Tài liệu Ngọn quốc kỳ

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 426 |
  • Lượt tải: 92

Mô tả:

NGOÅN QUÖËC KYÂ 1 III NGOÅN QUÖËC KYÂ (TRAÁNG CA) (In theo baãn cuãa NXB Vùn hoåc 1961) 2 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU NGOÅN QUÖËC KYÂ 3 TÛÅA (Cuãa taác giaã khi in lêìn in thûá hai. NXB Vùn hoåc 1961) Mûúâi saáu nùm àaä ài qua trïn baãn thú naây, dûúâng nhû àaä bao boåc baãn thú trong möåt aáng sûúng kyã niïåm. Taác giaã coá thïí naâo khöng caãm ún caái duyïn cuãa vùn tûå àoá ruát baâi thú mònh tûâ chöî cuä àûa sang chöî hiïån giúâ... Caác em hiïån nay mûúâi saáu tuöíi coá thïí tûúãng tûúång àûúåc khöng, möëi tònh àêìu vúái caách maång thaânh cöng, vúái chñnh quyïìn nhên dên úã taåi “thaânh Hoaâng Diïåu” tûác thuã àö Haâ Nöåi, thaáng taám 1945, Viïåt Nam dên chuã cöång hoâa nùm thûá nhêët? Loâng tiïët trinh vui trong tiïåc saáng loâa Tònh nguyïn thuãy vêîn haäy coân run rêíy... Ai àaä söëng nhûäng ngaây êëy seä khöng bao giúâ quïn. Baâi thú Ngoån quöëc kyâ àaä àûúåc laâm ra, trong nhûäng ngaây say sûa tù’m aánh saáng thêìn tiïn cuãa caách maång thaânh cöng êëy. Nhûäng ngaây thûá nhêët êëy, têët caã tûúi múái trong loâng ngûúâi, trïn àêët nûúác nhû têåp trung hiïån bêåt lïn trïn laá cúâ àoã sao vaâng; chuáng ta àaä say ngoån quöëc kyâ àöåc lêåp, tûå do nhû say men rûúåu! Nhûäng buöíi thûúång cúâ, keáo cúâ, treo cúâ, chaâo cúâ, nhûäng khi phêët cao ngoån cúâ... ngoån quöëc kyâ nhû möåt mùåt trúâi àoã moåc giêåy trïn biïín xanh, nhû möåt ngöi sao vaâng 4 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU múái choåc thuãng trúâi biïëc; ngoån quöëc kyâ quêën lêëy têm höìn moåi ngûúâi, cuöën àûa lïn löìng löång cao xa! Töi coân nhúá caái truå súã cuãa Höåi Vùn hoáa Cûáu quöëc Viïåt Nam luác àoá, trûúác caách maång laâ nhaâ cuãa Höåi khai trñ tiïën àûác, (hiïån nay laâ cêu laåc böå Thöëng nhêët) haäy coân nhûäng trang àiïím bùçng vöi, bùçng göî hònh con dúi, hònh nhûäng àöìng tiïìn, y nhû möåt caái nhaâ quan lúán. Trong caái voã chûa kõp caãi taåo êëy, laâ toâa soaån nhûäng söë àêìu taåp chñ Tiïìn phong baáo La Reápublique (Dên chuã cöång hoâa), laâ ban biïn têåp nhûäng saách cuãa Vùn hoáa Cûáu quöëc. ÚÃ àoá, khoaãng thaáng 10, 11 - 1945, anh Nguyïîn Huy Tûúãng, luác êëy cuâng vúái anh Nguyïîn Àònh Thi laâ nhûäng àöìng chñ phuå traách chñnh trong Höåi Vùn hoáa Cûáu quöëc Viïåt Nam. Anh Tûúãng àaä gúåi yá àêìu tiïn cho töi viïët möåt baâi thú ca ngúåi Cúâ àoã sao vaâng. Hoaân caãnh luác àoá laâ: úã Nam böå, ngoån quöëc kyâ àang xöng pha khoái lûãa, anh duäng, gay go, khaáng chiïën àêìu tiïn chöëng boån xêm lûúåc Phaáp; caã nûúác möåt loâng têåp húåp dûúái ngoån quöëc kyâ; nhûng úã Haâ Nöåi thuã àö, cuöåc àêëu tranh chöëng nhûäng lûåc lûúång chñnh trõ phaãn àöång àang diïîn ra gay gù’t: nêëp boáng boån quên àöåi quöëc dên àaãng Trung Quöëc àang àoáng úã miïìn Bù’c nûúác ta, nhûäng àaãng phaái phaãn àöång trûúng nhûäng laá cúâ sao trù’ng, cúâ ba gaåch, khöng cöng nhêån cûúng võ quöëc kyâ cuãa cúâ àoã sao vaâng, tûác nghôa laâ khöng cöng nhêån chñnh quyïìn nhên dên maâ Àaãng cuãa giai cêëp cöng nhên laâ ngûúâi xêy dûång vaâ laänh àaåo. Haâng ngaây, úã mêëy khu phöë, chuáng phaát thanh nhûäng luêån àiïåu chöëng Chñnh phuã lêm thúâi caách maång; chuáng tiïën haânh nhûäng viïåc bù’t coác ngûúâi, khiïu khñch, phaá röëi; chuáng baây troâ biïíu tònh chöëng cuöåc töíng tuyïín cûã àêìu tiïn (6-1-1946) cuãa nhên dên ta... Àöìng chñ Nguyïîn Huy Tûúãng àaä “àùåt haâng xaä höåi” cho töi duâng thú phêët cao Ngoån quöëc kyâ, coá nghôa laâ àaánh NGOÅN QUÖËC KYÂ 5 vaâo boån phaãn àöång. Nguyïîn Huy Tûúãng àaä cho töi caái yá tûá àêìu tiïn, tûâ àoá naãy ra baãn thú Ngoån quöëc kyâ. Caái hùng tuöíi treã cuãa luác êëy coân àoåc thêëy àûúåc trong nhûäng baâi thú ûáng chiïën lúâi vùn haäy coân nhû möåt quaã xanh múái ûúng. Töi xin cheáp laåi àêy möåt “nuå cûúâi dên Viïåt” àùng trïn baáo höìi êëy, khöng phaãi vò giaá trõ vùn hoåc, maâ àïí gúåi laåi caái khöng khñ àaánh nhau luác bêëy giúâ: VÕNH CAÁI CÚÂ Cuäng xanh, cuäng àoã, cuäng thò cúâ! Nêëp boáng cúâ ai, ngoá mêåp múâ? Theån vúái gioá sûúng, bay lêëp loá, Höí cuâng non nûúác, phêët bú vú. Àoã naây vöën thiïåt pha bùçng gêëc, Nhuöåm thù’m phêím taâu, xinh àeåp thêåt. Khöng duâng tranh àêëu, chó duâng treo, Chùèng phaãi gioá thúm, maâ cuäng phêët! Àoã cuâng xanh trù’ng, tröng na naá...(1) Àaánh löån con àen, nghe cuäng khaá! Song song ba caái soåc ngang ngang Tröng giöëng queã ly khi trûúác quaá. Chûãi hoaâi xêëu miïång, coá ai mï? Chó boån chuyïn mön baán nûúác nghe! Àûáng dûúái cúâ naây, quên loaån àaão Tiïën tûâ ba gaåch àïën... ba que! (1) Baâi naây noái vïì laá cúâ ba gaåch cuãa Nguyïîn Haãi Thêìn maâu sù’c vaâ böë cuåc nhû cúä Quöëc dên àaãng cuãa Tûúãng Giúái Thaåch. - Cúâ queã ly laâ cúâ cuãa chñnh phuã buâ nhòn thên Nhêåt Trêìn Troång Kim. 6 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Cúâ naây àïí ngù’m khi buöìn khoác, Khi keáo àoaân quên ài... bù’t coác. Cúâ naây àïí phêët úã sau lûng, Xûng baá xûng huâng trong möåt goác. Töí tiïn khi trûúác giöëng oai linh, Sao chuáng mêìy nay chùèng biïët vinh? Thaâ chïët chûá khöng ài liïëm goát, Lyä bay chúá àïí choá gaâ khinh! Than öi laâ cúâ, than öi cúâ! Nùm, saáu, baãy, taám, chñn, mûúâi cúâ! Coá vaãi, ai may maâ chùèng àûúåc! Khoá chùng: tranh àêëu tûâ ngaây xûa. Song le dên Viïåt baão con em: - Khön kheáo cuäng khöng qua leä phaãi. Maáu dên coá nhuöåm, múái nïn cúâ; Khöng maáu: chung qui laâ miïëng vaãi! 13-12-1945 Mûúâi saáu nùm àaä qua trïn baãn thú hiïån nay àûúåc in laåi. Ngûúâi ta bao giúâ cuäng nhúá laåi möëi tònh àêìu vúái möåt niïìm hoan hó rûng rûng. Ngoån quöëc kyâ laâ sûå söëng laåi cuãa ngûúâi dên Viïåt Nam úã trong töi, laâ möëi tònh àêìu cuãa töi vúái nhûäng ngaây àêìu cuãa chñnh quyïìn nhên dên caách maång. Vò vêåy, töi xin pheáp àûúåc viïët mêëy lúâi. Haâ Nöåi, ngaây 1 thaáng 8 nùm 1961 XUÊN DIÏÅU NGOÅN QUÖËC KYÂ 7 I Gioá reo, gioá reo, gioá Viïåt Nam reo; Mêy bay, mêy bay, mêy höìng tûúi saáng. Gioá ca trïn non, gioá ngúåi trïn àeâo; Gioá haát trïn àöìng: maáu àoã cao treo. Gioá bay ài, maâ nhaåc cuäng bay theo, Àûa tin múái khù’p trïn trúâi nûúác Viïåt. Hoa coã àoán, maâ nuái söng cuäng biïët, Cúâ Viïåt Nam oanh liïåt gioá mûâng bay! Vaâng huy hoaâng sinh giûäa thù’m hêy hêy. Thù’m löång lêîy núã quanh vaâng rûåc rúä: Têët caã vaãi laâ möåt cûúâi thù’m àoã! Têët caã cúâ laâ möåt tiïåc triïu dûúng! Naâo nhûäng huyïìn u uêët, tñm thï lûúng, Naâo nhûäng tña, naâo nhûäng höìng yïëu àuöëi, Thù’m laåi hïët! - Naâo nhûäng maâu baåc laái, Nhûäng buân tro, nhûäng than tûåa àïm tùm Vaâng laåi röìi! Nûúác cuä böën nghòn nùm Theo cúâ múái, treã nhû hai mûúi tuöíi. 8 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU II Trong möång lúán triïìn miïìn khöng tiïëng goåi, Giêëc möång ao höì, giûäa xiïìng laånh àoái. Caái àïm nö lïå, trong bïånh hoang mang. Nùm nùm röìi, böîng lïn úã Hêåu Giang Möåt sù’c àoã laå luâng nhû maáu chaãy. Trong sù’c àoã, vaâng haäy coân aáy naáy. Nhû nhúá xûa laâ sù’c nhûäng triïìu vua. Nhûng lêu lêu cuâng vúái àoã chen àua, Vaâng vûäng laåi, biïën laâ maâu dên töåc. - Cuöåc khúãi nghôa phaá tan àúâi nö böåc Lêìn àêìu tiïn theo cúâ àoã sao vaâng. * * * Caánh sao mai àûa laåi aánh vûâng dûúng. Caã buöíi saáng cuäng thoaát tûâ buöíi êëy. Toaân dên Viïåt nhû heån giúâ àûáng dêåy: Tónh Hoác Mön, röìi laåi thûác Àö Lûúng, Bù’c Sún röìi, Thaái Nguyïn dêåy phaá cûúng! Nhûng cúâ àoá, maâ mêëy ai àaä biïët? Lûúái quên cûúáp vêîn buãa giùng truâng àiïåp; Höìn non söng phaãi naáu giûäa chöng gai. Böën nùm dû mang meã nöîi ai hoaâi Nhû Thaái Töí úã Lam Sún ngaây trûúác. Àûúâng tranh àêëu dêîu gieo neo: cûá bûúác! Kõp khi vang suáng möìng chñn thaáng Ba. NGOÅN QUÖËC KYÂ 9 Gioá àaä lïn! gioá dêåy khù’p sún haâ! Gioá àaä nöíi! gioá thöíi cúâ vun vuát, Nhû têët caã ngoån soáng triïìu nguân nguåt: Khiïën quöëc dên àïìu tónh dêåy, nhòn lïn... Möåt luöìng vui cùng hïët ngûåc thanh niïn. Nhûäng men múái tröån vaâo loâng àêët nûúác. Khñt rùng laåi, àûáng vaâo haâng cûáu quöëc. Múã loâng ra, öm àoán lêëy sao vaâng. * * * Phöë Kinh àö nhiïìu bûäa ngoá thï lûúng. Laåc höìn nûúác, caãnh nhû ngûúâi: chaán ngaán. Böîng choát cêy xanh, möåt vêìng choái saáng, Nhû àem xuên laåi, nhû keáo mai vïì. Dên Viïåt qua thêëy àöët caã höìn quï, Thêëy maáu chaãy, thêëy tim ngûâng, kñnh cêín. Maáu chaãy úã àêu? maâ loâng maát giêån! Sao núi àêu moåc? maâ chuyïín xiïìng göng! Tûá phña gai thïm vúái böën bïì chöng, Nhûng möîi phuát cúâ möîi caâng vûäng sù’c. Kho thoác chia ra, cûúáp trïn miïång giùåc. Thuïë thu àoán laåi, giêåt giûäa tay quan. Suáng chñnh danh xúi bêìy choá Viïåt gian, Baáo bñ mêåt chûãi quên heân khiïëp àúãm! Raãi loaån truyïìn àún, tung ra bûúm bûúám. Theát to khêíu hiïåu, quêìn tuå mñt tinh, Naâo vaãi dùng, naâo chûä viïët chïnh vïnh, Naâo biïín cù’m: cuäng laâ cúâ àûáng chuã! 10 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU - Cúâ tön quyá! aãnh giang sún cêím tuá! Biïët bao phen phaãi xïëp dûúái hoâm rûúng! Biïët bao khi khuãng böë raão trïn àûúâng, Phaãi giêëu kyä, àïí yïu thûúng àaáy daå! Möîi cêu noái laâ möåt lêìn xöng xaã: Luác cúâ bay, laâ möîi luác liïìu thên! III Rûâng trong khi êëy chuyïín phong vên Sù’p sûãa xön xao cuöåc húåp quêìn, Vúâi vúåi nuái cao kïu baån àïën, Thaânh àö trai treã cuäng dúâi chên. AÁo nêu thêëm laåi niïìm quï töí, Cúm muöëi giúâ àêy nùång aái ên, Voä trang thoãi sù’t thaânh dao nhoån, Khuác göî àún thö hoáa gêåy thêìn! * * * Ai tûâng nghe noái quên du kñch? Nhù’c àïën loâng son traân caãm kñch. Öi nhûäng chiïën sô, nhûäng anh huâng, Nhûäng keã höìn xanh nhû ngoåc bñch: Ài theo tiïëng goåi nûúác non thiïng. Àûáng dûúái sao vaâng ra khaáng àõch. Giöëng noâi laâ troång, Viïåt Nam tön, Chöng maác coi thûúâng, àúâi nheå tïëch. Mù’t traâo lûãa giêån chaáy con ngûúi! NGOÅN QUÖËC KYÂ Miïång haát quên ca loâe aánh saáng! Vai mang suáng àoaåt cuãa quên thuâ. Muä lêëy trïn àêìu quên giùåc loaån. Gûúm maâi nûúác suöëi beán ghï da, Dao àoång boáng trùng àeo saáng loaáng: Höìn coân theo àuöíi boáng cúâ bay, Nhòn laåi chên khöng chùèng coá giaây! AÁo àún möåt chiïëc, raách súân vai, Quêìn thuãng moáng heo, chûa kõp vaá. Thêëp cao hai öëng: buöåc dêy thûâng. Nhaâ cûãa àïí trong khùn goái caã! Dên quên ùn mùåc àuã maâu quï. Nêu lêîn, chaâm pha, àen trù’ng kïì. Àuã cúä aáo quêìn, may àuã kiïíu. Têëm baâo túi laá traãi sún khï! Theâm, ùn mùng truác; àoái, cúm khö. Khaát: suöëi bïn àeâo tuön nûúác laä. Cheo leo xaác mïåt, töëi nghiïng nùçm, Thên loát bùçng rúm, àêìu göëi raå. Àêu coá maân che, àêu trûúáng ruã? Chó coá höìn thiïng ru giêëc nguã. Thiïëu ùn, thiïëu mùåc, thiïëu quên nhu, Nhûng daå anh huâng thò thêåt àuã! Hïët trêån ngaây qua, àïën trêån mai: Àêët naây möåt têëc chùèng nhûúâng ai! Thù’ng luön Àònh Caã; Ngên Sún àûúåc; Àaá haäy kinh hoaâng trêån Voä Nhai! Laåi theo Àïì Thaám vuâng Yïn Thïë; Rïìn khù’p nuái söng, cûúâi thïë hïå. 11 12 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Haå du cuäng thuöåc tiïëng truyïìn vang, Nghe àöåi nûä binh höì Ba Bïí! - Chiïën khu thaânh lêåp giûäa chon von Thay maäi búâ söng, nhñch maäi non. Biïn giúái möîi ngaây thay mêëy lûúåt; Röång ra àöìi êëp, àïën laâng thön. Böën phûúng nhaåt nheäo àúâi khöng sù’c, Saáng súám ngûúäng tröng vïì Viïåt Bù’c. Dûúái coân huâm soái nhuåc dên gian, Trïn àaä thanh bònh khöng voá giùåc. Hoang mang phûúng dûúái hêån àoâi cún, Töí quöëc lïn cao laánh tuãi húân. Höìn nûúác úã àêy Khu Giaãi Phoáng, Ngoaâi kia coân töëi caã giang sún. Àêy quên du kñch dao chen aánh, Giûä laá cúâ sao vaâng lêëp laánh. Cúâ nhû mù’t múã thûác thêu canh, Nhû lûãa àöët hoaâi trïn choát àónh. Cúâ nhû nù’ng maäi êëm luön luön, Sûúãi khù’p loâng ai nghe vù’ng laånh. Súám höm canh giûä lêëy höìn thiïng, Bay maäi trïn giúâi, treo sûá mïånh! Ai laâm du kñch vûúåt àeâo cao? Ai khiïën thanh niïn lêìn bûúác àaá? Ai xui dên gaánh viïåc anh huâng? Böín phêån nghòn nùm, ai giuåc giaä? Ai lïn tiïëng goåi? - ÊËy sao vaâng! ÊËy Viïåt Nam - Höìn nhû lûãa haå! NGOÅN QUÖËC KYÂ 13 Vò búãi yïu cúâ múái túái àêy. Xöng pha sûúng gioá, göåi mûa àêìy. AÁo trùm lêìn ûúát röìi khö laåi, Thên hïët chui rûâng laåi laách mêy. Mêëy lêìn nhoåc mïåt loâng toan naãn. Tröng thêëy sao vaâng, tay vuöët traán, Chên quïn àaá nhoån, göëi quïn chöìn, Bûúác laåi so àïìu chûa thêëy chaán! Nhûäng phen tin tûúãng muöën lung lay, Sao goåi trïn cúâ phêët phúái bay. Mêåt àù’ng nïëm ngon nhû nhù’m töët. Cöí khö coân haát àûúåc baâi hay. IV Mêëy phen tûâng gian khöí vúái chua cay, Coá möåt buöíi cúâ vïì Haâ Nöåi. Vïì ngûå trõ úã trïn àaâi saáng choái, Giûäa dên gian, trong nhûäng tiïëng hoan hö: Ngûå trïn cêy, trïn phöë, ngûå trïn Höì: Cúâ chiïën thù’ng! Caách Maång thaânh Thaáng Taám! Öi lõch sûã! cuâng mêëy ngaây thaáng taám, Khù’p Viïåt Nam cúâ moåc vúái loâng dên. Nïn àêu àêu, trong ngoä heãm, àûúâng gêìn, Khù’p keã chúå àïën laâng quï cuäng vêåy: Chõ baán cuãi ra thõ thaânh àoán lêëy; Anh keáo xe laâm giêëy daán trïn mui; 14 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Em beá con hò huåc cöë pha muâi; Öng laäo àoán múá lûãa höìng vaâo daå. Coá mêëy bûäa maâ Viïåt Nam thù’m caã: Maáu neán lêu tûâ êëy àaä buâng ra. Nhûäng cûãa lïìu xú xaác cuäng ra hoa. Trïn göëc cuä naãy möåt chöìi söëng múái. Caã anh duäng àaä tûng bûâng trúã laåi, Möåt trùm nùm tan naát tûåa muâ sûúng! Viïåt Nam! Viïåt Nam! cúâ àoã sao vaâng! Nhûäng ngûåc neán hñt thúã Ngaây Àöåc Lêåp! Nguöìn lûåc múái böën phûúng lïn túái têëp! Nïëp cúâ bay chen vöî soáng baâi ca... - Böën nghòn nùm, tröng Mùåt Meå khöng giaâ. Chuáng con vêîn sùén möåt loâng treã êëy. Ngù’m tûâng biïëc, chuáng con mûâng biïët mêëy Thêëy coân dû maáu àoã àïí trang hoaâng! V Sao vaâng úi, sao chûa hïët vinh quang. Sao dù’t neão! Chûa àïën ngaây sao nghó. Àaä xöng lûúát, sao phaãi coân cöë chñ. Nûúác chûa yïn, coân nhoåc àïën sao vaâng. Luä xêm lùng luöìn loãi keáo binh sang. Tûác mùåt àêët, rêìm tiïëng chên maänh thuá. Cêåy suáng öëng, giúã troâ gian tùåc cuä, Chuáng quyïët àem thúâi Trung Cöí vïì àêy: Lêåp gûúm dao, roi voåt, vúái tuâ àaây, NGOÅN QUÖËC KYÂ Lêåp trúã laåi luêåt cön àöì baåo ngûúåc! - Öi nùm caánh sao vaâng trïn àêët nûúác Àang cûúâi bay, böîng lùång giûäa tûâng cao. Thên rûúán lïn nhû cùng thùèng buöìm àaâo. Röìi sù’c àoã chuyïín nhûäng luöìng tûác bûåc. Trong gioá baäo, caã thên cúâ theát ngûúåc: “Tiïën lïn! tiïën lïn! Àoaân Viïåt tiïën lïn!” Sao vaâng ài, maâu àoã höå böën bïn, Àïën nhûäng chöën coá nghiïng ngheâo, khoái lûãa. Núi naâo khöí, núi naâo àêu maáu ûáa, Cúâ àïën kïu: “Töí quöëc úã bïn ta!”. Cúâ àûáng lïn chiïu têåp sûác muön nhaâ. Cúâ giûä àêët, quyïët tranh tûâ möîi bûúác. Tiïìn Giang àaä, röìi Hêåu Giang àïën lûúåt; Àûúâng Saâi Goân Chúå Lúán, phöë Goâ Cöng, Tónh Long Xuyïn, hay thaânh thõ Vônh Long. Boáng cúâ nöíi àaä tan höìn luä soái. Luác thêët baåi cuäng nhû höìi thù’ng lúåi, Cúâ gian lao vêîn núã nuå cûúâi khinh; Lï Lúåi xûa ba lêìn êín Chñ Linh. Hûng Àaåo trûúác mêët hai lêìn Haâ Nöåi; Nïëu thuöëc suáng coá hoen maâu möåt buöíi, Thò sao àêu! maáu nghõch laåi tûúi maâ! Caâng àêëu tranh, vaâng múái laåi vaâng ra; Coá nung nêëu, àoã múái caâng àoã riïët; Theo cúâ goåi nhûäng con dên nûúác Viïåt Dêng maáu xûúng khöng tiïëc vúái sún haâ! Em mûúâi lùm treâo lïn boáp Quêån Ba. Treo cúâ Viïåt àïí doåi vuâng Khaánh Höåi. 15 16 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Tiïëng suáng nöí? Khi em nùçm hêëp höëi: “- Xin chön em bùçng möåt àoáa sao huyïìn”. Anh huâng nay, nhûäng àöìng chñ Bònh Xuyïn Trûúác miïång coåp vêîn cù’m cúâ àöåt ngöåt. Xeá cúâ giùåc, dûång cúâ ta choát voát, Chúå Cai Rùng thûúng liïåt sô Lï Bònh. Coân biïët bao nhiïu nghôa vuå, ên tònh Hiïën töí quöëc dûúái sao vaâng nïìn àoã! Khi xuêët hiïån cho àïën ngaây raång toã, Nùm caánh sao ngûâng chiïën àêëu bao giúâ? VI Coá xöng pha, tranh àêëu múái nïn cúâ. Coá maáu chaãy, nïn sù’c naây múái àoã. Àoã vò huyïët àaám àem tung trûúác gioá, Àoã vò cùm, vò tûác, àoã vò sao? Àoã vò dêån nhû thaác luä aâo aâo, Dên nöíi dêåy dûång cao traâo caách maång! Àoã vò thïë. Àoã vò laâ aánh saáng. Phaãi àêu laâ vò gêëc, àoã vò son, Maâ quêín quanh trïn maãnh giêëy con con. Öng hoåa sô veä ra cúâ xanh, àoã? Xanh àoã êëy ra theån thuâng vúái gioá, Tuãi cuâng sûúng, khöng àaáng vúái non söng, Höí cuâng cêy, chûa daám moåc trïn àöìng; Trïn mêëy noác haäy lêëp la, lêëp loá. Nghe tiïëng suáng àaä giêåt mònh hoaãng súå NGOÅN QUÖËC KYÂ 17 Xem buöìn thiu, tan hïët chñ hiïn ngang Bay ngêín ngú, lú laáo tûåa cúâ haâng! Boån Chiïu Thöëng, möåt boån Trêìn Ñch Tù’c, Taåo ra chuáng, cuäng àuã maâu, àuã sù’c, Cuäng töën kim, töën chó, cuäng cöng trònh, Cuäng laá cúâ! - Nhûng thiïëu chuát uy linh. Thiïëu lõch sûã. Chung quy laâ: miïëng vaãi! Öi nhuåc nhaä! Caãnh sù’n bòm yã laåi! Theån Quang Trung, theån Hûng Àaåo Àaåi Vûúng; Cûúâi aã Trêìn àoâi tranh vúái Thaánh tön! Nhûng dên Viïåt khöng lêìm. Dên coá mù’t. Nghòn vaån thuúã dên töåc naây khöng tù’t, Lûãa àaä nhen, thò seä chaáy tûâ àêy. Khöng gò vuâi cho àûúåc nûäa. - Cúâ bay! Cúâ bay saáng! Cúâ bay höìng! Raång rúä! Húäi dên Viïåt! Cúâ cuãa ta vêîy àoá, Tiïën lïn! tiïën lïn! theo sûá maång non söng! Cúâ laâ ta, laâ dên chuáng, cúâ moåc tûåa vûâng àöng, Söëng hay chïët, chùèng nhuåc doâng giöëng Viïåt! Dên laâ nûúác, nûúác laâ ta, àaä quyïët! Kòa sao vaâng maáu àoã àaä cao treo! 18 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU VII Gioá reo, gioá reo, gioá Viïåt Nam reo. Gioá nûúác Viïåt biïët bao laâ thoãa chñ; Vò àaä àûúåc möåt laá cúâ huâng vô, Àeåp maâ vui, doân daä laåi vinh quang; Àïí saáng xuên àem àoã lêîn cuâng vaâng, Àïí trûa haå gioá pha thaânh aánh lûãa; Àïí thu túái döåi sù’c àaâo chan chûáa, Thöíi cúâ bay, thêëy êëm caã loâng khöng; Àïí duâ cho sûúng laånh nhûäng chiïìu àöng, Gioá nghe maáu chuyïín möåt doâng chùèng tù’t. Àïí gioá phêët phú, hay laâ hiu hù’t, Àïí sûúng u êím, hay nù’ng tûng bûâng, Àïí mûa ïm hay sêëm dûä àuâng àuâng, Sao vêîn saáng, maáu xêy nïìn vêîn àoã! Cúâ laâ àoá. Viïåt Nam naây vêîn àoá; Höì Chñ Minh, muön thuúã Tiïën Quên ca. Saáng muön nùm, nïìn Dên Chuã Cöång Hoâa. Hoaâng Diïåu, ngaây 30-11-1945 VIÏÅT NAM DÊN CHUÃ CÖÅNG HOÂA NAÊM THÛÁ NHÊËT
- Xem thêm -