Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Cao đẳng - Đại học Sư phạm Luận văn giáo dục luật giao thông đường bộ cho thanh niên mới lớn trên địa bàn t...

Tài liệu Luận văn giáo dục luật giao thông đường bộ cho thanh niên mới lớn trên địa bàn thành phố vĩnh long

.PDF
151
533
142

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI LƢƠNG THỊ THU HIỀN GIÁO DỤC LUẬT GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ CHO THANH NIÊN MỚI LỚN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VĨNH LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI LƢƠNG THỊ THU HIỀN GIÁO DỤC LUẬT GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ CHO THANH NIÊN MỚI LỚN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VĨNH LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Chuyên ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng Mã ngành: Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN THỊ HUỆ HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu “Giáo dục Luật Giao thông đường bộ cho thanh niên mới lớn trên địa bàn thành phố Vĩnh Long” dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu có trích dẫn nguồn chính xác, kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực, chưa từng được công bố trong bất cứ một nghiên cứu nào khác. Tác giả luận văn Lƣơng Thị Thu Hiền LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn đến PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ, người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ và động viên em trong suốt quá trình nghiên cứu đề tài luận văn tốt nghiệp này. Em xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới các thầy, cô trong Khoa Tâm lý - Giáo dục học, trường ĐHSP Hà Nội, các đơn vị đã cung cấp số liệu để thực hiện đề tài như Đội cảnh sát giao thông thành phố Vĩnh Long, Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long, các đồng chí cùng công tác tại phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Vĩnh Long, gia đình, bè bạn đã giúp đỡ, động viên, tạo điều kiện cho em trong suốt quá trình nghiên cứu. Mặc dù đã dành nhiều thời gian, công sức và cố gắng rất nhiều, nhưng do khả năng của bản thân còn hạn chế, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học chưa nhiều nên luận văn tốt nghiệp của em còn nhiều thiếu sót, kính mong các thầy, cô góp ý và chỉ bảo để em được tiến bộ và trưởng thành hơn về chuyên môn cũng như về công tác nghiên cứu khoa học. Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017 Tác giả luận văn Lƣơng Thị Thu Hiền DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATGT : An toàn giao thông CSGT : Cảnh sát giao thông CNH - HĐH : Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa GD : Giáo dục GD&ĐT : Giáo dục và Đào tạo GTĐB : Giao thông đường bộ Nxb : Nhà xuất bản TNGT : Tai nạn giao thông TNML : Thanh niên mới lớn TTATGT : Trật tự an toàn giao thông TW : Trung ương UTGT : Ùn tắc giao thông TCCĐ : Tổ chức cộng đồng THPT : Trung học phổ thông CSVC : Cơ sở vật chất VPHC : Vi phạm hành chính CSGTĐB : Cảnh sát giao thông đường bộ TPVL : Thành phố Vĩnh Long MỤC LỤC MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 1 1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................. 1 2. Mục đích nghiên cứu ....................................................................................... 3 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu............................................................... 3 4. Giả thuyết khoa học ........................................................................................ 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu ...................................................................................... 4 6. Phạm vi nghiên cứu ......................................................................................... 4 7. Phƣơng pháp nghiên cứu................................................................................ 5 8. Cấu trúc luận văn ............................................................................................ 5 Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN NGHIÊN CỨU VIỆC GIÁO DỤC LUẬT GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ CHO THANH NIÊN MỚI LỚN ..................... 6 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề .................................................... 6 1.2. Các khái niệm cơ bản ................................................................................... 9 1.2.1. Pháp luật và Luật Giao thông đường bộ................................................... 9 1.2.2. Thanh niên mới lớn.................................................................................. 10 1.2.3. Giáo dục, giáo dục pháp luật và giáo dục Luật giao thông đường bộ cho thanh niên mới lớn ............................................................................................. 16 1.3. Công tác giáo dục Luật Giao thông đƣờng bộ ...... 20 1.3.1. Mục tiêu giáo dục Luật Giao thông đường bộ cho thanh niên ... 20 1.3.2. Nhiệm vụ giáo dục Luật Giao thông đường bộ cho thanh niên m ...... 20 1.3.3. Nội dung giáo dục Luật Giao thông đường bộ ............................................................................................................................. 21 1.3.4. Các lực lượng giáo dục Luật giao thông đường bộ cho thanh niên mới lớn ..... 22 1.3.5. Phương pháp giáo dục Luật Giao thông đường bộ cho tha ................................................................................................................ 22 1.3.6. Các hình thức tổ chức giáo dục Luật Giao thông đường bộ ........................................................................................................ 23 1.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến công tác giáo dục Luật giao thông đƣờng bộ ..................................................................................... 23 1.4.1. Các yếu tố khách quan ............................................................................. 23 1.4.2. Các yếu tố chủ quan ................................................................................. 28 Tiểu kết chương 1 ............................................................................................... 32 Chương 2: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC LUẬT GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ CHO THANH NIÊN MỚI LỚN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VĨNH LONG .............................................................................................. 33 2.1. Khái quát về thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long ............................. 33 2.1.1. Vị trí địa lí, đơn vị hành chính, lịch sử phát triển của thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long......................................................................................... 33 2.1.2. Tình hình kinh tế và xã hội của thành phố Vĩnh Long ................................ 35 2.2. Tổ chức khảo sát thực trạng ..................................................................... 37 2.2.1. Mục đích khảo sát ...................................................................................... 37 2.2.2. Nội dung khảo sát....................................................................................... 37 2.2.3. Đối tượng khảo sát ..................................................................................... 37 2.2.4. Phương pháp khảo sát................................................................................ 37 2.2.5. Công cụ khảo sát ....................................................................................... 37 2.2.6. Tiến hành khảo sát ..................................................................................... 38 2.2.7. Phương pháp xử lí số liệu .......................................................................... 38 2.3. Thực trạng việc chấp hành Luật Giao thông đƣờng bộ củ trên địa bàn Thành phố Vĩnh Long ................................................. 38 2.3. 1. Thanh niên mới lớn trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long ........................................................................................................... 38 2.3.2. Nhận thức của than về Luật Giao thông đường bộ............. 39 2.3.3. Thái độ củ đối với những hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ .......................................................................................... 43 2.3.4. Tình trạng hành vi tham gia giao thông đường bộ và những vi phạm Luật giao thông đường bộ của thanh niên mới lớn ......................................... 45 2.4.2. Thực trạ ục Luật Giao thôn ở thành phố Vĩnh Long ...................................................................................... 50 2.4.3. Thực trạ ục Luậ ở thành phố Vĩnh Long ...................................................................................... 52 2.4.4. Các ục Luậ ở thành phố Vĩnh Long ............................................................................... 54 2.4.5. Thanh niên mới lớn trong công tác giáo dục Luật Giao thông đường bộ ............................................................................................................................. 58 2.4.6. Thực trạng sử dụng các phương pháp giáo dục Luật Giao thông đường bộ cho thanh niên mới lớn trên địa bàn thành phố Vĩnh Long....................... 59 2.4.7. Thực trạng sử dụng các hình thứ ục Luật Giao thông đường bộ ịa bàn thành phố Vĩnh Long ........... 60 2.4.8. Kết quả giáo dục Luật Giao thông đường bộ cho thanh niên mới lớn trên địa bàn thành phố Vĩnh Long .............................................................................. 61 2.4.9. Các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục Luậ ở địa bàn thành phố Vĩnh Long .......................................................... 63 2.5. Đánh giá chung về thực trạng công tác giáo dục Luậ ịa bàn thành phố Vĩnh Long ................................ 65 2.5.1. Những kết quả đạt được........................................................................... 65 2.5.2. Những vấn đề còn tồn tại ......................................................................... 66 2.5.3. Nguyên nhân của những vấn đề tồn tại .................................................. 67 Tiểu kết chƣơng 2 .............................................................................................. 69 Chương 3: BIỆN PHÁP GIÁO DỤC LUẬT GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ CHO THANH NIÊN MỚI LỚN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VĨNH LONG ............ 70 3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp ................................................................... 70 3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo phù hợp với thực tiễn địa phương ........................ 70 3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi ............................................................ 71 3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả.......................................................... 71 3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học ......................................................... 72 3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa và phát triển...................................... 72 3.1.6. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống .......................................... 73 3.2. Một số biện pháp giáo dục Luật Giao thông đƣờng bộ cho thanh niên mới lớn trên địa bàn thành phố Vĩnh Long .................................................... 73 3.2.1. Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các lực lượng xã hội trong giáo dục Luật Giao thông đường bộ cho thanh niên mới lớn .. 73 3.2.2. Hoàn thiện kế hoạch giáo dục Luật Giao thông đường bộ cho thanh niên mới lớn ........................................................................................................ 76 3.2.3. Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đảm trách công tác giáo dục Luật Giao thông đường bộ cho thanh niên mới lớn ........................................................................................................ 79 3.2.4. Phân hóa đối tượng để thực hiện công tác giáo dục Luật Giao thông đường bộ cho thanh niên mới lớn ..................................................................... 81 3.2.5. Phát huy tính tích cực của thanh niên mới lớn trong công tác giáo dục Luật Giao thông đường bộ ................................................................................. 82 3.2.6. Tổ chức phong phú, đa dạng các hoạt động giáo dục Luật giao thông đường bộ cho thanh niên mới lớn ..................................................................... 84 3.2.7. Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng giáo dục trong công tác giáo dục Luật Giao thông đường bộ cho thanh niên mới lớn......................................... 86 3.2.8. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác giáo dục Luật Giao thông đường bộ cho thanh niên mới lớn ................................. 90 3.2.9. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục Luật Giao thông đường bộ cho thanh niên mới lớn, kết hợp với khen thưởng, trách phạt kịp thời, nghiêm minh .............................................................................................. 92 3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp ............................................................... 94 3.4. Khảo nghiệm các biện pháp giáo dục Luật Giao thông đƣờng bộ cho thanh niên mới lớn trên địa bàn thành phố Vĩnh Long ................................ 94 3.4.1. Khái quát về quá trình khảo nghiệm....................................................... 94 3.4.2. Phân tích kết quả khảo nghiệm ............................................................... 96 Tiểu kết chƣơng 3 ............................................................................................. 100 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ................................................................. 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................... 104 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1. Số lượng TNML trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long trong những năm gần đây .................................................................................... 38 Bảng 2.2. Số liệu thanh niên mới lớn vi phạm luật giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Vĩnh Long .................................................................................... 39 Bảng 2.3. Nhận thức về sự cần thiết của hệ thống kiến thức về ATGT và Luật GTĐB đối với TNML ......................................................................................... 39 Bảng 2.4. Mức độ hiểu biết của TNML về Luật GTĐB .................................... 40 Bảng 2.5. Nhận thức của TNML về các con đường lĩnh hội những kiến thức của Luật GTĐB .......................................................................................................... 41 Bảng 2.6. Đánh giá của TNML về tầm quan trọng của ATGT .......................... 43 Bảng 2.7. Đánh giá về vấn đề sử dụng xe máy của TNML ............................... 44 Bảng 2.8. Đánh giá của TNML về hiện tượng chạy xe đánh võng, biểu diễn, đua xe trên đường phố................................................................................................ 44 Bảng 2.9. Tình trạng TNML sử dụng xe máy làm phương tiện đi lại ................ 45 Bảng 2.10. Đánh giá mức độ vi phạm Luật GTĐB của TNML trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long .......................................................................... 46 Bảng 2.11 : Đánh giá về nguyên nhân vi phạm Luật GTĐB của TNML .......... 48 Bảng 2.13. Mục tiêu giáo dục Luật GTĐB của TNML trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long ................................................................................. 50 Bảng 2.14. Đánh giá về sự thiết thực của nội dung giáo dục Luật GTĐB cho TNML .................................................................................................................. 52 Bảng 2.15. Đánh giá về mức độ thực hiện các nội dung giáo dục Luật GTĐB cho TNML ........................................................................................................... 53 Bảng 2.16: Đánh giá mức độ quan trọng của các lực lượng giáo dục với công tác giáo dục Luật GTĐB cho TNML .................................................................. 54 Bảng 2.17: Đánh giá mức độ thực hiện của các lực lượng giáo dục với công tác giáo dục Luật GTĐB cho TNML ........................................................................ 56 Bảng 2.18: Đánh giá về thực trạng sự phối hợp của các lực lượng giáo dục với công tác giáo dục Luật GTĐB cho TNML ......................................................... 57 Bảng 2.19. Đánh giá về thực trạng sử dụng các hình thứ ục Luật GTĐB cho TNML trên địa bàn thành phố Vĩnh Long ....................................... 60 Bảng 2.20. Đánh giá về hiệu quả giáo dục Luật GTĐB cho TNML trên địa bàn thành phố Vĩnh Long........................................................................................... 61 Bảng 2.21. Đánh giá về các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục Luật GTĐB cho TNML trên địa bàn thành phố Vĩnh Long .......................................................... 63 Bảng 3.1. Đánh giá về mức độ cần thiết của các biện pháp giáo dục Luật GTĐB cho TNML trên địa bàn thành phố Vĩnh Long .......................................................... 96 Bảng 3.2. Đánh giá về tính khả thi của các biện pháp giáo dục Luật GTĐB cho TNML trên địa bàn thành phố Vĩnh Long .......................................................... 98 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài ề đ ự ơ n chưa b [18] ;đ - . 1 phư p Nhà nước h ới lớn (TNML). Trong thời gian qua, với sự quan tâm của các ban, ngành và các tổ chức cộng đồng (TCCĐ), đặc biệt là sự vận dụng đúng đắn những chủ trương của Đảng, Nhà nước trong công tác tuyên truyền giáo dục (GD) Luật GTĐB của lực lượng cảnh sát giao thông và các cơ quan, các tổ chức tại thành phố Vĩnh Long, ý thức chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) của người dân nói chung và TNML nói riêng có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, cho đến nay trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, tình hình TTATGT vẫn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng giảm hàng năm không ổn định. Theo thống kê của cơ quan chức năng, trung bình mỗi năm trên địa bàn thành phố Vĩnh Long xảy ra khoảng 4000 vụ vi phạm TTATGT, đã cướp đi hàng chục sinh mạng con người, nhiều người mất khả năng lao động trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội, trong đó TNML vi phạm TTATGT khá cao chiếm tỉ lệ khoảng 5% trên tổng số vụ vi phạm trong năm. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến TNGT và vi phạm TTATGT trong TNML nhưng chủ yếu là do ý thức tự giác chấp hành luật giao thông còn hạn chế; công tác giáo dục Luật GTĐB cho TNML còn nhiều bất cập, hiệu quả tác động từ giáo dục Luật GTĐB chưa cao. bên cạnh đó một số phụ huynh chưa làm gương, chưa dành thời gian để quan tâm hướng dẫn con em mình chấp hành Luật GTĐB; công tác phối hợp với các tổ chức cộng đồng (TCCĐ) trên địa bàn về giáo dục TTATGT chưa thường xuyên; một bộ phận TNML không đội mũ bảo hiểm; 2 lạng lách, đánh võng; đua xe; thậm chí điều khiển xe môtô khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe khi tham gia giao thông... làm mất TTATGT, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đến tính mạng của bản thân và người tham gia giao thông; bởi thế, việc nghiên cứu GD Luật GTĐB cho TNML là điều vô cùng cần thiết, có ý nghĩa thiết thực trong giai đoạn hiện nay. Như vậy, thực tiễn GD luật GTĐB cho TNML đã đặt ra những vấn đề cần phải nghiên cứu. Đã có rất nhiều bài báo, trên phương tiện truyền thông và nhiều đề tài nghiên cứu, nhưng chưa có đề tài nghiên cứu vấn đề này ở địa bàn thành phố Vĩnh Long. Với mong muốn giúp các em nâng cao ý thức và hành vi chấp hành TTATGT và hiểu biết cơ bản để phòng, tránh TNGT, xây dựng thế hệ những công dân có thói quen tôn trọng Luật GTĐB khi tham gia giao thông, góp phần kéo giảm tỉ lệ vi phạm TTATGT và TNGT, chúng tôi lựa chọn đề tài “Giáo dục Luật Giao thông đường bộ cho thanh niên mới lớn trên địa bàn thành phố Vĩnh Long” để tiến hành nghiên cứu. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn, luận văn đề xuất một số biện pháp giáo dục Luật GTĐB cho TNML trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, góp phần nâng cao ý thức và hành vi chấp hành luật GTĐB cho TNML tại địa bàn nghiên cứu. 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Công tác giáo dục cho TNML trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Giáo dục Luật GTĐB cho TNML trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. 4. Giả thuyết khoa học Trong những năm qua, công tác giáo dục Luật GTĐB cho TNML trên địa bàn thành phố Vĩnh Long đã có nhiều tiến triển song còn nhiều bất cập. Nếu đi sâu nghiên cứu cơ sở lí luận về vấn đề này; đồng thời tiến hành khảo sát, đánh giá đúng thực trạng và đề xuất được các biện pháp giáo dục Luật 3 GTĐB cho TNML trên địa bàn thành phố Vĩnh Long có tính đồng bộ, sát với thực tế, thì sẽ nâng cao nhận thức và hành vi chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho TNML tại thành phố, góp phần kéo giảm tình trạng vi phạm TTATGT và TNGT. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Nghiên cứu xác định cơ sở lí luậ ục Luật GTĐB cho TNML. 5.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng giáo dục Luật GTĐB của TNML trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. 5.3. Đề xuất biện pháp giáo dục Luật GTĐB cho TNML trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. 6. Phạm vi nghiên cứu 6.1. Về nội dung nghiên cứu Đề tài chỉ giới hạn phạm vị nghiên cứu về lí luận, thực trạng và biện pháp giáo dục Luật GTĐB cho TNML trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. 6.2. Về khách thể khảo sát - Khảo sát trên 50 cán bộ thuộc các cơ quan, ban, ngành, Đoàn thể tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long như: Cơ quan công an, Cơ quan chính quyền, Hội Cựu chiến binh; Hội cha mẹ học sinh; Hội Phụ nữ; Đoàn Thanh niên. - Khảo sát trên 300 TNML trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. - Khảo sát trên 20 chuyên gia trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Tâm lý học, Giáo dục học... 6.3. Về thời gian nghiên cứu Từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 3 năm 2017 4 7. Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lí luận: Sử dụng các phương pháp nghiên cứu tài liệu, văn bản, phân tích, tổng hợp và hệ thống hóa các tài liệu liên quan để xây dựng cơ sở lí luận của luận văn. 7.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.1. Phương pháp quan sát: nhằm thu thập các thông tin về thực trạng giáo dục Luật GTĐB cho TNML trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. 7.2.2. Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi: nhằm thu thập các thông tin từ cán bộ các cơ quan, tổ chức, ban, ngành về thực trạng giáo dục Luật GTĐB cho TNML trên địa bàn. 7.2.3. Phương pháp phỏng vấn: trực tiếp thu thập các thông tin về thực trạng giáo dục Luật GTĐB cho TNML. 7.2.4. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: tổng kết các kinh nghiệm giáo dục Luật GTĐB. 7.2.5. Phương pháp khảo nghiệm: để chứng minh tính khả thi của các biện pháp được đưa ra trong luận văn. 7.3. Nhóm các phương pháp bổ trợ: 7.3.1. Phương pháp chuyên gia: trong quá trình thực hiện tác giả luận văn thường xuyên xin ý kiến các chuyên gia để xây dựng đề cương, bộ công cụ nghiên cứu, đề xuất biện pháp... 7.3.2. Sử dụng phương pháp thống kê toán học với sự hỗ trợ của phầm mềm tin học để xử lí số liệu thu được từ kết quả điều tra, kết quả khảo nghiệm. 8. Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn được thể hiện qua 3 chương: Chương 1. Cơ sở lí luận nghiên cứu việc giáo dục Luật GTĐB cho TNML Chương 2. Thực trạng giáo dục Luật GTĐB cho TNML trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. Chương 3. Biện pháp giáo dục Luật GTĐB cho TNML trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. 5 Chương 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN NGHIÊN CỨU VIỆC GIÁO DỤC LUẬT GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ CHO THANH NIÊN MỚI LỚN 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề Hệ thống pháp luật của nhà nước đưa ra những quy tắc xử sự chung và thống nhất trong cả nước, để đảm bảo sự quản lí thống nhất của nhà nước trong quản lí xã hội và điều chỉnh các quan hệ xã hội theo chuẩn mực chung của xã hội. Hệ thống pháp luật của nhà nước được xây dựng và được thực hiện quản lý xã hội bằng những văn bản quy phạm pháp luật có tính bắt buộc chung, thống nhất. Trong những năm qua, Đả , từng bước Có thể kể đến một số văn bản pháp quy sau như: - - N ông; c 6 - - ; - Đến nay, lĩnh vực GD luật GTĐB đã được nhiều cá nhân, nhà nghiên cứu, các cơ quan, tổ chức xã hội tiến hành nghiên cứu dưới nhiều góc độ và những mức độ, phạm vi khác nhau, tùy thuộc vào mục đích nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận nghiên cứu khác nhau về lĩnh vực quy định trong luật giao thông đường bộ. Trong các lĩnh vực, khía cạnh của luật giao thông đường bộ, đã có một số tác giả, nhà nghiên cứu, cơ quan, tổ chức xã hội thực hiện qua các công trình nghiên cứu khoa học, các chuyên đề, bài báo khoa học, các luận văn thạc sĩ, tiến sĩ có giá trị cao trong thực tiễn như: Chuyên đề cấp bộ về “Công tác kiểm sát điều tra xử lý án vi phạm các quy định về an toàn GTĐB” của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kỷ yếu hội thảo khoa học “Tai nạn giao thông nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa” của Bộ công an (năm 1997); Đề tài khoa học cấp Bộ “Tai nạn giao thông đường bộ, thực trạng, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa của lực lượng Cảnh sát giao thông” của Bộ Công an (năm 1998); Đề tài “Tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực trạng và giải pháp” của Lê Văn Bách (năm 2002); đề tài nghiên cứu “Hệ thống giao thông Việt Nam: Những vấn đề hiện tại và chương trình cho tương lai” của Tiến sĩ Khuất Việt Hùng - Viện quy hoạch và quản lí giao thông vận tải (Đại học giao thông vận tải); “Nghiên cứu quy hoạch tổng thể an toàn giao thông đường bộ của nước cộng hòa XHCN Việt Nam” của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản và ủy ban ATGT quốc gia (năm 2008); “Chiến lược giao thông: Chuyển đổi, cải cách và quản lí bền vững” của Ngân hàng thế giới (năm 2006); “Nghiên cứu chiến lược phát triển giao thông đô thị cho các thành phố trung bình ở Việt Nam” của (Ngân hàng thế giới năm 2008). 7 Bên cạnh đó, còn rất nhiều các công trình nghiên cứu khác về hiện trạng giao thông Việt Nam và thực trạng thi hành luật giao thông Việt Nam, tuy ở cách tiếp cận khác nhau, nhưng các đề tài đã nêu ra được những thực trạng của giao thông và thực trạng thực thi luật GTĐB của người dân, và từ đó đưa ra những giải pháp từ cụ thể đến những giải pháp vĩ mô để tăng cường quản lí việc thực hiện chấp hành an toàn GTĐB. Trong lĩnh vực GD pháp luật nói chung và GD Luật GTĐB nói riêng, trong những năm gần đây cũng đã có một số công trình nghiên cứu về vấn đề này. Chúng ta có thể kể đến một số công trình nghiên cứu tiêu biểu sau: - “Biện pháp quản lí hoạt động giáo dục Luật GTĐB cho học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ”, đề tài Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội của tác giả Trần Duy Hoàng năm 2013. - “Quản lí giáo dục Luật GTĐB cho học sinh ở các trường Trung học phổ thông huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội”, đề tài Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội của tác giả Ngô Văn Khánh năm 2014. - “Nghiên cứu các giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường an toàn GTĐB ở Việt Nam”, đề tài luận án Tiến sĩ kinh tế, chuyên ngành Tổ chức và Quản lí vận tải, Trường Đại học Giao thông vận tải của tác giả Nguyễn Ngọc Thạch năm 2015. - “Quản lí hoạt động giáo dục ATGT tại các trường Tiểu học quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội”, đề tài luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội của tác giả Nguyễn Thị Lan Anh năm 2016. Tóm lại, qua việc nghiên cứu tổng quan về GD pháp luật và GD Luật GTĐB chúng tôi thấy rằng, trong những năm qua, ở nước ta đã có một số công trình nghiên cứu về ATGT, GD và quản lí GD luật GTĐB. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu đầy đủ, và có hệ thống về GD luật GTĐB cho TNML nói chung và cho TNML ở thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long nói riêng, góp phần đảm bảo TTATGT và sự bình yên của xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 8 1.2. Các khái niệm cơ bản 1.2.1. Pháp luật và Luật Giao thông đường bộ 1.2.1.1. Pháp luật Khi Nhà nước ra đời, Nhà nước phải sử dụng công cụ đặc biệt để điều chỉnh các mối quan hệ trong xã hội phù hợp với lợi ích giai cấp thống trị. Công cụ đó là pháp luật, do vậy cùng với sự ra đời của nhà nước thì pháp luật cũng xuất hiện. Những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của Nhà nước cũng là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của pháp luật. Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, để điều chỉnh các quan hệ xã hội, hướng hành vi của chủ thể tham gia quan hệ xã hội đi theo mục đích nhà nước đặt ra. Pháp luật có tính bắt buộc chung nên nó đảm bảo tính thống nhất trong cả nước và tính hiệu lực trong quá trình quản lý. Pháp luật có tính quy phạm, tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức, tính bắt buộc chung, tính ý chí và tính xã hội. Các quy định pháp luật của nhà nước được thể hiện bằng các văn bản quy phạm pháp luật là những văn bản luật và văn bản dưới luật. Như vậy pháp luật chúng ta có thể hiểu là hệ thống các quy tắc xử sự do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị, là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội. 1.2.1.2. Luật giao thông đường bộ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 [13] đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; ngày 13/11/2008 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật giao thông đường bộ, có hiệu lực từ ngày 01/7/2009, bao gồm 8 chương và 89 điều, trong lĩnh vực thi hành, dưới Luật còn có các quyết định, nghị định và các văn bản quy phạm khác hướng dẫn thi hành Luật giao thông đường bộ. 9
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tài liệu vừa đăng