Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Cao đẳng - Đại học Sư phạm Thực trạng và giải pháp để nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn hiện na...

Tài liệu Thực trạng và giải pháp để nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn hiện nay

.DOC
21
7420
92

Mô tả:

Trêng ®¹i häc s ph¹m hµ néi 2 Khoa gi¸o dôc chÝnh trÞ ===== o0o ===== tiÓu luËn TRIẾT HỌC ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Gi¶ng viªn : …………… Sinh viªn : Líp : K36 – GDCD Hµ Néi, 2013 MỤC LỤC MỞ ĐẦU. 1. Lý do chọn đề tài 2. Tình hình nghiên cứu vấn đề CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGƯỜI ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN 1.1. Quan điểm của MÁC-ĂNGGHEN về người đảng viên cộng sản. 1.2. Quan điểm của LÊNIN về người đảng viên cộng sản. 1.3. Quan điểm của HỒ CHÍ MINH về người đảng viên cộng sản. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. 2.1. Đặc điểm tình hình của chi bộ trường THCS ĐÀO XÁ 2.2. Giải pháp để nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn hiện nay. KẾT LUẬN. DANH MỤC THAM KHẢO. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Chất lượng đảng viên là một trong những vấn đề cơ bản quyết định đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, bởi đảng viên là những phần tử tạo thành các tổ chức cơ sở đảng và tạo thành Đảng. Chất lượng đảng viên có vai trò cực kỳ quan trọng trong mỗi thời kỳ phát triển của đất nược Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Mỗi đảng viên tốt, mỗi Chi bộ tốt là Đảng được mạnh thêm một phần, đảng viên kém, Chi bộ kém là những khâu yếu của Đảng”?.Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nạm Đảng là sự liên kết của những người cùng lý tưởng, cùng mục đích phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, vững buớc tiến lên Chủ nghĩa xã hội”... Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X ,Đảng ta đã nhận định: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, kể cả một số cán bộ chủ chốt các cấp, yếu kém cả về phẩm chất và năng lực, thiếu tính chiến đấu và tinh thần bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, giảm sút lòng tin, phai nhạt lý tưởng, một số ít có biểu hiện bất mãn, mất lòng tin, nói và làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng, vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, vi phạm Pháp luật của Nhà nước bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân trong một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng gia tăng, vẫn còn tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền”, …, thoái hoá biến chất về chính trị, tư tưởng, về đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu dân trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn diễn ra nghiêm trọng, kéo dài”`. (Nguồn: Văn kiện Đại hội X của Đảng, trang 263,264). Nhận thức sâu sắc được những vấn đề về giáo dục, chất lượng giáo dục, xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ đảng viên nên tôi mạnh dạn chọn đề tài: “thực trạng và giải pháp để nâng cao chất lượng đảng viên của Chi bộ Trường THCS Đào Xá hiện nay”, để làm đề tài tiểu luận cuả mình. 2. Tình hình nghiên cứu vấn đề. Do tầm quan trọng và sự đòi hỏi của tổ chức đảng thì vấn đề nâng cao chất lượng đảng viên là rất cần thiết.Nâng cao chất lượng đảng viên là vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng vì vậy trong thời gian gần đây đã và đang có nhiều công trình nghiên cứu và nói về vấn đề này: - Bài viết: Để chất lượng đảng viên đáp ứng yêu cầu của Điều lệ Đảng – Theo Tạp chí cộng sản - Bài viết:Nâng cao chất lượng Đảng viên là yếu tố then chốt nâng cao chất lượng Đảng, -Góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI: - Bài viết :Nâng cao chất lượng đảng viên theo Tư tưởng Hồ Chí Minh,- Báo điện biên phủ online Nhìn chung những bài viết này đã nói khá rõ về việc nầng cao chất lương đảng viên tuy nhiên lại chưa đi vào cụ thể của từng chi bộ nào .Vì vậy trên cơ sở kế thừa các thành tựu đó tôi chọn đề tài này làm bài tiểu luận của mình. CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGƯỜI ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN 1.1 Quan điểm của Mác, ăng ghen, Lênin về người đảng viên cộng sản: - Mác và ăng ghen đã khẳng định: Để lật đổ giai cấp tư sản và xã hội tư bản, xây dựng chủ nghĩa Cộng sản, giai cấp Vô sản nhất thiết phải thành lập chính Đảng của mình. Hai ông đã đưa ra những quan điểm, nguyên lý xây dựng chính Đảng cách mạng của giai cấp vô sản và trực tiếp thể hiện quan điểm đó trong quá trình xây dựng và lãnh đạo hoạt động của “Liên đoàn những người cộng sản”? – chính Đảng cách mạng đầu tiên trên thế giới của giai cấp vô sản, trong đó bộ phận rất quan trọng là những quan điểm cơ bản về người đảng viên cộng sản.Người đảng viên cộng sản về mặt thực tiễn là bộ phận kiên quyết nhất trong các Đảng công nhận ở tất cả các nước, là bộ phận cổ vũ tất cả các bộ phận khác . Về lý luận, họ hơn những bộ phận còn lại của giai cấp vô sản ở chỗ họ hiểu rõ những điều kiện, tiến trình và kết quả chung của phong trào vô sản. Các Mác và ăng ghen là những người đầu tiên nêu lên những tư tưởng cơ bản về Đảng Cộng sản. Những tư tưởng đó bắt nguồn từ luận điểm khoa học về vai trò lịch sử thế giới của giai cấp công nhân…Theo hai ông: Đảng viên cộng sản là người được vũ trang bằng lý luận tiên tiến, có trình độ giác ngộ cao và trong hoạt động thực tiễn đảng viên là người kiên quyết biết lôi cuốn quần chúng hoạt đông. Đảng là một đội ngũ có tổ chức chặt chẹ Đảng phải là khối thống nhất trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chực Như vậy về bản chất, Đảng là của giai cấp công nhân, nhưng Đảng đại diện cho toàn thể nhân dân lao động, bởi vì giai cấp công nhân chỉ có thể giải phóng cho mình khi nó đồng thời giải phóng các tầng lớp nhân dân lao động trong xã hôi. Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản, Đảng chỉ có thể làm tròn vai trò là đội tiên phong khi Đảng chỉ bao gồm những chiến sỹ tiên phong , Đảng chỉ kết nạp những đại biểu ưu tú trong giai cấp công nhân và nhân dân lao động vào Đảng Đây chính là biện pháp quan trọng để cải tạo thành phần, chất lượng của Đảng và cũng là điều kiện quan trọng để xây dựng Đảng vững mạnh, nâng cao uy tín và vai trò tiên phong của Đảng. Để nâng cao chất lượng đảng viên, công tác đảng viên đóng một vai trò hết sức quan trong. Mác và Ăngghen rất chú ý, từ việc xây dựng điều kiện, tiêu chuẩn để kết nạp đảng viên, đến việc phân công công tác, quản lý, kiểm tra và kỷ luật đảng viên trong việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và Điều lệ Đảng Một trong những biện pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng đảng viên, đảm bảo sức sống, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng là phải nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới vào Đảng 1.1.2. Quan điểm của Lênin. Quan điểm của Lenin về người đảng viên cộng sản được thể hiện cô đọng và sâu sắc trong Chương I, Điều lệ của Đảng công nhân dân chủ xã hội Nga điều kiện kết nạp đảng viên, Lenin chỉ rõ: Tất cả những người nào thừa nhận Cương lĩnh của Đảng và ủng hộ Đảng bằng những phương tiện vật chất cũng như bằng cách tự tham gia vào một trong các tổ chức của Đảng, đều có thể được công nhận là đảng viên Trong điều kiện Đảng cầm quyền Lenin đã phát triển và hoàn chỉnh quan điểm của mình về tiêu chuẩn đảng viên Cộng sản Theo Lenin, tiêu chuẩn của người đảng viên trong điều kiện Đảng cầm quyền gồm những nội dung sau: - Đảng viên Cộng sản phải là người giác ngộ lý tưởng cộng sản chủ nghĩa - Có trình độ văn hoá, lý luận, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giạo - Có ý thức kỷ luật cao: “Chính đảng của giai cấp vô sản phải được thực hiện trong nội bộ của mình một chế độ tập trung chặt chẽ và một kỷ luật nghiêm ngặt - Gắn bó với quần chúng, giáo dục tổ chức quần chúng thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng, là tấm gương mẫu mực cho quần chúng noi theo - Đảng viên Cộng sản phải tiên tiến hơn quần chúng và khác so với các đảng viên khác, các phần tử cơ hôi. Tư cách đảng viên là những đặc trưng cơ bản của người đảng viên cần có, đó là yếu tố chủ yếu để phân biệt với người ngoài Đảng Qua những vấn đề nêu trên, chúng ta thấy rằng các nhà kinh điển của Chủ nghĩa Mác – Lenin rất quan tâm đến đảng viên và công tác đảng viên nhằm xây dựng một đội ngũ đảng viên có chất lượng xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân đủ sức lãnh đạo cách mạng đến thắng lơi. 1.1.3.Tư tưởng Hồ Chí Minh về người đảng viên cộng sản Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới việc xay dung. Đảng vững mạnh, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tôc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về người Đảng viên Cộng sản là sự kế thừa và phát triển tư tưởng, quan điểm của Mác - ăng ghen và Lenin, phù hợp với điều kiện nước ta.Nói chuyện tại phân hiệu II Trường Nguyễn ái Quốc vào tháng 07 năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đảng không phải là nơi để thăng quan tiến chức, để phát tại Vào Đảng là để phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp, đảng viên phải trở thành người con hiếu thảo của tổ quốc, của giai cấp”. Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản Đảng chỉ kết nạp những người ưu tú trong giai cấp công nhân, nhân dân lao động vào Đảng Để đảm bảo vai trò tiên phong, vai trò lãnh đạo của Đảng Hồ Chí Minh rất quan tâm đến điều kiện để trở thành người đảng viên Cộng sản, hay nói cách khác đó là tư cách, tiêu chuẩn, hình mẫu của đảng viên cộng sản Điều lệ vắn tắt của Đảng cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh soạn thảo được Hội nghị thành lập Đảng thông qua, ghi rõ: “Lễ vào Đảng: Ai tin theo chủ nghĩa Công sản, chương trình Đảng và Quốc tế cộng sản, hăng hái đấu tranh cẩn thận và giám hy sinh phục tùng mệnh lệnh Đảng và đóng đảng phí, chịu phấn đấu trong một bộ phận Đảng, thời được vào Đang”?. Hồ Chí Minh còn chỉ rõ: “Người vào Đảng phải thừa nhận Đảng cương, phải tham gia công tác trong một tổ chức của Đảng, phải tuyệt đối trung thành Nghị quyết của Đảng, nộp đảng phi”'. Ngay từ năm 1927, đặc biệt là từ khi thành lập Đảng đến lúc Người qua đời, Hồ Chí Minh đã có nhiều bài nói, bài viết về tư cách của người đảng viên cộng sản thể hiện ở những nội dung: - Trung thành với chủ nghĩa Mac- Lenin, kiên trì phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng dân tộc và nhân loai. - Vừa có tài, vừa có đức, trong đó đức là gốc, tích cực nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhận - Gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn luôn lấy dân làm gốc, vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân, thống nhất lời nói với việc làm, thực hiện “Đảng viên đi trước làng nước theo sau”, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết và trước hết. - Đoàn kết trong Đảng, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế - Kiên quyết đấu tranh chống các tư tưởng và hành động sai trái phản động trước hết là chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa xét lại và bệnh giáo điêu. - Chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật Đảng, Pháp luật của Nhà nước. CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN CỦA CHI BỘ TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NÀY 2.1.Đặc điểm tình hình chi bộ trường THCS Đào Xá: Trường THCS Đào Xá-Thanh Thủy là trường công lập với nhiệm vụ chính là giáo dục và bồi dưỡng cho học sinh trong xã Đào Xá- H.Thanh Thủy - T. Phú Thọ *) Về cơ cấu tổ chức của nhà trường: - 01 Hiệu trưởng - 02 Phó hiệu trưởng - 02 tổ chuyên môn *) Các tổ chức chính trị: - Chi bộ nhà trường: 21 đảng viên; Chi uỷ có 03 đồng chí - Công đoàn nhà trường: 30 đoàn viên công đoàn; BCH có 03 đồng chí - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 102 đoàn viên; BCH gồm 4 đồng chí - Ban nữ công: 14 người - Cựu chiến binh: 2 người 2.1.1. Những mặt đã đạt được: * Về đội ngũ đảng viên : - Đa số đảng viên có lập trường quan điểm vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức giác ngộ lý tưởng cộng sản, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước Tin tưởng tuyệt đối vào đường lối của Đảng, luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong thực hiện đường lối của Đảng, coi giáo dục - Đào tạo là quốc sách hàng đầu và có tín nhiệm đối với quần chúng nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giạo - 100% đảng viên có trình độ chuyên môn được đào tạo cơ bản, phù hợp với nhiệm vụ công tác Đa số có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ vững vạng Trrong công tác thể hiện sự trung thành, tận tuỵ, sáng tạo, đặc biệt ở các đảng viên trẻ sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm - Đảng viên không chỉ là những người có nhận thức cao về chuyên môn nghiệp vụ mà còn tham gia hưởng ứng đăng ký các danh hiệu thi đua trong năm. Thực hiện tốt phong trào thi đua “hai tốt”' và các cuộc vận động lớn của ngành giáo dục, là những tấm gương tiêu biểu về nhận thức, chính trị, xã hôi. Mỗi đảng viên thực sự là cầu nối để đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng đến với quần chúng, - Chi bộ có số lượng đảng viên trẻ nhiều, nhưng đa số đảng viên luôn đầu tàu gương mẫu trong mọi công tác, phục tùng sự phân công của tổ chức. Có ý thức khả năng tổ chức vận động quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với quần chúng - Hầu hết đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, trong sáng, không xa hoa, lãng phí, không có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, có ý thức chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và có trách nhiệm vận động gia đình, đồng chí và quần chúng cùng thực hiện nghiêm chỉnh. - Đảng viên khi phân công nhiệm vụ đều sẵn sàng nhận và hoàn thành tột Thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của người đảng viên đã được quy định trong Điều lệ Đảng - Về tư tưởng chính trị: + Mỗi đồng chí trong chi uỷ đều có phẩm chất chính trị tốt. Luôn luôn tin tưởng vào chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước. Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, không dao động trong các tình huống và trong chiến lược diễn biến hoà bình cũng như toàn cầu hoá của các thế lực thù địch. + Luôn tự học, tự bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ nhận thức chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. + Luôn có tư tưởng cầu tiến và mong muốn chỉ đạo đơn vị thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị và thực hiện tốt các chủ trương chính sách, nghị quyết của cấp trện - Về đạo đức lối sống: + Thực hiện tốt quy định 115 của Bộ chính trị Khoá X về những điều cấm đảng viên không được lạm + Không vi phạm đạo đức nhà giáo, theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên về cuộc vận động "Hai không với bốn nội dung": Nói không với tiêu cực trong thi cử, nói không với bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo, nói không với học sinh ngồi nhầm lợp - Công tác thực hiện nhiệm vụ được giao + Các đảng viên trong chi bộ và cán bộ giáo viên, học sinh tin tưởng vào chủ trương, nghị quyết của chi uỷ đề ra mọi người tham gia thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết. + Hàng tháng chi bộ sinh hoạt để đánh giá kết quả hoạt động công tác của các đảng viên và việc thực hiện nghị quyết chi bộ tháng trược Phân tích những mặt mạnh, mặt yếu và việc thực hiện nhiệm vụ được giao nên đã tạo được không khí vui vẻ hoà thuận trong nhà trường, cùng nhau chung sức làm viêc. + Trong năm qua chi uỷ nhà trường rất quan tâm trong việc triển khai học tập , nghiên cứu để thực hiện các nội dung nghị quyết của đảng và các cấp uỷ chính quyền cấp trên để không ngừng nâng cao trình độ nhận thức chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đảng viên và quân chúng để mọi người yên tâm công tác xây dựng nhà trường, chi bộ nhà trường ngày càng vững manh. * Về công tác đảng viên: - Công tác đảng viên là khâu quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng Vì vậy, Chi bộ trường THCS Đào Xá đã thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng cho đảng viên, trang bị những kiến thức về Chủ nghĩa Mac Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tổ chức học tập nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước một cách kịp thợi Chi bộ cũng tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên được học tập nâng cao kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ, năng lực tổ chức quản lý để mỗi đảng viên xứng đáng là chiến sỹ Cộng sản có lý thưởng cách mạng, giữ vững vai trò tiên phong, gương mẫu trong nhận thức và hành đông. + Chi bộ quan tâm công tác giáo dục, nâng cao phẩm chất chính trị, kiến thức năng lực thực tiễn cho đảng viên Chi bộ đã tạo điều kiện để mọi đảng viên được học tập tất cả các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng thời tổ chức học tập nghiên cứu để hiểu cụ hơn mỗi Nghị quyết tại Chi bộ qua các cuộc họp của các Chi bộ + Chi bộ đã không ngừng chỉ đạo các hoạt động trong Nhà trường, đặc biệt công tác chuyên môn, ngoài việc tạo điều kiện cho đảng viên được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Chi bộ còn chỉ đạo tăng cường đổi mới, cách cách hành chính trong nội bộ Nhà trường, tổ chức các hội thảo xây dựng khung chỉ đạo thống nhất từ lãnh đạo đến các phòng, khoa, giáo viên, nhân viên trong công tác hướng dẫn chỉ đạo, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ quản lý, năng lực giảng dạy cho đội ngũ giáo viên. - Về phân loại chất lượng đảng viên: Việc phân loại đảng viên hàng năm được Chi bộ tiến hành một cách chu đạo Mỗi đảng viên trong Chi bộ tự viết bản kiểm điểm và tự nhận loại cho mình. Dựa theo tiêu chí do Ban tổ chức TW và các hướng dẫn của cấp trên căn cứ vào hiệu quả công tác, kết quả rèn luyện nhiệm vụ và phẩm chất của người đảng viên để phân loại. Việc phân loại đã được Chi bộ làm đúng quy trình, đảng viên tự thông qua bản tự kiểm điểm cá nhân, tự nhận loại và sau đó Chi bộ đóng góp ý kiến xây dựng, phê bình hết sức thẳng thắn . - Về công tác phát triển Đảng: Chi bộ thực sự quan tâm đến công tác phát triển đảng viên Chi bộ luôn tạo điều kiện bồi dưỡng, giới thiệu những đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Mịnh Đoàn viên công đoàn ưu tú để kết nạp họ vào Đảng, tăng cường lực lượng cho Đảng. - Công tác kiểm tra giám sát của Đảng: Trong công cuộc đổi mới đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay, việc nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và uy tín của các tổ chức cơ sở Đảng đang là yêu cầu cấp bạch Để làm tốt điều đó, một nhiệm vụ rất quan trọng là các tổ chức Đảng cần tăng cường công tác kiểm tra của mình và phải coi đây là công tác quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp uỷ và từng đảng viên . 2.2.2. Những hạn chế: * Về đội ngũ đảng viên: - Một số ít đảng viên ý thức giác ngộ về lý tưởng chủ nghĩa Cộng sản còn yếu - Một số đảng viên ý thức đã biểu hiện trình độ một số mặt còn hạn chế: việc cập nhật tri thức mới, nhất là kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, trong sinh hoạt chưa mạnh dạn đấu tranh tự phê bình và phê bình. - Vẫn còn một bộ phận đảng viên thiếu gương mẫu, chưa lắng nghe ý kiến của quần chúng, chưa có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ * Về công tác đảng viên: - Công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao phẩm chất chính trị cho đảng viên chưa sâu rộng, chưa cụ thể hoá trong từng nhiệm vụ của đảng viên trước Chi bộ. - Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên có khi còn chung chung, chưa căn cứ vào kết quả hoàn thành công việc (nhất là công tác kiêm nhiệm) để đánh giá phân loại cuối năm. - Nội dung sinh hoạt của Chi bộ có lúc còn nghèo nàn, chất lượng sinh hoạt chưa cao 2.2. Giải pháp để nâng cao chất lượng đảng viên của nhà trường trong giai đoạn hiện nay - Một là, xây dựng những tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể đối với đảng viên. Trên cơ sở những tiêu chuẩn đảng viên mà Điều lệ Đảng quy định, các cấp ủy đảng ở các loại hình tổ chức cơ sở đảng cần cụ thể hóa tiêu chuẩn đảng viên một cách phù hợp. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần chú trọng đến các yếu tố cụ thể, như: sự giác ngộ, lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị; đạo đức, lối sống; thái độ và cách ứng xử trong các mối quan hệ xã hội, công tác, quan hệ lợi ích; tính tiền phong gương mẫu; ý thức trách nhiệm, chấp hành kỷ luật; năng lực thực hiện nhiệm vụ; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chấp hành Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. - Hai là, thực hiện tốt công tác phân công nhiệm vụ và quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên. Các chi bộ cần bảo đảm tất cả các đảng viên đều được phân công nhiệm vụ cụ thể. Tất cả đảng viên đều phải chịu sự quản lý của tổ chức đảng về các mặt: hồ sơ lý lịch, tư tưởng, đạo đức, lối sống, hoạt động, các mối quan hệ xã hội, quan hệ công tác. Ngoài những nội dung quản lý đó, hiện nay, các cấp ủy, tổ chức đảng cần quan tâm quản lý số đảng viên đi làm ăn xa và số đảng viên làm việc ở những cơ quan quan trọng của Đảng và Nhà nước, nhất là đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở những cơ quan công quyền và đảng viên ở những cơ quan thuộc diện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết địnhsố 05/2008/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên về lập trường tư tưởng, quan điểm chính trị, ý thức chấp hành chỉ thị, nghị quyết, chấp hành các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; về hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công, mối quan hệ giữa đảng viên với quần chúng, tính tiền phong gương mẫu và giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên. Bên cạnh đó, hiện nay, các cấp ủy cần căn cứ vào Quy định số 47QĐ/TW, ngày 1-11-2011, của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm để kiểm tra, giám sát đảng viên cho tốt. - Ba là, tăng cường công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ đảng viên. Thực tế cho thấy, nhiệm vụ của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng nhiều và khó khăn, phức tạp. Không phải cứ đứng trong hàng ngũ của Đảng, là mọi đảng viên đều có đủ khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ ở mọi lúc, mọi nơi. Vì thế, việc giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên không chỉ là yêu cầu thường xuyên, lâu dài, mà còn là đòi hỏi cấp bách. Để công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên có hiệu quả, cần thực hiện tốt những việc sau: Tăng cường và đổi mới nội dung, hình thức giáo dục lý luận chính trị tại các chi bộ, đảng bộ. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và những kỹ năng cơ bản để xử lý công việc. Định kỳ hằng năm, cấp ủy cơ sở cần đánh giá trình độ, năng lực thực tế của đảng viên, căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và nhu cầu, nguyện vọng học tập, bồi dưỡng của đảng viên để xác định nội dung, hình thức, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng một cách thiết thực, phù hợp. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường hình thức sinh hoạt chuyên đề. Các cấp ủy chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể đề ra những chủ trương, biện pháp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện đội ngũ đảng viên; đồng thời nêu cao ý thức tự giáo dục cho mỗi đảng viên. - Bốn là, thực hiện tốt công tác kết nạp, đánh giá chất lượng đảng viên. Để thực hiện tốt công tác này, các cấp ủy, tổ chức đảng cần đặc biệt chú trọng công tác tạo nguồn trong các đối tượng quần chúng, nhất là thanh niên, sinh viên, công nhân, người dân tộc thiểu số; thực hiện đúng quy trình, thủ tục, trong đó cần đặc biệt chú trọng thái độ, động cơ phấn đấu vào Đảng. Việc đánh giá chất lượng đảng viên cần được thực hiện nghiêm túc, bám sát vào Hướng dẫn số 07-HD/TW, ngày 11-10-2011, của Ban Tổ chức Trung ương và tiêu chuẩn đảng viên đã được xác định; về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; cần coi trọng thái độ trong đánh giá, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của mỗi đảng viên. - Năm là, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng. Việc củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng cần tập trung vào những vấn đề chủ yếu: sắp xếp, tổ chức lại chi bộ, đảng bộ hợp lý, phù hợp với quy định của Điều lệ Đảng và đặc thù ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Trên đây là những giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng đảng viên ở Chi bộ trường THCS Đào Xá .Tỉnh Phú Thọ Mỗi giải pháp có những yêu cầu, phương pháp tiến hành riêng, song những giải pháp đó có mối liên hệ chặt chẽ với nhau Cấp uỷ Nhà trường cần coi trọng lãnh đạo thực hiện đồng bộ cả bốn giải pháp đó, để nâng cao chất lượng đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Chi bộ, nhằm giữ vững danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc”. KẾT LUẬN Thực tiễn và kinh nghiệm lịch sử của những năm qua đã khẳng định Đảng cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng nước ta Đảng có vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức mới có khả năng tạo lập, giữ vững và nâng cao sức mạnh của Đảng tạo thành sự vững mạnh của mỗi tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên, Mặt khác sức mạnh của Đảng cũng được tạo ra và nhân lên từ cơ sở xã hội của Đảng là quần chúng nhân dân và mối liên hệ mật thiết hàng ngày giữa Đảng với nhân dân,Quần chúng tín nhiệm và tin tưởng Đảng không chỉ căn cứ vào đường lối, chủ trương của Đảng mà còn thông qua tổ chức Đảng và các đảng viên. Là một Đảng chiến đấu, một Đảng hành động, Đảng ta coi công tác đảng viên là một trong những vấn đề có tầm quan trọng hàng đầu Chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên phản ánh trực tiếp và cụ thể chất lượng của Đảng Trong điều kiện hiện nay vấn đề này càng trở nên quan trọng, đòi hỏi phải được giải quyết một cách khẩn trương, nhưng cũng là nhiệm vụ lâu dài bởi lẽ, suy cho cùng toàn bộ sức mạnh của Đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng đều được tạo thành từ từng người đảng viên, đều phụ thuộc vào số lượng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Trong thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đòi hỏi ngưởi đảng viên không những nâng cao năng lực về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, mà còn đòi hỏi phải có đủ phẩm chất đạo đức cách mạng, có tính tiên phong gương mẫu có trách nhiệm cao trongthực hiện nhiệm vụ, suốt đời phấn đấu vì mục đích lý tưởng của Đảng, của giai cấp, của dân tôc. Bởi vậy nâng cao chất lượng đảng viên là một yêu cầu cấp bách, nâng cao chất lượng đảng viên phải tiến hành đồng bộ với việc kiện toàn và nâng cao năng lực của bộ máy tổ chức Đảng, chính quyền và các Đoàn thể trong nội bộ nhà trượng Nâng cao chất lượng đảng viên đòi hỏi các tổ chức cơ sở Đảng phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng, nhằm nâng cao chất lượng đảng viên góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tài liệu vừa đăng