêìy thuöëc cuãa nhên vêåt naây. Chó trong möåt khùæc suy nghô vïì bïånh tònh cuãa Lïånh Höì Xung maâ maái toác cuãa Àaåi phu àaä baåc maâu, da mùåt nhùn nheo nhû giaâ ài mêëy chuåc tuöíi. Caái chïët cuãa Bònh Nhêët Chó thêåt sûå laâ möåt caách nhêån lêëy traách nhiïåm cuãa ngûúâi thêìy thuöëc coá têëm loâng àöëi vúái cuöåc söëng, thïí hiïån phong caách cuãa nhaâ nho, cuãa keã sô trong triïët lyá Trung Hoa. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 116 57. TÛÂ AQ TÚÁI VI TIÏÍU BAÃO AQ xuêët hiïån thaáng 12.1921 trong truyïån ngùæn AQ chñnh truyïån cuãa Löî Têën. Taác giaã Löî Têën khöng noái roä AQ sinh ngaây naâo nhûng dûúâng nhû khi chïët ài, AQ àaä laâ möåt ngûúâi thaânh niïn úã àöå tuöíi trïn 30. Hoaå sô Nhêåt Baãn Khuêët Vô Vi veä laåi di tûúång AQ, minh hoaå cho taác phêím cuãa Löî Têën, rêët ngöå ngônh: traán hoái, àêìu lú thú mêëy súåi toác, miïång röång, khuön mùåt húi xûúng xûúng, mùåc chiïëc aáo coá hai maãnh vaâ vuång vïì, ngang buång thùæt möåt súåi dêy lûng lúán. Vi Tiïíu Baão trong Löåc Àónh kyá cuãa Kim Dung sinh ra dûúái triïìu vua Thuêån Trõ, nhaâ Thanh. Khi vua Khang Hy khoaãng 14, 15 tuöíi thò Vi Tiïíu Baão khoaãng 12, 13. Nhû vêåy coá khaã nùng laâ Vi Tiïíu Baão sinh khoaãng nùm 1655, 1656 gò àoá taåi thaânh Dûúng Chêu, duâ taác giaã Kim Dung, vöën cuäng nhû nhaâ vùn tiïìn böëi Löî Têën, khöng muöën noái roä "haânh traång" nhên vêåt cuãa mònh. Caã hai coá möåt lñ lõch lúâ múâ, khöng roä raâng lùæm. Vïì mùåt chuãng töåc, AQ dûát khoaát laâ ngûúâi Trung Quöëc. Caái tïn cuãa AQ viïët êëm úá vò hùæn cuäng khöng roä hùæn tïn gò. Nïëu hùæn coá àûúåc möåt ngûúâi em hay möåt ngûúâi anh thò hùæn àaä coá thïí laâ A Quyá, nïëu hùæn sinh vaâo thaáng 8 êm lõch thò coá thïí hùæn laâ A Quïë (caânh quïë trïn cung trùng). Nhûng hùæn khöng coá em, chùèng coá anh, khöng biïët sinh vaâo ngaây thaáng nùm naâo cho nïn Löî Têën thêån troång khöng duâng tïn A Quyá hay A Quïë, hoùåc mö phoãng theo kiïíu viïët tiïëng Anh, phiïn êm thaânh A Quei àùåt cho nhên vêåt mònh maâ chó goåi êëm úá laâ AQ. Chûä A "phi thûúâng" àûáng trûúác tïn hùæn xaác àõnh hùæn laâ ngûúâi Trung Quöëc thûá thiïåt vò têët caã caác dên töåc khaác trïn thïë giúái àïìu khöng duâng chûä A àûäng trûúác tïn ngûúâi àaân öng phöí biïën nhû úã Trung Quöëc. Ngûúåc laåi, ta khoá maâ xaác àõnh nguöìn göëc chuãng töåc cuãa Vi Tiïíu Baão. Baâ Vi Xuên Phûúng, meå cuãa Vi http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 117 Tiïíu Baão, laâ gaái laâng chúi úã Dûúng Chêu, nùm 20 tuöíi, tiïëp khaách àuã caã Haán, Maän, Möng, Taång, Höìi. Thuêåt chuyïån cho con nghe, baâ Vi Xuên Phûúng cuäng khöng biïët àûúåc cha thùçng beá laâ ai, chó nhúá coá möåt Àaåt Ma Têy Taång rêët say mï baâ, thûúâng àïën ùn nùçm vúái baâ. Baâ cho rùçng Vi Tiïíu Baão laâ möåt taác phêím phöëi húåp cuãa caã nùm chuãng töåc. Caái tïn cuãa Vi Tiïíu Baão cuäng rêët hay. Vi laâ cûåc nhoã; Tiïíu laâ nhoã; Baão laâ caái töët àeåp. Caã hoå vaâ tïn cuãa Vi Tiïíu Baão coá thïí hiïíu laâ caái töët àeåp nhoã xñu xòu xiu... Tiïíu Baão hún AQ úã chöî coá möåt baâ meå; ngoaâi ra caã hai chùèng coá anh em, khöng baâ con thên thñch. Thöi thò dêîu laâ göëc Têy Taång, Vi Tiïíu Baão cuäng thuöåc cöång àöìng Trung Hoa, Caã AQ vaâ Vi Tiïíu Baão laâ hai nhên vêåt ûu tuá Trung Hoa trong vùn hoåc Trung Hoa vêåy. Àiïìu ngöå nghônh nhêët cuãa hai nhên vêåt naây laâ hoå khöng biïët chûä. Hoå khöng àûúåc hoåc haânh búãi hoåc trúã thaânh möåt moán xa xó phêím àöëi vúái hoå. Khaá hún AQ, Vi Tiïíu Baão nhêån biïët àûúåc chûä Tiïíu trong tïn cuãa mònh vò noá chó coá ba neát nhûng baão Vi Tiïíu Baão viïët ra chûä êëy thò hùæn chõu thua. Hùæn cuäng coá thiïån chñ muöën hoåc mêëy chuåc chûä àïí laâm quan nhûng nhòn àïën chûä laâ àêìu nhûác mùæt hoa, tinh thêìn lön xöån. Khi kyá vaâo baãn cung nhêån töåi, AQ chó coá thïí khoanh möåt khoanh troân vaâ duâ hùæn coá àem hïët têm lûåc ra, caái khoanh hùæn veä vêîn meáo xeåo. Löåc Àónh cöng Vi Tiïíu Baão kyá hoaâ ûúác Hùæc Long Giang vúái ngûúâi Nga cuäng thïë. Hùæn àaä raáng hïët sûác àïí veä möåt cöång úã giûäa, hai chêëm troân hai bïn àïí goåi laâ chûä Tiïíu nhûng chûä Tiïíu êëy xem ra laåi giöëng böå phêån sinh duåc cuãa àaân öng laâm caác quan nhaâ Thanh cûúâi öì, cho laâ chûä kyá cöí quaái. AQ thêët hoåc, mêëy ngaân nùm söëng trong sûå tùm töëi, mï muöåi; Vi Tiïíu Baão thêët hoåc nhûng may mùæn hún, hùæn àùæc thuã àûúåc hai kinh nghiïåm bùçng vaâng laâ thoái lûu manh vaâ tinh thêìn búå àñt tûâ kyä viïån vaâ hoaâng cung. Kïët luêån cuãa nhaâ vùn Kim Dung laâm cho ngûúâi àoåc kinh ngaåc: chöî cao quyá nhêët laâ hoaâng cung vaâ chöî àöìi baåi nhêët laâ kyä viïån àïìu laâ hai núi traá nguyå bêåc nhêët, hai núi àaâo taåo ra nhûäng nhaâ lûu manh hoåc vaâ "búå àñt àaåi vûúng" haång siïu phaâm. Khi viïët ra àûúåc diïìu naây, Kim Dung xûáng àaáng àûúåc phong danh hiïåu traâo phuáng thûúång haång. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 118 Caã AQ cuãa Löî Têën vaâ Vi Tiïíu Baão cuãa Kim Dung àïìu coá chung möåt pheáp thùæng lúåi tinh thêìn vô àaåi. AQ tûâng quùæc mùæt mùæng àöëi thuã: "Öng cha nhaâ tao bïì thïë hún nhaâ mùçy nhiïìu. Maây thò ra caái àöì gò". AQ cûúâi, chï caã xoám Võ Trang àïìu laâ thûá ngu vò chùèng ai àûúåc lïn tónh nhû hùæn duâ lïn tónh chó àïí tröåm cùæp. Coá khi hùæn tûå taát mònh àïí àûúåc nghô rùçng mònh àang taát möåt ngûúâi khaác. Coá khi hùæn tûå phong mònh laâ böë cuãa keã khaác vaâ keã àaánh hùæn laâ àöì ngu, àöì töìi vò laâ con àaánh böë. Vïì hònh thûác, hùæn àaánh löån luön luön thua ngûúâi ta, bõ nùæm àuöi sam, bõ àêåp àêìu xûng traán nhûng vïì tinh thêìn thò hùæn thùæng lúåi to vò laâ con àaánh böë. Hùæn tûå nhêån mònh laâ sêu, laâ giun giaán àïí keã àaánh hùæn chó àaánh àûúåc con sêu, con giun. Hùæn tûå haâo vò mònh laâ keã biïët khinh mònh haång nhêët maâ "haång nhêët" laâ àaä hún ngûúâi röìi. Vi Tiïíu Baão cuäng thïë. Hùæn cho trïn àúâi naây nghïì laâm àiïëm nhû maá hùæn úã thaânh Dûúng Chêu laâ möåt nghïì lûúng thiïån. Hùæn muöën àiïëm hoaá luön nhûäng ngûúâi hùæn gùåp: "Ta laâ töí tiïn nhaâ ngûúi". Trïn àúâi naây, hùæn laâ ngûúâi duy nhêët daám chûãi Ngoåc Lêm àaåi sû (nhaâ chên tu úã chuâa Thanh Lûúng), Höëi Thöng phûúng trûúång (truå trò chuâa Thiïëu Lêm), Thuêån Trõ hoaâng àïë, thaái hêåu, cöng chuáa. Hùæn laâ ngûúâi duy nhêët daám àaánh löån vúái nhaâ vua, cöng chuáa. Cao hûáng, hùæn nùån ra möåt lyá lõch rêët trêm anh thïë phiïåt: "Töí phuå laâm quan, bõ quên Thanh keáo qua taân saát, gia mêîu àûúåc möåt nhaâ quan úã Dûúng Chêu nuöi dûúäng; hùæn thuöåc doâng doäi danh gia voång töåc úã Dûúng Chêu". Mûúâi hai tuöíi, hùæn àaä tûå xûng laâ "laäo gia", möåt tûâ maâ ngûúâi giaâ àûáng àùæn nhêët cuäng chùèng daám tûå xûng. Ai maånh hùæn súå vaäi ... ra quêìn, ai yïëu hùæn khinh, àaánh ai khöng laåi hùæn àem tiïìn nhúâ keã khaác àaánh, ai mêët caãnh giaác hùæn lúåi duång, haânh haå àûúåc ai àïën nhaâ tan ngûúâi chïët hùæn múái khoan khoaái. Chuã nghôa thùæng lúåi tinh thêìn cuãa Vi Tiïíu Baão hún AQ möåt bûåc, röång hún cuãa AQ vïì phûúng phaáp lêåp ngön. AQ vaâ Vi Tiïíu Baão cuâng coá thoái ham àaánh baåc. AQ caâng àaánh caâng thua, thêåm chñ coá khi hùæn thùæng lúán nhûng bõ trêën löåt, mêët caã vöën lêîn lúâi. Vi Tiïíu Baão ngûúåc laåi, àaánh baåc laâ phaãi thùæng vò hùæn coá nghïì chúi...baåc lêån. Thuã kònh cuãa hùæn vi diïåu àïën nöîi muöën gieo con xuác xùæc ngûãa mùåt naâo laâ coá ngay mùåt àêëy, têët nhiïn vúái àiïìu kiïån con xuác xùæc phaãi àûúåc àöí thuãy ngên hay àöí chò. Cuäng http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 119 nhúâ àaánh baåc gaâi anh em thaái giaám Ön Hûäu Phûúng, Ön Hûäu Àaåo maâ hùæn àûúåc gùåp mùåt vua Khang Hy, àêm giïët àûúåc Ngao Baái àïí trúã thaânh bêåc "thiïëu niïn anh huâng" vang danh Trung Quöëc! Maâ hùæn cho têët caã cuöåc àúâi àïìu laâ canh baåc: tûâ sinh maång cuãa caác duäng sô nuái Vûúng ÖËc àïën chuyïån àùåt tïn con laâ Höí Àêìu, Song Song; têët thaãy àïìu àûúåc giaãi quyïët vúái con xuác xùæc. AQ coá möåt baâi haát ruöåt: Tiïíu cö nûúng thûúång phêìn (Ngûúâi thiïëu nûä treã ài thùm möå). Ngoaâi ra, hùæn chó biïët àûúåc vaâi cêu haát vùåt tûâ tuöìng haát: "Tay ta cêìm con roi sùæt, ta àaánh nhaâ ngûúi" vúái möåt mong ûúác rêët laäng maån, rêët mú höì laâ àûúåc "laâm giùåc". Vi Tiïíu Baão cuäng chó coá möåt baâi haát ruöåt - baâi Thêåp baát mö, möåt baâi haát dêm àaäng úã miïåt Dûúng Chêu diïîn taã 18 chöî löìi loäm cuãa thên thïí ngûúâi phuå nûä. Hùæn thuöåc Thêåp baát mö tûâ nhoã, àïën nùm 17 tuöíi trúã laåi kô viïån Dûúng Chêu, hùæn toám àûúåc baãy ngûúâi phuå nûä lïn möåt caái giûúâng röång, buöng muâng xuöëng vaâ haát thoaãi maái: "Möåt ta súâ, hai ta súâ, ba ta súâ, súâ truáng caái àuâi cuãa thû thû"...Têët nhiïn, vïì vùn hoaá, hùæn cao hún AQ rêët nhiïìu: biïët nghe kïí chuyïån saách trong Anh liïåt truyïån, thñch coi haát caác tuöìng vui nhöån, thñch nghe caác thiïn cöë sûå. Nhûng tûåu trung, tuöìng tñch hay àúân ca, chuyïån kïí hay cöë sûå, caái gò coá tñnh chêët tuåc tôu hùæn múái khoan khoaái. Vïì tònh yïu vaâ tònh duåc, AQ cuãa Löî Têën cûåc kò ngheâo naân, laåc hêåu. Coá hai lêìn trong àúâi, AQ tiïëp xuác vúái da thõt phuå nûä: möåt lêìn coi haát, hùæn veáo àuâi àûúåc möåt ngûúâi àaân baâ, möåt lêìn beåo maá sû cö am Tônh Tu. Lêìn sau àem laåi cho AQ möåt caãm giaác nön nao khoá chõu àïën nöîi têm trñ hùæn vöën trong saáng nhû nûúác höì thu, giúâ cuäng rön raä hai tiïëng "àaân baâ", àûa hùæn àïën haânh vi quyâ xuöëng trûúác mùåt vuá Ngö vaâ noái: "Töi muöën nguã vúái mònh". Chó möåt cêu noái nhû thïë maâ hùæn bõ laäo Triïåu Baåch Nhaän cho gia àinh dêìn möåt trêån, laåi coân bõ phaåt vaå àïën mêëy trùm quan. Löî Têën khaám phaá ra nuå cûúâi maâ rùçng àaân öng Trung Quöëc vöën laâ öng thaánh öng hiïìn nhûng hoå bõ àaân baâ laâm cho hû viïåc hïët raáo. Khaác vúái AQ, Vi Tiïíu Baão "yïu" súám, quyïët liïåt vaâ lai laáng. Mûúâi ba tuöíi, hùæn àaä nùæm boáp thên thïí quêån chuáa Möåc Kiïëm Bònh, 15 tuöíi, hùæn àaä ùn traái cêëm vúái cöng chuáa Kiïën Ninh. Hùæn chùèng biïët tònh yïu laâ gò; hùæn chó coá tònh duåc: coá àïën baãy baâ vúå tûâ trinh nûä túái gaái naå doâng vaâ möåt cö böì http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 120 ngûúâi Nga, cöng chuáa Tö Phi AÁ (Sophia). Hùæn "laâm viïåc" khaá àïën nöîi hai hoaã thûúng thuã ngûúâi Nga baáo caáo laåi laâ cöng chuáa Tö Phi AÁ ngaây àïm chó mong nhúá "Trung Quöëc tiïíu haâi àaåi nhên" maâ laänh àaåm vúái têët caã caác vûúng tön, cöng tûã úã Maåc Tû Khoa. Coá thïí úã Löåc Àónh kyá, Kim Dung àaä thïí hiïån pheáp "thùæng lúåi tinh thêìn" cuãa Haán töåc trïn mùåt trêån tònh duåc. Vöën xûa, àúâi nhaâ Têìn àaä coá möåt chaâng Lao AÁi, thaái giaám giaã hiïåu vang danh àïën nöîi àûúåc Thaái hêåu Triïåu Cú cûng chiïìu thò nay Vi Tiïíu Baão - cuäng laâ möåt thaái giaám giaã hiïåu àûúåc Tö Phi AÁ nhúá nhung, khöng chûâng cuäng laâ chuyïån coá thêåt. Chuã nghôa khinh khi phuå nûä múái chó thêëp thoaáng trong tû tûúãng cuãa AQ thò thêåt sûå böåc phaát trong con ngûúâi Vi Tiïíu Baão. Tûâ quêån chuáa àïën cöng chuáa, hùæn muöën àaánh thò àaánh, muöën mùæng thò mùæng. AQ chó múái daám khinh khi vúå cuãa Têy giaã cêìy chûá Vi Tiïíu Baão àaä tûâng thoaá maå cöng chuáa laâ "con àûúåi non", tûâng löåt trêìn truöìng cöng chuáa ra àaánh àêåp nhûâ tûã röìi múái baão: "Thïë naây thò laäo gia muöën... bùæt ngûúâi laâm vúå". Vúái Vi Tiïíu Baão, bêët cûá möåt phuå nûä naâo cuäng chó ngang haâng vúái gaái laâng chúi trong Lïå Xuên viïån thaânh Dûúng Chêu. Caã hai con ngûúâi êëy àïìu laâ hai keã tröåm cùæp. AQ laâm luång khöng àuã ùn, phaãi boã xoám Võ Trang lïn tónh tham gia möåt àûúâng dêy ùn tröåm. Vi Tiïíu Baão thò tröåm cùæp, thêåm chñ laâ cûúáp giêåt ngay giûäa ban ngaây ban mùåt. Hùæn hoåc àûúåc möåt baâi giaáo khoa vïì nghïå thuêåt laâm quan do Saách Ngaåch Àöì daåy: "Àûâng noái nùång lùæm, cuäng àûâng noái nheå lùæm". Hùæn àem baâi giaáo khoa êëy aáp duång vúái Ngö Tam Quïë, Ngö ÛÁng Huâng, Thi Lang vaâ kiïëm àûúåc mêëy trùm vaån laång. Hùæn àûúåc chia cuãa khi kiïím kï taâi saãn trúâi cho khiïën cho kïëch xuâ êëy vaäi ra tûá phûúng, möîi ngûúâi möåt ñt, khiïën ai cuäng ca ngúåi hùæn laâ bêåc haâo phoáng àïå nhêët triïìu Thanh! AQ xuêët hiïån úã àêìu thïë kyã 20 trong taác phêím cuãa Löî Têën nhûng laåi laâ hònh aãnh cûåc kyâ cöí àiïín cuãa ngûúâi Trung Quöëc qua mêëy ngaân nùm. AQ laâ biïíu tûúång sinh àöång cuãa möåt chuã nghôa Haán töåc àêìy bi kõch trûúác thaãm hoaå ngoaåi xêm do Baát quöëc liïn quên gêy nïn. Caái buöíi tranh töëi tranh saáng giûäa quên chuã vaâ cöång hoaâ àaä biïën möåt AQ trúã nïn laåc loäng, xa laå, àún àöåc ngay http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 121 chñnh trïn quï hûúng cuãa mònh. Vi Tiïíu Baão tuy laâ cöng tûúác cuãa triïìu Thanh nhûng laåi laâ con ngûúâi cûåc kò hiïån àaåi. Hùæn chñnh laâ hònh aãnh biïíu tûúång cuãa möåt con ngûúâi Trung Quöëc baá naåp caác khuynh hûúáng hiïån àaåi: vûâa trung thaânh vúái triïìu Thanh, vûâa phaãn triïìu Thanh, khi gia nhêåp Thiïn Àõa Höåi, vûâa laâm truå trò chuâa Thanh Lûúng, phoá truå trò chuâa Thiïëu Lêm, vûâa àô búåm, cúâ gian baåc lêån; vûâa laâm töi triïìu Thanh vûâa gia nhêåp Thêìn long giaáo chöëng triïìu Thanh, vûâa cao quyá vûâa àöìi baåi. Àoåc AQ chñnh truyïån, ngûúâi ta cûúâi ruöìi röìi sau àoá, ngûúâi ta xoát thûúng cho söë phêån con ngûúâi Trung Quöëc. Löî Têën möí xeã thêåt maånh, muäi àao cuãa öng choåc vaâo caác vïët thûúng Trung Quöëc mûng muã khöng thûúng tiïëc. AQ chïët trïn phaáp trûúâng möåt caách höì àöì. Àoåc Löåc Àónh kyá, ngûúâi ta cûúâi ha haã. Kim Dung möí xeã cuöåc phêîu thuêåt cuãa öng daâi húi vaâ thêåt ly kò. Vi Tiïíu Baão söëng nhùn rùng vúái baãy muå vúå xinh àeåp vaâ möåt gia taâi kïëch xuâ. Thïë nhûng, ngûúâi ta khöng biïët hùæn úã àêu trïn àêët nûúác Trung Hoa ta lúán bêåc nhêët nhò trïn thïë giúái; khöng tòm ra àûúåc haânh tung cuãa hùæn duâ núi àêu hùæn cuäng coá mùåt. Kim Dung àaä nöëi tiïëp cöng viïåc cuãa Löî Têën khi xêy dûång möåt kiïíu mêîu ngûúâi Trung Quöëc trong vùn hoåc haâi hûúác. Laå möåt àiïìu laâ vùn chûúng haâi hûúác cuãa Kim Dung laåi laâ tiïíu thuyïët voä hiïåp, löi cuöën, hêëp dêîn ngûúâi àoåc tûâ trang àêìu túái trang cuöëi. Tûâ AQ àïën Vi Tiïíu Baão laâ möåt bûúác tiïën lúán trong caái nhòn cuãa hai thïë hïå nhaâ vùn Trung Quöëc vïì hònh tûúång con ngûúâi Trung Quöëc, laâ möåt bûúác tiïën lúán trong kyä thuêåt tiïíu thuyïët vaâ nghïå thuêåt haâi hûúác Trung Quöëc. Kim Dung vaâ Löî Têën quaã xûáng àaáng àûúåc xïëp vaâo àöåi nguä 10 nhaâ vùn kyâ taâi cuãa vùn hoåc Trung Quöëc. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 122 58. VI TIÏÍU BAÃO VAÂ PHEÁP THÙÆNG LÚÅI TINH THÊÌN Khi xêy dûång nhên vêåt AQ (AQ chñnh truyïån), Löî Têën àaä khai sinh ra möåt khaái niïåm coá thïí nêng lïn thaânh haâng triïët thuyïët: thùæng lúåi tinh thêìn. Theo Löî Têën, vïì mùåt thïí chêët, anh coá thïí bõ ngûúâi ta àaánh cho u àêìu teát traán, bõ ngûúâi ta àeâ ra löåt saåch tiïìn baåc. Vïì tinh thêìn, ngûúâi ta coá thïí coi anh laâ möåt thûác ngûúâi khöng ra ngûúâi, khinh miïåt anh. Nhûng anh vêîn cuái àêìu cam chõu vaâ tûå cho mònh uöëng möåt liïìu nûúác àûúâng; tûå döëi loâng mòn rùçng anh laâ cha cuãa nhûäng keã àaä àaánh anh, àaä laâm nhuåc anh. Anh coi nhûäng keã àoá ngu hún anh. AQ khi bõ àaánh thûúâng tuå an uãi: “Caái àúâi thêåt laå luâng, con maâ laåi daám àaánh böë”. Bõ àaánh àau hún, bõ àeâ àêìu xuöëng àêët, AQ laåi la lïn: “Tao laâ con truân, àûúåc chûa naâo?”. Röìi AQ mùæng thêìm keã àeâ àêìu mònh: “Àöì ngu, ngûúi àaánh con truân maâ cûá tûúãng àaánh àûúåc ta.” Thêåm chñ khi úã möåt mònh, nghô àïën trêån àoân vûâa qua, AQ laåi tûå àûa tay lïn vaã vaâo maá mònh vaâ tûúãng tûúång ra mònh àang vaã vaâo maá möåt ai àoá! AQ aáp duång tû duy phên thên, cho rùçng mònh khöng phaãi laâ mònh nûäa, mònh àang thùæng lúåi vò àûúåc vaã vaâo maá möåt thùçng tïn laâ AQ naâo àoá. AQ cuãa Löî Têën ra àúâi nùm 1927. Vi Tiïíu Baão cuãa Kim Dung ra àúâi nùm 1968. AQ laâ con ngûúâi cuãa böëi caãnh xaä höåi sau Caách maång Tên Húåi 1911 nhûng laâ nhên vêåt àaåi biïíu cuãa dên töåc Trung Hoa suöët mêëy ngaân nùm. Àêy laâ con ngûúâi cöí àiïín. Vi Tiïíu Baão laâ con ngûúâi trong böëi caãnh xaä höåi sau biïën cöë lõch sûã Maän Thanh xêm lûúåc vaâ chiïën àûúåc Trung QUöëc nùm 1643 nhûng laåi laâ con ngûúâi rêët hiïån àaåi. Caã hai anh cöí àiïín vaâ hiïån àaåi àoá àïìu cuâng coá chung möåt tû duy lúán: pheáp thùæng lúåi tinh thêìn. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 123 Vi Tiïíu Baão úã trong Lïå Xuên viïån, thaânh Dûúng Chêu chó laâ möåt thûá tiïíu lûu manh. Nghïì nghiïåp cuãa Baão laâ ài mua quaâ vùåt cho caác kyä nûä vaâ laâm chuyïån lùåt vùåt theo sûå sai khiïën cuãa khaách laâng chúi. Baão thûúâng bõ ngûúâi ta mùæng nhiïëc laâ quên choá àeã, àöì suác sinh. Têët nhiïn, Baão khöng daám múã miïång mùæng laåi, vò mùæng laåi laâ bõ àoân ngay. Nhûng hïî khöng mùæng ra miïån àûúåc thò Baão laåi mùæng thêìm: “Ngûúi múái laâ quên choá àeã, ngûúi múái laâ àöì suác sinh”. Sau möîi cêu mùæng thêìm, Baão caãm thêëy khoan khoaái nhû àûúåc mùæng thêåt. Pheáp thùæng lúåi tinh thêìn cuãa Vi Tiïíu Baão cao cûúâng hún ngûúâi àöìng quöëc AQ mêëy bûåc. Àiïìu khoan khoaái nhêët cuãa Vi Tiïíu Baão laâ nùm 13 tuöíi àûúåc ài àïën chöî boån Thiïn Àõa höåi àang hoaåt àöång phaãn Thanh phuåc Minh úã bùæc Kinh. Lêìn àêìu tiïn Baão àûúåc goåi laâ “Vi gia”. Vi gia tûác laâ ngaâi hoå Vi. Vi Tiïíu Baão tûúãng tai mònh nghe lêìm. Caái mùåc caãm mûúâi mêëy nùm bõ goåi laâ quên choá àeã, àöì suác sinh tûâng khiïën Baão caãm thêëy mònh thuöåc lúáp haå tiïån nhêët thiïn haå àöåt nhiïn biïën mêët búãi hai chûä “Vi gia”. Tûâ thúâi àiïím àoá, Vi gia cuãa chuáng ta tûå cho pheáp àûúåc mùæng thêìm têët caã moåi ngûúâi, kïí caã nhûäng nhên vêåt thûúång àùèng maâ chïë àöå quên chuã Trung Hoa tûâng kñnh troång. Thaái hêåu, tûác meå cuãa nhaâ vua, bõ mùæng laâ “muå àiïëm giaâ”. Cöng chuáa, em gaái vua, bõ mùæng laâ “con àûúåi non”. Thûúång thiïån thaái giaám, ngûúâi coi soác têët caã caác àêìu bïëp chuyïn nêëu ùn cho hoaâng gia, bõ goåi laâ “laäo con ruâa”. Hoaâng cung, núi àeåp nhêët kinh thaânh Bùæc Kinh vaâ àeåp nhêët nûúác Trung Quöëc, bõ coi laâ núi traá nguyå nhêët thiïn haå, giaá trõ chó ngang vúái kyä viïån. Kim Dung viïët ra möåt cêu khiïën ngûúâi àoåc kinh haäi: “Hoaâng cung vaâ kyä viïån laâ hai núi traá nguyå nhêët thiïn haå”. Tû duy àoá coá thïí coá nhaâ vùn chûa nghô àïën, cuäng coá thïí coá nhaâ vùn àaä nghô àïën nhûng chûa viïët ra àûúåc. Chó coá Kim Dung laâ viïët ra vaâ àûúåc phaát biïíu qua caái loa phoáng thanh Vi Tiïíu Baão cuãa mònh. Khaái niïåm kyä viïån trúã thaânh tiïu chuêín, thûúác ào moåi giaá trõ trïn àúâi cuãa Vi Tiïíu Baão. Nhòn caách thiïët trñ möåt cùn phoâng trong hoaâng cung hay trong möåt nhaâ àaåi phuá, Baão lêåp tûác so saánh ngay vúái caách thiïët trñ möåt cùn phoâng trong Lïå Xuên viïån. Nhòn caách ûáng xûã cuãa thaái hêåu, Baão so saánh ngay vúái maá maá cuãa mònh, möåt http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 124 kyä nûä vïì giaâ úã thaânh Dûúng Chêu. Gùåp mùåt Kiïën Ninh cöng chuáa, Möåc Kiïëm Bònh quêån chuáa vaâ Phûúng Di tiïíu thû thuöåc lûåc lûúång Möåc vûúng phuã úã Vên Nam, Vi Tiïíu Baão cuäng àem ba cö gaái nhoã tuöíi naây so saánh vúái caác kyä nûä treã úã Lïå Xuên viïån. Dûúái mùæt Vi Tiïíu Baão, phuå nûä laâ ngûúâi têìm bêåy nhêët thiïn haå. Khaái niïåm àùèng cêëp xaä höåi úã àêy khöng coân nûäa, caái coân laåi laâ töë chêët con ngûúâi, hïî ngûúi laâ con ngûúâi thò duâ mang danh cao quyá cuäng chùèng hún gò, thêåm chñ coân thua xa nhûähng kyä nûä thaânh Dûúng Chêu. ÚÃ chûâng mûåc naâo àoá, pheáp thùæng lúåi tinh thêìn cuãa Vi Tiïíu Baão laâ coá cú súã àïí tin cêåy chûá khöng laåc quan quaá àaánh nhû pheáp thùæng lúåi tinh thêìn cuãa AQ. Pheáp thùæng lúåi tinh thêìn taåo cho Vi Tiïíu Baão möåt niïìm tin maänh liïåt: tin rùçng mònh hún ngûúâi, hún àúâi, tinh rùçng mònh cao quyá hún thiïn haå vaâ tin rùçng mònh seä thùæng. Vïì voä cöng, Vi Tiïíu Baão chó hoåc loám, hoåc moát; kïët húåp möåt caách löån xöån voä cöng cuãa nhiïìu phaái, nhiïìu ngûúâi, baá àaåo cuäng coá maâ vûúng àaåo cuäng coá. Vïì kiïën thûác vùn hoáa, Baão döët àùåc, àûúåc Khang Hy khaái quaát trong phaåm vi 5 chûä: “gaä bêët hoåc vö thuêåt”. Vïì àùèng cêëp xuêët thên, Baão thuöåc loaåi haå tiïån nhêët cuãa Trug Quöëc, coân thua xa caã AQ. Chöî tûåa duy nhêët giuáp Vi Tiïíu Baão tiïën túái laâ pheáp thùæng lúåi tinh thêìn. Cûá coi thiïn haå khöng ra caái giöëng gò, cûá coi àöëi phûúng laâ àöì ngu döët, cûá tûå caãm thêëy mònh laâ cao quyá thò seä thùæng lúåi. Vaâ trong nhûäng tònh huáöng cuå thïí, duâng pheáp tiïíu xaão lûu manh biïën thua thaânh thùæng. Cêu noái thúâi danh cuãa Baão nghe ra vûâa coá veã huïnh hoang khoaác laác vûâa coá cú súã àïí tinh cêåy laâ cêu: “Binh àïën thò tûúáng ngùn, nûúác traân thò àêët lêëp”. Àaánh nhau vúái ngûúâi La Saát úã biïn giúái Trung-Nga, gùåp tiïët troång àöng, tuyïët rúi ngêåp trùæng xoáa. Ngûúâi La Saát àaä xêy dûång thaânh trò kiïn cöë, úã trong nhaâ coá loâ sûúãi, chó àúåi quên Thanh àïën laâ giaä troång phaáo xuöëng thò mûúâi Vi Tiïíu Baão cuäng toi maång. Thïë nhûng trong möåt lêìn trïî quêìn xuöëng ài tiïíu, Vi Tiïíu Baão chúåt nhêån ra nûúác tiïíu àoáng ngay thaânh bùng. Tûâ thûåc tïë àoá, Baão ra lïånh cho quên laâm öëng thuåt, àem chaão lúán nêëu bùng tuyïët thaânh nûúác söi, huát vaâo trong suáng vaâ bùæn lïn thaânh trò ngûúâi La Saát. Nûúác bùæn ra nûãa chûâng hoaá bùng laånh, taåo htaânh möåt trêån mûa http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 125 bùng truát xuöëng thaânh trò ngûúâi La Saát, vö hiïåu hoáa moåi hoaåt àöång cuãa hoå. Cuöëi cuâng, quên Thanh haå àûúåc thaânh, bùæt àûúåc tûúáng chó huy. Möåt chûúng “Vi Tiïíu Baão niïåu xaå Löåc Àónh sún” vûâa haâi hûúác, vûâa thuá võ trong Löåc Àónh kyá tûúãng àaä quaá àuã àïí noái lïn pheáp thùæng lúåi tinh thêìn cuãa Vi Tiïíu Baâo; chó möåt chuát nûúác tiïíu quyá giaá cuãa Vi Nguyïn soaái cuäng àuã laâm cho thaânh Löåc Àónh àêìu haâng. Khaác vúái Löî Têën, Kim Dung àaä àïì xuêët ra àûúåc möåt pheáp thùæng lúåi tinh thêìn tñch cûåc. AQ khom ngûúâi xuöëng, cam chõu, àïí tûå huyïîn hoùåc mònh laâ thûá cao quyá; Vi Tiïíu Baão rûúán ngûúâi lïn duâng tiïíu xaão àaåt thùæng lúåi cuäng àïí tûå huyïîn hoùåc mònh laâ thûá cao quyá. ÚÃ möîi thúâi àiïím lõch sûã khaác nhau, möîi thúâi àaåi khaác nhau, pheáp thùæng lúåi tinh thêìn àûúåc thïí hiïån vaâ lyá giaãi möåt caách khaác nhau nhûng tûåu trung vêîn laâ thùæng lúåi tinh thêìn. Pheáp thùæng lúåi tinh thêìn cuãa Kim Dung ài vaâo bïì röång, pheáp thùæng lúåi tinh thêìn cuãa Löî Têën ài vaâo chiïìu sêu. Chung cuåc, AQ bõ giïët búãi möåt baãn aán oan nhûng Vi Tiïíu Baão thò vêîn söëng nhúãn nhú vúái möåt gia àònh baãy baâ vúå vaâ möåt gia taâi kïëch xuâ bêåc nhêët trong caác nhaâ haâo phuá Trung Quöëc. ÊËy búãi vò Vi Tiïíu Baão laâ möåt con ngûúâi rêët hiïån àaåi. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 126 59. VI TIÏÍU BAÃO VAÂ NGHÏÅ THUÊÅT LAÂM QUAN Khi “lúä” àûa Vi Tiïíu Baão tûâ Dûúng Chêu lïn Bùæc Kinh röìi loåt vaâo hoaâng cung nhaâ Thanh, Kim Dung cuäng àöìng thúâi hû cêëu ra möåt... nghïå thuêåt laâm quan àïí giuáp cho nhên vêåt êëy trúã thaânh möåt con ngûúâi quyïìn uy töåt àónh dûúái triïìu Khang Hy, khiïën haâng vaån viïn quan trong Baát kyâ Maän Chêu phaãi kñnh nïí. Vêåy àêu laâ nghïå thuêåt laâm quan cuãa Vi Tiïíu Baão? Kim Dung toã ra khaá caâ rúän khi àùåt tïn cho nhên vêåt cuãa mònh: Vi laâ caái gò nhoã xñu, Tiïíu laâ caái gò nho nhoã, Baão laâ caái gò quyá baáu. Kïët húåp ba ngûä nghôa àoá, Vi Tiïíu Baão coá nghôa laâ caái gò quyá giaá maâ nhoã xñu xòu xiu. Vêåy trong cú thïí möåt ngûúâi àaân öng Trung Quöëc úã möåt xaä höåi nöng nghiïåp laåc hêåu thúâi Khang Hy, khi chïë àöå àa thï àûúåc mùåc nhiïn cöng nhêån thò caái gò nhoã xñu xòu xiu àûúåc xem laâ caái quyá nhêët? Coá thïí hiïíu “quyá danh” Vi Tiïíu Baão coá nghôa laâ “thùçng... cu” theo caách goåi nöm na cuãa ngûúâi Viïåt Nam. Àûa möåt nhên vêåt nhû vêåy àïí phong quan túái àïå nhêët àùèng cöng tûúác, Kim Dung quaã laâ möåt öng truâm haâi hûúác. Tuy vêåy, quan laåi dûúái triïìu Khang Hy nhaâ Thanh coá 2 loaåi: loaåi àûúåc tin cêín laâ caác quan laåi xuêët thên tûâ Baát kyâ thuöåc dên töåc Maän Chêu; loaåi ñt àûúåc tin cêín laâ quan laåi göëc Haán, cho duâ hoåc coá trònh àöå hoåc vêën, khaã nùng trõ dên vaâ kòng trung àöëi vúái nhaâ Thaânh. Cûá àem tiïu chñ àoá maâ xeát thò Vi Tiïíu Baão trong taác phêím Löåc Àónh kyá hoaân toaân khöng xûáng àaáng àïí trúã thaânh möåt viïn quan coá chûác vuå nhoã xñu nhû haåt àêåu dûúái triïìu Khang Hy chuát naâo. Vò vêåy, nhû caách Löî Têën xêy dûång nhên vêåt AQ, Kim Dung cuäng taåo cho nhên vêåt möåt lyá lõch hïët sûác muâ múâ. Hoå Vi cuãa y laâ lêëy theo hoå meå, baâ Vi Xuên Phûúng. Ngay taác giaã Kim Dung cuäng khöng xaác àõnh àûúåc dên töåc cuãa Vi Tiïíu Baão laâ Haán, Maän, Möng, Taång hay Höìi. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 127 Àïí che àêåy caái göëc xuêët thên thêëp heân cuãa mònh maâ laâm quan, Vi Tiïíu Baão phaãi tûå nùån ra möåt lyá lõch hïët sûác haâm höì. Àaåi àïí, Baão khoe vúái ngûúâi khaác rùçng mònh xuêët thên trong möåt gia àònh danh giaá, coá ngûúâi chuá ruöåt (?) rêët phong lûu laâ Vi Àaåi Baão. Khi Baão vïì cöng caán taåi Dûúng Chêu àïí xêy dûång toaâ Trung Liïåt tûâ, caác quan laåi àõa phûúng àoán tiïëp Baão rêët long troång. Hoãi àïën doâng doäi, Baão noái êëm úá rùçng töí phuå hoå Vi. Tuêìn phuã Dûúng Chêu nöíi tiïëng laâ tay hoåc cao hiïíu röång cho rùçng Baão thuöåc hêåu duïå cuãa bêåc trung thêìn Vi Niïët, laâm quan nöíi tiïëng thanh liïm. Têët nhiïn laâ Vi Tiïíu Baão khöng phaãn àöëi. Baão cûá àïí mùåc xaác caác quan taán tuång, khöng cöng nhêån cuäng nhû khöng phuã nhêån. Nïn nhúá trûúác àoá, Khang Hy àaä phong cho Vi Tiïíu Baão laâm Chaánh àö thöëng Hoaâng kyâ, tûúác phong Ba Àöì Löî, ài cöng caán àûúåc khoaác aáo choaâng maâu vaâng. Maâ hoaâng kyâ (àaåo cúâ vaâng) laâ möåt trong Baát kyâ àaä coá cöng vûúåt quan aãi tiïën vaâo Trung Hoa tiïu diïåt nhaâ Minh nùm 1643. Thêëy Vi Tiïíu Baão mùåc aáo khoaác vaâng, thiïn haå cûá ngúä Baão thuöåc dên töåc Maän Chêu chñnh cöëng. Baão tûå àùåt cho mònh caái tïn nûãa Haán nûãa Maän cuäng rêët mú höì: Hoa Sai Hoa Sai Tiïíu Baão. Caái hoå Hoa Sai Hoa Sai àoåc nhû thïë naâo thò ngay caã ngûúâi Maän Chêu nghô àïën bïí oác cuäng khöng hiïíu ra àûúåc. Ban àêìu, Vi Tiïíu Baão chûa biïët tham ö, chó biïët ùn chùån lùåt vùåt. Haán chó thûåc sûå hiïíu rùçng laâm quan laâ phaãi biïët tham ö, phaãi biïët nhêån höëi löå tûâ khi àûúåc vua Khang Hy phaái ài giaám saát àoaân kiïím kï taâi saãn taåi nhaâ tïn phaãn thêìn Ngao Baái. Nguyïn trûúãng àoaân kiïím kï laâ Laåi böå Thõ lang Saách Ngaåch Àöì. Khang Hy khöng tin laäo caáo giaâ naây lùæm nïn sai Vi Tiïíu Baão ài theo àïí giaám saát cöng viïåc kiïím kï. Trong nhaâ Ngao Baái coá sùén baân thúâ Phêåt, Saách Ngaåch Àöì naãy ra yá tûúãng muöën àûúåc kïët nghôa laâm anh em vúái Vi Tiïíu Baão. Nùm êëy, Saách Ngaåch Àöì 65 tuöíi, Vi Tiïíu Baão múái 13 tuöíi. Hoå laåy nhau taám laåy xûng laâ huynh àïå. Maâ hïî kïët nghôa vúái nhau thò coá phuác cuâng hûúãng, coá hoåa cuâng chõu, Saách Ngaåch Àöì xuái Vi Tiïíu Baão: “Hiïìn àïå muöën lêëy vêåt gò thò cûá lêëy”. Laäo cêìm hai xêu chêu baáu, möåt chuöîi ngoåc phó thuyá, möåt lûúäi truyã thuã, möåt baão y bùçng tú tùçm àûa cho Vi Tiïíu Baão. Laäo laåi daåy cho Vi Tiïíu Baão möåt cêu thiïåu rêët goån: “Ngaân dùåm laâm quan chó vò http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 128 tiïìn”. Biïn baãn kiïím kï thïí hiïån roä gia taâi cuãa Ngao Baái trõ giaá 2.353.148 laång baåc (tûác laâ hai trùm ba mûúi lùm vaån ba ngaân möåt trùm böën mûúi taám laång). Sau khi kiïím kï xong, Saách Ngaåch Àöì àïì nghõ Vi Tiïíu Baão xoáa búát möåt neát cuãa chûä Nhõ (hai) àïí chó coân chûä Nhêët (möåt). Biïn baãn kiïím kï coân laåi con söë 1.353.148 laång. Vêåy laâ Saách Ngaåch Àöì cuâng Vi Tiïíu Baão àaä nuöët mêët 100 vaån laång baåc (tûác 1 triïåu laång). Saách Ngaåch Àöì chi àöi söë tiïìn àoá, àïí cho quan giaám saát Vi Tiïíu Baão ùn troån 50 vaån laång; phêìn laäo 50 vaån laång. Laäo tûå trñch phêìn cuãa mònh ra 5 vaån laång laâm quaâ cho boån cung phi, thaái giaám vaâ caác thaânh viïn trong àoaân kiïím kï taâi saãn. Múái ngay möåt cuöåc giaám saát àêìu tiïn, Vi Tiïíu Baão àaä trúã thaânh möåt nhaâ àaåi phuá haâo nhoã tuöíi nhêët taåi thaânh Bùæc Kinh. Nhêån cuãa höëi löå laâ möåt caái gò rêët xa laå vúái Vi Tiïíu Baão. Nhûng àaåi ca Saách Ngaåch Àöì àaä daåy thùçng tiïíu àïå rêët nhiïìu baâi cùn baãn nïn trònh àöå ùn höëi löå cuãa Vi Tiïíu Baão àûúåc nêng cao vaâ khöng ngûâng phaát triïín. Con Trai cuãa Ngö Tam Quïë laâ Ngö ÛÁng Huâng tûâ Vên Nam lïn thaânh Bùæc Kinh chêìu vua Khang Hy. Biïët rùçng thïë naâo Ngö ÛÁng Huâng cuäng àem lïî vêåt àïí lo loát cho caác quan, Saách Ngaåch Àöì daåy Vi Tiïíu Baão trûúác: “Chuát nûäa àêy, bêët luêån Ngö ÛÁng Hu(ng àûa lïî vêåt cho hiïìn àïå troång hêåu thïë naâo, hiïìn àïå cuäng àûâng toã ra vui mûâng. Hiïìn àïå chó nïn hûäng húâ noái: “Thïë tûã àïën Bùæc Kinh àûúâng xa vêët vaã quaá”. Nïëu gaä thêëy hiïìn àïå toã ra vui mûâng thò cho aâ moåi viïåc àaä xong, sau naây khöng àûa thïm moán naâo khaác. Hiïìn àïå löå veã laänh àaåm laâ gaä nhêët àõnh tûúãng hiïìn àïå chï lïî vêåt têìm thûúâng vaâ höm sau têët àem àïën möåt phêìn troån ghêåu nûäa”. Vi Tiïíu Baão sûúáng quaá, goåi phûúng phaáp cuãa Saách Ngaåch Àöì laâ “goä cêìn bêîy”. Quaã nhiïn, Baâo aáp duång àuáng “baâi baãn”, khiïën Ngö ÛÁng Huâng phaãi àem tiïìn quaâ tùång Baão liïn tuåc. Tûâ àoá, Vi Tiïíu Baão trúã thaânh “tiïën sô ngaânh höëi löå hoåc”. Hùæn ùn höëi löå caâng ngaây caâng daån tay, caâng ngaây mùåt caâng tónh bú. Àûa Kiïën Ninh cöng chuáa qua Vên Nam theo lïånh vua gaã cho Ngö ÛÁng Huâng, hùæn moi àûúåc cuãa Ngö Tam Quïë mêëy trùm vaån laång baåc. Vïì Dûúng Chêu ài cöng caán, hùæn cuäng ùn àûúåc cuãa caác quan lúán nhoã úã Dûúng Chêu möåt múá. Ra Àaâi Loan thùm nhên dên miïìn àêët múái tiïëp quaãn, hùæn laåi http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 129 búå àûúåc mêëy trùm vaån laång nûäa. Gia taâi cuãa hùæn ngaây caâng nùång nïì hún. Hùæn àöíi hïët ra ngên phiïëu do caác tiïåm vaâng danh tiïëng úã Bùæc Kinh phaát haânh àïí boåc theo cho goån. Caâng coá tiïìn, hùæn caâng chi söåp cho boån thaái giaám, thõ vïå vaâ caác quan laåi thêët cú lúä vêån. Hùæn laåi àem möåt söë lúán tiïìn tùång caác anh em Thiïn Àõa höåi xaâi giuâm. Hùæn ruát ra àûúåc möåt baâi hoåc rêët kyâ dõ: Muöën ùn àûúåc cuãa höëi löå lêu daâi, phaãi biïët laâm cöng taác... “tûâ thiïån xaä höåi”. Àïí laâm quan lêu daâi hûúãng àûúåc nhiïìu böín glöåc trúâi cho thò trûúác hïët phaãi biïët tùång quaâ caáp cho boån àöìng liïu vaâ thi ên böë àûác cho boån thuöåc haå. Thïë nhûng lêìn chi tiïìn àau nhêët trong àúâi hùæn laâ khi cûáu trúå naån nhên baäo luåt taåi Àaâi Loan. Khang Hy ra lïånh trong cung tiïët giaãm caác khoaãn chi phñ àûúåc àêu chûâng 5 vaån laång. Nhaâ vua àöång viïn hùæn tham gia cûáu trúå, hùæn daåi döåt moác ra hún 200 vaån laång khiïën nhaâ vua phaãi kinh haäi. Cûáu trong xong, hùæn tûå mùæng mònh ngu! Duâ nõnh chùèng phaãi chuyïån dïî vúái moåi ngûúâi, Vi Tiïíu Baão vêîn coá khaã nùng nêng nõnh lïn thaânh möåt nghïå thuêåt kinh àiïín, coá baâi baãn roä raâng. Phaãi nõnh sao cho ngûúâi nghe nõnh suöëng tai maâ khöng coá caãm giaác mònh bõ nõnh, tûúãng rùçng àöëi tûúång ùn noái chên tònh múái laâ aão diïåu. Vi Tiïíu Baão àaä tûâng ca ngúåi Khang Hy laâ “Àiïíu, Sêng, Uyã, Sang” (Nghiïu, Thuêën, Vuä, Thang). Cao hún möåt chuát, hùæn ca ngúåi Khang Hy laâ möåt bêåc thaánh minh, “ngöìi trong caái gò maâ quyïët àoaán ra àûúåc caái gò” (hùæn khöng thuöåc nöíi cêu “Ngöìi trong trûúáng maâ quyïët àoaân ra àûúåc ngaân dùåm”). Caách nõnh khöng nhêët cuãa hùæn laâ kïí nhûäng chuyïån taâo lao, thuöåc loâng möåt söë tûâ ngûä nhûng vêîn giaã böå quïn hoùåc khöng biïët. Khang Hy khöng biïët hùæn giaã böå beân nhùæc àuáng tûâ ngûä àoá; luác bêëy giúâ hùæn múái giaã böå kinh dõ hoãi laåi: “UÃa, thaánh thûúång cuäng biïët caái àoá û?”, hoaåc “UÃa, thaánh thuúång cuäng coá mùåt úã àoá û?”. Nhaâ vua khöng biïët hùæn giaã nai, cûá tûúãng hùæn chên tònh nïn mùåt röìng húán húã. Trong nghïå thuêåt laâm quan, bao göìm che àêåy lyá lõch, tham ö vaâ ùn cuãa höëi löå, chia tiïìn tham ö cho keã dûúái, Vi Tiïíu Baão laâ nhên vêåt haång nhêët. Riïng trong nghïå thuêåt nõnh, hùæn àaânh rúát xuöëng haång nhò. Kim Dung kïí rùçng coá möåt lêìn Khang Hy thiïët triïìu hoãi yá boån quêìn thêìn vïì viïåc triïåt haå phiïn vûúng Ngö Tam Quïë. Caác quan baân túái baân lui, chùèng ai àûa ra àûúåc yá kiïën nïn hay khöng http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 130 nïn. Nhaâ vua laåi hoãi àïën Binh böå Thûúång thû Minh Chêu. Minh Chêu têu: “Bïå haå nhòn xa tröng röång, tuy laâ àûa chuyïån ra àïí hoãi boån tiïíu thêìn nhûng chuã kiïën thò àaä coá röìi. Boån tiïíu thêìn cûá nhùæm mùæt laâm theo lúâi daåy cuãa bïå haå thò muön viïåc àïìu thaânh sûå”. Nghe Minh Chêu nõnh, Vi Tiïíu Baão phaãi cöng nhêån laâ laäo nõnh hay, xûáng àaáng àaåt hoåc võ “tiïën sô nõnh”. Tûå xeát mònh, Vi Tiïíu Baão biïët mònh nõnh gioãi lùæm thò cuäng chó cêëp”cûã nhên”. Vaâ Vi Tiïíu Baão àaânh àau thûúng tön vinh Minh Chêu laâ... “búå àñt àaåi vûúng”. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 131 60. VI TIÏÍU BAÃO VAÂ KYÄ THUÊÅT XUYÏN TAÅC THÖNG TIN Vi Tiïíu Baão tuy xuêët thên tûâ àöång àiïëm Lïå Xuên viïån thaânh Dûúng Chêu, khöng àûúåc hoåc haânh nhûng laåi “lúä” bõ Kim Dung àûa lïn laâm quan lúán dûúái triïìu Khang Hy. Dûúái triïìu Khang Hy, nïn baáo chñ cuãa Trung Quöëc chûa ra àúâi, chûa coá nhaâ nho naâo àûúåc goåi laâ... nhaâ baáo. Vi Tiïìu Baão khöng phaãi laâ nhaâ nho vaâ têët nhiïn caâng khöng phaãi laâ nhaâ baáo. ÊËy vêåy maâ kyä thuêåt xuyïn taåc thöng tin, kyä thuêåt böi àen hoùåc tö höìng thûúång thûâa cuãa nhên vêåt naây xûáng àaáng liïåt vaâo bêåc nhêët thiïn haå. Coá tay Nhêët kiïëm vö huyïët Phuâng Tñch Phaåm àaánh kiïëm nhanh vö àõch. Phaåm àêm cö hêìu beá boãng Song Nhi cuãa Vi Tiïíu Baão nhûng cö àúä àûúåc, vïët thûúng rõn ra möåt chuát maáu. Thïë laâ Vi Tiïíu Baão liïìn xuyïn taåc ngoaåi hiïåu Nhêët kiïëm vö huyïët (àaánh möåt chiïu kiïëm khöng thêëy maáu àöí) cuãa Phaåm thaânh Baán kiïëm hûäu huyïët (àaánh gaäy nûãa cêy kiïëm múái chaãy maáu). Tûâ caái “loa phoáng thanh” Vi Tiïíu Baão, ngûúâi trïn giang höì tûâ àoá àïìu goåi Phuâng Tñch Phaåm laâ Baán kiïëm hûäu huyïët. Tiïëng Nga vöën laâ möåt trong söë ngön ngûä khoá hoåc bêåc nhêët thò hoãi laâ sao möåt gaä bêët hoåc vö thuêåt nhû Vi Tiïíu Baão àoåc cho àuáng êm? Cho nïn, khi lûu laåc sang Nga hay vïì sau khi ài cöng caán àaâng hoaâng, Baão vêîn cûá thoaãi maái xuyïn taåc tïn ngûúâi nûúác ngoaâi maâ chùèng möåt ai caãn miïång gaä nöíi. Coá hai tay thên binh cuãa cöng chuáa Tö Phi AÁ (Sophia, ngûúâi tònh La Saát cuãa Vi Tiïíu Baão) thûúâng lui túái àem thû tñn, quaâ caáp cho gaä; möåt tay tïn laâ Denilov, àoåc êm Trung Quöëc laâ Tïì Nùåc Laåp Phu; tay kia tïn Vabasky, àoåc ra laâ Hoa Baá Tû Cú. Vi Tiïíu Baão coá möåt caách riïng àïí goåi tïn hai ngûúâi naây laâ Vûúng Baát Tûã Kï (con gaâ chïët khöng naån) vaâ Trû La Noåa Phu (con heo dú bêín thöëi tha). Àúâi naâo hùæn coá thïí àoåc cho àuáng!. Túái nûúác Thuyå Àiïín maâ Baão coân àoåc laâ “nûúác Thuåy caái gò àoá” thò http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 132 laâm sao bùæt gaä phaát êm àuáng hai tïn Denilov vaâ Vabasky cho chuêín àûúåc. Nhûng töi vêîn tin rùçng kyä thuêåt xuyïn taåc thöng tin cao cûúâng nhêët cuãa Vi Tiïíu Baão vêîn laâ caách “Di hoa tiïëp möåc” (Dúâi hoa nöëi cêy). Dûåa vaâo lúâi noái cuãa ngûúâi khaác, Vi Tiïíu Baão àûa àêìy, thïm thùæt thöng tin vaâo, taåo ra möåt lûúång thöng tin nûãa thêåt nûãa giaã, gieo vaâo loâng ngûúâi sûå hoang mang, dao àöång. Kyä thuêåt xuyïn taåc naây gêìn giöëng caách laâm... baáo laá caãi, sûã duång thöng tin cuãa ngûúâi khaác àïí chöëng laåi chñnh hoå. Töi àöì chûâng nïëu Vi Tiïíu Baão söëng laåi, àûúåc giao laâm... töíng biïn têåp möåt túâ baáo thò túâ baáo êëy laá caãi phaãi biïët. Àoåc Löåc Àónh kyá, töi nhúá coá möåt àoaån giaã thaái hêåu biïët àûúåc chuyïån Vi Tiïíu Baão sùæp lïn Nguä Àaâi Sún. Muå naây cho ngûúâi tra têën Vi Tiïíu Baão, buöåc gaä phaãi khai ra mêåt khêíu àïí liïn laåc vúái Thuåy Àöëng (thûåc sûå laâ Thuyå Àöëng àaä bõ gaä giïët chïët). Thûåc sûå thò Baão coá biïët mêåt khêíu vúái àûúâng khêíu gò àêu, chùèng qua laâ bõ àaánh àau quaá, hùæn phaãi buöåt miïång noái bêåy. Baão liïìn nhúá ra mêåt khêíu cuãa Thiïn Àõa höåi maâ hùæn àang tham gia, àaåi yá cêu mêåt khêíu laâ thuöëc cao (thuöëc daán) giaá bao nhiïu, daán vaâo coá saáng mùæt ra hay khöng... Baão beân dûåa vaâo cêu àoá nhûng thay thuöëc cao bùçng... àûúâng pheân: Àûúâng pheân baán bao nhiïu, ùn vaâo coá ngoåt khöng... Caách xuyïn taåc thöng tin cuãa Baão gêy ra möåt hêåu quaã cûåc kyâ tai haåi. Giaã thaái hêåu tûúãng gaä khai thêåt, beân ra lïånh cêëm quên bùæt hïët raáo boån baán àûúâng pheân úã thaânh Bùæc Kinh. Tûâ möåt thöng tin taâo lao cuãa Baão, mêëy ngaân sinh maång ngûúâi buön gaánh baán bûng bõ tiïu diïåt! Kyä thuêåt xuyïn taåc thöng tin cuãa Vi Tiïíu Baão khiïën caác võ àaåi thêìn triïìu Khang Hy àïìu súå haäi. Thïë maånh cuãa Vi Tiïíu Baão laâ luön kïì cêån nhaâ vua, àûúåc nhaâ vua àùåc biïåt tin duâng. Ai cuäng súå Vi Tiïíu Baão gheát mònh, àïën bïn nhaâ vua ton hoát àûa àêìy cho mêëy cêu, nheå thò mêët chûác, nùång thò mêët àêìu. Vi Tiïíu Baão biïët àûúåc thïë maånh àoá nïn luön luön lêëy “con coåp” Khang Hy àïí doaå naåt caác àaåi thêìn. Löåc Àónh kyá coá mêëy chûúng thuêåt chuyïån Baão àûa cöng chuáa Kiïën Ninh qua Vên Nam gaã laâm dêu nhaâ Bònh Têy vûúng Ngö Tam Quïë nhûng thûåc chêët laâ doå thaám xem Ngö Tam Quïë coá yá taåo phaãn hay khöng. Baão àïën Vên Nam thêëy binh lñnh cuãa Quïë tinh http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 133 nhuïå, thaânh Cön Minh to lúán, dinh cú cuãa Quïë àöì söå beân naãy ra yá àõnh laâm tiïìn. Àêìu tiïn, Baão nùæn gên bùçng caách noái huyåch toeåt rùçng Baão theo lïånh vua qua Vên Nam xem Quïë coá yá àõnh taåo phaãn hay khöng. Cêu noái naây laâm Ngö Tam Quïë vaâ baá quan úã Vên Nam súå àïën xanh mùåt. Tiïëp theo, Baão khen Quïë hún caã nhaâ vua, dinh cuãa Quïë coân lúán hún caã hoaâng cung úã Bùæc Kinh. Ngö Tam Quïë nghe hùæn khen túái àoá àaä muöën “bêåy” ra quêìn. Cuöëi cuâng, Baão kïët luêån Quïë àaä quaá vinh hoa, quaá phuá quyá, sûúáng hún caã vua Khang Hy vêåy thò coân muöënt aåo phaãn chöëng Khang Hy laâm gò nûäa. Baão hûáa seä vïì têu laåi vúái nhaâ vua laâ Quïë khöng bao giúâ taåo phaãn (vò ngu sao taåo phaãn?). Ngö Tam Quïë vûâa súå vûâa tûác nhûng phaãi luön miïång vêng daå cho xuöi, laåi thïì suöët àúâi trung thaânh vúái Khang Hy. Laäo phaãi nhaã ra cho Vi Tiïíu Baão 300 vaån laång baåc, chûa kïí àïën caác moán quaâ biïëu lùåt vùåt. Nïn nhúá Vi Tiïíu Baão khöng bao giúâ nhêån mònh sai lêìm, kïí caã khi hùæn biïët roä mònh sai lêìm 100%. Kyä thuêåt xuyïn taåc thöng tin cûá vêåy maâ phaát triïín, àùåc biïåt laâ trong trûúâng húåp hùæn muöën vu haäm àõch thuã cuãa mònh vaâo àêët chïët. Coá möåt lêìn Baão sang nhaâ tõnh àõch cuä laâ Trõnh Khùæc Saãng àïí àoâi núå. Saãng veát hïët tiïìn baåc, tû trang cuãa vúå con, trong àoá coá möåt caânh phuång thoa, moán trang sûác caâi trïn maái toác rêët phöí biïën cuãa caác phuå nûä nhaâ quan trung Quöëc. Baão cêìm caânh phuång thoa lïn. bùæt àêìu xuyïn taåc. Theo Baão, phuåc laâ hònh aãnh tûúång trûng cho hoaâng hêåu; vúå Trõnh Khùæc Saãng dung caånh phuång thoa thò coá nghôa laâ muöën laâm hoaâng hêåu, coân baãn thên cuãa Trõnh Khùæc Saãng thò àaä coá yá muöën laâm hoaâng àïë. Trõnh Khùæc Saãnh nghe hùæn vu haäm, quyâ moåp xuöëng laåy muöën gêìn chïët. Nhûng thêìy cuãa Saãng laâ Phuâng Tñhc Phaåm biïët roä àaåo lyá úã àúâi, noái thùèng cho Baão hay laâ têët caã caác tiïíu thû con nhaâ quan úã thaânh Bùæc Kinh àïìu duâng phuång thoa, baão àûâng coá hoâng vu khöëng Trõnh Khùæc Saãng. Nùæm àûúåc cêu noái àoá, Baão xoay laåi Phuâng Tñch Phaåm: “Hoaá ra Phuâng àaåi nhên àaä nhòn thêëy hïët caác võ tiïíu thû con nhaâ quan úã thaânh Bùæc Kinh röìi. Thêåt laâ lúåi haåi! Chùèng hay nhan sùæc cuãa tiïíu thû con cuãa thûúång thû böå binh ra thïë naâo?”. Thûúång thû böå binh triïìu Khang Hy laâ Minh Chêu, Baão xuyïn taåc kiïíu naây chùèng khaác naâo baão Phuâng Tñch Phaåm laâ möåt thûá dêm http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 134 tùåc, chuyïn ài doâm doã con gaái nhaâ quan, kïí caã con gaái cuãa Minh Chêu. Nghôa laâ cúä naâo Vi Tiïíu Baão cuäng vu haäm àûúåc àöëi thuã. Kyä thuêåt xuyïn taåc thöng tin àaä coá tûâ lêu, ñt nhêët laâ dûúái triïìu Khang Hy du thúâi àoá nghïì baáo chûa xuêët hiïån. Kyä thuêåt êëy coân rúi rúát laåi ngaây nay, hònh thaânh nhûäng trang baáo laá caãi vaâ nhûäng nhaâ baáo chuyïn xuyïn taåc thöng tin. Hïî ai cho hoå xú muái àûúåc thò hoå viïët baâo böëc thúm hoùåc viïët baâi giaãi vêy cho ngûúâi àoá. Hïî ai khöng chõu cho hoå xú muái thò hoå tòm caách àaánh, hïët söë naây keáo rï àïën söë kia, böi nhoå khöng thûúng tiïëc. Hïî ai coá yá kiïën phaãn höìi thò hoå duâng thöng tin phaãn höìi àoá àïí tiïëp tuåc àaánh laåi ngûúâi phaãn höìi. Nhûng trang baáo thuöåc loaåi “di hoa tiïëp möåc” xuêët hiïån khaá nhiïìu trïn caác mùåt baáo êëy, tung hoãa muâ vaâo dû luêån xaä höåi khiïën baån àoåc àêm ra hoaâi nghi, khöng biïët àûúåc ai noái àuáng, ai noái sai, chuyïån naâo phaãi, chuyïån naâo quêëy. Vi Tiïíu Baão àaä chïët caách àêy ñt nhêët 230 nùm nhûng kyä thuêåt xuyïn taåc thöng tin kiïìu cuãa Baão vêîn coân töìn taåi trong hoaåt àöång baáo chñ hiïån àaåi. Coá ngûúâi noái Vi Tiïíu Baão àaä söëng laåi vaâ ài laâm baáo; rùçng caác baâi baáo cuãa Baão khöng ra chi nhûng giuáp Baão giaâu lïn rêët nhanh, coá caã xe húi nhaâ lêìu, àêët àai röång lúán. Ban àêìu, töi khöng tin. Nhûng tûâ khi àoåc àûúåc nguöìn tin tûâ caác cú quan phaáp luêåt àaä tõch thu caác taâi saãn bêët chñnh gêìn 3 tyã àöìng cuãa möåt nhaâ baáo noå vò ngûúâi naây àaä coá cöng duâng baáo chñ yïím trúå cho möåt àaåi gia àuåc khoeát tiïìn nhaâ nûúác thò töi tin rùçng Vi Tiïíu Baão àaä söëng laåi vaâ kyä thuêåt xuyïn taåc thöng tin vêîn coân àoá. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 135 61. LYÁ TÛÅ THAÂNH - CHÑNH SÛÃ VAÂ TIÏÍU THUYÏËT Trong böå tiïíu thuyïët voä hiïåp Löåc Àónh kyá, Kim Dung àaä daânh ñt nhêët ba chûúng noái vïì nhên vêåt Lyá Tûå Thaânh. Trong chñnh sûã Trung Quöëc, Lyá Tûå Thaânh laâ möåt nhên vêåt coá thûåc, àaä tûâng laâm triïìu Minh suåp àöí. Xung quanh nhên vêåt naây, coá khaá nhiïìu huyïìn thoaåi ly kò... Lyá Tûå Thaânh, ngûúâi huyïån Mïî Chi, tónh Thiïím Têy. Öng sinh nùm 1606, dûúái triïìu Minh, coân coá tïn laâ Lyá Sêëm. Àúâi vua cuöëi cuâng cuãa triïìu Minh, Suâng Trinh hoaâng àïë, laâ möåt hön quên nhu nhûúåc, àùæm say sùæc duåc. ÚÃ miïìn Àöng Bùæc Trung Quöëc, dên töåc Maän Chêu dûång lïn triïìu Thanh, coá tham voång vûúåt Sún Haãi quan tiïën àaánh Trung Quöëc. Loaån laåc nöíi lïn khùæp núi, Lyá Tûå Thaânh cuäng dûång cúâ khoãi nghôa taåi Thiïím Têy. Àêy laâ cuöåc khúãi nghôa nöng dên coá quy mö têìm cúä nhêët dûúái thúâi Suâng Trinh hoaâng àïë. Trong Löåc Àónh kyá, Kim Dung mö taã Lyá Tûå Thaânh laâ "möåt võ laäo tùng thên hònh cao lúán...tay cêìm thiïìn trûúång... Võ laäo tùng naây mùåt vuöng, dûúái cùçm coá haâm rêu xanh, muåc quang loang loaáng nhû àiïån, löå veã uy maänh phi thûúâng... Laäo àûáng trûúác cûãa àöì söå nhû möåt traái nuái nhoã, tûúáng maåo nhû huâm beo sû tûã, khñ thïë àuã laâm cho ngûúâi ta phaát súå...". Kim Dung cuäng cho biïët con ngûúâi cuãa Lyá Tûå Thaânh rêët nhiïìu löng laá, tiïëng noái röín raãng, khi nguã ngaáy rêët dûä döåi. Nhûng vùn chûúng tiïíu thuyïët thò bao giúâ cuäng laâ vùn chûúng tiïíu thuyïët. Minh sûã cho biïët Lyá Tûå Thaânh bõ muâ möåt mùæt. Con mùæt êëy bõ muâ laâ do muäi tïn cuãa tûúáng Minh - Trêìn Vônh Phuác bùæn vaâo khi Lyá Tûå Thaânh àaánh vaâo Biïån Lûúng (phuã Khai Phong). Lyá Tûå Thaânh khúãi nghôa nùm 1637, tûå xûng laâ Phuång Thiïn Xûúáng Nghôa Àaåi nguyïn soaái. Cuöåc khúãi nghôa cuãa Lyá Tûå Thaânh http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 136 gùæn liïìn vúái huyïìn thoaåi vïì möåt àaåi myä nhên thúâi Minh maåt. Tïn ngûúâi phuå nûä êëy laâ Trêìn Viïn Viïn. Trêìn Viïn Viïn laâ möåt danh kyä àêët Tö Chêu, haát hay àaân gioãi, nhan sùæc cûåc kò diïîm lïå, àûúåc boån quan laåi vaâ phuá haâo Tö Chêu phong laâm àïå nhêët àaåi myä nhên. Nùm 1640, Suâng Trinh hoaâng àïë say mï quyá phi hoå Àiïìn maâ xao nhaäng hoaâng hêåu hoå Chu. Cuöåc chiïën tranh laånh xaãy ra giûäa Chu hoaâng hêåu vaâ Àiïìn quyá phi. Chu quöëc trûúång vïì Tö Chêu mua Trêìn Viïn Viïn, tiïën vaâo cung hêìu haå Suâng Trinh hoaâng àïë àïí nhaâ vua quïn búát Àiïìn quyá phi. Suâng Tónh gêìn guäi vúái Viïn Viïn möåt thúâi gian röìi cho baâ trúã laåi tû dinh Chu quöëc trûúång. Viïn àaåi tûúáng quên Ngö Tam Quïë gùåp Trêìn Viïn Viïn thò say àùæm ngay. Luác bêëy giúâ, quên Thanh àang aáp saát biïn giúái Sún Haãi quan. Suâng Trinh ban Trêìn Viïn Viïn cho Ngö Tam Quïë vaâ ra lïånh cho Quïë vïì trêën giûä Sún Haãi quan. Quïë gúãi Viïn Viïn úã laåi Bùæc Kinh vaâ ra ài. Nùm 1643, Lyá Tûå Thaânh àaánh vaâo Bùæc Kinh bûác tûã Suâng Trinh hoaâng àïë úã nuái Möi Sún, chiïëm àoaåt toaân böå kho baáu nhaâ Minh. Vêåt quyá giaá nhêët trong kho baáu êëy laâ naâng Trêìn Viïn Viïn taâi hoa vaâ xinh àeåp. Lyá Tûå Thaânh lïn ngöi vua, tûå xûng laâ Àaåi Thuêån hoaâng àïë, Phuång Thiïn vûúng. Àïm àïm, sau nhûäng trêån àaánh àêîm maáu, võ hoaâng àïë thö haâo löî maäng êëy laåi quay vïì cung cêëm vúái chiïën lúåi phêím biïët noái. Àûúåc tin Lyá Tûå Thaânh àaä chiïëm àûúåc Bùæc Kinh àoaåt ngûúâi àeåp Trêìn Viïn Viïn, Ngö Tam Quïë múã cûãa àêìu haâng Maän Chêu. Nhaâ Thanh phong ngay cho Ngö Tam Quïë laâm Bònh Têy vûúng, àûa quên vïì Bùæc Kinh. Ngö Tam Quïë àaánh àuöíi vûâa quên lñnh nhaâ Minh, vûâa quên lñnh cuãa Àaåi Thuêån hoaâng àïë Lyá Tûå Thaânh; thïë maånh nhû cheã tre. Lyá Tûå Thaânh chaåy vïì hûúáng nuái Cûãu Cung. Thuêån Trõ lïn ngöi vua taåi Bùæc kinh cuâng nùm 1643, múã ra Thanh triïìu trïn àêët Trung Quöëc. Söë phêån Lyá Tûå Thaânh ra sao? Saách sûã Trung Quöëc cêån àaåi cho rùçng Lyá Tûå Thaânh chïët vaâo nùm Thuêån Trõ thûá ba (1645). Minh sûã viïët: "Lyá Tûå Thaânh bõ boån dên quï vêy, khöng thoaát àûúåc nïn thùæt cöí tûå tûã". Saách Minh quyá bùæc lûúåc laåi àûa ra möåt caách lyá giaãi khaác: "Lyá Tûå Thaânh bõ bïånh, chïët trong nuái La Cöng". Phaãi noái rùçng Thuêån Trõ hoaâng àïë cuãa http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 137 nhaâ Thanh rêët ngaåi Lyá Tûå Thaânh. Nhaâ vua sai caác tûúáng lônh truy kñch Lyá Tûå Thaânh phaãi tòm cho ra nhûäng bùçng chûáng vïì caái chïët cuãa nhên vêåt thuã lônh phong traâo nöng dên naây. Tûúáng Haâ Àùçng Giao (ngûúâi Haán) gúãi baãn têu vïì Bùæc Kinh, coá àoaån: "Khöng coá chûáng cûá gò vïì caái chïët cuãa Sêëm, thuã cêëp cuãa Sêëm cuäng khöng thêëy". Tûúáng A Tïë Caách (Maän Chêu) cuäng coá baãn têëu vïì, coá àoaån: "Coá tïn haâng binh ra trònh rùçng Lyá Tûå Thaânh chaåy vaâo nuái Cûãu Cung, bõ dên quï vêy, tûå thùæt cöí maâ chïët". Noái chung, chùèng coá ai coá àûúåc bùçng chûáng àñch xaác khùèng àõnh Lyá Tûå Thaânh àaä chïët vaâ chïët nhû thïë naâo. Têët caã àïìu chó laâ tin àöìn, lúâi khai... Trong khi àoá, coá hai tû liïåu lõch sûã khaác laåi cho rùçng Lyá Tûå Thaânh vêîn coân söëng. Saách Phong Chêu kñ viïët: "Lyá Tûå Thaânh chaåy tröën àïën Giaáp Sún, xuêët gia ài tu, baãy mûúi tuöíi múái chïët úã tû thïë ngöìi...". Giang Duåc Chñ laåi viïët Lyá Tûå Thaânh möå chñ, coá àoaån: "Lyá Tûå Thaânh quaã thûåc chaåy vïì Phong Chêu... cûúäi ngûåa maâ ài, àïën Giaáp Sún ài tu, chïët möå vêîn coân". Theo Giang Duåc Chñ, thaáp xêy trïn möå Lyá Tûå Thaânh coá haâng chûä "Phuång Thiïn Ngoåc hoaâ thûúång". Giang Duåc Chñ cuäng khùèng àõnh rùçng Lyá Tûå Thaânh ài tu nùm Thuêån Trõ thûá nhêët vaâ "thùæng laâm vua, baåi laâm sû laâ caách söëng cuãa ngûúâi Trung Quöëc". Kim Dung viïët Löåc Àónh kyá xêy dûång nhên vêåt Lyá Tûå Thaânh trïn cú súã tham khaão caác taâi liïåu tûâ Phong Chêu kñ vaâ Lyá Tûå Thaânh möå chñ. Trong Löåc Àónh kyá, Lyá Tûå Thaânh söëng àïën sau nùm Khang Hy thûá 10 (1672), khi Vi Tiïíu Baão laâm Tûá hön sûá gaã cöng chuáa Kiïën Ninh qua Vên Nam laâm vúå Ngö ÛÁng Huâng, con trai Bònh Têy vûúng Ngö Tam Quïë. Roä raâng Kim Dung goåi Lyá Tûå Thaânh laâ möåt laäo tùng. Võ "laäo tùng" naây cuäng rêët lúåi haåi: tòm àïën ngoaåi thaânh Cön Minh, biïët ngûúâi tònh cuä Trêìn Viïn Viïn àang ài tu, khöng söëng chung vúái Ngö Tam Quïë nûäa, beân nöëi laåi cung àaân xûa. Möëi quan hïå vuång tröåm êëy àaä àúm hoa kïët quaã: cö gaái xinh àeåp A Kha ra àúâi. Ngûúâi ngoaâi cûá ngúä A Kha laâ con cuãa Ngö Tam Quïë; chó coá Lyá Tûå Thaânh vaâ Trêìn Viïn Viïn múái biïët roä. A Kha laâ con riïng cuãa hoå, àûáa con cuãa möëi tònh baâ vaäi-öng sû! Têët nhiïn, tiïíu thuyïët vêîn laâ tiïíu thuyïët, taác phêím tiïíu thuyïët khöng thïí thay thïë cho aác phêím lõch sûã. Nhûng ngay http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 138 nhûäng saách sûã thúâi Minh maåt - Thanh sú vêîn khöng xaác àõnh àûúåc caái chïët, caái söëng cuãa Lyá Tûå Thaânh thò baão sao Kim Dung khöng laäng maån phoáng buát cho nhên vêåt Lyá Tûå Thaânh cuãa mònh úã tuöíi 70 vêîn sinh ra cö con gaái xinh àeåp tuyïåt vúâi, vêîn cêìm cêy thiïìn trûúång àaánh nhau vúái Haán gian Ngö Tam Quïë trûúác mùåt ngûúâi tònh Trêìn Viïn Viïn. Ai cêëm àûúåc nhaâ vùn hû cêëu trïn thûåc tïë cuãa lõch sûã. Nhû vêåy, àöëi vúái sûã saách Trung Quöëc, caái chïët cuãa Lyá Tûå Thaânh, ngûúâi "anh huâng nöng dên" vêîn coân laâ möåt nghi aán. Àïí hoaá giaãi nhûäng thùæc mùæc tûâ nghi aán êëy, ngûúâi ta àoåc Löåc Àónh kyá cuãa Kim Dung. Chuá thñch: Danh xûng cuãa Lyá Tûå Thaânh laâ Phuång Thiïn vûúng. Chûä Vûúng (‚s) thïm möåt dêëu chêëm thaânh ra chûä Ngoåc (Šs). Phuång Thiïn Ngoåc hoaâ thûúång chñnh laâ nhû vêåy. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 139 62. ÀAU THÛÚNG A TÛÃ Trong nùm 1997, cuöën phim Video nhiïìu têåp Thiïn Long baát böå do Hong Kong saãn xuêët àûúåc Fafilm Viïåt Nam cho pheáp phaát haânh àaä trúã thaânh möåt hiïån tûúång phim video nöíi bêåt, hêëp dêîn nhiïìu ngûúâi, nhiïìu giúái thûúãng ngoaån. Cuöën phim àûúåc xêy dûång dûåa theo taác phêím nöíi tiïëng cuâng tïn Thiïn Long baát böå cuãa nhaâ vùn Kim Dung; böå tiïíu thuyïët naây coân coá tïn laâ Thiïn Long baát böå. Thûåc ra, trong böå tiïíu thuyïët àöì söå naây, taác giaã daânh riïng böën cuöën àïí viïët vïì möëi quan hïå Tiïu Phong vaâ A Tûã, taách ra thaânh möåt phêìn Tiïu Phong - A Tûã truyïån. Trong phim, Tiïu Phong, ngûúâi anh huâng Khêët Àan khöi vô àûúåc giao cho Huyânh Nhêåt Hoa; A Tûã, cö gaái nhoã beá xinh àeåp nhûng cûåc kò àöåc aác ngûúâi Haán töåc àûúåc giao cho nûä diïîn viïn Lûu Ngoåc Thuyá. A Tûã tïn àêìy àuã laâ Àoaân A Tûã, con cuãa Àoaân Chñnh Thuêìn hoaâng thaái àïå cuãa Àoaân Chñnh Minh (vua nûúác Àaåi Lyá) vaâ baâ Nguyïîn Tinh Truác, möåt tònh nhên cuãa Àoaân Chñnh Thuêìn. Àoá laâ möåt möëi tònh ngoaåi hön, hoå sinh àûúåc hai cö con gaái: cö lúán chuyïn mùåc aáo höìng àûúåc àùåt tïn laâ A Chêu, cö beá chuyïn mùåc aáo tña àûúåc àùåt tïn laâ A Tûã. Thuúã nhoã, A Tûã laåc mêët cha meå, quy àêìu laâm mön haå phaái Tinh Tuá cuãa Àinh Xuên Thu. Cho àïën nùm 16 tuöíi, cö àaä hoåc àûúåc têët caã caác tñnh caách taân baåo, traáo trúã, àöåc aác cuãa phaái naây, tòm laåi àûúåc cha meå ruöåt vaâ chõ ruöåt röìi gùåp gúä Tiïu Phong. Luác bêëy giúâ, Tiïu Phong àaä thûúng yïu A Chêu. Öng 30, A Chêu múái 18. Hoå àaä hûáa heån sau seä vïì bïn kia Nhaån Mön quan, vïì trïn thaão nguyïn mïnh möng baát ngaát cuãa àïë quöëc Khêët Àan (búâ bùæc söng Hoaâng Haâ triïìu Bùæc Töëng) àïí cuâng nhau sùn chöìn àuöíi thoã. Thïë nhûng, trûúác khi ra ài, hoå coân phaãi laâm möåt viïåc cuöëi cuâng úã Trung Quöëc: phaãi giïët cho àûúåc keã àaåi cûâu àaä phuåc kñch vaâ aám haåi cha meå cuãa Tiïu Phong. Coá ngûúâi vu caáo keã àaåi cûâu êëy laâ http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 140 Àoaân Chñnh Thuêìn. Khi A Chêu khaám phaá Àoaân Chñnh Thuêìn chñnh laâ cha ruöåt cuãa mònh, cö àaä hoaá trang laâm Àoaân Chñnh Thuêìn àïí chõu nhêån möåt chûúãng traã thuâ cuãa ngûúâi tònh Tiïu Phong. Àaánh lêìm vaâo A Chêu, àaánh lêìm vaâo tònh yïu vaâ haånh phuác cuãa chñnh mònh, Tiïu Phong àaä öm cö trong àïm mûa gioá sêëm chúáp mõt trúâi; khoác lïn nhû àiïn daåi. Chñnh tûâ bi kõch êëy, A Tûã - cö gaái 16 tuöíi - múái hiïíu ra àûúåc phña trong con ngûúâi löî maäng, thö haâo Tiïu Phong êín chûa möåt traái tim chung tònh, möåt têm höìn tha thiïët vúái tònh yïu. Àiïìu êëy laâ cö xuác àöång, khiïën cö tòm moåi caách àïí ài theo öng, goåi öng laâ tyã phu (chöìng cuãa chõ, tûác anh rïí). Àõnh mïånh khùæc nghiïåt àaä troái buöåc ngûúâi anh huâng thùèng thùæn Khêët Àan vúái cö beá Haán nhên ranh ma A Tûã. Öng chó mong àûúåc xa laánh cö, nhûng cö laåi cûá muöën baám theo öng suöët àúâi. ÚÃ àêy khöng chó coá lyá do duy nhêët vò tònh maâ A Tûã múái theo Tiïp Phong. ÚÃ àêy, coân coá möåt lyá do êín tïë khaác: A Tûã laâ möåt töåi àöì cuãa phaái Tinh Tuá vaâ chó coá oai lûåc cuãa tó phu Tiïu Phong, cö múái thoaát àûúåc baân tay taân baåo cuãa Àinh Xuên Thu, thêìy mònh. Baám theo khöng àûúåc, cö gaái nhoã tuöíi àaä naãy sinh möåt yá nghô ngu ngöëc: phaãi duâng kim àöåc àïí bùæn öng. Trïn vuâng Tuyïët Bùæc mïnh möng, cö àaä laâm haânh àöång ngu ngöëc êëy. Àïí tûå cûáu mònh, Tiïu Phong phaát ra möåt chûúãng. A Tûã bõ thûúng nùång. Vaâ tûâ àoá cuöåc àúâi Tiïu Phong múái thêåt sûå gùæn liïìn vúái A Tûã: öng böìng A Tûã, duâng cöng lûåc thûúång thûâa truyïìn vaâo ngûúâi cö àïí duy trò maång söëng cho cö, àûa cö vïì nuái Trûúâng Baåch (biïn giúái nûúác Triïìu Tiïn) àaâo nhên sêm, giïët gêëu lêëy mêåt vaâ huâng chûúãng (tay gêëu), giïët coåp lêëy xûúng nêëu cao..., laâm moåi caách cho A Tûã àûúåc söëng. Hai nùm söëng trong böå laåc Nûä Chên, Tiïu Phong chùm soác cho cö tûâ chuyïån tùæm rûãa, thay aáo quêìn àïën chuyïån ùn uöëng (taác giaã Kim Dung duâng tûâ khúãi cû). Tiïu Phong cho àoá laâ chuyïån bònh thûúâng cuãa möåt ngûúâi àaân öng lúán tuöíi àöëi vúái möåt cö beá em vúå nhûng A Tûã cho àoá laâ biïíu hiïån cuãa tònh yïu. Àöëi vúái ngûúâi phuå nûä Trung Quöëc ngaây xûa, ai nhòn thêëy thên thïí hoå thò söë phêån hoå coi nhû àaä thuöåc vïì ngûúâi àaân öng êëy. A Tûã cuäng thïë, cö caãm thêëy haånh phuác khi http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 141 nghô àïën ngaây mai cö thuöåc vïì Tiïu Phong; muön àúâi cö laâ ngûúâi cuãa Tiïu Phong. A Tûã caâng lúán lïn caâng xinh àeåp. Nhûng Tiïu Phong chùèng ngoá ngaâng gò túái cö. Tûâ khi A Chêu chïët, öng khöng coân coá thïí yïu bêët kò ngûúâi phuå nûä naâo khaác trïn thïë gian nûäa. Khi lïn laâm Nam viïån àaåi vûúng cho àïë quöëc Khêët Àan, A Tûã àûúåc phong laâm Bònh Nam cöng chuáa. Khi Tiïu Phong chöëng lïånh haânh quên cuãa hoaâng àïë Khêët Àan, cö chó súå Tiïu Phong boã mònh ra ài. Cö gheá qua gùåp thûá phi cuãa hoaâng àïë Khêët Àan, hoãi xin thûá thuöëc cho ngûúâi àaân öng uöëng vaâo àïí chó chung tònh vúái mònh. Cö àaä cho Tiïu Phong uöëng thûá thuöëc àoá vúái caã loâng êu yïëm nhûng tiïëc thay àoá chó laâ rûúåu àöåc àïí hoaâng àïë Khêët Àan bùæt giûä Tiïu Phong. Yïu A Tûã khöng ai bùçng Du Thaãn Chi. Coá thïí coi DuThaãn Chi laâ möåt giaáo chó cuãa àaåo tònh: bõ A Tûã tra têën, haânh haå thûâa chïët thiïëu söëng; anh ta chó muöën àûúåc gêìn guäi àïí nhòn ngùæm A Tûã, bõ A Tûã sai chuåp löìng sùæt lïn àêìu, anh ta vêîn suöët àúâi ài theo A Tûã; khi A Tûã muâ mùæt, anh ta tònh nguyïån hiïën àöi mùæt cho A Tûã àûúåc saáng mùæt àïí mònh chõu söëng àui muâ. Chñnh Tiïu Phong àaä tûâng khuyïn A Tûã phaãi phuåc thõ suöët àúâi têëm chên tònh cuãa Du Thaãn Chi. Nhûng trong tû duy taân baåo cuãa A Tûã, Du Thaãn Chi chùèng khaác gò möåt loaâi suác vêåt. Du Thaãn Chi leäo àeäo theo cö, cö leäo àeäo theo Tiïu Phong - cuöc rûúåt àuöíi trong tònh yïu thêåt buöìn cûúâi nhûng cuäng thêåt chua soát. Röìi cuäng coá möåt ngaây, lûúng têm con ngûúâi trúã laåi vúái A Tûã. Cö laâ ngûúâi àêìu tiïn tòm caách liïn hïå vúái giang höì nhaâ Töëng àïí cûáu öng ra khoãi caãnh lao tuâ cuãa hoaâng àïë Khêët Àan. Tiïu Phong àûúåc àûa vïì Nhaån mön quan nhûng taåi núi àêy, öng àaä duâng muäi tïn choá soái tûå àêm vaâo traái tim mònh, nhêån lêëy caái chïët àïí hoaá giaãi hêån thuâ cuãa hai nûúác Töëng - Liïu vaâ taå töåi vúái hoaâng àïë Khêët Àan. Cuäng taåi núi àêy, A Tûã moác àöi mùæt traã laåi cho Du Thaãn Chi röìi öm lêëy xaác Tiïu Phong bûúác ài. Àêy laâ lêìn àêìu tiïn, cö coá àûúåc Tiïu Phong trong tay, cö àûúåc öm lêëy öng, öm lêëy tònh yïu say àùæm vaâ tuyïåt voång cuãa mònh maâ khöng coân súå bõ öng ruöìng rêîy. Cha cuãa Tiïu Phong 30 nùm trûúác, àaä böìng xaác meå Tiïu Phong nhaãy xuöëng heãm nuái sêu mõt múâ cuãa Nhaån mön quan. Ba mûúi http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 142 nùm sau, cö A Tûã àui muâ cuäng böìng tyã phu cuãa mònh vaâ sa chên xuöëng heãm nuái sêu ngaân trûúång àoá. Àem A Tûã gaán vaâo cho Tiïu Phong, caã taác phêím tiïíu thuyïët vaâ caã taác phêím àiïån aãnh àaä àem caái xêëu xa nhêët, caái taân baåo nhêët gùæn liïìn vaâo vúái caái lûúng thiïån nhêët, caái chên chñnh nhêët. Vaâ giöëng nhû tinh thêìn nhên baãn, tû duy nhên àaåo phûúng Àöng, caái thiïån àaä caãm hoaá àûúác caái aác, caái chñnh àaä giaânh àûúåc thùæng lúåi trûúác caái taâ. Nhûng söë phêån cuãa Tiïu Phong vaâ A Tûã àau thûúng quaá. Khaác vúái truyïån Kiïìu, Thuyá Vên àaä thay Thuyá Kiïìu söëng àúâi haånh phuác lûáa àöi vúái Kim Troång. Coân Tiïu Phong? Öng chó coá thïí tòm àûúåc haånh phuác vúái cö chõ A Chêu chûá khöng phaãi vúái cö em A Tûã hay möåt ngûúâi phuå nûä naâo khaác. Riïng A Tûã, cö chó coá trong tay möåt tyã phu ngoan ngoaän, dõu daâng àaä chïët; möåt tònh yïu tuyïåt voång. Trûúác tònh caãm àoá, nïëu giaãi quyïët cho A Tûã coân söëng vúái möåt àöi mùæt coân nhòn thêëy aánh saáng cuöåc àúâi, tiïëp tuåc tra têën cö gaái nhoã tuöíi àoá trong nöîi tuyïåt voång khön nguöi thò laâ möåt àiïìu cûåc kò phi nhên baãn. Caã tiïíu thuyïët vaâ caã böå phim Thiïn Long baát böå àïìu giaãi quyïët cho cö chïët theo Tiïu Phong. Caái chïët trong möåt chûâng mûåc naâo àoá, laâ vö hêåu, vö nhên àaåo nhûng trong trûúâng húåp naây laâ rêët coá hêu, rêët nhên àaåo. Àoá chñnh laâ caái nhòn cuãa chuã nghôa nhên àaåo phûúng Àöng, têm höìn phûúng Àöng. Phuå chuá: Nùm 2004, caác nhaâ laâm phim Trung Quöëc àaä saãn xuêët haâng loaåt phim dûåa trïn caác taác phêím cuãa Kim Dung nhû Anh huâng xaå àiïu, Tiïëu ngaåo giang höì... vaâ nhanh choáng thaânh cöng búãi sûå hoaânh traáng. Trong àoá, Thiïn Long baát böå àûúåc xem laâ möåt trong nhûäng böå phim xuêët sùæc nhêët. "Böå phim Thiïn long baát böå - do Truyïìn hònh Trung Quöëc vûâa saãn xuêët - coá thïí xïëp vaâo loaåi top 10 phim nhiïìu têåp cuãa Trung Quöëc. Vúái quaá nhiïìu danh lam thùæng caãnh úã Trung Quöëc nïn nhiïìu caãnh trong phim tuyïåt àeåp. Ï-kñp laâm phim rêët thêån troång àöëi vúái tûâng chi tiïët nhoã. Lêm Chñ Dônh nhêåp vai öng hoaâng laäng maån vaâ vö tû lûå rêët töët. Lûu Dõch Phi treã àeåp rêët húåp vúái veã http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 143 trong trùæng ngêy thú cuãa Vûúng Ngûä Yïn. Caác trêån àaánh nhau àûúåc biïn àaåo möåt caách xuêët sùæc. Àiïìu quan troång nhêët laâ böå phim baám rêët saát vúái nöåi dung böå tiïíu thuyïët naây. Möåt phim truyïìn hònh voä thuêåt tuyïåt vúâi". (Theo Spcnet.tv) Àaåo diïîn: - Khuác Giaác Lûúång - Chêu Hiïíu Vùn - Vuä Mêîn Diïîn viïn: Höì Quên (Kiïìu Phong hay Tiïu Phong), Lûu Àaâo (A Chêu), Trêìn Haão (A Tûã), Lêm Chñ Dônh (Àoaân Dûå), Lûu Diïåc Phi (Vûúng Ngûä Yïn), Cao Höì (Hû Truác), Tû Khaánh (Möå Dung Phuåc), Thang Chêën Töng (Àoaân Chñnh Thuêìn), Tûúâng Hên (Möåc Uyïín Thanh)... http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 144 63. HUYÏÌN THOAÅI NHAÅC LINH SAN Àoåc ài àoåc laåi Tiïëu ngaåo giang höì cuãa Kim Dung, töi cûá thêìm mong rùçng cö Nhaåc Linh San àún giaãn chó laâ nhên vêåt trong tiïíu thuyïët, rùçng cö khöng hïì coá thêåt úã trïn àúâi. Töi yïu quñ nhên vêåt naây biïët bao nhiïu úã nhûäng chûúng höìi àêìu cuãa böå tiïíu thuyïët röìi töi laåi gheát cö bêëy nhiïu úã nhûäng chûúng höìi sau. Nhaåc Linh San laâ cö con gaái àöåc nhêët cuãa chûúãng mön phaái Hoa Sún Nhaåc Bêët Quêìn vaâ baâ Ninh Trung Tùæc. Nùm 16 tuöíi, cö xuêët hiïån trong taác phêím tiïíu thuyïët cuãa Kim Dung vúái böå mùåt xinh àeåp vaâ àöi mùæt to , troân cuãa möåt cö gaái trong saáng, trong trùæng, nghõch ngúåm vaâ thöng minh. Do yïu cêìu theo doäi haânh tung cuãa phaái Thanh Thaânh khi chuáng tiïën àaánh Phûúác Oai tiïu cuåc àïí tòm kiïëm böå Tõch taâ kiïëm phöí, Nhaåc Linh San àaä àûúåc “àaánh” xuöëng phuã Phuác Chêu, tónh Phuác Kiïën, hoaá trang thaânh cö gaái baán rûúåu trong hiïåu Àaåi Baão maâ chuã nhên cuãa cûãa hiïåu laâ nhõ sû ca cuãa cö — Lao Àûác Nùåc. Haäy trúã laåi möåt chuát vúái ngaây xûa. Mûúâi hai nùm trûúác, Nhaåc Bêët Quêìn nhêån möåt chaâng trai khöng cha, khöng meå laâ Lïånh Höì Xung vaâo laâm àaåi àïå tûã cuãa phaái Hoa Sún. Lïånh Höì Xung xem Nhaåc Bêët Quêìn nhû cha, Ninh Trûng Tùæc nhû meå, Nhaåc Linh San nhû em gaái. Vöën laâ ngûúâi tûá cöë vö thên, chaâng trai naây àaä coi phaái Hoa Sún chñnh laâ maái êëm cuãa àúâi mònh. Thöng minh, giaâu nghõ lûåc, Lïånh Höì Xung gêìn nhû àaä hoåc hïët àûúåc chên truyïìn cuãa Hoa Sún kiïëm phaáp vaâ Hoa Sún khñ cöng. Khi Nhaåc Linh San múái ba böën tuöíi, chaâng trai àaä bïë böìng cö haái hoa bùæt bûúám, laâm cho cö nhûäng àöì chúi. Lúán lïn möåt chuát Nhaåc Linh San muöën haái sao trïn trúâi. Cö may nhûäng chiïëc tuái nhoã bùçng vaãi sa àïí Lïånh Höì Xung bùæt àom àoám vïì boã vaâo tuái; treo caác tuái chung quanh giûúâng cö nguã àïí khi naâo chúåt múã mùæt ra, cö coá thïí thêëy haâng trùm con àom àoám lêëp laánh nhû aánh sao. Àïën khi vaâo tuöíi dêåy thò, cö àïì nghõ Lïånh Höì http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 145 Xung cuâng cö saáng taåo möåt kiïëm phaáp riïng. Hoå ruã nhau xuöëng thaác nûúác luyïån kiïëm, àùåt tïn cho àûúâng kiïëm laâ Xung — Linh kiïëm phaáp, möåt troâ chúi cuãa treã con. Oaái ùm laâm sao, trong Xung — Linh kiïëm phaáp naây, Nhaåc Linh San laåi àïì nghõ àùåt tïn cho möåt chiïu thûác nguy hiïím nhêët laâ Nhô tûã ngaä hoaåt (ngûúi chïët ta söëng). Chöî maånh cuãa Lïånh Höì Xung laâ loâng nghôa hiïåp, laâ tñnh trung hêåu, laâ têm höìn nhên aái bao la. Chöî yïëu cuãa Lïånh Höì Xung laâ rûúåu. Chñnh vò cheán rûúåu, Lïånh Höì Xung bõ goåi laâ gaä laäng tûã thanh danh taân taå, laâ con ngûúâi khöng biïët phên biïåt trùæng àen phaãi traái kïët giao vúái boån taâ ma. Têët nhiïn, àoá chó laâ nhêån xeát cuãa nhûäng ngûúâi àûáng ngoaâi cuöåc; coân baãn chêët cuãa sûå viïåc khöng phaãi nhûu vêåy. Maâ Nhaåc Linh San thò chûa bao giúâ nhòn ra àûúåc baãn chêët êëy; cö chó hiïíu con ngûúâi qua tiïëng àöìn, qua sûå suy àoaán. Vaâ àoá laâ con àûúâng àûa cö àïën chöî mêët Lïånh Höì Xung, mêët ài moán baão vêåt laâ möëi tònh àêìu thú ngêy tûúi àeåp àïí vïì laâm vúå möåt gaä tiïíu nguyå quên tûã. Nhaåc Linh San gùåp Lêm Bònh Chi taåi Phuác Chêu. Phña trïn cö vaâ Lao Àûác Nùåc coá nguyå quên tûã Nhaåc Bêët Quêìn àûáng ra thûåc hiïån möåt êm mûu sêu sùæc: rònh rêåp àïí phöîng tay trïn böå Tõch taâ kiïëm phöí maâ phaái Thanh Thaânh àang nuöi tham voång àaánh cûúáp cuãa nhaâ hoå Lêm úã Phûúác Oai tiïu cuåc. Cuöëi cuâng röìi êm mûu cuãa Nhaåc Bêët Quêìn cuäng thaânh cöng: laäo thu nhêån Lêm Bònh Chi laâm àïå tûã, chiïëm àûúåc böå Tõch taâ kiïëm phöí vaâ “dêîn àao tûå cung” (tûå thiïën böå phêån sinh duåc) àïí luyïån àûúâng kiïëm naây. Cha àûúåc kiïëm phöí coân con gaái àûúåc gò? Nhaåc Linh San lêëy àûúåc Lêm Bònh Chi, hûúãng àûúåc toaân böå vaâng baåc chêu baáu cuãa Lêm Bònh Chi àem tûâ phên cuåc cuãa Phûúác Oai tiïu cuåc taåi Trûúâng Sa vïì, trúã thaânh chaáu dêu cuãa Vûúng Nguyïn Baá, öng ngoaåi Lêm Bònh Chi, möåt nhaâ giaâu nûát tûúâng àöí vaách taåi thaânh Laåc Dûúng. Tuy nhiïn, laâm vúå möåt gaä àeåp trai maâ cö gaái naây chûa hïì àûúåc biïët àïën laåc thuá cuãa chuyïån chùn göëi. Vêng, vò nön noáng traã thuâ phaái Thanh Thaânh, Lêm cuäng luyïån Tõch taâ kiïëm phöí, cuäng “tûå cung” nhû öng cha vúå. Cûúái nhau xong, hai ngûúâi nguã riïng hai giûúâng, chuyïån chùn göëi àöëi vúái hoå thuêìn tuyá chó laâ saãn phêím cuãa trñ tûúãng tûúång. Noái theo ngön ngûä têm http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 146 phên hoåc hiïån àaåi cuãa Sigmund Freud, Lêm Bònh Chi àaä tûå triïåt tiïu nùng lûåc tònh duåc Libido cuãa mònh. Nhûng àoá laâ chuyïån vïì sau, chuyïån úã cuöëi böå tiïíu thuyïët. Vêën àïì úã àêy chñnh laâ nhêån thûác vïì tònh yïu cuãa Nhaåc Linh San. Cö gaái êëy àaä yïu àaåi sû ca Lïånh Höì Xung cuãa mònh bùçng möåt tònh yïu nöìng thùæm. Gùåp caác baån àöìng mön, cö hoãi thùm caã mûúâi tiïëng àaåi sû ca àêu röìi. Thêëy cha chiïëu theo mön quy àaánh àoân Lïånh Höì Xung, cö khoác. Nghe chuyïån Lïånh Höì Xung bõ ngûúâi khaác truy tòm, cö kinh haäi. Lïånh Höì Xung bõ phaåt giam trïn nuái cao, cö giaânh phêìn àûa cúm, laåi giêëu cho chaâng möåt huä rûúåu ngon àïí uöëng giaãi sêìu. Thêåm chñ khi cha meå ài vùæng, cö àaä daám tòm lïn ngoån nuái caáo, nguã qua àïm vúái Lïånh Höì Xung trong sún àöång, têët nhiïn laâ khöng coá viïåc gò bï böëi xaãy ra vò Kim Dung ñt khi cho trai gaái quan hïå tònh duåc trûúác hön nhên. Möåt cö gaái coá möëi tònh àeåp nhû thïë laåi khöng cûúäng laåi àûúåc trûúác gaä “mùåt trùæng” Lêm Bònh Chi. Vùæng àaåi sû ca, cö dêîn Lêm Bònh Chi ài luyïån kiïëm, haái nêëm, daåo chúi trong nuái Hoa Sún röìi daåy Lêm hoåc kiïëm phaáp. Taác giaã khöng noái roä trong tiïíu thuyïët nhûng ta vêîn biïët rùçng qua nhûäng ngaây thaáng gêìn guâi vúái Lêm BÒnh Chi, cö khaám phaá ra àûúåc Lêm laâ möåt tyã phuá. Ngoaâi traái tim chung tònh ra, Lïånh Höì Xung chùèng coá gò hïët. Lêm thò coá nhiïìu thûá: caái maä àeåp trai quyïën ruä phuå nûä, vaâng baåc chêu baáu àêìy bao, chaáu ngoaåi cuãa möåt haâo phuá giaâu nhêët thaânh Laåc Dûúng vaâ khuác sún ca Phuác Kiïën laå tai: “Chõ em lïn nuái haái cheâ...”. Cho àïën khi Lïånh Höì Xung nghe àûúåc cêu ca rùåt êm hûúânng dên ca Phuác Kiïën àoá, chaâng múái biïët Nhhaåc Linh Sa àaä boã mònh ài theo möëi tònh múái. Khuác sún ca Phuác Kiïën naát ngoåc tan vaâng àaä cuöën toaân böå kyã niïåm tònh yïu àêìu àúâi tröi theo doâng nûúác luä. Lïånh Höì Xung chó coân biïët àem niïìm àau cuãa mònh kïí hïët cho Nhêåm Doanh Doanh, ngûúâi con gaái êín thên trong ngoä Luåc Truác thaânh Laåc Dûúng nghe... Nhûng töi khöng hïì phiïìn traách tû tûúãng thûåc duång trong cö gaái múái 17, 18 tuöíi naây. Àiïìu àaáng phiïìn nhêët laâ cö àaä tûâng söëng bïn caånh ngûúâi àaåi sû ca trïn mûúâi mêëy nùm maâ khöng hïì hiïíu àûúåc baãn chêët thêåt thaâ, trung hêåu, ngay thùèng cuãa Lïånh Höì Xung. Cha cö àaä vu caáo Lïånh Höì Xung ùn cùæp Tõch taâ kiïëm phöí nhaâ hoå http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 147 Lêm; theo gûúng cha, cö cuäng caáo buöåc Lïånh Höì Xung àaä giïët baån àöìng mön, àaä cheám Lêm Bònh Chi àïën troång thûúng vaâ àaä ùn cùæp Tõch taâ kiïëm phöí cuãa Lêm. Noái caách khaác, cö hoaân toaân khöng hiïíu àûúåc con ngûúâi cuãa Lïånh Höì Xung. Coá leä àoá cuäng laâ àiïìu hïët sûác may mùæn cho Lïånh Höì Xung, búãi nïëu chaâng ta cûúái möåt cö gaái nhû vêåy vïì laâm vúå thò cuöåc söëng lûáa àöi quaã laâ sûå trûâng phaåt khöng àaáng coá. Toaân böå nhûäng àiïìu maâ cö caáo buöåc Lïånh Höì Xung chó laâ nhûäng phoãng àoaán. Thûåc sûå, chñnh cha cö àaä laâm nïn têët caã nhûäng maân kõch êëy. Nhûng nêng tûâ sûå phoãng àoaán trúã thaânh niïìm xaác tñn thò chó coá Nhaåc Linh San; cha cö khöng hïì tham dûå vaâo. Cho nïn, khi àaä thaânh vúå Lêm Bònh Chi, hiïíu àûúåc rùçng chöìng mònh àaä tûå biïën thaânh möåt gaä tiïíu thaái giaám, Nhaåc Linh San múái roä àûúåc têët caã. Luác bêëy giúâ thò àaä muöån, Lïånh Höì Xung àaä laâ ngûúâi thuöåc v6eâ Nhêåm Doanh Doanh. Nhaåc Linh San chó coân biïët mûúån baâi thú cuãa Lyá Thûúng ÊÍn cheáp lïn têìm luåa treo trïn vaách: Phuång nûä ên cêìn biïåt cöë nhên Toác tú vûúng vêën núå höìng trêìn Nhúá xûa luyïën aái Haân cöng tûã Xûúng trùæng thaânh tro hêån chûãa tan. Cö àaä bõ chñnh chöìng mònh laâ Lêm Bònh Chi giïët. Hùæn àaä trúã thaânh keã bêët nam bêët nûä, àêu coá thñch phuå nûä. Khi chïët ài, võ phu nhên naây haäy coân laâ möåt trinh nûä... Àoåc àïën àêy, töi caãm thêëy xoát thûúng cho Nhaåc Linh San. Cö söëng àaä khöng coá haånh phuác, chïët ài laåi mang möëi hêån ngaân àúâi. Cuöëi cuâng, con ngûúâi thûåc duång êëy laåi quay vïì vúái baãn chêët laâm ngûúâi töët àeåp nhêët, laåi biïët quyá chuát kyã niïåm, chuát tònh àêìu thú ngêy, trong saáng. Nhúá xûa luyïën aái Haân cöng tûã Xûúng trùæng thaânh tro hêån chûãa tan. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 148 64. BA NGÛÚÂI NGU NHÊËT THIÏN HAÅ Ngaây 25-8-2001, NXB Vùn Hoåc vaâ Cöng ty Phûúng Nam àaä àûúåc pheáp chñnh thûác phaát haânh baãn dõch hai böå Tiïëu ngaåo giang höì vaâ Anh huâng xaå àiïu cuãa Kim Dung taåi Viïåt Nam. Töi xem àêy laâ möåt sûå kiïån vùn hoåc coá yá nghôa búãi ûúác voång giúái thiïåu taác phêím Kim Dung àïën vúái àöng àaão baån àoåc Viïåt Nam cuãa mònh àaä hoaân thaânh. Nhên àêy, xin baân vïì 3 nhên vêåt ngu nhêët thiïn haå trong Tiïëu ngaåo giang höì àïí giaãi khuêy cho baån àoåc. Sinh ra úã trïn àúâi, ngûúâi ta súå nhêët laâ sûå khuyïët têåt bêím sinh maâ àiïìu kiïån y hoåc cöí ngaây xûa khöng sûãa chûäa àûúåc. Coá nhûäng khuyïët têåt do àiïìu kiïån khaách quan nhû bõ vuä khñ àêm, bõ teá ngaä, bõ baåo bïånh. Khuyïët têåt naâo cuäng khiïën cho ngûúâi ta lo súå, sinh ra mùåc caãm tûå ti, àau khöí. Thaánh cö Nhêåm Doanh Doanh, ngûúâi maâ töi bònh choån laâ möåt trong mûúâi myä nhên trong taác phêím Kim Dung, bõ Àöng Phûúng Bêët Baåi duâng kim thïu àêm truáng möåt vïët nheå trïn maá, chaãy ra möåt chuát maáu laâ àaä lo súå nhan sùæc suy baåi khöng phaãi laâ khöng coá cú súã. Vúái möåt thên thïí khoãe maånh vaâ khöng bõ khuyïët têåt, con ngûúâi caãm thêëy haånh phuác. Cêëu taåo thên thïí con ngûúâi khöng thïí coá caái gò laâ thûâa, cuäng chùèng coá gò àaáng goåi laâ thiïëu. trong cú thïí, êëy böå phêån sinh duåc laâ núi quan troång búåi caác chûác nùng truyïìn giöëng, tiïët niïåu vaâ chûác nùng xaác àõnh giúái tñnh àùåc thuâ cuãa noá. Noá quan troång àïën nöîi àaåo Baâ La Mön nêng lïn thaânh vêåt töí, taåc tûúång böå Linga vaâ Yoni thúâ cuáng trong caác thaánh àõa. ÊËy vêåy maâ trong Tiïëu ngaåo giang höì laåi coá 3 nhên vêåt ngu nhêët thiïn haå khi àaä àûa dao tûå cùæt (dêîn àao tûå cung) böåphêån sinh duåc cuãa mònh, trúã thaânh keã aái nam aái nûä thûá thiïåt chùèng ra cúm ra chaáo gò caã. Ba ngûúâi ngu àoá laâ Nhaåc Bêët Quêìn, Lêm Bònh Chi vaâ Àöng Phûúng Bêët Baåi. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 149 Nhaåc Bêët Quêìn laâ chûúãng mön phaái Hoa Sún trong Nguä nhaåc kiïëm phaái. Laäo coá khuön mùåt àeåp, treã maäi khöng giaâ, laåi coá phong caách ung dung tiïu saái, coá veã nhû möåt nhaâ tuác nho. Ngoaåi hiïåu cuãa laäo laâ Quên tûã kiïëm. Vúå cuãa laäo laâ Ninh Trung Tùæc, möåt ngûúâi nöíi tiïëng xinh xùæn, gioãi giang, ngay thùèng, kiïëm phaáp cao cûúâng. Thïë nhûng laäo chó sinh àûúåc möåt cö con gaái duy nhêët. Thên danh àaä laâ àïën chûác chûúãng mön möåt phaái lúán; nhaâ nûúác phong kiïën cuäng khöng buöåc caác nhaâ nho phaãi... kïë hoaåch hoaá gia àònh, khöng sinh con thûá hai; nhaâ nûúác phong kiïën cuäng khöng cêëm nhaâ nho cûúái thïm vúå àïí sinh ra möåt àûáa con trai. Noái toám laåi laâ chùèng coá ai cêëm caãn Nhaåc coá con trai àïí nöëi doäi. ÊËy vêåy maâ laäo ngu xuêín nuöi tham voång luyïån Tõch taâ kiïëm phaáp àïí trúã thaânh nhên vêåt àïå nhêët, göìm thêu Nguä nhaåc kiïëm phaái thaânh möåt phaái duy nhêët, chia ba chên vaåc vúái hai phaái Thiïëu Lêm vaâ Voä Àang. Cêu àêìu tiïn trong Tõch taâ kiïëm phöí múái thêåt laâ aác haåi: “Dêîn àao tûå cung dô àùng phong thaáo cûåc” (Vung dao tûå thiïën múái àaåt àûúåc trònh àöå àùng phong thaáo cûåc). Vaâ laäo àaä “vung” luön àïí luyïån. Haânh vi êëy coá thïí lûâa àûúåc ngûúâi trong thiïn haå nhûng khöng thïí lûâa àûúåc baâ Ninh Trung Tùæc. Viïåc laäo xao nhaäng chuyïån chùn göëi vúái vúå, viïåc laäo ruång rêu trong chùn möîi ngaây vaâ tiïëng noái caâng ngaây caâng eo eáo khiïën cho baâ biïët chöìng mònh àaä trúã thaânh ngûúâi aái nam aái nûä. Vaâ baâ cuäng laâ ngûúâi àêìu tiïn hiïíu ra laäo àaä ùn cùæp böå Tõch taâ kiïëm phöí cuãa nhaâ hoå Lêm, àaä vu caáo cho hoåc troâ mònh laâ Lïånh Höì Xung ùn cùæp àïí àaánh lûâa dû luêån. Töi goåi Nhaåc Bêët Quêìn laâ ngûúâi ngu àïå nhêët trong caác nhên vêåt voä hiïåp cuãa Kim Dung. Ngûúâi ngu thûá nhò trong Tiïëu ngaåo giang höì laâ gaä Lêm Bònh Chi, thiïëu chuã Phûúác Oai tiïu cuåc thaânh huác Chêu, tónh Phuác Kiïën. Lêm Bònh Chi laâ con cuãa Lêm Chêën Nam, chùæt nöåi cuãa Lêm Viïîn Àöì. Kim Dung mö taã tûúâng maåo cuãa gaä rêët àeåp, cuäng coá phong caách cuãa möåt nhaâ nho nho nhaä. Maâ laå laâ doâng doäi cuãa Lêm Viïîn Àöì chó coá möåt cêy sinh möåt traái; Lêm Bònh Chi laâ con trai àöåc nhêët cuãa Lêm Chêën Nam. Àuáng laâ phaái Thanh Thaânh xuöëng Phuác Kiïën àaánh Phûúác Oai tiïu cuåc tòm Tõch taâ kiïëm phöí, khiïën vúå chöìng Lêm Chêën Nam http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 150 chïët, cú nghiïåp tiïu cuåc tan taânh. Khi Lêm Bònh Chi lûu laåc, muöën hoåc voä thaânh taâi àïí traã thuâ cho cha meå, ngûúâi àoåc cho laâ coá hiïëu. Ngûúâi àoåc cuäng cho khaát voång traã thuâ cuãa Lêm laâ tûå nhiïn. Cho nïn viïåc gaä baái Nhaåc Bêët Quêìn laâm sû phuå àïí trúã thaânh mön haå phaái Hoa Sún laâ chuyïån bònh thûúâng. Lïn nuái Hoa Sún, Lêm Bònh Chi “guâ” àûúåc con gaái cuãa Nhaåc Bêët Quêìn. Hoa Sún kiïëm phaáp dû sûác thùæng Thanh Thaânh kiïëm phaáp, viïåc traã thuâ cho cha meå gaä coá thïí noái laâ úã trong têìm tay. Laâ rïí cuãa Nhaåc Bêët Quêìn, Lêm àûúng nhiïn seä laâ chûúãng mön phaái Hoa Sún sau naây. Vaã chùng, ngûúâi Trung Quöëc coá cêu: “Quên tûã baáo thuâ, mûúâi nùm chûa muöån”. Lêm laâ ngûúâi coá hoåc, leä naâo khöng hiïíu ra àûúåc àiïìu êëy. Thïë nhûng khi cûúáp laåi àûúåc Tõch taâ kiïëm phöí do tùçng töí Lêm Viïîn Àöì cheáp trong aáo caâ sa, Lêm cuäng u mï “dêîn àao tûå cung” àïí luyïån. Cha cuãa gaä àaä di ngön: “Khöng àûúåc giúã ra xem”, gaä cuäng vêîn giúã xem, bêët chêëp lúâi cha. Khi Nhaåc Bêët Quêìn gaã con gaái cho gaä, Lêm Bònh Chi vaâ Nhaåc Linh San kïët nghôa vúå chöìng laâ hûäu danh vö thûåc. Than öi, àang tuöíi thanh xuên maâ tûå “dêîn” àïí trúã thaânh keã aái nam aái nûä, khöng daám nguã chung giûúâng vúái cö vúå treã, caái ngu êëy tûúãng trïn àúâi khöng coân caái ngu naâo lúán hún. Ngûúâi ngu thûá ba trong Tiïëu ngaåo giang höì laâ Àöng Phûúng Bêët Baåi. Àuáng nhû tïn goåi, Àöng Phûúng Bêët Baåi chûa bao giúâ biïët àïën chûä thu. Voä cöng laäo cao cûúâng, laäo laåi laâ phoá giaáo chuã cuãa Triïu Dûúng thêìn giaáo; caái ngöi giaáo chuã cuãa laäo chó laâ vêën àïì ngaây möåt ngaây hai. Vêåy maâ... Tiïìn nhiïåm giaáo chuã cuãa Triïu Dûúng thêìn giaáo laâ Nhêåm Ngaä Haânh nhòn thêëy àûúåc tham voång cuãa Àöng Phûúng Bêët Baåi. Nhêåm beân “thuöëc” laäo: àûa Quyâ hoa baão àiïín cho laäo “ngêm cûáu”. Laäo thêëy “ngon ùn”, giúã ra thêëy böën chûä “Dêîn àao tûå cung”, beân “vung” luön àïí luyïån. Kïët quaã: voä cöng laäo àaåt àïën mûác àöå kinh ngûúâi, coân baãn thên thò trúã thaânh aái nam aái nûä. Laäo àêm ra suãng aái gaä Dûúng Liïn Àònh, möåt tay böå thuöåc khoãe maånh. Suöët ngaây, laäo nùçm trong phoâng kñn thúm lûång muâi nûúác hoa àïí thïu thuâa, giao cöng viïåc àiïìu khiïín giaáo vuå cho Dûúng àïí kïët cuöåc laäo bõ Nhêåm Ngaä Haânh giïët chïët, àoaåt laåi ngöi giaáo chuã. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 151 Tûå thiïën mònh laâ haânh vi tûå huyã hoaåi thên thïí, ài ngûúåc laåi quy luêåt tûå nhiïn. Huyã hoaåi böå phêån “êëy”, cho duâng vúái muåc àñch naâo, cuäng laâ haânh vi ngu xuêín, bêët bònh thûúâng. Coá möåt chuát nhû vêåy àïí “giaãi trñ laânh maånh” maâ núä tûâ chöëi, tûå laâm cho mònh nam khöng ra nam, nûä khöng ra nûä, thiïåt laâ àaåi ngu. Chïët sûúáng hún! http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 152 65. KHANG HY Khang Hy (1654-1722) lïn ngöi nùm 1662, úã ngöi 60 nùm, thoå 68 tuöíi, àûúåc lõch sûã Trung Quöëc coi laâ möåt võ minh quên duâ nhaâ vua laâ ngûúâi xuêët thên tûâ chaánh Hoaâng kyâ, dên töåc Maän Chêu, böå töåc AÁi Tên Giaác La (Aisin Gioro). Àöëi vúái ngûúâi Trung Quöëc, ai khöng thuöåc doâng Haán töåc thò bõ coi laâ Di Àõch. Khang Hy laâ Di Àõch, trúã thaânh àöëi tûúång cuãa muön vaån ngûúâi Trung Quöëc laâ chuyïån àûúng nhiïn. Thïë nhûng, 60 nùm trõ vò cuãa öng laâ 60 nùm thaái bònh, phaát triïín rûåc rúä. Ngûúâi Trung Quöëc nhêån ra àûúåc möåt vua Khang Hy Di Àõch töët hún gêëp böåi lêìn nhûäng hön quên vö àaåo cuãa Minh triïìu Haán töåc. Caái khaái niïåm trung quên heåp hoâi cuãa caác nhaâ nho, trong àoá coá sûå can thiïåp cuãa chuã nghôa dên töåc cûåc àoan bõ lung lay àïën têån göëc rïî. Chó coá möåt söë nhaâ nho cúä Lûä Lûu Lûúng, Tra Y Hoaâng, Trêìn Cêån Nam vaâ töí chûác Thiïn Àõa höåi cuãa Àaâi Loan múái coi Khang Hy laâ thuâ àõch. Vaâ hoå àaä gaánh chõu thêët baåi cuâng vúái phong traâo “phaãn Thanh phuåc Minh” cuãa hoå. Trong Löåc Àónh kyá cuãa Kim Dung, ta bùæt gùåp möåt öng vua Khang Hy thiïëu niïn àêìy tñnh treã thú. Cuäng giöëng nhû bao treã thú khaác, nhaâ vua chaán ngaán nhûäng bûäa ùn ngûå thiïån àêìy nghi lïî, coá keã hêìu ngûúâi haå böën bïn, coá boån thaái giaám ên cêìn phuåc dõch. Nhaâ vua chó thñch àûúåc ùn vuång ngay taåi ngûå truâ phoâng nhûäng moán ùn maâ mònh khoaái khêíu nhû baánh da lúån, baánh chiïn... Cuäng nhûäng thûác ùn àoá nhûng àûúåc boån thaái giaám doån lïn, hêìu haå àïí ùn möåt mònh trong cung àiïån àòu hiu cuãa mònh thò nhaâ vua laåi caãm thêëy chaán ngaán. Cuäng chñnh nhúâ chuyïån thñch ùn vuång maâ nhaâ vua àaä gùåp àûúåc möåt anh baån nhoã giaã thaái giaám laâ Vi Tiïíu Baão. Cuäng giöëng nhû bao treã thú khaác, nhaâ vua thiïëu niïn naây rêët dïî tiïm nhiïîm thoái... chûãi tuåc. Khi chúi vúái Vi Tiïíu Baão, möåt tiïíu lûu manh chûãi tuåc àaä “coá nghïì” thaânh Dûúng Chêu, nhaâ vua múái http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 153 nhêån ra caác cêu “khaãi bêím thaánh thûúång”, ”chuác thûúång anh minh” gò gò àoá toaân laâ nhûäng cêu saáo ngûä, taâo lao. Ngûúåc laåi, hïå thöëng ngön ngûä àêìu àûúâng xoá chúå, du cön du kïì cúä nhû “quên ruâa àen, phûúâng choá àeã, con meå noá, töí baâ noá...” nghe thêåt dïî nhúá, dïî hiïíu, dïî chõu caái löî tai. Nhaâ vua caãm thêëy cao hûâng khi àûúåc chûãi tuåc. Àiïìu àaáng tiïëc laâ nhaâ vua chó àûúåc chûãi tuåc, noá bêåy trûúác mùåt Vi Tiïíu Baão; coân khi lêm triïìu thò nhaâ vua laåi phaãi ùn noái theo àuáng khuön pheáp cuãa möåt hoaâng àïë. Maâ ùn noái theo khuön pheáp laåi khiïën nhaâ vua caãm thêëy khoá chõu, àùåc biïåt laâ nhûäng cêu nònh noåt cuãa boån troång thêìn. Thñ duå nhû cêu “Thaánh thûúång vaån tuïë” àûúåc boån triïìu thêìn tung hö möîi khi thiïët triïìu chùèng nhûäng àaä khöng laâm cho Khang Hy vui sûúáng maâ laåi khiïën cho nhaâ vua caãm thêëy àoá laâ lúâi tön xûng laáo toeát: “Con meå noá, laâm gò maâ söëng àûúåc àïën muúâi ngaân tuöíi (vaån tuïë)”. Khang Hy laâ möåt nhaâ vua khaá thûåc tïë, chó muöën nghe àûúåc nhûäng yá kiïën giaãn dõ, phuâ húåp vúái tûâng hoaân caãnh cuå thïí. tiïëc thay, tûâ caác cöë mïånh àaåi thêìn cho àïën thûúång thû, tûâ caác hoåc sô àïën thõ lang àïìu ùn noái theo kiïíu búå àñt. Cho nïn hïå thöëng ngön ngûä thö tuåc, dên daä, sùåc muâi lûu manh cuãa Vi Tiïíu Baão àaä laâm cho nhaâ vua dïî nghe vaâ tiïm nhiïîm. Kim Dung xêy dûång möåt Khang Hy súám biïíu löå huâng taâi àaåi lûúåc khi coân tuöíi võ thaânh niïn. Luác raãnh röîi, nhaâ vua thûúâng ngöìi trong ngûå thû phoâng, àoåc saách. Duâ gaä troång thêìn Ngao Baái - àïå nhêët duäng sô Maän Chêu - tûâng can ngùn nhaâ vua laâ saách sûã do ngûúâi Haán àïí laåi toaân laâ noåc àöåc, nïn àöët ài laâ hún nhûng nhaâ vua vêîn àoåc. Tûâ caác saách sûã àoá, nhaâ vua tòm hiïíu têm höìn ngûúâi Trung Quöëc, nhên ra caác sai lêìm cuãa caác hön quên baåo chuáa Haán töåc, tòm ra nhûäng tû tûúãng múái meã cuãa caác nhaâ nho Haán töåc yïu nûúác àïí àõnh hònh cho àûúâng löëi cai trõ cuãa Thanh triïìu. Nïn nhúá rùçng Baát kyâ Maän Chêu tuy maånh vïì quên sûå nhûng laåi keám vïì chñnh trõ. Taám böå töåc ö húåp chiïëm àûúåc möåt àêët nûúác trung Quöëc vúái mêëy trùm triïåu ngûúâi chó vúái trïn dûúác 10 vaån quên. Vua Thuêån Trõ lïn ngöi múã ra nhaâ Thanh trïn àêët Trung Quöëc chó úã ngöi àûúåc 19 nùm. Trong 19 nùm àoá, loaån laåc böën phûúng, ngûúâi Trung Quöëc “phaãn Thanh phuåc Minh” khúúã nghôa khùæp núi, giûúng cao ngoån cúâ chöëng Di Àõch. Hêåu duïå nhaâ Minh http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 154 (tûác hoå Chu) lêìn lûúåt lêåp nïn böën öng vua Quïë vûúng, Àûúâng vûúng, Phuác vûúng, Löî vûúng àïí coá ngûúâi àûáng ra hiïåu triïåu cöng cuöåc phaãn Thanh. Boån nhaâ nho coá àêìu oác baão thuã hoåp nhau laåi viïët böå Minh thû têåp lûúåc, möåt cuöën lõch sûã cuãa triïìu Minh, lêëy toaân niïn hiïåu caác vua triïìu Minh vúái yá àöì khúi dêåy yá thûác phuåc Minh. Boån vùn sô thò viïët vùn, laâm thú kïí töåi nhaâ Thanh röìii in leán hoùåc truyïìn baá theo caách ró tai trong caách nhoám nhoã. Trong caác traâ thêët, boån thêìy àöì ngheo àem saách sûã Trung Quöëc (cuä) ra kïí cho nhiïìu ngûúâi nghe. Chuyïån tuy thuêåt vïì chiïën thùæng thúâi Àûúâng - Töëng maâ kyâ thûåc laâ àïí khúi dêåy niïìm tûå haâo dên töåc vïì caác “tiïìn triïìu”. Khang Hy àaä thûåc hiïån chûúng trònh nöåi trõ kheáo leáo, kïët húåp chñnh trõ vúái quên sûå. Trûúác hïët, nhaâ vua thu phuåc loâng dên bùçng caách xêy dûång toaâ trung liïåt tûâ úã Dûúng Chêu, múã kho chêín tïë cho dên ngheâo àaão Àaâi Loan sau cún baäo luåt. Nhaâ vua trõ töåi tïn phaãn thêìn Ngao Baái, nhên vêåt maâ Haán töåc cùm gheát haång nhêët vaâ tõch thu gia saãn sung cöng quyä. Nhaâ vua súám nhêån ra êm mûu taåo phaãn cuãa Bònh Têy vûúng Ngö Tam Quïë úã Vên Nam, nhên vêåt maâ trùm vaån dên Haán töåc àïìu goåi laâ Haán gian. Chñnh Ngö Tam Quïë àaä múã cûãa Sún Haãi quan rûúác quên Thanh vaâo, àêìu haâng Thanh triïìu, trúã thaânh tiïn phong tiïën àaánh Bùæc Kinh, truy àuöíi Àûúâng vûúng túái Miïën Àiïån (Myanmar) vaâ giïët Àûúâng vûúng úã àoá. Àûúåc phong tûúác Bònh Têy vûúng, Ngö Tam Quïë cuãng cöë binh lûåc úã Vên Nam, giûúng cúâ chöëng laâ Khang Hy vúái chiïu baâi “hûng Minh thaão Löî” nhûng khöng àûúåc trùm hoå Haán töåc hûúãng ûáng. Khang Hy triïåt caác phiïn vûúng Ngö Tam Quïë, Thûúång Khaã Hyã, Caãnh Tinh Trung cho trùm hoå vui loâng. Àöëi vúái lûåc lûúång àöëi khaáng coá töí chûác laâ Thiïn Àõa höåi do Trêìn Cêån Nam laänh àaåo, nhaâ vua coá möåt àöëi saách khaác. Vïì mùåt danh nghôa, Thiïn Àõa höåi àùåt dûúái sûå chó huy cuãa Àaâi Loan vûúng Trõnh Thaânh Cöng nhûng vïì mùåt töí chûác, Thiïn Àõa höåi thûåc sûå hoaåt àöång úã nöåi àõa, àùåc biïåt laâ caác tónh Àöng — Nam nhû Triïët Giang, Phuác Kiïën, Quaãng Àöng, Quaãng Têy. Búãi hoå daân traãi lûåc lûúång trïn 17 tónh, nïn àöåi nguä cuãa hoå ö húåp, trong quêìn huâng coá nhiïìu nhên vêåt thuöåc loaåi hûäu duäng vö mûu. Khang Hy àaä “àaánh” ngûúâi cuãa mònh vaâo trong töí chûác naây, nùæm vûäng têët caã caác hoaåt http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 155 àöång chöëng àöëi cuãa hoå vaâ cuöëi cuâng quùng möåt meã lûúái, toám goån têët caã. Trõnh Khùæc Saãn, con cuãa Àaâi Loan vûúng Trõnh Thaânh Cöng, àêìu haâng. Àaão Àaâi Loan trúã vïì vúái luåc àõa Trung Quöëc. Kim Dung xêy dûång möåt nhên vêåt Khang Hy khaá àöå lûúång. Nhaâ vua àoåc caác lyá luêån, caác saách sûã cuãa boån nhaâ nho Haán töåc àûúng thúâi viïët ra vúái sûå caãm nhêån thêåt khaách quan. Àaám quyïìn thêìn phña dûúái thò cho rùçng caác loaåi saách êëy mang mêìm möëng phaãn nghõch, cûá àùåt àiïìu têu röîi vúái nhaâ vua. Nhûng Khang Hy troång vùn hoåc, quyá taâi nùng. Nhaâ vua hiïíu rùçng boån Baát kyâ Maän Chêu khöng thïí coá nhûäng tû duy, nhûäng taâi nùng nhû vêåy. Caái maâ hoå goåi laâ trung quên, xin nhaâ vua deåp hïët tû tûúãng phaãn nghõch trong àaám nho gia Haán töåc thûåc sûå chó laâ mùåc caãm tûå ty cuãa nhûäng ngûúâi ñt hoåc, chó biïët cai trõ theo löëi phên biïåt chuãng töåc vaâ chó thêëy àûúåc sûác maånh cuãa lûúäi kiïëm. Àiïìu hiïín nhiïn laâ Baát kyâ Maän Chêu khöng thïí cai trõ àûúåc möåt Haán töåc mêëy trùm triïåu ngûúâi nïëu khöng coá möåt àöëi saách nöåi trõ nhên tûâ, khiïm aái. Khang Hy coá àûúåc caái beán nhaåy cuãa möåt nhaâ chñnh trõ kiïåt xuêët nïn xaä höåi Trung Quöëc dûúái triïìu Khang Hy laâ xaä höåi thaái bònh, thõnh trõ. Saách lûúåc àöëi ngoaåi cuãa nhaâ vua cuäng tuyïåt diïåu khöng keám. Khaám phaá àûúåc êm mûu liïn kïët cuãa Möng Cöí, Têy Taång, Nga La Tû (La Saát) vaâ boån Thêìn long giaáo - möåt giaáo phaái phaãn àöång úã quêìn àaão Liïu Àöng, Khang Hy àaä tòm caách phaá möëi liïn minh àoá. Nhaâ vua àem chûác chuêín Caát Nhô Haän (vua dûå bõ) ra àïí duå vûúng tûã Caát Nhô Àan cuãa Möng Cöí; tùng thïm möåt ngöi võ Tang Kïët Hoaåt Pêåht bïn caånh Àaåt Ma Hoaåt Phêåt úã Têy Taång. Àöëi vúái Thêìn long giaáo vaâ àoaân quên xêm phaåm biïn giúái cuãa Nga La Tû, nhaâ vua chuã trûúng noái chuyïån bùçng suáng. Àïí chuêín bõ cho hai cuöåc chiïën tranh àoá, Khang Hy àaä múâi 2 cöë àaåo Têy dûúng laâ Nam Hoaâi Nhên vaâ Thang Nhûúåc Voång giaám àöëc cöng viïåc àuác suáng àaåi baác. Ngûúâi Trung Hoa laâ dên töåc àêìu tiïn trïn thïë giúái chïë ra thuöëc phaáo nïn chuyïån chïë taåo hoaã dûúåc laâ ra àaån troång phaáo àöëi vúái hoå laâ chuyïån bònh thûúâng. Àiïìu bêët ngúâ àöëi vúái quên Nga La Tû úã mùåt trên biïn giúái laâ hoå àaä bõ troång phaáo cuãa nhaâ Thaânh bùæn truáng thaânh luyä. Trûúác nay, hoå nghô quên Thanh chó biïët àaánh nhau bùçng ngûåa vaâ gûúm giaáo. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 156 Cuöåc chiïën tranh Trung — Nga diïîn ra úã biïn giúái hai nûúác àûúåc Kim Dung diïîn taã möåt caách khaá haâi hûúác vúái sûå hiïån diïån cuãa “baá tûúác” Vi Tiïíu Baão, tû lïånh caác têåp àoaân quên Thanh. Caái kiïíu àaánh nhau vûâa bùçng vuä khñ vûâa bùçng tiïíu xaão lûu manh, caái kiïíu thûúng thuyïët àïí kyá hoaâ ûúác Hùæc Long Giang vûâa bùçng phûúng phaáp ngoaåi giao vûâa bùçng lyá luêån cuâ cûa cuâ nhêìy kiïíu àêìu àûúâng xoá chúå àaä noái lïn taâi “duâng ngûúâi” cuãa Khang Hy. Ngûúâi Trung Quöëc cho rùçng ngûúâi Nga La Tû (La Saát) laâ quên baá àaåo, phaãi coá möåt tay lûu manh cúä Vi Tiïíu Baão, duâng baá àaåo trõ baá àaåo thò múâi goåi laâ xûáng àöi vûâa lûáa! Vaâ cuöëi cuâng, tû lïånh Vi Tiïíu Baão cuãa quên Thanh vúái tû lïånh Phñ Diïu Àa La (Feáodore) cuãa quên Sa hoaâng Nga àaä kyá vúái nhau hoaâ ûúác Hùæc Long Giang nùng 1864. Trong chñnh sûã Trung Quöëc, Saách Ngaåch Àöì thay mùåt Khang Hy vaâ Phñ Diïu Àa La thay mùåt Sa hoaâng kyá hoaâ ûúác naây. Àêy laâ möåt hoaâ ûúác thùæng lúåi hoaân toaân cho Thanh triïìu: 2 tónh Tên Haãi vaâ A Möåc Nhô cuãa nûúác Nga thuöåc vïì Trung Quöëc; àêët Trung Quöëc röång thïm 80 vaån dùåm vuöng Anh. Trong lõch sûã Trung Quöëc, chûa coá thúâi naâo àêët Trung Quöëc röång nhû thúâi Khang Hy. Hoaâ ûúác àaä giûä cho nhên dên 2 nûúác söëng yïn vui thanh bònh trong suöët 150 nùm. Chó tiïëc rùçng caác vua sau naây cuãa nhaâ Thanh nhu nhûúåc, suy baåi; diïån tñch nûúác Trung Quöëc bõ thu heåp laåi, ngûúâi Trung Quöëc trúã thaânh töi moåi trûúác cuöåc tiïën cöng xêm lûúåc cuãa Baát quöëc liïn quên. Nhûng thöi, chuyïån êëy khöng liïn quan gò àïën Khang Hy vaâ Löåc Àónh kyá. Khang Hy laâ möåt öng vua saáng suöët nhêët cuãa 13 triïìu àaåi nhaâ Thanh trïn àêët Trung Quöëc. Búãi vò nhaâ vua laâ ngûúâi Maän Chêu nïn Kim Dung phaãi àem gaä hïì Vi Tiïíu Baão “böí sung” chêët Haán töåc cho nhaâ vua. Khang Hy vaâ Vi Tiïíu Baão nhû hònh vúái boáng. Àem caái ngay thùçng, saáng suöët tröån vúái caái lûu manh, khöng vùåt êu cuäng laâ möåt cöng thûác söëng. Chùèng vêåy maâ khi Vi Tiïíu Baão tröën ài, Khang Hy àaä cho ngûúâi ài tòm. Nïn nhúá laâ rùçng tïn giaã cuãa Khang Hy laâ Tiïíu Huyïìn Tûâ vaâ tïn giaã cuãa Vi Tiïíu Baão laâ Tiïíu Quïë Tûã. Hoå laâ 2 thùçng nhoã, möåt ngûúâi laâm vua, möåt ngûúâi laâm quan lúán. Boån treã ba hoa khiïën caác öng giaâ ngú ngaác. Tuy thúâi êëy, chûa ai nghe noái àïën viïåc “treã hoaá àöåi nguä laänh àaåo” nhûng roä http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 157 raâng qua Löåc Àónh kyá, Kim Dung àaä cho ngûúâi àoåc biïët thïë naâo laâ thaânh cöng cuãa sûå treã hoaá. Taác phêím àem laåi nuå cûúâi chûá khöng phaãi laâ tû tûúãng chñnh trõ búãi Löåc Àónh kyá laâ tiïíu thuyïët chûá khöng phaãi laâ vùn kiïån baáo caáo. Chuyïån treã hoáa chó laâ chuyïån noái chúi. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 158 66. THÛÃ BÒNH BÊÌU CHÑN VÕ ANH HUÂNG Trúã thaânh ngûúâi anh huâng trong chïë àöå quên chuã luön luön laâ khaát voång cuãa ngûúâi àaân öng chên chñnh. Chñnh vò vêåy maâ tiïíu thuyïët cöí àiïín thûúâng xêy dûång hai loaåi hònh nhên vêåt lyá tûúãng: anh huâng vaâ giai nhên. Töi àaä baân túái mûúâi myä nhên trong tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung. Tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung coá àïën 12 böå, töi xin goáp yá laåm baân àïí choån chñn võ anh huâng. Laâm cöng viïåc naây quaã thêåt maåo muöåi vò nïëu chó choån chñn ngûúâi, têët phaãi boã ài búát möåt söë nhên vêåt trung têm maâ taác giaã àaä daây cöng xêy dûång vaâ ban àoåc mïën möå. Cho nïn töi múái xin àûúåc pheáp duâng ba chûä thûã bònh bêìu... 1. Kiïìu Phong Ngûúâi anh huâng thûá nhêët töi xin choån laâ Kiïìu Phong (tûác Tiïu Phong) trong Thiïn Long baát böå. Nhên vêåt naây khöng thuöåc noâi Àaåi Haán, laåi laâ quên Liïu cêíu; mùåt vuöng tai lúán, tûúáng maåo àûúâng àûúâng. Kiïìu Phong bõ kïët töåi khai man lyá lõch nhùçm leo lïn cao thoåc sêu, lïn laâm bang chuã Caái bang, Trung Quöëc röìi sau àoá seä baán àûáng Trung Quöëc cho rúå Khêët Àan. Ba mûúi tuöíi, uöëng rûúåu nhû nûúác laä, voä cöng cao cûúâng, ngöi võ töåt àónh. Kiïìu Phong àuáng laâ mêîu ngûúâi cuãa quyïìn lûåc cöí àiïín Trung Quöëc. Ba mûúi tuöíi, öng khöng hïì biïët say mï nhan sùæc, khöng theâm nhòn cö hoa khöi vúå cuãa baån möåt caái àïën nöîi cö cùm thuâ, tòm moåi caách àïí cö cöng böë caái lyá lõch Khêët Àan cuãa öng. Kiïìu Phong boã ngöi võ ra ài, cûáu A Chêu röìi yïu thûúng A Chêu. Tònh yïu àau àúán êëy àêíy lïn töåt àónh khi öng ngöå saát A Chêu. Öng boã Trung Quöëc vïì Khêët Àan, trúã thaânh nam Viïån àaåi vûúng, nùæm hïët binh quyïìn nûúác naây. Hoaâng àïë vûâa ra lïånh cho öng têën cöng àaánh xuöëng triïìu Töëng vûâa àïí traã thuâ nhaâ, vûâa àïí http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 159 àïìn ún nûúác. Nhûng öng yïu hoaâ bònh nïn khöng thïí àïí cho trùm hoå lêìm than vò chiïën tranh. Öng àaä tûå xûã lêëy mònh àïí giaãi quyïët toaân böå nghõch lyá, mêu thuêîn maâ cuöåc söëng vaâ lõch sûã nghiïåt ngaä àaä daânh cho öng. Muäi tïn choá soái, biïíu tûúång nguöìn söëng vaâ àúâi söëng cuãa ngûúâi Khêët Àan, trúã thaânh phûúng tiïån giaãi thoaát cho Kiïìu Phong. Kiïìu Phong laâ ngûúâi anh huâng cuãa bi kõch, hoaân toaân khöng giöëng bêët kyâ ngûúâi anh huâng naâo trong suöët chiïìu daâi lõch sûã Trung Quöëc. Coá leä khi xêy dûång nhên vêåt naây, Kim Dung àaä àêìu tû toaân böå taâi hoa vaâ têm tònh cuãa öng vaâo cho nhên vêåt. Kiïìu Phong hay àïën nöîi múái thoaåt nhòn chó thêëy mùåt vuöng tai lúán thö haâo möåc maåc nhûng trñ oác cûåc kò thöng minh vaâ traái tim cûåc kò mêîn caãm. Ngay àïën khi àaánh nhêu, öng cuäng tñnh kô laâm sao chó àaánh möåt àoân maâ kiïìm chïë ngay àõch thuã, laâm sao àïí kiïìm chïë àõch thuã maâ khöng gêy thûúng tñch àïí khoãi xao xuyïën loâng ngûúâi. Àöëi vúái ai,öng cuäng khiïm aái, ön hoaâ, trung trûåc; trong tònh yïu öng coân trung thûåc hún. Öng chó yïu A Chêu, vaâ ngoaâi A Chêu ra, öng khöng coân yïu thûúng ai nûäa. Kiïìu Phong khöng theo Khöíng, Phêåt, Laäo; khöng rùåt Trung Quöëc cuäng khöng rùåt Khêët Àan. Öng chó söëng vaâ laâm möåt con ngûúâi chên chñnh. Gêìn nhû öng chöëng laåi kõch liïåt kiïíu mêîu ngûúâi anh huâng truyïìn thöëng cuãa Trung Quöëc: khöng muöën laâm quan, chöëng laåi lïånh vua, khöng ham laåc thuá tònh duåc. Möåt con ngûúâi nhû vêåy maâ cuöåc àúâi diïîn ra àêìy bi kõch trûúác Nhaån Mön Quan. Töi ca ngúåi Kim Dung khi öng rêët cöng bùçng: nhòn thêëy phêím chêët Khêët Àan cao hún phêím chêët Haán töåc duâ Kim Dung möåt trùm phêìn trùm Haán töåc. Vaâ töi goåi Kiïìu Phong laâ àïå nhêët àaåi anh huâng. 2. Hû Truác Nhên vêåt anh huâng thûá hai töi xin daânh cho nhaâ sû Hû Truác. Vïì mùåt caái lyá lõch, anh huâng naây khöng coá tïn hoå roä raâng. Chûä Hû Truác (cêy truác röîng) chó laâ phaáp danh chuâa Thiïëu Lêm àùåt cho. Cha Hû Truác laâ Huyïìn Tûâ, phûúng trûúång chuâa Thiïëu Lêm; meå laâ Diïåp Nhõ Nûúng, möåt phuå nûä xinh xùæn nhûng laäng maån. Hoå lùång http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 160 leä thûúng yïu nhau röìi Diïåp Nhõ Nûúng coá bêìu sinh ra Hû Truác. Bõ keã thuâ bùæt coác khi múái ba thaáng tuöíi, Hû Truác bõ àem boã úã...chuâa Thiïëu Lêm, àûúåc phaái naây nuöi vaâ trúã thaânh möåt nhaâ sû cö nhi. Cuöåc àúâi Hû Truác cuäng àêìy bi kõch búãi Huyïìn Tûâ phûúng trûúång khöng biïët àûúåc àûáa cö nhi êëy laâ con ruöåt mònh. Vùn hoaá Hû Truác tûúng àöëi keám, chó àuã àïí àoåc kinh Phêåt vaâ nguä giúái cêëm. Thïë nhûng nhaâ sû treã naây àaåo haånh tuyïåt vúâi, Phêåt lûåc cao cûúâng khöng chï vaâo àêu àûúåc. Bõ chñnh... meå mònh bùæt laâm tuâ binh àûa vaâo möåt chöî caác cao thuã àang àaánh cúâ, Hû Truác àaánh bêåy möåt nûúác maâ xúã àûúåc thïë cúâ bñ löëi trùm nùm cuãa phaái Tiïu Dao, trúã thaânh ngûúâi truyïìn nhên cuãa phaái naây. Phaái Tiïu Dao chuyïn tuyïín àaân öng cûåc àeåp, Hû Truác laåi xêëu ma chï quyã húân. Viïåc tuyïín hoaâ thûúång Hû Truác laâm truyïìn nhên laâ möåt sûå phaá lïå cuãa phaái Tiïu Dao, xuác phaåm trêìm troång àïën tñnh thêím myä. Thêëy möåt beá gaái sùæp bõ giïët, Hû Truác ra tay cûáu ngay. Hoaá ra àoá laâ Thiïn Sún Àöìng Möî cuãa cung Linh Thûáu nuái Phiïu Diïîu. Àöìng Möî bùæt Hû Truác àûa qua Têy Haå giêëu trong hêìm nûúác àaá, eáp buöåc Hû Truác phaãi ùn mùån vaâ... nguã vúái cöng chuáa Têy Haå. Nhaâ sû cuãa chuáng ta àau àúán nhêån ra rùçng cuöåc söëng cuãa ngûúâi phaâm cûåc kò hêëp dêîn hún hùèn cuöåc söëng cuãa nhaâ sû Thiïëu Lêm. Àùæc thuã voä cöng vaâ nöîi lûåc cuãa hai chõ em Thiïn Sún Àöìng Möî, Hû Truác trúã thaânh cung chuã cung Linh Thûáu, cai trõ dûúái tay caã ba böën ngaân muå àaân baâ vaâ haâng vaån baâng mön taã àaåo ba mûúi saáu àöång baãy mûúi hai àaão. ÊËy vêåy maâ nhaâ sû vêîn àûáng àùæn, cûá kïu boån àïå tûã cuãa mònh laâ tyã tyã. Voä cöng cuãa Hû Truác cûåc kò cao cûúâng, àaánh cho quöëc sû Thöí Phöìn Cûu Ma Trñ te tua, trõ Àinh Xuên Thu cuãa phaái Tinh Tuá saát vaán. Nhûng nhaâ sû cuãa chuáng ta vêîn rêët khiïm töën àïí cho phaái Thiïëu Lêm àaánh 100 cön töåi phaåm Nguä giúái cêëm. Lïn Laâm cung chuã, Hû Truác vêîn chûa coá tïn hoå, chó thïm möåt chûä Tûã vaâo sau laâm Hû Truác Tûã àïí coá veã àaåo sô möåt chuát, dïî daâng phên biïåt vúái caác tùng nhên phaái Thiïëu Lêm. Luâ khuâ coá öng cuâ àöå maång, ham vui maâ qua Têy Haå chúi, Hû Truác Tûã laåi tòm àuáng ra naâng... cöng chuáa àaä nguã vúái mònh. Gaä xuá hoaâ thûúång trúã thaânh phoâ maä möåt àïë quöëc huâng maånh. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 161 Thuã phaáp xêy dûång nhên vêåt Hû Truác cuãa Kim Dung cûåc kò taâi hoa. Caã cuöåc àúâi chaâng naây gùåp toaân cú duyïn töët àeåp mùåc duâ anh chûa bao giúâ tòm kiïëm. ÀUÁng ra anh chó mong àûúåc laâm möåt tiïíu tùng chuâa Thiïëu Lêm, ngaây hai bûäa chay, töëi niïåm kinh Phêåt nhûng Kim Dung àaä àêíy anh lïn laâm möåt võ anh huâng saáng giaá trong thiïn haå. Baãn lônh cao cûúâng, taâi nùng quaán chuáng, thêåt thaâ trung hêåu, giaâu loâng nhên aái, laåi laâm rïí möåt öng vua, laâm töíng tû lïånh möåt lûåc lûúång giang höì - caái àoá khöng phaãi möåt ngûúâi anh huâng laâ gò, húã trúâi? 3. Trûúng Vö Kyå Töi choån Trûúng Vö Kyå, coân coá tïn giaã laâ Tùng A Ngûu, con trai cuãa Trûúng Thuyá Sún vaâ Hên Töë Töë, nhên vêåt chñnh trong YÃ thiïn Àöì long kyá, laâ nhên vêåt anh huâng thûá ba.Têëm loâng cuãa Trûúng Vö Kyå rêët nhên hêåu, mûúâi lùm tuöíi àaä daám dùæt em beá Bêët Höëi saáu baãy tuöíi vûúåt qua haâng chuåc ngaân dùåm lïn Thiïn Sún tòm cha. Con ngûúâi trai treã êëy may mùæn hoåc àûúåc Cûãu Dûúng thêìn cöng, hoåc àûúåc Voä Àang quyïìn phaáp, Caân khön àaåi naä di têm phaáp; voä cöng àùæc thuã hai thûá chñnh taâ, laåi hoåc àûúåc nghïì laâm thuöëc cûáu ngûúâi! Con ngûúâi êëy múái hai mûúi tuöíi àaä xaã thên cûáu quêìn haâo Minh giaáo, chõu àem têìm thên cho ngûúâi ta àaánh àêåp àïí hoaá giaãi têët caã moåi hêån thuâ. Vaâ cuäng chñnh con ngûúâi êëy múái hai mûúi tuöíi àaä laâm giaáo chuã möåt giaáo phaái yïu nûúác, laänh àaåo nhûäng ngûúâi Trung Quöëc yïu nûúác àûáng lïn khúãi nghôa chöëng quên Nguyïn xêm lûúåc. Con ngûúâi êëy biïët àùåt Töí quöëc Trung Hoa, dên töåc Trung Hoa trïn hïët, gaåt boã nhûäng khaát voång quyïìn lûåc vaâ tûå aái caá nhên àïí cho cuöåc khaáng chiïën thaânh cöng. Haäy àoåc laåi àoaån Chu Nguyïn Chûúng phaãn Trûúng Vö Kyå, àem Vö Kyå vaâ Triïåu Mêîn giam vaâo àaåi lao. Vúái baãn lônh thêìn thöng êëy, Vö Kyå giïët Chu Nguyïn Chûúng chó cêìn möåt ngoán tay. Nhûng cuöåc khúãi nghôa úã Hoaâi Tûá chó biïët Chu Nguyïn Chûúng laâ thuã lônh chûá khöng biïët túái Trûúng Vö Kyå. Vö Kyå lùång leä múã xiïìng khoaá, dêîn ngûúâi tònh ra ài àïí Chu Nguyïn Chûúng tiïëp tuåc laänh àaåo cuöåc khúãi nghôa. Töi cho têìm nhêån thûác êëy laâ têìm nhêån thûác cuãa bêåc àaåi trñ tuïå maâ chó http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 162 coá ngûúâi anh huâng saáng suöët nhêët múái coá thïí tû duy vaâ haânh xûã nhû vêåy. Trong tònh yïu, Vö Kyå cuäng laâ bêåc anh huâng. Vö Kyå coá böën cö baån gaái xinh àeåp: Chêu Nhi (em cö cêåu), Triïåu Mêîn (àaåi hoa hêåu Möng Cöí, quêån chuáa), Chu Chó Nhûúåc (chûúãng mön phaái Nga Mi) vaâ Tiïíu Siïu (thaánh sûá nûä Baái hoaã giaáo Ba Tû). Chêu Nhi luyïån voä, nhan sùæc xêëu ài, laåi bõ chûáng têm thêìn phên liïåt nhûng Vö Kyå vêîn yïu cö vaâ muöën cûúái cö laâm vúå. Chêu Nhi chïët, Vö Kyå àõnh cûúái Chó Nhûúåc nhûng Triïåu Mêîn àïën... phaá àaám. Vö Kyå yïu Tiïíu Siïu. Nhûng Tiïíu Siïu phaãi vïì Ba Tû lïn ngöi giaáo chuã àïí cûáu maång cho meå giaâ. Cuöëi cuâng, Vö Kyå yïu àúä keã thuâ xinh àeåp vaâ thöng minh cuãa mònh:Triïåu Mêîn. Nhên loaåi coá thïí àaánh nhêu àïën chïët vïì chuã nghôa dên töåc, chuã nghôa yïu nûúác. Thïë nhûng khöng ai cêëm àûúåc hai keã thuâ cuãa hai dên töåc khaác yïu nhau. Tònh yïu cuãa Vö Kyå vaâ Triïåu Mêîn thêåt lyá tûúãng: hoå àaánh nhau àïën àêìu rúâi maáu chaãy, phoáng hoaã àöët nhaâ àïí röìi töëi àïën, hoå laåi gùåp nhau trong quaán rûúåu, ngöìi àöëi êím noái chuyïån têm tònh. Cuöëi cuâng, Vö Kyå laâm möåt viïåc hïët sûác nghiïm tuác: keã löng maây cho Triïåu Mêîn. Chuyïån êëy cuägn lúán lao nhû chuyïån chöëng quên Nguyïn cûáu nûúác Trung Hoa. Chñnh vò vêåy, töi goåi Vö Kyå laâ àaåi anh huâng. 4. Trûúng Thuyá Sún Trûúng Thuyá Sún laâ cha Trûúng Vö Kyå, chöìng cuãa Hên Töë Töë, àïå tûã thûá nùm cuãa Trûúng Tam Phong phaái Voä Àang. YÃ thiïn Àöì long kyá chó noái vïì Trûúng Thuyá Sún coá 4 chûúng nhûng töi vêîn bêìu nhên vêåt naây laâ ngûúâi anh huâng thûá tû trong toaân böå taác phêím Kim Dung. Trûúng Thuyá Sún hoåc voä nhûng laåi laâ möåt nhaâ thû phaáp hoåc. Trong cuöåc chiïën àêëu khöng cên sûác trûúác Taå Töën, Trûúng Thuyá Sún àaä duâng cêy buát sùæt cuãa mònh viïët lïn taãng àaá baâi ca quyïët truyïìn miïång: Voä lêm chñ tön Baão àao Àöì long http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 163 Hiïåu lïånh thiïn haå Maåc caãm bêët toâng YÃ Thiïn bêët xuêët Thuyâ dûä tranh phong. Hai mûúi böën chûä viïët vúái phong caách hònh nhû phoáng tuáng lûu loaát, bao göìm tinh thêìn, yá chñ, nöåi lûåc, thuã phaáp khiïën Taå Töën ngêín ngú, chõu thua. Trûúng Thuyá Sún laâ öng truâm taán gaái. Caách taán gaái cuãa öng laâ... khöng taán gò caã, múái laâ àaáng súå. Gùåp Hên Töë Töë lêìn àêìu úã phuã Lêm An, Hên Töë Töë hoãi yá cuãa öng vïì chûä Bêët do cö viïët trong cêu "Taâ phong tïë vuä bêët tu quy" (gioá xeáo, mûa nghiïng àùång chùèng vïì). Cö súå chûä êëy viïët tïå, nhûng öng rêët khön, khen chûä êëy tûå nhiïn, dû võ vö têån. Sau àoá, öng laåi chûäa caác chöî bõ àinh àöåc trïn tay cö. Öng nùæm tay gioãi àïën nöîi traái tim con ngûúâi ta rung àöång. Bõ bùæt coác bêët tûã àûa vïì Bùng hoaã àaão, öng söëng chung vúái Hên Töë Töë ngay. Caái hay cuãa öng laâ khöng cêu nïå chuyïån chñnh taâ, khöng mùåc caãm chuyïån danh mön vúái taâ àaåo, cuäng khöng cêìn àúåi bêím baáo vúái sû phuå, sû huynh.. Töë Töë sinh ra Trûúng Vö Kyå; hoå laåi trúã vïì Trung Nguyïn. Ngûúâi ta ài tòm dêëu vïët Taå Töën, ài tòm baão àao Àöì long, chó coá vúå chöìng öng vaâ Vö Kyå biïët roä. Àoaån àau thûúng nhêët laâ àoaån öng cuâng Töë Töë tûå tûã trïn nuái Voä Àang àïí vûâa taå töåi vúái sû mön, vûâa àïí giêëu kñn thên thïë Taå Töën, Chó coá ngûúâi anh huâng phûúng Àöng múái sùén saâng hy sinh nhû vêåy. Tñnh ra caác "anh huâng" viïîn Têy Hoa Kyâ cúä Ringo, Django chûa daám chúi caách êëy. Trûúng Thuyá Sún laâ nhên vêåt phuå nhûng baãn sùæc àuáng laâ möåt anh huâng. 5. Thaåch Phaá Thiïn Ngûúâi anh huâng thûá nùm töi bònh choån laâ Thaåch Phaá Thiïn (Cêíu Taåp Chuãng), chaâng thanh niïn khöng biïët chûä nhûng cûåc kò thöng minh trong Hiïåp khaách haânh. Thaåch Phaá Thiïn laâ con cuãa Thaåch Thanh vaâ Mêîn Nhu úã Huyïìn Töë trang, Giang Nam. Bõ möåt ngûúâi phuå nûä bùæt coác tûâ luác múái vûâa ba thaáng tuöíi, chaâng trai trúã thaânh tïn tiïíu caái ùn xin, khöng àûúåc hoåc haânh. ÊËy vêåy maâ cú http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 164 duyïn àûa àêíy chaâng tiïíu caái thaânh möåt nhên vêåt coá baãn lônh voä cöng cao cûúâng vaâ têëm loâng nghôa hiïåp cao vúâi vúåi. Töåi duy nhêët cuãa chaâng trai naây laâ giöëng nhû àuác ngûúâi anh ruöåt àöåc aác cuãa mònh tïn laâ Thaåch Trung Ngoåc. Hùæn àaä gêy ra nhiïìu töåi aác, trong àoá coá vuå cûúäng dêm chûa thaânh möåt cö gaái múái mûúâi hai tuöíi. Gêy töåi aác xong, hùæn boã tröën, àïí cho boån thuöåc haå mùåc tònh àem Thaåch Phaá Thiïn ra laâm con buâ nhòn, thay hùæn gaánh vaác têët caã hêåu quaã tûâ nhûäng haânh vi vö àaåo cuãa mònh. Chñnh Thaåch Phaá Thiïn àaä cûáu àûúåc Baåch A Tuá, cö gaái bõ cûúäng dêm. Chñnh Thaåch Phaá Thiïn àaä hoaá giaãi àûúåc nhûäng thuâ hêån, àöëi àõch trong nöåi böå phaái Tuyïët Sún. Chñnh Thaåch Phaá Thiïn àaä thay mùåt bang Trûúâng Laåc, nhêån theã baâi múâi ài ùn chaáo Laåp baát ngoaâi biïín Àöng duâ biïët rùçng lùæm ngûúâi ài khöng coá ngaây vïì. Con ngûúâi êëy àún chêët, höìn hêåu möåt caách laå luâng. Con ngûúâi êëy sùén saâng nhêån caái chïët cho ngûúâi khaác àûúåc söëng, noái nùng vúái ai vêîn möåt mûåc ön hoaâ, khiïm aái. Con ngûúâi êëy hoaân toaân khöng biïët möåt chûä naâo vò khöng àûúåc hoåc haânh nhûng thöng tuïå möåt caách laå luâng nhúâ coá möåt trûåc giaác cûåc kò nhaåy beán. Nghiïn cûáu nùm mûúi böën cêu thú trong Hiïåp Khaách Haânh cuãa àaåi thi haâo Lyá Baåch, nhûäng con ngûâúâi taâi hoa nhêët sa vaâo chûä nghôa, ài tòm voä cöng bùçng sûå suy luêån duy lñ. Thaåch Phaá Thiïn khöng biïët chûä nïn khöng biïët nghôa, nghôa laâ hoaân toaân khöng biïët cêu thú noái gò, yá nghôa ra sao. Chaâng vûúåt qua taác àöång ài tòm yá nghôa, chó quan têm àïën àûúâng neát cuãa tûâng chûä - tûå daång. Nùm mûúi böën cêu thú, möîi cêu nùm chûä, cho ra hai trùm baãy mûúi chûä khaác nhau, möîi chûä coá möåt caách viïët. Thaåch Phaá Thiïn ài theo tûâng neát chûä vaâ àùæc thuã möåt caách veã vang pho voä cöng Hiïåp Khaách Haânh. Kim Dung muöën àûa Thaåch Phaá Thiïn ra laâm troâ cûúâi nhaåo thiïn haå chùng? Khöng, öng xêy dûång nhan vêåt cuãa mònh möåt caách nghiïm tuác, vúái caã loâng yïu thûúng vaâ quyá troång phêím giaá con ngûúâi. Ta àaä àoåc nhûäng cöng aán Thiïn töng, trong àoá coá sûå lônh ngöå trûåc tiïëp khöng thöng qua biïån luêån àûúåc coi laâ phûúng phaáp töëi ûu. ÚÃ chûâng mûåc naâo àoá, sûå laänh ngöå pho voä cöng Hiïåp Khaách http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 165 haânh cuãa Thaåch Phaá Thiïn rêët gêìn guäi vúái cöng aán Thiïìn töng, trûåc giaác ài ngay vaâo chên baãn thïí cuãa sûå vêåt. Thaåch Phaá Thiïn quay vïì vúái cö baån nhoã Baåch A Tuá. Àêy cuäng laâ möåt daång giêëc mú anh huâng vaâ giai nhên, mùåc duâ anh huâng thêët hoåc àaä tûâng ài xin ùn vaâ giai nhên àaä tûâng bõ löåt quêìn ao cûúäng dêm khöng thaânh. Haåt ngoåc toaân myä naâo maâ khöng coá vïët? Cho toái nùm êëy dûúâng nhû laâ nùm chaâng hai mûúi tuöíi, chaâng múái biïët rùçng ngûúâi goåi mònh laâ Cêíu Taåp Chuãng, àaä tûâng nuöi nêëng vaâ mùæng moã minh dûúâng nhû khöng phaãi laâ meå mònh. Ngûúâi anh huâng àûáng laåi bïn nuái cuä, bïn cùn nhaâ xûa vaâ thêîn thúâ suy nghô: Ta laâ ai? 6. Lïånh Höì Xung Coá leä tïn anh huâng naây laâ caái tïn hay nhêët trong nhûäng nhên vêåt trung têm cuãa Kim Dung. Hoå Lïånh Höì tûúng àöëi hiïëm, coân chûä Xung laâ chûä gheáp tûâ böå Nhõ vaâ êm Trung cho nïn khi àïën Têy Höì (Giang Nam), Lïånh Höì Xung coân coá tïn laâ Phong Nhõ Trung. Tïn naây do Hûúáng Vêën Thiïn àùåt ra àïí loeâ bõp boån Giang Nam tûá hûäu úã Haâng Chêu, Têy Höì. Lïånh Höì Xung laâ con möì cöi khöng cha khöng meå, àêìu quên laâm mön àïå phaái Hoa Sún tûâ luác mûúâi hai, mûúâi ba tuöíi. Hùæn tön sû phuå Nhaåc Bêët Quêìn nhû cha, tön sû nûúng Ninh Trung Tùæc nhû meå, coi tiïíu sû muöåi Nhaåc Linh San nhû em gaái. Baãn tñnh hùæn ngay thùèng, chên thûåc, khöng tham lam cuãa ai, khöng nõnh búå ai, sùén saâng ra tay viïån trúå ngûúâi khaác. Con ngûúâi hùæn rêët laäng maån, mï rûúåu, kïët giao röång raäi vúái moåi ngûúâi nïn àûúåc taác giaã goåi laâ keã thanh danh taân taå. Moåi viïåc seä khöng coá gò àaáng noái nïëu nûä ni cö nhoã tuöíi Nghi Lêm cuãa phaái Hùçng Sún khöng bõ Àiïìn Baá Quang bùæt coác vaâ Lïånh Höì Xung khöng tòm caách giaãi cûáu cö ra khoãi baân tay dêm tùåc naây. Tûâ chöî quen biïët vúái Àiïìn Baá Quang, hùæn mang tiïëng laâ kïët giao vúái baâng mön taã àaåo. Bõ tiïíu sû muöåi Nhaåc Linh San phuå rêîy möëi tònh dêìu àïí ài theo Lêm Bònh Chi, hùæn coân phaãi mang tiïëng xêëu laâ ùn tröåm Tõch taâ kiïëm phöí cuãa nhaâ hoå Lêm úã Phuác Chêu. Nhûng hùæn loåt vaâo mùæt http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 166 xanh möåt thaánh nûä - Nhêåm Doanh Doanh, tiïíu thû cuãa Triïu Dûúng thêìn giaáo vaâ tûâ àoá, boån baâng mön taã àaåo cöi hùæn laâ àaåi anh huâng, àaåi haâo kiïåt trïn àúâi. Hai lêìn àûúåc múâi gia nhêåp thêìn giaáo, hùæn thùèng thûâng tûâ chöëi vò muöën giûä laåi baãn sùæc laâm ngûúâi cuãa mònh. Nhûng cuöåc söëng oaái oùm, möåt con ngûúâi thanh danh taân taå nhû hùæn laåi trúã thaânh chûúãng mön phaái Hùçng Sún, cai trõ möåt bêìy ni cö vaâ phuå nûä tuåc gia. Ngûúâi ta cûúâi hùæn chùng? Khöng, Doanh Doanh - ngûúâi tònh thöng minh vaâ àêìy mûu lûúåc cuãa hùæn àaä cûáu hùæn trûúác moåi tònh huöëng tûúãng nhû nguy kõch nhêët. Hùæn thoaát khoãi caác loaåi caåm bêîy, trong àoá caåm bêîy àaáng súå nhêët laâ do sû phuå Nhaåc Bêët Quêìn cuãa hùæn giûúng ra, laâ cuäng nhúâ mûu lûúåc cuãa Doanh Doanh. Vúái àûúâng Àöåc cö Cûãu kiïëm, hùæn nhòn ra toaân böå sú húã trong kiïëm phaáp cuãa thiïn haå. Hùæn coá thïí giïët àûúåc têët caã keã thuâ àõch nhûng luön luön hùæn haå thuã lûu tònh. Têm tònh hùæn liïn quan àïën ba ngûúâi phuå nûä. Hùæn yïu tiïíu sû muöåi Nhaåc Linh San, bõ cö phuå rêîy, hùæn àau àúán vö kïí. Sau àoá, gùåp gúä vaâ nhêån àûúåc têëm chên tònh cuãa Thaánh cö Nhêåm Doanh Doanh, hùæn trúã thaânh möåt thûá thêìn tiïn trong coäi thïë. Tiïíu ni cö Nghi Lêm thêìm yïu tröåm nhúá hùæn dïën voä vaâng thên xaác, khiïën hùæn àau àúán àïën töåt cuâng vò khöng biïët laâm thïë naâo àïí àaáp ûáng têëm chên tònh cuãa cö. Ngûúâi àoåc àïìu biïët àïën hùæn laâ chñnh nhên quên tûã thûá thiïåt; miïång hùæn beão leão trún nhû múä nhûng haânh vi rêët àoan chñnh, quang minh. Àoåc Tiïëu ngaåo giang höì, ai cuägn yïu mïën hùæn vaâ cùm giêån sû phuå hùæn laâ Nhaåc Bêët Quêìn. Thïë nhûng, hùæn laâ àaåi anh huâng khöng chó àún giaãn laâ do hùæn söëng bùçng phêím chêët cuãa ngûúâi chñnh nhên quên tûã. Töi cho rùçng hùæn laâ àai anh huâng úã chöî khii cöng àaä thaânh, danh àaä toaåi, hùæn cam loâng ruä boã têët caã, dêîn cö vûåo thöng minh xinh àeåp khùæp Trung Quöëc têëu lïn nhaåc khuác Tiïëu ngaåo giang höì hoaâ bònh, trung chñnh. Àoá laâ khaát voång cuãa möåt con ngûúâi tûå do, khöng chõu lïå thuöåc vaâo cöng danh, quyïìn lûåc. Hùæn coá caái taác phong caãu mêîu ngûúâi lyá tûúãng trong triïët lyá Laäo - Trang. Töi goåi hùæn laâ ngûúâi àaåi anh huâng trong Tiïëu ngaåo giang höì. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 167 7. Dûúng Qua Dûúng Qua coân àoåc laâ Dûúng Quaá. Chûä Quaá coá nghôa laâ löîi lêìm, thûá löîi lêìm khöng do chñnh chaâng trai gêy ra maâ do cha meå chaâng gêy ra. Chaâng trai naây thöng minh vö haån, can àaãm tuyïåt vûâoi, trung thûåc mûúâi phêìn, xûáng àaáng àûúåc xïëp haång trûúác öng baác cuãa hùæn laâ Quaách Tônh. Dûúng Qua hoåc àûúåc Àaã cêíu böíng phaáp cuãa Caái bang, laåi àùæc thuã toaân böå voä cöng cuãa phaái Cöí Möå do Tiïíu Long Nûä sû phuå truyïìn cho. Caái hún àúâi nhêët cuãa Dûúng Qua so vúái caác ngûúâi anh huâng khaác laâ anh àaä daám yïu ngûúâi sû phuå cuãa mònh trong möåt xaä höåi phong kiïën maâ ngûúâi thêìy àûúåc xïëp cao hún caã cha meå. Toaân böå boån hoaâ sô giang höì biïët chuyïån àïìu nguyïìn ruãa àöi tònh nhên Dûúng Qua - Tiïíu Long Nûä, cho rùçng àoá laâ möëi tònh loaån luên, phi àaåo lyá. Caái hún àúâi nhêët cuãa Dûúng Qua laâ thùèng thùæn thûâa nhêån tònh yïu êëy, thûâa nhêån chó yïu coá Tiïíu Long Nûä vaâ khi Tiïíu Long Nûä ra ài thò Dûúng Qua cuäng ài khùæp chên trúâi goác biïín tòm kiïëm cö. Cuöåc khaáng chiïën chöng quên Möng Cöí àûúåc thuêåt laåi trong Thêìn àiïu hiïåp lûä coá sûå goáp mùåt cuãa Dûúng Qua - chaâng trai yïu nûúác. ÚÃ möåt chûâng mûåc naâo àoá, Kim Dung muöën xêy dûång möåt mêîu anh huâng vïå quöëc theo phong caách Trung Hoa. Nhûng töi cho baãn sùæc anh huâng cuãa Dûúng Qua laâ úã trong tònh yïu. Biïët Tiïíu Long Nûä yïu thûúng mònh chên thêåt; biïët cö àau àúán vò bõ Doaän Chñ Bònh hiïëp dêm, khöng coân trong trùæng àïí xûáng àaáng vúái mònh nûäa, Dûúng Qua vêîn ài tòm ngûúâi tònh Tiïíu Long Nûä. Àêët nûúác Trung Hoa thiïëu gò phuå nûä nhûng Dûúng Qua chó yïu möåt sû phuå cuãa mònh. Cö khöng coân trong trùæng nhûng dûúái mùæt Dûúng Qua, cö vêîn laâ cö gaái trinh tiïët rûåc rúä. Nhûäng quan àiïím cuãa Dûúng Qua àaä chiïën thùæng trûúác nhûäng raâo caãn luên lyá, àaåo àûác mang nùång maâu sùæc Nho giaáo cûáng nhùæc vaâ àöi khi phi nhên tñnh cuãa xaä höåi Trung Quöëc. Töi cho àoá múái laâ baãn sùæc anh huâng. 8. Höì Phó Höì Phó laâ con trai cuãa Höì Nhêët Àao, ngoaåi hiïåu Tuyïët Sún Phi Höì, anh huâng àêët Sún Àöng. Höì Nhêët Àao àêëu vúái Miïu Nhên http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 168 Phûúång vaâ lûúäi àao cuãa Miïu Nhên Phûúång àaä bõ möåt ai àoá têím thuöëc àöåc vaâo; möåt haânh vi maâ ngûúâi anh huâng löîi laåc nhû Miïu Nhan Phûúång khöng laâm. Caái chïët cuãa Höì Nhêët Àao maäi maäi laâ möåt nghi aán. Tiïíu anh huâng Höì Phó mûúâi baãy tuöíi, tûâ Sún Àöng mang theo cêy Laänh nguyïåt baão àao cuâng vúái àûúâng Höì gia àao phaáp danh tiïëng cuãa cha truyïìn laåi, vïì Trung nguyïn tòm keã thuâ. Chaâng trai naây baãn lônh cao cûúâng, thöng minh vö haån. Kïët baån vúái cö gaái hoå Viïn chuyïn mùåc aáo tña Viïn Tûã Y, hoå trúã thaânh möåt àoi baån treã haânh hiïåp giang höì, trûâ khûã keã baåo ngûúåc. Àúâi vua Caân Long triïìu Thanh duâ àûúåc goåi laâ thaái bònh thaånh trõ nhûng naån tham quan ö laåi, cûúâng haâo aác baá vêîn àêìy rêîy trong xaä höåi Trung Quöëc. Àoåc nhûäng trang viïët vïì Tiïíu anh huâng Höì Phó vaâ Viïn Tûã Y haânh hiïåp cûáu nhên àöå thïë, trûâng trõ tham quan ö laåi vaâ cûúâng haâo aác baá, chuáng ta thêëy àûúåc toaân caãnh xaä höåi nhiïîu nhûúng cuãa triïìu Caân Long. Trong tiïíu thuyïët, Höì Phó àûúåc Kim Dung taã nhû möåt chaâng trai coá veã bïì ngoaâi man rúå vúái haâm rêu quai noán vaâ khuön mùåt vö caãm. Thïë nhûng khöng phaãi nhû vêåy. Gùåp Miïu Nhûúåc Lan, con gaái cuãa Miïu Nhên Phûúång, chaâng trai hai mûúi baãy tuöíi êëy say mï ngay tûâ caái nhòn àêìu tiïn. Miïu Nhûúåc Lan cuäng vêåy. Taác giaã àïí cho möëi tònh êëy lú lûãng khöng coá àoaån kïët thuác. Trong Laänh nguyïåt baão àao hay trong Tuyïët Sún phi höì, Höì Phó thay mùåt ngûúâi cha àaä qua àúâi àêëu vúái Miïu Nhên Phûúång. Caã hai cuöåc chiïën àêëu laâ hai cuöåc chiïën àêëu cuãa trñ thöng minh vaâ loâng duäng caãm. Höì Phó àaä thùæng nhûng khöng bao giúâ haå lûúäi àao ra chiïu cuöëi cuâng. ÊËy búãi vò anh biïët rùçng cha mònh àaä chïët vò lûúäi àao cuãa Miïu Nhên Phûúång nhûng möåt ngûúâi anh huâng nhû Miïu Nhên Phûúång thò khöng thïí böi thuöëc àöåc vaâo àao kiïëm àï giïët cha mònh nhû vêåy. Vaâ do vêåy, lûúäi àao cuãa anh long lanh dûúái boáng trùng laånh, loáng laánh trïn nïìn tuyïët trùæng nhûng khöng cheám xuöëng Miïu Nhên Phûúång. Töi goåi Höì Phó laâ ngûúâi anh huâng thûá taám trong sûå nghiïåp xêy dûång nhên vêåt cuãa Kim Dung. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 169 9. Àõch Vên Àõch Vên laâ nhên vêåt trung têm cuãa böå Liïn Thaânh Quyïët (Töë têm kiïëm). Chaâng trai êëy khöng cha khöng meå, lúán lïn dûúái trûúáng cuãa sû phuå Thñch Trûúâng Phaát, thûúng yïu con gaái cuãa sû phuå laâ Thñch Phûúng. Möëi tònh dên daä, höìn nhiïn êëy seä khöng tan vúä nïëu tay sû phuå nguyå quên tûã kia khöng nuöi êm mûu doâm ngoá böå Liïn thaânh kiïëm phaáp, àem con gaái gaã cho Vaån Khuï, con trai cuãa vaån Chêën Sún, sû huynh cuãa laäo. Bõ Huyïët Àao laäo töí cuãa Huyïët Àao mön Têy Taång bùæt coác, buöåc laâm àïå tûã chên truyïìn, Àõch Vên vêîn giûä àûúåc phêím chêët ngûúâi anh huâng àún chêët, khöng hoaâ vaâo doâng höi tanh cuãa Huyïët Àao mön. Anh cûáu àûúåc Thuãy Sinh, cö gaái Trung Quöëc bõ bùæt coác ra khoãi baân tay dêm aác cuãa Huyïët Àao laäo töí. Anh trúã thaânh ngûúâi anh em kïët nghôa Àinh Àiïín, möåt haâo sô giang höì thûúång thùång vaâ khaám phaá ra toaân böå bñ mêåt trong Liïn Thaânh quyïët - con àûúâng dêîn àïën möåt kho taâng coá giaá trõ liïn thaânh. Ai cuäng tham vaâng baåc chêu baáu, kïí caã sû phuå Thñch Trûúâng Phaát cuãa anh. Thïë nhûng, anh khöng hïì tham. Trûúác kho baáu trong chuâa Thiïn Ninh thaânh Giang Lùng, anh khöng thoâ tay böëc vaâng baåc, chêu baáu vaâ do vêåy anh àaä khöng bõ truáng àöåc, àiïn loaån. Anh chaán ngaán nhûäng êm mûu àöåc hiïím cuãa giang höì, chaán ngaán cuöåc söëng taân baåo, lùång leä trúã vïì quan ngoaåi. Nhû trong möåt kõch baãn hoaân chñnh nhêët cuãa tinh thêìn nhên àaåo phûúng Àöng, cö gaái Thuãy Sinh trong trùæng àang chúâ anh giûäa vuâng trúâi tuyïët trùæng mïnh möng. Àich Vên coá caái veã nhaâ quï chún chêët cuãa nöng dên, coá têìm tû duy cuãa möåt bêåc trñ thûác giaã, coá loâng nhên cuãa möåt nhaâ hiïìn triïët, coá traái ti cuãa möåt àûáa treã thú, coá voä cöng cuãa möåt haão haán haång nhêët. Töi choån con ngûúâi naây laâm nhên vêåt anh hung thûá chñn trong toaân böå trûúác taác cuãa Kim Dung. Àïën àêy töi xin khoaá söí, khöng àûa thïm möåt võ nûäa vaâo danh saách nhûäng ngûúâi anh huâng. Nïën nhúá thaânh mêîu ngûúâi cuãa Kim Dung choån laâ ngûúâi chñnh nhên quên tûã, hoaân toaân khaác hùèn ngûúâi quên tûã trong triïët hoåc àaåo Nho vúái biïån chûáng "Tu thên, tïì http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 170 gia, trõ quöëc, bònh thiïn haå", laåi hoaân toaân khaác hùèn hònh tûúång ngûúâi anh huâng quên chuã "keã sô" maâ Nguyïîn Cöng Trûá thûúng tön thúâ: Sô laâm sao cho baách thïë lûu phûúng Trûúác laâ sô, sau laâ khanh tûúáng Nhûäng ngûúâi anh huâng cuãa Kim Dung khöng cêìn baách thïë lûu danh, khöng cêìnthaânh keã sô, cuäng chûa bao giúâ nuöi giêëc mú khanh tûúáng. Hoå söëng vò àúâi, viïåc xong ruä aáo ra ài, giêëu kñn thên thïë cuâng tïn tuöíi nhû thú Lyá Baåch: Sûå liïîu nhêët y khûá Thêm taâng thên dûä danh. Chñnh vò vêåy, töi khöng àûa vaâo àay nhûäng nhên vêåt nöíi tiïëng khaác: Àoaân Dûå, hoaâng àïë Àaåi Lyá, si tònh haång nhêët, coá Luåc maåch thêìn kiïëm vö àõch, chûa phaãi laâ mêîu ngûúâi anh huâng. Quaách Tônh, ngûúâi giûä thaânh Tûúng Dûúng chöëng Möng Cöí, coá Haâng long thêåp baát chûúãng danh tiïëng, seä khöng laâm nïn cúm chaáo gò nïëu khöng coá cö baån (vaâ sau àoá laâ cö vúå) thöng minh, ma maänh, àaây thuã àoaån. Trêìn Cêån Nam (Trêìn Vônh Hoa), töíng àaân chuã cuãa THiïn Àõa Höåi, möåt àúâi nuöi möång chöëng nhaâ Thanh khöi phuåc triïìu MInh, baãn laänh cao cûúâng, con ngûúâi khiïm töën nhûng vêîn giûä maäi caái ngu trung cuãa nhaâ Nho àöëi vúái Trõnh Thaânh Cöng àïí cuöëi cuâng chïët trong tay con chaáu hoå Trõnh cuäng chûa phaãi laâ anh huâng. Gia Luêåt Höìng Cú, hoaâng àïë Khêët Àan, cuäng chûa phaãi laâ anh huâng búãi baãn tñnh cuãa võ naây nhiïìu thuã àoaån vaâ taân baåo. Töi àaä choån mûúâi myä nhên maâ chó choån àûúåc chñn anh huâng. Cho hay, nhan sùæc trúâi cho dïî tòm hún phêím chêët àaåo àûác, lyá tûúãng söëng hònh thaânh qua thiïn nhai baách chiïët cuãa cuöåc àúâi àêìy khöí nhuåc. Maâ àiïìu naây cuäng dïî hiïíu búãi anh huâng cuäng khoá tòm, khoá gùåp, khoá thêëy hún myä nhên. Möåt àiïìu cuäng cêìn noái ra laâ caác võ anh huâng naây laâ nhûäng ngûúâi tònh tuyïåt vúâi trong tònh yïu. Hoå söëng chung thuãy, ngay thùèng, chên thêåt àöëi vúái ngûúâi tònh. Hoå coá thïí àa tònh nhûng khöng hïì àa duåc. Hoå saáng lïn giûäa haâng ngaân nhên vêåt khaác cuãa http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 171 Kim Dung vaâ möîi ngûúâi coá möåt baãn sùæc, möåt phong caách riïng khöng ai lêîn löån vaâo ai. Nguöìn göëc xuêët sûá cuãa hoå laâ àaám con em bònh dn aáo vaãi; giai cêëp quyá töåc quan laåi khöng coá, giai cêëp phuá haâo àõa chuã khöng coá. Àa phêìn hoå lyá lõch khöng roä raâng, coá ngûúâi khöng roä cha meå, quï quaán. Nhûäng anh huâng trong tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung nhû vêåy, hoaân toaân khöng giöëng con ngûúâi lyá tûúãng úã bêët cûá möåt thúâi àaåi naâo trong lõch sûã vùn hoåc Trung Quöëc. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 172 67. YÃ THIÏN ÀÖÌ LONG KYÁ BAÂI CA CUÃA CHUÃ NGHÔA YÏU NÛÚÁC Coá àûúåc möåt taác phêím tiïíu thuyïët hêëp dêîn trong tuã saách gia àònh àïí moåi thaânh viïn moåi lûáa tuöíi cuâng àoåc, röìi khi raänh röîi laåi àem nhûäng tònh huöëng bêët ngúâ, nhûäng nhên vêåt mònh yïu thñch ra baân baåc, tranh luêån laâ möåt àiïìu thuá võ. YÃ thiïn Àöì long kyá laâ möåt taác phêím nhû vêåy. Àêy laâ möåt böå tiïíu thuyïët tûúng àöëi àöì söå trong sûå nghiïåp trûúác taác cuãa Kim Dung. Kim Dung sinh nùm 1942 taåi Haãi Ninh, tónh Triïët Giang, Trung Hoa. Öng xuêët thên trong möåt gia àònh coá truyïìn thöëng vùn hoåc; öng nöåi öng laâm quan dûúái triïìu vua Quang Tûå, laâ nhaâ thú khaá nöíi tiïëng vúái böå Haãi Ninh saát thõ sao thi. Töët nghiïåp Àöng Ngö phaáp hoåc viïån Thûúång Haãi, nùm 1948 öng rúâi luåc àõa sang Höìng Köng laâm cöng taác toaâ soaån trong túâ Àaåi cöng baáo. Sau àoá öng saáng lêåp túâ Minh baáo vaâ laâm baáo cho àïën têån bêy giúâ. Trïn túâ Minh baáo vaâ túâ Nam Dûúng thûúng baáo úã Singapore, tïn tuöíi Kim Dung àûúåc khùèng àõnh nhû möåt nhaâ vùn hiïån àaåi coá cöng khai saáng hïå tiïíu thuyïët voä hiïåp vaâ viïët tiïíu thuyïët voä hiïåp hay nhêët Trung Hoa. Nhûng phaãi àúåi àïën nùm 1995, khi öng àûúåc chñnh phuã Cöång hoaâ Nhên dên Trung Hoa múâi vïì Àaåi hoåc Bùæc Kinh trao haâm giaáo sû danh dûå vaâ noái chuyïån vúái haâng chuåc ngaân nhaâ nghiïn cûáu, nhaâ sû phaåm vaâ sinh viïn thò tïn tuöíi vaâ taác phêím cuãa öng múái àûúåc moåi ngûúâi úã luåc àõa biïët túái vaâ àoán nhêån. YÃ thiïn Àöì long kyá laâ böå tiïíu thuyïët hoaân toaân hû cêëu nhûng àùåc àiïím cuãa phûúng phaáp hû cêëu úã àêy laâ taác giaã löìng cêu chuyïån trong hoaân caãnh lõch sûã Trung Hoa vaâo cuöëi Nguyïn, àêìu Minh. Nhûäng con ngûúâi thêåt cuâng àêëu tranh bïn caånh nhûäng con ngûúâi hû cêëu; lõch sûã àûúåc nhòn qua lùng kñnh vùn hoåc khiïën taác phêím http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 173 vûâa thûåc laåi vûâa hû, cuöën huát ngûúâi àoåc ài vaâo thïë giúái huyïìn thoaåi: thïë giúái cuãa voä lêm Trung Hoa. Vaâ ngûúâi ta khöng thïí ngûâng laåi khöng àoåc tiïëp nïëu “lúä” àaä àoåc möåt vaâi chûúng àêìu. YÃ thiïn laâ tïn goåi cuãa möåt thanh baão kiïëm, cheám sùæt nhû cheám chuöëi, trong loâng noá chûáa àûång möåt pho voä cöng rêët baá àaåo: böå Cûãu êm chên kinh. Àöì long laâ tïn cuãa thanh baão àao cuäng coá tñnh nùng cheám sùæt nhû cheám chuöëi, trong loâng noá chûáa àûång möåt böå binh phaáp kyâ diïåu: böå Voä Muåc di thû cuãa nhaâ yïu nûúác Nhaåc Voä Muåc (Nhaåc Phi) àúâi Töëng. Nhaåc Voä Muåc àaä tûâng laâ danh tûúáng, coá cöng chöëng quên Kim (Thaát Àaát - tiïìn thên cuãa Maän Chêu). Öng bõ vua Töëng giïët haåi búãi nghe lúâi suác siïím cuãa gian thêìn Têìn Cöëi. Binh phaáp cuãa öng coân laåi trong Voä Muåc di thû möåt thûá binh phaáp thûúång thùång nhùçm chöëng xêm lùng cûáu nûúác. Àöì long coá nghôa laâ giïët röìng, maâ röìng coá nghôa laâ vua nhaâ Nguyïn àang cai trõ àêët nûúác Trung Hoa. Keâm theo thanh kiïëm vaâ lûúäi àao, coân coá möåt baâi thú àûúåc truyïìn tuång: Voä lêm chñ tön Baão àao àöì long Hiïåu lïånh thiïn haå Maåc caãm bêët toâng YÃ thiïn bêët xuêët Thuyâ dûä tranh phong Do khöng hiïíu chên nghôa cuãa baâi thú, àùåc biïåt laâ cêu thûá ba, thûá tû, boån haâo sô giang höì Trung Hoa cûá nghô laâ chiïëm àûúåc baão àao Àöì long laâ coá thïí trúã thaânh chñ tön, coá quyïìn ra lïånh cho moåi ngûúâi maâ chùèng ai daám khöng nghe theo. Loâng tin muâ quaáng àoá àaä xui khiïën caác bang höåi, mön phaái, thïë lûåc chñnh trõ lao vaâo cuöåc chiïën àêëu giaânh giêåt àao Àöì long. Cuöëi cuâng, quêìn huâng Minh giaáo àûúåc lûúäi àao vaâ böå Voä Muåc di thû. Trïn chuâa Thiïëu Lêm, giaáo chuã Minh giaáo Trûúng Vö Kyå àaä hoåc chûúng "Binh quêìn Ngûu Àêìu Sún" cuãa Nhaåc Voä Muåc viïët trong böå binh phaáp naây vaâ ûáng duång àïí giaãi vêy cho haâo sô giang höì Trung Hoa, àaánh tan quên Möng Cöí. Trûúng Vö Kyå àaä long troång trao binh phaáp laåi cho thuöåc http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 174 haå cuãa mònh laâ Tûâ Àaåt - möåt nhên vêåt coá thêåt trong lõch sûã Trung Hoa. Vaâ hoå àaä laâm cuöåc khúãi nghôa Hoaâi Tûá keáo daâi 15 nùm cuãa Chu Nguyïn Chûúng, Thûúâng Ngöå Xuên, Tûâ Àaåt, Thang Hoaâ, Trûúng Sô Thaânh. Cuöåc khúãi nghôa thaânh cöng, Chu Nguyïn Chûúng àûúåc tön laâm vua, lêëy àïë hiïåu Minh Thaái Töí, múã ra Minh triïìu, truyïìn àûúåc 13 àúâi, keáo àaâi 275 nùm (1368 - 1643). YÃ thiïn Àöì long kyá laâ baâi ca àeåp vïì chuã nghôa yïu nûúác, tinh thêìn chöëng ngoaåi xêm. Chñnh loâng yïu nûúác àaä nöëi kïët nhûäng lûåc lûúång khaáng Nguyïn saän saâng neáp mònh dûúái ngoån cúâ Minh giaáo, nghe theo sûå àiïìu àöång cuãa chaâng trai Trûúng Vö Kyå, cûáu trùm hoå ra khoãi aách thöëng trõ cuãa ngûúâi Möng Cöí. Chên nghôa cuãa baâi thú àûúåc truyïìn tuång laâ nhû thïë. YÃ thiïn Àöì long kyá laâ möåt baâi ca àeåp vïì tònh yïu lûáa àöi. Àoá laâ tònh yïu rûåc rúä giûäa Hên Töë Töë - con gaái cuãa giaáo chuã Baåch mi giaáo Hên Thiïn Chñnh _vúái chaâng Trûúng Thuyá Sún, àïå tûã thûá nùm cuãa Trûúng Tam Phong phaái Voä Àang. Àoá laâ tònh yïu lùång leä cuãa Trûúng Vö Kyå, gñao chuã Minh giaáo Trung Hoa, vúái cö gaái Ba Tû yïu kiïìu Tiïíu Siïu, thaánh sûá nûä Baái hoaã giaáo tûâ Ba Tû qua. Tiïíu Siïu àaä ài qua con àûúâng tú luåa vaâ quay vïì Ba Tû cuäng trïn con àûúâng tú luåa. Hoå chia tay nhau, ngêåm nguâi àau àúán. Caã tònh yïu , cuöåc söëng vaâ söë phêån con ngûúâi àûúåc àuác kïët trong cêu haát: Lai nhû lûu thuãy hïì thïå nhû phong Bêët tri haâ xûá lai hïì, haâ súã chung. (Chúåt àïën nhû doâng nûúác chaãy Röìi taân nhû gioá qua mau Chùèng biïët tûâ núi naâo àïën Vaâ chùèng biïët vïì núi àêu) Àoá àöìng thúâi laâ tònh yïu tûúi àeåp giûäa Trûúng Vö Kyå, chaâng trai Haán töåc, laänh àaåo lûåc lûúång khaáng Nguyïn, vúái cö gaái Triïåu Mêîn - quêån chuáa cuãa triïìu Nguyïn. Tònh yïu êëy vûúåt qua moåi ngùn trúã biïn giúái cuãa chuãng töåc, giai cêëp, àöëi khaáng chñnh trõ. Taác giaã muöën chûáng minh möåt àõnh àïì: caái àaåo lyá chònh nhên quên tûã coá thïí caãm hoaá vaâ caãi taåo nhûäng con ngûúâi taân baåo. Hên Töë Töë bõ http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 175 goåi laâ nûä ma àêìu; Triïåu Mêîn bõ goåi laâ yïu nûä. Thïë nhûng trong tinh yïu vaâ do tònh yïu caãm hoaá, hoå trúã thaânh nhûäng con ngûúâi àñch thûåc, biïët hûúáng thiïån sûãa sai, trúã thaânh nhûäng ngûúâi phuå nûä nhu mò, giaâu nûä tñnh, giaâu àûác hy sinh. Hên Töë Töë chïët theo chöìng laâ Trûúng Thuyá Sún àïí giûä veån lúâi nguyïìn khöng noái vúái ai chöî êín cû cuãa Taå Töën; Triïåu Mêîn sùén saâng boã tûúác hiïåu quêån chuáa nûúng nûúng cuãa Möng Cöí àïí ài theo chaâng trai aáo vaãi Trung Hoa Trûúng Vö Kyå. Ngay trong nhûäng chûúng noái vïì tònh yïu, Kim Dung àaä chûáng toã àûúåc sûå tiïën böå trong quan àiïím dên töåc cuãa öng, so vúái nhûäng taác phêím voä hiïåp maâ öng tûâng viïët ra trûúác àoá. YÃ thiïn Àöì long kyá laâ baâi ca mïnh möng vïì loâng nhên aái, sûå bao dung giûäa con ngûúâi vúái con ngûúâi. Loâng nhên aái, sûå bao dung àoá nùçm trong yá nghôa baâi Hoaã ca cuãa giaáo chuáng Minh giaáo: Àöët taân thên xaác ta Ngoån thaánh hoaã chaáy lïn àoã rûåc... Hyã, Laåc, Sêìu, Bi, àïìu trúã vïì caát buåi Chó thûúng con ngûúâi hoaån naån lùæm khi. Hiïíu àûúåc lúâi ca êëy, Trûúng Vö Kyå múái hiïíu àûúåc Minh giaáo vaâ nguyïån xaã thên àïí cûáu quêìn huâng Minh giaáo, tha thûá cho nhûäng keã thuâ trong saáu àaåi mön phaái àaä bûác tûã cha meå mònh, tha thûá cho nhûäng keã coá haânh àöång bûác haåi mònh. Cuäng thïë, Taå Töën àaä tha thûá cho Thaânh Khön; caác nhaâ sû Àöå AÁch, Àöå Naån, Àöå Kiïëp vaâ quêìn huâng Trung Hoa àaä tha thûá cho Taå Töën. Tñnh nhên baãn, nhên vùn cuãa taác phêím hiïån ra trong tûâng chûúng, tûâng höìi, tûâng trang saách. Coân baãn thên nhûäng keã mï muöåi, khöng chõu caãi hoaá thò tûå hoå rûúác lêëy nhûäng hêåu quaã tûâ nhûäng nguyïn nhên maâ hoå gêy ra. Trûúng Vö Kyå khi bõ thuöåc haå laâ Chu Nguyïn Chûúng phaãn böåi, anh coá thïí giïët Chu Nguyïn Chûúng chó vúái möåt ngoán tay, nhûng àaä khöng laâm àiïìu àoá. Anh nghô àïën trùm hoå Haán töåc lêìm than àang cêìn àïën möåt ngûúâi laänh àaåo cuöåc khúãi nghôa, nghô àïën vai troâ cuãa Chu Nguyïn Chûúng àang rêët cêìn thiïët cho haâng vaån haâng triïåu giaáo chuáng vaâ quêìn huâng Trung Hoa. Vaâ anh lùång leä ra ài, tha thûá cho Chu Nguyïn Chûúng àïí Chu yïn têm laänh àaåo cuöåc khúãi nghôa Hoaâi Tûá ài àïën thùæng lúåi. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 176 YÃ thiïn Àöì long kyá laâ sûå hiïån thûåc hoaá nhûäng nguöìn tû duy, tû tûúãng vöën mang tñnh trûâu tûúång cuãa triïët hoåc Àöng phûúng. Ta coá thïí tòm trong taác phêím nhûäng tû tûúãng cuãa Baái hoaã giaáo (Minh giaáo), Phêåt giaáo, Laäo Trang, Khöíng giaáo. Pho Thaái cûåc quyïìn cuãa Trûúng Tam Phong saáng taåo giú hai tay nheå nhaâng öm laåi nhû öm voâng Thaái cûåc, ung dung chêåm raäi maâ uy maänh tuyïåt luên. Trïn Thiïn Sún, Trûúng Vö Kyå beã möåt caânh mai muâa xuên àêìy hoa vaâ nuå àïí àêëu vúái Chñnh - Phaãn Lûúäng nghi kiïëm phaáp vaâ àao phaáp, maâ caânh mai khöng ruång möåt böng, möåt buáp. Caái lùång leä cuãa tû duy phûúng Àöng àaä àûúåc thïí hiïån úã chöî vö cuâng, vö haån. Tûâ nuái Cön Lön trúã vïì Trung Nguyïn, Haâ Tuác Àaåo mang hteo cêy tiïu vô cêìm vaâ thanh kiïëm. Chaâng trung niïn vùn sô êëy àaánh àaân kïu goåi bêìy chim àïën cho chim nghe vaâ nhaãy muáa theo tiïëng àaân, duâng kiïëm veä baân vi kyâ vaâ àaánh cúâ möåt mònh giûäa rûâng sêu trïn àónh Thiïëu Thêët. Caái àöång vaâ caái tônh, caái cú têm vaâ caái phoáng dêåt àûúåc dung húåp vaâ thïí hiïån möåt caách taâi tònh khi Haâ Tuác Àaåo vûâa àêëu kiïëm vûâa vêån chó cöng àïí diïîn têëu möåt àoaån nhaåc tònh múái saáng taác nhùçm biïíu löå tònh caãm vaâ loâng mïën möå cuãa mònh cho cö beá Quaách Tûúng. Triïët hoåc Àöng phûúng, tû duy Àöng phûúng cûåc kò laäng maån àaä àaãy àïën bïën búâ mïnh möng nhêët, chó cêìn caãm nhêån maâ khöng cêìn biïån biïåt. Truyïån voä hiïåp khöng phaãi laâ truyïån tònh baáo. Nhûng YÃ thiïn Àöì long kyá bao göìm nhûäng chûúng nhûäng höìi maâ nghïå thuêåt tònh baáo àûúåc thïí hiïån vúái möåt thuã phaáp cao cûúâng: keã àöåc aác Thaânh Khön caåo àêìu vaâo chuâa Thiïëu Lêm giaã laâm nhaâ tu vúái phaáp danh Viïn Chên êm mûu triïåt haå Minh giaáo vaâ haäm haåi saáu àaåi mön phaái àïí chiïëm ngöi voä lêm chñ tön; cö gaái lai Ba Tû Tiïíu Siïu nùçm vuâng trong nöåi böå Minh giaáo Trung Hoa àïí tòm Caân khön àaåi naä di têm phaáp; Chu Chó Nhûúåc mûu saát Hên Ly vaâ phoáng truåc Triïåu Mêîn àïí àöåc chiïëm kiïëm YÃ thiïn vaâ àao Àöì long... Àoá laâ nhûäng chûúng höìi àùåc sùæc, bêët ngúâ, àûa ta vaâo möåt thïë giúái laå luâng vúái nhûäng tònh huöëng àöåt biïën thuá võ vaâ thi võ. YÃ thiïn Àöì long kyá cuäng laâ möåt taác phêím têåp trung giúái thiïåu nhiïìu kiïën thûác. Àoá laâ kiïën thûác sûã hoåc vúái cuöåc khúãi nghôa khaáng Nguyïn cuãa ngûúâi Trung Hoa úã Hoaâi Tûá, An Huy. Àoá laâ kiïën thûác http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 177 àõa lyá hoåc vúái nhûäng àõa danh maâ caác nhên vêåt àaä ài qua, tûâ Àaåi Àö (Bùæc Kinh) àïën chuâa Thiïëu Lêm (Höì Nam), tûâ biïín Àöng àïën àónh Thiïn Sún ngoaåi Tên Cûúng, biïn giúái thiïn nhiïn giûäa Trung Hoa vaâ Kirghizitan. Àoá laâ nhûäng kiïën thûác y hoåc vïì phûúng phaáp sûã duång thuöëc chûäa bïånh, phûúng phaáp phoáng àöåc vaâ àêìu àöåc, phûúng phaáp giaãi phêîu vaâ nöëi xûúng, chónh hònh. Àoá laâ kiïën thûác vïì kyä thuêåt luyïån kim, kyä thuêåt sûã duång dêìu àaá (dêìu thö), kyä thuêåt sûã duång chêët nöí do quêìn huâng Minh giaáo thûåc hiïån. Àoá laâ caác kiïën thûác vïì thû phaáp hoåc möåt thûá thû phaáp àûúåc hònh tûúång hoaá vaâ cuå thïí hoaá bùçng phaán quan buát, chûúãng phaáp, chó phaáp cuãa voä thuêåt... Xeát vïì goác àöå kyä thuêåt tiïíu thuyïët, YÃ thiïn Àöì long kyá gêìn nhû laâ böå tiïíu thuyïët coá kïët cêëu hoaân chónh nhêët trong nhûäng böå tiïíu thuyïët voä hiïåp cuãa Kim Dung. Taác phêím múã àêìu vúái àoaån lung khúãi khaá hêëp dêîn, kïí chuyïån Quaách Tûúng lïn chuâa Thiïëu Lêm, chuyïån Haâ Tuác Àaåo gùåp Quaách Tûúng, chuyïån thêìy troâ nhaâ sû Giaác Viïîn àaánh baåi Haâ Tuác Àaåo àïí dêîn túái quaá trònh hònh thaânh caác phaái Voä Àang, Nga Mi, Cön Lön. Thïë giúái thûá nhêët kheáp laåi àïí múã ra thïë giúái thûá hai cuãa Trûúng Thuyá Sún, Hên Töë Töë, Taå Töën... Thïë giúái thûá hai kheáp laåi vúái caái chïët cuãa vúå chöìng Trûúng Thuyá Sún - Hên Töë Töën àïí múã ra thïë giúái thûá ba cuãa Trûúng Vö Kyå, Chu Chó Nhûúåc, Hên Ly, Triïåu Mêîn... Nhûäng nhên vêåt coá thêåt trong lõch sûã Trung Hoa vaâ lõch sûã Minh giaáo Trung Hoa nhû Dûúng Tiïu, Chu Nguyïn Chûúng, Thûúâng Ngöå Xuên, Tûâ Àaåt, Haân Sún Àöìng... söëng vaâ hoaåt àöång bïn caåhh nhûäng nhên vêåt hû cêëu nhû Trûúng Vö Kyå, Triïåu Mêîn, Tiïíu Siïu, Hên Thiïn Chñnh, Chu Chó Nhûúåc, Phaåm Dao... Têët caã nhûäng töë chêët trïn vûâa laäng naåm, vuãa hiïån thûåc, nöëi kïët nhûäng chûúng höìi vúái nhau thaânh chuöîi daâi. Kim Dung coá taâi nùng àùåc biïåt khi nêng vùn chûúng tiïíu thuyïët voä hiïåp thöng tuåc lïn thaânh thûá vùn chûúng cung àònh sang troång. Coá nhûäng chûúng höìi cuãa öng khiïën ngûúâi àoåc cûúâi ha haã nhû chûúng àöëi thoaåi cuãa Nguä Taãn nhên, nhûng cuäng coá chûúng khiïën ngûúâi àoåc rúi nûúác mùæt nhû chûúng Tiïíu Siïu chia tay Vö Kyå trïn biïín. Möåt súåi chó nhoã nhû tú, khi êín khi hiïån nhûng xuyïn http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 178 suöët taác phêím laâ cêu haát ngêåm nguâi: "Laåi nhû lûu thuãy hïì thïå nhû phong..." Töi àaä àoåc YÃ thiïn Àöì long kyá trïn 30 nùm, möîi lêìn àoåc laåi caãm thêëy coá caái gò àoá rêët múái meã, laå luâng. Àoåc àïën trang cuöëi. töi thúã phaâo khi Trûúng Vö Kyå chùåt àûát xiïìng khoaá cho Triïåu Mêîn, dêîn cö vûúåt nhaâ lao ra ài maâ khöng nghô caách traã thuâ Chu Nguyïn Chûúng theo logic thöng thûúâng úã àúâi. Chaâng Trûúng ài vúái cö Triïåu vaâ anh laâm möåt cöng viïåc thuá võ, chùèng liïn hïå gò túái YÃ thiïn kiïëm vaâ Àöì long àao, cuäng chùèng liïn hïå gò túái voä lêm Trung Hoa: keã löng maây cho Triïåu Mêîn. Trûúng Vö Kyå söëng theo caách cuãa nhaâ thú Lyá Baåch viïët trong Hiïåp khaách haânh: Sûå khûá phêët y liïîu Thêm taâng thên dûä danh (Viïåc xong, ruä aáo ài Giêëu ngay thên thïë, tiïëc gò tiïëng tùm) ÚÃ àúâi coá mêëy ai àaåt àaåo àûúåc nhû vêåy? Vö Kyå - Triïåu Mêîn ài vïì àêu? Taác giaã khöng roä maâ cuäng chùèng muöën roä. ÚÃ möåt chên trúâi goác biïín naâo àêëy, khi Chu Nguyïn Chûúng lïn ngöi cûãu nguä thò Trûúng Vö Kyå laåi cêìm cêy buát cuãa nhan sùæc lïn vaâ keã laåi löng maây cho naâng Triïåu Mêîn http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 179 68. TÛÂ HIÏÅP KHAÁCH HAÂNH CUÃA LYÁ BAÅCH ÀÏËN HIÏÅP KHAÁCH HAÂNH CUÃA KIM DUNG Àoá khöng phaãi laâ möåt sûå truâng ngöå tònh cúâ giûäa hai thïë hïå nhaâ vùn Trung Quöëc. Àoá laâ sûå cöë yá cuãa Kim Dung, nhaâ vùn söëng sau Lyá Baåch 12 thïë kyã. Caã hai àïìu lêëy Hiïåp khaách haânh laâm tûåa; Lyá Baåch laâm tûåa cho möåt baâi thú, coân Kim Dung thò laâm tûåa cho möåt böå àoaãn thiïn tiïíu thuyïët göìm böën cuöën cuãa mònh. Lyá Baåch (701-762) laâ möåt nhaâ thú lúán, tiïu biïíu cho phong caách thi ca Thõnh Àûúâng, Trung Quöëc. Thi sô Haå Tri Chûúng, ngaây múái quen biïët Lyá baåch, àaä goåi öng laâ Thiïn thûúång trñch tiïn nhên (ngûúâi tiïn bõ àaây xuöëng trêìn gian). Àúâi Töëng, nhaâ phï bònh Hoaâng Àònh Kiïn ca ngúåi Lyá Baåch laâ con kyâ lên, con phûúång hoaâng giûäa loaâi ngûúâi. Àûúâng Huyïìn Töng rêët quyá troång Lyá Baåch, nhûng Lyá Baåch khöng xu viïm phuå nhiïåt, tûâ chöëi cuöåc söëng cao sang caånh nhaâ vua, mong trúã vïì nuái ngêm võnh vúái mêy trúâi, ca haát cuâng hoa coã. Sau loaån An Löåc Sún, Lyá Baåch bõ bùæt giam va lûu àêìy sang Daå Lang. Sau khi àûúåc thaã ra, öng du sún ngoaån Thuãy, caâng uöëng say thi ca caâng bay böíng. Thú Lyá Baåch dïî coá caã ngaân baâi, möîi baâi möåt phong caách, phoáng tuáng, àêìy ngêîu hûáng laäng maån. Cùn cûá vaâo nöåi dung, ngûúâi àúâi sau phên thú öng ra laâm nhiïìu loaåi: Biïn taái ca (viïët vïì chinh chiïën, quan aãi),Tònh ca (ca ngúåi tònh yïu), Diïîm ca (ca ngúåi nhan sùæc), Biïåt ca (viïët vïì nhûäng luác chia ly), Tuyá ca (viïët vïì nhûäng cún say), Haânh ca (ca ngúåi nhûäng con ngûúâi coá haânh àöång cûáu ngûúâi)... Hiïåp khaách haânh laâ baâi thú thuöåc thïí loaåi Haânh ca, ca ngúåi hai chaâng traáng sô thúâi Chiïën quöëc Chu Húåi vaâ Hêìu Doanh, bùçng hûäu cuãa Tñn Lùng quên (àûúåc nhùæc àïín rêët roä trong Sûã kyá cuãa Tû maä Thiïn). http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 180 Trûúác hïët, töi xin giúái thiïåu baâi thú Hiïåp khaách haânh cuãa Lyá Baåch àïí caác baån nghiïn cûáu vúái baãn dõch tiïëng Viïåt cuãa giaáo sû Trêìn Troång San, ngûúâi thêìy àaä daåy töi mön Lõch sûã vùn hoåc Trung Quöëc taåi Àaåi hoåc Sû phaåm Saâi Goân (tûâ nùm 1966 àïën nùm 1970) vaâ baãn dõch thú tiïëng Anh cuãa öng Robert Payne, möåt nhaâ Trung Quöëc hoåc ngûúâi Anh. 俠客行 李白 趙客縵胡纓 吳鉤霜雪明 銀鞍照白馬 颯沓如流星 十步殺一人 千里不留行 事了拂衣去 深藏身與名 閒過信陵飲 脫劍膝前橫 將炙啖朱亥 持觴勸侯贏 三盃吐然諾 五嶽倒為輕 眼花耳熱後 意氣素霓生 救趙揮金槌 邯鄲先震驚 千秋二壯士 http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 烜赫大梁城 縱使俠骨香 不慚世上英 誰能書閤下 白首太玄經 Phiïn êm: Hiïåp khaách haânh Triïåu khaách maån höì anh, Ngö cêu sûúng tuyïët minh Ngên yïn chiïëu baåch maä, Taáp naåp nhû lûu tinh. Thêåp böå saát nhêët nhên, Thiïn lyá bêët lûu haânh. Sûå liïîu phêët y khûá, Thêm taâng thên dûä danh. Nhaân quaá Tñn Lùng êím, Thoaát kiïëm têët tiïìn hoaânh. Tûúng chñch àaåm Chêu Húåi, Trò trûúâng khuyïën Hêìu Doanh. Tam böi thöí nhiïn nùåc, Nguä Nhaåc àaão vi khinh. Nhaän hoa nhô thiïåt hêåu, YÁ khñ töë nghï sinh. Cûáu Triïåu huy kim chuyâ, Haâm Àan tiïn chêën kinh http://ebooks.vdcmedia.com 181 VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 182 Thiïn thu nhõ traáng sô, Huyïn haách Àaåi Lûúng thaânh. Tuáng tûã hiïåp cöët hûúng, Bêët taâm thïë thûúång anh. Thuyâ nùng nhû caác haå, Baách thuã Thaái huyïìn kinh. Dõch nghôa: Baâi ca Hiïåp khaách Khaách nûúác Triïåu àeo giaãi muä thö sú, coá thanh gûúm ngö cêu saáng nhû sûúng tuyïët. Yïn baåc soi chiïëu con ngûåa trùæng, lêëp laánh nhû sao bay. Thanh gûúm naây coá thïí giïët chïët möåt ngûúâi trong khoaãng mûúâi bûúác, cho nïn khöng ài xa ngaân dùåm. Sau khi laâm xong viïåc, ngûúâi hiïåp sô ruä aáo ra ài, giêëu kñn thên thïë cuâng tïn tuöíi. Khi nhaân röîi, qua nhaâ Tñn Lùng quên uöëng rûúåu, tuöët gûúm ra, àùåt ngang trûúác àêìu göëi. Tñn Lùng quên àem chaã nûúáng ra múâi Chêu Húåi, vaâ cêìm cheán rûúåu múâi Hêìu Doanh. Hai ngûúâi naây uöëng caån cheán rûúåu, chên thaânh vêng lïånh; têëm thên nùång nhû nùm nuái lúán maâ laåi coi laâ nheå. Sau khi mùæt àaä hoa, tai noáng bûâng, yá khñ toaã ra thaânh cêìu vöìng trùæng. Vung cêy chuây sùæt cûáu nûúác Triïåu; thaânh Haâm Àan trûúác tiïn rung àöång, kinh hoaâng. Ngaân thu sau, tiïëng tùm cuãa hai traáng sô naây lûâng lêîy thaânh Àaåi Lûúng. Duâ coá thaác ài, xûúng hiïåp khaách vêîn coân thúm hûúng; khöng höí theån vúái caác bêåc anh huâng trïn àúâi. Coân ai kia viïët saách dûúái gaác, baåc àêìu vúái cuöën kinh Thaái huyïìn? Hiïåp khaách haânh Khaách nûúác Triïåu phêët phú daãi muä, Gûúm Ngö cêu rûåc rúä tuyïët sûúng. Long lanh yïn baåc trïn àûúâng, http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 183 Chêåp chúân nhû thïí muön ngaân sao bay. Trong mûúâi bûúác giïët ngûúâi beán nhaåy, Nghòn dùåm xa vêîy vuâng maâ chi. Viïåc xong, ruä aáo ra ài, Xoaá nhoaâ thên thïë, kïí gò tiïëng tùm. Raãnh rang túái Tñn Lùng uöëng rûúåu, Tuöët gûúm ra, kïì göëi maâ say. Chaã kia vúái cheán rûúåu naây, Àûa cho Chêu Húåi, chuöëc múâi Hêìu Doanh. Ba cheán caån, thên mònh saá kïí! Nùm nuái cao, xen nheå tûåa löng höìng. Bûâng tai hoa mùæt chêåp chuâng. Möëng tuön haâo khñ mõt muâng trúâi mêy. Chuyâ cûáu Triïåu vung tay khùèng khaái, Thaânh Haâm Àang run rêíy, kinh hoaâng. Nghòn thu traáng sô hai chaâng, Tiïëng tùm hiïín haách, rúä raâng Àaåi Lûúng. Thên duâ thaác, thúm xûúng nghôa hiïåp; Theån chi haâo kiïåt trïn àúâi. Hiïåu thû dûúái gaác naâo ai? Thaái huyïìn trùæng xoaá àêìu ngûúâi cheáp kinh. (Trêìn Troång San dõch) The bravo of Chao The bravo of Chao wears a with a Tartar cord. His scimitar from Wu shines like the ice and snow his silver saddle glitters on a pure white horse. He comes like the wind or like the shooting star. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 184 At every ten steps he kills a man, And goes ten thousand li withoout stopping. The deep done, he shakes his garment and departs. Who knowws his mane or whither he goes? If he has time, he goes to drink with Hsin-ling, Unbuckles his sword and lays it across his knee The prince does not disdain to share meat with Cou Hai. Or to offer a gablet of wine to Hou Ying. Three cups is a sign ofa bond unbroken. His earth is heavier than the Five Mountains When his ears are hot and his eyes burn, His spirit ventures forth like a rainbow Holding a hammer, he saved the kingdom of Chao The mere sound of his name was likeshaking thunder For a thousand autumns two strong men Have live in the hearts of the people of Tai-liang. Sweet-seented be the bones of these dead heroes; May bent everhisbooks near the window With white hair compiling Tai-hsuan Ching. (Edited by Robert Payne) Ài vaâo trong tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung, baâi Hiïåp khaách haânh göìm 24 cêu àûúåc khùæc lïn bûác vaách cuãa 24 cùn phoâng khaác nhau cöng vúái nhûäng hònh aãnh minh hoaå nöåi dung vaâ nhûäng lúâi chuá giaãi múã röång. úã àêy coá hai yïëu töë: möåt laâ nhûäng hònh aãnh trûåc quan àún sú giaãn dõ vaâ hai laâ nhûäng lúâi chuá giaãi dêîn dùæt ngûúâi àoåc ài àïën möåt thïë giúái tû duy trûâu tûúång sau xa, bñ êín. Möåt ai àoá àaä boã cöng ra xêt dûång 24 gian thaåch thêët, trong möîi gian coá möåt àöì giaãi gùæn vúái möåt cêu thú trong Hiïåp khaách haânh àïí àaánh àöë ngûúâi àúâi sau. Cöng trònh êëy úã trïn möåt hoân àaão hoang giûäa biïín goåi laâ http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 185 àaão Long Möåc. Haâng nùm, Long àaão chuáa vaâ Möåc àaão chuáa phaát thiïëp múâi nhûäng võ chûúãng mön trong voä lêm Trung Nguyïn lïn àaão ùn moán chaáo goåi laâ Laåp baát cuác. Con nhaâ voä vöën mï voä thuêåt, gùåp nhûäng àöì giaãi Hiïåp khaách haânh beân tònh nguyïån úã laåi Long Möåc àaão luyïån luön, coá nhûäng ngûúâi ra ài vaâi chuåc nùm maâ chùèng chõu quay vïì. Do vêåy, giúái giang höì Trung Nguyïn cho rùçng nhûäng ngûúâi àûúåc múâi ùn Laåp baát cuác haâng nùm ài vaâo chöî chïët. Chaâng trai Thaåch Phaá Thiïn cuäng àûúåc múâi ùn Laåp baát cuác vò anh laâ bang chuã bang Trûúâng laåc vaâ anh coá hai ngûúâi anh em kïët nghôa laâ hai võ sûá giaã Thûúãng Thiïån vaâ Phaát AÁc trïn Long Möåc àaão. Trñ oác tûúãng tûúång cuãa Kim Dung thêåt tuyïåt vúâi, khi öng gùæn liïìn nhûäng cêu thú cuãa Lyá Baåch vúái nhûäng loaåi voä cöng khaác nhau. Thñ duå cêu söë 5 Thêåp böå saát nhêët nhên, cêu söë 10 Thoaát kiïëm têët tiïìn hoaânh, cêu söë 17 Cûáu Triïåu huy kim chuyâ thò möîi cêu laâ möåt loaåi kiïëm phaáp. Thñ duå cêu söë 6 Thiïn lyá bêët lûu haânh, cêu söë 8 Thêm taâng thên dûä danh, cêu söë 14 Nguä nhaåc àaão vi khinh thò möîi cêu laâ möåt loaåi khinh cöng (tiïëng Anh coá khaái niïåm khinh cöng trong tiïíu thuyïët Kim Dung rêët laå: kungfu of flying). Thñ duå cêu söë 7 Sûå liïîu phêët y khûá, cêu thûá 9 Nhaân quaá Tñn Lùng êím, cêu thûá 21 Tuáng tûã hiïåp cöët hûúng thò möîi cêu laâ möåt thûá chûúãng phaáp... Vêng, möîi cêu thú nhû vêåy àûúåc khùæc trong vaách roä raâng vúái hònh aãnh minh hoaå vaâ lúâi chuá thñch ra 24 pho àöì giaãi àïí cho moåi ngûúâi ngiïn cûáu voä cöng. Thïë nhûng, trïn àúâi naây vêîn coân töìn taåi caái maâ ngûúâi goåi laâ cú têm, caái maâ ta thûúâng ca ngúåi laâ duâng lyá trñ àïí nghiïn cûáu cho àïën chöî thêm sêu vi diïåu àïí ài vaâo àuáng baãn chêët cuãa sûå vêåt. Vaâ do vêåy, nhûäng ngûúâi àïën àêy àïìu sa vaâo lyá luêån vaâ caâng lyá luêån, ngûúâi ta caâng xa rúâi chên lyá, xa rúâi thûåc tïë. Thñ duå àïí hiïíu cêu thûá nhêët Triïåu khaách maån höì anh, trïn vaách coá ghi lúâi chuá giaãi: "trong thiïn Thuyïët kiïëm cuãa Trang tûã coá ghi: Thaái tûã noái nhaâ vua thêëy caác kiïëm sô àïìu àêìu buâ toác röëi, àöåi muä àñnh giaãi thö sú, aáo ngùæn vaåt sau. Hoå Tû Maä chuá thñch: Maån höì anh laâ giaãi muä trún, möåc maåc, khöng rûåc rúä maâu sùæc". Khi àoåc lúâi chuá giaãi naây, ngûúâi ta seä tranh luêån: "Maån höì coá nghôa laâ thö lêåu cuåc mõch. Maån höì anh coá nghôa laâ giaãi muä khöng diïm duáa chûá khöng phaãi laâ àeo giaãi muä nhû kiïíu cuãa ngûúâi rúå Höì bïn Têy Vûåc". http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 186 Chûä "Höì anh" àûúåc Robert Payne dõch ra laâ Tartar cord, nhû vêåy öng cöng nhêån chûä Höì laâ Thaát Àaát (Tartar). Ngûúâi thûá nhò seä caäi laåi: "Baâi Taã tû nguyå àö phuá coá cêu: maån höì chi anh. Maån höì laâ tïn goåi giaãi muä cuãa ngûúâi voä sô thö lêåu cuäng àûúåc maâ diïm duáa cuäng àûúåc". Trong cêu thûá hai Ngö cêu sûúng tuyïët minh, ngûúâi ta caäi nhau vò chûä Ngö cêu (lûúäi àoaãn àao, lûúäi àao cong cong kiïíu hònh vaânh trùng non) vaâ do vêåy, khi àaánh ra möåt thïë kiïëm, ngûúâi ta bõ khaái niïåm "loan àao" aám aãnh, laâm sao trong chöî thùèng coá chöî cong, trong chöî cong coá chöî thùèng múái àuáng tinh thêìn cuãa Ngö cêu sûúng tuyïët minh! Vêng, àoá laâ löëi hoåc voä cuãa nhûäng bêåc trñ tuïå, nhûäng con ngûúâi tûå cho mònh coá àêìu oác, coá tû duy sêu sùæc. Ngûúåc laåi, Thaåch Phaá Thiïn hoaân toaân khöng coá àûúåc nhûäng lyá luêån sau sùæc nhû vêåy búãi vò chaâng trai naây khöng biïët chûä. Nhûäng chûä nghôa xhuá giaãi ruát ra tûâ saách vúã cuãa Baách gia chû tûã, tiïn hiïìn liïåt thaánh khöng hïì khuêëy àöång àûúåc chaâng trai. Vaâ vò chaâng khöng biïët nhûäng chûä êëy noái lïn àiïìu gò cho nïn chaâng chó nhòn nhûäng hònh aãnh àûúåc minh hoaå. Keâm theo cêu Ngö cêu sûúng tuyïët ninh ngûúâi ta khùæc hai chuåc hònh thanh kiïëm daâi coá, ngùæn coá, coá thanh kiïëm àûa muäi lïn trïn, coá thanh chuác muäi xuöëng, coá thanh xiïu veåo nhû sùæp rúát. Thaåch Phaá Thiïn coi võ trñ tûâng thanh kiïëm, coi àïën thanh thûá mûúâi hai thò huyïåt Cûå cöët úã vai noáng ran, coi àïën thanh thûá mûúâi ba thò huyïåt Nguä lyá laåi chuyïín àöång, coi àïën thanh thûá mûúâi böën thò luöìng nhiïåt khñ ài vaâo àïën huyïåt Khuác trò. Vêng, chaâng trai döët naát cuãa chuáng ta hoåc voä theo caách caãm quan caác hònh aãnh vaâ anh khaám phaá ra mêëu chöët cuãa vêën àïì, cûá coi hònh, coác cêìn biïët chûä nghôa noái gò. Vaâ vúái möåt caái àêìu bònh thûúâng, hoaân toaân muâ chûä nhûng beán nhaåy vúái nhûäng hònh aãnh àûúåc khùæc hoaå, Thaåch Phaá Thiïn àaä hoåc xong 24 àöì giaãi cuãa pho voä cöng Hiïåp khaách haânh, möåt thaânh cöng maâ caác võ tiïën sô chûä nghôa àêìy mònh cuäng chùèng bao giúâ daám nghô túái. Àùåc biïåt úã gian thaåch thêët cuöëi cuâng, cêu Baåch thuã Thaái huyïìn kinh laåi àûúåc viïët bùçng löëi Khoa àêíu vùn, möåt loaåi vùn tûå töëi cöí cuãa Trung Hoa, coá hònh daång nhû nhûäng con noâng noåc maâ tuöíi thú cuãa anh giûäa vuâng hoang sún daä lñnh vöën àaä quen thuöåc. Vaâ nhòn túái con noâng ncoå naâo http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 187 thò huyïåt àaåo trïn kinh maåch cuãa anh nhaãy àïën àoá. Anh àùæc thuã toaân böå pho voä cöng hiïåp khaách haânh maâ khöng phaãi traãi qua nhûäng giai àoaån tû duy tròu tûúång, àiïìu aâm moåi ngûúâi àaä boã ra vaâi chuåc nùm baåc àêìu suy nghô, gên cöí lyá luêån nhûng vêîn chùèng hiïíu àûúåc gò. Hiïåp khaách haânh cuãa Kim Dung thïí hiïån sau sùæc quan àiïím cuãa triïët hoåc Àöng phûúng. Khi triïët hoåc Têy phûúngài sêu vaâo lyá luêån, phên biïåt, xuêët hiïån vúái nhiïìu trûúâng phaái thò triïët hoåc Àöng phûúng vêîn giûä àûúåc caái baãn sùæc dô têm truyïìn têm, dô yá truyïìn yá, bêët khaã tûå nghõ vaâ thêåm chñ bêët lêåp vùn tûå. Con àûúâng ài àïën chên baãn thïí cuãa vaån vêåt àaä höåi nhêåp vaâo ta. Kim Dung goåi àoá laâ löëi trûúác yá. Nhên vêåt cuãa öng àaä boãlyá luêån ài vaâo trûåc quan; boã caái thïí ài tòm caái duång. Kinh Phêåt tûâng thuêåt laåi chuyïån Àûác Phêåt àûa böng hoa lïn trûúác caác àïå tûã vaâ chó coá ngaâi Ma Ha Ca Diïëp toeát miïång cûúâi. Àoá laâ nuå cûúâi cuãa sûå khai ngöå, lyá höåi trûåc tiïëp maâ khöng thöng qua möåt trung gian naâo, kïí caã trung gian ngön ngûä, lyá luêån. Chaâng trai döët naát maâ hún àúâi trong Hiïåp khaách haânh thaânh cöng búãi vò traái tim anh trong saáng, chûa hïì bõ caái vùn minh cú têm, caái heå thöëng lyá luêån baát nhaáo nhöìi nheát vaâo àêìu oác. Chó coá thïë thöi! Nhûng taåi sao Kim Dung laåi choån Hiïåp khaách haânh cuãa Lyá Baåch duâ trong vùn hoåc Trung Quöëc coá haâng trùm baâi haânh? Baãn thên vùn chûúng cuãa Hiïåp khaách haânh coá caái haâo khñ maâ nhûäng baâi haânh ca khaác khöng coá àûúåc. Nöåi dung Hiïåp khaách haânh ca ngúåi hai chaâng Hêìu Doanh vaâ Chêu Húåi, hiïåp khaách thúâi chiïën quöëc, giuáp cöng tûã Tñn Lùng quên àaánh lui quên Têìn, giaãi cûáu Haâm Àan. Sûå hy sinh cuãa Chêu Húåi vaâ Hêìu Doanh laâ tuyïåt àöëi, vö àiïìu kiïån. Kim Dung àúâi sau cuäng mú ûúác àûúåc nhû thïë. Nhên vêåt cuãa öng-Thaåch Phaá Thiïn-bõ thêët hoåc, bú vú tûâ luác coân nhoã, phaãi laâm tïn tiïíu caái, xin àïí kiïëm söëng. Nhûng tiïíu caái àaä vûún lïn, chiïëmlônh àûúåc caái giaá trõ rûåc roä nhêët cuãa con ngûúâi: nhên phêím trung hêåu, nhên aái mïnh möng. Anh trúã thaânh biïíu tûúång cuãa caái àeåp trong saáng cuãa con ngûúâi hiïåp khaách hiïån àaåi maâ khöng phaãi Huyïn haách Àaåi Lûúng thaânh! http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 188 69. VÊËN ÀÏÌ PHAÁP LUÊÅT TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG Trûúác khi cêìm buát laâm baáo, Kim Dung àaä tûâng töët nghiïåp Àöng Ngö phaáp hoåc viïån Thûúång Haãi. Vùn bùçng cuãa öng laâ cûã nhên luêåt khoa (phaáp hoåc) vaâ viïåc gùæn liïn yïëu töë phaáp luêåt vaâo trong taác phêím vùn chûúng kiïëm hiïåp, àöëi vúái öng gêìn nhû laâ vêën àïì têët yïëu. Möåt caách khaái quaát, Kim Dung thûúâng àùåt nhûäng taác phêím cuãa mònh vaâo trong böëi caãnh cuãa caác triïìu àaåi phong kiïën Trung Quöëc: Thiïn Long baát böå (thúâi Töëng), Anh huâng xaå àiïu (TöëngKim), Thêìn àiïu hiïåp lûä (Töëng-Nguyïn), YÃ thiïn Àöì long kyá (Nguyïn), Löåc Àónh kyá (Thanh)... Nhûäng böëi caãnh lõch sûã àoá coá trûúác thúâi àaåi öng söëng ñt nhêët 300 nùm cho nïn nhûäng vêën àïì phaáp luêåt àûúåc phaãn aánh trong taác phêím àûúng nhiïn laâ nhûäng vêën àïì phaáp luêåt cuãa xaä höåi phong kiïën Trung Quöëc. Tuy nhiïn, thöng qua caái vang boáng xa xùm àoá, ta laåi tòm thêëy nhûäng khaát voång rêët hiïån àaåi. Vúái trñ tûúãng tûúång àûúåc hû cêëu tuyïåt vúâi, Kim Dung àaä xêy dûång trong nhûäng taác phêím cuãa mònh möåt loaåi ngûúâi àùåc biïåt: boån haâo sô giang höì, àûáng trïn vaâ àûáng ngoaâi hïå thöëng phaáp luêåt phong kiïën. Trong Tiïëu ngaåo giang höì, nhên vêåt Lûu Chñnh Phong rûãa tay gaác kiïëm àïí nhêån möåt chûác quan nhoã cuãa nhaâ Töëng, bõ boån quêìn haâo chï cûúâi. Àöëi vúái boån naây, khöng coá vûúng phaáp maâ cuäng chùèng coá vûúng quyïìn, búãi möåt àiïìu àún giaãn laâ höå khöng tin vaâo hïå thöëng luêåt phaáp cuãa nhaâ nûúác phong kiïën. Àiïìn Baá Quang lêëy àûúåc hai huä rûúåu Thiïåu Hûng nûä nhi höìng trong hêìm rûúåu Tuyá tiïn lêu àaä phoáng cûúác àaá bïí hïët mêëy trùm huä rûúåu coân laåi cho vua quan vaâ boån nhaâ giaâu khöng coân rûúåu ngon maâ uöëng; Lïånh Höì Xung bùæt viïn tham tûúáng Ngö Thiïn Àûác, àoaåt lêëy cöng vùn böí http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 189 duång, cêy àaåo, con ngûåa vaâ mêëy chuåc laång vaâng àïí ài cûáu naån phaái Hùçng Sún, àïìu nùçm trong suy nghô êëy. Tham quan, ö laåi vöën laâ keã thuâ cuãa boån haâo sô giang höì. Chñnh vò vêåy, tiïíu anh huâng Höì Phó (Phi höì ngoaåi truyïån) ài àïën núi àêu nghe coá tham quan ö laåi, cûúâng haâo aác baá ûác hiïåp dên laânh laâ ra tay haânh hiïåp, tïë khöín phoâ nguy. Kiïìu Phong laâm àïën Nam viïån àaåi vûúng nûúác Liïu vêîn chöëng lïånh haânh quên cuãa Liïu àïë boã chûác ra àõ (Thiïn Long baát böå). Quêìn huâng Minh giaáo vaâ saáu àaåi mön phaái (Thiïëu Lêm, Nga Mi, Voä Àang, Khöng Àöång, Hoa Sún, Cön Lön) sùén saâng theo lúâi hiïåu triïåu cuãa Trûúng Vö Kyå nöíi lïn chöëng laåi triïìu àònh nhaâ Nguyïn, àöët chuâa Vaån Phaáp (YÃ thiïn Àöì long kyá)... Thïë nhûng, nïëu boån haâo sô giang höì coi thûúâng luêåt phaáp, vûúng quyïìn cuãa nhaâ nûúác phong kiïën thò hoå laåi toã ra rêët tön troång luêåt phaáp riïng cuãa mön phaái, bang höåi maâ hoå laâ thaânh viïn. Möîi mön phaái, bang höåi nhû Thiïëu Lêm, Voä Àang, Nga Mi, Caái bang, Cön Lön, Khöng Àöång, Tiïu Dao, Böìng Lai... àïìu lêåp ra möåt hïå thöëng luêåt phaáp thûåc chûáng riïng maâ hoå thûúâng goåi laâ thanh quy giúái luêåt. Keâm theo thanh quy giúái luêåt naây, möîi mön phaái, bang höåi coân lêåp riïng ra möåt cú quan chêëp phaáp, àûúåc goåi vúái caác tïn giúái luêåt àûúâng, giúái luêåt viïn, hònh àûúâng. Vúái phaái Thiïëu Lêm, nhaâ sû àûáng àêìu cú quan naây goåi laâ thuã toaâ giúái luêåt viïn; vúái Caái bang, nhên vêåt àûáng àêìu laâ chêëp phaáp trûúãng laäo... Caác cú quan chêëp phaáp naây laâm luön chûác nùng cuãa lêåp phaáp, haânh phaáp, tû phaáp (kïí caã cöng viïåc thi haânh aán). Kim Dung cho nhûäng nhên vêåt cuãa mònh thi haânh aán möåt caách goån nheå, nhanh choáng. Trong Thiïn Long baát böå, boån àïå tûã Caái bang phaåm töåi khi sû diïåt töí thò phaãi tûå vêån, nïëu khöng àuã can àaãm tûå vêån, phaãi nhúâ ngûúâi anh em trong bang giïët mònh thò baão toaân àûúåc thanh danh. Trong trûúâng húåp hoå bõ chêëp phaáp trûúãng laäo kïu aán xûã chïët hoùåc àuöíi ira khoãi bang thò nöîi nhuåc vêîn coân maäi... Cuäng trong truyïån naây, phaái Thiïëu Lêm thi haânh aán vúái caác nhaâ sû phaåm giúái rêët quyïët liïåt: Hu Truác hoåc voä cöng phaái khaác bõ phaåt 100 cön, Huyïìn Tûâ phûúng trûúång phaåm dêm giúái bõ phaåt 200 cön... http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 190 Àöëi vúái caác mön phaái taâ àaåo, coân coá möåt hònh thûác thi haânh aán riïng, rêët baá àaåo: cho uöëng thuöëc àöåc àïí kïìm chïë boån àïå tûã, ai phaãn laåi seä khöng cho thuöëc giaãi àöåc. Boån Thêìn long giaáo phaaã uöëng Àöåc long dõch cên hoaân (Löåc Àónh kyá); boån Triïu dûúng thêìn giaáo phaãi uöëng Tam thi naäo thêìn àan (Tiïëu ngaåo giang höì)... Chñnh vò duâng àöåc duúåc kïìm chïë con ngûúâi nïn nhûäng mïånh lïånh cuãa boån taâ giaáo ban ra àïìu àûúåc thi haânh triïåt àïí: möåt àaám haâo sô lúä nhòn thêëy thaánh cö Nhêåm Doanh Doanh vaâ Lïånh Höì Xung úã chung vúái nhau möåt chöî, nghe möåt cêu noái cuãa Doanh Doanh, àaä tûå àêm muâ mùæt vaâ chaåy ra haãi àaão sinh söëng, khöng daám trúã vïì àêët liïìn. Kim Dung sinh nùm 1924 taåi Haãi Ninh, Triïët Giang. Öng nöåi cuãa öng tûâng laâm tri phuã Àún Dûúng, laâ möåt ngûúâi liïm chñnh, nöíi tiïëng vúái lúâi xûng tuång cuãa ngûúâi àûúng thúâi “Àún Dûúng giaáo aán”. Lúán lïn trong caãnh tao loaån cuãa xaä höåi Trung Quöëc, nhòn thêëy nhûäng àau thûúng, nhûäng haâm oan cuãa àöìng baâo mònh; öng àaä àau niïìm àau cuãa Löî Têìn trong AQ chñnh truyïån. Löî Têën àaä àïí cho AQ. chïët möåt caách höì àöì àïí xoaá ài caái tû duy “thùæng lúåi tinh thêìn” haâng mêëy ngaân nùm laâm mï muöåi têm höìn ngûúâi Trung Quöëc. Kim Dung vûún túái nhûäng khaát voång xa hún: öng muöën àaåp àöí thûá vûúng phaáp, vûúng quyïìn hònh thaânh mêëy ngaân nùm trong xaä höåi Trung Quöëc búãi caác chïë àöå phong kiïën thöëi naát; xêy dûång möåt thûá phaáp luêåt thûåc chûáng nhanh, maånh, chñnh xaác, cöng bùçng àïí baão vïå phêím giaá nhûäng con ngûúâi lûúng thiïån. Boån haâo sô giang höì cuãa öng àöi khi laâm viïåc rêët vö chñnh phuã, vö töí chûác nhûng vêîn thïí hiïån àûúåc khaát voång trêåt tûå, cöng bùçng cho moåi ngûúâi. Trïn têët caã, hoå tin coá hai thûá thiïn àaåo vaâ nhên luên; thiïn àaåo chïë taâi caái aác vaâ nhên luên àïí giûä cho con ngûúâi khöng laâm aác, ài àuáng caái leä thiïån, möåt vöën quyá cuãa nïìn phaáp luêåt lyá tûúãng. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 191 70. NHÊN VÊÅT KIM DUNG ÀI TÒM CÖNG LYÁ Thêåt khöng thïí noái túái hai chûä cöng lyá trong caác chïë àöå quên chuã úã Trung Quöëc. Caái àêët nûúác êëy quaá röång lúán, quaá nhiïìu sùæc dên, chuãng töåc, ngön ngûä. Ngay trong caác thúâi kyâ àûúåc xem laâ thaái bònh thõnh trõ nhêët cúä nhû thúâi Höìng Vuä (Minh), Khang Hy (Thanh)caác nhaâ vua vêîn khöng thïí kiïím soaát hïët àûúåc caác hoaåt àöång cuãa quan laåi àõa phûúng; möåt böå phêån dên chuáng vêîn söëng trong sûå aáp bûác, boác löåt, baách haåi cuãa quan laåi tham ö vaâ aác baá thöí haâo. Nhûäng cêu maâ ngûúâi ta hay nhùæc àïën trong saách truyïån nhû “thaánh chuáa trõ vò, muön dên haát khuác êu ca” gò gò àoá toaân laâ nhûäng lúâi laáo toeát. Tiïíu thuyïët hai triïìu àaåi Minh — Thanh thûúâng coá nhûäng lúâi laáo toeát àoá. Kim Dung viïët khaác hún caác bêåc tiïìn böëi cuãa öng. Àiïìu may mùæn cuãa öng laâ sinh ra úã thïë kyã XX, khi chïë àöå quên chuã Trung Hoa àaä caáo chung, khöng phaãi nhû caác bêåc tiïìn böëi phaãi kheáp mònh trong vûúng phaáp. Àiïìu may mùæn thûá hai laâ öng khai sinh ra möåt boån haâo sô giang höì ba trúån, àûáng trïn vaâ àûáng ngoaâi vûúng phaáp. Tuy vûúng phaáp caác triïìu àaåi coá àoá, tuy caác mön phaái vaâ caác haâo sô giang höì vêîn àoáng trïn laänh thöí Trung Quöëc nhûng viïåc haânh xûã ên oaán laâ quyïìn riïng cuãa hoå, khöng phaãi tuên thuã theo möåt quy phaåm naâo cuãa phaáp luêåt caác triïìu àaåi. Boån haâo sô giang höì cuãa Kim Dung ài tòm cho mònh möåt thûá phaáp luêåt riïng cho mònh, möåt thûá cöng lyá riïng cho mònh. Kiïìu Phong (tûác Tiïu Phong), nhên vêåt lúán trong Thiïn Long baát böå, thuúã coân laâ àûáa beá lïn mûúâi, àaä àöåt nhêåp nhaâ cuãa möåt tïn aác baá cûúáp àoaåt hïët söë tiïìn cuãa meå mònh, giïët laäo aác baá êëy trong phoâng nguã. Vïì sau, khi biïët mònh laâ ngûúâi Khêët Àan, Kiïìu Phong àaä kïí chuyïån êëy cho cö baån gaái A Chêu nghe vaâ hoãi cö haânh vi giïët ngûúâi êëy coá phaãi laâ tñnh caách tiïu biïíu baãm sinh cuãa doâng maáu http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 192 Khêët Àan taân baåo hay khöng. ÚÃ möåt chûâng mûåc naâo àoá, àûáa beá lïn mûúâi àaä biïët àoâi cöng lyá theo kiïíu cuãa noá: meå cuãa noá thò ngheâo, lao àöång vêët vaã àïí coá möåt múá rau, vaâi con gaâ àem baán thò gaä aác baá khöng thïí cûúái hïët söë tiïìn nhoã nhoi àêìy möì höi, nûúác mùæt cuãa baâ àûúåc. Cöng lyá àûúåc thïí hiïån nhanh goån, taân baåo vaâ laånh luâng. Vïì cùn baãn, cöng lyá àöëi vúái caác nhên vêåt trong taác phêím Kim Dung chó àún giaãn laâ sûå traã thuâ. Boån ngûúâi Haán phuåc kñch trïn moäm àaá ngoaâi Nhaån Mön Quan chó giïët àûúåc vúå cuãa Tiïu Viïîn Sún (meå Tiïu Phong). Tiïu Viïîn Sún êín nhêîn söëng, hoåc voä cöng vaâ giïët chïët Baåch Thïë Kñnh, Huyïìn Khöí àaåi sû, Àaâm cöng, Àaâm baâ, Triïåu Tiïìn Tön, gia àònh Àún Chñnh... Vöën laâ möåt xaä höåi hiïëu voä, ngûúâi Trung Quöëc coi haânh àöång baáo thuâ huyïët hêån laâ sûå thïí hiïån cuãa baãn chêët anh huâng, haão haán. Hoå phaãi thûåc hiïån haânh àöång baáo thuâ êëy búãi vûúng phaáp khöng traã laåi àûúåc cho hoå sûå cöng bùçng maâ hoå hùçng mong muöën. Bao Cöng cuãa àúâi Töëng chó laâ möåt nhên vêåt àöåt xuêët. Vaã chùng, phaåm vi xeát xûã, àiïìu tra cuãa öng chó goái goån trong khu vûåc kinh thaânh Biïån Lûúng. Dêîu coá taâi gioãi àïën àêu ài nûäa, öng cuäng khöng thïí nghe hïët àûúåc tiïëng kïu trêìm thöëng cuãa nhûäng ngûúâi bõ aáp bûác, boác löåt, chaâ àaåp trïn laänh thöí do Töëng triïìu cai trõ. Boån haâo sô giang höì cuãa Kim Dung coi vûúng phaáp khöng ra gò, tûâ àoá hònh thaânh naäo traång coi thûúâng quan laåi, coi thûúâng chñnh quyïìn àõa phûúng. Trong Tiïëu ngaåo giang höì, coá àoaån Lûu Chñnh Phong àõnh rûãa tay gaác kiïëm àïí laâm möåt chûác quan nhoã cuãa triïìu àònh. möåt viïn quan àõa phûúng àïën tuyïn thaánh chó trong luác quêìn huâng tuå hoåp àöng àuã úã Lûu phuã. Moåi ngûúâi àïìu toã veã khinh khi viïn quan, khinh khi luön caã Lûu Chñnh Phong. Cuäng vêîn vúái naäo traång êëy, Lïånh Höì Xung àaä àaánh àêåp, cûúáp hïët tiïìn baåc, vuä khñ, con ngûåa vaâ àiïåp vùn böí duång cuãa Ngö Thiïn Àûác, tham tûúáng phuã Thûúng Chêu àïí tûå mònh maåo xûng laâ Ngö Thiïn Àûác. Lïånh Höì Xung coân töí chûác cho bêìy nûä ni cuãa phaái Hùçng Sún àaánh boån quan quên àïí cûúáp ngûåa, àaánh nhaâ möåt gaä troåc phuá chuyïn cho vay nùång laäi àïí cûúáp baåc laâm löå phñ. Chuyïån nûä ni töí chûác ùn cûúáp coá leä laâ chuyïån thïë gian haän hûäu. ÊËy vêåy maâ caác ni cö phaái Hùçng Sún laâm àûúåc vaâ àaåt kïët quaã myä maän múái laâ hay! http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 193 Khi àêët nûúác Trung Quöëc bõ xêm lûúåc, boån haâo sô giang höì cuãa Kim Dung coi keã xêm lûúåc vaâ chñnh quyïìn quên chuã trung Quöëc (coân trõ vò úã möåt phêìn laänh thöí) àïìu laâ keã thuâ. Quaách Tônh àoaåt binh phuâ viïn tûúâng cai trõ thaânh Tûúng Dûúng, töí chûác nhên dên giûä thaânh trò, àaánh quên Möng Cöí; Trûúng Vö Kyå hiïåu triïåu quêìn huâng trïn chuâa Thiïëu Lêm, töí chûác cho Minh giaáo khúãi nghôa àoaåt chñnh quyïìn àïí chöëng quên Möng Cöí xêm lùng taåi Hoaâi Tûá laâ nhûäng cuöåc baåo loaån lúán; àûúåc mö taã trong Thêìn àiïu hiïåp lûä vaâ YÃ thiïn Àöì long kyá. Caái khaác biïåt cuãa hai cuöåc khúãi nghôa naây laâ hoå khöng uãng höå möåt öng vua trung Quöëc naâo caã. Chñnh quyïìn úã àêy laâ möåt daång chñnh quyïìn nhên dên, ngûúâi chuã xûúáng laâ ngûúâi coá baãn lônh voä cöng traác viïåt. Hoå khöng hûúáng túái muåc tiïu xûúng vûúng, xûng tûúáng. Hoå chó vò dên maâ giûä thaânh, àaánh giùåc xêm lùng. Vêåy thöi! Nhòn dûúái nhaän quan chñnh trõ thò àêy laâ nhûäng töí chûác ö húåp, vö chñnh phuã. Nhûng búãi quan quên nhaâ Töëng bêët lûåc nïn hoå phaãi nöíi dêåy cûúáp chñnh quyïìn. Caái cú baãn cuãa hoå laâ cûáu dên kõp thúâi; cöng hay töåi cûá àïí ngûúâi àúâi sau nhêån àõnh. Ai cuäng ca ngúåi vua Caân Long nhaâ Thanh, goåi Caân Long laâ möåt võ minh quên thaánh chuáa. Thïë nhûng, trong taác phêím Phi höì ngoaåi truyïån, ta bùæt gùåp nhûäng thaãm kõch cuãa ngûúâi nöng dên bõ boån quan laåi tham ö cêëu kïët vúái boån àõc chuã, boån cûúâng haâo aác baá boác löåt, cheân eáp, cûúäng àoaåt taâi saãn, vu khöëng, giïët haåi... Tiïíu anh huâng Höì Phó vaâ cö baån gaái laâ Viïn Tûã Y giûäa àûúâng gùåp chuyïån bêët bùçng àaä ra tay trûâng trõ nhûäng keã aác, cûáu ngûúâi lûúng thiïån. Phaáp luêåt nhaâ Thanh khöng traã laåi àûúåc cho nöng dên sûå cöng bùçng thò Höì Phó vaâ Viïn Tûã Y traã laåi. Hoå àaánh phaá vaâo têån cöng àûúâng, têån tû gia cuãa quan laåi vaâ boån cûúâng haâo, bùæt chuáng phaãi thuá nhêån töåi löîi cöng khai trûúác dên, lêëy laåi taâi saãn maâ ngûúâi dên àaä mêët traã laåi cho dên. Kim Dung goåi haânh àöång àoá laâ duy trò cöng àaåo - möåt hònh thûác ài tòm cöng lyá khöng thöng qua phaáp luêåt maâ chó sûã duång baåo lûåc vaâ voä cöng. Cêìn lûu yá möåt àiïìu laâ nïëu khöng coá voä cöng thò khöng thïí haânh hiïåp cûáu àúâi àûúåc. Voä cöng àûúåc coi laâ phûúng tiïån cêìn vaâ àuã àïí thûåc hiïån cöng lyá. Àoåc taác phêím Kim Dung, ngûúâi ta cuäng coá àûúåc caái saãng khoaái, caái thoãa maän nhû xem phim vïì caác hoaåt àöång àiïìu tra, truy http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 194 töë, xeát xûã cuãa Bao Cöng. Àiïìu khaác biïåt duy nhêët laâ Bao Cöng duâng phaáp luêåt àïí trûâng trõ keã gêy ra töåi aác thò boån haâo sô giang höì cuãa Kim Dung duâng voä cöng àïí trûâng trõ. Viïåc duy trò cöng àaåo trong taác phêím Kim Dung hoaân toaân caãm tñnh. Noá àûúåc àùåt cú súã trïn loâng khao khaát cöng bùçng, tön troång sûå thêåt; khöng liïn hïå àïën möåt àiïìu, möåt khoaãn naâo trong caác böå hònh luêåt cuãa caác chïë àöå quên chuã Trung Quöëc. Chñnh àiïìu naây laâm cho taác phêím Kim Dung coá chiïìu sêu, coá sûác huát àöëi vúái baån àoåc. Tûå thêm têm, ai cuäng mú ûúác sûå cöng bùçng. Tûå thêm têm ai cuäng cùm gheát boån tham quan, boån cûúâng haâo aác baá. Cho nïn, ai cuäng caãm thêëy vûâa yá khi chuáng bõ trûâng trõ, vaâ caâng bõ trûâng trõ maånh, caâng töët. Búãi chaán ngaán vûúng phaáp nïn Kim Dung àïí cho caác nhên vêåt chuã àaåo trong taác phêím cuãa mònh tûå do thûåc hiïån quyïìn kïu àoâi cöng lyá, möåt thûá cöng lyá baáo thuâ. Haânh vi baáo thuâ êëy nhiïìu khi rêët bêët nhên, khiïën ngûúâi ta khöng khoãi cùm giêån. Nhûng biïët sao àûúåc? Noá vöën laâ nhûäng hiïån thûåc bònh thûúâng cuãa xaä höåi quên chuã úã Trung Quöëc ngaây xûa. Caái àêët nûúác êëy rêët laå luâng: möåt öng Lûu Bang àûúåc khen laâ chên maång àïë vûúng nhên àûác duâ àaä ra lïånh cho thuöåc haå chön söëng hai chuåc vaån haâng binh nûúác Súã; möåt öng Haång Voä bõ coi laâ nguyå tùåc, taân baåo nhûng vêîn àûáng ra àïì nghõ keã thuâ tha chïët cho mûúi ngûúâi dên Giang Àöng coân laåi ài theo mònh röìi tûå hiïën àêìu mònh cho keã thuâ àem vïì laänh thûúãng. Caái àêët nûúác êëy coá möåt öng Taâo Thaáo sùén saâng giïët ngûúâi röìi laåi öm keã bõ mònh giïët giïët than khoác ruâm trúâi, baây toã loâng thûúâng tiïëc. Chên vaâ giaã, àuáng vaâ sai laâ caái gò hïët sûác tûúng àöëi. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 195 71. NHÛÄNG VUÅ AÁN TÒNH BAÁO GIAÁN ÀIÏÅP TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG Trûúác hïët, khaái niïåm vuå aán tònh baáo giaán àiïåp laâ khaái niïåm múái meã cuãa thúâi àaåi chuáng ta. Tuy nhiïn, nhû Kim Dung tiïn sinh àaä noái chuyïån vúái baáo giúái Àaâi Loan ngaây 18/4/1994 thò “Tiïíu thuyïët laâ viïët cho ngûúâi hiïån àaåi àoåc, kïí caã töi cuäng hiïån àaåi”. Àiïìu naây coá nghôa laâ têët caã moåi khaái niïåm hiïån àaåi àïìu coá thïí coá trong taác phêím voä hiïåp cuãa tiïn sinh duâ nhûäng taác phêím êëy hû cêëu vïì sinh hoaåt cuãa giúái voä lêm, söëng trûúác thúâi àaåi chuáng ta trïn 3 thïë kyã. Cho nïn, chuáng ta khöng ngaåi khi àïì cêåp àïën nhûäng vuå aán tònh baáo — giaán àiïåp trong taác phêím cuãa tiïn sinh, vaâ àiïìu naây hoaân toaân tûå nhiïn khöng thïí coi laâ khiïn cûúäng. Vuå aán àún giaãn nhêët nhûng cuäng laå luâng nhêët laâ vuå aán àêìu àöåc trong Liïn thaânh quyïët. Àinh Àiïín laâ möåt haâo khaách voä lêm, thûúng yïu cö tiïíu thû trong trùæng, con gaái möåt viïn tri phuã. Viïn tri phuã àêìy tham voång, muöën chiïëm cho àûúåc böå Liïn thaânh quyïët mö taã àûúâng ài tòm möåt kho baáu maâ chûa ai khaám phaá nöíi. Vaâ hùæn duâng con gaái laâm möåt miïëng möìi, quyïët “cêu” cho àûúåc Àinh Àiïín. Àinh Àiïín nhúá ngûúâi tònh, àaä tûå àem thên mònh laâ möåt tïn troång phaåm trong nhaâ lao cuãa viïn tri phuã. Àïm àïm, vúái baãn lônh kinh ngûúâi, anh vûúåt lao lung àïën thùm vaâ noái chuyïån vúái ngûúâi yïu. Cö gaái nhên hêåu biïët Àinh Àiïín yïu hoa nïn àùåt trûúác cûãa phong mònh möåt chêåu hoa tûúi àïí ngaây ngaây, Àinh Àiïín àûúåc nhòn thêëy maâu hoa. Thïë röìi, möåt ngaây kia Àinh Àiïín chúåt khaám phaá ra chêåu hoa àaä taân. Biïët laâ coá viïåc chùèng laânh xaãy ra vúái ngûúâi yïu, anh phaá lïå tòm àïën dinh tri phuã. Hoaá ra cö tiïíu thû àaä chïët. Ngûúâi anh huâng öm lêëy quan taâi khoác sûúát mûúát thò bõ truáng àöåc. Teá ra, viïn tri phuã gian aác àaä bûác tûã cö con gaái xinh àeåp cuãa mònh. hùæn biïët mònh khöng àõch laåi Àinh Àiïín vaâ thïë naâo Àinh Àiïín cuäng àïën öm http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 196 quan taâi khoác nïn àaä böi thuöëc àöåc lïn khùæp quan taâi, àêìu àöåc vaâ khöëng chïë Àinh Àiïín. Vuå aán khaá àún giaãn nhûng mûu mö quaã rêët thêm hêåu, thïí hiïån baãn lônh, trònh àöå xêy dûång chêët “hònh sûå giaán àiïåp” trong taác phêím Kim Dung. Möîi böå taác phêím cuãa Kim Dung thûúâng coá nhiïìu vuå aán vaâ caác vuå aán êëy kïët húåp vúái, ùn khúáp vúái nhau möåt caách taâi tònh khiïën ngûúâi àoåc khöng thïí boã àûúåc taác phêím, khöng thïí boã àûúåc möåt chûúng höìi naâo. Xêy dûång taác phêím trïn nïìn taãng nhûäng vuå aán laâ möåt biïåt taâi cuãa Kim Dung. Nhûng caái biïåt taâi cao nhêët — theo töi — laâ tiïn sinh àaä nùæm tay ngûúâi àoåc ài tûâng bûúác vaâo trong nhûäng pho saách àöì söå cuãa mònh möåt caách tûå nhiïn àïën nöîi khi àoåc xong taác phêím, ta múái khaám phaá ra mònh àaä àoåc tiïíu thuyïët hònh sûå giaán àiïåp. Trong Tiïëu ngaåo giang höì, Kim Dung xêy dûång möåt nhên vêåt laâm giaán àiïåp rêët taâi tònh. Àoá laâ Lao Àûác Nùåc, àïå tûã phaái Tung Sún àûúåc chûúãng mön Taã Laänh Thiïìn “cêëy” vaâo nùçm vuâng trong nöåi böå phaái Hoa Sún àïí do thaám nhûäng êm mûu cuãa chûúâng mön Hoa Sún Nhaåc Bêët Quêìn. Lao Àûác Nùn àaä giaâ nhûng vêîn goåi chaâng thanh niïn Lïånh Höì Xung laâ Àaåi sû huynh. Nûúác cúâ cuãa Taã Laänh Thiïìn àaä cao nhûng àoân phaãn giaán cuãa Nhaåc Bêët Quêìn coân cao hún. Nhaåc Bêët Quêìn nhêån Lao Àûác Nùåc laâm àïå tûã vaâ ra lïånh cho gaä giaám saát Lïånh höì Xung àïí tòm ra böå Tõch taâ kiïëm phöí. Thûåc sûå böå kiïëm phöí êëy àaä loåt vaâo tay Nhaåc Bêët Quêìn vaâ Nhaåc ung dung “dêîn àao tûå cung” àïí luyïån, mong chúâ möåt ngaây trêën aáp quêìn huâng böën phaái Tung Sún, Thaái Sún, Haânh Sún, Hùçng Sún àïí lïn ngöi chûúãng mön Nguä Nhaåc kiïëm phaái. Nhaåc coân chúi troâ àöåc chiïu khaác: sao ra möåt baãn Tõch taâ kiïëm phöí giaã, taåo àiïìu kiïån cho Lao Àûác Nùåc ùn cùæp àïí àûa vïì cho Taã Laänh Thihïìn. Taã Laänh Thiïìn quaã mùæc mûu hoå Nhaåc, cuäng ung dung luyïån kiïëm phöí giaã, mú möåt ngaây trêën aáp quêìn huâng. Cho àïën khi Nhaåc chùæc chùæn mònh àaä àuã baãn lônh, trong àaåi höåi Nguä Nhaåc kiïëm phaái, Nhaåc Bêët Quêìn àaä àem kiïëm phaáp thêåt àêëu vúái kiïëm phaáp giaã cuãa Taã Laänh Thiïìn, àêm muâ àöi mùæt àõch thuã, lïn laâm minh chuã Nguä Nhaåc! Àoân phaãn giaán cuãa Nhaåc Bêët Quêìn cûåc kyâ tinh vi nhûng coá möåt ngûúâi khaám phaá ra àûúåc. Àoá laâ Ninh Trung Tùæc, vúå Nhaåc Bêët http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 197 Quêìn. Baâ nguã bïn caånh chöìng, caãm thêëy laå luâng vò chöìng sao nhaäng chuyïån chùn göëi (?), möîi saáng laåi thêëy rêu chöìng ruång trong chùn, nghe tiïëng noái cuãa chöìng àaä àöíi êm sùæc trúã thaânh eo eáo. Àoá laâ nhûäng biïíu hiïån cuãa möåt ngûúâi àaân öng bõ biïën àöíi phaái tñnh. Baâ biïët chöìng àaä tûå thiïën àïí luyïån Tõch taâ kiïëm phöí nhaâ hoå Lêm, àöìn ghtúâi vu caáo cho Lïånh Höì Xung ùn cùæp böå kiïëm phöí naây. Baâ khuyïn chöìng nïn vûát chiïëc aáo caâ sa cheáp böå kiïëm phöí êëy xuöëng khe nuái Hoa Sún. Chiïìu yá vúå, Nhaåc Bêët Quêìn àaä laâm theo. Àïën àêy thò nhên vêåt giaán àiïåp thûá hai xuêët hiïån. Àoá laâ tïn tiïíu tûã Lêm bònh Chi. Lêm nghi ngúâ sû phuå àaä ùn cùæp àûúåc böå kiïëm phöí nhaâ mònh vaâ àïm naâo, y cuäng àïën rònh moâ bïn caånh phoâng nguã cuãa vúå chöìng Nhaåc bêët Bêët Quêìn. Khi Nhaåc vûát chiïëc aáo caâ sa ài, y àaä nhanh choáng chöåp lêëy àûúåc vaâ cuäng “dêîn àao tûå cung” àïí nhanh choáng luyïån Tõch taâ kiïëm phöí. Möåt ngaây Nhaåc Bêët Quêìn kiïím tra khe nuái, khöng thêëy chiïëc aáo caâ sa àêu, nghi ngúâ chñnh Lêm àaä lêëy laåi àûúåc kiïëm phöí. Laäo ài tiïëp möåt nûúác cúâ khaác rêët cao: gaã Nhaåc Linh San cho Lêm Bònh Chi. Tûâ khi lêëy vúå, Lêm vêîn nguã riïng, Nhaåc Linh San mang tiïëng coá chöìng nhûng chûa hïì biïët àïën chuyïån mùån nöìng chùn göëi. Nhaåc Bêët Quêìn thûúâng hoãi con gaái chuyïån sinh hoaåt ùn úã vúái chöìng ra sao, Nhaåc Linh San àaânh noái döëi vúái cha rùçng cuöå söëng lûáa àöi cuãa cö rêët haånh phuác. Chñnh lúâi noái döëi êëy àaä cûáu àûúåc maång cuãa Lêm Bònh Chi vò rùçng nïëu cö noái thêåt, Nhaåc bêët Quêìn seä khaám phaá ra àûúåc ngay chaâng rïí àaä “dêîn àao tûå cung” vaâ seä giïët Lêm trûúác khi Lêm coá thïí luyïån thaânh cöng Tõch taâ kiïëm phöí. Nhûäng mûu mö, diïîn tiïën cuãa vuå aán “Tõch taâ kiïëm phöí” àûúåc viïët möåt caách hïët sûác tinh vi. Toaân böå vuå aán giaán àiïåp - phaãn giaán naây chó coá thïí àûúåc kiïím chûáng roä raâng khi Lïånh Höì Xung phêët tay vaâo núi haå böå cuãa “sû phuå” xaác nhêån thûåc sûå laâ Nhaåc Bêët Quêìn àaä trúã thaânh “thaái giaám”. Àïën khi àoá thò Lïånh Höì Xung múái nhêån ra àûúåc con ngûúâi mònh kñnh aáii nhêët trïn àúâi — sû phuå Nhaåc bêët Quêìn - chó laâ möåt nguyå quên tûã, möåt keã àêìy tham voång vaâ thuã àoaån gian manh. Möåt vuå aán nûäa vúái kõch baãn thêåt tuyïåt vúâi àûa àöåc giaã ài tûâ ngaåc nhiïn naây àïën ngaåc nhiïn khaác laâ vuå giaãi thoaát Nhêåm Ngaä http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 198 Haânh, giaáo chuã Triïu Dûúng thêìn giaáo, bõ giam giûä dûúái àaáy Têy Höì. Hûúáng Vên Thiïn, Quang minh hûäu sûá cuãa Triïu Dûúng thêìn giaáo, kïët baån vúái Lïånh Höì Xung. Hùæn àùåt tïn múái cho Lïånh Höì Xung laâ Phong Nhõ Trung. Hùæn boåc trong ngûúâi naâo laâ Buát thiïëp, tranh hoåa, kyâ phöí vaâ ruã Phong Nhõ Trung ài chúi úã Cö Mai sún trang, Têy Höì, núi truá nguå cuãa Giang Nam tûá hûäu. Àïën núi, hùæn khoe buát thiïëp, tranh hoaå, kyâ phöí vaâ caã baãn cêìm phöí, tiïu phöí húåp têëu Tiïëu ngaåo giang höì cuãa “Phong Nhõ Trung” ra röìi àaánh cuöåc trong sún trang khöng ai coá thïí àaánh laåi kiïëm phaáp cuãa Phong Nhõ Trung, truyïìn nhên cuãa Phong Thanh Dûúng, sû thuác töí phaái Hoa Sún. Quaã nhiïn, caã Giang Nam tûá hûäu khöng àõch laåi àûúåc Àöåc Cö cûãu kiïëm cuãa Phong Nhõ Trung. Vaâ Hûúáng nhanh choáng ra böå dêîn Phong Nhõ Trung kiïëu tûâ. Tûá hûäu vöåi vaâng caãn laåi vaâ cho biïët coá ngûúâi coá thïí àõch laåi Phong Nhõ Trung. Àïën luác àoá, Hûúáng múái nheát vaâo tay Lïånh Höì Xung möåt vêåt troân troân, cûáng cûáng vaâ dùån àûa cho ngûúâi àoá. Lïånh Höì Xung möåt mònh àûúåc àûa xuöëng nhaâ lao dûúái àaáy Têy Höì, àûa vêåt êëy cho ngûúâi bõ giam giûä vaâ bõ ngûúâi êëy keáo vaâo trong nhaâ lao, duâng thêìn cöng laâm cho bêët tónh, hoaá trang thaânh Lïånh Höì Xung röìi ung dung thoaát ra khoãi àõa lao sau khi àaä nhöët Lïånh Höì Xung laåi. Ngûúâi àoá chñnh laâ giaáo chuã Nhêåm Nhaä Haânh vaâ caái vêåt kia chñnh laâ möåt muäi cûúng ty nhùçm cûa àûát xiïìng khoaá cho y. hûúáng Vên Thiïn àaä daân möåt kõch baãn hoaân chónh vö tiïìn khoaáng hêåu àïí cûáu giaáo chuã. Sau àoá, y cuâng giaáo chuã trúã laåi àïí trûâng trõ boån Giang Nam tûá hûäu - phe phaãn àöì cuãa Triïu Dûúng thêìn giaáo — vaâ giaãi cûáu Lïånh Höì Xung ra khoãi àõa lao. Chêët hònh sûå trong vuå aán naây thêåt àêåm àùåc nhûng rêët húåp lyá khiïën ngay caã ngûúâi àoåc tinh tïë nhêët cuäng khöng nhêån ra àûúåc nhûäng êm mûu sêu sùæc cuãa Hûúáng Vên Thiïn. Nhûäng chûúng naây trong Tiïëu ngaåo giang höì coân hay hún nhûäng pha têën cöng vaâo trai giam cuãa boån Mafia nhùçm cûáu caác öng truâm ma tuyá úã Italia hay Colombia trong thúâi àaåi chuáng ta. Taác phêím voä hiïåp tiïíu thuyïët cuãa Kim Dung cuäng xêy dûång nhûäng nhên vêåt nûä giaán àiïåp xuêët sùæc maâ möåt nhên vêåt tiïu biïíu laâ Tiïíu Siïu (YÃ thiïn Àöì long kyá). Tiïìu Siïu nguyïn laâ cö gaái lai, http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 199 cha laâ Haân Thiïn Diïåp, ngûúâi Haán, meå laâ Àaåi YÃ Ty, lai Ba Tû. Meå cö laâ Thaánh nûä Baái hoãa giaáo Ba Tû nhêån lïånh sang “nùçm vuâng” trong Minh giaáo Trung Hoa àïí àaánh cùæp Caân khön àaåi naä di têm phaáp. Thïë nhûng, baâ àaä yïu Haân Thiïn Diïåp vaâ vi phaåm lúâi khêën nguyïån cuãa möåt thaánh nûä. Súå bõ bùæt töåi, baâ tòm caách “cêëy” con gaái mònh vaâo nöåi böå Minh giaáo coân baãn thên thò thay hònh àöíi daång, laâm möåt ngûúâi phuå nûä xêëu xñ tïn laâ Kim Hoa baâ baâ. Tiïíu Siïu àaä àoáng vai giaán àiïåp möåt caách xuêët sùæc. Quang minh taã sûá cuãa Minh giaáo laâ Dûúng Tiïu bùæt gùåp cö ngöìi khoác trïn sa maåc, thûúng tònh àem vïì nuöi àïí hêìu haå cho con gaái mònh laâ Dûúng Bêët Höëi. Tiïíu Siïu trong vai möåt nûä tyâ xêëu xñ àaä khaám phaá ra con àûúâng hêìm dûúái loâng Quang Minh Àñnh, thûúâng ra vaâo àïí tòm baãn di caão Caân khön àaåi naä di têm phaáp. Dûúng Tiïu laâ möåt nhên vêåt tinh tïë. Y biïët cö beá naây coá êm mû nhûng êm mûu êëy laâ gò thò y khöng roä. Y àaä duâng xñch sùæt xiïìng chên Tiïíu Siïu àïí möîi khi cö ài àïën àêu, tiïëng leng keng vang lïn àïën àoá. Vuå aán giaán àiïåp cuãa Tiïíu Siïu seä khöng löå bñ mêåt nïëu khöng coá möåt ngaây cö phaãi chia tay vúái Trûúng Vö Kyå. Cö àaä thuá nhêån muåc àñch “nùçm vuâng” nhûng vò tònh yïu, cö hûáa seä khöng bao giúâ àem nöåi dung têm phaáp êëy truyïìn laåi trïn àêët Ba Tû. Xa Trûúng Vö Kyå vïì Ba Tû laâm giaáo chuã Ba Tû, cö caãm thêëy cuöåc àúâi cûåc kyâ vö võ. Cuäng trong YÃ thiïn Àöì long kyá, coân coá möåt vuå aán giaán àiïåp rêët lúán maâ ngûúâi thûåc hiïån laâ Thaânh Khön, sû phuå Taå Töën. Ghen tûác vúái Dûúng Àñnh Thiïn, giaáo chuã Minh giaáo, àaä lêëy mêët ngûúâi sû muöåi yïu dêëu, hùæn thïì seä phaá naát Minh giaáo àïí thoãa maän möëi hêån tònh. Hùæn giaã uöëng rûúåu say, laâm nhuåc vaâ giïët caã nhaâ àöì àïå mònh laâ Taå Töën, biïën Taå Töën tûâ möåt keã coá lûúng tri trúã thaânh möåt tïn cuöìng saát. Röìi hùæn tröën vaâo chuâa Thiïëu Lêm, giaã daång laâm sû vúái phaáp danh Viïn Chên, kñch àöång phaái Thiïëu Lêm cêìm àêìu caác mön phaái bao vêy vaâ têën cöng Quang Minh Àñnh àïí tiïu diïåt Minh giaáo - möåt lûåc lûúång yïu nûúác khaáng Nguyïn. Hùæn àaä àùåt sùén thuöëc nöí trïn Quang Minh Àñnh àïí tiïu diïåt luön caác mön phaái. Coá thïí noái Thaânh Khön (hay Viïn Chên) laâ möåt giaán àiïåp coá nghiïåp vuå söë möåt trong nhûäng tay giaán àiïåp maâ Kim Dung xêy dûång nïn. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 200 Tuyâ theo nhûäng thúâi gian khaác nhau, cùn cûá vaâo nhûäng sûå kiïån lõch sûã coá thêåt, Kim Dung xêy dûång nhûäng vuå aán trïn cú súã caác cuöåc àêëu tranh, khuynh loaát lêîn nhau giûäa caác thïë lûåc thuâ àõch, caác quöëc gia lên cêån Trung Quöëc. Nhûäng vuå aán nhû vêåy keáo daâi qua 30, 40 nùm, diïîn biïën theo suöët chiïìu daâi cuöën truyïån. Vaâ chñnh úã àêy, nöíi bêåt lïn taâi nùng gêy xûång, böë trñ nhên vêåt cuãa Kim Dung. Thiïn Long baát böå laâ möåt böå truyïån lêëy böëi caãnh lõch sûã laâ triïìu Töëng. Khúãi àêìu, ngûúâi àoåc bùæt gùåp hònh aãnh cuãa àaåi sû Thöí Phöìn Cûu Ma Trñ, coá voä cöng tuyïåt luên, àïën Àaåi Lyá gêy hêën vúái caác võ sû chuâa Thiïn Long. Àaánh khöng laåi Luåc maåch thêìn kiïëm cuãa vûúng tûã Àaåi Lyá Àoaân Dûå, Cûu Ma Trñ àaä bùæt coác Àoaân Dûå àûa vïì Giang Nam, noái laâ àïí tïë söëng trûúác möå ngûúâi baån thên laâ Möå Dung Baác. Thïë nhûng, Möå Dung Baác laâ ai? Möå Dung Baác thuöåc töåc Tiïn Ty, nguyïn laâ hêåu duïå nûúác Àaåi Yïn thúâi Thêåp luåc quöëc (trûúác àúâi Töëng khoaãng 600 nùm!!!). Canh caánh bïn loâng giêëc möång phuå höìi àïë hiïåu Àaåi Yïn, Möå Dung Baác giaã chïët nhûng thûåc ra laåi leãn vaâo chuâa Thiïëu Lêm hoåc tröåm 72 tuyïåt kyä Thiïëu Lêm. Tûâ suy nghô phaãi laâm cho thiïn haå àaåi loaân múái coá thúâi cú khöi phuåc nûúác Àaåi Yïn, Möå Dung Baác phao tin Khêët Àan (Liïu) sùæp àûa cao thuã têën cöng qua Nhaån Mön Quan. Quêìn huâng yïu nûúác Trung Hoa phong thanh àaä vöåi vaâng cûã Huyïìn Tûâ phûúng trûúång Thiïëu Lêm laâm thuã lônh, ra Nhaån Mön Quan mai phuåc. ÚÃ àêy hoå àaä taân saát nhêìm gia àònh Tiïu Viïîn Sún thuöåc doâng hoaâng töåc Khêët Àan. trûúác khi nhaây xuöëng vûåc sêu tûå vêån, Tiïu Viïîn Sún àaä liïång àûáa con trai mònh lïn cho nhûäng ngûúâi Trung Nguyïn vò khöng núä àïí con chïët theo mònh. Huyïìn Tûâ àûa àûáa beá êëy gûãi cho öng baâ Kiïìu Tam Hoâe nuöi dûúäng. Lúán lïn, àûáa beá êëy trúã thaânh Kiïìu Phong, bang chuâa Caái bang Trung Nguyïn. Thïë röìi coá êm mûu töë caáo Kiïìu Phong laâ ngûúâi Khêët Àan khiïën öng phaãi boã ngöi võ bang chuáa ra ài. Trúã vïì bïn kia aãi Nhaån Mön Quan, Kiïìu Phogn trúã thaânh Nam viïån àaåi vûúng cuãa Khêët Àan, àoáng taåi Yïn Kinh, bõ hoaâng àïë Khêët Àan buöåc phaãi têën cöng xuöëng phûúng Nam àïí tiïu diïåt Àaåi Töëng. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 201 Thïë nhûng, Tiïu Viïîn Sún khöng chïët, öng ta cuäng giaã laâm möåt nhaâ sû vaâo “nùçm vuâng” trong chuâa Thiïëu Lêm. Biïët con mònh àang lêm nguy, Tiïu Viïîn Sún aám trúå cho con. Öng ra tay giïët Huyïìn Khöí àaåi sû (sû phuå Kiïìu Phong), giïët vúå chöìng Kiïìu Tam Hoâe vaâ möåt söë nhên vêåt khaác coá lïin quan àïën vuå aán Nhaån mön Quan ngaây trûúác. Khuön mùåt Kiïìu Phong giöëng hïåt Tiïu Viïîn Sún nïn nhûäng keã chûáng kiïën nhûäng vuå giïët ngûúâi àïìu cûá nghô chñnh Kiïìu Phong àaä xuöëng tay àïí traã thuâ cho vuå mêët ngöi bang chuáa. Tiïu Viïîn Sún nùçm vuâng trong Thiïëu Lêm phaác giaác àûúåc möëi quan hïå tònh aái giûäa Huyïìn Tûâ vaâ Diïåp Nhõ Nûúng. Öng bùæt coác àûáa con cuãa hoå - Hû Truác - röìi àem àûáa beá êëy boã lïn chuâa Thiïëu Lêm. Hû Truác lúán lïn, laâm sû, lûu laåc lïn Thiïn Sún trúã thaânh cung chuã cung Linh Thûáu, ùn úã vúái cöng chuáa Têy Haå vaâ trúã thaânh phoâ maä Têy Haå. Kiïìu Phong (hay Tiïu Phong), Hû Truác, Àoaân Dûå kïët nghôa anh em, trúã thaânh caái truåc chñnh nùæm quyïìn bònh ba nûúác Liïu, Têy Haå, Àaåi Lyá. Àïën luác àoá, Tiïu Viïîn Sún vaâ Möå Dung baác múái xuêët hiïån, khoa trûúng thaânh tñch “nùçm vuâng” trong chuâa Thiïëu Lêm. Tiïu Viïîn Sún àaä haå Huyïìn Tûâ khöng phaãi bùçng voä cöng maâ bùçng chñnh cêu chuyïån Huyïìn Tûâ coá con vúái Diïåp Nhõ Nûúng, phaåm vaâo sùæc giúái. Huyïìn Tûâ vaâ Diïåp Nhõ Nûúng phaãi tûå saát trûúác mùæt moåi ngûúâi. Coân Möå Dung Baác? Öng ta thûåc sûå thêët voång vïì ngûúâi con cuãa mònh — Cö Tö Möå Dung Phuåc. Öng ta àaä laâm têët caã àïí phuåc hûng möåt nûúác Àaåi Yïn, kïí caã êm mûu ly giaán Töëng — Liïu, cêu kïët vúái Thöí Phöìn... Nhûng cuöëi cuâng, têët caã àaä trúã vïì con söë 0. Nghe theo lúâi daåy cuãa nhaâ sû giaâ trong Taâng kinh caác Thiïëu Lêm, öng ta àaä cuâng Tiïu Viïîn Sún xuöëng toác quy y, tûâ chöëi nhûäng tham voång àiïn cuöìng. Giêëc mú cuãa Cö Tö Möå Dung Phuåc cuäng tan thaânh mêy khoái. Anh Ta mêët ài tònh yïu cuãa Vûúng Ngûä Yïn, phuå rêîy nhûäng ngûúâi àaä ài theo mònh àïí dûång laåi nûúác Àaåi yïn. Cuöëi cuâng, anh ta phaát àiïn vaâ chó coân laâm hoaâng àïë vúái luä treã chùn trêu. Nhûng khöng taác phêím naâo quan mùåt àûúåc Löåc Àónh kyá vïì tñnh chêët tònh baáo — giaán àiïåp. Cêu chuyïån khúãi àêìu cuãa Löåc Àónh kyá laâ vuå aán vùn tûå nguåc khi gaä nho sô Ngö Chñ Vinh tham danh http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 202 haám lúåi, àaä laâm túâ bêím vïì triïìu àònh Maän Thanh — luác bêëy giúâ do Ngao Baái nùæm quyïìn bñnh - nhûäng êm mûu chöëng àöëi triïìu àònh cuãa caác nhaâ nho chên chñnh nhû Trang Kiïën Long, Cöë Viïm Voä, Tra Y Hoaâng thïí hiïån trong böå Minh sûã. Thïë laâ Ngao Baái àaä bùæt rêët nhiïìu nhaâ vùn àúâi Thanh haå nguåc, trong àoá coá toaân thïí àaân öng nhaâ hoå Trang bõ giïët. Ngö Chñ Vinhlaâ kiïíu mêîu cuãa möåt thûá Haán gian, vïì sau àûúåc böí laâm quan tri phuã úã Dûúng Chêu, àaä bõ Vi Tiïíu Baão cuâng boån nhaâ vùn Cöë Viïm Voä, Tra Y Hoaâng dûång vùn tûå giaã, vu haäm vaâo töåi quan hïå phaãn loaån vúái boån Ngö Tam Quïë taåi Vên Nam àïí chöëng vua Khang Hy, bõ àem vïì cho con chaáu nhaâ hoå Trang haânh hònh tïë lïî. Nhûng nhûäng êm mûu thuã àoaån giaán àiïåp — tònh baáo roä rïåt nhêët trong Löåc Àónh kyá têåp trung xung quanh böå Tûá thêåp nhõ chûúng kinh, möåt böå kinh Phêåt bònh thûúâng göìm 42 chûúng, àûúåc ngûúâi Trung Quöëc duâng àoåc haâng ngaây. Khi Baát kyâ Maän Chêu tiïën quên vaâo Bùæc Kinh tiïu diïåt nhaâ Minh, ngûúâi Maän Chêu thu toám toaân böå cuãa caãi trên chêu quyá cuãa Minh Triïìu àem giêëu vaâo möåt núi bñ mêåt úã Löåc Àónh Sún thuöåc Àöng Bùæc Trung Quöëc, caånh doâng Hùæc Long Giang (tiïëng Maän goåi laâ Oa Têåp Sún vaâ A Möåc Nhô Haâ). Tuy chiïëm àûúåc Trung Hoa nhûng ngûúâi Maän Chêu vêîn nghô rùçng hoå khoá maâ coá thïí cai trõ àûúåc Trung Quöëc. Vò thïë Thuêån Trõ hoaâng àïë àaä veä möåt baãn àöì vïì núi chön giêëu baão vêåt, giaãng gaãi rùçng àoá laâ àêët phaát tñch long maåch cuãa triïìu Thanh röìi cùæt nhoã baãn àöì àoá ra chia thaânh taám phêìn boã vaâo bòa cuãa taám têåp Tûá thêåp nhõ chûúng kinh khaác nhau, úã ngoaâi boåc taám maâu trùæng, xanh, àoã, àen, vaâng, tñm, lam, höìng àuáng vúái maâu cúâ cuãa Baát kyâ vaâ giao cho taám thuã lônh cuãa Baát kyâ giûä gòn. Thuêån Trõ xuêët gia ài tu úã Nguä Àaâi Sún vò buöìn chaán nöåi tònh trong cung cêëm nhûng vêîn dùån doâ Khang Hy hoaâng àïë rùçng: “Nïëu sau naây khöng nùæm giûä àûúåc thiïn haå thò ta úã àêu nïn quay vïì núi àoá”. Vua Khang Hy lïn ngöi trong thuúã thiïëu niïn nhûng öng laâ möåt võ vua thöng minh saáng suöët, coá huâng taâi àaåi lûúåc. Öng àaä cai trõ Trung Quöëc vúái möåt traái tim nhên hêåu vaâ thûåc têm muöën chuöåc laåi nhûäng löîi lêìm cuãa ngûúâi Maän Chêu khi tiïën quên vaâo Trung Quöëc. Chñnh vò vêåy, vua Khang Hy laâ nhaâ vua dõ töåc http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 203 àêìu tiïn úã ngöi lêu nhêët — 60 nùm — trong lõch sûã 37 thïë kyã phong kiïën Trung Quöëc (1662 — 1722) vaâ sau àoá laâ chaáu öng — vua Caân Long — cuäng úã ngöi àûúåc 60 nùm (1736 — 1796). Têët caã nhûängêm mûu chöëng triïìu Thanh àïìu têåp trung vaâo viïåc tòm kiïëm vaâ chiïëm àoaåt taám pho Tûá thêåp nhõ chûúng kinh. Àêìu tiïn laâ Thiïn àõa höåi, möåt töí chûác yïu nûúác do Trêìn Cêån Nam (tûác Trêìn Vônh Hoa) laâm Töíng àaân chuã, “cêëy” Vi Tiïíu Baão vaâo hoaåt àöång giaán àiïåp caånh Khang Hy. Tiïëp theo laâ boån Möåc Kiïëm Anh, con chaáu Möåc vûúng phuã úã Vên Nam; boån Cûãu Naån sû thaái (cöng chuáa con gaái vua Suâng Trinh triïìu Minh); boån Thêìn long giaáo, möåt giaáo phaái thên Nga Ta Lû úã quêìn àaão Liïu Àöng, boån Tang Kïët laåt ma úã Têy Taång; boån Caát Nhô Àan vûúng tûã úã Möng Cöí hoùåc “cêëy” ngûúâi nùçm vuâng, hoùåc thûåc hiïån nhûäng êm mûu bùæt coác àïí tranh àoaåt böå kinh. Thïë nhûng, êm mûu thêm àöåc nhêët vêîn laâ êm mûu cuãa Tam phiïn, göìm Ngö Tam Quïë, Thûúång Khaã Hyã, Caãnh Tinh Trung muöën chia quyïìn lûåc vúái vua Khang Hy maâ keã àûáng àêìu laâ Ngö Tam Quïë. Ngö Tam Quïë àaä tûâng cêìm quên thúâi Suâng Trinh trêën giûä Sún Haãi Quan chöëng laåi ngûúâi Maän Chêu, sau àoá àêìu haâng quên Maän Chêu, quay laåi giuáp ngûúâi Maän Chêu chiïëm àoaåt Trung Quöëc. Thanh triïìu phong Ngö Tam Quïë laâm Bònh Têy Vûúng, trêën thuã Vên Nam nhûng trong thêm têm, Khang Hy vêîn muöën triïåt haå Ngö Tam Quïë vò biïët trûúác sau gò, Ngö Tam Quïë cuäng taåo phaãn. Chñnh trong nhûäng àiïìu kiïån lõch sûã cuå thïí nhû vêåy, Kim Dung tiïn sinh àaä àïí cho nhaâ vua thiïëu niïn maånh daån sûã duång möåt gaä tiïíu lûu manh úã thaânh Dûúng Chêu, loått vaâo cung laâm thaái giaám giaã vúái möåt sú yïëu lyá lõch hïët sûác höì àöì, trúã thaânh möåt “àiïåp viïn hai mang” nhùçm chöëng laåi nhûäng êm mûu thuâ àõch. Trong Löåc Àónh kyá, Vi Tiïíu Baão trúã thaânh möåt àiïåp viïn xuêët sùæc, tiïën haânh cöng taác do thaám, tònh baáo khaá chuêín xaác: baão vïå àûúåc Thuêån Trõ hoaâng àïë, khaám phaá ra êm mûu liïn kïët giûäa Ngö Tam Quïë - Caát Nhô Àan — Tang Kïët, khaám phaá ra sûå thoaã hiïåp cuãa Thêìn long giaáo vaâ Nga Ta Lû, thuác àêíy cho viïåc taåo phaãn cuãa Ngö Tam Quïë súám hònh thaânh, ùn cùæp àuã taám böå Tûá thêåp nhõ chûúng kinh, vö hiïåu hoáa êm mûu cuãa Thêìn long giaáo trong nöåi cung... http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 204 Nhên vêåt Khang Hy àûúåc xêy dûång thaânh möåt nhaâ phaãn giaán xuêët sùæc: àûa Phong Tïë Trung vaâo nùçm vuâng nöåi böå Thiïn àõa höåi theo doäi hoaåt àöång cuãa thêìy troâ Trêìn Cêån Nam — Vi Tiïí Baão, phaái Vi Tiïíu Baão ài cöng caán Nguä Àaâi Sún baão vïå Thuêån Trõ hoaâng àïë, phaái Vi Tiïíu Baão ài Vên Nam do thaám Ngö Tam Quïë. Trïn mùåt trêån chñnh trõ, Khang Hy tiïën haânh nhûäng àoân pheáp ngoaåi giao ngoaån muåc: Gaã Kiïën Ninh cöng chuáa laâm vúå Ngö ÛÁng Huâng àïí giaã vúâ cêìu thên vúái Ngö Tam Quïë, hoaâ hoaän vúái lûåc lûúång chöëng àöëi úã Àaâi Loan cuãa con chaáu Trõnh Thaânh Cöng, phong Tang Kïët laåt ma úã Têy Taång laâm Tang Kïët Hoaåt Phêåt, phong Caát Nhô Àan úã Möng Cöí tûúác hiïåu Chuêín Caát Nhô Haän. Cöng cöng taác nöåi trõ, Khang Hy nghe theo lúâi vua cha dùån doâ “vônh bêët gia phuá” (maäi khöng tùng thuïë), cho xêy dûång Trung liïåt tûâ thúâ nhûäng ngûúâi Haán yïu nûúác taåi Dûúng Chêu, tha thuïët cho dên Dûúng Chêu 3 nùm, chuêín bõ binhh lûåc àaánh Ngö Tam Quïë, thùm doâ yá kiïën boån troång thêìn trong triïìu àònh àïí biïët nhûäng ai döëc haå trung trinh vúái mònh. Khang Hy trúã thaânh möåt nhaâ tònh baáo chiïën lûúåc dêìy kinh nghiïåm. Ngay viïåc hoåc tiïëng Möng Cöí, tiïëng Têy Taång, sûã duång hai ngûúâi Têy dûúng laâ Nam Hoaâi Nhên vaâ Thang Nhûúåc Voång vaâo viïåc chïë taåo àaåi baác, sûã duång haâng tûúáng Thi Lang cuãa Àaâi Loan vaâo chûác vuå àö àöëc haãi quên àaä noái lïn têìm nhòn cao thêm viïîn lûå cuãa öng vua treã naây. Kïët quaã cuãa cöng taác tònh baáo - phaãn giaán àoá laâ nhaâ vua àaä deåp yïn àûúåc loaån Ngö Tam Quïë, triïåt tiïu àûúåc thïë lûåc cuãa Thûúång Khaã Hyã vaâ Caãnh Tinh Trung, bònh àõnh àûúåc àaão Àaâi Loan, phaá hoãng êm mûu cuãa Thiïn Àõa höåi, àaánh deåp àûúåc boån Thêìn long giaáo, biïën Têy Taång, Möng Cöí thaânh chû hêìu, thûúng thuyïët vúái Nga Ta Lû qua hoaâ ûúác Hùæc Long Giang, phên àõnh ranh giúái Trung — Nga. Bïn caånh nhûäng vuå aán lúán xuyïn suöët toaân böå taác phêím, Löåc Àónh kyá coân coá nhûäng vuå aán tònh baáo — giaán àiïåp khaác khaá thuá võ. Thêìn long giaáo “cêëy” àûúåc Mao Àöng Chêu vaâo cung giaã Thaái hêåu àïí àaánh cùæp Tûá thêåp nhõ chûúng kinh. Thaái giaám Haãi Àaå Phuá biïët àûúåc êm mûu àoá, êm thêìm theo doäi. Àïí thûã xem phaán àoaán cuãa http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 205 mònh coá àuáng hay khöng, laäo àaä daåy cho Vi Tiïíu Baão quyïìn thuêåt cuãa phaái Khöng Àöång àïí àêëu vúái vua Khang Hy (dûúái tïn Tiïíu Huyïìn Tûã), nhûã cho Mao Àöng Chêu (thaái hêåu giaã) àem quyïìn thuêåt cuãa Thêìn long àaão daåy cho Khang Hy. Haãi Àaåi Phuá cuäng biïët roä Vi Tiïíu Baão khöng phaãi laâ Tiïíu Quïë Tûã, thaái giaám àaä hêìu haå mònh nhûng laäo vêîn giaã vúâ goåi hùæn laâ Tiïíu Quïë Tûã, duâng hùæn vaâo muåc tiïu do thaám cuãa laäo. Tuy nhiïn, aáp duång thuã phaáp saát nhên diïåt khêíu, laäo cuäng thêån trong àêìu àöåc cho Vi Tiïíu Baão chïët dêìn chïët moân. Nhên vêåt Haãi Àaåi Phuá àaä àûúåc Kim Dung xêy dûång möåt caách hoaân chónh, coá phong caách cuãa möåt nhaâ tònh baáo lúán duâ bõ muâ hai mùæt. Vua Khang Hy cuäng laâ möåt nhên vêåt tiïën haânh caách àiïåp vuå rêët hay, àêìy tñnh khoa hoåc. Àïí ngûúâi baão vïå cho cha mònh laâ Thuêån Trõ, hiïån tu úã Nguä Àaâi Sún àuã sûác chöëng laåi boå Têy Taång vaâ Möng Cöí, nhaâ vua àaä sùæc phong cho Vi Tiïíu Baão laâm sû chuâa Thiïëu Lêm, trúã thaânh sû àïå cuãa Höëi Thöng. Röìi tûâ àoá, nhaâ vua laåi ra lïånh cho Höëi Minh vïì laâm truå trò chuâa Nguä Àaâi Sún, laåi àem theo boån Thêåp baát La Haán chuâa Thiïëu Lêm laâm tay chên cho Höëi Minh àaåi sû (tûác Vi Tiïíu Baão). Àiïåp vuå àoá quaã thêåt kñn àaáo vaâ cao cûúâng, khiïën àöåc giaã bêët ngúâ möåt caách thuá võ! Hoåc theo caách cuãa Khang Hy, Vi Tiïíu Baão cuäng tiïën haânh möåt söë àiïåp vuå nho nhoã, thaânh cöng ngoaâi sûác tûúãng tûúång cuãa y. Àoá laâ àiïåp vuå truy bùæt Ngö ÛÁng Huâng; àiïåp vuå yïím trúå cöng chuáa Tö Phi AÁ (Sophia) ly giaán boån Hoaã thûúng thuã vúái boån cöë mïånh àaåi thêìn àïí giaânh laåi chñnh quyïìn úã Nga Ta Lû; àiïåp vuå chöëng laåi boån Thêìn long giaáo. Trong suöët taác phêím cuãa Kim Dung cuäng coá nhûäng pha y hïåt tònh huöëng cuãa àúâi tònh baáo — giaán àiïåp: tûå tûã bùçng àöåc dûúåc àïí baão vïå bñ mêåt; cho thuöåc haå uöëng àöåc dûúåc àïí khöëng chïë baão àaãm loâng trung thaânh; giïët ngûúâi bõt miïång; thuã tiïu xaác ngûúâi àïí phi tang; dûång nïn bùçng chûáng giaã maåo àïí àaánh laåc hûúáng àiïìu tra hoùåc vu haäm keã khaác; duâng tiïìn baåc hoùåc myä sùæc àïí mua chuöåc http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 206 nhûäng keã hoaåt àöång cho haâng nguä àõch, trûâng phaåt nhûäng keã khöng trung thaânh... Nhûäng nhên vêåt hoaåt àöång tònh baáo — giaán àiïåp trong taác phêím cuãa Kim Dung cuäng coá nhûäng cêu noái loáng, nhûäng àöång taác theo quy ûúác àïí giuáp hoå nhêån ra nhau, ngùn ngûâa nhûäng keã nöåi giaán. Kim Dung vûúåt qua nhûäng taác giaã voä hiïåp àöìng thúâi vúái öng, taåo ra trong taác phêím cuãa mònh nhûäng tònh huöëng bñ mêåt, sûå kiïån bñ mêåt, nhên vêåt bñ mêåt. Keã thùæng trong truyïån voä hiïåp cuãa öng khöng chó laâ nhûäng ngûúâi coá voä cöng cao cûúâng, nùæm thiïn binh vaån maä trong tay maâ coân laâ nhûäng àiïåp viïn biïët àaánh àoân cên naäo, biïët lung laåc keã thuâ, biïën thuâ thaânh baån. Àoá laâ trûúâng húåp “àiïåp viïn” Vi Tiïíu Baão thuyïët cöng chuáa Tö Phi AÁ giaânh laåi chñnh quyïìn úã Nga, thuyïët Tang Kïët úã Têy Taång vaâ Caát Nhô Àan cuãa Möng Cöí thuêìn phuåc triïìu Thanh. Têët nhiïn, nhûäng vuå aán tònh baáo — giaán àiïåp trong phaåm vi tiïíu thuyïët laâ saãn phêím cuãa sûå hû cêëu nhûng laâ hû cêëu trïn cú súã thûåc tïë cuãa caác triïìu àaåi phong kiïën Trung Hoa. Vò thïë, möåt söë vuå aán tònh baáo — giaán àiïåp trong tiïíu thuyïët laâ nhûäng sûå kiïån coá thêåt. Khang Hy chuêín bõ binh lûåc chöëng cuöåc baåo loaån cuãa Bònh Têy vûúng Ngö Tam Quïë laâ coá thêåt. Khang Hy sûã duång nhûäng haâng tûúáng cuãa Àaâi Loan àïí àaánh vaâo àaão Àaâi Loan laâ coá thêåt. Tang Kïët, Caát Nhô Àan laâ coá thêåt. Coân “àiïåp viïn” Vi Tiïíu Baão vaâ nhûäng àiïåp vuå thêìn sêìu quyã khöëc cuãa y laâ saãn phêím cuãa hû cêëu, khoá maâ kiïím chûáng àûúåc. Ngûúâi ta àaä tûâng say mï nhûng Conan Doyle, nhûäng James Bond cuãa Êu Myä. Ngûúâi ta àaä tûâng biïët àïën nhûäng àiïåp viïn quöëc tïë nhû Mata Hari, Nikos Kazanski. Nay thò qua taác phêím Kim Dung, ngûúâi ta laåi gùåp nhûäng àiïåp viïn siïu haång cúä Vi Tiïíu Baão, Phong Tïë Trung, Lao Àûác Nùåc, Lêm Bònh Chi, Tiïíu Siïu, Tiïu Viïîn Sún, Möå Dung Baác... Ngûúâi ta cuäng gùåp caác nhaâ tònh baáo phaãn giaán chiïën lûúåc cúä Khang Hy, Haãi Àaåi Phuá, Nhaåc Bêët Quêìn. Êm mûu vaâ thuã àoaån. Àöëi saách vaâ chiïën thuêåt. Liïåu phaáp vaâ haânh àöång. Têët caã àïìu nhùçm taåo nïn chêët hêëp dêîn cho cêu chuyïån, nhûäng cêu chuyïån rêët àöì söå nhûng cuäng rêët maåch laåc, húåp lyá. ÚÃ http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 207 khña caånh naây, Kim Dung laâ bêåc thêìy trong loaåi truyïån vuå aán mùåc duâ nhûäng böå saách cuãa öng vêîn àûúåc goåi laâ voä hiïåp tiïíu thuyïët. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 208 72. CAÁC TÖN GIAÁO, BANG HÖÅI TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG Àoåc taác phêím vùn hoåc Têy phûúng, ta caãm nhêån àûúåc nhûäng tû tûúãng cuãa àaåo Thiïn chuáa. Caá biïåt, trong möåt vaâi taác phêím (nhû Tiïëng chim hoát trong buåi mêån gai cuãa Colleen McCullough), nhûäng tû tûúãng vaâ sinh hoaåt cuãa àaåo Thiïn chuáa trúã thaânh àöåc tön. Vùn hoåc phaãn aánh caác hònh thaái gêìn guäi nhêët cuãa vùn hoåc chñnh laâ tön giaáo. Chñnh vò thïë, khi Kim Dung choån loaåi taác phêím voä hiïåp àïí saáng taác, öng têët yïëu phaãi àûa vaâo taác phêím cuãa mònh nhûäng sinh hoaåt tön giaáo, bang höåi. Duâ khöng söëng trong xaä höåi phong kiïën nhûng nhûäng taác phêím voä hiïåp cuãa öng àaä phaãn aánh möåt caách khaá sinh àöång xaä höåi phong kiïën Trung Quöëc, khi maâ caác thïë lûåc phong kiïën têåp quyïìn chûa àuã maånh àïí diïåt hïët caác thûá baâng mön taã àaåo, caác àaãng cûúáp caát cûá möåt phûúng, caác thïë lûåc tiïën böå àöëi khaáng vúái caác triïìu àaåi phong kiïën. Vaã chùng, khi maâ khoa hoåc chûa ra àúâi hò niïìm tin cuãa con ngûúâi àùåt vaâo thêìn quyïìn rêët maånh. Chñnh vò thïë, taác phêím voä hiïåp Kim Dung luön luön gùæn liïìn vúái sinh hoaåt vaâ tû tûúãng caác tön giaáo, bang höåi. Àöëi vúái caác tön giaáo, Kim Dungàaä toã ra hïët sûác ûu aái vaâ kñnh troång àaåo Phêåt. Àaåo Phêåt xuêët hiïån trong taác phêím cuãa öng vúái hònh aãnh cuãa caác nhaâ sû chuâa Thiïëu Lêm vaâ tû tûúãng Phêåt giaáo àûúåc öng mïën möå nhêët laâ tû tûúãng Thiïìn töng, möåt trong mûúâi töng phaái Phêåt giaáo. Trong 12 böå tiïíu thuyïët cuãa Kim Dung, ngûúâi ta biïët àïën àaåo Phêåt qua hònh aãnh cuãa ngöi chuâa Thiïëu Lêm àùåt taåi tónh Höì Nam, Tung Sún Thiïëu Lêm Tûå. Dûúái ngoâi buát taâi tònh cuãa Kim Dung, nhûäng nhaâ sû Thiïëu Lêm chên chñnh laâ nhûäng hiïåp sô chuyïn haânh hiïåp cûáu àúâi, giuáp ngûúâi, luön xaã thên vò àaåi nghôa, chöëng laåi caác thïë lûåc ngoaåi xêm http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 209 cuãa Khêët Àan, Kim Quöëc, Möng Cöí, Têy Haå àïí baão vïå dên töåc vaâ búâ coäi Trung Hoa. Thöng qua ngoâi buát cuãa Kim Dung, nhûäng nhaâ sû Thiïëu Lêm àaä àûúåc thêìn thaánh hoaá vïì cuöåc àúâi vaâ voä cöng, luön luön coá mùåt trong nhûäng tònh huöëng nguy kõch nhêët vaâ trúã thaânh biïíu tûúång tûúi àeåp cuãa voä lêm Trung Hoa. Öng thûúâng daânh cuåm tûâ “Thaái Sún, Bùæc Àêíu” khi noái vïì phaái Thiïëu Lêm. Nhûäng nhaâ sû trong taác phêím Kim Dung coá vai vïë, thûá tûå hùèn hoâi, phaáp danh àûúåc goåi theo tûâng àúâi, möîi àúâi laâ möåt chûä riïng biïåt: Vö — Vö Sùæc, Vö Tûúáng; Àöå - Àöå AÁch, Àöå Naån, Àöå Kiïëp; Khöng — Khöng Kiïën, Khöng Vùn, Khöng Trñ, Khöng Tñn; Huyïìn - Huyïìn Tûâ, Huyïìn Thöëng, Huyïìn Naån... Àoá laâ nhûäng ngûúâi àûác cao voång troång, thêëm nhuêìn Phêåt phaáp vaâ thanh quy giúái luêåt cuãa nhaâ chuâa, say mï tu luyïån voä cöng göìm 72 tuyïåt kyä àûúåc goåi laâ Thêët thêåp nhõ huyïìn cöng. Hònh boáng nhûäng chiïëc tùng baâo maâu vaâng, maâu xaám, maâu nêu luön xuêët hiïån trong taác phêím cuãa Kim Dung, tûâ Thiïím Têy túái Cam Tuác, tûâ Vên Nam túái Triïët Giang, tûâ Nhaån Mön Quan túái Sún Haãi Quan. Caác nhaâ sû Thiïëu Lêm khöng hiïëu chiïën, khöng àa saát, luön luön tön troång chûä Tûâ bi, múã àûúâng phûúng tiïån cho keã thuâ àõch. Têët caã, tûâ Thiïn Long baát böå, YÃ thiïn Àöì long kyá, hay Tiïëu ngaåo giang höì...; giûäa chöën àao thûúng hung hiïím, caác nhaâ sû àùæc àaåo vêîn ung dung ngöìi toåa thiïìn thuyïët Phaáp hoa kinh, Kim cang kinh, Niïm hoa kinh... Trong tiïíu thuyïët cuãa Kim Dung cuäng coá möåt hònh thaái Phêåt giaáo khaác àûúåc xem laâ baâng mön taã àaåo. Àoá laâ àaåo Phêåt cuãa caác nhaâ sû Thiïn Truác, Thöí Phöìn, Têy Taång, Möng Cöí mang xuöëng Trung Nguyïn. Àoá laâ giaáo chuã Huyïët àao mön cuãa Mêåt töng Têy Taång (Liïn thaânh quyïët), Ba La Tinh, Triïët La Tinh ngûúâi ÊËn Àöå, Cûu Ma Trñ ngûúâi Thöí Phöìn (Thiïn Long baát böå). Do haån chïë cuãa quan àiïím dên töåc, Kim Dung àaä xêy dûång nhûäng nhên vêåt nhaâ sû ngoaåi nhêåp naây nhû nhûäng ngûúâi taân aác, cuäng ùn cùæp voä cöng bñ luåc, haäm hiïëp gaái tú, phaá hoaåi nïìn hoaâ bònh cuãa Trung Hoa. Phaái sû aáo àoã cuãa Mêåt töng Têy Taång bõ Kim Dung xem nheå nhêët. Trong Löåc Àónh kyá hoå laâ nhûäng ngûúâi êm mûu àaánh vaâo Nguä Àaâi Sún àïí bùæt vua Thuêån Trõ laâm aáp lûåc chñnh trõ vúái vua Khang Hy. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 210 Nhûäng Laåt Ma cao caã cuãa Têy Taång nhû Àaåt Lai Hoaåt Phêåt, Ban Thiïìn Hoaåt Phêåt vaâ Tang Kïët Hoaåt Phêåt cuäng bõ Kim Dung xem nhû laâ khöng àûáng àùæn. Phaái Voä Àang do Trûúng Tam Phong (Trûúng Quên Baão) saáng lêåp laâ möåt mön phaái tiïu biïíu cho tû tûúãng Laäo Trang tûác Àaåo gia. Cùn cûá trïn chuã trûúng “vö vi thanh tõnh” cuãa Àaåo gia, phaái Voä Àang laâ möåt voä phaái “vö vi nhi vö bêët vi” (khöng laâm nhûng khöng coá gò laâ khöng laâm). Trong YÃ thiïn Àöì long kyá vaâ Tiïëu ngaåo giang höì, Kim Dung àaä daânh nhiïìu caãm tònh àùåc biïåt cho caác àaåo gia cuãa phaái Voä Àang. Dûúái ngoâi buát cuãa Kim Dung, nhûäng àaåo sô hay nhûäng àïå tûã tuåc gia cuãa Voä Àang laâ nhûäng con ngûúâi luön luön haânh hiïåp trûúång nghôa, tïë khöín phoâ nguy, yïu nûúác nöìng naân. Möåt nhên vêåt tiïu biïíu cho Àaåo gia Voä Àang laâ Trûúng Tam Phong, àûúåc taác giaã goåi möåt caách kñnh troång laâ Chên nhên. Voä cöng Voä Àang àùåt trïn nïìn taãng cuãa nguyïn lyá Êm Dûúng, laâ möåt daång cuãa voä cöng huyïìn mön chaánh töng. Möåt söë cöng phu cuãa Voä Àang àûúåc lûu truyïìn àïën bêy giúâ nhû Thaái cûåc quyïìn, Thaái cûåc kiïëm phaáp, Thï vên tuáng cöng. Nïëu voä cöng Thiïëu Lêm chuá troång dûúng cûúng, nhanh maånh thò voä cöng Voä Àang chuá troång êm nhu, uyïín chuyïín thû thaái. “Nùång túå Thaái Sún nhûng cuäng nheå túå löng höìng” — àoá laâ nguyïn tùæc têåp luyïån cú baãn cuãa àïå tûã Voä Àang. Phaái Nga Mi — theo truyïån laâ do Quaách Tûúng, con gaái Quaách Tônh saáng lêåp — laâ möåt nhaánh khaác cuãa Phêåt giaáo Trung Quöëc. Vò Quaách Tûúng coá ngoaåi hiïåu laâ Tiïíu Àöng Taâ nïn duâ lêåp ra mön phaái chñnh àaåo, cuäng ùn chay niïåm Phêåt, àïå tûã chuã yïëu laâ nûä ni xuêët gia, phaái Nga Mi vêîn mang trong mònh möåt chuát gò khöëc liïåt trong cùn baãn voä cöng. YÃ thiïn Àöì long kyá àaä xêy dûång möåt hònh aãnh chûúng mön Nga Mi Diïåt Tuyïåt sû thaái vaâ chó caái tïn thöi, ta cuäng hònh dung ra àûúåc mûác àöå khöëc liïåt cuãa võ chûúãng mön naây: diïåt hïët, khöng chûâa möåt ai. Trong thûåc tïë Nga Mi laâ tïn möåt ngöi chuâa danh tiïëng cuãa Trung Quöëc, hònh thaânh trïn 1.000 nùm, laâ núi tu hhaânh cuãa nhiïìu sû nûä àaåo cao àûác troång. Trong Tiïëu ngaåo giang höì, Kim Dung xêy dûång hònh aãnh 5 mön phaái chuyïn sûã kiïëm, goåi laâ Nguä Nhaåc kiïëm phaái, lêëy tïn theo http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 211 nùm hoân nuái: Tung Sún, Thaái Sún, Haânh Sún, Hoa Sún vaâ Hùçng Sún. Trong 5 phaái, chó coá Hùçng Sún laâ theo Phêåt giaáo, do nûä ni cêìm àêìu, àïå tûã göìm toaân nûä, caã xuêët gia lêîn tuåc gia. Vò toaân laâ nûä cho nïn kiïëm phaáp Hùçng Sún khaác hùèn kiïëm phaáp 4 phaái kia, chiïu thûác uyïín chuyïín, tû thïë myä lïå, ûáng theo nguyïn lyá “Miïn lyá taâng chêm” (trong böng coá kim), hïî keã àõch àaánh caâng maånh thò caâng gùåp nhiïìu nguy hiïím. Kim Dung xïëp nhûäng mön phaái trïn vaâo “danh mön chñnh phaái”. Noái àïën danh mön chñnh phaái têët phaãi noái àïën baâng mön taã àaåo. Vêåy baâng mön taã àaåo trong taác phêím cuãa öng göìm nhûäng mön phaái naâo? Trûúác hïët, ngûúâi ta bùæt gùåp khaái niïåm Ma giaáo àûúåc nhùæc ài nhùæc laåi trong nhiïìu taác phêím. Trong Ythien, chûä Ma giaáo àûúåc nhiïìu haâo khaách giang höì gaán cho Minh giaáo Trung Quöëc, möåt chi nhaánh cuãa Baái hoãa giaáo Ba Tû. Nguyïn Baái hoaã giaáo phaát tñch tûâ Ba Tû (Perse), thúâ ngoån lûãa thaánh. Tïn goåi cuãa àaåo naây laâ Manicheáisme, phiïn êm ra Quan thoaåi laâ Ma Ni giaáo, röìi ngûúâi Trung Hoa goåi luön thaânh Ma giaáo. Sûã Trung Quöëc cheáp vaâo thúâi Voä Hêåu nhaâ Àûúâng, ngûúâi Ba Tû laâ Höët Àa Àaán àaä cêìm quyïín Tam tön kinh tûâ Ba Tû ài vïì Trung Quöëc vaâ àïën triïìu kiïën Voä Hêåu. Trong taác phêím Minh giaáo lûu truyïìn Trung thöí kyá cuãa Dûúng Tiïu, möåt höå phaáp giaáo vûúng cuãa Minh giaáo thò Minh giaáo truyïìn vaâo Trung Quöëc àûúåc xaác àõnh laâ ngaây 22 thaáng 6 Àûúng Àaåi Lõch tam niïn... Nhaâ Àûúâng thêëy Baái hoãa giaáo laâ möåt tön giaáo àuáng àùæn, laåi coá kinh àiïín tû tûúãng hùèn hoi nïn cho pheáp Baái hoãa giaáo lêåp chuâa, quy tuå tñn àöì. Kinh àö Laåc Dûúng coá ngöi chuâa Baái hoãa giaáo àêìu tiïn, goåi laâ Àaåi Vên Quang Minh tûå; sau àoá chuâa àûúåc xêy dûång nhiïìu thïm úã Thaái Nguyïn, Höìng Chêu, Kim Chêu, Viïåt Chêu. Nùm thûá ba thúâi Hêåu Xûúng, nghe lúâi saâm têëu cuãa möåt söë quan laåi, nhaâ vua ra lïånh giïët haåi nhûäng tñn àöì Minh giaáo. Minh giaáo phaãi ruát vaâo bñ mêåt. Trong cuöåc chiïën àêëu gian nan, ngûúâi Minh giaáo vêîn ùn chay, cûä rûúåu vaâ möåt loâng thúâ phûúång thaánh Minh Tön. Tûâ àoá, Minh giaáo àûáng hùèn vïì phña dên ngheâo, khúãi nghôa chöëng nhûäng http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 212 thïë lûåc phong kiïën. Thúâi vua Tuyïn Hoâa (Huy Töng, Bùæc Töëng), giaáo chuã Phûúng Laåp khúãi nghôa chöëng boån tham quan úã Viïåt Chêu, tïn tuöíi àûáng ngang haâng vúái Töëng Giang. Thúâi vua Kiïën Viïm (Khêm Töng) coá Vûúng Töng Thaåch khúãi nghôa úã Tñn Chêu; thúâi Thiïåu Hûng (Cao Töng, Nam Töëng) coá Dû Nguä Baâ khúãi nghôa úã Tûâ Chêu; thúâi Thiïåu Àõnh (Lyá Töng) coá Trûúng Tam Thûúng khúãi nghôa úã Quaãng Àöng. Khi quên Nguyïn xêm lùng Trung Quöëc, tñn àöì Minh giaáo têåp trung lïn Quang Minh Àñnh vuâng sa maåc Gobi lêåp töíng àaân khúãi nghôa khaáng Nguyïn. Àïå tûã Minh giaáo laâ Chu Nguyïn Chûúng thöëng lônh àaåi binh vïì Höì Bùæc, chiïëm cûá möåt vuâng röång lúán, àaánh ra Hoaâi Tûá, àuöíi àûúåc quên Nguyïn. Chu Nguyïn Chûúng lïn ngöi vua, nhúá mònh laâ àïå tûã Minh giaáo nïn àùåt àïën hiïåu laâ Minh Thaái Töí. Tûâ àoá, nhaâ Minh ra àúâi. Nhû vêåy, Minh giaáo khöng phaãi laâ baâng mön taã àaåo maâ laâ möå mön phaái yïu nûúác, sùén saâng xaã thên vò àaåi nghôa. Nhûäng nhên vêåt Trûúng Vö Kyå, Vi Nhêët Tiïëu, Hên Thiïn Chñnh... laâ nhûäng nhên vêåt cuãa tiïíu thuyïët. Nhûng Chu Nguyïn Chûúng, Tûâ Àaåt, Thûúâng Ngöå Xuên... laâ nhûäng anh huâng coá thêåt trong lõch sûã Trung Quöëc. Trong YÃ thiïn Àöì long kyá, ta coân gùåp möåt taâ giaáo khaác laâ Baåch Mi giaáo. Baåch Mi giaáo hoaåt àöång trïn vuâng söng Trûúâng Giang, thuã àoaån rêët taân àöåc nhûng trong cuöåc khúãi nghôa khaáng Nguyïn, giaáo àöì Baåch Mi giaáo àaä vïì quy thuêån dûúái trûúáng Minh giaáo, trúã thaânh nhûäng anh huâng coá cöng, xa hùèn nhûäng chuã trûúng taân àöåc cuä. Trong Tiïëu ngaåo giang höì, Ma giaáo àûúåc nhùæc àïën vúái tïn goåi Triïu dûúng thêìn giaáo. Àêy laâ möåt giaáo phaái tûúãng tûúång do Kim Dung àùåt ra, haânh àöång rêët taân àöåc, coá möåt löëi nõnh búå vö tiïìn khoaáng hêåu. Giaáo chuã Triïu dûúng thêìn giaáo àûúåc xûng tuång laâ “Thaánh giaáo chuã”. Trong Löåc Àónh kyá, cuäng coá möåt giaáo phaái tûúng tûå laâ Thêìn long giaáo. Giaáo phaái naây thúâ rùæn (àõa long) vaâ tûâ àõa long, ngûúâi ta tön xûng thaânh thêìn long. Thêìhn long giaáo kïët húåp vúái Nga La Tû, àõnh dêng 3 tónh Àöng bùæc Trung Quöëc cho Nga vaâ àïí àöíi laåi, ngûúâi Nga seä giuáp hoå àem binh chöëng laåi triïìu àònh nhaâ Thanh do Khang Hy laänh àaåo. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 213 Nïëu nhû trong caác phaái, Thiïëu Lêm àûáng àêìu thò bïn caác bang höåi, Caái bang laâ bang tiïu biïíu. Trong truyïån voä hiïåp Kim Dung, hònh aãnh quêìn huâng Caái bang luön luön hiïån diïån bïn caånh caác nhaâ sû Thiïëu Lêm. Trong 12 taác phêím, Kim Dung àaä daânh nhiïìu chûúng höìi noái vïì Caái bang, bang quy tuå nhûäng ngûúâi ùn maây nhûng giaâu long yïu nûúác, chuyïn haânh hiïåp trûúång nghôa, tïë khöín phoâ nguy. Taác phêím Kim Dung àaä àïí laåi cho àúâi sau nhûäng huyïìn thoaåi àeåp vïì caác bang chuáa Caái bang nhû Höìng Thêët Cöng, Hoaâng Dung, Kiïìu Phong. Baån àoåc tiïíu thuyïët voä hiïåp coá thïí nhêån ra àûúåc têëm loâng ûu aái cuãa taác giaã daânh cho giúái ùn maây khöë raách aáo ön, àêìu àûúåc xoá chúå. Caác nhên vêåt Caái bang ùn noái àún giaãn, ài xin nhûng khöng bao giúâ ùn cùæp, haânh àöång tinh tïë vaâ tû duy beán nhaåy nhû bêët kyâ con ngûúâi coá hoåc naâo. Caái bang xuêët hiïån trong tiïíu thuyïët Kim Dung vúái thûá bêåc hùèn hoâi: möåt tuái laâ múái gia nhêåp, taám tuái laâ lïn trûúãng laäo, coá baâi haát Liïn hoa laåc (hoa sen ruång) laâ dêëu hiïåu liïn kïët têën cöng keã àõch, coá Àaã cêíu trêån vêy haäm keã thuâ, coá Àaã cêíu böíng phaáp laâm baão vêåt trêìn bang. Trong YÃ thiïn Àöì long kyá, Kim Dung coá àïì cêåp àïën 2 chi cuãa Caái bang: Chi Ö y (aáo dú) vaâ chi Thanh y (aáo saåch). Nhûäng trûúãng laäo cuãa Thanh y cuäng àeo nhêîn vaâng, ùn mùåc xa hoa nhû phuá thûúng, duâng tiïìn nhû nûúác. Thuyïët naây nghe rêët múái laå! Trong tiïíu thuyïët Kim Dung, coá möåt söë bang khaác cuäng àûúåc nhùæc àïën nhû Thêìn Nöng bang, Cûå kònh bang, Mao sún bang, Haãi sa bang... Àaåi àïí, àêy laâ nhûäng bang nhoã, caát cûá úã möåt vuâng nhêët àõnh, coá nhûäng hoaåt àöång ài ra ngoaâi sûå kiïím soaát cuãa chñnh quyïìn phong kiïën àõa phûúng vaâ haânh vi cuãa hoå thûúâng laâ haânh vi taân aác. Trong Thiïn Long baát böå, Thêìn Nöng bang laâ möåt bang chuyïn duâng thuöëc àöåc, caát cûá vuâng nuái Vö Lûúång. Trong YÃ thiïn Àöì long kyá, Cûå kònh bang, Haãi sa bang, Mao sún bang laâ bang bang hoaåt àöång trïn vuâng söng biïín, haânh vi cú baãn laâ giïët ngûúâi cûúáp cuãa. Cûå kònh bang caát cûá söng Trûúâng Giang, Haãi sa bang caát cûá vuâng Quaãng Têy, Mao sún bang caát cûá vuâng Thiïím Bùæc. Tuy nhiïn, nhûäng haânh vi taân àöåc cuãa 3 bang naây khöng qua mùåt nöíi boån giaáo àöì Baåch Mi giaáo. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 214 Àùåc biïåt, trong 12 böå tiïíu thuyïët, Kim Dung chó àïì cêåp àïën möåt höåi. Àoá laâ Thiïn Àõa höåi, möåt töí chûác chñnh trõ - quên sûå coá têìm aãnh hûúãng lúán, coá töí chûác quy mö göìm toaân ngûúâi Haán, hoaåt àöång chöëng laåi triïìu àònh Khang Hy. Thiïn Àõa höåi laâ möåt töí chûác coá thêåt do Trêìn Cên Nam (Trêìn Vònh Hoa) laâm Töíng àaân chuã, cùn cûá taåi Àaâi Loan, thïë lûåc baânh trûúác ra khùæp 12 tónh ven biïín. Trêìn Cêån Nam laâ nhên vêåt coá thêåt, laâm quên sû cho Trõnh Thaânh Cöng, ngûúâi cêìm àêìu àaão Àaâi Loan, chöëng laåi triïìu Thanh. Öng vöën laâ möåt nhaâ vùn laâm chñnh trõ nhûng khi xêy dûång thaânh möåt nhên vêåt tiïíu thuyïët, Kim Dung àaä taåo nïn möåt Trêìn Cêån Nam vùn voä toaân taâi, àêìy àuã baãn lônh, àiïìu haânh möåt caách khoa hoåc nhûäng hoaåt àöång quên sûå vaâ tònh baáo giaán àiïåp nhùçm chöëng laåi ngûúâi Maän Chêu. Hoaåt àöång quên sûå vaâ tònh baáo cuãa Thiïn Àõa höåi trong lõch sûã triïìu Thaânh laâ coá thêåt. nhûng taâi trñ cuãa Khang Hu vaâ nhûäng tû duy chiïën lûúåc cuãa öng vua Maän Chêu naây àuã sûác vö hiïåu hoáa caác lûåc lûúång thuâ àõch, trong àoá coá lûåc lûúång Thiïn Àõa höåi. Trêìn Cêån Nam bõ con thûá cuãa Àaâi Loan vûúng Trõnh Thaânh Cöng laâ Trõnh Khùæc Saãng giïët vò nghi kyå öng coá loâng phaãn nghõch. Töí chûác Thiïn Àõa höåi tan raä, lúáp bõ triïìu àònh Khang Hy bùæt, lúáp boã tröën tha phûúng mai danh êín tñch. Tuy nhiïn, Thiïn Àõa höåi àaä àïí laåi dêëu êën töët àeåp trong loâng ngûúâi àoåc Löåc Àónh kyá búãi vò hoå laâ töí chûác tiïu biïíu cho lûåc lûúång yïu nûúác phaãn Thanh phuåc Minh, giêëc mú lúán cuãa moåi ngûúâi yïu nûúác Trung Quöëc trong thïë kyã XVII. Chñnh tûâ nhûäng hoaåt àöång cuãa Thiïn Àõa höåi maâ möåt söë höåi àoaân chñnh trõ chöëng nhaâ Thanh sau naây cuäng mö phoãng caách hoaåt àöång êëy. Möåt thñ duå cuå thïí laâ Höìng hoa höåi, hoaåt àöång chöëng chñnh quyïìn triïìu vua Haâm Phong. Möåt caách khaái quaát, khi xêy dûång nhûäng tön giaáo, mön phaái, bang höåi trong truyïån voä hiïåp, Kim Dung àaä heá múã cho ta thêëy sûå töng troång quan àiïím “tam giaáo àöìng nguyïn” cuãa öng. Phêåt giaáo coá Thiïëu Lêm, Nga Mi, Hùçng Sún... Àaåo giaáo theo tû duy Laäo Trang coá Voä Àang, Tiïu Dao, Thiïn Sún... Nho giaáo coá Thiïn Àõa höåi, möåt töí chûác nhêåp thïí vaâ nhêåp thïë. Kim Dung cuäng àöìng thúâi tön troång nhuäng tû tûúãng tön giaáo ngoaåi nhêåp. Ngoaâi tònh caãm http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 215 daânh cho Baái hoãa giaáo Ba Tû, öng coân nhùæc túái Höìi giaáo, Thiïn chuáa giaáo (thöng qua 2 nhên vêåt ngûúâi Têy dûúng laâ Nam Hoaâi Nhên vaâ Thang Nhûúåc Voång) vúái nhûäng tònh caãm chên thêåt, nhêån àõnh trung thûåc vïì baãn chêët lûúng thiïån cuãa caác tön giaáo. Öng cuäng toã ra tön troång nhûäng tònh caãm khaác cuãa dên töåc Trung Hoa khi àûa ra möåt söë bang phaái khaác duâ hoaåt àöång cuãa hoå khi taâ khi chñnh. chùèng àûáng hùèn vïì möåt hïå tû tûúãng naâo nhû caác phaái Lao Sún, Khöng Àöång, Thanh Thaânh... Têët caã caác tön giaáo, bang höåi àûúåc xêy dûång trong taác phêím Kim Dung àïìu coá keã taâ ngûúâi chaánh, ngûúâi töët keã xêëu. Coá ngûúâi àûa ra luêån àiïím cho rùçng: Kim Dung muöën dung hoaâ, tröån lêîn hai thaái cûåc cuãa chñnh vaâ taâ, thiïån vaâ aác. Töi cho rùçng àoá laâ möåt nhêån àõnh mang tiïëng voä àoaán. Thûåc ra, Kim Dung ài tòm caái Thiïån trong caái AÁc, ài tòm ngûúâi chñnh nhên quên tûã trong caái dû luêån vïì tiïíu nhên àï tiïån, ài tòm chêët ngoåc con ngûúâi trong múái höîn àöån cuãa xaä höåi lêîn löån trùæng àen. Vaâ öng àaä tòm thêëy, àaä phên biïåt cho chuáng ta thêëy. Nhûäng nhên vêåt àûác cao voång troång nhû Nhaåc Bêët Quêìn, Thñch Trûúâng Phaát, nhû Vaån Khuï... cuãa caái goåi laâ chñnh phaái laâ nhûäng keã thuã àoaån, lûu manh vaâ têët yïëu phaãi nhêån sûå trûâng phaåt. Nhûäng con ngûúâi xuêët thên tûâ baâng mön taã àaåo, tûâ taâ phaái nhû Àiïìn Baá Quang, Bêët Giúái, Töí Thiïn Thu, Laäo Àêìu Tûã, Trûúng Tam, Lyá Tûá... laâ nhûäng chñnh nhên quên tûã, nhûäng con ngûúâi trung thûåc. Haânh àöång phên biïåt chñnh taâ khöng thïí bõ nhêìm lêîn vúái haânh àöång dung hoaâ chñnh taâ. Taác giaã muöën cho chuáng ta hiïíu roä hún vïì chñnh — taâ vaâ àûâng nhêån àõnh chñnh taâ, thiïån aác theo nhûäng quan àiïím àún àiïåu, cöng thûác. Àoåc Kim Dung, ta thêëy àûúåc möåt hiïån tûúång sinh àöång cuãa xaä höåi phong kiïën Trung Quöëc tûâ thïë kyã XVII trúã vïì trûúác: sûå caát cûá cuãa caác thïë lûåc chñnh trõ vaâ quên sûå giûäa loâng xaä höåi phong kiïën. Gêìn nhû bang phaái naâo cuäng àûáng ngoaâi voâng phaáp luêåt, kïí caã chuâa Thiïëu Lêm! Hoå coá caách thûåc hiïån cöng lyá riïng cuãa hoå: duâng voä cöng àïí tïë khöín phoâ nguy, giaãi quyïët viïåc àúâi, thûåc hiïån cöng bùçng xaä höåi trûúác laân àao muäi kiïëm. Hoå khöng hïì tön troång chñnh quyïìn phong kiïën. Trïn caái nhòn naây, ta coá thïí thêëy àûúåc truyïån Kim Dung nhû laâ möåt baãn àiïìu tra xaä höåi hoåc vïì xaä höåi http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 216 Trung Hoa cuä. Coá thïí noái chñnh nhûäng bêët cöng cuãa cuöåc àúâi àaä “àùåt haâng” cho voä hoåc phaát triïín, cho nhûäng bang phaái ra àúâi àïí thûåc hiïån möåt thûá luêåt khaác: luêåt giang höì. Khi nghiïn cûáu vïì nhûäng tû tûúãng triïët hoåc Àöng phûúng, ngûúâi ta múái chó ngûâng laåi úã phaåm truâ lyá thuyïët. Vaã chùng tû tûúãng triïët hoåc laâ caái gò hïët sûác trûâu tûúång. Nhûng khi àoåc taác phêím voä hiïåp, thöng qua caác tön giaáo àûúåc àïì cêåp àïën, ngûúâi ta rêët dïî nhêån ra caác lyá thuyïët trûâu tûúång àoá àaä àûúåc cuå thïí hoáa qua phaåm truâ thûåc haânh. Noái chuyïån Kim cûúng kinh chûa chùæc ngûúâi ta àaä têm àùæc. Nhûng tûâ Kim cûúng kinh, caác nhaâ sû Thiïëu Lêm àaä luyïån thaânh Kim cûúng chó, coá kònh lûåc tan bia vúä àaá, coá thïí duâng ngoán tay viïët chûä vaâ veä baân cúâ lïn àaá àûúåc thò ngûúâi ta dïî lyá höåi khaái niïåm “kim cûúng” hún. Cuäng thïë, thêåt khoá hònh dung ra khaái niïåm “tiïu dao du” trong taác phêím “Nam hoa kinh”, àûúåc Kim Dung hònh tûúång hoaá thaânh nhên vêåt Vö Nhai Tûã (Tiïu Dao Tûã), chûúãng mön phaái Tiïu Dao, gioãi àaánh cúâ, àaánh àaân, voä cöng, y thuêåt, àõa lyá, laåi coá thuêåt “truå nhan” laâm khuön mùåt tûúi vua treã maäi khöng giaâ, söëng giûäa àúâi hiïån thûåc vúái möåt traái tim laäng maån, lêëy chuyïån vui chúi nùm höì, böën biïín laâm vui, khöng hïå luyå àïën cuöåc àúâi (Thiïn Long baát böå). Noái caách khaác, Kim Dung àaä chuyïín möåt hïå thöëng tû tûúãng triïët hoåc lyá thuyïått sang hïå thöëng thûåc haânh, möåt daång triïët hoåc Àöng phûúng gêìn guäi vúái moåi ngûúâi, moåi trònh àöå nhûng khöng hïì dung tuåc vaâ thö thiïín thöng qua viïåc xêy dûång caác voä phaái trong taác phêím cuãa mònh. Yïëu töë sau cuâng cuäng khaá thuá võ laâ thöng qua möåt vaâi thïë voä, caách vêån cöng, caách tûå vïå, caác nhên vêåt cuãa Kim Dung coá thïí böåc löå ra mön phaái, sû thûâa cuãa mònh. Ngay àïën trong caách khaám nghiïåm vïët thûúng, ngûúâi ta cuäng nhêån ra àûúåc vïët thûúng àoá do loaåi voä cöng, vuä khñ naâo gêy nïn vaâ quy traách nhiïåm. Dû Àaåi Nham bõ àaánh vúä hïët caác khúáp xûúng; voä cöng àoá chó coá thïí laâ Kim cûúng chó cuãa phaái Thiïëu Lêm. Gia àònh Lêm BÒnh Chi bõ giïët oan hïët, mùåt ngûúâi naâo cuäng hiïån lïn möåt nuå cûúâi quaái dõ vò traái tim bõ vúä duâ löìng ngûåc khöng coá dêëu hiïåu chêën thûúng bïn ngoaâi. Voä cöng àoá chó coá thïí laâ Töìi têm chûúãng cuãa phaái Thanh Thaânh. Noái caách http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 217 khaác, thöng qua voä cöng, thöng qua vïët thûúng, ngûúâi ta coá thïí xaác àõnh àûúåc tön giaáo, bang phaái naâo àaä ra tay haânh àöång. Chñnh trïn nhûäng chi tiïët thuá võ nhû thïë maâ truyïån kiïëm hiïåp cuãa Kim Dung vûúåt xa caác taác giaã àûúng àaåi vïì mùåt tri thûác. Vaâ cuäng chñnh nhúâ nhûäng chi tiïët àoá, ngûúâi àoåc kiïëm hiïåp coá thïí phên biïåt àûúåc chñnh taác cuãa Kim Dung vúái möåt nguyå taác cuãa möåt ngûúâi naâo àoá, cuäng kyá tïn laâ Kim Dung! http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 218 73. BANG GIAO TRUNG - NGA NHÒN QUA LÖÅC ÀÓNH KYÁ ÚÃ möåt chûâng mûåc naâo àoá, ta coá thïí goåi Löåc Àónh kyá cuãa Kim Dung laâ möåt böå tiïíu thuyïët lõch sûã. Thêåt vêåy, thöng qua böå tiïíu thuyïët cuöën naây, Kim Dung àaä cung cêëp cho àöåc giaã nhûäng sûå kiïån lõch sûã coá thêåt vaâ khaá quan troång tûâng xaãy ra dûúái thúâi vua Khang Hy, triïìu Thanh. Möåt trong nhûäng sûå kiïån quan troång êëy laâ möëi bang giao Trung - Nga, dêîn àïën viïåc kyá kïët hoaâ ûúác Hùæc Long Giang nùm 1684. Ba tónh vuâng Àöng Bùæc Trung Quöëc ngaây nay chñnh laâ vuâng àêët phaát tñch cuãa böå töåc Maän Chêu (Manchourie) maâ ngûúâi Trung Quöëc ngaây xûa tûâng goåi laâ dên Kim hay Thaát Àaát (Tartare). Möì maã töí tiïn cuãa vua Khang Hy thuöåc böå töåc AÁi Tên Giaác La (Aisin Gioro) àûúåc chön úã vuâng Bùæc ngaån söng Amour (tiïëng Maän Chêu: A Möåc Nhô Haâ; tiïëng Trung Quöëc: Hùæc Long Giang) dûúái chên nuái Löåc Àónh. Söng Amour phaát xuêët tûâ ngoån nuái Tchita thuöåc àaâi nguyïn Oulan Oude (tiïëng Trung Quöëc: Ö Tû Ö Àûác) cêån höì Baikal (tiïëng Trung Quöëc: Böëi Gia Nhô) voâng lïn hûúáng Bùæc, àöí vïì phûúng Àöng qua thaânh phöë Khabarovsk röìi àöí xuöëng hûúáng Nam gùåp caãng Vladivostok. Tûâ ngaân xûa, caác böå töåc Maän Chêu thûúâng söëng du muåc theo àöi búâ Hùæc Long Giang, coá khi vûúåt qua phña Têy àïën biïn giúái Möng Cöí. Àêy laâ vuâng àêët gêìn nhû bùng giaá quanh nùm. Tûâ àõa àêìu biïn giúái Möng Cöí - Maän Chêu Lyá keáo daâi lïn hûúáng Bùæc húåp lûu vúái Hùæc Long Giang, coá thïm möåt doâng söng nûäa, êëy laâ söng Ngaåch Nhô Cöí Laåp. Vêåy, hai doâng Ngaåch Nhô Cöí Laåp vúái Hùæc Long Giang taåo nïn biïn giúái thiïn nhiïn giûäa hai nûúác Trung - Nga bêy giúâ, möåt biïn giúái bïìn vûäng, rêët dïî phên àõnh. Vêng, àoá laâ chuyïån bêy giúâ, coân chuyïån ngaây xûa thò sao? http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 219 Ngaây xa, ngûúâi Trung Quöëc goåi nûúác Nga laâ nûúác La Saát. Trong kinh Phêåt, La Saát laâ tïn möåt loaâi quyã dûä, nhûng khi goåi nûúác Nga laâ La Saát, thûåc sûå ngûúâi Trung Quöëc khöng coá haâm yá khinh thõ nûúác Nga. Trong cuöën thûá 9 böå Thanh sûã caão, Lang Viïn giaãi thñch: "Nga La Tû hay La Saát chó laâ caách àoåc phiïn êm chêåm hay mau maâ thöi. Baát kyâ Maän Chêu tiïën àaánh nhaâ Minh nùm 1643 vaâ nùm 1644 thò chiïëm àûúåc Bùæc Kinh. Vua Thuêån Trõ lêåp ra nhaâ Thanh trïn àêët Trung Quöëc. Trùm hoå ngûúâi Trung Quöëc vêîn tûå coi mònh laâ ngûúâi Haán töåc, goåi nhaâ Thanh laâ boån Di Àõch. Thïë nhûng boån "Di Àõch" àoá àaä laâm nïn möåt kyâ tñch: sûãa chûäa nhûäng sai lêìm cuãa töí tiïn, duy trò àïë chïë phong kiïën 268 nùm, trong àoá coá ñt nhêët 2 àúâi vua àûúåc goåi laâ minh quên àem laåi hoaâ bònh, haånh phuác cho Trung Quöëc, vûúåt xa caác öng vua triïìu Minh Haán töåc. Möåt biïíu tûúång cuãa thaái bònh thaånh trõ laâ triïìu Khang Hy (1662 - 1722), àêëng minh quên maâ caã Haán töåc vaâ Maän töåc àïìu tön kñnh. Löåc Àónh kyá cuãa Kim Dung lêëy tïn nuái Löåc Àónh trïn biïn giúái Trung - Nga laâm tûåa truyïån nïn àaä dûång laåi khaá raânh maåch nhûäng quan hïå Trung - Nga dûúái triïìu Thanh, theo saát nhûäng diïîn tiïën lõch sûã. Vaâo nùm Thuêån Trõ thûá 6 (1650), nhaâ vua àaä cho quên àöìn truá úã maån Àöng Bùæc àïí ngùn chùån quên cuãa Sa hoaâng Nga La Tû, khöng cho xêm phaåm vuâng Löåc Àónh Sún vaâ Hùæc Long Giang. Nùm Thuêån Trõ thûá 9 (1653), tûúáng Thanh laâ Haãi Sùæc àaánh vúái quên Nga La Tû taåi Hùæc Long Giang; möåt tûúáng Thanh khaác laâ Minh An Àaåi Lyá àaánh vúái quên Nga úã Tuâng Hoa Giang (nùçm sêu trong tónh Caát Lêm ngaây nay). Nùm Thuêån Trõ thûá 16 (1660), nhaâ vua sai hai tûúáng Nhô Höí Àaåt vaâ Ba Haãi àöìn truá úã Ninh Cöí Thaáp àïí ngùn chùån bûúác tiïën cuãa àoaân kyå binh Nga La Tû danh tiïëng Kha Taát Khùæc (Cosaque). Cöng chuáa Sophia (tiïëng Trung Quöëc laâ Tö Phi AÁ) lïn nùæm quyïìn Nhiïëp chñnh nùm 1680. Löåc Àónh kyá cuãa Kim Dung hû cêëu chuyïån Vi Tiïíu Baão, baá tûúác cuãa triïìu Khang Hy, ài àaánh Thêìn Long giaáo, lûu laåc qua Nga giuáp cöng chuáa Tö Phi AÁ kïu goåi binh lñnh Hoaã thûúng thuã laâm binh biïën, àûa cöng chuáa lïn ngöi Nhiïëp chñnh. Tñnh ra, àêy laâ nùm thûá 18 triïìu Khang Hy. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 220 Thûåc ra, viïåc Vi Tiïíu Baão lûu laåc sang Nga laâ chuyïån caá nhên cuãa gaä. Trûúác àoá, vaâo nùm Khang Hy thûá 15 (1677), àaåi sûá Nga laâ Tû Ba Thaáp Löi (Spatinary) àaä sang Bùæc Kinh, dêîn theo nhiïìu chuyïn gia vïì baão thaåch vaâ dûúåc taâi (laâm thuöëc suáng) àïën trònh uyã nhiïåm thû lïn Khang Hy, xin nhaâ vua trao àöíi chuyïn gia laâm thaåch kiïìu (cêìu àaá) vïì giuáp Sa hoaâng xêy dûång Maåc Tû Khoa. Viïn àaåi sûá naây khöng chõu quyâ trûúác Khang Hy nïn bõ nhaâ vua àuöíi vïì. Sau àoá, Sa hoaâng ra lïånh cho quên Cosaque àöìn truá úã thaânh Irkoutsk (tiïëng Trung Quöëc: AÁi Nhô Tû Khùæc) vaâ Novogorod (tiïëng Trung Quöëc: Ni Böë Súã Thaânh) àïí tuêìn tiïîu maån Bùæc búâ söng Amour. Vua Khang Hy cho àêy laâ sûå xêm lêën laänh thöí Àaåi Thanh nïn àaä àûa kyå binh vaâ phaáo binh lïn Hùæc Long Giang àöëi phoá. Trong Löåc Àónh kyá, Kim Dung thuêåt chuyïån Vi Tiïíu Baão àûúåc Khang Hy phong laâm nguyïn soaái, àïå nhêët Löåc Àónh cöng, thûâa lïånh nhaâ vua àem hai vaån quên göìm böå binh, kyå binh, phaáo binh ài àaánh quên Nga. Vi Tiïíu Baão haå luön hai thaânh Ni Böë Súã vaâ Nhaä Taác Khùæc khiïën cöng tûúác Phñ Diïu Àa La (Pheodor), möåt troång thêìn cuãa Nhiïëp chñnh vûúng Tö Phi AÁ phaãi xin cêìu hoaâ vaâ àïì nghõ àaâm phaán kyá hiïåp ûúác phên chia cûúng giúái. Búãi vò tûúác cuãa Vi Tiïíu Baão laâ Löåc Àónh cöng, maâ nuái Löåc Àónh laåi úã phña Bùæc búâ Hùæc Long Giang nïn Vi Tiïíu Baão buöåc Phñ Diïu Àa La bùçng moåi caách phaãi cùæt phêìn àêët àoá vaâo laänh thöí cuãa Thanh triïìu. Phñ Diïu Àa La khöng thuêån; Vi Tiïíu Baão doaå seä liïn kïët vúái quên cuãa nûúác Thuyå gò àoá (Thuyå Àiïín nhûng gaä nhúá khöng nöíi) àïí dûúái àaánh lïn, trïn àaánh xuöëng, chiïëm Maåc Tû Khoa! Gaä laåi hoåc saách Tam quöëc, thûåc hiïån kïë "Chu Du hñ Tûúãng Caán", giaã vúâ phaát lïånh tiïîn cho tûúáng Thanh ài vïì phña Têy, ài doåc biïn giúái Möng Cöí tiïën vïì Maåc Tû Khoa khiïën Phñ Diïu Àa La súå vúä mêåt, phaãi xin kiïìm àñnh hoaâ ûúác! Nhûäng thuã àoaån kyâ keâo trong quaá trònh àaâm phaán khöng phaãi laâ khöng coá cú súã lõch sûã. Ta nhúá rùçng Nguyïn Thïë Töí Höët Têët Liïåt (chaáu nöåi cuãa Thaânh Caát Tû Haän) lïn ngöi úã Trung Hoa, múã ra nhaâ Nguyïn, sau àoá thên chinh ài àaánh nûúác Nga. Chó vúái 2 vaån binh maä, Höët Têët Liïåt àaä àaánh cho 18 vaån quên Nga La Tû thua to. Maâ trong thúâi Khang Hy, nûúác Möng Cöí laåi thuöåc Trung http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 221 Hoa nïn khi boån Vi Tiïíu Baão, Saách Ngaåch Àöì, Àöíng Quöëc Cûúâng noái vúái Phñ Diïu Àa La rùçng Maåc Tû Khoa tûâng bõ ngûúâi Trung Hoa àïën àaánh thò cuäng khöng phaãi laâ àiïìu khiïn cûúäng. Vaã chùng, nùm 1238, danh tûúáng triïìu Nguyïn laâ Baåt Àö àaä àaánh chïëm àûúåc Cú Phuå vaâ Maåc Tû Khoa, laåi coân muöën àaánh sang Ba Lan vaâ Hung Gia Lúåi (Hunggary), vûúåt doâng Àa Naäo Haâ (Danube) àïí têën cöng chêu Êu! Nùm 1240, nhaâ Nguyïn dûång lïn toaâ Kim trûúáng Haän Quöëc bïn thaânh Taát Lai (Toula) úã cûãa söng Phuåc Nhô Gia (Volga). Nhên vêåt àûáng ra cai trõ toaân Nga luác àoá àûúåc goåi laâ Khaã Haän. Saách Àaåi anh baách liïåu toaân thû, muåc Nga La Tû thuêåt laåi rùçng nhûäng vûúng cöng ngûúâi Nga phaãi àïën Kim trûúáng cuãa Khaã Haän taåi thaânh Taát Lai àïí àûúåc phong. Hoå àaä chõu nhiïìu àiïìu khöí nhuåc. Ngûúâi Möng Cöí àaä thöëng trõ àêët Nga 240 nùm (tûâ 1240 àïën 1480), sau àoá múái bõ ngûúâi Nga àaánh àuöíi. Hoaâ ûúác Hùæc Long Giang kyá nùm 1684 giûäa Trung Hoa vaâ Nga La Tû do Saách Ngaåch Àöì cuãa Thanh triïìu vaâ Phñ Diïu Àa La cuãa Nga kiïìm thûå. Hoaâ ûúác àûúåc viïët bùçng 3 thûá tiïëng Haán vùn, Nga vùn vaâ Laåp Àinnh vùn (Latin). Àêy laâ baãn hoaâ ûúác àêìu tiïn Trung Hoa kyá vúái nûúác ngoaâi, mang laåi cho nhaâ Thanh möåt thùæng lúåi ngoaåi giao rûåc rúä. Trong 6 àiïìu hoaâ ûúác, àiïìu naâo cuäng coá lúåi cho Trung Hoa: cûúng giúái àûúåc quy àõnh túái nuái Àaåi Hûng An phña Bùæc; hai tónh A Möåc Nhô vaâ Tên Haãi cuãa Nga thuöåc vaâo laänh thöí Trung Hoa; phña Àöng vaâ Àöng Nam keáo daâi túái biïín; nûúác Trung Hoa coá thïm 80 vaån dùåm vuöng Anh. Hoaâ ûúác giuáp Trung Hoa yïn öín àïn 150 nùm sau. Bia biïn giúái àûúåc viïët bùçng 5 thûá tiïëng: Maän Chêu vùn, Haán vùn, Nga vùn, Latinh vùn vaâ Möng Cöí vùn. Nhûäng àúâi vua sau cuãa nhaâ Thanh nhu nhûúåc; àõa àöì biïn giúái coá nhiïìu thay àöíi... Têët nhiïn, trong Löåc Àónh kyá, Kim Dung àïí cho “nguyïn soaái” Vi Tiïíu Baão laâm àaåi sûá àùåc mïånh toaân quyïìn kyá hoaâ ûúác vúái Phñ Diïu Àa La. Saách Ngaåch Àöì chó laâ phoá sûá! Vi Tiïíu Baão khöng biïët chûä, nïn chó kyá àûúåc chûä Tiïíu trong tïn cuãa mònh. Chûä Tiïíu cuãa gaä rêët cöí quaái: úã giûäa coá möåt caái gaåch, hai bïn coá hai höåt troân troân, giöëng nhû böå phêån sinh duåc nam giúái. Caác quan coi túái, cûúâi öì, cho rùçng cöí lai hy chûa coá ai kyá tïn nhû vêåy caã! http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 222 Trong cuöåc chiïën tranh úã biïn giúái Trung - Nga, caác tûúáng laänh cuãa triïìu Thanh coá àûa möåt söë haâng binh Nga vïì Bùæc Kinh cho vua Khang Hy hoãi chuyïån àïí tòm hiïíu lõch sûã, àõa lyá, vùn hoaá cuãa Nga La Tû. Tiïu Nhêët Sún trong Thanh àaåi thöng sûã ghi nhêån: "Haâng binh àûa vïì kinh sû àïìu àûúåc tha hïët, cho vaâo Taá laänh. Àoá laâ kyâ binh cuãa Nga La Tû. Con chaáu hoå àïën nay haäy coân". Trong saách Quyá Ty loaåi caão coá chûúng Nga La Tû Taá laänh khaão xaác nhêån àöåi lñnh Nga La Tû Taá laänh coá khoaãng gêìn 200 ngûúâi, mùåc àöì Thanh binh rêët kiïu duäng. Àêy laâ möåt àoân pheáp ngoaåi giao hoaâ hoaän, khön kheáo cuãa Khang Hy. Nhûäng ngûúâi lñnh Nga àûúåc lêëy vúå laâ ngûúâi Trung Quöëc; nhûäng kiïën thûác vïì hoaã dûúåc, vuä khñ cuãa hoå giuáp ñch rêët nhiïìu cho viïåc kiïån toaân vuä khñ cho ngûúâi Trung Hoa. Cöng chuáa Tö Phi AÁ (Sophia) laâ möåt nhên vêåt coá thêåt trong lõch sûã nûúác Nga. Baâ àaä giïët hoaâng hêåu chuyïn quyïìn Na Àaåt Lïå AÁ (Natalia), àûa em mònh laâ Bó Àùæc (Pierre) haäy coân nhoã tuöíi lïn laâm Sa hoaâng; baâ giûä quyïìn Nhiïëp chñnh. Baâ àaä tûâng gûãi thû baây toã tònh hûäu nghõ vúái vua Khang Hy. Tö Phi AÁ vaâ caã triïìu àònh Sa hoaâng khöng ai biïët Haán vùn. Vua Khang Hy coá gûãi cho baâ möåt giaác thû ngoaåi giao viïët trïn vaâng laá. Baâ traã lúâi: “Vûâa qua, Hoaâng àïë bïå haå coá tùång cho chuáng töi möåt laá vaâng nhûng chùèng ai biïët duâng àïí laâm gò”. Trong Löåc Àónh kyá, taác giaã xêy dûång nhên vêåt Tö Phi AÁ thaânh ngûúâi tònh cuãa Trung Quöëc tiïíu haâi àaåi nhên Vi Tiïíu Baão. Chûä Phi àûúåc öng viïët vúái böå thaão àêìu, coá nghôa laâ phêët phú (phûúng thaão phi phi - coã thúm phêët phú). Caái nghôa êëy khöng àûúåc chñnh àaáng, nhêët laâ àöëi vúái möåt nûä Nhiïëp chñnh vûúng. Sau naây, khi Vi Tiïíu Baão sai gia sû viïët höå bûác thû gûãi cho Tö Phi AÁ, thöng qua hai thên binh Hoa Baá Tû Cú (Vabovski) vaâ Tïì Nùåc Laåp Phu (Denilov), tay gia sû tûå àöång sûãa tïn naâng laåi laâ Tö Phi Haâ àiïån haå. Y viïët chûä Phi coá nghôa laâ bay, chûä Haâ coá nghôa laâ raáng chiïìu (trong Laåc haâ dûä cö vuå tïì phi). Vêåy tïn naâng coá nghôa laâ raáng chiïìu bay, vûâa thú möång, vûâa àeåp laåi cûåc kyâ thanh nhaä. Tiïëc thay àöëi vúái Tö Phi AÁ vaâ Vi Tiïíu Baão, Phi AÁ hay Phi Haâ cuäng vêåy vò caã hai àïìu khöng biïët chûä Haán vùn! Vïì sau, Pierre àaåi àïë phïë truêët Sofia vaâ trúã thaânh möåt Sa hoaâng vô àaåi trong lõch sûã nûúác Nga. http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 223 74. ÀAÂO CÖËC LUÅC TIÏN MÖÅT LUÊÅT SÛ ÀOAÂN NGÖÅ NGHÔNH Trûúác àêy, trong chïë àöå Phaáp thuöåc, nhên dên ta thûúâng goåi caác võ luêåt sû laâ traång sû hay thêìy caäi. Khi àoåc Tiïëu ngaåo giang höì cuâa nhaâ vùn Kim Dung, töi thêëy khaái niïåm "thêìy caäi" thêåt xûáng àaáng vúái nhoám Àaâo Cöëc luåc tiïn. Cêu chuyïån Tiïëu ngaåo giang höì xaãy ra vaâo khoaãng cuöëi àúâi Minh bïn Trung Hoa maâ thúâi êëy laâm gò àaä coá trûúâng àaâo taåo luêåt sû, laâm gò coá toaâ aán àûúåc thiïët lêåp dên chuã nhû thúâi àaåi cuãa chuáng ta àeã caác võ luêåt sû àûáng ra baão vïå thên chuã cuãa mònh. Tuy nhiïn töi vêîn maånh daån goåi saáu võ trong Àaâo Cöëc luåc tiïn laâ möåt luêåt sû àoaân vò hoå rêët thñch caäi, caäi suöët ngaây trong khi bõ thûúng gêìn chïët, caäi cho sûúáng miïång, vûâa baão vïå cho nhûäng ngûúâi àaáng baão vïå vûâa laâm troâ vui cho thiïn haå. Vaâ chñnh vò thïë maâ töi goåi hoå laâ möåt luêåt sû àoaân ngöå nghônh. Trong Tiïëu ngaåo giang höì, Àaâo Cöëc luåc tiïn xuêët hiïån khaá àöåt ngöåt: vêng lïånh möåt ai àoá lïn Ngoåc Nûä phong phaái Hoa Sún bùæt coác Lïånh Höì xung vïì cho ni cö Nghi Lêm phaái Hùçng Sún thoaã loâng mong nhúá. Taác giaã khöng giúái thiïåu “haânh traång” cuãa saáu võ Àaâo Cöëc luåc tiïn coá leä vò chûä tiïn khöng phuâ húåp vúái ngoaåi hònh cuãa saáu võ naây. Taác giaã chó cho biïët àoá laâ saáu anh em ruöåt thõt, xïëp thûá tûå tûâ lúán àïën nhoã nhû sau: Àaâo Caán Tiïn, Àaâo Cùn Tiïn, Àaâo Chi Tiïn, Àaâo Diïåp Tiïn, Àaâo Hoa Tiïn, Àaâo Thûåc Tiïn. Nghe àïën khaái niïåm Àaâo Cöëc, ta chó biïët àoá laâ nuái hoa àaâo, coân nuái àoá úã àõa phûúng naâo, taác giaã khöng hïì thuêåt qua. Tuy nhiïn tïn tuöíi cuãa luêåt sû àoaân naây khaá thuá võ búãi noá khúãi ài tûâ dûúái lïn trïn: Caán (thên cêy), Cùn (rïî cêy), Chi (nhaánh cêy), Diïåp (laá cêy), Hoa (böng cuãa cêy), vaâ Thûåc (quaã); tûâ lúán àïën nhoã, tûâ göëc àïën ngoån, tûâ coá trûúác àïën coá sau. Riïng giûäa Àaâo Chi Tiïn vaâ Àaâo Diïåp Tiïn thò hai võ naây khöng phên biïåt àûúåc ai laâ laäo tam vaâ ai laâ laäo tûá; caã cha vaâ meå http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 224 cuãa hai ngûúâi cuäng quïn beáng vò hai gaä àeã sinh àöi vaâ thúâi êëy cuäng chùèng ai laâm giêëy khai sinh. Xeát úã khña caånh lyá lõch baãn thên thò àoá laâ möåt viïåc khaá höì àöì nhûng vò Àaâo Chi Tiïn caäi quaá nïn Àaâo Diïåp Tiïn chõu leáp vïë laâm em thûá tû. Tûúáng maåo caác võ naây àûúåc Kim Dung mö taã laâ xêëu nhû quyã sûá: Àaâo Hoa Tiïn coá khuön mùåt àoã höìng nhû maâu hoa àaâo, Àaâo Thûåc Tiïn laåi coá khuön mùåt daâi nhû mùåt ngûåa. Vò Àaâo Cöëc luåc tiïn ûa giúän cúåt, caäi chaây caäi cöëi vaâ ngoaâi 50 vêîn bõ ngûúâi àúâi chï bai laâ haång non núát, àún baåc nïn khi Lïånh Höì Xung nõnh: "Tïn caác võ hay quaá; giaã tyã taåi haå coá àûúåc caái tïn hay nhû vêåy thò sûúáng chïët ài àûúåc" thò saáu laäo àïìu vui mûâng, cho chaâng Lïånh Höì Xung laâ con ngûúâi töët nhêët thiïn haå. Thïë nhûng, ta chúá coá àûúåc pheáp coi thûúâng saáu võ. Duâ hoå ham caäi chaây caäi cöëi nhûng vïì mùåt voä cöng, hoå laâ nhûäng haão thuã àûáng haâng àïå nhêët: nöåi cöng thêm hêåu, khinh cöng cao cûúâng, têm yá tûúng thöng. Hoå coá möåt chiïu thûác àöåc àaáo: tuám lêëy tûá chi cuãa keã àõch giú lïn... Trong thiïn haå, hoå chó chõu thua coá möåt ngûúâi laâ Lïånh Höì Xung. Lyá do: hoå tuám àûúåc Lïånh Höì Xung nhûng khöng giûä vaâ xeá àûúåc anh chaâng naây búãi Lïånh Höì Xung sûã duång Hêëp tinh àaåi phaáp huát cöng lûåc cuãa hoå, khiïën hoå kinh hoaâng phaãi boã ra! Saáu anh em àaä tranh àua vúái boån haâo sô giang höì hùæc àaåo àoâi laâm minh chuã tiïën lïn chuâa Thiïëu Lêm giaãi cûáu Nhêåm Doanh Doanh ra cho Lïånh Höì Xung, hoå àaânh chõu nhûúâng cho chaâng caái danh "minh chuã". Tûâ ngaân xûa, ngûúâi Trung Hoa àaä ca ngúåi mön thiïåt chiïën (àaánh voä lûúäi) tûác... caäi löån. Tam quöëc chñ cuãa nhaâ vùn La Quaán Trung coá thuêåt àoaån Gia Caát Lûúång thiïåt chiïën quên nho úã Àöìng Ngö khiïën caác nhaâ nho Àöng Ngö cûáng hoång. Taâi thiïåt chiïën cuãa Àaâo Cöëc luåc tiïn coân xuêët sùæc hún caã nhaâ nho Gia Caát Lûúång cuãa Têy Thuåc ngaây trûúác, chó tiïëc rùçng nöåi dung thiïåt chiïën húi... taâo lao.Thñ duå khi Lïånh Höì Xung bõ thûúng nùång, Àaâo Thûåc Tiïn vaâ Àaâo Hoa Tiïn cûá caäi nhùång xõ lïn. Àaâo Thûåc Tiïn: "Roä raâng gaä söëng maâ sao ngûúi cûá noái laâ àaánh chïët gaä?" Àaâo Hoa Tiïn: "Ta coá baão nhêët àõnh laâ hùæn chïët àêu, maâ chó noái laâ gaä coá thïí chïët àûúåc". Àaâo Thûåc Tiïn: "Gaä àaä söëng laåi thò khöng thïí noái laâ gaä coá thïí chïët". http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 225 Vöën tñnh saáu võ höì àöì nhûng laåi rêët hiïëu sûå, súå Lïånh Höì Xung chïët ài thò saáu võ bõ Nghi Lêm mùæng cho saáu con meâo vö duång cho nïn hoå tranh nhau duâng cöng lûåc thûúång thûâa chûäa bïånh ngay cho Lïånh Höì Xung. Gaä naây cho laâ Lïånh Höì Xung bõ thûúng Tuác thiïëu êm thêån kinh, gaä khaác caäi laåi laâ bõ thûúng úã Thuã thaái dûúng phïë kinh; laåi gaä khaác caäi laâ úã Dûúng minh àaåi trûúâng kinh, laåi gaä khaác caäi laâ Tuác thaái êm tyâ kinh... Cho nïn Àaâo Cöëc luåc tiïn phoáng cöng lûåc chûäa caác huyïåt Dûúng àao, Dûúng quang, Phong thõ, Hoaân khiïu cuãa Lïånh Höì Xung thò Àaâo Chi Tiïn laåi àûa chên khñ vaâo Tam tiïu chûäa tim; Àaâo Caán Tiïn laåi phoáng chên khñ vaâo caác huyïët Trung Phuã, Xñch traåch, Khöíng töë, Thaái uyïn... Êm dûúng lön xöån nhû vêåy nhûng Àaâo Hoa Tiïn vêîn cöë laâm ra nhaâ baác hoåc lñ luêån: "Êm sinh ra dûúng, àoá laâ hai mùåt cuãa möåt vêåt. Hoåp laåi thaânh möåt, phên laâ thaânh hai, khaác naâo Thaái cûåc sinh Lûúäng nghi, Lûúäng nghi hoåp laåi thaânh Thaái cûåc. Thiïëu dûúng vaâ Thiïëu êm nûúng tûåa nhau nhû mùåt trong mùåt ngoaâi vêåy." Hoå vûâa caäi vaä vûâa chûäa bïånh cho Lïånh Höì Xung àau àúán khöng chõu nöíi, phaãi... chïët giêëc. Töi nghô rùçng khi xêy dûång nhoám nhên vêåt Àaâo Cöëc luåc tiïn, Kim Dung àaä cho thêëy àûúåc möåt höåi chûáng thêm cùn cöë àïë cuãa ngûúâi Trung Hoa: ûa caäi. Höåi chûáng àoá coá trong tû tûúãng cuãa AQ., nhên vêåt cuãa Löî Têën vúái pheáp "thùæng lúåi tinh thêìn". Maâ AQ. laâ àaåi biïíu lúán cuãa con ngûúâi qua 3.000 nùm quên chuã Trung Hoa, khöng caäi lúán àûúåc thò caäi thêìm, khöng chûãi to àûúåc thò chûãi nhoã, thêåm chñ chó nghô ra lúâi chûãi àïí möåt mònh mònh nghe cho haã daå, coi nhû àaä chûãi àûúåc noá. Lyá luêån cuãa anh em Àaâo Cöëc luåc tiïn àûáng giûäa danh hoåc vaâ nguyå biïån nghe ra khaá thuá võ. Ta coá thïí nghe àoaån caäi vaä cuãa saáu võ khi ài viïëng Dûúng tûúáng quên miïëu úã trêën Chu Tiïn, phuã Khai Phong. Gaä naây: "Ta baão miïëu Dûúng tûúáng quên nhêët àõnh thúâ Dûúng Taái Hûng". Gaä kia:"Trong thiïn haå coá nhiïìu tûúáng quên hoå Dûúng, sao laåi cûá nhêët àõnh laâ Dûúng Taái Hûng?". Àaâo Diïåp Tiïn:"Coá leä laâ Dûúng Tûá Lang". Àaâo Chi Tiïn:"Dûúng Tûá lang àêìu haâng phiïn bang, khöng ai dûång miïëu". Àaâo Diïåp Tiïn:"Ta àûáng haâng thûá tû, ngûúi noái chuyïån àêìu haâng phiïn bang, chùèng leä muöën maåt saát ta?". Àaâo Hoa Tiïn:"Ngûúi thûá tû thò http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 226 kïå ngûúi, liïn quan gò àïën Dûúng Tûá Lang?" Àaâo Diïåp Tiïn:"Coân ngûúi àûáng haâng thûá nùm. Dûúng Nguä Lang xuêët gia ài tu úã Nguä Àaâi Sún, sao ngûúi chùèng laâm hoaâ thûúång?". Àaâo Hoa Tiïn:"Hïî ta laâm hoaâ thûúång thò ngûúi àêìu haâng Phiïn bang." Àaåi àïí, lyá luêån cuãa hoå loâng voâng nhû vêåy, caâng nghe caâng caãm thêëy hoaåt kï, caâng thêëy cêu chuyïån xa lú xa lùæc. Coá möåt lêìn, caã "luêåt sû àoaân" Àaâo Cöëc luåc tiïn cuâng ra trûúác "toaâ aán", caäi vaä àïí baão vïå cho quyïìn töìn taåi cuãa böën kiïëm phaái trong Nguä Nhaåc kiïëm phaái. Nguyïn àêët nûúác Trung Hoa coá nùm ngoån nuái danh tiïëng: Hoa Sún, Thaái Sún, Hùçng Sún, Haânh Sún vaâ Tung Sún; trong àoá coá ngoån nuái Tung Sún (thuöåc tónh Höì Nam) àûáng úã trung têm. Möîi ngoån nuái laâ möåt kiïëm phaái riïng vaâ hoå àûáng cuâng trong möåt töí chûác goåi laâ Nguä Nhaåc kiïëm phaái. Chûúãng mön phaái Tung Sún Taã Laänh Thiïìn nuöi tham voång húåp nhêët caã böën phaái kia àïí chó coân Nguä Nhaåc phaái àïí laäo lïn ngöi minh chuã Nguä Nhaåc phaái. Àaâo Cöëc luåc tiïn kiïn quyïët phaá hoãng êm mûu cuãa Taã Laänh Thiïìn. Möîi ngûúâi trong boån hoå àïìu tûå xûng mònh laâ àaåi anh huâng, àaåi haâo kiïåt, xûáng àaáng laâ chûúãng mön nùm phaái; ngûúâi coân laåi goåi laâ töíng chûúãng mön. Röìi hoå baân chuyïån dúâi nùm traái nuái àoá laåi gêìn nhau àïí anh em hoå àûúåc úã gêìn nhau. Nhûng nuái laåi lúán quaá, dúâi khöng xong, Àaâo Thûåc Tiïn giaã böå khoác hu hu: "Tûâ ngaây sinh ra, anh em chuáng ta khöng rúâi nhau nûãa bûúác. Nay chia lòa möîi ngûúâi möîi núi, tiïíu àïå khöng chõu". Caã saáu anh em àïìu möìm nùm miïång mûúâi phaãn àöëi cuöåc húåp nhêët. Khi möåt laäo úã phaái Thaái Sún (àaä ùn tiïìn cuãa Taã Laänh Thiïìn) àûáng ra àïì nghõ choån möåt ngûúâi àaåo cao àûác troång laâm chûúãng mön Nguä Nhaåc phaái thò Àaâo Cöëc luåc tiïn àûa ra àïì nghõ bêìu Phûúng Chûáng àaåi sû, truå trò chuâa Tiïëu Lêm. Lyá luêån cuãa hoå khöng phaãi laâ cûúäng biïån: chuâa Thiïëu Lêm úã trïn ngoån Thiïëu Thêët; phaái Tung Sún nùçm trïn ngoån Thaái Thêët, cuâng trong daäy Tung Sún, tónh Höì Nam. Maâ xeát giûäa Phûúng Chûáng vaâ Taã Laänh Thiïìn thò Phûúng Chûáng múái xûáng vúái böën chûä "àaåo cao àûác troång". Caái lñ luêån àoá khiïën Taã Laänh Thiïìn cùm hêån bêìm gan tñm ruöåt, chó mong coá möåt ngaây bùæt àûúåc saáu "cuãa núå" naây bùm vùçm ra laâm mùæm múái haã giêån. Cuöëi cuâng, thêëy khöng thïí phaá àûúåc http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 227 Taã Laänh Thiïìn, anh em Àaâo Cöëc luåc tiïn beân ruã àaám ni cö phaái Hùçng Sún xuöëng nuái, khöng tham dûå àaåi höåi Nguä Nhaåc kiïëm phaái nûäa. Taã Laänh Thiïìn súå quaá, phaãi xuöëng nûúác nùn nó. Lyá do: êm mûu cuãa laäo laâ lïn laâm minh chuã Nguä Nhaåc phaái. Nïëu phaái Hùçng Sún ruát ài, thò dêìu laäo coá àûúåc laâm minh chuã cuäng chó laâ minh chuã Tûá Nhaåc phaái. Maâ coá khaái niïåm Tûá Nhaåc phaái ra àúâi chó laâm troâ cûúâi cho thiïn haå! Ngûúâi Trung Hoa àaä phaãi traãi qua 3.000 nùm quên chuã, chõu aáp bûác boác löåt àaä quen. Cho nïn nuå cûúâi, chuyïån cûúâi àöëi vúái hoå laâ möåt phaãn ûáng vûâa àïí giaãi toaã êëm ûác, vûâa thïí hiïån pheáp thùæng lúåi tinh thêìn chöëng aáp bûác bêët cöng. Kim Dung xêy dûång nhoám nhên vêåt Àaâo Cöëc luåc tiïn hay caäi khöng ài ra ngoaâi mö thûác àoá. "Luêåt sû àoaân" êëy caäi suöët, caäi tûâ khi lïn ba cho àïn luác giaâ maâ vêîn coân ham caäi. Nhûäng nöåi dung caäi coå cuãa hoå laâm vui cho taác phêím tiïíu thuyïët, biïën nhûäng chûúng cùng thùèng nhêët traân àêìy tiïëng cûúâi laåc quan. Àaâo Cöëc luåc tiïn cuäng laâ nhûäng ngûúâi biïët baão vïå caái àuáng, baão vïå cöng lyá. Bïì ngoaâi cuãa hoå xêëu xa nhûng têm höìn bïn trong laåi thûåc sûå trong saáng. Àiïìu thûåc sûå thuá võ laâ hoå chó mùåc möîi möåt maâu aáo àen, maâu aáo cuãa luêåt sû khi ra trûúác toaâ úã toaâ aán Höìng Köng. Nhûäng lyá luêån ngö nghï cuãa hoå chó coá thïí coá àûúåc trong têm trñ cuãa treã con, trong nhûäng traái tim con treã. Ngûúâi Trung Hoa vêîn thûúâng vñ sûå trong saáng úã trïn àúâi bùçng cuåm tûâ "Xñch tûã chi têm" (trong saáng nhû traái tim con treã múái sinh). Phaãi chùng Kim Dung muöën moåi àöìng baâo cuãa öng àûúåc söëng vaâ àöëi xûã vúái nhau nhên hêu, chên tònh, trong saáng nhû nhûäng traái tim treã con chûa hïì biïët àïën hêån thuâ, chia reä, nghi kyå? http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 228 75. VUÅ AÁN "DI HOA TIÏËP MÖÅC" TRONG LÖÅC ÀÓNH KYÁ Di hoa tiïëp möåc (dúâi hoa nöëi cêy) nguyïn laâ tïn möåt trong 36 kïë maâ ngûúâi Trung Quöëc thûúâng àïì cêåp àïën. Di hoa tiïëp möåc laâ thuã àoaån vu oan giaá hoaå, àêíy töåi löîi cuãa ngûúâi naây sang cho ngûúâi khaác bùçng caách dûång nhûäng chûáng cúá giaã taåo, àaánh lûâa cú quan phaáp luêåt. Trong thúâi phong kiïën, kô thuêåt àiïìu tra hònh sûå chûa tiïën böå, khoá tòm ra chöî giaã taåo vaâ con ngûúâi thi haânh phaáp luêåt thûúâng theo caãm tñnh, qua loa àaåi khaái thò Di hoa tiïëp möåc caâng dïî daâng àûúåc thûåc hiïån. Ta haäy xem vuå aán Di hoa tiïëp möåc trong Löåc Àónh kyá cuãa Kim Dung. Vi Tiïíu Baão, hoåc troâ cuãa Trêìn Cêån Nam, laâ hûúng chuã Thanh Möåc àûúâng cuãa Thiïn Àõa höåi, "nùçm vuâng" trong cung triïìu Thanh, àûúåc vua Khang Hy suãng aái, cûã ài xêy dûång toaâ Trung liïåt àûúâng úã phuã Dûúng Chêu, tónh Triïët Giang. Cuâng "nùçm vuâng" vúái Vi Tiïíu Baão coân coá Ngö Luåc Kò, hûúng chuã Höìng Thuêån àûúâng cuãa Thiïn Àõa höåi, laâm àïì àöëc Quaãng Àöng, trong tay nùæm giûä binh quyïìn khaá lúán. Ngö Chi Vinh, hiïåu laâ Hiïín Dûúng, laâ möåt gaä nho sô ngûúâi Haán haám danh. Y àaä laâ àún àêìu caáo lïn triïìu àinh vïì vuå cha con Trang Doaän Thaânh, Trang Kiïën Long laâm böå Minh thû têåp lûúåc coá nhûäng àiïím ca ngúåi triïìu Minh, maåt saát triïìu Thanh khiïën cho tïn quyïìn thêìn Ngao Baái ra lïånh bùæt hïët caác nhaâ nho úã Triïët Giang tham gia laâm Minh sûã têåp lûúåc vaâ boån àaân öng hoå Trang cöång khoaãng 2000 ngûúâi àem giïët. Khi Khang Hy lïn ngöi (1622), öng vua nhoã tuöíi naây muöën trûâ khûã Ngao Baái. Vi Tiïíu Baão coá cöng àêm chïët Ngao Baái nïn àûúåc caác baâ quaã phuå hoå Trang mang ún, tùång cho con tiïíu tyâ Song Nhi ài theo hêìu haå. Vi Tiïíu Baão rêët quyá Song Nhi, hûáa vúái Song Nhi seä tòm moåi caách bùæt Ngö Chi Vinh àem vïì cho caác baâ quaã phuå hoå Trang xûã töåi, àïí àïìn ún tùång Song Nhi cho gaä. Khi vua Khang Hy phong cho gaä chûác khêm sai ài vïì http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 229 Dûúng Chêu, gaä laåi gùåp Ngö Chi Vinh. Hoaá ra Ngö Chi Vinh nhúâ laâm Haán gian maâ àûúåc phong chûác tri phuã Dûúng Chêu. Luác bêëy giúâ, úã Vên Nam, Ngö Tam Quïë - Bònh Têy vûúng cuãa Thanh triïìu, àang chuêín bõ binh maä khúãi loaån chöëng laåi vua Khang Hy. Khi caác quan úã Dûúng Chêu ài àoán tiïëp Vi Tiïíu Baão, trong àoá coá caã Ngö Chi Vinh, Vi Tiïíu Baão vui miïång hoãi Ngö Chi Vinh coá baâ con gò vúái Ngö Tam Quïë hay khöng, thò Ngö Chi Vinh daåi döåt khoe rùçng y laâ chaáu Ngö Tam Quïë! Chñnh caái caách khoe khoang daåi döåt àoá àaä àûa gaä Haán gian haänh tiïën vaâo caái chïët sau naây. ÚÃ Dûúng Chêu, Vi Tiïíu Baão chó àaåo xêy dûång Toaâ Trung liïåt àûúâng. Trûúác àêy, nùm 1643, Baát kyâ (taám àaåo cúâ tiïu biïíu cho taám böå töåc ngûúâi Maän Chêu) tiïën qua Trung Quöëc, àaánh tan taânh àaåo quên cuãa triïìu Minh. Baát kyâ cho pheáp quên Maän Chêu haäm hiïëp, cûúáp boác, àöët nhaâ cuãa ngûúâi Haán. Dûúng Chêu vaâ Gia Àõnh laâ hai vuâng àêët búâ xöi ruöång mêåt cuãa tónh Triïët Giang àaä gaánh chõu nhûäng àau thûúng àoá. Ngûúâi ta vêîn àöìn àaäi nhau töåi aác cuãa quên Maän Chêu qua cêu "Dûúng Chêu thêåp nhêåt, Gia Àõnh tam àöì". Vua Khang Hy lïn ngöi, muöën laâm möåt öng vua nhên àûác, muöën hcuöåc laåi caác löîi lêìm cuãa töí tiïn. Öng cho pheáp xêy dûång laåi toaâ Trung liïåt àûúâng àïí thúâ nhaâ yïu nûúác Sûã Caác Böå àaä chïët trong cuöåc chöëng xêm lûúåc Maän Chêu, laåi tha thuïë cho ngûúâi Dûúng Chêu ba nùm. Vi Tiïíu Baão thay nhaâ vua ài laâm cöng viïåc àoá. Thïë nhûng, gaä tri phuã Ngö Chi Vinh thò luön suåc tòm nhûäng nhaâ nho ngûúâi Haán coá yá khöng thêìn phuåc triïìu Khang Hy, àêìu caáo lïn triïìu àònh àïí laâm nêëc thang danh voång cho gaä leo lïn. Gaä tûå yá bùæt giam ba nhaâ nho úã Triïët Giang laâ Lûä Lûu Lûúng vaâ Tra Y Hoaâng (Tra Y Hoaâng laâ viïîn töí cuãa Kim Dung). Theo caách àêìu caáo vuå Minh sûã têåp lûúåc lïn Ngao Baái trûúác àêy, Ngö Chi Vinh gùåp riïng khêm sai àaåi nhên Vi Tiïíu Baão. Hùæn phên tñch nhûäng chöî chöëng àöëi nhaâ Thanh trong baâi thú Höìng Vuä cöí phaáo ca cuãa Tra Thêån Thaânh (cuäng laâ tùçng töí khaác cuãa Kim Dung): Thêëy ngûúâi nùçm giûäa àaám chöng gai Nghô àïën non söng daå aái hoaâi http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 230 Dêu biïën gêy nïn troâ biïën aão Chêu tuön têìn taä xoát thûúng ai. Röìi hùæn phên tñch thú cuãa Cöë Viïm Voä: Non nûúác nhaâ ta vöën vûäng vaâng Vò quên Di Dõch phaãi tan hoang Kiïën Chêu bùæt lñnh cuâng thu thoác Têy Thuåc coân lo naån thöí quan. Röìi hùæn phên tñch nhûäng chöî àaåi nghõch vö àaåo trong quyïín Quöëc thoå luåc cuãa Tra Y Hoaâng: Tra Y Hoaâng goåi nhûäng ngûúâi Haán àaä chöëng quên Thanh laâ nghôa binh; goåi tûúáng sô Thanh triïìu laâ quên giùåc...Hùæn coân trònh riïng vúái Vi Tiïíu Baão: "Phûúng Nam coá viïn àaåi tûúáng nùæm giûä troång binh sùæp dêëy quên taåo phaãn". Cuöëi cuâng hùæn àûa cho Vi Tiïíu Baão bûác thû cuãa àïì àöëc Quaãng Àöng Ngö Luåc Kò gûãi cho Cöë Viïm Voä, trong àoá coá cêu àõnh múâi Cöë Viïm Voä vïì Quaãng Àöng àïí cuâng lo viïåc chöëng Thanh triïìu: "Muöën lo toan viïåc lúán cuãa Trung Sún, Khai Bònh maâ khöng coá Thanh Àiïìn tiïn sinh vêån truâ kïë hoaåch thò chùèng thïí thaânh cöng àûúåc". Trong oác Ngö Chi Vinh, hùæn mú möång möåt trûúâng cöng danh phuá quyá. Hùæn coân àïì nghõ vúái Vi Tiïíu Baão àûâng heá löå cöng lao naây cho hai viïn tuêìn phuã vaâ töíng àöëc Dûúng Chêu biïët! Vi Tiïíu Baão nhêån caác vêåt chûáng maâ Ngö Chi Vinh àûa trònh, súå àïën thaáo möì höi. Gaä nghô ngay kïë saách triïåt haå Ngö Chi Vinh vaâ cûáu caác nhaâ nho. Gaä an uãi Ngö Chi Vinh mêëy lúâi, baão hùæn giaãi caác can phaåm vaâo, röìi cho hùæn lui ra khoãi phuã àïí chúâ lïånh. Ba nhaâ nho Lûä Lûu Lûúng, Tra Y Hoaâng, Cöë Viïm Voä gùåp Vi Tiïíu Baão, loâng khöng khoãi höí theån. Vöën trûúác àêy, hoå àaä bõ tay chên cuãa Ngao Baái bùæt àûúåc, may nhúâ Trêìn Cêån Nam laâ thêìy cuãa Vi Tiïíu Baão giaãi cûáu. Nay baãn thên hoå bõ bùæt lêìn nûäa, laåi phaãi nhúâ àïën hoåc troâ cuãa Trêìn Cêån Nam giaãi cûáu. Vi Tiïíu Baão baân vúái caác nhaâ nho chuyïån giaãi cûáu Ngö Luåc Kò, hûúng chuã Höìng Thuêån àûúâng cuãa Thiïn Àõa höåi àang laâm àïì àöëc Quaãng Àöng. Chuyïån Ngö Luåc Kò àõnh dêëy binh; Ngö Chi Vinh àaä biïët roä. Vïì chûä nghôa, Vi Tiïíu Baão döët àùåc http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 231 caán mai nhûng vïì mûu kïë, gaä laåi hún ngûúâi. Gaä nghô ra kïë Di hoa tiïëp möåc. Kheáo laâm sao, Ngö Luåc Kò, Ngö Tam Quïë vaâ Ngö Chi Vinh cuâng úã hoå Ngö. Kheáo laâm sao, hai tónh Vên Nam vaâ Quaãng Àöng àïìu úã phûúng Nam (so vúái Triïët Giang). Laåi kheáo laâm sao laâ Ngö Chi Vinh àaä tûâng thûâa nhêån vúái Vi Tiïíu Baão trûúác mùåt caác quan rùçng hùæn chñnh laâ chaáu cuãa Ngö Tam Quïë. Laåi kheáo hún nûäa khi Ngö Luåc Kò quyïët àõnh khúãi binh cuäng laâ thúâi àiïím maâ Ngö Tam Quïë àõnh taåo phaãn. Keát húåp böën yïëu töë bêët ngúâ àoá, Vi Tiïíu Baão ngúâ Lûä Lûu Lûúng nhaái chûä viïët laâm thû kñ cuãa Ngö Tam Quïë, viïët möåt bûác thû giaã maåo cuãa Ngö Tam Quïë gúãi cho chaáu laâ Ngö Chi Vinh. Bò thû àïì: "Dûúng Chêu tri phuã laäo gia nhaä giaám". Àêìu thû ghi: "Hiïín Dûúng hiïìn àiïåt". Trong thû coá àoaån "Di hoa tiïëp möåc" khaá cao cûúâng: "Ngúâ àêu, àûác Thaái töí Cao hoaâng àïë cuãa chuáng ta (tûác Chu Nguyïn Chûúng, ngûúâi khai saáng triïìu Minh chuá cuãa taác giaã) ban àêìu xûng laâ Ngö quöëc laåi ûáng vaâo tïn hoå cuãa chuá chaáu ta sau ba trùm nùm". Cuöëi thû, Lûä Lûu Lûúng ghi böën chûä haâm höì "Têy thuác thuã traát" (chuá úã phña Têy gúãi) röìi nhúâ möåt ngûúâi trong Thiïn Àõa höåi ài theo Vi Tiïíu Baão laâ Tiïìn Baãn Laäo kyá tïn Ngö Tam Quïë! Taåi sao phaãi nhúâ Tiïìn Baãn Laäo? Ngö Tam Quïë laâ con nhaâ voä; Tiïìn Baãn laäo cuäng laâ nhaâ voä; hoå ñt chûä nghôa; cöng vùn thû tûâ thûúâng laâ do thû kñ viïët sùén àïí hoå kyá tïn; chûä kñ caâng gên guöëc caâng töët! Laâm xong bûác thû giaã maåo, Vi Tiïíu Baão goåi caác quan tuêìn phuã, töíng àöëc Dûúng Chêu vaâo àûa cho hoå coi vaâ noái àêy laâ thû cuãa Ngö Chi Vinh trònh cho gaä àïí xuái gaä chöëng laåi vua Khang Hy. Vi Tiïíu Baão sai tuêìn phuã, töíng àöëc Dûúng Chêu laâm túâ bêím vïì triïìu àònh êm mûu chöëng àöëi cuãa Ngö Chi Vinh vaâ gaä ra lïånh bùæt Ngö Chi Vinh vò àaä "thöng àöìng phiïn tùåc". Ta nïn nhúá rùçng vua Khang Hy àaä biïët àûúåc nhûäng êm mûu taåo phaãn cuãa Ngö Tam Quïë maâ Vi Tiïíu Baão àang laâ suãng thêìn cuãa Khang Hy. Dêîu Vi Tiïíu Baão coá vu oan cho caã trùm ngûúâi thöng àöìng vúái Ngö Tam Quïë àïí cheám hoå cuäng àûúåc chûá àûâng noái möåt tïn Haán gian Ngö Chi Vinh vúái caái chûác tri phuã nhoã nhû haåt àêåu. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 232 Vi Tiïíu Baão dêîn Ngö Chi Vinh vïì Bùæc Kinh, giao cho caác baâ quaã phuå nhaâ hoå Trang xûã lyá. Gaä khöng cêìn têu lïn vua Khang Hy vuå Ngö Chi Vinh thöng àöìng phiïn tùåc thò nhaâ vua cuäng àaä biïët (do baãn têu cuãa caác quan úã Dûúng Chêu gúãi vïì). sau àoá, Ngö Tam Quïë quaã nhiïn taåo phaãn úã Vên Nam; coân tñnh maång vaâ thên phêån cuãa Ngö Luåc Kò vêîn àûúåc giûä kñn. Nhûäng nhên vêåt Lûä Lûu Lûúng, Tra Y Hoaâng, Cöë Viïm Voä, Ngö Tam Quïë, Ngö Chi Vinh laâ nhûäng nhên vêåt coá thêåt trong lõch sûã Trung Hoa. Vi Tiïíu Baão, Ngö Luåc Kò, Tiïìn Baãn Laäo, Song Nhi laâ nhûäng nhên vêåt thuêìn tuyá hû cêëu cuãa tiïíu thuyïët http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 233 76. TÖË TUÅNG HÒNH SÛÅ THEO LUÊÅT GIANG HÖÌ Trong phêìn trûúác, töi àaä coá dõp baân vúái baån àoåc vïì luêåt giang höì trong trong tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung. Mùåc duâ luêåt giang höì coá luêåt thaânh vùn, coá luêåt bêët thaânh vùn, nhûng àaåi àïí vêîn coá möåt tiïën trònh töë tuång hònh sûå àïí thûåc hiïån thi haânh aán. Mön phaái, tön giaáo, bang höåi baâo trong tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung cuäng coá nhûäng àiïìu àûúåc quy àõnh thaânh "luêåt" goåi laâ mön qui, giaáo qui, bang qui riïng. Viïåc thi haânh aán hònh luêåt àöëi vúái möåt nhên vêåt goåi laâ "thanh lyá mön höå" (queát saåch cûãa ngoä) vò nhûäng keã vi phaåm mön qui, bang qui, giaáo qui àûúåc coi laâ möåt thûá raác rïën cêìn phaãi àûúåc giaáo duåc hay loaåi boã. Thuã tuåc töë tuång hònh sûå theo luêåt giang höì àûúåc thûåc hiïån goån nheå, khöng rûúâm raâ, rùæc röëi, daâi doâng. Khi möåt nhên vêåt bõ nghi coá dêëu hiïåu phaåm töåi hay àaä àûúåc xaác àõnh laâ phaåm töåi thò giúái luêåt viïån, chêëp phaáp trûúãng laäo hoaåc keã chó huy trûåc tiïëp cuãa nhên vêåt êëy coá quyïìn ra lïånh truy bùæt. Têët caã caác àïå tûã àïìu phaãi chêëp haânh lïånh truy bùæt àoá vaâ trong trûúâng húåp naây, möîi àïå tûã laâ möåt trinh saát. Coá nhûäng àïå tûã voä cöng khöng bùçng voä cöng keã phaåm töåi, àaánh khöng laåi keã phaåm töåi nhûng cuäng phaãi thûåc hiïån lïånh truy bùæt àïën cuâng. Gùåp keã phaåm töåi maâ khöng ra tay truy bùæt àûúåc coi laâ àöìng loaä, laâ che giêëu töåi phaåm. Khi àaä bùæt àûúåc keã phaåm töåi, giúái luêåt viïån, chêëp phaáp trûúãng laäo hay nhên vêåt chó huy múã ngay phiïn xûã taåi chöî. Hoå chó hoãi keã phaåm töåi vaâi cêu, xuêët trònh möåt vaâi vêåt chûáng hay nhên chûáng khiïën keã phaåm töåi khöng thïí che lêëp àûúåc töåi löîi cuãa mònh, phaãi gêåt àêìu chêëp nhêån. Duâ nùång hay nheå, baãn aán cuäng àûúåc tñnh toaán àïí thi haânh ngay, khöng qua caác thuã tuåc xûã phuác thêím hay giaám àöëc thêím. Trong YÃ thiïn Àöì long kyá, Kim Dung kïí chuyïån nhên vêåt chñnh Giaác Viïîn àaåi sû àûúåc chuâa Thiïëu Lêm phên cöng giûä Taâng http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 234 Kinh lêu (lêìu chûáa kinh àiïín cuãa chuâa). Giaác Viïîn laâ möåt nhaâ sû khöng hoåc voä cöng nhûng haâng ngaây, öng vêîn toâ moâ àoåc böå Cûãu dûúng cöng, nöåi lûåc trúã nïn thêm hêåu bêët ngúâ hún caã caác võ àaåi sû thuã toâa Giúái luêåt viïån, Àaåt ma viïån. Cuäng chñnh vò ham àoåc kinh, nïn öng àaä bõ keã khaác leãn vaâo Taâng kinh caác ùn cùæp cuöën kinh Lùng Giaâ. Giúái luêåt viïån chuâa Thiïëu Lêm ra lïånh thi haânh aán hònh luêåt àöëi vúái Giaác Viïîn: chên tay phaãi mang xiïìng khoaá, möîi ngaây phaãi gaánh 300 gaánh nûúác àïí ... àöí xuöëng giïëng vaâ khöng àûúåc noái chuyïån vúái bêët cûá möåt ai. Cho àïën khi Haâ Tuác Àaåo cuãa phaái Cön Lön vaâo Trung Nguyïn têën cöng phaái Thiïëu Lêm, Trûúng Quên Baão - àïå tûã nêëu nûúác pha traâ cho sû Giaác Viïîn - àaä duâng La Haán quyïìn àaánh thùæng Haâ Tuác Àaåo. Giúái luêåt viïån cuãa phaái Thiïëu Lêm chùèng nhûäng àaä khöng khen ngúåi Trûúng Quên Baão maâ coân ra lïånh cho quêìn tùng bùæt giûä Trûúng Quên Baão vaâ sû Giaác Viïîn vò nghi ngúâ caã hai thêìy troâ àaä hoåc leán voä cöng. Tuáng thïë, Giaác Viïîn àaåi sû àaä duâng hai thuâng gaánh nûúác "muác" möåt bïn chuá beá Trûúng Quên Baão, möåt bïn laâ cö beá Quaách Tûúng, vûúåt truâng vêy chaåy tröën. Giûäa àïm thanh trïn nuái cao, nhaâ sû ngöìi àoåc thuöåc loâng Cûãu dûúng cöng - möåt pho voä cöng thûúång thùång maâ öng chó tûúãng laâ kinh Phêåt cho àïën khi kiïåt sûác, viïn tõch. Trûúng Quên Baão nghe àûúåc möåt ñt; Quaách Tûúâng nghe àûúåc möåt ñt; Vö Sùæc àaåi sû cuãa chuâa cuäng nghe àûúåc möåt ñt. Trûúng Quên Baão lïn nuái Voä Àang tu theo àaåo giaáo lêåp ra phaái Voä Àang; Quaách Tûúâng lïn nuái Nga Mi tu theo Phêåt giaáo lêåp ra phaái Nga Mi; caã ba phaái Voä Àang, Nga Mi, Thiïëu Lêm àïìu lêëy Cûãu dûúng cöng laâm nïìn taãng voä thuêåt sau naây! Cuäng trong YÃ thiïn Àöì long kyá, caác àïå tûã phaái Voä Àang àoåc àûúåc doâng chûä "mön höå hûäu biïën, kñch tu thanh lyá" bïn caånh tûã thi cuãa ngûúâi àïå tûã thûá baãy tïn laâ Maåc Thanh Cöëc. Lêåp tûác, ngûúâi àïå tûã thûá nhò laâ Dû Liïn Chêu múã cuöåc àiïìu tra vaâ phaát hiïån ra Töëng Thanh Thû, con trai cuãa àaåi sû huynh Töëng Viïîn Kiïìu, àaä hoåc voä cöng thêm àöåc cuãa phaái Nga Mi, laåi ài doâm leán phoâng nguã cuãa caác nûä àïå tûã phaái Nga Mi, bõ Maåc Thanh Cöëc phaát hiïån nïn y àaä giïët Maåc Thanh Cöëc àïí bõt miïång. Dû Liïn Chêu àaä thi haânh baãn aán "thanh lyá mön höå" cho phaái Voä Àang ngay trong chuâa Thiïëu Lêm: http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 235 duâng luåc húåp kònh beã gaäy hai tay vaâ duâng song quyïìn àaánh vúä xûúng soå cuãa phaãn àöì Töëng Thanh Thû. Trûúng Vö Kyå cûáu chûäa cho Thanh Thû, àûa vïì phaái Voä Àang. Sau khi nghe Dû Liïn Chêu phuác bêím töåi traång cuãa Töng Thanh Thû, Trûúng Tam Phong giïët luön Thanh Thû vaâ caách chûác caã Töëng Viïîn Kiïìu vò töåi khöng biïët daåy con àïí coân laâm nhûäng àiïìu phi nhên, phi nghôa. Coá nhûäng haâo sô giang höì khöng úã möåt mön phaái, tön giaáo, bang höåi naâo nhûng yã mònh voä cöng cao cûúâng, luön gêy ra töåi aác. Trong trûúâng húåp àoá, luêåt giang höì cuäng àûúåc thûåc thi rêët soâng phùèng vaâ têët nhiïn, nhên vêåt chêëp phaáp vaâ thi haânh aán laâ ngûúâi töët, nhên danh caái töët àïí trûâng trõ caái xêëu. Àoá laâ trûúâng húåp Bêët Giúái àaåi sû trûâng trõ gaä Àiïìn Baá Quang trong Tiïëu ngaåo giang höì. Àiïìn Baá Quang laâ tïn dêm tùåc, chuyïn haäm haåi lûúng gia phuå nûä nöíi tiïëng vúái 14 chûä "Giang dûúng àaåi àaåo thaái hoa dêm tùåc vaån lyá àöåc haânh khoaái àao" Àiïìn Baá Quang. Möåt ngaây noå, hùæn rònh moâ bïn nhaâ möåt tiïíu thû khuï caác. Bêët Giúái hoaâ thûúång àïën gùåp cha meå võ tiïíu thû àoá, baân kïë bùæt vaâ trûâng trõ Àiïìn Baá Quang. Àïm êëy, võ hoaâ thûúång nùçm nguã trong phoâng cö tiïíu thû, quaã nhiïn àïm khuya thò Àiïìn Baá Quang àïën giúã troâ haái hoa. Bêët Giúái bùæt àûúåc hùæn vaâ khoãi cêìn töë tuång gò sêët, nhaâ sû beân xuyïn vaâo böå phêån sinh duåc cuãa hùæn hai muäi tuå tiïîn, àiïím àuã baãy troång huyïåt, caåo àêìu hùæn buöåc hùæn phaãi laâm sû röìi àùåt phaáp danh cho hùæn laâ Bêët Khaã Bêët Giúái (khöng thïí khöng giúái haån). Caách thi haânh aán rung rúån nhû vêåy khiïën Àiïìn Baá Quang khöng thïí gian dêm àûúåc nûäa, cuäng khöng thïí chaåy mau nhû kiïíu vaån lñ àöåc haânh trûúác àêy. Quaã nhiïn, sau baãn aán naây, Àiïìn Baá Quang trúã thaânh ngûúâi töët, möåt ngûúâi töët khöng laâm ùn àûúåc gò! Thuã tuåc töë tuång hònh sûå theo luêåt giang höì phên biïåt roä rïåt ngûúâi trong mön phaái vaâ ngûúâi ngoaâi mön phaái; ngûúâi biïët luêåt vaâ ngûúâi khöng biïët luêåt. Ngûúâi trong mön phaái àûúng nhiïn phaãi biïët luêåt nïn chõu thi haânh aán nùång hún; ngûúâi ngoaâi mön phaái khöng biïët luêåt nïn thûúâng àûúåc coi laâ vö töåi, àöi khi chó bõ hònh phaåt nheå nhaâng. Ngûúâi Trung Quöëc yïu àaåo Nho cho nïn vêîn muöën thïí hiïån caái goåi laâ phong caách quên tûã roä raâng, cöng khai, thùèng thùæn. Ngay http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 236 trong luêåt töë tuång hònh sûå theo luêåt giang höì, caái chêët "quên tûã Taâu" àoá cuäng àûúåc ca ngúåi: mön phaái, bang höåi, tön giaáo naâo daám noái roä caái xêëu, caái töåi löîi cuãa mònh ra thò àûúåc nhûäng ngûúâi khaác ca ngúåi. Vaâ trong trûúâng húåp naây, luêåt phaáp àûúåc thûåc thi àïën núi àïën chöën duâ àiïìu àoá coá laâm cho mön phaái, tön giaáo, bang höåi mònh phaãi mang nöîi nhuåc trûúác nhiïìu ngûúâi chûáng kiïën. Trong Thiïn Long baát böå, Kim Dung kïí chuyïån chuâa Thiïëu Lêm thi haânh kó luêåt föëi vúái Hû Truác, möåt nhaâ sû treã phaåm vaâo töåi ùn mùån, uöëng rûúåu, nguã vúái phuå nûä, mêët hïët voä cöng phaái Thiïëu Lêm laåi ài laâm àïå tûã phaái Tiïu Dao, trúã thaânh cung chuã cung Linh Thûáu. Hû Truåc phaãi chõu àaánh 100 cön vaâ bõ àuöíi ra khoãi phaái Thiïëu Lêm trûúác sûå chûáng kiïën cuãa quêìn chuáng caác mön phaái khaác. Huyïìn Tûâ phûúng trûúång laâ ngûúâi àûáng ra chuã trûúng ciïåc thi haânh aán àoá. Thïë nhûng khi keáo quêìn cuãa Hû Truác xuöëng (àïí y chõu hònh), nhúâ coá möåt dêëu hiïåu àùåc biïåt trïn da, Diïåp Nhõ Nûúng múái biïët àoá laâ àûáa con lûu laåc cuãa mònh vaâ Huyïìn Tûâ phûúng trûúång! Nhû vêåy, Huyïìn Tûâ phûúng trûúång àaä phaåm vaâo giúái dêm vaâ àiïìu êëy laâm cho caã phaái Thiïëu Lêm àau xoát, xêëu höí. Nhûng àïí thïí hiïån phong caách quên tûã minh baåch, Kim Dung àaä àïí cho Huyïìn Tûâ phûúng trûúång doäng daåc ra lïånh phaåt Hû Truác - con trai mònh - àuáng 100 cön röìi cúãi aáo ra tûå nùçm xuöëng, ra lïånh cho chêëp phaáp tùng àaánh mònh 200 cön. Phûúng trûúång phaãi chõu hònh phaåt gêëp àöi àïå tûã! Chùèng nhûäng àaä nùång gêëp àöi vïì söë lûúång, Huyïìn Tûâ coân phaãi chõu nùång hún vïì chêët lûúång: boån chêëp phaáp tùng àaánh Huyïìn Tûâ cön naâo cön nêëy ra troâ. Hoå súå àaánh nheå laâ bõ quêìn huâng chï cûúâi mön qui giúái luêåt khöng nghiïm. Thuå hònh xong 200 cön, Huyïìn Tûâ àûáng dêåy khöng nöíi. Nhaâ sû àaä tûå vêån kinh maåch maâ chïët àïí baão vïå sûå trong saáng cho phaái Thiïëu Lêm! Ûu àiïím cao nhêët cuãa luêåt töë tuång hònh sûå theo luêåt giang höì laâ truy bùæt, nghõ aán, ra baãn aán vaâ thi haânh aán rêët nhanh. Caác phiïn xûã luön luön khöng coá luêåt sû baâo chûäa, quyïìn lûúång hònh thuöåc vïì ngûúâi chêëp phaáp. Cú súã thò haânh aán laâ àaåo lyá laâm ngûúâi, khöng cùn cûá vaâo phaáp lyá cuãa quöëc gia. Nhûäng baãn aán cuãa luêåt giang höì àûúåc thûåc hiïån cöng khai; khöng möåt ai coá thïí duâng tiïìn, duâng quyïìn, duâng thên thïë àïí mua chuöåc caác võ chêëp phaáp. Nhûäng http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 237 baãn aán bêët thaânh vùn àoá hiïån ra àïìu khùæp trong 12 böå tiïíu thuyïët voä hiïåp Kim Dung coá nhûäng baãn aán nöìng naân àau àúán nhû baãn aán daânh cho Huyïìn Tûâ phûúng trûúång. Àoåc Kim Dung ta thêëy àûúåc möåt àiïìu saãng khoaái: cöng lyá tûå nhiïn vaâ àaåo lyá laâm ngûúâi àûúåc tön troång möåt caách triïåt àïí. Àoá cuäng laâ khaát voång chung, rêët nhên baãn cuãa caác nïìn phaáp luêåt trïn toaân thïë giúái. http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 238 77. NHÛÄNG VUÅ AÁN OAN TRONG TIÏÍU THUYÏËT VOÄ HIÏÅP KIM DUNG AÁn oan thò bao giúâ chùèng coá. Ngay trong nhûäng xaä höåi coá nïìn phaáp luêåt tiïn tiïën nhêët, vúái sûå giuáp àúä cuãa nhûäng phûúng tiïån àiïìu tra tinh vi nhêët, vêîn coá nhûäng kïët luêån sai lêìm cuãa ngûúâi chêëp phaáp, taåo ra nhûäng vuå aán oan, huöëng chi trong tiïíu thuyïët. Khi viïët tiïíu thuyïët, nhaâ vùn Kim Dung àaä khùèng àõnh rùçng: "Tiïíu thuyïët laâ viïët cho con ngûúâi hiïån àaåi àoåc. Kïí caã töi cuäng laâ con ngûúâi hiïån àaåi". Àiïìu àoá coá nghôa laâ duâ lêëy böëi caãnh laâ nhûäng triïìu àaåi lõch sûã Töëng, Nguyïn, Minh, Thanh, nhûng tiïíu thuyïët voä hiïåp cuãa Kim Dung chuã yïëu laâ phaãn aánh vïì xaä höåi Trung Quöëc hiïån àaåi, àùåc biïåt laâ nhûäng vuå aán oan. Coá leä Kim Dung àau niïìm àau cuãa haâng triïåu ngûúâi Trung Hoa trûúác nhûäng oan khuêët maâ hoå phaãi gaánh chõu nhûäng giai àoaån lõch sûã khaác nhau. Kim Dung xêy dûång böå Liïn thaânh quyïët trïn nïìn taãng cêu chuyïån oan ûác coá thêåt cuãa Hoaâ Sinh, möåt laäo böåc trong gia àònh taác giaã, àaä tûâng coäng taác giaã ài hoåc. Thuúã àöi mûúi, Hoaâ Sinh ài laâm mûúán trong möåt gia àònh àõa chuã úã huyïån Àún Dûúng, tónh Giang Tö. Anh àaä tûâng hûáa hön vúái möåt cö gaái quï xinh àeåp. Thïë nhûng, con cuãa gaä àõa chuã cuäng àem loâng yïu cö gaái vaâ hùæn quyïët têm chiïëm cho àûúåc cö gaái àoá. Trong möåt àïm cêån Tïët, khi Hoaâ Sinh àang giaä böåt thò nghe thêëy tiïëng ngûúâi hö bùæt tröåm. Hoaâ Sinh chaåy túái tiïëp ûáng nhûng khi àïën núi thò anh bõ àaám gia àinh chêån àaánh tuái buåi, vu caáo anh laâ àöìng àaãng boån tröåm. Lûng anh bõ àaánh gaäy. Ngûúâi nhaâ cuãa gaä àõa chuã coân tòm ra nhiïìu vaâng baåc giêëu gêìn cöëi xay. Anh bõ giaãi lïn quan, kïu oan khöng nöíi, àaânh phaãi nhêån töåi ùn tröåm. ÚÃ tuâ hai nùm, anh múái hay cö gaái xinh àeåp àaä trúã thaânh vúå leä cuãa con trai gaä àõa chuã. Khi öng nöåi cuãa Kim Dung vïì laâm huyïån lïånh chñnh àûúâng Àún Dûúng, öng cho tra cûáu laåi caác vuå hònh aán, thêëy àûúåc sûå oan http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 239 khuêët cuãa Hoaâ Sinh beân thaã Hoaâ Sinh ra. Hoaâ Sinh xin vaâo laâm ngûúâi giuáp viïåc trong nhaâ Kim Dung vaâ kïí cho Kim Dung nghe vuå aán oan cuãa mònh. Xuác àöång tûâ nöîi oan cuãa Hoaâ Sinh, nùm 40 tuöíi, Kim Dung viïët böå Liïn thaânh quyïët. Trong taác phêím naây, nhên vêåt Àõch Vên thûúng yïu cö sû muöåi Thñch Phûúng, con gaái cuãa sû phuå Thñch Trûúâng Phaát. Bõ cha con Vaån Chêën Sún vu caáo, Àõch Vên phaãi vaâo tuâ chõu möåt vuå aán oan vaâ Thñch Phûúng trúã thaânh vúå cuãa Vaån Khuï, con trai Vaån Chêën Sún. Àõch Vên phaãi mang nöîi oan khuêët àoá suöët mûúâi mêëy nùm, cho àïën khi Thñch Phûúng sùæp chïët, anh múái giaãi thñch àûúåc cho cö nghe nöîi oan khuêët cuãa mònh. Coá leä vuå aán oan cuãa Hoaâ Sinh taåo ra nhûäng êën tûúång lúán trong têm höìn cuãa Kim Dung cho nïn trong bêët kyâ böå tiïíu thuyïët naâo, öng cuäng xêy dûång nhûäng tònh huöëng oan khuêët vaâ cho nhên vêåt trung têm cuãa mònh phaãi gaánh chõu nhûäng oan khuêët àoá. Trong YÃ thiïn Àöì long kyá, nhên vêåt Trûúng Vö Kyå 20 tuöíi, giaáo chuã cuãa Minh giaáo Trung Hoa, con trai cuãa Trûúng Thuyá Sún - àïå tûã thûá nùm cuãa Trûúng Tam Phong phaái Voä Àang, bõ nghi oan laâ giïët võ sû thuác Maåc Thanh Cöëc. Súã dô phaái Voä Àang nghi oan Trûúng Vö Kyå búãi vò anh laâ giaáo chuã Minh giaáo, àaåo phaái maâ Voä Àang goåi laâ Ma giaáo, vaâ búãi vò baån cuãa anh laâ Triïåu Mêîn, quêån chuáa Möng Cöí, keã thuâ lúán cuãa nhêët cuãa voä lêm Trung Hoa vaâ phaái Voä Àang. Ngûúâi àïå tûã thûá hai cuãa phaái Voä Àang laâ Du Liïn Chêu cùn cûá vaâo cêu di chuác viïët bùçng maáu cuãa Maåc Thanh Cöëc: "Mön höå hûäu biïën, kñch tu thanh lyá" vaâ cho rùçng Maåc Thanh Cöc aám chó Trûúng Vö Kyå. Chaâng trúã thaânh keã thuâ cuãa phaái Voä Àang. Nhûäng bûúác thùng trêìm cuãa Trûúng Vö Kyå khiïën ngûúâi àoåc phaãi höìi höåp, lo lùæng höå chaâng. Chó àïën khi Trûúng Vö Kyå àiïím huyïåt àûúåc boån Du Liïn Chêu, taåo àiïìu kiïån cho nhûäng àïå tûã phaái Voä Àang nghe àûúåc chñnh miïång cuãa Töëng Thanh Thû, con trai cuãa àaåi àïå tûã Töëng Viïîn Kiïìu, kïí laåi thuã àoaån hùæn hoåc voä cuãa phaái Nga mi vaâ giïët sû thuác Maåc Thanh Cöëc trong trûúâng húåp naâo thò caác àïå tûã cuãa phaái Voä Àang múái hïët nghi ngúâ Trûúng Vö Kyå vaâ nöîi oan cuãa anh múái àûúåc rûãa saåch. Lïånh Höì Xung trong Tiïëu ngaåo giang höì cuäng laâ möåt trûúâng húåp haâm oan trêìm troång, vaâ chó coá cú may cuãa söë phêån múái cûáu http://ebooks.vdcmedia.com VUÄ ÀÛÁC SAO BIÏÍN 240 àûúåc maång söëng cuãa anh. Lïånh Höì Xung bõ sû phuå Nhaåc Bêët Quêìn vu caáo laâ ùn cùæp böå Tõch taâ kiïëm phöí cuãa doâng hoå Lêm úã Phuác Chêu, giïët baån àöìng mön laâ Luåc Àaåi Hûäu, kïët giao vúái boån Ma giaáo laâ dêm tùåc Àiïìn Baá Quang. Nhaåc Bêët Quêìn coân gúãi thöng baáo túái caác mön phaái baáo tin àaä àuöíi Lïånh Höì Xung ra khoãi phaái Hoa Sún vaâ nhúâ caác haâo sô giang höì ra tay giïët höå tïn phaãn àöì Lïånh Höì Xung. Sûå thûåc thïë naâo? Chñnh Nhaåc Bêët Quêìn àaä chiïëm àoaåt böå Tõch taâ kiïëm phöí; Lao Àûác Nùåc giïët haåi Luåc Àaåi Hûäu; möëi giao tònh giûäa Lïånh Höì Xung vaâ Àiïìn Baá Quang chó laâ sûå khêm phuåc phêím chêët thùèng thùæn, khêm phuåc trònh àöå uöëng rûúåu maâ thöi. Nhaåc Bêët Quêìn truát lïn àêìu Lïånh Höì Xung nöîi oan khuêët to lúán àoá vúái muåc àñch duy nhêët laâ nhúâ giang höì haão haán giïët tïn àaåi àïå tûã höå mònh àïí laäo yïn têm luyïån Tõch taâ kiïëm phaáp, leo lïn àaåi võ minh chuã voä lêm Trung Hoa. Kiïìu Phong trong Thiïn long baát böå múái laâ trûúâng húåp bi àaát nhêët. Öng vêën laâ ngûúâi Khêët Àan bõ àûa vïì Trung Quöëc tûâ thuãa múái nùçm nöi, lúán lïn úã Trung Quöëc vaâ trúã thaânh bang chuã Caái bang, möåt töí chûá yïu nûúác vaâ tñch cûåc chöëng Khêët Àan. Möåt boån àïå tûã Caái bang phaãn loaån àaä cöng böë lyá lõch cuãa Kiïìu Phong; öng mêët ngöi Bang chuã, trúã thaânh keã thuâ cuãa quêìn huâng Trung Quöëc. Öng bõ vu caáo laâ boån Khêët Àan nùçm chúâ cú höåi dêng Trung Hoa cho àïë quöëc Khêët Àan. Àau soát vò trúâi àêët Trung Hoa mïnh möng maâ khöng thïí tòm ra möåt núi àïí söëng, Kiïìu Phong ra ngoaâi Nhaån Mön quan, mong söëng cuöåc àúâi du muåc sùn chöìn àuöíi thoã, saám höëi nhûäng haânh àöång chöëng Khêët Àan cuãa mònh ngaây xûa. Nhûng cú duyïn àaä àûa àêíy öng cûáu àûúåc Gia Luêåt Höìng Cú, hoaâng àïë Àaåi Liïu. Höìng Cú phong öng laâm Nam viïån Àaåi vûúng vaâ ra lïånh cho öng àem 20 vaån quên tiïën qua Nhaån Mön Quan, àaánh thùèng xuöëng Laåc Dûúng tiïu diïåt Töëng triïìu. Kiïìu Phong nghô àïën chuyïån trùm hoå lêìm than,nghô àïën miïëng cúm manh aáo ngûúâi Trung Hoa àaä nuöi mònh nïn ngûúâi, öng chöëng laåi lïånh haânh quên. Gia Luêåt Höìng Cú ra lïånh bùæt nhöët öng, chuåp cho öng chiïëc muä "tû thöng vúái Haán tùåc, phaãn böåi Liïu quöëc." Con ngûúâi ngay thùèng, nhên hêåu êëy cuöëi cuâng phaãi tòm möåt khaát voång tûå do bi thaãm: beã gaäy muäi tïn choá soái, tûå tûã ngay Nhaån Mön Quan, sau khi àaä xin http://ebooks.vdcmedia.com KIM DUNG GIÛÄA ÀÚÂI TÖI (quyïín 2) 241 Gia Luêåt Höìng Cú möåt lúâi hûäa vônh viïîn khöng xêm lùng Trung Hoa. Caái chïët àoá àöìng thúâi cuäng laâ möåt lúâi taå töåi vúái Höìng Cú vaâ haâng triïåu àöìng baâo Khêët Àan cuãa mònh. Thaåch Phaá Thiïn trong Hiïåp khaách haânh bõ vu caáo laâ keã gêy ra nhûäng vuå aán cûúäng dêm, giïët ngûúâi úã phaái Tuyïët Sún vò tûúáng maåo cuãa chaâng giöëng nhû àuác ngûúâi anh ruöåt cuãa mònh laâ Thaåch Trung Ngoåc; Quaách Tônh trong Anh huâng xaå àiïu bõ caác thêìy cuãa mònh nghi ngúâ laâ Haán gian laâm giaán àiïåp cho quên Möng Cöí; Dûúng Qua trong Thêìn àiïu hiïåp luä bõ vu oan laâ keã bùæt coác em beá Quaách Tûúng, thoaã hiïåp vúái giùåc Nguyïn xêm lûúåc... Nhûäng nhên vêåt cuãa Kim Dung àaä traãi qua thiïn ma baách chiïët múái àûúåc minh oan, rûãa saåch nöîi nhuåc, lêëy laåi phêím giaá tûúi àeåp cuãa con ngûúâi. Kim Dung xêy dûång nhûäng vuå aán oan vúái möåt buát phaáp tinh tïë, möåt kyä thuêåt tiïíu thuyïët sêu sùæc. Öng dûång lïn nhûäng hiïån trûúâng giaã, nhûäng höì sú giaã, nhûäng suy àoaán thoaåt nghe thò rêët húåp lyá nhûng thûåc sûå rêët phi luêån lyá, taåo àiïìu kiïån cho nhûäng nhên vêåt phaãn diïån giïët oan möåt con ngûúâi. Têët nhiïn boån hoå cuäng nhên danh phaáp luêåt quöëc gia, chuã nghôa Haán töåc, àaåo lyá laâm ngûúâi, tinh thêìn yïu nûúác...Röìi taác giaã lêåt ngûúåclaåi vêën àïì, chûáng minh cho àöåc giaã thêëy toaân böå caác dûä kiïån êëy chó laâ nguyå taåo nïn àïí nhûäng nhên vêåt chñnh quên tûã cuãa öng saáng lïn rûåc rúä giûäa nhûäng keã àaåo àûác giaã . Röìi àuáng nhû mö thûác tiïíu thuyïët phûúng Àöng, caái hêåu ngoåt ngaâo àïën úã cuöëi taác phêím: Àõch Vên trúã vïì vúái tònh yïu cuãa Thuãy Sinh; Trûúng Vö Kyå keã löng maây cho Triïåu Mêîn; Lïånh Höì Xung "Tiïëu ngaåo giang höì" vúái Nhêåm Doanh Doanh; Thaåch Phaá Thiïn trúã vïì vúái A Tuá... Chó coá Kiïìu Phong àïí laåi gioåt lïå vônh viïîn trong loâng người: xaác öng vuâi sêu dûúái Nhaån Mön Quan, duâ nöîi oan khuêët àaä àûúåc rûãa saåch. http://ebooks.vdcmedia.com
- Xem thêm -