Đăng ký Đăng nhập

Tài liệu Marketting dịch vụ

.PDF
13
1141
130

Mô tả:

Đề tài về Marketting dịch vụ, khoa quản trị kinh doanh - trường Đại học Công nghiệp TP.HCM,\r\nChương 1: Tổng quan về Marketing dịch vụ\r\nChương 2: Hàng vi khách hàng trong thị trường dịch vụ\r\nChương 3: Hiểu và xây dựng quan hệ khách hàng\r\nChương 4: Thiết kế và xây dựng tiêu chuẩn dịch vụ\r\nChương 5: Quản trị cung ứng dịch vụ \r\nChương 6: Định giá dịch vụ

Tài liệu liên quan