Tài liệu Marketting dịch vụ

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1141 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Đề tài về Marketting dịch vụ, khoa quản trị kinh doanh - trường Đại học Công nghiệp TP.HCM,\r\nChương 1: Tổng quan về Marketing dịch vụ\r\nChương 2: Hàng vi khách hàng trong thị trường dịch vụ\r\nChương 3: Hiểu và xây dựng quan hệ khách hàng\r\nChương 4: Thiết kế và xây dựng tiêu chuẩn dịch vụ\r\nChương 5: Quản trị cung ứng dịch vụ \r\nChương 6: Định giá dịch vụ